ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4467

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-04-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-04-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-04-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αναδάσωση και άλλες δασοκομικές εργασίες"
1.  
  Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: Όταν η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέμβαση είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα (4) στρέμματα, ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται να καταβάλει τη δαπάνη για την υλοποίηση της αναδάσωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα εδάφια και δεν απαιτείται η σύνταξη της σχετικής μελέτης Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδάσωσης ή δάσωσης
2.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέμβασης, κατόπιν συντάξεως μελέτης με δαπάνη του ιδίου εγκεκριμένη από τη δασική υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δασοκομικές εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων επί των εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους
Άρθρο 2 "Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα και ιδίως αυτών που εκχερσώθηκαν προ του 1975"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ΄ εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νομοθεσίας .
2.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ΄ εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νομοθεσίας .
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμφωνητικά με βέβαιη χρονολογία, ένορκες βεβαιώσεις, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία. Μόνη η ένορκη βεβαίωση δεν επαρκεί για την απόδειξη της κατοχής , μπορεί να συνεκτιμηθεί όμως με την παράλληλη προσκόμιση και άλλων εγγράφων, ιδίως δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ., στο Κτηματολόγιο, στον Ο.Γ.Α. ή τον ΕΛΓΑ .
4.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας και όπου δεν έχει καθορισθεί αντικειμενική αξία της αγοραίας αξίας όπως αυτή θα εκτιμηθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ. και μπορεί να καταβάλλεται και σε μηνιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό (100). Σε κάθε περίπτωση το ύψος κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ. Το τίμημα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών .
5.  
  Στο άρθρο 47 του ν. 998/1979 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής: 13 Αν ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί την εξαγορά, μπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47Β΄. 14 Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης είτε της εξαγοράς είτε της επέμβασης, ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου), αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η συμπλήρωση του φακέλου .
Άρθρο 3 "Λοιπές επιτρεπτές επεμβάσεις"
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Λοιπές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979, μετά τη λέξη «μελισσοκομείων» προστίθενται οι λέξεις «χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας μετά των απαιτουμένων συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργική ικανότητα της δραστηριότητας,».
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Απαγορεύεται η εγκατάσταση των μονάδων της παρ. 1 σε εκτάσεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 .
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Σε δημόσιες εκτάσεις των περίπτώσεων α΄ και β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και, ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις των κατηγοριών της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τυροκομικών μονάδων επεξεργασίας γάλακτος, οινοποιείων, αποσταγματοποιείων, ποτοποιείων, εμφιαλωτηρίων, ελαιοτριβείων και σφαγείων. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νομίμως λειτουργούντων ελαιοτριβείων, λόγω ένταξης των περιοχών λειτουργίας τους σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, σε δάση των κατηγοριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως και η επέκταση, κατόπιν της έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 45, νομίμως λειτουργουσών μονάδων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, στις οποίες έχει διενεργηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επέμβαση ανεξαρτήτως της έκδοσης σχετικών πράξεων από την οικεία δασική αρχή .
5.  
  Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
6.  
  Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου εγκαταστάσεις και υποδομές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και τα υφιστάμενα συνοδά αυτών έργα, χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οφείλουν να λάβουν, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, τις προβλεπόμενες από το άρθρο 45 του ν. 998/1979 εγκρίσεις ή πράξεις. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, οι οποίες μετά την έκδοση των προβλεπόμενων από τη δασική νομοθεσία εγκρίσεων ή πράξεων του άρθρου 45 του ν. 998/1979, παύουν να ισχύουν.
Άρθρο 4 "Γεωργική εκμετάλλευση εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007"
1.  
  Το άρθρο 47Β του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 47Β
  1.  
   Άρθρο 47Β Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και εκτάσεις κηρυγμένες ως αναδασωτέες. Η έγκριση επέμβασης χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια. Μέσα στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπονται οι κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκμετάλλευση, όπως δεξαμενές νερού, γεωτρήσεις, μετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ΄ εφαρμογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νομοθεσίας.
  2.  
   Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παραγράφου 1 υποχρεούνται στην καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 45 και αντισταθμιστικής δαπάνης για να υλοποιηθεί αναδάσωση ή δάσωση. Το οριζόμενο συνολικό τίμημα (αντάλλαγμα χρήσης και δαπάνη αναδάσωσης) ειδικά για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του παρόντος άρθρου μπορεί να προσδιορίζεται και να αναπροσαρμόζεται με βάση την κοινή υπουργική απόφαση που ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 8 και δεν μπορεί να είναι ίσο ή μικρότερο του ανταλλάγματος χρήσης που καθορίζεται στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση για τις εκτάσεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου. Το τίμημα αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, μη δυνάμενες να υπερβούν τον αριθμό των εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος έκαστης δόσης δεν είναι μικρότερο των τριάντα (30) ευρώ. Η καταβολή του τιμήματος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδάσωσης ή δάσωσης. Μετά την εξόφληση του ανωτέρω ανταλλάγματος εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη μεταγράφεται στα Βιβλία Μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρείται στο Κτηματολογικό Βιβλίο του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου, ατελώς. Η χρήση της έκτασης μπορεί να μεταβιβάζεται από τον κάτοχο αυτής, μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης. Για τη μεταβίβαση της χρήσης της έκτασης εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 1033 Α.Κ. Για τη μεταγραφή στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο ή την καταχώριση στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο της πράξης μεταβίβασης κατά το προηγούμενο εδάφιο καταβάλλονται μόνον τα πάγια τέλη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3226/2004, αξίας εννέα (9) ευρώ.
  3.  
   Κατ΄ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 47, για τις εκτάσεις της παραγράφου 1 που αποδεικνύεται ότι είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ δεν απαιτείται σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης, αλλά αντί αυτής συντάσσεται σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια δασική αρχή, στην οποία επαληθεύονται τα στοιχεία της έκτασης ως προς τα όρια, τις πλευρικές διαστάσεις, τη θέση, την περιφέρεια, το εμβαδόν και την κλίση του εδάφους. Επίσης, αναφέρονται τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για την προστασία της έκτασης και υπολογίζεται το αντάλλαγμα χρήσης της παραγράφου 8 του άρθρου 45. Επί των εκτάσεων της παραγράφου 1 δεν εκδίδεται πράξη χαρακτηρισμού. Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος χρήσης αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της μορφής που είχε η έκταση πριν την εκχέρσωση. Η έγκριση επέμβασης διαρκεί για όσο χρόνο χρησιμοποιείται η έκταση αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Τυχόν μεταβολή του σκοπού της επέμβασης συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης έγκρισης επέμβασης του άρθρου 45 και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71, με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής ποινής.
  4.  
   Έως την εξόφληση του ανταλλάγματος χρήσης διοικητικές πράξεις και πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 αναστέλλονται. Μετά την εξόφλησή του, οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις ανακαλούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συμψηφίζονται με το ποσό που έχει οριστεί ως αντάλλαγμα χρήσης.
  5.  
   Μετά την έκδοση απόφασης χορήγησης έγκρισης επέμβασης ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος. Αν έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η συμπλήρωση του φακέλου με την παρούσα έγκριση επέμβασης. Η αλλαγή του σκοπού της έγκρισης επέμβασης συνεπάγεται ανάκληση της έγκρισης της παραγράφου 1 του άρθρου 47Β΄, καθώς και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 με διπλασιασμό της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό χρηματικής ποινής. Επιπλέον, τυχόν αλλαγή του σκοπού της έγκρισης επέμβασης μετά τη χορήγηση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης εκ μέρους του αρχικού ή του εκάστοτε χρήστη της έκτασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σχετικής διαπιστωτικής πράξης ή της σχετικής πράξης μεταβίβασης της χρήσης, ως προς το τμήμα που άλλαξε χρήση και την υπαγωγή του τμήματος αυτού στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  6.  
   Αναστέλλεται η λήψη και εφαρμογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο παρόν άρθρο και έως την οριστική γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Αναστέλλεται επίσης η κήρυξη των αιτούμενων εκτάσεων ως αναδασωτέων έως το ως ανωτέρω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης έχει εφαρμογή και για όσες αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί μέχρι 23.12.2016 .
2.  
  Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 47Β΄ του ν. 998/ 1979, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 και ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β΄
4.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 78 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τύπος του τίτλου κυριότητας της παραγράφου 11 του άρθρου 47 και ο τύπος της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 2 του άρθρου 47Β΄
Άρθρο 5 "Δασικοί χάρτες και αιτήσεις τακτοποίησης γεωργικών εκμεταλλεύσεων"
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού Σε όσες περιοχές υπάρχει θεωρημένος ή αναρτημένος δασικός χάρτης λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η μορφή που απεικονίζεται στο χάρτη
2.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α΄182), μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια, ως εξής: Για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δασών στο ως άνω έργο, μπορεί κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να προσλαμβάνεται από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. προσωπικό των ιδίων ειδικοτήτων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη της δαπάνης μισθοδοσίας στον εκάστοτε προϋπολογισμό του εν λόγω φορέα Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται από την εταιρεία κατόπιν προηγούμενης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία καθορίζεται η συγκεκριμένη ειδικότητα, ο αριθμός του προσωπικού και ο χρόνος διάρκειας των συμβάσεων Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε. κατόπιν προκήρυξης, βάσει αντικειμενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 10, 11Β,13 και 20 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις με το άρθρο αυτό με έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π. Απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργανικής μονάδας .
3.  
 1. Στις περιπτώσεις όπου η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για την υποβολή αντιρρήσεων, λήγει σε διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) αντικαθίσταται ως εξής: 6 Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αρμοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισμό των περιλαμβανομένων στον αναρτημένο δασικό χάρτη, περιοχών δασικού χαρακτήρα .
5.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
 1. οι περιοχές της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/ 2010, εφόσον έχουν υποδειχθεί, από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων Ο.Τ.Α., μέχρι τη λήξη της, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη, εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης του άρθρου 17 ομοίως, νοούμενες ως μη αναρτηθείσες, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.
 2. Οι αντιρρήσεις που εκκρεμούν κατά του δασικού χάρτη, που αφορούν στις ανωτέρω περιοχές, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στους δικαιούχους .
Άρθρο 6 "Περί δασωμένων αγρών και χορτολιβαδικών εκτάσεων"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νομό, εφόσον ο ιδιώτης προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν μεταγραφεί.
 2. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά .
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν μεν υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως με πράξη χαρακτηρισμού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία εκδίδεται ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού του άρθρου 14 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης μπορεί να υπαχθούν στην παράγραφο 1 εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο. Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισμός διενεργείται κατόπιν εξέτασης από τον Δασάρχη ή αν δεν υφίσταται δασαρχείο, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών του νομού, των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφερομένου και των συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών μεταγραφής και τοπογραφικού διαγράμματος. Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως μη υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται .
3.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να υπαχθούν και τα κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: Εκκρεμείς υποθέσεις του άρθρου 14 στον Δασάρχη ή στις Επιτροπές του άρθρου 10 εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, από τον ενδιαφερόμενο .
5.  
  Στο άρθρο 52 του ν. 4280/2014 (Α΄159) προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής:
  Μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόμενες στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και ρυθμίζονταν, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία δασική αρχή, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον οικείο Δασάρχη, προκειμένου να προσδιορισθούν εννοιολογικά οι ανωτέρω εκτάσεις και να διακριθούν αντιστοίχως, σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 32/2016. Η διαπιστωτική πράξη, εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσή της, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 998/1979. Με την ανάρτηση της πράξης στον ειδικό αυτό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα. Η υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω πράξης του Δασάρχη, καθώς και η προθεσμία άσκησης και η άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων κατ΄ αυτής δεν αναστέλλει την πρόοδο της κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, εφαρμοζομένων ως προς την αναμόρφωση του οικείου δασικού χάρτη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α΄182) .
Άρθρο 7
1.  
  Στους δασικούς υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102), οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας και οποιωνδήποτε ειδικών προγραμμάτων αυτής που εκτελούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες, καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), με ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τους προαναφερόμενους σκοπούς από 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νομίμως τελεσθείσες.
Άρθρο 8
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει στο Δήμο Ιωαννιτών το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί δύο (2) συνεχόμενων γεωτεμαχίων ευρισκόμενων στη θέση «Τοπ Αλτί» ή «Μπονίλα» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Ιωαννιτών, με την ειδικότερη ονο- μασία Πάρκο Πυρσινέλλα ή Γιαννιώτικο Σαλόνι και συγκεκριμένα: α) ενός γεωτεμαχίου, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 201195401019/0/0, με ολική έκταση 193.358 τ.μ. και β) ενός γεωτεμαχίου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 201195701011/0/0, το οποίο έχει ολική έκταση 80.409 τ.μ. Η διαχείριση των ως άνω γεωτεμαχίων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 998/1979. Η παρούσα διάταξη επέχει θέση τίτλου ιδιοκτησίας και το σχετικό ΦΕΚ καταχωρίζεται ατελώς στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων.
Άρθρο 9
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4123/ 2013 (Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο του ν. 4296/2014 (Α΄214), αντικαθίσταται ως εξής:
  Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του τιμολογίου Πολυτέκνων και του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.) έως τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης .
2.  
  Η απαλλαγή της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιεί σχετικά την υπ΄ αριθμ. Δ5, - ΗΛ/Β/Φ29/16027/ 6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» (Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.26884/15.12.2010 (Β΄1963), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.2036/31.1.2011 (Β΄302), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.4541/28.2.2011 (Β΄322), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/ οικ. 6713/24.3.2011(Β΄475), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.29891/ 29.12.2011(Β΄3254), Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.878/ 17.1.2013 (Β΄94), Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/20.11.2013 (Β΄ 2957) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, την Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ. 23823/23.12.2013 (Β΄ 3274) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.10205/12.6.2014 (Β΄ 1657) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Άρθρο 10 "Τροποποιήσεις του ν. 4414/2016"
1.  
  Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/ 2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής: 11 Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και αποζημιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), εφόσον οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και 1 την 31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή, 2 την 31η Δεκεμβρίου 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. 12 Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθμοί τους δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και 1 την 31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή, 2 την 31η Δεκεμβρίου 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος Οι κάτοχοι των σταθμών των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 .
Άρθρο 11
1.  
  Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων Η φράση «έως και την 13η Απριλίου 2017» του άρθρου τρίτου του ν. 4448/2017 (Α΄1) αντικαθίσταται από τη φράση «έως και την 30ή Ιουνίου 2017».
Άρθρο 12 "Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014"
1.  
  Για το τρέχον οικονομικό έτος χορηγούνται προθεσμίες: α) έως 30 Απριλίου 2017 για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περίπτωση ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 31 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και β) έως 30 Ιουνίου 2017 για την απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ που θα εκδοθούν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014.
Άρθρο 13
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: Σε περίπτωση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων με χωρητικότητα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται διανοίξεις ή διαμορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, οι αρμοδιότητες της έγκρισης κυκλοφοριακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών μελετών, της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Η διάταξη εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούμενων μελετών των περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου .
Άρθρο 14
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής: Ο έλεγχος επί της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δημοσίου σε σχέση με τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) .
2.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής: Η διαμόρφωση της νέας σύνθεσης του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται μέσω.α) της πώλησης και μεταβίβασης, με μία ή περισσότερες συναλλαγές, μετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε εταιρεία της οποίας μοναδικός μέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δημόσιο (στο εξής «Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε».), 1 της πώλησης και μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε στρατηγικό επενδυτή και γ) της μεταβίβασης μετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε εταιρεία συμμετοχών (Ηοlding Cο, στο εξής «Εταιρεία Συμμετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί με επιμέλεια και δαπάνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και να εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά και της οποίας μοναδικός μέτοχος αρχικώς θα είναι η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και εν συνεχεία οι μέτοχοι της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκ των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) θα μεταβιβάσουν το σύνολο των μετοχών τους επί της Εταιρείας Συμμετοχών στη Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. .
3.  
  Ο τίτλος του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: Σύσταση και ενέργειες της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε .
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής: Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αποκτά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μετοχές εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύμφωνα με το στοιχείο αα΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143 .
5.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αμέσως μετά την εις είδος διανομή από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στους μετόχους της των μετοχών που κατέχει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην Εταιρεία Συμμετοχών, σύμφωνα με το στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε, Α.Ε. αποκτά το σύνολο των μετοχών έκδοσης της Εταιρείας Συμμετοχών που θα κατέχουν το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) .
6.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ορίζεται κατά την ίδρυσή της σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο άπαξ σε μετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της αποτίμησης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 2, το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θα αυξηθεί περαιτέρω είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού που θα ισούται με το ποσό της ως άνω αποτίμησης και θα καλυφθεί είτε με καταβολή μετρητών είτε με εισφορά εις είδος είτε με συνδυασμό των δύο. Η ως άνω εισφορά εις είδος δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω εκχώρησης απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες ενδεικτικώς δύνανται να περιλαμβάνουν γεννημένες ή σε περίπτωση διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου και μελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Σε περίπτωση εκχώρησης φορολογικών απαιτήσεων, το ύψος αυτών έναντι έκαστης εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο εισοδήματος που θα αντιστοιχούσε σε έκαστη εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αν το φορολογητέο εισόδημά της περιοριζόταν στο εισόδημα από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού. Το Ελληνικό Δημόσιο, για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του .
7.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
  Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 145, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ορίζεται ως ο νόμιμος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., που προκύπτουν από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισμού έως του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Τέτοιες φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου υπεραξίας από την πώληση των μετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., καθώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. να ενεχυριάζει αποκλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηματοδότησης που λαμβάνει προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή να τις συμψηφίζει με το οφειλόμενο τίμημα από την πώληση των μετοχών. Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό εξόφλησης του τιμήματος για την απόκτηση των μετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και επιστρέφει το προϊόν της είσπραξης των ανωτέρω φορολογικών απαιτήσεων στο Ελληνικό Δημόσιο. Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. Τυχόν ελλείπον ποσό συμπληρώνεται από τα διανεμόμενα μερίσματα της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αναλογούν στο Ελληνικό Δημόσιο .
8.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 146 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η εισαγωγή της Εταιρείας Συμμετοχών στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α.Α. διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του ν. 3371/2005 (Α΄ 178), των κανονισμών και αποφάσεων του Χ.Α.Α., καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρμοστέων διατάξεων Ως αρχική τιμή για την εισαγωγή της μετοχής της στην οργανωμένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α.Α., ορίζεται η τιμή ανά μετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισμό του ποσού της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που διενεργείται σύμφωνα με το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4389/2016 .
Άρθρο 15 "Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος, κατόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά.
 2. Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 3. Η διάρκεια της δια δημοπρασίας παραχώρησης της απλής χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
 4. Σε δημοτικές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που ευρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, ιδίως σε περιοχές που ευρίσκονται μέσα στα όρια ή γειτνιάζουν με προστατευόμενες από την περιβαλλοντική νομοθεσία.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την έρευνα και μελέτη του οικοσυστήματος των ακτών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον, ανωτέρω σκοπό αρμοδιοτήτων τους.
 8. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Τουρισμού, εάν η παραχώρηση συνδέεται με την πραγματοποίηση τουριστικών επενδύσεων .
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου .
3.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 4 Στις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου .
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
  Επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε δήμους για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3. Για την παραχώρηση εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και όλα τα θέματα που ρυθμίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 2β. Η περαιτέρω εκμίσθωση χώρων του παρόντος άρθρου σε τρίτους, επιτρέπεται με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια απόφαση .
5.  
  Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 16 "Διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. και τελών κυκλοφορίας"
1.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2016 και μετά
2.  
 1. Τα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων, μηνών Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης
 3. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2016 και μετά
3.  
 1. Στην παρ. 12 του άρθρου 41 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
 2. Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1.1.2017, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται έως και 12.5.2017 Εξαιρετικά, όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1.1.2017, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να προβούν σε δήλωση μεταβολής μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών έως και 12.5.2017 .
 3. Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής που τυχόν επιβλήθηκαν στις δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών από 1.1.2017 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος έως και 12.5.2017, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.
 4. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 2859/ 2000 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
 5. Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισμό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν μόνο το έτος 2016 .
4.  
  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α΄ 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2017, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής. 1 για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, 2 για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, 3 για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2017 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας .
Άρθρο 17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-04-13 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/56
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/5-ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.26884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/5-ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_26884 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/ΗΛ/Β/Φ29/16027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/ΗΛ_Β_Φ29_16027 2010
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/5-ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.2036 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/5-ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_2036 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/5-ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.29891 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/5-ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_29891 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/5-ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.4541 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/5-ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_4541 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/5-ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.6713 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/5-ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_6713 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/5-ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.21235 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/5-ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_21235 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/ΟΙΚ.878 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/5-ΗΛ_Β_Φ_1_20_ΟΙΚ_878 2013
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/ΗΛ/Β/Φ29/ΟΙΚ.23823 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/ΗΛ_Β_Φ29_ΟΙΚ_23823 2013
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1989/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1845 1989
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. 2003/3208 2003
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις 2004/3226 2004
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια­τάξεις. 2010/3889 2010
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 2011/4001 2011
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). 2013/4123 2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 2013/4172 2013
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4280 2014
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙ[...]" 2014/4296 2014
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις. 2014/4315 2014
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 2015/4336 2015
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην α[...]" 2016/4414 2016
Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τοµέα του Τουρισµού µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις. 2017/4448 2017
Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. 2016/32 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. 2018/4519 2018