ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4463

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΨΙΡΡΥΘΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρθρο 1 Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 (L 155), σχετικά με τα μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα διευκολύνουν τις εγκαταστάσεις αυτές και θα προωθήσουν την κοινή χρήση της υπάρχουσας υλικής υποδομής, την κινητροδότηση και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης εγκατάστασης νέας υλικής υποδομής, προκειμένου η εγκατάσταση να πραγματοποιηθεί με χαμηλότερο κόστος. Ο παρών νόμος ορίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις περί τεχνικών έργων και υλικής υποδομής, με σκοπό την προσέγγιση ορισμένων πτυχών των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων στους τομείς αυτούς. Άρθρο 2 Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως συμπληρώνονται με το άρθρο 11 του παρόντος νόμου. Επιπλέον ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Φορέας εκμετάλλευσης δικτύου»: ο φορέας ή η επιχείρηση που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος/η να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, καθώς και ο φορέας ή η επιχείρηση που παρέχει υλική υποδομή με σκοπό την παροχή: αα) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής: ααα) φυσικού αερίου, βββ) ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού, γγγ) θέρμανσης, δδδ) ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης, ββ) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων. Φορείς εκμετάλλευσης δικτύου είναι και οι φορείς ή οι επιχειρήσεις οι οποίοι/ες στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτούς/ές έργου με σύμβαση παραχώρησης παρέχουν κατά την περίοδο παραχώρησης υλική υποδομή με σκοπό την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. β) «Υλική υποδομή»: στοιχείο δικτύου το οποίο προορίζεται να δεχθεί άλλα στοιχεία δικτύου χωρίς να γίνει το ίδιο ενεργό στοιχείο του δικτύου, όπως σωληνώσεις, ιστοί, αγωγοί, φρεάτια επίσκεψης, ανθρωποθυρίδες, κυτία σύνδεσης, στύλοι, κτίρια ή είσοδοι κτιρίων, εγκαταστάσεις κεραιών, πύργοι και ιστοί. Καλώδια, συμπεριλαμβανομένων σκοτεινών οπτικών ινών (dark fibre), καθώς και στοιχεία δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παροχή πόσιμου ύδατος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 περίπτωση 1 της κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 (Β΄892), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (Β΄ 630), με την οποία θεσπίσθηκαν μέτρα «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου δεν αποτελούν υλική υποδομή κατά την έννοια του παρόντος νόμου. γ) «Υψίρρυθμο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ικανό να παρέχει υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης σε ταχύτητες τουλάχιστον 30 Μbps. δ) «Τεχνικά έργα»: κάθε αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού, αφ’ εαυτού επαρκές να πληροί μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία και το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στοιχεία υλικής υποδομής. ε) «Φορέας του δημόσιου τομέα»: κρατική, περιφερειακή ή τοπική αρχή, ΟΤΑ, οργανισμός δημοσίου δικαίου ή ένωση αποτελούμενη από μία ή περισσότερες από τις εν λόγω αρχές ή από έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω οργανισμούς δημοσίου δικαίου. στ) «Οργανισμός δημοσίου δικαίου»: κάθε οργανισμός ο οποίος έχει σωρευτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: αα) έχει συσταθεί ειδικά για την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, χωρίς βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, ββ) διαθέτει νομική προσωπικότητα, γγ) χρηματοδοτείται, στο σύνολο ή κατά το μεγαλύτερο μέρος, από το κράτος, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή υπόκειται σε διοικητική επιτήρηση από τις εν λόγω αρχές ή οργανισμούς ή έχει διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό όργανο του οποίου περισσότερα από τα μισά μέλη διορίζονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές (ΟΤΑ) ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. ζ) «Υλική υποδομή εντός κτιρίου»: υλική υποδομή ή εγκαταστάσεις στον τόπο του τελικού χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, οι οποίες προορίζονται να δεχθούν δίκτυα ενσύρματης ή και ασύρματης πρόσβασης, εφόσον τα εν λόγω δίκτυα πρόσβασης είναι ικανά να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να συνδέουν το σημείο πρόσβασης του κτιρίου με το σημείο τερματισμού του δικτύου. η) «Υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες»: υλική υποδομή εντός κτιρίου που προορίζεται να δεχθεί στοιχεία ή να διευκολύνει την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. θ) «Μείζονα έργα ανακαίνισης»: οικοδομικές εργασίες ή έργα πολιτικού μηχανικού στον τόπο του τελικού χρήστη, τα οποία περιλαμβάνουν δομικές μεταβολές ολόκληρης της εντός κτιρίου υλικής υποδομής ή σημαντικού τμήματος αυτής και για τα οποία απαιτείται άδεια δόμησης. ι) «Άδεια»: ρητή ή σιωπηρή απόφαση αρμόδιας αρχής κατόπιν διαδικασίας η οποία υποχρεώνει μια επιχείρηση να λάβει μέτρα για τη νόμιμη εκτέλεση οικοδομικών εργασιών ή έργων πολιτικού μηχανικού. ια) «Σημείο πρόσβασης»: συγκεκριμένο σημείο, εντός ή εκτός του κτιρίου, προσιτό στις επιχειρήσεις που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η σύνδεση με την προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες υλική υποδομή εντός κτιρίου. ιβ) «Ενιαίο Σημείο Πληροφόρησης»: Δικτυακή πύλη που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών όπως ορίζεται στον παρόντα νόμο. ιγ) «Μητρώο Δικτύων»: Μητρώο Δικτυακών Υποδομών που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), όπως εκάστοτε ισχύουν. ιδ) «Δικαιούχος»: επιχείρηση που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένη να παρέχει δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ιε) «Υπόχρεος»: φορέας που παρέχει υλική υποδομή ή φορέας που στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης παρέχει κατά την περίοδο παραχώρησης υλική υποδομή, με σκοπό την παροχή: αα) υπηρεσίας παραγωγής, μεταφοράς ή διανομής: ααα) φυσικού αερίου, βββ) ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του δημόσιου φωτισμού, γγγ) θέρμανσης, δδδ) ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης ή επεξεργασίας ακαθάρτων και λυμάτων, συστημάτων αποστράγγισης, ββ) μεταφορικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων σιδηροδρόμων, οδών, λιμένων και αερολιμένων. ιστ) «Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών»: η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). ιζ) «Κανονισμός Συνεγκατάστασης»: Κανονισμός που εκδίδει η ΕΕΤΤ και ρυθμίζει θέματα συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Άρθρο 3 Πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου έχουν δικαίωμα να παρέχουν σε επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρόσβαση στην υλική τους υποδομή, με σκοπό την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε φορέας εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή αίτηση πρόσβασης στην υλική του υποδομή που υποβάλλεται από φορέα που παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, υπό δίκαιους και εύλογους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 3.Η αίτηση πρόσβασης της παραγράφου 2 πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή προσδιορισμό των στοιχείων της υποδομής στα οποία ζητείται πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης κάθε σχετικής τεχνικής λεπτομέρειας. Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου εξετάζει το αίτημα το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης πρόσβασης. 4.Ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου μπορεί να απορρίψει τη σχετική αίτηση πρόσβασης για λόγους οι οποίοι δηλώνονται στον αιτούντα το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης πρόσβασης, και βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή και αναλογικά κριτήρια, όπως: 1)τεχνική καταλληλότητα της υλικής υποδομής στην οποία ζητείται πρόσβαση για την υποδοχή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2)διαθεσιμότητα χώρου για την υποδοχή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών αναγκών χώρου του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, οι οποίες πρέπει να καταδεικνύονται δεόντως, 3)λόγοι ασφάλειας και δημόσιας υγείας, 4)ακεραιότητα και ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου, ιδίως κρίσιμης εθνικής υποδομής, 5)κίνδυνος σοβαρών παρεμβολών των σχεδιαζόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην παροχή άλλων υπηρεσιών μέσω της ίδιας υλικής υποδομής, 6)ύπαρξη βιώσιμων εναλλακτικών μέσων χονδρικής πρόσβασης σε υλική υποδομή δικτύου που παρέχονται από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου και είναι κατάλληλα για την παροχή υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον η πρόσβαση αυτή προσφέρεται υπό δίκαιους και εύλογους όρους. 5.Για την πρόσβαση στην υλική υποδομή φορέων εκμετάλλευσης δικτύου, εξαιρουμένων των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε εφαρμογή των οριζομένων στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, εφαρμόζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες εφαρμογής όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εφαρμογής των άρθρων 3 και 4, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα για την πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζονται από Κανονισμό Συνεγκατάστασης που εκδίδει η ΕΕΤΤ. 6.Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία ως προς την τιμή ή άλλους συγκεκριμένους όρους, για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή εντός των χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στα άρθρα 2 ή 4 του Παραρτήματος 1 ή στον Κανονισμό Συνεγκατάστασης, κατά περίπτωση, καθώς και αν απορριφθεί συγκεκριμένο αίτημα πρόσβασης σε υλική υποδομή, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Παραρτήματος 1 ή με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Συνεγκατάστασης, κατά περίπτωση, οποιοσδήποτε από τους δύο φορείς μπορεί να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση του Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων. 7.Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που του υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 6 συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού δίκαιων και εύλογων όρων και προϋποθέσεων, των τεχνικών προδιαγραφών, του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και κατά περίπτωση της τιμής. Κατά τη λήψη της απόφασής του στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς, το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών λαμβάνει υπόψη: 1)τους στόχους του άρθρου 3 του ν. 4070/2012, εφόσον ενδείκνυται, 2)ιδίως τα κριτήρια της παραγράφου 4 και τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Παραρτήματος 1, 3)το κόστος και τις άλλες δυσκολίες ανεξάρτητης εγκατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού ή των συστημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της συμφωνίας, 4)το όφελος που προκύπτει για τους καταναλωτές από τη συμφωνία, ως προς το κόστος των υπηρεσιών, την ανάπτυξη, κάλυψη και ποιότητα του δικτύου, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια ασφάλεια. 8.Κατά τον καθορισμό των τιμών, το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών μεριμνά ώστε ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου που παρέχει την πρόσβαση να έχει την εύλογη δυνατότητα να ανακτήσει τα έξοδά του και συνεκτιμά τις επιπτώσεις της ζητηθείσας πρόσβασης στο επιχειρηματικό σχέδιο του φορέα εκμετάλλευσης που παρέχει την πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που έχουν γίνει από αυτόν, ιδίως στις υλικές υποδομές που χρησιμοποιούνται για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 9.Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών. 10.Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του κυρίου της υλικής υποδομής στις περιπτώσεις που δεν πρόκειται για τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου, ούτε τα δικαιώματα του φορέα εκμετάλλευσης, ούτε το δικαίωμα ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και ακινήτων. 11.Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης του άρθρου 2 περίπτωση ιβ΄. Άρθρο 4 Διαφάνεια της υλικής υποδομής (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου υποχρεούνται να κοινοποιούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω στοιχεία όσον αφορά την υπάρχουσα υλική υποδομή του δικτύου τους, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3: 1)τοποθεσία και όδευση, 2)είδος και τρέχουσα χρήση της υποδομής, 3)σημείο επικοινωνίας. Από την ανωτέρω υποχρέωση μπορεί να εξαιρούνται με αιτιολογημένη κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών υλικές υποδομές που δεν θεωρούνται τεχνικά κατάλληλες για την εγκατάσταση υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή χαρακτηρίζονται κρίσιμες εθνικές υποδομές. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλουν εντός ενός (1) μηνός παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης για την εξαίρεση υλικών υποδομών. Η απόφαση με την οποία εξαιρούνται υλικές υποδομές κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 2.Τα στοιχεία της παραγράφου 1 καταχωρούνται στο Μητρώο Δικτύων το οποίο τηρεί το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Ο τρόπος με τον οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία αυτά, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτά, οι διαδικασίες επικαιροποίησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την υλοποίηση του Μητρώου Δικτύων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Δικαίωμα πρόσβασης στα παραπάνω στοιχεία έχουν οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα νόμο και στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. 3.Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Δικτύων και την εισαγωγή των στοιχείων της παραγράφου 1 σε αυτό, καθώς και αν τα στοιχεία της παραγράφου 1 δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου οφείλουν να τα διαθέσουν, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος στο οποίο προσδιορίζεται η περιοχή ενδιαφέροντος, στους παρόχους δημοσίων δικτύων επικοινωνιών οι οποίοι επιθυμούν να ζητήσουν πρόσβαση σε υλική υποδομή των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου με στόχο την εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 χορηγείται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4. Οι φορείς του δημόσιου τομέα που, λόγω των καθηκόντων τους, έχουν στην κατοχή τους, σε ηλεκτρονική μορφή, στοιχεία των πληροφοριών της παρούσας παραγράφου, οφείλουν να τα θέτουν, μετά από σχετική αίτηση, στη διάθεση επιχειρήσεων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένες να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4. 4.Το Μητρώο Δικτύων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου εφόσον αυτός κληθεί να ικανοποιήσει έγγραφο αίτημα όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3, μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 μόνον εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή δημόσιας ασφάλειας. 5.Μετά την υποβολή ειδικής γραπτής αίτησης από πάροχο δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ικανοποιούν εύλογες αιτήσεις για την επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων της υλικής υποδομής τους. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζονται η περιοχή και τα στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορά η εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αν δεν έχει υπογραφεί Συμφωνία - Πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 2 του Παραρτήματος 1 ή τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ, κατά περίπτωση, για την παροχή πρόσβασης σε υλική υποδομή μεταξύ του Φορέα Εκμετάλλευσης Δικτύου και του δικαιούχου, ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου μπορεί να απαιτήσει την υπογραφή σύμβασης εμπιστευτικότητας με τον δικαιούχο προτού προβεί στην έγκριση της επί τόπου έρευνας συγκεκριμένων στοιχείων υλικής υποδομής. Το αίτημα για επιτόπου έρευνα συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου εγκρίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους, με την επιφύλαξη των περιορισμών της παραγράφου 4. 6.Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση του Εθνικού Οργάνου Επίλυσης Διαφορών. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών εκδίδει, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών. 7.Οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτυγχάνουν πρόσβαση σε πληροφορίες βάσει του παρόντος άρθρου χειρίζονται τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές. Ειδικότερα θέματα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και του επιχειρηματικού και εμπορικού απορρήτου μπορεί να καθορίζονται, εφόσον απαιτηθεί με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Άρθρο 5 Συντονισμός τεχνικών έργων (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται συμφωνίες συντονισμού τεχνικών έργων με φορείς που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2.Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή και οι φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο οφείλουν να ικανοποιούν τις εύλογες αιτήσεις φορέων που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σχετικά με συμφωνία συντονισμού των τεχνικών έργων, με διαφανείς και ισότιμους όρους. Οι αιτήσεις αυτές για την κατάρτιση συμφωνίας, γίνονται δεκτές εφόσον η ικανοποίησή τους: 1)δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος, μεταξύ άλλων λόγω πρόσθετων καθυστερήσεων, για τα αρχικώς προβλεπόμενα τεχνικά έργα, 2)δεν εμποδίζει τον έλεγχο του συντονισμού των έργων και 3)η αίτηση συντονισμού κατατίθεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την υποβολή του τελικού σχεδίου στους αρμόδιους φορείς για τη χορήγηση άδειας. Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Παράρτημα 2. 3.Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή και οι φορείς που εκτελούν έμμεσα ή άμεσα τεχνικά έργα κατασκευής αντίστοιχων δικτύων πλήρως ή εν μέρει χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο, εφόσον στη μελέτη των έργων αυτών προβλέπεται η κατασκευή ή μετατόπιση υποδομών φιλοξενίας δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποχρεούνται να κοινοποιούν την εν λόγω πρόβλεψη σε όλους τους παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι φορείς που παρέχουν ή είναι εξουσιοδοτημένοι να παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, ενόψει της εγκατάστασης στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορούν να ζητήσουν την πρόσβαση στην υποδομή αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. 4.Αν δεν επιτευχθεί η σχετική συμφωνία εντός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας συντονισμού τεχνικών έργων βάσει της παραγράφου 2, τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών. 5.Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, αφού λάβει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει απόφαση για την επίλυση της διαφοράς που υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4, συμπεριλαμβανομένου κατά περίπτωση του καθορισμού δίκαιων και ισότιμων όρων και επιβαρύνσεων. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών επιλύει τη διαφορά το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δυο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης, πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών. 6.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, για τεχνικά έργα τα οποία αφορούν κρίσιμες εθνικές υποδομές ή για τεχνικά έργα ήσσονος σημασίας, από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας. Οι εξαιρέσεις αυτές καθορίζονται μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 6 Διαφάνεια σχετικά με προγραμματισμένα τεχνικά έργα (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Για τη διαπραγμάτευση συμφωνιών συντονισμού τεχνικών έργων σύμφωνα με το άρθρο 5 οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου οφείλουν να παρέχουν, μετά από ειδική γραπτή αίτηση του φορέα, ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες όσον αφορά προγραμματισμένα ή σε εξέλιξη τεχνικά έργα που αναφέρονται στην υλική υποδομή τους και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή εκκρεμεί διαδικασία αδειοδότησης ή προβλέπεται για το επόμενο εξάμηνο η πρώτη υποβολή αίτησης άδειας στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς: 1)τοποθεσία, οριζοντιογραφία και είδος των έργων, 2)υλική υποδομή και στοιχεία του δικτύου τα οποία αφορούν τα έργα, 3)προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια των έργων και 4)σημείο επικοινωνίας. Ο φορέας ο οποίος παρέχει ή είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οφείλει να προσδιορίσει στην αίτησή του την περιοχή την οποία αφορά η μελλοντική εγκατάσταση στοιχείων υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Εντός προθεσμίας δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής αίτησης οι φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου ή και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων, οφείλουν να παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες υπό αναλογικούς, ισότιμους και διαφανείς όρους. Περιορισμός της πρόσβασης στις ελάχιστες πληροφορίες επιτρέπεται μόνον εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας των δικτύων και της ακεραιότητάς τους ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή ασφάλειας, εμπιστευτικότητας ή επιχειρησιακού και εμπορικού απορρήτου. 2.Ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ή και ο φορέας που εκτελεί τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων μπορεί να απορρίψει την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εάν: 1)έχει δημοσιοποιήσει τις ζητούμενες πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή ή 2)η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες εξασφαλίζεται μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης. 3.Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων διαθέτουν, μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης, πληροφορίες για τα έργα τα οποία εκτελούν ή προγραμματίζουν να εκτελέσουν. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου ή και οι φορείς που εκτελούν τεχνικά έργα κατασκευής δικτύων οφείλουν να διαθέτουν τις ελάχιστες πληροφορίες που ζητήθηκαν από κάποιο ενδιαφερόμενο φορέα και αναφέρονται στην παράγραφο 1, μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης. Τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των προβλέψεων της παρούσης παραγράφου σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 4.Σε περίπτωση διαφοράς όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οποιοδήποτε μέρος έχει το δικαίωμα να παραπέμψει τη διαφορά στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης σε αυτό για την επίλυση της διαφοράς πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών. 5.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μπορεί να προβλέπονται εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις που τίθενται στο παρόν άρθρο, για τεχνικά έργα τα οποία αφορούν κρίσιμες εθνικές υποδομές ή για τεχνικά έργα ήσσονος σημασίας, από άποψη αξίας, μεγέθους ή διάρκειας. Οι εξαιρέσεις αυτές καθορίζονται μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους, και πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρθρο 7 Υλική υποδομή εντός κτιρίου (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Όλα τα κτίρια στον τόπο του τελικού χρήστη που ανεγείρονται βάσει άδειας δόμησης, η αίτηση της οποίας υποβλήθηκε μετά την ψήφιση του παρόντος συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων υπό συνιδιοκτησία, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με υλική υποδομή εντός του κτιρίου, προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες, όπως ορίζεται στην περίπτωση η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, έως τα σημεία τερματισμού του δικτύου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και αν πρόκειται για μείζονα έργα ανακαίνισης σε κτίρια, για τα οποία η αίτηση για την άδεια δόμησης υποβάλλεται μετά την ψήφιση του παρόντος. 2.Όλες οι πολυκατοικίες και συγκροτήματα κτιρίων που ανεγείρονται βάσει άδειας δόμησης, για την έκδοση της οποίας η αίτηση υποβλήθηκε μετά την ψήφιση του παρόντος πρέπει να διαθέτουν σημείο πρόσβασης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και αν πρόκειται για μείζονα έργα ανακαίνισης πολυκατοικιών και συγκροτημάτων κτιρίων για τα οποία η αίτηση για την άδεια δόμησης υποβάλλεται μετά την ψήφιση του παρόντος. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα προκειμένου κτίρια εξοπλισμένα με τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο εξοπλισμό να μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να λάβουν «σήμα ευρυζωνικής υποδομής». Άρθρο 8 Πρόσβαση σε υλική υποδομή εντός κτιρίου (Άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα εγκατάστασης του δικτύου τους, με δική τους δαπάνη, έως το σημείο πρόσβασης. 2.Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου, ενόψει της εγκατάστασης υψίρρυθμου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, αν η κατασκευή δεύτερης υποδομής είναι τεχνικά ανέφικτη ή οικονομικά ασύμφορη. 3.Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το σημείο πρόσβασης και την εντός κτιρίου υλική υποδομή, πρέπει να ικανοποιεί κάθε εύλογη γραπτή αίτηση παρόχων δημόσιων δικτύων επικοινωνιών για πρόσβαση υπό δίκαιους και ισότιμους όρους, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, κατά περίπτωση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετκό θέμα για την πρόσβαση σε υπάρχουσα υλική υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη για υψηλές ταχύτητες υποδομή που ελέγχεται από πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθορίζονται από τον Κανονισμό Συνεγκατάστασης που εκδίδει η ΕΕΤΤ. 4.Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την πρόσβαση, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1 ή 2, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της επίσημης αίτησης πρόσβασης, τα μέρη έχουν δικαίωμα παραπομπής του ζητήματος στο Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους. Το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός δύο (2) μηνών από την αίτηση σε αυτήν για την επίλυση της διαφοράς πλην έκτακτων περιστάσεων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας δικαστικής προσφυγής των μερών. 5.Εξαιρούνται, από τις προβλεπόμενες στις παράγραφους 1 έως 3 υποχρεώσεις κτίρια στα οποία εξασφαλίζεται, σύμφωνα με αντικειμενικούς, διαφανείς, αναλογικούς και ισότιμους όρους, πρόσβαση σε υπάρχον δίκτυο με σημείο τερματισμού στον τόπο του τελικού χρήστη, το οποίο είναι κατάλληλο για την παροχή υψίρρυθμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 6.Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή εντός κτιρίου προσαρμοσμένη σε υψηλές ταχύτητες, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών έχουν δικαίωμα: α) τερματισμού του δικτύου τους στο χώρο του συνδρομητή, εφόσον συμφωνεί ο συνδρομητής ή και β) τερματισμού του δικτύου τους σε νέο σημείο πρόσβασης σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο του κτιρίου όπου θα εγκαθίσταται νέος κεντρικός κατανεμητής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 41020/819/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 2776). Στην περίπτωση β΄ οι πάροχοι μπορούν να εγκαθιστούν ενεργό εξοπλισμό και κάθετο κατανεμητή - κάθετη καλωδίωση, όπου αυτό απαιτείται για την ολοκλήρωση του τερματισμού της εσωτερικής καλωδίωσης στο χώρο των συνδρομητών ή και τελικών χρηστών. Για την υλοποίηση των ανωτέρω εργασιών, η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου επιτρέπεται κατόπιν κοινοποίησης στον διαχειριστή ή εκπρόσωπο της Γενικής Συνέλευσης συνιδιοκτητών και εφόσον, εντός μηνός από την ανωτέρω κοινοποίηση, δεν γνωστοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνιδιοκτητών περί άρνησης ως προς την υλοποίηση των ανωτέρων εργασιών. Αν για τις ανωτέρω εργασίες δεν αρκεί η πρόσβαση σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους του κτιρίου αλλά απαιτείται πρόσβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία, οι εργασίες υλοποιούνται μετά τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ο οποίος μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο πάροχο δημόσιου δικτύου επικοινωνιών μελέτη επιπτώσεων και αποκατάστασης και υπογραφή σχετικού συμφωνητικού. Σε κάθε περίπτωση, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθιστούν υποδομή εντός κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις στην κοινόχρηστη ή κοινόκτητη ή ιδιωτική ιδιοκτησία χρησιμοποιώντας την υφιστάμενη φυσική υποδομή, η οποία είναι διαθέσιμη στο κτίριο, να αποκαθιστούν πλήρως τα στοιχεία των ιδιωτικών ή κοινόχρηστων ή κοινόκτητων ιδιοκτησιών που επηρεάζονται κατά τις εργασίες εγκατάστασης της υποδομής και πριν από την πραγματοποίηση των εργασιών να ενημερώνουν το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδιοκτητών για το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τον τρόπο αποκατάστασης των χώρων. 7.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος ιδιοκτησίας του κυρίου του σημείου πρόσβασης ή της εντός κτιρίου υλικής υποδομής, εφόσον δεν πρόκειται για το ίδιο άτομο με τον κάτοχο του δικαιώματος χρήσης τους, και του δικαιώματος ιδιοκτησίας τρίτων, όπως ιδιοκτητών εκτάσεων γης και κτιρίων. Άρθρο 9 Αρμόδια όργανα (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) 1.Για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόμου ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 2.Αν κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου ανακύψει διαφωνία μεταξύ φορέων, οποιαδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη δύναται να ζητήσει, με γραπτό αίτημά του, την παρέμβαση της ΕΕΤΤ με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα περιγραφή της διαφοράς και του ιστορικού των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών της ΕΕΤΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 4070/ 2012, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ΕΕΤΤ υιοθετεί τα κατάλληλα μέτρα που σε κάθε περίπτωση είναι αναλογικά, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κατά τη λήψη της απόφασής της στα πλαίσια της ανωτέρω διαδικασίας επίλυσης διαφοράς. Η ΕΕΤΤ ορίζει επιτροπή η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της διαφοράς και την εισήγηση προς την ΕΕΤΤ για το πόρισμα της επίλυσης αυτής. Για την υποστήριξη του έργου της επίλυσης διαφοράς, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ειδικών εμπειρογνωμόνων με ειδικότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της διαφοράς, όπως ενδεικτικά ειδικότητες πολιτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών. 3.Η ΕΕΤΤ εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποστέλλει πρόσκληση προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων, η οποία επίσης τοιχοκολλάται στα γραφεία της ΕΕΤΤ και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Στην πρόσκληση αυτή παρατίθενται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται ώστε κάποιος να συμπεριληφθεί σε κατάλογο εμπειρογνωμόνων της ΕΕΤΤ για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, καθώς επίσης και το ύψος της αμοιβής του. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι εμπειρογνώμονες επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που δεν περάτωσαν πιθανή επίλυση διαφορών στην επιτροπή της οποίας είχαν τοποθετηθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της ΕΕΤΤ κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για δύο (2) χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής. Η ΕΕΤΤ επιλέγει με κλήρωση από τον κατάλογο εμπειρογνωμόνων, ειδικό/ούς εμπειρογνώμονα/ες με την κατάλληλη ειδικότητα ανάλογα με το αντικείμενο, για να συμμετέχει στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφοράς, όποτε αυτό απαιτείται από το αντικείμενο της διαφοράς. Επίσης, επιλέγει τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση σε περιπτώσεις κωλύματος. 4.Η ΕΕΤΤ δύναται, για το σκοπό της επίλυσης διαφορών βάση του παρόντος νόμου, να ζητεί την υποβολή πληροφοριών από τα εμπλεκόμενα μέρη. 5.Η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος του παραβόλου που οφείλουν να καταβάλουν όσοι αιτούνται από την ΕΕΤΤ επίλυση διαφοράς σχετικά με θέματα πρόσβασης (άρθρα 3 και 4 του παρόντος νόμου) και τεχνικού συντονισμού (άρθρα 5 και 6 του παρόντος νόμου). 6.Οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με την επίλυση διαφορών βάση του παρόντος νόμου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει. Άρθρο 10 Κυρώσεις (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/61/ΕΕ) Αν το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, μετά την εξέταση μιας επίλυσης διαφοράς βάση του παρόντος νόμου, διαπιστώσει μη συμμόρφωση με την απόφασή του, ή διαπιστώσει, κατόπιν καταγγελίας ή ενημέρωσης από αρμόδιο φορέα, μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί να επιβάλει κατάλληλες, αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 77 του ν. 4070/2012. Άρθρο 11 Τροποποιούμενες διατάξεις - Προσθήκες Στο ν. 4070/2012 (Α΄82) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διαδικασίες του άρθρου 28 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζονται και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης». β) Στο άρθρο 2 και στο τέλος της ενότητας «Β. Λοιποί Ορισμοί» προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί: «κ) «Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής»: Δήλωση για την εγκατάσταση ευκολιών, η οποία απαιτεί και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής. κα) «Διαδρομή όδευσης»: Η διαδρομή την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία ζητεί τα δικαιώματα διέλευσης, καθώς και η διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης, στον πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. κβ) «Δικαίωμα διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28. κγ) «Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως ενδεικτικά υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι, σωληνώσεις, αγωγοί, καλωδιώσεις, στύλοι, φρεάτια, καμπίνες, κυτία σύνδεσης), τεχνικό μέσο που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού. κδ) «Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠxΜxΥ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης και συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. κε) «Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ’ όλο το μήκος αυτής. κστ) «Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα - Cabinet)»: Κατασκευή υπαίθριας, ενδεικτικών διαστάσεων 1,70x0,80 x1,80 μέτρα (ΜxΠxΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και περιλαμβάνει, ιδίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. κζ) «Πληροφοριακό Σύστημα»: Το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης». γ) Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής: «28διελεύσεως 1Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα ίδια δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 2Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τα δικαιώματα αυτά. 3Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. ή τη διάθεση της ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, μεριμνούν ώστε κατά την περίοδο παραχώρησης να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν δικαιώματα διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 4Αν δημόσια αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, υποχρεούται κατά την περίοδο παραχώρησης να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτήν την αιτία. 5Αν δημόσια αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α., ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητούν, κατά την περίοδο παραχώρησης, δικαιώματα διέλευσης από τον φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η κατοχή ή και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής «παραχωρησιούχος») για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. και ο παραχωρησιούχος, υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 6Όλοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών, β) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων τους σχετικά με το αντικείμενο που τους ανατίθεται. Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα. Μετά τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι ανωτέρω πληροφορίες δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ όταν επέρχονται αλλαγές σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στον ιστοχώρο της. 7Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες, τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών, εφαρμογής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες του Παραρτήματος Χ υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες. 8Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Από την ημερομηνία αυτή τα αιτήματα έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο Πληροφοριακό Σύστημα αποκτούν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σχετική ενημέρωσή - ειδοποίησή τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ακόμη και στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης αυτής, άρχεται η έναρξη ισχύος των αποκλειστικών προθεσμιών των διαδικασιών που ορίζονται στο Παράρτημα Χ. 9Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ. Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και περιορισμών ή όρων αυτών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης. 10Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συνιστούν με τον κύριο προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφός τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής και των συναφών εργασιών από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 11Η αρχική χορήγηση δικαιώματος διέλευσης, η οποία παρέχεται στο δικαιούμενο φορέα, περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών συντήρησης ή και αποκατάστασης βλαβών, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 8 του Παραρτήματος Χ. 12Αν δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ανωτέρω επιχειρήσεων. 13Εκτός από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχει υποχρέωση καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους. Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών, όπως, ιδίως, κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων, φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεση, σωληνώσεων, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ειδικά, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν. 14Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., του φορέα έγκρισης ή χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας. 15Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως έργα χαμηλής όχλησης έργα εγκατάστασης ή και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή και επισκευής δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. » 1)Μετά το Παράρτημα ΙΧ προστίθεται Παράρτημα Χ «Διαδικασία Χορήγησης / Έγκρισης δικαιωμάτων διέλευσης», ως εξής: Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται: α) Η υπ’ αριθμ. 725/23/2012 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (Β΄ 5), β) κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο. ΜΕΡΟΣ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Άρθρο 13 1.Στο Μέρος Α΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στην ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, όπου αναφέρεται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2.Στο τέλος του στοιχείου κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το αντικείμενο, ο σκοπός, ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των δράσεων του προηγουμένου εδάφιου, καθώς και κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά σε αυτές, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών » 3.Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο κζ΄ ως εξής: «Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής στρατηγικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε Μητρώο/Αρχείο, την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των διαστημικών εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών » 4.Στο άρθρο 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής: «12Η ΕΕΤΤ καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων ηλικίας 4 έως 16 ετών των μελών και του προσωπικού της, είτε σε παιδικές κατασκηνώσεις είτε σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής. » 5.Στο άρθρο 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση μστ΄ ως εξής: «Συνδράμει, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), στην υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια. Η συνδρομή συνίσταται ιδίως στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εποπτεία και στη διαχείριση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, όπου αυτές απαιτούνται, στη διοικητική, οικονομικοτεχνική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων αυτών, καθώς και στην ανάληψη οποιουδήποτε άλλου έργου ή υποχρέωσης κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων ή τον έλεγχο ορθής υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει. Η ΕΕΤΤ προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων εξ ιδίων μέσων με συγκρότηση ομάδων εργασίας ή/και δια αναθέσεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τρίτους » 6.Στην περίπτωση Γ΄ της παρ. 9 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 η φράση: «και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17132/0022/ 28.2.2012 (Β΄ 498)» αντικαθίσταται και εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4070/2012 έως και την έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), ως εξής: «και της κοινής υπουργικής απόφασης 2/17127/0022/28.2.2012 (Β΄ 498) » 7.Στο άρθρο 31 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ιδιαιτερότητες στη δορυφορική αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση, τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του Κράτους στις γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική διαδικασία είτε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων. » 8.Στο άρθρο 79 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13Γενόμενες πληρωμές από τις 17.8.2010 ως και τις 31.12.2015 δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 276/055/14.2.2003 «Κανονισμός Κάλυψης Δαπανών Μετακίνησης και Ημερήσια Αποζημίωση των Μελών και του Προσωπικού της ΕΕΤΤ εντός και εκτός Επικράτειας» (Β΄ 256), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 472/175/21.3.2008 (Β΄ 600), λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται » 9.Στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται νέα παράγραφος 9, ως εξής: «9Ειδικά, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΕΕΤΤ, που ορίζονται στο στοιχείο λστ΄ του άρθρου 12 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει, η ΕΕΤΤ ορίζει με απόφασή της το ύψος των πρόσθετων αμοιβών των συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, συνεργείων ελέγχου, καθώς και μόνιμων και έκτακτων επιτροπών, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 του παρόντος άρθρου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ κατά τις κείμενες διατάξεις και δεν προκαλούν επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. » 10.Μετά την παρ.14 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθεται παράγραφος 15, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η οποία έχει ως εξής: «15Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 συμπληρώνουν τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2017 » Άρθρο 14 1.Στο άρθρο 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής: «6Ορίζεται μεταβατικό στάδιο για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015. Για το μεταβατικό στάδιο, ο ΦΠΚΥ υποβάλλει στην ΕΕΤΤ τον υπολογισμό του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 έως τις 30 Ιουνίου 2017. Η ΕΕΤΤ προβαίνει εν συνεχεία σε έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων και επαληθεύει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ανωτέρω ετών στο μέτρο που αυτό υφίσταται. Το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015 δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε εκατομμύρια (15.000.000) ευρώ ανά έτος και καλύπτεται στο σύνολό του από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο ΦΠΚΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η νέα Σύμβαση ανάθεσης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΦΠΚΥ θα ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης, ήτοι από 19.4.2015. » 2.Στο τέλος του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4053/2012 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «Το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας αποτελεί «άδικη οικονομική επιβάρυνση», όταν υπερβαίνει ποσοστό 1% των εσόδων του ΦΠΚΥ από την παροχή καθολικών υπηρεσιών. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται στο σύνολό του. Ειδικότερα, για την περίοδο 2013-2015 εφόσον η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ, το κόστος αυτό αποζημιώνεται έως το μέγιστο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ ετησίως. Αν η ΕΕΤΤ διαπιστώσει ότι το επαληθευμένο καθαρό κόστος δεν αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση, αυτό επιβαρύνει αποκλειστικά τον ΦΠΚΥ. » Άρθρο 15 Στο άρθρο 54 του ν. 2121/1993 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: «10Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται, μετά από γνώμη του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και εφόσον συντρέχει σοβαρή πιθανολόγηση ότι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και ιδίως να εισπράξει και να διασφαλίσει την απόδοση στους δικαιούχους των ποσών που εισπράττει για λογαριασμό τους, λόγω ενδεικτικά αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, να λάβει ως προληπτικό διοικητικό μέτρο το διορισμό προσωρινού επιτρόπου με θητεία έξι (6) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) μόνο φορά με διάρκεια έως τρεις (3) μήνες. Ο προσωρινός επίτροπος διασφαλίζει την ομαλή είσπραξη από τους χρήστες και την απόδοση προς τους δικαιούχους των ποσών που οι τελευταίοι εισπράττουν. Συγχρόνως, ο προσωρινός επίτροπος ασκεί στο όνομα του οργανισμού κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο για την προάσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, ο προσωρινός επίτροπος υποκαθιστά τη διοίκηση από τη δημοσίευση του διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, ο προσωρινός επίτροπος επεμβαίνει αποφασιστικώς ακυρώνοντας άμεσα κάθε πράξη ή απόφαση που δεν λαμβάνεται από τον ίδιο τον επίτροπο, προκειμένου να μη διακοπεί η λειτουργία του οργανισμού ή οδηγηθεί σε πτώχευση. Για τα λοιπά θέματα διοίκησης, το ΔΣ υποχρεούται να ενημερώνει τον προσωρινό επίτροπο, ο οποίος, εάν διαφωνεί με την εν λόγω απόφαση ή ενέργεια που μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα του οργανισμού ή τα συμφέροντα των δικαιούχων, αποφασίζει ο ίδιος. Ο προσωρινός επίτροπος επιλέγεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού μεταξύ προσώπων εγνωσμένου κύρους και ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων ή οργανισμών ή οικονομικά ή νομικά θέματα. Ο διορισμός προσωρινού επιτρόπου δεν επιτρέπεται να προβληθεί ως λόγος τροποποίησης ή καταγγελίας οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας στην οποία είναι συμβαλλόμενος ο οργανισμός. Τα όργανα διοίκησης και οι εργαζόμενοι του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης υποχρεούνται να παρέχουν στον προσωρινό επίτροπο οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί και να διευκολύνουν την άσκηση των καθηκόντων του. Η ευθύνη του προσωρινού επιτρόπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του περιορίζεται σε δόλο και βαριά αμέλεια. Για την υποβοήθηση του έργου του, ο προσωρινός επίτροπος δύναται να προσλαμβάνει εξωτερικούς νομικούς ή οικονομικούς συμβούλους, καθώς και λοιπό βοηθητικό προσωπικό, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η αμοιβή του προσωρινού επιτρόπου καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση του ΟΠΙ, με την απόφαση διορισμού του και βαρύνει, μαζί με τα έξοδα διαχείρισης και τις αμοιβές των συνεργατών του, τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης στον οποίο έχει διοριστεί. Ο επίτροπος υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού συνοπτική έκθεση πεπραγμένων στο τέλος κάθε μήνα, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση με τη λήξη της θητείας του. Η θητεία του προσωρινού επιτρόπου λήγει με την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Άλλως, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του να ανακαλέσει το διορισμό του προσωρινού επιτρόπου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του ή στην ανάγκη εξυγίανσης του οργανισμού » Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος 1.Οι διατάξεις που αφορούν την εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ εφαρμόζονται από 1η Ιουλίου 2016, με εξαίρεση τις διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος. 2.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.