ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4456

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-03-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 (εφεξής «Κανονισμός») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (L 317).
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πολιτικό κόμμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα», αυτός νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του εθνικού πολιτικού κόμματος κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος και το άρθρο 29 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146).
2.  
  Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πολιτικό ίδρυμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα», αυτός νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του ιδρύματος κατά το άρθρο 108 επ. του Αστικού Κώδικα.
3.  
  Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιμοποιούνται οι όροι «Αρχή» και «Μητρώο», αν δεν ορίζεται άλλως, νοούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 2 του Κανονισμού, αντίστοιχα
Άρθρο 3 "Εθνικό σημείο επαφής"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, τη συνεργασία με την Αρχή και τον διατάκτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 28 αυτού, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται, ως εθνικό σημείο επαφής κατά το άρθρο 2 περίπτωση 10 του Κανονισμού, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να καθορίζονται και άλλες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού και του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο
Άρθρο 4 "Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα"
1.  
  Κάθε πολιτικός συνασπισμός κατά την έννοια και το περιεχόμενο των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού που επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλλης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως δια του αρμόδιου, κατά το καταστατικό του, οργάνου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση καταχώρισής του ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού
2.  
  Στις αρχές της παραγράφου 1 γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του πολιτικού συνασπισμού, ο προσωρινός εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (αντίκλητος) στην Ελλάδα μέχρι την καταχώριση του πολιτικού συνασπισμού ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στην Αρχή και υποβάλλεται το καταστατικό του
3.  
  Με τη γνωστοποίηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκδίδει δήλωση κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η οποία είναι απαραίτητο να προσκομίζεται στην Αρχή προκειμένου να καταχωριστεί το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οικείο Μητρώο
4.  
  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος
Άρθρο 5 "Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος με έδρα την Ελλάδα"
1.  
  Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που προτίθεται να καταθέσει, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτερο του Κανονισμού, αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος για το οποίο επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλλης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών την πρόθεσή του αυτή
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων
3.  
  Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος
Άρθρο 6 "Διακίνηση εσόδων και δαπανών"
1.  
  Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί, εντός δέκα (10) ημερών από το άνοιγμά τους. Σε περίπτωση καταχώρισης νέου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα, ο κατά το καταστατικό εκπρόσωπός του οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της Αρχής περί καταχώρισης του αιτούντος κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωστοποιήσει στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί. Σε περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, η προθεσμία άρχεται από τη δημοσίευση της τροποποίησης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.
2.  
  Τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 20 του Κανονισμού, κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται μόνο επώνυμα, με ονομαστικές καταθέσεις και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα
3.  
  Οι δαπάνες του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος αποδεικνύονται με ταμειακές αποδείξεις, τιμολόγια, τραπεζικές επιταγές, εμβάσματα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να πιστοποιείται εμφανώς το πρόσωπο που καταβάλει τη δαπάνη
4.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα
Άρθρο 7
1.  
  Γνωστοποίηση υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης καταχώρισης της Αρχής κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων οικονομικής εκπροσώπησης και οικονομικής διαχείρισης, όπως ειδικότερα προβλέπονται από το καταστατικό τους.
Άρθρο 8 "Διαχείριση οικονομικών - Έλεγχοι"
1.  
  Αρμόδια εθνική αρχή, για την παραλαβή και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, κατά το μέρος που αφορά στις κείμενες εθνικές διατάξεις, είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.
2.  
  Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα τηρεί στην έδρα του λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, στα οποία καταχωρούνται και μηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης, καταχωρούνται χωριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι εκλογικές του δαπάνες που συνδέονται με την προεκλογική εκστρατεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παράγραφος 3 και 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού.
3.  
  Με βάση τα λογιστικά βιβλία της παραγράφου 2, το πολιτικό κόμμα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ο τρόπος σύνταξης των οποίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003. Η απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4.  
  Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα
5.  
  Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους αναλυτικό αρχείο με τα στελέχη των παραστατικών και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη τους
Άρθρο 9 "Νομική προσωπικότητα και διάλυση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος"
1.  
  Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που επιλέγουν ως έδρα την Ελλάδα δεν αποκτούν εθνική νομική προσωπικότητα, διαθέτουν δε νομική αναγνώριση και δικαιοπρακτική ικανότητα βάσει της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας που αποκτούν κατά το άρθρο 15 του Κανονισμού
2.  
  Σε περίπτωση διαγραφής ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο και λύσης της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνει κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα σχετικά
3.  
  Μετά τη διαγραφή του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο και τη λύση της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, διενεργείται εκκαθάριση αυτού και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Άρθρο 10 "Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)"
1.  
  Για την προεκλογική εκστρατεία που διεξάγεται στην Ελλάδα από ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, ανεξαρτήτως της έδρας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφοι 3, 11 και 30 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 11 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 σχετικά με τη διακίνηση εσόδων και δαπανών, καθώς και των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 σχετικά με την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και αρχείου εσόδων και δαπανών, δύναται να επιβληθεί πρόστιμο στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση κατά την οποία ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα δεν γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 7, τους υπεύθυνους για την οικονομική διαχείριση και εκπροσώπησή του, δεν καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 ή δεν κοινοποιεί αυτές ή τις κοινοποιεί εκπρόθεσμα στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά παράβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού, η τελευταία οφείλει να ενημερώσει την Αρχή προκειμένου να επιβάλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κανονισμού.
2.  
  Οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που έχουν έδρα τους την Ελλάδα.
3.  
