Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

Άρθρο 1
1.  
  Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης Α. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η από 24 Ιουνίου 2016 σύμβαση, που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» και η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», η οποία κρίνεται συμφέρουσα και επωφελής για το Ελληνικό Δημόσιο. Η Σύμβαση Παραχώρησης παρατίθεται στην ελληνική γλώσσα. Β. Το περιεχόμενο της κυρούμενης Σύμβασης έχει κατά λέξη ως εξής:.
Άρθρο 2 "Κρατική εποπτεία"
1.  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ενεργεί ως διαχειριστική αρχή του Λιμένα Πειραιά και ως πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά.
2.  
  Το Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 3 "Χερσαία Λιμενική Ζώνη"
1.  
  Το δικαίωμα που χορηγείται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» κατά παραχώρηση και σύμφωνα με την κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης, δεν απονέμει ούτε εκχωρεί σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε από τους υφισταμένους ή μελλοντικούς διαδόχους της οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά, ούτε επιδρά στη φύση της τελευταίας ως περιουσιακού στοιχείου κυριότητας του Δημοσίου ευρισκόμενου σε κοινή χρήση.
2.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ και να συναινεί στην ανανέωση των συμβάσεων υποπαραχώρησης αναφορικά με τις περιοχές που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3.6. (Καθορισμένες Υποπαραχωρήσεις) της Σύμβασης Παραχώρησης, με όρους και προϋποθέσεις ουσιωδώς ταυτόσημους με τους ισχύοντες. Οποιοδήποτε κόστος συντήρησης προκύπτει για τις περιοχές και τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω υποπαραχωρήσεις θα βαρύνουν τον κατά περίπτωση υποπαραχωρησιούχο.
3.  
  Όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσεως μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, είτε υφισταμένων είτε μελλοντικών, οι οποίες παρέχουν ή προβλέπουν δικαιώματα κατοχής, χρήσης και/ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε τμήματος των περιοχών ή περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και απορρέουν ως έννομη συνέπεια από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή έστω σχετίζονται με τέτοια δικαιώματα (οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις συλλογικά αναφερόμενες εφεξής ως «Παράγωγες Ρυθμίσεις») διέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεών της. Με την εξαίρεση της περίπτωσης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου 3:.
 1. κάθε Παράγωγη Ρύθμιση λύεται σε περίπτωση λήξης ή πρόωρης καταγγελίας αντίστοιχα της Σύμβασης Παραχώρησης και
 2. κανένα πρόσωπο το οποίο ωφελείται έμμεσα ή άμεσα από οποιαδήποτε Παράγωγη Ρύθμιση δεν δύναται να αποκτήσει ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και την εν λόγω Παράγωγη Ρύθμιση
4.  
  Με την καταγγελία ή τη λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να υποκατασταθεί στο σύνολο ή σε μέρος των υφισταμένων και μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», όπως αυτές απορρέουν από Παράγωγη Ρύθμιση ή σχετίζονται με αυτήν, με όρους και προϋποθέσεις που μπορούν να συμφωνούνται και να περιλαμβάνονται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ, αφενός, του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών και, αφετέρου, από τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο ή αντισυμβαλλόμενους της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται:
 1. στην περίπτωση υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και/ή σύμφωνα με το άρθρο 12 (Χορήγηση Δικαιωμάτων και Ανάθεση Υποχρεώσεων από τον ΟΛΠ) της Σύμβασης Παραχώρησης, ή/και.
 2. στην περίπτωση απόδοσης από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» στο Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε τμήματος των παραχωρούμενων χώρων ή περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 (Λήξη Διάρκειας - Απόδοση) της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απόδοσης έπειτα από τη λύση της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τους όρους της, ή/και.
 3. κατά την άσκηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων του πρόσβασης, επέμβασης ή παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 20 (Δικαίωμα Πρόσβασης και Δικαίωμα Παρέμβασης) ή το άρθρο 21 (Δικαίωμα Υποκατάστασης - Υπεισέλευσης) της Σύμβασης Παραχώρησης
Άρθρο 4 "Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη"
1.  
  Οι αρμοδιότητες της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» επί της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά μπορούν να ασκούνται ως εξής και με γνώμονα τα κάτωθι:.
 1. να μπορεί η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» να ασκεί τα δικαιώματα που της απονέμονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις σχετικές υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη συντήρηση του λειτουργικού βάθους κρηπιδώματος των πλωτών τμημάτων της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά,.
 2. να παρέχεται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» η δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία,.
 3. να επιτρέπεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, και
 4. να διευκολύνεται η επικοινωνία και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Δημοσίου που είναι επιφορτισμένες με τη διαφύλαξη της τάξης, την επιβολή του νόμου, την ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εντός του Λιμένα Πειραιά, τόσο σε τακτική βάση, όσο και εκτάκτως, σε ανταπόκριση σε μεμονωμένα και επείγοντα περιστατικά όσο και για την εφαρμογή σχεδίων ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων
2.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τη δαπάνη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α΄ 16) αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά, στο μέτρο που σχετίζονται με τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί έως και τις 24.6.2016. Όπου ο όρος αυτός απαντά, οποιαδήποτε αναφορά στον «Οργανισμό» στο κείμενο του προαναφερθέντος νόμου θα θεωρείται ως αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.  
  Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 2, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τις υποχρεώσεις και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α΄ 16) αναφορικά με τον Λιμένα Πειραιά.
4.  
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε υποπαραχώρηση ή άλλου είδους συμφωνία με οποιοδήποτε πρόσωπο, σχετιζόμενη με τη χορήγηση αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε τμήμα της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά. Για την αποφυγή αμφιβολίας, οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 (Χερσαία Λιμενική Ζώνη) του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη.
Άρθρο 5 "Εξουσιοδότηση και εφαρμογή κανονισμών"
1.  
  Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκούνται με τρόπο αντίθετο με τα προβλεπόμενα στην κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης
2.  
  Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ιδίως εκείνων που αφορούν στην έκδοση κανονισμών που διέπουν οποιοδήποτε από τα διοικητικά θέματα αναφορικά με το Λιμένα Πειραιά, περιλαμβάνοντας:
 1. τον ορισμό διατυπώσεων και διαδικασιών που θα εφαρμόζονται στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις σκαφών από και προς τον Λιμένα του Πειραιά και εντός αυτού,
 2. τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση, πλεύση, και αποτελεσματική υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων, της σήμανσης, της ρύθμισης της ταχύτητας πλεύσης και των προϋποθέσεων ρυμούλκησης και/ή πλοήγησης,
 3. τη μέθοδο και τη διαδικασία υποδοχής πλοίων,
 4. τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κατανομή των αγκυροβολίων, τον ελλιμενισμό, την πρόσδεση και αγκυροβόληση των πλοίων,
 5. τους κανόνες και τις διαδικασίες αναφορικά με ναυάγια πλοίων ή άλλα αντικείμενα στα ύδατα του Λιμένα Πειραιά, τα οποία παρεμποδίζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την πλεύση,
 6. τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με την επίβλεψη της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, κάθε υπηρεσίας από αυτές των κατηγοριών που απαριθμούνται στο άρθρο 11.1 και 11.2 της Σύμβασης Παραχώρησης,.
 7. κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την τάξη και την ασφάλεια κατά την πλεύση των σκαφών, τη χερσαία κυκλοφορία, τον ελλιμενισμό των σκαφών, την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, τη φορτοεκφόρτωση, καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κατηγοριών κατάταξης κινδύνου και της ισχύος ειδικών καθεστώτων σε ορισμένες τάξεις ή κατηγορίες για καθένα από τα προαναφερθέντα ζητήματα,
 8. κανόνες και κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή στο εργασιακό περιβάλλον, σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,
 9. κανόνες και κανονισμούς για την πρόληψη της ρύπανσης ή μόλυνσης της θαλάσσιας, χερσαίας και εναέριας λιμενικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης υγρών, υλικών, ουσιών ή αντικειμένων στα λιμενικά ύδατα και στις αποβάθρες ή ποικίλων ειδών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, για τον ορισμό μέτρων προφύλαξης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση και τη διαχείριση ενδεχομένως ρυπογόνων, μολυσματικών, οχληρών ή κινδυνωδών φορτίων, καθώς και τις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση διάχυσης ρύπων, απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων των πλοίων,
 10. την ενίσχυση των αρμόδιων παράκτιων σταθμών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την ιδιότητά της ως «Λιμενικής Αρχής» ή/και οποιασδήποτε μέλλουσας αρχής ή αρχών ήθελε ιδρυθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να επιβλέψουν τη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα επίβλεψης, παρακολούθησης και ελέγχου των προαναφερθέντων τομέων, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών και επιβολής διοικητικών κυρώσεων
3.  
  Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει ή αποκλείει την εφαρμογή Γενικών Κανονισμών Λιμένα και/ή Ειδικών Κανονισμών Λιμένα που βρίσκονται σε ισχύ στο Λιμένα Πειραιά, ή την έκδοση περαιτέρω όμοιων κανονισμών, σύμφωνα με τις Ενότητες 156 κ.ε. του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄261).
Άρθρο 6 "Κοινή χρήση της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά"
1.  
  Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να σέβεται και να διατηρεί τη φύση της Λιμενικής Ζώνης ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, να διασφαλίζει ότι ο Λιμένας Πειραιά λειτουργεί ως δημόσιος λιμένας και να εξασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.  
  Κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες του Λιμένα Πειραιά, καθώς και κατά την παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων χρήσης ή υποπαραχώρησης σε ορισμένα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης ή δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα τμήματα αυτά ή αφορούν σε υποδομή, κτήρια ή εργασίες σχετικές με τα τμήματα αυτά, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οφείλει να εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και να θεσπίζει εύλογα και ανταποκρινόμενα στη συναλλακτική πρακτική ποσοτικά όρια και κριτήρια διάκρισης μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών διαγωνισμού και επιλογής. Οι εσωτερικοί κανονισμοί οφείλουν να είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, την κείμενη νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.
3.  
  Επί των διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων παραγράφων, και οι οποίες διακρίνονται από εκείνες που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 9, μεταξύ, αφενός, της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και, αφετέρου, οποιουδήποτε χρήστη ή χρηστών ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου αποδεικνύει έννομο συμφέρον, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά. Οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου εκδικάζονται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο και κηρύσσεται υποχρεωτικά προσωρινά εκτελεστή.
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δε θίγουν την αρμοδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 263/1968 (Α΄ 12), όπως ισχύει, καθώς και την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή κατά την οποία λαμβάνει γνώση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο καταλαμβάνει αυθαίρετα οποιοδήποτε τμήμα των Παραχωρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης).
Άρθρο 7 "Λιμενικά Τέλη και Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών"
1.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» εξουσιοδοτείται να ορίζει, να επιβάλλει και να εισπράττει για ίδιο λογαριασμό:.
 1. λιμενικά τέλη υποδομών και
 2. τέλη λιμενικών υπηρεσιών, όπως καθένα από τα παραπάνω έχει εκάστοτε προσδιοριστεί ή/και (κατά περίπτωση) εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (Έσοδα Λιμένα και Τιμολογιακή Πολιτική) της Σύμβασης Παραχώρησης.
 3. Έως το τέλος του 2016, τα λιμενικά τέλη υποδομών και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών θα ορίζονται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» στα επίπεδα που αναγράφονται στα ήδη ισχύοντα τιμολόγια κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.
2.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία του Λιμένα Πειραιά και καθιερώνει και εφαρμόζει τιμολογιακές πολιτικές σύμφωνα με τις αρχές αυτές.
3.  
  Ο ιδιοκτήτης, ο ναυλωτής, ο διαχειριστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος κάθε σκάφους είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι αναφορικά με το σκάφος για την πληρωμή κάθε τέλους που επιβάλλεται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1.
4.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» δικαιούται, οποτεδήποτε, να αιτηθεί την εκχώρηση προς το Δημόσιο του συνόλου ή μέρους των αξιώσεων ή απαιτήσεών της που απορρέουν από την επιβολή τελών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, έναντι προκαταβολής προς το Δημόσιο μη επιστρεπτέου διοικητικού τέλους, το οποίο θα υπολογίζεται σε ποσοστό της ονομαστικής αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Το Δημόσιο δύναται να βεβαιώνει κάθε ποσό από τις απαιτήσεις που του εκχωρούνται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και να επιδιώξει την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 Α΄ 90). Το σύνολο των πράγματι εισπραττόμενων εσόδων, πλην των εξόδων εκτέλεσης και των παρεπόμενων εξόδων είσπραξης, αποδίδονται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που εφαρμόζεται για την εφαρμογή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του προσδιορισμού του ισχύοντος συντελεστή υπολογισμού του διοικητικού τέλους του Δημοσίου, της μορφής της αίτησης εκχώρησης και οποιασδήποτε άλλης σχετικής λεπτομέρειας ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5.  
  Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος δε θίγεται η αρμοδιότητα οποιασδήποτε αρχής ανταγωνισμού ή άλλης ρυθμιστικής αρχής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας
Άρθρο 8 "Σύναψη συμβάσεων"
1.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση έργων και για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς επίσης και να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στα άρθρα 9.3 και 12 της Σύμβασης Παραχώρησης.
2.  
  Κατά τη διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται και δεν περιορίζονται από όποιους τυχόν σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.
3.  
  Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης), θα εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, σύμφωνα με τη ειδική διαδικασία των άρθρων 615 – 620 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.
4.  
  Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία των συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης, θα εκδικάζονται από τα Δικαστήρια του Πειραιά κατά την τακτική διαδικασία, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.
Άρθρο 9 "Λιμενικά έργα"
1.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δύναται να προκηρύττει διαγωνισμούς και να αναθέτει συμβάσεις έργων ως ιδιωτικές συμβάσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χωρίς να υποχρεούται προς τούτο να ακολουθήσει τυπικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
2.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το σύνολο των εργασιών που έχει αναθέσει και οι οποίες διενεργούνται εντός του Λιμένα Πειραιά, πληρούν όλα ανεξαιρέτως τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα, καθώς και τις προδιαγραφές και τις εγγυήσεις τάξης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής μέριμνας, όπως εκάστοτε ορίζονται από την νομοθεσία που ισχύει για την εκτέλεση δημόσιων λιμενικών έργων στην Ελλάδα.
3.  
  Οι οριστικές μελέτες σχετικά με έργα που αναλαμβάνονται από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ή για λογαριασμό της λαμβάνουν τη διοικητική έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 3, οριστική μελέτη που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής τεκμαίρεται ότι συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης, εφόσον υποβάλλεται μαζί με ενυπόγραφη δήλωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως αυτός ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, με την οποία και βεβαιώνεται ότι η μελέτη έχει ελεγχθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 7.6 και 7.7 της Σύμβασης Παραχώρησης και ο συνοδευτικός φάκελος είναι πλήρης. Η εν λόγω έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της οριστικής μελέτης, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης.
4.  
  Η περιοχή μη στεγασμένης ναυπηγοεπισκευής ορίζεται στην θέση «Καρνάγια» και εμφαίνεται στον Τομέα 26 (ιδιωτικές εκτάσεις) του «Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος» που συνάπτεται στη Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής και εκτείνεται περαιτέρω με κατεύθυνση προς Νότο προς τα θαλάσσια σύνορα που εμφαίνονται στο προαναφερθέν διάγραμμα ως «γραμμή επέκτασης» (νέο θαλάσσιο σύνορο) («η Καθορισμένη Περιοχή»). Στην Καθορισμένη Περιοχή επιτρέπεται να αναγείρονται μόνο προσωρινές κατασκευές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 74 του ν. 4067/ 2012 (Α΄ 79), σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 21 («Προσωρινές κατασκευές») του προαναφερθέντος νόμου. Στο μέτρο που οι εν λόγω προσωρινές κατασκευές συνίστανται σε στέγαστρα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 79 του ν. 4067/2012, αυτές συμμορφώνονται υποχρεωτικά με την προδιαγραφή ανώτατου ύψους. Κάθε αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 4 άδεια για κτίσμα ή άλλη εγκατάσταση θα εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μετά από αίτηση κάθε προσώπου που αποδεικνύει νόμιμο δικαίωμα κατοχής αναφορικά με το τμήμα εκείνο της καθορισμένης έκτασης στο οποίο αφορά η εγκατάσταση ή η προσωρινή κατασκευή, σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να αποκλείεται και η υποβολή κοινής αίτησης από πρόσωπα που αποδεικνύουν τέτοιο νόμιμο δικαίωμα κατοχής σε όμορες εκτάσεις. Αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση αδειών για κτίσματα ή εγκαταστάσεις σχετικά με στέγαστρα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο που να πληροί τις προδιαγραφές έγγραφης τεκμηρίωσης που τάσσει το άρθρο 21 του ν. 4067/2012.
Άρθρο 10 "Φορολόγηση και σχετικά θέματα"
1.  
  Τυχόν φορολογική υποχρέωση της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» αναφορικά με την κατοχή ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των υπό παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ως δημόσιας περιουσίας ευρισκόμενης σε κοινή χρήση («δημόσιου κοινόχρηστου πράγματος»), σε συνδυασμό με τη φύση των δικαιωμάτων της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, ούτε η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν, αποκτά ή λαμβάνει κατά παραχώρηση εμπράγματα δικαιώματα στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Λιμένος Πειραιά ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Για τους χώρους και τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δεν υπόκειται στο ν. 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.
2.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνά με δικές της δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, όπως και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία μέσα στο Λιμένα του Πειραιά. Καμία Δημοτική αρχή ή άλλη οργανωτική της υπομονάδα, δεν έχει αρμοδιότητα να επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με χώρους που περιλαμβάνονται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα είτε με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980 είτε με το άρθρο 25, παράγραφος 12 (περί του «ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού») ή με την παράγραφο 14 (περί «πιθανών ανταποδοτικών τελών») του ν. 1828/1989 ή με το άρθρο 82, παρ. 2 του π.δ. 30/1996 ή με τα άρθρα 83 παρ. 1 και 225 παρ. 5 του ν. 3463/2006 ή κατ’ επίκληση άλλης διάταξης.
3.  
  Με αφετηρία το έτος 2017, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο:
 1. θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της Δημόσιας Αρχής Λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) κατά ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό επί του συνόλου όλων των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, και.
 2. θα αποδίδει στους Δήμους Πειραιώς, Δραπετσώνας-Κερατσινίου, Περάματος και Σαλαμίνας έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί του συνόλου όλων των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος.
 3. Το συνολικό ποσοστό της περιπτώσεως β΄ θα κατανέμεται σε καθέναν από τους προαναφερθέντες Δήμους κατά την ακόλουθη αναλογία:
 4. (i) ο Δήμος Πειραιώς θα δικαιούται το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του συνολικού ποσοστού, (ii) ο Δήμος Δραπετσώνας - Κερατσινίου θα δικαιούται το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσοστού, (iii) ο Δήμος Περάματος θα δικαιούται το είκοσι επτά τοις εκατό (27 %) του συνολικού ποσοστού και (iν) ο Δήμος Σαλαμίνας θα δικαιούται το τέσσερα τοις εκατό (4 %) του συνολικού ποσοστού.
 5. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιον Δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
 6. Το ακριβές ποσοστό των περιπτώσεων α΄ και β΄, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 7. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιον Δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 10Α "Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης: α) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 5115.1/2/2004 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄390/26.2.2004), διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κατάργησή του από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την αντικατάστασή του κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων. β) Ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθμό 8311.2/01/10/28.1.2010 υπουργική απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 89/2.2.2010) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την κατάργηση και αντικατάστασή του με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Π. Α.Ε.

ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11 "Μετάταξη προσωπικού"
1.  
  Επιτρέπεται η μετάταξη του πάσης φύσεως προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με την ίδια σχέση εργασίας σε υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε Οργανισμούς Λιμένα, καθώς και σε εταιρείες του ν. 3429/2005, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου κατά το χρόνο διενέργειας της μετάταξης, εφόσον το προσωπικό αυτό, σωρευτικά:.
 1. εξακολουθεί να υπηρετεί στην αντίστοιχη εταιρεία έως το χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος και
 2. υποβάλει αίτηση για μετάταξη εντός προθεσμίας που, για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ενώ για το προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να ορίζεται ανώτατος αριθμός προσωπικού της κάθε εταιρείας που επιτρέπεται να μεταταγεί, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Αν οι αιτήσεις μετάταξης είναι περισσότερες από τον ανώτατο αυτόν αριθμό, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις όσων έχουν τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία στην αντίστοιχη εταιρεία μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός αυτός.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, διαδικασίας και εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση μετάταξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνονται οι προθεσμίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 5 του παρόντος ή να χορηγείται νέα προθεσμία.
4.  
  Στην αίτηση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ο εργαζόμενος μπορεί να δηλώνει την προτίμησή του για μετάταξη σε συγκεκριμένη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο. Αν με την κοινή απόφαση της προηγούμενης παραγράφου έχουν οριστεί συγκεκριμένες υπηρεσίες, φορείς ή νομικά πρόσωπα, στα οποία μπορεί να γίνει μετάταξη, οι προτιμήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε αυτά.
5.  
  Η μετάταξη του προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε. διενεργείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και του προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του εποπτεύοντος την οικεία υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο, Υπουργού. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή ή συνιστώμενη με την απόφαση της μετάταξης θέση συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσεται. Εφόσον ο εργαζόμενος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η αίτηση προτίμησης του προς μετάταξη εργαζομένου γίνεται δεκτή αφού ληφθούν υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στο φορέα προέλευσης με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μετατάσσονται, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους των διατάξεων των νόμων 4369/2016 και 4354/ 2015 αντίστοιχα. Όποιος μετατάσσεται σε κατώτερη κατηγορία κατατάσσεται στο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο της νέας κατηγορίας με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας του, χωρίς να διατηρεί τυχόν διαφορά αποδοχών. Η διάταξη αυτή είναι ειδική και κατισχύει κάθε αντίθετης διάταξης.
Άρθρο 12
1.  
  Επιτρέπεται το άνοιγμα και η τήρηση στην Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης με τη μορφή κοινού λογαριασμού, με συνδικαιούχους, αφενός, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου Α.Ε.» («ΤΑΙΠΕΔ») και, αφετέρου, αντισυμβαλλόμενο ή αντισυμβαλλόμενους του ΤΑΙΠΕΔ, για την υποστήριξη συναλλακτικών αναγκών που προκύπτουν σε σχέση με την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το σκοπό του ΤΑΙΠΕΔ, περιλαμβανομένης και της παρακατάθεσης ή μεσεγγύησης χρηματικών μέσων που προορίζονται για την εξόφληση ποσών οφειλόμενων στο ΤΑΙΠΕΔ μετά την παρέλευση προθεσμίας ή υπό όρους ή αιρέσεις. Η ιδιότητα του συνδικαιούχου ως αντισυμβαλλομένου του ΤΑΙΠΕΔ αποδεικνύεται πριν από το άνοιγμα του λογαριασμού με προσκόμιση της σχετικής σύμβασης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
3.  
  Στους κοινούς λογαριασμούς των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η εφαρμογή της παραγράφου 1 του παρόντος δύναται να επεκτείνεται σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με το ΤΑΙΠΕΔ ή/και σε τρίτα πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, αναφορικά με προσδιοριζόμενες κατηγορίες συναλλακτικών αναγκών ή και κατά περίπτωση
5.  
  Αναφορικά με συμβάσεις του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια
6.  
  Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 εφαρμόζονται στους λογαριασμούς αυτού του άρθρου συμπληρωματικά, στο μέτρο που δεν αντιτίθενται στο σκοπό και στο περιεχόμενό του ή στην έγγραφη σύμβαση μεταξύ των συνδικαιούχων και της Τράπεζας της Ελλάδος.
7.  
  Σε περίπτωση επέλευσης ζημίας, για την οποία ευθύνεται το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), συνδικαιούχος λογαριασμού του παρόντος άρθρου αποσβένει εγκύρως χρηματική οφειλή του έναντι του ΤΑΙΠΕΔ με την εκχώρηση σε αυτό, αντί καταβολής, ισόποσης απαίτησής του κατά του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει δυνάμει της ανωτέρω διάταξης. Τέτοια εκχώρηση συμφωνείται εγγράφως και ισχύει από την κοινοποίηση αντιγράφου της σχετικής συμφωνίας στον Υπουργό Οικονομικών. Απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτά το ΤΑΙΠΕΔ με εκχώρηση κατά τα ανωτέρω συνιστούν τίμημα αξιοποίησης και έσοδο του ΤΑΙΠΕΔ για τους σκοπούς του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύει. Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την εκχώρηση σε αυτό, με έγγραφο κοινοποιούμενο στον Υπουργό Οικονομικών, να δηλώσει την ανέκκλητη και άνευ όρων άφεση του οικείου χρέους του Ελληνικού Δημοσίου. Τέτοια άφεση χρέους τίθεται σε ισχύ χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διατύπωση και εξομοιώνονται πλήρως με απόσβεση δημοσίου χρέους σε εκπλήρωση του νομοθετημένου καταστατικού σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ.
2α.  
  Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος: (α) διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο βαθμό που απονέμουν αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς» να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του άρθρου 4 και του άρθρου 21, παράγραφος 2 του α.ν. 1559/1950, όπως ισχύει, (β) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτής) και/ή στον παρόντα νόμο,.
 1. διατάξεις νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώνουν εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο μέτρο που εφαρμόζονται στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ή/και στο Λιμένα Πειραιά, αλλά όχι σε μία ή περισσότερες συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως εφαρμόζονται στο Λιμένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης, (δ) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τον «δημόσιο τομέα», τις «επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα), (ε) διατάξεις νόμων που απονέμουν στην «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ή/και (στ) εκτελεστικοί κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε» και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, στο μέτρο που έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις.
2β.  
  Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες και στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρμόζει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δομής, των υπηρεσιών και των λειτουργιών της.
2γ.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» θα έχει το δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.
Άρθρο 13
1.  
  Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης χορηγείται Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (ΑΦΕ) στις ανώνυμες εταιρείες του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) ή του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), ανεξαρτήτως της μετοχικής σύνθεσής τους, ακόμη και αν υφίστανται βεβαιωμένες σε βάρος τους, ληξιπρόθεσμες ή μη, οφειλές προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή εντολή δέσμευσης ΑΦΕ λόγω οφειλών από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας ή ηλεκτροφωτισμού ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με χώρους υπό τη χρήση και εκμετάλλευση των ανωτέρω επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους προσθέτων φόρων, προσαυξήσεων και τόκων, ασχέτως του νομοθετικού καθεστώτος υπό το οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν αυτά τα τέλη.
Άρθρο 14 "Συντήρηση πτητικών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Στο άρθρο 56 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52).
2.  
  Στο άρθρο 56 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
  Οι συμβάσεις μεταξύ του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και της ΕΑΒ Α.Ε., σχετικά με προμήθειες και επισκευές που αφορούν την τεχνική υποστήριξη των Εναερίων Μέσων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και παρατάθηκαν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου δύνανται να ανανεωθούν με κοινή συμφωνία των δυο μερών άπαξ και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη από 1.1.2016 κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και με τροποποίηση ή μη των όρων τους. Για τη διενέργεια του ελέγχου νομιμότητας της παράτασης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52).
Άρθρο 15 "Θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής"
1.  
  Δαπάνες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που πραγματοποιήθηκαν από το 2001 μέχρι και το έτος 2009 μέσω της Παγίας Προκαταβολής του πρώην Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κατά το διάστημα υπαγωγής του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής σε αυτό, εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων, και οι οποίες, συνοδεύονταν από πλήρη δικαιολογητικά κατά τα ισχύοντα στο χρόνο πραγματοποίησής τους, θεωρούνται νόμιμες και αποκαθίστανται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα του Γενικού Διαχειριστή του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής υποχρεωτικά εντός του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους
2.  
  Δικαιολογητικά δαπανών ετών 2001-2009, 2012, 2013, 2014 και 2015 σε βάρος της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής τα οποία υποβάλλονται εντός του έτους δημιουργίας τους προς εκκαθάριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 109 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και δεν ενταλματοποιούνται εντός του έτους αυτού, υποβάλλονται κατά προτεραιότητα προς εκκαθάριση εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος βαρύνουν την κατηγορία 9.000 «Εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών» του ειδικού φορέα προϋπολογισμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενταλματοποιούνται μέχρι τις 31.12.2016.
3.  
  Η έκδοση χρηματικού εντάλματος προς αποκατάσταση της Παγίας Προκαταβολής του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την εκκαθάριση δαπανών ετών 2001-2009, 2012, 2013, 2014 και 2015 σε βάρος αυτής είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση και σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο της ημερομηνίας πραγματοποίησης των δαπανών αυτών, εφόσον ισχύουν τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου
4.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην ανωτέρω Παγία Προκαταβολή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες του Ειδικού Φορέα της Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης θαλάσσιας Επιτήρησης του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
5.  
  Συμπληρωματικές δαπάνες μετακινήσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που πραγματοποιήθηκαν έως 31.12.2011 και δεν ενταλματοποιήθηκαν, δύνανται κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, να πληρωθούν έως τις 31.12.2016 εφόσον δεν υπερβαίνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οδοιπορικών εξόδων Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. προηγουμένων ετών.
6.  
  Το άρθρο 58 του ν. 4150/2013 (Α΄102) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 58
  1.  
   Οι δαπάνες αποζημιώσεων των μελών των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων που πραγματοποιήθηκαν από 1.12.2008 έως τις 31.12.2013, οι δαπάνες Υγειονομικών Επιτροπών Απογραφομένων Ναυτικών Εργατών Θαλάσσης από 1.1.2010 έως τις 31.12.2013 καθώς και οι δαπάνες Επιτροπής Σχεδιασμού και Ασφάλειας Λιμένων (ΓΓΛΛΠ) (ΕΣΑΛ) και Επιτροπής Ελέγχου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΕΕΕΕΠ) έτους 2009, οι οποίες δεν ενταλματοποιήθηκαν, δύνανται κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 4270/2014, να πληρωθούν εντός του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, εφόσον πραγματοποιήθηκαν εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του αρμόδιου φορέα των αντίστοιχων οικονομικών ετών.
7.  
  Στο άρθρο 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος των πιστώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την αποζημίωση των διδασκόντων στις Παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στα Σχολεία Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.
8.  
  Για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυνομικών σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. χορηγείται πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου που εκδίδεται για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου προσδίδεται αναδρομική ισχύς από 1η Νοεμβρίου του έτους 2014.
9.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 1 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 184), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4366/2016 (Α΄ 18) άρθρο δεύτερο, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι 31.12.2016.
Άρθρο 16 "Αποδοχές οφειλόμενες από υπερωριακή απασχόληση και από επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία που παρασχέθηκε εντός του 2014 στους Οργανισμούς Λιμένα ΑΕ"
1.  
  Αποδοχές, οι οποίες οφείλονται σε εργαζόμενους των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., λόγω υπερωριακής, νυκτερινής και Κυριακών ή εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, που παρασχέθηκε το έτος 2014, πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καταβάλλονται από τον οικείο Οργανισμό Λιμένα Α.Ε., με αντίστοιχη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του για το έτος 2015. Η καταβολή γίνεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, με την οποία βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της παρασχεθείσας εργασίας, ο αριθμός των υπαλλήλων που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι συγκεκριμένες υπηρεσιακές ανάγκες που καλύφθηκαν.
2.  
  Διατάξεις επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ Οργανισμού Λιμένα Α.Ε. και του προσωπικού αυτής και με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τους δικαιούχους, τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για το α΄ εξάμηνο 2014, τηρουμένων των σχετικών ορίων και περιορισμών της οικείας νομοθεσίας, θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 17
1.  
  Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Λ.Α.Π./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ο οποίος συνεστήθη με την παρ. 7 του άρθρου 128 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των δικαιούχων του στελεχών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την οικονομική τους αρωγή προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που δεν καλύπτονται επαρκώς από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα, υπάγεται από 26.11.2008 στην εξαίρεση της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α΄ 194). Ο Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), λογίζεται ως νομική οντότητα, η οποία εμπίπτει στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 3 του νόμου αυτού.
Άρθρο 18 "Ανανέωση Συμβάσεων μίσθωσης/ ναύλωσης πλωτών μέσων"
1.  
 1. Το άρθρο 11 της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182), η οποία κυρώθηκε με το ν. 4366/2016 (Α΄ 182) και.
 2. της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 18) αντικαθίσταται από το χρόνο θέσης του σε ισχύ ως εξής:
 3. 1 Η ισχύς συμβάσεων μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων, ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανατέθηκαν και εκτελούνται σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και μαζικής εισόδου μεγάλου αριθμού μεταναστών» (Α΄ 101), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161), παρατείνεται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων και χωρίς καμία άλλη διαδικασία και διατύπωση από 1.1.2016 μέχρι τις 30.7.2016. 2 Μετά την 1.1.2016 οι συμβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 3 Για τις δαπάνες των συμβάσεων μίσθωσης/ναύλωσης πλωτών μέσων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου που αφορούν σε μισθώσεις/ναυλώσεις πλωτών μέσων του παρόντος άρθρου εκδίδεται τίτλος πληρωμής κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής διάταξης, εφόσον προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά 1 Βεβαίωση των αρμόδιων Λιμεναρχείων των λιμένων προσέγγισης του πλοίου περί της εκτέλεσης δρομολογίου. 2 Παραστατικό Τιμολόγιο του Αναδόχου. 3 Παραστατικά Πληρωμής για κάθε είδους τέλη και έξοδα που συνδέονται με την παραμονή του πλοίου στον λιμένα παραμονής του, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα Λιμενικά Τέλη και τέλη επιβατών, τέλη ελλιμενισμού, προσορμίσεων, παροχή νερού, αποκομιδή καταλοίπων, λυμάτων και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν τους λιμένες. 4 Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του Αναδόχου. 4 Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω συμβάσεων να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, μη δρομολογημένο, ίδιου είδους, ανάλογης ή μεγαλύτερης μεταφορικής ικανότητας, του ιδίου ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, χωρίς τροποποίηση των όρων των συμβάσεων της πρώτης παραγράφου.
Άρθρο 19 "Απόδοση έκτασης Λιπασμάτων"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «περιοχή Λιπασμάτων», ορίζεται η χερσαία έκταση (περίπου 86.000 τ.μ.) εντός της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ από τον λιμενοβραχίονα Κράκαρη έως τον όρμο της Δραπετσώνας (δεξαμενές καυσίμων), η οποία εμφαίνεται στον Τομέα 18 του «Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος», που συνάπτεται στην κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής, ως «ΠΕΡΙΟΧΗ πρώην ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» και αναφέρεται στο Μέρος ΙV του Παραρτήματος 3.5 της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης στην ενότητα</a> «Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας» με αριθμό 18.
2.  
  Η χρήση της ανωτέρω έκτασης ασκείται οριστικά αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Κερατσινίου -Δραπετσώνας, για τους σκοπούς του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), χωρίς δικαίωμα παραχώρησης χρήσης σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ο Δήμος δεν οφείλει αντάλλαγμα για την άσκηση της χρήσης.
3.  
  Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ρυθμίζονται η χρονική διάρκεια και οι όροι της παραχώρησης, οι συνέπειες της παράβασής τους, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, καθώς και οι λόγοι ανάκλησης της παραχώρησης
Άρθρο 20 "Διαδικαστικές και τελικές διατάξεις"
1.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει ζητήματα όμοια προς αυτά του παρόντος νόμου, καταργείται
2.  
  Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στην κυρούμενη σύμβαση εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
3.  
  Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/5115.1/2 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/5115_1_2 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/8311.2/01/10 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/8311_2_01_10 2010
ΝΟΜΟΣ 1932/5638 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5638 1932
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες. 1999/2688 1999
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (ΟΛΠ Α.Ε.) και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2009/3755 2009
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Κύρωση: α) της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α΄ 65), β) της από 30 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περι[...]" 2015/4350 2015
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπ[...]" 2016/4366 2016
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1950/1559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1559 1950
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/263 1968
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996