ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4429

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-10-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-10-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-10-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ίδρυση Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (εφεξής: Ίδρυμα). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το Ίδρυμα χρησιμοποιεί την επωνυμία «Ηellenic Fοundatiοn fοr Research and Ιnnονatiοn (ΗFRΙ)». 2.Το Ίδρυμα ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και συγκεκριμένα για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας. Λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 3.Το Ίδρυμα απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής φόρων, για τα έσοδα που αποκτά κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του, εξαιρουμένου του ΦΠΑ, του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και του φόρου κληρονομιών και μεταβίβασης ακινήτων. 4.Το Ίδρυμα εδρεύει στην Αθήνα. Υπηρεσίες και γραφεία του Ιδρύματος μπορεί να λειτουργήσουν και σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας. 5.Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής: Υπουργός). Άρθρο 2 Σκοπός 1.Σκοπός του Ιδρύματος είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, το Ίδρυμα: 1)Χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα. Οι χρηματοδοτήσεις καλύπτουν, ενδεικτικά, τα έξοδα μισθοδοσίας ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, έξοδα πρόσβασης σε ερευνητικές υποδομές, δαπάνες αναλωσίμων, ταξίδια, έξοδα δημοσιοποίησης του ερευνητικού έργου και κατοχύρωσης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. 2)Χορηγεί υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα - διδακτορικών μελετών. 3)Χρηματοδοτεί την αγορά ερευνητικού εξοπλισμού, βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. 4)Διευκολύνει την πρόσβαση Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στη χρηματοδότηση καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων. 5)Υποστηρίζει, μέσω εφάπαξ χρηματοδότησης, τη δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων προς εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι πόροι για την εκπλήρωση του σκοπού της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να προέρχονται από τους πόρους της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 6)Παρέχει συναφείς υπηρεσίες προς τις ανωτέρω δραστηριότητες. 7)Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και με φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, για την αξιολόγηση των προτάσεων χρηματοδότησης, τη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των λοιπών δράσεων και γενικότερα για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του. 2α.Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης εκ μέρους του Ιδρύματος είναι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου, Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα των νόμων 2083/1992 και 3685/2008. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι) χρηματοδότησης θα ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις. 1)Ειδικά για υποτροφίες για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών και μετα-διδακτορικών μελετών, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και σύνδεσής τους με συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο, που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η εκάστοτε προκήρυξη. Άρθρο 3 Περιουσία - Πόροι του Ιδρύματος 1.Πόροι του Ιδρύματος είναι: 1)Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). 2)Χρηματοδοτήσεις και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς. 3)Χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με την από 15.7.2016 Σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις οποίες το Ίδρυμα διαχειρίζεται ως δικαιούχος και για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. 4)Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2.Το Ίδρυμα διαχειρίζεται τους πόρους του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, σε ειδικό λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. 3.Η χρηματοδότηση που θα καταβληθεί βάσει της από 15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνιστά δανειακό έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και το ισόποσο αυτής εγγράφεται σε ειδικό για το Ίδρυμα κωδικό προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 4.Σε περίπτωση διάλυσης του Ιδρύματος, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Άρθρο 4 Οικονομική διαχείριση 1.Η οικονομική λειτουργία του Ιδρύματος και η εκ μέρους του χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της εξαιρετικής ακαδημαϊκής επίδοσης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης. 2.Το Ίδρυμα τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Το Ίδρυμα δημοσιοποιεί στο δικτυακό τόπο που διατηρεί τον ετήσιο προγραμματισμό των χρηματοδοτικών δράσεων, το σύνολο των έργων που έχουν προκηρυχθεί και κατάλογο φορέων που έχουν χρηματοδοτηθεί με τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης. 3.Οι δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στο Ίδρυμα κάθε πληροφορία αναγκαία για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της αντίστοιχης δράσης, να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από το νόμο και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ελέγχους, επαληθεύσεις και επιθεωρήσεις και να παρέχουν στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου τους. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων πραγματοποιούνται προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και επενδύσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το Ίδρυμα ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του Ιδρύματος. 4.Η διαχειριστική χρήση του Ιδρύματος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 5.Το Ίδρυμα συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του Ιδρύματος και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του Ιδρύματος. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. 6.Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος είναι ετήσιος και ασκείται από δύο ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος. Άρθρο 5 Προκηρύξεις και αξιολόγηση προτάσεων 1.Με απόφαση του Υπουργού εξειδικεύεται κάθε έτος η κατανομή των πόρων του Ιδρύματος ανά κατηγορία δράσης (π.χ. υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα, εξοπλισμός, κ.λπ.) και ανά επιστημονικό πεδίο, ύστερα από πρόταση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (ετήσιος προγραμματισμός δράσεων). 2.Οι προκηρύξεις αφορούν ενδεικτικά τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: φυσικές επιστήμες, επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, ιατρική και επιστήμες υγείας, γεωπονικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες και ανθρωπιστικές επιστήμες. 3.Ο Διευθυντής συντάσσει και δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος τις προκηρύξεις για τις κατηγορίες δράσεις του Ιδρύματος, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής των πόρων, τον ετήσιο προγραμματισμό του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ειδικά, όσον αφορά τη χρηματοδότηση ερευνητικού εξοπλισμού, οι προκηρύξεις δημοσιεύονται μια φορά κάθε έτος, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων. 4.Με τις προκηρύξεις ορίζονται, ιδίως, η φύση και οι στόχοι του έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι), η διαδικασία και τα κριτήρια υποβολής των προτάσεων χρηματοδότησης, του προελέγχου και της αξιολόγησής τους, οι οικονομικές δραστηριότητες που ενισχύονται, οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται, ο τρόπος τελικής επιλογής των προς χρηματοδότηση έργων, ο συνολικός προϋπολογισμός, η διαδικασία υλοποίησης έργου, της μελέτης ή του προγράμματος, η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων, οι προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης χρηματοδότησης. Επίσης, παρέχονται οδηγίες για την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης ενστάσεων, καθώς και διευκρινίσεις για κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5.Η αξιολόγηση των προτάσεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η αξιολόγηση ενεργείται με αποκλειστικό γνώμονα την επιστημονική επάρκεια και την ποιότητα των προτάσεων και με διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ταχεία και απαλλαγμένη από περιττό διοικητικό φορτίο ολοκλήρωση των προγραμμάτων. 6.Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων γίνεται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, ανάλογα με το είδος και το πλήθος των επιστημονικών πεδίων που καλύπτει μία δράση ή ένα πρόγραμμα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 (Α΄258) και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τους αξιολογητές ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες, επιτρέπεται με απόφαση του Διευθυντή του Ιδρύματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών της παρούσας παραγράφου επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 7.Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται αμέσως στους υποψηφίους, με εξατομικευμένη αναφορά και τεκμηρίωση της απόφασης αξιολόγησης. 8.Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης για λόγους νομιμότητας της απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον επιτροπής ενστάσεων που συγκροτείται προς τούτο με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου. Η επιτροπή ενστάσεων αποτελείται από τρία (3) μέλη που προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως ισχύει, και διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τα μέλη της επιτροπής ενστάσεων είναι διαφορετικά από αυτά της επιτροπής της παραγράφου 6. Η επιτροπή ενστάσεων αποφασίζει σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Η απόφαση της επιτροπής γνωστοποιείται στον Διευθυντή του Ιδρύματος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 9.Μετά από την αξιολόγηση των προτάσεων εκδίδεται η απόφαση χρηματοδότησης από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. 10.Για τον καθορισμό της αμοιβής των μελών των επιτροπών των παραγράφων 6 και 8 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει. Οι εν λόγω αμοιβές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Άρθρο 6 Όργανα του Ιδρύματος Όργανα του Ιδρύματος είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) και ο Διευθυντής. Άρθρο 7 Γενική Συνέλευση 1.Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εγγυάται την ανεξαρτησία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση της αποστολής του. Ως μέλη της Γ.Σ. επιλέγονται καταξιωμένοι επιστήμονες, με εκτεταμένο επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία. Τα πρόσωπα που επιλέγονται ορίζονται για πλήρη θητεία και δεν παύονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους για γνώμη ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 2.Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης επιλέγονται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και από φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 με την ακόλουθη διαδικασία: 1)Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) καθορίζει, κάθε διετία, με απόφασή του, τα κριτήρια που τεκμηριώνουν σημαντική ερευνητική επίδοση και τα οποία πρέπει να πληρούν τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και οι φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, προκειμένου να ορίσουν μέλη στη Γ.Σ. του Ιδρύματος. 2)Εν συνεχεία, το ΕΣΕΚ, καταρτίζει κατάλογο των φορέων που πληρούν τα ως άνω κριτήρια και τον γνωστοποιεί στο ΕΣ και στους φορείς. 3)Η Σύγκλητος και το Δ.Σ. κάθε φορέα που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω κατάλογο απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) μέλους και του αναπληρωτή του, προκειμένου να στελεχώσει τη Γ.Σ. του Ιδρύματος. 4)Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και το Δ.Σ. του φορέα του άρθρου 13α του Ν. 4310/ 2014 αντιστοίχως, επιλέγουν το τακτικό μέλος και τον αναπληρωτή του και ενημερώνουν σχετικά το Ίδρυμα. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη ως προς το εύρος και την ποιότητα του ερευνητικού έργου, καθώς και την ερευνητική εμπειρία των επιλεγέντων. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του και η Διοίκηση της Ακαδημίας Αθηνών επιλέγει ένα μέλος με τον αναπληρωτή του από τα ερευνητικά κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών. 3.Η συγκρότηση της Γ.Σ. γίνεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Η ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη: 1)Με την ιδιότητα του Πρύτανη, του Αναπληρωτή Πρύτανη και του Κοσμήτορα, μέλους Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών ή Προέδρου Τμήματος Α.Ε.Ι.. 2)Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ερευνητικού φορέα ή ινστιτούτου του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014. 5.Η διάρκεια της θητείας των μελών της Γ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία (1) φορά. Η σύνθεση της Γ.Σ. ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας της. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση της Γ.Σ., τα μισά μέλη αυτής διορίζονται για διετή θητεία με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης, που διενεργείται κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου. 6.Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ζητεί από τον οικείο φορέα να επιλέξει το νέο μέλος (τακτικό με τον αναπληρωτή του) για τη διαδοχή των αποχωρούντων. Αν ο φορέας παραλείψει εντός της ως άνω προθεσμίας να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των καθηγητών ή ερευνητών του οικείου φορέα το νέο μέλος (τακτικό και αναπληρωτή). 7.Η Γ.Σ. μετά τη συγκρότησή της σε σώμα λειτουργεί νόμιμα, ακόμη και αν ένα ή περισσότερα από τα μέλη της εκπέσουν, παυθούν, παραιτηθούν ή βρεθούν σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τα 3/4 του αρχικού αριθμού. Στην περίπτωση που περισσότερα από το 1/4 των μελών της Γ.Σ. βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή ελλείπουν, οι φορείς από τους οποίους αυτοί προέρχονται επιλέγουν νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας. Αν ο φορέας παραλείψει εντός τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έλλειψης ή της μόνιμης αδυναμίας του μέλους να προβεί στην επιλογή, ο Υπουργός επιλέγει από τον εν λόγω φορέα το νέο μέλος (τακτικό και αναπληρωτή). 8.Μέλος της Γ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση του Υπουργού για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του Ιδρύματος. 9.Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Γ.Σ. εκλέγεται από τα μέλη της για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια (1) φορά. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες της. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 10.Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Επιλέγει τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. 2)Εγκρίνει συμπράξεις και συνεργασίες με άλλους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που προτείνονται από το Επιστημονικό Συμβούλιο για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος. 3)Υποβάλλει προτάσεις προς το Επιστημονικό Συμβούλιο για θέματα που σχετίζονται με τις ερευνητικές δράσεις του Ιδρύματος και προτείνει μέτρα υλοποίησής τους. 4)Εγκρίνει την ετήσια έκθεση (οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δράσεων) του Ιδρύματος. 11.Η Γ.Σ. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της ή από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. ή από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόν το 50% τουλάχιστον των μελών της και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Άρθρο 8 Επιστημονικό Συμβούλιο 1.Το Επιστημονικό Συμβούλιο (ΕΣ) του Ιδρύματος αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη, επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι προέρχονται από τους εξής τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 2.Ως μέλη του ΕΣ εκλέγονται προσωπικότητες που έχουν διακριθεί για το διεθνές έργο και την εμπειρία τους στον αντίστοιχο ως άνω τομέα. Τα ειδικότερα προσόντα των μελών του ΕΣ καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου. Επίσης, η ιδιότητα του μέλους του ΕΣ είναι ασυμβίβαστη με αυτή του μέλους της Γ.Σ., του Διευθυντή και αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που μέλος του ΕΣ υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση από το Ίδρυμα, ή είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση, το μέλος αυτό απέχει από όλες τις συνεδριάσεις στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με την αντίστοιχη προκήρυξη. 3.Τα μέλη του ΕΣ του Ιδρύματος επιλέγονται ως εξής: 1)Η Γ.Σ. καταρτίζει και δημοσιεύει στο δικτυακό τόπο του Ιδρύματος διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των ανωτέρω εννέα (9) θέσεων. 2)Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά. Η Γ.Σ. ορίζει εννεαμελή Εισηγητική Επιτροπή από τα μέλη της, στην οποία εκπροσωπούνται οι εννέα τομείς της παραγράφου 1. Σε περίπτωση που κάποιος τομέας δεν εκπροσωπείται στη Γ.Σ., η Γ.Σ. ορίζει στην Εισηγητική Επιτροπή εξωτερικό μέλος με σημαντική διεθνή δραστηριότητα στον αντίστοιχο τομέα. Η επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και, εν συνεχεία, εισηγείται στη Γ.Σ. κατάλογο με τους υποψηφίους ανά τομέα, κατά σειρά αξιολόγησης. 3)Η Γ.Σ. επιλέγει από τον κατάλογο των υποψηφίων τα μέλη του ΕΣ, ένα για κάθε τομέα, που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Το ΕΣ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Η διάρκεια της θητείας των μελών του ΕΣ είναι τετραετής (4ετής). Η σύνθεσή του ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ τρία (3) από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία, τρία (3) διορίζονται για τριετή (3ετή) θητεία και τρία (3) διορίζονται για διετή (2ετή) θητεία, με βάση το αποτέλεσμα κλήρωσης. Την κλήρωση διενεργεί η Γενική Συνέλευση, αφού επιλέξει τα μέλη του ΕΣ. 5.Τρεις (3) μήνες το αργότερο πριν από τη λήξη της θητείας κάθε μέλους, η Γ.Σ. καταρτίζει και δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του αποχωρούντος. 6.Το ΕΣ, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εκλέγει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του ΕΣ εκλέγεται από τα μέλη του για τετραετή θητεία, η οποία δεν μπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου μπορεί να είναι μόνο μέλη του ΕΣ, των οποίων η θητεία λήγει τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία της επιλογής τους. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το ΕΣ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας και αυτού, το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου. Το ΕΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 7.Μέλος του ΕΣ του Ιδρύματος μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντά του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για δραστηριότητες ασυμβίβαστες ή για πράξεις απάδουσες προς την ιδιότητα του μέλους του ΕΣ του Ιδρύματος. Η Γ.Σ. επιλαμβάνεται ύστερα από αναφορά μέλους της. Εάν η Γ.Σ. παραλείπει, πέραν του εξαμήνου από την υποβολή της αναφοράς, να λάβει απόφαση, το μέλος του ΕΣ μπορεί να παυθεί με απόφαση του Υπουργού. 8.Εάν κάποιο μέλος του ΕΣ παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει η θητεία του, αντικαθίσταται προσωρινά από μέλος το οποίο επιλέγεται από το ΕΣ, ύστερα από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία καταρτίζει και δημοσιεύει το ΕΣ. Στη συνεδρίαση της Γ.Σ. που πραγματοποιείται μετά την επιλογή του προσωρινού μέλους, η Γ.Σ. είτε επικυρώνει την εκλογή του μέλους αυτού για το υπόλοιπο της εν λόγω θητείας είτε την απορρίπτει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση συγχρόνως εκδίδει και δημοσιεύει σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή νέου μέλους. 9.Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το Ίδρυμα και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία. 2)Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις. 3)Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων. 4)Επιλέγει τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Διευθυντές. 5)Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. 6)Εισηγείται προς τη ΓΣ συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 7)Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. 8)Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. 10.Το ΕΣ είναι αρμόδιο για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση του Ιδρύματος, το οποίο δεν ανατίθεται στη Γ.Σ. ή στον Διευθυντή. 11.Με απόφαση του ΕΣ συγκροτείται επταμελής Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία είναι ανεξάρτητη ως προς τα όργανα του Ιδρύματος και απαρτίζεται από πέντε (5) διακεκριμένους επιστήμονες και δύο (2) πρόσωπα που προέρχονται από επιχειρηματικούς ή/και παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τρία (3) από τα επτά (7) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι συγχρόνως και μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και έχει ως σκοπό την αξιολόγηση της δράσης του Ιδρύματος και τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου ή και της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι δυνατόν να προσκαλούνται στις συνεδριάσεις της τελευταίας διακεκριμένοι επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με τη λειτουργία του Ιδρύματος και τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση του Επιστημονικού Συμβουλίου είτε με πρόταση μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. 12.Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015. Για τις μετακινήσεις των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Συμβουλευτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015. Οι εν λόγω δαπάνες επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Άρθρο 9 Διευθυντής 1.Ο Διευθυντής του Ιδρύματος είναι επιστήμονας με διεθνές κύρος και εμπειρία, διοικητική πείρα και αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα. Τα προσόντα του Διευθυντή εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 2.Ο Διευθυντής επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Η απόφαση διορισμού του Διευθυντή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Διευθυντή παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του διαδόχου του, και πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Ο διορισμός νέου Διευθυντή γίνεται πάντοτε για πλήρη θητεία. 3.Ο Διευθυντής του Ιδρύματος επιλέγεται ως ακολούθως: 1)Το ΕΣ του Ιδρύματος εκδίδει και δημοσιεύει, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση της θέσης του Διευθυντή. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής, καθώς επίσης και τη μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 2)Το ΕΣ ορίζει, από τα μέλη του, τριμελή Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η εν λόγω Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και υποδεικνύει στο ΕΣ τους πέντε (5) υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία, τους οποίους και τους καλεί σε ακρόαση ενώπιον του ΕΣ. Το ΕΣ επιλέγει έναν από αυτούς για τη θέση του Διευθυντή. 4.Ο Διευθυντής του Ιδρύματος εισηγείται στο ΕΣ το διορισμό δύο (2) Αναπληρωτών Διευθυντών, τους οποίους επιλέγει ύστερα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές έχουν αντίστοιχα προσόντα με αυτά του Διευθυντή. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος διορίζονται από το ΕΣ για τετραετή (4ετή) θητεία, ανανεώσιμη μόνο μία φορά. Η απόφαση διορισμού των Αναπληρωτών Διευθυντών δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζει ποιος εκ των Αναπληρωτών Διευθυντών θα αναπληρώνει τον Διευθυντή. 5.Το ΕΣ, μετά από πρόταση τουλάχιστον τριών (3) και απόφαση έξι (6) μελών του, μπορεί να παύσει οποτεδήποτε από τα καθήκοντά του τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές Διευθυντές, εφόσον δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. 6.Η ιδιότητα του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Ιδρύματος είναι ασυμβίβαστη: 1)Με την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. ή του ΕΣ του Ιδρύματος. 2)Με την ιδιότητα του δικαιούχου χρηματοδότησης του Ιδρύματος. 3)Με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Δημάρχου, του αντιδημάρχου, του περιφερειακού και δημοτικού συμβούλου. Σε περίπτωση που ο Διευθυντής είναι Καθηγητής ΑΕΙ ή Ερευνητής ερευνητικού κέντρου αναστέλλονται τα καθήκοντά του για όλη τη διάρκεια της θητείας του. 7.Ο Διευθυντής υλοποιεί τη στρατηγική του Ιδρύματος που έχει αποφασίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 1)Προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύματος, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και είναι διατάκτης όλων των δαπανών του. 2)Συντάσσει και δημοσιεύει τις προκηρύξεις για τις δράσεις που χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό δράσεων και τις αποφάσεις του ΕΣ. 3)Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. 4)Μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Γ.Σ. και του ΕΣ σε έκτακτη συνεδρίαση, πάντοτε μέσω του Προέδρου του εκάστοτε συλλογικού οργάνου και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις τους. 5)Καταρτίζει την ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στο ΕΣ και εν συνεχεία, προς έγκριση, στη Γ.Σ.. 6)Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης για το Ίδρυμα. 7)Εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως. 8.Ο Διευθυντής μπορεί να μεταβιβάσει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του στους Αναπληρωτές Διευθυντές και να μεταβιβάζει σε αυτούς ή σε υπάλληλο του Ιδρύματος το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή του. 9.Ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές Διευθυντές του Ιδρύματος ασκούν τα καθήκοντά τους με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Οι αποδοχές του Διευθυντή και των Αναπληρωτών Διευθυντών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι ως άνω αποδοχές επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Άρθρο 10 Προσωπικό 1.Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται και απασχολείται σε αυτό με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το Ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Το εν λόγω προσωπικό υπάγεται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2016. 2.Στο ίδρυμα μπορεί να απασχοληθεί προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως τριετούς (3ετούς) διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης. Το προσωπικό του Ιδρύματος προσλαμβάνεται με απόφαση του Διευθυντή και έγκριση του Επιστημονικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και αξιολόγηση των προσόντων από τριμελή (3μελή) επιτροπή που ορίζεται από τον Διευθυντή σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/ 1997 (Α΄ 206), όπως ισχύει. 3.Στο Ίδρυμα μπορούν να αποσπασθούν, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, εργαζόμενοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργού και του Υπουργού του φορέα προέλευσης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. 4.Οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις του απασχολούμενου, με κάθε είδους σύμβαση, προσωπικού του Ιδρύματος επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Άρθρο 11 Σύγκρουση συμφερόντων, απόρρητο 1.Τα μέλη των οργάνων και το προσωπικό του Ιδρύματος αποφεύγουν κάθε περίπτωση κατά την οποία μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων προκύπτει όταν μέλη του Ιδρύματος έχουν ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν ή φαίνεται ότι επηρεάζουν την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ως ιδιωτικά ή προσωπικά συμφέροντα των μελών του Ιδρύματος νοούνται οποιαδήποτε πιθανά πλεονεκτήματα υπέρ των ιδίων, των οικογενειών τους ή άλλων συγγενών τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Επίσης, τα μέλη της Γ.Σ., του ΕΣ και το προσωπικό του Ιδρύματος έχουν υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας σχετικά με τις υποθέσεις του Ιδρύματος και δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Τα θέματα της παρούσας παραγράφου εξειδικεύονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ιδρύματος. 2.Τυχόν παράβαση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου από μέλος της Γ.Σ., του ΕΣ, από τον Διευθυντή ή τους Αναπληρωτές ή από το προσωπικό του Ιδρύματος συνιστά σοβαρό παράπτωμα και συνιστά λόγο παύσης από τη θέση του. Άρθρο 12 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται ιδίως τα ακόλουθα θέματα, καθώς και όσα προβλέπονται στον παρόντα νόμο: α. οι αρμοδιότητες των οργάνων του Ιδρύματος, ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους, β. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημοσίευσης και των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή, γ. η διαδικασία επιλογής των Αναπληρωτών Διευθυντών, δ. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, ε. η εξειδίκευση των προσόντων που πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής και οι Αναπληρωτές, τα όργανα και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις εν λόγω θέσεις, στ. ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και εχεμύθειας των μελών των οργάνων του Ιδρύματος και των υπαλλήλων αυτού, ζ. η διαδικασία παύσης μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή από τα καθήκοντά τους, η. η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Ιδρύματος, θ. η κατανομή των αρμοδιοτήτων, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ι. ο κατά κλάδο και ειδικότητα αριθμός των θέσεων του προσωπικού, ια. η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης και πρόσληψης του προσωπικού που εργάζονται με συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου και έμμισθης εντολής, ιβ. οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τα πειθαρχικά όργανα, καθώς και ο τρόπος επιβολής των πειθαρχικών ποινών, ιγ. οι λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος, ιδ. η διαδικασία και τα όργανα κατάρτισης και δημοσίευσης των προκηρύξεων για τα ερευνητικά έργα, τις υποτροφίες και τις λοιπές δράσεις του Ιδρύματος, ιε. η διαδικασία και τα ειδικότερα στάδια της αξιολόγησης των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων χρηματοδότησης, τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και ο τρόπος συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης, ιστ. η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των υποψηφίων χρηματοδότησης και ο τρόπος συγκρότησης της επιτροπής ενστάσεων, ιζ. οι διαδικασίες και τα όργανα ελέγχου, επιθεωρήσεων, επαληθεύσεων των δαπανών των δικαιούχων χρηματοδοτήσεων, καθώς και αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, ιη. τα όργανα, η διαδικασία κατάρτισης της ετήσιας έκθεσης του Ιδρύματος, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων, ιθ. η δημιουργία αποθετηρίου αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα, κ. η διαδικασία αξιολόγησης των οργάνων και του προσωπικού του Ιδρύματος, κα. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση του Ιδρύματος και κάθε άλλο θέμα αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και την εκπλήρωση του σκοπού του. Άρθρο 13 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 1.Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ακολουθείται η εξής διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Γ.Σ., του ΕΣ και του Διευθυντή: 1)Εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού συγκροτείται πενταμελής (5μελής) Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας και κύρους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2)Με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Επιστημονική Επιτροπή εξειδικεύει τα προσόντα των μελών του ΕΣ και του Διευθυντή σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 9 αντιστοίχως. Βάσει των κριτηρίων αυτών, δημοσιεύει προσκλήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το ΕΣ και τον Διευθυντή του Ιδρύματος. Μετά τη δημοσίευση των προσκλήσεων, η Επιστημονική Επιτροπή παύει αυτοδικαίως να υφίσταται. 3)Τα μέλη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης προέρχονται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και τους φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε τέσσερα (4) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θαλής», «Αριστεία Ι», «Αριστεία ΙΙ», στις εθνικές δράσεις του ΕRC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του «Ηοrizοn 2020». Τα Α.Ε.Ι. και οι φορείς του άρθρου 13α του Ν. 4310/ 2014, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση ή/και την έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες επιλέγουν μέλος για τη Γ.Σ. του Ιδρύματος εφόσον συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε δύο (2) τουλάχιστον ερευνητικά προγράμματα στις δράσεις του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 «Θαλής», «Αριστεία Ι», «Αριστεία ΙΙ», στις εθνικές δράσεις του ΕRC Grant Schemes ή σε πρόγραμμα του «Ηοrizοn 2020». Ο Υπουργός, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενημερώνει τους φορείς που πληρούν το ανωτέρω κριτήριο για την υποχρέωσή τους να επιλέξουν, εντός ενός (1) μηνός, ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, για τη Γ.Σ. του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος. Η θητεία των μελών της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης λήγει στις 30.6.2018. 2. 1)Έως τη συγκρότηση της προσωρινής Γ.Σ., του ΕΣ και το διορισμό του Διευθυντή του Ιδρύματος και το αργότερο έως τις 31.1.2017, ο Υπουργός διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις για τη στέγαση του Ιδρύματος, για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, την έκδοση των απαραίτητων προκηρύξεων και τη σύναψη συμβάσεων και ασκεί προσωρινώς τις λοιπές αρμοδιότητες των οργάνων αυτών που είναι απολύτως αναγκαίες για την οργάνωση και έναρξη λειτουργίας του Ιδρύματος. Από τη συγκρότηση ή το διορισμό του κάθε οργάνου ξεχωριστά, μεταφέρονται αυτοδικαίως σε αυτό οι προβλεπόμενες με τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες, τις οποίες παύει να ασκεί ο εποπτεύων Υπουργός. 2)Έως τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Ιδρύματος. Άρθρο 14 Λοιπές διατάξεις ερευνητικών φορέων Το άρθρο 19 του Ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «1Η οργανωτική δομή και λειτουργία των ερευνητικών φορέων καθορίζεται με τους Οργανισμούς των φορέων αυτών, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. 2Με τους Οργανισμούς καθορίζονται: Η ονομασία, η έδρα και οι πόροι του ερευνητικού φορέα. Ο σκοπός και η αποστολή του φορέα. Η διάρθρωση του ερευνητικού κέντρου και των ινστιτούτων σε επιμέρους οργανικές μονάδες. Η ονομασία και η έδρα των παραπάνω οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων. Οι κλάδοι προσωπικού κατά κατηγορίες, ο αριθμός και η κατανομή των θέσεων προσωπικού σε κλάδους και ειδικότητες, όπου αυτό προβλέπεται, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα. Η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους θα προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Κάθε άλλη λεπτομέρεια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του ερευνητικού φορέα και των μονάδων του. 3Με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των ερευνητικών φορέων καθορίζονται τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας των ερευνητικών φορέων και, ιδίως, τα ακόλουθα: ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονομελών και συλλογικών οργάνων του φορέα, οι διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του επιστημονικού συμβουλίου, του γνωμοδοτικού συμβουλίου των ινστιτούτων και των λοιπών συλλογικών οργάνων, η διαδικασία εκλογής του ερευνητικού προσωπικού, η διαδικασία χορήγησης ερευνητικών και λοιπών αδειών και βραβείων, τα ζητήματα που αφορούν την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, τα ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση της περιουσίας των ερευνητικών φορέων, οι απολαβές του προσωπικού που δεν προέρχονται από δημόσια χρηματοδότηση, οι ειδικότερες υπηρεσιακές υποχρεώσεις των εργαζομένων σύμφωνα με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, τα πειθαρχικά όργανα και οι αρμοδιότητές τους, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, 10η σχέση του ερευνητικού φορέα με προγράμματα εκπαίδευσης και ιδίως μεταπτυχιακών σπουδών, 11η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος, 12η διακριτή λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων, 13οι διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ταυτοποίησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή και προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών φορέων, 14τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας όλων των υπηρεσιών του φορέα, 15κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα. 4Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται και τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου, λαμβάνοντας υπόψη το πρότυπο που προτείνεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως » Άρθρο 15 Η διάταξη του άρθρου εικοστού ένατου του Ν. 4411/ 2016 (Α΄ 142) αντικαθίσταται ως εξής: «1Κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης, που εφαρμόζεται για τις προμήθειες του Δημοσίου, ανατίθεται απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος η προμήθεια ταινιών φορολογίας καπνού. Για την ανάθεση της προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι διαστάσεις, ο χρωματισμός, οι ενδείξεις και τα λοιπά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ενσήμων ταινιών φορολογίας καπνού θα οριστούν με τη σύμβαση που θα υπογραφεί έως την 31.10.2016 μεταξύ του Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος. Νόμιμος εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου για την υπογραφή της σύμβασης του παρόντος άρθρου είναι ο ασκών τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιών, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. 2Οι νέες ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού θα τεθούν σε κυκλοφορία από την 1.1.2017. Οι παλαιές ένσημες ταινίες φορολογίας καπνού θα διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και το αργότερο μέχρι 31.1.2017 » Άρθρο 16 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 4099/2012 (Α΄ 250) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στην ως άνω παράταση δεν εμπίπτουν οι ατομικές συμβάσεις που συνήφθησαν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στον τομέα της καθαριότητας, η διάρκεια των οποίων δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες εντός συνολικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών, και οι οποίες έχουν συναφθεί από την 1.1.2016 και μετά » Άρθρο 17 Ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 1. 1)Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 4,5% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. » 2)Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, μετά τη φράση «κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει,» προστίθεται η φράση «και του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει,». 2. 1)Η παράγραφος 1 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής. 2)Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, που προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 6 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 184), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4366/2016 (Α΄ 18), καταργείται. Άρθρο 18 1.Η παρ. 2 του άρθρου 78 του Π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» αντικαθίσταται ως εξής: «2Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και της Σχολής Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, ανέρχονται συνολικά σε δεκαεννέα (19) εκ των οποίων οι δεκατέσσερις (14) θέσεις προβλέπονται στο Π.δ. 63/1974, οι δύο (2) θέσεις προβλέπονται στο Π.δ. 50/1997 και οι τρεις (3) προβλέπονται στο Β.δ. 631/1972, όπως ισχύει, στις ακόλουθες κατηγορίες: Διευθυντού Σπουδών πέντε (5) θέσεις, Βοηθού Διευθυντού Σπουδών δύο (2) θέσεις, Καθηγητών - Εκπαιδευτών επτά (7) θέσεις, Βοηθών Καθηγητών - Εκπαιδευτών δύο (2) θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας τρεις (3) θέσεις » 2.Τα στοιχεία αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 «Ειδικά προσόντα προσωπικού» του Π.δ. 63/ 1974 (Α΄ 24) «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού» αντικαθίστανται ως εξής: «αα. Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/ Πλοιάρχων απαιτούνται: Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας. Τετραετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν.. Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία. Ετήσια διδακτική εμπειρία στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση. 1Για τη θέση Βοηθού Διευθυντού ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων απαιτούνται: Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας. Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν.. Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξης μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία. 1Για τη θέση Διευθυντού Σπουδών του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτούνται: Δίπλωμα Ναυπηγού-Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Μηχανολόγου- Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου- Μηχανικού ή Χημικού-Μηχανικού ΑΕΙ ή Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν. κατόχου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Μηχανικού Α’ τάξης. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής τεχνικής ορολογίας. Τετραετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Α’ Μηχανικού εφόσον ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α’ τάξης Ε.Ν.. Στην περίπτωση, που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού ΑΕΙ, όπως ορίζεται στο εδάφιο α΄, απαιτείται τετραετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων, που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξεως μέχρι και την υποβολή της αίτησης υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες, στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α’ τάξεως Ε.Ν.. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία. Ετήσια διδακτική εμπειρία στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση. 1Για τη θέση Βοηθού Διευθυντού ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών απαιτούνται: Δίπλωμα Ναυπηγού - Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Μηχανολόγου - Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού ή Χημικού - Μηχανικού ή Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν. κατόχου Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ), ειδικότητας Μηχανικού Α’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής τεχνικής ορολογίας. Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν.. Γνώσεις ή εμπειρία επί των τεχνολογικών και λοιπών εξελίξεων που αφορούν την ειδικότητά του και οι οποίες συντελέσθηκαν από την απόκτηση του διπλώματος Α’ τάξεως μέχρι και την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου, κατάλληλα αποδεικνυόμενες στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος κατέχει την ειδικότητα του Μηχανικού Α’ τάξεως Ε.Ν.. Οι γνώσεις αποδεικνύονται και με τα πιστοποιητικά που χορηγούνται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του ΚΕΣΕΝ/Μηχανικών. Ως εμπειρία νοείται η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, καθώς και η διδακτική προϋπηρεσία. Ο Διευθυντής και ο Βοηθός Διευθυντή των ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων και Μηχανικών είναι μέλη του υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών αυτών και ορίζονται, ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Μετά τη λήξη της θητείας επιστρέφουν στη θέση τους » 3.Στο άρθρο 2 «Επιλογή, πρόσληψις και σχέσις εργασίας» του Π.δ. 63/1974 (Α΄ 24) «Περί καθορισμού θέσεων, σχέσεως και προσόντων του προσωπικού του εν Πειραιεί εδρεύοντος Κέντρου Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού» προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4Έως την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Σπουδών, καθώς και σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος των υπηρετούντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί Βοηθός Διευθυντού Σπουδών, τα καθήκοντα των θέσεων Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Σπουδών ανατίθενται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε εκπαιδευτικό εκ των υπηρετούντων της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, κατόχου διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ ή κατόχου του κατά περίπτωση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) Α΄ τάξεως Ε.Ν., κατόπιν εισήγησης του Διοικητού της οικείας εκπαιδευτικής μονάδας, που διατυπώνεται από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής » 4.Η παρ. 2 του άρθρου 3 του Β.δ. 631/1972 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: «2Για τη θέση του Διευθυντού Σπουδών του ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Ασπροπύργου και ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/Μακεδονίας καθήκοντα Διευθυντού Σπουδών ανατίθενται σε Πλοίαρχο Α’ τάξεως Ε.Ν., κάτοχο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ) και με τουλάχιστον τριετή πραγματική θαλάσσια υπηρεσία με καθήκοντα Πλοιάρχου Α’ τάξεως Ε.Ν. » 5.Στην παρ. 1 του στοιχείου Γ΄ του άρθρου 15 του Ν. 2638/1998 (Α΄ 204) «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» προστίθεται περίπτωση δ’ ως εξής: «Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Α.Ε.Ν. ο λόγος των μελών Ε.Π. προς τους προπτυχιακούς σπουδαστές του Δ’ εξαμήνου της Α.Ε.Ν. είναι μεγαλύτερος από το 1/7, είναι δυνατόν το ερευνητικό έργο της καθοδήγησης πτυχιακών εργασιών να ανατίθεται και σε καθηγητές εφαρμογών της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3450/2006 (Α΄ 64). Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνει και τα ακαδημαϊκά έτη 2013 - 2016 » 6.Η παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 2638/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «3Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθμιδών, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά. Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ μέλους του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο α΄. Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Α.Ε.Ν.. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη μέλος Ε.Π. Σχολής Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν. σε άλλη Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν., στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στη Σχολή προορισμού. Πριν τη διατύπωση γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Α.Ε.Ν., προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίμησης, εφόσον υπάρχουν, εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Α.Ε.Ν. » Άρθρο 19 1.Από 1.12.2016 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: 1)Των Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι (20). 2)Των Εισαγγελέων Εφετών κατά τρεις (3), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε σαράντα οκτώ (48). 3)Των Εισαγγελέων Πρωτοδικών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εκατόν σαράντα δύο (142). 2.Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών ποινικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: Των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών-Παρέδρων Εισαγγελίας κατά πέντε (5), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα ένα (251). 3.Από 1.6.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: 1)Των Προέδρων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε εβδομήντα τρεις (73). 2)Των Εφετών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε διακοσίους πενήντα οκτώ (258). 4.Από 1.1.2017 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται ως ακολούθως: Των Παρέδρων - Πρωτοδικών κατά οκτώ (8), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε πεντακοσίους δέκα (510). Άρθρο 20 Συμπληρωματικές ρυθμίσεις για θέματα μετεγγραφών Α.Ε.Ι. 1.Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) μετά τη λέξη «ανωτέρω» και πριν από τη λέξη «κατηγορίας» προστίθεται η λέξη «πρώτης» και προστίθενται λέξεις ως εξής: «και 10% της ανωτέρω δεύτερης κατηγορίας » 2.Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 (Α΄ 76) οι λέξεις «της ανωτέρω παραγράφου» και ο αριθμός επτά «7» αντικαθίστανται ως εξής: «των ανωτέρω παραγράφων 7 και 8 » 3.Στο άρθρο 77 του Ν. 4386/2016 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι περιπτώσεις του παρόντος άρθρου εξετάζονται από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/ 2015 » Άρθρο 21 Ρύθμιση θεμάτων του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τα εδάφια γ΄ έως και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159), καταργούνται από τότε που ίσχυσαν. Άρθρο 22 Ρύθμιση θεμάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 1.Το άρθρο 77 «Ρύθμιση θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) αντικαθίσταται και ισχύει από τη θέση σε ισχύ του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ως ακολούθως: «77θεμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 1Προστίθεται παράγραφος 36 στο άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 159) ως ακολούθως:« 36Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 4142/2013, «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83), στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 εισαχθέντες φοιτητές των τμημάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης, που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης, να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση, εξέταση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος » 2.Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 » 3.Στην παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (Α΄ 141) στο τέλος της περίπτωσης γ΄ προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 » 4.Στην παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται στο τέλος εδάφιο, ως ακολούθως: «Μόνιμοι επίκουροι καθηγητές ΤΕΙ που εξελίχθηκαν μετά τις 6.9.2011 σε αυτή τη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα να ζητήσουν μετά από τρία (3) έτη από το διορισμό τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή. Αν δεν εξελιχθούν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, παραμένουν στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή έως τη λήξη της θητείας τους και η ανανέωση της θητείας τους και η περαιτέρω εξέλιξή τους διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου » 2.Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) μετά τη λέξη «μέχρι» και πριν από το κόμμα «, » η ημερομηνία «31.12.2016» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2018». 3. 1)Η παρ. 3 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως εξής: «3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Α΄ 114), εφόσον, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2916/ 2001 (Α΄ 114). Η παρούσα διάταξη αφορά όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του παρόντος. Οποιαδήποτε διαδικασία μετατροπής προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Εφαρμογών σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σε εφαρμογή της ίδιας διάταξης που στηρίζεται σε μεταγενέστερη της ως άνω ημερομηνίας αίτηση είναι αυτοδίκαια άκυρη » 2)Η διάταξη του άρθρου 61 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) καταργείται από τότε που ίσχυσε. Άρθρο 23 Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 4258/2014, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Υπέρβαση του ποσού αυτού επιτρέπεται μέχρι ύψους 15 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των υπολειπομένων αναγκαίων εργασιών και δοκιμών για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη των Υ/Β » Άρθρο 24 Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 3717/2008 (Α΄ 239), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συμμετέχει στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας αυτής » Άρθρο 25 Άρθρο 1 «Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Τelecοm Α.G., η οποία είχε κυρωθεί με το Άρθρο δεύτερο του Ν. 3676/2008 «Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Deutsche Τelecοm Α.G.» (Α’ 139), που υπεγράφη στην αγγλική γλώσσα την 10η Οκτωβρίου 2016, το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Η παρούσα τροποποίηση της συμφωνίας μετόχων (εφεξής η «Συμφωνία», όπως ορίζεται κατωτέρω) καταρτίζεται στις 10 Οκτωβρίου 2016, μεταξύ: 1.Του Ελληνικού Δημοσίου (το «ΕΔ») νομίμως εκπροσωπούμενου για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 258/2016 απόφαση (ΦΕΚ 3236/Β/08-10-2016) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (η «ΔΕΑΑ») του ΕΔ. Και 2.Της Deutsche Τelekοm ΑG, επιχείρησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας («DΤ»), με έδρα στη Βόννη, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και νομίμως εκπροσωπείται για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας από τους Τhοmas Dannenfeldt και Αlex Lutzner. Το ΕΔ και η DΤ θα αποκαλούνται εφεξής από κοινού τα «Μέρη» και ατομικά το «Μέρος». ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Α) Η εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ο «ΟΤΕ» ή η «Εταιρία») είναι επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών νομίμως συσταθείσα και λειτουργούσα ως ανώνυμη εταιρία κατά το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας, με έδρα στο Αμαρούσιον Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 99). Κατά την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας, το καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 1.387.125.600,87 ευρώ (εφεξής το «Υφιστάμενο Κεφάλαιο») και διαιρείται σε 490.150.389 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,83 ευρώ έκαστη (εφεξής οι «Υφιστάμενες Μετοχές»). Οι Υφιστάμενες Μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χρηματιστήριο»), όπως επίσης και στο Χρηματιστήριο Αξιών Λονδίνου υπό τη μορφή «Συγκεντρωτικών Αποθετηρίων Τίτλων» (Glοbal Depοsitary Receipts). (Β) Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 73/6.9.2006 και 74/ 9.11.2006 αποφάσεις της, η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων του ΕΔ (εφεξής η «ΔΕΑ») αποφάσισε την έναρξη διαδικασίας περαιτέρω αποκρατικοποιήσεως του ΟΤΕ σύμφωνα με το Νόμο 3049/2002. (Γ) Κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της ΔΕΑ και του Εποπτικού Συμβουλίου της DΤ, το ΕΔ και η DΤ συνήψαν στις 14 Μαΐου 2008 σύμβαση πώλησης μετοχών για την πώληση και μεταβίβαση 14.865.886 Μετοχών ΟΤΕ (όπως ορίζονται κατωτέρω) από το ΕΔ στην DΤ (εφεξής η «Σύμβαση Πώλησης Μετοχών»), καθώς και συμφωνία μετόχων με την ίδια ημερομηνία (εφεξής «η Συμφωνία Μετόχων»). (Δ) Η Σύμβαση Πώλησης Μετοχών και η Συμφωνία Μετόχων έχουν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων δυνάμει του Νόμου 3676/2008. (Ε) Στις 5 Νοεμβρίου 2008 το ΕΔ μεταβίβασε 14.865.886 Μετοχές ΟΤΕ στην DΤ σύμφωνα με την Σύμβαση Πώλησης Μετοχών. (ΣΤ) Στις 31 Ιουλίου 2009 το ΕΔ μεταβίβασε 24.507.519 Μετοχές ΟΤΕ στην DΤ σύμφωνα με την Παράγραφο 6.1 της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, βάσει της οποίας το ΕΔ έλαβε το δικαίωμα να ζητήσει από την DΤ την αγορά Μετοχών ΟΤΕ από το ΕΔ που αντιπροσώπευαν πέντε τοις εκατό (5%) των μετοχών αυτών στην τιμή των είκοσι επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 27,50) ανά Μετοχή ΟΤΕ, (Ζ) Στις 11 Ιουλίου 2011 το ΕΔ μεταβίβασε 49.015.038 Μετοχές ΟΤΕ στην DΤ σύμφωνα με την Παράγραφο 6.2 της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, βάσει της οποίας το ΕΔ έλαβε το δικαίωμα να ζητήσει από την DΤ την αγορά Μετοχών ΟΤΕ από το ΕΔ που αντιπροσώπευαν δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών αυτών σε τιμή που υπολογιζόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της Παραγράφου 6.2(a) της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών. (Η) Στις 4 Απριλίου 2009, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν. 3371/2005 και των άρθρων 1 και 2 παρ. 4 και 5 του Ν. 3655/2008, το ΕΔ μεταβίβασε στο «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ», ως καθολικό διάδοχο του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αγ. Κωνσταντίνου 8) (εφεξής το «ΙΚΑ»), 19.606.015 Μετοχές ΟΤΕ (εφεξής οι «Μετοχές ΙΚΑ ΟΤΕ») σύμφωνα με τους όρους και υποκείμενη στις προϋποθέσεις της συμφωνίας για τη μεταβίβαση άυλων ονομαστικών μετοχών άνευ ανταλλάγματος (εφεξής η «Συμφωνία ΕΔ-ΙΚΑ»). (Θ) Κατόπιν των ανωτέρω, η DΤ διαθέτει 196.060.156 Μετοχές ΟΤΕ με δικαίωμα ψήφου, το ΕΔ διαθέτει 29.409.027 Μετοχές ΟΤΕ με δικαίωμα ψήφου και το ΙΚΑ διαθέτει 19.757.867 Μετοχές ΟΤΕ με δικαίωμα ψήφου. (Ι) Σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης (εφεξής το «ΜΣ») μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ενεργώντας για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας), του ΕΔ και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο επισυνάπτεται στην Συμφωνία Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με ημερομηνία 19 Αυγούστου 2015, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ΕΔ, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, όπως κυρώθηκε δυνάμει του Ν. 4336/2015 του Ελληνικού Κράτους, το ΕΔ δεσμεύτηκε να διευκολύνει την διαδικασία αποκρατικοποίησης όπως περιγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης που εγκρίθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στις 30 Ιουλίου 2015, όπως επικαιροποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2016 (εφεξής το «ΕΠΑ»). (Κ) Το ΕΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι επιπλέον 24.507.520 Μετοχές ΟΤΕ (από το σύνολο των 29.409.027 Μετοχών ΟΤΕ που διαθέτει το ΕΔ) θα πρέπει να αποκρατικοποιηθούν και για τον σκοπό αυτό οι εν λόγω Μετοχές ΟΤΕ (εφεξής οι «Μετοχές ΤΑΙΠΕΔ ΟΤΕ») θα πρέπει να μεταβιβαστούν στο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ»), ένα ταμείο ειδικού σκοπού που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 του Ελληνικού Κράτους, όπως ισχύει, και που εδρεύει στην Αθήνα (Οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου). (Λ) Σύμφωνα με την απόφαση 258/2016 (ΦΕΚ 3236/Β/08-10-2016), η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (η «ΔΕΑΑ») ενέκρινε (i) την τροποποίηση της Συμφωνία Μετόχων και (ii) εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών όπως προβεί σε έγκριση και υπογραφή, για λογαριασμό του ΕΔ, της Συμφωνίας σύμφωνα με την παράγραφο 1(γ) του άρθρου 4 του Νόμου 3049/2002. ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη συμφωνούν τα ακόλουθα: 1.Ορισμοί και Ερμηνεία 1.1. Ορισμοί Στην παρούσα Συμφωνία και στα Παραρτήματα αυτής, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την ακόλουθη έννοια: «Χρηματιστήριο» θα έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «Αρχή» νοείται οποιαδήποτε κυβέρνηση, κρατικός, υπερεθνικός ή άλλος ρυθμιστικός / κανονιστικός φορέας, οποιοδήποτε δικαστήριο, διαιτητικό δικαστήριο και οποιαδήποτε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης μη περιοριστικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («ΕΚ»), οποιασδήποτε Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής αρχής ανταγωνισμού. «Εργάσιμη Ημέρα» νοείται η ημέρα (εκτός του Σαββάτου και της Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν γενικώς για συναλλαγές στην Ελλάδα και τη Γερμανία. «ΕΚ» νοείται η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. «Συναίνεση» νοείται οποιαδήποτε συναίνεση, άδεια, έγκριση, εξουσιοδότηση εταιρικής ή άλλης φύσεως, εξαίρεση, υποβολή, καταχώριση ή εγγραφή, αδειοδότηση ή εντολή, σε κάθε περίπτωση εταιρική, ρυθμιστική/κανονιστική ή άλλη απαραίτητη για την εκτέλεση και εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας Συμφωνίας, και αναφορές στην παρούσα Συμφωνία σε «λήψη Συναινέσεων» θα ερμηνεύονται αναλόγως. «Ελλάδα» νοείται η Ελληνική Δημοκρατία, και «Ελληνικό/ός/ή» θα ερμηνεύεται αναλόγως. «Υφιστάμενο Κεφάλαιο» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «Υφιστάμενες Μετοχές» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «ΔΕΕ» έχει την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 12. «Κανόνες ΔΕΕ» έχουν την έννοια που δίδεται στο Άρθρο 12. «ΔΕΑΑ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «ΔΕΑ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «ΟΤΕ» έχει την έννοια που δίδεται στο Προοίμιο. «Μετοχές του ΟΤΕ» νοούνται οι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου που εκάστοτε εκδίδονται από τον ΟΤΕ και συμπεριλαμβάνουν τις Υφιστάμενες Μετοχές. «Παράγραφος» νοείται παράγραφος της Συμφωνίας. «Διαδικασίες» νοούνται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, διαμάχη, διαφορά, νομική ενέργεια, διαδικασία ή αξιώσεις οποιασδήποτε φύσεως. «Καταστατικό» νοείται το καταστατικό της Εταιρίας, ως ισχύει κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και ως εκάστοτε ισχύει. «Φόροι» νοούνται όλοι οι φόροι οποιασδήποτε φύσεως, χαρτόσημα ή άλλα τέλη, εισφορές, συνεισφορές ή χρεώσεις που επιβάλλονται, εισπράττονται ή υπολογίζονται ως προς οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. «Φορολογική Αρχή» νοείται οποιαδήποτε κρατική ή άλλη αρχή στην Ελληνική Δημοκρατία ή στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας με αρμοδιότητα και εξουσία επιβολής Φόρων. 1.2 Ερμηνεία Στην παρούσα Συμφωνία, με εξαίρεση όπου το πλαίσιο ορίζει διαφορετικά: 1)Οποιαδήποτε αναφορά σε παράγραφο ή διάταξη παραπέμπει στη σχετική Παράγραφο ή Άρθρο της παρούσας Συμφωνίας. 2)οι τίτλοι των διατάξεων περιλαμβάνονται μόνο για λόγους διευκόλυνσης και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας. 3)χρήση του ενικού περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα. 4)χρήση ενός γένους περιλαμβάνει και τα άλλα γένη. 5)οποιαδήποτε αναφορά σε «πρόσωπα» περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα, οντότητες (ανεξαρτήτως αν έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα), οργανισμούς, κυβερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες και οποιουσδήποτε άλλους παρόμοιους φορείς. 6)οποιαδήποτε αναφορά στον Νόμο νοείται ως παραπομπή σε Ελληνικό νόμο και 7)οποιαδήποτε αναφορά σε Νόμο, οποιοδήποτε άλλο νόμο, νομοθέτημα, νομική διάταξη, κανόνα ή κανονισμό, δευτερεύοντα νομοθετικά μέτρα ή εφαρμοστικούς νόμους («νομοθεσία») νοείται ότι παραπέμπει στην εν λόγω νομοθεσία όπως τροποποιείται εκάστοτε και σε οποιαδήποτε νομοθεσία που θεσπίζει ή κωδικοποιεί (με ή άνευ τροποποιήσεως) οποιαδήποτε εν λόγω νομοθεσία. 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 2.1 Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Συμφωνίας Μετόχων, τα Μέρη δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνούν να τροποποιήσουν το άρθρο 21 της Συμφωνίας Μετόχων ως ακολούθως: «Τα Μέρη συμφωνούν ότι καμία τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση από την παρούσα Συμφωνία ή από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προσηκόντως από ή για λογαριασμό εκάστου Μέρους. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, τα Μέρη ρητό συμφωνούν ότι οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση δεν θα απαιτεί περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με την κύρωση δυνάμει νόμου ή με άλλο τρόπο, και ότι αληθής συμβατική βούληση τους, για την αναβλητική αίρεση υπό το Άρθρο 18.1.1 της παρούσας Συμφωνίας, είναι τα αποτελέσματα της να εξαντλούνται με την εκπλήρωση της αφέσεως αυτής και, μόλις εκπληρωθεί, δεν θα παράγει οποιαδήποτε νομικά αποτελέσματα σε οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση της παρούσας Συμφωνίας, ενώ δια της εκπλήρωσης αυτής της αναβλητικής αίρεσης υπό το Άρθρο 18.1.1 η Συμφωνία δεν αποκτά την ισχύ νόμου». 2.2 Οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Μετόχων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. 3.ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ 3.1 Η παρούσα Συμφωνία θα ισχύει μετά την εκπλήρωση της ακόλουθης αναβλητικής αίρεσης (οι «Προαπαιτούμενοι Όροι»), δηλαδή αφού κυρωθεί διό νόμου η παρούσα Συμφωνία από τη Βουλή των Ελλήνων. Προς άρση πάσης αμφιβολίας, ο Προαπαιτούμενος Όρος θα εκπληρωθεί κατά την ημέρα κύρωσης και όχι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του απαιτούμενου κυρωτικού νόμου στην επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ΕΔ. Η κύρωση αυτή θα λειτουργεί ως ο προαπαιτούμενος όρος χωρίς, καμία επιρροή στη μορφή της Συμφωνίας. 3.2 Κάθε Μέρος θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα Συμφωνία με κοινοποίηση προς τα άλλα Μέρη αν ο Προαπαιτούμενος Όρος που ορίζεται στο Άρθρο 3 δεν εκπληρωθεί μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2016. 4.ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 4.1 Το ΕΔ δια της παρούσης διαβεβαιώνει την DΤ ότι η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας από το ΕΔ και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που προβλέπονται από την παρούσα και όλα τα έγγραφα και οι τίτλοι που υπογράφονται ή θα υπογραφούν σύμφωνα με την παρούσα έχουν νομίμως εγκριθεί από το ΕΔ. 4.2 Η DΤ δια της παρούσης διαβεβαιώνει στα άλλα Μέρη ότι: 1)έχει συσταθεί νόμιμα, υφίσταται έγκυρα και λειτουργεί προσηκόντως σύμφωνα με τους νόμους της δικαιοδοσίας της έδρας της και διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα, δύναμη και εξουσία να αναλαμβάνει και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή τίτλο που σχετίζεται με αυτή. (β) έχει λάβει όλες τις Συναινέσεις που είναι απαραίτητες ή απαιτούνται ώστε η DΤ να μπορεί να υπογράφει και εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή τίτλο που σχετίζεται με αυτή, και οι Συναινέσεις αυτές παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή, και καμία περαιτέρω ενέργεια δεν είναι απαραίτητη ή δεν απαιτείται από την πλευρά της DΤ για την έγκριση της παρούσας Συμφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή τίτλου σχετικού με αυτή και (γ) η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας από την DΤ και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της που προκύπτουν από την παρούσα και όλα τα έγγραφα και οι τίτλοι που υπογράφονται ή θα υπογραφούν σύμφωνα με την παρούσα έχουν εγκριθεί νομίμως από την DΤ. 5.ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 5.1. Σύμφωνα με το άρθρο 5.2 κατωτέρω, τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να τηρήσουν εμπιστευτική και να διασφαλίσουν ότι τα αντίστοιχα στελέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και επαγγελματίες και λοιποί σύμβουλοι θα τηρήσουν εμπιστευτική, οποιαδήποτε πληροφορία και υλικό (εφεξής οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»)που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία και οποιαδήποτε συμφωνία καταρτίστηκε ή ρύθμιση συνομολογήθηκε σύμφωνα με την παρούσα (εφεξής οι «Εμπιστευτικές Πληροφορίες»). 5.2. Τα Μέρη κατανοούν πως θα απαιτηθεί πλήρης διαφάνεια ως προς το περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας και ως προς κάθε σχετική πληροφορία συμπεριλαμβανομένων και των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, για τους σκοπούς της κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας από τη Βουλή των Ελλήνων. 5.3. Κανένα Μέρος δεν θα κάνει οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση ή δεν θα εκδώσει οποιαδήποτε εγκύκλιο σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή για οποιοδήποτε δευτερεύον θέμα μετά την ημερομηνία της παρούσης δίχως να έχει προηγουμένως συμβουλευθεί το άλλο Μέρος πρώτα και εφόσον τα Μέρη έχουν προσηκόντως λάβει υπόψη τους οποιαδήποτε σχόλια γίνουν από το άλλο Μέρος. 5.4 Το παρόν Άρθρο Άρθρο 5 δεν θα ισχύει ως προς: (α) πληροφορίες που είναι ή καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό (όχι ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος Άρθρου 5), (β) τη γνωστοποίηση από Μέρος Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ή της Ομάδας Εργασίας του Εurοgrοup (Εurο Wοrking Grοup), (γ) τη γνωστοποίηση από Μέρος Εμπιστευτικών Πληροφοριών στους επαγγελματίες συμβούλους του, στα μέλη των διοικητικών τους συμβουλίων, αντιπροσώπους/πληρεξουσίους ή υπαλλήλους, κατά περίπτωση, που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες κατά την εύλογη κρίση του οικείου Μέρους για σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν θα κάνουν χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, (δ) τη γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών στο βαθμό που η γνωστοποίηση απαιτείται από το νόμο ή από οποιοδήποτε δικαστήριο της αρμόδιας χώρας, ή από δεσμευτική δικαστική απόφαση, διαταγή ή διάταξη οποιασδήποτε αρμόδιας Αρχής για τους σκοπούς λήψης οποιασδήποτε Συναινέσεως ή άλλως, κατόπιν διαβούλευσης με το έτερο Μέρος, ή (ε) τη γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών σε οποιαδήποτε Φορολογική Αρχή, στο βαθμό που ευλόγως απαιτείται για τους σκοπούς των φορολογικών υποθέσεων του σχετικού Μέρους ή οποιουδήποτε μέλους του ομίλου του. 5.5. Έκαστο Μέρος θα ενημερώνει οποιαδήποτε στελέχη, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους / πληρεξουσίους ή επαγγελματίες ή άλλους συμβούλους του, κατά περίπτωση, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την παρούσα Συμφωνία, ή οποιονδήποτε άλλο, στον οποίο παρέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες, πως οι εν λόγω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές, και θα τους δίδει την εντολή: (α) να τηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές, και (β) να μην τις αποκαλύπτουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (εξαιρουμένων των προσώπων στα οποία αυτές έχουν ή ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Άρθρου 5). 6.ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 6.1. Οποιαδήποτε Ειδοποίηση, αξίωση, απαίτηση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή επικοινωνία προς επίδοση! ή αποστολή σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή με οποιαδήποτε Διαδικασία (η κάθε μία στο εξής “Ειδοποίηση”) θα είναι έγγραφη και θα δύναται να παραδίδεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή πρώτης τάξεως ή με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Μέρος στο οποίο απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και την ηλεκτρονική του διεύθυνση που ορίζονται κατωτέρω ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση ενδέχεται να έχει κοινοποιήσει το ένα Μέρος στο άλλο Μέρος πέντε (5) Εργάσιμε Ημέρες πριν από την αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας σύμφωνα με την παρούσα Παράγραφο 6, με τη σημείωση «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ». 1)Τα στοιχεία επικοινωνίας της DΕUΤSCΗΕ ΤΕLΕΚΟΜ ΑG είναι: Διεύθυνση: Friedrich-Εbert-Αlfee 140, 53113, Βόννη, Γερμανία Τηλ.:+49 228 181 44070 Φαξ: +49 228 181 74006 Εmail: Αxel.Luetzner@telekοm.de Υπ’ όψη: Αxel L?tzner με κοινοποίηση στην: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ Διεύθυνση: Οδός Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 106 71, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: +30 210 3607 811 Φαξ: + 30 210 3600 069 Ε-mail: npimblis@kοutalidis.ar και nsalakas@kοutalidis.gr Υπ’ όψη: Νίκου Πιμπλή και Νίκου Σαλακά 2)Τα στοιχεία επικοινωνίας του Ελληνικού Δημοσίου είναι: Υπουργείο Οικονομικών Γραφείο Υπουργού Διεύθυνση: Οδός Νίκης, αρ. 5-7 Αθήνα, 10563 Τηλ.: +30 210 33 32607, +30 210 33 32616 Φαξ: +30 210 - 33 32 608 Εmail: min.secretary@minfin.ar, minister@minfin.gr Υπ’ όψη: Διευθυντή με κοινοποίηση στο: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών Διεύθυνση: Οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 8 Αθήνα 10184 Τηλ.: +30 - 210 3375810, +30 210 3375819 Φαξ.: +30 210 33 75 917 Εmail: priνatizatiοn@minfin.qr Υπόψη: Προϊσταμένου Μονάδας 6.2. Οποιαδήποτε Ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει επιδοθεί: 1)εφόσον παραδίδεται, την ημερομηνία παράδοσης όταν παραδίδεται πριν από τις 13.00 σε Εργάσιμη Ημέρα και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις 10.00 της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας της παράδοσης, ή 2)εφόσον ταχυδρομείται, την ημερομηνία παραλαβής όταν λαμβάνεται πριν από τις 15.00 σε Εργάσιμη Ημέρα και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις 10.00 της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας της παραλαβής, ή 5)εφόσον αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την ημερομηνία διαβίβασης, όταν διαβιβάζεται πριν από τις 13.00 σε Εργάσιμη Ημέρα, και, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, στις 10.00 της Εργάσιμης Ημέρας που έπεται της ημέρας διαβίβασης, υπό την προϋπόθεση ότι παραλήφθηκε σε ευανάγνωστη μορφή. 6.3. Για την απόδειξη επίδοσης Ειδοποίησης θα αρκεί να αποδειχθεί πως διενεργήθηκε η παράδοση ή ότι ο φάκελος που περιείχε την Ειδοποίηση στάλθηκε στην ορθή διεύθυνση και παραλήφθηκε ή ότι η τηλεομοιοτυπία ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στάλθηκε στα ορθά στοιχεία και διαβιβάστηκε και παραλήφθηκε σε ευανάγνωστη μορφή, κατά περίπτωση, και πάντα στη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στην Παράγραφο 6. 7.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 7.1 Καμία τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση από την παρούσα Συμφωνία ή από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας δεν θα ισχύει εκτός αν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται προσηκόντως από ή για λογαριασμό εκάστου Μέρους. Προς άρση πάσης αμφιβολίας τα Μέρη ρητά συμφωνούν ότι για την εν λόγω τροποποίηση, διαφοροποίηση ή παραίτηση δεν θα απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες αναφορικά με τον τύπο της, με την έννοια του άρθρου 160 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (συμπεριλαμβανομένης της μη κύρωσης οποιασδήποτε τέτοιας τροποποίησης, διαφοροποίησης ή παραίτησης δυνάμει νόμου ή με άλλο τρόπο) και ότι αληθής συμβατική βούλησή τους είναι η αναβλητική αίρεση υπό το Άρθρο 3.1 της παρούσας Συμφωνίας να μην έχει επιρροή ως προς τη μορφή της παρούσας Συμφωνίας. 8.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 8.1 Η παρούσα Συμφωνία περιέχει τη συνολική συμφωνία μεταξύ των Μερών σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προηγούμενης συμφωνίας οποιουδήποτε είδους μεταξύ των Μερών σε σχέση με το ίδιο θέμα. 9.ΓΛΩΣΣΑ 9.1 Η παρούσα Συμφωνία καταρτίστηκε στην Αγγλική γλώσσα και όλες οι Ειδοποιήσεις μεταξύ των Μερών θα διενεργούνται στα Αγγλικά. 10.ΕΚΧΩΡΗΣΗ 10.1 Η παρούσα συμφωνία αφορά προσωπικά τα Μέρη και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις οιουδήποτε εκ των Μερών δεν δύνανται να εκχωρηθούν ή αναληφθούν ή άλλως μεταβιβαστούν δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ετέρου Μέρους. 11.ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 11.1. Έκαστο Μέρος φέρει το βάρος των δικών του Φόρων, εξόδων, προμηθειών, δαπανών και άλλων χρεώσεων παρόμοιας φύσης σε σχέση με την προετοιμασία, κατάρτιση, συνομολόγηση και υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και των εγγράφων που θα συνομολογηθούν βάσει της παρούσας. 11.2. Τυχόν αδυναμία ή καθυστέρηση Μέρους να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα, εξουσία ή να ζητήσει οποιαδήποτε θεραπεία σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία (το καθένα στο εξής: το «Δικαίωμα») δεν θεωρείται ως παραίτηση από το εν λόγω Δικαίωμα, ούτε η εν όλω ή εν μέρει άσκηση οποιουδήποτε Δικαιώματος εμποδίζει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση του εν λόγω Δικαιώματος ή την άσκηση οποιουδήποτε άλλου Δικαιώματος. Τυχόν ρητή παραίτηση από δικαίωμα σε σχέση με παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα θεωρείται παραίτηση από δικαίωμα σε περίπτωση τυχόν επόμενης παραβίασης. 11.3. Εφόσον οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας είναι ή καταστεί, μερικώς ή ολικώς, άκυρη, ανίσχυρη ή μη εκτελεστή σε οποιοδήποτε βαθμό ή για οποιοδήποτε λόγο, η εγκυρότητα, ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων (ή του υπολοίπου της εν λόγω διάταξης) δεν θα επηρεάζονται από το εν λόγω γεγονός. Η εν λόγω διάταξη θα θεωρείται ότι παύει να ισχύει ή ότι υπόκειται σε επακόλουθες τροποποιήσεις όπως ενδεχομένως απαιτείται. 11.4. Έκαστο Μέρος αναλαμβάνει έναντι του έτερου Μέρους να εκπληρώνει καλόπιστα το σύνολο των υποχρεώσεων του με αυστηρή συμμόρφωση προς τον κάθε όρο και προς όλους τους όρους και διατάξεις που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία. 12.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 12.1 Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία θα επιλύεται οριστικά βάσει των Κανόνων Διαιτησίας (οι «Κανόνες ΔΕΕ») του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου («ΔΕΕ») από τρεις (3) διαιτητές, ένας από τους οποίους θα ορίζεται από την DΤ και ένας από το ΕΔ, και ο τρίτος (ο οποίος θα προεδρεύει του Διαιτητικού Δικαστηρίου) θα ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΔΕΕ, σύμφωνα με τους Κανόνες ΔΕΕ. Ως τόπος της διαιτησίας ορίζεται η Γενεύη, Ελβετία και ως γλώσσα της διαδικασίας ορίζεται η Αγγλική γλώσσα. Η διαιτητική απόφαση που εκδίδεται από το Διαιτητικό Δικαστήριο θεωρείται οριστική και δεσμευτική, χωρίς δυνατότητα προσφυγής σε εθνικά δικαστήρια, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο. 13.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 13.1 Η παρούσα Συμφωνία και οποιεσδήποτε μη συμβατικές διαφορές που προκύπτουν από αυτή θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα Μέρη υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία σε δύο (2) πρωτότυπα την ημέρα και χρονολογία που αναγράφεται πρώτη ανωτέρω και έκαστο Μέρος έλαβε ένα (1) πρωτότυπο. Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Deutsche Τelekοm ΑG Από: Από: Ονοματεπώνυμο: Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Ιδιότητα: Τόπος: Τόπος: Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Άρθρο 26 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων ή να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα». Άρθρο 27 Το άρθρο 87 του Ν. 4413/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την υλοποίηση των διατάξεων του Π.δ. 100/2013 (Α΄ 135) με τίτλο «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας» σύμφωνα με τις οποίες το Τμήμα που προκύπτει από τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευόμενων Τμημάτων για λόγους διευκόλυνσης της ολοκλήρωσης των σπουδών των σπουδαστών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, που συγχωνεύθηκε με το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, δημιουργώντας το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Χαλκίδα, οι σπουδαστές από τη δημοσίευση του νόμου, δύνανται να παρακολουθούν και να δίνουν τις προβλεπόμενες εξετάσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας στη Χαλκίδα». Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-10-21 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/199
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. 2017/4509 2017
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Κατανομή οργανικών θέσεων εισαγγελικών λειτουργών στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας. 2016/132 2016
Κατανομή νέων και ανακατανομή υφισταμένων οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας. 2017/32 2017