  Για την επιβολή των προστίμων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 συντάσσεται έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 7 ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, στον κατά το καταστατικό εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος. Τα ανωτέρω όργανα υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της εκθέσεως, παρατηρήσεις για αντίκρουση του περιεχομένου της. Η Επιτροπή ελέγχου, αφού τις εξετάσει, υποβάλλει την τελική της Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της τελικής έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και κοινοποιείται στον παραβάτη και στον Υπουργό Εσωτερικών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 3023/2002 εφαρμόζεται αναλόγως και για τα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα.
4.  
  Κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική φορολογική, τελωνειακή, τραπεζική ή άλλη νομοθεσία ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και επιβάλλονται κατά την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία και από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές
Άρθρο 12 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, μπορεί να αιτείται την παροχή πληροφόρησης και στοιχείων από κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στην Ελλάδα
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν Κεφάλαιο σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13 "Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών"
1.  
  Μετά το άρθρο 14 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39), προστίθεται άρθρο 14Α, ως ακολούθως:
  Άρθρο 14Α
  1.  
   Υπεράσπιση του Προσωπικού της Ε.Υ.Π.
  1. Στο εν γένει προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον.α) κατά τις κείμενες, κατά περίπτωση κατηγορίας υπαλλήλου, διατάξεις περί πειθαρχικού ελέγχου, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο.
  2. Ο υπάλληλος στερείται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της Υπηρεσίας.
  3. Στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης και υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατόπιν εγγράφου αιτήματος του αρμόδιου Υπουργού προς το Ν.Σ.Κ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι.α) ο διωκόμενος ή εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον και β) ότι δεν θα εκπροσωπηθεί από δικηγόρο.
  2.  
   Στον προϋπολογισμό της Ε.Υ.Π. εγγράφονται πιστώσεις για την κάλυψη των εξόδων.
  1. Του προσωπικού της Ε.Υ.Π., που βρίσκεται είτε σε ενέργεια είτε έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία, κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  2. Του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο προσωπικού ή των μελών των οικογενειών του, στα οποία υποβάλλονται, όταν παρίστανται, ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες για τα αδικήματα αυτά.
  3. Των μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, που βρίσκονται είτε σε ενέργεια είτε έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή των μελών των οικογενειών τους, στα οποία υποβάλλονται, όταν παρίστανται, ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες για τα αδικήματα αυτά.
  3.  
  1. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Π. που βρίσκεται σε ενέργεια δύναται να χορηγείται, από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων στα οποία υποβάλλεται προς υπεράσπισή του στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και μετά τη διενεργηθείσα προανάκριση/ανάκριση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται.
  2. Στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, που βρίσκονται σε ενέργεια, δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων, στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για πράξεις ή παραλείψεις, που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου Υπουργού, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο διωκόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον.
  4.  
   Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά χορήγησης των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 εξόδων, ο υπολογισμός του ύψους του ποσού που καταβάλλεται και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
  5.  
   Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11) και του άρθρου 52Α του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Ε.Υ.Π. και τους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
2.  
  Στο άρθρο 20 του ν. 3649/2008 προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως:
  Οι μισθώσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ε.Υ.Π. διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί στεγάσεως των υπηρεσιών του Δημοσίου, κατόπιν διαπραγματεύσεων, που πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών της Μονάδων και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. Οι συμβάσεις των μισθώσεων υπογράφονται, κατά περίπτωση, από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Περιφερειακής Μονάδας, που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π. Η χρήση από την Υπηρεσία ακινήτου, που μισθώθηκε για στέγαση ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών της, πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης και για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 14 "Τροποποίηση του ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89)"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, στελεχώνεται από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετατίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί μέχρι τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά. Το αστυνομικό προσωπικό μετατίθεται στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, ανάλογα με το αν η Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εδρεύει εντός των γεωγραφικών ορίων του Τομέα Νοτίου ή Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα. Το ως άνω προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, μπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της. Ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) έτη από την έξοδό του από την οικεία Σχολή, να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων. 3Οι περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 αντικαθίστανται ως εξής:« 1.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999, προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:
 1. Είναι μέλος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου της χώρας.
5.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία δύο (2) ετών.
 2. Επιτρέπεται η μετάθεσή του και πριν τη λήξη της θητείας του, ύστερα από αίτησή του ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
6.  
 1. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης δεν καταλαμβάνει τους αστυνομικούς, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
7.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 179/1999 (Α΄ 169) καταργείται.
Άρθρο 15
1.  
  Παράταση προθεσμιών πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης Οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στα οικονομικά έτη 2015 και 2016, καθώς και της ανάρτησής τους στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 16 "Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών"
1.  
  Δαπάνες Περιφερειών των κάτωθι περιπτώσεων: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014, β) για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26.1.2014 και 3.2.2014 στο Νομό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν έως τις 15.6.2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης έχει βεβαιώσει με σχετική πράξη του την πραγματοποίηση και το ύψος τους, γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες σε συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων, εντός του έτους 2014, δ) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), ε) οι οποίες αφορούν σε δαπάνες υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2012 και 2013, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οικεία σύμβαση, στ) οι οποίες προέκυψαν από την εκτέλεση συμβάσεων μελετών του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2014 στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τα έτη 2013 και 2014, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων, μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.
Άρθρο 17 "Ρυθμίσεις θεμάτων Διεύθυνσης Ιθαγένειας"
1.  
  Το άρθρο 13 του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 13
  1.  
   - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών Επίσης, εισηγείται μέτρα και φροντίζει για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των εκλογών για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Επίσης, έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών για θέματα που αφορούν την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας.
  2.  
   Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες
  1. Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  2. Τη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης
  3. Τη Διεύθυνση Εκλογών
  4. Τη Διεύθυνση Ιθαγένειας.
2.  
  Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 προστίθεται η υποπερίπτωση β.ια ως εξής: β.ια Την ηλεκτρονική πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας ως αυθεντικών, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των ηλεκτρονικών παραβολών και των διαδικασιών στα πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την πολιτική ιθαγένειας.
3.  
  Καταργείται το άρθρο 19 του π.δ. 105/2014 και μετά το άρθρο 16 αυτού προστίθεται άρθρο 16Α, ως εξής: 16Α Ιθαγένειας 1 Η Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και την παροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας. 2 Η Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα 1 Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας, 2 Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών, 3 Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών, 4 Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 3 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως ακολούθως 1 Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για 1 Τα ζητήματα που άπτονται της αποβολής, απώλειας, αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας. 2 Την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4018/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. 3 Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. 4 Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. 5 Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. αστ Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας. 2 Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για 1 Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στην Επιτροπή αυτή, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. 2 Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας των ομογενών με πολιτογράφηση. 3 Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. 4 Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. 3 Το Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για 1 Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. 2 Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας επί των αντιρρήσεων αλλοδαπών που υποβάλλονται ενώπιον του Υπουργού, καθώς και των υποθέσεων που παραπέμπονται από αυτόν στο Συμβούλιο. 3 Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. 4 Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. 5 Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γστ Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης. 4 Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξινόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση πολιτών.
4.  
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου
 1. Για την στελέχωση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρονται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις υπαλλήλων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, από εκείνες που είχαν μεταφερθεί σε αυτό δυνάμει του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208).
 2. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής δώδεκα (12) υπάλληλοι του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι εξυπηρετούσαν γραμματειακά τη Διεύθυνση Ιθαγένειας έως το χρόνο δημοσίευσης του π.δ. 123/2016.
 3. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος
 4. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστώνται, επιπλέον των αναφερομένων στο σημείο 1 της παραγράφου ΙV του παρόντος, δώδεκα (12) οργανικές θέσεις υπαλλήλων, ως ακολούθως:«
 5. Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και
 6. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ, ανεξαρτήτως κλάδου/ειδικότητας
5.  
  Συλλογικά όργανα:
 1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Οι περιπτώσεις αα΄, αγ΄ και αδ΄ της παρ. 10 του άρθρου 142 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
 3. αα. έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, […] 1 έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, […] 2 έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 25 του ν. 4375/2016, Α΄51, άρθρο 3 του π.δ. 123/2016, Α΄208).
6.  
  Μετονομασία και Στελέχωση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης:
 1. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης.
 2. Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταφέρεται μία (1) οργανική θέση υπαλλήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου αυτού.
 3. Για την κάλυψη της θέσης αυτής μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει ορισθεί αρμοδίως ως μέλος των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Ροint οf Cοntact - SΡΟC) και της Αρχής Πιστοποίησης (Cοuntry Signing Certificatiοn Αuthοrity - CSCΑ) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
 4. Ο προσδιορισμός του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.
 5. Με την ίδια απόφαση μεταφέρονται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις στην ανωτέρω Διεύθυνση και έχουν ορισθεί αρμοδίως ως μέλη των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Ροint οf Cοntact - SΡΟC) και της Αρχής Πιστοποίησης (Cοuntry Signing Certificatiοn Αuthοrity - CSCΑ) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.
Άρθρο 18 "Επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών"
1.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. β. Προκειμένου για τους δήμους της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από έναν δημοτικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους (μόνιμους ή Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού ή Διοικητικού-Οικονομικού είτε κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος.
 2. Της επιτροπής προεδρεύει το μέλος που προΐσταται Διεύθυνσης και επί ομοιοβάθμων προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.
 3. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής.
 4. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση δημάρχου.
 5. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη ή οι αναπληρωτές τους.
Άρθρο 19 "Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίας των καταργηθεισών σχολών δημοτικής αστυνομίας"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) καταργείται.
2.  
  Στο άρθρο 71 του ν. 4257/2014 οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντίστοιχα, και προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως εξής: 2 1 Η περιουσία των καταργηθέντων νομικών προσώπων με τις επωνυμίες « Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας» και «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνιτσας», ως σύνολο, στην οποία περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους, περιέρχεται στους Δήμους Εορδαίας και Κόνιτσας, αντίστοιχα, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοί τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. 2 Η καταργηθείσα «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσοτυλίου», ιδρυθείσα με την υπουργική απόφαση 146/2004 (Β΄ 485) και σύμφωνα με το π.δ. 410/1995, λειτούργησε ως αμιγής δημοτική επιχείρηση και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκκαθάρισης δημοτικών επιχειρήσεων Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Βοΐου Η απόφαση εκκαθάρισης, με ευθύνη του εκκαθαριστή, αποστέλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της καταργούμενης επιχείρησης στον οικείο δήμο Από την έκδοση της σχετικής πράξης, ο Δήμος Βοΐου καθίσταται αυτοδικαίως καθολικός διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων αυτής και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εκκρεμών δικών. 3 Με απόφαση του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται, για κάθε νομικό πρόσωπο της παραγράφου 2α του παρόντος, Επιτροπή Καταγραφής με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας του, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, τον τελευταίο διατελέσαντα πρόεδρο εκάστου καταργηθέντος νομικού προσώπου ή έναν δημοτικό σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έναν εκπρόσωπο του οικείου δήμου, μαζί με τους αναπληρωτές τους Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συγκρότησής της και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της καταγραφής και αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στον οικείο δήμο Από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο οικείος δήμος καθίσταται καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος νομικού προσώπου και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού και διεξάγει ή συνεχίζει δίκες που το αφορούν Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το περιεχόμενο και τους όρους διαθηκών, κωδικέλλων ή δωρεών ως προς τις διατάξεις τους.
Άρθρο 20
1.  
  Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) Η αληθής έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) συνίσταται στην εξαίρεση όχι μόνο των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός καζίνο αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων καζίνο από τη μείωση του συντελεστή των τελών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136).
Άρθρο 21
1.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 129/2534/20.1.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 108) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προστίθεται η φράση «και τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας». Τυχόν υπερκαταναλώσεις καυσίμων των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και είναι σύμφωνες με την παραπάνω διάταξη, θεωρούνται νόμιμες.
Άρθρο 22
1.  
  Άσκηση αρμοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών Η αρμοδιότητα των θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης παλιννοστούντων ομογενών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2790/2000 (Α΄ 24), συνεχίζει να ασκείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την εφαρμογή του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), και όπως αυτές αποτυπώνονται ειδικότερα στον οικείο Οργανισμό αυτού.
Άρθρο 23 "Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
  Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.).
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
  Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης έχει τις εξής αρμοδιότητες
 1. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργό, για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του ίδιου Υπουργού,
 2. γνωμοδοτεί, σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, .
 3. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
  Ο ορισμός των μελών του Κεντρικού Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργού. 3.
Άρθρο 24 "Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
  Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Μακεδονίας - Θράκης (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.).
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας - Θράκης ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της με αριθμό 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Β΄ 767), για τις περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης,), καθώς και τις αρμοδιότητες της παρ. 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4030/2011 αντικαθίσταται, ως εξής:
  Ο ορισμός των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης, γίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργού. 3.
Άρθρο 25 "Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων"
1.  
  Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως επίσης και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., συνδέσμων Ο.Τ.Α. ή των νομικών τους προσώπων, σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες έχουν προκύψει από ατομικές συμβάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), του άρθρου 50 του ν. 4351/2015 (Α΄164), του άρθρου 12 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 72 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), του άρθρου 48 του ν. 4410/2016 (Α΄ 141), του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), καθώς και του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων. Οι δαπάνες των συμβάσεων που έχουν παραταθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται σύννομες και για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέχρι την 31η.12.2017 και μπορούν να πληρώνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.
2.  
  Ειδικά για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους.
Άρθρο 26 "Κατάταξη πρώην προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που έχει ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ."
1.  
  Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν ενταχθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων στις δύο κατηγορίες προσωπικού γίνεται με βάση τη σχετική ανέκκλητη δήλωση προτίμησης που υπέβαλαν, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 1647/16/2416113 από 5.12.2016 διαταγής του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α.
2.  
  Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι δηλούντες δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους τις 31.12.2016, έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα (1) μέτρο και εβδομήντα (70) εκατοστά χωρίς υποδήματα, κριθούν ικανοί ότι παρέχουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρμόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 7002/12/1-στ/27.9.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης (Β΄1845), η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση, η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτοι μήνες αποτελούν στάδιο θεωρητικής και οι επόμενοι δύο (2) μήνες στάδιο πρακτικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανωτέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης στην κατηγορία των ειδικών φρουρών.
3.  
  Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες, με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας ως ειδικοί φρουροί. Για τη μισθολογική εξέλιξή τους, τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στους ειδικούς φρουρούς.
4.  
  Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
5.  
  Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό της παραγράφου 1 που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παράγραφο 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο
6.  
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, συνιστώνται στην Ελληνική Αστυνομία οργανικές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προσωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελική επιτυγχάνεται η κατάταξη, οι οποίες θα κατανεμηθούν στις επιμέρους Υπηρεσίες με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) παύουν να ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 27 "Αναβολή εκλογών Επιμελητηρίων"
1.  
  Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θα διεξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2017 και 19 Νοεμβρίου 2017. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο.
2.  
  Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταργούνται.
3.  
  Η υπ’ αριθμ. 44347/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 1220) καταργείται.
Άρθρο 28
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου τρίτου του ν. 1942/1991 (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2297/1995 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7 Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο υπό σύσταση Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Β.R.D.) Η συμμετοχή της Ελλάδας προς το εν λόγω Ταμείο, σκοπό έχει τη χρηματοδότηση έργων τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΒRD στην Ελλάδα και για όσο χρόνο αυτή αποτελεί λήπτρια χώρα χρηματοδοτήσεων από την ΕΒRD Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων, καθώς και τα ζητήματα διαχείρισης του Ταμείου καθορίζονται με την από 4 Απριλίου 1995 Συμφωνία Ίδρυσης του Ταμείου μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και ΕΒRD, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 22 Ιουλίου 2016 1η Τροποποίησή της Η Ελληνική Δημοκρατία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών δύναται να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του Ταμείου έως το ποσόν των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ετησίως για όσο χρόνο η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί λήπτρια χώρα χρηματοδοτήσεων από την ΕΒRD Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 29
1.  
  Διάταξη για ιδιώτες μέλη Επιτροπών του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α΄ 174), η απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και τεσσάρων (4) ετών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 30 "Ρυθμίσεις Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Ο σκοπός και λειτουργία της Α.Π.Α. επιτυγχάνεται μέσα από α) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, β) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (ΕURΟCΟΝΤRΟL), 1 έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Α.Π.Α., τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Ο σκοπός και λειτουργία της Υ.Π.Α. επιτυγχάνεται μέσα από α) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, β) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (ΕURΟCΟΝΤRΟL), γ) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Υ.Π.Α., τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας, δ) έσοδα από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, τόκους από κεφάλαια, από την εκμίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση και κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών, ε) έσοδα από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης, στ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, ζ) έσοδα από εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων.
3.  
  Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζ΄ της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Επίσης, την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων από την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας, από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιουσίας, από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης, από εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων, από καταπτώσεις εγγυήσεων, από την εκμίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση ή κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών.
Άρθρο 31
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011, μετά την περίπτωση κθ΄ προστίθεται περίπτωση κι΄ ως εξής:
 1. κι.
 2. Η σύναψη συμβάσεων με την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», με αντικείμενο την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των σταθμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που αφορούν στη διαχείριση, στην προώθηση, στον έλεγχο και στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 3. Τα καθαρά έσοδα από τη δραστηριότητα του προηγούμενου εδαφίου εγγράφονται ως έσοδα στον προϋπολογισμό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
 4. Αν τα καθαρά έσοδα κατ’ έτος υπερβαίνουν τα ποσά απολογισμού έτους 2016, εγγράφονται ως καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κατ’ ελάχιστον τα ποσά του απολογισμού έτους 2016.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32 "Υποθηκοφυλακεία Τροποποίηση του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείω [...]"
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 (Α΄ 9), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242) και με το άρθρο 54 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) καταργείται η φράση «ή να μετατραπεί σε έμμισθο».
2.  
  Μετά το άρθρο 3 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 προστίθεται άρθρο 4 ως εξής: 4 ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο 1 Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, το ειδικό άμισθο υποθηκοφυλακείο δύναται να μετατραπεί σε έμμισθο Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται η έδρα του υποθηκοφυλακείου, συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και καθορίζονται οι κατηγορίες και κλάδοι στους οποίους αυτές κατανέμονται. 2 Υποθηκοφυλακείο που μετατρέπεται σε έμμισθο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, με προϊστάμενο κατηγορίας ΠΕ, πτυχιούχο νομικής, για την επιλογή του οποίου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67) Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθήκοντα προϊσταμένου υποθηκοφυλακείου ασκεί ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής και με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας Ελλείψει αυτού, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας Για τον ορισμό υπαλλήλου στη θέση προϊσταμένου, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο προηγούμενων εδαφίων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Στην περίπτωση που καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών διενεργείται από Ειρηνοδίκη που υπηρετεί εντός της ειρηνοδικειακής περιφέρειας στην οποία ανήκει το υποθηκοφυλακείο και ο οποίος ορίζεται με πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο. 3 Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το προσωπικό του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ίδια απόφαση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων του έμμισθου υποθηκοφυλακείου Με την ίδια απόφαση το προσωπικό κατατάσσεται στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 66 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67). 4 Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2812/2000 και της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2993/2002 (Α΄ 58). 5 Για το προσωπικό της παραγράφου 3 εφαρμογή έχουν τα άρθρα 8 έως 29 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα επόμενα δύο εδάφια της παρούσας Η μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα των υπαλλήλων και το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την πρόσληψή τους στα άμισθα υποθηκοφυλακεία μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους στις υπηρεσίες των παραγράφων 3 και 4 Αν κατά τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προκύπτει βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο υπάλληλος μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο νέο μισθολογικό καθεστώς, η διαφορά δεν διατηρείται ως προσωπική. 6 Οι υπάλληλοι του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο, σύμφωνα με τις διατάξεις τους παρόντος άρθρου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν στις προσωποπαγείς θέσεις της παραγράφου 3, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1. 7 Για τη στέγαση των υπηρεσιών υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76) Μέχρι την ολοκλήρωση του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού (δημοπρασία), το Ελληνικό Δημόσιο μισθώνει το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται το υποθηκοφυλακείο κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003. 8 Στον προϊστάμενο του υποθηκοφυλακείου που ορίζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, παραδίδονται τα βιβλία, το αρχείο και ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), και την περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) παρουσία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών και συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το πρότυπο που παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Η έκθεση κοινοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 9 Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης παράδοσης - παραλαβής στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποδίδονται στο Δημόσιο τα οφειλόμενα σε αυτό δικαιώματα από τον συμβολαιογράφο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονιστικού Διατάγματος της 19/23 Ιουλίου 1941 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 434/1937, 1933/1939, 2182/1940 και 2532/1940 «περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κράτους», όπως ισχύει .
3.  
  Το άρθρο 4 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 αναριθμείται σε άρθρο 5.
10.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν οφειλές που δημιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συμβολαιογράφου.».
Άρθρο 33 "Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών"
1.  
  Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 117 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) αντικαθίσταται ως εξής: 1 καθορίζει την ετήσια εισφορά των μελών προς τους συλλόγους, η οποία είναι ενιαία για όλους Η ετήσια εισφορά δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ισάξιου της αμοιβής έξι (6) επιδόσεων και ανώτερη του ισάξιου της αμοιβής είκοσι (20) επιδόσεων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κοινοποιείται σε όλους τους συλλόγους
2.  
  Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 137 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (Α΄ 126), αντικαθίστανται ως εξής: 2 Κατ’ εξαίρεση ο πρόεδρος του συλλόγου, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας λαμβάνουν έξοδα παραστάσεως που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να υπολείπονται κατ’ έτος, αλλά ούτε και να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ισάξιου της αμοιβής των 1 εξήντα (60) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα εκατό, 2 εκατόν είκοσι (120) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των εκατό και δεν υπερβαίνει τα διακόσια, 3 διακοσίων πενήντα (250) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των διακοσίων και δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια, 4 τετρακοσίων πενήντα (450) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων και δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια και 5 επτακοσίων πενήντα (750) επιδόσεων για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των οκτακοσίων.».« 4 Μέλος που μετακινείται στα πλαίσια εκτελέσεως εντολής του συλλόγου ή της ομοσπονδίας λαμβάνει κάθε ποσό που δαπανά, με βάση παραστατικά έγγραφα, καθώς και ημερήσια αποζημίωση ίση τουλάχιστον προς το τριπλάσιο της αμοιβής μιας επιδόσεως Το σχετικό ποσό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική γραμματεία αντίστοιχα.
Άρθρο 34 "Τροποποίηση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α΄ 148)"
1.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αντικαθίσταται ως εξής:
  Η ισχύς της περίπτωσης 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 31η Μαρτίου 2017.
2.  
  Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35
1.  
  Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» και καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτής, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση ιδίως εθνικών, κοινωνικών, φιλολογικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και το περιεχόμενο των σχετικών εκδηλώσεων και ενεργειών, η προώθηση της διεθνούς καθιέρωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στις πραγματοποιούμενες κατά την «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» δράσεις.
Άρθρο 36 "Χρηματικά Εντάλματα"
1.  
  Στο άρθρο 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) μετά την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ προστίθενται δυο νέες υποπεριπτώσεις ως εξής: δδ Τα Χρηματικά Εντάλματα των δαπανών του κράτους δεν υποβάλλονται για θεώρηση στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η θεώρησή τους από τον εξωτερικό ελεγκτή δεν αποτελεί προϋπόθεση της πληρωμής τους. εε Το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή (άρθρο 169 παρ. 1 ν. 4270/2014) δύναται να διενεργεί στοχευμένους ελέγχους είτε σε συγκεκριμένους φορείς είτε σε συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης των δαπανών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.
Άρθρο 37
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) Το εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής: Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν.
Άρθρο 38 "Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224)"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), για τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.
2.  
  Το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Άρθρο 18
  1.  
   Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνωση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των μετατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος.
  2.  
   Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπασμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018.
  3.  
   Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι τις 30.4.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
  4.  
   Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται μέχρι τις 15.4.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018.
  5.  
   Αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για λόγους συνυπηρέτησης, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β ΄βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν και είναι αποσπασμένοι έως ότου εκλείψει ο λόγος συνυπηρέτησης.
3.  
  Η περίπτωση ι΄της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) .
4.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 προστίθενται περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως εξής: 1 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος, 2 σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης, 3 στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, 4 στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 5 στην Αττικό Μετρό Α.Ε., 6 στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), 7 στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), 8 στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
5.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.4.2017, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), με εξαίρεση τις περιπτώσεις μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182 και 184 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, Α΄143), τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 58 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).
Άρθρο 39
1.  
  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), αντικαθίσταται ως εξής: Μέχρι 31.12.2017 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). .
2.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής: Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2017.
Άρθρο 40 "Τροποποιήσεις στο ν. 4375/2016 (Α΄ 51)"
1.  
  Τροποποιείται η περίπτωση η΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4375/2016 ως εξής: 1 Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων Διαχειρίζεται και υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ελέγχου των προγραμμάτων αυτών Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε αα) Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, ββ) Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων και γγ) Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων.
2.  
  Στο άρθρο 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται παράγραφος 31 ως εξής:
  Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 79, οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 12118/20.10.2015 (Β΄ 2338) κοινή υπουργική απόφαση μεταφέρονται στα Γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ως εξής.Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης οι αρμοδιότητες του άρθρου 2 πλην των αρμοδιοτήτων υπ’ αριθμ. 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 και 30, στο Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότητες των άρθρων 3 και 4, καθώς και των αρμοδιοτήτων υπ’ αριθμ. 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του άρθρου 2 και στο Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότητες υπ’ αριθμ. 27 και 30 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 12118/20.10.2015 (Β΄ 2338) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει σε ισχύ.
Άρθρο 41
1.  
  Τροποποίηση της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) Η παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή όταν ζητηθεί από ένα κράτος- μέλος της Ε.Ε. που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄102), και εφόσον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εν όλω ή εν μέρει ένα έργο, από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξαίρεση, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια.- επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποίηση του έργου, - αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο και - αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 1. εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον,
 2. θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης, που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της,
 3. ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους που δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση, πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου και χορηγεί σε αυτήν όλες τις διαθέσιμες, εάν είναι δυνατόν, πληροφορίες που έχει στη διάθεση του δικού της ενδιαφερόμενου κοινού.
Άρθρο 42 "Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται κατ’ έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως. 1 Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. 2 Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις. .
Άρθρο 43 "Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
  Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγονται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) καταργείται.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  Για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Διευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρχηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014, όπως ισχύει. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα.
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.
Άρθρο 44 "Κατάταξη Επιλαχόντων"
1.  
  Στο άρθρο 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
  Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη έστω και ενός προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απολυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομάκρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.
Άρθρο 45 "Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020"
1.  
  Οι προκαταβολές που χορηγούνται βάσει του άρθρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ΄ και του άρθρου 150 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως κάθε φορά ισχύει, για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις στα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 θα αντιμετωπίζονται και θα δηλώνονται στην Ε.Ε. σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/1813 της 7ης Οκτωβρίου 2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει, ως μερική πληρωμή.
2.  
  Η πληρωμή των μη επιλέξιμων σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 περιπτώσεις α΄ έως και στ΄ του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) για συγχρηματοδότηση δαπανών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενών πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, διενεργείται εφεξής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με την ίδια διαδικασία πληρωμής των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών.
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πλαίσιο των πράξεων αυτών δεν υπόκειται στην παρακράτηση φόρου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
Άρθρο 46 "Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων"
1.  
 1. Η αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ.
 2. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
 3. 15 1 Η αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την απόδοση της μέγιστης ωφελιμότητας αυτών. 2 Η άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης, που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη κατασκευαστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, εφόσον δεν έχουν ήδη μεταβιβαστεί σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ή δεν ασκούνται από δήμους και έως τη μεταβίβαση αυτών σε ΟΕΒ ή δήμους. 3 Η σύσταση, η συγχώνευση και η κατάργηση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). 4 Η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία των ΟΕΒ σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. 5 Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχειριστικός-οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.
 4. Το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής:.
  • Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 414/1976 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής:
  • Οι ΟΕΒ αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
  • Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του αντικαθίσταται ως εξής:
  • Τα μη αιρετά μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
2.  
 1. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) και στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:
  • Το αίτημα πρόσληψης προσωπικού, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, υποβάλλεται στην οικεία Περιφέρεια, συνοδευόμενο από εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού
  • Η Περιφέρεια μεριμνά για την έκδοση γνώμης από τον οικείο νομικό σύμβουλο σχετικά με την αναγκαιότητα των προσλήψεων, η οποία διαβιβάζεται μαζί με το αίτημα, εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής τους, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τελική έγκριση
  • Η τελική έγκριση εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος από την Περιφέρεια
 2. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους ΟΕΒ και τον ΑΟΣΑΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών τους, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄140), όπως ισχύει, και των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), όπως ισχύουν.
3.  
 1. Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ
 2. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ, σύμφωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ.
 3. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και καθορίζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
 4. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3881/1958.
 5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για την προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και του αγροτικού εξηλεκτρισμού σε εφαρμογή της αριθμ. 14 αρμοδιότητας του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ.
 6. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010.
 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται ενιαία υποδείγματα του καταστατικού, του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) και του κανονισμού αρδεύσεως των ΟΕΒ
4.  
 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περιφέρεια, πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους:
 3. αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδικευμένους στα θέματα εγγείων βελτιώσεων.
 4. Κατά προτίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Μηχανικών αντίστοιχα.
 5. ββ) Έναν υπάλληλο ΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού και γγ) έναν υπάλληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
 6. Με την απόφαση ορισμού των μελών, που εκδίδει ο Περιφερειάρχης, ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση.
 7. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατασκευαστεί από τις Περιφέρειες.
 8. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση.
 9. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και αποδοχή από τη Γενική Συνέλευση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) κατά περίπτωση, μπορεί να μεταβιβάζονται σε ΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από τους δήμους.
 10. Ειδικά, για έργα της περίπτωσης α΄ απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ.
 11. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση.
 12. Αν η έκδοση της απόφασης αυτής συνεπάγεται την επέκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, η επέκταση πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, για το χρονικό διάστημα της παραχώρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται:
 1. Η αριθμ. 3 αρμοδιότητα του τομέα υπό στοιχείο η΄ «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία», της παρ.
 2. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ο τομέας αυτός προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010.
 3. Η παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181).
 4. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, και η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).
 5. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2014 (Α΄ 106) και.
 6. κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχεται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου
Άρθρο 47
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προτεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο σε Τραπεζικό Ίδρυμα λογαριασμό της Υπηρεσίας. .
2.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2439/1996 εφαρμόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνονται για προαγωγή στον ίδιο βαθμό ανωτάτου Αξιωματικού στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις με στελέχη που μέχρι τις 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
3.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής:
 1. Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι σπουδαστές της Σχολής για τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε προκηρυσσόμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαγωνισμό επιλογής.
Άρθρο 48
1.  
  Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος που αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.». Το σύνολο των ως άνω χρηματικών διαθεσίμων μεταφέρεται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται επίσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον ως προς το νόμω βάσιμο αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανωτάτου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
Για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα οποία μεταφέρονται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
2.  
  Η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.
3.  
  Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
4.  
  Εκκρεμείς αιτήσεις δήμων για επιχορήγηση προς εξόφληση υποχρεώσεών τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 49 "Τροποποίηση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147)"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 347 αντικαθίσταται ως εξής: Η έδρα της ΑΕΠΠ ορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355.
2.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 348 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος ορίζει με πράξη του ένα από τα μέλη της Αρχής ως αναπληρωτή του
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 362 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 365 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομένους τρίτους Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέργειες αυτές υπαλλήλων.
5.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 365 οι λέξεις «συζήτησης» και «συζήτηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξέτασης» και «εξέταση» αντίστοιχα
6.  
  Η φράση «την κλήση των μερών, την εκπροσώπησή τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία» στην παράγραφο 7 του άρθρου 365 διαγράφεται
Άρθρο 50 "Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του ν. 3864/2010"
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Η θητεία τους είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του Ταμείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα τριάντα (30) ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Εurο Wοrking Grοup. Σε περίπτωση που η διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, η θητεία των ανωτέρω μελών ανανεώνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όργανα αυτά λειτουργούν νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλεπόμενη στις παραγράφους 16 και 17 απαρτία.
2.  
  Η παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής παραμένουν έγκυρες παρά τη διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, την καταλληλότητα ή τα προσόντα του μέλους. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 16 και 17, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής εντός της προβλεπομένης στην παράγραφο 5 προθεσμίας, τα όργανα αυτά συγκαλούνται και λειτουργούν νομίμως μέχρι το διορισμό των νέων μελών, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους διατηρείται η απαρτία των παραγράφων 16 και 17 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: Η ως άνω λίστα ισχύει για έξι (6) μήνες από την υποβολή της Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επιλογής αδυνατεί να επιλέξει υποψηφίους, κατά τα ανωτέρω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών σχετική έκθεση για τους λόγους της ως άνω αδυναμίας, η οποία συνοδεύεται από δεσμευτικό για αυτήν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Η Επιτροπή, μετά από την ως άνω αξιολόγηση, μπορεί να προτείνει στον Υπουργό την ανανέωση της θητείας μελών, εφόσον αυτή λήγει σε λιγότερο από έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4.
Άρθρο 51
1.  
  Ζημίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας του Δήμου Λέσβου που οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν καταγραφεί και αποτιμηθεί στο από 20.1.2016 πρακτικό της επιτροπής που συστάθηκε με την 2579/2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε με την 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, αποζημιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί το Δήμο Λέσβου με το αντίστοιχο ποσό για την καταβολή του στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις προέρχονται από εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει.
Άρθρο 52
1.  
  Στην παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: Για τους διοριστέους σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η σχετική απόφαση κατανομής έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης στις οικείες δικαστικές αποφάσεις.
2.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: Η κατάταξη σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου ΥΕ και ΔΕ, η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002, ολοκληρώνεται και χωρίς τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις για τη θέση τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού.
Άρθρο 53
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) αντικαθίσταται ως εξής: Στους συνταξιούχους που υπηρετούν σε θέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, δύναται να καταβάλλεται ειδική κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των θέσεων αυτών, για την κάλυψη πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους. .
Άρθρο 54 "Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών Υγείας"
1.  
  Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προμηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμήθειες φαρμάκων, προς αυτές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συνάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), δημόσια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες δαπάνες διενεργούνται στα πλαίσια των ως άνω συμβάσεων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
2.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Άρθρο 55
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016 (Α΄ 220), η ημερομηνία «28.2.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.8.2017».
Άρθρο 56
1.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 2518/1997, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3707/2008, στην παράγραφο 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Ειδικά, για το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τις δραστηριότητες της περίπτωσης i, αρκεί και η άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας.
Άρθρο 57
1.  
  Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από Περιφέρεια της χώρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες των σεισμών που συνέβησαν στην Κεφαλονιά, στις 26.1.2014 και 3.2.2014. Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.
2.  
  Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από Περιφέρεια της χώρας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέρ του Δήμου Κω, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 30/1996 και 242/1996, για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του σεισμού που συνέβη στην Κω, στις 21.7.2017. Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.
Άρθρο 58
1.  
  Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), όπως ίσχυσε μέχρι την κατάργησή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περιοχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μία δεκαετία αφορά το συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθεση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και β) αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία, όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, και αναζητείται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας.
Άρθρο 59
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3284/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. γ. Στέλεχος μίας εκ των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης .
Άρθρο 60 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-03-01 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/24
2017-07-31 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Εκκρεμείς αιτήσεις δήμων για επιχορήγηση προς εξόφληση υποχρεώσεών τους από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εξετάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Προσθήκη
Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από Περιφέρεια της χώρας, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέρ του Δήμου Κω, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 30/1996 και 242/1996, για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες του σεισμού που συνέβη στην Κω, στις 21.7.2017.
Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.
Προσθήκη
Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος που αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)» και από χρηματικά διαθέσιμα ύψους έως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ευρώ του λογαριασμού που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.».
Το σύνολο των ως άνω χρηματικών διαθεσίμων μεταφέρεται στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται επίσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η δυνατότητα εξόφλησης από τα χρηματικά διαθέσιμα του ως άνω προγράμματος δεν αφορά αξιώσεις αναγνωρισμένες με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον ως προς το νόμω βάσιμο αυτών υπάρχει αντίθετη νομολογία ανώτατου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας.
Για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη αντίθετης νομολογίας ανωτάτου δικαστηρίου, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών μπορεί να ζητά γνώμη του οικείου γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
Αντικατάσταση
A/2017/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/75724/1151 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/75724_1151 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1999/7002/12/1-ΣΤ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/7002_12_1-ΣΤ 1999
ΑΠΟΦΑΣΗ 2004/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/146 2004
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/129/2534 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/129_2534 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2015/12118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/12118 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/44347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/44347 2016
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1923/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1923/19 1923
ΝΟΜΟΣ 1937/434 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/434 1937
ΝΟΜΟΣ 1939/1933 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1933 1939
ΝΟΜΟΣ 1940/2182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2182 1940
ΝΟΜΟΣ 1940/2532 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2532 1940
ΝΟΜΟΣ 1976/339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/339 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/414 1976
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
ΝΟΜΟΣ 1991/1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1942 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών. 1995/2318 1995
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις. 1997/2518 1997
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2812 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2812 2000
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις 2002/2993 2002
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. 2002/3068 2002
Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2003/3130 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. 2004/3284 2004
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. 2005/3419 2005
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων. 2007/3584 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών. 2008/3707 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις. 2009/3756 2009
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 2010/3833 2010
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις. 2010/3838 2010
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Περί ιδρύσεως Ταμείου ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας. 2010/3864 2010
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 2011/3920 2011
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο­νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2011/4002 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 2011/4014 2011
Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. 2011/4018 2011
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξειςεφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2011/4024 2011
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχουκατασκευών και λοιπές διατάξεις. 2011/4030 2011
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 2013/4172 2013
Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις. 2013/4205 2013
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. 2014/4251 2014
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνι[...]" 2014/4314 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4354 2015
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπ[...]" 2016/4366 2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2016/4368 2016
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς [...]" 2016/4410 2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις. 2016/4413 2016
ΝΟΜΟΣ 2016/4427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/4427 2016
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις. 2016/4429 2016
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 200[...]" 2016/4438 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3881 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/811/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/811_18 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Καθορισμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 1996/242 1996
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/30242 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/30242 1996
Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 1999/179 1999
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. 2004/164 2004
Προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες αυτών. 2007/15 2007
Συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Συμβουλίων Κρίσεων Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/38 2012
Ιεραρχία, προαγωγές, μετατάξεις, αποστρατεία, ειδικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 2012/81 2012
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/105 2014
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2014/64 2014
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομο[...]" 2017/4478 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 2017/4508 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. 2018/4546 2018
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. 2017/141 2017
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) 2017/45 2017