ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4406

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-07-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-07-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-07-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων, διεύρυνση του δικαιώματος εκλέγειν και άλλες διατάξεις περί εκλογής Βουλευτών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ηλικία κτήσης δικαιώματος εκλέγειν"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.δ. 26/2012 (Α΄57) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους
Άρθρο 2 "Καθιέρωση της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων"
1.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3231/2004 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3636/2008 (Α΄11) και κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 99 παρ. 2 του Π.δ. 26/2012 (Α΄57), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 1 Για τον καθορισμό των εδρών που δικαιούται κάθε εκλογικός σχηματισμός, το σύνολο των ψήφων που συγκέντρωσε στην Επικράτεια πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 300
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 6 του Ν. 3231/ 2004 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του Ν. 3636/2008 (Α΄11) και κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 99 παράγραφοι 3 και 4, αντίστοιχα, του Π.δ. 26/2012 (Α΄57), καταργούνται.
3.  
 1. Ο τίτλος του άρθρου 8 του Ν. 3231/2004 (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3636/2008 (Α΄11), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες
 3. Αντιστοίχως, ο τίτλος του άρθρου 100 του Π.δ. 26/ 2012 (Α΄57) αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Κατανομή εδρών επικρατείας - Κατανομή εδρών στις εκλογικές περιφέρειες
Άρθρο 3 "Λοιπές διατάξεις περί εκλογής βουλευτών"
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3231/2004 (Α΄ 45), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 100 παρ. 7 του Π.δ. 26/ 2012 (Α΄57), αντικαθίσταται ως εξής: 4 Τυχόν αδιάθετες έδρες διεδρικών και τριεδρικών εκλογικών περιφερειών διατίθενται, κατά σειρά και ανά μία, στον εκλογικό σχηματισμό που εμφανίζει σε καθεμία από αυτές τα μεγαλύτερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων Εάν σε κάποιο εκλογικό σχηματισμό διατεθούν συνολικά περισσότερες έδρες από όσες δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου, οι πλεονάζουσες αφαιρούνται, ανά μία, από τις τριεδρικές περιφέρειες και αν υπάρξει ανάγκη από τις διεδρικές, στις οποίες ο συνδυασμός αυτός κατέλαβε έδρα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, εμφανίζοντας τα μικρότερα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων
2.  
  Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3231/2004 (Α΄45), όπως κωδικοποιήθηκαν στο άρθρο 100 παρ. 8 του Π.δ. 26/2012 (Α΄57), αντικαθίστανται ως εξής: 5 Οι εκλογικές περιφέρειες που εξακολουθούν να έχουν αδιάθετες έδρες διατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, με βάση τα μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου εναπομείναντα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα ψήφων του εκλογικού σχηματισμού με το μικρότερο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων στην επικράτεια που δικαιούται έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 Στον εκλογικό αυτό σχηματισμό παραχωρείται ανά μία έδρα από καθεμία από αυτές τις εκλογικές περιφέρειες και ως τη συμπλήρωση του αριθμού των εδρών που αυτός δικαιούται, σύμφωνα με το άρθρο 6
Άρθρο 4 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3636/2008 (Α΄11), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο.
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Πλην του άρθρου 1, του οποίου η ισχύς αρχίζει σε κάθε περίπτωση από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει επίσης από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αυτός εφαρμόζεται από τις αμέσως επόμενες γενικές βουλευτικές εκλογές, οποτεδήποτε και αν αυτές διεξαχθούν, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 54 του Συντάγματος, ήτοι της υπερψήφισης του παρόντος άρθρου από την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Εκλογή βουλευτών. 2004/3231 2004
Τροποποίηση του ν. 3231/2004 «εκλογή βουλευτών». 2008/3636 2008
Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεωντης νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών 2012/26 2012
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία