ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4368

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Άρθρο 1 Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής: 1.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Με σκοπό την άμεση ανάσχεση της ανεργίας και ως έκτακτο μέτρο, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηματοδοτούμενα από τους πόρους του ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, με απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήμους και περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκομεία. Περαιτέρω, ο σχεδιασμός των ως άνω Προγραμμάτων δύναται να περιλαμβάνει δράσεις ενεργοποίησης των ωφελουμένων με στόχο τη διευκόλυνση επανένταξής τους στην αγορά εργασίας » 2.Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δημόσια πρόσκληση και είναι ο αρμόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουμένων και την κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων, τη σύζευξη των ωφελουμένων με τις θέσεις απασχόλησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως θα έχουν προσδιοριστεί από το Δικαιούχο, τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς και την καταβολή των αμοιβών στους ωφελούμενους και των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς. Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (Δήμοι, Περιφέρειες, και άλλες Δημό­σιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους ανέργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να καταβληθεί το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω: » 3.Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό «επιβλέποντες». 4.Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 προστίθενται τρία (3) νέα ενδεικτικά κριτήρια: νi) η ηλικιακή ομάδα, νii) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του Ο.Α.Ε.Δ., νiii) δικαιούχος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 5.Η εσωτερική υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου 1, αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουμένων, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης». 6.Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση «σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 7.Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δικαιούχου φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα». 8.Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4Με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου του Προγράμματος, η σύμβαση εκάστου ωφελουμένου λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης » 9.Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής: «5.1. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως. Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α΄ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (Ηοt spοts). 5.2. Για όσους ωφελούμενους απασχοληθούν, κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη. 5.3 Απουσίες Ωφελουμένων: i. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι ωφελούμενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο εργάσιμες ημέρες μηνιαίως. ii. Οι ωφελούμενοι δικαιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος να κάνουν χρήση αναρρωτικής άδειας όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 8. Οι αναρρωτικές άδειες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Η καταβολή στο Ι.Κ.Α.?Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί, επίσης, επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. iii. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω: α) επαπειλούμενης κύησης, β) κύησης και γ) λοχείας, οι οποίες βεβαιώνονται με τα απαραίτητα εκ του νόμου δικαιολογητικά, η απασχόληση αναστέλλεται κατά τη διάρκεια απουσίας και παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησής τους όπως ορίζεται με σχετική υπουργική απόφαση που αναφέρεται στο σημείο 8. Οι ωφελούμενες σε κατάσταση κυοφορίας δύναται να απουσιάζουν για να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνουν σε ώρες απασχόλησης. iν. Οι Ωφελούμενοι ΑμεΑ ή Ωφελούμενοι που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 15 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ή έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω, τον/την οποίο/α συντηρούν, έχουν δικαίωμα στο μειωμένο ωράριο κατά μία (1) ώρα την ημέρα. ν. Οι γονείς Ωφελούμενοι δικαιούνται είτε να προσέρχονται αργότερα είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους κατά μία (1) ώρα την ημέρα και μέχρι το τέκνο να φτάσει στην ηλικία των τριάντα (30) μηνών. Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης των γονέων για την φροντίδα του παιδιού αποδίδεται και στους θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία του παιδιού. Το δικαίωμα αυτό αποδίδεται στον έναν εκ των δύο γονέων προσκομίζοντας τα εκ του νόμου δικαιολογητικά. Δεν αποδίδεται δε, σωρευτικά. νi. Σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων που σημειώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, ο Ωφελούμενος ο οποίος υπέστη εργατικό ατύχημα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του και διαθέτει τα κατάλληλα ιατρικά δικαιολογητικά δεν εκπίπτει του προγράμματος. Το μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. νii. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας 4 έως 16 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ημέρες, σε ώρες ή ολόκληρη ημέρα κάθε φορά, προκειμένου να διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. νiii. Πέντε (5) ημέρες απασχόλησης λόγω γάμου. ix. Δύο (2) ημέρες λόγω θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, αλλά και εξ αγχιστείας συγγενών στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό. Τις παραπάνω ημέρες απουσίας θα συνοδεύουν τα έντυπα αιτήσεων του Ωφελούμενου και της έγκρισης του επιβλέποντος φορέα. Τα παραπάνω είναι επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος. 5.4. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, ο Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να καταβάλλει οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους » 10.Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7.1. Για την εφαρμογή και εκτέλεση των προγραμμάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) με πλήρη ευθύνη τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουμένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενούς τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούμενους στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν. 7.2. Πέραν της εφαρμογής κυρώσεων, όπως των προβλεπομένων στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τις αμέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρμόδιοι Υπουργοί δύνανται, με κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή και άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς. » 11.Στην παράγραφο 8, διορθώνεται η επωνυμία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη σημερινή, «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 12α.Στην παράγραφο η΄ του άρθρου 33 του ν. 4354/ 2015 (Α΄ 176) αντικαθίσταται το αναγραφόμενο τεύχος (Β΄ 486) στο ορθό τεύχος «Υ.Ο.Δ.Δ. 486». 1)Στην παράγραφο α΄ του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται η φράση «και με την επιφύλαξη της παραγράφου στ΄ του άρθρου 33 του νόμου αυτού» με το ορθό «και με την επιφύλαξη της παραγράφου η΄ του άρθρου 33 του νόμου αυτού». Άρθρο 2 Οι τροποποιήσεις που εισάγονται με το αμέσως προηγούμενο άρθρο επηρεάζουν και καταλαμβάνουν τους όρους των Προσκλήσεων 2, 4, 5/2015 και θα ισχύσουν και για τις επόμενες Προσκλήσεις του Δικαιούχου (Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας) και γενικώς για όλες τις δράσεις της κοινωφελούς εργασίας. Άρθρο 3 Στο άρθρο 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: «8Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επιχορηγούνται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 33-220) είτε μέσω των Περιφερειών με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικά σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιημένα ως Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του ν. 2646/1998. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται, πέρα της κείμενης νομοθεσίας, επιπλέον κριτήρια και προϋποθέσεις για την καταβολή των ως άνω επιχορηγήσεων » Άρθρο 4 1.Σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο Κοινότητας». Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας. 2.Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς με τις κάτωθι αρμοδιότητες: 1)Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα»). 2)Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα. 3)Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 4)Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Συμβουλευτικά Κέντρα και Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες κ.λπ.. 5)Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούμενων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια. 6)Συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων. 3.Στους απευθυνόμενους στο Κέντρο Κοινότητας θα μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 1)Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α.. 2)Παροχή συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. 3)Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.). 4)Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Παιδιού και άλλες υπηρεσίες και δομές. 5)Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κ.λπ.) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής κ.α.. 6)Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και μετανάστες. 7)Παροχή ενημερωτικής συνδρομής για θέματα νομικού χαρακτήρα σε σχέση με τις παρεχόμενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας. 8)Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού και συγκέντρωση αγαθών. 4.Ωφελούμενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας των ως άνω Δομών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και άτομα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά, που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, μετανάστες, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη». Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να οριοθετείται προς όφελος μίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται οι υπόλοιπες. 5.Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται οι δήμοι. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηματοδότησης των ως άνω Δομών, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης των ως άνω Δομών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014- 2020. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Άρθρο 5 Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1.Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Επιτροπή»). Βασικές κατευθύνσεις των επεξεργασιών της Επιτροπής είναι η δημιουργία επιτελικού κράτους και η αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονομίας και τον εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της λήψης των αποφάσεων και της παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες. 2.Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και θεσμική και οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της με την Κεντρική και την Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο Υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, περιλαμβανόμενης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόμου. Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συμβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη. 3.Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από: 1)τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο, 2)έντεκα (11) επιστήμονες με συναφή με το έργο της Επιτροπής ενασχόληση ή εμπειρογνώμονες σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 3)τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, 4)τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου, 5)τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου, 6)τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, 7)τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, 8)τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου, 9)τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 10)τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), 11)τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.), 12)έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και 13)έναν (1) εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), ως μέλη. 4. 1)Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Τμήματος των καθ’ ύλην αρμόδιων οργανικών μονάδων του Υπουργείου. 2)Για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης. 5.Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερόμενο στην παράγραφο 2 έργο της εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 6.Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Ομάδες Εργασίας για επιμέρους ζητήματα του αντικειμένου της. Σε κάθε Ομάδα Εργασίας, της οποίας υπεύθυνος ορίζεται ένα μέλος της Επιτροπής, μπορούν να μετέχουν ως μέλη, εκτός των μελών της Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εμπειρογνώμονες. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτείται επιπλέον Ομάδα Εργασίας για την εξέταση του θεσμικού πλαισίου που διέπει το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την αναπηρία και την αναμόρφωση αυτού του θεσμικού πλαισίου. Στην ανωτέρω Ομάδα Εργασίας προσκαλούνται υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ και ένας επιστήμονας με εμπειρία στα θέματα σχεδιασμού πολιτικών για την αναπηρία ο οποίος υποδεικνύεται από την Ε.Σ.Α.μεΑ.. 7.Η Επιτροπή και οι Ομάδες Εργασίας συνεδριάζουν εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και στα μέλη τους, καθώς και στους εισηγητές και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την παροχή γραμματειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως εκάστοτε ισχύει. 8.Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Επιτροπής μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Άρθρο 6 Θέση αιρετών σε αργία Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πλημμελήματα της προηγούμενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθμό για κακουργήματα, ο Ελεγκτής Νομιμότητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται με την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αμετάκλητης παραπομπής για κακούργημα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Τυχόν μεταγενέστερη αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που παραπέμφθηκε για κακούργημα. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία και το διοικητικό μέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδρομικά η αντιμισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης. Τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του Ελεγκτή Νομιμότητας να εκδώσει άμεσα τη σχετική διαπιστωτική πράξη συνιστά παράβαση καθήκοντος. » Άρθρο 7 Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3Οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισμοί προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Προτεραιότητα δίνεται σε όσους έχουν πετύχει σε διαγωνισμό στον οικείο δήμο. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται ρητά οι διορισμοί προσώπων των ανωτέρω κατηγοριών που είναι επιτυχόντες της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/1998. » Άρθρο 8 Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ωράριο βρεφονηπιοκόμων 1. 1)Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. 2)Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3)Σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η κατά τα προηγούμενα εδάφια αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας. Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους για τους οποίους η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπόκειται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σε έγκριση, τυχόν αύξηση του ωραρίου των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων της ίδιας κατηγορίας και κλάδου, λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης κατά το έτος που ακολουθεί. 4)Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 2. 1)Η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126), όπως ισχύει, καταργείται. 2)Η παρ. 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄284) επανέρχεται σε ισχύ. Άρθρο 9 Προσωπικό παραμεθόριων Ο.Τ.Α. Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού των παραμεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται με μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται. Η μετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώμη υπηρεσιακών συμβουλίων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών. Για τη μετάταξη σε Ο.Τ.Α. παραμεθορίου περιοχής, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου υποδοχής, καθώς και γνώμη του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης. Ειδικά, για την περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου που ήδη υπηρετεί σε Ο.Τ.Α. που ανήκει στις κατά την επόμενη παράγραφο παραμεθόριες περιοχές, απαιτείται σύμφωνη γνώμη και του αρμόδιου για διορισμό οργάνου προέλευσης. Σε περίπτωση που η μετάταξη διενεργείται από Ο.Τ.Α. σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμού, η απόφαση της μετάταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης » Άρθρο 10 Προσωπικό ΑμεΑ Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων 1.Άτομα με Αναπηρία που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήμων που λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση ή κατά τη δημοσίευση του παρόντος βρίσκονται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης μεταφέρονται στον οικείο δήμο σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 2.Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η δε κατάταξη του προσωπικού στις συσταθείσες θέσεις εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του ασκούντα χρέη Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 3.Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στο Ν.Π.Ι.Δ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές, βαθμολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες. 4.Η παρούσα καταλαμβάνει και το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 5.Η παρούσα διάταξη ισχύει και για όσα άτομα με αναπηρία έχουν μεταφερθεί από επιχειρήσεις - νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού σύμφωνα με τις εκάστοτε ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας. Άρθρο 11 Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4310/2014 (Α΄258) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014 από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, με φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συντάσσονται εκ νέου από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος » Άρθρο 12 Εκποίηση δημοτικών ακινήτων σε άστεγους δημότες Στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να δοθεί το δικαίωμα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Άρθρο 13 Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους 1.Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα. » Άρθρο 14 Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών 1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014 (Α΄ 56) αντικαθίσταται ως εξής: «Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ισχύ νόμου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α. 20232/ 2010 (Β΄ 745). Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) νομοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρμόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων μετά την ισχύ του νόμου αυτού. » 2.Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) και ισχύει, μετά τη φράση «σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους», προστίθεται η φράση «ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση». 3.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επιπλέον των παραπάνω σκοπών, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει. » Άρθρο 15 Επιλογή τόπου ενταφιασμού Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α΄143) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής: «35Ατόπου ενταφιασμού προσώπου 1Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού είναι δικαίωμα του προσώπου. 2Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασμού του. Με τη δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή μη που θα εκτελέσουν την επιθυμία του, τα οποία με σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συμβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την εκτελέσουν. 3Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δημόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόμη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθμού. » Άρθρο 16 Συμμόρφωση των δήμων και περιφερειών προς αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας οργάνου δήμου ή περιφέρειας, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει, αμελλητί, να συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο και το διατακτικό, αντιστοίχως της παραπάνω απόφασης, τεχνικές δε υπηρεσίες δήμων που παρέχουν διοικητική υποστήριξη στον υπόχρεο Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων διοίκησης των συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία (όπως της Διευθύνουσας Υπηρεσίας), οφείλουν υποχρεωτικώς να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια και να εκδίδουν κάθε πράξη για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και πέρα των αναφερόμενων στο άρθρο 94 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εάν ο Ο.Τ.Α. για οποιονδήποτε λόγο δεν συμμορφώνεται, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Ελεγκτή Νομιμότητας ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Συντονιστής τον καλεί, εγγράφως, να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, αφού ο Ο.Τ.Α. έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης, η μη έκδοση δε των απαιτούμενων για τη συμμόρφωση διοικητικών πράξεων από υπαλλήλους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων, καθώς και η μη σύμπραξή τους σε αυτές ή σε ενέργειες που κρίνονται απαραίτητες για το σκοπό της συμμόρφωσης, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια των άρθρων 233 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και 107 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει. 2.Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ΄ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο Ο.Τ.Α.. Άρθρο 17 Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων - Δημοτολογίων Για τις εγγραφές, διαγραφές και μεταβολές των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια των δήμων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων του άρθρου 8Α του ν. 344/1976 (Α΄ 143), όπως ισχύει, δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστημα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων- Δημοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό σύστημα υπάλληλοι υπηρεσιών δημοτολογίου των δήμων που είναι διαπιστευμένοι χρήστες, με κωδικούς πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντλούν αντίτυπα ληξιαρχικών πράξεων αποκλειστικά και μόνο προς χρήση της υπηρεσίας δημοτολογίου τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήματος, ο τρόπος ενημέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών μερίδων στα δημοτολόγια και κάθε άλλη λεπτομέρεια χρήσης του. Άρθρο 18 Ρυθμίσεις σχετικά με τη ΔΕΘ- ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. 1.Η παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «12Τα ΑΚ 18344, 18678 και 18679 ανταλλάξιμα κτήματα, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών, μεταβιβάζονται δια του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Δ.Ε.Θ.-ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράμματος, που συντάσσεται με ευθύνη της Δ.Ε.Θ.-ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. και θεωρείται από την Κτηματική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονομικών. Η ως άνω μεταβίβαση της κυριότητας μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στο όνομα της Δ.Ε.Θ.-ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε.. Η μεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιμων κτημάτων, καθώς και η μεταγραφή, απαλλάσσονται, ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αμοιβή ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένου του φόρου μεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισμών ή τρίτων, δικαιωμάτων συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και αμοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων. » 2.Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «14Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί της απορροφώσας εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: η διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, επιχειρηματικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, β) η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα εκδηλώσεων, γ) η ενημέρωση της πολιτείας σχετικά με την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας, η διαχείριση και εκμετάλλευση εταιρικών συμμετοχών, ε) η διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων με κάθε πρόσφορο τρόπο, στ) η διαχείριση εκμετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σημάτων με κάθε πρόσφορο τρόπο, ζ) η διαχείριση και εκμετάλλευση ραδιοφωνικού σταθμού, η) όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της ρόλου και τη λειτουργία των εκθεσιακών της κέντρων. Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία Δ.Ε.Θ. – ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/ 1982 στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των παραπάνω νομικών προσώπων και της εταιρείας Δ.Ε.Θ. – ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της και για την προετοιμασία, λειτουργία και υποστήριξη των διαφόρων εκδηλώσεων της η Δ.Ε.Θ. – ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε. δύναται να απασχολεί εθελοντές με ηθικό αντάλλαγμα ή/και καλύπτοντας το κόστος εξόδων σίτισης και μετακινήσεων σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. » 3.Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη της παρ. 18 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, η οποία έχει ως εξής: «Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής η απορροφώσα εταιρεία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν, καθώς και στις εταιρείες το Μετοχικό Κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. – ΗΕLΕΧΡΟ Α.Ε., οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς ή φορείς, γενικά, του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν στην παραπάνω εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτή. Άρθρο 19 Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220) 1.Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων » 2.Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθμός των μορίων για τους τρίτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής: Για γονέα με τρία τέκνα διακόσια (200) μόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια » 3.Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) μόρια. Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο » Άρθρο 20 Θέματα Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και Εθνικού Τυπογραφείου 1.Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) τροποποιείται ως εξής: «1Η «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται μόνο από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισμούς του νόμου αυτού και των διαταγμάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας». » 2.Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3469/ 2006, αντικαθίσταται ως εξής: «σε περίληψη, ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, μεταφοράς, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και σύστασης, μεταφοράς, μετατροπής και κατάργησης θέσεων, οι οποίες διενεργούνται με τα ως άνω διατάγματα και πράξεις » 3.Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής: «οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους επιτροπών, συμβουλίων, ομάδων εργασίας και συναφών οργάνων γνωμοδοτικής ή άλλης αρμοδιότητας, εφόσον τα μέλη τους θα λαμβάνουν οποιουδήποτε είδους αμοιβή ή αποζημίωση » 4.Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης για την περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. της ΕΛΣΑΤ), μπορεί να ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου με τις άλλες εκτυπωτικές μονάδες του Δημοσίου. Τα ρυθμιζόμενα θέματα μπορεί να αφορούν ιδίως τη μετακίνηση, απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, την εκχώρηση ή το δανεισμό μηχανημάτων σε αυτό, την ανάθεση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέρους ή και του συνόλου μιας εκτυπωτικής εργασίας που έχει ανατεθεί σε άλλη εκτυπωτική μονάδα με την πρόβλεψη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της διάθεσης προσωπικού από τη μονάδα αυτή για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Με όμοιες αποφάσεις μπορεί να ανατίθεται σε άλλη εκτυπωτική μονάδα του Δημοσίου, μέρος από μια εργασία εκτύπωσης που έχει αναλάβει το Εθνικό Τυπογραφείο, όταν δεν επαρκούν τα τεχνικά μέσα που διαθέτει ή το προσωπικό για να την ολοκληρώσει. Στην περίπτωση που η εκτυπωτική μονάδα στην οποία ανατίθεται μέρος της εργασίας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό, μπορεί να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου για την εκτέλεσή της. Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθμίζονται και όλες οι σχετικές με την συνεργασία λεπτομέρειες, περιλαμβανομένης και της σύστασης θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο. Άρθρο 21 Τροποποιείται το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει και προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: «β. Οι εγγυητικές επιστολές οι οποίες είχαν κατατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και του ν. 3536/2007 και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, από αγρότες όλης της Ελλάδος για την είσοδο και απασχόληση (μετάκληση) στην Ελλάδα αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών, και οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί και παραμένουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, πρέπει τα σώματα των εγγυητικών επιστολών να επιστραφούν στους αγρότες- εργοδότες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, εξόδων, τόκων και χωρίς καμία επιβάρυνσή τους, με ταυτόχρονη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη » Άρθρο 22 Ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 Στους μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, οι οποίοι εργάζονται κατά πλήρες ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, στους σταθμούς μεταφόρτωσης και στις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011, με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. Καταβολές του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόμιμες. Άρθρο 23 Αρμοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Η παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει καταργείται. Άρθρο 24 Ρυθμίσεις για το Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στο ν. 4325/2015, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 28Α ως ακολούθως: «Άρθρο 28Α 1Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης βάσει νόμου. Είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίμου έως και τις αποδοχές δύο μηνών. 2Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα. 3Την πειθαρχική εξουσία στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκούν: Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να επιβάλει στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 4Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκούν: Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης. Το κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων. 5Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφασή του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της ορισμένες από τις αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής «με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης » 2)Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης με βάση την προηγούμενη παράγραφο,αναφέρεται στο προοίμιο η εξουσιοδοτική πράξη. 3)Η κανονιστική πράξη για την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή για την εξουσιοδότηση υπογραφής παραμένει σε ισχύ μέχρι την ανάκλησή της. 6.Τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/27098/ 12.10.2007 απόφαση (Β΄ 2023), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2778/27.1.2014 όμοια (Β΄ 267) που αφορούν στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 7. 1)Αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το χειρισμό των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του Συντονιστή είναι το Τμήμα Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, το οποίο εφεξής μετονομάζεται σε «Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων». 2)Κατά πράξεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που αφορούν στην άσκηση αρμοδιοτήτων του ως προϊσταμένου των υπηρεσιών και του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η προβλεπόμενη από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/ 1997 ειδική διοικητική προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 8.Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο υπάλληλος επανέρχεται στο φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς να λαμβάνει το επίδομα θέσης προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, μέχρις ότου κενωθεί αντίστοιχη οργανική θέση. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τα καθήκοντά του καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του φορέα της οργανικής του θέσης. Ο χρόνος της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου για κάθε συνέπεια. 9.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Ο Συντονιστής μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του με αίτησή του για προσωπικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του, στερείται του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής ως Συντονιστή για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα Συντονιστή. Η στέρηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του μετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης διορισμού. Στην περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος. 10.Σε περίπτωση κένωσης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την κένωσή της και επιλέγεται Συντονιστής για το υπόλοιπο της θητείας, με την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι ίσος ή μεγαλύτερος του ενός (1) έτους. Εάν ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη λήξη της θητείας είναι μικρότερος του ενός (1) έτους, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση σύστασης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη σύστασή της και επιλέγεται Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης για πλήρη θητεία. Μέχρι το διορισμό Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 11.Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Συντονιστή για μία ή περισσότερες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης, για τη συγκεκριμένη θέση ή θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται με ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εφόσον και πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, η θέση ή θέσεις επαναπροκηρύσσονται. Στη νέα διαδικασία επιλογής, μπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: 1)Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή 2)έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη. 3)Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία. 12.Σε περίπτωση που δεν θέσει υποψηφιότητα υπάλληλος που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: 1)έχουν δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για δύο (2) τουλάχιστον έτη. 2)Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία. Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαμβάνει στην αίτησή του ρητή δέσμευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραμένει στην υπηρεσία του μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του. Δεν μπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος που έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Το κώλυμα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Μέχρι το διορισμό του Συντονιστή, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο αρχαιότερος προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.» Άρθρο 25 Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 1.Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο οποίο συμμετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως πρόεδρος, και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως μέλη. Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα συμμετέχουν και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί. Το Συντονιστικό Συμβούλιο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υποστηρίζεται γραμματειακά από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η Γραμματεία του Συμβουλίου έχει την ευθύνη σύνταξης της σχετικής πρόσκλησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται και τα προς συζήτηση θέματα. 2.Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποσκοπεί στο συντονισμό της δράσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεμηθεί από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τομέα πολιτικής των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, προκειμένου να προωθηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τέσσερις (4) φορές το χρόνο και κατά περίπτωση για ειδικά θέματα σε έκτακτες συνεδριάσεις. Η θεματολογία κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί, οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Τα πρακτικά του Συμβουλίου τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να ορίζονται επιμέρους θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Συμβουλίου, καθώς και να συστήνονται θεματικές Ομάδες Εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, άλλων Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 26 Αντισταθμιστική εκπαίδευση 1.Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1)«Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/ 2013 (Α΄ 74). 2)«Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να μειωθεί η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3)«Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2.Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται: 1)στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου, 2)στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), όπως ισχύει, 3)στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατόν να λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) ή/και γυμνάσια και λύκεια, και 4)στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης. 3.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των μαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθμιστικής εκπαίδευσης αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους. Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συνιστά η διδακτική εμπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού. 4.Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν.4139/2013 της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας απεξάρτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής. β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τμήματα, καθώς και του Υπεύθυνου του τμήματος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως η διδακτική εμπειρία σε τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων καθώς και η εκπαίδευση στην προβληματική της εξάρτησης και η συμμετοχή σε εκπαίδευση και εποπτεία από το θεραπευτικό πλαίσιο. γ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5.Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Καταστήματα Κράτησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασμό και υλοποίηση τη γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος αντισταθμιστικής εκπαίδευσης τη γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, τη γνώμη του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. 6.Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού. 7.Τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) όπως ισχύει, μπορεί να στελεχώνονται: α) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού, β) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και γ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των μονίμων και των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τμήματα, καθώς και του Υπευθύνου του τμήματος λαμβάνει χώρα ως εξής: Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τμήματα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την επιλογή κρίση. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/ 2013 (Α΄ 74). Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί. 8.Η επιλογή μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 λαμβάνει χώρα ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα, καθώς και η διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης ή σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα. Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή των μόνιμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουμένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 διενεργείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα. 9.Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄, και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, σε συνάρτηση προς τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο. 10.Η αμοιβή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 11.Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια. 12.Η αμοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως. 13.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1)το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), 2)το άρθρο 4 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), 3)η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), 4)το π.δ. 429/1991 (Α΄ 156), 5)το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄163) 6)κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, των Δημοσίων Βιβλιοθηκών και του Ο.Π.Ε.Β. 1.Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών. » 2.Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 (Α΄141) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών. » 3.Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «4Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν με απόφασή τους τριμελείς επιτροπές, ισάριθμες των Παραρτημάτων του καταργηθέντος Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), αποτελούμενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ή των Δημοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος Ο.Π.Ε.Β., καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήμο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισμού. Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείμενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήμων. Οι εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών του Ο.Π.Ε.Β., καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης μεταφέρονται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, με εντολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε λογαριασμό του Δημοσίου και αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. » Άρθρο 28 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 1α.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/ 1997 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «Οι Συντονιστές των Θεματικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ). » 2)Στο τέλος του εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) μετά τη φράση «απόφαση της» και πριν από τη λέξη «Κοσμητείας» προστίθεται φράση «Συγκλήτου έπειτα από γνώμη της». 2.Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Κοσμητείας συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Διευθυντές Προγράμματος Σπουδών, που είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσμητεία νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. » 3. 1)Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ.6 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. δύνανται να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την κείμενη κάθε φορά νομοθεσία για τα Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.. Τα μέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα. Η Κοσμητεία μπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει το ακριβές ωράριο των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των Θ.Ε.. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως εξής: (i) Στο πρώτο εδάφιο μετά το κόμμα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση «ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου». (ii) Στο πέμπτο εδάφιο η φράση «σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής: «με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π., καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών » 4. 1)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου δύναται να καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του ίδιου οργάνου, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο πρόσθετος αριθμός παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυxιακού επιπέδου. Ο αριθμός των θέσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του ετήσιου αριθμού των παρεχόμενων θέσεων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την επιλογή και την εγγραφή των ενδιαφερομένων στις εν λόγω θέσεις ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες ισχύουν και για τους υπόλοιπους υποψηφίους που εγγράφονται στα αντίστοιχα προπτυχιακά ή μεταπτυxιακά προγράμματα του Ε.Α.Π.. Το παραπάνω ποσοστό είναι συνολικό και κατανέμεται ανάλογα στα προγράμματα των προπτυχιακών ή μεταπτυxιακών σπουδών που υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι σε ένα πρόγραμμα, ο αριθμός των θέσεων που αναλογεί στο πρόγραμμα αυτό κατανέμεται ανάλογα σε άλλα προγράμματα με απόφαση της Συγκλήτου η οποία λαμβάνει υπόψη, κατά το δυνατόν, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καταργείται. » 1)Η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄266), η οποία καταργήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) επανέρχεται σε ισχύ και προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής: «Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μπορεί να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν μέρει, η κατά τα προηγούμενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. » 3)Η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «8Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και το όριο των Θεματικών Ενοτήτων ή των Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή των Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης που μπορεί να παρακολουθεί ή να πραγματοποιεί κάθε φοιτητής κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους. » 1)Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχει ένα μέλος της ΟΔΠ. Οι φοιτητές, τους οποίους εποπτεύει, συμμετέχουν είτε δια ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και μάθησης. Με απόφαση της ΟΔΠ που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας, ορίζεται το περιεχόμενο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων. » 2)Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 2552/ 1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θεματικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράμματος Σπουδών και της διπλωματικής εργασίας, αποφοιτά από το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισμούς. » 3)Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται, και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. » 5. 1)Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Κοσμήτορες του Ε.Α.Π. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. » 2)Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (iν) ως εξής: «iν. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του προβλεπόμενου από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. » 3)Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/ 1997, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τρία (3) μέλη της για αντίστοιχο αριθμό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση παραίτησης ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης διορισμού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών τους καθηκόντων στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα που υπηρετούν » 5)Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π., μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δημοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δημοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. » 6)Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει οι λέξεις «για ένα (1) χρόνο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τρία (3) χρόνια». 7)Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, οι λέξεις «Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται. Άρθρο 29 Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει, και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), τροποποιούνται ως εξής: «Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούμενος για οποιοδήποτε έγκλημα για όσο χρόνο κρατείται. » Άρθρο 30 Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής: «21Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 31 Καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 1.Τα δυο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αντικαθίστανται ως εξής: «Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων (Μaster Ρlan) ή Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το μέρος που με αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα και η παροχή σύμφωνης γνώμης, κατά το μέρος που με αυτά προτείνονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης, προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 9. Για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, της ως άνω εγκρίσεως ή σύμφωνης γνώμης προηγείται η χορήγηση γνώμης του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Η αρμοδιότητα σύνταξης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Μaster Ρlan) ασκείται υποχρεωτικά για λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, καθώς και σύνταξης Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) για λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος και προαιρετικά για τους λιμένες τοπικής σημασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64), όπως ισχύει. Δεν απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης (Μaster Ρlan) του λιμένα, εφόσον, μετά την έγκρισή του, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/ 2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το σύνολο του λιμένος, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του παρόντος. » 2.Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/ 2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης, μετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για όλους τους λιμένες, εάν δεν έχει συνταχθεί Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Μaster Ρlan) ή Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 9. » 3.Η παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145) αντικαθίσταται ως εξής: «9Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των λιμένων της χώρας, καθώς και οι αναγκαίες προσχώσεις, όταν αυτές επιδρούν στο χωροταξικό σχεδιασμό του λιμένα. Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με τις οποίες εγκρίνονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης λιμένων, επέχουν θέση σύμφωνης γνώμης για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών με προεδρικό διάταγμα, εκτός αν στο μεταξύ υποβληθεί νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα προς έλεγχο ή ζητείται η επικαιροποίηση του ισχύοντος. » Άρθρο 32 Χαρακτηρισμός ως επιλέξιμων δαπανών εκπαιδευτικών επιδομάτων ανέργων ναυτικών για το χρονικό διάστημα 2008-2011 Τα εκπαιδευτικά επιδόματα που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των επιδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγραμμάτων ανέργων ναυτικών κατά το χρονικό διάστημα 2008-2011, για τα οποία δεν παρακρατήθηκε ο φόρος εισοδήματος, το τέλος χαρτοσήμου και η επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ εισφορά, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1 ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Άρθρο 33 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων 1.Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται μέσω των Νοσοκομείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νοσοκομείων, των Δημοτικών Ιατρείων, καθώς και μέσω των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυμάτων αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 2.Δικαιούχοι των δικαιωμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος είναι οι εξής: 1)οι μη άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής ομογενείς, οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων χωρών, οι οποίοι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) όλων των προαναφερομένων, 2)οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ασφαλιστικών ταμείων της χώρας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), οι οποίοι έχουν απωλέσει τις ασφαλιστικές τους καλύψεις λόγω οφειλών και δεν δικαιούνται παροχών υγείας, 3)τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα: i) ανήλικοι έως 18 ετών, ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, iii) άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, iν) άτομα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄96), ν) άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους οργανισμούς ως εξωτερικοί ασθενείς, νi) οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης, νii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής ή ως αναμορφωτικό μέτρο, νiii) άτομα με αναπηρία 67% και πάνω και άτομα που η κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων νοσημάτων-παθήσεων και τα άτομα λοιπών χρόνιων νοσημάτων, εφόσον το χρόνιο νόσημα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών Δημόσιων Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) είτε είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, x) όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄195) είτε του ν. 3386/2005 (Α΄212) είτε του ν. 4251/2014 (Α΄80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας διαμονής σε ισχύ, είτε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου μέσου, xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα μέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα) από την ημερομηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήματος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή μεταγενέστερου) και μέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήματος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη δηλαδή με απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης, xii) θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύμφωνα με το π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής και αλλοδαποί που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος» και για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα προστασίας και αρωγής. Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής απομάκρυνσης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011 (Α΄7). 3.Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθμισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δημόσιες δομές υγείας καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. 4.Οι δαπάνες της παρούσας ρύθμισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 5.Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και κάθε κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.. 6.Από τη δημοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α΄224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 34 Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούμενων σε Δομές Κλειστής Περίθαλψης 1.Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/ 2011 (Α΄150), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4052/2012 (Α΄41) καταργούνται. 2.Οι με αριθμό πρωτ. Π3β/φ.ΓΕΝ./γ.π.ΟΙΚ.87101/9. 8.2011 και Υ5α/Γ.Π. οικ. 26159/10.4.2012 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καταργούνται. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2 ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Άρθρο 35 Εισαγωγικός βαθμός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. 1.Η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄123) αντικαθίσταται ως εξής: «1Η πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων του κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών γίνεται για τα νοσοκομεία με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου και για τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Δ.Υ.Πε., με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε.. Οι κενούμενες, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεις ιατρών που υπηρετούν σε νοσοκομεία δύνανται να προκηρύσσονται έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία συνταξιοδότησής τους. Οι θέσεις προκηρύσσονται ανά ειδικότητα στον Εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο βαθμό Επιμελητή Α΄και Διευθυντή. Κάθε θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) μηνών από την απόφαση έγκρισης. » 2. 1)Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν.1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «2Για την κατάληψη θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας και ηλικία μέχρι 50 ετών, για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι πενήντα πέντε (55) ετών, για το βαθμό Διευθυντή η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών. Για την κατάληψη θέσης οδοντιάτρου ΕΣΥ απαιτείται: για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η άσκηση του επαγγέλματος για πέντε (5) χρόνια και ηλικία μέχρι πενήντα (50) ετών, για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση του επαγγέλματος για εννέα (9) χρόνια και ηλικία μέχρι πενήντα πέντε (55) ετών, για το βαθμό Διευθυντή η άσκηση του επαγγέλματος για δώδεκα (12) χρόνια και ηλικία μέχρι εξήντα (60) ετών. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης των παραπάνω ορίων ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο για κάθε βαθμίδα όριο ηλικίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο περιορισμός του ορίου ηλικίας δεν ισχύει για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που επιθυμούν να καταλάβουν θέσεις, οι οποίες προκηρύσσονται σε περιοχές άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται εκάστοτε. Επίσης, από τις διατάξεις αυτές εξαιρούνται όσοι υπηρετούν στον κλάδο και διορίζονται σε άλλη θέση αυτού. » 3. 1)Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α΄65) αντικαθίσταται ως εξής: «Ηλικία σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1397/1983, όπως αυτό ισχύει. » 3)Η παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 2071/1992 (Α΄123) καταργείται. 4.Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. 5.Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις: 1)τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄123), 2)η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 (Α΄31), 3)το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄43), 4)η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄129), 5)η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4238/2014 (Α΄38). 6)η παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 2519/1997 (Α΄165), 7)το άρθρο 22 του ν. 4316/2014 (Α΄270). Άρθρο 36 Κρίση Ιατρών Ε.Σ.Υ. 1.Η περίπτωση α΄ της παρ. Θ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄43), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Συμβούλιο προσλήψεων κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείων. Τα μέλη του Συμβουλίου προσλήψεων?κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις είναι τα εξής: 1Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 2Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου. 3Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου Τμήματος, με Αναπληρωτή του το νόμιμο αντικαταστάτη του, εφόσον είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του τμήματος. Στο Συμβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων με ανοιχτές προκηρύξεις των πανεπιστημιακών κλινικών, μονάδων και εργαστηρίων συμμετέχει ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τμήματος με βαθμό Διευθυντή και αν ελλείπει αυτός, ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τομέα με βαθμό Διευθυντή. 4Δύο Διευθυντές, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Νοσοκομείο της ίδιας με την κρινόμενη θέση Υγειονομικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια με την κρινόμενη ειδικότητα και, επί ελλείψεως, ιατροί της ίδιας ειδικότητας από άλλη Υγειονομική Περιφέρεια, με τους αναπληρωτές τους. Οι Διευθυντές εκλέγονται με κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Της κλήρωσης προηγείται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας προς τους Διευθυντές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να δηλώσουν, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, ποιοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά ως κριτές-εισηγητές. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η κλήρωση διενεργείται μεταξύ όσων έχουν δηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους. Εάν δεν υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, η κλήρωση διενεργείται μεταξύ όλων των μελών του καταλόγου. Επί ελλείψεως κριτών-εισηγητών που πληρούν τις προϋποθέσεις και υπηρετούν στην ίδια με τον κρινόμενο Υγειονομική Περιφέρεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατάλογοι όμορης Δ.Υ.Πε.. Ο ορισμός των εισηγητών του Συμβουλίου προσλήψεων-κρίσεων γίνεται με κοινή απόφαση των Διοικητών των δυο εμπλεκόμενων Υ.ΠΕ.. Οι κριτές-εισηγητές που κληρώνονται, δικαιούνται ειδικής άδειας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους. Η ειδική αυτή άδεια είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, εάν πρόκειται να καταρτίσουν εισηγήσεις για μέχρι δέκα (10) υποψηφιότητες, ενώ για κάθε επιπλέον πέντε (5) υποψηφιότητες προστίθεται μία (1) επιπλέον ημέρα άδειας. Η εν λόγω άδεια δεν προσμετράται στις υπόλοιπες άδειες που δικαιούνται οι ιατροί Ε.Σ.Υ.. Η συμμετοχή στα Συμβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ., που κληρώνονται ως κριτές-εισηγητές, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον, τυχόν δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κριτές-εισηγητές οφείλουν να καταθέτουν στη Γραμματεία του Συμβουλίου τις εισηγήσεις τους το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των φακέλων των υποψηφίων, άλλως, σε ένα (1) μήνα το αργότερο από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως προβλέπει η σχετική Προκήρυξη. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων στους υποψηφίους. Οι εισηγητές απαντούν επί των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών και το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία ημερομηνία απάντησης επί των ενστάσεων. Έδρα του Συμβουλίου είναι το Νοσοκομείο που προκηρύσσει τη θέση και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α’ 45). Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Η Γραμματεία του Συμβουλίου οφείλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών να διαβιβάσει τα πλήρη Πρακτικά της κρίσης στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο υποχρεούται εντός δύο (2) μηνών το αργότερο να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες και να αποστείλει το διορισμό του επιλεγέντα ιατρού για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω προθεσμία των δύο (2) μηνών περιλαμβάνεται και η διαδικασία της άσκησης του βοηθήματος της Αίτησης αναπομπής κατά το άρθρο 37 παρ. 10 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας του παραπάνω Συμβουλίου, η διαδικασία λήψης απόφασης, η ιεράρχηση των κριτηρίων και η συγκριτική αξιολόγηση των κρινομένων. Όλα τα μέλη των εκλεκτορικών σωμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43) διατυπώνουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν ελεύθερα, χωρίς να υφίστανται συνέπειες για την έκφραση γνώμης και την ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση των Συμβουλίων.». Κάθε αντίθετη με την παρούσα διάταξη καταργείται. 2Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:« 2Σε κάθε Δ.Υ.Πε. συγκροτούνται ανά ειδικότητα συμβούλια προσλήψεων – κρίσεων, αρμόδια για την κρίση ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις των Δ.Υ.Πε., των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και γενικά των αποκεντρωμένων Μονάδων των Δ.Υ.Πε.. Τα μέλη των παραπάνω συμβουλίων είναι τα εξής: ο Διοικητής της Υ.Πε. ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με Αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Διοικητή της Υ.Πε., τέσσερις (4) ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., με βαθμό Διευθυντή ή Επιμελητή Α, με τους αναπληρωτές τους, που έχουν την ίδια με την κρινόμενη θέση ειδικότητα και ορίζονται, με κλήρωση, από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και τηρεί η οικεία Δ.Υ.Πε.. Ο κατάλογος, ο οποίος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, περιλαμβάνει τους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Αποκεντρωμένες Μονάδες της οικείας Δ.Υ.Πε.. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, για κάθε κρίση, ορίζει δύο (2) από τα μέλη του Συμβουλίου ως εισηγητές. Έδρα του Συμβουλίου είναι η οικεία Δ.Υ.Πε.. Τα παραπάνω Συμβούλια συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητή εκάστης Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του » Άρθρο 37 Θέματα διορισμών ιατρών Ε.Σ.Υ. 1. 1)Εξαιρούνται οι ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ. από τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), όπως ισχύει. 2)Οι ειδικευμένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., που μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν καταθέσει αίτηση στο Υπουργείο Υγείας για διορισμό σε άλλη θέση, μπορούν να διοριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄54), όπως ισχύει. 2.Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 (Α΄165) προστίθεται παράγραφος 11 ως ακολούθως: «11Ιατροί με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν με προκηρύξεις μετά την 1.1.2010 έως τις 31.12.2010 σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), μετά την 1.1.2010 και στο εξής, μονιμοποιούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43) » 3.Στην αξιολόγηση για εξέλιξη ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. συνυπολογίζονται και προσμετρώνται αθροιστικά για τη συμπλήρωση των επτά (7) ετών στο βαθμό Επιμελητή Β΄ και οκτώ (8) ετών στο βαθμό Επιμελητή Α΄, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α΄43), η αναγνωρισμένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, του άρθρου 2 παρ. 2γ και 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (Α΄129), του άρθρου 66 παρ. 32 του ν. 3984/2011 (Α΄150) και του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4025/2011 (Α΄228), ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ.. 4.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/ 1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Οι θέσεις, οι οποίες μέχρι και τις 24.12.2014, κατέχονταν από ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ. μετά από μετάθεσή τους, θεωρούνται οργανικές θέσεις από την ημερομηνία της μετάθεσης και προστίθενται στις υφιστάμενες θέσεις των οικείων νοσοκομείων. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, με διαπιστωτική πράξη, προβαίνουν στην ένταξη και κατάταξη των ιατρών που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ακόμα και εάν αυτοί έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία μετάθεσής τους στις θέσεις αυτές. Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς κατείχαν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 3754/2009 (Α΄43), θέση βαθμού Διευθυντή, καθίστανται εφεξής Συντονιστές Διευθυντές, μέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο, μη δικαιούμενοι οποιασδήποτε αναδρομικής οικονομικής απολαβής». 5.Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, β) υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και ε) μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, μπορούν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας ως υπεράριθμοι άμισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη με τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄134). » Άρθρο 38 Κατάταξη και μισθολογική αποκατάσταση ιατρών που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. 1. 1)Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που μεταφέρθηκαν/μετατάχθηκαν, με οποιοδήποτε νόμο, από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που μεταφέρθηκαν/ μετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στις Δ.Υ.Πε. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθμό σύμφωνα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής: 1) με συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, 2) με συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και μέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθμό του Επιμελητή Α΄ και 3) με συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο βαθμό του Διευθυντή. Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., όλοι οι παραπάνω λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόμενης και υπολογιζόμενης, για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.. 2.Τα πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (Α΄38), όπως ισχύει, καθώς και τα τελευταία πέντε εδάφια της παραγράφου 2 της περίπτωσης Δ΄ της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παραγράφου ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85) καταργούνται. 3.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/2014(Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόμενης και υπολογιζόμενης, για τη μισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.. » 4.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4238/ 2014 (Α΄ 38) προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και τέταρτο εδάφια: «Ομοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της παρ. 1 που εντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200), σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρεί το σύνολο των τακτικών αποδοχών που ισχύουν για τον κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.. Τυχόν προϋπηρεσία τους, που προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό διάστημα από 16.6.1993 έως την ημερομηνία ένταξής τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη μισθολογική τους εξέλιξη». Άρθρο 39 Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε. Το άρθρο 75 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 75 «Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. μπορούν να αποσπώνται, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωμένες Μονάδες Υγείας, εντός της ίδιας ΔΥ.Πε. με απόφαση του Διοικητή της ΔΥ.Πε. ή σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια με κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.., για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών συνολικά ανά θητεία. Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο Διοικητών, η απόσπαση γίνεται μόνο με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν μπορούν να αποσπώνται οι ιατροί–μητέρες με παιδιά κάτω των έξι (6) ετών. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε., κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Νοσοκομείου στο οποίο κατέχει θέση αλλά και του Νοσοκομείου στο οποίο αποσπάται, μπορεί να παρατείνεται για ακόμη ένα (1) έτος η απόσπαση, εφόσον ο ενδιαφερόμενος συναινεί. Κατ’ εξαίρεση, οι ιατροί Ε.Σ.Υ. μπορούν να αποσπώνται μετά από αίτησή τους, για λόγους υγείας, εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή σε άλλη Υγειονομική Περιφέρεια με κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., για χρονικό διάστημα όχι άνω των τριών (3) ετών. Με υπουργική απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία της απόσπασης του ιατρικού προσωπικού και της μετακίνησής του. » Άρθρο 40 Μετατάξεις, μεταθέσεις ιατρών 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «4Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών, που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις ΔΥ.Πε. ή σε άλλα Υπουργεία, μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε άλλους φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα μέχρι την έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296), όπως ισχύει, οι Ιατροί Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήμους και απέκτησαν ειδικότητα με εκπαιδευτική άδεια, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (Α΄217) και τις διατάξεις του ν. 2071/1992 (Α΄123), μπορούν να μετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε σε Νοσοκομεία ή ΠΕΔΥ -Κέντρα Υγείας, που υπάγονται στην οικεία Δ.Υ.Πε. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή σε άλλη Δ.Υ.Πε., και να κατατάσσονται αντίστοιχα: 1στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρμακοποιών Ιατρών, βαθμού Β΄ και 2στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ., με εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β΄, σε κενές οργανικές θέσεις. » 2.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/ 2005 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αιτήσεις μετατάξεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος ολοκληρώνονται με την ανωτέρω διαδικασία μετάταξης και οι ιατροί μετατάσσονται με εισαγωγικό βαθμό Β΄, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Νοσοκομείου ή ΠΕΔΥ - Κέντρου Υγείας που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους. » 3.Το άρθρο 25 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «αξιοποίηση και μετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ειδικότητα» καταργείται. 4.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/ 1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των ΔΥΠΕ, μπορούν να μετατίθενται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, διατηρώντας το βαθμό τους, σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια) άγονων Α΄ και Β’ περιοχών ή Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία εφόσον υπάρχει κενή θέση της ίδιας ειδικότητας. » 5.Στο τέλος της παρ. 43 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής: «8Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω και υπηρετούν σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια) και σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε. άγονων Α΄ περιοχών, δύναται να μετατίθενται ύστερα από αίτησή τους: α) σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ - Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναμα ή μονοθέσια), ή Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, διατηρώντας το βαθμό που κατέχουν στην προηγούμενη θέση τους, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση ή β) σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε. με μεταφορά της θέσης τους. Η μετάθεση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Το άρθρο 20 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται. 9Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε., μπορούν μετά από αίτησή τους, να μετατίθενται σε αποκεντρωμένη μονάδα άλλης Δ.Υ.Πε. με μεταφορά της θέσης τους. Η μετάθεση γίνεται με κοινή απόφαση των Διοικητών των Δ.Υ.Πε. » 6.Οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωμένες μονάδες των Δ.Υ.Πε., μπορούν μετά από αίτησή τους, να μετακινούνται σε άλλη αποκεντρωμένη μονάδα της ίδιας Δ.Υ.Πε., για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος που μπορεί να ανανεώνεται. Η μετακίνηση γίνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε.. Άρθρο 41 Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ο χρόνος εργασίας του πλήρους απασχόλησης ιατρικού προσωπικού στο νοσοκομείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν», το διάστημα που το νοσοκομείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία του διορισμού και την εξέλιξη του σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς που, λόγω διάθεσής τους από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., εργάστηκαν ή εργάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας. Ο χρόνος εργασίας τους στα εν λόγω νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαδικασία διορισμού και εξέλιξής τους. Άρθρο 42 Ρυθμίσεις εφημεριών ιατρών – επιστημονικού προσωπικού Ε.Σ.Υ. 1.Εφημερίες μικτού τύπου καθιερώνονται και για τις αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφημερία μικτού τύπου υποχρεούνται σε εξάωρη πρωινή εργασία 08.00 – 14.00 και εφημερία ετοιμότητας στη συνέχεια. Η αμοιβή καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφημερίας. 2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 29587/7419/26.3.1984 (Β΄198) τροποποιείται ως εξής: «Οι ειδικευόμενοι ιατροί αλλοδαποί υπότροφοι, κατά το χρόνο της ειδίκευσής τους και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 25 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος ειδίκευσής τους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους ειδικευόμενους ιατρούς Έλληνες και κοινοτικούς υπηκόους. Για τις εφημερίες που πραγματοποιούν τους καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τον ισχύοντα βασικό μισθό του ειδικευόμενου ιατρού » 3.Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας μπορεί να πραγματοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών, επιστημονικό προσωπικό των νοσοκομείων. Η αμοιβή καθορίζεται αντιστοίχως στο 70% και 40% της ενεργού εφημερίας. 4.Οι ιατροί οι οποίοι, λόγω διάθεσής τους από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. εργάζονται σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή σε Κέντρα Υγείας, εντάσσονται στο πρόγραμμα εφημεριών του τμήματος όπου υπηρετούν. Η αμοιβή για τις εφημερίες που πραγματοποιούν υπολογίζεται επί του συμφωνηθέντος, χωρίς τα τυχόντα επιδόματα, μισθού της σύμβασής τους με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και καταβάλλεται από τα προβλεπόμενα για τις εφημερίες κονδύλια των προϋπολογισμών των νοσοκομείων ή των Δ.Υ.Πε.. Άρθρο 43 Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές Άγονο ιατρείο 1.Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) τροποποιείται ως ακολούθως: «Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ. ή την πρόσληψη στο Π.Ε.Δ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληματικές περιοχές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση με την προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών. Για τους επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό». Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από τις 18.11.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) για τους ιατρούς που αποφοίτησαν από αυτήν την ημερομηνία και εντεύθεν και για τους ιατρούς που αποφοίτησαν πριν την ημερομηνία αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 2Στην παρ. 2 της με αριθμό Α2δ/Γ.Π οικ. 137/ 31.12.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 27 /2015) προστίθεται εδάφιο μετά το β΄ εδάφιο ως ακολούθως: «Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, μία σε μερικής και μία σε πλήρους άσκησης νοσοκομεία, μόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως μερικής άσκησης σε νοσοκομείο νησιωτικών, άγονων ή προβληματικών περιοχών και με την υποχρέωση της παραμονής του ειδικευόμενου ιατρού σε αυτό ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασής του. Σε περίπτωση που παραιτηθεί και αποχωρήσει από το εν λόγω νοσοκομείο πριν τη λήξη της σύμβασής του, η αίτησή του για το νοσοκομείο πλήρους άσκησης διαγράφεται. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα παραπάνω νοσοκομεία μερικής άσκησης των νησιωτικών, άγονων ή προβληματικών περιοχών » 3.Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευμένων ιατρών του Ε.Σ.Υ. που διανύθηκε σε Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ. Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Π.ΕΔ.Υ. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληματικές περιοχές, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία, προσμετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστημονική τους εξέλιξη. » 4.Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α΄236) τροποποιείται ως ακολούθως: «5Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας άγονων και προβληματικών περιοχών και να παρέχονται οικονομικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά. » 5.Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/ 2007 (Α΄134), όπως ισχύει, αντικαθίσταται, από την έναρξη της ισχύος του, ως εξής: «Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ή και χρηματικά επιδόματα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών » Άρθρο 44 Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου 1.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: «Μετά τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου, στην οποία συμπεριλαμβάνονται αφενός οι θέσεις της προκήρυξης που δεν καλύφθηκαν και αφορούν σε νησιωτικές, άγονες ή προβληματικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία και αφετέρου οι θέσεις των ίδιων παραπάνω περιοχών και ιατρείων που κενώθηκαν αιφνιδίως » 2.Στην περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, προστίθεται, πριν το τελευταίο εδάφιο, εδάφιο ως εξής: «Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που, ενώ είχαν καλυφθεί από την προκήρυξη, έμειναν κενές λόγω αιφνίδιας παραίτησης του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έως και πέντε (5) μηνών λόγω συμπλήρωσης του χρόνου της θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, πλην δεν πληρούνται για αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη κενής θέσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου » 3.Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «Τα οριζόμενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρούσας παραγράφου αφορούν και στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος » 4.Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα μας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες εξετάσεις, ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. Η παρούσα διάταξη δεν καταλαμβάνει τους ιατρούς που αποφοίτησαν, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόμιμης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω: 1Πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). 2Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί ή πρόκειται να ασκηθούν στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα, με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2071/1992 (Α΄123). 3Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα μόνιμου υπαλλήλου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123). 4Οι Ιατροί που έχουν ιδιότητα του υπαλλήλου Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας. 5Οι έχοντες γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67% σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) και την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34). Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165) καταργείται. » 5.Η οριζόμενη στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2014 αρμοδιότητα του Τμήματος Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου, περί της απόσπασης των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991 (Α΄138), εκχωρείται στον Διοικητή της αρμόδιας Υ.Πε.. 6.Το άρθρο 10 του ν. 4316/2014 (Α΄270) καταργείται. Οι ιατροί, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 10 του ν. 4316/2014 και κατά τη δημοσίευση του παρόντος είτε δεν έχουν επιλεγεί είτε δεν έχουν καταθέσει αίτηση για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, οφείλουν, εφόσον δεν απαλλάσσονται νομίμως, να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συμμετοχή τους στις απαιτούμενες για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας εξετάσεις. Οι ιατροί, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση της τοποθέτησής τους για την εκπλήρωσή της, δικαιούνται, μετά από αντίστοιχες αιτήσεις τους, αφενός της χρονικής παράτασης της τοποθέτησής τους στην ειδικότητα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους στην υπηρεσία υπαίθρου και αφετέρου της καταχώρισής τους στον κατάλογο αναμονής για ειδίκευση πλέον του προκαταρκτικού σταδίου και για το στάδιο της κύριας ειδικότητας. 7.Η παράγραφος 15 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) καταργείται. Άρθρο 45 Ιατροί ΑμεΑ 1.Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α΄131) και στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύουν, εμπίπτουν και οι ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι με κινητική αναπηρία – παραπληγία. 2.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α΄ 131), όπως ισχύει, μετά τη λέξη «βιολόγων», προστίθενται οι λέξεις «χημικών και βιοχημικών». Άρθρο 46 Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστημονικό Συμβούλιο Νοσοκομείων 1.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής: «Διευθυντής τομέα ορίζεται ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τομέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής ή εάν εκείνος που υπηρετεί δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του τομέα, τότε μπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. που προϊσταται τμήματος εργαστηρίου ή μονάδας του αντίστοιχου τομέα. Υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα δεν μπορεί να θέσει ο ιατρός που έχει ήδη διατελέσει Διευθυντής του Τομέα για δύο θητείες τουλάχιστον » 2.Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.13 του άρθρου 8 του ν. 3868/ 2010 (Α΄ 129), αντικαθίστανται ως εξής: «Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μέλος ΔΕΠ Διευθυντή Πανεπιστημιακής κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Διευθυντή του νοσοκομείου, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο. Στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., στα οποία είναι ενταγμένες Πανεπιστημιακές κλινικές ή Εργαστήρια, ο Πρόεδρος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ.. Δύο (2) ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., ή μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, που εκλέγονται από όλους του Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκομείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, και τα μέλη ΔΕΠ βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή που δεν είναι Διευθυντές Πανεπιστημιακών Κλινικών ή Εργαστηρίων, με τους αναπληρωτές τους » 3.Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) καταργείται. 4.Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) καταργείται. Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αναριθμούνται αντιστοίχως σε γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και η΄. Άρθρο 47 Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Υπεύθυνος για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται εκ των υπηρετούντων, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. ή οδοντίατρος με βαθμό Διευθυντή και, εν ελλείψει αυτού, Επιμελητής Α΄με τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και με τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής του » Άρθρο 48 Υπηρεσιακό Συμβούλιο υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ. 1.Το άρθρο 29 του ν. 2072/1992 (Α΄125) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 29 «Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για τα παρακάτω θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. όλων των κατηγοριών: Θέση σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, που παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων. Απόλυση λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας. Απόδοση ηθικών αμοιβών. Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών σε ιατρούς Ε.Σ.Υ., για τη χορήγηση των σχετικών επιδομάτων. Ζητήματα για τα οποία επιλαμβάνονται συμβούλια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλου συμβουλίου. Το Συμβούλιο αποτελείται από: 1) Έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, με αναπληρωτή του Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, οριζόμενους από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο. 2) Έναν Διοικητή Υ.Πε., με αναπληρωτή του Διοικητή άλλης Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. 3) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συλλόγου. Όταν εξετάζονται θέματα οδοντιάτρων, αντί του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετέχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας. 4) Έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. 5) Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ομοσπονδίας. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Χρέη Εισηγητή στο Συμβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Στον Πρόεδρο, τα μέλη, τον Εισηγητή και το Γραμματέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συμβουλίου καταβάλλονται αμοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας. » 2.Ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. είναι αρμόδιος για τη χορήγηση στους ιατρούς Ε.Σ.Υ.: 1) κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές μέχρι τριάντα (30) ημέρες συνολικά εντός του ημερολογιακού έτους και 2) χορήγησης άδειας απασχόλησης εκτός ωραρίου. 3.Το άρθρο 8 του ν. 3204/2003 (Α΄296) καταργείται. Άρθρο 49 Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ. 1.Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1397/1983 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής: «3Συνιστάται, με έδρα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, επταμελές Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ., αποτελούμενο από: έναν Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του έναν Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δύο Παρέδρους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έναν Διοικητή Υ.Πε., με αναπληρωτή του Διοικητή άλλης Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., με αναπληρωτή του τον αντιπρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο, του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, προκειμένου για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων, έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, με αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Ένωσης, αντί του μέλους της παραπάνω περίπτωσης δ΄ του άρθρου αυτού, όταν πρόκειται για πειθαρχική δίωξη φαρμακοποιών του Ε.Σ.Υ.. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται στην εποπτεία του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο ή τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Ο υπάλληλος, που ορίζεται κατά τα παραπάνω Γραμματέας του Κεντρικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ιατρών Ε.Σ.Υ., για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, απαλλάσσεται των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του και απασχολείται αποκλειστικά στο Συμβούλιο. » 2. 1)Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, καταργείται. 2)Η παράγραφος 25 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001 (Α΄ 256) καταργείται. 3)Το άρθρο 9 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296) καταργείται. Άρθρο 50 Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., εντός των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε. 1.Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα αποσπάσεων του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), με εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις με ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραμεθόριο περιοχή και τις διατάξεις για λόγους υγείας. 2.Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, μετά από αίτηση του υπαλλήλου. 3.Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθμίζουν θέματα μετατάξεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 του ν. 3528/2007. 4.Οι μετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι μετατάξεις του προσωπικού μιας ΔΥ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., μετά από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Σε περίπτωση διαφωνίας των Διοικητών των Υ.Πε., για την μετάταξη αποφασίζει ο Υπουργός Υγείας. 5.Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι μετατάξεις για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄26). 6.Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε., γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι μετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή απόφαση των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Το χρονικό όριο των μετακινήσεων ορίζεται σε τρεις (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών (3) επιπλέον μηνών, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους, μετά από αίτηση του υπαλλήλου. 7.Δεν επιτρέπεται απόσπαση, μετάταξη και μετάθεση του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν τη μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή την αμοιβαία μετάταξη ή μετάθεση των υπαλλήλων ή εφόσον πρόκειται για μετάταξη για λόγους υγείας του μετατασσόμενου, του/της συζύγου του, των τέκνων του. 8.Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου δύνανται, μετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα υποδοχής. 9.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτομέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανόμενης της δημιουργίας και εφαρμογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος. Άρθρο 51 Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια υγειονομικού προσωπικού Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123) και της κ.υ.α. 2003075/204/0022 (Β΄33/20.1.1995), αναφορικά με την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, καταλαμβάνουν όλους τους, πλήρους απασχόλησης (πλην των ιατρών), εργαζόμενους στα τμήματα και τις μονάδες που αναφέρονται στην παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, η ειδική άδεια του προηγουμένου εδαφίου δύναται να επεκταθεί και σε εργαζόμενους και άλλων ειδικών τμημάτων ή ειδικών μονάδων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.. Άρθρο 52 Διοικητικά Συμβούλια Νοσοκομείων 1.Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 60 του ν. 4342/2015 (Α΄143) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση που έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης των διασυνδεόμενων νοσοκομείων της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3918/2011 (Α΄31) και της παρ. 11 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150), καθήκοντα Προέδρου εκτελεί ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου νοσοκομείου και εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης. » 2.Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4342/2015 (Α΄143) προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρμόζεται και για τα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων δυναμικότητας άνω των 400 κλινών, των οποίων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄129). 4Στις περιπτώσεις των νοσοκομείων δυναμικότητας κάτω των 400 κλινών, στα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄129) και στα οποία έχει εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο Διοικητής, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει νομίμως μέχρι το διορισμό νέου Διοικητή, ακόμα και μετά την πάροδο του κατά το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (Α΄45) τριμήνου, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. » Άρθρο 53 Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1.Οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4316/2014 (Α΄270) τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής: «1Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με έδρα την έδρα του Οργανισμού, πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονομικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισμού, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από: Τρεις (3) προϊσταμένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούντων στην έδρα του, με τους αναπληρωτές τους. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, με ισάριθμους αναπληρωτές, και με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. 2Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά μέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος. 3Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο τμήματος που χειρίζεται θέματα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 4Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας, γραμματέας ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με αναπληρωτή του ομοιόβαθμο υπάλληλο του Οργανισμού. 5Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι αρμόδιο για τα υπηρεσιακά θέματα του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Οργανισμού, καθώς και οι αρμοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισμού. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συμβούλια, καθώς και κάθε άλλη διάταξη σχετική με τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών » 2. 1)Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Α΄ ως εξής: «1.Α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους με έμμισθη εντολή, εφόσον μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. » 2)Το πρώτο εδάφιο 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 της ΠΝΠ της 19.12.2012 (Α΄229), που κυρώθηκε με το ν. 4111/2013 (Α΄18), αναριθμείται σε υποπαράγραφο Β΄. 3)Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως εξής: «Εκκρεμείς δίκες που αφορούν το περιεχόμενο της καθολικής διαδοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτό προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισμό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνεχίζει τις εκκρεμείς δίκες που αφορούν μόνο το προσωπικό που μεταφέρθηκε σε αυτόν. Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που δεν μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ακόμα και εάν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήκε το προσωπικό. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1.1.2012 » 3.Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικότερα για τις υπολειπόμενες οφειλές των ετών 2012 έως και 2014 και του πρώτου εξαμήνου του 2015 προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής του ποσού επιστροφής της περίπτωσης α΄ και του πρόσθετου ποσού επιστροφής της περίπτωσης γ΄ του παρόντος άρθρου που τυχόν οφείλεται μετά την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3 του παρόντος, σε τέσσερις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15.3.2016, της δεύτερης δόσης μέχρι 15.5.2016, της τρίτης δόσης μέχρι 15.7.2016 και της τέταρτης δόσης μέχρι 15.9.2016. » Άρθρο 54 Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΚΑΒ 1.Στους διενεργούμενους διαγωνισμούς ανάδειξης προμηθευτή υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι νομοθετημένες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων επιβαρύνουν το Ε.Κ.Α.Β. ως αναθέτουσα αρχή. 2.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ειδική αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄ 196) που παρέχεται στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α΄ Βοηθειών σε ασθενείς, δεν περιλαμβάνεται στα καταργηθέντα, με οποιαδήποτε νομοθετική διάταξη, επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις. Σε περίπτωση που η ειδική αυτή αποζημίωση έχει καταβληθεί στα πληρώματα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. και μετά την έναρξη ισχύος των νόμων 4024/2011 (Α΄226) και 4354/2015 (Α΄176) δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα » 3.Στο ΕΚΑΒ δημιουργείται ειδικό Μητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και των πληρωμάτων τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι οποίες έχουν εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας τους. Το ειδικό αυτό Μητρώο περιλαμβάνει τα ασθενοφόρα οχήματα των δικαιούχων φορέων κυκλοφορίας τους που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Α5/ 4730/635/15.5.2013 (Β΄1328) και ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρων, ιδιωτικών φορέων, απαιτείται και προσκόμιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήματος από το ΕΚΑΒ βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Όσον αφορά τη σήμανση αυτών, απαγορεύεται να έχουν το χρωματισμό και τα διακριτικά σήματα του ΕΚΑΒ, ούτε οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που να προσομοιάζει σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω ασθενοφόρα πρέπει, τουλάχιστον το ένα από τα δύο άτομα, να έχει το τυπικό προσόν της ειδικότητας Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου. Ομοίως διαθέτει πιστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ διενεργείται περιοδικός έλεγχος στους φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας ασθενοφόρων αυτοκινήτων με τους κατά περίπτωση όρους χορήγησής της κατά τις κείμενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για τις διαδικασίες και το αντικείμενο των περιοδικών ελέγχων. 4.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης, δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). » 5.Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρείται, για το έτος 2016, η χορηγούμενη αποζημίωση για την προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει » 6.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόμενη από την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας με τα μέσα μεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) επειγόντων περιστατικών » 7.Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄118) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η εφαρμογή της διάταξης αυτής για την ειδικότητα «Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου» ισχύει από την έναρξη του φθινοπωρινού-χειμερινού εξαμήνου του 2015-2016 και αφορά στους σπουδαστές που ξεκινούν τη φοίτησή τους στο Ι.Ε.Κ. (Α΄ εξάμηνο) κατά το φθινοπωρινό-χειμερινό εξάμηνο του 2015-2016. Η διάταξη του προηγουμένου εδαφίου έχει αναδρομική εφαρμογή, η οποία ανατρέχει στο χρόνο θέσπισης των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου. Η εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσης παραγράφου δεν αφορά στους σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαμήνων (Β΄, Γ΄ και Δ΄), για τους οποίους ισχύει το παλαιό πρόγραμμα σπουδών μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους. Η φοίτηση των σπουδαστών του Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου» των υπολοίπων εξαμήνων (Β΄, Γ΄ και Δ΄) βάσει του παλαιού προγράμματος σπουδών, από τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων των τεσσάρων πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου μέχρι της περατώσεως των σπουδών τους είναι απολύτως νόμιμη και παρέχει στους σπουδαστές των Β΄, Γ΄ και Δ΄ εξαμήνων την ίδια ειδικότητα και ακριβώς τα ίδια επαγγελματικά-εργασιακά δικαιώματα, τα οποία θα αποκτήσουν και οι σπουδαστές του Α΄ εξαμήνου (φθινοπωρινού-χειμερινού εξαμήνου του 2015-2016) μετά την περάτωση των σπουδών τους, για τους οποίους ισχύει το νέο πρόγραμμα σπουδών. Η γνωμάτευση για τη βλάβη, την δέουσα επισκευή και το κόστος αυτής για οποιοδήποτε αυτοκίνητο ασθενοφόρο, είτε άλλο αυτοκινούμενο ή μη όχημα γίνεται από οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή περιφέρεια και μπορεί να αφορά οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ που δεν διαθέτουν Γραφείο Κίνησης, συνεργείο ή ειδικούς τεχνικούς. Η λύση αυτή δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη για το κράτος » Άρθρο 55 Ρύθμιση θεμάτων Ε.ΚΕ.Α. 1.Μεταβατικά και έως 31.12.2016, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (Α΄258) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθμίζονται η οργάνωση του Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. Ορίζονται η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού, τα προσόντα διορισμού και τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή. » 2.Η παρ. 25 του άρθρου 10 του ν. 3402/2005 (Α΄258) τροποποιείται ως εξής: «25Μπορούν να αναλάβουν αυξημένες κλινικοεργαστηριακές αρμοδιότητες με απόφαση του Υπουργού Υγείας » 3.Η υπ’ αριθμ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 465) με θέμα «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)», έχει εφαρμογή και για το προσωπικό των προβλεπόμενων σε αυτή κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). 4.Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄40) καταργείται. Άρθρο 56 Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ 1.Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3984/ 2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέμα. » 2.Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3984/ 2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέμα » 3.Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των Συντονιστών Μεταμοσχεύσεων, η οργάνωση και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι προϋποθέσεις κτήσης του πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα » 4.Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του ΚΕ.Σ.Υ., ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Προμήθειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ομοίως, καθορίζονται οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας των οργανισμών προμήθειας. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισμούς Προμήθειας, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και τις Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων » 5.Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3984/ 2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 4 καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας και κάθε άλλο σχετικό θέμα. » 6.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3984/ 2011 (Α΄150) προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως: «Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη σκοπιμότητα ίδρυσης Μονάδων Μεταμόσχευσης Οργάνων και Μονάδων Αλλογενούς Εφαρμογής Μυελού των Οστών, του άρθρου 15 και του άρθρου 57, αντίστοιχα, του παρόντος νόμου. » 7. 1)Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως Ζ΄ του παρόντος εφαρμόζονται στη δωρεά, τον έλεγχο, το χαρακτηρισμό, την αφαίρεση, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη μεταμόσχευση ανθρώπινων οργάνων (εφεξής «οργάνων») που προορίζονται για μεταμόσχευση. » 2)Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄» «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του ν. 3984/2011 (Α΄150) μετονομάζεται σε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄» «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ». Άρθρο 57 Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΦ 1.Στο τέλος της παρ. ΙΙ του άρθρου 6 του ν. 1316/1983 (Α΄3), μετά την περίπτωση 11 προστίθεται περίπτωση 12, ως ακολούθως: «12Ομοίως δύναται να εξουσιοδοτεί τους διευθυντές, τους τμηματάρχες και τους υπαλλήλους του Οργανισμού να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του » 2.Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) εφαρμόζεται σε όλες τις Επιτροπές και εν γένει συλλογικά όργανα του ΕΟΦ. 3.Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) άρχεται από τη δημοσίευση του παρόντος. Ο ΕΟΦ, ως αναθέτουσα αρχή, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3580/2007 (Α΄ 134), όπως ισχύει, αλλά στις κοινές διατάξεις περί προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 58 Λίστα Χειρουργείου Για τη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα, καθιερώνεται η Λίστα Χειρουργείου. Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς των ΤΕΠ, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών Τμημάτων των παραπάνω φορέων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Με την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου ενημερώνεται πάραυτα ο ασθενής για την ημερομηνία επέμβασης. Από τη Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης. Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 59 Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 1.Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι ενδεκαμελής και αποτελείται από: 1)τρεις ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ένας παιδίατρος που ορίζονται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, με τους αναπληρωτές τους, 2)έναν νοσηλευτή και έναν φυσικοθεραπευτή, καθένας από τους οποίους ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα του, με τον αναπληρωτή του, 3)έναν κοινωνικό λειτουργό, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα του, με τον αναπληρωτή του, 4)δύο νομικούς, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, με τους αναπληρωτές τους, και ε) τρεις εκπροσώπους ληπτών υπηρεσιών υγείας από συλλόγους ή ενώσεις ασθενών, οι οποίοι κληρώνονται μεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι και οι ενώσεις ασθενών, με τους αναπληρωτές τους. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας. Τα πρόσωπα των παραπάνω περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄ και ε΄ ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας για τον ορισμό τους και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Αν κάποιος φορέας δεν ορίσει εμπρόθεσμα τον εκπρόσωπό του, τότε αυτός ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας. Η συγκρότηση της Επιτροπής, η θητεία της οποίας είναι πενταετής, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίζονται και οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της. Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στους φορείς ή μονάδες της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, το δικαίωμα στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, το δικαίωμα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, το δικαίωμα στην πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκμηριωμένης υπηρεσίας υγείας, το δικαίωμα στον αυτοκαθορισμό, το δικαίωμα στη συναίνεση και ενημέρωση, το δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και αρχεία, το δικαίωμα στο απόρρητο, στην ιδιωτικότητα και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα προστασίας της γενετικής ταυτότητας και το δικαίωμα αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης. Ειδικότερα η Επιτροπή: 1)δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από κάθε λήπτη υπηρεσίας υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε οργάνωση, φορέα, Επιτροπή ή Αρχή, 2)δύναται να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τις υπηρεσίες υγείας, 3)πραγματοποιεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από καταγγελίες έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας, 4)συνεργάζεται και δέχεται εξαμηνιαίες εκθέσεις των Γραφείων Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας των Νοσοκομείων, 9)συνεργάζεται με την Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων του Υπουργείου Υγείας, 10)ενημερώνει τον πληθυσμό για τα δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας μέσα από εκδηλώσεις, ενημερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτικά ή άλλα μηνύματα, ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας των πορισμάτων και εκθέσεών της, 11)ενημερώνει τον Υπουργό Υγείας για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας για τις δικές του ενέργειες και σε περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων προβαίνει σε συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρμόδιο όργανο για πειθαρχική ή ποινική δίωξη. Η συγκρότηση της πρώτης, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις, Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας γίνεται μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2.Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας. 3.Καταργείται το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο β΄ του ν. 2519/ 1997 (Α΄165), όπως ισχύει. Άρθρο 60 Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας Το άρθρο 9 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: «9κάθε Νοσοκομείο συστήνεται «Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων, τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Υγείας και άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται διοικητικά στον Αναπληρωτή Διοικητή σε Νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. Ενημερώνουν, συνεργάζονται και αναφέρονται για την παραβίαση των δικαιωμάτων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων του Υπουργείου Υγείας και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του παρόντος νόμου. Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων υποχρεούνται να παραχωρήσουν χώρο εντός των Νοσοκομείων για τη στέγαση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και τριμελές προσωπικό για τη στελέχωσή τους. Κάθε εξάμηνο συντάσσονται πορίσματα για την κατάσταση των δικαιωμάτων, καθώς και ετήσια έκθεση πεπραγμένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία από την καταγραφή των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την προστασία των δικαιωμάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών. Τα παραπάνω πορίσματα και εκθέσεις υποβάλλονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Εκτός της λειτουργίας τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας εξυπηρετούν το κοινό και στο πλαίσιο της λειτουργίας του Νοσοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και συνδέονται με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες εφημερίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, συνεργασίας με το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. » Άρθρο 61 Διαμεσολαβητές Υγείας - Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας 1.Θεσπίζονται οι «Διαμεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» με αποστολή την αρωγή σε ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) ομάδες του πληθυσμού για άρση των εμποδίων στην πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας του Δημοσίου Συστήματος. Ως «Διαμεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, κατόπιν επιλογής τους από τους αντίστοιχους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας ή τα εποπτευόμενα από τον Υπουργό Υγείας νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας που ανήκουν ή προέρχονται από την τοπική κοινωνία ή τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω συμβάσεων, χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκά Ταμεία. 2.Καθιερώνονται οι «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) ομάδες του πληθυσμού με καθήκον την κάλυψη των αναγκών υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ως «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την κοινοτική ή τη δημόσια υγεία και υπηρετούν σε φορείς ή μονάδες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953, καθώς και άλλων υπηρεσιών υγείας του δημοσίου ή των εποπτευόμενων και επιχορηγούμενων ολικά ή μερικά από το δημόσιο, φορέων ή μονάδων. 3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και τα κριτήρια επιλογής, το αντικείμενο του έργου, η επιμόρφωση – κατάρτιση των προσώπων στα οποία ανατίθεται ο ρόλος του «Διαμεσολαβητή Υγείας (Δ.Υ.)» και των «Συντονιστών Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ειδικές και ευάλωτες) ομάδες πληθυσμού. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΕΜΥ ΑΕ» ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ε.Ο.Λ.) ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Άρθρο 62 Πλαίσιο λειτουργίας Νοσηλευτικής μονάδας Γ. Ν. Θήρας Δημόσιος χαρακτήρας Γ. Ν. Θήρας Έναρξη λειτουργίας 1.Το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας (Γ.ν. Θήρας) λειτουργεί υπό την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ως υποκατάστημά της, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών υπηρεσιών φροντίδας υγείας του πληθυσμού του Νομού Κυκλάδων, και γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Έχει ανεγερθεί με δαπάνες του ελληνικού κράτους, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. το οποίο βρίσκεται στον Καρτεράδο Θήρας, περιελθόντος σε αυτήν, με το υπ’ αριθμ. 1377/ 2008 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Θήρας Κ. Ρούσσου και ανεγέρθηκε σε αυτό με την επέχουσα θέση οικοδομικής άδειας Γενικού Νοσοκομείου Θήρας κοινή απόφαση με αριθμό 1062 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας με αρ. φύλλου 115/18 Μαρτίου 2009 υπό την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., και ως υποκατάστημά της, χάριν του δημοσίου συμφέροντος. 2.Η νοσηλευτική μονάδα, φέρει το διακριτό τίτλο και επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», για κάθε νόμιμη χρήση και συνέπεια. Η σφραγίδα του νοσοκομείου φέρει τον τίτλο: «Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ» περιμετρικά αυτής, και στο κέντρο της: «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». Στο χώρο δε του Νοσοκομείου, τοποθετείται ευδιάκριτη εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα ή ανάλογη αναμνηστική στήλη με την ένδειξη ότι το Νοσοκομείο χτίστηκε με δωρεά του οικοπέδου από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ημεροβιγλίου Θήρας. 3.Η νοσηλευτική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας είναι δημόσιου χαρακτήρα και ανήκει στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Δεν μπορεί να εκποιηθεί σε ιδιώτη για κανέναν λόγο ούτε να αποσχισθεί ως επιχειρηματικός κλάδος και δραστηριότητα. Το Νοσοκομείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και τη διοικητική, οικονομική, λειτουργική, οργανωτική, επιστημονική, διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για οποιονδήποτε λόγο, ή κατάργησής της, το Γ.Ν. Θήρας, το υπηρετούν προσωπικό και ο πάσης φύσεως εξοπλισμός του, στο σύνολό του, περιέρχεται στη διάθεση, δικαιοδοσία και ιδιοκτησία του Υπουργείου Υγείας. 4.Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας, για κάθε νόμιμη συνέπεια, λογίζεται η ημερομηνία θέσης σε ισχύ του τροποποιημένου Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ.. Άρθρο 63 Άδεια λειτουργίας Το παρόν άρθρο, επέχει θέσης άδειας λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, καθώς και για τα πάσης φύσεως εργαστήρια και μονάδες του Νοσοκομείου. Άρθρο 64 Στελέχωση - συνεργασία με μονάδες Ε.Σ.Υ. 1.Το Γ.Ν. Θήρας, εφημερεύει στο πλαίσιο εφημερίας των Νοσοκομείων και Κ.Υ. του Νομού Κυκλάδων, καθώς και στο πλαίσιο της λειτουργίας των μονάδων της 2ης Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Γ.Ν. Θήρας συνεργάζεται με τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια για την παροχή συνδρομής σε έκτακτα υγειονομικά περιστατικά και σε κάθε αίτημα που ζητηθεί η συνδρομή του. Για την εξειδίκευση τους συνεργασίας και της σχέσης του Γ.Ν. Θήρας και της 2ης Δ.Υ.Πε., συντάσεται ειδική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και της διοίκησης της 2ης Δ.Υ.Πε., η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες και τους όρους (υποχρεώσεις και δικαιώματα) των συμβαλλομένων μερών και υπογράφεται νομίμως και αρμοδίως από τα τρία (3) συμβαλλόμενα μέρη. 2.Το Γ.Ν. Θήρας, μέσω της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μπορεί να συνεργάζεται με κλινικές και νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., ή με πανεπιστημιακές κλινικές δημόσιων Νοσοκομείων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, την εκπόνηση συγκεκριμένων προγραμμάτων ιατρικής φροντίδας και ποιοτικών νοσηλευτικών υπηρεσιών, μεταφορά ιατρικής εμπειρίας και επιστημονικής γνώσης. 3.Με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας με την έκδοση υπουργικής απόφασης, δύναται να προσλαμβάνεται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, πάσης φύσεως προσωπικό για την αντιμετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Νοσοκομείου Θήρας, για χρονικό διάστημα έως ενός έτους, δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του έκτακτου ή εποχικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Οι προσλήψεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου, πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/ 2012. 4.Προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, επιστημονικό προσωπικό, μόνιμοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ιατροί των ΠΕΔΥ, που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ των Υ.Π.Ε., μπορούν με αίτηση προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ., για διετές χρονικό διάστημα δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., χωρίς να απαιτείται γνώμη του Δ.Σ. του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος. Στους αποσπασμένους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταμένου, οποιασδήποτε βαθμίδας, μετά από απόφαση του ΔΣ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης. 5.Στη νοσηλευτική μονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται να προσλαμβάνεται ειδικευμένο ιατρικό, επιστημονικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου. Ο Υπουργός Υγείας, με απόφασή του, καθορίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού, τον τρόπο και χρόνο πρόσληψης, τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη μισθολογική και υπηρεσιακή κατάσταση των προσλαμβανόμενων του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. 6.Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των παραγράφων 3, 4 και 5, του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη βαθμολογική εξέλιξη αυτού στο Ε.Σ.Υ. και το Δημόσιο γενικότερα, καθώς και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως και συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστημονικά στη δομή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.Ν. Θήρας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και η διοικητική ομοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστημονικού έργου του Νοσοκομείου. 7.Το πάσης φύσεως προσωπικό του Γ.Ν. Θήρας, τακτικό και επί συμβάσει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισχύουν δε για αυτό, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας του, οι περιορισμοί, απαγορεύσεις και κωλύμματα των σχετικών διατάξεων του ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει. Η καταβολή των εφημεριών, υπερωριών, ή άλλων πρόσθετων αμοιβών του συνόλου του προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζημιώνεται σύμφωνα με το ισχύον σε αυτή μισθολογικό καθεστώς. Άρθρο 65 Εποπτεία - Έλεγχος 1.Η εποπτεία και ο έλεγχος της νοσηλευτικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και περιλαμβάνει: 1)τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας, 2)το διοικητικό και οικονομικό έλεγχο, 3)τον τρόπο άσκησης του ιατρικού και νοσηλευτικού έργου του ιδρύματος, 4)την ορθή εφαρμογή της ειδικής προγραμματικής σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόμου. Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, με απόφαση του Υπουργού, η οποία καθορίζει τη σύνθεσή της και το αντικείμενο ελέγχου, Επιτροπή Ελέγχου του Γ.Ν. Θήρας, η οποία θα επισκέπτεται το Γ.Ν. Θήρας, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, προκειμένου να ελέγχει τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τις συνθήκες λειτουργίας του. Η έκθεση της Επιτροπής, υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η Επιτροπή συνέρχεται και λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί συλλογικών οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκδίδεται, ετησίως, βεβαίωση καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και των εργαστηρίων του, κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου της ανωτέρω Επιτροπής. 2.Κάθε χρόνο, και έως δύο (2) μήνες από τη λήξη του, η διοίκηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., υποβάλει στον Υπουργό Υγείας, πλήρη και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία λειτουργίας, καθώς και έκθεση πεπραγμένων του Γ.ν. Θήρας. Ο Υπουργός Υγείας, δύναται, οποτεδήποτε, να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης του Νοσοκομείου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. 3.Το Γ.Ν. Θήρας, υποχρεούται να χορηγεί κάθε μορφής στοιχεία, με κάθε πρόσφορο τρόπο, σε αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, σύμφωνα με την καθορισμένη, προτυποποιημένη κάθε φορά μορφή και να διασυνδέεται με ηλεκτρονικό ή άλλον τρόπο με συστήματα διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Σ.Υ.. Άρθρο 66 Πόροι - Χρηματοδότηση - Περιουσιακά στοιχεία Οι πόροι για τη λειτουργία της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, ως υποκαταστήματος της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ο οποίος επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω του Υπουργείου Υγείας. Για το σκοπό αυτόν, δημιουργείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ειδικός κωδικός οικονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. λογιστικό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δαπανών και εσόδων του Γ.Ν. Θήρας. Πόροι του Γ.Ν. Θήρας αποτελούν: α) Τα ημερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις πάσης φύσεως λοιπές ιατρικές πράξεις, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. β) Τα πάσης φύσεως έσοδα από τα εξωτερικά ιατρεία, το τμήμα ημερήσιας - βραχείας νοσηλείας και τις υπόλοιπες δομές του Νοσοκομείου. γ) Τα έσοδα από την εκποίηση παλαιών μηχανημάτων, επίπλων, σκευών και κάθε είδους υλικού που δύναται να αποφέρει έσοδα. δ) Τα έσοδα προερχόμενα από δραστηριότητες προς εξυπηρέτηση του προσωπικού και των νοσηλευομένων, επισκεπτών κ.λπ. (εκμετάλευση, ενοικίαση κυλικείου, εστιατορίου και άλλων χώρων του Νοσοκομείου). ε) Ετήσια επιχορήγηση του Δημοσίου, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις δημοσιονομικές συγκυρίες. Το Δημόσιο αναλαμβάνει με την επιχορήγησή του, το μισθολογικό κόστος του τακτικού και επί συμβάσει προσωπικού του Γ.Ν. Θήρας, εκτός των εφημεριών, υπερωριών και πρόσθετων αμοιβών. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., μπορεί να αιτηθεί πρόσθετης έκτακτης επιχορήγησης, με πλήρη οικονομική ανάλυση, τεκμηρίωση και αιτιολόγηση, η έγκριση της οποίας εξετάζεται αυτοτελώς από τον Υπουργό Υγείας. στ) Τα έσοδα από εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ., σχετικά με το αντικείμενο του Νοσοκομείου. ζ) Τα έσοδα από δράσεις ιατρικού τουρισμού, καθώς και κάθε είδους συνεργασιών, συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή αυτά που προέρχονται από άλλη δραστηριότητα, σύμφωνη με τους σκοπούς και περιορισμούς που προβλέπονται για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και προβλέπονται στο καταστατικό ή στον κεντρικό εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας της. Τα πάσης φύσεως έσοδα του Νοσοκομείου, μετά την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, τη συντήρηση, ανανέωση και εκσυγχρονισμό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού του και των δομών του, ενσωματώνονται στα λοιπά έσοδα της εταιρείας και εφόσον προκύψει συνολικά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος), μειώνεται η κρατική επιχορήγηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., κατά αντίστοιχο ποσό. Αν μετά από αυτά υπάρξει υπόλοιπο κερδών, διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό ή ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετά από σχετική αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η νοσηλευτική μονάδα του Γ.Ν. Θήρας, δύναται να έχει πόρους ή να δέχεται κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές κινητών ή ακινήτων, χρημάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από αυτές. Τα πάσης φύσεως αποκτήματα του Γ.Ν. Θήρας, δύνανται να αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο προς όφελος της Νοσηλευτικής Μονάδας του Γ.Ν. Θήρας. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δεν μπορεί για κανέναν λόγο να χρησιμοποιήσει τα αποκτήματα παρόντος άρθρου που απευθύνονται στο Γ.Ν. Θήρας ή κάθε μορφής ωφέλεια που προκύπτει από αυτά, για άλλον σκοπό, πλην του οφέλους και συμφέροντος του Γ.Ν. Θήρας αποκλειστικά. Τα πάσης φύσεως αποκτήματα του παρόντος άρθρου, παραμένουν στην κυριότητα του Γ.Ν. Θήρας, ακόμα και στο ενδεχόμενο διαχωρισμού του Γ.Ν. Θήρας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή διακοπής της λειτουργίας ή κατάργησης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο. Για το σκοπό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τηρείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές που αυτή ακολουθεί, ειδικός λογαριασμός τήρησης και αξιοποίησης των αποκτημάτων του Γ.Ν. Θήρας. Οι πάσης φύσεως κληρονομίες, κληροδοσίες, δωρεές κινητών ή ακινήτων, χρημάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νομικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από αυτές, οι οποίες έχουν αποδέκτη το Γ.Ν. Θήρας, πριν τη λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας, εντάσσονται στις πρόνοιες και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 67 Τιμολόγηση υπηρεσιών 1.Η Νοσηλευτική Μονάδα του Γ.Ν. Θήρας, ακολουθεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, νοσηλείας και ιατρικών πράξεων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γ.Ν. Θήρας, παρέχεται η δυνατότητα διακριτής αναφοράς σε δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες θα περιέχουν διακριτό τιμοκατάλογο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γ.Ν. Θήρας, για τη νοσηλεία ασθενών με ανάλογη προσαρμογή του βασικού του τιμολογίου ανάλογα με τη σύμβαση. Επίσης, παρέχεται, για το Γ.Ν. Θήρας, με σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών και συμβάσεων με τουριστικά πρακτορεία και τουριστικούς οργανισμούς, ιδίως με αυτούς που ειδικεύονται στον ιατρικό τουρισμό, με σκοπό την προαγωγή και προώθηση προγραμμάτων ή δράσεων ιατρικού τουρισμού. Οι συμβάσεις - συμφωνίες αυτές δύνανται να διαφοροποιούνται ως προς την τιμολόγηση των ιατρικών – νοσηλευτικών υπηρεσιών ανάλογα με την εκτίμηση της Διοίκησης του Νοσοκομείου. 2.Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γ.Ν. Θήρας, συμβάλλεται υποχρεωτικά με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου. 3.Οι κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες ή ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική λειτουργία του Νοσοκομείου και την αύξηση των ίδιων πόρων του, με στόχο την όσο το δυνατόν κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών του με αντίστοιχη ελάφρυνση της κρατικής χρηματοδότησης και την αύξηση των πάσης φύσεως κρατικών εσόδων, χωρίς να διακυβεύεται η αποστολή του Νοσοκομείου ως παρόχου έργου κοινωνικού οφέλους και η λειτουργία του για χάρη του δημοσίου συμφέροντος. 4.Το Γ.Ν. Θήρας παρέχει δωρεάν νοσηλεία και ιατρική φροντίδα σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα δημόσια Νοσοκομεία. Άρθρο 68 Εσωτερικός κανονισμός Το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο οποίος εντάσσεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υγείας. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως αυτός εντάσσεται και τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα αναφερόμενα κυρίως στην οργάνωση, διάρθρωση, διοίκηση, στελέχωση και τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών, Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού, την κατανομή των κλινών στους τομείς, τα τμήματα και τις μονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις υποχρεώσεις για όλο το προσωπικό, την εν γένει λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου. Άρθρο 69 Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3293/2004 (Α΄ 231) προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής: «θ) Η παροχή ολοκληρωμένης δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και η πλήρης λειτουργία και ανάπτυξη του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας » Άρθρο 70 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για τις ανάγκες των υποδομών της, πλην της νοσηλευτικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας, πάσης φύσεως προσωπικό (ιατροί κάτοχοι ιατρικής ειδικότητας, ιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό, διοικητικό), από νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., από μονάδες του Π.Ε.Δ.Υ., από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 (Α΄226). Η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Άρθρο 71 Με το παρόν άρθρο, παρέχεται άδεια λειτουργίας, για κάθε περίπτωση για την οποία αυτή δεν έχει ήδη αποκτηθεί, ανεξαρτήτως αιτίας μη λήψεως και χρόνου λειτουργίας, στα πάσης φύσεως εργαστήρια και μονάδες που βρίσκονται ήδη εν λειτουργία στις μονάδες της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Άρθρο 72 Κατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης 1.Με την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας, διακόπτεται η λειτουργία του Κ.Υ. Σαντορίνης το οποίο και καταργείται για κάθε νόμιμη συνέπεια. Οι τυχόν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες και απαιτήσεις του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, βαρύνουν τη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Τα περιφερειακά ιατρεία της νήσου Σαντορίνης, υπάγονται στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.ΠΕ.. 2.Το σύνολο του προσωπικού του Κ.Υ. Σαντορίνης (μόνιμο και Ι.Δ.Α.Χ.), μεταφέρεται λειτουργικά και εντάσσεται στην ολοήμερη λειτουργία του Γ.ν. Θήρας, με την ίδια σχέση εργασίας, μισθολογικό καθεστώς και υπηρεσιακή εξέλιξη, ίδιο κλάδο και κατηγορία (ειδικότητα) για κάθε νόμιμη συνέπεια. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι οργανικές θέσεις του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, δεν καταργούνται, αλλά παραμένουν στο οργανόγραμμα της 2ης Υ.Πε. και ακολουθούν τις υπηρεσιακές μεταβολές των λοιπών οργανικών θέσεων της 2ης Υ.ΠΕ.. Με την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερθέντος υπαλλήλου από το Γ.Ν. Θήρας, αυτός δε μπορεί να επιστρέψει σε αυτό. Το προσωπικό του Κ.Υ. Σαντορίνης, που δεν επιθυμεί να μεταφερθεί στο Γ.Ν. Θήρας και δηλώνει την επιθυμία του αυτή με αίτησή του προς τη Διοίκηση της οικείας Δ.Υ.Πε., εντός διμήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, τοποθετείται σε άλλη θέση εργασίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Υ.Πε.. 3.Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης που μεταφέρεται στο Γ.Ν. Θήρας, υπάγεται στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για κάθε υπηρεσιακή και μισθολογική του εξέλιξη και μεταβολή, ως προσωπικό της 2ης Υ.Πε.. Η δε μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό της 2ης Υ.Πε.. Η καταβολή των εφημεριών, υπερωριών του ανωτέρω προσωπικού, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζημιώνεται σύμφωνα με το ισχύον σε αυτή μισθολογικό καθεστώς. Οι πάσης φύσεως αποσπάσεις, μεταθέσεις, μετατάξεις, μετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού, εκτελούνται διοικητικά από τη 2η Υ.Πε., σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για το προσωπικό αυτό, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή του Γ.Ν. Θήρας. 4.Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστημονικά στη δομή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.Ν. Θήρας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και η διοικητική ομοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστημονικού έργου του Νοσοκομείου. Πειθαρχικά, το μετεφερθέν προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται στο πειθαρχικό Συμβούλιο της 2ης Υ.Πε., στο οποίο ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά, μετά από αιτιολογημένη αναφορά προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε., του Γενικού Διευθυντή του Γ.Ν. Θήρας και του άμεσα διοικητικά προϊσταμένου του υπαλλήλου. 5.Τα πάσης φύσεως και είδους υλικά (συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων) και ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Κ.Υ. Σαντορίνης, περιέρχονται σε χρήση του Γ.Ν. Θήρας, εφόσον κριθούν αυτά αναγκαία για την εξυπηρέτηση του σκοπού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας. 6.Ειδικότεροι όροι για την εφαρμογή των παραγράφων, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας και της μεταφοράς του προσωπικού του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, ορίζονται με την υπογραφή ειδικής προγραμματικής σύμβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του παρόντος νόμου. ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 73 Δαπάνες Δ.Υ.Πε. 1.Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόμενα οικονομικά έτη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής των Νοσοκομείων και Δ.Υ.Πε., ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης, εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, η έγκριση είναι δυνατόν να παρέχεται από τον Διοικητή της Υ.Πε. κατ’ εξουσιοδότηση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, με σχετική απόφασή του. 2.Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 30.6.2015, για την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης περί προμηθειών νομοθεσίας, όσο και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και του ν. 3871/ 2010, με την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους. 3.Η ισχύς των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) παρατείνεται έως τη δημοσίευση του παρόντος. Άρθρο 74 Ρυθμίσεις ζητημάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Θεωρούνται νόμιμες οι συμβάσεις έργου διάρκειας έντεκα (11) μηνών, που είχαν συναφθεί μεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ιατρών και Νοσηλευτών, σε εκτέλεση των με αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 164203/14.12.2009 και Υ10β/Γ.Π.οικ. 1432/4.1.2012 εγκριτικών αποφάσεων του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα, για την άμεση στελέχωση και ενίσχυση των Μ.Ε.Θ. και άλλων τμημάτων ή μονάδων των νοσοκομείων για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, που είχαν προκύψει την περίοδο εκείνη, χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. Άρθρο 75 1.Στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόμος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά με τις προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος και λήψης της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, και μεταξύ αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί χρονικά η συνολική εμπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης Β΄, δύναται, κατ’ εξαίρεση, να αναγνωρισθεί η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, ως εμπειρίας νοούμενης της απασχόλησης με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου ή της προς πλήρωση θέσης μετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών. » 2.Τα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, της παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3868/2010 (Α΄129) καταργούνται. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 76 Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄ 795), ως και των αδειών δόμησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 77 Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 1.Το άρθρο 3 του π.δ. 18/2010 (Α΄ 46) καταργείται. Το άρθρο 76Γ του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) απαλείφεται. 2.Οι περιπτώσεις θ΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως επανέρχονται σε ισχύ με βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, μεταφέρονται ως περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ στην παρ. 2 του άρθρου 5Α του π.δ. 32/2004, εντασσόμενες ως περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ στην παρ. 2 του άρθρου 76Α του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005). Η περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/ 2004 (Α΄ 28), όπως επανέρχεται σε ισχύ με βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, αναριθμείται σε περίπτωση θ΄, εντασσόμενη ως περίπτωση θ΄ στην παράγραφο 2 του άρθρου 76Β του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005). 3.Το άρθρο 4 του π.δ. 18/2010 (Α΄ 46), με το οποίο τροποποιήθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 7 του π.δ. 32/2004, καταργείται. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) απαλείφεται, η δε υποπερίπτωση στστ΄ της ίδιας περίπτωσης αναριθμείται σε υποπερίπτωση εε΄. 4.Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, εντασσόμενη ως παράγραφος 1 στο άρθρο 73 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), ως εξής: «1Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελείται από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα, β) το Νομικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο γραφείου » 5.Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων, αυτό μετονομάζεται εφεξής σε «Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων». Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης, αυτό μετονομάζεται εφεξής σε «Γραφείο Καλής Νομοθέτησης». Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεμάτων, η αναφορά αυτή απαλείφεται. Άρθρο 78 Οδηγοί ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας Στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται: α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των Ο.Τ.Α. να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας, κατόπιν αιτήματος αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Το ως άνω προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο Κέντρο Υγείας. Περαιτέρω λεπτομέρειες για την εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου θα ρυθμίζονται με εγκύκλιο του ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Αρχηγείο του Π.Σ. και τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.. Το περιεχόμενο των ως άνω διατάξεων δεν έχει εφαρμογή στη λειτουργία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Άρθρο 79 Ηλεκτρονικό Αρχείο Υπηρεσιών Υγείας Στο ν. 3370/2005 (Α΄ 176) προστίθεται νέο άρθρο 13Α, ως εξής: «Άρθρο 13Α 1Με σκοπό την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τα άρθρα 17,18,19 και 21 του π.δ. 106/2014, η καθ’ ύλην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας τηρεί κωδικοποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο με επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα για την κατανάλωση φαρμάκων και εμβολίων. Με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ και της στελέχωσης και κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των υπόλοιπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του π.δ. 106/2014, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο με δεδομένα προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε μονάδα, δεδομένα υλικού εξοπλισμού, καθώς και κωδικοποιημένο αρχείο κίνησης ασθενών. Με σκοπό την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας και τον έλεγχο των δαπανών υγείας, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του π.δ. 106/2014, τηρεί δεδομένα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης, που αφορούν τις Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, καθώς και της εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας. Τα κωδικοποιημένα αρχεία δεδομένων τηρούνται σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου. 2Συγκεκριμένα, τηρούνται: Α) Κωδικοποιημένα αναλυτικά στοιχεία για την επιδημιολογική επιτήρηση όλων των μεταδιδόμενων και μη μεταδιδόμενων νοσημάτων, τις διαγνώσεις αλλά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τις γεννήσεις και τους θανάτους ανά αιτία, τον μητρικό θηλασμό, τους τοκετούς, τις εκτρώσεις, την υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των νεογέννητων, τις συγγενείς ανωμαλίες, τα σύνδρομα και τα σπάνια νοσήματα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, την άνοια, τον επιπολασμό του σακχαρώδη διαβήτη και τις διενεργούμενες θεραπευτικές ή μη πράξεις στα Εξωτερικά Διαβητολογικά Ιατρεία και τα Διαβητολογικά Κέντρα. Β) Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα εθνικά αποθέματα εμβολίων, τη διάθεση και την κατανάλωση εμβολίων ανά μονάδα υγείας. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κέντρων πρόληψης της εξάρτησης και των διαφόρων μονάδων αντιμετώπισης εξαρτήσεων, στοιχεία εργαζομένων, ωφελουμένων και διενεργούμενων θεραπευτικών ή μη πράξεων, καθώς καί οικονομικά στοιχεία των δομών αυτών. Γ) Συγκεντρωτικά στοιχεία των πολιτών που εγγράφονται/αποχωρούν σε κάθε οικογενειακό ιατρό μέσα στο χρονικό διάστημα του έτους. Δ) Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη συνταγογράφηση φαρμάκων ανά σκεύασμα, ανά μήνα, ανά έτος, ανά νομό, ανά νοσοκομείο, ανά δημόσια δομή παροχής υπηρεσιών υγείας και ανά ιατρό. Ε) Αναλυτικά στοιχεία για τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και για το προσωπικό που υπηρετεί στα Νοσοκομεία και τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ, ανά βαθμίδα ιατρού και ανά εκπαιδευτικό επίπεδο και ειδικότητα, με στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε εργαζόμενο. ΣΤ) Αναλυτικά κωδικοποιημένα στοιχεία σχετικά με την κίνηση των ασθενών τις Μονάδες Υγείας ανά δημογραφικά χαρακτηριστικά, ασφαλιστικό φορέα, κλινική, τύπο διάγνωσης, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ), φάρμακα, ιατρικές πράξεις και το συγκεντρωτικό κόστος νοσηλείας. 3Όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Υγείας που υποχρεούνται, σύμφωνα με το νόμο, στη συλλογή των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να τα αποστέλλουν στο Υπουργείο Υγείας, ηλεκτρονικά και κωδικοποιημένα σε ενιαία μορφή που καθιστά δυνατή την επεξεργασία της. 4Υπεύθυνος επεξεργασίας των κατά το παρόν άρθρο τηρουμένων στοιχείων ορίζεται το Υπουργείο Υγείας δια των εκάστοτε αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων. 5Κάθε Υγειονομική Περιφέρεια έχει πρόσβαση μόνο στα συγκεντρωτικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτήν ή τις εποπτευόμενες Μονάδες Υγείας της. 6Κάθε Μονάδα Υγείας έχει πρόσβαση μόνο στα στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε αυτήν. 7Ως στοιχείο ταυτοποίησης του ατόμου τηρείται μοναδικός κωδικός, ο οποίος προκύπτει με κατάλληλη επεξεργασία (κωδικοποίηση) του ΑΜΚΑ και αποσκοπεί στην πλήρη παρεμπόδιση της εξακρίβωσης της ταυτότητας των υποκειμένων. 8Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ορίζεται στα είκοσι (20) έτη. Μετά το πέρας της εικοσαετίας είναι δυνατή η διατήρηση όλων ή ορισμένων από τα ως άνω δεδομένα για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς, έπειτα από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων. 9Η Επιτροπή Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων εδρεύει στο Υπουργείο Υγείας και είναι αρμόδια για τη διατήρηση των δεδομένων που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, πέρα από τον καθοριζόμενο χρόνο τήρησής τους, αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος. Αποτελείται από πέντε μέλη, και συγκεκριμένα: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας ως Πρόεδρο, β) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, δ) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 10Για την τήρηση και επεξεργασία των ως άνω στοιχείων, το Υπουργείο Υγείας σχεδιάζει και λειτουργεί σχετικό Πληροφοριακό Σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζονται, ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα τήρησης, επεξεργασίας στοιχείων και δεδομένων, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή γενικότερα, κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Αρχείων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. » Άρθρο 80 Προαγωγή Μητρικού Θηλασμού 1.Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4316/2014 (Α΄270) στα σημεία όπου αναφέρεται «απόφαση του Υπουργού Υγείας» προστίθεται η φράση «και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού». 2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται. 3.Στο άρθρο 3 του ν. 4316/2014 (Α΄270) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλο μέτρο, δράση ή πρόγραμμα προκειμένου να προαχθεί και να υποστηριχθεί ο μητρικός θηλασμός. » Άρθρο 81 Ρυθμίσεις θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) Η στελέχωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας με προσωπικό για την εκπαιδευτική περίοδο 2015 - 2016 θα γίνει από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης της εκπαιδευτικής περιόδου 2014 - 2015. Άρθρο 82 Ρυθμίσεις θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1.Το άρθρο 4 του π.δ. 603/1982 (Α΄ 117), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων 1Η εσωτερική διάρθρωση των ειδικών δημοτικών σχολείων είναι η ίδια με αυτή των δημοτικών σχολείων γενικής εκπαίδευσης. 2Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: ανά τάξη (Προκαταρκτική, Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώριση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και τη δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 3Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου. 4Στην προβαθμίδα των 4/θεσίων και άνω ειδικών δημοτικών Σχολείων μπορεί να τοποθετηθεί νηπιαγωγός, που έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή. » 2.Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Στα σχολεία αυτά μπορεί να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) της ΣΜΕΑΕ ή ελλείψει αυτής ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, διαφοροποιημένο το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται στο π.δ. 301/1996 (Α΄208) ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων. Το σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο ΕΑΕ μαζί με τα ωρολόγια προγράμματα του σχολείου. » 3. 1)Στο άρθρο 6 του ν. 3699/2008 (Α΄199) προστίθεται παράγραφος 6, ως ακολούθως: «6Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να υλοποιούνται προγράμματα συνεκπαίδευσης με συστεγαζόμενες ή μη σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης. Στόχοι των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι, ιδίως, η προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη των γνωστικών, μαθησιακών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία, καθώς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών των σχολείων γενικής εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο σεβασμό της διαφορετικότητας και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία έγκρισης, ο τρόπος υλοποίησης και η αξιολόγηση των ανωτέρω προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. » 1)Η παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) καταργείται. 4.Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/ 2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΚΥΣΕΕΠ), το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΠΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, β) τον Πρόεδρο του ΚΥΣΔΕ αναπληρούμενο από τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συμβουλίου, γ) έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης αναπληρούμενο από άλλον Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην Ειδική Αγωγή και δ) δύο αιρετά μέλη του ΕΕΠ αναπληρούμενο από τα αναπληρωματικά αιρετά μέλη ΕΕΠ. Εισηγητής του Συμβουλίου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης αναπληροΰμενος από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εναλλακτικά, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίζει άλλο μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή συγκεκριμένου θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης » 5.Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: «Σκοπός των ΤΕ είναι η πλήρης ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον μέσα από ειδικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Ο εκπαιδευτικός του ΤΕ υποστηρίζει τους μαθητές εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, με στόχο τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών, καθώς και την κατάλληλη προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η υποστήριξη σε ιδιαίτερο χώρο υλοποιείται εφόσον το επιβάλλουν οι ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, με απώτερο στόχο τη δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης αυτών εντός του περιβάλλοντος της τάξης τους » 6. 1)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ, καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας » 2)Η παράγραφος αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν πρόκειται για προϋπηρεσία εκπαιδευτικών που έχει ήδη αναγνωρισθεί. Άρθρο 83 1.Ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να συνεργάζεται με επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, καθώς και με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216) με σκοπό την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου ή μη Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας ανέργων αποφοίτων Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2.Με απόφαση του/των αρμόδιου/ων Υπουργού/ών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, η διάρκεια του προγράμματος, οι ειδικότητες σε σχέση με τις θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, η ηλικία των ωφελουμένων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. 3.Οι ωφελούμενοι στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας ανέργων υπάγονται στην ασφάλιση του κλάδου ασθένειας σε είδος του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ασφαλίζονται για επαγγελματικό κίνδυνο. 4.Η δαπάνη για την ημερησία αποζημίωση και τις ασφαλιστικές εισφορές βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος. 5.Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εξαιρούνται από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Άρθρο 84 Εκλογή Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας Κυθήρων - Αντικυθήρων Στην παρ. 15 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη διάταξη: «Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων εκλέγονται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων, τους Προέδρους, τα Μέλη και τους Τοπικούς Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των παρισταμένων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Εάν δεν επιτευχθεί η εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η εκλογή σε τρεις (3) ημέρες οπότε αρκεί η πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Η εκλογή των τεσσάρων (4) μελών της Επιτροπής και των ισαρίθμων αναπληρωματικών τους γίνεται με την απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του εκλεκτορικού σώματος. Πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 272/1985, όπως ισχύε κωλυμάτων εκλογής, για να εκλεγεί κάποιος Πρόεδρος ή Μέλος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας θα πρέπει κατά το χρόνο της εκλογής να μην είναι Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Δημοτικός ή Περιφερειακός Σύμβουλος, Πρόεδρος, Εκπρόσωπος ή Μέλος Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας της Χώρας και εν γένει αιρετός οποιουδήποτε οργάνου και βαθμίδας τοπικής αυτοδιοίκησης της Χώρας και να μην έχει από οποιαδήποτε αιτία οφειλές προς την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας ή τα Ιερά Προσκυνήματα του άρθρου 84 του ν.1416/1984. Η πρώτη μετά την έκδοση του παρόντος νόμου σύγκληση της ανωτέρω ειδικής εκλεκτορικής συνέλευσης για την εκλογή Προέδρου και Μελών της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων γίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Άρθρο 85 Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας 1.Συστήνεται Μηχανισμός Διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τη σύμπραξη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Η διάγνωση αναγκών της αγοράς εργασίας συνίσταται στον προσδιορισμό της προσφοράς και ζήτησης της εργασίας σε επαγγέλματα και σε δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις, σε εθνικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, ως έχουν και όπως τείνουν να εξελιχθούν στο μέλλον και στον εντοπισμό των ενδεχόμενων αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Σκοπός του Μηχανισμού είναι η παροχή αξιόπιστων δεδομένων, κατά το σχεδιασμό των πολιτικών απασχόλησης, καταπολέμησης της ανεργίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαίδευσης και εν γένει των πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 2.Για την αποτελεσματική λειτουργία του Μηχανισμού συστήνονται: 1)Επιτροπή Συντονισμού που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη του μηχανισμού, το συντονισμό των δράσεων των φορέων που συγκεντρώνουν, διαχειρίζονται και αναλύουν τα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του μηχανισμού. Η Επιτροπή Συντονισμού συγκρτοτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως συντονιστή για την ανάπτυξη και λειτουργεία του Μηχανισμού, του ΕΙΕΑΔ, επιστημονικά υπεύθυνου φορέα για το Μηχανισμό, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ), της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, του ΟΑΕΔ και των κοινωνικών εταίρων που υπογράφουν τη Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ). 2)Επιχειρησιακό Δίκτυο Φορέων και Οργανισμών, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για τη συγκέντρωση των δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, οι οποίες συνάδουν με τους σκοπούς τους, και το οποίο αποτελείται ιδίως από τους εξής: 1) το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2) το ΕΙΕΑΔ, 3) φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, ιδίως το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, 4) την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 5) τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), 6) φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδίως όλες οι Περιφέρειες της χώρας, οι οποίες αλληλεπιδρούν με την κεντρική διοίκηση προκειμένου να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα και η συνέργεια των παρεμβάσεων που αναλαμβάνονται για τη λειτουργία του Μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, 7) τους Κοινωνικούς Εταίρους που υπογράφουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ), 8) φορείς των οποίων οι δραστηριότητες δύνανται να συμβάλουν στη λειτουργία του Μηχανισμού, ιδίως, επιμελήτρια, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Το επιχειρησιακό δίκτυο συντονίζεται από το ΕΙΕΑΔ. 3.Οι φορείς που συμμετέχουν στο Δίκτυο υποχρεούνται να αποστέλλουν προς το ΕΙΕΑΔ, στοιχεία (εισροές) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Μηχανισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσει συμφωνημένης μεθοδολογίας. Τα στοιχεία ενδεικτικά αφορούν το δυναμισμό κλάδων και επαγγελμάτων, κενές θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας που καλύπτονται με δυσκολία, αναντιστοιχία δεξιοτήτων σε οριζόντιες ή επαγγελματικές δεξιότητες. Η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των στοιχείων μπορεί να πραγματοποιείται στη βάση προγραμματικών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ των παραπάνω φορέων του Δικτύου με το ΕΙΕΑΔ, οι οποίες προσδιορίζουν το είδος των στοιχείων, τη μεθοδολογία συγκέντρωσης και επεξεργασίας, το χρονοδιάγραμμα και τον τρόπο παράδοσής τους. 4.Το ΕΙΕΑΔ, κατόπιν ανάλυσης και επεξεργασίας των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων (εισροές), είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση και παραγωγή αποτελεσμάτων του Μηχανισμού Διάγνωσης για τον προσδιορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, σε κλαδικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και την έκδοση ετήσιας Έκθεσης. 5.Η Ετήσια Έκθεση του ΕΙΕΑΔ, υποβάλλεται από την Επιτροπή Συντονισμού δια του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Εθνική Επιτροπή για την Απασχόληση [άρθρο 1 του ν. 3144/ 2003 (Α΄ 11)] με στόχο τη διαμόρφωση της ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα και ιδίως το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης. 6.Αναπόσπαστο τμήμα του Μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας αποτελεί το Πληροφοριακό Σύστημα, που συνδέει τα μέλη του Δικτύου, επεξεργάζεται τα στοιχεία που αποτελούν εισροές του μηχανισμού και υποστηρίζει τις εκροές του. Την ευθύνη της εποπτείας και διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος έχει το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). 7.Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 86 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Συντονισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία της, ενώ με την ίδια απόφαση δύνανται να εντάσσονται και άλλα μέλη σε αυτήν, καθώς και να της δίδονται και άλλες αρμοδιότητες. 2.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή/και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών όταν αυτό απαιτείται, εντάσσονται και άλλα μέλη στο Δίκτυο του Μηχανισμού, προσδιορίζεται ο ρόλος των μελών του Δικτύου, η διαδικασία και η περιοδικότητα αποστολής των εισροών του, η λειτουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος, η επεξεργασία των στοιχείων και η παραγωγή εκροών του Μηχανισμού και ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εξασφάλιση των μέσων και των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του Μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, των αναθέσεων σε τρίτους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, θέμα. Άρθρο 87 Οι διατάξεις του α.ν. 726/1937 (Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκαν με τη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236), που αναφέρονται στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων (ΕΙΠΚ), αντικαθίστανται, ως ακολούθως: «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τρία (3) χρόνια και αποτελείται από: i. Έναν πτυχιούχο Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, με ειδίκευση σε θέματα κώφωσης, ως Πρόεδρο, και δύο εγνωσμένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ii. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό. iii. Έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό. iν. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ίδρυμα, που ορίζεται από το ΔΣ του Συλλόγου. ν. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Κωφών της Ελλάδας, που ορίζεται από το ΔΣ της Ομοσπονδίας. » Άρθρο 88 Κάλυψη έκτακτων λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Δομών Υγείας από τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών 1.Οι Περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα, μετά από απόφαση του οικείου συμβουλίου, δύνανται να επιχορηγούν δημόσια νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών αυτών, προς διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Η ανωτέρω επιχορήγηση αφορά ιδίως επείγουσες συντηρήσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, προμήθεια υγειονομικού υλικού και αναλωσίμων, προμήθεια καυσίμων κ.λπ.. 2.Για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών εφαρμόζονται αναλογικά και οι ρυθμίσεις του άρθρου 202 του ΚΔΚ ν. 3463/2006 (Α΄114). Το προβλεπόμενο στην υποπαράγραφο Β΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου 202 ποσοστό δύναται να αυξάνεται, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών δημοσίων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του οικείου Δήμου. 3.Οι δαπάνες των παραπάνω παραγράφων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις του άρθρου 275 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Άρθρο 89 Αριθμουμένων των παραγράφων του άρθρου 17 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5, όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως εξής: «17συμβάσεις 1Επιτρέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των λοιπών Υπουργείων, των Περιφερειών, των Δ.Υ.ΠΕ., των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας, του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και μεταξύ αυτών και οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή μη κυβερνητικής οργάνωσης στο πλαίσιο της εύρυθμης οργάνωσης και λειτουργίας τους. 2Με τις Προγραμματικές συμβάσεις επιδιώκεται ιδίως ο συντονισμός δράσης, λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη παρέμβαση σε κοινούς τομείς αρμοδιοτήτων, η μελέτη, κατάρτιση, εκτέλεση και διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και ειδικών προγραμμάτων εθελοντισμού. 3Στις Προγραμματικές συμβάσεις καθορίζονται το περιεχόμενο του προγράμματος, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, τα σχετικά με τη χρηματοδότηση, ο χρόνος ισχύος της σύμβασης, η διαδικασία παρακολούθησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς τους, καθώς και από πόρους, οι οποίοι συλλέγονται μέσω της διενέργειας από Πιστωτικά Ιδρύματα εράνων για τις θεματικές δράσεις της Πρόνοιας, της Υγείας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, όπως διαλαμβάνεται στις παραγράφους 3 έως 8 του άρθρου 6 του ν. 5101/1931 (Α΄ 238). 5Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, οι όροι της σύναψης, η διαδικασία, το περιεχόμενο, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου » Άρθρο 90 1.Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4238/ 2014 (Α΄38) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ως τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των συλλογικών υπηρεσιακών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προβλέπονται από το ν. 4316/2014 (Α΄270), όπως ισχύει, τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να αναθέτουν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας σε υπαλλήλους του Οργανισμού που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα προς τούτο κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παρ. 33 του ν. 3918/2011 (Α΄ 32), όπως ισχύει. Στους κατά τα άνω οριζόμενους Προϊσταμένους καταβάλλεται το επίδομα θέσεως ευθύνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α΄27) από το χρόνο ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως » 2.Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3918/ 2011 (Α΄31) τροποποιείται ως εξής: «Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ύστερα από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. » 3.Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1397/1983 (Α΄143) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Από τον ΕΟΠΥΥ η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στους συμβεβλημένους με αυτόν παρόχους υγείας στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η σύναψη και η ανανέωση αυτών υλοποιείται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από έγκριση του σχεδίου αυτών από τον Υπουργό Υγείας. » 4.Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταρτίζει μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την αξιολόγηση δεδομένων και εν γένει παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του. 5.Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄31) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση εφαρμογών σχετικών με την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστοτόπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του σήματος του Οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας βασιζόμενης σε στατιστική μεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού, τη μεταβίβαση της αξίωσης των μη υπαιτίων ασφαλισμένων του εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, την αξιοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υγείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς. » 6.Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας. Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση: α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων, β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο, 1)ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις, δ) ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και ε) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού. 7. 1)Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ’ ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής εκκαθάρισης. 2)Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκκαθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του παρόντος. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α΄167). 3)Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει από τις υποβολές των παρόχων και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, προκειμένου με χρήση στατιστικής μεθοδολογίας να ελέγχει και να κατατάσσει, τους παρόχους του, σε κατηγορίες υπέρβασης, με βάση την απόκλισή τους από την τιμή αναφοράς και να επιβάλει εκπτώσεις και ποινές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως απόκλιση νοείται η υπέρβαση του συνόλου των υποβολών συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας από την τιμή αναφοράς για δεδομένη χρονική περίοδο. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται το μέσο ποσοστό ή ο μέσος αριθμός της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα σε πανελλαδική βάση, για την ίδια χρονική περίοδο. 4)Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 8.Το άρθρο 14 του ν. 4238/2014 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής: «Στις Υγειονομικές Επιτροπές και το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 (Α΄287), σε όργανα ελέγχου, στα Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο έργο των ελεγκτών ιατρών /οδοντιάτρων/ φαρμακοποιών μετέχουν ιατροί/οδοντίατροι/φαρμακοποιοί είτε με διάθεση από τις Δ.Υ.Πε. είτε συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. » 9. 1)Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών. » 2)Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5 % της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο. » 10.Το ποσό των 24 εκ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ με την αρ. πρωτ. 2/90406/9.12.2014 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και περιλαμβάνονται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2016, διατίθεται, κατά παρέκκλιση των ορίων δαπανών του φορέα για το τρέχον οικονομικό έτος, ως εξής: 1)12.000.000 ευρώ στα Διαγνωστικά Κέντρα, 2)6.000.000 ευρώ στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές, 3)6.000.000 ευρώ στις Αμοιβές για Φυσικοθεραπευτές. Άρθρο 91 1. 1)Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄266) αντικαθίσταται ως εξής: «1Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι: i) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), ii) η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) και iii) η Ενότητα Πρακτικής Άσκησης, κάθε μία από τις οποίες καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, β) i) κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει έως τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των Α.Ε.Ι.. ii) κάθε Ε.Θ.Ε. περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Ε.Θ.Ε. αντιστοιχεί σε τρία συμβατικά εξαμηνιαία μαθήματα, γ) i) Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος ή ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, ii) η Ε.Θ.Ε. δομείται σε ένα, δύο ή το μέγιστο τρεις κύκλους σπουδών. Οι σπουδές σε κάθε εργαστηριακό κύκλο διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος αλλά η εκτέλεση των πειραμάτων και η εκτέλεση εργαστηριακών δραστηριοτήτων μπορεί να προγραμματίζεται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους, iii) με απόφαση της Συγκλήτου ορίζεται η διαδικασία, το περιεχόμενο, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις της Ενότητας της Πρακτικής Άσκησης. Με απόφαση του ίδιου οργάνου ορίζονται κατά έτος οι παρεχόμενες Θεματικές Ενότητες και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν για όλες τις Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και όλες τις ενότητες Πρακτικής Άσκησης. Με απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός των υποενοτήτων και εργαστηριακών κύκλων κάθε Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και κάθε Ενότητας της Πρακτικής Άσκησης αντίστοιχα » 2.Συστήνεται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κέντρο Πιστοποίησης της εξ’ αποστάσεως (e-learning) εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται έπειτα από γνώμη της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά το σκοπό, το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από το Κέντρο των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχονται από οποιονδήποτε φορέα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το περιεχόμενο και οι διαδικασίες πιστοποίησης του παρεχόμενου από τους φορείς εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και της επάρκειας των διδασκόντων σε αυτά τα προγράμματα. Άρθρο 92 Ρυθμίσεις θεμάτων μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών και διαχείρισης της τέφρας 1.Στην παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4277/2014 (Α΄156) και ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων τυγχάνουν εφαρμογής και για τη χωροθέτηση μονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών, χαμηλού δυναμικού διαλείπουσας λειτουργίας με ωριαία δυναμικότητα αποτέφρωσης κάτω των 50 κιλών » 2.Στο τέλος του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 (Α΄57), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) και ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:« 5.Τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστης μονάδας αποτέφρωσης οστών νεκρών ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου άδεια λειτουργίας. 6.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ρυθμίζονται ειδικότερα σχετικά ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό.» 3.Στο ν. 4277/2014 (Α΄156) προστίθεται νέο άρθρο 49α ως ακολούθως: «49ατης τέφρας 1Η τέφρα τοποθετείται υποχρεωτικά από τα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και τις μονάδες αποτέφρωσης οστών νεκρών εντός ειδικού σκεύους (τεφροδόχος). 2Η τεφροδόχος υποχρεωτικά: Τοποθετείται σε ειδικό χώρο φύλαξης των τεφροδόχων (τεφροφυλάκιο) εντός του ΚΑΝ Αποτέφρωσης ή εντός του Κοιμητηρίου ή Ενταφιάζεται σε υφιστάμενο Κοιμητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον α.ν. 582/1968 (Α΄225) «Περί Δημοτικών και Κοινοτικών Κοιμητηρίων», όπως ισχύει, ή Εγκαταλείπεται ελευθέρως στη θάλασσα και σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 ναυτικού μιλίου από την ακτή, υπό την προϋπόθεση ότι το σκεύος είναι διαλυτό στο νερό και δεν περιέχει ρυπογόνα στοιχεία. 3Είναι δυνατή η διασπορά της τέφρας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενθύμησης (σιντριβάνι ή ανθόκηπο) εντός του ΚΑΝ ή σε υπαίθριο χώρο εκτός κατοικημένης περιοχής ή στη θάλασσα. 4Εφόσον δεν υφίσταται ρητή δήλωση του αποθανόντος για τη διαχείριση της τέφρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, για το ζήτημα αυτό αποφασίζουν ο/η σύζυγος και οι συγγενείς του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τον τέταρτο βαθμό, κατά σειρά τάξεως. 5Για κάθε μεταβολή στη διαχείριση της τέφρας αποφασίζουν ο/η σύζυγος και οι ανωτέρω συγγενείς του νεκρού, κατά σειρά τάξεως. 6Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης της βούλησης του θανόντος, καθώς και σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ συγγενών της ίδιας τάξης, αποφαίνεται ο Εισαγγελέας στην περιφέρεια του οποίου φυλάσσεται η τεφροδόχος. 7Η τεφροδόχος θεωρείται πράγμα εκτός συναλλαγής με όλες τις εντεύθεν συνέπειες » Άρθρο 93 Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/ 2015 (Α΄29), η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4354/2015 (Α΄176), τροποποιείται ως ακολούθως: «1Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 30ή Απριλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού. » Άρθρο 94 Αντικαθίσταται το κείμενο της συμφωνίας, που προσαρτήθηκε ως Παράρτημα Α΄, σύμφωνα με το εδάφιο β΄ του Κεφαλαίου Στ΄ του άρθρου 43 του ν. 4354/2015 (Α΄176) ως εξής: Άρθρο 95 Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2013 έως και 31.12.2015 θεωρούνται σύννομες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του 2015 ή και του τρέχοντος έτους του Υπουργείου Εξωτερικών κατά παρέκκλιση των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και του π.δ. 113/2010 (Α΄194), β) των άρθρων 2 - 4 του ν. 3861/2010 (Α΄112), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014. Άρθρο 96 Συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση συντονιστικού οργάνου 1.Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠ.ΕΘ.Α.) δύναται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης: 1)Να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ή να συνάπτει με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων σχετικά με την ίδρυση, κατασκευή και συντήρηση των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών και τη λειτουργία των Κέντρων και Δομών αυτών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπόψη και λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. 2)Να διευθύνει και να συντονίζει, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και τους κοινωνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που επικουρούν τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ/Κ.Υ.Τ. και των Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, αποκλειστικώς σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου αυτής. Στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.) συνιστάται Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.) προς εξυπηρέτηση των σκοπών του προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, η στελέχωσή του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοιες αποφάσεις συνιστώνται Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) όπου απαιτείται, και καθορίζονται ομοίως οι αρμοδιότητές τους, η στελέχωσή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 2.Οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 θα καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού Προϋπολογισμού είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρθρο 97 Για την καθαριότητα των κτιρίων των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, μετά από απόφαση του ΔΣ τους, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δυνατόν να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι την 31.12.2017 με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Επίσης, είναι δυνατόν να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σίτισης ή φύλαξης των κεντρικών, των αποκεντρωμένων και όλων εν γένει των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν με ατομική σύμβαση ή διαμέσου εταιρικού σχήματος, στον τομέα της σίτισης ή της φύλαξης αντιστοίχως, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Άρθρο 98 Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με τα εξής εδάφια: «Εάν η τιμή που επιτυγχάνεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου είναι μικρότερη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, από την προηγούμενη τελευταία αναρτημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών για το ίδιο είδος τιμή, για την ανάρτηση ή μη αυτής στο Παρατηρητήριο ακολουθείται η εξής διαδικασία: Η ανάρτηση ή όχι της εν λόγω τιμής αποφασίζεται από τριμελή Επιτροπή Παρατηρητηρίου, η οποία δεν είναι αμειβόμενη, συστήνεται στην Ε.Π.Υ. και αποτελείται από: α) δυο μέλη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και β) από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, τα οποία ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας. Η Επιτροπή αποφασίζει για την ανάρτηση ή όχι της τιμής του προηγούμενου εδαφίου στο Παρατηρητήριο, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εκάστου είδους, κατά την ίδια χρονική περίοδο, καθώς και την τιμή που αυτό διατέθηκε στο παρελθόν. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2015.» 2.Επιπλέον δύναται, για λόγους κάλυψης ζωτικών λειτουργικών αναγκών των Δημόσιων Νοσοκομείων και δημοσίου συμφέροντος, και μέχρι την ολοκλήρωση των κεντρικών διαγωνισμών ή των διαγωνισμών των Νοσοκομείων, ο Υπουργός Υγείας με απόφασή του να εξαιρεί ορισμένα είδη από την ανάρτηση της τιμής τους στο Παρατηρητήριο, όταν παρατηρείται μείωση που ξεπερνά το ποσοστό του ανωτέρω εδαφίου. Η τιμή αγοράς αυτών καθορίζεται με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, έπειτα από διαπραγμάτευση του Υπουργείου Υγείας με τους αντίστοιχους προμηθευτές και έχει καθολική εφαρμογή για όλη την επικράτεια. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν έως 31.5.2016. Άρθρο 99 α. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η παραπάνω αποζημίωση για το οικονομικό έτος 2015 μπορεί να αναλαμβάνεται σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους και να καταβάλλεται από τα ταμειακά υπόλοιπα που προέρχονται από έσοδα νοσηλίων που αποδόθηκαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το έτος 2015». β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Διοικητής της ΔΥΠε εκδίδει την απόφαση κατανομής και δύναται να προβεί σε τυχόν ανακατανομή των ως άνω εγκεκριμένων πιστώσεων μεταξύ των Νοσοκομείων και των λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εποπτείας του, ανά εξάμηνο.» γ. Στο άρθρο 24 του ν. 3599/2007 (Α΄ 176), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας που πραγματοποιήθηκαν με αποφάσεις των οικείων Διοικητών Υ.Πε., εντός αυτών, και οι οποίες παρατάθηκαν έως 31.12.2015 είναι νόμιμες » Άρθρο 100 1.Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 129), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «2Σε κάθε Διοικητική Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. και τα παραρτήματά του. Στους ανωτέρω καταλόγους έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι, α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής ’Ενωσης η σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους ιατρούς των οποίων έχει παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα. Οι ιατροί που εγγράφονται στους καταλόγους δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτούς περισσότερο από πέντε (5) έτη. Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο μιας υγειονομικής περιφέρειας ή στον κατάλογο του ΕΚΑΒ. Η καταχώριση γίνεται ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, με τον οποίο καθορίζεται η μεταξύ τους προτεραιότητα. Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης: α) σε δύο νομούς μιας Υγειονομικής περιφέρειας ή β) στην κεντρική υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. ή σε κάποιο παράρτημα αυτού. Ιατροί οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Οι ιατροί που δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής στον κατάλογο. Σε περίπτωση που αποποιηθούν για δεύτερη φορά την τοποθέτησή τους ή παραιτηθούν από τη θέση στην οποία έχουν προσληφθεί, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στον κατάλογο πριν από την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή αποποίησης. Ιατροί που αποποιούνται διορισμό σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ή ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που παραιτούνται από τη θέση τους, δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στον κατάλογο των επικουρικών ιατρών. Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται με απόφαση του Διοικητή της αντίστοιχης Υ.Πε. ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Διοικητή κάθε υγειονομικής περιφέρειας για τις μονάδες υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητά του (νοσηλευτικά ιδρύματα, αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες και αποκεντρωμένες μονάδες) ή του Προέδρου του Ε.Κ.Α.Β., που υποβάλλεται στο Υπουργείο Υγείας. Η απόφαση τοποθέτησης εκδίδεται μετά από έγκριση του Υπουργού και εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση των καταλόγων, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών. » 2.Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 101 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-02-21 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/21
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4370 2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. 2016/4384 2016
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς [...]" 2016/4410 2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ια[...]" 2017/4498 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 2017/4508 2017
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6.[...]" 2018/4540 2018
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λο[...]" 2018/4558 2018