ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/4445

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-12-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-12-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-12-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Ως «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής» (Εθνικός Μηχανισμός), ορίζεται ο ενιαίος οργανικός σχηματισμός, ο οποίος έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, την ενημέρωση, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζόντιων συνεκτικών πολυτομεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και δρα συνεκτικώς μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των λοιπών Υπουργείων, που ασκούν κοινωνική πολιτική, χωρίς να μεταβάλλει τις αρμοδιότητές τους ως προς την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της πολιτικής αυτής
2.  
  Ως «Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα» (Ε.ΓΠ.Σ.) νοείται το πληροφοριακό σύστημα, στο οποίο ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταχωρίζουν δεδομένα, αναφορές και στατιστικά στοιχεία, που αφορούν σε πολιτικές κοινωνικής ένταξης, κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής συνοχής, με σκοπό την παρακολούθηση των κοινωνικών πολιτικών, των προτεραιοτήτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (Ε.Σ.Κ.Ε.) και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συναφών παρεμβάσεων σε κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο.
Άρθρο 2 "Σκοπός σύστασης"
1.  
  Ο Εθνικός Μηχανισμός: α. διαπιστώνει τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών, β. συντονίζει τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, γ. παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή τους, δ. προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης με βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες, ε. συμβάλλει στην ενίσχυση της πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας, στ. τεκμηριώνει και εξειδικεύει πολιτικές και δράσεις, µμε γνώμονα τα σωρευτικά χαρακτηριστικά των ατόμων, που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και ζ. σχεδιάζει, εποπτεύει και αξιολογεί το θεσμικό πλαίσιο της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (εδάφιο 2.5.3, παρ. Γ΄, άρθρο 3 του ν. 4336/2015, Α΄ 94).
Άρθρο 3 "Επιχειρησιακοί στόχοι"
1.  
  Οι επιχειρησιακοί στόχοι του Εθνικού Μηχανισμού είναι οι εξής: α. η θεμιτή και πρόσφορη διαχείριση, διάδοση και κάθε άλλης μορφής διάθεση της πληροφορίας, μέσω του Ε.ΓΠ.Σ., από το κυβερνητικό προς το αυτοδιοικητικό επίπεδο και αντίστροφα για τη χάραξη οριζόντιων πολιτικών και τη λήψη αναγκαίων μέτρων, β. η χάραξη τοπικών και περιφερειακών πολιτικών, στη βάση των αρχών και των προτεραιοτήτων της Ε.Σ.Κ.Ε., γ. η εκπόνηση στοχευμένων ρυθμίσεων για την κοινωνική ένταξη και συνοχή, δ. η εξομάλυνση συντονιστικών δυσχερειών μεταξύ φορέων κοινωνικής πολιτικής, ιδίως δε αυτών, που προωθούν την απασχόληση, την κοινωνική φροντίδα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και ο εντοπισμός περιπτώσεων σύγχυσης ή επικάλυψης αρμοδιοτήτων και ασυμβατότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών, ε. η αξιολόγηση των μέτρων υλοποίησης της Ε.Σ.Κ.Ε., στ. η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και διάθεση των συναφών με την κοινωνική πολιτική εθνικών, κοινοτικών και άλλων πόρων, ζ. η δίκαιη χωρική κατανομή κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η. η διαμόρφωση διακριτών ρόλων και δράσεων των θεσμικών φορέων, που σχεδιάζουν και υλοποιούν την πολιτική της κοινωνικής αλληλεγγύης, θ. η διαβούλευση με φορείς κοινωνικών δράσεων σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής ένταξης και συνοχής.
Άρθρο 4 "Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μηχανισμού"
1.  
  Ο Εθνικός Μηχανισμός οργανώνεται σε δύο επίπεδα, κυβερνητικό και αυτοδιοικητικό
2.  
  Ο Εθνικός Μηχανισμός κυβερνητικού επιπέδου αποτελείται από:
 1. τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίες αποτελούν τον κεντρικό πυρήνα του Εθνικού Μηχανισμού,
 2. το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (άρθρο 6 του ν. 3106/2003, Α΄ 30), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (άρθρο 88 του ν. 3996/2011, Α΄ 170) και τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ν. 2956/2001, Α΄ 258),.
 3. τα Υπουργεία, στα οποία έχουν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με τα αντίστοιχα Σημεία Επαφής, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 9,
 4. την Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
3.  
  Ο Εθνικός Μηχανισμός αυτοδιοικητικού επιπέδου αποτελείται από:
 1. τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών,
 2. τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης,
 3. τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων,
 4. τα Κέντρα Κοινότητας,
 5. την Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 178 του ν. 3852/2010, Α΄ 87),.
 6. τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν. 3852/2010).
4.  
  Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), ιδίως δε οι ειδικές υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, οι επιτελικές δομές υπουργείων, οι επιτροπές παρακολούθησης και οι διαχειριστικές αρχές, παρέχουν τη συνδρομή τους για τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού αποκλειστικά σε ζητήματα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας.
Άρθρο 5 "Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής"
1.  
  Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π.), βάσει της φύσεως των προβλεπόμενων αρμοδιοτήτων του (38/2.11.2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, Α΄ 137), και στο πλαίσιο του ρόλου του, ως συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις για όλα τα θέματα, που αφορούν στη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εξαιρούνται τα θέματα, που παραπέμπονται από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό ή στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και του άρθρου 2 της 2/6.2.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 24).
2.  
  Για τις ανάγκες του Εθνικού Μηχανισμού στις συνεδριάσεις του ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. μετέχουν, εφόσον κληθούν από τον Πρόεδρό του, οι συναρμόδιοι για θέματα κοινωνικής ένταξης Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί κ.ά., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 της 38/2.11.2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6 "Κεντρικός Πυρήνας Εθνικού Μηχανισμού"
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 36 του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) προστίθενται περιπτώσεις δ΄ και ε΄, ως εξής: δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής ε) Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.
Άρθρο 7 "Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής"
1.  
  Μετά το άρθρο 39 του π.δ. 113/2014, προστίθεται άρθρο 39Α, ως ακολούθως:
  Άρθρο 39Α
  1.  
   Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
  2.  
   Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες
  1. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.
  2. Τμήμα Παρακολούθησης.
  3. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.
  3.  
  1. Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.1η επεξεργασία και εισήγηση προτάσεων, μέτρων και πολιτικών για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών κατά τη διαδικασία κατάρτισης και εναρμόνισης των περιφερειακών στρατηγικών, βάσει των αρχών της Ε.Σ.Κ.Ε. (έλεγχος συμβατότητας), 3η προώθηση της οριζόντιας και κάθετης δικτύωσης φορέων, που εφαρμόζουν πολιτικές κοινωνικής ένταξης και η διοργάνωση συναντήσεων εργασίας, ομάδων διαβούλευσης, ημερίδων ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκστρατειών ευαισθητοποίησης μεγάλης εμβέλειας, 4ο προσδιορισμός και σχεδιασμός του εύρους των στοιχείων και πληροφοριών, που κρίνονται απαραίτητα για την παρακολούθηση των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και την εφαρμογή της Ε.Σ.Κ.Ε., 5η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και η εισήγηση λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υλοποιούμενων παρεμβάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, 6η συμμετοχή σε διεθνή φόρα, συνέδρια και συναντήσεις, µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, που συμβάλλουν στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής, 7ο σχεδιασμός συστημάτων και μεθόδων μέτρησης της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των εφαρμοζόµενων πολιτικών κοινωνικής ένταξης, όπως διαδικασίες, κανονισμός μέτρησης και αξιολόγησης, δείκτες, 8η διαμόρφωση των κατάλληλων δεικτών αποτελεσματικότητας, οι οποίοι επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε., καθώς και δεικτών αποδοτικότητας, οι οποίοι συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης µε τις εκροές των δράσεων, 9η συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014 και τους φορείς υλοποίησης πολιτικών και μέτρων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης για την ενσωμάτωση των δεικτών τους στις διαδικασίες μέτρησης, 10η συλλογή στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους πολιτικών κοινωνικής ένταξης και στην επίτευξη των σχετικών στόχων τους, η επικαιροποίησή τους, η επεξεργασία των στοιχείων και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών, 11ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής ρυθμίσεων ή διαφορετικών πολιτικών ένταξης, 12η εισήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόµενων πολιτικών, 13η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης µε κοινωνικούς εταίρους και φορείς.
  2. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης.1η συνεργασία µε ομάδες εργασίας συναρμόδιων Υπουργείων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων, 2η παροχή τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών για τη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής περιφερειακών στρατηγικών κοινωνικής ένταξης, 3η συμβολή στο συντονισμό της εφαρμογής των κοινωνικών πολιτικών, 4η συνεργασία µε εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς για το συντονισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Ε.Σ.Κ.Ε. και η οργάνωση συναντήσεων εργασίας, επιτόπιων επισκέψεων, διαβουλεύσεων, µε σκοπό των προώθηση θεμάτων, που άπτονται της εφαρμογής της Ε.Σ.Κ.Ε., 5η διενέργεια, όποτε κρίνεται σκόπιμο, επιτόπιων ερευνών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων και την εκτίμηση των επιπτώσεών τους προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των δεικτών κοινωνικής ένταξης, 6η συνεργασία µε τους συναρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος µε στοιχεία, προκειμένου να προσδιοριστούν από κάθε οργανισμό τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα για την τροφοδότηση του πληροφοριακού συστήματος µε στοιχεία, 7η παρακολούθηση της πορείας τροφοδότησης του πληροφοριακού συστήματος µε στοιχεία και η μέριμνα για την πιστή τήρηση του πλαισίου συγκέντρωσής τους από τους συναρμόδιους φορείς, 8η επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων, που αναφέρονται στα παραγόμενα αποτελέσματα, στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των επιμέρους παρεμβάσεων και στην επίτευξη των ειδικών και γενικών στόχων της Ε.Σ.Κ.Ε. και η έκδοση ενημερωτικών αναφορών, 9η παρακολούθηση της εξέλιξης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της κοινωνικής πολιτικής, ο εντοπισμός των αποκλίσεων από τους εθνικούς στόχους, των καθυστερήσεων και των εμποδίων στην εξέλιξη κάθε προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και η πρόταση των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, 10η σύνταξη και υποβολή εκθέσεων προόδου και αναφορών προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων.1η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται των διαστάσεων του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδημα - φτώχεια, απασχόληση - ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον), 2η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, τα οποία άπτονται της εφαρμογής των πολιτικών κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε., των αποτελεσμάτων και επιπτώσεών τους, 3η υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και η σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων, µέσω της διαχείρισης και επεξεργασίας του συνόλου των δεδομένων, 4η συγκέντρωση και τεκμηρίωση της αναγκαίας τεχνογνωσίας και πληροφόρησης για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης (όπως θεματικές μελέτες, νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συναφές με ζητήματα ευάλωτων ομάδων), 5η εισήγηση κανονιστικών ρυθμίσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή της Ε.Σ.Κ.Ε., 6η μέριμνα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα, για τη διενέργεια ερευνών ή μελετών για τη διάγνωση αναγκών και την ιεράρχηση πολιτικών και μέτρων, σύμφωνα µε τις αρχές της Ε.Σ.Κ.Ε., 7ο καθορισμός των απαιτήσεων, προδιαγραφών και λειτουργιών του ενιαίου γεωπληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, καθώς και τον καθορισμό των απαιτήσεων μητρώων και βάσεων δεδομένων, 8η συνεργασία µε αρμόδιους φορείς, προκειμένου να προσδιοριστεί η μορφή και ο τρόπος εισαγωγής πληροφοριών, αναφορών και δεδομένων στο ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα, 9η μέριμνα για την ανάπτυξη και διαχείριση συστημάτων επικοινωνιών και των απαιτούμενων υποδομών για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη διασύνδεση µε άλλους φορείς, 10η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, που τηρούνται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, 11η υποβολή προτάσεων για την κάλυψη αναγκών του Εθνικού Μηχανισμού σε εξοπλισμό πληροφορικής (π.χ. λογισμικό) και επικοινωνιών, 12η συνεργασία µε υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή συναρμόδιων Υπουργείων, κρατικούς οργανισμούς, αρμόδιες διευθύνσεις των Περιφερειών ή Δήμων και των υπηρεσιών τους, δομές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής αλληλεγγύης, διαχειριστικές αρχές επιχειρησιακών προγραμμάτων, επιτελικές δομές ΕΣΠΑ, επιτροπές παρακολούθησης επιχειρησιακών προγραμμάτων, φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
2.  
  Συνιστώνται δεκαεννέα (19) οργανικές θέσεις τακτικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού των Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, μία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 49 του π.δ. 113/2014 θέσεις. Στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
3.  
  Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης:
 2. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών ή Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Θετικών Επιστημών, στην οποία τοποθετείται υπάλληλος με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής.
 3. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
 4. Τμήμα Παρακολούθησης:
 5. Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Νομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
 6. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
 7. Τμήμα Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων:
 8. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών, τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Στατιστικής.
 9. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
4.  
  Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της παραγράφου 3 διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5.  
  Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων μπορεί να γίνει με μετάταξη ή με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
6.  
  Για την επικουρία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014) με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες, έως οκτώ (8) άτομα οι οποίοι θα είναι φυσικά πρόσωπα εξειδικευμένης εμπειρίας σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
7.  
  Οι πράξεις μετάταξης και απόσπασης της παραγράφου 5 διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
8.  
  Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και των υπαλλήλων των ανωτέρω οργανικών μονάδων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 8 "Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας"
1.  
  Προστίθεται άρθρο 39Β στο π.δ. 113/2014, ως εξής: 39Β Καταπολέμησης της Φτώχειας 1 Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας είναι οι εξής 1 η προώθηση των κοινωνικών προτεραιοτήτων των τριών πυλώνων πολιτικής, όπως προβλέπονται στην Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, για τη φτώχεια και την ακραία φτώχεια, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και τη διασύνδεσή του με κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και την προώθηση των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας, 2 ο σχεδιασμός, η ενημέρωση, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και ο έλεγχος εφαρμογής των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ατόμων ή των ομάδων, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας, 3 η δημοσιότητα των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, 4 η λήψη μέτρων κοινωνικής πρόνοιας και η παρακολούθηση εφαρμογής τους, με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων. 2 Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες 1 Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης. 2 Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. 3 Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης. 3 1 Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης 1 ο σχεδιασμός των όρων και των προϋποθέσεων της πλήρους εθνικής εφαρμογής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), 2 ο συντονισμός των προβλεπόμενων σταδίων του ανωτέρω προγράμματος, 3 η εισήγηση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Κ.Ε.Α., 4 η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προς τους εμπλεκόμενους φορείς, 5 η εισήγηση και αξιολόγηση μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κ.Ε.Α., για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, 6 η πρόσβαση στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μηχανισμού και η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, που άπτονται του Κ.Ε.Α., 7 η σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο ανάθεσης τεχνικής συνδρομής, 8 η αξιολόγηση του Κ.Ε.Α. και η ενσωμάτωση των ευρημάτων στον επανασχεδιασμό του. 2 Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης 1 η ανάπτυξη στρατηγικής δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, 2 η υποστήριξη της διαδικασίας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φορέων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Κ.Ε.Α., 3 η παροχή στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς (όπως οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών) πληροφοριών συναφών με την εφαρμογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο, 4 η μέριμνα για την εκπόνηση μελετών συναφών με την εφαρμογή του Κ.Ε.Α. σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των λοιπών Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας. 3 Αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης και Διασύνδεσης 1 η σύνταξη αναφορών παρακολούθησης του Κ.Ε.Α. και η υποβολή τους στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2 η διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς υλοποίησης του Κ.Ε.Α., σε συνεργασία με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας, 3 η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων για την ένταξη ή την επανένταξη των ωφελούμενων του Κ.Ε.Α. στην αγορά εργασίας, 4 η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής ένταξης, 5 η συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες τοπικών φορέων, όπως με Δήμους, για τη διασύνδεση των ωφελούμενων με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά.
2.  
  Συνιστώνται είκοσι (20) οργανικές θέσεις τακτικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προσωπικού των τριών Τμημάτων της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, μία από τις οποίες αποτελεί θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Οι ανωτέρω θέσεις προστίθενται στις προβλεπόμενες από το άρθρο 49 του π.δ. 113/2014 θέσεις. Στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.
3.  
  Οι οργανικές θέσεις της παραγράφου 2 κατανέμονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:
 1. Τμήμα Σχεδιασμού και Θεσμικής Υποστήριξης:
 2. Επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Νομικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας και μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
 3. Στην περίπτωση του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α΄ 6).
 4. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
 5. Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης:
 6. Έξι (6) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικών ή Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
 7. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
 8. Τμήμα Παρακολούθησης και Διασύνδεσης:
 9. Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, στις οποίες τοποθετούνται υπάλληλοι με πανεπιστημιακό πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Κοινωνικής Εργασίας και μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.
 10. Στην περίπτωση του πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας, απαιτείται και άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/1992 (Α΄ 6).
 11. Μία από τις ανωτέρω θέσεις συνιστά θέση Προϊσταμένου Τμήματος.
4.  
  Στις θέσεις κατηγορίας ΠΕ της παραγράφου 3 διορίζονται και απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5.  
  Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων μπορεί να γίνει με μετάταξη ή με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και με κοινοποίηση στην υπηρεσία του υπαλλήλου και στο αρμόδιο τμήμα περί αποσπάσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Είναι δυνατή η παράταση για ισόχρονο διάστημα, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως αναγκαίο.
6.  
  Για την επικουρία της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και για τις ανάγκες εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι δυνατή η σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου (παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4314/2014) με ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, εμπειρογνώμονες έως επτά (7) άτομα, οι οποίοι θα είναι φυσικά πρόσωπα εξειδικευμένης εμπειρίας σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Η ως άνω προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
7.  
  Οι πράξεις μετάταξης και απόσπασης της παραγράφου 5 διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
8.  
  Από την έναρξη ισχύος της απόσπασης, οι αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται η τοποθέτηση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Σχεδιασμού και Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και των υπαλλήλων των ανωτέρω οργανικών μονάδων, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 9 "Συναρμόδια Υπουργεία και Σημεία Επαφής"
1.  
  Η πολιτική Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία, κατά περίπτωση, με τα εξής Υπουργεία:
 1. Εσωτερικών,
 2. Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 3. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
 4. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 5. Οικονομικών,
 6. Υγείας,
 7. Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 8. Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 9. Υποδομών και Μεταφορών,
 10. Μεταναστευτικής Πολιτικής,
 11. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
2.  
  Ως Σημείο Επαφής του κάθε συναρμόδιου Υπουργείου με τον Εθνικό Μηχανισμό ορίζονται δύο (2) υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών κοινωνικής προστασίας του Υπουργείου, στο οποίο ανήκουν οργανικά. Ως εμπειρία νοείται η άσκηση έργου, που σχετίζεται με πολιτικές κοινωνικής προστασίας. Η θητεία των μελών του Σημείου Επαφής κάθε συναρμόδιου Υπουργείου είναι διετής. Οι υπάλληλοι της παρούσας ορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
3.  
  Αρμοδιότητες των υπαλλήλων - Σημείων Επαφής των συναρμόδιων Υπουργείων με τον Εθνικό Μηχανισμό:
 1. η υποστήριξη των οικείων Υπουργείων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών,
 2. η συνεργασία με τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και ανάπτυξη συνεκτικών πολιτικών ανά τομέα,
 3. ο συντονισμός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής και του τρόπου υλοποίησης των κοινωνικών πολιτικών του Υπουργείου, του οποίου αποτελούν Σημείο Επαφής,
 4. η τροφοδότηση του Εθνικού Μηχανισμού με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται της Ε.Σ.Κ.Ε.,.
 5. η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων - αναφορών προόδου και η διαβίβαση αυτών, κατόπιν έγκρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Άρθρο 10 "Αρμοδιότητες εποπτευόμενων φορέων Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού"
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 22/2006 (Α΄ 18) περί Οργανισμού του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) προστίθενται περιπτώσεις ι΄, ια΄ και ιβ΄ ως εξής: 1 ενημέρωση και πληροφόρηση για υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, 2 σχεδιασμός και εξειδίκευση τρόπων άμεσης κοινωνικής παρέμβασης σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, που περιέρχονται σε κατάσταση φτώχειας και ακραίας φτώχειας, 3 σύνταξη και υποβολή έκθεσης το πρώτο δίμηνο κάθε έτους προς τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρεται η πρόοδος στην υλοποίηση των στόχων, τα προβλήματα, που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση και οι προτάσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις, βάσει στοιχείων, τα οποία αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα «e-prοnοia για τον πολίτη.» .
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 περί Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις κβ΄, κγ΄ και κδ΄ ως εξής: 1 παρέχει επιστημονική συνδρομή προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συναφή με πολιτικές, οι οποίες σχεδιάζονται και εφαρμόζονται για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, 2 παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων των δράσεων του Εθνικού Μηχανισμού, 3 συντάσσει και υποβάλλει έκθεση το πρώτο δίμηνο κάθε έτους προς τα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οποία αναφέρονται η πρόοδος των στόχων, προβλήματα και διορθωτικές προτάσεις, καθώς και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Ε.Σ.Κ.Ε. και προγραμμάτων φτώχειας, όπως Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (άρθρο 45 του ν. 4314/2014), Στέγαση και Επανένταξη (άρθρο 29 του ν. 4052/2012, Α΄ 41).
3.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2956/2001 περί Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προστίθενται περιπτώσεις ιδ΄, ιε΄ και ιστ΄ ως εξής: 1 για την υποβολή κάθε έτος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας εισηγητικής έκθεσης για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη μέτρων στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης, 2 για τη σύνταξη και υποβολή ετησίως ενημερωτικού σημειώματος απολογισμού του προηγούμενου έτους σε ζητήματα κοινωνικής προστασίας προς τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 3 για τη τροφοδότηση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού με συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως και αναφορές, που άπτονται των Μητρώων Ανέργων.
Άρθρο 11 "Αρμόδιες αρχές του ΕΣΠΑ"
1.  
  Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014 συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την εκατέρωθεν διαβίβαση δεδομένων και αναφορών για συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19.
Άρθρο 11 "Αρμόδιες αρχές του ΕΣΠΑ"
1.  
  Οι κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές του ν. 4314/2014 συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αποκλειστικά για ζητήματα κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας.
2.  
  Ειδικότερα:
 1. διαβιβάζουν δεδομένα, αναφορές και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικού χαρακτήρα, που αφορούν σε κοινωνικά προγράμματα, σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού και σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας,.
 2. εφοδιάζουν το σύστημα δεικτών του Εθνικού Μηχανισμού με τους δικούς τους δείκτες για την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κοινωνικής προστασίας, την εποπτεία, σε περιοδική βάση, της προόδου, που σημειώνεται στην υλοποίηση των ειδικών στόχων των επιμέρους δράσεων, και την αξιολόγηση αυτών
Άρθρο 12 "Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 (Α΄ 111), όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 76 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), αντικαθίσταται, ως εξής:
  Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστάται Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (Ε.Ε.Κ.Π.). Η Ε.Ε.Κ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αποτελείται από.
 1. τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο,
 2. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 3. τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα ανεργίας,
 4. τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας,
 5. τον Συνήγορο του Πολίτη,
 6. έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), .
 7. έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), .
 8. έναν (1) εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 9. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), .
 10. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), .
 11. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), .
 12. έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), .
 13. έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και .
 14. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.).
 15. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας, τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Κ.Π. αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 16. Η θητεία των μελών της Ε.Ε.Κ.Π. ορίζεται τριετής.
 17. Κατά τη συνεδρίαση της Ε.Ε.Κ.Π. τηρούνται Πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της.
 18. Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Ε.Ε.Κ.Π. ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
 19. Η Ε.Ε.Κ.Π. συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο και εκτάκτως, όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της.
2.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3144/2003 αντικαθίσταται, ως εξής: Στην Ε.Ε.Κ.Π. καλούνται και μετέχουν ως μέλη, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Γενικοί Γραμματείς άλλων Υπουργείων, εκπρόσωποι φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικότερα νομικές οντότητες, που έχουν ως κύριο σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
3.  
  Έργο της Ε.Ε.Κ.Π. είναι:.
 1. η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
 2. η προετοιμασία των προτάσεων πολιτικής, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και η αξιολόγηση δράσεων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού,
 3. η διαβούλευση επί των εκθέσεων των περιφερειακών και δημοτικών επιτροπών διαβούλευσης ως προς τις πολιτικές για την καταπολέμηση της φτώχειας,
 4. η διοργάνωση, ανά διετία, εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Ημέρα Διαλόγου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»,
 5. η γνωμοδότηση επί της εξέλιξης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη,
 6. η υποβολή των πρακτικών των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Κ.Π. στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.».
Άρθρο 13 "Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας"
1.  
  Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας είναι αρμόδια για:
 1. την κατηγοριοποίηση, ιεράρχηση και επεξεργασία παρεμβάσεων, προτάσεων και επιμέρους αναγκών, όπως αυτές προκύπτουν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και τις σχετικές εισηγήσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων και των αρμόδιων για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσιών τους,
 2. τη διατύπωση εισηγητικών προτάσεων για τη λήψη μέτρων και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση,
 3. τη σύνταξη της Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας,.
 4. το συντονισμό των Δήμων εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τη μέριμνα για την εφαρμογή των οριζόντιων μέτρων πολιτικής και την ανάπτυξη παρεμβάσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης ειδικών τοπικών αναγκών,
 5. την κατάλληλη υποστήριξη και διάθεση τεχνογνωσίας στους Δήμους για την εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
 6. τη δικτύωση όμορων Δήμων με επιδιωκόμενο σκοπό την αντιμετώπιση κοινών αναγκών,
 7. την παρακολούθηση σε περιφερειακό επίπεδο των ΠΕ.Σ.Κ.Ε., με έμφαση στην πρόοδο, που έχει επιτευχθεί κατά την εφαρμογή των επιμέρους δράσεων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας, όσο και σε επίπεδο Δήμων,.
 8. την αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών από τα πληροφοριακά συστήματα και τις εισηγήσεις των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων, καθώς και την εξέταση της μεταβολής των δεικτών κοινωνικού αποκλεισμού, σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσµο ορίζοντα,
 9. τη διενέργεια τακτικών συναντήσεων µε εκπροσώπους της οικείας Περιφέρειας, των Δήμων, των κοινωνικών εταίρων, της κοινωνίας των πολιτών, των φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων κοινωνικού χαρακτήρα, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης στο πλαίσιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Υ.Δ.-Π.Ε.Π.), του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά µε την υλοποίηση των επιμέρους παρεμβάσεων και γενικότερα τη διενέργεια κοινωνικού διαλόγου - διαβούλευσης σε περιφερειακό επίπεδο,.
 10. τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης προνοιακών παρεμβάσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε περιφερειακό επίπεδο,
 11. την καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών και τον εντοπισμό αποκλίσεων στην υλοποίηση,
 12. τη διαβίβαση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών προς το Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού, και.
 13. τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης, κατόπιν έγκρισης από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας
Άρθρο 14 "Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης"
1.  
  Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Παρατηρητήριο). Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί:.
 1. στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμός των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.,.
 2. στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
 3. στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,.
 4. στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
2.  
  Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:
 1. την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας,
 2. την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,.
 3. την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
 4. Τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής
3.  
  Κατά τα λοιπά, τα ζητήματα, που σχετίζονται με την οργανωτική διάρθρωση και το προσωπικό των Παρατηρητηρίων, ρυθμίζονται με τους Οργανισμούς των Περιφερειών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 241 του ν. 3852/2010.
Άρθρο 15 "Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου"
1.  
  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η κοινωνική υπηρεσία κάθε Δήμου: α. συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες, που σχετίζονται με τις πτυχές του κοινωνικού αποκλεισμού και της υλικής αποστέρησης (όπως εισόδημα- φτώχεια, απασχόληση- ανεργία, εκπαίδευση και κατάρτιση, στέγαση, υγεία και κοινωνική φροντίδα, τοπικό περιβάλλον) σε επίπεδο Δήμου, β. υποστηρίζει το έργο των χαρτογραφήσεων, ερευνών και μελετών του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ. διαβουλεύεται µε την τοπική κοινωνία και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο και τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη μέτρων για την κοινωνική ένταξη, δ. λειτουργεί ως σημείο αναφοράς των φορέων υλοποίησης έργων για την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα όρια της διοικητικής αρμοδιότητας του Δήμου και στο πλαίσιο αυτό συντάσσει χάρτη χωρικών παρεμβάσεων, τον οποίο υποβάλλει στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού, ε. προωθεί τη δικτύωση των φορέων υλοποίησης παρεμβάσεων και των κοινωνικών υπηρεσιών, που δρουν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την υλοποίηση ολιστικών παρεμβάσεων, στ. μεριμνά για την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών, ζ. υποβάλλει στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες, που άπτονται του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων, του είδους της προνοιακής στήριξης και των κοινωνικών παροχών των ωφελούμενων, προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας και στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 16 "Κέντρα Κοινότητας"
1.  
  Τα Κέντρα Κοινότητας, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) και στην Δ23/ΟΙΚ.14435-1135/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 854), αποτελούν δομές συμπληρωματικές των κοινωνικών υπηρεσιών των αντίστοιχων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και εποπτεύονται από αυτές.
2.  
  Σκοπός της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού είναι η περαιτέρω υποστήριξη των Δήμων στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες προνοιακού χαρακτήρα, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
3.  
  Ως χώρος πρώτης υποδοχής, τα Κέντρα Κοινότητας συμβάλλουν στο έργο των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού, επιτελώντας:
 1. την υποδοχή, καταγραφή και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, μέσω πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εξασφαλίζει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων,
 2. τη σύσταση και διαχείριση αρχείου και ατομικών φακέλων των ωφελούμενων,
 3. τη διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες για θέματα κοινωνικής προστασίας υπηρεσίες των Δήμων και την απευθείας και άμεση ενημέρωση του Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 17 "Περιφερειακή και Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης"
1.  
  Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο του Εθνικού Μηχανισμού για την αξιολόγηση πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης κάθε Περιφέρειας και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου, με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων, ασκούν τα γνωμοδοτικά τους καθήκοντα, όπως καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 178 και 76 του ν. 3852/2010, αντίστοιχα.
2.  
  Κατά τη φάση λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής προστασίας, διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας
3.  
  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, τα πρακτικά της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που άπτονται θεμάτων κοινωνικής προστασίας, διαβιβάζονται στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του οικείου Δήμου
Άρθρο 18 "Εργαλεία αξιολόγησης Εθνικού Μηχανισμού: μεθοδολογία και σύστημα δεικτών"
1.  
  Για την αποτελεσμαστική αξιολόγηση και αποδοτική αποτύπωση των επιπτώσεων εφαρμοζόμενων πολιτικών, προγραμμάτων και παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης, το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής χρησιμοποιεί μεθοδολογικά εργαλεία ποιοτικού και ποσοτικού χαρακτήρα, ιδίως δε ερωτηματολόγια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εφαρμογή του μέτρου, συνεντεύξεις, συγκριτική αξιολόγηση, μελέτες περιπτωσιολογικές, έρευνες, ομάδες ελέγχου ορθής εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων και αναφορά δεδομένων, ομάδες εργασίας και διαβούλευσης, χρήση και επεξεργασία συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα, ανάλυση με αντιπαραδείγματα
2.  
  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού καταρτίζεται «Σύστημα Κοινών Δεικτών». Στόχος του είναι η συστηματική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης κάθε προτεραιότητας της Ε.Σ.Κ.Ε. και της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παρεμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το Τμήμα Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής μεριμνά για τη διαμόρφωση, εξειδίκευση και εφαρμογή του Συστήματος Κοινών Δεικτών. Για το σκοπό αυτόν, λαμβάνει υπόψη: α. τους δείκτες της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕURΟSΤΑΤ), β. τους δείκτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), γ. τους δείκτες ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και δ. τους εθνικούς στόχους για την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας, δόμηση ενός «κοινωνικού δικτύου ασφαλείας», αύξηση της απασχόλησης και μείωση της σχολικής διαρροής. Η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία της παρούσας παραγράφου μεριμνά για την κατάρτιση διακριτών κατηγοριών δεικτών, όπως δείκτες μέτρησης όλων των διαστάσεων αποκλεισμού, ιδίως φτώχειας, υλικής στέρησης, στέγασης, πρόσβασης σε βασικά αγαθά, ανεργίας, διακρίσεων, δείκτες εκροών, δείκτες αποτελέσματος, οικονομικούς δείκτες, δείκτες χωρικών παρεμβάσεων ανά φορέα και τομέα δράσης. Το Σύστημα Κοινών Δεικτών εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 19 "Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα"
1.  
  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.). Μέσω του Ε.ΓΠ.Σ., συγκεκριμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Πληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα, πληροφορίες και συγκεντρωτικά στοιχεία στατιστικής φύσεως, που άπτονται αποκλειστικά της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων, της εφαρμογής και πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη. Στόχος της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων αυτών είναι η προάσπιση του κοινωνικού δημοσίου συμφέροντος, ο δημόσιος έλεγχος των κοινωνικών και προνοιακών παροχών, η χρηστή, αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των κοινωνικών πόρων και η διασφάλιση της μέγιστης κάλυψης των αναγκών των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων.
2.  
  Στο Ε.ΓΠ.Σ. συνιστώνται τρία (3) ενιαία μητρώα, ως εξής:.
 1. το Εθνικό Μητρώο Ωφελούμενων, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων κοινωνικών επιδομάτων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, ήτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, δημογραφικά στοιχεία, είδος και ποσό προνοιακής παροχής,.
 2. το Μητρώο Φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά στοιχεία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, και ειδικότερα πληροφορίες για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία τους, αναλυτικά στοιχεία εργαζομένων και οικονομικά τους στοιχεία κάθε μορφής, όπως πόροι χρηματοδότησης, ισολογισμός, απολογισμός,
 3. το Μητρώο Κοινωνικών Προγραμμάτων, στο οποίο καταχωρίζονται αποκλειστικά δράσεις και πολιτικές προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους
3.  
 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ως άνω τηρούμενων στοιχείων ορίζεται η καθ’ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 2. Τα χορηγούμενα ως άνω στοιχεία χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών της πρόνοιας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους
 3. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄ 50), όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων.
 4. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
 5. Ο χρόνος τήρησης των ως άνω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών
4.  
  Το Ε.ΓΠ.Σ. αποτελείται από τρία επιμέρους υποσυστήματα:.
 1. το υποσύστημα δεδομένων, στο οποίο καταχωρίζονται δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για τα επίπεδα φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλεισμό ομάδων του πληθυσμού.
 2. Το υποσύστημα δεδομένων περιλαμβάνει την κεντρική βάση συλλογής δεδομένων ήτοι τα τρία (3) ενιαία μητρώα της παραγράφου 2 και τις απαιτούμενες συνδέσεις με υφιστάμενες ψηφιακές βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές υπηρεσίες (Ροrtal),.
 3. το γεωπληροφοριακό υποσύστημα, το οποίο αξιοποιεί κάθε πληροφορία, συμβάλλει στην πολυεπίπεδη χωρική επεξεργασία των δεδομένων φτώχειας και στέρησης, με τη χρήση εξελιγμένων μεθόδων και επιτρέπει την αναπαράσταση των δεδομένων, μέσω διαδραστικών χαρτών.
 4. Το γεωπληροφοριακό υποσύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακές υπηρεσίες γεωγραφικού περιεχομένου (geοpοrtal), καθώς και ειδικά σχεδιασμένη βάση γεωγραφικών και περιγραφικών πληροφοριών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, επιτρέποντας τη χωρική ανάλυση της φτώχειας και της στέρησης και το χωρικό εντοπισμό ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, που τελούν σε συνθήκες φτώχειας,.
 5. το υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων, το οποίο υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων διαμόρφωσης ολοκληρωμένων πολιτικών ένταξης, αξιοποιώντας δεδομένα από τα δύο (2) άλλα υποσυστήματα της παρούσας παραγράφου.
 6. Το υποσύστημα υποστήριξης αποφάσεων επιτρέπει την πολυδιάστατη παρουσίαση των δεδομένων και στοιχείων και τη δυναμική δημιουργία απεικονίσεων, την κατασκευή και παρακολούθηση τυποποιημένων και δυναμικών δεικτών της προτίμησης του χρήστη, χώρο-χρονικές εκτιμήσεις, προβολές και προβλέψεις για την εξέλιξη της φτώχειας και της στέρησης, πολλαπλές δυνατότητες διαχείρισης εκτυπώσεων, γραφημάτων και απεικόνισης των αποτελεσμάτων και χαρτογράφησης της φτώχειας και των επιμέρους διαστάσεων της στέρησης.
5.  
  Το Ε.ΓΠ.Σ. διασυνδέεται με:.
 1. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδίως δε το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (υποπαράγραφος ΙΑ.3, παρ.
 2. ΙΑ, άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013, Α΄ 107), το πληροφοριακό σύστημα «ΗΛΙΟΣ» (άρθρο 10 του ν. 4225/2014, Α΄ 2), το Εθνικό Μητρώο δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 18 του ν. 4025/2011, Α΄ 228), το Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (άρθρο 5 του ν. 2646/1998, Α΄ 236), το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (άρθρο 4 του ν. 4430/2016, Α΄ 205),.
 3. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν φορείς εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδίως δε το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Κ.Κ.Α. «e-prοnοia για τον πολίτη», το οποίο προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21, τα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., το Μητρώο οικογενειακών επιδομάτων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), το Μητρώο εξωιδρυματικών επιδομάτων αναπηρίας και το Αρχείο κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα (άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016, Α΄ 18), που τηρούνται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),.
 4. το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του άρθρου 55 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία,.
 5. τις ψηφιακές βάσεις δεδομένων και τα μητρώα, που τηρούν αρμόδιες για θέματα κοινωνικής πολιτικής και ένταξης υπηρεσίες και συμπληρωματικές δομές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
 6. ψηφιακές βάσεις δεδομένων και μητρώα, που τηρούν ειδικώς πιστοποιημένοι (άρθρο 5 του ν. 2646/1998) ή μη πιστοποιημένοι φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας,.
 7. κάθε άλλη ψηφιακή βάση δεδομένων και μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης για θέματα, που άπτονται αποκλειστικά της εφαρμογής και παρακολούθησης πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής και εν γένει δράσεων πρόνοιας
6.  
  Στο Ε.ΓΠ.Σ. και τα διασυνδεδεμένα με αυτό πληροφοριακά συστήματα έχουν πλήρη ηλεκτρονική πρόσβαση οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του μητρώου ωφελούμενων, του μητρώου φορέων άσκησης προνοιακής πολιτικής, του μητρώου κοινωνικών προγραμμάτων, του υποσυστήματος επιτελικών αναφορών και υποστήριξης αποφάσεων (ΜΙS), του υποσυστήματος (GΙS), β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του Ε.ΓΠ.Σ. με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, και δ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.ΓΠ.Σ. στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού.
Άρθρο 20 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένου Διεύθυνσης και Προϊσταμένων Τμημάτων στις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως ορίζονται στο άρθρο 7, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου β΄ της παρ. 1 και των εδαφίων αβ΄, αγ΄, αστ΄, αζ΄, αη΄ και αθ΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του π.δ. 113/2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο 21 "Πληροφοριακό σύστημα «e-prοnοia για τον πολίτη»"
1.  
  Συνιστάται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) πληροφοριακό σύστημα, υπό τον τίτλο, «e-prοnοia για τον πολίτη», το οποίο περιλαμβάνει Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διασύνδεσης και Διαδραστικότητας των υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης του πολίτη στις προνοιακές υπηρεσίες, η εύρυθμη λειτουργία και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και ο συντονισμός των δράσεων φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
2.  
  Το πληροφοριακό σύστημα «e-prοnοia για τον πολίτη» αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα:
 1. Υποσύστημα «Ηλεκτρονική Διασύνδεση και Διαδραστικότητα των Υπηρεσιών Πρόνοιας» (Η.Δ.Δ.Υ.Π.), το οποίο διαχειρίζεται το Μητρώο των φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, τις ηλεκτρονικές φόρμες για την επιγραμμική καταχώρηση δεδομένων, που αφορούν στη λειτουργία αυτών και τις ηλεκτρονικές φόρμες για την επιγραμμική συλλογή πληροφοριών μέσω ερωτηματολογίων ανοικτών ερευνών.
 2. Τα δεδομένα, τα οποία καταχωρίζονται στο ως άνω υποσύστημα, προσδιορίζονται κατά κατηγορία σε:
 3. ταυτότητα, πιστοποιήσεις, υπηρεσίες, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, ανθρώπινοι πόροι, διαθέσιμες κλίνες, επισυναπτόμενα έγγραφα, χάρτης και προσβασιμότητα.
 4. Υποσύστημα «Πληροφοριακό σύστημα Διοίκησης και Αναφορών» (Μanagement Ιnfοrmatiοn System ΜΙS και Repοrting), το οποίο υποστηρίζει τη διοικητική πληροφόρηση και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 5. Υποσύστημα «Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας» (Δ.Π.Π.), το οποίο περιλαμβάνει την ενιαία ηλεκτρονική πρόσβαση από τους πολίτες και τους σχετικούς φορείς σε πληροφορίες συναφείς με παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας.
 6. Υποσύστημα «Διαχείριση χρηστών», το οποίο αφορά στην κεντρική διαχείριση των χρηστών, παρέχοντας υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης σε χρήστες ή ομάδες χρηστών
 7. Υποσύστημα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς και Παρακολούθησης Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το παιδί» (Ε.Κ.Α.Π.), το οποίο υποστηρίζει και διαχειρίζεται τη λειτουργία των επιχειρησιακών διαδικασιών των προνοιακών φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους μέσω ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος τήρησης, αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων των παιδιών, που τελούν υπό καθεστώς προστασίας.
 8. Ο ηλεκτρονικός φάκελος παιδιού περιέχει τα κάτωθι:
 9. στοιχεία φακέλου, κοινωνικό ιστορικό, παρακολούθηση, αναδοχή, υιοθεσία εκκρεμότητες, επισυναπτόμενα έγγραφα, κίνηση, δικαιώματα πρόσβασης φακέλου ανά χρήστη και αναζήτηση ριζών.
 10. Υποσύστημα «Διαχείριση Αιτημάτων Ε.Κ.Α.Π.», το οποίο διαχειρίζεται αιτήματα, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, με αντικειμένο το Ε.Κ.Α.Π.
3.  
  Το πληροφοριακό σύστημα «e-prοnοia για τον πολίτη» διασυνδέεται με:
 1. τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παροχής προνοιακών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
 2. τους ειδικώς πιστοποιημένους (άρθρο 5 του ν. 2646/1998) ή μη πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,.
 3. τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και τα Κέντρα Κοινότητας (άρθρο 4 του ν. 4368/2016),.
 4. τους φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας,
 5. τις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
4.  
 1. Στο πληροφοριακό σύστημα «e-prοnοia για τον πολίτη», που λειτουργεί στο Ε.Κ.Κ.Α., συνιστάται και λειτουργεί Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται στοιχεία της παραγράφου 2.
 2. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Κ.Κ.Α., το οποίο ορίζει ειδικώς εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τη διαχείριση των δεδομένων αυτών.
 3. Τα χορηγούμενα ως άνω στοιχεία χρησιμοποιούνται, αποκλειστικά, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και απαγορεύεται οποιαδήποτε δημοσιοποίησή τους
 4. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαμβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να μην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων.
 5. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
 6. Ο χρόνος τήρησης των ανωτέρω δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δημοσίων υπηρεσιών
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συστήνεται Επιτελική Ομάδα Παραγωγικής Λειτουργίας (Ε.Ο.Π.Λ.) στο πλαίσιο του πληροφοριακού συστήματος «e-prοnοia για τον πολίτη». Η Ε.Ο.Π.Λ. αποτελείται από: α. δύο (2) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, β. δύο (2) υπαλλήλους των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ένας εκ των οποίων αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου της Ε.Ο.Π.Λ. και.
 1. τρεις (3) εκπροσώπους του Ε.Κ.Κ.Α., που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα.
 2. Με την ίδια απόφαση ανατίθενται χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Ε.Ο.Π.Λ. σε υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας.
 3. Η θητεία των μελών της Ε.Ο.Π.Λ. ορίζεται τριετής.
 4. Σκοπός της Ε.Ο.Π.Λ. είναι η παρακολούθηση της νόμιμης, πρόσφορης και θεμιτής διαχείρισης και εν γένει λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «e-prοnοia για τον πολίτη».
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: α. οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις των υποσυστημάτων, που υπάγονται στο πληροφοριακό σύστημα «e-prοnοia για τον πολίτη», β. ζητήματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Κ.Κ.Α. με άλλα πληροφοριακά συστήματα, γ. οργανωτικά και τεχνικά θέματα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδομένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εμπιστευτικότητα, και δ. κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ανάπτυξη και λειτουργία του «e-prοnοia για τον πολίτη».
Άρθρο 22 "Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης"
1.  
  Από 1.1.2017 το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.), όπως ορίζεται στο άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), επεκτείνεται σε όλους τους Δήμους της Χώρας.
2.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Ως Ωφελούμενες Μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό κάθε ενήλικο άτομο, το οποίο διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών, που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό όλα τα άτομα, τα οποία διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, υπό την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. γ. Άστεγοι όσοι διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους.
3.  
  Το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ως Εγγυημένο Ποσό ορίζεται το ποσό, που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κ.Ε.Α.
4.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 και η περίπτωση γ΄ του εδαφίου θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 καταργούνται.
5.  
  Το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Κ.Ε.Α. είναι οι εξής 1 η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2 η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 3 η 24η Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), 4 η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, 5 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, 6 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του ν. 3607/2007 (Α΄ 245), 7 οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού (Δήμοι), 8 τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), 9 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), 10 ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 11 το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) .
6.  
  Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 αναριθμούνται σε 6 και 7 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 5, ως εξής: 5 Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο Κ.Ε.Α., με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει τα σχετικά στοιχεία στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.
7.  
  Ως έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η 1.1.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 (Α΄ 85)
Άρθρο 23 "Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4387/2016"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 21 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) απαλείφεται.
Άρθρο 24 "Προσθήκη στο άρθρο 30 του ν. 4387/2016"
1.  
  Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εξαιρούνται τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2311) πλην των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) Τα τελευταία πρόσωπα δικαιούνται την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) εισφοράς που υπερβαίνει το κάτωθι συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη α) 27% για τα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992, β) 23,6 % για τα πρόσωπα της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 2084/1992, πλην των παλαιών ασφαλισμένων (ασφαλισμένων πριν την 1.1.1993) που υπάγονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα του ΤΑΠ - ΔΕΗ Τα τελευταία πρόσωπα δικαιούνται την προσαύξηση του πρώτου εδαφίου για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) εισφοράς που υπερβαίνει το συνολικό ποσοστό εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη Κλάδου Σύνταξης και επασφαλίστρου βαρέων επαγγελμάτων των αντίστοιχων κατηγοριών εργαζομένων- υπαγομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Για τους ασφαλισμένους που δεν συνταξιοδοτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 25 "Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου.
Άρθρο 26 "Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4387/2016"
1.  
  Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: Για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί τεκμαρτών συντάξιμων αποδοχών Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η.12.2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α΄185) και στην υπουργική απόφαση Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (Β΄1772) Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013 Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης ο ως άνω μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
Άρθρο 27 "Τροποποίηση του άρθρου 38 του ν. 4387/2016"
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
 1. Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης επί των αποδοχών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%. Η εισφορά εργοδότη υπολογίζεται επί των ίδιων αποδοχών και ανέρχεται σε ποσοστό 7,5% για τον Δεκέμβριο του 2016, αναπροσαρμοζόμενου τούτου ετησίως ισόποσα και σταδιακά από 1.1.2017 και εφεξής, ώστε την 1.1.2020 να διαμορφωθεί σε ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται. .
Άρθρο 28 "Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 4387/2016"
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 μετά τη φράση «σύμφωνα με την παράγραφο 2.» προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: Στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Από 1.1.2017, η εισφορά υπέρ του πρώην Τ.Ε.Α.Δ. (νυν ΕΤΕΑ) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164) όπως προστέθηκε με την?περίπτωση α΄ της παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230), καταργείται.
Άρθρο 29 "Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών και Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας Ε.Φ.Κ.Α."
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μέχρι 31.3.2017 κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α, καταρτίζεται Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α, στον οποίο μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, το είδος, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα και κάθε άλλο ζήτημα εντός του υλικού πεδίου του Κανονισμού.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4387/2016 και η παράγραφος 2 του άρθρου 95 καταργούνται από την έναρξη ισχύος τους.
Άρθρο 30 "Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 4387/2016"
1.  
  Μετά το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταμείου, αυτός προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.).
2.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης γ΄, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.
Άρθρο 31 "Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4387/2016"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:
  Επίσης στον Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν.Α) Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. Β) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. το οποίο λειτουργεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ΝΣΚ διατάξεις, με το υφιστάμενο, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στα Γραφεία Νομικού Συμβούλου των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. Φορέων, Κλάδων, Τομέων, Λογαριασμών, κύριο προσωπικό του ΝΣΚ, στο οποίο προστίθενται ένας (1) Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ δύο (2) Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, τέσσερις (4) Πάρεδροι ΝΣΚ και οκτώ (8) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι ΝΣΚ, κατ’ αντίστοιχη αύξηση των οργανικών θέσεων Αντιπροέδρων ΝΣΚ, Νομικών Συμβούλων του Κράτους, Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ. Προϊστάμενος του Γραφείου τούτου ορίζεται Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ, με Αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του ΝΣΚ. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. ανήκει η νομική υπεράσπιση των συμφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. ενώπιον κάθε Δικαστηρίου και Αρχής, ιδίως δε.
 1. Η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ε.Φ.Κ.Α. στις δικαστικές υποθέσεις που δεν έχουν ανατεθεί στα Τμήματα της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, και ιδίως οι υποθέσεις που αφορούν στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α., κατά την παράγραφο 1 περιπτώσεις Α΄ και Ε΄ του άρθρου 53 Κλάδους, Τομείς και Λογαριασμούς των Φορέων, Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Γ.Α., στην ασφάλιση και συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του παρόντος, καθώς και στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (Κ.Ε.Α.Ο.).
 2. Η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες περί ΝΣΚ διατάξεις.
 3. Η αναγνώριση απαιτήσεων, ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ και η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών σε διαιτησία, όπου τούτο επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 4. Η νομική υποστήριξη του Ε.Φ.Κ.Α. κατά την κατάρτιση συμβάσεων.
 5. Η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που αφορούν τον Ε.Φ.Κ.Α.
 6. Στο πιο πάνω Γραφείο λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή κατά τις διατάξεις περί ΝΣΚ, ενώπιον της οποίας εισάγονται εισηγήσεις επί όλων των υποθέσεων του Ε.Φ.Κ.Α.
 7. Εφόσον την υπόθεση χειρίζεται δικηγόρος συντάσσεται έγγραφη προεισήγηση από αυτόν.
 8. Ο δικηγόρος αυτός, δύναται, εάν συντρέχει σημαντικός, κατά την κρίση του Προεδρεύοντος της Τριμελούς Επιτροπής, λόγος, να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου και να αναπτύσσει την προεισήγησή του.
 9. Γ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων (Δ.Ν.Υ.), υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., υπό την εποπτεία του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Ε.Φ.Κ.Α. και προϊστάμενο τον εκάστοτε προϊστάμενο αυτού.
 10. Στη Διεύθυνση υπάγονται οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του παρόντος και τοποθετούνται ή ανακατανέμονται στα Τμήματα στα οποία διαρθρώνεται η Δ.Ν.Υ. με πράξη του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης εμπειρίας τους.
 11. Η Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων διαρθρώνεται ως εξής.1.
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324) μετά τις λέξεις «στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων» προστίθενται οι λέξεις «και από 1.1.2017 στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.».
Άρθρο 32 "Σύσταση οργανικών μονάδων ειδικού σκοπού"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 66Α ως εξής: 66Α κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορούν να συσταθούν στον Ε.Φ.Κ.Α. νέες οργανικές μονάδες ειδικού σκοπού Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων, το όργανο στο οποίο υπάγονται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 33 "Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται μετά το άρθρο 67 νέο άρθρο 67Α ως εξής: 67Α Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων 1 Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων διαρθρώνεται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες ως εξής Α. Η Κεντρική Υπηρεσία συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες αα Διεύθυνση Ασφάλισης ββ Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών γγ Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών δδ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων εε Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Β. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες αα Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Κομοτηνή ββ Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη γγ Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη δδ Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα εε Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα στστ Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία ζζ Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου με έδρα την Πάτρα ηη Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη θθ Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής με έδρα την Αθήνα ιι Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο ιαια Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο. 2 Η Διεύθυνση Ασφάλισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Ασφάλισης 2 Τμήμα Διακρατικής Ασφάλισης 3 Τμήμα Μητρώων 4 Τμήμα Ασφαλιστικού Βίου. 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Ασφάλισης 1 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλισης. 2 Η διατύπωση προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση, την τροποποίηση και την απλοποίηση της νομοθεσίας ασφάλισης. 3 Η διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση, καθώς και ζητημάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης. 4 Η κατάρτιση εισηγήσεων σχετικά με την έκδοση και την επικαιροποίηση του κανονισμού ασφάλισης και παροχών, για τα θέματα αρμοδιότητάς του. 5 Η μέριμνα για το σχεδιασμό μηχανογραφικών εφαρμογών ασφάλισης, καθώς και την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων σχετικών εφαρμογών. 2 Τμήμα Διακρατικής Ασφάλισης. 1 Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και ζητημάτων σχετικών με Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με τρίτες χώρες. 2 Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση ή/και την αναθεώρηση των Διεθνών Συμβάσεων ασφάλισης. 3 Η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή τροποποίηση διμερών ή πολυμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης. 4 Η μελέτη και η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. 5 Ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών με τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση. 6 Η παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και τις ελληνικές διπλωματικές αντιπροσωπείες σχετικά με το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. 7 Η διοργάνωση και παρακολούθηση επισκέψεων κλιμακίων Διεθνών Οργανισμών και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία για θέματα Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 8 Η μέριμνα για την ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (Εlectrοnic Εxchange οf Sοcial Security Ιnfοrmatiοn, ΕΕSSΙ) μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των χωρών της ΕΕ. 3 Τμήμα Μητρώων 1 Ο καθορισμός των δεδομένων, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Ασφαλισμένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων. 2 Η εφαρμογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων του Μητρώου Ασφαλισμένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων. 3 Ο έλεγχος των δεδομένων του Μητρώου Ασφαλισμένων και του Κοινού Μητρώου Εισφερόντων για τον εντοπισμό εσφαλμένων καταχωρίσεων, καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη τέτοιων καταχωρίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο. 4 Η απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) στους ασφαλισμένους. 5 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα σχετικά με το Μητρώο Ασφαλισμένων και το Κοινό Μητρώο Εισφερόντων, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 6 Η συγκέντρωση, αξιολόγηση και επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των εφαρμογών των μητρώων. 7 Η μέριμνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων αναφορών με στατιστικά στοιχεία των μητρώων. 8 Η μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 4 Τμήμα Ασφαλιστικού Βίου 1 Η δημιουργία, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση του αρχείου του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων. 2 Ο προσδιορισμός και η υλοποίηση διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων του αρχείου του ασφαλιστικού βίου. 3 Ο διαρκής έλεγχος των δεδομένων του αρχείου του ασφαλιστικού βίου για τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο. 4 Η προετοιμασία, η μορφοποίηση και η μεταφορά των δεδομένων του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων που είναι καταχωρισμένα στα συστήματα πληροφορικής της ΗΔΙΚΑ, του Δημοσίου και των εντασσομένων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών. 5 Ο προσδιορισμός της διαδικασίας καταχώρισης και η καταχώριση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων που βρίσκεται σε φυσική μορφή στο Δημόσιο, στους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς. 6 Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό των διακινούμενων εργαζομένων, τα δικαιώματα αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης, και η καταχώριση των οικείων στοιχείων στο αρχείο του ασφαλιστικού βίου. 7 Η μέριμνα για τη συμπλήρωση κενών και διόρθωση σφαλμάτων στο αρχείο του ασφαλιστικού βίου. 8 Η μέριμνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων αναφορών με στατιστικά στοιχεία του αρχείου του ασφαλιστικού βίου. 9 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η επικαιροποίηση εφαρμογών πληροφορικής για την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων. 10 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα σχετικά με τον ασφαλιστικό βίο και την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων. 4 Η Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μισθωτών, 2 Τμήμα Υπολογισμού Εισφορών Μισθωτών, 3 Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών. 5 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μισθωτών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μισθωτών 1 Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη βάση υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών και στον εν γένει υπολογισμό αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2 Η επιμέλεια για την εφαρμογή ενιαίων κανόνων υπολογισμού και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών. 3 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον προσδιορισμό των εισφορών των μισθωτών και την αντιμετώπιση προβλημάτων. 4 Η μέριμνα για την εξέταση αιτημάτων των ασφαλισμένων για τον επαναπροσδιορισμό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες. 5 Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας προσδιορισμού των εισφορών των μισθωτών. 6 Η μέριμνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρμογών πληροφορικής για τον προσδιορισμό των εισφορών των μισθωτών. 7 Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση της εισπραξιμότητας. 2 Τμήμα Υπολογισμού Εισφορών Μισθωτών 1 Η μέριμνα για ζητήματα σχετικά με τον υπολογισμό των εισφορών των μισθωτών. 2 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για τον υπολογισμό των εισφορών των μισθωτών και την αντιμετώπιση προβλημάτων. 3 Η μέριμνα για την εξέταση αιτημάτων των ασφαλισμένων για τον υπολογισμό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες. 4 Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υπολογισμού των εισφορών των μισθωτών. 5 Η μέριμνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρμογών πληροφορικής για τον υπολογισμό των εισφορών των μισθωτών. 3 Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών 1 Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των μισθωτών και η πραγματοποίηση ελέγχων για εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο. 2 Η λήψη μέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων εν γένει. 3 Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη μη καταβολή ή τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών. 4 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους. 5 Η μέριμνα για τη βεβαίωση και την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών μισθωτών, καθώς και για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών. 6 Η μέριμνα για την ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθμιση οφειλών, η παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 6 Η Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών 2 Υπολογισμού Εισφορών Μη Μισθωτών 3 Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών 7 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μισθωτών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Προσδιορισμού Εισφορών Μη Μισθωτών 1 Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη βάση υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών και στον εν γένει υπολογισμό αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 2 Η μέριμνα για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την ενοποίηση των σχετικών με τις εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων κανόνων. 3 Η έκδοση εγκυκλίων και η παροχή οδηγιών για θέματα υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών. 4 Η επιμέλεια και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στον προσδιορισμό των εισοδημάτων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων και στη σχετική εισπρακτική διαδικασία, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 5 Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς και τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχετικών κανόνων. 6 Η λήψη μέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων εν γένει. 7 Η μέριμνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρμογών πληροφορικής για τον προσδιορισμό των εισφορών των μη μισθωτών. 2 Τμήμα Υπολογισμού Εισφορών Μη Μισθωτών 1 Η επιμέλεια και διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων από τις εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων. 2 Η παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων και η πραγματοποίηση ελέγχων για τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων απάτης. 3 Η μέριμνα για την ενημέρωση των περιφερειακών υπηρεσιών σχετικά με θέματα που αφορούν την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, η ρύθμιση οφειλών, η παραγραφή, η επιστροφή εισφορών, η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. 4 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και νομολογίας και η μέριμνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους. 5 Η υποβολή προτάσεων για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την είσπραξη και την εν γένει βελτίωση της εισπραξιμότητας. 6 Η επιμέλεια και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ενσωμάτωση των κανόνων υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών στην εισπρακτική διαδικασία,και στις οικείες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 7 Η λήψη μέτρων για την πρόληψη ψευδών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων. 8 Η μέριμνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εφαρμογών πληροφορικής για τον υπολογισμό των εισφορών των μη μισθωτών. 9 Η μέριμνα για την εξέταση αιτημάτων των ασφαλισμένων για τον επαναπροσδιορισμό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών στις αρμόδιες υπηρεσίες. 3 Τμήμα Είσπραξης Εισφορών Μη Μισθωτών 1 Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη βεβαίωση και στην είσπραξη των καθυστερούμενων εσόδων από εισφορές μη μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και η υποβολή προτάσεων για τα θέματα αυτά. 2 Ο χειρισμός θεμάτων και η παροχή οδηγιών που αφορούν στην παραγραφή, διαγραφή και εκκαθάριση των βεβαιωθεισών οφειλών από εισφορές μη μισθωτών ασφαλισμένων. 3 Η ενημέρωση, παρακολούθηση και επεξεργασία των τηρούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών μη μισθωτών ασφαλισμένων. 4 Η υποβοήθηση της νομικής υπηρεσίας και λοιπών συναρμοδίων υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που αφορούν σε ληξιπρόθεσμες οφειλές από εισφορές μη μισθωτών ασφαλισμένων, καθώς και η παροχή οδηγιών σχετικά με τα θέματα αυτά. 5 Η λήψη μέτρων και η υποβολή προτάσεων για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των μη μισθωτών ασφαλισμένων. 6 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας ή/και ικανότητας στους ασφαλισμένους και τους εργοδότες. 8 Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Προγραμματισμού Ελέγχων 2 Τμήμα Υποστήριξης Ελέγχων 3 Τμήμα Αποτελεσμάτων Ελέγχων 9 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Προγραμματισμού Ελέγχων 1 Η συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και η ταξινόμηση των κατάλληλων δεδομένων από κάθε διαθέσιμη πηγή. 2 Ο προσδιορισμός, η κατηγοριοποίηση και η ποσοτικοποίηση του δυνητικού πεδίου δράσης. 3 Ο καθορισμός κριτηρίων για την επιλογή των ελεγκτικών στόχων. 4 Η κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού τακτικών, εκτάκτων και προληπτικών ελέγχων. 5 Η κατανομή των ελεγκτικών στόχων του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης για την υλοποίηση των ελέγχων. 6 Η παρακολούθηση της υλοποίησης του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού. 7 Η οργάνωση κοινών επιχειρησιακών δράσεων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από ένα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης. 8 Η συγκέντρωση καταγγελιών και πληροφοριών από τους πολίτες, η κατηγοριοποίηση, η αξιολόγηση και η ταξινόμησή τους με βάση το βαθμό σπουδαιότητας. 9 Η αποστολή των καταγγελιών και των συλλεγεισών πληροφοριών στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης για έλεγχο και η αρχειοθέτηση των καταγγελιών που κρίνονται ασαφείς ή είναι ιδιαίτερα χαμηλού βαθμού σπουδαιότητας. 10 Η συγκέντρωση, η επεξεργασία, η αξιολόγηση και ο κατάλληλος χειρισμός παραπόνων εργοδοτών, ασφαλισμένων ή τρίτων που αποστέλλονται στη Διεύθυνση απευθείας ή μέσω άλλων υπηρεσιών δημοσίου τομέα ή Ανεξάρτητων Αρχών. 2 Τμήμα Υποστήριξης Ελέγχων 1 Η εκπόνηση και η επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχου. 2 Ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση και η καθιέρωση εντύπων ελαχίστων ελεγκτικών επαληθεύσεων. 3 Η υποστήριξη των ελεγκτών με την παροχή κάθε απαραίτητης πληροφορίας κατά την υλοποίηση των ελέγχων. 4 Η υποστήριξη κοινών επιχειρησιακών δράσεων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης. 5 Η τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών για την ομοιόμορφη διενέργεια των ελέγχων. 6 Η διαμόρφωση σχεδίων εκθέσεων ανά κατηγορία ελέγχων, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση από τους ελεγκτές. 7 Η δημιουργία και ο εμπλουτισμός αρχείου προτύπων υποθέσεων και εκθέσεων ελέγχου. 8 Η δημιουργία και η συνεχής επικαιροποίηση αρχείου μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την εισφοροδιαφυγή, εισφοροαποφυγή και τη μη καταβολή εισφορών εν γένει. 9 Ο προσδιορισμός απαιτήσεων για την επικαιροποίηση του υφιστάμενου ή την ανάπτυξη νέου λογισμικού για την υποστήριξη των ελεγκτικών διαδικασιών. 10 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα ελέγχων και η παροχή υποστήριξης στους ελεγκτές κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων. 3 Τμήμα Αποτελεσμάτων Ελέγχων 1 Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ελέγχου από τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης και η έκδοση των αποτελεσμάτων σε μηνιαία και ετήσια βάση. 2 Η κωδικοποίηση και η κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου. 3 Η εφαρμογή συστήματος δεικτών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ελέγχου και των ελεγκτικών μονάδων ως προς την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα. 4 Η συγκέντρωση προβλημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων από τους ελεγκτές, η ταξινόμηση και η αξιολόγηση αυτών, καθώς και η διαμόρφωση των κατάλληλων λύσεων. 5 Η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων αξιολόγησης για όλα τα θέματα που αφορούν το ελεγκτικό έργο για την ασφάλιση, καθώς και η σύνταξη της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης για το έργο των ελεγκτικών υπηρεσιών. 10 Τα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) διαρθρώνονται ως εξής 1 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 6 Δ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης, αποκεντρωμένο, με έδρα την Καβάλα. 2 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κεντρικής Μακεδονίας 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 6 Δ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 7 Ε΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 8 ΣΤ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 9 Ζ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 3 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Μακεδονίας 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Ηπείρου και Κέρκυρας 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης αποκεντρωμένο με έδρα την Κέρκυρα 5 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Θεσσαλίας 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 6 Δ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 6 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Στερεάς Ελλάδας 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων. 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 7 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 6 Δ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 8 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Πελοποννήσου 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 9 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Αττικής 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 6 Δ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 7 Ε΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 8 ΣΤ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 9 Ζ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 10 Η΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 11 Θ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 12 Ι΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 13 ΙΑ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 14 ΙΒ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 15 ΙΓ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης ιστιστ ΙΔ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 10 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης, αποκεντρωμένο με έδρα τη Μυτιλήνη. 11 Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης Κρήτης 1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 3 Α΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 4 Β΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 5 Γ΄ Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης. 11 Οι αρμοδιότητες των ΠΕΚΑ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Διοίκησης και Υποστήριξης 1 Η γραμματειακή Υποστήριξη του ΠΕΚΑ. 2 Η τήρηση του αρχείου και του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου. 3 Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και η τήρηση των απαιτούμενων βιβλίων διακίνησης. 4 Η μέριμνα για τη μετακίνηση των υπαλλήλων σε εκτός έδρας αποστολές για την επίτευξη του στόχου της Διεύθυνσης. 5 Η μέριμνα για τον εφοδιασμό του ΠΕΚΑ με αναλώσιμα υλικά. 6 Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού του ΠΕΚΑ και η επικύρωση φωτοαντιγράφων και λοιπών εγγράφων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 7 Η τήρηση βοηθητικού ατομικού φακέλου υπαλλήλων που υπηρετούν στο ΠΕΚΑ. 8 Η μέριμνα για τον καθαρισμό, τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων του ΠΕΚΑ. 9 Η μέριμνα για τη συντήρηση και φύλαξη των υπηρεσιακών αυτοκινήτων που είναι διατεθειμένα στο ΠΕΚΑ, καθώς και η παρακολούθηση της κίνησής τους. 2 Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης Ελέγχων και Αποτελεσμάτων 1 Ο προγραμματισμός της διενέργειας των ελέγχων και η έκδοση εντολών ελέγχου. 2 Η υποστήριξη των ελεγκτών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. 3 Η παρακολούθηση της υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων. 4 Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων. 3 Τμήμα Ελέγχων Ασφάλισης 1 Η διενέργεια τακτικών, εκτάκτων, προληπτικών και ειδικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 2 Η διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων ασφάλισης για την καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις. 3 Ο καταλογισμός και η βεβαίωση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των υπόχρεων και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβατικότητας. 12 Η Χωρική Αρμοδιότητα των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εκτείνεται 1 ΠΕΚΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 2 ΠΕΚΑ Κεντρικής Μακεδονίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 3 ΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 4 ΠΕΚΑ Ηπείρου και Κέρκυρας εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. 5 ΠΕΚΑ Θεσσαλίας εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 6 ΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 7 ΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και εντός των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου. 8 ΠΕΚΑ Πελοποννήσου εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9 ΠΕΚΑ Αττικής εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 10 ΠΕΚΑ Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στα όρια των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 11 ΠΕΚΑ Κρήτης εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης. 13 Με ειδική εντολή του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. 1 Ελεγκτές από κάθε ΠΕΚΑ μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους σε οποιοδήποτε μέρος της Επικράτειας. 2 Οργανώνονται κοινές επιχειρησιακές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα από ένα ΠΕΚΑ. 14 Τα ΠΕΚΑ λειτουργούν όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες ανάλογα με τις ανάγκες. 15 Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. παύει τη λειτουργία της στις 31.12.2016 Το προσωπικό που υπηρετεί στις λειτουργούσες οργανικές της μονάδες μεταφέρεται στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) ως εξής 1 Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Αττικής. 2 Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 3 Από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Ηπείρου στο ΠΕΚΑ Περιφέρειας Ηπείρου Τα ανωτέρω ΠΕΚΑ μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. λειτουργούν με βάση τις ισχύουσες διατάξεις για την Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τον Κανονισμό της.
Άρθρο 34 "Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4387/2016"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
 1. Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών των Εντασσόμενων ΦΚΑ
2.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται περιπτώσεις στ΄ έως ιβ΄ ως εξής: 1 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 2 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 3 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΕΤΑΑ 4 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΟΓΑ 5 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΟΑΕΕ 6 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΝΑΤ 7 Τμήμα Προσωπικού πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ - ΕΤΑΤ
3.  
  Στην παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. Στα Τμήματα των περιπτώσεων στ΄ έως ιβ΄ της προηγούμενης παραγράφου περιέρχονται αντίστοιχα οι αρμοδιότητες για θέματα προσωπικού του Ε.Φ.Κ.Α. των ακόλουθων οργανικών μονάδων των εντασσόμενων φορέων, οι οποίες καταργούνται από 1.1.2017.2.
4.  
  Στο άρθρο 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9, ως εξής: 8 Η Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας 2 Τμήμα Μελετών 3 Τμήμα Κατασκευών 4 Τμήμα Συντήρησης 5 Τμήμα Μητρώου, Προγραμματισμού και Διαγωνισμών Στέγασης. 9 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως 1 Τμήμα Στέγασης και Συνθηκών Εργασίας με αρμοδιότητες 1 Τη διαμόρφωση των ετήσιων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων στέγασης που αφορούν τη μελέτη, κατασκευή, αγορά, μίσθωση, επέκταση, διαρρύθμιση των κτιριακών χώρων και εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Τη σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων, τον έλεγχο των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και τη μέριμνα για την έγκρισή τους. 3 Τη μέριμνα για τη μίσθωση ακινήτων και την εγκατάσταση των μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητα ή μισθωμένα κτίρια. 4 Τη μέριμνα για τη λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθηκών εργασίας. 5 Τη μέριμνα για την καταγραφή των υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). 6 Τη μέριμνα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα κτίρια και για τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους. 2 Τμήμα Μελετών με αρμοδιότητες 1 Την εκπόνηση μελετών, τη μέριμνα για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 2 Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης μελετών, την αξιολόγηση των μελετών και την παραλαβή των συμβάσεων. 3 Την επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 4 Τη μέριμνα για αυτοψίες και πραγματογνωμοσύνες. 5 Τον έλεγχο κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτηρίων. 6 Τον έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης και τη μέριμνα της εξασφάλισης αυτών. 3 Τμήμα Κατασκευών με αρμοδιότητες 1 Την εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτηρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφισταμένων κτηρίων. 2 Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων. 3 Την παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων. 4 Τη διαχείριση και επίλυση νομικών θεμάτων σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των ανωτέρω έργων. 5 Τη διενέργεια αυτοψιών και πραγματογνωμοσυνών. 6 Την παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων. 4 Τμήμα Συντήρησης με αρμοδιότητες 1 Τη μέριμνα για τη συντήρηση, τη φύλαξη και την ασφάλεια των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και του κινητού εξοπλισμού. 3 Την εκτέλεση ή/και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών του Ε.Φ.Κ.Α. 4 Την έγκριση οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων σε υπαλλήλους μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α. 5 Την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα. 6 Τη μέριμνα για την αγορά, επισκευή, συντήρηση και κίνηση μεταφορικών μέσων του Ε.Φ.Κ.Α. 5 Τμήμα Μητρώου, Προγραμματισμού και Διαγωνισμών Στέγασης με αρμοδιότητες 1 Την τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων ακίνητης περιουσίας, μισθώσεων και εκμισθώσεων, παγίων εξόδων και δαπανών συντήρησης κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 2 Τη μέριμνα συμπλήρωσης εντύπων για την ακίνητη περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και το χειρισμό των σχετικών θεμάτων. 3 Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ακίνητης περιουσίας του Ε.Φ.Κ.Α. 4 Τη μέριμνα για διαγωνισμούς μίσθωσης ή αγοράς ακινήτων σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, καθώς και τη μέριμνα για τη σύνταξη των απαιτούμενων προδιαγραφών. 5 Τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και την επιμέλεια για τη διενέργεια διαδικασίας διαγωνισμών τεχνικών έργων και μελετών. 6 Το συντονισμό του συνόλου των τεχνικών δράσεων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. με αρμοδιότητες τα θέματα τεχνικής φύσης, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 7 Η μέριμνα για την εκμίσθωση ακινήτων του φορέα μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. » Οι παλαιές παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 αναριθμούνται σε 10 και 11, αντίστοιχα. 5 Στο τέλος του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 προστίθενται παράγραφοι 12, 13, 14 και 15, ως εξής:« 12 Η Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών των εντασσόμενων ΦΚΑ συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες 1 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΠΑΔ 2 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 3 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΕΤΑΑ και των Τομέων αυτού 4 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΟΓΑ 5 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΟΑΕΕ 6 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΝΑΤ 7 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 8 Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών πρώην ΕΤΑΤ. 13 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της προηγούμενης παραγράφου αφορούν την περαίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων της οικονομικής διαχείρισης των πρώην ΦΚΑ και ιδίως 1 Την κατανομή και ενταλματοποίηση των δαπανών. 2 Την ολοκλήρωση των απολογισμών - ισολογισμών και ελέγχων. 3 Την επεξεργασία των στοιχείων και την υποβολή των προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών και δηλώσεων. 14 Οι αρμοδιότητες των οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίων των εντασσόμενων φορέων ασκούνται, αντίστοιχα, από τα τμήματα της παραγράφου 2 και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 15 Στα Τμήματα της παραγράφου 12 ως Προϊστάμενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες των εντασσόμενων φορέων και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει.
Άρθρο 35 "Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 μετά το άρθρο 68, προστίθεται νέο άρθρο 68Α, ως εξής:
  Άρθρο 68Α
  1.  
   Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων
  1. Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων
  2. Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος
  3. Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος
  4. Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος
  5. Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου
  6. Διεύθυνση Απονομής Διακρατικών Συντάξεων
  7. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
  2.  
   Η Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων συγκροτείται από τα Τμήματα
  1. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων
  2. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
  3. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
  4. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων
  5. Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων.
  3.  
   Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής
  1. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων 1Ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου και η έκδοση σχετικών οδηγιών. 2Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου. 3Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των αιτήσεων για συντάξεις γήρατος και συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 4Η μέριμνα για το σχεδιασμό εφαρμογών συντάξεων, καθώς και την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών συντάξεων. 5Η συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών. 6Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 7Μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α., ο χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις αναπηρίας, επιδομάτων και λοιπών παροχών.
  2. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 1Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου. 2Ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ. 3Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 4Η παρακολούθηση της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπωση των θέσεων της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α. σε θέματα ερμηνείας, εφαρμογής ή τροποποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ, αλλά και σε προδικαστικά ερωτήματα και προσφυγές. 5Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Ε.Φ.Κ.Α. και ασφαλιστικών φορέων της ΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων. 6Η διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές επί των Κανονισμών και των Οδηγιών της ΕΕ για συνταξιοδοτικά θέματα, καθώς και για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούμενων Εργαζόμενων (ΔΕΚΑΔΕ). 7Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον συμψηφισμό παροχών που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως. 8Η διαχείριση θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωμής των συνταξιούχων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της ΕΕ και η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν. 9Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των αιτήσεων συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου της ΕΕ, καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 10Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών. 11Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
  3. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) 1Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των ΔΣΚΑ στον τομέα των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου. 2Ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με το ιδιαίτερο συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών με τους οποίους η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση. 3Η κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και η έκδοση ερμηνευτικών οδηγιών εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 4Η εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ Ε.Φ.Κ.Α. και κρατών με τα οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ, με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων. 5Η διαχείριση θεμάτων που άπτονται της διαδικασίας πληρωμής των συνταξιούχων, σύμφωνα με τις ΔΣΚΑ και η έκδοση οδηγιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν. 6Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρμόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ, στον τομέα των συντάξεων. 7Η σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς την αρμόδια Ελληνική Αρχή και η προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση ΔΣΚΑ, στον τομέα των συντάξεων. 8Η παρακολούθηση της εξέλιξης του πλήθους των αιτήσεων για διακρατικές συντάξεις γήρατος, καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης. 9Η συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών. 10Η τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
  4. Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων 1Η μέριμνα για την τήρηση, την ενημέρωση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου των συνταξιούχων. 2Η διαγραφή των αποβιωσάντων συνταξιούχων 3Η μέριμνα για την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών. 4Η τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κίνηση και τις μεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και η έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων. 5Ο χειρισμός θεμάτων για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε συνταξιούχους και αιτούντες σύνταξη. 6Η έκδοση φύλλων μεταβολών προς τους συνταξιούχους. 7Η παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων. 8Οδηγίες για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν στο ύψος στην αιτία, στη χρονική διάρκεια των καταβαλλομένων συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου.
  5. Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων 1Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως μεταβολών στις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου. 2Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο. 3Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων. 4Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
  4.  
   Οι Διευθύνσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος συγκροτούνται από τα Τμήματα
  1. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος.
  2. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
  3. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος.
  5.  
   Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής
  1. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος 1Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης από τις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες. 2Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος, και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 3Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος. 4Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης. 5Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6Η αναστολή ή ο περιορισμός της σύνταξης γήρατος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
  2. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 1Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2Η διατύπωση των απόψεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισμένους στα αρμόδια δικαστήρια, για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος. 3Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών με την παροχή δεδομένων και πληροφοριών για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών. 4Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 5Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
  3. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος 1Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων γήρατος. 2Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 3Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων. 4Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5Η μέριμνα για τη λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις μη δήλωσης του θανάτου.
  6.  
   Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων Γήρατος είναι η ακόλουθη
  1. Η Α΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος απονέμει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.
  2. Η Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος απονέμει τις συντάξεις για την Περιφέρεια Αττικής.
  3. Η Γ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων Γήρατος απονέμει τις συντάξεις για τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
  7.  
   Η Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου συγκροτείται από τα Τμήματα
  1. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου.
  2. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
  3. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου.
  8.  
   Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής
  1. Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων λόγω Θανάτου 1Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονομής συντάξεων λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 2Ο υπολογισμός των συντάξεων λόγω θανάτου και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 3Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται η μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω θανάτου. 4Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. 5Η αναπροσαρμογή των συντάξεων λόγω θανάτου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6Η αναστολή ή ο περιορισμός της σύνταξης λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
  2. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 1Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2Η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισμένους στα αρμόδια δικαστήρια για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου. 3Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών με την παροχή δεδομένων και πληροφοριών για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών. 4Η συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 5Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
  3. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου 1Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων λόγω θανάτου. 2Η ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 3Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων. 4Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5Η λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις μη δήλωσης του θανάτου.
  9.  
   Η Διεύθυνση Απονομής Διακρατικών Συντάξεων συγκροτείται από τα Τμήματα
  1. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΕΕ
  2. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ
  3. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών
  4. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ.
  10.  
   Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Απονομής Διακρατικών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής
  1. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΕΕ 1Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονομής συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 2Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οικείων αποφάσεων συνταξιοδότησης. 3Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προσφυγών για θέματα των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 5Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 6Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω θανάτου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 7Η αναστολή ή ο περιορισμός της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
  2. Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ 1Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων απονομής συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες. 2Ο υπολογισμός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και η έκδοση και κοινοποίηση των οικείων αποφάσεων συνταξιοδότησης. 3Η σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και προσφυγών για θέματα συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 4Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται η μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου. 5Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου. 6Η αναπροσαρμογή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω θανάτου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 7Η αναστολή ή ο περιορισμός της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
  3. Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών 1Η μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και τεκμηριωτικού υλικού, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήματος και μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης. 2Η διατύπωση των θέσεων του Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων που έχουν ασκηθεί από ασφαλισμένους στα αρμόδια δικαστήρια για θέματα που αφορούν τη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 3Η υποβοήθηση του έργου των Διοικητικών Επιτροπών με την παροχή δεδομένων και πληροφοριών για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ενστάσεων και των προσφυγών. 4Η συγκέντρωση, η ταξινόμηση, η στατιστική παρακολούθηση και η αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών. 5Η διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
  4. Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ 1Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων γήρατος ή και λόγω θανάτου των χωρών της ΕΕ και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ. 2Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 3Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων. 4Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5Η λήψη κάθε δικαστικού μέτρου σε βάρος συνδικαιούχων ή και κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων σε περιπτώσεις μη δήλωσης του θανάτου.
Άρθρο 36 "Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται μετά το άρθρο 68Α νέο άρθρο 68Β ως εξής: 68Β Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας 1 Η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας διαρθρώνεται ως εξής 1 Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήμα 2 Διεύθυνση Λοιπών Παροχών 3 Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης 4 Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχημάτων 2 Η Διεύθυνση Βασικών Παροχών σε Χρήμα συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών 2 Τμήμα Επιδομάτων Μητρότητας 3 Τμήμα Εξόδων Κηδείας 4 Τμήμα Επιδομάτων Ασθένειας. 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Βασικών Παροχών σε Χρήμα κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών 1 Ο χειρισμός θεμάτων, που αφορούν τις παροχές επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας και επιδομάτων ασθενείας, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η έκδοση σχετικών οδηγιών. 2 Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών σχετικά με τα επιδόματα μητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας. 3 Η μέριμνα για το σχεδιασμό εφαρμογών για τα επιδόματα μητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας, καθώς και την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών. 4 Η συγκέντρωση, η αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων για τα επιδόματα μητρότητας, τα έξοδα κηδείας και τα επιδόματα ασθενείας και η μέριμνα για την αντιμετώπιση αυτών. 5 Η τυποποίηση των Δελτίων Παροχών (Μητρότητας, Εξόδων Κηδείας και Επιδομάτων Ασθένειας) και η έκδοση οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Τμήμα Επιδομάτων Μητρότητας 1 Η παραλαβή των Δελτίων Επιδόματος Μητρότητας από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωμή του επιδόματος μητρότητας στους δικαιούχους. 2 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για επιδόματα μητρότητας. 3 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 3 Τμήμα Εξόδων Κηδείας 1 Η παραλαβή των Δελτίων Εξόδων Κηδείας από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωμή των Εξόδων Κηδείας στους δικαιούχους. 2 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για Έξοδα Κηδείας. 3 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 4 Τμήμα Επιδομάτων Ασθένειας 1 Η παραλαβή των Δελτίων Επιδόματος Ασθένειας από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωμή των επιδομάτων ασθένειας στους δικαιούχους. 2 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για επιδόματα ασθένειας. 3 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 4 Η Διεύθυνση Λοιπών Παροχών συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Παροχών σε Χρήμα ή Είδος 2 Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών. 5 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λοιπών Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Παροχών σε Είδος 1 Η συγκέντρωση των αιτημάτων για έξοδα παροχών σε χρήμα, όπως τα έξοδα παιδικών σταθμών, τα έξοδα κατασκηνώσεων, τα επιδόματα ανεργίας, τα δώρα εφημεριδοπωλών, κ.λπ. 2 Η εξέταση, η έγκριση και η καταβολή στους δικαιούχους των ανωτέρω παροχών σε χρήμα. 3 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για τις ανωτέρω παροχές. 4 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 2 Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών 1 Η παραλαβή των Δελτίων Προσυνταξιοδοτικών Παροχών από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η έκδοση των αποφάσεων καταβολής και η πληρωμή των προσυνταξιοδοτικών παροχών στους δικαιούχους. 2 Η αναπροσαρμογή των προσυνταξιοδοτικών παροχών μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 3 Μέχρι την έναρξη του οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. η περαίωση όλων των εκκρεμοτήτων των προσυνταξιοδοτικών παροχών του πρώην ΕΤΑΤ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως 31.12.2016, η παραλαβή και η περαίωση των αιτήσεων προσυνταξιοδοτικών παροχών από την 1.1.2017 και μετά. 4 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων για προσυνταξιοδοτικές παροχές. 5 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 6 Η Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Προγραμματισμού και Σύστασης Υγειονομικών Επιτροπών 2 Τμήμα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών 3 Τμήμα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Υγειονομικών Επιτροπών 7 Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Αξιολόγησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Προγραμματισμού και Σύστασης Υγειονομικών Επιτροπών 1 Με βάση τα δεδομένα ο προσδιορισμός του πλήθους και των περιοχών λειτουργίας Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και η εισήγηση για τη σύσταση, οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). 2 Η καταγραφή, με βάση τα δεδομένα, του απαιτούμενου αριθμού ιατρών του Ειδικού Σώματος συνολικά ανά ειδικότητα και ανά περιοχή. 3 Η συγκρότηση των τακτικών και έκτακτων Υγειονομικών Επιτροπών, καθώς και ο αριθμός συμμετοχών έκαστου ιατρού στην Υγειονομική Επιτροπή ανά σημείο παροχής υπηρεσιών ΚΕ.Π.Α. 4 Η έκδοση ανακλητικών αποφάσεων επί αδυναμίας συμμετοχής ιατρών. 5 Η κατάρτιση μηνιαίων καταστάσεων αμοιβής ιατρών και γραμματέων που δικαιούνται ειδικής αποζημίωσης, λόγω συμμετοχής στις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., καθώς και η συλλογή των απαιτούμενων προς τούτο στοιχείων. 6 Η μέριμνα για την ένταξη νέων ιατρών στο Ειδικό Σώμα, σύμφωνα με τις ανάγκες που διατυπώνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού. 7 Η δημιουργία και η τήρηση Μητρώου Ειδικού Σώματος ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Αναπηρίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και του Σώματος γραμματέων των Υγειονομικών Επιτροπών. 2 Τμήμα Ιατρικής Εργασίας και Υποστήριξης Υγειονομικών Επιτροπών 1 Η παροχή εγγράφων διευκρινίσεων επί αιτημάτων φορέων για αποσαφήνιση - συμπλήρωση των γνωμοδοτήσεων των Υγειονομικών Επιτροπών όπου αυτό απαιτείται. 2 Η έκδοση εγκυκλίων οδηγιών, εγγράφων, καθώς και η παροχή διευκρινίσεων προς κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική αρχή σε θέματα αναπηρίας. 3 Η διατύπωση απόψεων επί προσφυγών ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων κατά των οριστικοποιημένων γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών. 4 Η μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη των Υγειονομικών Επιτροπών και για την τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας τους. 5 Η μέριμνα για την εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση των ιατρών του Ειδικού Σώματος, καθώς και των γραμματέων των Υγειονομικών Επιτροπών Κ.Ε.Π.Α. 3 Τμήμα Διαχείρισης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Υγειονομικών Επιτροπών 1 Η έκδοση αποφάσεων για τις γνωματεύσεις των Υγειονομικών Επιτροπών. 2 Η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων επί των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών. 3 Η αποστολή των αποφάσεων των Υ.Ε. στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες. 4 Η μέριμνα για την ορθή τήρηση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Αναπηρίας, η αντιμετώπιση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του και η υποβολή προτάσεων για την αναθεώρησή του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 5 Η κατάρτιση εισηγήσεων γνωμοδοτικού χαρακτήρα, προς τα αρμόδια διοικητικά όργανα για την άσκηση προσφυγών στις Δευτεροβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές. 6 Η πραγματοποίηση μελετών και στατιστικών αναλύσεων για τις γνωματεύσεις των Υ.Ε. και η έκδοση οδηγιών για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των περιστατικών από τις Υ.Ε. 7 Ο συστηματικός έλεγχος των γνωματεύσεων των Υ.Ε. μέσω της καθιέρωσης και της λειτουργίας Επιτροπής Δειγματοληπτικού Ελέγχου. 8 Η Διεύθυνση Συντάξεων Ανικανότητας, Ατυχημάτων συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Μητρώου Προσώπων με Ανικανότητα 2 Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ανικανότητας 3 Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων 4 Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχημάτων. 9 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Ανικανότητας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Μητρώου Προσώπων με Ανικανότητα 1 Ο καθορισμός των δεδομένων, η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση του Μητρώου Προσώπων με Ανικανότητα. 2 Η εφαρμογή διαδικασιών επαλήθευσης, πιστοποίησης και ελέγχου της πληρότητας και της ορθότητας των δεδομένων του Μητρώου Προσώπων με Ανικανότητα. 3 Ο έλεγχος των δεδομένων του Μητρώου Προσώπων με Ανικανότητα για τον εντοπισμό εσφαλμένων καταχωρίσεων, καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη τέτοιων καταχωρίσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο. 4 Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα σχετικά με το Μητρώο Προσώπων με Ανικανότητα, καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. 5 Η μέριμνα για την έκδοση περιοδικών και έκτακτων αναφορών με στατιστικά στοιχεία των μητρώων. 6 Η μέριμνα για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2 Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ανικανότητας 1 Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξεων Ανικανότητας από τις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες. 2 Ο υπολογισμός των συντάξεων ανικανότητας και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 3 Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ανικανότητας. 4 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων. 5 Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6 Η αναστολή ή ο περιορισμός της σύνταξης ανικανότητας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 3 Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων 1 Η παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συντάξεων Ατυχημάτων από τις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες. 2 Ο υπολογισμός των συντάξεων ατυχημάτων και η έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης. 3 Η εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ατυχημάτων. 4 Η έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων. 5 Η αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 6 Η αναστολή ή ο περιορισμός της σύνταξης ατυχημάτων, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 7 Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης. 4 Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχημάτων 1 Η έγκαιρη εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και η πληρωμή των συντάξεων ανικανότητας και ατυχημάτων. 2 Η ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης. 3 Η αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως και η μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων. 4 Η διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και η διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 37 "Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται μετά το άρθρο 68Β νέο άρθρο 68Γ, ως εξής: 68Γ Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης 1 Η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης διαρθρώνεται ως εξής 1 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής 2 Διεύθυνση Μελετών. 2 Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Στρατηγικού Προγράμματος και Επιχειρησιακής Δράσης 2 Τμήμα Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Στρατηγικού Προγράμματος και Επιχειρησιακής Δράσης 1 Καταρτίζει το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Ε.Φ.Κ.Α., καθορίζοντας χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων/έργων, καθώς και τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινους και οικονομικούς). 2 Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην εφαρμογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και παρέχει κάθε αναγκαία τεκμηρίωση και πληροφόρηση. 3 Φροντίζει για τη συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εφαρμοζόμενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πολιτική και αναπτύσσει και διαχειρίζεται σύστημα ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων. 4 Συγκεντρώνει, μελετά και επεξεργάζεται προτάσεις, εκθέσεις και πορίσματα Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών ή άλλων Φορέων, για θέματα σχετικά με τον τομέα αρμοδιοτήτων του Ε.Φ.Κ.Α. και μεριμνά για την αξιοποίησή τους. 5 Επιμελείται το συντονισμό θεμάτων Διεθνών/Διακρατικών Οργανισμών ή άλλων Φορέων του τομέα αρμοδιότητας του Ε.Φ.Κ.Α. και προωθεί την συνεργασία με αυτούς. 6 Αναλύει τις επιμέρους ενέργειες κάθε σχετικής διαδικασίας, με σκοπό τον εντοπισμό εναλλακτικών τρόπων επίτευξης του ίδιου ή καλύτερου αποτελέσματος (ποιότητα, ποσότητα) με μεγαλύτερη οικονομία πόρων και χρόνου. 7 Παρέχει κάθε φύσης επιστημονική υποστήριξη στα Όργανα Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 2 Αρμοδιότητες του Τμήματος Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. 1 Μεριμνά για την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και την γενικότερη αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών, καθώς και την υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την αναπροσαρμογή των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, 2 Συλλέγει, αξιολογεί και καταγράφει τις μεθόδους, τα μέσα και τους τρόπους διάπραξης παραβάσεων της ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, παρακολουθεί τις επικρατούσες τάσεις παραβατικότητας και υποβάλλει προτάσεις αντιμετώπισης αυτών, σύμφωνα και με τις διεθνείς πρακτικές. 3 Αξιολογεί τις μεθόδους και την ποιότητα των ελέγχων που ασκούνται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. και εισηγείται μέτρα για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων αυτών, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητάς τους. 4 Διενεργεί δειγματοληπτικό επανέλεγχο υποθέσεων για τη διακρίβωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους. 5 Παρακολουθεί σε τριμηνιαία βάση την υλοποίηση του ετήσιου επιχειρησιακού προγραμματισμού δράσης των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποτελεσμάτων του προγραμματισμού δράσης, με τη χρήση συστήματος δεικτών μέτρησης, ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 6 Εισηγείται για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων, βάσει των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων από τη δραστηριότητα των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. 7 Συντάσσει και υποβάλλει στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. και στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ετήσια απολογιστική έκθεση των δράσεων του φορέα. 8 Παρέχει κάθε φύσης επιστημονική υποστήριξη στα Όργανα Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. 4 Η Διεύθυνση Μελετών συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών 2 Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων. 5 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών 1 Η κατάρτιση αναλογιστικών και οικονομικών μελετών, σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του Ε.Φ.Κ.Α. γενικώς, καθώς και προς την κατά κλάδους ή τομείς δραστηριότητά του. 2 Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών του ασφαλισμένου πληθυσμού που χορηγεί ο Ε.Φ.Κ.Α., παρακολούθηση ασφαλιστικών μεγεθών, υπολογισμός σχετικών δεικτών. 3 Οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις ασφαλιστικών μεγεθών και η σύνταξη συναφών εκθέσεων. 4 Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του Ε.Φ.Κ.Α. και των πληροφοριών από ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης, καθώς και η διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Ε.Φ.Κ.Α. 5 Η ανάπτυξη αναλογιστικού μοντέλου και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε ετήσια βάση. 2 Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων 1 Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος βάσει αρχών, όπως κόστους- οφέλους, με σκοπό την επισήμανση προβλημάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος. 2 Εκπονεί / επιβλέπει μελέτες που αφορούν στην ευθυγράμμιση του στρατηγικού προγράμματος του φορέα με την οργανωτική του διάρθρωση και επιβλέπει την εφαρμογή των οργανωτικών βελτιώσεων, που προκύπτουν από τις ως άνω μελέτες. 3 Η κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη συναφών εκθέσεων. 4 Η ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγικότητας, νοσηρότητας, θνησιμότητας, εργατικών ατυχημάτων κ.λπ. του ασφαλισμένου πληθυσμού και η κατάρτιση συναφών εκθέσεων. 5 Η επιμέλεια της συγκέντρωσης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής όλων των στοιχείων και των πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης. 6 Η συνεργασία με ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Ε.Φ.Κ.Α. 7 Η κατάρτιση οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και προς την κατά κλάδους και τομείς δραστηριότητά του.
Άρθρο 38
1.  
  Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Στο ν. 4387/2016 προστίθεται μετά το άρθρο 68Γ νέο άρθρο 68Δ, ως εξής: 68Δ Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών 1 Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται ως εξής 1 Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας 2 Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 3 Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 4 Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας. 2 Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού 2 Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού 3 Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών. 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού 1 Ο προσδιορισμός, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών πληροφορικής που απαιτούνται νια την υποστήριξη του έργου του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Η σύνταξη μελετών και προτάσεων για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών. 3 Η παρακολούθηση, ο προγραμματισμός, η προετοιμασία και η διαχείριση έργων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΕΣΠΑ κ.λπ.) και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων. 4 Η έρευνα και ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής. 5 Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και η καταγραφή των αναγκών για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α. 6 Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α. 7 Ο συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α. 8 Ο συντονισμός των περιφερειακών τμημάτων πληροφορικής σε θέματα λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού. 9 Η σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών. 2 Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού 1 Η επιμέλεια για τον προσδιορισμό και τη σύνταξη των προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών και αναλωσίμων πληροφορικής και επικοινωνιών. 2 Η παρακολούθηση της πορείας και των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης και αξιολόγησης των διαγωνισμών εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αναλωσίμων. 3 Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών. 4 Η παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες. 5 Η τήρηση και η διαρκής ενημέρωση μητρώου εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών. 3 Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών 1 Η παρακολούθηση και η διαρκής ενημέρωση της εξέλιξης των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 2 Η εκπόνηση μελετών και η διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που θα εφαρμόζεται από το Ε.Φ.Κ.Α. 3 Η παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. 4 Η διενέργεια περιοδικών και εκτάκτων ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας. 5 Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Φ.Κ.Α. με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας. 6 Η σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ασφάλειας. 7 Η επιμέλεια για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών. 4 Η Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών 2 Τμήμα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδομών 3 Τμήμα Διαχείρισης Υποδομών Περιφερειακών Υπηρεσιών. 5 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών 1 Η διαχείριση, επίβλεψη, συντήρηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των κεντρικών υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. 2 Η εγκατάσταση και η επικαιροποίηση του λογισμικού των κεντρικών και περιφερειακών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 3 Η περιοδική λήψη και φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την ανάκαμψη από καταστροφές. 4 Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθεσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής και υλοποίηση σχεδίων ταχείας ανάκαμψης αυτών από βλάβη ή καταστροφή. 5 Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφαλείας από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους. 6 Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 7 Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών με τα θέματα των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 8 Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών. 9 Η καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίμων υλικών. 2 Τμήμα Διαχείρισης Δικτυακών Υποδομών 1 Η ανάπτυξη, η διαχείριση, η επίβλεψη, η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συστημάτων εξωτερικής επικοινωνίας (internet), καθώς και των εσωτερικών δικτύων (intranet). 2 Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η επικαιροποίηση του λογισμικού των συστημάτων εξωτερικής επικοινωνίας, καθώς και των εσωτερικών δικτύων. 3 Η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δικτύων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους. 4 Η μέριμνα για την επικοινωνία με δίκτυα και δικτυακούς κόμβους άλλων εγχώριων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών (Διαλειτουργικότητα). 5 Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των συστημάτων επικοινωνίας. 6 Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των δικτυακών υποδομών και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών με τα θέματα των συστημάτων επικοινωνίας. 7 Η εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας και διαθεσιμότητας των δικτυακών υποδομών και υλοποίηση σχεδίων ταχείας ανάκαμψης αυτών από βλάβη ή καταστροφή. 8 Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στα διαδικτυακά συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού. 9 Καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίμων υλικών. 3 Τμήμα Διαχείρισης Υποδομών Περιφερειακών Υπηρεσιών 1 Ο προσδιορισμός των αναγκών, η μεταφορά, η εγκατάσταση, η συντήρηση και η υποστήριξη της λειτουργίας του περιφερειακού εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών (Προσωπικοί Υπολογιστές, Εκτυπωτές, Τηλέφωνα, Φωτοτυπικά, FΑΧ κ.λπ.) 2 Η εγκατάσταση και η αναβάθμιση του λογισμικού του περιφερειακού εξοπλισμού και η λήψη μέτρων για την ασφαλή λειτουργία. 3 Ο προσδιορισμός των αναγκών και η εγκατάσταση εφαρμογών πληροφορικής (εφαρμογές γραφείου κ.λπ.) για κάθε θέση εργασίας. 4 Η περιοδική και έκτακτη αξιολόγηση των περιφερειακών υποδομών και η έκδοση στατιστικών δελτίων σχετικών με τα θέματα των περιφερειακών υποδομών. 5 Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών. 6 Η παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνολογίας στα περιφερειακά συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών και η διατύπωση απαιτήσεων για την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υπάρχοντος εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών. 7 Η καταγραφή των αναγκών και η διαχείριση των αναλωσίμων υλικών. 6 Η Διεύθυνση Παραγωγικής Λειτουργίας συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πληροφορικής 2 Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων 3 Τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης. 7 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εφαρμογών Πληροφορικής 1 Ο προσδιορισμός, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Η συντήρηση, η βελτίωση και η επικαιροποίηση των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών. 3 Η εφαρμογή περιοδικών τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων. 4 Η εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδομένα. 5 Η συνεργασία, η καθοδήγηση και ο έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών. 6 Η μέριμνα για τη διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών. 7 Η επιμέλεια για την έκδοση περιοδικών και εκτάκτων τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών πινάκων σχετικών με το έργο των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. 2 Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων 1 Η μέριμνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής. 2 Η προετοιμασία, η επεξεργασία, ο έλεγχος και η εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις δεδομένων του Ε.Φ.Κ.Α. 3 Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων. 4 Η επιμέλεια για τη σταδιακή ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του Ε.Φ.Κ.Α. 5 Η υποστήριξη, η ενημέρωση και η καθοδήγηση των χρηστών, καθώς και η καταγραφή και αξιολόγηση των προβλημάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες. 6 Οι περιοδικοί τακτικοί έλεγχοι και οι έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων. 7 Ο καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων και η προετοιμασία και η σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με τους άλλους φορείς. 8 Ο προσδιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, καθώς και η πιστοποίηση των χρηστών. 9 Ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η ανάπτυξη εφαρμογών αυτόματης ανταλλαγής των δεδομένων, καθώς και η μέριμνα για την αδιάλειπτη λειτουργία των εφαρμογών ανταλλαγής δεδομένων (Διαλειτουργικότητα). 10 Η εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους. 3 Τμήμα Υποστήριξης Ιστότοπου και Διαδικτυακής Πύλης 1 Η ανίχνευση, η καταγραφή, η σχεδίαση και η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ιδρύματος. 2 Η επικαιροποίηση και η διαρκής υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών. 3 Η διαμόρφωση, η υλοποίηση και η εφαρμογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των πολιτών. 4 Η καταγραφή και η αξιολόγηση των παρατηρήσεων και των πολιτών, ώστε να γίνεται διαρκής βελτίωση των διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών. 5 Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και οδηγιών για τους πολίτες. 6 Οι περιοδικοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Άρθρο 39 "Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης"
1.  
  Ασφαλισμένων και Εργοδοτών Στο ν. 4387/2016 προστίθεται μετά το άρθρο 68Δ νέο άρθρο 68Ε, ως εξής: 68Ε Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών 1 Η Γενική Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων και Εργοδοτών της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του παρόντος διαρθρώνεται ως εξής 1 Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση 2 Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 2 Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών από Απόσταση συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά 2 Τμήμα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 3 Τμήμα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας. 3 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Εξυπηρέτησης Τηλεφωνικά 1 Η λειτουργία και η υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης των πολιτών. 2 Η παροχή πιστοποιημένης πληροφόρησης με κατανοητό τρόπο στα ερωτήματα των πολιτών που αφορούν θέματα ασφάλισης και συντάξεων. 3 Η καταγραφή και η προώθηση αιτημάτων των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση. 4 Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτημάτων και των αιτημάτων των πολιτών και η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης. 2 Τμήμα Εξυπηρέτησης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 1 Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτημάτων και ερωτήσεων των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2 Η παροχή πιστοποιημένων απαντήσεων στα αιτήματα και τις ερωτήσεις των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αφορούν θέματα ασφάλισης και συντάξεων. 3 Η καταγραφή και η προώθηση αιτημάτων των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση. 4 Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτημάτων και των αιτημάτων των πολιτών και η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης. 3 Τμήμα Εξυπηρέτησης Άλλων Μορφών Επικοινωνίας 1 Η λειτουργία και η υποστήριξη κέντρου λήψης αιτημάτων και ερωτήσεων των πολιτών μέσω συντόμων μηνυμάτων (SΜS), FΑΧ κ.λπ. 2 Η παροχή πιστοποιημένων απαντήσεων στα αιτήματα και τις ερωτήσεις των πολιτών μέσω συντόμων μηνυμάτων (SΜS), FΑΧ κ.λπ. που αφορούν θέματα ασφάλισης και συντάξεων. 3 Η καταγραφή και η προώθηση αιτημάτων των πολιτών στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. προς απάντηση ή επίλυση. 4 Η καταγραφή και η κατηγοριοποίηση των ερωτημάτων και των αιτημάτων των πολιτών και η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. για τη βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης. 4 Η Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα Τμήματα 1 Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών 2 Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών. 5 Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής 1 Τμήμα Διαχείρισης Λειτουργίας των Περιφερειακών Υπηρεσιών 1 Η διαρκής παρακολούθηση της επιχειρησιακής λειτουργίας των τοπικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών. 2 Η μέριμνα για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών του Ε.Φ.Κ.Α. 3 Η μέριμνα για την καταγραφή και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών. 4 Η συγκριτική αξιολόγηση του έργου των περιφερειακών και των τοπικών υπηρεσιών και η διατύπωση προτάσεων ομοιόμορφης λειτουργίας. 2 Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης των Περιφερειακών Υπηρεσιών 1 Ο συντονισμός των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγραμματισμού. 2 Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγραμματισμού του Ε.Φ.Κ.Α. και η λήψη μέτρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων. 3 Η μέριμνα για την τεχνική υποστήριξη των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών. 4 Η μέριμνα για την καταλληλότητα και τη λειτουργικότητα των υποδομών στέγασης των περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών.
Άρθρο 40 "Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Α, ως εξής: 69Α Υπηρεσίες του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 1 Όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενες στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό και μετονομάζονται ως ακολούθως • Περιφερειακό Υποκατάστημα Κομοτηνής μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ροδόπης με Έδρα την Κομοτηνή. • Τοπικό Υποκατάστημα Δράμας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δράμας με Έδρα τη Δράμα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με Έδρα την Αλεξανδρούπολη. • Τοπικό Υποκατάστημα Διδυμοτείχου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με Έδρα το Διδυμότειχο. • Τοπικό Υποκατάστημα Ορεστιάδας μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Έβρου με Έδρα την Ορεστιάδα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Καβάλας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καβάλας με Έδρα την Καβάλα. • Τοπικό Υποκατάστημα Ξάνθης μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ξάνθης με Έδρα την Ξάνθη. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Τοπικό Υποκατάστημα Ιωνίας Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα την Ιωνία Θεσσαλονίκης. • Τοπικό Υποκατάστημα Καλαμαριάς μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα την Καλαμαριά. • Τοπικό Υποκατάστημα Νεάπολης Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. • Τοπικό Υποκατάστημα Τούμπας μετονομάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα την Τούμπα. • Τοπικό Υποκατάστημα Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου μετονομάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα την Εικοστής Πέμπτης Μαρτίου. • Τοπικό Υποκατάστημα Εύοσμου μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τον Εύοσμο. • Τοπικό Υποκατάστημα Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα την Πύλη Αξιού Θεσσαλονίκης. • Τοπικό Υποκατάστημα Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Η΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. • Τοπικό Υποκατάστημα Βέροιας μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με Έδρα τη Βέροια. • Τοπικό Υποκατάστημα Νάουσας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με Έδρα τη Νάουσα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ημαθίας με Έδρα την Αλεξάνδρεια. • Τοπικό Υποκατάστημα Αξιούπολης μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με Έδρα την Αξιούπολη. • Τοπικό Υποκατάστημα Κιλκίς μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κιλκίς με Έδρα το Κιλκίς. • Τοπικό Υποκατάστημα Αριδαίας μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με Έδρα την Αριδαία. • Τοπικό Υποκατάστημα Έδεσσας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με Έδρα την Έδεσσα. • Τοπικό Υποκατάστημα Γιαννιτσών μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πέλλας με Έδρα τα Γιαννιτσά. • Τοπικό Υποκατάστημα Κατερίνης μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πιερίας με Έδρα την Κατερίνη. • Τοπικό Υποκατάστημα Σερρών μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σερρών με Έδρα τις Σέρρες. • Τοπικό Υποκατάστημα Πολύγυρου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με Έδρα τον Πολύγυρο. • Τοπικό Υποκατάστημα Νέων Μουδανιών μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χαλκιδικής με Έδρα τα Νέα Μουδανιά. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Κοζάνης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με Έδρα την Κοζάνη. • Τοπικό Υποκατάστημα Πτολεμαΐδας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κοζάνης με Έδρα την Πτολεμαΐδα. • Τοπικό Υποκατάστημα Γρεβενών μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Γρεβενών με Έδρα τα Γρεβενά. • Τοπικό Υποκατάστημα Καστοριάς μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Καστοριάς με Έδρα την Καστοριά. • Τοπικό Υποκατάστημα Φλώρινας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φλώρινας με Έδρα τη Φλώρινα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ιωαννίνων με Έδρα τα Ιωάννινα. • Τοπικό Υποκατάστημα Άρτας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Άρτας με Έδρα την Άρτα. • Τοπικό Υποκατάστημα Ηγουμενίτσας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσπρωτίας με Έδρα την Ηγουμενίτσα. • Τοπικό Υποκατάστημα Πρέβεζας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Πρέβεζας με Έδρα την Πρέβεζα. • Τοπικό Υποκατάστημα Ανατολικής Λάρισας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με Έδρα τη Λάρισα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Λάρισας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λάρισας με Έδρα τη Λάρισα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Καρδίτσας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Καρδίτσας με Έδρα την Καρδίτσα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Βόλου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μαγνησίας με Έδρα το Βόλο. • Τοπικό Υποκατάστημα Τρικάλων μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Τρικάλων με Έδρα τα Τρίκαλα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αταλάντης μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με Έδρα την Αταλάντη. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Λαμίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Φθιώτιδας με Έδρα τη Λαμία. • Τοπικό Υποκατάστημα Θήβας μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με Έδρα τη Θήβα. • Τοπικό Υποκατάστημα Λιβαδειάς μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με Έδρα τη Λιβαδειά. • Τοπικό Υποκατάστημα Οινοφύτων μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Βοιωτίας με Έδρα τα Οινόφυτα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αλιβερίου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα το Αλιβέρι. • Τοπικό Υποκατάστημα Ιστιαίας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα την Ιστιαία. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Χαλκίδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα τη Χαλκίδα. • Τοπικό Υποκατάστημα Κύμης μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα την Κύμη. • Τοπικό Υποκατάστημα Καρπενησίου μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ευρυτανίας με Έδρα το Καρπενήσι. • Τοπικό Υποκατάστημα Άμφισσας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Φωκίδας με Έδρα την Άμφισσα. • Τοπικό Υποκατάστημα Κέρκυρας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κέρκυρας με Έδρα την Κέρκυρα. • Τοπικό Υποκατάστημα Ζακύνθου μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ζακύνθου με Έδρα τη Ζάκυνθο. • Τοπικό Υποκατάστημα Αργοστολίου μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης με Έδρα το Αργοστόλι. • Τοπικό Υποκατάστημα Λευκάδας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λευκάδας με Έδρα τη Λευκάδα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αιγίου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα το Αίγιο. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Πάτρας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα την Πάτρα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Αλεξίου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα την Πάτρα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγρινίου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με Έδρα το Αγρίνιο. • Τοπικό Υποκατάστημα Ναυπάκτου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με Έδρα τη Ναύπακτο. • Τοπικό Υποκατάστημα Μεσολογγίου μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με Έδρα το Μεσολόγγι. • Τοπικό Υποκατάστημα Αμαλιάδας μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με Έδρα την Αμαλιάδα. • Τοπικό Υποκατάστημα Πύργου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηλείας με Έδρα τον Πύργο. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Τρίπολης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με Έδρα την Τρίπολη. • Τοπικό Υποκατάστημα Μεγαλόπολης μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αρκαδίας με Έδρα την Μεγαλόπολη. • Τοπικό Υποκατάστημα Άργους μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με Έδρα το Άργος. • Τοπικό Υποκατάστημα Ναυπλίου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με Έδρα το Ναύπλιο. • Τοπικό Υποκατάστημα Κρανιδίου μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αργολίδας με Έδρα το Κρανίδι. • Τοπικό Υποκατάστημα Κιάτου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με Έδρα το Κιάτο. • Τοπικό Υποκατάστημα Κορίνθου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορινθίας με Έδρα την Κόρινθο. • Τοπικό Υποκατάστημα Σπάρτης μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λακωνίας με Έδρα τη Σπάρτη. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Καλαμάτας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με Έδρα την Καλαμάτα. • Τοπικό Υποκατάστημα Κυπαρισσίας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Μεσσηνίας με Έδρα την Κυπαρισσία. • Τοπικό Υποκατάστημα Παγκρατίου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Πατησίων μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Αθήνας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρας μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Αττικής μετονομάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Ομονοίας μετονομάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Πλατείας Συντάγματος μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Νέου Κόσμου μετονομάζεται σε Ζ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Κεραμεικού μετονομάζεται σε Η΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Συντάξεων μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Γαλατσίου μετονομάζεται σε Θ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα το Γαλάτσι. • Τοπικό Υποκατάστημα Δάφνης μετονομάζεται σε Ι΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα τη Δάφνη. • Τοπικό Υποκατάστημα Ηλιούπολης μετονομάζεται σε ΙΑ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Ηλιούπολη. • Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Φιλαδέλφειας μετονομάζεται σε ΙΒ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια. • Τοπικό Υποκατάστημα Ζωγράφου μετονομάζεται σε ΙΓ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα του Ζωγράφου. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Παρασκευής μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα την Αγία Παρασκευή. • Τοπικό Υποκατάστημα Αμαρουσίου μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα το Αμαρούσιο. • Τοπικό Υποκατάστημα Κηφισιάς μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα την Κηφισιά. • Τοπικό Υποκατάστημα Χαλανδρίου μετονομάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα το Χαλάνδρι. • Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας μετονομάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα την Νέα Ιωνία. • Τοπικό Υποκατάστημα Αιγάλεω μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα το Αιγάλεω. • Τοπικό Υποκατάστημα Ιλίου - Αγίων Αναργύρων μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα τους Αγίους Αναργύρους. • Τοπικό Υποκατάστημα Περιστερίου μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα το Περιστέρι. • Τοπικό Υποκατάστημα Πετρούπολης μετονομάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα την Πετρούπολη. • Τοπικό Υποκατάστημα Γλυφάδας μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα με Έδρα την Γλυφάδα. • Τοπικό Υποκατάστημα Καλλιθέας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα με Έδρα την Καλλιθέα. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Στεφάνου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα τον Άγιο Στέφανο. • Τοπικό Υποκατάστημα Αχαρνών μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα τις Αχαρνές. • Τοπικό Υποκατάστημα Κορωπίου μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα το Κορωπί. • Τοπικό Υποκατάστημα Λαυρίου μετονομάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής-Ανατολική με Έδρα το Λαύριο. • Τοπικό Υποκατάστημα Ραφήνας μετονομάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα τη Ραφήνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Σπάτων μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα τα Σπάτα. • Τοπικό Υποκατάστημα Άνω Λιοσίων Καματερού μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Δυτική με Έδρα τα Άνω Λιόσια. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Ελευσίνας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Δυτική με Έδρα την Ελευσίνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Μεγάρων μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Δυτική με Έδρα τα Μέγαρα. • Τοπικό Υποκατάστημα Περάματος μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα το Πέραμα. • Τοπικό Υποκατάστημα Δραπετσώνας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τη Δραπετσώνα. • Τοπικό Υποκατάστημα Κορυδαλλού μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Κορυδαλλό. • Τοπικό Υποκατάστημα Νίκαιας μετονομάζεται σε Δ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τη Νίκαια. • Τοπικό Υποκατάστημα Καμινίων Πειραιά μετονομάζεται σε Ε΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Πειραιά. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Πειραιά μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Πειραιά. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγίας Σοφίας μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Πειραιά. • Τοπικό Υποκατάστημα Μύρινας μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου - Λήμνου με Έδρα τη Μύρινα. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Μυτιλήνης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Λέσβου - Λήμνου με Έδρα τη Μυτιλήνη. • Τοπικό Υποκατάστημα Σάμου μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Σάμου - Ικαρίας με Έδρα τη Σάμο. • Τοπικό Υποκατάστημα Χίου μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Χίου με Έδρα τη Χίο. • Τοπικό Υποκατάστημα Ερμούπολης μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα την Ερμούπολη. • Παράρτημα Υποκατάστημα Πάρου μετονομάζεται σε Παράρτημα Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα την Πάρο. • Τοπικό Υποκατάστημα Θήρας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα τη Θήρα. • Τοπικό Υποκατάστημα Νάξου μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα τη Νάξο. • Τοπικό Υποκατάστημα Καλύμνου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα την Κάλυμνο. • Τοπικό Υποκατάστημα Κω μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα την Κω. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Ρόδου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα τη Ρόδο. • Τοπικό Υποκατάστημα Λέρου μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα τη Λέρο. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Μηνά μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Ηρακλείου Κρήτης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. • Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Αλικαρνασσού μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα τη Νέα Αλικαρνασσό. • Τοπικό Υποκατάστημα Αγίου Νικολάου μετονομάζεται σε Α΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με Έδρα τον Άγιο Νικόλαο. • Τοπικό Υποκατάστημα Ιεράπετρας μετονομάζεται σε Β΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με Έδρα την Ιεράπετρα. • Τοπικό Υποκατάστημα Σητείας μετονομάζεται σε Γ΄ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λασιθίου με Έδρα τη Σητεία. • Τοπικό Υποκατάστημα Ρέθυμνου μετονομάζεται σε Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Ρεθύμνου με Έδρα το Ρέθυμνο. • Περιφερειακό Υποκατάστημα Χανίων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Χανίων με Έδρα τα Χανιά. 2 Σε όλες τις παραπάνω οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθεται επιπλέον η αρμοδιότητα της συμπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μισθωτών.
Άρθρο 41 "Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. ΟΑΕΕ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Β, ως εξής: 69Β Υπηρεσίες του πρώην ΟΑΕΕ 1 Από 1.1.2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α. όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του ΟΑΕΕ αποτελούν οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενες στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό και μετονομάζονται ως ακολούθως • Περιφερειακό Τμήμα Κομοτηνής μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ροδόπης με Έδρα την Κομοτηνή. • Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ροδόπης με Έδρα την Κομοτηνή. • Περιφερειακό Τμήμα Δράμας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Δράμας με Έδρα τη Δράμα. • Περιφερειακό Τμήμα Αλεξανδρούπολης μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Έβρου με Έδρα την Αλεξανδρούπολη. • Περιφερειακό Τμήμα Διδυμοτείχου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Έβρου με Έδρα το Διδυμότειχο. • Περιφερειακό Τμήμα Ορεστιάδας μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Έβρου με Έδρα την Ορεστιάδα. • Περιφερειακό Τμήμα Σουφλίου μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Έβρου με Έδρα το Σουφλί. • Περιφερειακό Τμήμα Καβάλας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Καβάλας-Θάσου με Έδρα την Καβάλα. • Περιφερειακό Τμήμα Ξάνθης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ξάνθης με Έδρα την Ξάνθη. • Περιφερειακό Τμήμα 25ης Μαρτίου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Αμπελοκήπων μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Λαγκαδά μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα το Λαγκαδά. • Περιφερειακό Τμήμα Νεάπολης μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. • Περιφερειακό Τμήμα Πλατείας Δημοκρατίας μετονομάζεται σε Ε΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Σιντριβανίου μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Τούμπας μετονομάζεται σε Ζ’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Φοίνικα μετονομάζεται σε Η’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Ελ Κορδελιού μετονομάζεται σε Θ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης. • Περιφερειακή Διεύθυνση Α΄ Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακή Διεύθυνση Β΄ Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Θεσσαλονίκης με Έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Τμήμα Αλεξανδρείας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ημαθίας με Έδρα την Αλεξάνδρεια. • Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ημαθίας με Έδρα τη Βέροια. • Περιφερειακό Τμήμα Νάουσας μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ημαθίας με Έδρα τη Νάουσα. • Περιφερειακό Τμήμα Κιλκίς μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κιλκίς με Έδρα το Κιλκίς. • Περιφερειακό Τμήμα Πολυκάστρου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κιλκίς με Έδρα το Πολύκαστρο. • Περιφερειακό Τμήμα Γιαννιτσών μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πέλλας με Έδρα τα Γιαννιτσά. • Περιφερειακό Τμήμα Εδέσσης μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πέλλας με Έδρα την Έδεσσα. • Περιφερειακό Τμήμα Κατερίνης μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πιερίας με Έδρα την Κατερίνη. • Περιφερειακό Τμήμα Λιτόχωρου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πιερίας με Έδρα το Λιτόχωρο. • Περιφερειακό Τμήμα Νιγρίτας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Σερρών με Έδρα τη Νιγρίτα. • Περιφερειακό Τμήμα Σερρών μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Σερρών με Έδρα τις Σέρρες. • Περιφερειακό Τμήμα Σιδηροκάστρου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Σερρών με Έδρα το Σιδηρόκαστρο. • Περιφερειακό Τμήμα Νέων Μουδανιών μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής με Έδρα τα Νέα Μουδανιά. • Περιφερειακό Τμήμα Πολυγύρου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χαλκιδικής με Έδρα τον Πολύγυρο. • Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κοζάνης με Έδρα την Κοζάνη. • Περιφερειακό Τμήμα Πτολεμαΐδας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κοζάνης με Έδρα την Πτολεμαΐδα. • Περιφερειακό Τμήμα Σιάτιστας μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κοζάνης με Έδρα τη Σιάτιστα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Κοζάνης με Έδρα την Κοζάνη. • Περιφερειακό Τμήμα Γρεβενών μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Γρεβενών με Έδρα τα Γρεβενά. • Περιφερειακό Τμήμα Καστοριάς μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Καστοριάς με Έδρα την Καστοριά. • Περιφερειακό Τμήμα Φλωρίνης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Φλώρινας με Έδρα τη Φλώρινα. • Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με Έδρα τα Ιωάννινα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ιωαννίνων με Έδρα τα Ιωάννινα. • Περιφερειακό Τμήμα Άρτας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Άρτας με Έδρα την Άρτα. • Περιφερειακό Τμήμα Ηγουμενίτσας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Θεσπρωτίας με Έδρα την Ηγουμενίτσα. • Περιφερειακό Τμήμα Πρεβέζης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Πρέβεζας με Έδρα την Πρέβεζα. • Περιφερειακό Τμήμα Ελασσόνας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λάρισας με Έδρα την Ελασσόνα. • Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λάρισας με Έδρα τη Λάρισα. • Περιφερειακό Τμήμα Φαρσάλων μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λάρισας με Έδρα τα Φάρσαλα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Λάρισας με Έδρα τη Λάρισα. • Περιφερειακό Τμήμα Καρδίτσας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Καρδίτσας με Έδρα την Καρδίτσα. • Περιφερειακό Τμήμα Αλμυρού μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μαγνησίας με Έδρα τον Αλμυρό. • Περιφερειακό Τμήμα Βόλου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μαγνησίας με Έδρα το Βόλο. • Περιφερειακό Τμήμα Σκιάθου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μαγνησίας με Έδρα τη Σκιάθο. • Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Τρικάλων με Έδρα τα Τρίκαλα. • Περιφερειακό Τμήμα Αταλάντης μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με Έδρα την Αταλάντη. • Περιφερειακό Τμήμα Λαμίας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με Έδρα τη Λαμία. • Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Φθιώτιδας με Έδρα τη Λαμία. • Περιφερειακό Τμήμα Θηβών μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Βοιωτίας με Έδρα την Θήβα. • Περιφερειακό Τμήμα Λειβαδιάς μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Βοιωτίας με Έδρα τη Λιβαδειά. • Περιφερειακό Τμήμα Αλιβερίου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα το Αλιβέρι. • Περιφερειακό Τμήμα Ιστιαίας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα την Ιστιαία. • Περιφερειακό Τμήμα Καρύστου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα την Κάρυστο. • Περιφερειακό Τμήμα Χαλκίδας μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Εύβοιας με Έδρα τη Χαλκίδα. • Περιφερειακό Τμήμα Καρπενησίου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ευρυτανίας με Έδρα το Καρπενήσι. • Περιφερειακό Τμήμα Άμφισσας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Φωκίδας με Έδρα την Άμφισσα. • Περιφερειακό Τμήμα Κερκύρας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κέρκυρας με Έδρα την Κέρκυρα. • Περιφερειακό Τμήμα Ζακύνθου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ζακύνθου με Έδρα τη Ζάκυνθο. • Περιφερειακό Τμήμα Αργοστολίου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης με Έδρα το Αργοστόλι. • Περιφερειακό Τμήμα Λευκάδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λευκάδας με Έδρα τη Λευκάδα. • Περιφερειακό Τμήμα Α΄ Τομέα Πατρών μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα την Πάτρα. • Περιφερειακό Τμήμα Αιγίου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα το Αίγιο. • Περιφερειακό Τμήμα Β΄ Τομέα Πατρών μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα την Πάτρα. • Περιφερειακό Τμήμα Καλαβρύτων μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα τα Καλάβρυτα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αχαΐας με Έδρα την Πάτρα. • Περιφερειακό Τμήμα Αγρινίου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με Έδρα το Αγρίνιο. • Περιφερειακό Τμήμα Μεσολογγίου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με Έδρα το Μεσολόγγι. • Περιφερειακό Τμήμα Ναυπάκτου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας με Έδρα την Ναύπακτο. • Περιφερειακό Τμήμα Πύργου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηλείας με Έδρα τον Πύργο. • Περιφερειακό Τμήμα Αμαλιάδας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηλείας με Έδρα την Αμαλιάδα. • Περιφερειακό Τμήμα Άστρους μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αρκαδίας με Έδρα το Άστρος. • Περιφερειακό Τμήμα Μεγαλόπολης μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αρκαδίας με Έδρα τη Μεγαλόπολη. • Περιφερειακό Τμήμα Τρίπολης μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αρκαδίας με Έδρα την Τρίπολη. • Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αρκαδίας με Έδρα την Τρίπολη. • Περιφερειακό Τμήμα Άργους μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αργολίδας με Έδρα το Άργος. • Περιφερειακό Τμήμα Κρανιδίου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αργολίδας με Έδρα το Κρανίδι. • Περιφερειακό Τμήμα Ναυπλίου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αργολίδας με Έδρα το Ναύπλιο. • Περιφερειακό Τμήμα Κιάτου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κορινθίας με Έδρα το Κιάτο. • Περιφερειακό Τμήμα Κορίνθου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κορινθίας με Έδρα την Κόρινθο. • Περιφερειακό Τμήμα Γυθείου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λακωνίας με Έδρα το Γύθειο. • Περιφερειακό Τμήμα Σπάρτης μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λακωνίας με Έδρα τη Σπάρτη. • Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας με Έδρα την Καλαμάτα. • Περιφερειακό Τμήμα Κυπαρισσίας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας με Έδρα την Κυπαρισσία. • Περιφερειακό Τμήμα Πύλου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Μεσσηνίας με Έδρα την Πύλο. • Περιφερειακό Τμήμα Αμπελοκήπων μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Ομονοίας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Παγκρατίου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Πατησίων μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Συντάγματος μετονομάζεται σε Ε’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Κέντρου Αθηνών μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Δάφνης μετονομάζεται σε ΣΤ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα τη Δάφνη. • Περιφερειακό Τμήμα Ζωγράφου μετονομάζεται σε Ζ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα το Ζωγράφο. • Περιφερειακό Τμήμα Καισαριανής - Βύρωνα μετονομάζεται σε Η΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Καισαριανή. • Περιφερειακό Τμήμα Ηλιούπολης μετονομάζεται σε Θ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Ηλιούπολη. • Περιφερειακή Διεύθυνση Ιλισίων μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Κεντρικού Τομέα με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Αμαρουσίου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα το Αμαρούσιο. • Περιφερειακό Τμήμα Αγίας Παρασκευής μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα την Αγία Παρασκευή. • Περιφερειακό Τμήμα Νέας Ιωνίας μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα τη Νέα Ιωνία. • Περιφερειακό Τμήμα Νέας Ερυθραίας μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών-Βορείου Τομέα με Έδρα τη Νέα Ερυθραία. • Περιφερειακό Τμήμα Χαλανδρίου μετονομάζεται σε Ε’ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Βορείου Τομέα με Έδρα το Χαλάνδρι. • Περιφερειακό Τμήμα Ίλιου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα το Ίλιο. • Περιφερειακό Τμήμα Αγίων Αναργύρων μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα τους Αγίους Αναργύρους. • Περιφερειακό Τμήμα Αιγάλεω μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα το Αιγάλεω. • Περιφερειακό Τμήμα Περιστερίου μετονομάζεται σε Δ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Δυτικού Τομέα με Έδρα το Περιστέρι. • Περιφερειακό Τμήμα Γλυφάδας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα με Έδρα τη Γλυφάδα. • Περιφερειακό Τμήμα Καλλιθέας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα με Έδρα την Καλλιθέα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Νοτίου Αττικής μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Αθηνών - Νοτίου Τομέα με Έδρα την Καλλιθέα. • Περιφερειακό Τμήμα Κορωπίου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα το Κορωπί. • Περιφερειακό Τμήμα Λαυρίου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα το Λαύριο. • Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Ανατολική με Έδρα το Ηράκλειο. • Περιφερειακό Τμήμα Ελευσίνας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Δυτική με Έδρα την Ελευσίνα. • Περιφερειακό Τμήμα Μεγάρων μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Δυτική με Έδρα τα Μέγαρα. • Περιφερειακή Διεύθυνση Δυτικής Αττικής μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Δυτική με Έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Τμήμα Νίκαιας μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τη Νίκαια. • Περιφερειακό Τμήμα Κέντρου Πειραιά μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Πειραιά. • Περιφερειακό Τμήμα Κερατσινίου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα το Κερατσίνι. • Περιφερειακή Διεύθυνση Πειραιά μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Πειραιά. • Περιφερειακή Διεύθυνση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων με Έδρα τον Πειραιά. • Περιφερειακό Τμήμα Λήμνου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λέσβου - Λήμνου με Έδρα τη Μύρινα. • Περιφερειακό Τμήμα Μυτιλήνης μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λέσβου - Λήμνου με Έδρα τη Μυτιλήνη. • Περιφερειακό Τμήμα Σάμου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Σάμου - Ικαρίας με Έδρα τη Σάμο. • Περιφερειακό Τμήμα Χίου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χίου με Έδρα τη Χίο. • Περιφερειακό Τμήμα Νάξου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα τη Νάξο. • Περιφερειακό Τμήμα Σύρου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα την Ερμούπολη. • Περιφερειακό Τμήμα Καλύμνου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα την Κάλυμνο. • Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα τη Ρόδο. • Περιφερειακό Τμήμα Κω μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Δωδεκανήσου με Έδρα την Κω. • Περιφερειακό Τμήμα Α΄ Τομέα Ηρακλείου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. • Περιφερειακό Τμήμα Β΄ Τομέα Ηρακλείου μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. • Περιφερειακό Τμήμα Μοιρών μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα τις Μοίρες. • Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης μετονομάζεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Μη Μισθωτών Ηρακλείου με Έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. • Περιφερειακό Τμήμα Αγίου Νικολάου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λασιθίου με Έδρα τον Άγιο Νικόλαο. • Περιφερειακό Τμήμα Ιεράπετρας μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λασιθίου με Έδρα την Ιεράπετρα. • Περιφερειακό Τμήμα Σητείας μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Λασιθίου με Έδρα τη Σητεία. • Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Ρεθύμνου με Έδρα το Ρέθυμνο. • Περιφερειακό Τμήμα Κισσάμου μετονομάζεται σε Α΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χανίων με Έδρα την Κίσσαμο. • Περιφερειακό Τμήμα Χανίων μετονομάζεται σε Β΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών Χανίων με Έδρα τα Χανιά. • Περιφερειακό Τμήμα Μυκόνου μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη μισθωτών Κυκλάδων με Έδρα τη Μύκονο. • Περιφερειακό Τμήμα Αριδαίας μετονομάζεται σε Γ΄ Περιφερειακό Τμήμα Μη μισθωτών Πέλλας με έδρα την Αριδαία. 2 Σε όλες τις παραπάνω οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθενται επιπλέον οι αρμοδιότητες 1 Της εξυπηρέτησης όλων των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. 2 Της συμπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μη Μισθωτών.
Άρθρο 42 "Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΓΑ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Γ ως εξής: 69Γ Υπηρεσίες του ΟΓΑ 1 Από τις Περιφερειακές Οργανικές Μονάδες του ΟΓΑ αποτελούν εφεξής υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. τα Τμήματα Ασφάλισης και Παροχών, υπαγόμενες στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή και ασφαλιστικές αρμοδιότητες ΟΓΑ και μετονομάζονται ως ακολούθως 1 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. 2 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κεντρικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 3 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Δυτικής Μακεδονίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. 4 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Ηπείρου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα. 5 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Θεσσαλίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. 6 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία. 7 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. 8 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Πελοποννήσου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. 9 Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Κρήτης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 2 Στα Τμήματα της παραγράφου 1 ως Προϊστάμενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του ΟΓΑ και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει. 3 Σε όλες τις παραπάνω οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. ανατίθεται επιπλέον η αρμοδιότητα της συμπλήρωσης του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Αγροτών και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων. 4 Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 4169/1961, όπως ισχύουν, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης των προσώπων του άρθρου 40, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΕΦΚΑ, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του παρόντος Η αποζημίωση των εν λόγω Οργάνων βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.
Άρθρο 43 "Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών"
1.  
  Δημοσίων Έργων Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Δ ως εξής: 69Δ Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 1 Οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων αποτελούν υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενες στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή, προσωπικό και αρμοδιότητες, εκτός του τομέα εγγυοδοσίας - πιστοδοσίας του πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α., και μετονομάζονται ως ακολούθως • Περιφερειακό Γραφείο Ροδόπης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή. • Περιφερειακό Γραφείο Δράμας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δράμας με έδρα τη Δράμα. • Περιφερειακό Γραφείο Έβρου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη. • Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Καβάλα. • Περιφερειακό Γραφείο Ξάνθης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη. • Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Γραφείο Ημαθίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ημαθίας με έδρα τη Βέροια. • Περιφερειακό Γραφείο Κιλκίς μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς. • Περιφερειακό Γραφείο Πέλλας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πέλλας με έδρα την Έδεσα. • Περιφερειακό Γραφείο Πιερίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πιερίας με έδρα την Κατερίνη. • Περιφερειακό Γραφείο Σερρών μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Σερρών με έδρα τις Σέρρες. • Περιφερειακό Γραφείο Χαλκιδικής μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο. • Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη. • Περιφερειακό Γραφείο Καστοριάς μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καστοριάς με έδρα την Καστοριά. • Περιφερειακό Γραφείο Φλώρινας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα. • Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα. • Περιφερειακό Γραφείο Άρτας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Άρτας με έδρα την Άρτα. • Περιφερειακό Γραφείο Πρέβεζας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα. • Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα. • Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα. • Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μαγνησίας με έδρα το Βόλο. • Περιφερειακό Γραφείο Τρικάλων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα. • Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία. • Περιφερειακό Γραφείο Βοιωτίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά. • Περιφερειακό Γραφείο Εύβοιας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα. • Περιφερειακό Γραφείο Φωκίδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα. • Περιφερειακό Γραφείο Κέρκυρας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα. • Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. • Περιφερειακό Γραφείο Αιτωλοακαρνανίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο. • Περιφερειακό Γραφείο Ηλείας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ηλείας με έδρα τον Πύργο. • Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη. • Περιφερειακό Γραφείο Κορινθίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο. • Περιφερειακό Γραφείο Λακωνίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη. • Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα. • Περιφερειακό Τμήμα Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας και Νήσων με έδρα την Αθήνα. • Περιφερειακό Γραφείο Ανατολικής Αττικής μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής με έδρα την Αγία Παρασκευή. • Περιφερειακό Γραφείο Δυτικής Αττικής μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Αττικής με έδρα το Περιστέρι. • Περιφερειακό Γραφείο Πειραιώς μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά. • Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη. • Περιφερειακό Γραφείο Χίου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χίου με έδρα τη Χίο. • Περιφερειακό Γραφείο Κυκλάδων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κυκλάδων με έδρα την Ερμούπολη. • Περιφερειακό Γραφείο Δωδεκανήσου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. • Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. • Περιφερειακό Γραφείο Λασιθίου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. • Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύμνου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο. • Περιφερειακό Γραφείο Χανίων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Χανίων με έδρα τα Χανιά. 2 Σε όλες τις ανωτέρω οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. προστίθεται η αρμοδιότητα της συμπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Άρθρο 44 "Περιφερειακές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Υγειονομικών"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ε ως εξής: 69Ε Υπηρεσίες του πρώην Ε.Τ.Α.Α. Τομείς Υγειονομικών 1 Όλες οι Περιφερειακές και Τοπικές Οργανικές Μονάδες του Ε.Τ.Α.Α. - Τομείς Υγειονομικών αποτελούν υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενες στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό και μετονομάζονται ως ακολούθως • Περιφερειακό Τμήμα Έβρου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη. • Διεύθυνση Θεσσαλονίκης μετονομάζεται σε Διεύθυνση Υγειονομικών Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. • Περιφερειακό Γραφείο Σερρών μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Σερρών με έδρα τις Σέρρες. • Περιφερειακό Γραφείο Κοζάνης μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη. • Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα. • Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Λάρισας με έδρα τη Λάρισα. • Περιφερειακό Γραφείο Καρδίτσας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα. • Περιφερειακό Γραφείο Μαγνησίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μαγνησίας με έδρα το Βόλο. • Περιφερειακό Γραφείο Φθιώτιδας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία. • Περιφερειακό Τμήμα Αχαΐας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Αχαΐας με έδρα την Πάτρα. • Περιφερειακό Γραφείο Αρκαδίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη. • Περιφερειακό Γραφείο Μεσσηνίας μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα. • Περιφερειακό Τμήμα Πειραιώς μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Πειραιώς με έδρα τον Πειραιά. • Περιφερειακό Γραφείο Λέσβου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη. • Περιφερειακό Γραφείο Δωδεκανήσου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Γραφείο Υγειονομικών Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο. • Περιφερειακό Τμήμα Ηρακλείου μετονομάζεται σε Περιφερειακό Τμήμα Υγειονομικών Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 2 Σε όλες τις ανωτέρω οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. προστίθεται η αρμοδιότητα της συμπλήρωσης και της αποστολής στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του Απογραφικού Δελτίου Συνταξιοδότησης των Υγειονομικών .
Άρθρο 45 "Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΣΤ ως εξής: Άρθρο 69ΣΤ Κεντρικές Υπηρεσίες του πρ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ 1 Η Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών μετατρέπεται σε Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων Ν.Π.Δ.Δ. και αποτελεί υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή και αρμοδιότητες Στις αρμοδιότητες της ανωτέρω Περιφερειακής Διεύθυνσης προστίθεται και η αρμοδιότητα συνταξιοδότησης των υπαλλήλων του ΟΓΑ. 2 Η Υποδιεύθυνση Τεχνικής Θεσσαλονίκης μεταφέρεται στη Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών με την ίδια οργανωτική δομή, το προσωπικό και τις ίδιες αρμοδιότητες για τον ΕΦΚΑ Στη χωρική αρμοδιότητα της ανωτέρω Υποδιεύθυνσης προστίθεται και η Περιφέρεια Ηπείρου.
Άρθρο 46 "Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. ΕΤΑΠ - ΜΜΕ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ζ ως εξής: 69Ζ Υπηρεσίες του πρ ΕΤΑΠ - ΜΜΕ Μετατρέπονται σε περιφερειακές οργανικές μονάδες και μεταφέρονται στον Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., με την ίδια οργανωτική δομή και αρμοδιότητες οι ακόλουθες οργανικές μονάδες του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ α. Α΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΠΕΑΘ) β. Β΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΙΣΥΤ) γ. Γ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΑΤΤΑ) δ. Δ΄ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών (ΤΣΕΥΠ) ε. Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης Παροχών Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 47 "Κεντρικές Υπηρεσίες του ΟΓΑ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Η ως εξής: 69Η Υπηρεσίες του ΟΓΑ 1 Αποτελούν περιφερειακές οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή, με την ίδια οργανωτική δομή οι ακόλουθες οργανικές μονάδες και αρμοδιότητες του ΟΓΑ 1 Κλάδος ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και οι υπαγόμενες σε αυτόν οργανικές μονάδες και αρμοδιότητές τους. 2 Κλάδος Γ΄ Υγείας και οι υπαγόμενες σε αυτόν οργανικές μονάδες και αρμοδιότητές τους. 3 Κλάδος Η΄ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων και οι υπαγόμενες σ’ αυτόν οργανικές μονάδες και αρμοδιότητές τους, εκτός από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές του. 4 Ο Κλάδος Α΄ Συντάξεων και οι υπαγόμενες σε αυτόν οργανικές μονάδες και αρμοδιότητές τους, εκτός από τις μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες των Τμημάτων Α5 Ενδίκων Μέσων και Α6 Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, οι οποίες εξακολουθούν να ασκούνται από τα αρμόδια Τμήματα του ΟΓΑ. 5 Όλες οι υπαγόμενες στον Κλάδο Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων εκτός από αυτές που αφορούν το επίδομα αλληλεγγύης των ανασφάλιστων υπερηλίκων. 6 Το Τμήμα ΙΔ2 Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ της ΙΔ΄ Υγειονομικής Υπηρεσίας και οι αρμοδιότητές του. 2 Οι οργανικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου μετονομάζονται ως ακολούθως 1 Ο Κλάδος ΙΓ΄ Κύριας Ασφάλισης Αγροτών σε Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών. 2 Ο Κλάδος Γ΄ Υγείας σε Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών. 3 Ο Κλάδος Η΄ Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, εκτός από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, σε Γ΄ Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων Αγροτών. 4 Ο Κλάδος Α΄ Συντάξεων, εκτός από τις μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες των Τμημάτων Α5 Ενδίκων Μέσων και Α6 Επιζώντων και Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αφορά στη διαχείριση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφαλίστων υπερηλίκων σε Δ΄ Διεύθυνση Συντάξεων Αγροτών. 5 Ο Κλάδος Ι΄ Μητρώου Συνταξιούχων και Πληρωμής Συντάξεων σε Ε΄ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων. 6 Το Τμήμα ΙΔ2 Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ της ΙΔ΄ Υγειονομικής Υπηρεσίας σε Τμήμα Υγείας Προσωπικού του ΟΓΑ. 3 Στις οργανικές μονάδες της παραγράφου 1 ως Προϊστάμενοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες του ΟΓΑ και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει.
Άρθρο 48
1.  
  Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Ε.Τ.Α.Α. Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Θ ως εξής: 69Θ Υπηρεσίες του πρ Ε.Τ.Α.Α. 1 Αποτελούν περιφερειακές οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., υπαγόμενες απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., με την ίδια οργανωτική δομή και αρμοδιότητες οι ακόλουθες οργανικές μονάδες του Ε.Τ.Α.Α. 1 Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ). 2 Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του Τομέα Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 3 Διεύθυνση Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ). 2 Οι οργανικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου μετονομάζονται, αντίστοιχα, ως ακολούθως 1 Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Ασφάλισης του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. 2 Περιφερειακή Διεύθυνση Συντάξεων και Πρόνοιας του Τομέα Υγειονομικών. 3 Περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών. 3 Στις ανωτέρω Περιφερειακές Διευθύνσεις εντάσσονται ως Τμήματα οι Διευθύνσεις Οικονομικού ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ.
Άρθρο 49
1.  
  Κεντρικές Υπηρεσίες του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69Ι ως εξής: 69Ι Υπηρεσίες του πρ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Δημιουργείται η Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία μεταφέρονται τα ακόλουθα Τμήματα του ΤΑΥΤΕΚΩ, με την ίδια οργανωτική δομή και αρμοδιότητες α. Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα β. Τμήμα Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ-ΔΕΗ.
Άρθρο 50 "Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΙΑ ως εξής: Άρθρο 69ΙΑ Κεντρικές Υπηρεσίες του ΝΑΤ Δημιουργείται η περιφερειακή Διεύθυνση Παροχών Ναυτικών που υπάγεται απευθείας στον διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., στην οποία μεταφέρονται τα ακόλουθα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του ΝΑΤ α. Τμήμα Συντάξεων Γήρατος ή Θανάτου β. Τμήμα Συντάξεων Ανικανότητας και Ατυχημάτων γ. Τμήμα Μητρώου και Μεταβολών Συνταξιούχων.
Άρθρο 51
1.  
  Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 69ΙΒ ως εξής: Άρθρο 69ΙΒ Μεταβατική διάταξη για τις αρμοδιότητες των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων 1 Αρμοδιότητες που ασκούνταν από τις υπηρεσίες των άρθρων 69 Α έως και 69ΙΑ του παρόντος νόμου και πλέον αποτελούν αρμοδιότητες της κεντρικής υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α., ασκούνται αποκλειστικά από την τελευταία, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να προστίθενται ή να καταργούνται αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και να μεταφέρονται υφιστάμενες τέτοιες μεταξύ των οργανικών μονάδων του Ε.Φ.Κ.Α., του Ν.Α.Τ. και του Ο.Γ.Α. 2 Οι Υπηρεσίες των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών οι οποίες ασκούσαν αρμοδιότητες που δεν περιγράφονται στις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α., διατηρούνται σε ισχύ ως Υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και προσωπικό. 3 Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του ΔΣ του Ε.Φ.Κ.Α. καθορίζονται οι Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία τους.
Άρθρο 52 "Μεταβατική διάταξη για συντάξεις Δημοσίου"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 προστίθεται νέο άρθρο 72Α ως εξής: 72Α διάταξη για συντάξεις Δημοσίου Η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής συνεχίζει την έκδοση και απονομή συντάξεων του Δημοσίου Τομέα, για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 12.5.2016 μέχρι την περαίωση όλων των αιτήσεων Για τις αιτήσεις συντάξεων του Δημοσίου Τομέα που υποβλήθηκαν από την 13.5.2016 μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του παρόντος, όπως ισχύει, η Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 48 έως 53 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται διαφορετικά.
Άρθρο 53 "Διάρκεια ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, 72Α, καθώς και οι παράγραφος 1 περίπτωση ζ΄, 5, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 68 του ν. 4387/2016 ισχύουν από 1.1.2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Ε.Φ.Κ.Α.
Άρθρο 54 "Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4387/2016"
1.  
  Στο άρθρο 70 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 13 ως εξής:
 1. Με απόφαση του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. επιλέγεται μία ή περισσότερες από τις διαχειρίστριες Τράπεζες των εντασσομένων Φορέων, η οποία από της υπογραφής της σχετικής συμβάσεως εκτελεί όλες τις εισπράξεις και πληρωμές του Ε.Φ.Κ.Α.
 2. Μέχρι 31.12.2017 προκηρύσσεται διαγωνισμός κατά τις κείμενες διατάξεις για την επιλογή της διαχειρίστριας Τράπεζας του Ε.Φ.Κ.Α., η οποία θα αναλάβει από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως τις ανωτέρω αναφερόμενες ενέργειες.
 3. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. και προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α., οι συμβάσεις έργου, υπηρεσιών και προμηθειών των εντασσόμενων Φορέων, στις οποίες υπεισέρχεται ο Ε.Φ.Κ.Α. ως καθολικός διάδοχος, μπορούν να επεκτείνονται το αργότερο μέχρι 31.12.2017.
 4. Ειδικά, ως προς τις συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων, κατά το ανωτέρω διάστημα, αφού γίνει εκτίμηση των αναγκών του Ε.Φ.Κ.Α, το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να προβεί σε καταγγελία των συμβάσεων που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ε.Φ.Κ.Α., τηρώντας τις προθεσμίες του άρθρου 609ΑΚ, που εφαρμόζεται αναλογικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
 5. Μέχρι τις 31.12.2017 προκηρύσσονται οι διαγωνισμοί, κατά τις κείμενες διατάξεις, για την ανάθεση των συμβάσεων από 1.1.2018 και έπειτα.
Άρθρο 55 "Τροποποίηση του άρθρου 80 του ν. 4387/2016"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 80 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνιστώνται στο ΕΤΕΑΕΠ, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
Άρθρο 56 "Τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4387/2016"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
  Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη ασφάλιση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται αναλογικά και στο Ε.Τ.Ε.Α. Ειδικά, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 36 και της παραγράφου 4 του άρθρου 17 έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α. από 1.1.2015 έως και 12.5.2016.
2.  
  Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ο επανυπολογισμός και η αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων ή καταβλητέων συντάξεων του Ε.Τ.Ε.Α. με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, ο τρόπος προσδιορισμού του ετήσιου ή μέσου ετήσιου ποσοστού αναπλήρωσης των καταβαλλόμενων συντάξεων με τις προϊσχύουσες του παρόντος νόμου διατάξεις, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο υλοποίησής τους, ο χρόνος αναπροσαρμογής των συντάξεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για το θέμα αυτό Με ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του Ε.Τ.Ε.Α.
Άρθρο 57 "Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ"
1.  
  Στο ν. 4387/2016 μετά το άρθρο 100 προστίθεται νέο άρθρο 100Α ως εξής:
  Άρθρο 100Α
  1.  
   Άρθρο 100Α Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που θα έχουν χορηγηθεί έως τις 30.6.2017 και μέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεμείς μέχρι την ημερομηνία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογίων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση οι εισφορές που εισπράττονται από 1.1.2017 και εντεύθεν καταβάλλονται υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. και αποδίδονται στον εν λόγω Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής.
Άρθρο 58 "Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 4387/2016"
1.  
  Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4387/2016 διαγράφεται η φράση «Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Δ.Σ. του οικείου φορέα και του προσωρινού Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α., μετά από πρόσκληση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.».
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στους εντασσόμενους φορείς και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου.
 2. Οι προϊστάμενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου κατόπιν επιλογής, προϊστάμενοι τοποθετούνται υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αναπλήρωσης και με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντίστοιχου επιπέδου.
 4. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου.
 5. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.
 6. Υπάλληλοι που τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης σε οργανικές μονάδες του Ε.Φ.Κ.Α. κατά τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας του και πριν την έναρξη ισχύος του Οργανισμού, διατηρούν τη θέση ευθύνης και μετά την ισχύ του Οργανισμού, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και εφόσον πληρούν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στον Οργανισμό.
 7. Μέχρι την τοποθέτηση των προϊσταμένων στις οργανικές μονάδες των άρθρων 69Α έως και 69ΙΒ, και της παραγράφου 3 του άρθρου 67Α, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, προϊστάμενοι παραμένουν οι ήδη υπηρετούντες σε αυτές.