ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4365

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συνθήκη Εμπορίας Όπλων που υιοθετήθηκε με την Απόφαση Α/RΕS/67/234Β της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, στις 2 Απριλίου 2013 και υπογράφηκε από τη χώρα μας, στη Νέα Υόρκη, στις 3 Ιουνίου 2013, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Φ092.22/5593ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ - 2013 ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΛΩΝ ΠροοίμιοΤα Κράτη Μέρη της Συνθήκης, Καθοδηγούμενα από τους στόχους και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Ενθυμούμενα το Άρθρο Άρθρο 26 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που σκοπό έχει την προαγωγή της εδραίωσης και διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας με την ελάχιστη δυνατή εκτροπή των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του κόσμου για εξοπλισμούς, Υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης εμπορίας συμβατικών όπλων και πρόληψης της διοχέτευσης τους στην παράνομη αγορά ή για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή προς μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, περιλαμβανομένης της διάπραξης τρομοκρατικών ενεργειών, Αναγνωρίζοντας τα έννομα πολιτικά, οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας των Κρατών στο πλαίσιο της διεθνούς εμπορίας συμβατικών όπλων, Βεβαιώνοντας εκ νέου το κυριαρχικό δικαίωμα οποιουδήποτε Κράτους να ρυθμίζει και να ελέγχει τα συμβατικά όπλα αποκλειστικά στο έδαφος του, σύμφωνα με το δικό του νομικό ή συνταγματικό σύστημα, Αναγνωρίζοντας ότι η ειρήνη και η ασφάλεια, η ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών και θεμέλια της συλλογικής ασφάλειας και αναγνωρίζοντας ότι η ανάπτυξη, η ειρήνη και ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα και αμοιβαία ενισχυτικά μεταξύ τους. Ενθυμούμενα τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Επιτροπής Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διεθνή μεταφορά όπλων στο πλαίσιο του ψηφίσματος 46/36Η της Γενικής Συνέλευσης στις 6 Δεκεμβρίου 1991, Σημειώνοντας τη συμβολή του Προγράμματος Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη, την Καταπολέμηση και την Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Φορητών Όπλων και Ελαφρού Οπλισμού σε όλες του τις Πτυχές, του Πρωτοκόλλου για την Καταπολέμηση της Λαθραίας Κατασκευής και Διακίνησης Πυροβόλων Όπλων, Πυρομαχικών και άλλων σχετικών Υλικών το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διεθνούς Πράξης που Επιτρέπει στα Κράτη να Εντοπίζουν και να Επισημαίνουν, κατά τρόπο Έγκαιρο και Αξιόπιστο, τα Παράνομα Φορητά Όπλα και τον Ελαφρύ Οπλισμό, Αναγνωρίζοντας τις συνέπειες της παράνομης και άναρχης εμπορίας συμβατικών όπλων στον κοινωνικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ασφάλειας, Έχοντας υπόψη ότι οι άμαχοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία εκείνων που πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και την ένοπλη βία, Αναγνωρίζοντας επίσης τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θύματα των ενόπλων συγκρούσεων και την ανάγκη τους για επαρκή φροντίδα, αποκατάσταση και κοινωνική και οικονομική ένταξη, Τονίζοντας ότι καμία εκ των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης δεν εμποδίζει τα Κράτη να διατηρούν και να υιοθετούν πρόσθετα αποτελεσματικά μέτρα για την προαγωγή του στόχου και του σκοπού της παρούσας Συνθήκης, Λαμβάνοντας υπόψη το θεμιτό εμπόριο και τη νόμιμη ιδιοκτησία και χρήση ορισμένων συμβατικών όπλων για ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, ιστορικές και αθλητικές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων το εν λόγω εμπόριο, η ιδιοκτησία και η χρήση επιτρέπονται ή προστατεύονται από το νόμο, Λαμβάνοντας επίσης υπόψη το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι περιφερειακοί οργανισμοί στη στήριξη των Κρατών Μερών, εφόσον ζητηθεί, για την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης, Αναγνωρίζοντας τον εθελοντικό και ενεργό ρόλο που μπορεί να παίξει η κοινωνία των πολιτών, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και η βιομηχανία, στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το στόχο και το σκοπό της παρούσας Συνθήκης καθώς και στην υποστήριξη της εφαρμογής της, Αναγνωρίζοντας ότι η ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου συμβατικών όπλων και η παρεμπόδιση της εκτροπής τους δεν θα πρέπει να παρακωλύει τη διεθνή συνεργασία και το θεμιτό εμπόριο υλικών, εξοπλισμού και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς, Τονίζοντας την επιθυμία να επιτευχθεί οικουμενική προσχώρηση στην παρούσα Συνθήκη, Αποφασισμένα να ενεργήσουν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: Αρχές- το έμφυτο δικαίωμα όλων των Κρατών στην ατομική ή συλλογική αυτοάμυνα, όπως αναγνωρίζεται από το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, - η επίλυση των διεθνών διαφορών με ειρηνικά μέσα κατά τρόπο ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη και ασφάλεια και η δικαιοσύνη, σύμφωνα με το Άρθρο 2(3) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, - η αποχή, στις διεθνείς τους σχέσεις, από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε Κράτους ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο οποίος είναι ασύμβατος με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το Άρθρο 2(4) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, - η μη παρέμβαση σε ζητήματα που ουσιαστικά υπάγονται στην εσωτερική αρμοδιότητα οποιουδήποτε Κράτους, σύμφωνα με το Άρθρο 2(7) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, - ο σεβασμός και η διασφάλιση του σεβασμού για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, καθώς και ο σεβασμός και η διασφάλιση του σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, - η ευθύνη όλων των Κρατών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς υποχρεώσεις τους, να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τη διεθνή εμπορία συμβατικών όπλων και να αποτρέπουν την εκτροπή τους, καθώς και η πρωταρχική ευθύνη όλων των Κρατών να καθιερώσουν και να υλοποιήσουν τα αντίστοιχα εθνικά συστήματα ελέγχου, - ο σεβασμός για τα θεμιτά συμφέροντα των Κρατών να αποκτούν συμβατικά όπλα προκειμένου να ασκούν το δικαίωμα τους στην αυτοάμυνα και για ειρηνευτικές επιχειρήσεις› και να κατασκευάζουν, εξάγουν, εισάγουν και μεταφέρουν συμβατικά όπλα, - η εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης κατά τρόπο συνεπή και αντικειμενικό, χωρίς διακρίσεις, Συμφώνησαν στα εξής: Άρθρο 1 Σκοπός και Στόχος Ο σκοπός της παρούσας Συνθήκης είναι: - να καθιερώσει όσο το δυνατό υψηλότερα κοινά διεθνή πρότυπα για τη ρύθμιση ή τη βελτίωση της ρύθμισης του διεθνούς εμπορίου συμβατικών όπλων, - να αποτρέψει και να εξαλείψει το παράνομο εμπόριο συμβατικών όπλων και να παρεμποδίσει την εκτροπή τους, με στόχο: - να συμβάλει στη διεθνή και περιφερειακή ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα, - να μειωθεί η ανθρώπινη δυστυχία, - να προαχθεί η συνεργασία, η διαφάνεια και η υπευθυνότητα από τα Κράτη Μέρη, στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορίου συμβατικών όπλων, οικοδομώντας έτσι την εμπιστοσύνη μεταξύ των Κρατών Μερών. Άρθρο 2 Πεδίο αναφοράς 1.Η παρούσα Συνθήκη ισχύει για όλα τα συμβατικά όπλα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 1)άρματα μάχης, 2)θωρακισμένα οχήματα μάχης, 3)μεγάλου διαμετρήματος συστήματα πυροβολικού 4)μαχητικά αεροσκάφη, 5)επιθετικά ελικόπτερα, 6)πολεμικά πλοία, 7)πύραυλοι και εκτοξευτές πυραύλων, και 8)φορητά όπλα και ελαφρύς οπλισμός. 2.Για τους σκοπούς της παρούσας Συνθήκης, οι δραστηριότητες του διεθνούς εμπορίου περιλαμβάνουν την εξαγωγή, την εισαγωγή, τη διέλευση, τη μεταφόρτωση και τη διαμεσολάβηση, στο εξής αναφερόμενες ως: «μεταφορά». 3.Η παρούσα Συνθήκη δεν ισχύει για τη διεθνή διακίνηση συμβατικών όπλων από ένα Κράτος Μέρος, ή εκ μέρους του Κράτους Μέρους, για δική του χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι τα συμβατικά όπλα παραμένουν στην ιδιοκτησία του συγκεκριμένου Κράτους Μέρους. Άρθρο 3 Πυρομαχικά / Πολεμοφόδια Κάθε Κράτος Μέρος θα καθιερώσει και θα διατηρεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου για τον έλεγχο της εξαγωγής πυρομαχικών/πολεμοφοδίων που πυροδοτούνται, εκτοξεύονται ή διατίθενται μέσω συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) και θα εφαρμόζει τις διατάξεις του Άρθρου 6 και του Άρθρου 7 πριν αδειοδοτήσει την εξαγωγή των εν λόγω πυρομαχικών/πολεμοφοδίων. Άρθρο 4 Εξαρτήματα και Συστατικά Μέρη Κάθε Κράτος Μέρος θα καθιερώσει και θα διατηρεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου για το έλεγχο της εξαγωγής εξαρτημάτων και συστατικών μερών, όταν η εξαγωγή είναι σε μορφή που δίνει τη δυνατότητα συναρμολόγησης συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) και θα εφαρμόζει τις διατάξεις του Άρθρου 6 και του Άρθρου 7 πριν αδειοδοτήσει την εξαγωγή των εν λόγω εξαρτημάτων και συστατικών μερών. Άρθρο 5 Γενική Εφαρμογή 1.Κάθε Κράτος Μέρος θα εφαρμόζει την παρούσα Συνθήκη κατά τρόπο συνεπή και αντικειμενικό, χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που αναφέρονται στην παρούσα Συνθήκη. 2.Κάθε Κράτος Μέρος θα καθιερώσει και θα διατηρεί ένα εθνικό σύστημα ελέγχου, περιλαμβανομένου ενός εθνικού καταλόγου ελέγχου, με σκοπό την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης. 3.Κάθε Κράτος Μέρος ενθαρρύνεται να εφαρμόζει τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης, στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος των συμβατικών όπλων. Οι εθνικοί ορισμοί οποιασδήποτε. εκ των κατηγοριών που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1)(α)-(ζ) δεν θα καλύπτουν λιγότερα είδη από εκείνα που περιγράφονται στο Μητρώο Συμβατικών Όπλων των Ηνωμένων Εθνών κατά το χρόνο θέσης της παρούσας Συνθήκης σε ισχύ. Για την κατηγορία που καλύπτεται από το Άρθρο 2(1)(η), οι εθνικοί ορισμοί δεν θα καλύπτουν λιγότερα είδη από εκείνα που περιγράφονται στα αντίστοιχα επίσημα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών κατά το χρόνο θέσης της παρούσας Συνθήκης σε ισχύ. 4.Κάθε Κράτος Μέρος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, θα υποβάλλει τον εθνικό του κατάλογο ελέγχου στη Γραμματεία, η οποία θα τον κοινοποιεί στα υπόλοιπα Κράτη Μέρη. Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να δημοσιοποιούν τα ίδια τους εθνικούς τους καταλόγους ελέγχου. 5.Κάθε Κράτος Μέρος θα λαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης και θα ορίσει τις αρμόδιες εθνικές του αρχές, προκειμένου να υπάρχει ένα αποτελεσματικό και διαφανές εθνικό σύστημα ελέγχου το οποίο ρυθμίζει τη μεταφορά συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) και των ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο Άρθρο 3 και το Άρθρο 4. 6.Κάθε Κράτος Μέρος θα ορίσει ένα ή περισσότερα σημεία επικοινωνίας, για την ανταλλαγή πληροφοριών για ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης. Κάθε Κράτος Μέρος θα ενημερώσει τη Γραμματεία που πρόκειται να συσταθεί βάσει του Άρθρου 18, σχετικά με το (τα) σημείο(α) επικοινωνίας του και θα τηρεί τα εν λόγω στοιχεία επικαιροποιημένα. Άρθρο 6 Απαγορεύσεις1.Κανένα Κράτος Μέρος δεν επιτρέπεται να αδειοδοτεί τη μεταφορά συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4, εάν η μεταφορά παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του Κεφαλαίου VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα ως προς το εμπάργκο όπλων. 2.Κανένα Κράτος Μέρος δεν επιτρέπεται να αδειοδοτεί τη μεταφορά συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4, εάν η μεταφορά παραβιάζει τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις του που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τη μεταφορά ή την παράνομη διακίνηση συμβατικών όπλων. 3.Κανένα Κράτος Μέρος δεν επιτρέπεται να αδειοδοτεί τη μεταφορά συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4, εάν γνωρίζει κατά το χρόνο της αδειοδότησης, ότι τα όπλα ή τα είδη πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σοβαρών παραβιάσεων των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949, επιθέσεων κατά μη στρατιωτικών στόχων ή προστατευόμενων αμάχων, ή άλλων πολεμικών εγκλημάτων, όπως ορίζεται από διεθνείς συμφωνίες στις οποίες είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. Άρθρο 7 Αξιολόγηση Εξαγωγών και Εισαγωγών 1.Εφόσον η εξαγωγή δεν απαγορεύεται βάσει του Άρθρου 6, κάθε Κράτος Μέρος εξαγωγής, πριν αδειοδοτήσει την εξαγωγή συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4, τα οποία βρίσκονται στη δικαιοδοσία του και σύμφωνα με το εθνικό του σύστημα ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη κατά αντικειμενικό τρόπο και χωρίς διακρίσεις, τους σχετικούς παράγοντες, περιλαμβανομένων των πληροφοριών που παρέχονται από το Κράτος εισαγωγής σύμφωνα με το Άρθρο 8(1), θα αξιολογεί το ενδεχόμενο τα συμβατικά όπλα ή τα είδη: 1)να συμβάλουν ή να υπονομεύσουν την ειρήνη και την ασφάλεια, 2)να χρησιμοποιηθούν για: (i) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, (ii) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρής παραβίασης του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (iii) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση ενέργειας που αποτελεί αδίκημα βάσει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων περί τρομοκρατίας, στα οποία το Κράτος εξαγωγής είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, ή (iν) τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση ενέργειας που αποτελεί αδίκημα βάσει διεθνών συμβάσεων ή πρωτοκόλλων περί διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος, στα οποία το Κράτος εξαγωγής είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. 2.Το Κράτος Μέρος εξαγωγής θα εξετάσει επίσης εάν υπάρχουν μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αναληφθούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προσδιορίζονται στα σημεία (α) ή (β) της παραγράφου 1, όπως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή προγράμματα που καταρτίζονται και συμφωνούνται από κοινού από τα Κράτη εξαγωγής και εισαγωγής. 3.Εάν, μετά την πραγματοποίηση της εν λόγω αξιολόγησης και την εξέταση των διαθέσιμων μέτρων αντιμετώπισης, το Κράτος Μέρος εξαγωγής κρίνει ότι υπάρχει επιτακτικός κίνδυνος οποιασδήποτε εκ των αρνητικών συνεπειών της παραγράφου 1, τότε το Κράτος Μέρος εξαγωγής δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή. 4.Κατά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης, το Κράτος Μέρος εξαγωγής θα λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν τα συμβατικά όπλα που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή τα είδη που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4 για τη διάπραξη ή τη διευκόλυνση σοβαρών πράξεων έμφυλης βίας ή σοβαρών πράξεων βίας κατά γυναικών και παιδιών. 5.Κάθε Κράτος Μέρος εξαγωγής θα λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι αδειοδοτήσεις για την εξαγωγή συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) ή ειδών που καλύπτονται από το Άρθρο 3 ή το Άρθρο 4 είναι λεπτομερείς και εκδίδονται πριν την εξαγωγή. 6.Κάθε Κράτος Μέρος εξαγωγής θα διαθέτει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με κάποια συγκεκριμένη εξαγωγή, κατόπιν αιτήματος, προς το Κράτος Μέρος εισαγωγής και προς τα Κράτη Μέρη διέλευσης ή μεταφόρτωσης, με βάση την εθνική του νομοθεσία, τις πρακτικές ή τις πολιτικές του. 7.Εάν, αφότου χορηγηθεί η αδειοδότηση, το Κράτος Μέρος εξαγωγής λάβει νέες σχετικές, πληροφορίες, ενθαρρύνεται να αξιολογήσει εκ νέου την αδειοδότηση μετά από διαβουλεύσεις, εάν χρειάζεται, με το Κράτος εισαγωγής. Άρθρο 8 Εισαγωγές1.Κάθε Κράτος Μέρος εισαγωγής θα λαμβάνει μέτρα ώστε να διασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, προς το Κράτος Μέρος εξαγωγής, προκειμένου να συνδράμει το Κράτος Μέρος εξαγωγής κατά τη διεξαγωγή της εθνικής αξιολόγησης εξαγωγής από το τελευταίο, σύμφωνα με το Άρθρο 7. Τα εν λόγω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν τεκμηρίωση περί της τελικής χρήσης ή του τελικού χρήστη. 2.Κάθε Κράτος Μέρος εισαγωγής θα λαμβάνει μέτρα που θα του επιτρέπουν να ρυθμίζει, όπου χρειάζεται, τις εισαγωγές που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του, των συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). Τα εν λόγω μέτρα δύνανται να περιλαμβάνουν συστήματα εισαγωγής. 3.Κάθε Κράτος Μέρος εισαγωγής δύναται να ζητά πληροφορίες από το Κράτος Μέρος εξαγωγής σχετικά με τυχόν εκκρεμείς ή υφιστάμενες αδειοδοτήσεις εξαγωγής, όταν το Κράτος Μέρος εισαγωγής είναι η χώρα του τελικού προορισμού. Άρθρο 9 Διελεύσεις ή μεταφορτώσεις Κάθε Κράτος Μέρος θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να ρυθμίζει, όπου είναι απαραίτητο και εφικτό, τις διελεύσεις ή μεταφορτώσεις που τελούν υπό τη δικαιοδοσία του, των συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) μέσω του εδάφους του, σύμφωνα με το σχετικό διεθνές δίκαιο. Άρθρο 10 ΔιαμεσολάβησηΚάθε Κράτος Μέρος θα λαμβάνει μέτρα, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία, για να ρυθμίζει τη διαμεσολάβηση που λαμβάνει χώρα υπό τη δικαιοδοσία του, για τα συμβατικά όπλα που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). Τα μέτρα αυτά δύναται να περιλαμβάνουν την καταγραφή των διαμεσολαβητών ή την απόκτηση από αυτούς έγγραφης άδειας, πριν τη δραστηριοποίηση τους σε εργασίες διαμεσολάβησης. Άρθρο 11 Εκτροπή1.Κάθε Κράτος Μέρος που συμμετέχει στη μεταφορά συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) θα λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της εκτροπής τους. 2.Το Κράτος Μέρος εξαγωγής θα επιδιώκει την πρόληψη της εκτροπής της μεταφοράς συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) μέσω του εθνικού του συστήματος ελέγχου το οποίο θα έχει καθιερωθεί βάσει του Άρθρου 5(2), αξιολογώντας τον κίνδυνο εκτροπής της εξαγωγής και εξετάζοντας την καθιέρωση μέτρων εξάλειψης του φαινομένου, όπως μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή προγραμμάτων που καταρτίζονται και συμφωνούνται από κοινού από τα Κράτη εξαγωγής και εισαγωγής. Άλλα μέτρα πρόληψης μπορεί να περιλαμβάνουν, όπου χρειάζεται: τη συμμετοχή ελεγκτών στην εξαγωγή, την απαίτηση πρόσθετων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών, διασφαλίσεων, τη μη αδειοδότηση της εξαγωγής ή άλλα κατάλληλα μέτρα. 3.Τα Κράτη Μέρη εισαγωγής, διέλευσης, μεταφόρτωσης και εξαγωγής θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, όπου είναι απαραίτητο και εφικτό, προκειμένου να εξαλείψουν τον κίνδυνο εκτροπής της μεταφοράς συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). 4.Εάν ένα Κράτος Μέρος διαπιστώσει εκτροπή των μεταφερόμενων συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1), το Κράτος Μέρος θα λάβει κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εθνική του νομοθεσία και σε συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, ώστε να αντιμετωπίσει την εν λόγω εκτροπή. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την προειδοποίηση των δυνητικά θιγομένων Κρατών Μερών, τον έλεγχο των εκτραπέντων αποστολών των εν λόγω συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2 (1) και τη λήψη μέτρων παρακολούθησης μέσω ερευνών και διαδικασιών επιβολής του νόμου. 5.Προκειμένου να αντιλαμβάνονται καλύτερα και να παρεμποδίζουν την εκτροπή μεταφερόμενων συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1), τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εκτροπής. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες όπως διαφθορά, διεθνείς διαδρομές διακίνησης, παράνομους διαμεσολαβητές, πηγές παράνομων προμηθειών, μεθόδους συγκάλυψης, κοινά σημεία αποστολών ή προορισμών που χρησιμοποιούνται από οργανωμένες ομάδες που εμπλέκονται στην εκτροπή. 6.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να αναφέρουν σε άλλα Κράτη Μέρη, μέσω της Γραμματείας, τα μέτρα που λαμβάνουν για την αντιμετώπιση της εκτροπής των μεταφερόμενων συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). Άρθρο 12 Τήρηση αρχείων 1.Κάθε Κράτος Μέρος θα τηρεί εθνικά αρχεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του, για την έκδοση αδειών εξαγωγής ή τις πραγματοποιούμενες εξαγωγές των συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). 2.Κάθε Κράτος Μέρος ενθαρρύνεται να τηρεί αρχεία των συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) τα οποία μεταφέρονται στο έδαφος του ως τελικό προορισμό ή τα οποία έχουν άδεια διέλευσης ή μεταφόρτωσης σε έδαφος που τελεί υπό τη δικαιοδοσία του. 3.Κάθε Κράτος Μέρος ενθαρρύνεται να περιλαμβάνει στα εν λόγω αρχεία: την ποσότητα, την αξία, το μοντέλο/τύπο, τις αδειοδοτημένες διεθνείς μεταφορές συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1), τα συμβατικά όπλα που πράγματι μεταφέρθηκαν, στοιχεία για το (τα) Κράτος(η) εξαγωγής, το(τα) Κράτος(τη) εισαγωγής, το(τα) Κράτος(τη) διέλευσης και μεταφόρτωσης και τους τελικούς χρήστες, αναλόγως. 4.Τα αρχεία θα τηρούνται για τουλάχιστον δέκα έτη. Άρθρο 13 Υποβολή αναφορών 1.Κάθε Κράτος Μέρος, εντός του πρώτου έτους ισχύος της παρούσας Συνθήκης για το συγκεκριμένο Κράτος Μέρος, θα υποβάλει σύμφωνα με το Άρθρο 22, μία αρχική έκθεση προς τη Γραμματεία των μέτρων που έλαβε για την εφαρμογή της Συνθήκης, περιλαμβανομένων εθνικών νόμων, εθνικών καταλόγων ελέγχου και άλλων κανονισμών και διοικητικών μέτρων. Κάθε Κράτος Μέρος θα αναφέρει κάθε φορά στη Γραμματεία τα νέα μέτρα που λαμβάνει για την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης, όταν χρειάζεται. Οι αναφορές θα διατίθενται και θα διανέμονται στα Κράτη Μέρη από τη Γραμματεία. 2.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να αναφέρουν στα άλλα Κράτη Μέρη, μέσω της Γραμματείας, πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει και που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της εκτροπής των μεταφερόμενων συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). 3.Κάθε Κράτος Μέρος θα υποβάλλει ετησίως στη Γραμματεία, έως τις 31 Μαΐου, έκθεση για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αναφορικά με τις αδειοδοτημένες ή πραγματοποιηθείσες εξαγωγές και εισαγωγές συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). Οι εκθέσεις θα διατίθενται και θα διανέμονται στα Κράτη Μέρη από τη Γραμματεία. Η έκθεση που υποβάλλεται στη Γραμματεία μπορεί να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες που υποβάλλονται από το Κράτος Μέρος στα αντίστοιχα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένου του Μητρώου Συμβατικών Όπλων των Ηνωμένων Εθνών. Οι εκθέσεις μπορεί να μην περιλαμβάνουν εμπορικά ευαίσθητα στοιχεία ή πληροφορίες εθνικής ασφάλειας. Άρθρο 14 ΕκτέλεσηΚάθε Κράτος Μέρος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την εκτέλεση των εθνικών νόμων και κανονισμών που θέτουν σε εφαρμογή τις διατάξεις της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 15 Διεθνής Συνεργασία 1.Τα Κράτη Μέρη θα συνεργάζονται μεταξύ τους, με γνώμονα τα αντίστοιχα συμφέροντα ασφαλείας και την εθνική τους νομοθεσία, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η παρούσα Συνθήκη. 2.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν τη διεθνή συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος ως προς την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης σύμφωνα με τα αντίστοιχα συμφέροντα ασφαλείας και την εθνική τους νομοθεσία. 3.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να διαβουλεύονται για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και να ανταλλάσσουν πληροφορίες, όπως χρειάζεται, προς υποστήριξη της εφαρμογής της παρούσας Συνθήκης. 4.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να συνεργάζονται, σύμφωνα με τις εθνικές τους νομοθεσίες, προκειμένου να στηρίξουν την εθνική εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Συνθήκης, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με παράνομες δραστηριότητες και παραβάτες και προκειμένου να αποτρέψουν και να εξαλείψουν την εκτροπή συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1). 5.Τα Κράτη Μέρη, όταν συμφωνούν από κοινού και με γνώμονα την εθνική τους νομοθεσία, θα παρέχουν το ένα στο άλλο την ευρύτερη δυνατή βοήθεια σε έρευνες, ποινικές διώξεις και ένδικα μέσα που σχετίζονται με παραβιάσεις των εθνικών μέτρων που προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη. 6.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να λαμβάνουν εθνικά μέτρα και να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να αποτρέψουν να καταστεί η μεταφορά των συμβατικών όπλων που καλύπτονται από το Άρθρο 2(1) αντικείμενο πρακτικών διαφθοράς. 7.Τα Κράτη Μέρη ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν εμπειρίες και πληροφορίες σχετικά με τα διδάγματα που αποκομίζουν από την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 16 Διεθνής Συνδρομή 1.Κατά την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης, κάθε Κράτος Μέρος δύναται να ζητήσει συνδρομή, περιλαμβανομένης δικαστικής ή νομοθετικής συνδρομής, οικοδόμησης θεσμικών ικανοτήτων καθώς και τεχνικής, υλικής ή οικονομικής βοήθειας. Η εν λόγω συνδρομή μπορεί να περιλαμβάνει προγράμματα διαχείρισης αποθεμάτων, αφοπλισμού, αποστρατικοποίησης και επανένταξης, πρότυπη νομοθεσία, και αποτελεσματικές πρακτικές εφαρμογής. Κάθε Κράτος Μέρος που είναι σε θέση να παρέχει μία τέτοια συνδρομή, θα το πράττει εφόσον του ζητηθεί. 2.Κάθε Κράτος Μέρος δύναται να ζητήσει, να προσφέρει ή να λάβει συνδρομή μέσω, μεταξύ άλλων, των Ηνωμένων Εθνών, διεθνών, περιφερειακών, υποπεριφερειακών ή εθνικών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανισμών ή σε διμερή βάση. 3.Τα Κράτη Μέρη θα συστήσουν ένα εθελοντικό ταμείο για την παροχή στήριξης των Κρατών Μερών που ζητούν διεθνή συνδρομή για την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης. Κάθε Κράτος Μέρος ενθαρρύνεται να συνεισφέρει πόρους στο ταμείο. Άρθρο 17 Διάσκεψη των Κρατών Μερών 1.Η προσωρινή Γραμματεία που θα συσταθεί βάσει του Άρθρου 18, θα συγκαλέσει Διάσκεψη των Κρατών Μερών, το αργότερο εντός ενός έτους από τη θέση της παρούσας Συνθήκης σε ισχύ και στη συνέχεια όποτε αποφασίζεται από τη Διάσκεψη των Κρατών Μερών. 2.Στην πρώτη της συνεδρίαση, η Διάσκεψη των Κρατών Μερών θα υιοθετήσει δια συναινέσεως τον εσωτερικό της κανονισμό. 3.Η Διάσκεψη των Κρατών Μερών θα υιοθετήσει οικονομικούς κανόνες για τη λειτουργία της, οι οποίοι θα διέπουν και τη χρηματοδότηση των βοηθητικών οργάνων που μπορεί να συστήσει καθώς και οικονομικές διατάξεις που θα διέπουν τη λειτουργία της Γραμματείας. Σε κάθε τακτική συνεδρίαση, θα υιοθετεί τον προϋπολογισμό για την οικονομική χρήση έως την αμέσως επόμενη συνεδρίαση. 4.Η Διάσκεψη των Κρατών Μερών: 1)θα εξετάζει την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης, περιλαμβανομένων των εξελίξεων στον τομέα των συμβατικών όπλων, 2)θα μελετά και θα υιοθετεί συστάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη λειτουργία της Συνθήκης, ιδιαίτερα την προαγωγή της οικουμενικότητας της, 3)θα μελετά τροποποιήσεις της Συνθήκης σύμφωνα με το Άρθρο 20, 4)θα μελετά θέματα που απορρέουν από την ερμηνεία της Συνθήκης, 5)θα μελετά και θα αποφασίζει το έργο και τον προϋπολογισμό της Γραμματείας, 6)θα μελετά τη σύσταση βοηθητικών οργάνων που ενδεχομένως να είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της λειτουργίας της Συνθήκης, και 7)θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλη λειτουργία στο πλαίσιο της Συνθήκης. 5.Έκτακτες συνεδριάσεις της Διάσκεψης των Κρατών Μερών θα πραγματοποιούνται οποτεδήποτε θεωρείται απαραίτητο από τη Διάσκεψη των Κρατών Μερών, ή κατόπιν έγγραφου αιτήματος οποιουδήποτε Κράτους Μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω αίτημα υποστηρίζεται από τουλάχιστον τα δύο τρίτα των Κρατών Μερών. Άρθρο 18 Γραμματεία1.Δια της παρούσας Συνθήκης συστήνεται μία Γραμματεία η οποία θα βοηθά τα Κράτη Μέρη για την αποτελεσματική εφαρμογή της Συνθήκης. Για όσο διάστημα εκκρεμεί η πρώτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Κρατών Μερών, μία προσωρινή Γραμματεία θα είναι υπεύθυνη για τις διοικητικές λειτουργίες που καλύπτονται από την παρούσα Συνθήκη. 2.Η Γραμματεία θα στελεχωθεί επαρκώς. Τα στελέχη της θα έχουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη που θα διασφαλίζει ότι η Γραμματεία είναι σε θέση να εκπληρώνει αποτελεσματικά τα καθήκοντα που περιγράφονται στην παράγραφο 3. 3.Η Γραμματεία θα είναι υπεύθυνη έναντι των Κρατών Μερών. Στο πλαίσιο μίας ελαχιστοποιημένης δομής, η Γραμματεία θα αναλάβει τα ακόλουθα καθήκοντα: 1)παραλαβή, διάθεση και διανομή των εκθέσεων/αναφορών που προβλέπονται από την παρούσα Συνθήκη, 2)τήρηση και διάθεση προς τα Κράτη Μέρη του καταλόγου των εθνικών σημείων επικοινωνίας, 3)διευκόλυνση του συνδυασμού προσφορών και αιτημάτων συνδρομής για την εφαρμογή της Συνθήκης και προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας, όπως ζητείται, 4)διευκόλυνση των εργασιών της Διάσκεψης των Κρατών Μερών, περιλαμβανομένης της διευθέτησης και παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών για τις συνεδριάσεις που προβλέπονται από τη Συνθήκη, και 5)εκτέλεση άλλων καθηκόντων που θα αποφασίζονται από τις Διασκέψεις των Κρατών Μερών. Άρθρο 19 Επίλυση Διαφορών 1.Τα Κράτη Μέρη θα διαβουλεύονται και, με αμοιβαία συναίνεση, θα συνεργάζονται για την επιδίωξη της επίλυσης οποιασδήποτε διαφοράς η οποία ενδέχεται να προκύψει μεταξύ τους, αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης, μέσω διαπραγματεύσεων, διαμεσολάβησης, συμβιβασμού, δικαστικής επίλυσης ή άλλου ειρηνικού τρόπου. 2.Τα Κράτη Μέρη δύνανται να επιδιώξουν, με αμοιβαία συναίνεση, την προσφυγή σε διαιτησία για την επίλυση των διαφορών μεταξύ τους, αναφορικά με ζητήματα που σχετίζονται με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 20 Τροποποιήσεις1.Έξι έτη μετά τη θέση της παρούσας Συνθήκης σε ισχύ, οποιοδήποτε Κράτος Μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις της Συνθήκης. Στη συνέχεια, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δύναται να εξετάζονται από τη Διάσκεψη των Κρατών Μερών κάθε τρία έτη. 2.Οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης της Συνθήκης θα υποβάλλεται εγγράφως προς τη Γραμματεία, η οποία θα κυκλοφορεί την πρόταση σε όλα τα Κράτη Μέρη, το αργότερο 180 ημέρες πριν την αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Κρατών Μερών στην οποία θα συζητείται σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η τροποποίηση θα συζητείται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Κρατών Μερών η οποία μπορεί να εξετάζει τροποποιήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 εάν, το αργότερο 120 ημέρες μετά την κυκλοφορία της από τη Γραμματεία, η πλειοψηφία των Κρατών Μελών ενημερώσει τη Γραμματεία ότι είναι υπέρ της συζήτησης της πρότασης. 3.Τα Κράτη Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να επιτυγχάνεται συναίνεση για κάθε τροποποίηση. Εάν όλες οι προσπάθειες για συναίνεση εξαντληθούν και δεν επιτευχθεί συμφωνία, η τροποποίηση, ως τελευταία λύση, θα υιοθετείται από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των Κρατών Μερών που παρίστανται και ψηφίζουν στη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Κρατών Μερών. Για τους σκοπούς του παρόντος Άρθρου, τα Κράτη Μέρη που παρίστανται και ψηφίζουν σημαίνει τα Κράτη Μέρη που παρίστανται και δίνουν θετική ή αρνητική ψήφο. Ο Θεματοφύλακας θα κοινοποιεί την υιοθετηθείσα τροποποίηση σε όλα τα Κράτη Μέρη. 4.