ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4416

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-09-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014 / 91 / ΕΕ

Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός των άρθρων 1 έως 17 του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις», η οποία έχει ενσωματωθεί με το ν. 4099/2012 (Α΄ 250).
Άρθρο 2 "(άρθρο 1 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το στοιχείο α΄ του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Θεματοφύλακας» κάθε νομική οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 36, στην οποία έχουν ανατεθεί τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 και η οποία υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 36 έως και 38.
2.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 4099/2012 προστίθενται στοιχεία κα΄ και κβ΄ ως εξής: 1 «διοικητικό όργανο» το όργανο που διαθέτει την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων σε ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΜΚ ή θεματοφύλακα, περιλαμβανομένων των εποπτικών και διαχειριστικών λειτουργιών ή μόνον της διαχειριστικής λειτουργίας, όταν οι δύο λειτουργίες έχουν διαχωριστεί Στην περίπτωση των ΑΕΔΑΚ, των ΑΕΕΜΚ και των θεματοφυλάκων με τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας, ως διοικητικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο. 2 «χρηματοπιστωτικά μέσα» χρηματοπιστωτικά μέσα, όπως ορίζονται στο Τμήμα Γ΄ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3 "(άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ) Μετά το άρθρο 23 του ν. 4099/2012 προστίθενται άρθρα 23α και 23β, ως εξής: «Άρθρο 23α Πολιτικές και πρακτικές αποδοχών"
1.  
  Οι ΑΕΔΑΚ θεσπίζουν και εφαρμόζουν πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που συνάδουν με, την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προάγουν ενώ δεν ενθαρρύνουν την ανάληψη κινδύνων ασύμβατων προς το προφίλ κινδύνου, τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται και δεν παρακωλύουν το καθήκον της ΑΕΔΑΚ να ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ
2.  
  Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών περιλαμβάνουν σταθερές και μεταβλητές συνιστώσες, τόσο επί των μισθών όσο και επί των προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών
3.  
  Οι πολιτικές και οι πρακτικές αποδοχών εφαρμόζονται στις κατηγορίες υπαλλήλων, οι οποίες περιλαμβάνουν ανώτερα διοικητικά στελέχη, πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους και πρόσωπα που ασκούν λειτουργίες ελέγχου, όπως και οποιονδήποτε υπάλληλο που λαμβάνει συνολικές αποδοχές που τον τοποθετούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των ΑΕΔΑΚ ή των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται
4.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια προσδιορισμού των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 και εφαρμογής των αρχών του άρθρου 23β, ακολουθώντας τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).
Άρθρο 4 "(άρθρο 1 παρ. 4, 6 και 9 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 36
  1.  
   Η ΑΕΔΑΚ, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ή κατά περίπτωση η ΑΕΕΜΚ, μεριμνά για τον ορισμό, κατόπιν άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενός μόνο θεματοφύλακα.
  2.  
   Ο θεματοφύλακας είναι
  1. πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, ή
  2. ΑΕΠΕΥ που εδρεύει στην Ελλάδα ή ΕΠΕΥ που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος και ασκεί δραστηριότητες μέσω υποκαταστήματος, έχει λάβει άδεια να ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα και η οποία υπόκειται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας που δεν υπολείπονται των απαιτήσεων που υπολογίζονται ανάλογα με την επιλεγείσα προσέγγιση, σύμφωνα με τα άρθρα 315 ή 317 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και διαθέτει ίδια κεφάλαια όχι κατώτερα από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) [άρθρο 28 παρ. 2 της Οδηγίας 2013/36].
  3.  
   Ο ορισμός του θεματοφύλακα αποδεικνύεται με γραπτή σύμβαση. Η σύμβαση ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, τη ροή των πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου ο θεματοφύλακας να επιτελέσει τις λειτουργίες του για τον ΟΣΕΚΑ για τον οποίο έχει οριστεί θεματοφύλακας, όπως καθορίζονται στον παρόντα νόμο και σε άλλες σχετικές νομοθετικές πράξεις, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις.
  4.  
   Ο θεματοφύλακας
  1. διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά, και η ακύρωση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ,
  2. διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων του ΟΣΕΚΑ,
  3. εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ,
  4. διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ καταβάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και
  5. διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.
  5.  
   Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει την κατάλληλη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ και, ειδικότερα, ότι τα κεφάλαια που καταβάλλονται από μεριδιούχους ή για λογαριασμό μεριδιούχων κατά την υποβολή αίτησης για απόκτηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ, έχουν εισπραχθεί. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει, επίσης, ότι όλα τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ καταχωρίζονται σε λογαριασμούς μετρητών οι οποίοι.
  1. ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,
  2. ανοίγονται σε οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 (Β΄2137) και .
  3. τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/1.11.2007 (Β΄2137).
  4. Εάν οι λογαριασμοί μετρητών ανοίγονται στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, δεν μπορεί να καταχωρίζονται στους λογαριασμούς αυτούς μετρητά της οντότητας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο στοιχείο β΄ ή μετρητά που ανήκουν στον θεματοφύλακα.
  6.  
   Η φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ ανατίθεται σε θεματοφύλακα ως εξής
  1. για χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας.1θέτει σε θεματοφυλακή όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καθώς και όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να παραδοθούν σε φυσική μορφή στον θεματοφύλακα και 2διασφαλίζει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορεί να καταχωριστούν σε λογαριασμό χρηματοπιστωτικών μέσων, ο οποίος ανοίγεται στα βιβλία του θεματοφύλακα, καταχωρίζονται πράγματι σε χωριστούς λογαριασμούς στα βιβλία του θεματοφύλακα, σύμφωνα με τις αρχές που διατυπώνονται στο άρθρο 16 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι ανοίγονται στο όνομα του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστούν με σαφή τρόπο ότι ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  2. Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, ο θεματοφύλακας.1επαληθεύει ότι τα εν λόγω στοιχεία ενεργητικού βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ προβαίνοντας σε αξιολόγηση του κατά πόσον ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ έχει την κυριότητα.
  3. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες ή έγγραφα που παρέχει ο ΟΣΕΚΑ ή η ΑΕΔΑΚ, ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και σε εξωτερικές αποδείξεις, όποτε αυτές είναι διαθέσιμες και 2τηρεί αρχείο των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι βρίσκονται στην κυριότητα του ΟΣΕΚΑ ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, το οποίο έχει πάντοτε ενημερωμένο.
  7.  
   Ο θεματοφύλακας παρέχει σε τακτική βάση στην ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ πλήρη κατάλογο όλων των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.
  8.  
   Τα στοιχεία του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον θεματοφύλακα ή οποιονδήποτε τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία θεματοφυλακής για δικό του λογαριασμό. Η επαναχρησιμοποίηση περιλαμβάνει οποιαδήποτε συναλλαγή σε φυλασσόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της μεταβίβασης, της ενεχυρίασης, της πώλησης και του δανείου. Η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων του ενεργητικού που φυλάσσονται από τον θεματοφύλακα επιτρέπεται μόνον όταν.
  1. αυτή διενεργείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,
  2. ο θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ,
  3. η επαναχρησιμοποίηση είναι προς όφελος του ΟΣΕΚΑ και προς το συμφέρον των μεριδιούχων και
  4. η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας, την οποία λαμβάνει ο ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων.
  5. Η αγοραία αξία της ασφάλειας ανέρχεται πάντοτε τουλάχιστον στην αγοραία αξία των επαναχρησιμοποιούμενων στοιχείων του ενεργητικού, επαυξημένη κατά ορισμένο ποσό (premium).
  9.  
   Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του θεματοφύλακα ή/και οποιουδήποτε τρίτου εγκατεστημένου στην Ελλάδα στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται δεν είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του εν λόγω θεματοφύλακα ή/και του εν λόγω τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους.
  10.  
   Ο θεματοφύλακας που επιθυμεί να παραιτηθεί από τα καθήκοντά του οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, την ΑΕΕΜΚ, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύλακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί με αίτημα της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του θεματοφύλακα, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ, οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρτώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.
  11.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν γνώμης της Τράπεζας της Ελλάδος εφόσον αφορά πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί με απόφασή του να ρυθμίζει κάθε ειδικότερο ή τεχνικό θέμα αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 5, 6, 8 και 10.
Άρθρο 5 "(άρθρο 1 παρ. 5 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 36 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρθρο 36α ως εξής:
  Άρθρο 36α
  1.  
   Ο θεματοφύλακας δεν αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες του που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 36.
  2.  
   Ο θεματοφύλακας μπορεί να αναθέτει σε τρίτους τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36, μόνον εφόσον
  1. τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου,
  2. ο θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση αυτή και
  3. ο θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την περιοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου στον οποίο έχει αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες έχει προβεί ο τρίτος σε σχέση με τα θέματα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί.
  3.  
   Οι λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 36 μπορούν να ανατεθούν από τον θεματοφύλακα σε τρίτο μόνον όταν ο τρίτος, ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί
  1. διαθέτει τις δομές και την τεχνογνωσία που είναι κατάλληλες και ανάλογες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των στοιχείων του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή της ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, τα οποία του έχουν ανατεθεί,
  2. όσον αφορά τα καθήκοντα θεματοφύλακα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36 υπόκειται σε.1αποτελεσματικούς κανόνες προληπτικής ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις, και σε εποπτεία στην οικεία επικράτεια (in the jurisdictiοn cοncerned) και 2εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του, .
  3. διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του θεματοφύλακα, κατά τρόπο ώστε να μπορούν οποτεδήποτε να αναγνωρισθούν ότι ανήκουν σε πελάτες ενός συγκεκριμένου θεματοφύλακα,
  4. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα στοιχεία του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ’ ωφελεία τους και
  5. συμμορφώνεται προς τις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 3, 6 και 8 του άρθρου 36 και στο άρθρο 38.
  4.  
   Ο θεματοφύλακας δύναται κατ’ εξαίρεση να αναθέτει τα καθήκοντα θεματοφυλακής για χρηματοπιστωτικά μέσα σε οντότητα τρίτης χώρας που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, μόνον εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις της ανάθεσης και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
  1. οι μεριδιούχοι του σχετικού ΟΣΕΚΑ έχουν ενημερωθεί δεόντως, πριν από την επένδυσή τους, ότι η εν λόγω ανάθεση απαιτείται λόγω περιορισμών του δικαίου της τρίτης χώρας, για τις περιστάσεις που τη δικαιολογούν και για τους κινδύνους που ενέχει η ανάθεση αυτή και
  2. η ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ έδωσε εντολή στον θεματοφύλακα να αναθέσει τη θεματοφυλακή αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων σε τοπική οντότητα.
  3. Ο τρίτος μπορεί, με τη σειρά του, να αναθέσει περαιτέρω τις λειτουργίες αυτές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ιδίων απαιτήσεων.
  4. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 38 στα αντίστοιχα μέρη.
  5.  
   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η παροχή των υπηρεσιών του ν. 2789/2000 (Α΄21) από τα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως ορίζεται για τους σκοπούς του ως άνω νόμου ή η παροχή παρόμοιων υπηρεσιών από συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων τρίτων χωρών, δεν θεωρείται ότι αποτελεί ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής.
Άρθρο 6 "(άρθρο 1 παρ. 10 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το άρθρο 37 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 37
  1.  
   πληροφοριών Ο θεματοφύλακας θέτει στη διάθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που απέκτησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και οι οποίες είναι αναγκαίες για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή για τις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ ή της εταιρείας διαχείρισης. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις πληροφορίες που λαμβάνει στις αρμόδιες αρχές του ΟΣΕΚΑ και της εταιρείας διαχείρισης.
Άρθρο 7 "(άρθρο 1 παρ. 7 και 8 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το άρθρο 38 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 38
  1.  
   Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36. Στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο θεματοφύλακας επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρηματοπιστωτικό μέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό, στον ΟΣΕΚΑ ή στην ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, στην ΑΕΕΜΚ. Ο θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, όταν αποδεικνύει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει του εύλογου ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου θα ήσαν αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες του περί του αντιθέτου. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης έναντι του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ για οποιεσδήποτε άλλες ζημίες υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
  2.  
   Η κατά την παράγραφο 1 ευθύνη του θεματοφύλακα δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 36α.
  3.  
   Η ευθύνη του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας.
  4.  
   Κάθε συμφωνία που αντίκειται στην παράγραφο 3 είναι άκυρη.
  5.  
   Οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ μπορούν να επικαλούνται την ευθύνη του θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα μέσω της ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, της ΑΕΕΜΚ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλεπικαλύψεις στις προσφυγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.
  6.  
   Καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως ως ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ και ως θεματοφύλακας.
  7.  
   Στο πλαίσιο των αντίστοιχων λειτουργιών τους, η ΑΕΔΑΚ ή, κατά περίπτωση, η ΑΕΕΜΚ και ο θεματοφύλακας ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και μόνον προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με τον ΟΣΕΚΑ ή με την ΑΕΔΑΚ που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, των μεριδιούχων του ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ και αυτού του ιδίου, εκτός αν έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών της θεματοφυλακής από τα άλλα καθήκοντά του, που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, και εφόσον εντοπίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.
Άρθρο 8 "(άρθρο 1 παρ. 11 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής: Τα άρθρα 22 έως 23β εφαρμόζονται κατ’ αναλογία στις ΑΕΕΜΚ που δεν έχουν ορίσει εταιρία διαχείρισης κατά τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 9 "(άρθρο 1 παρ. 13 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4099/ 2012 προστίθενται οι ακόλουθες λέξεις: «και το στοιχείο α΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ.».
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το περιεχόμενο της ετήσιας και της εξαμηνιαίας έκθεσης του ΟΣΕΚΑ εξειδικεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ενσωματώνει το Σχέδιο Β΄ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και το στοιχείο β΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ.
Άρθρο 10 "(άρθρο 1 παρ. 14 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το στοιχείο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4099/ 2012 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. την επωνυμία του ΟΣΕΚΑ και την αρμόδια αρχή αυτού
2.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 80 του ν. 4099/2012, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές περιλαμβάνουν επίσης και δήλωση ότι οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών και παροχών, η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση των αποδοχών και παροχών, περιλαμβανομένης της σύνθεσης της επιτροπής αποδοχών, εφόσον αυτή υπάρχει, είναι διαθέσιμες μέσω ιστότοπου (με παραπομπή στον εν λόγω ιστότοπο) και ότι μπορεί να διατεθεί, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, αντίγραφο σε έντυπη μορφή.
Άρθρο 11 "(άρθρο 1 παρ. 15 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. απαιτεί.1τα υπάρχοντα αρχεία κίνησης δεδομένων που τηρούνται από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών όταν υπάρχει εύλογη υπόνοια παράβασης και όταν τα υπάρχοντα αρχεία είναι κρίσιμα για τη διερεύνηση παραβάσεων του παρόντος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 2τις υπάρχουσες καταγραφές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλα αρχεία κίνησης δεδομένων, τα οποία τηρούνται από ΟΣΕΚΑ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ, θεματοφύλακες ή άλλες οντότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2.  
  Το άρθρο 4 του ν. 2225/1994 (Α΄121) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Μετά την παρ. 1β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής:
 2. 1γ Η άρση του απορρήτου είναι επίσης επιτρεπτή για τη διακρίβωση παραβάσεων του άρθρου 93α του ν. 4099/2012. (Α΄ 250).
3.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1α και 1γ του άρθρου 4 τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005 (Α΄112) και του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α΄250) και επισυνάπτονται στη σχετική δικογραφία κατά τη διαδικασία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. .
Άρθρο 12 "(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 93 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρθρο 93α ως εξής:
  Άρθρο 93α
  1.  
   παραβάσεων Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94 του παρόντος σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ιδίως δε όταν.α) οι δραστηριότητες ενός ΟΣΕΚΑ ασκούνται χωρίς άδεια λειτουργίας, κατά παράβαση του άρθρου 4, β) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΔΑΚ αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 14, γ) οι δραστηριότητες μιας ΑΕΕΜΚ αναλαμβάνονται χωρίς προηγούμενη άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 39, δ) αποκτάται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή αυξάνεται περαιτέρω η ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 , ε) διατίθεται, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΑΕΔΑΚ ή μειώνεται ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχεται να μειωθεί σε λιγότερο από τα όρια που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 15, χωρίς να απευθυνθεί κοινοποίηση εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, στ) ΑΕΔΑΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση της περίπτωσης ε΄της παραγράφου 1 του άρθρου 19 , ζ) ΑΕΕΜΚ αποκτά άδεια με ψευδείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλον αντικανονικό τρόπο, κατά παράβαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 41, η) ΑΕΔΑΚ, μόλις ενημερωθεί για αποκτήσεις ή εκποιήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιό της, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής πέραν των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεν γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τις εν λόγω αποκτήσεις ή εκποιήσεις, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15, θ) ΑΕΔΑΚ δεν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, τα ονόματα των μετόχων που κατέχουν ειδικές συμμετοχές, καθώς και τα ποσοστά των συμμετοχών αυτών, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και ι) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ια) ΑΕΔΑΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σε επίπεδο δομής και οργάνωσης που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, ιβ) ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40, ιγ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με απαιτήσεις σχετικά με την ανάθεση λειτουργιών της σε τρίτους, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 22 και 42, ιδ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 42, ιε) θεματοφύλακας δεν εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 36, ιστ) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με τις επενδυτικές πολιτικές των ΟΣΕΚΑ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 49 έως 56, ιζ) ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΕΜΚ δεν χρησιμοποιεί διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων ή διαδικασία για την ακριβή και αμερόληπτη αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, ιη) ΑΕΕΜΚ ή, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται, ΑΕΔΑΚ επανειλημμένως αθετεί τις υποχρεώσεις της σχετικά με την πληροφόρηση των μεριδιούχων, που προβλέπονται στα άρθρα 75 έως 84 και ιθ) ΑΕΕΜΚ ή ΑΕΔΑΚ που διαθέτει στην αγορά μερίδια ΟΣΕΚΑ που τελεί υπό τη διαχείρισή της, σε άλλο κράτος-μέλος δεν τηρεί την απαίτηση κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 91.
Άρθρο 13 "(άρθρο 1 παρ. 16 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ και άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Το άρθρο 94 του ν. 4099/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 94
  1.  
   Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις και μέτρα, που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  1. καταχώριση στο διαδικτυακό της τόπο, δημόσιας δήλωσης που κατονομάζει τον υπεύθυνο και προσδιορίζει τη φύση της παράβασης,
  2. διαταγή προς το υπεύθυνο πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και παράλειψή της στο μέλλον,
  3. σε ΟΣΕΚΑ ή ΑΕΔΑΚ, αναστολή ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19,
  4. σε μέλος του διοικητικού οργάνου της ΑΕΔΑΚ ή της ΑΕΕΜΚ ή άλλου υπεύθυνου φυσικού προσώπου προσωρινή απαγόρευση ή, επί επανειλημμένων σοβαρών παραβάσεων, οριστική απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διαχείρισης σε αυτές ή σε άλλες τέτοιες εταιρείες,
  5. σε ΑΕΔΑΚ, σε θεματοφύλακα, σε νομικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε ΑΕΕΜΚ, σε ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε κράτος - μέλος ή σε άλλον οργανισμό συλλογικών επενδύσεων οι οποίοι διαθέτουν μερίδια στην Ελλάδα, σε εταιρεία διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος-μέλος και λειτουργεί στην Ελλάδα, είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, σύσταση ή πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή ίσο με το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο.
  6. Όταν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μητρικής επιχείρησης, η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 135 του ν. 2190/1920,ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδήματος, σύμφωνα με τους τελευταίες διαθέσιμες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ανώτατης μητρικής επιχείρησης, ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης όταν το όφελος μπορεί να προσδιοριστεί και .
  7. σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε διευθυντές και σε υπαλλήλους της ΑΕΔΑΚ, της ΑΕΕΜΚ, του θεματοφύλακα και του νομικού προσώπου που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει μερίδια ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό ΑΕΔΑΚ που λειτουργεί στην Ελλάδα είτε μέσω υποκαταστήματος είτε στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες για λογαριασμό υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους που παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα, που παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, σύσταση ή πρόστιμο ύψους από πεντακόσια (500) ευρώ έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ ή ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης όταν το όφελος μπορεί να προσδιοριστεί.
  2.  
   Για την επιλογή της κύρωσης και κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη
  1. η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης,
  2. ο βαθμός ευθύνης του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου,
  3. η οικονομική ισχύς του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου, όπως προκύπτει, για παράδειγμα, από το συνολικό κύκλο εργασιών του όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή από το ετήσιο εισόδημα του όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο,
  4. το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, καθώς και της ζημίας που προκλήθηκε σε άλλα πρόσωπα και, κατά περίπτωση, στη λειτουργία των αγορών ή στην οικονομία συνολικά, στο βαθμό που τα ανωτέρω μπορούν να προσδιορισθούν,
  5. ο βαθμός συνεργασίας του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου με την αρμόδια αρχή,
  6. προηγούμενες παραβάσεις του υπεύθυνου για την παράβαση προσώπου και
  7. τα μέτρα που έλαβε μετά την παράβαση το υπεύθυνο για την παράβαση πρόσωπο, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη της παράβασης.
  3.  
   Επί μη συνεργασίας σε έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει σε νομικά πρόσωπα πρόστιμο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και σε φυσικά πρόσωπα πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
  4.  
   Τα πρόσωπα της παραγράφου 1, τα οποία παραβαίνουν εν γνώσει τους τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και των άρθρων 59 έως και 64, 85 και 87 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών, τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή ύψους από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ.
  5.  
   Όποιος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις ή ανακοινώσεις προς το κοινό σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων, ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων, υφιστάμενου ή μη, με σκοπό να προσελκύσει σε αυτόν επενδυτές, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όποιον ασκεί παράνομα επενδυτικές δραστηριότητες του παρόντος νόμου, ενώ αν το πρόσωπο αυτό είναι νομικό πρόσωπο, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1.
Άρθρο 14 "(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 94 του ν. 4099/2012 προστίθεται άρθρο 94α, ως εξής:
  Άρθρο 94α
  1.  
   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο τις αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αφού έχει ήδη ενημερώσει το πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση ή το μέτρο σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον στοιχεία για το είδος και το χαρακτήρα της παράβασης και την ταυτότητα των υπαιτίων. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, αν η δημοσίευση της ταυτότητας των νομικών προσώπων ή των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων κρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως δυσανάλογη, κατόπιν κατά περίπτωση αξιολόγησης που διενεργείται σχετικά με την αναλογικότητα της δημοσίευσης αυτών των δεδομένων, ή αν η δημοσίευση θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή διεξαγόμενη έρευνα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να.
  1. καθυστερεί τη δημοσίευση της απόφασης για την επιβολή κύρωσης ή μέτρου έως ότου παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τη μη δημοσίευση,
  2. δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου χωρίς ονόματα, κατά τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον η ανώνυμη αυτή δημοσίευση εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία των σχετικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή
  3. δεν δημοσιεύει την απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου, αν θεωρείται ότι οι επιλογές που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί.1ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και 2η αναλογικότητα της δημοσίευσης των αποφάσεων αυτών στην περίπτωση μέτρων που θεωρούνται ήσσονος σημασίας.
  4. Στην περίπτωση απόφασης για δημοσίευση χωρίς ονόματα της κύρωσης ή του μέτρου, η δημοσίευση των σχετικών δεδομένων μπορεί να αναβληθεί για εύλογο χρονικό διάστημα, αν προβλέπεται ότι μέσα στο διάστημα αυτό θα εκλείψουν οι λόγοι που δικαιολογούν τη δημοσίευση χωρίς ονόματα.
  2.  
   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ σχετικά με όλες τις διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν χωρίς να δημοσιευτούν, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄της παραγράφου 1, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών προσφυγών και της έκβασής τους.
  3.  
   Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης ή μέτρου ενώπιον των οικείων δικαστικών ή άλλων αρχών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει επίσης αμέσως στο διαδικτυακό της τόπο τα στοιχεία αυτά και τυχόν επακόλουθα στοιχεία σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας προσφυγής. Δημοσιεύεται κάθε απόφαση που ακυρώνει προηγούμενη απόφαση επιβολής κύρωσης ή μέτρου.
  4.  
   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δημοσίευση κατά το παρόν άρθρο στο διαδικτυακό της τόπο, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη δημοσίευση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στη δημοσίευση διατηρούνται μόνο στη σελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο διαδικτυακό της τόπο για το χρονικό διάστημα που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
  5.  
   Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει ετησίως στην ΕΑΚΑΑ συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με όλες τις κυρώσεις και τα λοιπά μέτρα που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 19, 93 και 94.
  6.  
   Όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει διοικητικές κυρώσεις ή μέτρα, αναφέρει συγχρόνως τις εν λόγω κυρώσεις ή μέτρα στην ΕΑΚΑΑ.
Άρθρο 15 "(άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Μετά το άρθρο 94α του ν. 4099/2012 προστίθεται άρθρο 94β ως εξής:
  Άρθρο 94β
  1.  
   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται οι μηχανισμοί και η διαδικασία για την ενθάρρυνση καταγγελιών όσον αφορά σε ενδεχόμενες ή πραγματικές παραβάσεις του παρόντος νόμου, και ιδίως
  1. ειδικές διαδικασίες για τη λήψη καταγγελιών για παραβάσεις και τη συνέχεια που δίδεται στις καταγγελίες αυτές,
  2. κατάλληλη προστασία τουλάχιστον έναντι αντιποίνων, διακρίσεων ή άλλων μορφών άνισης μεταχείρισης, για εργαζομένους σε ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΜΚ και θεματοφυλάκων, οι οποίοι καταγγέλλουν παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εν λόγω εταιριών και
  3. προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις, όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), .
  4. σαφείς κανόνες ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα σε όλες τις περιπτώσεις σχετικά με το πρόσωπο που καταγγέλλει παράβαση, εκτός εάν η αποκάλυψη της ταυτότητάς του απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο ερευνών ή επιγενόμενης δικαστικής διαδικασίας.
  2.  
   Η καταγγελία από υπαλλήλους των ΑΕΕΜΚ, ΑΕΔΑΚ και των θεματοφυλάκων για παραβάσεις του παρόντος νόμου ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, καθώς και των εκτελεστικών μέτρων της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την ΕΑΚΑΑ δεν αποτελεί παράβαση περιορισμού σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, επιβαλλόμενου από σύμβαση ή από νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη, ούτε συνεπάγεται κανενός είδους ευθύνη για το πρόσωπο που προβαίνει στην εν λόγω γνωστοποίηση.
  3.  
   Οι ΑΕΔΑΚ, οι ΑΕΕΜΚ και οι θεματοφύλακες αυτών θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου.
Άρθρο 16 "(άρθρο 1 παρ. 18 της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ)"
1.  
  Στο άρθρο 97 του ν. 4099/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄50).
Άρθρο 17 "Μεταβατικές και τελικές διατάξεις"
1.  
  Οι ΑΕΕΜΚ ή οι ΑΕΔΑΚ που ενεργούν για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, οι οποίες, πριν από τις 18 Μαρτίου 2016, έχουν ορίσει ως θεματοφύλακα ίδρυμα που δεν πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4099/2012, ορίζουν θεματοφύλακα που πληροί τις απαιτήσεις αυτές πριν από τις 18 Μαρτίου 2018.
2.  
  Η προσαρμογή προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου των κανονισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτού, πραγματοποιείται ατελώς
Άρθρο 23β "Αρχές για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών"
1.  
  Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και πρακτικών αποδοχών που αναφέρονται στο άρθρο 23α, οι ΑΕΔΑΚ συμμορφώνονται με τις ακόλουθες αρχές, κατά τρόπο και σε βαθμό ενδεδειγμένο για το μέγεθός τους, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους:
 1. η πολιτική αποδοχών συνάδει με, την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την προωθεί, ενώ δεν ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που είναι ασύμβατη προς το προφίλ κινδύνου, τους Κανονισμούς ή τα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ,
 2. η πολιτική αποδοχών ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ, περιλαμβάνει δε μέτρα για την αποτροπή των συγκρούσεων συμφερόντων,
 3. το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ υιοθετεί την πολιτική αποδοχών, εγκρίνει, και επανεξετάζει τουλάχιστον ετησίως τις γενικές αρχές της πολιτικής αποδοχών είναι δε υπεύθυνο για την επίβλεψη της εφαρμογής τους.
 4. Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο αναλαμβάνονται μόνον από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες και έχουν εμπειρογνωμοσύνη στη διαχείριση κινδύνων και στις πολιτικές αποδοχών,.
 5. η εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών υπόκειται, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος, σε κεντρική και ανεξάρτητη εσωτερική αξιολόγηση ως προς την συμμόρφωση προς την πολιτική και τις διαδικασίες που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των λειτουργιών εποπτείας που επιτελεί,
 6. τα μέλη του προσωπικού που έχουν αναλάβει την διενέργεια ελέγχων αποζημιώνονται σε συνάρτηση με την επίτευξη ή μη των στόχων που συνδέονται με τα καθήκοντά τους, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των επιχειρηματικών τομέων που ελέγχουν,
 7. αν υπάρχει επιτροπή αποδοχών, οι αποδοχές των ανωτέρων στελεχών των τμημάτων διαχείρισης κινδύνου και συμμόρφωσης εποπτεύονται άμεσα από την επιτροπή αυτή,
 8. όπου οι αποδοχές συναρτώνται με επιδόσεις, το συνολικό ποσό των αποδοχών βασίζεται σε συνδυασμό της αξιολόγησης της επίδοσης του φυσικού προσώπου και της σχετικής επιχειρηματικής μονάδας ή του σχετικού ΟΣΕΚΑ και των κινδύνων τους και των συνολικών αποτελεσμάτων της ΑΕΔΑΚ κατά την αξιολόγηση της ατομικής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο χρηματοοικονομικά όσο και μη χρηματοοικονομικά κριτήρια,
 9. η αξιολόγηση των επιδόσεων εγγράφεται σε πολυετές πλαίσιο προσαρμοσμένο στην περίοδο διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στις μακροπρόθεσμες επιδόσεις του ΟΣΕΚΑ και στους επενδυτικούς κινδύνους του και ότι η καταβολή των αποδοχών που συναρτώνται με επιδόσεις επιμερίζεται στην ίδια η διάρκεια της ανωτέρω χρονική περίοδο,
 10. οι εγγυημένες μεταβλητές αποδοχές αποτελούν εξαίρεση, ισχύουν μόνο στο πλαίσιο πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης του προσωπικού αυτού και
 11. οι σταθερές και οι μεταβλητές συνιστώσες των συνολικών αποδοχών εξισορροπούνται κατάλληλα η σταθερή συνιστώσα αντιπροσωπεύει επαρκώς υψηλό ποσοστό των συνολικών αποδοχών, προκειμένου να επιτρέπει την εφαρμογή πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να μην καταβληθούν μεταβλητές αποδοχές,
 12. οι πληρωμές που συνδέονται με την πρόωρη καταγγελία σύμβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να μην ανταμείβεται η αποτυχία,
 13. η μέτρηση των επιδόσεων για τον υπολογισμό των μεταβλητών αποδοχών ή ομάδων μεταβλητών αποδοχών περιλαμβάνει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό προσαρμογής, που ενσωματώνει όλα τα σχετικά είδη υφιστάμενων και μελλοντικών κινδύνων,
 14. με βάση τη νομική μορφή του ΟΣΕΚΑ και τον Κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, σημαντικό ποσοστό, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 50%, οποιωνδήποτε μεταβλητών αποδοχών αποτελείται από μερίδια ή μετοχές του σχετικού ΟΣΕΚΑ ή ισοδύναμα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, ή ισοδύναμα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνδέονται με μετοχές, ή ισοδύναμα μη ρευστά μέσα με εξίσου αποτελεσματικά κίνητρα, όπως τα υπόλοιπα μέσα του παρόντος στοιχείου.
 15. Στην περίπτωση που η αξία του χαρτοφυλακίου του υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ είναι μικρότερη από 50% της αξίας του συνόλου του χαρτοφυλακίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, δεν ισχύει το ελάχιστο ποσοστό 50%.
 16. Τα μέσα που αναφέρονται στο παρόν στοιχείο υπόκεινται σε ενδεδειγμένη πολιτική διακράτησης, με σκοπό την ευθυγράμμιση των κινήτρων προς τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και των μεριδιούχων στους εν λόγω ΟΣΕΚΑ.
 17. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να τίθενται περιορισμοί στο είδος και στο σχεδιασμό αυτών των μέσων ή να απαγορεύονται ορισμένα μέσα.
 18. Το παρόν στοιχείο εφαρμόζεται τόσο στο τμήμα των μεταβλητών αποδοχών του στοιχείου ιδ΄ όσο και στο μέρος των μεταβλητών αποδοχών που δεν υπάγονται στο στοιχείο ιδ΄,.
 19. η καταβολή σημαντικού τμήματος και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον 40% των μεταβλητών αποδοχών, αναβάλλεται για περίοδο αρμόζουσας διάρκειας, λαμβανομένης υπόψη της περιόδου διακράτησης που συνιστάται στους μεριδιούχους του εν λόγω ΟΣΕΚΑ και ευθυγραμμίζεται ορθά με τη φύση των κινδύνων του εν λόγω ΟΣΕΚΑ.
 20. Η περίοδος που αναφέρεται στο παρόν στοιχείο έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών.
 21. Οι μεταβλητές αποδοχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις περί αναβολής καταβάλλονται αναλογικά του εν λόγω χρονικού διαστήματος.
 22. Στην περίπτωση μεταβλητών αποδοχών ιδιαίτερα υψηλού ποσού, επιμερίζεται η καταβολή τουλάχιστον του 60% του ποσού,.
 23. οι μεταβλητές αποδοχές, συμπεριλαμβανομένου του αναβαλλόμενου τμήματός τους, καταβάλλονται ή κατοχυρώνονται μόνο εάν είναι βιώσιμες βάσει της συνολικής οικονομικής κατάστασης της ΑΕΔΑΚ, και εφόσον είναι δικαιολογημένες βάσει των επιδόσεων της επιχειρησιακής μονάδας, του ΟΣΕΚΑ και του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου.
 24. Το σύνολο των μεταβλητών αποδοχών σε γενικές γραμμές συρρικνώνεται σημαντικά όταν η σχετική ΑΕΔΑΚ ή ο σχετικός ΟΣΕΚΑ παρουσιάζει χαμηλές ή αρνητικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες αποδοχές όσο και τις μειώσεις σε ποσά που είχαν προηγουμένως εισπραχθεί, μεταξύ άλλων μέσω αρνητικού μπόνους (malus) ή διατάξεων περί επιστροφής ποσών (clawback),.
 25. η συνταξιοδοτική πολιτική είναι σύμφωνη προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ και του ΟΣΕΚΑ τον οποίο διαχειρίζεται.
 26. Εάν ο υπάλληλος αποχωρήσει από την ΑΕΔΑΚ πριν από τη συνταξιοδότηση, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές διατηρούνται από την ΑΕΔΑΚ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ΄.
 27. Στη περίπτωση υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται, οι προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές καταβάλλονται στον υπάλληλο με τη μορφή των μέσων που αναφέρονται στο στοιχείο ιγ΄, με την υποχρέωση πενταετούς περιόδου διακράτησης,.
 28. το προσωπικό υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αποδοχές ή ευθύνη, με σκοπό την καταστρατήγηση των μηχανισμών ευθυγράμμισης προς τον κίνδυνο που περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις περί αποδοχών και
 29. οι μεταβλητές αποδοχές δεν καταβάλλονται μέσω μηχανισμών ή μεθόδων που διευκολύνουν την αποφυγή τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος νόμου
2.  
  Οι αρχές της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε παροχή οποιουδήποτε είδους καταβάλλει η ΑΕΔΑΚ, σε οποιοδήποτε ποσό καταβάλλει άμεσα ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, περιλαμβανομένων των αμοιβών απόδοσης, καθώς και σε οποιαδήποτε μεταβίβαση μεριδίων ή μετοχών των ΟΣΕΚΑ προς όφελος εκείνων των προσώπων της παρ. 3 του άρθρου 23α.
3.  
  Οι ΑΕΔΑΚ που είναι σημαντικές από την άποψη του μεγέθους τους ή του μεγέθους των ΟΣΕΚΑ τους οποίους διαχειρίζονται, της εσωτερικής τους οργάνωσης και της φύσης, του εύρους και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων τους συγκροτούν επιτροπή αποδοχών. Η επιτροπή αποδοχών συγκροτείται κατά τρόπο που της επιτρέπει να εκφέρει εμπεριστατωμένη και ανεξάρτητη κρίση για τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών και για τα κίνητρα που δημιουργούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων. Η επιτροπή αποδοχών, που συγκροτείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΚΑΑ, είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των αποφάσεων που αφορούν τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους και τη διαχείριση κινδύνων της ΑΕΔΑΚ ή του ΟΣΕΚΑ, και οι οποίες λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο των εποπτικών του λειτουργιών. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αποδοχών είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες. Όπου προβλέπεται εκπροσώπηση των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο, στην επιτροπή αποδοχών συμπεριλαμβάνεται ένας ή περισσότεροι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Κατά την προετοιμασία των αποφάσεων της, η επιτροπή αποδοχών λαμβάνει υπόψη το μακροπρόθεσμο συμφέρον των επενδυτών και των λοιπών ενδιαφερομένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον.
4.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, ή τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων οι ΑΕΔΑΚ δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν επιτροπή αποδοχών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ.».

ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18 "Τροποποίηση του ν. 4209/2013 (Α΄ 253)"
1.  
  Στο άρθρο 13 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: 5 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ, τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζονται τα πρόσωπα που συνιστούν «ανώτερα διευθυντικά στελέχη» για τους σκοπούς της παραγράφου 1. 6 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΑΚΑΑ, τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 ή τα ποσοτικά όρια βάσει των οποίων οι ΑΕΔΟΕΕ δεν υποχρεούνται να καταρτίζουν επιτροπή αποδοχών.
Άρθρο 19
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 78Α του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) Η παρ. 2 του άρθρου 78Α του ν. 1969/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι οκταμελής. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκπροσωπούν την Ένωση Εισηγμένων Εταιριών (ΕΝΕΙΣΕΤ), το Σύνδεσμο Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΣΜΕΧΑ), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το Σύνδεσμο Εταιριών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (ΣΕΔΥΚΑ,) τον Σύνδεσμο Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) και την Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Κάθε φορέας προτείνει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανώτερο στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 20 "Δικαιοπρακτικό επιτόκιο ομολογιακών δανείων"
1.  
  Στα ομολογιακά δάνεια του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), όπως ισχύει, που διατίθενται με δημόσια προσφορά ή με ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικούς επενδυτές της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3401/ 2005 (Α΄ 257), συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) του ν. 4209/2013 (Α΄ 253), ή που κατά τη διάθεσή τους, με δημόσια προσφορά ή ιδιωτική τοποθέτηση, προβλέπεται η εισαγωγή ή ένταξή τους προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), το επιτόκιο συμφωνείται ελευθέρως, χωρίς να εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για το ανώτατο όριο επιτοκίου.
Άρθρο 21 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3156/2003 (Α΄ 157)"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής: Οι ομολογίες μπορούν επίσης να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007 που λειτουργεί στην Ελλάδα.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίζεται πιστωτικό ίδρυμα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, καθώς και το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3156/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
  Εάν οι ομολογίες είναι εισηγμένες ή ενταγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) του ν. 3606/2007, η δημοσίευση των στοιχείων της παραγράφου 2 συντελείται με τη δημοσιοποίηση αυτών μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του διαχειριστή της οργανωμένης αγοράς ή του ΠΜΔ αντίστοιχα.
Άρθρο 22 "Τροποποίηση του ν. 2778/1999 (Α΄ 295)"
1.  
  Η περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2778/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. στ) τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των μετοχών εταιρίας εφόσον.αα) σκοπός της εταιρίας είναι η απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων, περιλαμβανομένης, της διενέργειας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία κατά την έννοια του άρθρου 22, και ββ) σκοπός της συμμετοχής της ΑΕΕΑΠ στο κεφάλαιο της εταιρίας είναι η εφαρμογή κοινής επιχειρηματικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την ανάπτυξη ακινήτου ή ενότητας ακινήτων ελάχιστης αξίας τουλάχιστον δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, σύμφωνα με επενδυτικό πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΕΑΠ και κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
 2. Το εν λόγω επενδυτικό πρόγραμμα, μαζί με έκθεση προόδου αυτού, εγκρίνεται ετησίως από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, και η σχετική έκθεση προόδου τίθεται υπόψη του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ, που τοποθετείται σχετικώς και αξιολογεί την πρόοδο του προγράμματος.
 3. Η σχετική έκθεση αξιολόγησης του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΕΑΠ υποβάλλεται από την ΑΕΕΑΠ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Άρθρο 23 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3401/2005 (Α΄ 257)"
1.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 3401/2005 (Α΄257), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
  Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διενεργείται δημόσια προσφορά χωρίς να απαιτείται η κατάρτιση και δημοσιοποίηση του προβλεπόμενου στην προηγουμένη παράγραφο πληροφοριακού δελτίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις
 1. Η προσφορά διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται ΑΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τουλάχιστον την επενδυτική υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195), ΑΕΔΟΕΕ που έχει λάβει άδεια να παρέχει τις παρεπόμενες υπηρεσίες της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της λήψης και διαβίβασης εντολών.
 2. Ως ηλεκτρονικό σύστημα νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα που παρουσιάζει μέσω του διαδικτύου τις επενδυτικές προτάσεις των εκδοτών και δέχεται με τον ίδιο τρόπο εντολές επενδυτών για απόκτηση κινητών αξιών.
 3. Προσφέρονται κινητές αξίες των ανωτέρω εκδοτών με συνολική αξία μικρότερη από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, όριο το οποίο υπολογίζεται ανά εκδότη σε περίοδο δώδεκα μηνών.
 4. Η συμμετοχή του ιδιώτη πελάτη, κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και σε κάθε περίπτωση το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των δηλωθέντων με την φορολογική δήλωση εισοδημάτων της προηγούμενης τριετίας, ανά εκδότη και των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ κατ΄ έτος, ανά ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΔΟΕΕ της περίπτωσης α΄της παρούσης παραγράφου ή πιστωτικό ίδρυμα.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορούν να μεταβάλλονται τα χρηματικά όρια της παρούσας.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3401/2005, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 3α Απαγορεύεται η από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημόσια προσφορά ή διενέργεια, με οποιονδήποτε τρόπο, διαφημίσεων, γνωστοποιήσεων, δηλώσεων ή ανακοινώσεων, προς το σκοπό της προσέλκυσης του κοινού για επένδυση χρηματικών ποσών σε κάθε είδους κινητές αξίες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εκτός εάν προηγουμένως, στις μεν περιπτώσεις που οι δημόσιες προσφορές για κινητές αξίες υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, έχει χορηγηθεί έγκριση ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει, σε κάθε δε άλλη περίπτωση, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 6, 3 και 4 του παρόντος νόμου, έχει καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί πληροφοριακό δελτίο, το οποίο περιέχει τα προβλεπόμενα από την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, στοιχεία και πληροφορίες. .
Άρθρο 24 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3606/2007 (Α΄195)"
1.  
  Στο άρθρο 12 του ν. 3606/2007 (Α΄195) προστίθεται παράγραφος 14, ως εξής:
  Οι ΑΕΠΕΥ, οι ΑΕΔΟΕΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005 γνωστοποιούν άμεσα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περίπτωση, την πρόθεσή τους να διαχειριστούν ηλεκτρονικά συστήματα, μέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην αυτή παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005, υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα σχετικά με τη δραστηριοποίηση αυτή στοιχεία και ιδίως την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους με την οποία αποφασίστηκε η δραστηριότητα αυτή, το νέο οργανόγραμμα, τα πρόσωπα που θα απασχολούνται και τα προσόντα τους, καθώς και το αντίστοιχο τμήμα του εσωτερικού κανονισμού που περιγράφει τον τρόπο οργάνωσης, τα κριτήρια επιλογής των εκδοτών οι κινητές αξίες των οποίων θα προσφέρονται μέσω των συστημάτων τους, καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης και συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος κατά περίπτωση, μπορεί να αντιταχθεί σε αυτή την πρόθεσή τους, εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται οι οργανωτικές προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την υποβολή όλων των προβλεπόμενων στοιχείων. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, μπορεί να εξειδικεύονται οι παραπάνω οργανωτικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και να προσδιορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλουν οι ΑΕΠΕΥ και οι ΑΕΔΟΕΕ της παρούσης παραγράφου και τα πιστωτικά ιδρύματα για τη δραστηριότητα αυτή.
2.  
  Στο άρθρο 25 του ν. 3606/2007 προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
  Οι ΑΕΠΕΥ, οι ΑΕΔΟΕΕ και τα πιστωτικά ιδρύματα που διαχειρίζονται ηλεκτρονικά συστήματα μέσω των οποίων προσφέρονται κινητές αξίες, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3401/2005, πρέπει να παρέχουν στους πελάτες ή τους δυνητικούς πελάτες πληροφόρηση για τις προσφορές αυτές, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής.i. πληροφορίες για τη νομική κατάσταση του εκδότη, ii. επισκόπηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη, iii. πληροφορίες για πιθανά επενδυτικά σχέδια του εκδότη, iν. πληροφορίες για τους μετόχους/εταίρους με ποσοστό πάνω από πέντε τοις εκατό (5%) και για το κεφάλαιο. Περιγραφή κάθε γνωστής στον εκδότη συμφωνίας, της οποίας η εφαρμογή θα μπορούσε, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, να επιφέρει αλλαγές όσον αφορά στον έλεγχο του εκδότη, ν. πληροφορίες για τη διοίκηση του εκδότη, νi. πληροφορίες για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ διοίκησης, μετόχων του εκδότη και ΑΕΠΕΥ που παρέχει την παρεπόμενη υπηρεσία της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007, ΑΕΔΟΕΕ του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 4209/2013 ή πιστωτικού ιδρύματος που διαμεσολαβεί, νii. πληροφορίες για τον τόπο δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του εκδότη (π.χ. ιστοσελίδα του εκδότη, ΓΕΜΗ, κ.τ.λ.), νiii. πληροφορίες σχετικά με τις κινητές αξίες που προσφέρονται και τους όρους της προσφοράς (π.χ. τρόπος κατανομής των κινητών αξιών σε περίπτωση υπερκάλυψης της προσφοράς, παράδοση κινητών αξίων κ.α.), ix. περιγραφή των δικαιωμάτων (ψήφου, πληροφόρησης) που αποκτά ο επενδυτής, x. διακριτή παράθεση των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με τον εκδότη, τον τομέα δραστηριότητάς του και τις κινητές αξίες που προσφέρονται, xi. προειδοποίηση ότι η επένδυση δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμη και υπάρχει ενδεχόμενο ολικής απώλειας κεφαλαίου, xii. παράθεση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τις παραπάνω πληροφορίες, xiii. προειδοποίηση ότι οι παραπάνω πληροφορίες δεν εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται παραπάνω για τις ΑΕΠΕΥ και τις ΑΕΔΟΕΕ της παρούσης παραγράφου και τα πιστωτικά ιδρύματα, να καθορίζονται τα τεχνικά μέσα εφαρμογής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΔ δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να μεταβάλλεται το ποσό του προηγούμενου εδαφίου.
4.  
  Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3606/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Εάν το ύψος των ιδίων κεφαλαίων ΑΕΕΔ σύμφωνα με τον τελευταίο ισολογισμό της είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
Άρθρο 25 "Τροποποιήσεις του ν. 3556/2007 (Α΄ 91)"
1.  
  Μετά το άρθρο 5α του ν. 3556/2007 προστίθεται άρθρο 5β, ως εξής:
  Άρθρο 5β
  1.  
   Τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά καταρτίζουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ως αφετηρία της προθεσμίας θεωρείται η τελευταία ημέρα της περιόδου.
  2.  
   Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η υποχρέωση της παραγράφου 1 αφορά αποκλειστικά τις ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.
  3.  
   Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δεν υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  1. εάν έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, .
  2. σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων, αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον.1την τριμηνιαία κατάσταση οικονομικής θέσης, 2την τριμηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς και 3σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
  3. Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση της τριμηνιαίας κατάστασης οικονομικής θέσης και της τριμηνιαίας κατάστασης αποτελεσμάτων, τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ακολουθούν για την κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθούν και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
  4.  
   Προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρτισή τους και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη.
Άρθρο 26 "Ρυθμίσεις για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης καιτο Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης"
1.  
  Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδότησης, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), η συμφωνία ίδρυσης της οποίας κυρώθηκε με το ν. 1942/1991 (Α΄48), ή ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (ΔΟΧ), η συμφωνία ίδρυσης του οποίου κυρώθηκε με το ν.δ. 3759/1957 (Α΄ 191), η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ’ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφάλειας, οι εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με τις παραπάνω πράξεις των ως άνω Οργανισμών σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου, της εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 128/1975 (Α΄178), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου.
2.  
  Οι αυτές ως άνω πράξεις, διενεργούμενες από ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημοσίων έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (Α΄94) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 60/2007(Α΄ 64), της παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 5 της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ (ΕΕ L 94) και της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης, υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος και με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι ΕΤΑΑ και ΔΟΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  
  Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας ίδρυσής της, απαλλάσσονται, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248), από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
Άρθρο 27
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 16 της υποπαραγράφου Δ.12 «Καταργούμενες-Τροποποιούμενες διατάξεις» του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν θίγονται από τις κείμενες διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, καθώς επίσης και τα δάνεια για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της αριθμ. 33165/23.6.2006 (Β΄ 780) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει.
Άρθρο 28 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-09-06 Τροποποίηση του ν. 4099/2012 (Α΄ 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/ L 257) και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/160
2017-04-04 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Οι εργασίες και οι συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των επίσημων δραστηριοτήτων της δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας ίδρυσής της, απαλλάσσονται, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248), από κάθε φόρο, δικαίωμα ή τέλος και εισφορά, συμπεριλαμβανομένου του φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31), καθώς και από κάθε είδους ή φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
Προσθήκη
A/2017/47
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2006/33165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/33165 2006
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1975/128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/128 1975
ΝΟΜΟΣ 1991/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1942 1991
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
ΝΟΜΟΣ 1998/2579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2579 1998
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. 1999/2778 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2859 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2859 2000
Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις. 2003/3156 2003
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. 2005/3401 2005
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. 2007/3556 2007
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/Ε[...]" 2012/4099 2012
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικο[...]" 2013/4209 2013
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. 2014/4281 2014
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3759 1957
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007