ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4431

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-11-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-11-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-11-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεργασία στους τομείς Έρευνας και Διάσωσης, που υπεγράφη στην Αθήνα, στις 13 Οκτωβρίου 2014, το κείμενο της οποίας, σε πρωτότυπο στην ελληνική, έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενες ως τα Συμβαλλόμενα Μέρη), Επιθυμώντας να βελτιώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο Χωρών, στη βάση της ισότητας και του αμοιβαίου συμφέροντος, Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα για περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην Ανατολική Μεσόγειο, Επιθυμώντας να υποστηρίξουν τις ενέργειες ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979 και των Παραρτημάτων αυτής και της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 και των Πρωτοκόλλων της, όπως έχουν τροποποιηθεί, ειδικότερα δε του Κεφαλαίου V αυτής, Συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Όροι και Ορισμοί 1.«Φάση Κίνδυνου» σημαίνει μία κατάσταση όπου υφίσταται εύλογη βεβαιότητα ότι ένα πλοίο ή πρόσωπο απειλείται από σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο και απαιτεί άμεση συνδρομή. 2.«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει - στην Ελληνική Δημοκρατία - το Υπουργείο Ναυτιλίας, και Αιγαίου/ Ελληνική Ακτοφυλακή και - στην Κυπριακή Δημοκρατία - το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. 3.«Περιοχή Έρευνας και Διάσωσης» (Περιοχή SΑR) σημαίνει μία περιοχή καθορισμένης έκτασης, εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης. 4.«Έρευνα» σημαίνει μία επιχείρηση, η οποία συνήθως συντονίζεται από ένα συντονιστικό ή περιφερειακό κέντρο διάσωσης που διαθέτει κατάλληλο προσωπικό και εγκαταστάσεις για τον εντοπισμό προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο. 5.«Διάσωση» σημαίνει μία επιχείρηση για τη διάσωση προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, την παροχή πρώτων βοηθειών ή την κάλυψη άλλων αναγκών και τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος. 6.«Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνουν την πραγματοποίηση παρακολούθησης κινδύνου, την επικοινωνία, το συντονισμό και τη διενέργεια Έρευνας και Διάσωσης, περιλαμβανομένης της παροχής ιατρικών συμβουλών, πρώτων βοηθειών ή εκκένωσης για ιατρικούς λόγους, χρησιμοποιώντας δημόσια και ιδιωτικά μέσα, όπως συνεργαζόμενων αεροσκαφών, πλοίων και άλλων ευκολιών. 7.«Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης» (JRCC) και «Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης» (RCC) σημαίνει τις μονάδες που είναι υπεύθυνες για την προώθηση της αποτελεσματικής οργάνωσης υπηρεσιών Έρευνας και Διάσωσης καθώς και για το συντονισμό της διενέργειας των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης εντός της αντίστοιχης Περιοχής SΑR της Ελλάδας και της Κύπρου. 8.«Υποκέντρο Διάσωσης» και «Υποκέντρο Έρευνας και Διάσωσης» σημαίνει τις μονάδες που ανήκουν επιχειρησιακά σε κάποιο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (JRCC) ή Συντονιστικό Κέντρο Διάσωσης (RCC) οι οποίες έχουν συσταθεί προκειμένου να δρουν συμπληρωματικά των τελευταίων εντός μίας Περιοχής SΑR. 9.«Μονάδα Διάσωσης» σημαίνει οποιαδήποτε μονάδα αποτελούμενη από καταρτισμένο προσωπικό και η οποία διαθέτει εξοπλισμό κατάλληλο για την άμεση διενέργεια επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης. Άρθρο 2 Δικαιοδοσία1.Η παρούσα Συμφωνία, διέπει τα αμοιβαία δικαιώματα, και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών που σχετίζονται με τη ναυτική Έρευνα και Διάσωση. 2.Όι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θίγουν καμία από τις παρούσες ή μελλοντικές αξιώσεις και τις νομικές θέσεις οποιουδήποτε Μέρους που σχετίζονται με θέματα δικαίου της θάλασσας καθώς και με τη φύση κάι το βαθμό της δικαιοδοσίας του παράκτιου κράτους και της δικαιοδοσίας του κράτους σημαίας που αξιώνει κάθε Μέρος. 3.Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SΑR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FΙR) Αθηνών. Η Περιοχή Έρευνας Διάσωσης (Περιοχή SΑR) εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας συμπίπτει με την Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων (FΙR) Λευκωσίας. 4.Η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες Περιοχές SΑR, οι οποίες συμπίπτουν με τις Περιοχές Πληροφόρησης Πτήσεων (FΙR) Αθηνών και Λευκωσίας, είναι η γραμμή που διαχωρίζει τις αντίστοιχες FΙR, σύμφωνα με τις Περιφερειακές Συμφωνίες Αεροναυτιλίας της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (1950, 1952, 1958), και συνδέει τα ακόλουθα σημεία: 36°05΄Ν - 030°00΄Ε, 33ο30΄Ν -030°00΄ Ε. Άρθρο 3 ΕιδοποίησηΑιτήματα για συνδρομή ή συμμετοχή στην οργάνωση επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους υποβάλλονται από το JRCC Πειραιά προς το JRCC Λάρνακας και από το JRCC Λάρνακας προς το JRCC Πειραιά. Άρθρο 4 Συντονισμός1.Οι επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης εντός της Περιοχής SΑR της Ελλάδας συντονίζονται από το JRCC Πειραιά ενώ οι επιχειρήσεις εντός της περιοχής αρμοδιότητας (Περιοχής SΑR) της Κύπρου συντονίζονται από το JRCC Λάρνακας. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αρμόδια πρόσωπα του αντίστοιχου RCC να επικοινωνούν απευθείας με τα αρμόδια πρόσωπα στο έτερο RCC, όπως κρίνεται απαραίτητο, σχετικά με τις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης. 3.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με το παρόν συμφωνούν και εξουσιοδοτούν τα αρμόδια RCC να προβαίνουν σε απευθείας συνεννοήσεις με σκοπό τη διασφάλιση του συντονισμού των επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης που διεξάγονται στις αντίστοιχες Περιοχές Έρευνας και Διάσωσης, εφόσον κάτι τέτοιο υπαγορεύεται από τις περιστάσεις, προκειμένου να παρασχεθεί επιτυχής συνδρομή σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Άρθρο 5 Αποδοχή Εισόδου 1.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα πραγματοποιήσει αποτελεσματικές προετοιμασίες που διασφαλίζουν ότι οι μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους θα γίνουν δεκτές (στην περιοχή ευθύνης του άλλου Μέρους) προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Ελλάδας, GΕΝ 1.7-1 και ΕΝR 1.10. και το Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών της Κύπρου ΕΝR 1.10-1 αντιστοίχως. Αιτήματα εισδοχής στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο και το Άρθρο 4 της παρούσας Συμφωνίας. 2.Κατόπιν αιτήματος του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους για αποδοχή συμμετοχής στις επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης, το RCC του αιτούντος Μέρους ειδοποιεί το RCC του άλλου Μέρους σχετικά με τον αριθμό, και τη βασική περιγραφή των μονάδων διάσωσης που αναμένεται να εισέλθουν στην Περιοχή SΑR. 3.Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη εξουσιοδοτούν τα αντίστοιχα RCC τους να εκδίδουν άδειες προς τις μονάδες διάσωσης του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για συμμετοχή σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στις Περιοχές SΑR αυτών, εφόσον η εν λόγω συμμετοχή ζητείται από το Μέρος στην Περιοχή SΑR του οποίου διεξάγεται η επιχείρηση. Άρθρο 6 Μονάδες Διάσωσης Για λόγους διευκόλυνσης της αναγνώρισης των μονάδων διάσωσης από τη Συντονιστική Αρχή κάθε Μέρους, κάθε εθνική Αρχή Συντονισμού Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης θα γνωστοποιήσει το διεθνές διακριτικό σήμα κλήσης και τα μέσα επικοινωνίας των εν λόγω μονάδων. Άρθρο 7 Ανταλλαγή Πληροφοριών 1.Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνουν περιοδικά, σχετικά, με την τοποθεσία του RCC και των Υποκέντρων, τις μονάδες διάσωσης και τον εξοπλισμό, τα χαρακτηριστικά απόδοσης και τη διαθεσιμότητα, τα ονόματα των υπευθύνων καθώς και σχετικά με τη μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ τους ενώ θα ανταλλάσσουν και επιχειρησιακά σχέδια και σειρές δράσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν περιστατικά κινδύνου διαφόρων ειδών. 2.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σε περίπτωση αλλαγής των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, θα ενημερώσουν, το ταχύτερο δυνατόν, το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος σχετικά με τις ανωτέρω αλλαγές. 3.Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να ενημερώνει πλήρως και άμεσα το άλλο Μέρος σχετικά με όλες τις αμοιβαίου ενδιαφέροντος επιχειρήσεις SΑR, ή σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση ευκολιών του άλλου Μέρους. 4.Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη διαδικασιών και τεχνικών Έρευνας και Διάσωσης, καθώς και για την ανταλλαγή συναφών πληροφοριών σχετικών με την Έρευνα και Διάσωσης ή επικοινωνιών. Άρθρο 8 ΧρηματοδότησηΚάθε Συμβαλλόμενο Μέρος κανονικά θα χρηματοδοτεί τις δικές του δραστηριότητες που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν εκ των προτέρων διαφορετικά μεταξύ τους, και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιτρέψει σε ένα ζήτημα απόδοσης εξόδων να καθυστερήσει την ανταπόκριση προς τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου. Άρθρο 9 Συναντήσεις Εκπροσώπων Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι οι εκπρόσωποι των αντιστοίχων Αρχών που είναι αρμόδιες σε θέματα οργάνωσης Έρευνας και Διάσωσης θα συναντώνται όπως κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αναπτύσσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Άρθρο 10 ΑσκήσειςΤα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να σχεδιάζουν και διεξάγουν ασκήσεις Έρευνας και Διάσωσης επί προσομοιωμένων συμβάντων έτσι ώστε οι οργανισμοί ερευνάς και διάσωσης των Μερών να εκπαιδεύονται στη μεταξύ τους συνεργασία, Άρθρα 11 Θέση σε Ισχύ 1.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας εκ των δύο ειδοποιήσεων διά της διπλωματικής οδού, στην οποία θα αναφέρεται ότι τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία καθενός από αυτά για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστη χρονική περίοδο. Άρθρο 12 ΤροποποιήσειςΗ παρούσα Συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί, με αμοιβαία συναίνεση των Συμβαλλόμενων Μερών κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε εκ των δύο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις ή αλλαγές τίθενται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 11, παρ. 1. Άρθρο 13 ΚαταγγελίαΗ παρούσα Συμφωνία δύναται να καταγγελθεί οποτεδήποτε εγγράφως διά της διπλωματικής οδού. Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της παύει τρεις μήνες μετά την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης καταγγελίας από οποιοδήποτε εκ των Μερών. Άρθρο 14 Ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώσουν για την παρούσα Συμφωνία τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση του 1979. Άρθρο 15 ΚείμενοΈγινε στη Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2014 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική, σε δύο κείμενα που είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ? ? ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ Αντιπρόεδρος Υπουργός Εξωτερικών της Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
  Η εφαρμογή του άρθρου 2Α του Ν. 4339/2015, όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4367/2016 (Α΄ 19), αναστέλλεται μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των υπ’ αριθμ. 4297/2016 (Β΄ 518), 7984/2016 (Β΄ 1009) και 7230/2016 (Β΄ 930) αποφάσεων του Υπουργού Επικρατείας και της υπ’ αριθμ. 7577/2016 απόφασης των Υπουργών Επικρατείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων (Β΄ 985), όπως ισχύει.
Άρθρο 3
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) η λέξη «αιτιολογημένη» αντικαθίσταται από τη λέξη «σύμφωνη».
Άρθρο 4
1.  
  Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) πριν από τη λέξη «γνώμη» προστίθεται η λέξη «σύμφωνη».
Άρθρο 5
1.  
  Σε περίπτωση που σε αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, οριστούν από την οικεία διεθνή ομοσπονδία, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία της, ειδικά όργανα διοίκησης, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και με συγκεκριμένη εντολή για την αντιμετώπιση εκτάκτων και εξαιρετικών καταστάσεων, τα εν λόγω ειδικά όργανα αναλαμβάνουν άμεσα, με μόνη την πράξη ορισμού τους από τη διεθνή ομοσπονδία, όλες τις αναγκαίες για την εκτέλεση της εντολής τους αρμοδιότητες και υποκαθιστούν τα καταστατικά όργανα της ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 2725/1999 και των καταστατικών διατάξεων της ομοσπονδίας.
Άρθρο 6
1.  
  Το άρθρο 377 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4412/2016, ως εξής: α) Η περίπτωση 41 της παραγράφου 1 του άρθρου 377 καταργείται. β) Στην παράγραφο 5 του άρθρου 377 προστίθενται εδάφια ως εξής: Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι διατάξεις α) της περίπτωσης ια΄ της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α΄ 119), β) της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3139/2003 (Α΄ 100), γ) των παραγράφων 1 περίπτωση ε΄ και 2 του άρθρου 189 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες από τα αρμόδια όργανα αποφάσεις Οι φορείς της παρούσας παραγράφου μπορούν με τους οικείους Κανονισμούς να θεσπίζουν παρεκκλίσεις από την εθνική νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων για αναθέσεις άνω και κάτω των χρηματικών ορίων που προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της οικείας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των Ευρωπαϊκών κανόνων, όπως ερμηνεύονται από τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ και την Ερμηνευτική Ανακοίνωση της Επιτροπής της 1.8.2006 (ΕΕ C 179/2) .
Άρθρο 7
1.  
  Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.12.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 31.10.2016.
Άρθρο 8
1.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 38 του Ν. 4315/2014 (Α΄ 269) αντικαθίσταται ως εξής: Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται από το Ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), την υπ’ αριθμ. 2673/2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1185) και το Ν. 867/1979 (Α΄ 24), όπως ισχύουν, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/2673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2673 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/4297 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/4297 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/7230 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/7230 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/7577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/7577 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/7984 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/7984 2016
ΝΟΜΟΣ 1979/867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/867 1979
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
Περί ιδρύσεως Ταμείου ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας. 2010/3864 2010
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικ[...]" 2015/4339 2015
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνές οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. 2016/4367 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/57 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία