ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2015/4347

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2015-11-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2015-11-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2015-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρω­παϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών-μελών τους αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου και του Πρακτικού Διόρθω­σης αυτής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών-μελών τους αφενός, και της Ουκρανίας αφετέρου, με τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα και Πρωτόκολλα, τις Τελικές Πράξεις και την Κοινή Δήλωση των Συμβαλλομένων Μερών, που υπογράφηκαν στις Βρυξέλλες, στις 21 Μαρτίου 2014 και 27 Ιουνίου 2014, καθώς και το Πρακτικό Διόρθωσης στην υπό κύρωση Συμφωνία Σύνδεσης μετά του συνημμένου σε αυτό Πρωτοκόλλου Διόρθωσης, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της κυρούμενης Συμφωνίας, μετά των συνημμένων σε αυτή Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικών Πράξεων, της Κοινής Δήλωσης των Συμβαλλομένων Μερών, καθώς και του Πρακτικού Διόρθωσης της Συμφωνίας, που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 486 της κυρούμενης Συμφωνίας. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία