Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου είναι η ρύθμιση του πλαισίου για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την ενίσχυση δραστηριοτήτων στον τομέα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και βελτίωσή της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού και των ατόμων μη ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό και ειδικότερα:
 1. η υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες και ανάγκες στο πλαίσιο μιας συνεχώς ενισχυόμενης πολυπολιτισμικής φυσιογνωμίας των σύγχρονων κοινωνιών,
 2. η παιδαγωγική υποστήριξη των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού, ώστε αφενός μεν να επιτυγχάνεται η ένταξη των Ελλήνων μαθητών στη χώρα υποδοχής με διατήρηση του γλωσσικού και πολιτιστικού δεσμού και επαφής με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δύο εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της χώρας υποδοχής,
 3. η προώθηση της γνώσης και η ευαισθητοποίηση σε σχέση με την ελληνική επιστημονική, πολιτιστική και φυσική κληρονομιά,
 4. η προώθηση και ανάδειξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη διάδοσή τους σε παγκόσμιο επίπεδο,
 5. η προώθηση δίγλωσσων σχολείων, με κύριες γλώσσες την ελληνική και τη γλώσσα της χώρας υποδοχής, με την εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων σπουδών,
 6. η ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της εμπειρίας της ελληνικής ομογένειας και η αξιοποίησή της με τη δημιουργία δικτύων πολιτισμικών ανταλλαγών,
 7. η υποστήριξη φορέων και δράσεων που αφορούν στην ελληνόγλωσση διδασκαλία και στην έρευνα για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
2.  
  Ο παρών νόμος εφαρμόζεται σε: α) μαθητές του εξωτερικού ελληνικής καταγωγής και β) μαθητές μη ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό
Άρθρο 2 "Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης"
1.  
  Φορείς της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό μπορεί να είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι ορθόδοξες εκκλησίες, οι εκπαιδευτικές ή άλλες αρχές των άλλων χωρών, οι ελληνικές κοινότητες, τα ελληνικά ιδρύματα, οι σύλλογοι γονέων και οι πολιτιστικοί ή μορφωτικοί σύλλογοι, τα σωματεία και άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα νομικά πρόσωπα εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύστασης στη χώρα υποδοχής
Άρθρο 3
1.  
  Μορφές οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσηςΗ ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχεται από: α) Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα: αα) με ελληνόγλωσσο ή ββ) με δίγλωσσο (ελληνόγλωσσο και ξενόγλωσσο) πρόγραμμα. β) Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.): αα) ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών, ββ) μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα γγ) ενταγμένα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. γ) Ελληνικά τμήματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων και των σχολείων διεθνών οργανισμών που ακολουθούν τους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων αυτών. δ) Τμήματα Ελληνικών Σπουδών ή άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών, καθώς και θεολογικές σχολές ή μονάδες θεολογικής εκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών.
Άρθρο 4 "Ίδρυση-αναγνώριση μορφών οργάνωσης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης Α. Σχολικές Μονάδες:"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας, Θρησκευμάτων και Οικονομικών ιδρύονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών τους και αναβαθμίζονται τα προγράμματα και τα εκπαιδευτικά εργαλεία
2.  
  Κατά τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές της χώρας υποδοχής για τη διαμόρφωση και την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών στα ενταγμένα τμήματα ή για τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών στα μη ενταγμένα τμήματα συμμετέχει Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Ι.Ε.Π., με διατύπωση σχετικής γνώμης για τα θέματα αρμοδιότητάς του. Για τα ενταγμένα σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής Τ.Ε.Γ. το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος. Οι απολυτήριοι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα σχολεία αυτά αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής.
3.  
  Η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών, Πληροφοριών και Επικοινωνίας ειδικά σε περιπτώσεις ολιγομελών τμημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές όπου είναι ανέφικτο οικονομικά να αποσπαστεί εκπαιδευτικός Παρεκκλίσεις από τα ωρολόγια προγράμματα επιτρέπονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στις χώρες υποδοχής.
4.  
  Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. αξιολογούνται ανά τριετία από το Ι.Ε.Π. και εξειδικευμένο φορέα για την ελληνική γλώσσα, ώστε:. Οι μεταβολές μπορεί να αφορούν και τη διδασκαλία της γλώσσας και του πολιτισμού της χώρας υποδοχής. Στο δίγλωσσο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ώρες διδασκαλίας στην ελληνική γλώσσα να είναι τουλάχιστον δέκα (10) κάθε εβδομάδα.
 1. να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό έχει καθοριστεί με τη διαδικασία της παρ. 2.
 2. να λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας.
 3. Στη διαδικασία αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας εξειδικευμένου φορέα ελληνικής γλώσσας και τα ποσοστά επιτυχίας.
5.  
  Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. διατηρούν σε ψηφιακή μορφή: Β. Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.):. Τα ανωτέρω αποστέλλονται μέσω του Συντονιστή Εκπαίδευσης στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.
6.  
  Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναβαθμίζει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.), έτσι ώστε, μέσω της διαλειτουργικότητας και συμβατότητας με το υπάρχον Ο.Π.Σ. της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, να διασφαλίζεται η καταγραφή και αποτύπωση των δεδομένων ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων. Σκοπός του Ο.Π.Σ. είναι, κατά το μέρος που αφορά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση: α) η υποστήριξη του Υπουργείου για τη διαμόρφωση πολιτικής, β) ο σχεδιασμός και η οργάνωση της ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό, γ) η εποπτεία και ο συντονισμός ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών ενίσχυσης των εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό και δ) η εποπτεία του έργου εδρών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Άρθρο 5 "Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης"
1.  
  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενισχύει τις μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Η ενίσχυση γίνεται με:.
  • τη διάθεση εκπαιδευτικών από την Ελλάδα με απόσπαση στο εξωτερικό,
  • την πρόσληψη ομογενών ή αλλογενών ως ωρομισθίων συμβασιούχων,
 1. την επιχορήγηση των εκπαιδευτικών μονάδων,
 2. την ηλεκτρονική διάθεση βιβλίων και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,
 3. την επιμόρφωση και μετεκπαίδευση Ελλήνων εκπαιδευτικών για διάθεση στο εξωτερικό, καθώς και ομογενών και άλλων εκπαιδευτικών,
 4. τη σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, προσαρμοσμένων στις συνθήκες των άλλων χωρών,
 5. τη χορήγηση βραβείων και επαίνων σε μαθητές και φοιτητές, που αριστεύουν στην ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, καθώς και σε ομογενείς και αλλογενείς, που επιδεικνύουν δραστηριότητα στη διάδοση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
2.  
  Τα Τ.Ε.Γ., τα οποία δεν είναι ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες ξένων χωρών, υποχρεούνται:.
 1. να ακολουθούν το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και το Ι.Ε.Π.,.
 2. λειτουργούν τουλάχιστον τριάντα (30) εβδομάδες ανά έτος και συγκεκριμένες ώρες ανά εβδομάδα, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από είκοσι (20) συνολικά για όλα τα τμήματα διδασκαλίας
3.  
  Τα αναγνωρισμένα Τ.Ε.Γ. μπορεί να ενισχύονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον:.
 1. ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους πενήντα (50),
 2. ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει συνολικά τους πενήντα (50) και ανά τμήμα επιπέδου γλωσσομάθειας τους έξι (6),
 3. ολοκληρώνουν τις οριζόμενες ώρες ανά επίπεδο και οι μαθητές δεν απουσιάζουν σε ποσοστό άνω του 20% των ωρών διδασκαλίας.
 4. Αν δεν πληρείται κάποια από τις ανωτέρω τρεις προϋποθέσεις, η ενίσχυση μπορεί να γίνεται μόνο με τη διάθεση εκπαιδευτικού υλικού, ηλεκτρονικού ή έντυπου.
Άρθρο 6 "Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας"
1.  
  Συνιστάται άμισθη Μόνιμη Επιτροπή Συνεργασίας από συναρμόδια Υπουργεία για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο εξωτερικό. Στην Επιτροπή μετέχει από τα κάτωθι Υπουργεία ένας εκπρόσωπος, που ορίζεται από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό: α) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, β) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) Υπουργείο Εξωτερικών, ως και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ παρίστανται ως σύμβουλοι ο εκάστοτε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ο πρόεδρος Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.) και ένας εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ειδικός σε θέματα Παιδείας και Πολιτισμού. Η Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και έχει ως έργο τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό της κοινής δράσης των τριών Υπουργείων και της Γενικής Γραμματείας αναφορικά με την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και εν γένει της ελληνικής παιδείας και πολιτισμού στο εξωτερικό συντάσσοντας ετήσια Έκθεση Προγραμματισμού και Απολογισμού Κοινής Δράσης, η οποία διαβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων.
Άρθρο 7 "Προγράμματα ανταλλαγών"
1.  
  Τα προγράμματα ανταλλαγών Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών της ημεδαπής με μαθητές και εκπαιδευτικούς ελληνικής ή ξένης καταγωγής από άλλες χώρες ορίζονται τόσο από τις διακρατικές συμφωνίες που υπογράφει η χώρα όσο και από τα ισχύοντα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Άρθρο 8 "Πιστοποιητικό ελληνομάθειας"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικών ελληνομάθειας σε ομογενείς και αλλογενείς από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.), και καθορίζεται ο τύπος των πιστοποιητικών αυτών, οι προϋποθέσεις για την απόκτησή τους, η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτές και κάθε σχετικό θέμα. Η χορήγηση του πιστοποιητικού ελληνομάθειας γίνεται κατόπιν εξετάσεων σε πλήρη αντιστοιχία με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.).
Άρθρο 9 "Μόνιμη Επιτροπή για την παρακολούθηση-προώθηση του έργου φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"
1.  
  Συνιστάται Μόνιμη Επιτροπή με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Την παρακολούθηση του έργου των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 3
 2. Τη μελέτη του τρόπου ενισχύσεων των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ’ του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη το παρεχόμενο έργο τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους, και τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 3. Την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών που αποσπώνται και υπηρετούν σε φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό της περίπτωσης δ΄του άρθρου 3
2.  
  Η Μόνιμη Επιτροπή είναι επταμελής και αποτελείται από πρόσωπα με εμπειρία στα θέματα των αρμοδιοτήτων της, ως εξής: α) τον Πρόεδρο και δύο μέλη που ορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ένας εκ των οποίων υπηρετεί στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων και έναν εκπρόσωπο από το Ι.Ε.Π., β) ένα μέλος που ορίζει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) δύο μέλη που ορίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, ένα εκ των οποίων υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, και.
 1. ένα μέλος που ορίζεται από Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Κ.Ε.Γ.).
 2. Τα μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
 3. Η Μόνιμη Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εξωτερικών.
3.  
  Η επιχορήγηση των φορέων του άρθρου 2 δίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων, η διαδικασία απόδοσης των σχετικών λογαριασμών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
Άρθρο 10 "Εποπτεία και Διοίκηση"
1.  
  Η εποπτεία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ασκείται:
 1. από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες,
 2. από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από τους συντονιστές εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές μονάδες των οποίων οι φορείς είναι άλλα νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 3. Όταν δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄ και β΄, η εποπτεία ασκείται από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,.
 4. στις εκπαιδευτικές μονάδες που εντάσσονται στα σχολεία ξένων χωρών ή διεθνών οργανισμών ή αναγνωρίζονται και επιχορηγούνται από το εκπαιδευτικό σύστημα ξένων χωρών η εποπτεία ασκείται από τις αρμόδιες αρχές αυτών,
2.  
  Στα δίγλωσσα σχολεία η εποπτεία ασκείται σύμφωνα με τη σχετική διακρατική συμφωνία
Άρθρο 11 "Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας"
1.  
  Όργανα συντονισμού, διοίκησης και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι οι Συντονιστές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, στην περιοχή ευθύνης τους ασκούν καθήκοντα σε θέματα που αφορούν: α) τη λειτουργία όλων των μονάδων που παρέχουν ελληνόγλωσση εκπαίδευση, β) το εκπαιδευτικό προσωπικό που αποσπάται ή προσλαμβάνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γ) το συντονισμό των δράσεων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και τη συνεργασία με τις αρχές της χώρας υποδοχής
2.  
  Οι Συντονιστές, οι οποίοι είναι κατ’ ανώτατο όριο δεκαπέντε εκπαιδευτικοί, όσα δηλαδή και τα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης, αποσπώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές του εξωτερικού, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες
3.  
  Το έργο των Συντονιστών Εκπαίδευσης αφορά τους ακόλουθους τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους:
 1. Συμβουλευτικό-επιστημονικό τομέα:
  • Συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία για τους εκπαιδευτικούς, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται σε εκπαιδευτικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
  • Διοργάνωση σε κάθε σχολικό έτος ενδοσχολικών σεμιναρίων επιμόρφωσης δια ζώσης ή και με μεθόδους ψηφιακής διδασκαλίας από απόσταση για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους σε συνεργασία με τους προϊσταμένους παιδαγωγικής καθοδήγησης της ημεδαπής.
  • Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται σε ετήσια βάση οι σύμβουλοι των ειδικοτήτων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
  • Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα είναι ίδια με των σχολικών συμβούλων της ημεδαπής και καθορίζονται από την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ.
  • Φ.353.1/324/105657/ Δ1/2002 υπουργική απόφαση (Β΄1340).
  • Η επικοινωνία θα γίνεται με τηλεδιάσκεψη.
 2. Διοικητικό-κοινωνικό-μορφωτικό τομέα:
  • Διοίκηση και συντονισμό των εκπαιδευτικών μονάδων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής,
  • Συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές για την εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και συνεργασία με τους ομογενειακούς φορείς
  • Συνεργασία με τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό για την ενίσχυση, το συντονισμό και τη στήριξη των ενεργειών που αφορούν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού
  • Συνεργασία με τις ξένες διοικητικές, σχολικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και την προώθηση των δίγλωσσων προγραμμάτων σπουδών
  • Τήρηση στοιχείων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες και διαβίβασή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και,
  • Σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την υπάρχουσα κατάσταση και τη λειτουργία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης τους που συμπεριλαμβάνει και την έκθεση για τον προγραμματισμό και τη βιωσιμότητα των εκπαιδευτικών μονάδων
 3. Εποπτικό τομέα:
  • Εποπτικό και καθοδηγητικό έργο για την εφαρμογή των διοικητικών, παιδαγωγικών και άλλων οδηγιών και αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ενημέρωση του Υπουργείου με κατάλληλες εισηγήσεις για την εξειδίκευση και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην περιοχή ευθύνης τους
  • Μέριμνα για τη σύνταξη και τη διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ετήσιων εκθέσεων ανάλογα με τα ισχύοντα στην ημεδαπή για την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού της περιοχής ευθύνης τους
  • Μέριμνα για τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του, από το ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό, στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, και διαβίβαση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
4.  
  Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ασκούν στην περιοχή ευθύνης τους πειθαρχικές αρμοδιότητες στους εκπαιδευτικούς και στους διοικητικούς υπαλλήλους, που αποσπώνται ή προσλαμβάνονται για τις εκπαιδευτικές μονάδες, ίδιες με τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που έχουν οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της ημεδαπής
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθορίζονται και πρόσθετες αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαίδευσης. Καθορίζεται επίσης η έδρα, η περιοχή ευθύνης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 12 "Καθήκοντα Διευθυντών-Προϊσταμένων σχολικών μονάδων"
1.  
  Στις εκπαιδευτικές μονάδες με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές τοποθετούνται Διευθυντές ή Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί στελεχών εκπαίδευσης της ημεδαπής
2.  
  Τα καθήκοντα των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας είναι αυτά που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα αντίστοιχα σχολεία της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις που προκύπτουν από διακρατικές συμφωνίες με τη χώρα υποδοχής, άλλως είναι αυτά που ορίζονται για τη χώρα υποδοχής. Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες. Οι διευθυντές κάθε εκπαιδευτικής μονάδας υποχρεούνται να μεριμνούν για την έγκαιρη και αξιόπιστη καταχώριση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου όλων των στοιχείων που προβλέπονται και για τη διαβίβαση στο γραφείο του συντονιστή εκπαίδευσης κάθε στοιχείου αναγκαίου για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών για την απόσπαση εκπαιδευτικών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων μεταβολών αφορούν το μαθητικό δυναμικό. Ειδικότερα, οι Διευθυντές ή οι Προϊστάμενοι σχολικών μονάδων ορίζουν τα τμήματα που λειτουργούν, τον αριθμό των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, τις θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, τον αριθμό των εκπαιδευτικών που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και τον αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, τη δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και τις κενές θέσεις, που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τις 31 Αυγούστου του έτους, λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Για τους εκπαιδευτικούς που το διδακτικό έτος στη χώρα απόσπασης λήγει μετά από την ημερομηνία της αυτοδίκαιης αποχώρησης από την Υπηρεσία επιτρέπεται η παραμονή ως τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας της χώρας απόσπασης.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται ενιαία διεύθυνση γυμνασίων και λυκείων, εφόσον πρόκειται σε ολιγοδύναμα σχολεία και επιβάλλεται από υπηρεσιακούς λόγους ή από τις τοπικές συνθήκες
4.  
  Για τους συλλόγους των διδασκόντων εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τους συλλόγους διδασκόντων των σχολείων της ημεδαπής, εφόσον δεν αντιβαίνουν στις σχετικές διατάξεις της χώρας υποδοχής. Σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας με πάνω από δύο διδάσκοντες ως Υπεύθυνος ορίζεται ο αρχαιότερος αποσπασμένος και έχει ευθύνη για τη λειτουργία των τμημάτων, την καταγραφή των στοιχείων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, καθώς και την αποστολή τους στον Συντονιστή Εκπαίδευσης.
Άρθρο 13 "Επιλογή και τοποθέτηση Α. Συντονιστές Εκπαίδευσης"
1.  
  Για την επιλογή των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Συμβούλιο Επιλογής με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο συγκροτείται ως εξής: α) ένα μέλος Δ.Ε.Π. Παιδαγωγικού Τμήματος ή παιδαγωγικού τομέα τμήματος πανεπιστημίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ως Πρόεδρος, β) ένας σύμβουλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εξωτερικών, δ) ένα μέλος από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού που ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία με τον αναπληρωτή του, ε) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης, στ) ένα μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ζ) ένα μέλος ΔΕΠ ειδικευμένο σε θέματα Σχολικής Ψυχολογίας που ορίζεται από το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπηρετεί με τον αναπληρωτή του, η) δύο αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δύο της δευτεροβάθμιας στα οικεία κεντρικά συμβούλια με τους αναπληρωτές τους.
2.  
  Η θητεία των μελών είναι τριετής
3.  
  Γραμματέας του Συμβουλίου Επιλογής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με απόφαση συγκρότησης υπάλληλος της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) ή της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή.
4.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις συντονιστών εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν: α) δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα έτη τουλάχιστον σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής και μία εκ των αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι εκπαιδευτικοί θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως συντονιστών.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προκηρύξεων για πλήρωση των θέσεων των συντονιστών εκπαίδευσης, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής αυτών, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στην επανέγκριση για παράταση της απόσπασης, στη μετακίνηση, στην καταχώριση των αποσπάσεων στο Πληροφορικό Σύστημα και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα
6.  
  Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η υπηρεσιακή κατάσταση, το διδακτορικό δίπλωμα και η συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η πείρα στη διοίκηση σχολικών μονάδων, γραφείων και διευθύνσεων εκπαίδευσης, η εμπειρία της εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η προσωπικότητα, η ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνιακές ικανότητες, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές και με κοινωνικούς φορείς και το αξιόλογο επιστημονικό συγγραφικό έργο. Η επιλογή πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:.
 1. αξιολόγηση τυπικών προσόντων και
 2. συνέντευξη και προφορική εξέταση επιπέδου γλώσσας
7.  
  Οι συντονιστές εκπαίδευσης, που επιλέγονται τοποθετούνται στις θέσεις για τις οποίες έχουν επιλεγεί και υπηρετούν σε αυτές για τρία (3) έτη, μετά τη συμπλήρωση των οποίων, η απόσπασή τους μπορεί να παρατείνεται, για δύο (2) έτη ακόμη, κατόπιν αιτήσεώς τους, αφού επανακριθούν από το Συμβούλιο Επιλογής της παραγράφου 1 και η προσφορά των υπηρεσιών τους κριθεί ως ικανοποιητική. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης αποκλείεται.
8.  
 1. Στους συντονιστές εκπαίδευσης που επιλέγονται παρέχεται υποχρεωτικά πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους επιμόρφωση σε θέματα διοικητικής, διαχειριστικής και νομικής φύσης σε συνάρτηση με την περιοχή ευθύνης τους
 2. Οι συντονιστές εκπαίδευσης διατηρούν τις οργανικές τους θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση της Ελλάδας και κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να μετατεθούν ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.
 3. Β. Διευθυντές.
9.  
  Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης βαθμίδας, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, εφόσον έχουν:
 1. πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 2. πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στη διαδικασίας συνέντευξης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης.
 4. Η διάρκεια της θητείας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία έτη.
 5. Η θητεία λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της απόσπασης του εκπαιδευτικού ή με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης.
10.  
  Η επιλογή των διευθυντών σε εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με φορέα τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές στην αλλοδαπή σε όσες μονάδες δεν ορίζεται διευθυντής από διακρατική συμφωνία ή άλλες ειδικές περιπτώσεις, γίνεται σε δύο στάδια:
 1. μοριοδότηση ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και
 2. συνέντευξη μετά από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από τον συντονιστή εκπαίδευσης και το διευθυντή της ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.
 3. Ο Συντονιστής ορίζει τη γραμματειακή υποστήριξη του συλλογικού οργάνου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του.
 4. Η Επιτροπή συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης.
11.  
  Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η γνώση για τα εκπαιδευτικά πράγματα του εσωτερικού και εξωτερικού, η ικανότητα για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων και μορφωτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και το συγγραφικό έργο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα τα θέματα που αναφέρονται στη διαδικασία επιλογής διευθυντών, στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και σε κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
12.  
  Οι διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων υπηρετούν με την ιδιότητα αυτή στις θέσεις, στις οποίες έχουν τοποθετηθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής τους απόσπασης ή της παράτασης αυτής, εφόσον έχουν επιλεγεί ως διευθυντές κατά τη διάρκεια της παράτασης και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) όπως ισχύουν.
13.  
  Ο ν. 4057/2012 (Α΄54) καταλαμβάνει και ρυθμίζει την πειθαρχική ευθύνη των συντονιστών εκπαίδευσης και των διευθυντών εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Επιλογής της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α του παρόντος άρθρου μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης, καθώς και διευθυντές σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού για:.
 1. σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, και
 2. για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, όπως ιδίως για αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία εφαρμογής νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους και τα λοιπά στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση
Άρθρο 14 "Αναπλήρωση"
1.  
  Οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού, όταν ελλείπουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τα προσόντα της παραγράφου 5 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 13 ή από τους ήδη υπηρετούντες συντονιστές έως τη λήξη της θητείας του αναπληρούμενου Συντονιστή Εκπαίδευσης του πλησιέστερου Συντονιστικού Γραφείου
2.  
  Στην περίπτωση αυτή οι αναπληρωτές των συντονιστών εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
3.  
  Όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τότε, με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης, ορίζονται ως αναπληρωτές τους οι υποδιευθυντές και εφόσον δεν υπάρχουν, εκπαιδευτικοί της ίδιας ή άλλης εκπαιδευτικής μονάδας
Άρθρο 15 "Κατηγορίες διδακτικού προσωπικού"
1.  
  Το διδακτικό προσωπικό ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελούν δημόσιοι εκπαιδευτικοί με απόσπαση, που έχουν τις απαιτούμενες κατά κλάδο ειδικότητες, και ομογενείς ή αλλογενείς που έχουν τα κατά νόμο προσόντα και επιλέγονται για πρόσληψη με σύμβαση μετά από προκήρυξη σε κάθε χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της χώρας. Για τα γραφεία των συντονιστών, μετά από προκήρυξη, καταρτίζεται πίνακας ομογενών ή αλλογενών εκπαιδευτικών, οι οποίοι μπορεί να προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Για τη μοριοδότηση των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ειδικότερα προσόντα και κριτήρια που ισχύουν για την απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών και ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία πρόσληψης.
2.  
  Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 επιμορφώνονται:
 1. πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους και
 2. κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
 3. Η επιμόρφωση μπορεί να γίνεται και με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και η διάρκεια της επιμόρφωσης.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό.
Άρθρο 16 "Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Προσδιορισμός υπηρεσιακών αναγκών"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 3, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:
 1. έχουν πέντε έτη εκπαιδευτική υπηρεσία, από τα οποία τρία έτη πρέπει να είναι διδακτική σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 2. έχουν καλή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους,
 3. για τις περιπτώσεις που απαιτείται διδασκαλία σε δύο γλώσσες να έχει πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής
2.  
  Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιακών αναγκών και την κάλυψή τους σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα, με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης, καταγράφονται στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστημα του γραφείου συντονιστή εκπαίδευσης, όπως: τα τμήματα που λειτουργούν, ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη, τμήμα, κατεύθυνση ή άλλη ενότητα, οι θέσεις εκπαιδευτικών, το ονοματεπώνυμο, το έτος απόσπασης και το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που τις κατέχουν, ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που ανήκουν στην εκπαιδευτική μονάδα και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτήν, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η δεύτερη ειδικότητα των εκπαιδευτικών, η δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων με δεύτερη ανάθεση και οι κενές θέσεις που προβλέπεται ότι θα προκύψουν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας υποδοχής λόγω αυτοδίκαιης αποχώρησης ή παραίτησης εκπαιδευτικών από την υπηρεσία ή λήξης της απόσπασης. Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται σε κάθε μεταβολή και διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, κατά την έναρξη του σχολικού έτους με ευθύνη του συντονιστή εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της παρ. 5 του άρθρου 4 και επανυποβάλλονται ανακεφαλαιωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους.
3.  
 1. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο στο εξωτερικό γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη
 2. Παράταση της απόσπασης μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση του εκπαιδευτικού, η οποία υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δίμηνο του ημερολογιακού έτους, για δύο (2) ακόμη έτη, χωρίς επιμίσθιο, κατόπιν εισήγησης του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
 3. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μέσα στο Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης, σύμφωνα με την ισχύουσα διάρκεια του σχολικού έτους στην ημεδαπή.
 4. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α΄ τετράμηνο του σχολικού έτους διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους.
 5. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει το χρόνο απόσπασής τους στα Ευρωπαϊκά σχολεία δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στη διαδικασία των αποσπάσεων στις άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.
 6. Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού, ακόμα κι αν δεν είναι συνεχόμενα, μπορεί να αποσπαστούν μέχρι τη συμπλήρωση αυτών.
 7. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού αποκλείεται.
 8. Δεν μπορούν να αποσπαστούν στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί, που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης.
 9. Κατ’ εξαίρεση, παράταση της απόσπασης μπορεί να γίνει και πέραν της πενταετίας, όταν η απόσπαση:
  • επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,
  • οι ανάγκες της υπηρεσίας είναι επείγουσες και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του αποσπασμένου.
  • Η παράταση χορηγείται για ένα μόνο σχολικό έτος, χωρίς το ειδικό επιμίσθιο, κατόπιν αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
 10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στις εκπαιδευτικές μονάδες.
 11. Με όμοια απόφαση καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία για την απόσπαση, τα ειδικότερα προσόντα, τα κριτήρια και τα όργανα επιλογής των αποσπασμένων, καθώς και οι ειδικότερες περιπτώσεις απόσπασης εκπαιδευτικών με αποδοχές και επιμίσθιο.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 16 Κεφάλαιο Γ΄ παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α΄167) εφαρμόζονται για τις αποσπάσεις του παρόντος.
5.  
  Η τοποθέτηση και μετακίνηση των αποσπώμενων εκπαιδευτικών γίνεται με απόφαση του συντονιστή εκπαίδευσης εντός της περιοχής ευθύνης του. Αν λόγω αντικειμενικών συνθηκών ο εκπαιδευτικός πλεονάζει και δεν υπάρχει άλλη θέση να μετακινηθεί, διακόπτεται η απόσπασή του. Ο εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να διακόψει την απόσπασή του μετά την ανάληψη υπηρεσίας στο εξωτερικό. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται κυρώσεις.
6.  
  Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού είναι το ίδιο με το ωράριο της ημεδαπής των εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, εφόσον δεν αντίκειται στη νομοθεσία της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης, άλλως σύμφωνα με το ωράριο της χώρας απόσπασης-τοποθέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρη και αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται παρεκκλίσεις του ως άνω ωραρίου, εφόσον τούτο επιβάλλουν τοπικές συνθήκες ή εκπαιδευτικές ανάγκες. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας και του ωραρίου υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο, η ανάθεση εργασιών διοικητικού, πολιτιστικού και μορφωτικού περιεχομένου, καθώς και οι προϋποθέσεις ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του προγράμματος.
7.  
  Για τις αποσπάσεις στα σχολεία διεθνών οργανισμών ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3, εφόσον δεν προσκρούουν σε διεθνή ή διακρατική συμφωνία άλλως οι διατάξεις της συμφωνίας.
8.  
  Οι αποσπάσεις κατά την παράγραφο 9, στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επτά (7) σχολικά έτη, μετά από δοκιμαστική περίοδο δύο (2) ετών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ν. 3025/2002 «Κύρωση της Σύμβασης για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων» (Α΄148). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αυξομειώνεται η διάρκεια της απόσπασης εφόσον αυτό απαιτείται από το καταστατικό των ευρωπαϊκών σχολείων. Παράταση της απόσπασης επιτρέπεται μόνο αν επιβάλλεται από διεθνή ή διακρατική συμφωνία και για το χρόνο που ορίζεται σε αυτήν.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η ειδικότερη διαδικασία απόσπασης εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά σχολεία και στα σχολεία διεθνών οργανισμών, τα ειδικότερα προσόντα, οι όροι, τα κριτήρια, τα όργανα και ο τρόπος επιλογής, καθώς και οι περιπτώσεις απόσπασης αυτών με αποδοχές και επιμίσθιο και κάθε άλλο σχετικό θέμα
10.  
 1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι είναι είτε μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας, είτε μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών, που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, επιτρέπεται να αποσπώνται με αίτησή τους για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή του Δημοσίου που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο ή η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τοποθέτηση του/της συζύγου στο ίδιο μέρος.
 2. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του προϊσταμένου της οικείας διπλωματικής ή προξενικής αρχής αν η απόσπαση γίνεται σε αυτήν.
 3. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της περίπτωσης α διαρκούν για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης και δεν ενεργούνται εάν ο εκπαιδευτικός δεν έχει συμπληρώσει δύο έτη πραγματικής υπηρεσίας στην εκπαίδευση.
 4. Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί της περίπτωσης α΄ δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, αλλά μόνο τις αποδοχές του εσωτερικού, οι οποίες τους καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3072/2002 (Α΄294) εφαρμόζονται και για τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους εκπαιδευτικούς που προβλέπονται στην περίπτωση α΄.
 6. Για τα λοιπά θέματα της απόσπασης των εκπαιδευτικών της παρούσας παραγράφου ισχύουν όσα ορίζονται στο παρόν.
11.  
  Η απόσπαση του εκπαιδευτικού μπορεί να διακοπεί πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου της διάρκειάς της ή της παράτασης, στις κάτωθι περιπτώσεις, λόγω:
 1. πλημμελούς άσκησης των καθηκόντων του ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα καθήκοντά του,
 2. επανειλημμένης και αδικαιολόγητης ή μακράς απουσίας από τα καθήκοντά του,
 3. «οικεία βουλήσει» του εκπαιδευτικού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι που αιτιολογούνται, ειδικά και δεν διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας,
 4. έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών που να δικαιολογούν την παραμονή του εκπαιδευτικού στη θέση απόσπασης, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,.
 5. εξυπηρέτησης επιτακτικών υπηρεσιακών και εκπαιδευτικών αναγκών της ημεδαπής.
 6. Η διακοπή της απόσπασης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ του Συντονιστή Εκπαίδευσης και σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.), οι οποίοι εκτιμούν πραγματικά περιστατικά, όπως αυτά συνάγονται από τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ή τις αναφορές του συντονιστή εκπαίδευσης και του προϊσταμένου της εκπαιδευτικής μονάδας.
12.  
  Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό ή των οποίων η απόσπαση παρατείνεται υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασης ή της παράτασης. Η παροχή του επιμισθίου τελεί σε άμεση συνάρτηση με την παροχή διδακτικού έργου. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της απόσπασής του δεν παρέχει διδακτικό έργο πέραν του διμήνου, η παροχή επιμισθίου διακόπτεται και επαναλαμβάνεται όταν αναλάβει και πάλι τα καθήκοντά του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος του επιμισθίου σε κάθε χώρα για τους εκπαιδευτικούς και τους συντονιστές, οι όροι και η διαδικασία χορήγησής του. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Αν διακοπεί η απόσπαση του εκπαιδευτικού κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 13, κατά τη διάρκεια των τριών ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα.
13.  
  Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό και των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται κατά τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 11 δεν μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης. Εκπαιδευτικοί, των οποίων η απόσπαση ή η παράτασή της διακόπτεται, κατά την περίπτωση γ΄ της ίδιας παραγράφου δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για τα δύο σχολικά έτη μετά τη διακοπή.
14.  
  Ειδικά για τους δημόσιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ταυτοχρόνως είναι και κληρικοί ενός εκ των κλιμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των υπ’ αυτώ Εκκλησίας τής Κρήτης, Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, και των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, επιτρέπεται η απόσπαση κατόπιν αιτήσεώς τους στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, για την παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή. Η διαδικασία επιλογής των κληρικών, τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα που λαμβάνονται υπόψη, η διάρκεια απόσπασης και η παράτασή της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την απόσπασή τους και την εν γένει παροχή των υπηρεσιών τους, στις οποίες περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσίας στην τοπική εκκλησιαστική αρχή, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών.
Άρθρο 17 "Λοιπά θέματα εποπτείας και διοίκησης"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των γραφείων συντονιστών εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα
2.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να ανατίθενται νομικές υποθέσεις της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε νομικό που διαμένει στην ξένη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 25Α του ν. 3086/2002 (Α΄324), εφόσον στη χώρα αυτή δεν υπάρχει νομικός σύμβουλος στην οικεία ελληνική διπλωματική ή προξενική αρχή.
3.  
  Στους αποσπώμενους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη μετάβασή τους στην Ελλάδα χορηγείται ειδική άδεια μέχρι επτά ημέρες κάθε έτος. Αρμόδια όργανα για τη χορήγηση των αδειών της παρούσας είναι: α) για τους συντονιστές εκπαίδευσης ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και β) για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ο συντονιστής εκπαίδευσης.
4.  
  Οι συντονιστές εκπαίδευσης είναι αρμόδιοι και για τη χορήγηση στους εκπαιδευτικούς κανονικής άδειας, ειδικής άδειας, άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου, άδειας για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους ή άδειες εξετάσεων
5.  
  Η Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της: α) συνεργάζεται με τα συναρμόδια υπουργεία των ξένων χωρών, καθώς και με επιστημονικούς, ερευνητικούς, κοινωνικούς φορείς και ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 1. επιθεωρεί, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα, τις εκπαιδευτικές μονάδες της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, ακόμα και με επιτόπιες επισκέψεις κατόπιν απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 2. Σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων παρακολουθεί τα οικονομικά θέματα, γ) παρακολουθεί σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τα αποτελέσματα επιτυχίας πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών των φορέων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δ) υποβάλλει προτάσεις προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Άρθρο 18 "Γραφεία συντονιστών εκπαίδευσηςΔιοικητικοί υπάλληλοι"
1.  
  Στα γραφεία των συντονιστών εκπαίδευσης υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι, που αποσπώνται για το σκοπό αυτόν και δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τρεις ανά γραφείο. Αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί μπορεί να συμπληρώνουν ωράριο στα γραφεία αυτά με απόφαση του οικείου συντονιστή εκπαίδευσης. Η συμπλήρωση ωραρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του υποχρεωτικού ωραρίου του εκπαιδευτικού.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποσπώνται διοικητικοί υπάλληλοι αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε γραφεία συντονιστών εκπαίδευσης, εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη υπηρεσιακών αναγκών. Οι αποσπώμενοι διοικητικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν διοικητική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, καλή γνώση της γλώσσας της χώρας απόσπασης, άλλως καλή γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, εφόσον αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασης, καθώς και επαρκείς γνώσεις πληροφορικής. Οι διατάξεις του άρθρου 16 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους διοικητικούς υπαλλήλους για τις αποσπάσεις αυτών.
3.  
  Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων, με φορείς τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές μπορεί να προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) προσωπικό, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. Για τις ανάγκες του προηγούμενου εδαφίου, απαγορεύεται η σύναψη συμβάσεων αορίστου χρόνου.
Άρθρο 19 "Διάθεση και τοποθέτηση εκπαιδευτικών"
1.  
  Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16 τίθενται στη διάθεση των συντονιστών εκπαίδευσης. Όπου δεν υπάρχουν συντονιστές εκπαίδευσης τίθενται στη διάθεση των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και τοποθετούνται σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 3 της περιοχής ευθύνης τους.
2.  
  Εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες των περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 3, των οποίων φορέας δεν είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, και διορίζονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στη δημόσια εκπαίδευση της ημεδαπής, μπορεί να ορκιστούν μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους της χώρας όπου υπηρετούν
3.  
  Αν τα όργανα εποπτείας και διοίκησης διαπιστώσουν υπεραριθμία ως προς τους εκπαιδευτικούς που δεν καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, ως υπεράριθμος εκπαιδευτικός θεωρείται ο τελευταίος τοποθετηθείς και σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης ο εκπαιδευτικός με τη χαμηλότερη σειρά στον πίνακα επιλογής, ο οποίος επιστρέφει στην ημεδαπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 20 "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση"
1.  
  Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση αφορά στη δόμηση των σχέσεων μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων με σκοπό την άρση των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού
Άρθρο 21 "Σκοποί και μέσα"
1.  
  Οι σκοποί της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης επιδιώκονται, μεταξύ άλλων, με τα εξής μέσα: α) την εγγραφή των παιδιών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση σε σχολεία μαζί με παιδιά γηγενών, β) την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου στη βάση του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των δικαιωμάτων του παιδιού, γ) την εκπόνηση κατάλληλων σχολικών προγραμμάτων, σχολικών βιβλίων και διδακτικών υλικών, δ) την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που δημιουργούνται με βάση τις πολιτισμικές διαφορές, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, ε) μέτρα και υποστηρικτικές δομές που ευνοούν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιμίας και με σεβασμό στη διατήρηση της πολιτισμικής τους ταυτότητας, στ) κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα που απευθύνονται σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
Άρθρο 22 "Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Τα σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που ιδρύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985 (Α΄167) μετατρέπονται και λειτουργούν εφεξής ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά επιδιώκουν τη συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. της χώρας εφαρμόζοντας σε πειραματική βάση ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυλετικής καταγωγής και πολιτισμικής προέλευσης, με στόχο την περαιτέρω γενίκευση της εφαρμογής τους στα λοιπά σχολεία. Τα προγράμματα σπουδών και παιδαγωγικές μέθοδοι εφαρμόζονται όπως στα υφιστάμενα Πειραματικά Σχολεία.
2.  
  Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ιδρύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να μετατρέπονται σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης άλλα δημόσια σχολεία, να αποχαρακτηρίζονται Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης μετατρεπόμενα σε συνήθη σχολεία, καθώς και να ιδρύονται τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα ή να εφαρμόζονται ανάλογα υποστηρικτικά μέτρα σε κάθε σχολείο, εφόσον από τις αντίστοιχες εγγραφές των μαθητών διαπιστωθεί η σχετική ανάγκη. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πραγματοποιείται η σύνδεση των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων με σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως και με σχολεία του εξωτερικού, στη βάση συγκεκριμένων δράσεων μέσω των οποίων θα εξασφαλίζονται τόσο η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των σχολείων όσο και η διάχυση της εμπειρίας των Πειραματικών Διαπολιτισμικών Σχολείων.
Άρθρο 23 "Εκπαιδευτικό Προσωπικό"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα των εκπαιδευτικών οι οποίοι μετατίθενται στα Δημόσια Σχολεία της παραγράφου 1, καθώς και η διαδικασία μετάθεσής τους
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ιδιαίτερα προσόντα επιστημόνων ειδικευμένων στα θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σχολικών συμβούλων, σχολικών ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.λπ. προς υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών που στοχεύουν στην ενημέρωση, στις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα ζητήματα διγλωσσίας, στη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.
Άρθρο 24 "Μέτρα στήριξης της Διαπολιτισμικής ΕκπαίδευσηςΜε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται:"
1.  
  Επιτροπή ειδικών επιστημόνων και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για δημιουργία πλατφόρμας συγκέντρωσης εκπαιδευτικών υλικών και εγχώριων και διεθνών πρακτικών σχολείων προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται:
 1. οι εκπαιδευτικές μέθοδοι εξειδικευμένης διδασκαλίας,
 2. οι δέσμες κοινωνικών μέτρων με στόχο την υποστήριξη της οικογένειας και του μαθητή,
 3. οι συμβουλευτικές υπηρεσίες παράλληλα με τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) που θα αποβλέπουν στη στήριξη και ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και της εκπαιδευτικής κοινότητας,.
 4. οι δομές εκτός τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα «καλοκαιρινά σχολεία» και οι υπάρχουσες «θερινές κατασκηνώσεις»,
 5. το αναγκαίο πλαίσιο για τη σύνταξη του ειδικού υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού στις γλώσσες των κυριότερων μεταναστευτικών μονάδων, προκειμένου να επιτευχθεί το έργο των εκπαιδευτικών και ο σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.).
Άρθρο 25 "Διοίκηση των Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για τη διοίκηση των δημοσίων σχολείων και τη στήριξη του έργου τους (ν. 3966/ 2011) εφαρμόζονται και στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Οι διευθυντές των δημόσιων σχολείων επιλέγονται, σύμφωνα με τα ισχύοντα με την επιλογή διευθυντών των άλλων δημόσιων σχολείων
3.  
  Η διοίκηση των Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις της αντίστοιχης βαθμίδας
Άρθρο 26 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν συνεχώς για χρονικό διάστημα άνω των επτά (7) ετών με απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4, και είναι ομογενείς οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ομογενή ή αλλογενή, μόνιμο κάτοικο του εξωτερικού στη χώρα απόσπασής τους, μπορεί να αποσπώνται μόνο με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, χωρίς επιμίσθιο, ως τη συνταξιοδότησή τους ύστερα από ετήσια αίτηση παράτασης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. έχουν μόνιμη εγκατάσταση και αδιάκοπη εργασιακή σχέση με τη χώρα μόνιμης διαμονής του/της συζύγου για διάστημα μεγαλύτερο από τα επτά (7) τελευταία χρόνια,
 2. ο γάμος έχει τελεστεί τουλάχιστον τρία (3) χρόνια πριν από την αίτηση πρώτης παράτασης πέραν της πενταετίας, και
 3. έχουν πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.
 4. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται κανένα είδος επιμισθίου ή πρόσθετης αποζημίωσης και χάνουν την οργανική τους θέση στην ημεδαπή.
 5. Αν η εκπαιδευτική μονάδα όπου υπηρετούν καταργηθεί ή συγχωνευθεί ή δεν υπάρχει ανάγκη κάλυψης κενού λόγω διακρατικής συμφωνίας οφείλουν να επιστρέψουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ημεδαπής στη διάθεση της οποίας βρίσκονται.
2.  
  Εκπαιδευτικές μονάδες που λειτουργούν με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μετατρέπονται σε δίγλωσσες σε όλες τις βαθμίδες, ύστερα από σχετικές διμερείς συμφωνίες, ως εξής:
 1. Τα Δημοτικά Σχολεία μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019
 2. Τα Γυμνάσια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019.
 3. Η μετατροπή ολοκληρώνεται σταδιακά σε δύο σχολικά έτη.
 4. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Γυμνάσιο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα και,μετά την αποφοίτησή τους, μπορεί να κατευθύνονται σε δίγλωσσα Λύκεια.
 5. Τα Λύκεια μετατρέπονται σε δίγλωσσα από το σχολικό έτος 2018-2019.
 6. Η μετατροπή ολοκληρώνεται σταδιακά σε δύο σχολικά έτη.
 7. Οι ήδη φοιτούντες μαθητές στο Λύκειο ολοκληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους στο ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μέχρι την αποφοίτησή τους.
 8. Ειδικά για τα ελληνόγλωσσα σχολεία της Γερμανίας, η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της μετατροπής, η οποία εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2018-2019, ρυθμίζονται μετά από διακρατικές διμερείς συμφωνίες με τα Υπουργεία Παιδείας των επιμέρους κρατιδίων
3.  
  Οι σχολικές μονάδες κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, οι οποίες υφίστανται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν να χορηγούν τίτλους σπουδών που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι με τους τίτλους των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής
4.  
  Στους μαθητές των δίγλωσσων εκπαιδευτικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται τίτλος σπουδών που αναγνωρίζεται ως ισότιμος των τίτλων των αντίστοιχων σχολείων της ημεδαπής και της ξένης χώρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 27 "Ρύθμιση για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και τη λειτουργία και την ανάπτυξη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)"
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:.
 1. στο προτελευταίο εδάφιο μετά τις λέξεις «των ρυθμιζόμενων δόσεων» προστίθενται οι εξής λέξεις:
 2. «η διαδικασία είσπραξης παλαιότερων οφειλών, καθώς»,
 3. προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
 4. «Τα ποσά που οφείλουν, σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 εδάφιο α΄ του ν. 2817/2000, 59 περίπτωση στ΄ του ν. 4009/2011, 18 του ν. 4283/2014, 24 του ν. 4386/2016, οι καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, παραγράφονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με την πάροδο εικοσαετίας από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου βεβαιώθηκε ως έσοδο του οικείου ΕΛΚΕ, ενώ εισπράττονται και διεκδικούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
 5. Για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου ως άνω ποσού οι ΕΛΚΕ μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία υποχρεούται να παρέχει κάθε αναγκαίο στοιχείο σχετικό με το ύψος των εισοδημάτων των υπόχρεων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τα κρίσιμα έτη.
 6. Οι Διοικήσεις των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. οφείλουν να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής των οφειλόμενων κρατήσεων σε βάρος των υπόχρεων για το τρέχον και τα παρελθόντα οικονομικά έτη, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρούσας παραγράφου, διαφορετικά υπέχουν ευθύνη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για το χρονικό διάστημα που αφορά τη θητεία τους.
 7. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν ζητηθεί στοιχεία από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η προθεσμία αρχίζει από την περιέλευση των στοιχείων στους Ε.Λ.Κ.Ε.
 8. Οι οφειλές Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων μελών εταιρειών, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δυνάμει των ως άνω διατάξεων, υπόκεινται σε περαίωση.
 9. Η περαίωση πραγματοποιείται εφόσον υποβληθεί αίτηση περαίωσης στον οικείο ΕΛΚΕ εντός έξι (6) μηνών από τη βεβαίωση των σχετικών οφειλών.
 10. Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί για τη συντέλεση της περαίωσης ανέρχεται στο 20% της συνολικής οφειλής που βεβαιώνεται επί του καθαρού εισοδήματος».
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) μπορεί να συνεργάζεται με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και με ομοταγή Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότηση της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα και κέντρα διά βίου μάθησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας οπουδήποτε στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, να καθορίζονται και να διοργανώνονται κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε συνεργασία με σχολές ή τμήματα άλλων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή σε συνεργασία με άλλες σχολές ή τμήματα ομοταγών Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων, των κέντρων διά βίου μάθησης, των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών .
3.  
  Στην παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152), προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄ ως εξής: 1 Τα μέλη ΕΠ και ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το διοικητικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εργάζονται εκτός της έδρας του Ιδρύματος στις πόλεις όπου λειτουργούσαν παραρτήματα ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ μπορούν να παρέχουν το έργο τους στα Προγράμματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Προγράμματα Επιμόρφωσης ή Εξειδίκευσης που οργανώνει και λειτουργεί η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3027/2002 (Α΄ 152). 2 Τα μέλη ΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορούν να παρέχουν το έργο τους σε προγράμματα σπουδών Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι., με τα οποία το Ίδρυμα έχει συνάψει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας .
4.  
  Τα έσοδα του προγράμματος παιδαγωγικής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002 (Α΄152) που έχουν εισπραχθεί κατά το χρονικό διάστημα από τις 28.6.2002 και έως και τις 17.9.2013 από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) εγγράφονται και αποτελούν αποθεματικό του και μπορεί να διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία και τη διαχείριση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 28 "Ρυθμίσεις για την Ιδιωτική Εκπαίδευση"
1.  
  Μετά το άρθρο 29 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1035/1980 (Α΄ 60), προστίθεται άρθρο 30, ως εξής:
  Άρθρο 30
  1.  
   Οι διδάσκοντες στα ιδιωτικά σχολεία εκπαιδευτικοί, υπηρετούν με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
  2.  
   Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί προτείνονται προς πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του. Κατά τη λήξη της διετίας ο ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση. Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί κατά τα ανωτέρω, μετατρέπεται αυτοδικαίως σε σύμβαση αορίστου χρόνου.
  3.  
   Η σύμβαση αορίστου χρόνου είναι δυνατόν να καταγγελθεί μόνο για τους παρακάτω λόγους
  1. Εάν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού.
  2. Κατάργηση σχολείων.
  3. Κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων.
  4. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και μηδενίζεται το ωράριό τους.
  5. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων.
  6. Συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας των εκπαιδευτικών.
  7. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολύονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου στο οποίο υπηρετούν λόγω.1σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που διαπιστώνεται από την οικεία κατά τόπο πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου και, ύστερα από ένσταση του ενδιαφερομένου, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του Δημοσίου, 2συμπλήρωσης του χρόνου υπηρεσίας που θεμελιώνει δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης από φορέα ασφάλισης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
  8. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση της σχέσης εργασίας επέρχεται κατά τη λήξη του διδακτικού έτους, 3επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης από το οικείο πειθαρχικό συμβούλιο, 4ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο και στηρίζεται σε δύο τουλάχιστον υπηρεσιακές εκθέσεις που συντάσσονται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης και αφορούν δύο τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη.
  4.  
   Κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον ιδιοκτήτη για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παράγραφο 3 λόγους καταβάλλεται αποζημίωση ενός μηνός για κάθε έτος προσφοράς των υπηρεσιών του στο αυτό σχολείο. Στην αποζημίωση υπολογίζεται και η υπηρεσία του με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
  5.  
   Ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός εκπίπτει αυτοδικαίως της υπηρεσίας, εάν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη απόλυση για τους δημοσίους υπαλλήλους.
  6.  
   Οι αποχωρούντες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λόγω συμπληρώσεως του συντάξιμου χρόνου ή του 70ού έτους της ηλικίας τους, δικαιούνται αποζημίωση ίση προς το ήμισυ της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 για την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.
  7.  
   Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί απολυόμενοι εξαιτίας ανεπάρκειας ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η οποία διαπιστώνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο ή εξαιτίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής της απόλυσης, δεν δικαιούνται αποζημίωση.
  8.  
   Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, άλλοι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. και συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν μετέχουν σε φορείς ελέγχου των ιδιωτικών σχολείων, δύνανται να απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχει έλλειψη στην Επετηρίδα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και στην αντίστοιχη ειδικότητα.
  9.  
   Η σχέση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την αποδοχή παραίτησης και την απόλυση, για την οποία εκδίδεται πράξη του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις απολύσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών, το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπηρεσιακό Συμβούλιο (ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), επιβεβαιώνει εάν η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε νομίμως, διαπιστώνει εάν η καταγγελία είναι καταχρηστική ή μη και εισηγείται σχετικά με την απόλυση στον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος έχει δέσμια αρμοδιότητα να εκδώσει διαπιστωτική πράξη, σύμφωνη με την εισήγηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που λαμβάνουν χώρα χωρίς την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω πράξη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι άκυρες.
  10.  
   Παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή για αποχρώντα λόγο εκτιμώμενο από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η παραίτηση, για να θεωρείται έγκυρη, πρέπει να υποβάλλεται από τον εκπαιδευτικό αυτοπροσώπως στο ιδιωτικό σχολείο και εντός 5 ημερών στον Διευθυντή εκπαίδευσης. Η αποδοχή αυτής κοινοποιείται αμέσως προς τον ιδιοκτήτη, ο οποίος υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών να υποβάλει πρόταση για το διορισμό αντικαταστάτη. Ο παραιτηθείς δεν μπορεί να αποχωρήσει από το σχολείο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του αντικαταστάτη του, εκτός εάν παρήλθε μήνας από την υποβολή της παραίτησής του και δεν του έγινε κοινοποίηση της αποδοχής της. Οι διοριζόμενοι στη δημόσια εκπαίδευση, ως μόνιμοι ή ως αναπληρωτές, ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, λογίζονται αυτοδικαίως παραιτούμενοι από το ιδιωτικό σχολείο στο οποίο υπηρετούν, μόλις αναλάβουν υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση.
  11.  
   Η απόλυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος, ανεπάρκειας ή νόσου, επέρχεται από την κοινοποίηση της οικείας πράξης στον ιδιωτικό εκπαιδευτικό
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
  Παρέκκλιση ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος, ιδίως ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας κ.λπ. επιτρέπονται, κατόπιν ελέγχου νομιμότητας ως προς το πρόγραμμα σπουδών και το παιδαγωγικό περιεχόμενο της διδασκαλίας από την κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση και τις πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν του ωρολογίου προγράμματος είναι οι ακόλουθες.αα) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των ιδιωτικών σχολείων δε μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες για όλες τις τάξεις, ββ) Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας (ΕΩΠΔ) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τον υπεύθυνο σχολικό σύμβουλο. Το ΕΩΠΔ βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του και υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, γγ) Η παρέκκλιση αφορά όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγείται. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης δηλώνεται κάθε είδους προαιρετική σχολική δράση (παρέκκλιση) μη προβλεπόμενη από το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα (Β΄1324 /2016), κατά τα ανωτέρω μαζί με τον αριθμό των τμημάτων, των μα- θητών και των διδασκόντων, δδ) Για τα ιδιωτικά Νηπιαγωγεία η έγκριση παρέκκλισης χορηγείται με διαδικασία αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για τα ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία, όπως αυτή καθορίστηκε με την παρούσα και οι διδάσκοντες θα πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με φροντιστήρια και με κέντρα ξένων γλωσσών .
3.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 682/1977 (Α΄244), όπως προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τμημάτων, καθώς και σε αν οι ώρες διδασκαλίας ενός μαθήματος δεν επαρκούν προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν το ωράριο του διοριστηρίου τους, ανατίθενται στους εν λόγω εκπαιδευτικούς, άλλες σχολικές δράσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της σχολικής μονάδας, όπως ιδίως, ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, συντονισμός κλάδου ή άλλης ομάδας εκπαιδευτικών, διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων δράσεων, ανάθεση ωρών ως υπευθύνων εργαστηρίων ή διοικητικό έργο, προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, προσφυγές ενώπιον του αρμόδιου Συμβουλίου κατά καταγγελιών συμβάσεων εργασίας που έλαβαν χώρα κατά το σχολικό έτος 2015-2016 εξετάζονται μόνο ως προς την ύπαρξη λόγου καταχρηστικότητας της απόλυσης
Άρθρο 29
1.  
  Ρυθμίσεις για τις άδειες των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στο τέλος της περίπτωσης 5 της υποπαρ. Θ.18 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προστίθενται εδάφια ως εξής: Τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδόθηκε δυνάμει της δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) της προηγούμενης περιόδου, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 30.9.2016 αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που έχουν επέλθει από το χρονικό διάστημα της αδειοδότησής τους έως και σήμερα Αν τα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το αίτημα τροποποίησης για ελλείψεις ή/και μεταβολές, ανακαλείται η άδειά τους σύμφωνα με την περίπτωση 1β΄ της υποπαρ Θ4 της παρ Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια .
Άρθρο 30 "Ρυθμίσεις για τα θέματα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών"
1.  
 1. Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
 2. αα)το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθμός των τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,
  • αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών
 3. Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων και των αντιγράφων των συμβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια
2.  
  Κατά τις ημέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.  
  Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι μία (21) διδακτικές ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσημα μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.
Άρθρο 31
1.  
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Στην παρ. 16 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
 1. γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας των ιδιωτών, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως ωρομίσθιοι για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
Άρθρο 32 "Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις."
1.  
  εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου Οι μαθητές δικαιούνται μία μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Οι μαθητές που αιτούνται μετεγγραφή από Επαγγελματικό Λύκειο σε Γενικό Λύκειο και το αντίστροφο, κατατάσσονται σε τάξη σύμφωνα με τη συνολική μαθητική πορεία τους, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των τάξεων από τις οποίες έχουν προαχθεί, και όχι απλώς την τελευταία τάξη εγγραφής. Ειδικά, οι μαθητές της Β’ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στη Β’ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, εκτός εάν η συνολική μαθητική τους πορεία (τάξεις από τις οποίες έχουν προαχθεί) τους δίνει το δικαίωμα εγγραφής σε επόμενη τάξη.
Άρθρο 32
1.  
  Ρυθμίσεις εγγραφής μαθητών σε διαφορετικό τύπο Λυκείου Οι μαθητές δικαιούνται μια μόνο μετεγγραφή κατά το ίδιο σχολικό έτος από τάξη Γενικού Λυκείου σε τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και αντίστροφα, εφόσον το αρχικό λύκειο προέλευσης ή τελικό λύκειο υποδοχής είναι εσπερινό. Ειδικά, οι μαθητές της Β΄ τάξης του Ημερήσιου ή Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου μετεγγράφονται στην Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Άρθρο 33 "Ρυθμίσεις για τις αποσπάσεις στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού, της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Αθηνών, της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης, σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και φορείς"
1.  
  Η παρ 14 του άρθρου 6 του ν. 1674/1986 (Α΄ 203) αντικαθίσταται ως εξής: 14 Στα σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού και της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας, της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης μπορεί να αποσπώνται για διδασκαλία εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Η απόσπαση αυτή γίνεται για ένα σχολικό έτος, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του Αρμενικού Κυανού Σταυρού ή της Γενικής Αρμενικής Ένωσης Αγαθοεργίας ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών(Ν.Π.Δ.Δ.) ή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ.) και γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου Στις ανωτέρω αποσπάσεις, ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων εκπαιδευτικών διενεργείται από τον φορέα της οργανικής τους θέσης .
2.  
  Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα νομικά πρόσωπα των άρθρων 1 παράγραφοι 4 και 60 του ν. 590/1977 (Α΄ 146), 26 του ν. 3432/2006 (Α΄14) και του Β.δ. της 25.1/13.2.1843 (4/1843), στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα και αρχές των άρθρων 1 και 2 του ν. 4149/1961 (Α΄ 41) και στις Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου, καθώς και στις Ιερές Μονές, Ενορίες, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Ιερά Προσκυνήματα και Εκκλησιαστικά Μουσεία, που εποπτεύονται από τα παραπάνω εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, εξακολουθεί να διενεργείται από το φορέα της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 34 "Ρυθμίσεις θεμάτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης"
1.  
  Οι τομείς και οι ειδικότητες των Επαγγελματικών Λυκείων μπορεί να συνενώνονται ή να μεταφέρονται από Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Επαγγελματικό Λύκειο, όπως καθορίζονται κάθε φορά σύμφωνα με την περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ., που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα των συνενωμένων ή μεταφερόμενων τομέων και/ή ειδικοτήτων μεταφέρονται στο Επαγγελματικό Λύκειο, που παρέχει εφεξής αυτούς τους τομείς και/ή τις ειδικότητες. Για τη μεταφορά των οργανικών θέσεων στο Επαγγελματικό Λύκειο, στο οποίο λειτουργούν εφεξής οι τομείς και/ή οι ειδικότητες, και την τοποθέτηση σε αυτές των εκπαιδευτικών, οι οποίοι προέρχονται από το Επαγγελματικό Λύκειο με τους συνενωμένους ή μεταφερόμενους τομείς και/ή ειδικότητες, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της περίπτωσης ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013(Α΄193) ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ. Οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τοποθετούνται στις μεταφερόμενες οργανικές θέσεις, διατηρούν την αρχαιότητα της τοποθέτησης, την οποία είχαν στο ΕΠΑΛ από το οποίο προέρχονται. Κατ’ εξαίρεση εκπαιδευτικοί κλάδων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων, που διδάσκουν τα τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα των συνενωμένων ή μεταφερόμενων τομέων και/ή ειδικοτήτων, μπορούν με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του αρμόδιου ΠΥΣΔΕ και αίτησή τους να παραμείνουν στο Επαγγελματικό Λύκειο, όπου κατέχουν οργανική θέση, εφόσον συμπληρώνουν αριθμό διδακτικών ωρών μαθημάτων γενικής παιδείας ή/και τεχνολογικών – επαγγελματικών μαθημάτων άλλων τομέων και/ή ειδικοτήτων σε Α΄ ανάθεση, ο οποίος δικαιολογεί τη διατήρηση της οργανικής τους θέσης.
2.  
 1. Στο τέλος της περίπτωσης η΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται οι λέξεις «ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
 2. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθενται οι λέξεις «ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».
3.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ.114/2014 (Α΄181) προστίθεται περίπτωση ιγ΄, ως εξής:
 1. τις αναθέσεις μαθημάτων (γενικής παιδείας, τομέα και ειδικότητας) όλων των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς του
4.  
  Τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως μετονομάστηκαν με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146), καταργούνται.
5.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130) μετά τις λέξεις «Τα πτυχία» διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών ετών 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008».
Άρθρο 35 "Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)"
1.  
  Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα, περιοχή Ζούμπερι (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης), στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία τους, τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2.  
  Οι δαπάνες λειτουργίας και οι τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες λειτουργίας των καταλυμάτων βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 19 -110
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων σε σύλλογο ή ομοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και των οικογενειών τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων. Η διοίκηση των καταλυμάτων ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τρία (3) μέλη του συλλόγου ή της ομοσπονδίας και δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 36 "Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.)"
1.  
 1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), μετά τη λέξη «χρηματοδοτήσεις» προστίθενται οι λέξεις «ή επιχορηγήσεις».
 2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), η λέξη «χρηματοδότησης» αντικαθίσταται από τη λέξη «επιχορήγησης».
 3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄128), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), οι λέξεις «Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούμενοι φορείς,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Μετά την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε η χρηματοδότηση ή επιχορήγηση και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του σκοπού της, οι δικαιούχοι χρηματοδοτούμενοι- επιχορηγούμενοι φορείς,».
2.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται ως εξής: Οι παρέχοντες εκπαιδευτικό ή συμβουλευτικό έργο κατά κύριο επάγγελμα σε αναγνωρισμένα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) των Δήμων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2 και Κολλέγια εφοδιασμένα με άδεια λειτουργίας εκδοθείσα από τον αρμόδιο φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι εκπαιδευτές ενηλίκων του άρθρου 27 παρ. 15 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) που διδάσκουν στους ανωτέρω φορείς, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι παρέχοντες έργο σε Δράσεις Διά Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ, υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179) .
 1. Η περιπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Σχολείων τυπικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας (Δημοτικά Σχολεία) και δευτεροβάθμιας (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια) που λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης
 3. Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 8 του άρθρου 51 του Π.δ. 114/2014 (Α΄181), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) αντικαθίστανται ως εξής:
 4. 4 την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία προγραμμάτων σπουδών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των μεταγυμνασιακών Δ.Ι.Ε.Κ. σε Καταστήματα Κράτησης. 5 την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, δημιουργικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών και αθλητικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 6 την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία μαθημάτων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς, καθώς και τη μέριμνα για τη διαδικασία εξετάσεων Ελληνομάθειας. 7 την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ακόμα και όπου δεν λειτουργούν δομές, με τη συνδρομή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή με τη δημιουργία Τμημάτων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Τ.Α.Ε.) .
3.  
  Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι ημέρες διακοπών και αργιών όλων των δομών, ιδιωτικών και δημοσίων, της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
4.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄125) αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Οι αμοιβές των εκπαιδευτών ενηλίκων της περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) που διδάσκουν στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 (Α΄193), καθώς και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς /Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3687/2008 (Α΄159).
 2. Τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτών ενηλίκων καθορίζεται με την παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193).
 3. Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περιπτώσεων α΄, β΄, δ΄ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188), καθορίζονται σύμφωνα με την κοινή υπυοργική απόφαση 2/106902/ 0022 (Β΄3276/2013)». 5.1.
 4. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαρ.
 5. Θ.3. της παρ.
 6. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση 4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής:«
 7. για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex οfficiο οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Άρθρο 37 "Ρύθμιση θεμάτων Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών"
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄159), όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 13 του άρθρου 26 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές του ορίζονται στο ύψος του βασικού μισθού του Γενικού Διευθυντή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., χωρίς το επίδομα θέσης ευθύνης ή διατηρεί τις αποδοχές του εφόσον προέρχεται από το Δημόσιο ή φορέα που χρηματοδοτείται από το Δημόσιο. Για την αποζημίωση των λοιπών μελών και του γραμματέως του Συμβουλίου αυτού εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις .
2.  
  Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Συνιστά, συντονίζει και εποπτεύει κατά περίπτωση και αναλόγως του αντικειμένου ειδικές άμισθες ομάδες εργασίας τα μέλη των οποίων διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.
 2. Οι ομάδες αυτές θα μελετούν, θα επεξεργάζονται και θα εισηγούνται τα απαραίτητα σχέδια δράσεων που αφορούν το αντικείμενο μελέτης .
3.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
 1. Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας η οποία, κατά κύριο λόγο, επεξεργάζεται και προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των δράσεων
4.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συστήνεται το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη και τα αναπληρωματικά τους, των οποίων η θητεία είναι τριετής.
 2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα αναπληρωματικά τους μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 3. Τα λοιπά επτά μέλη και τα αναπληρωματικά τους ορίζονται από τους κάτωθι φορείς με τον ακόλουθο τρόπο:.
  • Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από την Ε.Β.Ε.
  • Τον εκάστοτε Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ως αναπληρωματικό του μέλος τον προϊστάμενο του τμήματος Βιβλιοθηκών.
  • Τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους και το αναπληρωματικό του μέλος που υποδεικνύεται από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους
  • Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από την Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από την Ε.Ε.Β.Ε.Π.
  • Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) που υποδεικνύονται από το Ι.Ε.Π.
  • Έναν μέλος και το αναπληρωματικό του από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Δ.Ε.Τ.) που υποδεικνύονται από το Ε.Δ.Ε.Τ.
  • Ένα μέλος και το αναπληρωματικό του από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ειδικότητας Βιβλιοθηκονομίας ή Επιστήμης Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ.) ή του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ.) ή άλλων αντίστοιχων ιδρυμάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον από δημιουργία τμημάτων, συγχωνεύσεων, καταργήσεων κ.λπ.
  • Στην πρώτη συγκρότηση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και το αναπληρωματικό μέλος από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ., στη δεύτερη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΘΕΣ. και το αναπληρωματικό μέλος από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ., στην επόμενη σύσταση (θητεία) το τακτικό μέλος προέρχεται από το Τ.Β.Σ.Π.Τ.Ε.Ι.ΑΘ. και το αναπληρωματικό μέλος από το Τ.Α.Β.Μ.Ι.Π. και ούτω καθεξής».
5.  
  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αντικαθίσταται ως εξής: Ο Γραμματέας ορίζεται από το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών .
6.  
  Όπου στις διατάξεις του ν. 3149/2003 (Α΄141) και στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης» τροποποιείται σε «Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών».
7.  
  Όπου στο άρθρο 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) αναφέρεται «Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση» τροποποιείται σε «Βιβλιοθήκες».
Άρθρο 38 "Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των προσφύγων"
1.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ιδρύονται δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης στις ως άνω δομές, καθώς και τα κριτήρια και η διαδικασία στελέχωσης αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται εκπαιδευτικοί στις ως άνω δομές και προσλαμβάνονται αναπληρωτές, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή μέσω ΕΣΠΑ.
Άρθρο 39 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις: α) Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2074/1992 (Α΄ 128). β) Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α΄ 124). γ) Η παρ. 11 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78). δ) Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267). ε) Το άρθρο 25 του ν. 3577/2007 (Α΄ 130). στ) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18 του ν.3687/2008 (Α΄ 159). ζ) Η παρ. 17 του άρθρου 45 του ν. 4264/2014 (Α΄118).
Άρθρο 40
1.  
  Η διάθεση ή/και απόσπαση του προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους και μέχρι τις 31.12.2017.
Άρθρο 41
1.  
  Μετά το έκτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)
2.  
  Μετά το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%)
3.  
  Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο δεύτερο παρ. 4 του ν. 4393/2016 (Α΄ 106), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1.1.2014 έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας .
Άρθρο 42
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος η οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια των Τομέων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΜΜΕ (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) καταργείται. Από την ίδια ημερομηνία ο κλάδος Ανεργίας και Δώρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ εντάσσεται στον κλάδο Κύριας Ασφάλισης και λειτουργεί με ενιαία οικονομική και λογιστική οργάνωση.
Άρθρο 43
1.  
  Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 160), η Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες, κατά την κρίση της, ενέργειες για τη λειτουργία της (ανάθεση μελετών, έργων) και για την κάλυψη των υλικοτεχνικών αναγκών της (πραγματοποίηση προμηθειών) με δαπάνη του προϋπολογισμού της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής και τον Κανονισμό Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας που τη διέπει, χωρίς διοικητική έγκριση.
Άρθρο 44
1.  
  Παραχωρείται στο Δήμο Καισαριανής για σαράντα έτη η αποκλειστική χρήση εκτάσεως 463.946 τ.μ., που αποτελεί τμήμα του δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 2301, όπως καθορίζεται επακριβώς στο προσαρτώμενο παράρτημα, τοπογραφικό διάγραμμα από 25.4.2016 των μηχανικών Δημητρίου Παπαδόπουλου και Χρήστου Αντωνόπουλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών, και απεικονίζεται με τα στοιχεία (1,2,3. . 115,116,1) με τους παρακάτω όρους:.
 1. Σκοπός της παραχώρησης είναι η διατήρηση και ανάδειξη του παραχωρούμενου τμήματος δημόσιου κτήματος ως χώρου ιστορικής μνήμης της εθνικής αντίστασης, καθώς και η δημιουργία πάρκου αναψυχής, ψυχαγωγίας και πολιτισμού
 2. Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων εντός του ως άνω τμήματος δημόσιου κτήματος
 3. Ο Δήμος διαχειρίζεται τα παραχωρούμενα δημόσια ακίνητα προς εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας των ακινήτων αυτών και δεν παρεμποδίζεται η χρήση τους ως ιστορικό μνημείο και πάρκο αναψυχής
2.  
  Στο Δήμο Καισαριανής ανήκει η αποκλειστική αρμοδιότητα και υποχρέωση φύλαξης, καθαρισμού, καλλωπισμού και εν γένει συντήρησης του παραχωρούμενου τμήματος Δημόσιου Κτήματος με δικές του δαπάνες. Έσοδα του Δήμου Καισαριανής από τη διαχείριση και εκμετάλλευση του τμήματος αυτού για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εν γένει συντήρηση και την περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή του.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της παρούσας παραχώρησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια αυτής
Άρθρο 45 "Ρυθμίσεις θεμάτων σχολικών καθαριστριών"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016- 2017
Άρθρο 46 "Ρυθμίσεις θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού"
1.  
  Στο στοιχείο γγ΄ της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), όπως έχει αντικατασταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) μετά τη φράση «γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
Άρθρο 47 "Ρυθμίσεις για την έρευνα"
1.  
  Η εκταμίευση της πρώτης δόσης των 18 εκατομμυρίων ευρώ σε εφαρμογή της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πραγματοποιηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΛΚΕ ΓΓΕΤ). Ειδικότερα, η εν λόγω χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ισόποσο της χρηματοδότησης αυτής εγγράφεται στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ, σε ειδικό προς τούτο κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πραγματοποιείται η κατανομή της ως άνω χρηματοδότησης σε επιμέρους κονδύλια που αφορούν προσκλήσεις για τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μετα-διδακτορικών μελετών και σε κονδύλια που θα διατεθούν για τη έναρξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ελ.ΙΔ.Ε.Κ.) και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαχείριση των εν λόγω κονδυλίων.
3.  
  Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας εκδίδει και δημοσιεύει τις ανωτέρω προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή/και μετα-διδακτορικών μελετών. Η αξιολόγηση, διαχείριση, υλοποίηση των προσκλήσεων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την από 15.7.2016 δανειακή σύμβαση, το ν. 4310/2014, και ειδικό Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο εν λόγω Οδηγός Εφαρμογής περιέχει τους θεματικούς τομείς έρευνας, τους δυνητικούς δικαιούχους χρηματοδότησης, τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών, το ύφος της επιχορήγησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης προτάσεων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ορθή υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.
Άρθρο 48 "Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), αντικαθίσταται ως εξής:
  Όργανα διοίκησης των ΣΜΕΑΕ είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο σύλλογο διδασκόντων μετέχουν ισότιμα όλοι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και όλα τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού .
2.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3699/2008, οι υποπαράγραφοι 1.3 και 1.4 της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3699/2008, καθώς και η παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργούνται.
3.  
  Το άρθρο 21 του ν.3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 21
  1.  
   Σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ μπορεί να μετατίθενται εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Ειδικά οι εκπαιδευτικοί της περίπωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 που υπηρετούν στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή (3) διδακτική υπηρεσία. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν το δικαίωμα μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις του αντίστοιχου κλάδου στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, μετά τη συμπλήρωση διετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι πέραν των προβλεπόμενων προσόντων διαθέτουν επιπλέον εξειδίκευση στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών και στη γραφή Βraille των τυφλών που πιστοποιείται με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 7, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών. Κατά την προσωρινή ή οριστική τοποθέτηση σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, προηγούνται εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με μόνιμη αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες και σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών από μετάθεση σε κενές οργανικές θέσεις γίνεται σύμφωνα με το σύνολο των μορίων τους και εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις ικανότητας όπως αυτές προβλέπονται κατωτέρω και η αναπηρία δεν οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας.
  2.  
   Οι εκπαιδευτικοί της παραγράφου 1 του άρθρου 16, όπως αντικαθίσταται με το παρόν, μπορεί να τοποθετούνται με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ, εφόσον συμπληρώσουν τριετή διδακτική προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ, ΤΕ, προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, προγράμματα παράλληλης στήριξης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και εφόσον οι κλάδοι τους προβλέπονται στα οικεία οργανογράμματα των ΚΕΔΔΥ.
  3.  
   Στις απομένουσες μετά τις μεταθέσεις κενές οργανικές θέσεις διορίζονται οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου που κατέχουν τα προσόντα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 16 μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετά τη συμπλήρωση τριετούς διδακτικής υπηρεσίας σε δομές ΕΑΕ.
  4.  
   Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, δύνανται να αποσπώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Τμήματα Ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ως ακολούθως
  1. Κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16.
  2. Ακολουθούν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις τουλάχιστον μίας (1) εκ των κατωτέρω περιπτώσεων, κατά την ακόλουθη ιεράρχηση.1Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 2Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα. 3Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% . 4Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  3. Αν εξακολουθεί να συντρέχει αδυναμία πλήρωσης των κενών διατίθενται εκπαιδευτικοί χωρίς κανένα από τα ανωτέρω προσόντα ή χαρακτηριστικά.
  4. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί συμμετέχουν υποχρεωτικά κατά προτεραιότητα σε προγράμματα επιμόρφωσης και εξειδίκευσης που υλοποιούνται από τους αρμόδιους φορείς για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών .
4.  
  Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Για τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση.1Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια, τα οποία λειτουργούν υπό ενιαία διοίκηση, Διευθυντή και κοινό Σύλλογο Διδασκόντων.
 2. Τα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια περιλαμβάνουν τις τάξεις Α΄, Β΄,Γ΄ Δ΄ Γυμνασίου και τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Λυκείου.
 3. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.
 4. Αναλυτικά.Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Γυμνασίου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των Γυμνασίων γενικής εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α΄ ή Β΄ τάξης των ΕΕΕΕΚ.
 5. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους.
 6. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.
 7. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ.i) στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου, ii) στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου, iii) στην Α΄ τάξη του Ειδικού Λυκείου, iν) στην Α΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου, ν) στην Α΄ τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου και νi) σε ΔΙΕΚ ενηλίκων αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 8. Για τις μετεγγραφές μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄τάξεις Γυμνασίου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.
 9. Αναλυτικά.i) Οι μαθητές Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου μετεγγράφονται ως εξής.-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, -Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, -Απόφοιτος της Γ΄ τάξης Γυμνασίου, του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης. ii) Οι μαθητές Γυμνασίου σχολικής μονάδας γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, μετεγγράφονται ως εξής.-Απόφοιτος της Α΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Β΄ τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, -Απόφοιτος της Β΄ τάξης Γυμνασίου γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης μετεγγράφεται στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου.
 10. Οργάνωση και Λειτουργία των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, όπως διαμορφώνονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σχετική γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π. Στην Α΄ τάξη Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς και κάτοχοι απολυτηρίου των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων.
 11. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών στη Δ΄ τάξη, χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου, και Επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
 12. Επιπλέον, οι απόφοιτοι της Δ΄ Τάξης δύνανται, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ, να συνεχίσουν στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας».
 13. Για τις εγγραφές, μετεγγραφές και φοίτηση των μαθητών στις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια και εσπερινά Επαγγελματικά Λύκεια και επιπλέον απαιτείται σχετική γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.
 14. Σε περίπτωση επανεγγραφής μαθητή σε διαφορετικό τομέα-ειδικότητα από αυτήν που αποφοίτησε, για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, ο μαθητής δύναται να παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και να απαλλάσσεται από τις εξετάσεις των μαθημάτων αυτών.
 15. Κάθε απόφοιτος μαθητής του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου δύναται να επανεγγραφεί και να φοιτήσει σε ένα (1) μόνο ακόμα πρόγραμμα ειδικότητας του ίδιου ή διαφορετικού τομέα, ύστερα από γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ, η οποία λαμβάνει υπόψη αξιολόγηση του συλλόγου διδασκόντων.
 16. Στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια υλοποιούνται για όλους τους μαθητές Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ).
 17. Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ανά τμήμα γενικής παιδείας, τομέα ή ειδικότητας ορίζεται από κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έως κατ’ ανώτατο όριο εννέα (9) μαθητές.
 18. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 19. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 2Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), τα οποία αποτελούν σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλύπτουν την υποχρεωτικότητα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και διοικητικά υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 20. Στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των ΚΕΔΔΥ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 21. Ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ορίζεται από κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ’ ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές.
 22. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός δύναται να μειώνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης.
 23. Η εισήγηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης διατυπώνεται ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, εισήγηση του ΚΕΔΔΥ και σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 24. Η φοίτηση στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί έξι τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄) και ακολουθούνται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές περιγράφονται στα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιούνται για όλους τους μαθητές.
 25. Κάθε διδακτικό έτος στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. αποτελείται από δύο τετράμηνα.
 26. Κατά τη διάρκεια της ΣΤ΄ τάξης υλοποιείται πρακτική άσκηση, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων.
 27. Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ΣΤ΄ τάξης συμπληρώνεται από μαθήματα των προηγούμενων τάξεων, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, όπως αυτές προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση.
 28. Η ΣΤ΄ τάξη λειτουργεί ως τάξη επαγγελματικής εξειδίκευσης με σκοπό τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων των μαθητών και την εξοικείωσή τους στο εργασιακό περιβάλλον.
 29. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η πρακτική άσκηση των μαθητών, τότε αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη του σχολικού συνεταιρισμού ή στα εργαστήρια του σχολείου.
 30. Η φοίτηση των μαθητών στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. χαρακτηρίζεται επαρκής ή όχι από το Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος αποφασίζει κατά περίπτωση και ανεξάρτητα από τον αριθμό απουσιών, συνυπολογίζοντας την επαρκή κατάκτηση των διδακτικών στόχων, τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή.
 31. Οι απόφοιτοι των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. μπορούν να εγγραφούν, κατόπιν γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ σε ΔΙΕΚ ενηλίκων, αποφοίτων υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 32. Μαθητές που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα.
 33. Οι απολυτήριοι τίτλοι των αποφοίτων των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγήθηκαν ως την εφαρμογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα που καθορίζονται στην παρ. 23 του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78).
 34. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται.i) θέματα λειτουργίας και οργάνωσης των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., και ii) τα προγράμματα σπουδών των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π.
5.  
 1. Όλα τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια μετατρέπονται από το σχολικό έτος 2017-2018 σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
 2. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και των στελεχών εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων της περίπτωσης α΄ μεταφέρεται από το σχολικό έτος 2017- 2018 αυτοδικαίως στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια
 3. Το σύνολο των φοιτούντων μαθητών εγγράφονται και συνεχίζουν τη φοίτησή τους στις αντίστοιχες τάξεις του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
  • καθορίζεται για το σχολικό έτος 2016-2017 η λειτουργία των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, των λειτουργούντων σε αυτά Λυκειακών Τάξεων, καθώς και των υφιστάμενων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων,
  • πραγματοποιείται η μετατροπή και μετονομασία των υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια,
  • καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη φοίτηση και αποφοίτηση των μαθητών, καθώς και την αντιστοίχηση τάξεων,
  • καθορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων,
  • επιτρέπεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον το επιβάλλουν οι συνθήκες κτιριακής υποδομής, να λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες της περίπτωσης α΄ μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή μόνο ως Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια για χρονικό διάστημα κατά ανώτατο όριο έως δύο (2) σχολικά έτη,
  • ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008.
Άρθρο 49 "Σύσταση αυτοτελούς τμήματος νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων"
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 181), προστίθεται περίπτωση η΄, ως εξής: 1 Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας
2.  
  Στο άρθρο 30 του Π.δ. 114/2014 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Νέων Τεχνολογιών και Καινοτομίας, υπαγόμενο στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι αρμόδιο για 1 την προώθηση της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ανάπτυξη πολιτικών ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 2 την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 3 την ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών, 4 τη συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (όπως Ι.Ε.Π., ΙΤΥΕ Διόφαντος, ΕΔΕΤ, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα) σε θέματα που αφορούν τη χρήση και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και σε θέματα που αφορούν τις ανοιχτές ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση, 5 το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 6 τη δημιουργία ομάδων εργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την επίδραση και την αξιοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας (επιμόρφωση, εκπαιδευτικών, χρήση εκπαιδευτικού ψηφιακού περιεχομένου, εξοπλιστικά προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών μέσων κ.λπ.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την καταγραφή των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα επιμόρφωσης στις ΤΠΕ, ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακού εξοπλισμού, 7 την ενημέρωση για τους κατάλληλους δείκτες που ζητούνται από φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς σε θέματα ψηφιακού περιεχομένου, ψηφιακού εξοπλισμού, ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, 8 τη συμμετοχή στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων που αφορούν στη χρήση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά Δίκτυα που έχουν ως στόχο τη χρήση και τη ανάπτυξη των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 9 τη συμμετοχή και το συντονισμό εθνικών και ευρωπαϊκών δράσεων σε θέματα χρήσης, ανάπτυξης και παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 10 την υποβολή προτάσεων για τη συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε χρηματοδοτούμενες δράσεις (π.χ. ΕΣΠΑ, ΕRΑSΜUS+, ΗΟRΙΖΟΝ2020 κ.λπ.), ια)την υποβολή προτάσεων για δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην αξιοποίηση ψηφιακού περιεχομένου και στην αναβάθμιση ψηφιακού εξοπλισμού, 11 την υποστήριξη δράσεων ενδοσχολικής και εξ αποστάσεως επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, 12 τη διοργάνωση δράσεων χρήσης και εμπλουτισμού ανοικτού περιεχομένου και λογισμικού στην εκπαίδευση σε συνεργασία με εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 13 τη διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και δράσεων που προωθούν την Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Καινοτομία, 14 την υποβολή εισηγήσεων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ, σχετικά με την αναθεώρηση/τροποποίηση των προγραμμάτων σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης, 15 τον τεχνικό συντονισμό όλων των αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε το περιεχόμενό τους να είναι διαθέσιμο με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτές άδειες, 16 τη διοργάνωση δράσεων για τη χρήση και εμπλουτισμό αποθετηρίων ανοιχτού περιεχομένου όπως η Εurοpeana, η Wikipedia, το ΟpenStreetΜap, κ.λπ., 17 τη διαχείριση και λειτουργία του δικτυακού τόπου http: 18 το χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος .
Άρθρο 50 "Ρυθμίσεις για θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της μη τυπικής εκπαίδευσης"
1.  
  iν) των αλλοδαπών-αλλογενών, στην κατηγορία των οποίων υπάγονται και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν, εφόσον σωρευτικώς 1 ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την Ελληνική καταγωγή και οι ίδιοι είναι υπήκοοι της χώρας στην οποία έχουν αποφοιτήσει, 2 έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δυο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής» Η εν λόγω τροποποίηση ισχύει για τους εισακτέους με την ως άνω ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 και εφεξής. 2 Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:« 3 Η εξεταστέα ύλη των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή σε σχολές και τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι μέρος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής καθορίζονται, το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, η εξεταστέα και διδακτέα ύλη .
3.  
  Οι μετατασσόμενοι σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ. και συμπληρώνουν το ωράριό τους έως την κάλυψη του υποχρεωτικού ωραρίου με διοικητικό έργο στα Δ.Ι.Ε.Κ., που έχουν τοποθετηθεί. Στους εκπαιδευτικούς εφαρμόζονται αναλογικά: α) η παρ. 13 του άρθρου 14 και η παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) για το διδακτικό και εργασιακό ωράριο, β) τα άρθρα 48 έως 56 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για τις άδειες και γ) η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) για τη συμπλήρωση του ωραρίου.
Άρθρο 51 "Οργανώσεις γονέων"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας ή Κοινότητας συγκροτούν μία ένωση γονέων. Οι υφιστάμενες ενώσεις γονέων ή οι σύλλογοι γονέων δύνανται να αποφασίσουν τη συγκρότηση ένωσης γονέων στο πλαίσιο του ίδιου Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας ή Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Κοινότητας. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο .
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι ενώσεις γονέων κάθε Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας συγκροτούν μια ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσιους μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής της. Αν οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο .
3.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές και των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσιους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο .
4.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενώσεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων. Προηγούνται οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των διοικήσεων των συλλόγων γονέων και έπονται οι εκλογικές διαδικασίες για τη ανάδειξη των διοικήσεων των υπερκείμενων οργανώσεων. Οι εκλογικές διαδικασίες κάθε οργάνωσης γονέων πρέπει να ολοκληρώνονται εντός των παρακάτω προθεσμιών και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την οργάνωση της υπερκείμενης βαθμίδας. Αναλυτικά οι εκλογές λαμβάνουν χώρα, κάθε δύο (2) έτη, ως εξής.
 1. Για τους συλλόγους γονέων, από 1 Σεπτεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε ζυγού έτους.
 2. Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων, από 1 έως και 31 Μαρτίου του επόμενου μονού έτους.
 3. Για τις ομοσπονδίες γονέων, από 1 Απριλίου έως και 31 Μαΐου του επόμενου μονού έτους.
 4. Για την ανώτατη συνομοσπονδία, από 1 Ιουνίου έως και 31 Ιουλίου του επόμενου μονού έτους
Άρθρο 52 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α΄ 233) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικόοικονομικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος"
1.  
  Η παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Η πρόσληψή και ανανέωση της σύμβασης του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή γίνεται με τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συμβουλίου προς την ανωτέρω γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και η πρόσληψη πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 1 της παρούσης.
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής κάθε Θεάτρου (Εθνικό Θέατρο και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος) για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 1. Καταρτίζει το δραματολόγιο κάθε περιόδου.
 2. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε θεατρικής παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.
 3. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού του Θεάτρου προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής του Θεάτρου, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών και παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει την εργασία των καλλιτεχνικών συντελεστών, καθώς και του απαραίτητου για την εκτέλεση της παραγωγής τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.
 4. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για το ανέβασμα στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού τους.
 5. Προσλαμβάνει στο πλαίσιο του προϋπολογισμού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συνάπτει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό ή ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές της σύμβασης εργασίας και έργου κάθε μέλους του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.
 6. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
 7. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Θεάτρου ως προς τη δομή των υπηρεσιών του.
 8. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.
 9. Εποπτεύει τη δραματική σχολή του Θεάτρου, έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας της, καθορίζει τους καλλιτεχνικούς στόχους της και δύναται να διδάσκει σε αυτήν, προτείνει τον διευθυντή της προς το διοικητικό συμβούλιο, προσλαμβάνει, μετά από εισήγηση του διευθυντή, τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό της και καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της που εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο.
 10. Με τον κανονισμό λειτουργίας της σχολής ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διεύθυνση και τη διαχείριση της σχολής, τις προϋποθέσεις και τους όρους φοίτησης σε αυτή και γενικά κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της στα πλαίσια του σκοπού του Θεάτρου.
 11. Αν για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ή εκλείπει ο διευθυντής, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ασκεί καθήκοντα και διευθυντή της σχολής.
 12. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει τις διανομές μετά από έγγραφη εισήγηση των σκηνοθετών.
 13. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο το σχέδιο κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας του Θεάτρου και την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικό-οικονομικό διευθυντή.
 14. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων
2.  
  Η πρόσληψη του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στη Διαύγεια και σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ένα (1) μήνα και συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων 15 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στο Θέατρο ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα προσόντα της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να διδάσκει στη δραματική σχολή του Θεάτρου και να συνάπτει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, με το Θέατρο μία σύμβαση έργου κατ’ ανώτατο όριο για καλλιτεχνικές παραστάσεις, ρεπερτορίου ή μη, σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο. 16 Οι αποφάσεις στα θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου ή ο αναπληρωτής του βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το διοικητικό συμβούλιο Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συνάψει με το Θέατρο δύο συμβάσεις έργου κατ’ ανώτατο όριο για καλλιτεχνικές παραστάσεις, ρεπερτορίου ή μη, σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο Στην υπογραφή των συμβάσεων αυτών το Θέατρο εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 17 Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή κάθε Θεάτρου και του αναπληρωτή του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
3.  
  Η σύμβαση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να καταγγέλλεται αζημίως πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του «Άρθρο 3Α Διοικητικός - Οικονομικός Διευθυντής.
4.  
  Ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα:
 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στη Νομική ή την Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τις Πολιτικές ή Οικονομικές Επιστήμες ή τη Δημόσια Διοίκηση.
 2. Αριστη γνώση της Αγγλικής, ενώ η καλή γνώση μίας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν
 3. Τουλάχιστον οκταετή ευδόκιμη διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση ευθύνης, κατά προτίμηση σε δημόσιο ή ιδιωτικό πολιτιστικό φορέα
5.  
  Στη θέση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να προσλαμβάνεται και υπάλληλος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας και μέχρι την ανανέωση της θητείας του ή την τοποθέτηση νέου διοικητικού-οικονομικού διευθυντή. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά τη λήξη της θητείας του, ο προσληφθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την πρόσληψή του, η οποία παραμένει κενή.
6.  
  Ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Προΐσταται των διοικητικών και οικονομικών μονάδων του Θεάτρου, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό του Θεάτρου ως προς τη δομή των υπηρεσιών του.
 2. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων του Θεάτρου.
 3. Για όλα τα παραπάνω θέματα της αρμοδιότητάς του, εφόσον έχουν σχέση με την υλοποίηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου, ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή.
 4. Κατά τα λοιπά ο διοικητικός- οικονομικός διευθυντής υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και παρίσταται στις συνεδριάσεις του όταν κληθεί από αυτό.
 5. Παρέχει, σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή, όλα τα αναγκαία στοιχεία στο διοικητικό συμβούλιο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Θεάτρου
 6. Υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος αναλυτικό απολογισμό του έργου του στον καλλιτεχνικό διευθυντή και στο διοικητικό συμβούλιο του Θεάτρου
7.  
  Ο διοικητικός-οικονομικός διευθυντής, μετά από σχετική εντολή του καλλιτεχνικού διευθυντή, εγκρίνει λειτουργικές δαπάνες μέχρι του ποσού που ορίζεται εκάστοτε από το διοικητικό συμβούλιο και εκπροσωπεί το Θέατρο σε συμβάσεις που αφορούν τις δαπάνες αυτές. Η έγκριση και η σύναψη συμβάσεων για πάγιες δαπάνες του Θεάτρου ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο».
Άρθρο 53 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2273/1994 (Α΄ 233) σχετικά με τον καλλιτεχνικό και τον διοικητικόοικονομικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής"
1.  
  Η παρ. 13 του άρθρου 11 του ν. 2273/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Η πρόσληψη και ανανέωση της σύμβασης του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή γίνεται με τη σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Σε περίπτωση ανανέωσης η σύμβαση δεν καθίσταται αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση διαφωνίας του διοικητικού συμβουλίου προς την ανωτέρω γνώμη του καλλιτεχνικού διευθυντή, η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και η πρόσληψη πραγματοποιείται από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εδάφιο 1 της παρούσης.
  Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. για τριέτή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ο διορισμός του καλλιτεχνικού διευθυντή μπορεί να ανακαλείται αζημίως και πριν τη λήξη της θητείας του, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του καλλιτεχνικού διευθυντή απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με αιτιολογημένη γνώμη σε ειδική συνεδρίαση με πλειοψηφία δύο τρίτα (2/3) επί του συνόλου των μελών του ή για σπουδαίο λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή επιλέγεται πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει την ιδιότητα του αρχιμουσικού ή του σκηνοθέτη που έχει διακριθεί στη σκηνοθεσία μελοδραματικών έργων ή τραγουδιστή όπερας που έχει διακριθεί στο διεθνή χώρο ή συνθέτη που έχει διακριθεί στη σύνθεση μελοδραματικών έργων. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες.
 1. Καταρτίζει τον καλλιτεχνικό προγραμματισμό κάθε περιόδου.
 2. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό κάθε έργου και κάθε παράστασης ή εκδήλωσης γενικά, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των παραστάσεων ή εκδηλώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τον εγκεκριμένο από το διοικητικό συμβούλιο προϋπολογισμό.
 3. Είναι υπεύθυνος για την όλη και εντός του προϋπολογισμού της Ε.Λ.Σ. προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε καλλιτεχνικής παραγωγής, επιβλέπει την προετοιμασία των έργων που ανεβαίνουν, καθορίζει το ωράριο δοκιμών, διευθύνει, συντονίζει, παρακολουθεί και ελέγχει την εργασία όλων των καλλιτεχνικών σωμάτων (μονωδών, χορωδών, χορευτών, καλλιτεχνικών συντελεστών), καθώς και την εργασία του τεχνικού, βοηθητικού και διοικητικού προσωπικού, όταν η απασχόλησή τους έχει ως σκοπό την εκτέλεση και διοικητική - οικονομική υποστήριξη των παραστάσεων.
 4. Επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για τη σωστή και έγκαιρη σκηνική, σκηνογραφική, μουσική, ενδυματολογική και κάθε άλλη αναγκαία προετοιμασία, δοκιμή και παράσταση κάθε παραγωγής, για καθεμιά από τις οποίες έχει την ευθύνη, εγκρίνει τις επιμέρους δαπάνες για την εκτέλεσή της στα πλαίσια της ευθύνης του για την τήρηση του προϋπολογισμού της.
 5. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού προσλαμβάνει με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή καταρτίζει συμβάσεις έργου με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό, προσλαμβάνει ειδικούς συνεργάτες, μετακαλεί συγκροτήματα ή καλλιτέχνες, υπογράφει τις συμβάσεις πρόσληψης και μετάκλησης των παραπάνω και ορίζει τους καλλιτεχνικούς και μη όρους της απασχόλησής τους, συμφωνεί τους όρους και τις αμοιβές των συμβάσεων εργασίας και έργου του καλλιτεχνικού προσωπικού, καθώς και τις αμοιβές του τεχνικού προσωπικού που απασχολεί με σύμβαση έργου.
 6. Έχει πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό για το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό.
 7. Προΐσταται των καλλιτεχνικών και τεχνικών μονάδων, καθώς και των μονάδων ανάπτυξης, προβολής και επικοινωνίας, χορηγιών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ιστορικού και μουσικού αρχείου, δημοσίων σχέσεων και εθιμοτυπίας, εκδόσεων και δραματολογίας της Ε.Λ.Σ., κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό της Ε.Λ.Σ. ως προς τη δομή των υπηρεσιών της.
 8. Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των μονάδων αυτών, επιβλέπει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των παραπάνω μονάδων της Ε.Λ.Σ.
 9. Αποφασίζει για τις παραστάσεις, τις εμφανίσεις σε φεστιβάλ ή άλλες εκδηλώσεις και περιοδείες και αποφασίζει για τις διανομές των ρόλων μεταξύ των καλλιτεχνικών συντελεστών.
 10. Προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο σχέδιο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ε.Λ.Σ. ή την αναθεώρησή του σε συνεργασία με τον διοικητικόοικονομικό διευθυντή.
 11. Υποβάλλει κατ’ έτος προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο αναλυτικό απολογισμό του καλλιτεχνικού έργου του με κατάσταση εσόδων και εξόδων
2.  
  Η πρόσληψη του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στη Διαύγεια και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ένα μήνα και συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων 15 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται στην Ε.Λ.Σ. ένας αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής με θητεία που διαρκεί όσο η θητεία του καλλιτεχνικού διευθυντή, τον οποίο επικουρεί και αναπληρώνει στα καθήκοντά του Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα προσόντα της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του καλλιτεχνικού διευθυντή λήγει αυτοδικαίως και η θητεία του αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης απαίτησης από οποιαδήποτε αιτία Ο αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής μπορεί να συνάπτει, κατά τη διάρκεια της θητείας του, με την Ε.Λ.Σ. μία σύμβαση έργου κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο. 16 Οι αποφάσεις στα θέματα για τα οποία αρμόδιος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ε.Λ.Σ. ή ο αναπληρωτής του βρίσκονται μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής που έχει χαράξει το διοικητικό συμβούλιο Ο καλλιτεχνικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της θητείας του μπορεί να συνάψει με την Ε.Λ.Σ. δύο συμβάσεις έργου κατ’ ανώτατο όριο σε κάθε καλλιτεχνική περίοδο Στην υπογραφή των συμβάσεων αυτών η Ε.Λ.Σ. εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 17 Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του καλλιτεχνικού διευθυντή της Ε.Λ.Σ. και του αναπληρωτή του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
3.  
  Η σύμβαση του διοικητικού-οικονομικού διευθυντή μπορεί να καταγγέλλεται αζημίως πριν από τη λήξη της, σε περίπτωση που ο ετήσιος απολογισμός του έργου του απορριφθεί από το διοικητικό συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση, πλήρως αιτιολογημένα, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του