Η τροποποίηση που υιοθετείται βάσει της παραγράφου 3 θα τίθεται σε ισχύ για κάθε Κράτος Μέρος που έχει καταθέσει το έγγραφο αποδοχής της συγκεκριμένης τροποποίησης, ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης στο Θεματοφύλακα των εγγράφων αποδοχής από την πλειοψηφία του αριθμού των Κρατών Μερών κατά το χρόνο υιοθέτησης της τροποποίησης. Στη συνέχεια, θα τίθεται σε ισχύ για οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα Κράτη Μέρη, ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου αποδοχής της συγκεκριμένης τροποποίησης. Άρθρο 21 Υπογραφή, Κύρωση, Αποδοχή, Έγκριση ή Προσχώρηση 1.Η παρούσα Συνθήκη θα παραμείνει ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη Μέρη στην Έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη, από τις 3 Ιουνίου 2013 έως τη θέση της σε ισχύ. 2.Η παρούσα Συνθήκη υπόκειται στην κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από κάθε υπογράφον Κράτος. 3.Μετά τη θέση της σε ισχύ, η παρούσα Συνθήκη θα παραμείνει ανοικτή για προσχώρηση από οποιοδήποτε Κράτος το οποίο δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη. 4.Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Θεματοφύλακα. Άρθρο 22 Θέση σε ισχύ 1.Η παρούσα Συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του πεντηκοστού εγγράφου κύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης στο Θεματοφύλακα. 2.Για οποιοδήποτε Κράτος το οποίο καταθέτει το έγγραφο κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης μετά τη θέση της Συνθήκης σε ισχύ, η Συνθήκη θα τίθεται σε ισχύ για το συγκεκριμένο Κράτος ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 23 Προσωρινή Εφαρμογή Οποιοδήποτε Κράτος δύναται, κατά το χρόνο υπογραφής ή κατάθεσης του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, να δηλώσει ότι θα εφαρμόζει προσωρινά το Άρθρο 6 και το Άρθρο 7 για όσο διάστημα εκκρεμεί η θέση της Συνθήκης σε ισχύ για το συγκεκριμένο Κράτος. Άρθρο 24 Διάρκεια Ισχύος και Απόσυρση 1.Η διάρκεια ισχύος της παρούσας Συνθήκης είναι απεριόριστη. 2.Κάθε Κράτος Μέρος, σε άσκηση της εθνικής του κυριαρχίας, θα έχει το δικαίωμα απόσυρσης από την παρούσα Συνθήκη. Θα δώσει ειδοποίηση για την εν λόγω απόσυρση στο Θεματοφύλακα, ο οποίος θα ενημερώσει όλα τα υπόλοιπα Κράτη Μέρη. Η ειδοποίηση για την απόσυρση μπορεί να περιλαμβάνει την εξήγηση των λόγων για την απόσυρση. Η ειδοποίηση για την απόσυρση θα τίθεται σε ισχύ ενενήντα ημέρες μετά την παραλαβή της από το Θεματοφύλακα, εκτός εάν η ειδοποίηση για την απόσυρση προσδιορίζει κάποια μεταγενέστερη ημερομηνία. 3.Λόγω απόσυρσής του, ένα Κράτος δεν θα απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Συνθήκη για όσο διάστημα ήταν Μέρος αυτής, περιλαμβανομένων των οικονομικών υποχρεώσεων που μπορεί να έχει. Άρθρο 25 Επιφυλάξεις1.Κατά το χρόνο της υπογραφής, κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, κάθε Κράτος δύναται να διατυπώσει επιφυλάξεις, εκτός εάν οι επιφυλάξεις είναι ασύμβατες με το στόχο και το σκοπό της παρούσας Συνθήκης. 2.Ένα Κράτος Μέρος δύναται να αποσύρει τις επιφυλάξεις του οποτεδήποτε, με σχετική ειδοποίηση προς το Θεματοφύλακα. Άρθρο 26 Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες 1.Η εφαρμογή της παρούσας Συνθήκης δεν θίγει τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν από τα Κράτη Μέρη στο πλαίσιο υφιστάμενων ή μελλοντικών διεθνών συμφωνιών, στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη, στο βαθμό που οι εν λόγω υποχρεώσεις συνάδουν με την παρούσα Συνθήκη. 2.Η παρούσα Συνθήκη δεν θα αποτελεί αντικείμενο επίκλησης για την ακύρωση συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας που έχουν συναφθεί ή συνάπτονται μεταξύ Κρατών Μερών της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 27 ΘεματοφύλακαςΟ Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα είναι ο Θεματοφύλακας της παρούσας Συνθήκης. Άρθρο 28 Γνήσια κείμενα Το πρωτότυπο κείμενο της παρούσας Συνθήκης, τα κείμενα της οποίας στην Αραβική, Κινεζική, Αγγλική, Γαλλική, Ρωσική και Ισπανική γλώσσα είναι της αυτής γνησιότητας, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, τη δεύτερη ημέρα του Απριλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συνθήκης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 22 παράγραφος 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-02-12 Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/16
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία