ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4386

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-05-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-05-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-05-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ Άρθρο 1 Αντικατάσταση του άρθρου 1 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 1 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως εξής: «1- Σκοποί Η ανάπτυξη και η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας ως τομέων ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος αποτελεί θεμελιώδη και πρωταρχική υποχρέωση του Κράτους το οποίο και μεριμνά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 παρ. 1 του Συντάγματος, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, για τη διάθεση των πόρων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. » Άρθρο 2 Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 2 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «2Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, που συμπληρώνονται από όσους αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις εθνικού και ενωσιακού δικαίου που κάθε φορά ισχύουν: 1«ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα»: τα Ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 4009/2011. 2«αξιολόγηση»: η διαδικασία καταγραφής και αποτίμησης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υποδομών που υπάρχουν και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων, δημοσίων και μη, στα Α.Ε.Ι. και Ερευνητικά Κέντρα. 3«αριστεία»: η δυναμική διαδικασία η οποία αποσκοπεί στη συστηματική επιδίωξη υψηλής επιστημονικής ποιότητας κατά την ανάπτυξη νέων θεωριών ή και ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος σε κάθε θεματική περιοχή δραστηριοποίησης. 4«βασική έρευνα»: η θεωρητική ή πειραματική εργασία που έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνώση και κατανόηση του κόσμου και την παραγωγή νέας γνώσης. 5«Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (ΓΑΚ)»: γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Ενοποιημένης Συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6«δαπάνες προσωπικού»: οι κάθε φύσεως αμοιβές που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για την εργασία που επιτελέσθηκε από το σύνολο του προσωπικού των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. 7«διανοητική ιδιοκτησία»: η πνευματική και η βιομηχανική ιδιοκτησία και ιδίως τα περιουσιακά και τα ηθικά δικαιώματα που απορρέουν από τα έργα που τις εμπεριέχουν, η τεχνογνωσία, τα σήματα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα πιστοποιητικά χρησιμότητας. 8«δράση ή πρόγραμμα ΕΤΑΚ»: το συνεκτικό πλαίσιο ενεργειών, μέσα στο οποίο υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται έργα ΕΤΑΚ και το οποίο αποβλέπει στην ικανοποίηση οικονομικών και κοινωνικών αναγκών της χώρας. 9«ένταση ενίσχυσης»: το ακαθάριστο ποσό της ενίσχυσης που εκφράζεται ως ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών, πριν από την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων. 10«ένωση καινοτομίας (Ιnnονatiοn Uniοn)»: πρωτοβουλία που εντάσσεται στην κοινοτική στρατηγική με την ονομασία «Ευρώπη 2020» και έχει ως στόχο, με κατάλληλη προώθηση από το ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε να αντιμετωπιστούν περιβαλλοντικές και άλλης φύσεως προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια του εφοδιασμού με ενέργεια και τρόφιμα, η υγεία και η δημογραφική γήρανση. 11«Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο (ΕΤΠ)»: περιοχή ή δίκτυο διαμορφωμένων περιοχών, που δημιουργούνται με σκοπό: την ενίσχυση των δεσμών των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους λοιπούς φορείς, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών προσπαθειών. 12«επιχείρηση»: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 13«επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία»: το αποτέλεσμα ερευνητικών και τεχνολογικών προσπαθειών που οδηγούν ή που επιδιώκεται να οδηγήσουν στην υλοποίηση νέων ή τη βελτίωση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών που υπάρχουν ήδη. 14«έργο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» (εφεξής «έργο ΕΤΑΚ»): η σχεδιασμένη δραστηριότητα με συγκεκριμένο αντικείμενο, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό για: - την εκτέλεση κάθε είδους έρευνας, - την προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών, - την προβολή των δραστηριοτήτων και επιτευγμάτων ΕΤΑΚ, καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε επιστημονικά θέματα, - την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, - τη δημιουργία, την αναβάθμιση και τη δικτύωση ερευνητικών υποδομών, όπως αυτές ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων που ισχύει κάθε φορά, καθώς και την πρόσβαση σε αυτές. 15«έρευνα»: οποιαδήποτε συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας. 16«ερευνητές»: οι επιστήμονες που σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος, δραστηριοποιούνται για τη δημιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων και για τη διαχείριση των αντιστοίχων έργων. 17«Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε και Α)»: η δημιουργική εργασία η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας και πραγματοποιείται σε συστηματική βάση με σκοπό την αύξηση του αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέματος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρμογών. 18«Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ)»: τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και του ν. 3685/2008 (Α΄ 148). 19«ερευνητικός φορέας»: Το νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει ως κύριο σκοπό την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, σε συνδυασμό με την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη, καθώς και τη διάδοση και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, μέσω των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. 20«δημόσιος ερευνητικός φορέας δημόσιου δικαίου ή υπηρεσία δημόσιου ερευνητικού φορέα δημόσιου δικαίου»: ο φορέας ή η υπηρεσία που έχει συσταθεί και λειτουργεί, ως νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή ως ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας ο οποίος ανήκει σε φορέα του δημόσιου τομέα. 21«Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας»: η αυτοτελής μονάδα που λειτουργεί μέσα σε δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για τις ανάγκες ερευνητικών ή λοιπών προγραμμάτων. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, ως δημόσιος ερευνητικός φορέας νοείται και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. και των Ν.Π.Δ.Δ.. 22«δημόσιος ερευνητικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου»: ο ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί και λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή ως ανώνυμη εταιρία του δημόσιου τομέα ή ως ερευνητικό κέντρο και ανεξαρτήτως του τρόπου σύστασής του. 23«εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα»: η σχεδιασμένη έρευνα ή η κριτική διερεύνηση ενός πεδίου που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών που υπάρχουν. 24«ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη»: η ευρεσιτεχνία για την οποία έχει απονεμηθεί σχετικό δίπλωμα, το οποίο είναι σε ισχύ και έχει πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ότι εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Εurοpean Ρatent Οffice «ΕΡΟ») και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στην Ελλάδα (Αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.)), και σε ένα ακόμη κράτος (ενδεικτικά ΗΠΑ, Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Γαλλία, Ελβετία), που: αα) έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΡC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής ή ββ) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accessiοn candidate cοuntry) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement cοuntry). 25«ευρωπαϊκός χώρος έρευνας»: πλαίσιο εργασίας που περιγράφει και συστηματοποιεί τις ερευνητικές δραστηριότητες και την πολιτική καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και περιλαμβάνει: α) την εσωτερική αγορά για την έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ερευνητές, τεχνολογία και γνώση διακινούνται ελεύθερα, το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών και περιφερειακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, προγραμμάτων και πολιτικών, γ) την εφαρμογή και τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συγκέντρωση και την εντατικοποίηση των προσπαθειών έρευνας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό τους με εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες. 26«ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης»: η ημερομηνία της απονομής στον δικαιούχο του εννόμου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση σύμφωνα με το εθνικό καθεστώς που εφαρμόζεται. 27«καινοτομία»: η αξιοποίηση υφιστάμενης ή νέας γνώσης ή η μετατροπή μιας ιδέας σε προϊόν ή διαδικασία ή υπηρεσία. 28«καθεστώς ενισχύσεων»: κάθε πράξη με βάση την οποία, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω μέτρα εκτέλεσης, μπορούν να χορηγούνται μεμονωμένες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες ορίζονται στην πράξη αυτή κατά τρόπο γενικό και αφηρημένο, καθώς και κάθε πράξη με βάση την οποία μπορεί να χορηγείται ενίσχυση που δεν συνδέεται με συγκεκριμένο έργο σε μια ή περισσότερες επιχειρήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα ή για απροσδιόριστο ποσό. 29«καινοτόμος επιχείρηση»: η επιχείρηση η οποία αναπτύσσει προϊόντα, υπηρεσίες ή διεργασίες που είναι νέες και ουσιωδώς βελτιωμένες σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία στον σχετικό κλάδο. 30«Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ)»: οι αυτόνομες εταιρικές συμπράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 294/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, στο πλαίσιο της καινοτομίας, μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους και λειτουργούν ως ένα στρατηγικό δίκτυο που βασίζεται σε κοινό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό καινοτομίας. 31«κρατική ενίσχυση»: κάθε μέτρο το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. 32«μελέτη σκοπιμότητας»: η αξιολόγηση και η ανάλυση των δυνατοτήτων ενός έργου με στόχο την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία αποκαλύπτονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ορθολογικό τα δυνατά του σημεία και οι αδυναμίες του, οι ευκαιρίες και οι απειλές που προκύπτουν από αυτό, και προσδιορίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την εκτέλεσή του και, τελικά, οι προοπτικές επιτυχίας του. 33«μεταφορά τεχνολογίας»: η παροχή τεχνολογίας, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), όπως ισχύει. 34«οικονομική δραστηριότητα»: κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 35«πειραματική ανάπτυξη»: η απόκτηση, ο συνδυασμός, η διαμόρφωση και η χρήση υφισταμένων επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων συναφών γνώσεων και δεξιοτήτων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών. 36«προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις»: η αγορά υπηρεσιών έρευνας στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας δεν αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τα οφέλη χρήσης κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, αλλά τα μοιράζονται με τους παρόχους υπό όρους της αγοράς. Η σύμβαση, το αντικείμενο της οποίας εμπίπτει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης που ορίζονται στο παρόν πλαίσιο, είναι περιορισμένης διάρκειας. Με την εξαίρεση του πρωτοτύπου ή ενός περιορισμένου συνόλου πρώτων δοκιμαστικών στοιχείων, η αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο μιας προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της ίδιας σύμβασης. 37«σύμβαση ορισμένου χρόνου»: η σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία συνάπτεται απευθείας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, η λήξη της οποίας καθορίζεται από αντικειμενικούς όρους, όπως η παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος. 38«συμβουλευτικές υπηρεσίες συνεργασίας»: η παροχή συμβουλών, βοήθειας και εκπαίδευσης για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και για τη βελτίωση της συνεργασίας. 39«τεχνολογικός φορέας»: νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβάνει στους στόχους του την ανάπτυξη τεχνολογίας και τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων, την παροχή επιστημονικών, εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις κρατικές ενισχύσεις, και την επίλυση συγκεκριμένων τεχνολογικών προβλημάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική περιοχή που υπηρετεί. 40«τεχνολογική ανάπτυξη»: η ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην παραγωγική διαδικασία, που αποσκοπεί στη βελτίωση των τεχνολογικών και των οικονομικών παραμέτρων παραγωγής προϊόντων ή προσφοράς υπηρεσιών, με την εφαρμογή μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων και τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών μέτρων στην κατεύθυνση αυτή. » Άρθρο 3 Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 1.Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στους φορείς της παρούσας υπάγονται και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιστημονική έρευνα που διεξάγουν. » Άρθρο 4 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 1.Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1Η χάραξη και η υλοποίηση εθνικής πολιτικής έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας. Αφορούν το σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών. Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της ΕΤΑΚ. Με τον σχεδιασμό της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται: Η συστηματική θεώρηση, προσέγγιση και ανάδειξη των θεματικών τομέων της έρευνας ανάλογα με τις συνολικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας. Η ενίσχυση των επενδύσεων στην ΕΤΑΚ με προτάσεις εκπόνησης κατάλληλων δράσεων ή προγραμμάτων ΕΤΑΚ, απλοποίησης των διαδικασιών και ενίσχυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η ενίσχυση της υφιστάμενης ή αναδυομένης αριστείας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στις Περιφέρειες της χώρας. Η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων με την ισότιμη ενσωμάτωση του γυναικείου φύλου στην έρευνα και την ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα στελέχωσης, συμπεριλαμβανομένων του εποπτικού, του διαχειριστικού και του διοικητικού επιπέδου, με την εφαρμογή για το σκοπό αυτόν πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων. Η δημιουργία συνθηκών επαρκούς ροής νέων ικανών ερευνητών, η παροχή εκπαίδευσης και η προσφορά σε ερευνητές ελκυστικών προοπτικών σταδιοδρομίας, η επίτευξη υψηλού επιπέδου γεωγραφικής και διατομεακής κινητικότητας ερευνητών μεταξύ οργανισμών, επιστημονικών κλάδων, τομέων και χωρών με τη διασφάλιση άρσης των υπαρχόντων φραγμών. Η δημιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της καινοτομίας με την προσέλκυση επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας. Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την ανάπτυξη τεχνολογικής καινοτομίας με τη λήψη ειδικών μέτρων αντιμετώπισης των ανεπαρκειών της αγοράς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας τους με τις μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της ΕΤΑΚ. Η διασφάλιση της ισόρροπης και σταθμισμένης ανάπτυξης των ερευνητικών οργανισμών της χώρας. Η εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο. 10Η διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών ανάπτυξης της ΕΤΑΚ, με εφαρμογή κανόνων διαφάνειας και διαμόρφωση συνεκτικού και κατάλληλου νομικού, ασφαλιστικού, φορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου. 11Η διαμόρφωση συνθηκών και κινήτρων για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών, των τεχνολογικών φορέων, των επιχειρήσεων και των λοιπών φορέων. 12Η συμβολή στην κοινωνική, ενεργειακή και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας. 13Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων. 14Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ και της ανταγωνιστικότητας με την καθιέρωση σύγχρονων δεικτών μέτρησης. 15Η αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη χρηματοδότηση της ΕΤΑΚ (ενδεικτικά, δημόσιες συμβάσεις και σύγχρονες μορφές τους, όπως οι προεμπορικές συμβάσεις, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι συμφωνίες - πλαίσιο, η συμμετοχή σε κοινότητες γνώσης και καινοτομίας). 16Η προσέγγιση του ευρωπαϊκού στόχου συμβολής του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην ενίσχυση της ΕΤΑΚ, όπως διαμορφώνεται εκάστοτε. 17Η ενίσχυση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών ή περιφερειακών δράσεων ΕΤΑΚ με άλλα κεντρικά διαχειριζόμενα προγράμματα της Ένωσης. » Άρθρο 5 Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 5 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «5έγκρισης ΕΣΕΤΑΚ 1Η ΕΣΕΤΑΚ αναφέρεται σε χρονική περίοδο επτά (7) ετών ή στο χρόνο διάρκειας μίας (1) προγραμματικής περιόδου. 2Επισπεύδων φορέας για την κατάρτιση της ΕΣΕΤΑΚ είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 3Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ, η ΓΓΕΤ συμβουλεύεται τα όργανα του άρθρου 6 και προβαίνει σε ευρεία διαβούλευση και συνεργασία με εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα, καθώς και των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων. 4Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, η ΓΓΕΤ συντάσσει το τελικό σχέδιο της ΕΣΕΤΑΚ το οποίο ψηφίζεται με νόμο από τη Βουλή. 5Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται «Σχέδιο Δράσης» νοείται η ΕΣΕΤΑΚ. » Άρθρο 6 Τροποποίηση των άρθρων 6 και 7 του ν. 4310/2014 1.Η περίπτωση 2 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. » 2.Η πρώτη περίπτωση 2 του άρθρου 7 του ν. 4310/ 2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο σχεδιασμός, η εξειδίκευση, η υλοποίηση και η παρακολούθηση της εθνικής πολιτικής ΕΤΑΚ και η διασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των δράσεων ΕΤΑΚ. » Άρθρο 7 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 Η περίπτωση 15 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «15Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση ερευνητικών οργανισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13, όπως ισχύει, η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ). » Άρθρο 8 Αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 10 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «10Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) 1Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της υποστήριξης του ΠΣΕΚ αφορά: Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην ΕΤΑΚ, όπως δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης και διασύνδεσης των συντελεστών και ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. Στην από κοινού με τη ΓΓΕΤ ανάλυση των στρατηγικών για την ανάπτυξη της ΕΤΑΚ στην περιφέρεια και την ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας. Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στις περιφερειακές αρχές. Στη διεύρυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της ένταξης και διασύνδεσης των ερευνητικών οργανισμών στις περιφερειακές οικονομίες. Στην πλήρη αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού των Περιφερειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, με μέτρα, όπως: 1Η υποστήριξη δημόσιων ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος που τους επιτρέπει την πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου ερευνητικού δυναμικού. 2Η παροχή ενισχύσεων για ερευνητικές υποδομές στις οποίες εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε διαφανή βάση που δεν εισάγει διακρίσεις. 3Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας (wοrkshοps) και συνεδρίων για τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων ή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προβολής και δημοσιοποίησης, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών διασποράς και μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα της χώρας, σε άλλες χώρες και σε διεθνείς αγορές. 4Ο προσδιορισμός των αναγκών και των δυνατοτήτων ενίσχυσης της ερευνητικής ικανότητας των δημόσιων ερευνητικών φορέων που υπάρχουν στις Περιφέρειες και οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτούνται. 2Το ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ. Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά. 3Τα μέλη του ΠΣΕΚ επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συγκροτείται πενταμελής Επιτροπή που αποτελείται από δύο (2) επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα, καθηγητές Α.Ε.Ι. με βαθμίδα καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή, δύο (2) ερευνητές Α΄ ή Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ένα (1) εκπρόσωπο των παραγωγικών φορέων της οικείας Περιφέρειας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των επιλέξιμων υποψηφίων. Η Επιτροπή προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της οικείας Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους. Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά από το διορισμό τους τα μέλη του ΠΣΕΚ συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα του με τον αναπληρωτή του. 4Οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε ολομέλεια των ΠΣΕΚ, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν μεταξύ των μελών τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο. 5Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του προέδρου του οικείου ΠΣΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Όσον αφορά την ολομέλεια των ΠΣΕΚ, τα ανωτέρω ζητήματα ορίζονται με απόφαση του ΓΓΕΤ. 6Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη των ΠΣΕΚ παρέχονται από την Περιφέρεια. Τα ΠΣΕΚ υποβοηθούνται ως προς το έργο τους από τις υφιστάμενες δομές της οικείας Περιφέρειας. Τα μέλη των ΠΣΕΚ είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης. 7Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. 8Για τα ΠΣΕΚ εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. » Άρθρο 9 Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 11 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «11Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) 1Το ΕΣΕΚ είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ό,τι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους. 2Η αποστολή του ΕΣΕΚ είναι: Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στην ΕΤΑΚ και η υποβολή σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ. Η συμβολή στη διαμόρφωση και επικαιροποίηση της ΕΤΑΚ, η παρακολούθηση της προόδου της εφαρμογής της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης προόδου. Η υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση, τη στρατηγική διαμόρφωση και την κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης για την ΕΤΑΚ. Η συμβολή στη διασφάλιση στενής δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ της έρευνας, της εκπαίδευσης και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας με σκοπό την εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών ή την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή την αισθητή βελτίωση αυτών ή την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας και της προσπάθειας αύξησης του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού της. Η συμβολή στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας για τη διαμόρφωση ισχυρών δεσμών μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας. Η συστηματική συνεργασία με τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με τη σύνθεση των εκλεκτορικών σωμάτων από τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Η υλοποίηση άλλων στόχων που ανατίθενται σε αυτό από την Κυβέρνηση ή με τον παρόντα νόμο. 3Το ΕΣΕΚ αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη, τα οποία διακρίνονται για την κατάρτιση και την εμπειρία τους στους τομείς της ΕΤΑΚ, και προέρχονται από τον ερευνητικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα από: Τον πρόεδρο. Τον αντιπρόεδρο. Ένδεκα (11) μέλη, ειδικούς σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ. Δύο (2) μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό επιχειρηματικό χώρο και, αθροιστικά, είναι κάτοχοι διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών, διαθέτουν εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών/αναπτυξιακών προγραμμάτων και έχουν την ιδιότητα ανώτατου στελέχους επιχείρησης ή της βιομηχανίας. Δύο (2) μέλη των ΠΣΕΚ. 4Όπου στο νόμο αναφέρεται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» (ΕΣΕΤΑΚ) νοείται το «Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΣΕΚ). » Άρθρο 10 Αντικατάσταση του άρθρου 12 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 12 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «12, διορισμός μελών, λειτουργία ΕΣΕΚ 1Τα ένδεκα (11) μέλη του ΕΣΕΚ που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου, επιλέγονται με την ακόλουθη διαδικασία: Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται εξαμελής επιτροπή η οποία αποτελείται από: αα) έναν καθηγητή Α.Ε.Ι., διεθνώς διακεκριμένο σε θέματα έρευνας ή ερευνητή Α΄ βαθμίδας ερευνητικού κέντρου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ββ) έναν Πρύτανη ή Αναπληρωτή πρύτανη των Πανεπιστημίων γγ) έναν Πρόεδρο Τ.Ε.Ι., δδ) έναν Πρόεδρο Ερευνητικού Κέντρου, εε) έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ και στστ) έναν εκπρόσωπο του παραγωγικού – επιχειρηματικού κόσμου. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των ένδεκα (11) μελών, μέγιστης χρονικής διάρκειας είκοσι (20) ημερών, η οποία δημοσιεύεται στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η επιτροπή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αξιολογεί τις υποψηφιότητες και προεπιλέγει μεταξύ των υποψηφίων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα ή έχουν προταθεί ως υποψήφιοι είτε από μέλη της ίδιας της Επιτροπής είτε από οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Προς τούτο, η επιτροπή της περίπτωσης α΄ συντάσσει κατάλογο, τον οποίο υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό μελών από επιστήμονες, οι οποίοι προέρχονται αναλογικά από τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας: αα) αγροτικής παραγωγής, διατροφής, τροφίμων, αγροβιοτεχνολο­γίας και υδατοκαλλιεργειών, ββ) φυσικών επιστημών, γγ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δδ) κοινωνικών επιστημών, εε) τεχνών και ανθρωπιστικών επιστημών, στστ) περιβάλλοντος, ζζ) ενέργειας, ηη) βιοεπιστημών και ιι) επιστημών μηχανικού. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο του ΕΣΕΚ, τους εκπροσώπους του παραγωγικού-επιχειρηματικού κόσμου, τους εκπροσώπους των ΠΣΕΚ και τα μέλη από τον κατάλογο της επιτροπής της περίπτωσης α΄, ώστε να αντιπροσωπεύονται τα γνωστικά αντικείμενα της έρευνας, με θητεία, η οποία διαρκεί τέσσερα (4) έτη και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά. Με την ίδια απόφαση ορισμού των μελών του ΕΣΕΚ ορίζονται ο γραμματέας του ΕΣΕΚ με τον αναπληρωτή του. Κατ’ εξαίρεση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το ήμισυ των μελών που ορίζονται με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου έχουν διετή θητεία. Αν μέλος του ΕΣΕΚ παραιτηθεί, εκπέσει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το υπόλοιπο της θητείας, αντικαταστάτης του, από τον κατάλογο των υποψηφίων, εφόσον το μέλος είναι ένα (1) από τους ένδεκα (11) που έχουν επιλεγεί, και σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄. 2Μετά τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σε σώμα, τα μέλη του κατανέμονται σε δύο (2) επιτροπές με ευθύνη του Προέδρου: την Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, η οποία αποτελείται από εννέα (9) μέλη και την Επιτροπή Καινοτομίας και Αναπτυξιακών Εφαρμογών, η οποία αποτελείται από οκτώ (8) μέλη. Στην πρώτη επιτροπή, που εστιάζει σε θέματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους ερευνητικούς φορείς, συμμετέχει και προΐσταται ο Πρόεδρος του ΕΣΕΚ. Στη δεύτερη επιτροπή, που εστιάζει σε ζητήματα καινοτόμων εφαρμογών σχετικών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, συμμετέχει και προΐσταται ο Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΚ. Οι δύο επιτροπές εργάζονται και συνεδριάζουν ανεξάρτητα και εισηγούνται προς την ολομέλεια του ΕΣΕΚ, η οποία και λαμβάνει την τελική απόφαση. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΕΣΕΚ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Οι συνεδριάσεις του ΕΣΕΚ δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 3Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται στο έργο τους από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ), τα οποία συνιστώνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και με αντικείμενο τα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1. Με την ίδια απόφαση ο ως άνω Υπουργός ορίζει τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο των ΤΕΣ. 4Οι αποφάσεις του ΕΣΕΚ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. 5Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία του ΕΣΕΚ παρέχεται από τη ΓΓΕΤ. Η συμμετοχή υπαλλήλου στα έργα της γραμματείας δεν θεωρείται δεύτερη θέση ή απασχόληση στο δημόσιο τομέα. 6Τα έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΕΣΕΚ, και των ΤΕΣ για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις τους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καταβάλλονται από τη ΓΓΕΤ. » Άρθρο 11 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 1.Η παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514/1985 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελούν ερευνητικούς οργανισμούς, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και διαθέτουν νομική προσωπικότητα και διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων. Διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού ή οργανισμού λειτουργίας τους, στο μέτρο που ο τελευταίος δεν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. » 2.Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «3Τα ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της ΓΓΕΤ, καθώς και οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για τις ερευνητικές, τεχνολογικές, αναπτυξιακές και καινοτομικές δραστηριότητές τους, αξιοποιούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών τους τα αποτελέσματα των έργων και προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν και τους ίδιους πόρους που δημιουργούν, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις και τον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό τους. » 3.Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «5Με νόμο συνιστώνται, συγχωνεύονται, διασπώνται, καταργούνται τα ερευνητικά κέντρα και τα ινστιτούτα τους. Με νόμο, επίσης, ορίζεται ή τροποποιείται ο σκοπός και η νομική φύση τους. Σε περίπτωση ίδρυσης νέων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, προηγείται μελέτη οικονομοτεχνική, μελέτη σκοπιμότητας και βιω­σιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. Στις εν λόγω μελέτες πρέπει να προκύπτει απαραίτητα με σαφήνεια η κοινωνικοοικονομική ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου φορέα και η οποία δεν καλύπτεται από τους ήδη υφιστάμενους ερευνητικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές πρέπει να έχουν τη σύμφωνη γνώμη του ΕΣΕΚ και την έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με νόμο ή προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται για κάθε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο, σύμφωνα με το άρθρο 19: Η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου. Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα, όπου αυτό προβλέπεται. Η σχέση του με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών. Η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος από πόρους που δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό. » 4.Στο άρθρο 13 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: «10Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται «ερευνητικά κέντρα» ή «ερευνητικοί φορείς» νοούνται και τα «αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα», στα οποία εφαρμόζεται συμπληρωματικά η οικεία νομοθεσία. » Άρθρο 12 Αντικατάσταση του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 Το άρθρο 13α του ν. 4310/2014, όπως είχε τροποποιηθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «13αΚέντρα-Ινστιτούτα-Τεχνολογικοί Φορείς Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη ΓΓΕΤ και διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου είναι τα εξής: 1«Αθηνά?- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (Ι.Ε.Λ.). Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.). Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.). 2Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Α.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.). Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Τ.). Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.). 3Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), το οποίο αποτελείται από: Το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χη­μείας και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989, Α΄ 107 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012, Α΄ 40). Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012). Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) (σύμφωνα με το π.δ. 226/1989 και το άρθρο 5 του ν. 4051/2012). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (Ε.Κ.Τ.). 4Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.). Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β.). Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ). Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ). Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ). 5Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», που αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ). Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ). Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ). Ινστιτούτο Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ). Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας Ενέργειας και Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ). 6Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών. 7Το αυτοτελές ερευνητικό ινστιτούτο Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.Π.), στο οποίο εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που το διέπουν. 8Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών. Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας. 9Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» (Ε.ΚΕ.Β.Ε. Α. Φλέμινγκ), το οποίο αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ » 2)Το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμινγκ». 10.Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα: 1)Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.). 2)Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (Ι.Ε.Χ.ΜΗ.). 3)Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.). 4)Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Ι.Μ.Σ.). 5)Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ι.Π.). 6)Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.). 11.Τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, για τα οποία ως προς τα ζητήματα που αφορούν το πάσης φύσεως προσωπικό (προσλήψεις, κρίσεις, προαγωγές, ωράριο, κ.λπ.) εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Ως προς τα όργανα διοίκησης και τα λοιπά θέματα, για τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ειδικού θεσμικού πλαισίου που τα διέπουν και συμπληρωματικά οι διατάξεις του παρόντος. Β. Οι Τεχνολογικοί Φορείς που διέπονται από τις δια­τάξεις του παρόντος νόμου είναι οι εξής: 1.Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ ΑΕ). 2.Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. 3.Επιστημονικό Πάρκο Πατρών ΑΕ. 4.Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ).» Άρθρο 13 Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 1.Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1Το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται, συγκροτείται ή ανασυγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από: Τον διορισθέντα διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή της Κεντρικής Διεύθυνσης, κατά περίπτωση, ως πρόεδρο. Τους διορισθέντες διευθυντές των ινστιτούτων του κέντρου. Έναν εκπρόσωπο, από κοινού, των ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ). Ο εκπρόσωπος των ερευνητών και των ΕΛΕ και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του ερευνητή/ΕΛΕ Α΄ ή Β΄ βαθμίδας, εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού κέντρου. Έναν κοινό εκπρόσωπο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου. Το Δ.Σ. του Ε.Ι.Ε. απαρτίζεται, εκτός από τα ανωτέρω μέλη, και από τον Διευθυντή του Ε.Κ.Τ.. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και μπορεί να εισηγείται επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 2Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:« 2Το διοικητικό συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία, έναν (1) αντιπρόεδρο, μετά από πρόταση του Προέδρου. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή αίτηση τριών (3) μελών προς τον πρόεδρό του, ο οποίος οφείλει να το συγκαλέσει το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Η πρόσκληση σύγκλησης μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνα τα μέλη που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στο διοικητικό συμβούλιο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. » 3.Η παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «7Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του ερευνητικού κέντρου. » 4.Η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «10Σε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους του, για οποιονδήποτε λόγο, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον τα εναπομένοντα μέλη αντιπροσωπεύουν το ήμισυ πλέον ενός του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. δεν καθιστά δυνατό το σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει εκ των αναπληρωτών Διευθυντών Ινστιτούτων τόσα ελλείποντα μέλη του Δ.Σ. όσα είναι απαραίτητο, προκειμένου να σχηματιστεί η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο απαρτία. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο εν λόγω ορισμός έχει ισχύ το μέγιστο για έξι (6) μήνες και, πάντως, έως τον ορισμό των μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. » 5.Η περίπτωση ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Η έγκριση, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου, του σχεδίου δράσης του, του προϋπολογισμού και των οικονομικών καταστάσεών του » 6.Στο άρθρο 15 του ν. 4310/2014 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής: «15Αν Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του Δ.Σ. παραιτηθεί ή ελλείπει, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα μέχρι τρείς (3) μήνες. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό, καθώς και αν ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. προτείνουν με ομόφωνη απόφασή τους στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθύνοντα και Πρόεδρο του Δ.Σ., έως τον ορισμό του νέου Διευθυντή και Προέδρου του Δ.Σ.. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν η πρόταση δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους Διευ­θυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Αν ελλείπουν όλοι οι Διευθυντές Ινστιτούτων, ο Υπουργός ορίζει για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντή Κεντρικής Διεύθυνσης του Ερευνητικού Κέντρου έναν εκ των τριών (3) αρχαιοτέρων ερευνητών Α΄ή Β΄ βαθμίδας του Ερευνητικού Κέντρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο. Έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το Δ.Σ. λειτουργεί νομίμως. Αν ο Διευθυντής Ερευνητικού Κέντρου ή Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ και Πρόεδρος του Δ.Σ. κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, αυτό βεβαιώνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. και τα καθήκοντά του ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. για χρονικό διάστημα έως τρεις (3) μήνες. Αν παρέλθει το διάστημα αυτό ή ελλείπει ή κωλύεται ο αντιπρόεδρος, το υπόλοιπο Δ.Σ. προτείνει με ομόφωνη απόφασή του στον εποπτεύοντα Υπουργό έναν από τους Διευθυντές Ινστιτούτων ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθύνοντα της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΕΚ. Ο εποπτεύων Υπουργός ορίζει τον ως άνω προταθέντα ως Διευθυντή και Πρόεδρο του Δ.Σ. για το διάστημα αυτό. Αν δεν υποβληθεί πρόταση στον εποπτεύοντα Υπουργό εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έλλειψης ή κωλύματος του Αντιπροέδρου ή αν αυτή δεν είναι ομόφωνη, ο εποπτεύων Υπουργός επιλέγει και ορίζει, για το διάστημα αυτό, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα του ΕΚ ή Διευθυντή ΚΔ του ΕΚ, έναν από τους υφισταμένους Διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΚ. Έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό, το Δ.Σ. λειτουργεί νομίμως. 16Αν ένα ερευνητικό κέντρο αποτελείται μόνο από ένα Ινστιτούτο, στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του πλέον των μελών της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, συμμετέχει ένα ακόμα μέλος, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η απόφαση του αρμόδιου Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το μέλος αυτό θα πρέπει να έχει προσόντα ανάλογα με αυτά του διευθυντή ερευνητικού κέντρου. Ο ορισμός στη θέση αυτή πραγματοποιείται, κατόπιν προκήρυξης και αξιολόγησης από την ειδική επιτροπή κρίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 έως και 14 του άρθρου 16 έως τον ορισμό από τον εποπτεύοντα Υπουργό το Δ.Σ. λειτουργεί νομίμως. » Άρθρο 14 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 1.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Να έχει τα προσόντα διορισμού σε θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας ή αντίστοιχης βαθμίδας καθηγητή Α.Ε.Ι.. » 2.Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «2Αν για οποιοδήποτε λόγο ελλείπει διευθυντής Ινστιτούτου ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκούνται από αναπληρωτή διευθυντή Ινστιτούτου » 3.Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «6Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου και οι διευ­θυντές των ινστιτούτων είναι πλήρους απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για ορισμένο χρόνο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών. » 4.Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής: «7Αν κατά το χρόνο λήξης της θητείας του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου δεν έχει ακόμη διορισθεί νέος Διευθυντής, ο υφιστάμενος Διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τον διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας του προηγούμενου διευθυντή, κατ’ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινά, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ., στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου στον αναπληρωτή διευθυντή, καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές ινστιτούτων, ή αν όλοι οι διευθυντές ινστιτούτων ελλείπουν από έναν εκ των τριών (3) αρχαιότερων ερευνητών Α΄ ή Β΄ βαθμίδας του Ερευνητικού Κέντρου μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Αν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου για οποιονδήποτε λόγο ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή Α΄ βαθμίδας του ινστιτούτου και αν αυτός ελλείπει, από τον αρχαιότερο ερευνητή Β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου (ΕΣΙ). » 5.Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «8Για την πλήρωσης της κενής θέσης του Διευθυντή του ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ εκδίδεται προκήρυξη από τον εποπτεύοντα Υπουργό τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚ και της ΓΓΕΤ και αποστέλλεται στις σχετικές διεθνείς επιστημονικές λίστες ψηφιακά. » 6.Η παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «9Για την αξιολόγηση των υποψηφίων να καταλάβουν θέση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, συγκροτείται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ειδική επιτροπή κριτών από επτά (7) επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώση των ερευνητικών αντικειμένων, των επιστημονικών πεδίων ειδίκευσης του ινστιτούτου ή του ερευνητικού κέντρου και επαρκή εθνική και διεθνή εμπειρία σε θέματα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και διοίκησης φορέων ή ερευνητικών ομάδων. » 7.Η παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «10Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ. Το ΕΣΕΚ δικαιούται να προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτο το ανωτέρω χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών, το ΕΣΕΚ προτείνει τα μέλη του καταλόγου. Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) μέλη με τους αναπληρωτές τους. Το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου, εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή Ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους. Αν παρέλθει άπρακτο το ως άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν εκλεγούν λιγότερα από τα προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή όσα μέλη ελλείπουν), τα οποία είναι ερευνητές Α΄ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζονται τα επτά (7) μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) μέλη προέρχονται από τον κατάλογο της περίπτωσης α΄ του παρόντος άρθρου και τα δύο (2) μέλη προέρχονται από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού (περίπτωση β΄). Τα μέλη αυτά ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών και η γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από αυτόν. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. » 8.Η παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «11Ο εποπτεύων Υπουργός με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει υποχρεωτικά ως διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου, κατά περίπτωση, τον πρώτο στον πίνακα αξιολόγησης, άλλως, σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού του από τον συγκεκριμένο υποψήφιο, διορίζει τον δεύτερο, άλλως τον τρίτο. Με την ίδια απόφαση, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζει τον Διευθυντή ως μέλος του Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου. Επίσης, στην ίδια απόφαση ενσωματώνεται η διαπιστωτική πράξη ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του εν λόγω κέντρου. Με τον Διευθυντή που διορίζεται, συνάπτεται σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σε περίπτωση διορισμού, ως διευθυντή, δημοσίου υπαλλήλου ανατίθενται σε αυτόν τα καθήκοντα του διευθυντή. Ο διευθυντής του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου δικαιούται με την ίδια διαδικασία να υποβάλει υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία για την ίδια ακριβώς θέση. Οι διευθυντές που υπηρετούν την πρώτη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία ακόμη θητεία. Οι διευθυντές που υπηρετούν την δεύτερη θητεία τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δικαιούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη θητεία. » 9.Η παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «12Οι διευθυντές του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτων τους υποβάλλουν στο μέσον και κατά τη λήξη της θητείας τους, στο Δ.Σ. και στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έκθεση πεπραγμένων της θητείας τους. Ταυτόχρονα με την ως άνω έκθεση πεπραγμένων υποβάλλεται αντιστοίχως στο Δ.Σ. και στον Υπουργό έκθεση αξιολόγησης της θητείας των διευθυντών. Η εν λόγω αξιολόγηση πραγματοποιείται από το σύνολο του προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό του Κανονισμό. » 10.Η παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «13Η θέση του διευθυντή του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου είναι πλήρους απασχόλησης. Συγχρόνως μπορεί να ασκεί ερευνητικά καθήκοντα στο ίδιο ερευνητικό κέντρο. Αν είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. μπορεί να διδάσκει ένα εξαμηνιαίο μάθημα. » 11.Στο άρθρο 16 του ν. 4310/2014 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής: «14Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου ορίζονται οι αναπληρωτές διευθυντές των ινστιτούτων. » Άρθρο 15 Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 1.Οι παράγραφοι 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 καταργούνται. Οι παράγραφοι 4 και 5 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντιστοίχως. 2.Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν. 4310/2014 ως εξής: «4Στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα Ε.Σ.Ι. αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη (αναλόγως με τον αριθμό ερευνητών/ΕΛΕ του ινστιτούτου). Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορεί να είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του ινστιτούτου βαθμίδας Α΄ ή Β΄, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του Ε.Σ.Ι.. Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν επίσης να είναι και -επί τριετία τουλάχιστον- συνεργαζόμενοι καθηγητές Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθμίδας. Τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των ΕΛΕ και των συνεργαζόμενων καθηγητών Α.Ε.Ι.. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ι.. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ι. είναι διετής. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ι., η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Ι., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Σ.Ι. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν δεν υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του Δ.Σ. του φορέα. Ο διευθυντής του ινστιτούτου συμμετέχει, ως εισηγητής, στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι.. Εφόσον ο διευθυντής εισηγείται θέμα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια διάταξη του Ε.Σ.Ι.. Αν διαφωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Σ.Ι., η οποία συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία ενός εκ των διαφωνούντων μελών του Ε.Σ.Ι.. 5Τα Ε.Σ.Ι. συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών κέντρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού του Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο. Το Ε.Σ.Ι. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των μελών του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου. 6Το Ε.Σ.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες προβλέπονται από τον παρόντα νόμο: Επικουρεί τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Παρακολουθεί το ερευνητικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ινστιτούτου και υποβάλλει τη σχετική γνώμη και κριτική του στον Διευθυντή του Ινστιτούτου και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου. Συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής, του οργανογράμματος και της πολιτικής του ανθρώπινου δυναμικού. Υποστηρίζει τον Διευθυντή του Ινστιτούτου στη σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε ειδικά ερωτήματα που υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου. Αποτιμά το ερευνητικό έργο του ινστιτούτου σε σχέση με την ΕΣΕΤΑΚ. Ορίζει τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές για την πλήρωση θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων. Χορηγεί σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη θέσεων ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων. » Άρθρο 16 Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 4310/1984 Το άρθρο 18 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «18ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 1Το προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους του άρθρου 13α διορίζεται ή προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και διακρίνεται σε ερευνητικό (ερευνητές, ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες), ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων εκλέγεται με ανοικτή διαδικασία μετά από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται τα προσόντα της θέσης και οι βαθμίδες στις οποίες αυτό εντάσσεται. 2Ερευνητές. Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Μπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών Α.Ε.Ι., όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), οι ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για μία τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β΄ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο (2) φορές για δύο (2) χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον αρχικό διορισμό του ερευνητή σε κάθε βαθμίδα είναι τα εξής: Για τη Γ΄ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. Για τη Β΄ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές. Για την Α΄ βαθμίδα απαιτείται ο ερευνητής να έχει αποδεδειγμένη ικανότητα να αναπτύσσει την έρευνα και τις εφαρμογές της σε νέους τομείς, να συντονίζει δραστηριότητες σε ευρύτερα πεδία έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συμβάλει στη χάραξη ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής και την ανάπτυξη ερευνητικών οργανισμών με την προσέλκυση εξωτερικών χρηματοδοτήσεων, να έχει αναγνωριστεί διεθνώς για τη συμβολή του σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς της ειδικότητάς του, να έχει συμβάλει στη διάδοση και εφαρμογή της παραγόμενης από την έρευνα γνώσης, να έχει πλούσιο συγγραφικό έργο σε μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή και σημαντικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στη βαθμίδα Α΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Διευθυντής Ερευνών, στη βαθμίδα Β΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Κύριος Ερευνητής, στη βαθμίδα Γ΄ αντιστοιχεί ο τίτλος Εντεταλμένος Ερευνητής. 3Για κάθε βαθμίδα απαιτούνται και τα προσόντα όλων των προηγούμενων βαθμίδων. Εξειδίκευση των προσόντων μπορεί να προβλεφθεί στους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. 4Οι προβλεπόμενες θέσεις ερευνητών είναι κοινές ως προς όλες τις βαθμίδες (Α΄, Β΄, Γ΄). Οι Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων, ινστιτούτων τους και αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων θεωρείται ότι κατέχουν με το διορισμό τους προσωποπαγή θέση ερευνητή Α΄ για όλες τις συνέπειες. Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, όταν τα πρόσωπα αυτά παραιτηθούν, συνταξιοδοτηθούν ή συμπληρώσουν το εκάστοτε ισχύον όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ερευνητών, ελλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο. 5Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων. Εντάσσονται σε τρεις βαθμίδες (Α΄, Β΄, Γ΄) ανάλογα με την προσφορά τους, τα ειδικά τους προσόντα και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τους όρους των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία εκλογής και προαγωγής τους σε βαθμίδα, καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα. 6Το ανωτέρω ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι’ αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό. 7Το εν γένει ειδικό επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό εκτελεί εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές εργασίες για την υποστήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στους ερευνητικούς φορείς. Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται και το τεχνικό προσωπικό των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 1514/1985, όπως ισχύει. 8Το τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων και την υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελείται από τις εξής κατηγορίες: Τεχνικούς μέσης εκπαίδευσης, αποφοίτους τεχνικού λυκείου ή τεχνικής σχολής μέσης εκπαίδευσης. Λοιπό τεχνικό προσωπικό, αποφοίτους στοιχειώδους εκπαίδευσης. 9Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Το διοικητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων στελεχώνει υπηρεσίες διοικητικού και οικονομικού χαρακτήρα για την υποστήριξη της λειτουργίας τους και την εκτέλεση των προγραμμάτων και έργων. Το διοικητικό προσωπικό διακρίνεται σε επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και σε διοικητικό προσωπικό μέσης εκπαίδευσης. Το βοηθητικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. 10Με τον εσωτερικό κανονισμό ή οργανισμό του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα το προσωπικό των παραγράφων 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου κατανέμεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τα προσόντα του σε ειδικότητες και καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό ή την πρόσληψή του. Το προσωπικό αυτό διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και με συμβάσεις αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τους λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. 11Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως μόνιμο σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα που έχει χαρακτήρα Ν.Π.Δ.Δ., η θέση δεν καταργείται, αλλά διατηρείται και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 12Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς μπορούν να απασχολούν συνεργαζόμενο ερευνητικό, επιστημονικό τεχνικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή χορηγίας (υποτροφία) ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των ερευνητικών και αναπτυξιακών και λοιπών προγραμμάτων. Οι συμβάσεις συνάπτονται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του διευθυντή του οικείου ινστιτούτου. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού. Στην κατηγορία του συνεργαζόμενου ερευνητικού προσωπικού περιλαμβάνονται οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Α.Ε.Ι. (για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος), οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ειδικότερα: Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του ερευνητικού έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ΄ βαθμίδας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές - συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης από το καθεστώς ασφάλισης των φοιτητών των Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη του δικαιώματος του ερευνητικού φορέα να τους παρέχει επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που γεννώνται κατά τη διαδικασία της ερευνητικής τους δραστηριότητας. Η διάρκεια, το είδος της σχέσης, οι υποχρεώσεις και οι όροι της υποτροφίας, το ύψος αυτής και όλα τα σχετικά θέματα των ανωτέρω συμβάσεων καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014. Έως την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, τα εν λόγω ζητήματα καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ανάλογα με τους όρους της απόφασης χρηματοδότησης ή της σύμβασης, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού που χρηματοδοτεί το έργο και του ερευνητικού κέντρου ή συμπληρωματικά από τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου. Οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες των Α.Ε.Ι. μπορούν να εκτελούν ερευνητικό και λοιπό έργο στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011, όπως αυτό ισχύει. Η αμοιβή τους ορίζεται με απόφαση του ΔΣ του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους πόρους του ερευνητικού ή του τεχνολογικού φορέα ή τον προϋπολογισμό του έργου στο οποίο αυτοί συμμετέχουν. Με τον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου καθορίζονται η διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης και λήξης αυτής και όλοι οι όροι και οι ειδικότερες λεπτομέρειες της συνεργασίας των καθηγητών. 13Σε καθηγητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων, καθώς και σε ερευνητές Α΄ βαθμίδας του φορέα που έχουν διακριθεί διεθνώς και αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του ομότιμου ερευνητή, μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου. Ειδικά, για τους πρώην διευθυντές ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτου απαιτείται επιπλέον η γνώμη των ερευνητών του οικείου ινστιτούτου ή κέντρου αντιστοίχως και, ειδικά για τα Ινστιτούτα, η σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ερευνητικού κέντρου καθορίζονται ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των ομότιμων ερευνητών. 14Οι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους ή με τη συμπλήρωση 35ετίας. Δικαιούνται να παραμείνουν και μετά από τη συμπλήρωση 35ετίας, μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους. 15Οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων δεν πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τρίτο (63) έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές των ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν από τη θέση του Διευθυντή με το πέρας του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπλήρωσαν το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους. Η εν λόγω διάταξη καταλαμβάνει και όσους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 16Είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα σε Α.Ε.Ι., ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι.. Οι Ερευνητές ΕΛΕ επιτρέπεται να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ’ ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή ερευνητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι.. 17Το άρθρο 1 του ν. 1894/1990 (Α΄ 110) παραμένει σε ισχύ και εφαρμόζεται αναλόγως στο προσωπικό το οποίο αφορά. Στο άρθρο 1 του ν. 1894/1990, όπου αναφέρονται οι διατάξεις του ν. 1514/1985 νοούνται εφεξής οι διατάξεις του παρόντος νόμου. 18Τα μέλη του ερευνητικού προσωπικού των ερευνητικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 επιτρέπεται να μεταβάλουν το γνωστικό αντικείμενό τους, ύστερα από συνεκτίμηση του ερευνητικού και του εν γένει επιστημονικού τους έργου, με απόφαση του ΔΣ του οικείου ερευνητικού φορέα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερόμενου και γνώμη του Ε.Σ.Ι. » Άρθρο 17 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4310/2014 Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι πόροι των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων προέρχονται από: Δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, του σχεδίου δράσης και τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄. Ίδιους πόρους και ειδικότερα από: 1Την ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σύμπραξη με ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς, επιχειρήσεις και λοιπούς φορείς με σκοπό την εμπορική ή εταιρική εκμετάλλευση δικαιωμάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας, ατομικών ή συλλογικών ή γενικότερα και τεχνογνωσίας σε ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν ή δημιουργούνται. 2Την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την υλοποίηση πάσης φύσεως συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 3Την αξιοποίηση πάσης φύσεως στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους. 4Δωρεές και άλλες παροχές τρίτων. 5Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή και άλλες δραστηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς (πλην Π.Δ.Ε.). 6Έσοδα σχετικά με τις δραστηριότητες ή τους σκοπούς του ερευνητικού κέντρου από οποιεσδήποτε άλλες πηγές. » Άρθρο 18 Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4310/1984 1.Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται σε δημόσιους ερευνητικούς ή τεχνολογικούς φορείς μπορούν να αξιοποιούνται, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με διάφορους τρόπους και ιδίως με: Εμπορική αξιοποίηση των έργων διανοητικής ιδιοκτησίας τους είτε απευθείας είτε με συμμετοχή στην ίδρυση νεοσύστατων εταιριών ΕΤΑΚ, τεχνοβλαστών (spin οff) ή επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Τη διάθεση από το φορέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που παρήχθησαν στο φορέα, σε άλλον οργανισμό ή επιχείρηση με εμπορικές συμφωνίες, τη δημιουργία ή τη συμμετοχή σε νέα νομικά πρόσωπα με οποιαδήποτε νομική μορφή και οργανωτική δομή, όπως θεματικά δίκτυα προηγμένης έρευνας, συστάδες επιχειρήσεων, επιστημονικά-τεχνολογικά πάρκα με κύριο σκοπό την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και γενικότερα την προαγωγή της ΕΤΑΚ. » 2.Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «4Οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί συμπεριλαμβάνουν στους εσωτερικούς κανονισμούς τους ρυθμίσεις για τη διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας τους με τις οποίες αναγνωρίζεται η προσφορά των δημιουργών ή εφευρετών τους, η ανταμοιβή τους και η σύναψη ειδικών συμφωνιών κατά την κρίση των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και των τεχνολογικών φορέων (συμμετοχή σε εταιρεία, χορήγηση χρηματικών ανταλλαγμάτων, ερευνητικών αδειών, άδεια άνευ αποδοχών, ορισμός ως προσόντος για την υπηρεσιακή ανέλιξή τους, κ.λπ.). » Άρθρο 19 Τροποποίηση των άρθρων 24 και 27 του ν. 4310/2014 1.Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής: «3Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κρίνονται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η επιτροπή αυτή κρίνει κατά πόσο οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα, που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα εγγράφονται στο Μητρώο οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 2. 4Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο παρέχουν έγγραφη διαβεβαίωση ότι θα εκτελούν νομίμως τα καθήκοντά τους, ότι θα τηρούν την εμπιστευτικότητα και την εχεμύθεια για οποιαδήποτε πληροφορία αποκτάται από το δικαίωμα πρόσβασής τους στα στοιχεία των προτάσεων και ότι θα δηλώνουν αμέσως κάθε σύγκρουση συμφερόντων που προκύπτει λόγω του έργου που τους έχει ανατεθεί. Η εγγραφή στο Μητρώο δεν δημιουργεί εργασιακή σχέση με το Δημόσιο. » 2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8Α του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση αποδοχής από τον πιστοποιητή του φυσικού αντικειμένου του έργου, μέρους ή ποσοστού των παραδοτέων ερευνητικού έργου είτε ως προς την ποσότητα είτε ως την ποιότητα αυτού, η αρμόδια Υπηρεσία περικόπτει από το πιστοποιηθέν από τους ορκωτούς λογιστές ύψος δαπάνης αντίστοιχο ποσό ή ποσοστό. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών αφορά και δράσεις ή προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α΄ 225), κατά παρέκκλιση των εν λόγω διατάξεων και χωρίς να απαιτείται σχετική πρόβλεψη στις οικείες προκηρύξεις. » Άρθρο 20 Τροποποίηση του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 1.Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «2Σε ερευνητές όλων των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ μετά από αίτησή τους, η οποία συνοδεύεται με το προτεινόμενο πρόγραμμα ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ινστιτούτου, στο οποίο υπηρετούν, εγκρίνεται, εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του ερευνητικού κέντρου, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η χορήγηση ή τροποποίηση ερευνητικής άδειας ή άδειας αξιοποίησης εφευρέσεώς του, με σκοπό τον εμπλουτισμό των γνώσεών τους μέσω της συμμετοχής τους σε ερευνητικό έργο ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. Η ερευνητική άδεια διαρκεί μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από τη συμπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας ή μέχρι έξι (6) μήνες μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) χρόνων υπηρεσίας σε εθνικά ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα τους. Ο χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης ή, εφόσον έλαβαν προηγούμενες ερευνητικές άδειες, από την ημερομηνία λήξης της τελευταίας άδειας. » 2.Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εν λόγω υποτροφίες δεν επιβαρύνουν το τακτικό προϋπολογισμό » Άρθρο 21 Αντικατάσταση του άρθρου 29 του ν. 4310/1984 Το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «29του ερευνητικού προσωπικού Επιτροπές κρίσης – Πλήρωση θέσεων ερευνητικού προσωπικού – Αξιολόγηση ερευνητικού προσωπικού 1Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α διορίζεται σε οργανικές θέσεις ως μόνιμο ή με θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2Η πλήρωση των κενών θέσεων του ερευνητικού προσωπικού στους ανωτέρω φορείς γίνεται ύστερα από προκήρυξη, στην οποία ορίζονται και οι βαθμίδες που θα έχουν οι διοριζόμενοι ερευνητές ή ΕΛΕ. Εφόσον πρόκειται για πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθμίδα ή για προαγωγή σε Β΄ ή σε Γ΄ βαθμίδα, η πλήρωση της θέσης γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Εφόσον πρόκειται για προαγωγή σε βαθμίδα Α΄, η πλήρωση της θέσης γίνεται με κλειστή διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στον ιστότοπο του ερευνητικού φορέα και περίληψή της δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε μία εφημερίδα της έδρας του κέντρου ή ινστιτούτου, εφόσον υπάρχει. 3Για πρόσληψη σε βαθμίδες Α΄ και Β΄ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Γ΄ στη Β΄ ή από τη βαθμίδα Β ΄ στην Α΄ συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, και από τέσσερα (4) ακόμα μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και προέρχονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Για πρόσληψη στη βαθμίδα Γ΄ ή για προαγωγή από τη βαθμίδα Δ΄ στη Γ΄ συγκροτούνται 5μελείς επιτροπές κρίσης. Οι επιτροπές κρίσης αποτελούνται από τον διευθυντή του οικείου ινστιτούτου του κέντρου ή του ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου και από τέσσερα (4) ακόμα μέλη, τα οποία επιλέγονται με κλήρωση και κατέχουν βαθμίδα ανώτερη ή ίση με τη βαθμίδα της υπό πλήρωση θέσης. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο. Δύο (2) από τα μέλη αυτά είναι ερευνητές του οικείου ινστιτούτου (ή κέντρου) και δύο (2) είναι εξωτερικά και επιλέγονται από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Αν οι ερευνητές που υπηρετούν στο ινστιτούτο ή στο κέντρο δεν αρκούν για τη συμπλήρωση του αναγκαίου αριθμού, η επιτροπή κρίσης συμπληρώνεται από εξωτερικούς κριτές, που επιλέγονται σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη που αναπληρώνουν τα μέλη των επιτροπών κρίσης εκτός από τον διευθυντή του ινστιτούτου. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, ορίζεται τριμελής εισηγητική επιτροπή στην οποία συμμετέχει, ως Πρόεδρος, ο διευθυντής του οικείου Ινστιτούτου και δύο (2) μέλη, τα οποία είναι ερευνητές βαθμίδας Α΄ ή καθηγητές Α.Ε.Ι. αντίστοιχης βαθμίδας. Τα δύο (2) μέλη της τριμελούς επιτροπής πρέπει να είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της προς πλήρωση θέσης και δεν είναι απαραίτητο να αποτελούν μέλη της επιτροπής κρίσης. Τα μέλη αυτά ορίζονται, κατόπιν κλήρωσης, από τον εθνικό κατάλογο κριτών. Οι ως άνω επιτροπές κρίσης και οι εισηγητικές επιτροπές ορίζονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του οικείου Ινστιτούτου. Στους τεχνολογικούς φορείς οι ως άνω επιτροπές ορίζονται, ως ανωτέρω, από τα Δ.Σ. των φορέων. 4Η απόφαση της επιτροπής κρίσης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών, υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. 5Όλες οι κρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό και στο άρθρο 35 ολοκληρώνονται το Μάιο, ο δε διορισμός ισχύει από την 1η Σεπτεμβρίου. 6Ειδικότερα θέματα της διαδικασίας κρίσης του προσωπικού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τους εσωτερικούς κανονισμούς των ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ινστιτούτων ή τον οργανισμό του τεχνολογικού φορέα. 7Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας διορίζονται με τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισμό ως μόνιμοι ερευνητές Β΄ βαθμίδας. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται μέχρι δύο φορές για δύο χρόνια κάθε φορά, μετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύμφωνα με τα παραπάνω. Εφόσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και απομακρύνονται οριστικά από τη θέση τους μετά τη λήξη της. Δικαιούνται όμως, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε προσωποπαγή θέση επιστημονικού τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του ανεξάρτητου ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δημοσίου τομέα. Η θέση αυτή συνιστάται καθ΄ υπέρβαση των οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η διάταξη αυτή δεν παρέχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα να λάβει ο αιτών στη νέα θέση αποδοχές του ειδικού μισθολογίου ερευνητών και γενικότερα άλλες από τις αποδοχές της θέσης, στην οποία διορίζεται ούτε αξίωση διορισμού ή πρόληψής του σε θέση ισότιμη, αλλά ούτε και επιλογή θέσης για το διορισμό ή την πρόσληψή του. 8Οι ερευνητές της Β΄ βαθμίδας είναι μόνιμοι. Κατά το τέλος του τέταρτου χρόνου της υπηρεσίας τους κρίνονται, ύστερα από αίτησή τους, για διορισμό σε θέση ερευνητή Α΄ βαθμίδας. Εφόσον κριθούν επιτυχώς, διορίζονται ως μόνιμοι στην Α΄ βαθμίδα. Αν κατά την κρίση αυτή ο ερευνητής αποτύχει, κρίνεται εκ νέου κάθε τρία (3) χρόνια. 9Οι ερευνητές Α΄ βαθμίδας είναι μόνιμοι. 10Οι παραπάνω βαθμίδες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς. Οι νομοθετημένες θέσεις μπορούν, ανάλογα με τις ανάγκες των ερευνητικών κέντρων, να καταλαμβάνονται από ερευνητές Γ΄, Β΄ ή Α΄ βαθμίδας αδιακρίτως, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η κατανομή των κενών οργανικών θέσεων σε βαθμίδες γίνεται κάθε χρόνο μέχρι το τέλος Μαρτίου ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. κάθε κέντρου ή του διευθυντή κάθε ανεξάρτητου ερευνητικού ινστιτούτου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 11Το ειδικό επιστημονικό - τεχνικό, τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων που έχουν τη νομική μορφή του Ν.Π.Ι.Δ. αξιολογείται κάθε δύο (2) έτη, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον Οργανισμό ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του ερευνητικού κέντρου, αυτοτελούς ινστιτούτου και τεχνολογικού φορέα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού, οι διοικήσεις των ανωτέρω προβαίνουν σε κρίσεις για βαθμολογικές προαγωγές του προσωπικού αυτού, με ανάλογη εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. » Άρθρο 22 Αντικατάσταση του άρθρου 30 του ν. 4310/2014 Το άρθρο 30 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «30κατάλογος κριτών 1Συστήνεται εθνικός κατάλογος κριτών, ο οποίος περιλαμβάνει αυτοδικαίως όλους τους διευθυντές των ερευνητικών κέντρων και των ινστιτούτων τους, τους προέδρους των τεχνολογικών φορέων, τους εν ενεργεία καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. και τους εν ενεργεία ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας της ημεδαπής. Ο εν λόγω κατάλογος χρησιμοποιείται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α για τις κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού και από το εποπτεύον Υπουργείο για τις αξιολογήσεις των εν λόγω φορέων. 2Στον εθνικό κατάλογο κριτών μπορεί να περιλαμβάνονται καταξιωμένοι και έγκριτοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε αντίθεση με τα πρόσωπα της παραγράφου 1, για την εγγραφή των επιστημόνων της παρούσας παραγράφου απαιτείται απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία τους αναφέρει, κατόπιν πρότασης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, του ΕΣΕΚ είτε ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων. 3Η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 μπορεί να επικαιροποιείται ετησίως, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως » Άρθρο 23 Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 4310/2014 Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «5Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου είναι αποσπασμένο στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, δύναται με αίτησή του, που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να μεταταγεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και των κονδυλίων της μισθοδοσίας τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. Τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των μετατασσομένων διατηρούνται. Το προσωπικό που μετατάσσεται, με βάση την παρούσα διάταξη, διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν. » Άρθρο 24 Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι. 1.Το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «93ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου. » 2. 1)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι.. Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ο σκοπός των ειδικών αυτών λογαριασμών, προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών. 2)Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό εξειδικεύονται επίσης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέματα αμοιβών και μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού και τα ζητήματα προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηματοδότησης μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθμίζουν τα ανωτέρω ζητήματα στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς. 3. 1)Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της Γ.Γ.Ε.Τ. αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού ή του τεχνολογικού κέντρου και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΚΕ εντάσσεται στον Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό του φορέα και αποτελεί τμήμα αυτού. 2)Με τον Οργανισμό κάθε Α.Ε.Ι. καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου Α.Ε.Ι., οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό σχήμα του Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3)Στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποδίδεται διαφορετικός από τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 4.Τα στοιχεία β΄ και γ΄ της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β΄826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α΄156) αντικαθίστανται ως εξής: «Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. 5Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:« 2Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται. » 6.Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/ 2014 (Α΄ 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από τα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με τον ν. 2158/1993 (Α’ 109) και το π.δ. 321/1999 (Α΄ 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες. » 7. 1)Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 (Α΄ 204), εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). 2)Η προθεσμία του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 παρατείνεται ως τις 30.6.2016. 8. 1)Η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος... » 1)Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ανωτέρω νόμου προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού με αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής: «Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας..40 Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α. » 9. 1)Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α΄ 118), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του Ιδρύματος. » 3)Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εται­ρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρε­σίες καθαριότητας και φύλαξης, προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού και πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφε­λείας των οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και Α.Ε.Ι. αντιστοίχως. 4)Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εται­ρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να καταβάλλουν αμοιβές για την πρόσθετη απασχόληση ή και αμοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόμενους ή/και απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου ή εντολής) στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. 5)Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδρομικά από το έτος 2010. 10.Η παρ. 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «4Ως τις 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 31.12.2015. » 11.Η αμοιβή αποδοτικότητας που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) και αφορά κονδύλια που εισέρρευσαν κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη στον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα από έργα ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ιδιωτικά κονδύλια ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, μπορεί να καταβληθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα, σε όλο το προσωπικό του φορέα που συμμετείχε ενεργά στο εκάστοτε έργο ή πρόγραμμα ή στην πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στο εν λόγω προσωπικό περιλαμβάνονται, εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όλες οι κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014. 12. 1)Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορεί, επίσης, να είναι καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προς τούτο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα. 2)Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι. μπορεί να είναι εκτός από καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, και το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης, μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες από τις ως άνω κατηγορίες προσώπων επιστημονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.. 13. 1)Η παρ. 2 περίπτωση α΄του άρθρου 23 ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο » 2)Η παρ. 2 περίπτωση θ΄ του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195) αντικαθίσταται ως εξής: «Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 άρθρου του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220). » 3)Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α΄, γ΄ και θ΄ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. » 14.Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτκών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατά τη διαχείρηση των ερευνητικών έργων τους που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 5 και 7α του παρόντος άρθρου. Άρθρο 25 Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 1.Όπου στο ν. 4310/2014 αναφέρεται η ΓΓΕΚ νοείται η ΓΓΕΤ. 2.Η προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 παρατείνεται έως τις 31.7.2016. 3.Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016 η ίδρυση των ακόλουθων ερευνητικών φορέων: Α. Ερευνητικό Κέντρο Δυτικής Ελλάδας (ΕΚΕΔΕ) με έδρα την Πάτρα. Β. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας?Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ?ΘΡΑ.) - «Καραθεοδωρή» με έδρα την Κομοτηνή. Γ. Κέντρο Έρευνας και Επιχειρηματικής Καινοτομίας Κεντρικής Ελλάδας (Ε.ΕΠΙ.Κ.). Δ. Ινστιτούτο Οπτικής και Όρασης, ως Ν.Π.Ι.Δ., με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Ε. Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών (ΙΝ.Τ.Ε) ως Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα τη Ρόδο. Για την ίδρυση των ανωτέρω ερευνητικών φορέων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο. 4. 1)Οι ΕΛΕ οποιασδήποτε βαθμίδας (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελούν προσωπικό ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή αυτοτελούς ινστιτούτου, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχουν υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προ­θεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, μπορούν να κριθούν για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης ερευνητή (Α΄, Β΄, Γ΄) εντός του φορέα του οποίου αποτελούν προσωπικό, σύμφωνα με την εξής διαδικασία: Οι ΕΛΕ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλουν να κριθούν. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4310/2014. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προ-σόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέ- πονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014. Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα με την βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο Δ.Σ. του φορέα ή τον διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Οι ΕΛΕ που κρίνονται επιτυχώς, συνάπτουν σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσονται όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσονται σε θέση με σχέση δημοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δημόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016. 2)Το εν γένει ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και αποτελεί προσωπικό του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και έχει υποβάλει αίτηση εντός της τρίμηνης προθεσμίας που προέβλεπε η παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014, μπορεί να κριθεί για την κατάληψη προσωποπαγούς θέσης Ερευνητή ή ΕΛΕ (Α΄, Β΄, Γ΄) εντός του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του οποίου αποτελούν προσωπικό, σύμφωνα με την εξής διαδικασία. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης πρέπει να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον φορέα, στην οποία θα αναφέρεται η βαθμίδα στην οποία θέλει να κριθεί. Το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης προσδιορίζεται από τον Διευθυντή του ινστιτούτου στο οποίο αυτός υπηρετεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του άρθρου 17 του ν. 4310/2014. Οι υποψήφιοι για θέσεις ερευνητή πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά ερευνητική βαθμίδα, όπως αυτά προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014. Οι υποψήφιοι για θέσεις ΕΛΕ πρέπει να διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα ανά βαθμίδα, σύμφωνα τις προβλέψεις του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού του φορέα τους. Οι επιτροπές κρίσης συγκροτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014, ανάλογα με τη βαθμίδα για την οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να κριθεί. Η απόφαση της επιτροπής κρίσης υποβάλλεται στο Δ.Σ. του κέντρου ή το διευθυντή του ινστιτούτου και είναι δεσμευτική. Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης που κρίνεται επιτυχώς, συνάπτει σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αναλόγως της βαθμίδας στην οποία κατατάσσεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4310/2014 ή εντάσσεται σε θέση με σχέση δημοσίου δικαίου εφόσον πρόκειται για αντίστοιχη θέση σε δημόσιο ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης οι υποψήφιοι διατηρούν την θέση (μόνιμη ή αορίστου χρόνου) που ήδη κατείχαν. Οι διαδικασίες κρίσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31.12.2016. 3)Όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία και τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Επίσης, για την ενιαία αντιμετώπιση όλων των αιτήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος». 5. 1)Διαδικασίες κρίσης ερευνητικού προσωπικού για τις οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί απόφαση επιλογής ή εξέλιξης σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4310/2014 δεν θίγονται. Αιτήσεις για κρίση ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες υπεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4310/2014 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση επιλογής ή εξέλιξης από την ειδική επιτροπή κριτών του άρθρου 29 του ν. 4310/2014, εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 29, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6.Λήγει η θητεία Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4310/2014 και συγκροτούνται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7.Προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων που έχουν εκδοθεί και αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, όπως αυτό ίσχυε, ανακαλούνται αυτοδικαίως και εκδίδονται εκ νέου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 8. 1)Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών του ΕΣΕΤ, το οποίο είχε συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και του οποίου η θητεία είχε παραταθεί δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50). 2)Έως τη συγκρότηση του ΕΣΕΚ σύμφωνα με τη δια­δικασία του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται προσωρινό ΕΣΕΚ. Το εν λόγω συλλογικό όργανο αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη και η επιλογή τους ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού. Το εν λόγω ΕΣΕΚ ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ν. 4310/2014, όπως ισχύει. 3)Η θητεία των μελών του προσωρινού ΕΣΕΚ που θα επιλεγούν βάσει της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου λήγει με την συγκρότηση του ΕΣΕΚ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 4310/2014, και πάντως το αργότερο μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 9.Έως τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4310/2014, εξακολουθούν να λειτουργούν τα ΤΕΣ, τα οποία είχαν ήδη συσταθεί και λειτουργούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13), όπως ίσχυε και ασκούν τις αρμοδιό­τητες που το ως άνω άρθρο τους ανέθετε πλην της προβλεπόμενης από την παράγραφο 12δ, καθώς και αυτές που ο ν. 4310/2014 ρητά τους αναθέτει. Από τη συγκρότηση των ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, λήγει αυτοδικαίως η θητεία των ΤΕΣ που συγκροτήθηκαν βάσει διατάξεων προγενέστερων του παρόντος νόμου. 10.Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει λήξει η θητεία διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ή ερευνητικού ινστιτούτου, ο υπηρετών διευθυντής συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό του νέου και το αργότερο για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος. Αν δεν καταστεί δυνατός ο διορισμός νέου διευθυντή εντός διαστήματος έξι (6) μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο, αναθέτει προσωρινώς, στην μεν περίπτωση ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ, στον αντιπρόεδρο του Δ.Σ., στη δε περίπτωση ερευνητικού ινστιτούτου, στον αναπληρωτή διευθυντή καθήκοντα διαχείρισης των τρεχουσών υποθέσεων, όπως ορίζεται σε σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Εάν ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή κεντρικής διεύθυνσης ΕΚ ασκούνται από έναν από τους διευθυντές των ινστιτούτων, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, μέχρι το διορισμό του νέου διευθυντή. Εάν ο αναπληρωτής διευθυντής ινστιτούτου ελλείπει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του διευθυντή ινστιτούτου ασκούνται από τον αρχαιότερο ερευνητή α΄ βαθμίδας του ινστιτούτου ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού, από τον αρχαιότερο ερευνητή β΄ βαθμίδας του ινστιτούτου, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΕΣΙ. 11.Οι προκηρύξεις για τις θέσεις Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων, Διευθυντών Κεντρικής Διεύθυνσης και Διευθυντών Ερευνητικών Ινστιτούτων, που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος ν. 4310/2014 είναι νόμιμες και η διαδικασία επιλογής των ως άνω θέσεων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον παρόντα. Η προθεσμία των δύο (2) μηνών των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4310/2014 ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 12.Το Διοικητικό Συμβούλιο των ερευνητικών κέντρων ανασυγκροτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15, εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Έως τότε συνεδριάζει νομίμως με την υφιστάμενη κατά τη δημοσίευση του παρόντος σύνθεσή του. 13.Ο αριθμός των υποψήφιων για το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.Κ.), τα Τομεακά Ερευνητικά Συμβούλια (Τ.Ε.Σ.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (Π.Σ.Ε.Κ.), καθώς και ο αριθμός των μελών των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Κέντρων και των Επιστημονικών Συμβουλίων (Ε.Σ.) των Ερευνητικών Ινστιτούτων καθορίζεται με βάση την επιστημονική αριστεία και σύμφωνα με την εφαρμογή ποσόστωσης κατ’ ελάχιστο 1/3 για το κάθε φύλο, βάσει του άρθρου 116 του Συντάγματος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της σχετικής, κατά περίπτωση, θέσης. 14.Τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων που συγκροτήθηκαν βάσει των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 4310/2014 καταργούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος. 15.Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ μπορεί να προσλαμβάνεται το αναγκαίο για τα ερευνητικά πλοία του ΕΛΚΕΘΕ προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για πλήρη ή μερική απασχόληση ή κατά πλουν. Επιτρέπεται επίσης με την ίδια διαδικασία για τη στελέχωση της ναυτικής υπηρεσίας του κέντρου η πρόσληψη και του αναγκαίου για την εν γένει διαχείριση των πλωτών μέσων του Ε.Λ.Κ.Ε.Θ.Ε. λοιπού ναυτιλιακού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι όροι εργασίας και το ύψος των πάσης φύσεως αμοιβών του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Έως τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εξακολουθεί να ισχύει η κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 2/29117/0022/2009 (Β΄1385). Επίσης, στο προσωπικό του ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και σε κάθε εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο που επιβαίνει σε πλωτά μέσα (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) του ΕΛΚΕΘΕ, μπορεί να χορηγηθεί κατά περίπτωση αποζημίωση επιβίβασης, παραμονής και εργασίας σε πλωτά μέσα, αποζημίωση υποβρύχιων εργασιών ή αποζημίωση επιστημονικών καταδύσεων. Οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό, αλλά το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ύψος και οι κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να λάβουν τις ανωτέρω αποζημιώσεις καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ. 16.Για τις αποσπάσεις, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που πραγματοποιούνται προς την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης β΄ του άρθρου 13 του ν. 706/1977 (Α΄ 279), όπως ισχύει, απαιτείται μόνο απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 17.Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) αντικαθίσταται ως εξής: «2Όλες ή μέρος των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας (ΕΠΠ) δύνανται να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ι.Τ.Ε., κατόπιν κοινής απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ως άνω απόφαση ρυθμίζονται όλα τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά των μετοχών του ΕΠΠ στο ΙΤΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό λεπτομερειακό ζήτημα. » 18.Δαπάνες του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρά την απουσία έγκρισης του προϋπολογισμού του από το εποπτεύον Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4270/2014, δεν πάσχουν ακυρότητας εξ αυτού του λόγου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 26 Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 1.Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «για τετραετή θητεία». 2.Τα τελευταία εδάφια των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, καταργούνται. 3.Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε τελικώς τροποποιή­θηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159), με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) διαγράφονται οι λέξεις «και κοσμήτορες». 4.Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13Β ως εξής: «13Β. Σε περίπτωση κατά την οποία το Συμβούλιο αδυνατεί να λάβει απόφαση ή να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων του ή να ενεργήσει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του, υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση έκφρασης γνώμης ή έκδοσης εγκριτικής απόφασης η γνώμη ή η έγκριση θεωρείται ότι δόθηκαν μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος ή της σχετικής απόφασης σε αυτό. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σε εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου λόγω αδυναμίας λειτουργίας των Συμβουλίων είναι νόμιμες. » 5.Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, μετά τη λέξη «συσταθεί» προστίθενται οι λέξεις «ή συσταθούν». 6.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως » 7.Όλες οι διαδικασίες για την εκλογή Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη του άρθρου 6 της 7.10.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 127) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), έχουν νομίμως διενεργηθεί και πράξεις διορισμού των Κοσμητόρων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι νόμιμοι. 8.Τα Πρυτανικά Συμβούλια τα οποία λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν συσταθεί με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4009/2011 ή θα συσταθούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα από τη σύστασή τους. 9.Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε στις 31.12.2015, εξακολουθούν νόμιμα να λειτουργούν και υπάγονται στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.) διατάξεις. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2016. 10.Ποσά τα οποία έχουν καταλογισθεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σε Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους ή μέρους αυτής από το 1997 έως το 2008, είχαν διατηρήσει το καθεστώς μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στο οικείο Α.Ε.Ι. ενώ παράλληλα εκτελούσαν αμισθί τα καθήκοντά τους ως Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων δεν αναζητούνται και διαγράφονται. Επίσης, διαγράφονται οι τυχόν προσαυξήσεις και δεν εκτελούνται οι σχετικοί καταλογισμοί. Άρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 1.Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 επαναφέρονται σε ισχύ το π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), π.δ. 117/2002 (Α΄99) και το π.δ. 147/2009 (Α΄189) για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου. 2.Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «6Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών. » 3.Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των πανεπιστημίων λαμβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99). Για την βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων και των υπό διορισμό κατά τη δημοσίευση του παρόντος μελών Ε.Τ.Ε.Π., λαμβάνεται υπόψη ο αναγνωρισμένος συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, από τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος κατατάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες του π.δ. 117/2002 (Α΄99). Για την κατάταξη σε βαθμίδες των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των πανεπιστημίων η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Όπου στις οικείες διατάξεις του π.δ. 118/2002, όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., αντιστοίχως. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ εξακολουθούν να διατηρούν τη βαθμολογική τους κατάσταση και υπάγονται στις διατάξεις του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015, μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/11 προεδρικού διατάγματος. 4.Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 ( Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι. εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ.. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή, βαθμολογική και μισθολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π. (κλάδων Ι και ΙΙ), Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Τ.Π. και ΕΡ.ΔΙ.Π. που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Σε περίπτωση απόκτησης των τυπικών προσόντων των κατηγοριών προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τα μέλη εντάσσονται σε οργανικές θέσεις με την ίδια διαδικασία. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου » 5.Η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: «2Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με αντίστοιχη κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης τους. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις Ε.ΔΙ.Π.. » 6.Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 147/2009 (Α΄189), όπως ισχύουν. Οι ίδιες διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγματος εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, καθώς και των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε Τ.Ε.Ι. και στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με τις προβλεπόμενες κάθε φορά αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που θα εξειδικεύονται με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Ιδρύματος. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος είναι δυνατή η μετάταξη από Τ.Ε.Ι. σε Πανεπιστήμια. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες μετατάξεων ή αιτήσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 7.Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π., τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από τις κατηγορίες των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π. ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον καθορισμό του. Για τον καθορισμό του, λαμβάνεται υπόψη το διδακτικό ή επιστημονικό - ερευνητικό έργο ή μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών του αιτούντος. Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και εκδίδεται ύστερα από απόφαση της ακαδημαϊκής μονάδας (Συνέλευσης του Τμήματος, Κοσμητείας της Σχολής ή Συγκλήτου) στην οποία υπηρετεί ο αϊτών. Στα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, για την έκδοση της απόφασης από τη Συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του Τομέα στον οποίο υπηρετεί ο αϊτών. Η ως άνω διαδικασία απαιτείται και για την περίπτωση μεταβολής ήδη καθορισθέντος γνωστικού αντικειμένου. 8.Στην περίπτωση αα΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) η φράση «, καθώς και για το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που προβλέπονται στα άρθρα 28 και 29» αντικαθίσταται από τη φράση «που προβλέπεται από το άρθρο 28». Στην περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) μετά τη λέξη «(Ε.Δ.Ι.Π.)» προστίθεται η φράση «και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)». 9. 1)Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 και η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίστανται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων ή των Προέδρων Τμημάτων. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο. » 3)Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο Ίδρυμα και να κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στις Σχολές ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη ή των Κοσμητόρων. Με απόφαση της Κοσμητείας οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. κατανέμονται στα Τμήματα, ενώ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να κατανεμηθούν στους Τομείς, στα Εργαστήρια ή στις κλινικές, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι θέσεις μπορεί να ανήκουν στο Ίδρυμα ή στη Σχολή. » 4)Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα που αφορούν στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. είναι η Συνέλευση του Τμήματος. Στις περιπτώσεις που οι θέσεις ανήκουν στη Σχολή ή στο Ίδρυμα, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τη Συνέλευση της Σχολής ή τη Σύγκλητο αντίστοιχα.» 10.Η παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγουμένων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος και μέχρι τη δημοσίευσή του με κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης και τη διαδικασία επιλογής λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 (Α΄ 189). Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά για όλες τις κατηγορίες προσωπικού του παρόντος άρθρου των πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ. » 11. 1)Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, κατανεμημένες σε τέσσερις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο. 2)Τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, κατ’ ελάχιστο όριο και να παρέχουν κάθε μορφής εξειδικευμένο τεχνικό εργαστηριακό έργο. 12. 1)Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, είτε στα μέλη της καταληκτικής Βαθμίδας μπορεί να ανατίθεται διδακτικό έργο, διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών υπό την εποπτεία των Καθηγητών της σχολής και δύνανται να συμμετέχουν στην επίβλεψη πτυχιακών ή άλλων εργασιών » 2)Η περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 44Α του ν. 4115/2013, όπως ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.. 3)Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθεται φράση: «, καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.». 4)Για τα υπηρετούντα στις 31.12.2015 μέλη Ε.Τ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, τα οποία υπηρετούσαν την 1.11.2011 ως Ε.Τ.Ε.Π., η μισθολογική τους κατάσταση και εξέλιξη, με την εφαρμογή των διατάξεων του Α΄ μέρους του ν. 3205/2003 μέχρι τις 31.12.2015 θεωρείται νόμιμη, λαμβάνοντας υπόψη όλου του αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας τους. Οι καταβληθείσες αποδοχές του ανωτέρω προσωπικού μέχρι τις 31.12.2015 θεωρούνται νόμιμες και τυχόν διαφορές δεν αναζητούνται, ενώ για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 υπολογίζονται οι καταβληθείσες αποδοχές στις 31.12.2015. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ένταξής τους στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων εξακολουθούν να αμείβονται μέχρι τις 31.12.2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3205/2003 και του ν. 4024/2011, αντίστοιχα. Από 1.1.2016 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη Ε.ΔΙ.Π. τα οποία εντάχθηκαν στην κατηγορία αυτή από την κατηγορία των μελών Ε.Τ.Ε.Π. ή των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπάγονται στις μισθολογικές ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015.» Άρθρο 28 Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. 1.Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους ή του συνόλου των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος. Οι Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δύνανται να απαλλάσσονται των διδακτικών και διοικητικών καθηκόντων τους στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν. » 2.Η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «2Οι αποδοχές του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρων των Τ.Ε.Ι., του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της χώρας και στο σύνολο των Τμημάτων τους και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή καθηγητές ή υπηρετούντες Λέκτορες. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203) καταργείται. 4Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α΄ 149) και την παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων. 5Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων Καθηγητών συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι ο Καθηγητής ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων του τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα. » 6. 1)Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «4Κάθε Καθηγητής υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας. Στη ρύθμιση της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις των Καθηγητών που κατά την έναρξη ισχύος της έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια. » 7.Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, ορίζεται για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ως επιβλέπων καθηγητής και με την προϋπόθεση ότι συναινεί ο οριζόμενος καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τμήματα των Τ.Ε.Ι. επιτρέπεται να συνεργάζονται με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η συνεργασία συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή Τ.Ε.Ι. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζόμενου. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν τα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συνεργάζονται με τα Τμήματα των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για τη σύμπραξη θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. » 8.Κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20.2.2012 (Β΄ 1317) και 22.3.2012 (Β΄ 1649) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης, διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του ν. 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα έως την 31η Δεκεμβρίου 2012. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με βάση τις αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου, λογίζονται έγκυρες και παράγουν πλήρως τα αποτελέσματά τους από το χρόνο της ολοκλήρωσής τους, ανεξαρτήτως τυχόν επιγενόμενης ανάκλησης ή ακύρωσης για λόγο που αφορούσε τη νομιμότητα εφαρμογής των αποφάσεων αυτών της Συγκλήτου. 9.Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) προστίθεται περίπτωση ι΄ ως εξής: «Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.Π. και οι Πρόεδροι του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, του Συμβουλίου Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύναται να απαλλάσσονται από τα διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν. » 10.Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και την κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Ι.Τ.Υ.Ε. - Διόφαντος», μπορούν να επανασυνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου μέχρι και τις 30.6.2017 ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή με τους ως άνω φορείς εφόσον αυτές έληξαν μέχρι τις 31.12.2015 κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της ΠΥΣ 33/2006 και του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 3812/2009. Οι δαπάνες των συμβάσεων θα καλυφθούν αποκλειστικά από ίδιους πόρους των φορέων και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισμό ή την κρατική τους επιχορήγηση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, καθώς και η αναγνώριση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές. Άρθρο 29 Ρύθμιση θεμάτων του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ο οποίος απονεμήθηκε μετά από εισαγωγή και φοίτηση σύμφωνα με τον κανονισμό μεταπτυχιακού προγράμματος του εν λόγω Α.Ε.Ι., αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις: 1κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι. και 2οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών, θεατρικών και σπουδών χορού ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή αντίστοιχου προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παραγράφου αυτής. » Άρθρο 30 Λοιπές διατάξεις θεμάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. 1.Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και δεν πραγματοποιείται παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.1.2015 και από τότε καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη. 2.Στο άρθρο 56 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά το άρθρο 22 του ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου. » 3.Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών -χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω » 4.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελλη- νικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστη­μίου Θεσσαλονίκης υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951. » 5.Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37) μετά το εδάφιο β΄ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), δεν ισχύει για την εδρεύουσα στην Αθήνα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, υπό τη ρητή προϋπόθεση της συμμετοχής στο μετοχικό της κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80% του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή της διατήρησης από το ίδιο Ίδρυμα της διαχείρισης, καθώς της προϋπόθεσης ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστη­μιακών ιατρών » 2)Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και έγκριση της Συγκλήτου, δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις μίσθωσης έργου με το «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΝ «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την προϋπόθεση ότι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), διαθέτει άνω του 90% των μετοχών του, προς αποκλειστική υποστήριξη της έρευνας, εκπαίδευσης και λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Μονάδων του και τη χρήση χώρων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μεταξύ του Ε.Κ.Π.Α. και του Θεραπευτηρίου.» 6.Στο άρθρο 21 παρ. 9 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76 ), μετά την τελεία (.) που ακολουθεί τη λέξη της «ημεδαπής», προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:¨ «Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον η πραγματοποίηση της μετεγγραφής δεν προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο περί μετεγγραφών, η Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών με ομόφωνη απόφασή της, δύναται όλως εξαιρετικώς να εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την έκδοση σχετικών αποφάσεων.» Άρθρο 31 Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 1.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 (Α΄ 109) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων της παρούσης παραγράφου, ο αριθμός αυτών, ο τρόπος της κάλυψης της δαπάνης και το ύψος αυτής, τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους και κάθε αναγκαίο θέμα για την απονομή, την καταβολή τους και την επιλογή των δικαιούχων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα και οι διατάξεις που τα διέπουν, ορίζονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών ή/και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναλόγως του εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αντιστοίχως. » 2.Η παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής: «6Η αξιολόγηση των αιτήσεων για χορήγηση μεταπτυχιακών υποτροφιών και οικονομικών ενισχύσεων από το Ι.Κ.Υ., καθώς και των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Ι.Κ.Υ. γίνονται εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση κάθε αξιολογητή, καθώς και οι λοιπές σχετικές δαπάνες που απαιτούνται για την αξιολόγηση. Η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανώτερη των ογδόντα (80,00) ευρώ ανά αξιολογούμενη αίτηση, ανάλογα με το αντικείμενο της αίτησης, και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης κάθε αξιολογητή δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αξιολογήσεων που διενεργούνται. » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 32 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2740/1999 (Α΄186) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται επταμελής Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού(Δ.Ε.Π.) ή ομότιμους καθηγητές των τμημάτων ξένων γλωσσών των Α.Ε.Ι., ή εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τουλάχιστον δύο εισηγητές θεμάτων για κάθε εξεταζόμενη γλώσσα από τα προαναφερόμενα μέλη. Η θητεία των μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής, εκ των μελών αυτής, καθώς και ένας Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ, που έχουν γνώση μίας ξένης γλώσσας ή από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης των κλάδων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής Φιλολογίας. Για τη διοικητική υποστήριξη της ως άνω Επιτροπής μπορεί να ορίζεται με την ίδια απόφαση περαιτέρω γραμματειακό προσωπικό. » Άρθρο 33 Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 1.Για το διάστημα από 8.12.2014 έως 15.12.2015 ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και ο συνολικός χρόνος της προϋπηρεσίας τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης συνυπολογίζεται για την ένταξη του υπό κρίση προσωπικού στις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄226) και για την υπηρεσιακή του κατάσταση, χωρίς τον περιορισμό της επταετίας. 2. 1)Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου » 2)Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών που υποβάλλονται το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική τους σχέση. Οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην υπηρεσία τους έως το τέλος του σχολικού έτους και έως τότε τους καταβάλλεται και ο μισθός τους. Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την επόμενη της λήξης του σχολικού έτους. 3.Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), αντικαθίσταται ως εξής: «στις Επιτελικές Δομές Ε.Σ.Π.Α. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης » 4.Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, γίνεται η κατανομή των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ανά περιοχή μετάθεσης, και σε σχολικές μονάδες. » 5. 1)Η περίπτωση 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «6Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού ωραρίου: αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους. Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, ο οποίος ορίζει τον Πρόεδρο της κοινής συνεδρίασης. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθεση συμπλήρωσης διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. » 2)Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 6.Η παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011(Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄193), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9Οι κενές θέσεις στα πειραματικά και στα πρότυπα σχολεία είναι δυνατόν να καλύπτονται και με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους μονίμων εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Η επιλογή των εκπαιδευτικών που αποσπώνται γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε ΕΠ.Ε.Σ. ανακοινώνει πριν το τέλος του σχολικού έτους, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η ΔΕΠΠΣ, τις κενές ή κενούμενες θέσεις των σχολείων του. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των κενών θέσεων υποβάλλουν φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο ΕΠ.Ε.Σ. της πρώτης τους προτίμησης, το οποίο καταρτίζει τον σχετικό αξιολογικό πίνακα, αποδίδοντας σε κάθε προσόν τα μόρια που προβλέπονται για τις θέσεις με θητεία. Ο συνολικός πίνακας κυρώνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στα αρμόδια κεντρικά υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ). Η απόσπαση των εκπαιδευτικών διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Αν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους υπάρχουν για οποιονδήποτε λόγο ανάγκες αναπλήρωσης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Π.Π.Σ., προσλαμβάνονται αναπληρωτές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα που προβλέπονται και για την πλήρωση των θέσεων με θητεία. Για την επιλογή των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα κενά καλύπτονται από τους πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών των μη πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που επιλέγονται γίνεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.Ε.Σ. που εξέδωσε την πρόσκληση ενδιαφέροντος. » 7.Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, εφόσον σωρευτικώς: 1)είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει Τμήμα Α.Ε.Ι., 2)έχουν δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, σχετικό με τα αντικείμενα αυτά και 3)έχουν μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος αποδεδειγμένα επιτελέσει για τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκά έτη σε ελληνικό Α.Ε.Ι ή ομοταγές Ίδρυμα της αλλοδαπής σχετικό με τα αντικείμενα της περίπτωσης α΄ επιστημονικό/εφαρμοσμένο/ερευνητικό έργο και συγκεκριμένα έχουν εκπαιδευτική εμπειρία ή εμπειρία σε εργαστηριακό - εφαρμοσμένο - διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή έχουν τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των ανωτέρω. Για την ανωτέρω μετάταξη απαιτείται: α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται στην υπηρεσία που ανήκει, καθώς και στο οικείο Α.Ε.Ι., β) έγκριση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός και γ) απόφαση της Κοσμητείας του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από σχετική εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από δύο Καθηγητές και ένα μέλος Ε.ΔΙ.Π. που ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Η μετάταξη του εκπαιδευτικού σε θέση κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ένταξη του εκπαιδευτικού σε θέση Ε.ΔΙ.Π. στο οικείο Ίδρυμα διενεργείται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη. Το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις περί βαθμολογικών προαγωγών και μισθολογικής εξέλιξης των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., όπως κάθε φορά ισχύουν. Για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μετατασσομένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 118/2002. Η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής και ο απομένων χρόνος λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη στις επόμενες βαθμίδες. Μετά την ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. το προσωπικό που μετατάσσεται διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και όλων των ισχυόντων νόμων που αφορούν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι.. Η μετάταξη δύναται να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από προηγούμενη μετάταξη του αιτούντος εκπαιδευτικού σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. 8.Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Το προσωπικό της παρούσας περίπτωσης δύναται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να αποσπάται σε άλλες υπηρεσίες, ιδρύματα και λοιπούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία για τους λοιπούς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα » Άρθρο 34 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 1.Η περίπτωση β΄ της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), η οποία έχει προστεθεί με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Σύμβουλοι Α΄, Σύμβουλοι Β΄, Σύμβουλοι Γ΄ και οι Εισηγητές, που επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων το τελευταίο εξάμηνο πριν από τη λήξη κάθε τετραετούς θητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η θητεία τους δύναται να ανανεώνεται για μία ακόμα τετραετία μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην οργανική τους θέση. Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να αξιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου κάθε δύο (2) έτη. » 2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), αντικαθίσταται ως εξής: «12Η αρνητική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες παραγράφους, για τους μεν αξιολογούμενους της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 10 συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασής τους, για τους δε αξιολογούμενους της περίπτωσης β΄ αποτελεί κώλυμα ανανέωσης ή/και ολοκλήρωσης της τετραετούς θητείας. » Άρθρο 35 Ρύθμιση θεμάτων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1. 1)Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ.18 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «5Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από: α) δέκα τέσσερα (14) νήπια και β) πέντε (5) νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών ή περιοχών με δυσκολίες πρόσβασης ή περιοχών για τις οποίες απαιτείται μεταφορά/μετακίνηση νηπίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων. Την ευθύνη για την τήρηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα έχει ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς είκοσι πέντε (25) νήπια. » 1)Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 2. 1)Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά οι εγγραφές μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη της διάταξης του δεύτερου εδαφίου » 2)Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται το σχολικό έτος 2016-2017 για τους μαθητές που θα φοιτήσουν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2017-2018 και εξής. Άρθρο 36 Ρύθμιση θεμάτων στελεχών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1.Οι θέσεις Διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων θέσεων και άνω. Διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει. Η ανωτέρω γνώμη του συμβουλίου διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα. 2.Οι θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που προκηρύσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύουν, αφορούν σε σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών εντός του μηνός Σεπτεμβρίου σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως Αναπληρωτής Διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής του άρθρου 16 παρ. 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει. Η γνώμη του συμβουλίου διατυπώνεται ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την ημερομηνία της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, καθώς και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα. 3.Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. Άρθρο 37 Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) εφαρμόζεται και για τους μαθητές των: α) Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δημοτικής Ενότητας Ερίσου, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, β) του Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου Ιθάκης που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, γ) του Γενικού Λυκείου Μύτικα της Δημοτικής Ενότητας Αλυζίας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, δ) του Γενικού Λυκείου Αστακού της Δημοτικής Ενότητας Αστακού, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και ε) των λυκειακών τάξεων του Γυμνασίου Παλαίρου, του Γενικού Λυκείου Βόνιτσας, του Γενικού Λυκείου Κατούνας, του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Βόνιτσας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Άρθρο 38 Ρύθμιση θεμάτων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233) καταργείται. Τα Λύκεια που έχουν ιδρυθεί κατά τις διατάξεις του ν.δ. 695/1970 (Α΄ 221) στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας των οποίων φορείς είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές συνεχίζουν να ενισχύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4027/2011 (Α΄ 233). Άρθρο 39 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης Ειδικά για το σχολικό έτος 2015-2016, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εφαρμόζεται στο προσωπικό των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν. 4351/2015 (Α΄164). Άρθρο 40 Ακύρωση επιστροφής μισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του μισθού τους κατά την περίοδο από 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν. Άρθρο 41 Διάθεση εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ. Η παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως εξής: «10Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετική αίτηση των δημόσιων Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, εισήγηση του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και πρόταση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. γίνεται κατά προτεραιότητα από τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και, εφόσον αυτοί δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών στα Ι.Ε.Κ.. Θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παι­δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. » Άρθρο 42 Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) 1.Η παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «3Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ., καθώς οι απόφοιτοι δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί ή να κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α΄ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. Με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. καθορίζονται, με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων και το περιεχόμενο των σπουδών, η κατάταξή τους σε εξάμηνο, η διάρκεια φοίτησης, οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη μετάβαση από ένα επίπεδο κατάρτισης σε άλλο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ειδικότερο, τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα. » 2. 1)Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4186/ 2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Για τη λειτουργία των ανωτέρω Ι.Ε.Κ. μπορεί να εκδίδονται ειδικοί Κανονισμοί Λειτουργίας τους, με τους οποίους, πέραν των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικά θέματα λειτουργίας και στελέχωσής τους, όπως θέματα εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ειδικοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, εποπτικών μέσων, ειδικών διαδικασιών και επιτροπών αξιολόγησης, υποδομών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με το περιεχόμενο εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη φυσιογνωμία τους » 2)Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «5Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. δύναται να πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ή τη Μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσιες υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν. Η περίοδος της πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική. » 1)Η παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «7Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα και επιμερίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα. Δικαίωμα φοίτησης στα Ι.Ε.Κ. έχουν οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή Σ.Ε.Κ. ή ανώτατης εκπαίδευσης. » 3. 1)Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: Καθορίζεται η διαδικασία, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλο επιμέρους θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ι.Ε.Κ. και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). Προστίθενται πιστοποιημένες ειδικότητες που προσφέρονται από τα Ι.Ε.Κ.. » 2)Η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) καταργείται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 3 και 4 σε 2 και 3 αντιστοίχως. 4.Καταργείται το άρθρο 26 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως ισχύει, από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων Διευθύνσεων Δια Βίου Μάθησης οι οποίες δεν συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, περιέρχονται στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Όπου στις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή άλλων διατάξεων νόμου, αναφέρονται Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (Δ.Δ.Β.Μ.) νοείται εφεξής η Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Το προσωπικό το οποίο έχει μεταταγεί στις καταργούμενες ΔΔΒΜ βάσει της παραγράφου 10 του καταργούμενου άρθρου με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας εξακολουθεί να υπηρετεί σε αυτά. 5.Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), αντικαθίσταται ως εξής: «2Η ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας γίνεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. » 6.Η περίπτωση 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «14Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται από τους φορείς που κατά περίπτωση αδειοδοτούν ανά διετία με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), με την προσκόμιση των κάτωθι: i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί μη μεταβολής των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν επέλθει μεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας με την αναγγελία κατατίθεται όλη η σχετική τεκμηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10 της παρούσας υποπαραγράφου. ii) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας. iii) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης, όπου αυτή απαιτείται για την έκδοση της άδειας. Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις περιπτώσεις 5α και 5β της υποπαραγράφου Θ.18 της παραγράφου Θ΄ υποβάλλουν την αναγγελία συνοδευόμενη με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των παραγράφων 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ΄. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους. Η προθεσμία υποβολής της αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών των φορέων της περίπτωσης 1, με εξαίρεση τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και της περίπτωσης 2α, που έχουν λάβει άδεια εντός του 2013 και του 2014, παρατείνεται έως την 31η Ιουλίου 2016. » 7.Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Στην άδεια Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών και τις ειδικότητες που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στην άδεια των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο προσαρτάται Παράρτημα με τα προγράμματα σπουδών, με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Τμήματος ή της αρμόδιας Διεύθυνσης. Η απόφαση αυτή τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησης του φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης. » 8.Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4186/ 2013 προστίθεται η φράση «ή και της πρακτικής άσκησης». 9.α). Το άρθρο 239 του ν. 4281/2014 (Α΄160) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την άσκηση των επαγγελμάτων του κομμωτή-κουρέα και τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών απαιτείται η κατοχή ενός από τους κατωτέρω τίτλους εκπαίδευσης και κατάρτισης: 1Για Κομμωτή - Κουρέα Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσία. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία. Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν. 3475/2006 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ. «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία. Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις ή Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία. Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 2Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3, ειδικότητας Σ.Ε.Κ., «Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Αισθητικός Ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών» ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας - Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής» ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής. Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.),συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη προϋπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες, οι οποίοι έως τις 31.12.2017 θα έχουν προϋπηρεσία τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. » 2)Η τελευταία φράση της παρ. β΄ του άρθρου 240 του ν. 4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237. » Άρθρο 43 Ρύθμιση θεμάτων του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 (Α΄ 14), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυ­ρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και, έως και τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, με την ανάληψη του σχετικού μισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αμιγώς από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ως μη επιχορηγούμενου από τον τακτικό προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία. » Άρθρο 44 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 1.Η παρ. 5 του άρθρου 33 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής: «5Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας, τις μετατάξεις εκπαιδευτικών, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. » 2.Η παράγραφος 5 του άρθρου 32 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) αντικαθίσταται ως εξής: «5Το Τμήμα Γ΄ Κινητικότητας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για: τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. » 3.Η παρ. 5 του άρθρου 39 του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), αντικαθίσταται ως εξής: «5Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού είναι αρμόδιο για: τη στελέχωση των εκπαιδευτικών δομών Αλλοδαπής, ομογένειας, Ξένων και Μειονοτικών σχολείων της ομογένειας, των ξένων, των μειονοτικών, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, τα θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού που αφορούν το Διεθνές Σχολείο Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης, κάθε απόσπαση εκπαιδευτικών σε τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή σε άλλες δομές διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, που λειτουργούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε ανάλογα ιδρύματα ερευνών του εξωτερικού, την απόσπαση εκπαιδευτικών και διευθυντών, τη στελέχωση των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των Σχολείων Διεθνών Οργανισμών, την επιλογή εθνικών επιθεωρητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Σχολείων, την επιλογή καθηγητών μελών επιτροπής των θεμάτων του εθνικού Βaccalaureat και την έκδοση εντολής μετακίνησής τους, κάθε θέμα που αφορά στην υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, όλα τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις παραπάνω σχολικές μονάδες, τις προσλήψεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο εξωτερικό, τη σύσταση θέσεων, την επιλογή και την πλήρωση θέσεων συντονιστών εκπαίδευσης και το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος. » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 45 Καταργούμενες διατάξεις 1.Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2.Ο ν. 2811/2000 (Α΄ 62) καταργείται. 3.Η παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 4186/20132 (Α΄ 193), καταργείται. Η ισχύς της παραγράφου αυτής άρχεται από το σχολικό έτος 2017-2018. 4.Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται. 5.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: 1)η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014, 2)η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4310/2014, 3)η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4310/2014, 4)η παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4310/2014, 5)η παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4310/2014, 6)το άρθρο 26 του ν. 4310/2014, 7)οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 31 του ν. 4310/2014, 8)οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4310/2014, 9)η παρ. 2 εδάφιο α΄ του άρθρου 49 του ν. 4310/2014, 10)το άρθρο 83 του ν. 4310/2014, 11)η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203), 12)η παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 13)το άρθρο 26 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), 14)η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233). Άρθρο 46 Το άρθρο 34 του ν. 4369/2016 (Α’ 33) αντικαθίσταται ως εξής: «1Στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστώνται αναδρομικά από 23.9.2015 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67 του ν. 1943/1991 δύο (2) επιπλέον θέσεις δημοσιογράφων για τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και δύο (2) επιπλέον θέσεις δημοσιογράφων για τον Αναπληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την κάλυψη συναφών αναγκών τους. 2Η πρόσληψη των δημοσιογράφων στις ως άνω θέσεις, ανατρέχει στο χρόνο έναρξης εκτέλεσης των καθηκόντων των θέσεων αυτών, στη δε σύμβασή τους τίθεται υποχρεωτικά ο όρος, ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ότι ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Αναπληρωτή Υπουργού, τις ανάγκες του οποίου καλύπτει. 3Η προκαλούμενη δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις των προϋπολογισμών των Υπηρεσιών των πρώην Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατ’ αντιστοιχία του Αναπληρωτή Υπουργού, του οποίου οι ανάγκες καλύπτονται από τους αντίστοιχους δημοσιογράφους. » Άρθρο 47 1.Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου ακινήτων αδιάθετων, υπόλοιπων εφαρμογής στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Υγείας, τα οποία αφορούν και σε εκτάσεις, οι οποίες απαλλοτριώθηκαν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Υπουργείο Υγείας) και προορίζονταν για στεγαστικά προγράμματα προσφύγων του 1922, θεομηνιόπληκτων, αστέγων, που υπάγονται στις διατάξεις του β.δ. 775/1964 (Α΄ 254) περί λαϊκής κατοικίας, ακινήτων, που έχουν περιέλθει στη διαχείριση του Υπουργείου Υγείας για εφαρμογή στεγαστικών προγραμμάτων μέσω συμβάσεων με Διεθνείς Οργανισμούς, από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από δήμους, μεταφέρονται αυτοδικαίως από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μεταγράφονται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. Η μεταβίβαση διενεργείται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα με την επιφύλαξη των κειμένων διατάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών. 2.Εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεούται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής Γραμμα­τείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων, που κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου περιέρχονται στην κυριότητα του ως άνω Υπουργείου, και στην υποβολή των σχετικών εκθέσεων στον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής των ως άνω ακινήτων, που αποκτώνται κατά κυριότητα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και των λοιπών εμπράγματων δικαιωμάτων επί των ως άνω ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου. 3.Η αξιοποίηση (εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση με ή άνευ ανταλλάγματος κλ.π.) και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας. Άρθρο 48 Τροποποίηση διατάξεων του β.δ. 104/1973 (Α΄ 30) «Περί συστάσεως εν Αθήναις Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν «ΙΔΡΥΜΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού» 1.Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του β.δ. 104/1973 αντικαθίστανται, ως εξής: «1Το Ίδρυμα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από: Δύο (2) μέλη, ήτοι ένα εγνωσμένου κύρους και αξιο­πιστίας πρόσωπο ως Πρόεδρο και έναν υπάλληλο της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τρία (3) μέλη, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από το Σωματείο. Δύο (2) έγκριτα πρόσωπα, που διορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 (Α΄187), όπως ισχύουν. 2Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών αυτού με μυστική ψηφοφορία τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία αυτού. 4Σε περίπτωση έκλειψης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο ή απώλειας της ιδιότητας, βάσει της οποίας ορίστηκε, μέλους του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο αντικαταστάτης υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. » 2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται εν απαρτία με την παρουσία τεσσάρων (4) μελών αυτού, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. » 3.Η παρ. 2 του άρθρου 8 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «2Ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς έγκριση στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3Β του ν. 3852/2010 (Α΄187), συνοδευόμενος από πλήρη αιτιολογική έκθεση, τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους. Ο ως άνω προϋπολογισμός κατατίθεται και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. » 4.Στις διατάξεις του άρθρου 10 του β.δ. 104/1973 προστίθεται τρίτη παράγραφος, ως εξής: «3Το ίδρυμα υποβάλλει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, ξεχωριστό απολογισμό της παρεχόμενης από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) και του άρθρου 12 του ν.δ. 1264/1942 (Α΄100), όπως ισχύουν. » 5.Η παρ. 1 του άρθρου 14 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «1Το ίδρυμα τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα και με τις κείμενες διατάξεις. » 6.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του β.δ. 104/1973 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Ίδρυμα δύναται να διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Κυβερνητικός Επίτροπος υπάλληλος της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας. » Άρθρο 49 Μεταφορά οργανικών θέσεων Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας 1.Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού των Ιδρυμάτων Παιδικής Προστασίας (Μέριμνας) κατά κατηγορία, κλάδο και αριθμό θέσεων, που μεταφέρθηκαν, κατά την παρ. 20 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 141), στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και το προσωπικό, που κατέχει τις ως άνω θέσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μεταφέρονται αυτοδικαίως στο «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» (αρ. 127 παρ. 1.Ι. ν. 4199/2013, Α΄ 216), στο «Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας» (αρ. 18 παρ. 5 ν. 4302/2014, Α΄ 225) και στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες - παραρτήματα των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16), όπως ισχύει, στα οποία συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. 2.Το ως άνω προσωπικό: (α) μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, ίδια κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, (β) διατηρεί ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ αποζημίωση το ίδιο καθεστώς που είχε έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το χρονικό διάστημα, που μεσολαβεί από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τη δημοσίευση των πράξεων μεταφοράς και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στην υπηρεσία υποδοχής, που καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό. 3.Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης, καθώς και ο χρόνος, που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, τεκμαίρονται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. 4.Εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διαδικασίες πρόσληψης σε οργανικές θέσεις, η πλήρωση των οποίων εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.8/277/8641/π.ε./1.6.2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α΄280) και προκηρύχθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 3Κ/2009 (Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και 5Κ/2009 (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, ολοκληρώνονται κανονικά και οι επιτυχόντες σε αυτές τοποθετούνται σε αντίστοιχες μεταφερόμενες οργανικές θέσεις του «Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης», του «Θεραπευτηρίου Χρο­νίων Παθήσεων Ευρυτανίας» και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών - παραρτημάτων των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας). Οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 140), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για το ως άνω προσωπικό. 5.Η αυτοδίκαιη μεταφορά των ως άνω οργανικών θέσεων και του προσωπικού, που τις κατέχει, πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύουν. Άρθρο 50 Καθορισμός της συνάφειας των τίτλων σπουδών με την ΕΑΕ Η παρ. 11 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) συστήνεται επιστημονική επιτροπή, η οποία θα ορίζει τα κριτήρια και θα εξετάζει τις συνάφειες των μεταπτυχιακών- διδακτορικών τίτλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), καθώς και στη Σχολική Ψυχολογία των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτερο­βάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Επιπλέον, θα εξετάζει τη συνάφεια των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων του ΕΕΠ με την ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωση θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η σύνθεση και η λειτουργία της ανωτέρω Επιτροπής. » Άρθρο 51 Συμπλήρωση τυπικών προσόντων εκπαιδευτικών των κλάδων Πληροφορικής 1.Στο τέλος της υποπερίπτωσης i της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» με κατεύθυνση «Διοίκηση Τεχνολογίας» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τους αποφοίτους που εισήχθησαν μετά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ή του Τμήματος «Πληροφορικής και Τηλεματικής» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής». 2.Στο τέλος της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης β΄ της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση: «ή πτυχίο ή δίπλωμα του Τμήματος «Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων» (Μηχανικών Πληροφορικής) του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή αναγνωρισμένος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών ΤΕΙ της αλλοδαπής». Άρθρο 52 Καθορισμός ωρολογίων προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: «1Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών Γενικού Λυκείου. » 2.Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), αντικαθίσταται ως εξής: «β). αα) Επανακαθορίζονται τα μαθήματα ομάδων προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού της Γ΄ τάξης του ΓΕ.Λ., καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ. και κατανέμονται τα μαθήματα που προβλέπονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των τάξεων του ημερήσιου ΓΕ.Λ. στις τέσσερις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ββ) καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου. » 3.Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118), διαγράφεται η φράση «τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». 4.Η ισχύς του άρθρου αυτού άρχεται από το σχολικό έτος 2015-2016. Άρθρο 53 Θέματα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυμπιάδες 1.Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/ 2003 (Α΄267), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 4342/2015 (Α΄143), αντικαθίσταται ως εξής: «Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Ειδικά η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου. » 2.Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015- 2016 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015. Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 1.Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως: «Ένας Σύμβουλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), ως Πρόεδρος. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτόν αναπληρώνει μέλος του Συμβουλίου, το οποίο ορίζεται κατά περίπτωση με εντολή του Προέδρου. » 2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 56 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4310/2014 (Α΄258), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως: «Εισηγητές ορίζονται, ενώπιον του Συμβουλίου, εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου του τμήματος στο οποίο υπάγεται το ΣΑΕΠ. Οι εισηγητές αναπτύσσουν την εισήγησή τους και αποχωρούν πριν από την ψηφοφορία. » Άρθρο 55 Ρύθμιση θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων Υπουργείου Παιδειας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 1.Η υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (Α΄146) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μία (1) θέση της Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου, σε θέση κλάδου ΥΕ Ευπρεπιστών/στριων » 2.Η υποπαράγραφος 1 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4283/2014 (Α΄189), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως: «1Διορισμοί κληρικών των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Εκκλησίας της Κρήτης και της Δωδεκανήσου, οι οποίοι έλαβαν χώρα μέχρι το έτος 2010 και δεν δημοσιεύθηκαν εκ παραδρομής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρότι οι κληρικοί ανέλαβαν καθήκοντα και μισθοδοτούνται, δημοσιεύονται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. » 3.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο 7 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), αντικαθίσταται εκ νέου ως ακολούθως: «Στις εταιρίες αυτές δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου, όταν με αυτή επιδιώκεται ο προσπορισμός κέρδους. » 4.Η παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Καταργούνται οι πέντε (5) κενές, προσωρινές και προσωποπαγείς, Ιερές Μητροπόλεις Νέων Λιοσίων Φαρσάλων και Δομοκού, Αγιάς και Συκουρίου, Αμαλιάδος και Μεγαλοπόλεως, οι οποίες ιδρύθηκαν με το άρθρο 12 του ν. 1951/1991 (Α΄ 84), ενώ οι λειτουργούσες Ιερές Μητροπόλεις Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου καιΣταγών και Μετεώρων διατηρούνται ως μόνιμες δυνάμενες να πληρωθούν κατά τις διατάξεις του ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α΄ 146). » 5.Στο άρθρο 16 του ν. 1771/1988 (Α΄ 171) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως: «4Κατ’ εξαίρεση, εφόσον στα δημόσια δημοτικά σχολεία των με αριθμό 25153/26.2.1957 (Β΄ 86) και 78871/ 22.3.1962 (Β΄125) κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών δεν υπηρετεί δάσκαλος του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας για την κάλυψη των αναγκών των μαθητών του Καθολικού δόγματος ή της Εβραϊκής θρησκείας και γλώσσας αντίστοιχα, μετά από σχετική εισήγηση των αρμοδίων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι δυνατή η πρόσληψη, ανά σχολικό έτος, εκπαιδευτικού εκτός των οικείων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών του Καθολικού δόγματος και για τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών και γλώσσας της Εβραϊκής θρησκείας. Η επιλογή και πρόσληψη του εκπαιδευτικού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Ιεράς Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας Ελλάδος (Ι.Σ.Κ.Ι.Ε.) και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου (Κ.Ι.Σ) αντίστοιχα. Για την πρόσληψη απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ή πτυχίο Καθολικών ή Εβραϊκών Σπουδών, αντίστοιχα, Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται κατά τις κείμενες διατάξεις. » 6. 1)Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, μετά τη φράση «και γνώμη των αρμόδιων καλλιτεχνικών επιτροπών για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Δ.Ε.Ε.) για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και του Εποπτικού Συμβουλίου Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης για τα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης». 2)Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), μετά τη φράση «των μειονοτικών, ειδικών, εκκλησιαστικών,» προστίθεται η φράση «Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης». 7.Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) προστίθεται νέο εδάφιο ως ακολούθως: «Ειδικά για τα θέματα εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων, οι σχετικές αρμοδιότητες των Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ασκούνται εφεξής από τα οικεία Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.. » Άρθρο 56 1.Η παρ. 2 του άρθρου 160 «Διάρκεια της ισχύος του προϋπολογισμού» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν: τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους. » 2.Α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), μετά τη φράση «στους εκκρεμείς διαγωνισμούς» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων και όσων εξ αυτών έχουν επαναπροκηρυχθεί για οποιοδήποτε λόγο». Β) Η παρ. 3 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων που πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος και μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθέντων και επαναπροκηρυχθέντων διαγωνισμών, καθώς και όσων δαπανών έγιναν το χρονικό διάστημα των διαδικασιών επαναπροκήρυξης, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας.» Γ) Μετά την παρ. 6 του άρθρου 2 της από 10.9.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α΄161), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4369/2016 (Α΄33), προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, εξαιρούνται των διατάξεων του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. » 3.Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 167 του ν. 4099/2012 (Α΄250), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του ανωτέρω προσωπικού, αυτές δύνανται να καλύπτονται για το τρέχον οικονομικό έτος, από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης έσοδά τους. » Άρθρο 57 Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των Α.Ε.Ι. 1.Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Τμήματα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες: α) διορισμού οκτώ (8) Καθηγητών ή υπηρετούντων Λεκτόρων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και β) εγγραφής φοιτητών. » 2.Η παρ. 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του ν. 2454/1997 (Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 51 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος, καθώς και δύο (2) φοιτητές, που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η προσωρινή Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από πέντε (5) Καθηγητές ή Λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό πέντε (5) από Καθηγητές όλων των βαθμιδών των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του μη αυτοδύναμου Τμήματος. » Άρθρο 58 Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου στα Α.Ε.Ι. της χώρας Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως αυτή ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (Α΄24) και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α΄ 298), και μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με τη διάταξη του άρθρου 44 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), αναριθμείται σε παράγραφο 7 και αντικαθίσταται ως εξής: «7.α. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα δύναται δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. γ. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. » Άρθρο 59 Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκείνες που θα εκδοθούν και αφορούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016, ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του οικείου Α.Ε.Ι.. Άρθρο 60 Διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές μονάδες με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος. 2Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετονομασία, κατάργηση, συγχώνευση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών των κατά τα ως άνω, εργαστηριών κλινικών, μουσείων και λοιπών μονάδων. 3Η παρούσα διάταξη ισχύει και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Ε.Α.Π. η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έπειτα από αντίστοιχη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του. » Άρθρο 61 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 1.Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: α) Κοινωνικών Επιστημών, β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, γ) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, δ) Εφαρμοσμένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του Ε.Α.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχολές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών. Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από συνδυασμούς Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) ή και Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.). Με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορούν να δημιουργούνται, να καταργούνται, να μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μίας Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μία Σχολές. Το περιεχόμενο και η δόμηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. και της Ε.Π.Α. καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας. γ) Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη ή πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η γνώμη της Κοσμητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος στην Κοσμητεία. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών. δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη ή πρόταση των αντίστοιχων Κοσμητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. με το συνδυασμό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές. Η γνώμη της Κοσμητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος στην Κοσμητεία. ε) Ως Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των καθηγητών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής μιας από τις Θ.Ε. του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ανανεώνεται. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά στους αναπληρωτές καθηγητές του Ε.Α.Π., στους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π.. » 2.Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄266) μετά το κόμμα (,) στη λέξη «προβλέπονται» και πριν από τη λέξη «και» προστίθεται το διαζευκτικό «ή». 3.Η τελευταία φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄266) αντικαθίσταται ως εξής: «Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.. » 4.Στο εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/ 1997, όπως ισχύει προστίθεται φράση ως εξής: Μετά την τελεία (. ) που έχει τεθεί στο τέλος της φράσης «για οποιονδήποτε άλλο λόγο» και πριν από την έναρξη της φράσης «Σε περίπτωση παραίτησης...» προστίθεται η φράση «Ο Πρόεδρος μπορεί σε κάθε περίπτωση να ασκήσει ο ίδιος τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες». 5.Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4368/2016 (Α΄21) μετά τη φράση «.... δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά» και πριν από την τελεία (. ) που ακολουθεί, προστίθεται κόμμα (,) και φράση ως εξής: «εκτός αυτών που λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας » Άρθρο 62 Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/ 2010 (Α΄ 71), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την περίπτωση γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής)». Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Άρθρο 63 Τροποποίηση του π.δ. 85/2000 (Α΄ 72) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και του π.δ. 96/2003 (Α΄ 86) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» 1.Το π.δ. 85/2000 (Α΄ 72) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 96/2003 (Α΄ 86) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «1Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. » 1)Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «3Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης έχει ως αποστολή: να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών - ζωγραφική, γλυπτική, πολυμέσα/ γραφικές τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, τις ψηφιακές μορφές τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα- animatiοn), τη γραφιστική και να συμβάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παι­δείας και στην προώθηση του πολιτισμού. Παράλληλα, το Τμήμα θα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην ιστορία και θεωρία της τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στα επιμέρους αντικείμενα που ορίζουν τις διακριτές κατευθύνσεις του πτυχίου ως ειδικευμένους και σαφώς προσδιορισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς προσανατολισμούς: α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυμέσα - Γραφικές Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης. Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων και της αισθητικής αγωγής και ιστορίας της τέχνης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα -Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες- οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά μαθήματα - Αισθητική Αγωγή, καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών και τον κανονισμό του Τμήματος παιδαγωγικά μαθήματα. » 4)Το άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής: «2- Φοίτηση - Διάρκεια Σπουδών Τίτλοι - Κατευθύνσεις 1Ο αριθμός των κατ’ έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 1351/1983 (Α΄56), όπως ισχύει κάθε φορά. 2Η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται με τη δια­δικασία του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά. 3Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήψη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών. 4Από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμονται τίτλοι σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. 5Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυμέσων - Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Ο χρόνος έναρξης και το ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η διαδικασία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που απονέμεται από το Τμήμα. » 2.Η ισχύς του παρόντος άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Άρθρο 64 Ρυθμίσεις για την απασχόληση των μελών Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές μονάδες Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Ι.Υ. και λοιπές ρυθμίσεις 1. 1)Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα. » 2)Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 ν. 2889/2001 (Α΄ 37) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και παρέχουν κλινικό-εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανάλογη προς αυτή των πανεπιστημιακών ιατρών, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. » 2.Στην περίπτωση δ΄της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται λέξεις ως εξής: Στο πρώτο εδάφιο μετά τη λέξη «μόνιμα» τίθενται οι λέξεις «ή σε οργανικές θέσεις επί θητεία» και μετά τη λέξη «Ίδρυμα» διαγράφεται το κόμμα (,) και τίθενται οι λέξεις «ή στα νοσοκομεία αυτού» και ακολουθεί κόμμα (,). Άρθρο 65 Στο άρθρο 37 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:« 6. 1)Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. β) Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη, καθώς και η διάταξη της περίπτωση αα΄ της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Άρθρο 66 Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 1.Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄193) καταργούνται. 2.Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4Εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην απόφαση αυτή ορίζεται και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των ανωτέρω σχολείων. Η διάρκεια φοίτησης σε αυτά είναι τετραετής, φοιτούν δε σε αυτά είτε εργαζόμενοι, είτε άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., είτε άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο. » 2.Το άρθρο 7 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου και Τάξεις Μαθητείας 1Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών ως εξής: το «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. 2Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου, καθώς και απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση πτυχίου. Στη Γ΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου. Απόφοιτοι ΕΠΑΛ του παρόντος νόμου δύνανται να εγγράφονται: α) στη Β΄ τάξη σε άλλο τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν ή β) στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες και οι εγγραφές των αποφοίτων και των μαθητών προηγούμενων τύπων σχολικών μονάδων Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΣ, ΕΠΑ.Λ. ν. 3475/2006 και ΕΠΑ.Λ. ν. 4186/2013). 3Το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό. Προϋπόθεση εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητεία» είναι απολυτήριο και πτυχίο του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ., καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑ.Λ. του παρόντος νόμου. Το «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητεία» εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας), έχει διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. ή το Ε.Κ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για τη διοικητική διαχείριση της μαθητείας που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ. Η τοποθέτηση σε χώρους εργασίας των φοιτούντων και παρακολούθησή τους θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η σχέση του εκπαιδευτικού έργου της παρούσας παραγράφου με το εργασιακό και το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. 4Το άρθρο 8 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8και Ειδικότητες 1Στη Β΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου συνιστώνται τομείς σπουδών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε επιμέρους ειδικότητες στη Γ΄ τάξη. 2Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν τομείς και ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., των Επιμελητηρίων και των Επιστημονικών Ενώσεων και τις προτάσεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Ο.Α.Ε.Δ., του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, των Υπουργείων Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3879/2010 μετονομάζεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και συμμετέχει σε αυτή και ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν προτάσεις εκ μέρους των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή προς αυτές του σχετικού αιτήματος, η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό απόφαση εκδίδεται και χωρίς τις προτάσεις τους. » 1)Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 5. 1)Το άρθρο 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «9Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου 1Στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Η Α΄ τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β΄ τάξη διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το πρόγραμμα σπουδών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναθέσεις των διδασκόμενων μαθημάτων στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών όλων των τάξεων του ΕΠΑ.Λ.. 2Προαχθέντες μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ΄ τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β΄ τάξη. 3Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους, β) να ακυρωθεί με απόφαση του Διευθυντή του Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από εισήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Κάθε εκπαιδευτικός των ΕΠΑ.Λ. ή των Ε.Κ. είναι αρμόδιος για τη μαθητεία στον εργασιακό χώρο κατά ανώτατο όριο είκοσι πέντε (25) μαθητών. Για την αναλογία καθηγητών - μαθητών στα εργαστήρια εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των Ε.Κ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας». Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης. Οι απόφοιτοι του «μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε, δύνανται να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,συνολικής διάρκειας εβδομήντα (70) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, οι οποίες διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.» β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 6Στην παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄ 93), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Η αξιολόγηση στα μαθήματα» αντικαθίσταται η φράση «και των τριών» από τη φράση «όλων των » 7. 1)Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις τάξεις του ημερήσιου και εσπερινού ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν τα διδασκόμενα μαθήματα, γενικής παιδείας και τα μαθήματα τομέων και ειδικοτήτων. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 δύνανται να ορίζονται μαθήματα, τα οποία εξαιρούνται από τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το μάθημα. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα. Η Τράπεζα θεμάτων που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 466112 Προγράμματος ΕΣΠΑ δύναται να λειτουργήσει ως προαιρετικό συμβουλευτικό εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή. Για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται: α) μέσος όρος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων ειδικότητας της τελευταίας τάξης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και β) ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθημάτων ειδικότητας της τελευταίας τάξης να μην είναι μικρότερος από οκτώ (08). » 1)Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 8.Στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), η φράση «της «Τάξης Μαθητείας»», αντικαθίσταται με τη φράση «του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας»». 9.Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), διαγράφεται η φράση «από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.» 10. 1)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1.i) Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, ii) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ., και iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστικής, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, κατά προσέγγιση ανάλογο του ποσοστού του αριθμού των υποψηφίων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. για τα ΤΕΙ, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αντιστοιχίες τμημάτων των ΑΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ., καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής.» β).Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 11Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 1Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας» υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά με αυτή έχουν τα Ε.Π.Α.Λ. ή τα Ε.Κ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μέσω των Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για το λόγο αυτόν, μπορεί να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ στα Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) καθορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης των εκπαιδευτικών και β) διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, στη λειτουργία και στα θέματα διοικητικής διαχείρισης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύσταση και λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» του τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. » 1)Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 12.Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «Οι μαθητές υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. » 13.Στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), η φράση «Η «Τάξη Μαθητείας»» αντικαθίσταται με τη φράση «Το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας»». 14.Στο ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθεται νέο άρθρο 14Α ως ακολούθως: «14Αθέματα εκπαιδευτικών 1Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια. 2Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, δύνανται να διατίθενται για τη συμπλήρωσή του και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα μαθήματα, τα οποία δύναται να ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, καθώς και η αντιστοιχία τους με τους κλάδους και τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Η διαδικασία της διάθεσης γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 3Το διδακτικό ωράριο των υπευθύνων εργαστηρίων τομέων και ειδικοτήτων των Ε.Κ. και ΕΠΑ.Λ. μειώνεται κατά δύο (2) διδακτικές ώρες από το ισχύον κάθε φορά διδακτικό ωράριο για τον εκπαιδευτικό, με κατώτερο όριο τις δεκαοκτώ (18) ώρες, εφόσον με βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνεται η λειτουργία αντίστοιχου εργαστηρίου. Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν οριστεί υπεύθυνοι εργαστηρίων: α) πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ή β) πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή γ) φυσικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν προβλέπεται μείωση διδακτικού ωραρίου και αναλαμβάνουν την ευθύνη του εργαστηρίου ως αποκλειστική εξωδιδακτική απασχόληση κατά την κατανομή των εργασιών από το σύλλογο διδασκόντων. 4Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις που συστήθηκαν με υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124) και Α) ανήκουν σε κλάδο στον οποίο προβλέπεται ίδια ή αντίστοιχη ειδικότητα με αυτή του κλάδου στον οποίο ανήκαν οι εκπαιδευτικοί που μετατάχθηκαν σε αυτές, προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου στον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν, Β) δεν ανήκουν στην περίπτωση Α΄ και όσοι εκπαιδευτικοί προέρχονται από τον κλάδο ΔΕ1 προσφέρουν το διδακτικό έργο που προβλέπεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου από τον οποίο έγινε η μετάταξη και με το εβδομαδιαίο ωράριο που ισχύει για τον κλάδο αυτόν, Μετά τη δημοσίευση της παρούσας παραγράφου παύει να ισχύει η παρ. 15 του άρθρου 42, του ν. 2413/1996. » 15. 1)Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, καταργείται. 2)Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 16. 1)Στην παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως ακολούθως: «καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ..» β). Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017. 17Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:« 3Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Π.Ε. και του Σ.Α.Τ.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: τα προγράμματα σπουδών των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ., τα μαθήματα ειδικότητας στα οποία εξετάζονται οι μαθητές για την εισαγωγή τους σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων, τα ειδικότερα κριτήρια και η διαδικασία για την εισαγωγή των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Πυροσβεστικής, της Σχολής Αστυφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και των Πανεπιστημίων. » 18.Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 13 της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5Ειδικά, για τον Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος, του περιεχομένου, της διδακτέας και εξεταζόμενης ύλης, τα προσόντα των διδασκόντων των ναυτιλιακών μαθημάτων, καθώς και τα λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων του Επαγγελματικού Λυκείου, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. » 19.Στο τέλος του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 15, 16 και 17 ως ακολούθως: «15Η εφαρμογή της νέας δομής και του νέου προγράμματος σπουδών που προβλέπεται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, ξενικά από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄ και τη Β΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό έτος 2017-2018 για τη Γ΄ τάξη ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2018-2019 για τη Δ΄ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. Οι μαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2015-2016 στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα εγγράφουν στη Γ΄ τάξη σύμφωνα με τις ισχύουσες πριν τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. 16Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.). Κατ’ εξαίρεση, οι δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύναται να μετατρέπονται σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Ειδικά οι δημόσιες και ιδιωτικές Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) που λειτουργούν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος νόμου και στις οποίες είχαν ήδη εγγραφεί και φοιτούν μαθητές, καταργούνται: α) σταδιακά, η Α΄ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017, η Β΄ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και η Γ΄ τάξη των Σ.Ε.Κ. κατά το σχολικό έτος 2018-2019, και β) οριστικά στις 31.8.2019 » 3)Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. 17.Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικά οι μαθητές που φοιτούν στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021 συνεχίζουν στη Β΄ τάξη και ολοκληρώνουν τις σπουδές του το 2022. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.» 20.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, η απόφαση του άρθρου 8 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, εκδίδεται μόνο από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 67 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 3 της με αριθμό ΓΠ/20082/22.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 2844), η οποία κυρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) τροποποιούνται ως ακολούθως: «17Εφόσον ο φάκελος του υποψήφιου χαρακτηριστεί πλήρης, οι αξιολογητές εντάσσουν τους υποψηφίους σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας: 1Για τους κατόχους πτυχίου στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου Μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. Οι ενδιαφερόμενοι εντάσσονται απευθείας στο Μητρώο Εκπαιδευτών και τους αποδίδεται μοναδικός κωδικός, που ισχύει για κάθε συνεργασία του εκπαιδευτή με όλους τους φορείς του Εθνικού Δικτύου Δια Βίου Μάθησης, Απευθείας συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν: 1Όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων ή τη Δια Βίου μάθηση ή τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ή τη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική από Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από αντίστοιχα αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, οι οποίοι στο πλαίσιο των σπουδών τους σχέδιασαν, ανέλυσαν ή και υλοποίησαν Μικροδιδασκαλίες. 2Οι εκπαιδευτές που είναι ενταγμένοι στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 113613/3.11.2006 κ.υ.α. (Β΄ 1700) με θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 113172/2005 (Β΄ 1593) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτών Ενηλίκων ή σε άλλα Μητρώα Εκπαιδευτών και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών 300 ωρών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών φορέων που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών. 3Οι εκπαιδευτές με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους, Συμμετοχή σε διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας μετά από παρακολούθηση πιστοποιημένου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών: Όσοι υποψήφιοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο κατηγορίες, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Ο ανακεφαλαιωτικός Πίνακας «2» της ιδίας αποφάσεως τροποποιείται ώστε να συμφωνεί με τα ανωτέρω. » Άρθρο 68 Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και κάθε ποσό τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που συνδέονται με δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, διενεργηθείσες μεταξύ των ετών από 1996 έως και 2004 δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996 (Β΄ 826) για λοιπές (εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, αναπτυξιακές κ.λπ.) δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, πλην των αμιγώς ερευνητικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «ανοίκειες πληρωμές» με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4938/30.6.2005 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 938/10.2.2006 έκθεση, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, αίρονται και δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά δια­γράφονται. Άρθρο 69 Οι Ομότιμοι καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν από την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους. Μετά από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, δύναται να παρέχουν διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μέχρι 5 ώρες εβδομαδιαία ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρθρο 70 1.Το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 19 1Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση καθηγητή όλων των βαθμιδών είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν το π.δ. 123/1984 (Α΄ 39) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 111/1994 (Α΄ 4), το π.δ. 119/2005 (Α΄ 177), το π.δ. 187/1996 (Α΄ 145) και το π.δ. 390/1995 (Α΄ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.. Για τα προσόντα εκλογής στις βαθμίδες των καθηγητών εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87), όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται. Οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στη βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους. 2Το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των καθηγητών αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με την προκηρυχθείσα θέση και ειδικότερα βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή και μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. 3Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, από επτά (7) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) καθηγητές με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης. Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτορών που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα καθηγητής, ο οποίος είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο. Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το μέλος του Τμήματος ή το εξωτερικό μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου καταλόγου αναπληρωματικών μελών που ορίστηκε κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος. 4Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του προκειμένου να ορισθεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός τρίτου (1/3) του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική κατάταξή τους. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από επιστήμονες της αλλοδαπής με σχετικό γνωστικό αντικείμενο. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής δύνανται να υποβάλουν εντός της ιδιας προθεσμίας υπόμνημα/-τα, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επέχουν θέση εισηγητικής έκθεσης. 5Εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συντάσσει και γνωστοποιεί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και στους υποψηφίους τη σχετική ημερήσια διάταξη, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της κοινής συνεδρίασης για τη διενέργεια της εκλογής ή μονιμοποίησης. Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών, της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος. Εάν παρέλθουν άπρακτες, με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι προθεσμίες της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.. Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και αποχωρούν. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα καθηγητή καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο: 1Το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον μοναδικό υποψήφιο εάν συγκεντρώσει οκτώ (8) θετικές ψήφους, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. 2Στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει οκτώ (8) θετικές ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει οκτώ (8) θετικές ψήφους, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη. 6Ο Πρόεδρος του Τμήματος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής, διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση καθηγητή στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας. Για τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και το διορισμό των μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ισχύουσες διατάξεις. 7Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης καθηγητή, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του μητρώου αυτού. » 2.Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιόν του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. » 3.Από της δημοσιεύσεως των ως άνω άρθρων καταργούνται: 1)Το άρθρο 17 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και ισχύει. 2)Το άρθρο 18 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει. 3)Η με αριθμό Φ.122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 (Β΄ 2619) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.». 4.Οι σε εξέλιξη ευρισκόμενες κατά τη δημοσίευση των ως άνω άρθρων διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με το κατά τη δημοσίευση των άρθρων νομικό καθεστώς. Άρθρο 71 Ως χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η συνδρομή ή μη του κωλύματος της μη εκπληρώσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας των περιληφθέντων σε πίνακες διο­ριστέων εκπαιδευτικών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θεωρείται η ημερομηνία της ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εφαρμόζεται αναδρομικά και για τους περιληφθέντες στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ παρελθόντων ετών. Άρθρο 72 Το κτιριακό συγκρότημα του παραρτήματος του ΑΤΕΙΘ στο Κιλκίς μετά της οικοπεδικής έκτασης 60.000 τ.μ. του υπ’ αριθμ. 1102β τεμαχίου του αγροκτήματος Κιλκίς - που είχε παραχωρηθεί από τον Υπουργό Γεωργίας με την υπ’ αριθμ. 4104/30.1.2002 απόφασή του - μεταβιβάζονται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, που ορίζεται καθολικός διάδοχος συνέπεια της συγχώνευσης του αρχικού «Τμήματος Παραγωγής και Σχεδιασμού Ενδυμάτων» του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο «Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Προϋπόθεση για τη μεταβίβαση είναι η προηγούμενη οριστική παραλαβή του έργου από το ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Άρθρο 73 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4009/2011 (Α΄ 95) αντικαθίσταται ως εξής: «Επίκουροι και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους μετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. » Άρθρο 74 1.Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 (Α΄ 203), η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013». 2.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2841/2000 αντικαθίσταται ως εξής: «Το Ίδρυμα επιχορηγείται κατ’ έτος από τη Βουλή των Ελλήνων, τα συναφή με τους σκοπούς του Υπουργεία (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και λοιπούς κρατικούς φορείς. Δύναται να επιχορηγείται και από ιδιωτικούς φορείς. Το ύψος της κατ’ έτος επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, των αρμόδιων Υπουργών και των επικεφαλής των αρμόδιων κρατικών φορέων, λαμβανομένης υπόψη αιτιολογημένης έκθεσης του Ιδρύματος για τις ανάγκες του » 3.Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του «Οργανισμού Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»» (Οργανισμού του Ιδρύματος), όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2841/2000, η φράση «του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «του ν. 4182/2013». 4.Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «του άρθρου 33 του υπ’ αριθμ. 18/23.6.1941 κανονιστικού διατάγματος» αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 56 του ν. 4182/2013». 5.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης θ΄ του άρθρου 2 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η δημιουργία και οργάνωση μουσείων, κέντρων ερεύνης, εκδηλώσεων κ.λπ. στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο την προβολή και διάδοση του ιστορικού έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, καθώς και τη διαφύλαξη της ιστορικής του μνήμης, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με το Κράτος, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια και άλλους έγκυρους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Ακόμα, στο πλαίσιο της ανάδειξης της διαχρονικότητας του Ελευθερίου Βενιζέλου η υλοποίηση έργων και κοινωνικών ερευνών για ζητήματα του σύγχρονου ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς περιβάλλοντος, καθώς και σχετικών με θέματα νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική οικονομία » 6.Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίστανται ως εξής: «Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μετέχουν αυτοδικαίως: α) ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ως Πρόεδρος, β) ο Μητροπολίτης Κυδωνιάς και Αποκορώνου, γ) ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανιών, δ) ο Δήμαρχος Χανιών, ε) ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανιών, στ) εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Αγία Σοφία», ζ) εκπρόσωπος της Παγκρητικής Αμερικής, η) ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κρητικών Σωματείων, θ) ο Πρόεδρος της Παγκρητίου Ενώσεως, ι) ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ια) ο Διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη, ιβ) οι Βουλευτές της Αντιπεριφέρειας Χανιών, ιγ) οι Δήμαρχοι Αγίου Νικολάου, Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ιδ) εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανιών, ιε) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Τμήματος Δυτικής Κρήτης, ιστ) ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων. Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν τα υπόλοιπα, τα οποία πρέπει να είναι υψηλού κύρους επιστήμονες ή διακεκριμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την ενίσχυση του κύρους του Ιδρύματος και με αποκλειστική αρμοδιότητα τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος άπαξ του έτους, κατά προτίμηση κατά την επέτειο της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα ή κατά το ετήσιο μνημόσυνο του Ελευθερίου Βενιζέλου, με θέμα της ημερήσιας διάταξης τον ετήσιο προγραμματισμό της επιδίωξης των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως » 7.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «2Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόλυτη πλειοψηφία, τρεις (3) Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Ταμία. Προτεραιότητα για την εκλογή στις θέσεις Αντιπροέδρων έχουν ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ο Δήμαρχος Χανίων. Προτεραιότητα για την εκλογή στη θέση του Γενικού Γραμματέα έχει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Αν οι ανωτέρω δεν αποδέχονται την εκλογή τους στις ως άνω θέσεις, η εκλογή λαμβάνει χώρα μεταξύ των λοιπών. » 8.Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «3Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής, με δυνατότητα επανεκλογής τους για μία ακόμα θητεία, με εξαίρεση τα μέλη τα οποία μετέχουν αυτοδικαίως, εφόσον εξακολουθούν να διατηρούν το αξίωμά τους. Ο Γενικός Διευθυντής που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τέλους του 2016 με δυνατότητα επανεκλογής του. » 9.Οι Αντιπρόεδροι, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ειδικός Γραμματέας και ο Ταμίας που έχουν εκλεγεί για την περίοδο από 22.9.2012 έως 21.9.2016, κατά το ΙΣΤ/27.6.2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, θα εξαντλήσουν τη θητεία τους, εφόσον διατηρήσουν το αξίωμα δυνάμει του οποίου μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. 10.Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας της προβλεπομένης υπό των διατάξεων της συστατικής πράξεως και του άρθρου 99 του α.ν. 2039/1939». 11.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται η λέξη «τετράμηνο» από τη λέξη «εξάμηνο» και προστίθεται, στο τέλος, η φράση «ή του Γενικού Διευθυντή». 12.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, συνιστά, από μέλη του ή και από μη μέλη του, εννεαμελή εκτελεστική επιτροπή στην οποία μεταβιβάζει, κατά πλήρη δικαιοδοσία, όλες τις αρμοδιότητές του, εκτός από την αρμοδιότητα προγραμματισμού των μειζόνων στόχων του Ιδρύματος, μπορεί δε να της αναθέτει και την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, στο πλαίσιο γενικών οδηγιών προς αυτή » 13.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν αυτοδικαίως ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο Δήμαρχος Χανίων, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανιών και εκπρόσωπος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων. Της εκτελεστικής επιτροπής προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος. Τα υπόλοιπα μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η θητεία των μελών που δεν συμμετέχουν στην επιτροπή ως εκ του αξιώματός τους, είναι εξαετής, με δικαίωμα επανεκλογής για μια ακόμα εξαετία. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην εκτελεστική επιτροπή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, του Προέδρου του Συλλόγου των Φίλων του Ιδρύματος και των Προέδρων των Παραρτημάτων του Ιδρύματος » 14.Η παράγραφος 12 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «Η αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Διευθυντή. » 15.Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του Οργανισμού του Ιδρύματος αντικαθίσταται ως εξής: «13Το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά, με απόφασή του, Παραρτήματα στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με σκοπό την προβολή και προώθηση των σκοπών του Ιδρύματος. Τα συνιστώμενα Παραρτήματα τελούν υπό τον έλεγχο και την καθοδήγηση του Ιδρύματος. » 16.Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 5 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 101 και 102 του α.ν. 2039/1939 και του από 20.12.1939 β.δ. (Α΄ 552), αντικαθίσταται από τη φράση «του άρθρου 59 του ν. 4182/2013». 17.Στην περίπτωση δ΄του άρθρου 8 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τους όρους του άρθρου 67 του ν. 4182/2013». 18.Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθεται η φράση «και θεωρεί τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής». 19.Τα άρθρα 9 και 10 του Οργανισμού του Ιδρύματος καταργούνται και τα άρθρα 11 έως 18 αναριθμούνται σε 9 έως 16. 20.Στο αναριθμούμενο σε 9 άρθρο 11 του Οργανισμού του Ιδρύματος η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Επιλέγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος, το οποίο ορίζει, στη σχετική σύμβαση και το χρόνο θητείας του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, μπορεί να συσταθεί θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή. Στη σχετική σύμβαση ορίζονται ο χρόνος θητείας του, οι αρμοδιότητες και η αμοιβή του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση πολιτικός επιστήμονας ή ιστορικός. » 21.Στην περίπτωση δ΄ του ανωτέρω άρθρου του Οργανισμού του Ιδρύματος προστίθενται, μετά τη λέξη «εισηγητής», παύλα και η λέξη «συντονιστής». 22.Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε΄ του ίδιου άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να ασκεί τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα » 23.Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του, αναριθμούμενου σε 12, άρθρου 14 του Οργανισμού του Ιδρύματος, απαλείφεται η φράση «και τα λοιπά στοιχεία τα οποία ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του από 18.1.1941 κανονιστικού διατάγματος». 24.Στην περίπτωση β΄ του αναριθμούμενου σε 14 άρθρου 16 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η λέξη «εκάστοτε» αντικαθίσταται από τη λέξη «διατελέσαντες». 25.Στο αναριθμούμενο σε 15 άρθρο 17 του Οργανισμού του Ιδρύματος, η φράση «των άρθρων 98 του α.ν. 2039/1939 και 110 του Αστικού Κώδικα» αντικαθίσταται από τη φράση «των άρθρων 52 του ν. 4182/2013 και 110 του Αστικού Κώδικα». Άρθρο 75 1.Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α΄33) παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2016. 2.Η παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής: «Έως την ένταξη των Πράξεων «Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1 του παρόντος καλύπτεται από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), ως αρμόδιων φορέων για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση μη ένταξης των ως άνω Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. » 3.Η ισχύς της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄143), ως προς το μέρος που αφορά το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τον Ξενώνα Φιλοξενίας για γυναίκες θύματα βίας των δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. 4.Η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής: «Έως την ένταξη των Πράξεων «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας- Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» και «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η χρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος καλύπτεται από πιστώσεις: α) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποδίδονται απευθείας στους δήμους που είναι αρμόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας, βάσει απολογιστικών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και σε περίπτωση μη ένταξης των ως άνω Πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. » 5.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 28 Απριλίου 2016. Άρθρο 76 Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4099/2012, όπως νυν ισχύει, προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως: «Η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζεται από την ισχύ του ν. 4325/2015 (Α΄47) και για τις συμβάσεις του προσωπικού που προσλήφθηκε για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών. » Άρθρο 77 Η αντιστοιχία Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 139804/Β1/2014 υπουργική απόφαση που εκδόθηκε ως εξουσιοδότηση του ν. 4264/2014, άρθρο 53 παράγραφος 5, επεκτείνεται και ανάμεσα στα Τμήματα: Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας, Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κατ’ εξαίρεση όσοι φοιτητές και φοιτήτριες ΑΕΙ πάσχουν βάσει αποδεικτικών των ΚΕΠΑ με αναπηρία τουλάχιστον 67%, δύνανται χωρίς περιορισμούς να μετεγγράφονται στην πόλη που ακολουθούν τη θεραπευτική τους αγωγή, στα αντίστοιχα τμήματα των Σχολών της ίδιας επιστημονικής ή γνωστικής κατεύθυνσης, που έχουν την ίδια διάρκεια σπουδών και στα οποία τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε αυτά, είναι κατά πλειοψηφία ίδια ή εξαιρετικώς συναφή μεταξύ τους, και επίσης λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Άρθρο 78 Στο άρθρο 16 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3Α, η οποία έχει ως εξής: «3Α. α) Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για είκοσι (20) έτη, η χρήση των ακινήτων μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους, που περιγράφονται στην επόμενη υποπαράγραφο, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών. β) Τα κτήρια, τα οποία ευρίσκονται στη Ζώνη Α2 του Ολυμπιακού Πόλου Φαλήρου, κατά τις διατάξεις του από 26.3.2002 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Ε.Σ.Ο.Α.Π.) Περιοχής Εγκαταστάσεων ΒeachVοlley και Ανάπλασης της περιοχής του Φαληρικού Όρμου (Ν. Αττικής)» (Δ΄ 2002), όπως αυτά απεικονίζονται στη συνημμένη στο εν λόγω προεδρικό διάταγμα οριζοντιογραφία και προσδιορίζονται στην κάτοψη και στο γενικό τοπογραφικό με αριθμό σχεδίου Α5- ΑΤ-ΣΚ-ΚΑΖΧΧ-001-0, των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος άρθρου, ήτοι το κτήριο Α210 και τμήμα του κτηρίου Α240, που περικλείεται μεταξύ των αξόνων 8 και 1 και τα parking διαπιστευμένων και V.VΙΡ. γ) Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται κάθε διαδικασία και λεπτομέρεια για τη χρήση των παραπάνω ακινήτων. δ) Κάθε αντίθετη διάταξη προς την ανωτέρω ρύθμιση καταργείται. » Άρθρο 79 Στις περιπτώσεις δημόσιων έργων που εκτελούνται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, χωρίς πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξή τους, τα οποία αν και δεν αποτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα από πόρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χρηματοδοτούνται με οποιοδήποτε τρόπο είτε εξαρχής είτε μετά την αποπεράτωσή τους είτε μετά την ολοκλήρωση συγκεκριμένου σταδίου τους, από αλλοδαπό δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα σε οποιοδήποτε ποσοστό, δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» (Α΄ 116), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.). Στην περίπτωση αυτή, η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Άρθρο 80 Ως ανταμοιβή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της Χώρας για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας ορίζεται η παροχή έκπτωσης επί των αντίστοιχων ρυθμιζόμενων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου ως εξής: 1.Έκπτωση στις χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) του άρθρου 143 παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4001/2011 που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρεχόμενη ανταμοιβή ισοδυναμεί με έκπτωση 2% για κάθε εκατοστιαία μονάδα (1%) συνολικής εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος. Το μέγιστο ποσοστό της παρεχόμενης έκπτωσης δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιβαλλόμενη χρέωση μικρότερη από το 20% της μεσοσταθμικής τιμής ΕΤΜΕΑΡ, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας προκειμένου για τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. 2.Έκπτωση στις λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου (ΥΚΩ, Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου διανομής και Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς). Η παρεχόμενη ανταμοιβή ισοδυναμεί με έκπτωση 2% επί του αντίστοιχου εφαρμοζόμενου ρυθμιζόμενου τιμολογίου για κάθε εκατοστιαία μονάδα (1%) συνολικής εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου από την έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος. Ορίζεται μέγιστο όριο εξοικονόμησης ενέργειας 40% για τον υπολογισμό της παρεχόμενης έκπτωσης. Οι σχετικώς παρεχόμενες εκπτώσεις επί των ανωτέρω ρυθμιζόμενων χρεώσεων, πλην ΕΤΜΕΑΡ, για όλους τους δικαιούχους, σε κάθε περίπτωση δεν δύνανται να υπερβαίνουν το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ συνολικά για κάθε έτος. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως με απόφαση της ΡΑΕ, βάσει της ετήσιας μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 3.Η επιτυγχανόμενη εξοικονόμηση υπολογίζεται βάσει μεθοδολογίας που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016 και η οποία λαμβάνει υπόψη τη διαφορά που προκύπτει κατά τη σύγκριση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία κατανάλωσης που πιστοποιεί ο αρμόδιος Διαχειριστής δικτύου, με την κατανάλωση του έτους έναρξης του πιλοτικού προγράμματος, καθώς και μεταβολές στοιχείων που αφορούν στις υποδομές και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας. 4.Η παρεχόμενη έκπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους, βάσει των πιστοποιημένων στοιχείων κατανάλωσης που προσκομίζονται στη ΡΑΕ με ευθύνη του αρμόδιου Διαχειριστή δικτύου, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους. Εντός της ίδιας προ­θεσμίας προσκομίζονται από κάθε φορέα που εντάσσεται στο πιλοτικό πρόγραμμα, τυχόν πρόσθετα αναγκαία στοιχεία για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, όπως καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης γ΄. 5.Ειδικά για το έτος 2016, η εξοικονόμηση ενέργειας πιστοποιείται με απόφαση της ΡΑΕ που λαμβάνεται τον Σεπτέμβριο του 2016, βάσει των στοιχείων του πρώτου εξαμήνου του 2016, και του αντίστοιχου διαστήματος του 2015, καθώς και των απαιτούμενων στοιχείων που προσκομίζουν οι διαχειριστές και λοιποί φορείς μέχρι το τέλος του μηνός Αυγούστου 2016. 6.Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται αναδρομικά από την πρώτη Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, διενεργείται δε σχετική εκκαθαριστική πράξη από τον αρμόδιο Διαχειριστή, εντός μηνός από την έκδοση της ως άνω προβλεπόμενης απόφασης της ΡΑΕ. 7.Τα ποσά των παρεχόμενων εκπτώσεων βάσει του παρόντος ανακτώνται μέσω των αντίστοιχων εφαρμοζόμενων μεθοδολογιών σχετικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις τιμολογίων. 8.Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δύναται να καθορίζεται κάθε απαραίτητο για την υλοποίηση της παρούσης θέμα. Άρθρο 81 Το άρθρο 77 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Προστίθεται παρ. 36 στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ως ακολούθως: «36Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιό­τητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄83), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος. » ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-05-11 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/83
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις. 2016/4395 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης. 2017/4473 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 2018/4554 2018
Τροποποίηση του π.δ/τος 46/2016 “Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου” (Α΄ 74). 2017/8 2017