ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4468

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση, έδρα, εποπτεία"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και το διακριτικό τίτλο «Ε.ΣΥ.Δ.» και στην αγγλική γλώσσα «Ηellenic Αccreditatiοn System» και το διακριτικό τίτλο «ΕSΥD». Έδρα αυτού ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να μεταφέρεται η έδρα του σε άλλο δήμο.
2.  
  Η αυτοτελής λειτουργική μονάδα «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» της περίπτωσης β΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αποσπάται από το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - Ε.Σ.Υ.Π.» και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης».
3.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218/30), ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 2 "Σκοπός – Αρμοδιότητες"
1.  
  Στο Ε.ΣΥ.Δ. ανατίθεται η υλοποίηση, η εφαρμογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.
2.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς αρμόδιους για τα θέματα αυτά.
3.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιμών και εργαστήρια μετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επίσης, αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης των ανωτέρω φορέων.
4.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. δύναται να συμμετέχει σε Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης.
5.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαμβάνει συμβουλευτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές με το αντικείμενο της διαπίστευσης.
Άρθρο 3 "Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης – Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες"
1.  
  Η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποβοηθείται:.
 1. Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από δεκαπέντε (15) μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής:
 2. ο Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και ένας εκπρόσωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και ένας κοινός εκπρόσωπος των ενώσεων καταναλωτών.
 3. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων.
 4. Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευσης, καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται.
 5. Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης μπορεί να συγκροτηθούν δύο επί μέρους τμήματα του Συμβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως.
 6. Από τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες.
 7. Με ευθύνη του Ε.ΣΥ.Δ. δημιουργείται Μητρώο εξειδικευμένων στελεχών προερχόμενων από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποβοηθούν το Ε.ΣΥ.Δ. στη λειτουργία του.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και την τήρηση του Μητρώου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, οτρόπος επιλογής των στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, πέραν των δύο (2) μηνών, από της ημερομηνίας κατά την οποία ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού
Άρθρο 4 "Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός"
1.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,
 2. έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι. ή ερευνητή ερευνητικού κέντρου ή ερευνητικού ινστιτούτου που υπάγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή πρόσωπο υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εγνωσμένου κύρους, .
 3. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,
 4. έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
 5. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ,.
 6. έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ,.
 7. έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.
2.  
  Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελιώνει δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, έβδομο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.
3.  
  Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Δ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο κύρος και επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα θεματικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ. με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
4.  
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μέχρι το διορισμό του νέου μέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.
Άρθρο 5 "Εκπροσώπηση"
1.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, που ορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο του παρόντος και σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ. ή σε άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή κάτω από την επωνυμία του εκπροσώπου του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ., καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.
Άρθρο 6 "Πόροι του Ε.ΣΥ.Δ."
1.  
  Πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι: 1.1. Τακτικοί Πόροι:.
 1. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.ΣΥ.Δ.
 2. Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών
 3. Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Ε.ΣΥ.Δ.
 4. Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών
 5. Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες. 1.2.
 6. Έκτακτοι πόροι:.
2.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα
Άρθρο 7 "Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως: α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτού, β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ., γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ., δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
2.  
  Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποστηρίζεται με την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων διαπίστευσης.
3.  
  Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. τροποποιείται και συμπληρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ.
4.  
  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου ή έμμισθης εντολής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.), οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα Ε.ΣΥ.Δ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, μεταφέρεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ.) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6. Για τους υπαλλήλους της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.Ε.ΣΥ.Δ. που είναι αποσπασμένοι από το Ε.Σ.Υ.Π.Ε.ΣΥ.Δ. σε άλλους φορείς ή που υπηρετούν στη μονάδα με απόσπαση από άλλους φορείς, οι αποσπάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.
5.  
  Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.
6.  
  Το προσωπικό της παραγράφου 4 οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη μεταφορά τους να παρουσιαστούν στο Ε.ΣΥ.Δ. για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύμβασή τους και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.
7.  
  Από την ανάληψη της υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Ε.Σ.Υ.Π.
8.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ε.Σ.Υ.Π., καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτό για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του μεταφερομένου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο Ε.ΣΥ.Δ.
9.  
  Με τον Κανονισμό της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη προσωπικού από το Ε.Σ.Υ.Π. στο νέο φορέα.
10.  
  Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ. υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Άρθρο 8
1.  
  Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ., όπως, ιδίως, θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.
Άρθρο 9 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προβλεπόμενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αυτοτελής λειτουργική μονάδα αποσπάται από το νομικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ).
2.  
  Με τη σύσταση του Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννομες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική μονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. Το Ε.ΣΥ.Δ. καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013.
3.  
  Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζει τις μισθώσεις, καθώς και τις εκκρεμείς δίκες της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καμία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.
4.  
  Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.ΣΥ.Δ.
5.  
  Υπογραφείσες συμβάσεις, εκτελούμενα προγράμματα και έργα και ο προϋπολογισμός της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύμφωνα με τους βάσει των συμβάσεων εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους από το Ε.ΣΥ.Δ.
6.  
  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. συγκροτεί με απόφασή του τριμελή επιτροπή, με αντικείμενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση που συντάσσεται από την ανωτέρω επιτροπή εγκρίνεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή από εθνικούς πόρους, τα οποία υλοποιούνται από την αυτοτελή λειτουργική μονάδα και ιδίως θέματα που αφορούν τη διαδοχή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.
8.  
  Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους αναλαμβάνει το Ε.ΣΥ.Δ. Τα λογότυπα και τα σήματα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χρησιμοποιηθεί ή κατοχυρωθεί από την ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (Α΄252) ή το Ε.Σ.Υ.Π. και αφορούν στον τομέα ευθύνης της εντασσόμενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 3066/2002 περί σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.» καταργούνται, πλην των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και τη δημιουργία του Μητρώου Αξιολογητών, με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ.
Άρθρο 11 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρούσας παραγράφου Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 12
1.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), μετά τη φράση «σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων» προστίθεται η φράση «και πάντως όχι μικρότερο ποσοστού 20%.».
2.  
  Στο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α, το οποίο έχει ως εξής:
  Άρθρο 13Α
  1.  
   Το Σεπτέμβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3, στις οποίες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελματικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθμού εξ αίματος σε ευθεία γραμμή ή β΄ βαθμού εξ αίματος σε πλάγια γραμμή, ο οποίος επήλθε εντός του μήνα που προηγείται του μήνα έναρξης των εξετάσεων και μέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων μαθημάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.
  2.  
   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται για τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.
  3.  
   Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές ή Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα
  1. οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και .
  2. οι υποψήφιοι των επαγγελματικών λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων ανά Τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.
  3. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον μία (1) θέση ανά Τμήμα.
  4.  
   Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόμενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ .) στη συγκεκριμένη σχολή, Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
  5.  
   Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτησηδήλωση που υπέβαλαν το Φεβρουάριο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήματα και Μαθήματα Ειδικότητας) και με την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και όχι μόνο σε όποιο απουσίασαν.
  6.  
   Με την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθμολογία και η επίδοσή του σε μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως μη εξετασθείς.
  7.  
   Όσον αφορά στα ατομικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς και για τη βαθμολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην τακτική εξεταστική περίοδο με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων που συγκροτείται και λειτουργεί για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. είναι αρμόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων ειδικών μαθημάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων, που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ . 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), είναι αρμόδια και για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των οργάνων της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
  8.  
   Οι υποψήφιοι καταθέτουν μηχανογραφικό με τις προτιμήσεις τους, μαζί με τους υποψηφίους (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις.
  9.  
   Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής, ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή και η προθεσμία υποβολής τους, το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσεων, τα σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού, ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων, ο ορισμός εξεταστικών κέντρων και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά, ο τρόπος διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων, ο τρόπος ορισμού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθμολόγησης και αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο τρόπος φύλαξής τους, καθώς και ο τρόπος ορισμού των βαθμολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθμών των γραπτών, η συγκρότηση των αναγκαίων ατομικών και συλλογικών οργάνων και ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 13
1.  
  Χορηγείται έντοκο δάνειο συνολικού ύψους μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ευρώ από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από το μήνα Μάιο έτους 2017, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως ισχύει. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) εντόκως στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέχρι τις 31.12.2017. Το επιτόκιο, με το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί στο ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαμορφώνεται στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.
Άρθρο 14
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.
2.  
  Το άρθρο 7 του ν. 74/1975 (Α΄ 139) καταργείται.
Άρθρο 15
1.  
  Στην παρ . 3 του άρθρου 25 του π.δ . 368/1989 (Α΄163), προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: 1 Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας
2.  
  Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989, μετά την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής: «7Α. Το Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας απαρτίζεται από:.
 1. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση,
 2. τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,.
 3. έναν (1) υπάλληλο Επιθεωρητή Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με τον αναπληρωτή του,
 4. έναν (1) σύμβουλο / συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του,
 5. τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι υποδεικνύονται ανά ένας, με τους αναπληρωτές τους, από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),.
 6. τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι υποδεικνύονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
 7. Εισηγητής του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 8. Γραμματέας του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 9. Στις συνεδριάσεις του Τμήματος μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
 10. Στις συνεδριάσεις μπορούν να προσκαλούνται και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:.
  • εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας των Υπουργείων αυτών,
  • εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω στα θέματα που κάθε φορά εξετάζονται.
  • Ο πρόεδρος, τα μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας του Τμήματος ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με διετή θητεία.
  • Για τον ορισμό των μελών των υπό στοιχείων ε΄ και στ΄ αποστέλλεται πρόσκληση υπόδειξης εκπροσώπων προς τους αντίστοιχους φορείς.
  • Σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, το Τμήμα συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.
3.  
  Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989, προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:«
16.  
  Στην αρμοδιότητα του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας ανήκει η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση στοχευμένων μέτρων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και ιδίως για:
 1. την αποτελεσματική εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία 2017-2019 και των ειδικότερων δράσεων που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους,
 2. τη μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, την πρόληψη, την καταστολή της αδήλωτης, ανασφάλιστης και πλημμελώς δηλωμένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής,
 3. την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού και την αναβάθμιση του ρόλου, των μέσων και της αρμοδιότητας των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου,
 4. τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων συναρμοδίων υπηρεσιών και Υπουργείων για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας,
 5. τη διασφάλιση μέσω της νομοθεσίας και των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, της αποτελεσματικής συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και των παραμετρικών αλλαγών σε ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου της αδήλωτης ή και της μερικά δηλούμενης εργασίας,
 6. την ανταλλαγή στοιχείων, με συναρμόδιους φορείς, την αλληλοενημέρωση για επιμέρους υπηρεσιακά σχέδια, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων,
 7. την αξιολόγηση των συστημάτων διοικητικών κυρώσεων και εν γένει ποινών, την εξέταση παράλληλων ή εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης και τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επιβολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων,
 8. τη θέσπιση ειδικών αντικειμενικών τεκμηρίων για την αντιμετώπιση της μη δήλωσης ή της πλημμελούς δήλωσης προσωπικού σε κλάδους δραστηριότητας με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας,
 9. τη στρατηγική και την αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, καθώς και τη συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων,
 10. την έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση της πλατφόρμας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
 11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας.
Άρθρο 16 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-04-28 Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/61
2017-08-04 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι. ή ερευνητή ερευνητικού κέντρου ή ερευνητικού ινστιτούτου που υπάγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή πρόσωπο υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εγνωσμένου κύρους, .
 • Αντικατάσταση
  A/2017/114
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1975/74 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/74 1975
  Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
  Σύσταση «Φορέα εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», σύσταση εταιρείας «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.», τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», απαλλοτριώσεις για τον «Ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας» και άλλες διατάξεις. 2002/3066 2002
  Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. 2007/3586 2007
  Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4354 2015
  Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
  ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1968/380 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1968/380 1968
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/368 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/368 1989
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
  Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018