Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Ιουνίου 2014, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών, της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (στο εξής αναφερόμενα ως «Τα Μέρη»), - Λαμβάνοντας υπ όψη τις άριστες πολιτικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας καιτης Δημοκρατίαςτου Αζερμπαϊτζάν,- Επαναβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, ειδικά στις αρχές της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, . εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, οι οποίες συνιστούν το θεμέλιο των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, - Σημειώνοντας ότι η ΕΕ και η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν να εντείνουν την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική συνεργασία, καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας , - Αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημαντική εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών της ΕΕ και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ, - Λαμβάνοντας υπ όψη την επιθυμία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν να προωθήσει στενότερη συνεργασία με την ΕΕ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, - Λαμβάνοντας υπ όψη την επιθυμία των δύο Μερών να θεμελιώσουν πιο στενή συνεργασία, με σκοπό τη προσέγγιση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην ΕΕ, - Υπενθυμίζοντας το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας . του Αζερμπαϊτζάν», το οποίο υπεγράφη στις 11 Απριλίου 1997 στο Μπακού, Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία μεταξύ τους και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ άλλων κρατικών αρχών και οργανισμών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν , μέσω της ανταλλαγής εμπειρίας, εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ. Άρθρο 2 Η συνεργασία που αναφέρεται στο Άρθρο 1 θα εστιάζεται στην προετοιμασία και εφαρμογή: α) εκπαιδευτικών προγραμμάτων, β) προγραμμάτων για την ανάπτυξη ικανοτήτων δημοσίων υπαλλήλων, γ) εκπαιδευτικών επισκέψεων, δ) σεμιναρίων, ε) κοινών σπουδών και ερευνών, στ) ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. ·Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει επίσης την παροχή εξειδικευμένης αρωγής για την ανάπτυξη προγραμμάτων οικοδόμησης δυνατοτήτων . · Άρθρο 3 Για την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου τα Μέρη θα ανταλλάσουν ιδέες και προτάσεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου κάθε έτους, γιασυγκεκριμένες . δραστηριότητες που θα αναληφθούν το επόμενο έτος. Προς το σκοπό αυτό, τα Μέρη μπορούν να αποφασίζουν την κατάρτιση κοινά συμφωνηθέντων ετησίων χρονοδιαγραμμάτων. Τα Μέρη είναι επίσης πρόθυμα να πραγματοποιούν τακτικές συναντήσεις, στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να συζητούν την εφαρμογή των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στο Άρθρο 2. Η επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα λαμβάνει χώρα μέσω της .διπλωματικής οδού. Άρθρο 4 Τα Μέρη θα εξετάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων συνεργασίας που αναφέρονται στο Άρθρο 2, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς θεσμικής συνεργασίας και τους σχετικούς χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ ή τους αντίστοιχους εθνικούς προϋπολογισμούς τους. Άρθρο 5 Το παρόν Μνημόνιο μπορεί να τροποποιηθεί με αμοιβαία συναίνεση των Μερών. Οι τροποποιήσεις θα ενσωματώνονται σε χωριστά πρωτόκολλα, τα οποία θα τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 6 του Μνημονίου. Τα εν λόγω πρωτόκολλα θα αποτελούν συστατικό μέρος του παρόντος Μνημονίου. Άρθρο 6 Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα της τελευταίας γνωστοποίησης; βάσει της οποίας τα Μέρη ενημερώνουν το ένα το άλλο γραπτώς, μέσω της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των. σχετικών εσωτερικών των διαδικασιών για τη θέση του σε ισχύ. Το παρόν Μνημόνιο. θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστη χρονική περίοδο. Κάθε Μέρος μπορεί να τερματίσει · το παρόν Μνημόνιο με γραπτή γνωστοποίηση μέσω .της διπλωματικής οδού. Στην περίπτωση αυτή, το παρόν Μνημόνιο θα παύσει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά τη γνωστοποίηση αυτή. Υπεγράφη στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2014, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στην ελληνική, στην αζερική και στην αγγλική γλώσσα, όλων των κειμένων όντων εξίσου αυθεντικών. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, θα επικρατεί το αγγλικό κείμενο.Για το Υπουργείο Εξωτερικών τηςΕλληνικής Δημοκρατίας Ευάγγελος Βενιζέλος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΥπουργόςΕξωτερικών της Ελληνικής ΔημοκρατίαςΓια το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Εlmar Μammadyarον Υπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
Article 2
1.  
    Τα καταρτιζόμενα ετήσια χρονοδιαγράμματα και προγράμματα συνεργασίας του άρθρου 3 του κυρούμενου Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή απόφαση των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών
Article 3 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού"
1.  
  1. Οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), οι οποίοι καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2016-2017, υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
  2. Επιπλέον, για το σχολικό έτος 2016- 2017 ο έλεγχος των ενστάσεων επί των ανωτέρω πινάκων υπόκειται στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ.
  3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4210/2013 (Α΄254) και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες αναπληρωτών της περίπτωσης α΄.
2.  
    Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του Ν. 4386/2016 (Α΄83) μετά τη φράση «εφαρμόζεται και για τους μαθητές» προστίθεται η φράση «και τους αποφοίτους». Το παρόν ισχύει από 11.5.2016.
Article 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Name
Label
Label