Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα των αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων και υπηρεσιών, που υπογράφηκε στις 9 Ιουλίου 2016 στη Βαρσοβία, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, στο εξής αναφερόμενα ως «οι Συμβαλλόμενοι», Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμυντική δύναμη των αντίστοιχων Χωρών τους θα πρέπει να ενδυναμωθεί με στενότερη συνεργασία στον τομέα άμυνας ή αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων και υπηρεσιών (στο εξής αναφερομένων ως «Άμυνα»), ιδιαίτερα προς τον σκοπό: α) Αποτελεσματικής χρήσης των οικονομικών πόρων οι οποίοι διατίθενται για την Άμυνα βάσει των συγκεκριμένων αναγκών καθενός εκ των Συμβαλλομένων, β) Αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογικών και βιομηχανικών δυνατοτήτων και προώθησης αμοιβαίας βιομηχανικής συνεργασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και η βιωσιμότητα των αμυντικών βιομηχανιών και στις δύο χώρες και της Ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας γενικότερα, γ) Προώθησης της τυποποίησης και διαλειτουργικότητας, δ) Συνεργασίας στον τομέα Επικύρωσης/Πιστοποίησης στρατιωτικών συστημάτων και προϊόντων Λαμβάνοντας υπόψη: ε) τις ισχύουσες συμφωνίες συνεργασίας καθενός εκ των Συμβαλλομένων εντός του πλαισίου του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) οι οποίες έχουν καταρτιστεί είτε μεταξύ όλων των Κρατών Μελών του είτε με ένα ή περισσότερα από τα μέλη του είτε μεταξύ καθενός από τους Συμβαλλόμενους και το ΝΑΤΟ, τους πράκτορες του ΝΑΤΟ ή το Ανώτατο Στρατηγείο Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SΗΑΡΕ), στ) ότι όλες οι δραστηριότητες των Συμβαλλομένων εκ του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα εθνικά δίκαια και κανονισμούς και διεθνείς υποχρεώσεις αυτών από τα οποία δεσμεύονται οι Συμβαλλόμενοι. ζ) τις Συμφωνίες Τυποποίησης (SΤΑΝΑGS) ή παρόμοιες συμφωνίες σε ισχύ και για τους δύο Συμβαλλόμενους, συμφώνησαν τα εξής: Άρθρο 1 Ο στόχος του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης είναι να διευρύνει τις υπάρχουσες επαφές μεταξύ των Συμβαλλομένων και να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ και των δημόσιων και των ιδιωτικών τομέων στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου, στους τομείς έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, απόκτησης και διατήρησης άμυνας ή αμυντικού εξοπλισμού, συστημάτων και υπηρεσιών. Άρθρο 2 Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης συμπληρώνει τις προσπάθειες συνεργασίας οι οποίες επιτελούνται εντός της Συνέλευσης των Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών του ΝΑΤΟ, χωρίς την αντιγραφή οποιασδήποτε εκ των δραστηριοτήτων αυτού του φορέα. Το παρόν Μνημόνιο δεν θα επηρεάσει καμία διμερή και/ή πολυμερή συμφωνία η οποία έχει ήδη καταρτιστεί ή πρόκειται να καταρτιστεί στο μέλλον από οποιονδήποτε Συμβαλλόμενο. Άρθρο 3 Οι Συμβαλλόμενοι θα ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμώμενες ανάγκες τους για Άμυνα και θα κανονίζουν συναντήσεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ειδικών τους προκειμένου να βελτιώσουν τη συνεργασία τους σε συγκεκριμένους τομείς. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα ανωτέρω θα ανταλλάσσονται μεταξύ των μελών της Ελληνο-Νορβηγικής Κοινής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα 2 (Άρθρο 1) του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Το Παράρτημα 1 υποδεικνύει τους συγκεκριμένους αμυντικούς τομείς της συνεργασίας των δύο Συμβαλλομένων. Εάν χρειαστεί, το Παράρτημα 1 μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί με την απόφαση της Ελληνο-Νορβηγικής Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας η οποία ιδρύεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Παραρτήματος 2 και η οποία απόφαση θα τεθεί σε ισχύ κατά την παραλαβή της τελευταίας έγγραφης ειδοποίησης από τον ένα Συμβαλλόμενο, όπου θα ενημερώνει τον άλλο Συμβαλλόμενο περί της έγκρισης αυτής από το Υπουργείο Άμυνας. Άρθρο 4 Πριν την έναρξη ανάπτυξης ενός καινούριου αντικειμένου Άμυνας με δική του ευθύνη, κάθε Συμβαλλόμενος μπορεί πρώτα να επαληθεύσει εάν ο άλλος Συμβαλλόμενος έχει αναπτύξει ή αναπτύσσει ίδιο ή ισότιμο αντικείμενο εξοπλισμού με σκοπό να αποφύγει, στο βαθμό που είναι εφικτό, οποιαδήποτε αντιγραφή στην ανάπτυξη αντικειμένων άμυνας. Άρθρο 5 Κατά την έναρξη κοινών έργων ανάπτυξης, θα συντάσσεται απολογισμός του επιπέδου οικονομικής συνεισφοράς του κάθε Συμβαλλόμενου και της δυνατότητας που παρίσταται και στις δύο Χώρες, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουν όσον αποτελεσματικότερα είναι εφικτό, με σκοπό να αποφευχθεί οποιαδήποτε αντιγραφή. Για αυτά τα έργα κοινής ανάπτυξης, κάθε Συμβαλλόμενος θα είναι έτοιμος να διερευνήσει τα μέσα τα οποία θα συμφωνηθούν και από τους δύο Συμβαλλόμενους προκειμένου να ασκούν οικονομικούς ελέγχους χωρίς χρέωση. Έλεγχος Ποιότητας θα ασκείται από τους Συμβαλλόμενους, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Συμφωνίες τους Τυποποίησης (SΤΑΝΑGS) με το ΝΑΤΟ. Άρθρο 6 Κάθε Συμβαλλόμενος θα ενημερώσει τις σχετικές αμυντικές βιομηχανίες του για τις διατάξεις του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Εντός του πλαισίου της συνεργασίας τους, οι Συμβαλλόμενοι διασφαλίζουν ότι πρέπει να τηρηθεί η αρχή ελεύθερου ανταγωνισμού. Με το ίδιο πνεύμα, κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να καταβάλει κάθε πιθανή προσπάθεια για να απομακρύνει όλα τα εμπόδια τα οποία μπορεί να εμποδίζουν τη συμμετοχή μιας αμυντικής βιομηχανίας εντός του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου, σε επιλεγμένα συνεργατικά προγράμματα. Άρθρο 7 Ιδιαίτερα και εντός των ορίων της δικής του νομοθεσίας, κάθε Συμβαλλόμενος θα συνδράμει τις βιομηχανίες του άλλου Συμβαλλόμενου, οι οποίες ενεργοποιούνται στον τομέα της κατασκευής Άμυνας ή αμυντικών εξοπλισμών συστημάτων ή υπηρεσιών, να εντοπίσουν και κοινοποιήσουν βιομηχανίες του άλλου Συμβαλλόμενου, οι οποίες επίσης κατασκευάζουν ίδια είδη. Κάθε Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει να συνδράμει εκείνες τις ενδιαφερόμενες Εταιρίες του άλλου Συμβαλλόμενου στη διαπραγμάτευση και απόκτηση των απαραίτητων εξαγωγικών αδειών και γενικά, σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 8 Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν να αναπτύξουν κοινές διαδικασίες για τη διαχείριση διαμόρφωσης και υλικοτεχνικής υποστήριξης Άμυνας ή αμυντικών εξοπλισμών, συστημάτων ή υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν ή παρήχθησαν στο πλαίσιο του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 9 Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας δια του παρόντος ορίζει τις αντίστοιχες Εθνικές Διευθύνσεις Εξοπλισμών ή τις ισότιμές τους υπηρεσίες, ως αρμόδιες Αρχές για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 10 Για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος, οι Συμβαλλόμενοι, εντός των ορίων των αντίστοιχων νομοθεσιών τους και των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τις αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες ή συμφωνίες τους, θα αγωνιστούν για να επιτύχουν την αμυντική συνεργασία τους: Α. Με κοινή έρευνα και ανάπτυξη και/ή παραγωγή ή συμπαραγωγή εξοπλισμού ο οποίος θα μπορούσε να παρέχει τεχνολογικά ή οικονομικά πλεονεκτήματα και στους δύο Συμβαλλόμενους, Β. Με την κοινή ή αμοιβαία αγορά συστημάτων ισότιμου τεχνολογικού επιπέδου η οποία έχει αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται από τις αμυντικές βιομηχανίες. Από την άποψη αυτή, προκειμένου να βρεθεί ο πλέον κατάλληλος τρόπος για αμυντική συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλομένων: Γ. Και οι δύο πλευρές θα ενημερώσουν τις κρατικές και ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες των χωρών τους σχετικά με την πρόθεση συνεργασίας προκειμένου να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και να αναφέρουν πιθανούς τομείς/προϊόντα, βάσει των αμυντικών σχεδιαστικών προδιαγραφών κάθε Συμβαλλόμενου καθώς και τις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς. Δ. Μετά τον εντοπισμό αυτών των τομέων/προϊόντων πιθανής συνεργασίας, και οι δύο πλευρές θα ενημερώσουν τον αντισυμβαλλόμενό τους προκειμένου να ξεκινήσουν συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων εταιρειών σχετικά με τη δυνατότητα πραγματοποίησης και τους όρους της συνεργασίας. Ε. Η πρόοδος της ως άνω συνεργασίας θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Ελληνο-Νορβηγικής Κοινής Επιτροπής Συνεργασίας. ΣΤ. Οι Συμβαλλόμενοι μπορεί να συμφωνήσουν σε πρόσθετους τομείς συνεργασίας, βάσει των διατάξεων του Άρθρου 3 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Οι Συμβαλλόμενοι μπορούν επίσης να συμφωνήσουν επί λεπτομερών όρων και προϋποθέσεων σχετικά με συγκεκριμένα έργα ή δραστηριότητες μεταξύ των Συμβαλλομένων τα οποία θα ρυθμιστούν με χωριστούς Διακανονισμούς Υλοποίησης. Αυτοί οι Διακανονισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, διατάξεις οι οποίες ορίζουν τις εργασίες, τους υπεύθυνους οργανισμούς και αρχές/υπηρεσίες των έργων, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, την κατάταξη των τεχνικών δεδομένων, τη διαίρεση του κόστους, τους όρους πληρωμής και άλλους οικονομικούς διακανονισμούς, διακανονισμούς και διαδικασίες ελέγχου, συμβατικούς διακανονισμούς, χρεώσεις, τη συχνότητα και τα είδη των εκθέσεων οι οποίες θα υποβληθούν, τη διαχείριση απαιτήσεων και διαδικασιών διακανονισμού των διαφωνιών. Οι Διακανονισμοί Υλοποίησης θα τεθούν σε ισχύ μόλις ληφθεί η τελευταία έγγραφη ειδοποίηση από έναν Συμβαλλόμενο όπου θα ενημερώνει τον άλλο Συμβαλλόμενο για την έγκρισή του, από το Υπουργείο Άμυνας. Οι διατάξεις αυτών των Διακανονισμών Υλοποίησης θα είναι συνεπείς με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. Στην περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων του) και ενός Διακανονισμού Υλοποίησης, το Μνημόνιο Κατανόησης θα υπερισχύει. Άρθρο 11 Οποιοδήποτε υλικό άμυνας το οποίο θα παραχθεί εντός του πλαισίου του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης καθώς και τα συστατικά και ανταλλακτικά μέρη του, θα κωδικοποιούνται ανάλογα με τους αντίστοιχους κανονισμούς κωδικοποίησης του ΝΑΤΟ οι οποίοι τηρούνται και από τους δύο Συμβαλλόμενους. Άρθρο 12 Οποιαδήποτε δικαιώματα και/ή οικονομικά οφέλη τα οποία προκύπτουν από ευρεσιτεχνίες και η εκμετάλλευσή τους η οποία μπορεί να προκύψει στη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, θα κατανέμονται εξίσου και στους δύο Συμβαλλόμενους. Και οι δύο Συμβαλλόμενοι θα πρέπει να έχουν γνώση και των κατατεθειμένων και των εκκρεμών ευρεσιτεχνιών των αντίστοιχων χωρών τους, προκειμένου να αποφύγουν παραβιάσεις ευρεσιτεχνίας στη διάρκεια υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 13 Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται ότι όλα τα έγγραφα πληροφοριών, εξοπλισμός και τεχνική εξειδίκευση τα οποία ανταλλάσσονται ή δημιουργούνται εντός του πλαισίου του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον προοριζόμενο σκοπό, εκτός εάν ο Συμβαλλόμενος προέλευσης έχει δώσει πρότερη έγγραφη έγκριση για τη χρήση αυτών για άλλους σκοπούς. Η έγκριση αυτή μπορεί να υπόκειται σε προϋποθέσεις. Σε περίπτωση συνεργασίας στην ανάπτυξη ή παραγωγή εντός του πλαισίου του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι από κοινού δημιουργηθείσες πληροφορίες, έγγραφα, εξοπλισμός και τεχνική εξειδίκευση δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, αναπαραχθούν ούτε δανειστούν σε τρίτους χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση και των δύο Συμβαλλομένων. Η προστασία πληροφοριών, εγγράφων, εξοπλισμού και τεχνικής εξειδίκευσης θα είναι σύμφωνη με τους κανονισμούς εθνικής ασφάλειας οι οποίοι ακολουθούνται και από τους δύο Συμβαλλόμενους και τίθενται στα εξής: Α. Έγγραφο ΝΑΤΟ C Μ (55) - 15 Τελικό. Β. Τα έγγραφα που συμφωνήθηκαν από την Πολυεθνική Ομάδα Εργασίας Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΜΙSWG). Γ. Τη Συμφωνία ΝΑΤΟ επί της Κοινοποίησης Τεχνικών Πληροφοριών για Αμυντικούς Σκοπούς της 19ης Οκτωβρίου 1970. Οι αναλυτικές διαδικασίες για την προστασία, πρόσβαση, χρήση, ανταλλαγή, δημοσίευση κ.λπ. απόρρητων πληροφοριών θα καλύπτονται πλήρως εάν χρειαστεί, σε μια Συμφωνία Ασφαλείας η οποία θα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης από τις αντίστοιχες Αρχές Ασφαλείας των Συμβαλλομένων. Οι αμυντικές βιομηχανίες και οι δημόσιες υπηρεσίες και των δύο Συμβαλλομένων οι οποίες εμπλέκονται στην υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης δεν θα θεωρούνται ως «τρίτοι». Άρθρο 14 Οι κανόνες οι οποίοι διέπουν την εξαγωγή προς τρίτες χώρες, πληροφοριών, εγγράφων, εξοπλισμού και τεχνικής εξειδίκευσης τα οποία έχουν από κοινού αναπτυχθεί ή παραχθεί εντός του πλαισίου του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα συμμορφώνονται με την αντίστοιχη νομοθεσία και πρακτικές των Συμβαλλομένων και, εφόσον είναι απαραίτητο, θα τίθενται σε χωριστό διακανονισμό ο οποίος θα συμφωνείται στην αρχή κάθε έργου. Άρθρο 15 Οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις σε οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης ή των Παραρτημάτων του. Ανεξάρτητα από τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, κάθε τέτοια τροποποίηση θα καταρτίζεται από τους Συμβαλλόμενους εγγράφως και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 16. Άρθρο 16 Το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας έγγραφης ειδοποίησης, μέσω διπλωματικής οδού, όπου θα ενημερώνει τον άλλο Συμβαλλόμενο για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών νομικών διαδικασιών. Το παρόν Μνημόνιο θα παραμείνει σε ισχύ για μια δεκαετή περίοδο και θα παρατείνεται για διαδοχικές διετείς περιόδους εκτός εάν οι Συμβαλλόμενοι αποφασίσουν διαφορετικά. Εάν, ωστόσο, οποιοσδήποτε εκ των Συμβαλλομένων θεωρήσει απαραίτητο να καταγγείλει τη συμμετοχή του στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, πριν το τέλος της δεκαετούς περιόδου, ή οποιασδήποτε παράτασης αυτής, θα πρέπει να παράσχει έγγραφη ειδοποίηση για την πρόθεσή του προς τον άλλο Συμβαλλόμενο, έξι μήνες πριν την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας, μέσω της διπλωματικής οδού. Η ειδοποίηση αυτή θα αποτελέσει ζήτημα άμεσης συνεννόησης με τον άλλο Συμβαλλόμενο ώστε να μπορέσουν οι δύο πλευρές να αξιολογήσουν πλήρως τις συνέπειες αυτής της καταγγελίας και, στο πνεύμα συνεργασίας, να λάβουν εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να μετριάσουν οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την καταγγελία του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Από την άποψη αυτή, και παρόλο που το Μνημόνιο Κατανόησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε από τους Συμβαλλόμενους, οποιαδήποτε σύμβαση καταρτιστεί και είναι συνεπής με τους όρους του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα παραμείνει σε ισχύ, εκτός εάν η σύμβαση καταγγελθεί σύμφωνα με τους δικούς της όρους. Σε περίπτωση που ανακύψει διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης, οι Συμβαλλόμενοι θα επιδιώξουν την επίλυση αυτής με φιλικό τρόπο το συντομότερο δυνατό, μέσω συνεννόησης μεταξύ τους ή θα επιδιώξουν να καταφύγουν σε οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη διαδικασία αποδεκτή και για τις δύο πλευρές. Οι διαφωνίες δεν θα παραπέμπονται σε κανένα εθνικό ή διεθνές δικαστήριο ή άλλον φορέα για διακανονισμό. Άρθρο 17 Κάθε Συμβαλλόμενος ευθύνεται για τη χρηματοδότηση των δικών του διοικητικών δαπανών σχετικά με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό. Συγκεκριμένοι διακανονισμοί κατανομής εξόδων θα συνιστούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ως τμήμα οποιουδήποτε Διακανονισμού Υλοποίησης ο οποίος μπορεί να καταρτιστεί σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. Άρθρο 18 Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σύμφωνα με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης ή μεταγενέστερους Διακανονισμούς Υλοποίησης θα διαχειριστούν από τους Συμβαλλόμενους κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά δίκαια και τις διεθνείς υποχρεώσεις αυτών. Άρθρο 19 Τα συνημμένα Παράρτημα 1 «ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» και Παράρτημα 2 «ΕΛΛΗΝΟ-ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» συνιστούν αναπόσπαστα τμήματα του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 20 Έγινε σε δύο πρωτότυπα αντίτυπα, καθένα στην Ελληνική, Νορβηγική και Αγγλική γλώσσα, με όλα τα κείμενα να είναι εξίσου γνήσια. Σε περίπτωση ερμηνευτικής απόκλισης, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύει. Όλη η αλληλογραφία σχετικά με την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης θα διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. ?ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Συμβαλλόμενοι καταρχήν προτίθενται να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στους εξής τομείς (χωρίς να αποκλείονται άλλοι τομείς συνεργασίας οι οποίοι θα συμφωνηθούν αμοιβαία σύμφωνα με το Άρθρο Άρθρο 3 του Μνημονίου Κατανόησης): 1.Αντιπλοϊκοί Πύραυλοι Κρουζ για πλοία 2.Παράκτιο Πυροβολικό 3.Ναυτικά Ελικόπτερα και Αεροσκάφη 4.Συστήματα και Ηχοεντοπιστές (Σόναρ) Διαχείρισης Εντολών Υποβρυχίων 5.Υποβρύχια Συστήματα 6.Συστήματα Αεράμυνας 7.Συστήματα Εντολής, Ελέγχου και Πληροφοριών 8.Συστήματα Επικοινωνιών 9.Ναυπηγική10.Πυρομαχικά 11.Ηλεκτροπτικοί Αισθητήρες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 στο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΔΡΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 1 Α. Η Ελληνο-Νορβηγική Κοινή Επιτροπή για τη Συνεργασία σε Αμυντικό Εξοπλισμό (στο εξής καλούμενη «η Επιτροπή») είναι ο κύριος Φορέας υπεύθυνος για τον χειρισμό όλων των ζητημάτων σχετικά με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Β. Συνιστά ευθύνη της Επιτροπής να εξασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι κατευθυντήριες αρχές του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Γ. Η Επιτροπή είναι η μόνη αρμόδια να τροποποιήσει/συμπληρώσει τους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στο Παράρτημα 1 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Άρθρο 2 Τα μέλη πλήρους δικαιώματος της Επιτροπής είναι οι αντιπρόσωποι των Αρχών που αναφέρονται στο Άρθρο 98 του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης. Κάθε Συμβαλλόμενος θα ορίσει έναν πρόεδρο για την αντιπροσώπευσή του στην Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις της, εκπροσώπους από άλλες Αρχές, αμυντικές βιομηχανίες και οργανισμούς, καθώς και εμπειρογνώμονες ειδικούς σε συγκεκριμένα ζητήματα. Άρθρο 3 Όσον αφορά την υλοποίηση των αρχών οι οποίες περιέχονται στο παρόν Μνημόνιο Συμφωνίας, η Επιτροπή πρόκειται: Α. Να εξασφαλίσει ανταλλαγή όλων των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με τις εκτιμώμενες ανάγκες κάθε Συμβαλλόμενου για ΑΜΥΝΑ και να ενθαρρύνει συναντήσεις εμπειρογνωμόνων ειδικών με σκοπό την πραγματοποίηση εξαντλητικών μελετών σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Β. Να ενθαρρύνει τη σχέση μεταξύ των βιομηχανιών και των δύο Χωρών στον τομέα ΑΜΥΝΑΣ. Γ. Να προτείνει κατάλληλα μέτρα για να ληφθούν, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς προμηθειών, ευκαιρίες συνεργασίας στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγής, προμηθειών και υλικοτεχνικής υποστήριξης. Δ. Να προτείνει επισκέψεις στο έδαφος του άλλου, προκειμένου να εντοπιστούν και προαχθούν ευκαιρίες διμερούς αμυντικής συνεργασίας. Ε. Να επικαιροποιεί και/ή τροποποιεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας με πρόσθετους τομείς πιθανών συνεργασιών. ΣΤ. Να δικαιούται να επιθεωρεί επί διμερούς βάσης, όλα τα προβλήματα σχετικά με αμυντικά υλικά και εξοπλισμό, προκειμένου να συνεισφέρει στην έρευνα για σχετικές λύσεις. Ζ. Να εξετάζει συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις σχέσεις με τρίτες χώρες, ειδικά σχετικά με την εξαγωγή εξοπλισμού ο οποίος έχει αναπτυχθεί ή συμπαραχθεί όπως αναφέρεται στο παρόν Μνημόνιο Κατανόησης και τη μετάδοση πληροφοριών οι οποίες παρέχονται εντός του πλαισίου του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης. Η. Να επαληθεύει, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, το καθεστώς υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης και να προτείνει στους Συμβαλλόμενους, εάν απαιτείται, πιθανές τροποποιήσεις αυτού. Θ. Να λαμβάνει υπόψη οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό- με το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης. Άρθρο 4 Η Επιτροπή θα εξετάζει τα μέτρα που λαμβάνονται με σκοπό να διασφαλίσει ότι: Α. Θα ενημερωθούν αναλυτικά τα υπεύθυνα κυβερνητικά γραφεία και, μέσω αυτών, η εθνική βιομηχανία του αντίστοιχου Συμβαλλομένου, σχετικά με τις συναντήσεις επί συγκεκριμένων τομέων ενδιαφέροντος. Β. Θα επιτευχθεί ο στόχος συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικών βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στο αντίστοιχο έδαφος των Συμβαλλομένων στον τομέα αμυντικής τεχνολογίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 6 και 7 του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης. Άρθρο 5 Οι τακτικές συναντήσεις της Επιτροπής θα διεξάγονται ετησίως εκ περιτροπής. Ο τόπος οποιωνδήποτε εκτάκτων συναντήσεων θα συμφωνείται κατά περίπτωση. Το Έθνος φιλοξενίας θα προεδρεύει στη συνάντηση και θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη. Οι συζητήσεις και τα αντικείμενα δράσης στη συνάντηση θα καταγράφονται σε πρακτικά τα οποία θα συντάσσονται από τη γραμματεία της χώρας όπου λαμβάνει χώρα η συνάντηση και θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο κάθε αντιπροσωπείας.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Κατανόησης που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία