ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/4345

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-11-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που έχει κυρωθεί με το Ν. 3017/2002 (Α΄ 117).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η τροποποίηση της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, εφεξής «κλιματική αλλαγή», που κυρώθηκε με το Ν. 3017/2002 (Α΄ 117). Η τροποποίηση της Ντόχα εγκρίθηκε στη Ντόχα του Κατάρ στη Διάσκεψη των συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης, στις 8 Δεκεμβρίου του 2012 το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Συντομογραφία: ΑΑ = Άνευ αντικειμένου. * Χώρες που διέρχονται μεταβατική περίοδο ως προς την οικονομία της αγοράς. Όλες οι υποσημειώσεις που ακολουθούν, εκτός από τις υποσημειώσεις 1, 2 και 5, έχουν προέλθει από κοινοποιήσεις των αντίστοιχων Μερών. 1.Ένα έτος αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα Μέρος σε προαιρετική βάση για τους δικούς του σκοπούς, για να εκφράσει την ποσοτικοποιημένη υποχρέωση περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών (ΠΥΠΜΕ) ως ποσοστό των εκπομπών για το εν λόγω έτος, που δεν είναι διεθνώς δεσμευτική στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο, επιπλέον της καταχώρισης των ΠΥΠΜΕ του σε σχέση με το έτος βάσης στη δεύτερη και τρίτη στήλη του παρόντος πίνακα, που είναι διεθνώς νομικά δεσμευτική. 2.Επιπλέον πληροφορίες για τις εν λόγω δεσμεύσεις βρίσκονται στα έγγραφα FCCC/SΒ/2011/ΙΝF.1/Reν. 1 και FCCC/ΚΡ/ΑWG/2012/ΜΙSC.1, Αdd. 1 και 2. 3.Η ΠΥΠΜΕ της Αυστραλίας στο πλαίσιο της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο είναι συνεπής με την επίτευξη του άνευ όρων στόχου της Αυστραλίας για το 2020, δηλαδή 5 % κάτω από τα επίπεδα του 2000. Η Αυστραλία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αργότερα τον στόχο της από 5 % σε 15 % ή 25 % κάτω από τα επίπεδα του 2000, αν ικανοποιούνται ορισμένοι όροι. Με την αναφορά αυτή διατηρείται το καθεστώς των δεσμεύσεων αυτών ως δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται βάσει των συμφωνιών του Κανκούν και δεν πρόκειται για νέα νομικώς δεσμευτική υποχρέωση στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου ή των συνδεδεμένων με αυτό κανόνων και ρυθμίσεων. 4.Οι ΠΥΠΜΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για μια δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο βασίζονται στο σκεπτικό ότι θα υλοποιηθούν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Οι ΠΥΠΜΕ δεν επηρεάζουν τη μεταγενέστερη κοινοποίηση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, συμφωνίας για την από κοινού υλοποίηση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 5.Προστέθηκε στο παράρτημα Β με τροποποίηση που εγκρίθηκε με την απόφαση 10/CΜΡ.2. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ. 6.Η ΠΥΠΜΕ της Κροατίας για μια δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο βασίζεται στο σκεπτικό ότι θα την υλοποιήσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Κατά συνέπεια, η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζει τη συμμετοχή της σε μια τέτοια συμφωνία για κοινή εκπλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 4 ή την ΠΥΠΜΕ της. 7.Ως μέρος μιας παγκόσμιας και συνολικής συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την υπό όρους προσφορά της να προχωρήσει έως το 2020 σε μείωση κατά 30% έναντι των επιπέδων του 1990, υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θά δεσμευθούν για συγκρίσιμες μειώσεις εκπομπών και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. 8.Η ΠΥΠΜΕ της Ισλανδίας για μια δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο βασίζεται στο σκεπτικό ότι θα την υλοποιήσει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 9.Η ΠΥΠΜΕ που παρουσιάζεται στην τρίτη στήλη αναφέρεται σε στόχο μείωσης κατά 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Το Λιχτενστάιν θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης έως και 30% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν για παρόμοιες μειώσεις των εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες που είναι περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομικά θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες τους και τις αντίστοιχες δυνατότητές τους. 10.Η ΠΥΠΜΕ της Νορβηγίας (84) είναι συνεπής με τον στόχο της μείωσης κατά 30% των εκπομπών έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Εάν μπορέσει να συμβάλει σε μια παγκόσμια και συνολική συμφωνία όπου τα Μέρη με τις περισσότερες εκπομπές θα συμφωνήσουν σε μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τον στόχο των 2ο C, η Νορβηγία θα κινηθεί σε επίπεδο μείωσης 40% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Με την αναφορά αυτή διατηρείται το καθεστώς της δέσμευσης που αναλήφθηκε με βάση τις συμφωνίες του Κανκούν και δεν πρόκειται για νέα νομικώς δεσμευτική υποχρέωση στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου. 11.Η ΠΥΠΜΕ που παρουσιάζεται στην τρίτη στήλη του παρόντος πίνακα αναφέρεται σε στόχο μείωσης κατά 20% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η Ελβετία θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεγαλύτερης μείωσης έως και 30% έως το 2020 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 υπό την προϋπόθεση ότι παρόμοιες δεσμεύσεις για μείωση θα γίνουν από άλλες ανεπτυγμένες χώρες και ότι θα υπάρξει επαρκής συμβολή από αναπτυσσόμενες χώρες, ανάλογα με τις ευθύνες τους και τις δυνατότητές τους, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο των 2ο C. Με την αναφορά αυτή διατηρείται το καθεστώς της δέσμευσης που αναλήφθηκε με βάση τις συμφωνίες του Κανκούν και δεν πρόκειται για νέα νομικώς δεσμευτική υποχρέωση στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου ή των συνδεδεμένων με αυτό κανόνων και ρυθμίσεων, 12.Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης μεταφορά και δεν γίνεται δεκτή ακύρωση η περιορισμός στη χρήση αυτού του θεμιτά αποκτηθέντος κυριαρχικού αγαθού. 13.Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 ο Θεματοφύλακας έλαβε γραπτή κοινοποίηση της αποχώρησης του Καναδά από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η αποχώρηση αυτή αποκτά ισχύ για τον Καναδά από τις 15 Δεκεμβρίου 2012. 14.Σε κοινοποίησή της με ημερομηνία 10 Δεκεμβρίου 2010, η Ιαπωνία δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να δεσμευτεί από τη δεύτερη περίοδο ανάληψης υποχρεώσεων του Πρωτοκόλλου του Κιότο μετά το 2012. 15.Η Νέα Ζηλανδία παραμένει συμβαλλόμενο Μέρος στο Πρωτόκολλο του Κιότο. Θα επιδιώξει ποσοτικοποιημένο στόχο μείωσης των εκπομπών σε όλους τους τομείς της οικονομίας υπό τη Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή την περίοδο 2013-2020. 16.Σε κοινοποίησή της με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου 2010 που ελήφθη από τη Γραμματεία στις 9 Δεκεμβρίου 2010, η Ρωσική Ομοσπονδία δήλωσε ότι δεν προτίθεται να αναλάβει ποσοτικοποιημένη υποχρέωση περιορισμού ή μείωσης των εκπομπών για τη δεύτερη δεσμευτική περίοδο. Β. Παράρτημα Α στο Πρωτόκολλο του Κιότο Ο ακόλουθος κατάλογος αντικαθιστά τον κατάλογο του τίτλου «Αέρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου» στο παράρτημα Α του πρωτοκόλλου: Αέρια θερμοκηπίου Διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) Μεθάνιο (CΗ4) Υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) Υδροφθοράνθρακες (ΗFCs) Υπερφθοράνθρακες (ΡFCs) Εξαφθοριούχο θείο (SF6) Τριφθοριούχο άζωτο (ΝFS3). (Εφαρμόζεται μόνο από την αρχή της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου.) Γ. Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο 3 παράγραφος 1α Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 1α.Τα Μέρη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι εξασφαλίζουν, μονομερώς ή από κοινού, ότι οι συνολικές τους ανθρωπογενείς εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου τα οποία είναι καταχωρισμένα στο Παράρτημα Α, εκφραζόμενες- σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα, δεν υπερβαίνουν τις καταλογισμένες σ αυτά ποσότητες, υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις περιορισμού και μείωσης των εκπομπών που έχουν εγγραφεί στην τρίτη στήλη του πίνακα που περιέχεται στο Παράρτημα Β και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με σκοπό τη μείωση των συνολικών εκπομπών των εν λόγω αερίων κατά τουλάχιστον 18 % κάτω από τα επίπεδα του 1990 κατά τη δεσμευτική περίοδο 2013 έως 2020. Δ. Άρθρο 3 παράγραφος 1β Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 1 α του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 1β.Ένα Μέρος πού περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β μπορεί να προτείνει προσαρμογή για τη μείωση του ποσοστού που είναι εγγεγραμμένο στην τρίτη στήλη του Παραρτήματος Β και αφορά την ποσοτικοποιημένη υποχρέωσή του για περιορισμό ή μείωση των εκπομπών που είναι εγγεγραμμένη στην τρίτη στήλη του πίνακα του Παραρτήματος Β. Η πρόταση για προσαρμογή αυτού του είδους γνωστοποιείται στα Μέρη από τη Γραμματεία τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από τη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Μερών που επέχει θέση Συνόδου των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου, στην οποία προτείνεται προς έγκριση. Ε. Άρθρο 3 παράγραφος 1γ Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 1 β του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 1γ.Προσαρμογή η. οποία προτείνεται από Μέρος που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι με σκοπό υψηλότερο ποσοτικοποιημένο στόχο περιορισμού και μείωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1β ανωτέρω θεωρείται εγκριθείσα από τη Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση Συνόδου των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός αν πάνω από τα τρία τέταρτα των Μερών που είναι παρόντα ψηφίσουν κατά της έγκρισης της. Η εγκριθείσα προσαρμογή κοινοποιείται από τη Γραμματεία στον Θεματοφύλακα, ο οποίος τη διαβιβάζει σε όλα τα Μέρη, και αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της κοινοποίησης από τον Θεματοφύλακα. Οι προσαρμογές αυτού του είδους είναι δεσμευτικές για τα Μέρη. ΣΤ. Άρθρο 3 παράγραφος 7α Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 7α.Κατά τη δεύτερη περίοδο ανάληψης ποσοτικοποιημένων υποχρεώσεων όσον αφορά τον περιορισμό και τη μείωση των εκπομπών από το 2013 έως το 2020, η καταλογισθείσα ποσότητα για κάθε Μέρος του Παραρτήματος Ι ισούται με το αναφερόμενο για το εν λόγω Μέρος στην τρίτη στήλη του πίνακα του Παραρτήματος Β ποσοστό των συνολικών του ανθρωπογενών εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο παράρτημα Α, εκφρασμένων σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα το 1990, ή το έτος βάσης ή την περίοδο βάσης που ορίζεται σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 5, πολλαπλασιασμένο επί οκτώ. Τα Μέρη του Παραρτήματος Ι για τα οποία οι αλλαγές χρήσης γης και οι δασοκομικές δραστηριότητες αποτελούσαν καθαρή πηγή εκπομπών αερίων, θερμοκηπίου κατά το 1990 περιλαμβάνουν, κατά τον υπολογισμό της ποσότητας που τους έχει καταλογισθεί, στις τιμές του 1990, που θεωρείται ώς έτος ή περίοδος βάσης, τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές εκφρασμένες σε ισοδύναμο διοξειδίου του άνθρακα από πηγές, εκτός των απορροφήσεων από καταβόθρες το 1990 που οφείλονται στην αλλαγή της χρήσης γης. Ζ. Άρθρο 3 παράγραφος 7β Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 7α του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 7β.Κάθε θετική διαφορά μεταξύ της καταλογισθείσας ποσότητας της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου για ένα Μέρος του Παραρτήματος Ι και των μέσων ετήσιων εκπομπών κατά τα πρώτα τρία έτη της προηγούμενης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων, πολλαπλασιασμένη επί οκτώ, μεταφέρεται στον λογαριασμό ακύρωσης του εν λόγω Μέρους. Η. Άρθρο 3 παράγραφος 8 Στην παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «για τους υπολογισμούς που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 7» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «τους υπολογισμούς που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους 7 και 7α» Θ. Άρθρο 3 παράγραφος 8α Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 8α.Κάθε Μέρος του Παραρτήματος Ι μπορεί να χρησιμοποιήσει το 1995 ή το 2000 ως έτος βάσης για το τριφθοριούχο άζωτο, για τους υπολογισμούς που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 7α. Ι. Άρθρο 3 παράγραφοι 12α και 12β Οι ακόλουθες παράγραφοι προστίθενται μετά την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου: 12α.Αν προκύψουν μονάδες από μηχανισμούς βασισμένους στην αγορά οι οποίοι θα καθιερωθούν από τη Σύμβαση ή τα όργανά της, αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα Μέρη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι για να τα βοηθήσουν να επιτύχουν τη συμμόρφωση με την ποσοτικοποιημένη υποχρέωση περιορισμού και μείωσης των εκπομπών δυνάμει του άρθρου 3. Οι μονάδες αυτού του είδους που αποκτά ένα Μέρος από άλλο Μέρος της Σύμβασης προστίθενται στην καταλογισθείσα ποσότητα του αποκτώντος Μέρους και αφαιρούνται από την ποσότητα μονάδων του μεταφέροντος Μέρους. 12β.Η Διάσκεψη των Μερών που επέχει θέση Συνόδου των Μερών του παρόντος Πρωτοκόλλου εξασφαλίζει ότι, όταν χρησιμοποιούνται μονάδες από εγκεκριμένες δραστηριότητες στο πλαίσιο μηχανισμών βασισμένων στην αγορά που αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 12α από Μέρη που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι για να τα βοηθήσουν να συμμορφωθούν με την ποσοτικοποιημένη υποχρέωσή τους για περιορισμό και μείωση των εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 3, ένα ποσοστό αυτών των μονάδων χρησιμοποιείται για να καλύψει διοικητικές δαπάνες, καθώς και για να βοηθήσει τα Μέρη των αναπτυσσόμενων χωρών που είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα στις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής να ανταποκριθούν στο κόστος προσαρμογής, αν οι μονάδες αυτές αποκτώνται με βάση το άρθρο 17. ΙΑ. Άρθρο Άρθρο Άρθρο 4 παράγραφος 2 Η ακόλουθη φράση προστίθεται στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου: «, ή κατά την ημερομηνία κατάθεσης των πράξεων αποδοχής τυχόν τροποποίησης του Παραρτήματος Β σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9.» ΙΒ. Άρθρο 4 παράγραφος 3 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Πρωτοκόλλου, οι λέξεις: «παράγραφος 7» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «στην οποία αναφέρεται». Άρθρο 2: Έναρξη ισχύοςΗ παρούσα τροποποίηση αρχίζει να ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21 του Πρωτοκόλλου του Κιότο. »
Άρθρο 2
1.  
    Η προβλεπόμενη στο Παράρτημα Β΄ ποσοτικοποιημένη κοινή υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών για τον περιορισμό ή μείωση των εκπομπών, ποσοτικοποιείται περαιτέρω μεταξύ των κρατών - μελών με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Πρωτοκόλλου, όπως τροποποιήθηκε και κυρώνεται με τον παρόντα νόμο
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 25 του Πρωτοκόλλου. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία