ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4417

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, σύμφωνα με την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, που κυρώθηκε με το Ν. 4345/2015 (Α’ 148), στη σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που έχει κυρωθεί με το Ν. 3017/2002 (Α’ 117).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη - μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, σύμφωνα με την τροποποίηση της Ντόχα στο πρωτόκολλο του Κιότο, που έχει κυρωθεί με το ν. 4345/2015 (Α΄ 148), στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που έχει κυρωθεί με το ν. 3017/2002 (Α΄ 117), η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 1η Απριλίου 2015, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑμεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση - πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ/ΕΝΩΣΗ, (στο εξής αποκαλούμενη «η Ένωση»), ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ, Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ: αφενός,ΚΑΙ Η ΙΣΛΑΝΔΙΑ αφετέρου, (εφεξής «τα συμβαλλόμενα μέρη»), ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ: Η κοινή δήλωση της Ντόχα της 8ης Δεκεμβρίου 2012 ορίζει ότι, οι ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις για περιορισμό και μείωση των εκπομπών για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, την Κροατία και την Ισλανδία για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, βασίζονται στην παραδοχή ότι οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις θα εκπληρώνονται από κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το άρθρο 3β παράγραφος 7β του Πρωτοκόλλου του Κιότο θα εφαρμοστεί στην ποσότητα που έχει καταλογιστεί από κοινού βάσει της συμφωνίας, για την από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της, η Κροατία και η Ισλανδία και δεν θα εφαρμοστεί μεμονωμένα στα κράτη μέλη, στην Κροατία ή στην Ισλανδία. Στην ίδια δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία ανέφεραν ότι θα καταθέσουν τα έγγραφα αποδοχής ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτόχρονη έναρξη ισχύος για την Ένωση, τα 27 κράτη μέλη της, την Κροατία και την Ισλανδία. Η Ισλανδία συμμετέχει στην επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013, καθώς και στην ομάδα εργασίας Ι στο πλαίσιο της επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Άρθρο 1 Σκοπός της Συμφωνίας Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι να καθοριστούν οι όροι που διέπουν τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, και να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εφαρμογή της εν λόγω συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Ισλανδίας στην ανταπόκριση στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της Ένωσης για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Άρθρο 2 ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: α) ως «Πρωτόκολλο του Κιότο» νοείται το Πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UΝFCCC), όπως τροποποιήθηκε από την τροποποίηση της Ντόχα του εν λόγω πρωτοκόλλου, η οποία εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2012 στην Ντόχα β) ως «τροποποίηση της Ντόχα» νοείται η τροποποίηση της Ντόχα του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη UΝFCCC, που εγκρίθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2012 στη Ντόχα, ορίζοντας τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 γ) ως «όροι της από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις» νοούνται οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας δ) ως «οδηγία για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών» νοείται η οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε. Άρθρο 3 Από κοινού ανταπόκριση 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταποκρίνονται από κοινού στις ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις για περιορισμό και μείωση των εκπομπών για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης που έχουν εγγραφεί στην τρίτη στήλη του παραρτήματος Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο, σύμφωνα με τους όρους της από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις. 2.Για τον σκοπό αυτό η Ισλανδία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι, κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, οι συνολικές της ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που αναφέρονται στο παράρτημα Α του Πρωτοκόλλου του Κιότο εκφραζόμενες σε ισοδύναμα «διοξειδίου του άνθρακα, από πηγές και καταβόθρες που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, δεν υπερβαίνουν την ποσότητα που έχει καταλογιστεί για τη χώρα στους όρους της από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις. 3.Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας συμφωνίας, η Ισλανδία, στο τέλος της δεύτερης περιόδου δέσμευσης και σύμφωνα με την απόφαση 1/CΜΡ.8 και άλλες συναφείς αποφάσεις των οργάνων της UΝFCCC ή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και τους όρους της από κοινού ανταπόκρισης, αποσύρει από το εθνικό της μητρώο τα ΑΑU, CΕR, ΕRU, RΜU, tCΕR ή ΙCΕR που ισοδυναμούν με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από πηγές και τις απορροφήσεις από καταβόθρες που καλύπτονται από την καταλογισμένη ποσότητα της. Άρθρο 4 Εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης 1.Οι νομικές πράξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας είναι δεσμευτικές για την Ισλανδία και καθίστανται εφαρμοστέες στην Ισλανδία. Όποτε οι νομικές πράξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 περιλαμβάνουν αναφορές στα κράτη μέλη της Ένωσης, οι αναφορές, για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται επίσης ως αναφορές στην Ισλανδία. 2.Το παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της επιτροπής από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις η οποία συγκροτήθηκε με το άρθρο 6 της παρούσας συμφωνίας. 3.Η επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις μπορεί να αποφασίσει να προβεί σε περαιτέρω τεχνικές ρυθμίσεις όσον αφορά την εφαρμογή στην Ισλανδία των νομικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας. 4.Στην περίπτωση τροποποιήσεων του παραρτήματος 1 της παρούσας συμφωνίας που απαιτούν μεταβολές στο πρωτογενές δίκαιο στην Ισλανδία, για την έναρξη ισχύος αυτών των τροποποιήσεων λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα πού απαιτείται για την έγκριση των έν λόγω μεταβολών από την Ισλανδία, καθώς και η ανάγκη να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τις σχετικές αποφάσεις. 5.Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να ακολουθεί τις συνήθεις πρακτικές της και να διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων από την Ισλανδία, πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που περιλαμβάνονται ή θα περιληφθούν στο παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 5 Υποβολή εκθέσεων 1.Η Ισλανδία, έως τις 15 Απριλίου 2015, θα υποβάλει στη γραμματεία της UΝFCCC έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της ποσότητας που της καταλογίζεται, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, την τροποποίηση της Ντόχα και τις αποφάσεις που εγκρίνονται δυνάμει αυτών. 2.Η Ένωση καταρτίζει έκθεση προκειμένου να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της ποσότητας που καταλογίζεται στην Ένωση και έκθεση προκειμένου να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της ποσότητας που καταλογίζεται από κοινού στην Ένωση, στα κράτη μέλη της και στην Ισλανδία («η ποσότητα που καταλογίζεται από κοινού»), σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, τις απαιτήσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, την τροποποίηση της Ντόχα και τις αποφάσεις που εγκρίνονται δυνάμει αυτών. Η Ένωση θα υποβάλει τις εν λόγω εκθέσεις στη Γραμματεία της UΝ FCCC έως τις 15 Απριλίου 2015. Άρθρο 6 Επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις 1.Ιδρύεται επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις, απαρτιζόμενη από αντιπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών. 2.Η επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις εξασφαλίζει την αποτελεσματική. εφαρμογή και λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνει τις αποφάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας συμφωνίας και προβαίνει σε ανταλλαγές απόψεων και πληροφοριών που σχετίζονται με την εφαρμογή των όρων της από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις. Η επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις λαμβάνει όλες τις αποφάσεις της με συναίνεση. 3.Η επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις συνέρχεται κατόπιν αιτήματος, ενός ή περισσότερων συμβαλλόμενων μερών ή με πρωτοβουλία της Ένωσης. Το αίτημα αυτό απευθύνεται στην Ένωση. 4.Τα μέλη της επιτροπής από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που εκπροσωπούν την Ένωση και τα κράτη μέλη της είναι αρχικά οι εκπρόσωποι της Επιτροπής και των κρατών μελών που συμμετέχουν επίσης στην επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ιδρυθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο εκπρόσωπος της Ισλανδίας ορίζεται από το ισλανδικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις οργανώνονται, όποτε είναι δυνατόν, σε συνέχεια των συνεδριάσεων της επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος. 5.Η επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με συναίνεση. Άρθρο 7 ΕπιφυλάξειςΔεν γίνονται δεκτές επιφυλάξεις σχετικά με την παρούσα συμφωνία. Άρθρο 8 Διάρκεια και συμμόρφωση 1.Ή παρούσα συμφωνία συνάπτεται για το χρονικό/διάστημα μέχρι το τέλος της συμπληρωματικής περιόδου για την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο ή μέχρις ότου επιλυθούν οποιαδήποτε ζητήματα εφαρμογής στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κιότο για οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, που αφορούν την εν λόγω περίοδο δέσμευσης ή την εφαρμογή της από κοινού ανταπόκρισης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη. Η παρούσα συμφωνία δεν είναι δυνατό να καταγγελθεί νωρίτερα. 2.Η Ισλανδία κοινοποιεί στην επιτροπή από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις κάθε περίπτωση μη εφαρμογής, ή επικείμενης μη εφαρμογής, των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας. Κάθε τέτοια μη εφαρμογή πρέπει να δικαιολογείται κατά τρόπο ικανοποιητικό για τα μέλη της, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της. Σε αντίθετη περίπτωση, η μη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας συνιστά παραβίαση της παρούσας συμφωνίας. 3.Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας συμφωνίας ή αντίρρησης από την Ισλανδία για την τροποποίηση του παραρτήματος 1 της συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, η Ισλανδία θα είναι υπεύθυνη να λογοδοτήσει για τις συνολικές της ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου εκφραζόμενες σε ισοδύναμα διοξειδίου του άνθρακα, από πηγές και καταβόθρες στην Ισλανδία που καλύπτονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο κατά τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από πηγές που καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων αερίων θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τον ποσοτικοποιημένο στόχο μείωσης των εκπομπών που περιλαμβάνεται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος Β του Πρωτοκόλλου του Κιότο και, στο τέλος της ... δεύτερης περιόδου δέσμευσης, της απόσυρσης από το εθνικό της μητρώο των ΑΑU, CΕR, ΕRU, RΜU, tCΕR ή ΙCΕR που ισοδυναμούν με τις εν λόγω εκπομπές. Άρθρο 9 ΘεματοφύλακαςΗ παρούσα συμφωνία, στη βουλγαρική, κροατική, τσεχική, δανική, ολλανδική, αγγλική, εσθονική, φινλανδική, γαλλική, γερμανική, ελληνική, ουγγρική, ιταλική, λεττρνική, λιθουανική, μαλτέζικη, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβένικη, ισπανική, σουηδική και ισλανδική γλώσσα, της οποίας όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 10 Κατάθεση των εγγράφων κύρωσης 1.Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της εθνικής τους νομοθεσίας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταθέτει τα έγγραφα κύρωσης στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πριν είτε ταυτόχρονα με την κατάθεση του εγγράφου αποδοχής της τροποποίησης της Ντόχα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 2.Η Ισλανδία θα καταθέσει το έγγραφο αποδοχής της τροποποίησης της Ντόχα στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 και το άρθρο 21 παράγραφος 7 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, το αργότερο κατά την ημερομηνία της κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου αποδοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη μέλη της. 3.Κατά την κατάθεση του εγγράφου αποδοχής της τροποποίησης της Ντόχα, η Ισλανδία θα κοινοποιήσει επίσης τους όρους της από κοινού ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις, για δικό της λογαριασμό; στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές, σύμφωνα με το άρθρο 4 εδάφιο 2 του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν καταθέσει τις πράξεις κύρωσης. ΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δεόντως προς τούτο εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία