ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4414

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-08-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι: α. Η ανάπτυξη νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συμβατού με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΕ C200/28.6.2014). β. Η αναμόρφωση του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή ενσωμάτωση και συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τον βέλτιστο τρόπο σε επίπεδο κόστους-οφέλους για την κοινωνία. γ. Η αξιοποίηση του εγχώριου δυναμικού ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., κατά προτεραιότητα, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφοροποίηση του εθνικού ενεργειακού μίγματος, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ενίσχυση και ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. δ. Η επίτευξη των εθνικών ενεργειακών στόχων, που προβλέπονται στο ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3851/2010 (Α΄ 85) με τον οποίο εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ, ως προς τη συμμετοχή της ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στη χώρα μέχρι το έτος 2020. ε. Η ανάπτυξη και εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και την επίτευξη του στόχου συμμετοχής των Α.Π.Ε. στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας. στ. Η υποστήριξη της λειτουργίας των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α., η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3734/2009 (Α΄8) και στο ν. 4342/2015 (Α΄143), με τις διατάξεις των οποίων εναρμονίσθηκε η ελληνική νομοθεσία με τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2012/27/ΕΕ, αντίστοιχα.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτού έχουν την ακόλουθη έννοια:"
1.  
  Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών: η διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο προκήρυξης για την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης
2.  
  Αντιλογισμός Απόκλισης Εσόδων: η διαδικασία κατά την οποία: α) στο τέλος του μηνιαίου κύκλου εκκαθάρισης υπολογίζεται η αξία της ωριαίας εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σταθμού Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με βάση την αντίστοιχη ωριαία Οριακή Τιμή Συστήματος και των λοιπών Μηχανισμών Χονδρεμπορικής Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, β) υπολογίζονται στη συνέχεια μέσω αθροίσεως τα ισοδύναμα μηνιαία έσοδα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν στην πραγματικώς εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια, γ) προσδιορίζεται η διαφορά του ποσού που προκύπτει σε σχέση με τα έσοδα που ο κάτοχος του εν λόγω σταθμού έχει ήδη λάβει από τη συμμετοχή του στην αγορά, ώστε τελικά αυτή η διαφορά να χρεοπιστώνεται στον κάτοχο του σταθμού αυτού.
3.  
  Δήλωση Εκπροσώπησης: η δήλωση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς τον Λειτουργό της Αγοράς και τον Διαχειριστή του Συστήματος ή τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για εκπροσώπησή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου.
4.  
  Διαφορική Προσαύξηση: η Λειτουργική Ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh), στη βάση μιας διαφορικής τιμής αποζημίωσης, ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθμών ή ανά έργο σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών που παρέχεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υπό τη μορφή προσαύξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία αντιλογισμού της απόκλισης εσόδων. Η Διαφορική Προσαύξηση μπορεί να λαμβάνει είτε θετικές είτε αρνητικές αριθμητικές τιμές.
5.  
  Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.): η ανηγμένη μεσοσταθμική αξία της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh) ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
6.  
  Καινοτόμα Έργα: έργα σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία επιδεικνύουν μια τεχνολογία ως πρώτη του είδους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπροσωπεύουν σημαντική καινοτομία που υπερβαίνει την πλέον πρόσφατη τεχνολογία.
7.  
  Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
8.  
  Λειτουργική Ενίσχυση: η ενίσχυση που παρέχεται σε κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh). Το χρονικό διάστημα και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και το πλαίσιο που τη διέπει ορίζονται στη σύμβαση που συνάπτει ο κάτοχος του σταθμού με το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Λ.Α.Γ.Η.Ε.) ή τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.), ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
9.  
  Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης: ο μηχανισμός υπολογισμού των χρεώσεων, διαφοροποιούμενων ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών, που επιβάλλονται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που υποχρεούνται σε απευθείας συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπολογισμός αυτών των χρεώσεων λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, την κανονικοποιημένη απόκλιση της παραγωγής των σταθμών αυτών από την πρόβλεψη παραγωγής τους, μια περιοχή ανοχής σφάλματος πρόβλεψης, καθώς και το πρόσθετο κόστος αποκλίσεων που προκύπτει από τον ισχύοντα μηχανισμό εκκαθάρισης αποκλίσεων.
10.  
  Μηχανισμοί Χονδρεμπορικής Αγοράς (Μ.Χ.Α.): το σύνολο των μηχανισμών με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το ποσό πίστωσης που αντιστοιχεί στην εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. κατά τη συμμετοχή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιπλέον των εσόδων του από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.
11.  
  Προκήρυξη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών: η επίσημη ανακοίνωση Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών, η οποία περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα υποβολής προσφορών, τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
12.  
  Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά: η πρόσθετη σταθερή λειτουργική ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh) που χορηγείται, ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σε κατόχους σταθμών που υποχρεούνται σε απευθείας συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και δεν επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για όσο διάστημα αυτό κρίνεται σκόπιμο από τις συνθήκες ωριμότητας της αγοράς και η οποία διέπεται από ειδικούς όρους σύμφωνα με το Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.
13.  
  Σταθερή Τιμή: η λειτουργική ενίσχυση με τη μορφή σταθερής τιμής, ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθμών ή ανά έργο σε περίπτωση διενέργειας ανταγωνιστικών διαδικασιών, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh), που παρέχεται στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
14.  
  Σταθμοί Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.: οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο, οι σταθμοί που αξιοποιούν γεωθερμικό δυναμικό, οι ηλιοθερμικοί σταθμοί καθώς και οι σταθμοί Σ.Η.Θ.Υ.Α.
15.  
  Σταθμοί Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής: οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που δεν είναι ελεγχόμενης παραγωγής, όπως ειδικότερα οι αιολικοί, φωτοβολταϊκοί και μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί.
16.  
  Σύμβαση Εκπροσώπησης: η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου για την εκπροσώπησή του στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
17.  
  Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.): η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. για την ένταξη του σταθμού του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.
18.  
  Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.): η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.), για την ένταξη του σταθμού του στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης.
19.  
  Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.): η σύμβαση που υπογράφει κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. με τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. για την ένταξή του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το Δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας ή το δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, καθώς και στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής.
20.  
  Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.): ο συντελεστής απομείωσης του ισοδύναμου ανηγμένου κεφαλαίου της Επενδυτικής Ενίσχυσης βάσει του οποίου υπολογίζεται το ποσό της ετήσιας απομείωσης της Λειτουργικής Ενίσχυσης που απομειώνει τα έσοδα του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
21.  
  Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.): η τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής, για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η τιμή αυτή καθορίζεται ανά τεχνολογία ή ανά κατηγορία σταθμών, ή ανά έργο αν αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών.
22.  
  Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.).: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
23.  
  Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).: ο Φορέας που αναλαμβάνει την εκπροσώπηση κατόχου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις προσωρινής αδυναμίας εκπροσώπησης από Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης.
24.  
  Κατά τα λοιπά, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ισχύουν οι ορισμοί που περιέχονται στο ν. 3468/2006 (Α΄129), στο ν. 4001/2011 (Α΄179) και στο ν. 2773/1999 (Α΄286) ως ισχύουν, καθώς και των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή τους.
Άρθρο 3 "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
2.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Η Διαφορική Προσαύξηση εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ενώ η εκκαθάριση, η τιμολόγηση και οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε μηνιαία βάση.
3.  
  Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh) ως η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η μέθοδος υπολογισμού της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιμή Αναφοράς που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 και η οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή ανά σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αν αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7.
4.  
  Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που αφορούν στη Διαφορική Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2. Η διαδικασία αυτή διέπει τη χορήγηση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης του άρθρου 9.
5.  
  Η Λειτουργική Ενίσχυση:
 1. των αιολικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 3ΜW, ή
 2. των λοιπών σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μικρότερης των 500kW, ή.
 3. των καινοτόμων έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα, αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10.
 4. Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, ή ανά έργο αν αυτή η τιμή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7 και με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και 18.
 5. Στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 5.
 6. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου κατόχου, εντάσσεται σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κατηγορία σταθμών της περίπτωσης γ΄ της παρούσας.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α΄ και β΄, μπορεί να μειώνονται, με παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8.
 8. Στην περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6.  
  Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των ηλιοθερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης, για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη.
7.  
  Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.). Ο Σ.Α.Κ. εφαρμόζεται, κάθε φορά, επί του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει καταβληθεί στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η ετήσια επιστροφή του κεφαλαίου στη βάση της οποίας απομειώνονται τα έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον τύπο: ΕΑΛΕ= ΣΑΚ x ΕΕ όπου: ΕΑΛΕ: Η Ετήσια Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης (€) ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (%) ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€). Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6, παρ. 2. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
8.  
  Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνει Επενδυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αρμόδιο Λειτουργό της αγοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί πριν από τη θέση σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του σταθμού. Σε περίπτωση που ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόμενη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η μη δήλωση της Επενδυτικής Ενίσχυσης της παρούσας, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης, απομείωσης εσόδων στη βάση της μεθόδου της παραγράφου 7, τρείς φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή της εν λόγω μεθοδολογίας για το χρονικό διάστημα που το τμήμα αυτής της Επενδυτικής Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια.
9.  
  Η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με αναγωγή της Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε μηνιαία βάση, στον αντίστοιχο κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών συμβάσεων Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτό προβλέπεται, και περιγράφεται στη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης. Ο Σ.Α.Κ. υπολογίζεται για κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 7 και για κάθε Επενδυτική Ενίσχυση που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του εν λόγω σταθμού, από τη σχέση: ?όπου:εαναγ: Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τ.Α. της κάθε κατηγορίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. t: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής της εκάστοτε Επενδυτικής Ενίσχυσης.
10.  
  Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία απομείωσης των παραγράφων 7, 8 και 9, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης. Το Επιτόκιο Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εξής:.
 1. σε 9% για κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 1-10, 12-14, 28,.
 2. σε 10% για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 11, 15-27, Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατά το άρθρο 4, παρ. 5 μπορεί να τροποποιείται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε κατηγορίας σταθμού ή να καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, εφόσον πρόκειται για νέα κατηγορία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσεται στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4.
 3. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία καθορισμού του Επιτοκίου Αναγωγής για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.
11.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και αποζημιώνονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει, εφόσον οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:.
 1. την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,
 2. την 31η Δεκεμβρίου του 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
12.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθμοί τους δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:.
 1. την 30ή Ιουνίου του 2018, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,
 2. την 31η Δεκεμβρίου του 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος.
 3. Οι κάτοχοι των σταθμών αυτών εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018.
13.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ. 11 και με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5ΜW, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ από το Λειτουργό της Αγοράς τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη μετάπτωση των σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με σύναψη Σ.Ε.Δ.Π. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Για τους εν λόγω σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την τιμή αποζημίωσης που λαμβάνουν στο πλαίσιο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5.
14.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των παραγράφων 12 και 13, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το όριο εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ.13.
15.  
  Το ύψος της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης:
 1. Της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση που είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23, ενώ στην περίπτωση που είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.
 2. Της Σ.Ε.Σ.Τ., καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων και τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.
16.  
  Για τους κατόχους σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:.
 1. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων.
 2. Για τους κατόχους αυτούς που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους.
 3. Αν ανήκουν σε κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον επιλεγούν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τ.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση σε αυτούς της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ταυτίζεται με τη μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας σταθμών που ανήκουν.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα των σταθμών της παρούσας.
17.  
  Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (κοινή απόφαση της 4.6.2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Β΄ 1079/2009), αποζημιώνονται και συνάπτουν τη σχετική Σύμβαση Συμψηφισμού, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
18.  
  Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με Τ.Α. που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους επιλεγούν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.
19.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας.
20.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄129) και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος παραγωγής αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 21, συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Η Τιμή Αναφοράς που διέπει τη νέα σύμβαση είναι η μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει με βάση την Τιμή Αναφοράς που διέπει την αρχική σύμβαση για την αρχική ισχύ παραγωγής και την Τιμή Αναφοράς που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τη στιγμή που αυτή τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), και υπολογίζεται από τη σχέση.όπου:Τ.Α. νέας σύμβασης.Η Τιμή Αναφοράς που θα διέπει την νέα σύμβαση. Τ.Α. αρχικής σύμβασης.Η Τιμή Αναφοράς που διέπει την αρχική σύμβαση. Ρ αρχική.Η ισχύς παραγωγής της αρχικής σύμβασης. Τ.Α. πρόσθετης ισχύος.Η Τιμή Αναφοράς που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική). Ρ πρόσθετη.Η πρόσθετη ισχύς παραγωγής. Ρ νέα συνολική.Η νέα συνολική ισχύς παραγωγής που προκύπτει από το άθροισμα της αρχικής ισχύος παραγωγής (Ραρχική) και της πρόσθετης ισχύος παραγωγής (Ρ πρόσθετη). Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αυτοδίκαια .
Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 468/2006 (Α΄ 129), και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
21.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και που εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σχετίζεται με την πρόσθετη ισχύ παραγωγής, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση:.
 1. της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 όπως η Τ.Α. ισχύει κατά τη στιγμή που η πρόσθετη ισχύς παραγωγής τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), ή.
 2. της μεσοσταθμικής Τ.Α. η οποία προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της εν λόγω κατηγορίας σταθμών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κατηγορία σταθμών ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.
 3. Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν συνάψει:.
  • Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ίδιου τύπου και για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης
  • Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.
22.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, έχουν τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών αυτών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.
Άρθρο 4 "Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
 1. Η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) στη βάση της οποίας υπολογίζεται μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής αποζημίωσης, της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορίζεται ανά κατηγορία και ανά τεχνολογία σταθμών στον Πίνακα 1, όπως αυτός συμπληρώνεται με τον Πίνακα 2 της περίπτωσης δ΄).
 2. Πίνακας 1:
 3. Τιμές Αναφοράς ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 4. Αν σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄, η παραγόμενη θερμική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων, το σταθερό τμήμα της τιμής του ως άνω Πίνακα 1 (τιμή εξαιρουμένου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 15%.
 5. Αν σε σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄, τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, το σταθερό τμήμα της τιμής του πίνακα (τιμή εξαιρούμενου του Π.Τ.) προσαυξάνεται κατά 20% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται επιπλέον της τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου.
 6. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν συντρέχουν οι λόγοι προσαύξησης του σταθερού τμήματος της τιμής του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.
 7. Σε εφαρμογή των οριζομένων σχετικά με τον υπολογισμό του ΜΤΦΑt κάθε κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α., υποβάλλει στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. βεβαίωση από φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. του άρθρου 3 της απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
 8. Δ5?ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278/23.11.2012 (Β΄ 3108).
 9. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., καθορίζεται για τον αντίστοιχο σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α. εάν ο παραγωγός ως Χρήστης φυσικού αερίου είναι πελάτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή όχι, καθώς και σε ποια από τις κατηγορίες του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5?ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.7.2009 εντάσσεται ο σταθμός αυτός.
 10. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κατηγοριών 13 και 14 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1, η οποία προέρχεται από τη χρήση βιορευστών, αποζημιώνεται βάσει της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών που αξιοποιούν βιορευστά του πίνακα αυτού.
2.  
  Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι κάτοχοι των οποίων συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ. στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7. Για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, η Τ.Α. στη βάση της οποίας υπολογίζεται η Λειτουργική Ενίσχυση είναι αυτή που έχει προκύψει στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 7.
3.  
  Οι Τ.Α. για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500kW που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2016, υπολογίζονται με βάση την τελευταία γραμμή του Πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 27Α του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), όπως ισχύει, που αφορά σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία κάθε έτος από το έτος 2015 και μετά, με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών του άρθρου 7.
4.  
  Για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. χρησιμοποιείται η Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας (κανονικής ή δοκιμαστικής) του σταθμού.
5.  
  Οι Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, μπορεί να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του εκάστοτε ημερολογιακού έτους. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται οι Τ.Α. που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
6.  
  Με την απόφαση της παρ. 5 μπορεί να επαναπροσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, καθώς και να τροποποιούνται οι μαθηματικοί τύποι καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, μπορούν να προστεθούν νέες κατηγορίες σταθμών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι Τ.Α. των κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου.
8.  
  Οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών μπορεί να μην περιλαμβάνονται ως κατηγορία σταθμών στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1.
9.  
  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και οι οποίες συνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής, με εξαίρεση τα τυχόν πρόσθετα έργα της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, τιμολογείται με βάση την Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Α.Π.Ε. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, προσαυξημένη κατά ποσοστό που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και το ποσό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) που εξοικονομείται για το συγκεκριμένο νησί ή νησιά, καθορίζεται το παραπάνω ποσοστό προσαύξησης. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης, ως προς το σύνολο του έργου, μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε: α) για τον καθορισμό της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1, ή β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών Α.Π.Ε.
10.  
  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να υπολογιστεί επιπλέον ποσοστό αποζημίωσης στη βάση της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις, για αιολικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται σε βραχονησίδες ή για θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις και οι οποίες διασυνδέονται στο Σύστημα μέσω νέας υποθαλάσσιας διασύνδεσης, απαραίτητης για τη διοχέτευση της παραγόμενης ενέργειας, το κόστος της οποίας επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου οι κάτοχοι των οικείων αδειών παραγωγής. Το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25% της Τ.Α. του Πίνακα 1 του παρόντος άρθρου που προβλέπεται για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις. Η νέα Τιμή Αναφοράς που προκύπτει με το ως άνω ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να οδηγεί σε εσωτερικό βαθμό απόδοσης ως προς το σύνολο του έργου μεγαλύτερο από το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε: α) για τον καθορισμό της Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 για χερσαίες αιολικές εγκαταστάσεις ή β) της ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών χερσαίων αιολικών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 5 "Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας"
1.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., υποβάλλουν ακολούθως, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και των εν ισχύι Εγχειριδίων τους, καθώς και των οικείων Κωδίκων και Εγχειριδίων που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στοn Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης μεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αν κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης, η Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύονται αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη θέση σε ισχύ των νέων Συμβάσεων υπό το Φο.Σ.Ε. και ταυτόχρονα διαγράφεται ο κάτοχος του σταθμού από το Μητρώο Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.
3.  
  Οι Φο.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η διαδικασία εγγραφής των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους, καθώς και στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
4.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. προκειμένου να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή να έχουν συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. και να έχουν υποβάλει τη σχετική Δήλωση Εκπροσώπησης στον Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του και οι χρεώσεις που επιβάλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την παροχή των υπηρεσιών του στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., σε περίπτωση που αυτοί αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες αυτές από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Η χρέωση που επιβάλλει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, προκύπτει στη βάση των ονομαστικών εσόδων από την ισοδύναμη συμμετοχή του εν λόγω σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εν λόγω χρέωση κλιμακώνεται και αυξάνεται με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παρ. 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την εκπροσώπηση των σταθμών της παρ. 19 του άρθρου 3.
6.  
  Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη της απόφασης της παρ. 5, υπόκεινται σε διακριτές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ώστε μεταξύ των άλλων να εκτελείται η διαδικασία του Αντιλογισμού της Απόκλισης των Εσόδων στη βάση της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον κύκλο μηνιαίας εκκαθάρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιο.
7.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη, όσων ορίζονται με την απόφαση της παρ. 5, αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει με την ανάπτυξη και λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς ρευστότητας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
8.  
  Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την εξαίρεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, διαδικασία η οποία εφεξής ονομάζεται Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μηχανισμού του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό εγχειρίδιό του.
9.  
  Η λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της προηγούμενης παραγράφου αξιολογείται ετησίως από την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία εισηγείται προς τη Ρ.Α.Ε., με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, πιθανές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιό του, αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας, την υποχρέωση συμμετοχής, τις αναλογούσες χρεώσεις και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον εν λόγω Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
10.  
  Η εφαρμογή της μη απόδοσης Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτή καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6.
11.  
  Στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., εξαιρουμένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α της παρ. 13 του άρθρου 3, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται μέσω Φο.Σ.Ε.Τε.Κ., παρέχεται μεταβατικά προσαύξηση επί των Τιμών Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, καλούμενη εφεξής Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Η τιμή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά καθορίζεται στα 3€/ΜWh για τους αιολικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και 10ΜW και στα 2€/ΜWh για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή και στο Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί, αν αυτό προβλέπεται, λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καταβάλλεται στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011. Η διαδικασία χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καθώς και τα σχετικά με την καταβολή της, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 6.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται για πρώτη φορά εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια, οι περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικά με τη χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ή και στο Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπεί, συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.
13.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής του άρθρου 12, μπορεί να μειώνεται η τιμή ή και να καταργείται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, να τροποποιούνται τα κριτήρια χορήγησής της συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο πλαίσιο του Μηχανισμού της παρ. 8, καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α , των οποίων οι κάτοχοι δικαιούνται την προσαύξηση αυτή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διαχείριση των εσόδων του Μηχανισμού της παρ. 8.
14.  
  Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.
Άρθρο 6 "Μεθοδολογία Υπολογισμού Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
  Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογίας Α.Π.Ε. υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε. που προκύπτει στη βάση της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μηχανισμοί της Χονδρεμπορικής Αγοράς (Μ.Χ.Α.) για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Για τους σταθμούς Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία μέση τιμή της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μ.Χ.Α. για την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του ν. 4336/ 2015 (Α΄ 94), η Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορεί να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και το ωριαίο Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι Μ.Χ.Α. που λαμβάνονται υπόψη, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον υπολογισμό της Ε.Τ.Α. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού που προκύπτει κατά τη μηνιαία εκκαθάριση των Σ.Ε.Δ.Π. στη βάση της Τ.Α., της Ε.Τ.Α., της Διαφορικής Προσαύξησης, της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, και οι διαδικασίες καταβολής της Διαφορικής Προσαύξησης και της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Ο υπολογισμός της Ε.Τ.Α. διενεργείται μηνιαίως από τη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., η οποία εκδίδει και τα αντίστοιχα μηνιαία ενημερωτικά δελτία.
3.  
  Η τροποποίηση της απόφασης της παρ. 2, για τους κατόχους σταθμών που έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π., δεν επηρεάζει τα συνολικά έσοδα ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθώς η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. από την έναρξη ισχύος της εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 7 "Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι τεχνολογίες ή και οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών της παρ. 1, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη, η μεθοδολογία και η διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ρ.Α.Ε. για τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη ιδίως τα ακόλουθα:.
 1. τους στόχους ανάπτυξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,.
 2. τους τεχνικούς περιορισμούς του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,
 3. το κόστος της αναγκαίας επέκτασης του δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ανάπτυξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,.
 4. την ανάγκη αποφυγής στρεβλώσεων στις αγορές πρώτων υλών από τη στήριξη της βιομάζας,
 5. τη συνεισφορά της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη διαμόρφωση των Τιμών Αναφοράς και την επίπτωση στο συνολικό κόστος της Λειτουργικής Ενίσχυσης του καθεστώτος στήριξης του παρόντος αναφορικά με την επίτευξη των εθνικών στόχων για τις Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
 6. Η γνώμη της Ρ.Α.Ε. υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέχρι τις 30.11.2016.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται η εγκατεστημένη ισχύς, ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών συμπεριλαμβανομένων των σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, κατά το τρέχον έτος ή και τα επόμενα ημερολογιακά έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο ελάχιστος αριθμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, καθώς και η ανώτατη ή/και η κατώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
4.  
  Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 3, η οποία διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε ανά σταθμό από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.
5.  
  Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε.
6.  
  Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους συμμετοχής, υπέρ της Ρ.Α.Ε., το οποίο καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 3. Η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της μπορεί να διαθέτει ποσοστό του τέλους αυτού στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) .
7.  
  Η Ρ.Α.Ε., με την ολοκλήρωση κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, εκδίδει και αναρτά στην ιστοσελίδα της, πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος περιλαμβάνει και τη μεσοσταθμική Τ.Α. ανά κατηγορία σταθμών.
8.  
  Ειδικά για το έτος 2016, εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, απόφαση της Ρ.Α.Ε. για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 5, η οποία διενεργείται εντός του έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέλος συμμετοχής της παρ. 6 καθορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα σε αυτή.
9.  
  Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα:
 1. Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40ΜW,
 2. Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄129).
 3. Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος.
 4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8.
 5. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας ορίζεται σε 94€/ΜWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104€/ΜWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
 6. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη προσφορά ορίζεται στα 10ΜW
 7. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επιλεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός:
  • 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ ?1ΜWp,
  • 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1ΜWp.Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας ανασταλεί με δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
  • Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες παρατείνονται για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.
  • Με την απόφαση της παρ. 8, καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν τηρηθούν οι ως άνω αναφερόμενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της σύνδεσης.
10.  
  Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία.
11.  
  Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύει η εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της παρατείνεται: α) για όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και β) για εκείνες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τελικά θα επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 13.
12.  
  Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), για τις οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές καθώς και για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν μεν στις ως άνω διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) επειδή οι κάτοχοι τους είχαν ήδη συνάψει συμβάσεις σύνδεσης προ της έναρξης εφαρμογής τους, οι οποίες όμως συμβάσεις λύθηκαν αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής διάρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), χωρίς ενδιαμέσως να έχουν υλοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα:.
 1. Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι κάτοχοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτημα εκ νέου χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον προσκομίσουν την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος
 2. Τα ως άνω αιτήματα εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών αιτημάτων, και με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, ή και παράλληλα εφόσον δεν υφίσταται παραβίαση της προτεραιότητας έναντι του αυτού ηλεκτρικού χώρου.
 3. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης λόγω της μη ύπαρξης διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον αιτούντα.
 4. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις της παρούσας παραγράφου μπορεί, εφόσον το επιλέξουν να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για μειωμένη, ως προς το αρχικό αίτημά τους, εγκατεστημένη ισχύ.
 5. Στην περίπτωση αυτή, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή η Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, δεν απαιτείται να έχει τροποποιηθεί στη βάση της νέας ισχύος προ της υποβολής του αιτήματος για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, αλλά εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και με τους όρους που προβλέπονται, για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που επιλέγονται στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, στην απόφαση της παρ. 8.
 6. Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση που υποχρεούται σε άδεια παραγωγής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της ως άνω διάταξης για μείωση ισχύος τέτοια ώστε ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μειωμένη πλέον ισχύ, να εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
13.  
  Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν στον αρμόδιο Διαχειριστή την εγγυητική επιστολή για την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης που προβλέπεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) ή την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στην παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) ισχύουν τα ακόλουθα:.
 1. Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και δεν επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, δικαιούνται την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
 2. Ειδικά για τις περιπτώσεις φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα οριστική προσφορά σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως με την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται.
 3. Οι εν λόγω φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις δεν δικαιούνται να υποβάλουν νέο αίτημα για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 1η.2.2017.
 4. Αν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή η Άδεια Εγκατάστασης παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών θα υποβάλουν στον αρμόδιο διαχειριστή πλήρη φάκελο για τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, αλλιώς η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ.
 5. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70),.
 6. Αν δεν συμμετάσχουν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ.
 7. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).
 8. Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 12, η εκ νέου χορηγηθείσα Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει σε περίπτωση μη συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και του ν. 4062/2012 (Α΄ 70).
 9. Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ και τελικά επιλεγούν ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, η ισχύς της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή της Άδειας Εγκατάστασης αν κάποια από αυτές λήγει εντός των προθεσμιών της περίπτωσης ε΄ της παρ. 9, παρατείνεται μέχρι τη λήξη των προθεσμιών αυτών.
14.  
  Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) και τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Στο ειδικό πλαίσιο, μπορεί να καθορίζονται η συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου στις διαδικασίες αυτές ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300ΜW μέχρι το 2020, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τη συμμετοχή των ανωτέρω φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 13.
Άρθρο 8 "Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά"
1.  
  Μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) όλοι οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που από την 1η Ιανουαρίου 2016 τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στα Μ.Δ.Ν. εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν.
2.  
  Η Λειτουργική Ενίσχυση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., που αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής και διέπει τη σύμβαση Σ.Ε.Σ.Τ. του παρόντος άρθρου, ταυτίζεται με την Τ.Α., της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμού, του Πίνακα 1 του άρθρου 4 , ή ανά έργο αν η Τιμή Αναφοράς. προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7.
3.  
  Με την επιφύλαξη της θέσης σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα επιμέρους Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι παράγραφοι 5, 6, 11, 12, 14, 16, 20, 21 και 22 του άρθρου 3 ισχύουν και για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του παρόντος άρθρου.
4.  
  Με την ολοκλήρωση των απαραιτήτων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, στα επιμέρους Μ.Δ.Ν., κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 1, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που βρίσκονται στα εν λόγω Μ.Δ.Ν. και οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ. και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα Μ.Δ.Ν., μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και απευθείας συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας του εν λόγω Μ.Δ.Ν. Οι κάτοχοι των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.), σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 11. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Σ.Τ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. για τα Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας Φο.Σ.Ε. και Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. στα Μ.Δ.Ν.
5.  
  Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. ή Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3.
6.  
  Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και την ένταξή του σε αυτό, η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. υποκαθιστά εκ του νόμου, από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση, τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως συμβαλλομένη στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), ή στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του εν λόγω διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος και υπεισέρχεται στα σχετικά συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Με την ένταξη ενός ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν. και ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κωδίκων του ΕΣΜΗΕ. Ειδικά για συμβάσεις πώλησης αιολικών σταθμών στα Μ.Δ.Ν. που έχουν συναφθεί βάσει της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.1725 (Β΄ 148/6.2.2007) υπουργικής απόφασης δεν ισχύει η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αυτών. Η κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διασύνδεσης ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και η ένταξή του σε αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σχετική επιστολή του Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, η οποία και προσδιορίζει τη δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή τις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή τις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος. Η Ρ.Α.Ε. δύναται με απόφασή της, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., να ρυθμίζει, για τη μεταβατική περίοδο από την ηλέκτριση της διασύνδεσης του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μέχρι και την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέματα σχετικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση της Αγοράς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και του Ηλεκτρικού Συστήματος Μ.Δ.Ν., καθώς και θέματα που αφορούν τις σχετικές χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων.
Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και την ένταξή του σε αυτό, η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., υποκαθιστά εκ του νόμου, αμέσως και αυτοδικαίως, τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως συμβαλλομένη στις Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), ή στις συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), ή στις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του εν λόγω διασυνδεόμενου ηλεκτρικού συστήματος και υπεισέρχεται στα σχετικά συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, χωρίς περαιτέρω παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της σύμβασης. Η κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της διασύνδεσης ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και η ένταξή του σε αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και προσδιορίζει τη δήλη ημέρα συντέλεσης της διασύνδεσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
7.  
  Στην περίπτωση διασύνδεσης με το Σύστημα ενός Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Σ.Τ., και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας παραγράφου συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Σ.Τ. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
8.  
  Στην περίπτωση διασύνδεσης ενός Μ.Δ.Ν. με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και συμμετέχουν απευθείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 3 και 5. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. Αντίστοιχα οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. και οι οποίοι εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, μεταπίπτουν σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., στις περιπτώσεις αυτές, προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 του άρθρου 3 και της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της προηγούμενης σύμβασης Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζεται η διαδικασία μετάπτωσης σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
9.  
  Οι Σ.Ε.Δ.Π. και Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 7 και 8 διέπονται από την ίδια Τ.Α. της αρχικά συναφθείσας Σ.Ε.Σ.Τ., με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 7 για την περίπτωση που η Τ.Α. έχει προκύψει από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.
10.  
  Η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Σ.Τ. των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου, προκύπτει ανά μήνα βάσει της εκάστοτε μέσης μηνιαίας Οριακής Τιμής του Διασυνδεμένου Συστήματος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ε.Τ.Α. Αν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες υποδομές και έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο Μ.Δ.Ν. που είναι οι σταθμοί αυτοί εγκατεστημένοι και οι εν λόγω σταθμοί δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα Μ.Δ.Ν., εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης και οι κάτοχοί τους συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. με τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως διαχειριστή των Μ.Δ.Ν. Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου, η Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., προκύπτει ανά μήνα βάσει της εκάστοτε μέσης μηνιαίας Οριακής Τιμής του Διασυνδεμένου Συστήματος (ΟΤΣ) ή και της αντίστοιχης Ε.Τ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η διαδικασία εκκαθάρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας.
11.  
  Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., αν είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν.4001/2011 (Α΄ 179), ενώ αν είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. επιστρέφεται στον προαναφερθέντα Υπολογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού.
12.  
  Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Σ.Ε.Σ.Τ. για τον κάτοχο σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μ.Δ.Ν. καταβάλλεται με χρεοπίστωση των Υπολογαριασμών Ενισχύσεων και Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
Άρθρο 9 "Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.) συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 6.
2.  
  Η Σ.Ε.Δ.Π. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 6, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 10 "Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 5 του άρθρου 3 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 8, στα Μ.Δ.Ν., η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε., ή η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., όπου αυτό προβλέπεται, συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Σ.Τ.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 8.
2.  
  Η Σ.Ε.Σ.Τ. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Σ.Τ. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση, κατά περίπτωση, της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. ή της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Σ.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 11 "Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά"
1.  
  Με την ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών και τη θέση σε πλήρη λειτουργία των ημερήσιων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στα Μ.Δ.Ν. και για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., συνάπτει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μ.Δ.Ν. της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν.) με τον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 και την παρ. 5 του άρθρου 3.
2.  
  Η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν. για ηλιοθερμικούς σταθμούς ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ε.Δ.Π.-Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 12 "Μηχανισμός Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α."
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., αποστολή της οποίας είναι η παρακολούθηση της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η «Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.» αποτελείται από:.
 1. τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 2. έναν (1) εκπρόσωπο της Ρ.Α.Ε.,.
 3. έναν (1) εκπρόσωπο της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.,.
 4. έναν (1) εκπρόσωπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.,.
 5. έναν (1) εκπρόσωπο της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.,.
 6. έναν (1) εκπρόσωπο του Κ.Α.Π.Ε.,.
 7. μέχρι τρείς (3) ειδικούς εμπειρογνώμονες.
 8. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 9. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του και ανατίθενται τα καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής.
 10. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δε λαμβάνουν αποζημίωση ή οποιουδήποτε άλλου είδους απολαβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αυτής.
2.  
  Με την απόφαση της παρ. 1 καθορίζονται η θητεία των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι κανόνες λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
3.  
  Η Επιτροπή Παρακολούθησης Καθεστώτος Στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. υποβάλλει, ανά εξάμηνο, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισηγήσεις με προτάσεις για τα ακόλουθα:.
 1. τροποποιήσεις στη μεθοδολογία υπολογισμού της Ε.Τ.Α. και στο ονομαστικό επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται ανά κατηγορία έργου για τον υπολογισμό της Λειτουργικής Ενίσχυσης,.
 2. τροποποιήσεις των Τ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 ή και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπόμενων τιμών υποβολής προσφορών στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,.
 3. αλλαγές στις κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του άρθρου 4,.
 4. τροποποιήσεις των μαθηματικών τύπων καθορισμού των Τ.Α. για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Σ.Η.Θ.Υ.Α.,.
 5. τροποποιήσεις στα όρια εγκατεστημένης ισχύος και μέγιστης ισχύος παραγωγής της παρ. 5 του άρθρου 3,.
 6. αναπροσαρμογές της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά της παρ. 12 του άρθρου 5,.
 7. προβλέψεις για το ύψος Λειτουργικής Ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για τα επόμενα έτη.
Άρθρο 13 "Τροποποιήσεις διατάξεων του ν.3468/2006 (Α΄ 129)"
1.  
  Οι παράγραφοι 12 έως και 31 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αναριθμούνται σε παραγράφους 14 έως 33.
2.  
  Μετά την παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι ως εξής: 12 Ενεργειακός συμψηφισμός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού με την καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκατάσταση του αυτοπαραγωγού, η οποία ευρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. Ο σταθμός Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνδέεται στο Δίκτυο μέσω της παροχής της εγκατάστασης κατανάλωσης. 13 Εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγού, με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μία είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. είτε στην περίπτωση που βρίσκεται, τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα / βιοαέριο / βιορευστά, του άρθρου 4, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από τη χορήγησή της.
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύει για είκοσι (20) έτη. Ειδικά η Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής ισχύει για είκοσι πέντε (25) έτη.
5.  
  Μετά τον πίνακα Α της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παρ. ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι τιμές του Πίνακα Α΄ για τους Αυτοπαραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ισχύουν για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια βάση.
6.  
  Μετά την παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθενται παράγραφοι ως εξής: 12 Η αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους Υβριδικούς Σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η οποία προέρχεται από απορρόφηση ενέργειας από το Δίκτυο κατόπιν εντολής της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή των Μ.Δ.Ν., για διάθεση από τον Υβριδικό Σταθμό της εγγυημένης του παροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία άδεια παραγωγής, υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Πώλησης ή στη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης την οποία συνάπτουν οι κάτοχοι των εν λόγω Υβριδικών Σταθμών Η ενέργεια αυτή νοείται ως συμβατική ενέργεια και η αποζημίωση για την παραγωγή της ενέργειας αυτής, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς που τηρεί η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., για τις συμβατικές μονάδες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. 13 Η αποζημίωση για το τίμημα διαθεσιμότητας ισχύος Υβριδικών Σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο Μ.Δ.Ν., καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών από τους λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν., για τις συμβατικές μονάδες, με βάσει τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
7.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, σταθμών βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικά για αυτοπαραγωγούς που είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας καθώς και για εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 874/2010 (Α΄ 151) για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων όπως ορίζονται στο ν.3874/2010 ή και αγροτικών χρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη Ρ.Α.Ε. ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας, ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. ορίζονται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται ο ενεργειακός συμψηφισμός και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός και ειδικότερα οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι χρεώσεις, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα υπολογίζεται ο συμψηφισμός, ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας. Το πλεόνασμα ενέργειας που τυχόν προκύπτει από το συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου, μετά τη διενέργεια της τελικής εκκαθάρισης στο τέλος της χρονικής περιόδου συμψηφισμού, διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται ο τρόπος συμψηφισμού βάσει του μεγέθους των σταθμών, του επιπέδου τάσης σύνδεσης και των ειδικότερων χαρακτηριστικών των τιμολογίων κατανάλωσης. Με την ανωτέρω πιο πάνω υπουργική απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 kW για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ανώτατα όρια εγκατεστημένης ισχύος διαφοροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών ή / και ανά ηλεκτρικό σύστημα διασυνδεδεμένο ή αυτόνομο. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας. Με την ανωτέρω υπουργική απόφαση καθορίζεται και η μοναδιαία τιμή με την οποία θα υπολογίζεται η αποζημίωση για το πλεόνασμα της ενέργειας η οποία θα καταβάλλεται από τους Προμηθευτές, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α` 179). Οι σταθμοί του παρόντος εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής.
8.  
  Η παράγραφος Α.1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) αντικαθίσταται ως εξής: Α. 1 Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα και οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129).
Άρθρο 14
1.  
  Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Οι σταθμοί που διαθέτουν σύμβαση σύνδεσης σε ισχύ δεν έχουν υποχρέωση καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1.
Άρθρο 15
1.  
  Διάρκεια ισχύος αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, δε λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 29η Ιουνίου 2015, ή από το χρόνο έκδοσης της άδειας εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων εφόσον είναι μεταγενέστερος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η διάταξη αφορά άδειες εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.
Άρθρο 16 "Διάρκεια ισχύος Αδειών Εγκατάστασης και Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και λοιπά θέματα Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης"
1.  
  Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ του άρθρου 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), δε λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα από την 31η Μαρτίου 2016 ή από το χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, εφόσον είναι μεταγενέστερος, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η διάταξη αφορά άδειες εγκατάστασης ή αντίστοιχα οριστικές προσφορές σύνδεσης των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.
2.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από Α.Π.Ε. που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Απόφασης Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις Ρ.Α.Ε. υπ’ αριθμ. 155/2012 (Β΄908) και 452/2015 (Β΄2859), και ισχύει, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για τους σταθμούς αυτούς ο χρονικός περιορισμός της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4342/2015 (Α΄143).
Άρθρο 17 "Παράταση ισχύος αδειών παραγωγής"
1.  
  Για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., των οποίων η διάρκεια ισχύος της Άδειας Παραγωγής λήγει μέχρι και την 31.12.2018, και οι οποίοι μέχρι την ημερομηνία αυτή διαθέτουν σε ισχύ την Άδεια Εγκατάστασης, αλλά δε διαθέτουν Άδεια Λειτουργίας, η διάρκεια ισχύος της ως άνω Άδειας Παραγωγής παρατείνεται μέχρι την 31.12.2018.
Άρθρο 18
1.  
  Επιστροφή εγγυητικών επιστολών ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και ν. 4062/2012 (Α΄ 70) Εγγυητικές επιστολές για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν προσκομιστεί στον Αρμόδιο Διαχειριστή στο πλαίσιο του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) και του ν.4152/2013 (Α΄ 107) όπως ισχύουν, επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προς τον αρμόδιο διαχειριστή, και με την οποία δηλώνει ότι δε θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος Διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών για τους οποίους λύονται οι συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης στο Δίκτυο κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα περίπτωση και αναρτούν κατάλογο με τους σταθμούς παραγωγής του παρόντος άρθρου εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. Με την ανάρτηση των καταλόγων αυτών, παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως οι Άδειες Παραγωγής, οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, οι Άδειες Εγκατάστασης και γενικά όλες οι άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί για τους εν λόγω σταθμούς.
Άρθρο 19 "Ρυθμίσεις για Υδατορέματα"
1.  
  Στο άρθρο 9 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
  Έως την έκδοση του προαναφερόμενου προεδρικού διατάγματος, ειδικά για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε.) στις εκτός σχεδίου περιοχές η απόσταση των εγκαταστάσεων αυτών από κάθε μία των γραμμών πλημμύρας ορίζεται στα δέκα (10) μέτρα. Οι προαναφερόμενες ειδικές αποστάσεις για τα Μ.ΥΗ.Ε. κατισχύουν των απαγορεύσεων και περιορισμών χρήσεων γης και δόμησης, όπως και των γενικών αποστάσεων δόμησης των κτισμάτων από υδατορέματα, που έχουν έως σήμερα καθορισθεί από Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) ή άλλα σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ/ ΣΧΟΟΑΠ) στο πλαίσιο των επιμέρους ζωνών προστασίας και διαχείρισης (σύστημα ζώνωσης) των σχεδίων αυτών.
Άρθρο 20 "Τροποποιήσεις του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του ν. 4152/2013 (Α΄107)"
1.  
  Μετά το ένατο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), προστίθενται εδάφια ως εξής: Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά από αίτημά του σε περίπτωση που αα. ανασταλεί η ισχύς ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση που απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού παραγωγής ΑΠΕ, ή ββ. παρέλθει η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (όπως αυτή ορίζεται από το ν. 3468/2006) χωρίς να έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση επί αιτήσεως ακυρώσεως οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαραίτητης για την εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, εφόσον η αίτηση ακυρώσεως έχει κατατεθεί πριν από το χρόνο υποβολής της εγγυητικής επιστολής από τον ενδιαφερόμενο.
2.  
  Μετά την υποπαράγραφο α1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), προστίθενται υποπαράγραφοι α1.1 και α1.2 ως εξής: α1.1 Κατά τον υπολογισμό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης δεν λαμβάνεται υπόψη, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο υφίσταται αναστολή της εκτέλεσης της Άδειας Εγκατάστασης ή οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης απαιτούμενης για τη νόμιμη έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης του σταθμού, η οποία έχει διαταχθεί με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου διοικητικού δικαστηρίου, εφόσον κατά την ημερομηνία άρσης της αναστολής είναι σε ισχύ οι λοιπές απαιτούμενες άδειες ή εγκρίσεις που απαιτούνται για τη νόμιμη έκδοση της Άδειας Εγκατάστασης. α1.2 Κατά παρέκκλιση του πρώτου εδαφίου της υποπαραγράφου α.1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) δύναται να επανεκδοθεί άπαξ Άδεια Εγκατάστασης, η διάρκεια της οποίας έληξε κατά τη διάρκεια της χορηγηθείσας από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο αναστολής εκτέλεσης είτε της ίδιας της άδειας εγκατάστασης, είτε της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είτε οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης για την έκδοσή της διοικητικής πράξης ή η διάρκεια της άδειας εγκατάστασης έληξε ενώ εκκρεμούσε η έκδοση δικαστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης ή επί της απόφασης αναστολής στις ακόλουθες περιπτώσεις 1 Εφόσον απορρίφθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η αιτηθείσα ακύρωση της άδειας εγκατάστασης ή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης για την έκδοση της διοικητικής πράξης. 2 Εφόσον ακυρώθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης διοικητική πράξη και στη συνέχεια αυτές επανεκδόθηκαν νομίμως σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση. 3 Εφόσον ακυρώθηκε αμετάκλητα από το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο η άδεια εγκατάστασης για τυπικούς λόγους και υπό την προϋπόθεση ότι η επανέκδοσή της θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την ακυρωτική απόφαση, χωρίς τις τυπικές πλημμέλειες της ακυρωθείσας άδειας εγκατάστασης Στις παραπάνω περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει πλήρες αίτημα στην αδειοδοτούσα αρχή για έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης, συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα για την έκδοσής της δικαιολογητικά, και μπορεί να υποβάλλει αίτημα για εκ νέου χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, χωρίς να ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143).
Άρθρο 21 "Θέματα Υβριδικών Σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά"
1.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2016, για τους Υβριδικούς Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε λειτουργία (δοκιμαστική ή κανονική) στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Μ.Δ.Ν.) ισχύουν τα παρακάτω:.
 1. Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, η οποία εγχέεται απευθείας στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., αναφέρεται στην οικεία άδεια παραγωγής, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τις Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του άρθρου 4, όπως ισχύει κατά τη στιγμή που οι μονάδες αυτές τίθενται σε λειτουργία (δοκιμαστική ή κανονική) και καταβάλλεται με τη μορφή της Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, σύμφωνα με τα όρια της παραγράφου 5 του άρθρου 3, όπως ισχύουν για τα Μ.Δ.Ν.
 2. Η τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ελεγχόμενης παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωση β΄ της παραγράφου 3, του άρθρου 13 του ν.3468/2006 (Α΄ 129), η οποία προέρχεται αποκλειστικά από την παραγωγή των μονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, μέσω των συστημάτων αποθήκευσης του Σταθμού, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή της Τ.Α. για αιολικούς σταθμούς της κατηγορίας 2 του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, επαυξημένη κατά 50%, ώστε να καλύπτονται οι απώλειες ενέργειας στον κύκλο αποθήκευσης του υβριδικού σταθμού.
 3. Η αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των Υβριδικών Σταθμών, η οποία προέρχεται αποκλειστικά από την παραγωγή των μονάδων Α.Π.Ε. του Υβριδικού Σταθμού, είτε με απ’ ευθείας έγχυσή της στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., είτε μέσω των συστημάτων αποθήκευσης του Υβριδικού Σταθμού, καταβάλλεται στους κατόχους Υβριδικών Σταθμών, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει.
2.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2016 για την ένταξη Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής των Μ.Δ.Ν. συνάπτει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στα Μ.Δ.Ν. με τον κάτοχο του Υβριδικού Σταθμού.
3.  
  Η Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. ισχύει για είκοσι (20) έτη.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστή Μ.Δ.Ν., και γνώμη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. και του ν.3468/2006, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, και ισχύει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
5.  
  Για τους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς στα Μ.Δ.Ν. που συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος, και στους οποίους χορηγείται παράλληλα Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 3, με ομοιόμορφη ποσοστιαία απομείωση των εσόδων από την παραγωγή ενέργειας και διαθεσιμότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθμού στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η τιμή του επιτοκίου αναγωγής για τους υβριδικούς σταθμούς στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν.
6.  
  Για τις περιπτώσεις Υβριδικών Σταθμών Α.Π.Ε. στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί άδεια παραγωγής η Ρ.Α.Ε. οφείλει, μετά από αίτημα των ενδιαφερομένων και εντός του διαστήματος που θα οριστεί μετά από απόφασή της, να τροποποιήσει την άδεια παραγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό.
7.  
  Η σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Υβριδικών Σταθμών στο Δίκτυο των Μ.Δ.Ν. αναστέλλεται μέχρι την τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος.
Άρθρο 22 "Τροποποιήσεις του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)"
1.  
  Το εδάφιο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4001/ 2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εξαιρουμένων των Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες Κτιρίων (12323/ΓΓ175/09, Β΄ 1079 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας), που συνάπτουν Συμβάσεις Συμψηφισμού με Προμηθευτές, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179).
2.  
  Το εδάφιο η΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 129 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Συνάπτει Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν. και στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), καθώς και κάθε άλλου είδους συμβάσεις ενισχύσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς, εφόσον οι εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται με το δίκτυο διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και καταβάλλει τις πληρωμές που προβλέπονται στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων νόμου για τους Υβριδικούς Σταθμούς στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
Άρθρο 23 "Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών"
1.  
  Το άρθρο 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 143
  1.  
   Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 διακρίνεται σε.
  1. «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου» και .
  2. «Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών».
  3. Το πλεόνασμα ή το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών αποτελεί έσοδο ή εκροή του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν.
  2.  
   Η Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως εκ του νόμου διαχειριστής και λειτουργός της Αγοράς των Μ.Δ.Ν., είναι ο διαχειριστής του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι Διαχειριστές Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., καταβάλλουν τα ποσά αποζημίωσης στους αντισυμβαλλόμενούς τους κατά τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 118, και της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129, αντίστοιχα, τα οποία ανακτούν πλήρως από τον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
  3.  
   Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς.(α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.
  1. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι.1Τα ποσά που καταβάλλουν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκκαθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 120 και 96 και ιδίως στη περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 96, για την ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που είναι συνδεδεμένοι στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, περιλαμβανομένων των Φ/Β Ειδικού Προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/ 2006 (Α΄ 129) και των Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  2. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται κατά τρόπον ώστε να αντανακλούν κατ` ελάχιστον το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών συμβατικών σταθμών και να αναλογούν στην ενέργεια που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο σύστημα μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής της ηπειρωτικής χώρας και των συνδεδεμένων με αυτά νησιών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3468/2006, με μεθοδολογία που εξειδικεύεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2Τα έσοδα από τη χρέωση που επιβάλλεται σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου για το σύνολο της ενέργειας που απορροφά στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στην ενέργεια που παρέχεται σε όλους τους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Διασυνδεδεμένου Δικτύου, εξαιρουμένων των εξαγωγών.
  3. Η χρέωση αυτή προσδιορίζεται βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προκύπτει από το γινόμενο της ως άνω απορροφώμενης ενέργειας (ΜWh) επί τη διαφορά (σε €/ΜWh) μεταξύ της τιμής ενέργειας που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά του διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου και της εκτιμώμενης μεσοσταθμικής τιμής αγοράς ενέργειας που θα χρεωνόταν ο εκπρόσωπος φορτίου, βάσει του ίδιου μηχανισμού ενέργειας της αγοράς αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες και τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, χωρίς τη συμμετοχή της ενέργειας των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στον ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό.
  4. Η χρέωση αυτή μεταβάλλεται ανά περίοδο κατανομής ή άλλη χρονική περίοδο, βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως ιδίως η συμμετοχή των Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κάλυψη του φορτίου ή το επίπεδο της συνολικής ζήτησης.
  5. Η μεθοδολογία μπορεί να λαμβάνει υπόψη παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή του Συστήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  6. Οι παράμετροι αναθεωρούνται το Δεκέμβριο και τον Ιούνιο κάθε έτους και ισχύουν για το εξάμηνο που ακολουθεί το μήνα έγκρισης/αναθεώρησης.
  7. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς.
  8. Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται σταδιακά στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής.για το έτος 2016, ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το 2017 στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το 2018 και εφεξής στο εκατό τοις εκατό (100%).
  9. Για την προσαρμογή στις ρυθμίσεις της παρούσας, ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ο Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος τροποποιούνται και η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον καθορισμό των παραμέτρων της μεθοδολογίας εκδίδεται μέχρι τις 15.9.2016 και εφαρμόζεται από 1.10.2016.
  10. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. για τον επαναπροσδιορισμό του τέλους ΕΤΜΕΑΡ κατά την περίπτωση αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου για τον Ιούνιο 2016, εκδίδεται μέχρι τις 30.9.2016, λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του λογαριασμού με βάση τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης.
  11. Για την περίοδο 2016-2017, το ύψος των μοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε στο τέλος της διετίας να μην προκύπτει έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου. 3Τα έσοδα από χρέωση που μπορεί να επιβάλλεται κατ’ έτος, αρχής γενομένης από το έτος 2018 και εφεξής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου σύμφωνα με την περίπτωση ββ΄, με σκοπό τη σταδιακή και κατά το δυνατόν ισόποση μείωση, του προς ανάκτηση ποσού από τους καταναλωτές μέσω του τέλους ΕΤΜΕΑΡ της περίπτωσης αα΄ της παρ. 3β του παρόντος άρθρου.
  12. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η ετήσια χρέωση που επιβάλλεται ανά μονάδα ενέργειας (€/ΜWh), ομοιόμορφα για το σύνολο της ενέργειας αυτής.
  13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν γνώμης της Ρ.Α.Ε., μπορεί να θεσπίζεται Ειδική Αγορά Εγγυήσεων Προέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων από 15 έως και 18 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.
  14. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι συμμετέχοντες, ο αρμόδιος Διαχειριστής, η διαδικασία επιμερισμού των Εγγυήσεων Προέλευσης στους Εκπροσώπους φορτίου στους οποίους επιβάλλεται η ειδική χρέωση της παρούσας περίπτωσης και κατ’ αναλογία της ενέργειας επί της οποίας επιβάλλεται η χρέωση αυτή, οι δυνατότητες αγοραπωλησίας των Εγγυήσεων Προέλευσης και θέματα που αφορούν το διασυνοριακό εμπόριο των Εγγυήσεων Προέλευσης.
  15. Εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της απόφασης αυτής, καταρτίζεται από τους Φορείς Έκδοσης των Εγγυήσεων Προέλευσης, Κώδικας Αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε.
  16. Η Ρ.Α.Ε., κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, εκδίδει τον Κώδικα αυτόν προβαίνοντας κατά την κρίση της στις αναγκαίες προσθήκες ή τροποποιήσεις.
  17. Με τον Κώδικα αυτόν καθορίζονται ιδίως.α) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά, β) οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διενέργεια των συναλλαγών, γ) ο τρόπος διενέργειας δημοπρασιών ή σύναψης διμερών συμβολαίων, δ) οι διαδικασίες παροχής εγγυήσεων και εκκαθάρισης των συναλλαγών, ε) οι διαδικασίες και μεθοδολογίες επιβολής κυρώσεων και γ) κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία της αγοράς αυτής.
  18. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρμόδιου διαχειριστή της αγοράς, παρέχονται ειδικές εγκρίσεις και καθορίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της αγοράς. 4Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
  19. Έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου είναι.1Έσοδα από την επιβολή Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ.) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ηπειρωτικού συστήματος και των συνδεδεμένων με αυτό νησιών.
  20. Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανομένων και των αυτοπαραγωγών, ομοιόμορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.
  21. Η μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ο κάθε Πελάτης και περιλαμβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, περιλαμβανόμενων των αυτοπαραγωγών, έτσι ώστε να προκύπτει χρέωση που εξισορροπεί τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ των κατηγοριών Πελατών.
  22. Ειδικά για τους αυτοπαραγωγούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., το ειδικό τέλος καταβάλλεται από κάθε αυτοπαραγωγό αποκλειστικά και μόνο για το τμήμα της ηλεκτρικής ενέργειας που συνολικά αυτός απορροφά από το Δίκτυο ή το Σύστημα.
  23. Οι αριθμητικές τιμές των συντελεστών της ανωτέρω μεθοδολογίας, καθώς και οι μοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες, προσδιορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το 12ο μήνα εκάστου έτους προκειμένου να εφαρμοσθεί το επόμενο ημερολογιακό έτος, μετά από προϋπολογιστική εκτίμηση των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας.
  24. Οι ανωτέρω μοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται με την ίδια διαδικασία, τον 6ο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται με βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου εντός του έτους.
  25. Η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
  26. Το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
  27. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 2Ποσοστό των εσόδων που προέρχονται από τις δημοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που αντιστοιχούν στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει. 3Τα ποσά που εισπράττονται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και αντιστοιχούν σε Ειδικό Τέλος Λιγνιτικής Παραγωγής το οποίο ορίζεται σε δύο (2) ευρώ ανά ΜWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
  28. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του εν λόγω τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
  29. Το τέλος αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. 4Τα ποσά που καταβάλλονται από τον Διαχειριστή Μ.Δ.Ν. σε περίπτωση πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, που τηρεί ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., για τον ισοσκελισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. 5Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
  4.  
   Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών διαχωρίζεται λογιστικά σε δύο Υπολογαριασμούς.(α) τον Υπολογαριασμό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και (β) τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων. Τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών χαρακτηρίζονται ως Έσοδα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ως Έσοδα Ενισχύσεων αντίστοιχα.
