Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η «Ευρωμεσογειακή Αεροπορική Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της αφενός και του Χασεμιτικού Βασιλείου Ιορδανίας αφετέρου», η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Δεκεμβρίου 2010, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Άρθρο 2 Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων Συμπλήρωση του άρθρου 43 του ν. 4305/2014 (Α΄237) Στο άρθρο 43 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:« 6.Για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος, σχετικά με την ανακατασκευή όσων εκ των εργατικών κατοικιών του οικισμού «Ληξούρι Ι» και «Ληξούρι ΙΒ» έχουν χαρακτηρισθεί ως κατεδαφιστέες στην ίδια θέση και με τα τετραγωνικά μέτρα ως παρεχωρήθησαν, την επισκευή των χαρακτηρισθέντων ως επισκευάσιμων, την απόδοση των ακαλύπτων χώρων των επιμέρους ιδιοκτησιών στους δικαιούχους και την εφαρμογή των όρων και περιορισμών δόμησης και λοιπών πολεοδομικών διατάξεων επί του συνόλου των ιδιοκτησιών, η επιφάνεια, που καταλαμβάνουν τα Ο.Τ. 225, 226, 227, 228 και 229 του εγκεκριμένου σχεδίου Ληξουρίου, συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων και υπό παραχώρηση στο Δήμο χώρων, νοείται ως ένα ενιαίο και αδιαίρετο ακίνητο, χωρίς να επέρχεται τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής.» Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 51/2012 (Α΄101) 1.Η περίπτωση θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)«Συνήθης διαμονή»: Συνήθης διαμονή νοείται ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο διαμένει συνήθως, δηλαδή επί 185 τουλάχιστον ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών ή επαγγελματικών δεσμών, ή όταν πρόκειται για άτομο χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, που συνεπάγονται στενή σχέση του με τον τόπο όπου κατοικεί. Ωστόσο, ως συνήθης διαμονή ενός ατόμου, του οποίου οι επαγγελματικοί δεσμοί βρίσκονται σε τόπο διαφορετικό από εκείνο των προσωπικών του δεσμών, και το οποίο, για το λόγο αυτόν, υποχρεούται να διαμένει διαδοχικά σε διαφορετικούς τόπους που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη, θεωρείται ο τόπος στον οποίο βρίσκονται οι προσωπικοί του δεσμοί, με την προϋπόθεση ότι το άτομο αυτό επιστρέφει εκεί τακτικά. Η τελευταία αυτή προϋπόθεση δεν χρειάζεται να πληρούται, όταν το άτομο αυτό διαμένει σε ένα κράτος-μέλος για την εκτέλεση αποστολής συγκεκριμένης διάρκειας. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή σε σχολείο δεν συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους διαμονής. Ωστόσο, έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση, ανταλλαγή ή ανανέωση άδειας οδήγησης ο αποδεικνύων σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα για διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς του διατάγματος αυτού, αλλοδαποί υπήκοοι θεωρείται ότι έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, εφόσον: 2)είναι κάτοχοι οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι αυτοί διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και 3)το ως άνω έγγραφο έχει εκδοθεί 185 ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία για χορήγηση, ανανέωση, ανταλλαγή ή μετατροπή της άδειας οδήγησης.» 2.Προστίθεται παρ. 6 στο άρθρο 5 του π.δ. 51/2012, ως εξής:« 6.1)Το ίδιο πρόσωπο μπορεί να είναι κάτοχος μόνο μίας άδειας οδήγησης. 2)Δεν χορηγείται άδεια οδήγησης όταν διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο διαθέτει ήδη άδεια οδήγησης. 3)Λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την περίπτωση β΄, όσον αφορά την επανέκδοση, την αντικατάσταση, την ανανέωση ή την ανταλλαγή άδειας οδήγησης. Τα μέτρα αυτά συνίστανται στον έλεγχο μαζί με άλλα κράτη-μέλη, εάν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι ο υποψήφιος κατέχει ήδη άδεια οδήγησης. 4)Για να διευκολυνθούν οι έλεγχοι σύμφωνα με την περίπτωση β΄, χρησιμοποιείται το ενωσιακό δίκτυο αδειών οδήγησης όταν το δίκτυο αυτό τεθεί σε λειτουργία.» 3.Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.» 4.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 51/2012, αντικαθίσταται ως εξής:« 1)έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία, ως εξής: 1) Των 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ. Αν ο υποψήφιος για χορήγηση της κατηγορίας ΑΜ δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών, απαιτείται επιπλέον η έγγραφη συναίνεση του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του, η οποία παρέχεται πάνω στην αίτηση. 2) Των 18 ετών για την κατηγορία Α1. 3) Των 20 ετών για την κατηγορία Α2. 4) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α΄. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 22 έτη. 5) Των 22 ετών για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15kW της κατηγορίας Α΄. γστ) Των 18 ετών για την κατηγορία Β1, Β, ΒΕ, C1 και C1Ε. Η κατηγορία Β1 χορηγείται μόνο σε ήδη κατόχους άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική. 6) Των 21 ετών για τις κατηγορίες C, CΕ, D1 και D1Ε. 7) Των 24 ετών για τις κατηγορίες D και DΕ. Οι παραπάνω απαιτούμενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CΕ μειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες D και DΕ στα 21 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών.» 5.Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)Έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.» 6.Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:« 1.Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του παρόντος διατάγματος.» 7.Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)ο κάτοχος της άδειας οδήγησης έχει τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.» 8.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012 αντικαθίσταται ως εξής:« 1)έχει συμπληρώσει την απαιτούμενη, για κάθε κατηγορία, ηλικία, ως εξής: 1) Των 16 ετών για την κατηγορία ΑΜ. 2) Των 16 ετών για την κατηγορία Α1. 3) Των 18 ετών για την κατηγορία Α2. 4) Των 24 ετών για μοτοσικλέτες της κατηγορίας Α΄. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης της κατηγορίας Α2 επί διετία, η απαιτούμενη ηλικία μειώνεται στα 20 έτη. 5) Των 21 ετών για μηχανοκίνητα τρίκυκλα ισχύος άνω των 15 kW της κατηγορίας Α΄. γστ) Των 16 ετών για την κατηγορία Β1. 6) Των 18 ετών για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1 και C1Ε. 7) Των 21 ετών για τις κατηγορίες C, CΕ, D1 και D1Ε. 8) Των 24 ετών για τις κατηγορίες D και DΕ. Οι παραπάνω απαιτούμενες ηλικίες για τις κατηγορίες C, CΕ μειώνονται στα 18 έτη και για τις κατηγορίες D και DΕ στα 21 έτη σύμφωνα με τις διατάξεις χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς των κατηγοριών αυτών.» 9.Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/2012, μετά τη φράση «επιστρέφεται στην υπηρεσία έκδοσής της» προστίθεται η φράση «…,παρέχοντας τις δέουσες διευκρινίσεις». 10.Προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 8 του π.δ. 51/2012 ως εξής:« 4.Η μετατροπή άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός της Ε.Ε., καταγράφεται στην άδεια οδήγησης του Παραρτήματος Ι του παρόντος, καθώς και σε κάθε ανανέωση ή αντικατάστασή της.» 11.Η παρ. 3 του άρθρου 9 του π.δ. 51/2012, όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 4155/2013 (Α΄120), καταργείται. Άρθρο 4 Κατάργηση διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α΄112) Οι ορισμοί «Κανονική Διαμονή» και «Κατοικία» που περιέχονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 74/2008 καταργούνται. Άρθρο 5 Μητρώο Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.) Συνίσταται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μητρώο Παρόχων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.). Το Ηλεκτρονικό αυτό Μητρώο αφορά στις περιοχές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Τηλεδιοδίων (Ε.Υ.Τ.), που υπάγονται στην ελληνική επικράτεια και στους παρόχους Ε.Υ.Τ. και σε αυτό καταχωρούνται τουλάχιστον: α) οι φορείς χρέωσης διοδίων, β) οι τεχνολογίες διοδίων που χρησιμοποιούνται, γ) τα δεδομένα γενικού πλαισίου διοδίων, δ) η δήλωση περιοχής Ε.Υ.Τ., 1)οι πάροχοι Ε.Υ.Τ., που έχουν συνάψει συμβάσεις Ε.Υ.Τ. με τους φορείς χρέωσης διοδίων, που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που καταχωρούνται στο Μητρώο, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους παρόχους Ε.Υ.Τ. για την καταχώρησή τους σε αυτό, ο τρόπος ηλεκτρονικής τήρησης του Μητρώου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Άρθρο 6 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία