Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Αντικείμενο (άρθρα 1, 3 της Οδηγίας)"
1.  
  Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η προσαρμο­γή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη­γίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επι­στροφή πολιτιστικών αγαθών, τα οποία έχουν χαρακτη­ριστεί ή οριστεί από κράτος-μέλος ως εθνικός θησαυρός και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος του εν λόγω κράτους-μέλους
2.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται η διαδι­κασία και οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους επιστρέφο­νται τα πολιτιστικά αγαθά, που έχουν απομακρυνθεί πα­ράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους
Άρθρο 2 "Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακό­λουθοι ορισμοί: 1) «Πολιτιστικό αγαθό»: ένα αγαθό το οποίο, πριν ή μετά την παράνομη απομάκρυνσή του από το έδαφος κράτους-μέλους, έχει χαρακτηριστεί ή οριστε [...]"
6.  
  «Νομέας»: το πρόσωπο που έχει τη φυσική εξουσία επί του πολιτιστικού αγαθού για ίδιο λογαριασμό. 7) «Κάτοχος»: το πρόσωπο που έχει τη φυσική εξου­σία επί του πολιτιστικού αγαθού για λογαριασμό τρίτου. 8) «Δημόσιες συλλογές»: οι συλλογές, οι οποίες χα­ρακτηρίζονται ως δημόσιες, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους-μέλους, του οποίου αποτελούν ιδιοκτησία, ή αποτελούν ιδιοκτησία τοπικής ή περιφερειακής αρχής του εν λόγω κράτους-μέλους ή οργανισμού εδρεύοντος στην επικράτεια του εν λόγω κράτους-μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι ο οργανισμός αποτελεί ιδιοκτησία του εν λόγω κράτους-μέλους ή τοπικής ή περιφερειακής αρ­χής ή χρηματοδοτείται σε σημαντικό βαθμό από το εν λόγω κράτος-μέλος ή από τοπική ή περιφερειακή αρχή.
Άρθρο 3
1.  
  Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 14, 15 παράγραφος 2 της Οδηγίας) Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται για τα πολιτιστικά αγαθά που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος της Ελλάδας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, καθώς και στις αιτήσεις επιστροφής πολιτιστικών αγα­θών, που απομακρύνθηκαν παράνομα από το έδαφος άλ­λων κρατών-μελών πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993
Άρθρο 4
1.  
  Αρμόδια κεντρική αρχή (άρθρα 4 εδάφιο 1, 5 περιπτώσεις 1 έως 6, 17 παράγραφος 1 της Οδηγίας) Αρμόδια κεντρική αρχή του ελληνικού κράτους για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ορίζεται το Τμήμα Τεκ­μηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Δι­εύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Τεκ­μηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υ­πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1) Αναζητά, μετά από αίτηση κράτους-μέλους, συγκε­κριμένο πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί πα­ράνομα από το έδαφός του, καθώς επίσης την ταυτότη­τα του νομέα ή του κατόχου του. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κάθε πληροφορία χρήσιμη προς διευκό­λυνση της έρευνας σχετικά, ιδίως, με το πού βρίσκεται πράγματι ή εικάζεται ότι βρίσκεται το πολιτιστικό αγαθό. 2) Απευθύνει κοινοποίηση στα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη σε περίπτωση ανακάλυψης πολιτιστικού αγαθού στην Ελληνική Επικράτεια, εάν ευλόγως μπορεί να συ­ναχθεί ότι το εν λόγω αγαθό απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος άλλου κράτους-μέλους. 3) Διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κρά-τους-μέλους να εξακριβώσουν, αν το εν λόγω αγαθό α­ποτελεί πολιτιστικό αγαθό. Εάν η εξακρίβωση δεν γίνει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος που προβλέπεται στην παράγραφο 2, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5. 4) Λαμβάνει, αν χρειαστεί, και σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος, τα αναγκαία μέτρα για την υλική συντήρηση του πολιτιστικού αγαθού. 5) Εμποδίζει με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, κάθε πράξη με την οποία το πολιτιστικό αγαθό μπορεί να δια­φύγει από τη διαδικασία επιστροφής. 6) Μεσολαβεί μεταξύ του νομέα ή του κατόχου και του αιτούντος κράτους-μέλους για την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού. Για το σκοπό αυτόν μπορεί, με την επιφύλαξη του άρθρου 5, να υποβληθεί η αίτηση στην κρίση διαιτητικής επιτροπής, εφόσον το αιτούν κράτος-μέλος και ο νομέας ή ο κάτοχος δώσουν ρητή συγκατά­θεση. Η Επιτροπή αποτελείται από τον νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλον νο­μικό σύμβουλο, υποδεικνυόμενο από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως πρόεδρο και από δύο διαιτητές, εκ των οποίων ο ένας υποδεικνύεται από το αιτούν κράτος-μέλος και ο άλλος από το νομέα ή κά­τοχο και αποφασίζει σύμφωνα με τις περί διαιτησίας δια­τάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύουν. Τα έξοδα της διαιτησίας και η αμοιβή του προέδρου, των διαιτητών και του γραμματέα ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής, προκαταβάλλονται δε από το επισπεύδον μέ­ρος και επιβάλλονται εν όλω ή εν μέρει τελικώς στο ηττώμενο μέρος. 7) Απευθύνει αίτηση προς τα κράτη-μέλη αναζητώντας συγκεκριμένο πολιτιστικό αγαθό που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος, καθώς επίσης και την ταυτότητα του νομέα ή του κατόχου του. 8) Διευκολύνει το κράτος-μέλος, το οποίο γνωστοποί­ησε στις ελληνικές αρχές την ύπαρξη στο έδαφος του πολιτιστικού αγαθού, που έχει απομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος, να εξακριβώσει, εάν το εν λό­γω αγαθό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου. 9) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ά­σκηση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του κράτους-μέλους, στο έδαφος του οποίου βρίσκεται πολι­τιστικό αγαθό, που έχει παράνομα απομακρυνθεί από το ελληνικό έδαφος κατά του νομέα ή του κατόχου, με αί­τημα την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού που έχει α­πομακρυνθεί παράνομα από το ελληνικό έδαφος. 10) Υποβάλλει στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 18 Δεκεμβρίου 2020 και στη συνέχεια κάθε πέντε (5) έτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του πα­ρόντος νόμου και της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ.
Άρθρο 5 "Δικαστική προστασία (άρθρα 6, 16 της Οδηγίας)"
1.  
  Το αιτούν κράτος-μέλος μπορεί να ασκήσει αγωγή κατά του νομέα, ή του κατόχου, με αίτημα την επιστρο­φή του πολιτιστικού αγαθού που έχει απομακρυνθεί πα­ράνομα από το έδαφός του. Στο δικόγραφο της αγωγής πρέπει με ποινή το απαράδεκτο να επισυνάπτονται: α) έγγραφο, στο οποίο περιγράφεται το πολιτιστικό αγαθό και βεβαιώνεται ότι αυτό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό και β) έγγραφη δήλωση των αρμόδιων αρχών του αιτούντος κράτους ότι αυτό αποτελεί πολιτιστικό αγαθό και ότι α­πομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφός του. Η αγωγή αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρω­τοδικείου που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία.
2.  
  Το αιτούν κράτος-μέλος μπορεί ακόμη να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του νομέα ή του κατόχου. Ιδίως μπορεί να ζητήσει την απαγόρευση πρά­ξεων νομής ή κατοχής ή και την επιδίκαση σε αυτό της νομής του πολιτιστικού αγαθού. Στην τελευταία περί­πτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 733 και 734 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
3.  
  Ο παρών νόμος δεν θίγει τη δυνατότητα άσκησης, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, αγωγών και ποινικών διώξεων εκ μέρους της Ελλάδας ή και του κυρίου ή του νομέα του κλαπέντος πολιτιστικού αγαθού
Άρθρο 6 "Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις επιστροφές πολιτιστικών αγαθών (άρθρο 7 και τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 5 της Οδηγίας)"
1.  
  Η κεντρική αρχή που ορίζεται στο άρθρο 4, ενημε­ρώνει αμελλητί την κεντρική αρχή του κράτους-μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση επιστροφής πολιτι­στικού αγαθού ότι ασκήθηκε αγωγή της Ελληνικής Κυ­βέρνησης για την επιστροφή του εν λόγω αγαθού. Η ίδια αρχή ενημερώνει αμελλητί τις κεντρικές αρχές των λοι­πών κρατών-μελών όταν λαμβάνει αίτηση με αντικείμενο την επιστροφή παρανόμως διακινηθέντος πολιτιστικού αγαθού.
2.  
  Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της μονάδας του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά, η οποία θεσπίστηκε με τον Κανο­νισμό ΕΕ αριθμ. 1024/2012 Ιnternal Μarket Ιnfοrmatiοn (ΙΜΙ), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, χωρίς να θίγεται η δυνατότητα της αρμόδιας κεντρικής αρχής να προσφεύγει σε άλλους τρόπους ενημέρωσης πλην του ΙΜΙ.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητι­σμού, μετά από σχετική εισήγηση της κεντρικής αρχής του άρθρου 4, μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση και άλ­λων υπηρεσιών στο ΙΜΙ για τους σκοπούς του παρόντος νόμου
Άρθρο 7 "Παραγραφή (άρθρο 8 της Οδηγίας)"
1.  
  Η αξίωση του άρθρου 5 για την επιστροφή πολιτι­στικού αγαθού παραγράφεται μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η αρ­μόδια κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους-μέλους έ­λαβε γνώση του τόπου, στον οποίο βρισκόταν το πολιτι­στικό αγαθό και της ταυτότητας του νομέα ή του κατό­χου του και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση τριάντα (30) ετών από την ημερομηνία, κατά την οποία το πολιτιστικό αγαθό απομακρύνθηκε παράνομα από το έδαφος του αιτούντος κράτους-μέλους
2.  
  Αν το πολιτιστικό αγαθό αποτελεί τμήμα δημόσιας συλλογής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 του άρ­θρου 2 ή ανήκει σε καταλόγους εκκλησιαστικών ή άλλων θρησκευτικών ιδρυμάτων και υπόκειται σε ειδικό σύστη­μα προστασίας στα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, η αγωγή για επιστροφή παραγράφεται μετά από παρέλευση εβδομήντα πέντε (75) ετών, εκτός αν υπάρ­χουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών-μελών που ορί­ζουν προθεσμία μεγαλύτερη των εβδομήντα πέντε (75) ετών, ή εάν η αγωγή είναι απαράγραπτη σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους-μέλους
3.  
  Η αγωγή για επιστροφή δεν γίνεται δεκτή, εάν η απομάκρυνση του πολιτιστικού αγαθού από το έδαφος του αιτούντος κράτους-μέλους δεν είναι πλέον παράνο­μη κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής
Άρθρο 8 "Περιεχόμενο δικαστικής απόφασηςΔαπάνες εκτέλεσης (άρθρα 9, 10, 11, 12 της Οδηγίας)"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, η επιστροφή πολιτιστικού αγαθού διατάσσεται από το αρ­μόδιο δικαστήριο εάν αποδειχθεί ότι αυτό αποτελεί πολι­τιστικό αγαθό κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και ότι απομακρύνθηκε παράνομα από το έδα­φος του αιτούντος κράτους-μέλους
2.  
  Εφόσον διαταχθεί η επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού, το δικαστήριο ορίζει εύλογη αποζημίωση υπέρ του νομέα, ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτός αποδεικνύει ότι επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή κατά την απόκτηση του αγαθού. Για να εξακριβωθεί αν ο νομέας επέδειξε τη δέουσα επιμέλεια και προσοχή, λαμβάνονται υπόψη ό­λες οι συνθήκες απόκτησης και ιδίως η τεκμηρίωση σχε­τικά με την προέλευση του αγαθού, οι άδειες εξαγωγής που απαιτούνται δυνάμει του δικαίου του αιτούντος κράτους-μέλους, ο χαρακτήρας των μερών, το καταβληθέν ποσό, η εξέταση από το νομέα κάθε προσβάσιμου Μητρώου για τα κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε λογικά να είχε αποκτήσει και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στην οποία θα είχε προ­βεί ένα λογικό άτομο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες.
3.  
  Σε περίπτωση δωρεάς ή κληρονομικής διαδοχής, ο νομέας δεν μπορεί να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης από την επιφυλασσόμενη στο πρόσωπο εκείνο από το οποίο απέκτησε το αγαθό
4.  
  Το αιτούν κράτος-μέλος υποχρεούται να καταβάλει την αποζημίωση της παραγράφου 2, ως προϋπόθεση για την επιστροφή του αγαθού
5.  
  Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση της απόφασης που διατάσσει την επιστροφή του πολιτιστι­κού αγαθού, καθώς και το κόστος των μέτρων για την υ­λική συντήρηση του πολιτιστικού αγαθού που αναφέρο­νται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 βαρύνουν το αι­τούν κράτος-μέλος. Η καταβολή της εύλογης αποζημίωσης της παρα­γράφου 2 και των δαπανών της παραγράφου 5 δεν θί­γουν το δικαίωμα του αιτούντος κράτους-μέλους να α­ξιώσει την απόδοση των ποσών αυτών από τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη απομάκρυνση του πολιτιστικού αγαθού από το έδαφός του.
Άρθρο 9 "Κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού μετά την επιστροφή του (άρθρο 13 της Οδηγίας)"
1.  
  Η κυριότητα επί του πολιτιστικού αγαθού μετά την επιστροφή του διέπεται από το δίκαιο του αιτούντος κράτους-μέλους
2.  
  Ο κύριος του επιστραφέντος αγαθού οφείλει να κα­ταβάλει στο Δημόσιο τις δαπάνες ή τα έξοδα, στα ο­ποία υποβλήθηκε αυτό, συμπεριλαμβανομένης της απο­ζημίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο νο­μέα
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις (άρθρα 19, 20 της Οδηγίας)"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του Π.δ. 133/1998 και του Π.δ. 67/2003.
2.  
  Τυχόν νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές ή άλ­λες αναφορές στο Π.δ. 133/1998, στο Π.δ. 67/2003 (Οδη­γία 93/7/ΕΟΚ) λογίζονται ως αναφορές στον παρόντα νόμο (Οδηγία 2014/60/ΕΕ).
Άρθρο 11
1.  
  Μετά το τέλος της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως α­κολούθως: «Για την υλοποίηση έργων σε κηρυγμένα μνημεία, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους ή συγχρημα­τοδοτούμενων από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, από φορείς εκτός των υπη­ρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, α­παιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη­τισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν διατύπωσης γνώμης από το αρμόδιο Συμβούλιο. Η έκδοση της ως άνω υπουρ­γικής απόφασης αποτελεί προαπαιτούμενο όρο για την παραδεκτή υποβολή πρότασης εκ μέρους του φορέα υ­λοποίησης του έργου για την ένταξη οποιουδήποτε έρ­γου σε επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποίησης συγχρη­ματοδοτούμενων έργων ή και σε οποιοδήποτε χρηματο­δοτούμενο από εθνικούς πόρους πρόγραμμα. Η ως άνω απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρε­σίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.».
Άρθρο 12
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49) απαλείφεται και στο τέλος της προ­στίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικότερα, για το υπό λύση και εκκαθάριση νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανι­σμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Ανώνυμη Εται­ρία» το πλεονάζον προσωπικό μετατάσσεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού ανάλογα με τις υπηρεσιακές τους ανά­γκες. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμε­νου προσωπικού, που έχει διανυθεί στο φορέα προέλευ­σης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρε­σίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. Το μετατασσόμενο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προ­σωπικό κατατάσσεται σε βαθμολογικά και μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμ­βάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπι­κή διαφορά. Το μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατά­ξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φο­ρείς που υπάγονταν πριν τη μεταφορά ή μετάταξή του. Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη δημοσίευση του παρόντος έως την κοινοποίηση της μετάταξης και α­νάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που μετατάσσεται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υ­πηρεσίας του προσωπικού αυτού στους φορείς υποδο­χής που καταβάλλουν και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. Με απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των μετατασσόμενων υ­παλλήλων σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγο­ρίας εκπαίδευσης και αν δεν υπάρχουν κενές σε συνι­στώμενες προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, αντίστοι­χου ή συναφούς υφιστάμενου ή παρεμφερούς κλάδου και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προ­σόντα και διάθεσης αυτών ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δι­καίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων που αφορούν στη μετάταξη του προ­σωπικού του ΟΔΙΕ ΑΕ αρχίζουν να ισχύουν από 9.12.2015».
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευ­σή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 2002/3028 2002
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. 2015/4326 2015
Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν[...]" 1998/133 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993(L 74/27.3[...]" 2003/67 2003