  1. Έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι.1Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από τις μονάδες που αναφέρονται στην περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 129. 2Τα ποσά που καταβάλλουν οι Εκπρόσωποι Φορτίου των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κώδικα Μ.Δ.Ν., για την ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται στα συστήματα των νησιών αυτών, η οποία παράγεται από Φ/Β Ειδικού Προγράμματος του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και από Α.Π.Ε. με Συμβάσεις Συμψηφισμού Ενέργειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν.
  2. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., ως Διαχειριστής Μ.Δ.Ν., υπολογίζει, σε μηνιαία και ετήσια βάση, τα ποσά των υποπαραγράφων α΄ και β΄, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Μεθοδολογίες, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Μ.Δ.Ν.
  3. Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη-Διασυνδεμένων Νησιών.
  4. Έσοδα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών είναι.1Τα ποσά που προκύπτουν από την επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της κατανάλωσης των Συστημάτων των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών όπως το τέλος αυτό ορίζεται στο εδάφιο αα΄ της παρ. 3.β του παρόντος άρθρου. 2Τα ποσά που καταβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς σε περίπτωση ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τον ισοσκελισμό του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης Μ.Δ.Ν. 3Ποσά που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Κώδικα Μ.Δ.Ν.
  5.  
   Ο Ειδικός Λογαριασμός Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών ισοσκελίζεται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ.Δ.Ν. Οι διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών για τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη-Διασυνδεμένων Νησιών. Ο Διαχειριστής Μ.Δ.Ν. γνωστοποιεί στο Λειτουργό της Αγοράς αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον ισοσκελισμό του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών (μηνιαίας και ετήσιας εκκαθάρισης) που προβλέπονται στον Κώδικα Μ.Δ.Ν.
2.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του άρθρου 143 του ν. 4001/2001, εφόσον σχετίζεται με τα Συστήματα των Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών, νοείται, από τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού, στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Μη-Διασυνδεμένων Νησιών, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.
Άρθρο 24 "Ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 2014/536/ΕΕ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 108 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
  Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται ιδίως, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, οι σχετικές προθεσμίες, οι υπόχρεοι καταβολής τιμημάτων και τελών και οι σχετικές μεθοδολογίες και οι παράμετροι αυτών για τον υπολογισμό και επιμερισμό των επιβαρύνσεων, τα βασικά στοιχεία για την οργάνωση των διαγωνιστικών διαδικασιών που ακολουθούνται, οι χρηματοοικονομικές διευθετήσεις, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
2.  
  Μετά το άρθρο 108 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 108Α ως εξής: α) κατά πόσον έχει συντελεστεί άνοιγμα της αγοράς στα Μ.Δ.Ν., β) η κατάσταση των επενδύσεων σε υποδομές σε σχέση με το αντίστοιχο σχέδιο, γ) τα ουσιώδη και ουσιαστικά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται για το άνοιγμα της αγοράς και δ) κατά πόσον τα προβλήματα αυτά μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη μη ολοκλήρωση των επενδύσεων σε υποδομές, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 54 του Κώδικα Μ.Δ.Ν. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την απόφαση της παρ. 1.».
  Άρθρο 108Α
  1.  
   Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια, η μεθοδολογία, η διαδικασία εξέτασης της οικονομικής αποδοτικότητας και τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.) μέσω της διασύνδεσής τους με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ, σε σχέση με τη εξακολούθηση της ηλεκτροδότησής του(ς) ως Μ.Δ.Ν., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την αξιολόγηση αυτή, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών των αρμόδιων διαχειριστών ΕΣΜΗΕ και ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ως προς το ζήτημα αυτό. Η απόφαση αυτή αφορά σε Συστήματα Μ.Δ.Ν. των οποίων τα έργα διασύνδεσής τους με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο με αυτό ΕΔΔΗΕ δεν έχουν περιληφθεί στο Δεκαετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 ή το αντίστοιχο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ κατά το άρθρο 128.
  2.  
   Η Ρ.Α.Ε. καθορίζει με απόφασή της τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο ηλεκτροδότησης ενός ή περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατόπιν κοινής εισήγησης που υποβάλλεται από τους Διαχειριστές ΕΣΜΗΕ, ΕΔΔΗΕ και Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τρόπο που καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1. Η εισήγηση αυτή βασίζεται σε πόρισμα ομάδας εργασίας που συνίσταται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 4001/2011, με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνικοοικονομικών επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν. Η τεχνικοοικονομική διερεύνηση πραγματοποιείται βάσει προκαταρκτικής εξέτασης τεχνικών λύσεων διασύνδεσης ή αυτόνομης ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. που στηρίζεται στις επικρατούσες τεχνολογικές επιλογές και τη διεθνή εμπειρία από την κατασκευή παρόμοιων έργων. Στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης μπορεί να εξειδικεύονται ζητήματα σχετικά με την τεχνικοοικονομική εξέταση των επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν. για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
  3.  
   Η διαδικασία της παρ. 2 ολοκληρώνεται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017 για το σύνολο των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Το διάστημα αυτό μπορεί να παρατείνεται με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Ε., έως ένα (1) έτος, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις για Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά που καλύπτουν τουλάχιστον το 70% της κατανάλωσης του συνόλου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, όπως καταγράφηκε, κατά το τελευταίο, σε σχέση με τη λήψη της απόφασης αυτής, ημερολογιακό έτος λειτουργίας τους.
  4.  
   Η διαδικασία της παρ. 2 μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα (4) έτη, ή νωρίτερα, μετά από απόφαση της Ρ.Α.Ε., εάν έχει παρατηρηθεί σημαντική μεταβολή των τεχνικοοικονομικών επιλογών ηλεκτροδότησης των Μ.Δ.Ν. (κόστος προμήθειας συμβατικών καυσίμων, κόστη τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής, κόστη τεχνολογίας διασυνδέσεων κ.α.) ή έχει υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα τρίτου.
  5.  
   Προκειμένου η Ρ.Α.Ε. να ανταποκριθεί εγκαίρως στο έργο των παραγράφων 3 και 4, μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα Πανεπιστημιακά ή Πολυτεχνικά ή Τεχνολογικά ιδρύματα για την παροχή συμβουλευτικού έργου, μέχρι του συνολικού ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή γενική διάταξη νόμου.
  6.  
   Ο αρμόδιος Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ οφείλει, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2, να υποβάλει εισήγηση στη Ρ.Α.Ε. για την ένταξη του έργου διασύνδεσης που έχει κριθεί από τη Ρ.Α.Ε. ως οικονομικά αποδοτικότερο, στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ ή στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ, με βάση και τα ειδικότερα καθοριζόμενα στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης. Σε περίπτωση αδυναμίας ένταξης έργου διασύνδεσης Μ.Δ.Ν. που αφορά στην ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, είτε λόγω επίκλησης αδυναμίας του αρμόδιου Διαχειριστή την οποία θα πρέπει να αιτιολογεί επαρκώς, είτε λόγω μη αποδοχής από τη Ρ.Α.Ε. του προτεινόμενου από τον Διαχειριστή τρόπου ένταξης, για λόγους που ανάγονται ιδίως στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ή στην τεχνική λύση που επιλέγεται, εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108, με πρωτοβουλία της Αρχής ή κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος τρίτου, η οποία εκκινεί με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Ε. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον αντίστοιχο Κώδικα Διαχείρισης καθορίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, καθώς και τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.
  7.  
   Για έργα ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορούν διασυνδέσεις Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, τα οποία υλοποιούνται μέσω των διαδικασιών της παραγράφου 7 (β) του άρθρου 108 και των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 4 του άρθρου 108Α, ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ συστήνει και διαχειρίζεται Ειδικό Λογαριασμό Διασυνδέσεων Μ.Δ.Ν. για την αποπληρωμή των επενδύσεων αυτών. Στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ καθορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του λογαριασμού αυτού και κάθε ειδικότερο θέμα για τη διαχείρισή του.
  8.  
   Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης των έργων διασυνδέσεων Μ.Δ.Ν., ανεξάρτητα από το φορέα και τον τρόπο υλοποίησής τους, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επιβαρύνσεις των καταναλωτών, ανά κατηγορία καταναλωτή, συνολικά από χρεώσεις ΥΚΩ και τέλη χρήσης ΕΣΜΗΕ ή ΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρεώσεις για την εκτέλεση των διασυνδέσεων αυτών, δεν υπερβαίνουν τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που θα προέκυπταν στην περίπτωση μη υλοποίησης των διασυνδέσεων αυτών.
  9.  
   Για κάθε έργο ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά διασύνδεση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ανεξαρτήτως φορέα και τρόπου υλοποίησης, καθορίζεται κατά την ένταξη του έργου στο ΔΠΑ ή την ανάθεσή του κατά τη διαδικασία της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του έργου, με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή σε άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., είτε στον αρμόδιο Διαχειριστή, εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στο αντίστοιχο Πρόγραμμα/Σχέδιο Ανάπτυξης, είτε στον ανάδοχο που επιλέγεται μέσω εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 7 (β) του άρθρου 108, ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού που τηρείται για τις ΥΚΩ βάσει του άρθρου 55. Η συνδρομή της ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής αδυναμίας διαπιστώνεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή ή του αναδόχου, κατά περίπτωση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης της ρήτρας αυτής. Ο υπολογισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες ΥΚΩ που θα αποφεύγονταν σε περίπτωση υλοποίησης της διασύνδεσης αυτής.
3.  
  Το άρθρο 133 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 133
  1.  
   Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και της παρ. 3 για την περίπτωση χορήγησης σχετικής παρέκκλισης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά χορηγείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, από τη Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στον Κανονισμό Αδειών. Στην άδεια παραγωγής περιλαμβάνεται δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του δυναμικού παραγωγής. Σε περίπτωση καθυστέρησης ως προς την ένταξη του εν λόγω δυναμικού παραγωγής, με βάση το ως άνω χρονοδιάγραμμα, η οποία δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία ή δικαστική αναστολή, ή άλλη αντικειμενική αδυναμία, επιβάλλεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στον κάτοχο της άδειας παραγωγής υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση ίση με τη μη υλοποιηθείσα εξοικονόμηση κόστους ή ίση με το πρόσθετο κόστος που απαιτήθηκε για κάλυψη της ζήτησης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ειδικά για άδειες παραγωγής που έχουν εκδοθεί προ της 1ης Αυγούστου 2016, ο κάτοχος των αδειών παραγωγής οφείλει, μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2017, να υποβάλει στη Ρ.Α.Ε. δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των αδειοδοτημένων μονάδων. Στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ανωτέρω διοικητικού μέτρου. Σε περίπτωση συστηματικής παραβίασης του χρονοδιαγράμματος η Ρ.Α.Ε. ανακαλεί την άδεια. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση της οικείας άδειας παραγωγής, εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι που εκφεύγουν του ελέγχου του κατόχου της άδειας.
  2.  
   Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 132 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κατά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία του δυναμικού παραγωγής και οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.
  3.  
   Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, σύμφωνα με την παρέκκλιση που έχει χορηγηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 139 και για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται σε ισχύ, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2021, χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., άδεια παραγωγής για την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την επέκταση υπάρχουσας συμβατικής δυναμικότητας, καθώς και την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Σε περίπτωση λήξης της άδειας που χορηγείται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, η άδεια μπορεί να παραταθεί κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Ρ.Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται σε λόγους εξ ολοκλήρου πέραν του ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. Η πλήρης αποξήλωση των κύριων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε υφιστάμενο σταθμό παραγωγής και η αντικατάστασή τους από νέα εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνιστά υπάρχουσα δυναμικότητα, αλλά κατασκευή νέων μονάδων.
  4.  
   Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη οι άδειες παραγωγής οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλογος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και την εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας διασύνδεσης του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
  5.  
   Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, και εφόσον η Ρ.Α.Ε. με την απόφασή της παρ. 2 του άρθρου 108Α, έχει καθορίσει ότι οικονομικά αποδοτικότερος τρόπος ηλεκτροδότησης του ηλεκτρικού συστήματος Μ.Δ.Ν. είναι μέσω της αυτόνομης ανάπτυξής του, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αίτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία.
  1. Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον ο οποίος λαμβάνει την άδεια.
  2. Έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας με πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, εφόσον εκδίδονται, και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  3. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.
  4. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και χορηγεί την άδεια παραγωγής.
  5. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού και η προστασία του περιβάλλοντος.
  6. Η Ρ.Α.Ε. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλόμενες προτάσεις.
  7. Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παραγωγής χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ με απόφαση της Ρ.Α.Ε.
  8. Στην περίπτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.
  9. Για την περίπτωση αυτή η ανωτέρω απόφαση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να ορίζει την απόδοση των επενδυόμενων κεφαλαίων του έργου.
  6.  
   Αν η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, την ύπαρξη ή το ενδεχόμενο εκδήλωσης κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, η οποία δεν επιτρέπει τον έγκαιρο και απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, κατά την παρ. 5, με απόφασή της χορηγεί άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Η άδεια αυτή χορηγείται για όσο χρόνο διαρκεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το δυναμικό που εγκαθίσταται στην περίπτωση αυτή αποτελεί επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού κατά την έννοια της παρ. 3. Μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του 2017, οπότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο κάλυψης εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και να έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις με βάση την κείμενη νομοθεσία, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται σε λήψη των απαιτούμενων αδειών παραγωγής ενώ απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης των υπολοίπων αδειών και εγκρίσεων για τις μονάδες που εγκαθιστά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
  7.  
   Στην περίπτωση που από την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 108Α έχει διαπιστωθεί ότι η ηλεκτροδότηση του αντίστοιχου Συστήματος Μ.Δ.Ν. μέσω της διασύνδεσης του Συστήματος αυτού με το ΕΣΜΗΕ ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο του ΕΔΔΗΕ, είναι, σε μακροπρόθεσμη βάση, οικονομικά αποδοτικότερη, σε σύγκριση με την αυτόνομη ανάπτυξή του, μπορεί να χορηγείται άδεια παραγωγής για νέο δυναμικό παραγωγής με συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, με την έννοια που του αποδίδεται στην 536/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, με βάση το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής της. Μέχρι την έκδοση της απόφασης παρ. 2 του άρθρου 108Α για την οικονομικότητα της διασύνδεσης συγκεκριμένου Μ.Δ.Ν., άδεια παραγωγής για συμβατικές μονάδες στο εν λόγω Σύστημα Μ.Δ.Ν. χορηγείται για τρία (3) έτη και με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρόνο εφόσον τεκμηριώνεται ανάγκη ασφάλειας εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια. Η άδεια παραγωγής που χορηγείται κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο των προηγούμενων δύο εδαφίων, θεωρείται κάλυψη έκτακτης ανάγκης, κατά την έννοια της παραγράφου 6.
4.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 137Α, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρέκκλισης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και σύμφωνα και με τους όρους της απόφασης 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγείται αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. άδεια για την προμήθεια των καταναλωτών στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα και τα Μικρά Απομονωμένα Δίκτυα.
5.  
  Μετά το άρθρο 137 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) προστίθεται άρθρο 137Α ως εξής:
  Άρθρο 137Α
  1.  
   Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ισχύει έως την πλήρη εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα Μ.Δ.Ν. Σε κάθε περίπτωση, η παρέκκλιση παύει να ισχύει στις 17 Φεβρουαρίου 2019. Ειδικότερα, η νήσος Κρήτη δεν υπάγεται στο καθεστώς παρέκκλισης για τη προμήθεια και η νήσος Ρόδος απεντάσσεται από το καθεστώς παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τη 1η Ιανουαρίου 2017. Για τα υπόλοιπα απομονωμένα μικροδίκτυα, η Ρ.Α.Ε., με απόφασή της που εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 2 και με βάση το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής, επαληθεύει το αν εξακολουθούν να υφίστανται σε κάθε δεδομένο απομονωμένο δίκτυο ουσιώδη προβλήματα που δεν επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει την άρση των εν λόγω προβλημάτων, αποφασίζει την απένταξη του σχετικού συστήματος Μ.Δ.Ν. από το καθεστώς της παρέκκλισης, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές του να θεωρούνται εφεξής «Επιλέγοντες Πελάτες Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
6.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011 (Α΄179) προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής«.
 1. Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προμήθεια σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες.».
7.  
  Το άρθρο 139 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 139
  1.  
   Με αίτηση που υποβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να ζητηθεί παρέκκλιση από τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 44 της Οδηγίας αυτής.
Άρθρο 25 "Τροποποίηση του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και του ν. 4254/2014 (Α΄ 85)"
1.  
  Μετά τον πίνακα Β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) όπως ισχύει με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια με τα ακόλουθα: «ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/ΜWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (για τις ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CΟ2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/ΜWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. ΜΤΦΑη: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/ΜWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίησή τους ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».
2.  
  Μετά τον πίνακα Β΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως ισχύει με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), αντικαθίστανται τα τρία πρώτα εδάφια με τα ακόλουθα: «ΜΤΦΑt: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία μικτή τιμή του Φυσικού Αερίου σε €/ΜWh Ανωτέρας Θερμογόνου Δύναμης (Α.Θ.Δ.), η οποία περιλαμβάνει την τιμή πώλησης με το κόστος μεταφοράς, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τυχόν φόρους και τέλη που σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία εφαρμόζονται, εξαιρουμένου του φόρου προστιθέμενης αξίας (για τις ΜΤΦΑμ ή ΜΤΦΑη), στην οποία προστίθεται και το μέσο κόστος CΟ2 που αντιστοιχεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ΜΤΦΑμ: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/ΜWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα για συμπαραγωγή, εξαιρούμενων των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. ΜΤΦΑη: Η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/ΜWhΑΘΔ στους χρήστες φυσικού αερίου στην Ελλάδα που είναι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας. Αρμόδια για τον υπολογισμό των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη και την κοινοποίησή τους ανά μήνα στη Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε. είναι η Διεύθυνση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των σχετικών στοιχείων φυσικού αερίου και οι υπόχρεοι προς υποβολή φορείς, οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τη μη συμμόρφωση με τους όρους της απόφασης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».
Άρθρο 26 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 3 και της παρ. 10 του άρθρου 8 και μέχρι την έκδοση των αποφάσεων οι οποίες προβλέπονται στις παραγράφους αυτές, δεν λαμβάνουν αποζημίωση για την ενέργεια που εγχέουν οι σταθμοί τους μετά τη λήξη της σχετικής σύμβασης, και η ενέργεια αυτή μετράται, εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται σωρευτικά μετά την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων.
2.  
  Οι συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίες έχουν υπογραφεί από την 1.1.2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αντικαθίστανται από την έναρξη ισχύος τους αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση, από τις συμβάσεις ενίσχυσης σταθερής τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ) ή τις συμβάσεις ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π), όπου αυτό προβλέπεται σύμφωνα με τα όρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3, βάσει των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου και διέπονται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος.
3.  
  Μέχρι την έκδοση της απόφασης καθορισμού της διαδικασίας και της μεθοδολογίας υπολογισμού των ΜΤΦΑμ και ΜΤΦΑη σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, και σύμφωνα με περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου ΙΓ1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 26 του παρόντος καθώς και σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΓ5 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του παρόντος, εφαρμόζεται η ισχύουσα διαδικασία.

ΜΕΡΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Άρθρο 27 "Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)"
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 διαγράφονται οι λέξεις «, καθώς και των Ανεξάρτητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου.».
2.  
  Στην περίπτωσης κδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 διαγράφονται οι εξής λέξεις: «και οι εγκαταστάσεις παραλαβής συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένου του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ελέγχου.».
3.  
  Στο τέλος της περίπτωσης κστ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 προστίθενται οι εξής λέξεις: «ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.».
4.  
  Στην περίπτωση θ4 της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 μετά τη φράση «Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί» προστίθεται η φράση «σύμφωνα με πρόγραμμα ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί».
5.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 η περίπτωσης ιγ΄ καταργείται και στην περίπτωση ιγ1 το ρήμα «συστήνονται» αντικαθίσταται με το ρήμα «προκύπτουν».
6.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 μετά την περίπτωση ιγ1 προστίθενται περιπτωση ιγ2 και ιγ3 ως εξής: (ιγ2) Εταιρείες Παροχής Αερίου (υφιστάμενες ΕΠΑ): Οι εταιρείες με την επωνυμία «ΕΠΑ Αττικής Α.Ε.», «ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και «ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.», που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995. (ιγ3) Εταιρείες Προμήθειας Αερίου (νέες ΕΠΑ): Οι εταιρείες που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α και ασκούν τη δραστηριότητα της Προμήθειας Φυσικού Αερίου.
Άρθρο 28 "Τροποποιήσεις του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 Στο άρθρο 80 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:"
1.  
  Στην παρ. 7 προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής:.
 1. Της δυνατότητας προσέλκυσης νέων καταναλωτών και της σύνδεσής τους στο Δίκτυο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 η αναφερόμενη ημερομηνία της «31ης Ιουνίου 2016» αντικαθίσταται με την «30ής Ιουνίου 2016».
Άρθρο 29 "Τροποποίηση των άρθρων 80Α, 80Β και 80Γ του ν. 4001/2011 Στα άρθρα 80Α, 80Β και 80Γ, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 4 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 80Α αντί της ημερομηνίας «30ή Μαΐου 2016» τίθεται η ημερομηνία «31η Ιουλίου 2016» και πριν από τις λέξεις «ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας» τίθεται η λέξη «υφιστάμενες».
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 80Α πριν από τη λέξη «υποχρεούνται» τίθενται οι λέξεις «υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας».
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής: 3 Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, εναλλακτικά, είτε του κλάδου Διανομής είτε του κλάδου Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 Στην περίπτωση εισφοράς του κλάδου Προμήθειας η επωνυμία των υφιστάμενων ΕΠΑ μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως και οι υφιστάμενες ΕΠΑ θα μετονομασθούν σε Εταιρείες Διανομής Αερίου Οι υφιστάμενες ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας μπορεί να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Διανομής ή Προμήθειας καθεμιάς από αυτές, κατά το στάδιο ίδρυσης μίας κοινής ΕΔΑ ή νέας ΕΠΑ αντίστοιχα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας μετέχουν οι ως άνω δύο εισφέρουσες εταιρείες κατ’ αναλογία της εισφοράς τους Για τους σκοπούς του παρόντος ως κλάδοι Διανομής και Προμήθειας νοούνται οι ομώνυμες αυτόνομες οργανωμένες λειτουργικές μονάδες των υφιστάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων καθεμιάς από τις ανωτέρω υφιστάμενες ΕΠΑ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων.
4.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής: 4 Εντός ενενήντα (90) ημερών από τη σύσταση των νέων εταιρειών της παρ. 3, οι εταιρείες που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο υποχρεούνται να μεταβιβάσουν στους μετόχους τους άνευ ανταλλάγματος τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες νέες εταιρείες, κατ’ αναλογία της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο κάθε υφιστάμενης ΕΠΑ Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.
5.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής: 5 Η απόσχιση των κλάδων Διανομής ή Προμήθειας που προβλέπεται στις παρ. 3 και 4 πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με ανάλογη εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 98, εκτός της παρ. 3 περίπτ. θ΄ του άρθρου 98, η οποία δεν εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2166/ 1993 δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα Στην προκείμενη περίπτωση δεν εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93 σχετικά με τη μεταφορά με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας των πράξεων που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης Η κατά περίπτωση απόσχιση του κλάδου υπόκειται στις ακόλουθες ειδικές ρυθμίσεις 1 Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απεικονίζονται στον ισολογισμό της εισφέρουσας εταιρείας, μπορεί να μεταφέρονται στη νέα εταιρεία και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς. 2 Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται, σε κάθε περίπτωση, από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204), κατ’ εφαρμογή του ν. 4254/2014 Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει ο ν. 2166/1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος 0,1 % υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού του άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και εν γένει από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση. 3 Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. τυχόν μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης τυχόν χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί και αυτοκινήτων. 4 Τόσο οι εισφέρουσες όσο και οι νέες εταιρείες απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση - ίδρυση νέας εταιρείας, η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών, η κατάρτιση της σύμβασης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία Οι ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου και δεν οφείλεται καμία εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου ούτε υπέρ του Ταμείου Νομικών Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου. 5 Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης και του καταστατικού της νέας εταιρείας, χωρίς να απαιτείται η τήρηση οιουδήποτε άλλου συστατικού ή αποδεικτικού τύπου. 6 Αποθεματικά κερδών της εισφέρουσας εταιρείας, τα οποία μεταφέρονται στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς της νέας εταιρείας Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας, δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφέρονται στη νέα εταιρεία Η αξία των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση της εισφέρουσας εταιρείας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δε φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων αυτών στη νέα εταιρεία. 7 Η ΔΕΠΑ Α.Ε. δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματά της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 1, 2, 6 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114) και της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162). 8 Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμα και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης απόσχισης και του Καταστατικού της νέας εταιρείας, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων και κτηματολογικών γραφείων. 9 Η σύμβαση απόσχισης, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα από την εισφέρουσα προς τη νέα εταιρεία, χωρίς την επισύναψη σε αυτή κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998, η οποία προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 3481/2006, είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της. 10 Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 (Α’ 137). 11 Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του μετασχηματισμού και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας εταιρείας Αντίθετα, οι πράξεις αυτές θεωρούνται πράξεις της εισφέρουσας εταιρείας Αντίστοιχα, το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της εισφέρουσας εταιρείας Η νέα εταιρεία θα μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του εισφερόμενου κλάδου, όπως προκύπτουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης Κατά την περίοδο μέχρι και την ολοκλήρωση της απόσχισης η εισφέρουσα εταιρεία δεν υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων.
6.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής: 6 Οι ΕΔΑ ή οι νέες ΕΠΑ της παρ. 3 υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της κατά περίπτωση εισφέρουσας εταιρείας που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απολαμβάνουν τα φορολογικά προνόμια και ατέλειες που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο εταιρείας Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία αφορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη ΕΔΑ ή η νέα ΕΠΑ Η νέα εταιρεία απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν τα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία, που αφορά τον κλάδο διανομής ή προμήθειας και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ, προς όφελος ή εις βάρος αυτής.
7.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 80Α πριν από τη λέξη «ΕΔΑ» τίθενται οι λέξεις «νέα εταιρεία».
8.  
  Οι παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 80Α αντικαθίστανται ως εξής: 8 Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ ή νέα ΕΠΑ Τα υπέρ κάθε κλάδου υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαιώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 (Α΄ 252) και των κατ’ εξουσιοδότησή του διοικητικών πράξεων, παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των αντίστοιχων νέων εταιρειών που συνιστώνται δυνάμει του παρόντος. 9 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), μπορεί να συγχωνεύονται τόσο οι νέες ΕΠΑ μεταξύ τους, όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας Η κατά τα ανωτέρω συγχώνευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μεταξύ των υφιστάμενων ΕΠΑ που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και πριν από την έναρξη της διαδικασίας του νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού που προβλέπεται στην παρ. 3, κατόπιν απόφασης των αρμόδιων εταιρικών οργάνων τους Για τη συγχώνευση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 68 έως 77 του κ.ν. 2190/1920 και 1 έως 5 του ν. 2166/1993, καθώς και αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Σε περίπτωση συγχώνευσης, οι ΕΔΑ και οι νέες ΕΠΑ υποχρεούνται, ύστερα από απόφαση της Ρ.Α.Ε., να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 για τις δραστηριότητες Διανομής ή προμήθειας ανά γεωγραφική περιοχή. 10 Η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά το στάδιο ίδρυσης της ΕΔΑ για την κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας, υποχρεούται κατά τη συγκρότηση νέας διαχείρισης του δικτύου διανομής να προβεί στο νομικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής, κατά το στάδιο ίδρυσης της ΕΔΑ, στην οποία η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα διατηρήσει το σύνολο των μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανάλογη εφαρμογή των παρ. 3 και 5 έως 9 του παρόντος Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ως άνω μονάδας Η ΕΔΑ του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες Διανομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος Οι δραστηριότητες Διανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος μπορεί να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυσής της, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
9.  
  Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 80Α οι λέξεις «κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος» αντικαθίστανται με τις εξής λέξεις: «που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».
10.  
  Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 80Α μετά τις λέξεις «στις υφιστάμενες ΕΠΑ» διαγράφονται οι λέξεις «,εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το παρόν ΕΔΑ» και προστίθεται η εξής φράση: «και στη ΔΕΠΑ Α.Ε., εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.».
11.  
  Οι παρ. 13, 14 και 15 του άρθρου 80Α αντικαθίστανται ως εξής: 13 Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις υφιστάμενες ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ Α.Ε. πριν από την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις νέες εταιρείες, μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από τη νέα εταιρεία, σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από τις νέες ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος που τις αφορά. 14 Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου στον εισφερόμενο κλάδο Διανομής ή Προμήθειας των υφιστάμενων ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και της ΔΕΠΑ Α.Ε. μεταφέρεται κατά την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου στη νέα εταιρεία στην οποία εισφέρεται Η μεταφορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση σχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυνσης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας. 15 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, που εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύσταση των αντίστοιχων νέων εταιρειών, μεταφέρονται στις αντίστοιχες νέες εταιρείες όσοι από το προσωπικό της εταιρείας, που έχει εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο, διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συναφή με τις δραστηριότητες της νέας εταιρείας είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των νέων εταιρειών, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσιακών και λειτουργικών αναγκών της ΔΕΠΑ Α.Ε. και των εταιρειών που έχουν εισφέρει τον κατά περίπτωση αποσχισθέντα κλάδο Η μεταφορά του ανωτέρω προσωπικού, στις αντίστοιχες νέες εταιρίες, είναι υποχρεωτική Ειδικότερα για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. η ως άνω προθεσμία των 30 ημερών παρατείνεται κατά ένα (1) ημερολογιακό έτος.
12.  
  Στο τέλος της παρ. 16 του άρθρου 80Α προστίθενται τα εξής δύο εδάφια: «Η απόσχιση των κλάδων Διανομής ή Προμήθειας που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 δεν αποτελεί αυτή καθ’ αυτήν λόγο απόλυσης εργαζομένων. Οι νέες και οι υφιστάμενες εταιρείες δεν μπορεί για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να προβούν σε απολύσεις των εργαζομένων που προέρχονται από τις υφιστάμενες ΕΠΑ και τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, παρά μόνο για σπουδαίο λόγο».
13.  
  Η παρ. 17 του άρθρου 80Α αντικαθίσταται ως εξής: 17 Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας της νέας εταιρείας και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρουσα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ Α.Ε. είτε για τις υφιστάμενες ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της νέας εταιρείας παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το πλήρες κόστος παροχής τους και θα εγκρίνεται από τη Ρ.Α.Ε. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ Α.Ε. επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχουν οι ΕΔΑ με όλους τους παραγωγούς και προμηθευτές της αγοράς Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον (α) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Ρ.Α.Ε.
14.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 80Β το ρήμα «συστήνονται» αντικαθίσταται με το ρήμα «προκύπτουν».
15.  
  Από το πρώτο εδάφιο των παρ. 1 και 3 του άρθρου 80Γ διαγράφεται το ρήμα «συστήνονται» και τίθεται το ρήμα «προκύπτουν».
Άρθρο 30 "Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4001/2011 Στο άρθρο 81 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/ 2015, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:"
1.  
  Στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: Η Προμήθεια σε μη Επιλέγοντες Πελάτες διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313).
2.  
  Μετά την παρ. 2 προστίθεται παρ. 3 ως εξής με αναρίθμηση των παραγράφων 3 και 4 σε 5 και 6, αντίστοιχα: 3 Σε περίπτωση εξόδου από την αγορά, λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή, ο οποίος εξυπηρετούσε Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες, οι Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας οι οποίοι δεν τροφοδοτούν μόνο Μεγάλους Πελάτες οφείλουν, κατόπιν εντολής του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., να παρέχουν αδιαλείπτως Φυσικό Αέριο στους Πελάτες που δεν είναι Μεγάλοι Πελάτες του προηγούμενου Προμηθευτή Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής ο κάτοχος της Άδειας Προμήθειας αποζημιώνεται πλήρως, όπως προβλέπεται στην άδειά του.
Άρθρο 31 "Τροποποίηση του άρθρου 82 του ν. 4001/2011 Στο άρθρο 82, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε τελικώς με το άρθρο 5 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και το άρθρο 16 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:"
1.  
  Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που είναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Υφιστάμενων ΕΠΑ και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 ούτε έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, μπορούν να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε Υφιστάμενες ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α. Οι Υφιστάμενες ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, οφείλουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκδήλωση ενδιαφέροντος να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη εάν είναι εφικτή η πραγματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης Εφόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης.
2.  
  Στην εισαγωγική διάταξη της παρ. 4 και στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 τίθεται η λέξη «Υφιστάμενες» πριν από τη λέξη «ΕΠΑ» και το ρήμα «συστήνονται» αντικαθίσταται με το ρήμα «προκύπτουν».
Άρθρο 32
1.  
  Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011 Στην παρ. 6 του άρθρου 87 του ν. 4001/2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/ 2015, προστίθεται μετά τις λέξεις «το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αερίου» η φράση «, καθώς και του Δικτύου Διανομής, τα οποία χρησιμοποιούνται».
Άρθρο 33 "Τροποποίηση του άρθρου 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. Β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 Στο άρθρο 8 της υποπαραγράφου Β1 της παρ. β΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Ειδικά για πελάτες που τροφοδοτούνται μέσω διασυνδεδεμένων δικτύων διανομής το μέσο σταθμισμένο τέλος διανομής εισπράττεται από τους Διαχειριστές των διασυνδεδεμένων δικτύων αναλόγως προς την επένδυση που πραγματοποιήθηκε για τη σύνδεση του εν λόγω πελάτη.».
2.  
  Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέπονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται αυτοδικαίως οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί στις Υφιστάμενες ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 μόνο κατά το μέρος που αφορούν τη διαχείριση του Δικτύου Διανομής Οι ως άνω άδειες συνεχίζουν να ισχύουν για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου μέχρι την έκδοση των νέων Αδειών Προμήθειας στις νέες ΕΠΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 4.
3.  
  Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβάνει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011 χορηγείται στις νέες ΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, Άδεια Προμήθειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α του ν. 4001/2011 Μέχρι την έκδοση Άδειας Προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις νέες ΕΠΑ, αυτές, είτε πρόκειται για τις Υφιστάμενες ΕΠΑ που έχουν συσταθεί κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 και εισέφεραν τον κλάδο διανομής σε νέα εταιρεία, είτε για τις νέες εταιρίες προμήθειας που συνιστώνται με απόσχιση του κλάδου προμήθειας από τις Υφιστάμενες ΕΠΑ, μπορούν να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος Η Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 κα