Κύρωση της τροποποίησης υπ’ αριθμ. 2 στη Συμφωνία Διοικητικής Φύσης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επίδειξης μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vhicule Αrien de Cοmbat sans Ρilοte, UCΑV).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 2 στη Συμφωνία Διοικητικής Φύσης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας (Α 282/20.12.2007), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 1 (Α 77/12.4.2011), περί Συνεργασίας στο πλαίσιο Τεχνολογικού Συστήματος Επιδείξεως μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους (Vhicule Αrien de Cοmbat sans Ρilοte, UCΑV), που υπογράφηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2014 από την Ελλάδα και στις 23 Μαρτίου 2015 από τη Γαλλία, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (UCΑV) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙV. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας υπέγραψαν στις 16 Ιανουαρίου 2006 για τον Έλληνα Συμβαλλόμενο και στις 11 Ιανουαρίου 2006 για τον Γάλλο Συμβαλλόμενο, μία Συμφωνία διοικητικής φύσης (παρακάτω -«ΑΑ») περί συνεργασίας στο πλαίσιο τεχνολογικού συστήματος επίδειξης μη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους (UCΑV). Η ΑΑ τέθηκε σε ισχύ ως ελληνικός νόμος στις 20 Δεκεμβρίου 2007 μετά από κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Η ΑΑ τροποποιήθηκε με την Τροποποίηση αρ. 1 που υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2010 από τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο και στις 30 Νοεμβρίου 2010 από τον Έλληνα Υψηλό Συμβαλλόμενο, με έναρξη ισχύος στις 12 Απριλίου 2011 ως ελληνικός νόμος μετά από κύρωση από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (παρακάτω «τα Μέρη») συμφώνησαν τις ακόλουθες διατάξεις. ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Οι στόχοι της παρούσας Τροποποίησης είναι: α) η μεταβολή του συνολικού ποσού όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος και του συνολικού κόστους του Προγράμματος προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αύξηση των οικονομικών συνεισφορών της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σουηδίας, της Ισπανίας και της Ελβετίας. β) η μεταβολή της συνολικής οικονομικής συνεισφοράς του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου. γ) η τροποποίηση των σχετικών οικονομικών συνεισφορών σε ποσοστά του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου και του Έλληνα Υψηλού Συμβαλλόμενου. δ) η ενημέρωση του καταλόγου των παραδοτέων εκθέσεων του Προγράμματος και των σχετικών ημερομηνιών χορήγησης, ε) η τροποποίηση του αριθμού των δυνητικών δόσεων παραγωγής και της διάρκειάς τους σε μήνες ως και της οικονομικής, συμμετοχής ανά δυνητική δόση, στ) ο καθορισμός του. τύπου της αύξησης των τιμών στο Παράρτημα Ε για τις νέες δυνητικές δόσεις, ζ) ο καθορισμός των τιμών των δεικτών m, α και ρ της παραγράφου VΙΙΙ του παραρτήματος Ε «Αύξηση των τιμών» για τις νέες δυνητικές δόσεις και η ενημέρωση των τιμών των δεικτών m και n για τη δυνητική δάση 3 προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση της διάρκειας της δόσης παραγωγής. ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η ΑΑ τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 5.1 του άρθρου V «Οικονομικές διατάξεις» αντικαθίσταται από: «5.1 Το συνολικό ποσό όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος ανέρχεται σε 440.863.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τους οικονομικούς όρους του Ιουλίου του έτους 2004. Το συνολικό ποσό όλων των μη οικονομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος εκτιμάται από τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο σε 15.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το συνολικό κόστος του Προγράμματος εκτιμάται σε 455.863.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τους οικονομικούς όρους του Ιουλίου του έτους 2004. Οι οικονομικοί όροι του Ιουλίου του 2004 είναι σύμφωνοι προς την κύρια Σύμβαση.» β) Η παράγραφος 5.3 του Άρθρου V «Οικονομικές διατάξεις» αντικαθίσταται από: «5.3 Η οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου ανέρχεται σε 203.031.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τους οικονομικούς όρους του Ιουλίου του έτους 2004. Όλα τα τέλη/φόροι, οι τόκοι επί των καθυστερημένων πληρωμών και άλλες εθνικές δαπάνες, ως και η αναθεώρηση των τιμών όσον αφορά την οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου καταβάλλονται από αυτόν επιπλέον της οικονομικής συνεισφοράς του. Η μη οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου η οποία περιλαμβάνει τις GFΕ/GFF, ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και καταβάλλεται από τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο επιπλέον της οικονομικής συνεισφοράς του.» γ) Η παράγραφος 5.5. του άρθρου V «Οικονομικές διατάξεις», αντικαθίσταται από: «5.5. Η οικονομική συνεισφορά του Έλληνα Υψηλού Συμβαλλόμενου αντιπροσωπεύει τό 4,96% του συνολικού ποσού όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος. Λόγω πρόσθετων απαιτήσεων ορισμένων Μερών, οι οποίες δεν οφείλονται στον Έλληνα Υψηλό Συμβαλλόμενο, η οικονομική συνεισφορά που προκύπτει για τον Έλληνα Υψηλό Συμβαλλόμενο αντιπροσωπεύει το 4,54% του συνολικού ποσού όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος, ως ορίζεται στο Άρθρο 5.1. Σε περίπτωση μελλοντικής φάσης παραγωγής του Νeurοn με ελληνική συμμετοχή, το ποσοστό 4,96% θα είναι η αναφορά ως προς την οικονομική συνεισφορά του Έλληνα Υψηλού Συμβαλλόμενου. Η οικονομική συνεισφορά του Γάλλου Υψηλού Συμβαλλόμενου αντιπροσωπεύει το 46,1% του συνολικού ποσού όλων των οικονομικών συνεισφορών των Μερών του Προγράμματος, ως ορίζεται στο Άρθρο 5.1. Κάθε μεταβολή ως προς την άνω κατανομή θα αποτελεί αντικείμενο τροποποίησης της παρούσας Συμφωνίας διοικητικής φύσης (ΑΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ΧΙΙΙ.» δ) Ο κατάλογος των παραδοτέων εκθέσεων του Προγράμματος του παραρτήματος Β και οι σχετικές ημερομηνίες χορήγησης αντικαθίστανται από:Παραδοτέες εκθέσεις του προγράμματος Ημ/νία χορήγησης σε εργάσιμους μήνες Ημ/νία χορήγησης* Παραδοτέες κατά τον χρόνο έναρξης του προγράμματος Τ0 08/02/2006 Συνοπτικό έγγραφο του προσχεδίου Τ0+4 08/06/2006 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 1 Τ0+7 08/10/2006 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 2 Τ0+12 08/03/2007 Παραδοτέες μετά το πέρας της φάσης σκοπιμότητας Τ0+15 08/06/2007 Συνοπτική έκθεση της επιθεώρησης όσον αφορά τή συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές Τ0+16 08/07/2007 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 3 Τ0+22 08/02/2008 Συνοπτική έκθεση της προκαταρκτικής επιθεώρησης όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές Τ0+28 08/09/2008 Παραδοτέες μετά το πέρας της φάσης συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές Τ0+36 08/05/2009 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 4 Τ0+41 08/11/2009 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 5 Τ0+52 08/11/2010 Παραδοτέες μετά το πέρας της φάσης ανάπτυξης Τ0+55 08/02/2011 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 6 Τ0+59 08/06/2011 Έκθεση ενδιάμεσης συνοπτικής επιθεώρησης 7 Τ0+64 08/12/2011 Παραδοτέες μετά το πέρας των επίγειων δοκιμών καταλληλότητας και της παρθενικής πτήσης Τ0+76 08/01/2013 Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών στο αεροσκάφος 1 Τ0+85 08/11/2013 Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών στο αεροσκάφος 2 Τ0+89 08/03/2014 Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών επίδειξης 1 Τ0+94 08/09/2014 Έκθεση επιθεώρησης δοκιμών επίδειξης 2 Τ0+98 08/01/2015 Έκθεση επί των φαινομένων δυναμικής SΕR του προγράμματος Νeurοn Τ0+102 08/05/2015 Παραδοτέες κατά τη λήξη του συμβολαίου Τ0+103 08/06/2015 (*) Ημερομηνίες που υπόκεινται σε μεταβολή ανάλογα με την πραγματική πρόοδο του Προγράμματος ε) Οι πίνακες του παραρτήματος Ε του κεφαλαίου VΙΙ «Ύψος της κύριας σύμβασης που χρηματοδοτείται από τον Έλληνα Συμβαλλόμενο» αντικαθίστανται από: Δόσεις παραγωγής Φάση Διάρκεια σε μήνες Χρονικό όριο έναρξης εργασιών Πάγια 1 16 Δυνητική 1 2 18 Τ1+15 Δυνητική 2 3 28 Τ1+24 Δυνητική 3 4 27 Τ1+49 Δυνητική 4 5 3 Τ1+71 Δυνητική 5 6 13 Τ1+69 Δυνητική 6 7 12 Τ1+88 Δόσεις παραγωγής Τίτλος Ελληνική οικονομική συνεισφορά ανά δόση (σε ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Πάγια 1 0 Δυνητική 1 2 4 000 000 Δυνητική 2 3 5 500 000 Δυνητική 3 4 9 340 000 Δυνητική 4 5 0 Δυνητική 5 6 1160 000 Δυνητική 6 7 0 Σύνολο 20 000 000 στ) Η επόμενη φράση στο παράρτημα Ε «Αύξηση των τιμών» «Ο εφαρμοστέος τύπος για τις φάσεις 1,2 και 4 είναι:» Αντικαθίσταται από: «Ο εφαρμοστέος τόπος για τις φάσεις 1,2,4 και 6 είναι:» ζ) Ο πίνακας τιμών των δεικτών m, n και ρ του παραρτήματος Ε του κεφαλαίου VΙΙΙ «Αύξηση των τιμών» τροποποιείται ως εξής: Δείκτες Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Φάση 4 Φάση 5 Φάση 6 Φάση 7 m Sw, ΡsdG2 5 7 15 15 n/a * n/a p ΑluΒ - - 18 n 11 26 37 61 n/a 61 n/a * Για την Φάση 6 η ημερομηνία ανάγνωσης είναι η ίδια με την Φάση 4 ΙV. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Η παρούσα τροποποίηση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, έκαστο συντεταγμένο στη γαλλική και την ελληνική. Αμφότερα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η τροποποίηση τίθεται σε ισχύ μετά την υπογραφή από τα δύο μέρη και ανάλογα με την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης με την οποία ο Έλληνας Υψηλός Συμβαλλόμενος ενημερώνει τον Γάλλο Υψηλό Συμβαλλόμενο ως προς την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών για την έναρξη ισχύος της παρούσας τροποποίησης.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης υπ’ αριθμ. 2 της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου ΙV αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία