ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4473

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-05-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-05-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-05-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε . Κ .

Άρθρο 1 "Τροποποιήσεις του ν. 3848/2010"
1.  
 1. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015 (Α’ 50), αντικαθίστανται ως εξής:
 2. Ως Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή/και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν ασκηθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, συμπληρώνοντας σε αυτά τουλάχιστον το 50% του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης ζ’ της παρούσας παραγράφου Ειδικά, για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορούν να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. από την οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη να έχουν υπηρετηθεί σε αντίστοιχο με την προς κάλυψη θέση τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
 3. Στο τέλος της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστίθεται η φράση «και στην υπ’ αριθμ. 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3391)».
 4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης γ’ της παρ.2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστίθενται οι λέξεις «και ΠΕ 34».
 5. Η υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
 6. ββ) Υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (Γυμνάσια Ε.Α.Ε., Λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ 01 έως και ΠΕ 20, ΠΕ 32 και ΠΕ 33, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις Διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παραραγράφου 2 του άρθρου 11, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 7. Μετά την υποπερίπτωση ββ’ της περίπτωσης δ’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστίθεται υποπερίπτωση γγ’ ως εξής:
2.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11, του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής: Ως υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και ως Υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι.
3.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015, προστίθεται η φράση «, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 26.».
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ.7 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής: Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται διδακτική υπηρεσία, λογίζεται.α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και σε σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), δ) η διδακτική υπηρεσία σε Α.Ε.Ι., εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστον έξι (6) μηνών, ε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του σχολικού συμβούλου, του υπεύθυνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του υπεύθυνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείου Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και του υπεύθυνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). .
5.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 46 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 2 Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου που αποτιμώνται πρώτον στην περίπτωση των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παραγράφου 13 του άρθρου 16 και δεύτερον στην περίπτωση των υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και υποψηφίων υπευθύνων τομέων Ε.Κ. κατά τη σχετική διαδικασία διατύπωσης γνώμης από τον οικείο σύλλογο διδασκόντων.
 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
6.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, η φράση «με 9 έως 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο» αντικαθίσταται από τη φράση «με δέκα (10) έως δώδεκα (12) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο».
 2. Η περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
 3. 3 Διδακτορικό δίπλωμα 4 μονάδες και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 2,5 μονάδες Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 5 μονάδες Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δεν μοριοδοτείται Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.
 4. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4Α του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 5 Για τους υποψηφίους Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. οκτώ (8) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της παραγράφου 13 του άρθρου 16 Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους, καθώς και τη γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών παρέχεται ως ακολούθως αα) στην περίπτωση των υποψηφίων υπηρετούντων κατά το χρόνο επιλογής σε θέση διευθυντή ή υποδιευθυντή σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. ή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, ύστερα από επιλογή ή αναπλήρωση, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου οι υποψήφιοι έχουν κάποια από τις ανωτέρω θέσεις ευθύνης, ββ) αν οι υποψήφιοι δεν υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε μία από τις προβλεπόμενες στην υποπερίπτωση αα’ θέσεις ευθύνης, υπηρετούν ωστόσο σε σχολική μονάδα ή Ε.Κ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της ελληνικής επικράτειας, η γνώμη παρέχεται από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που είναι μέλη του συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή μέλη του συλλόγου προσωπικού του ΚΕ.Δ.Δ.Υ., όπου ο υποψήφιος υπηρετεί κατά το χρόνο επιλογής Η γνώμη των ανωτέρω συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, οι οποίες αναγράφονται σε φύλλα αποτίμησης του κριτηρίου αυτού Οι ερωτήσεις αφορούν στη συνεργατικότητα που επιδεικνύει ο υποψήφιος, στη συνεισφορά του για τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, στη συμμετοχή του στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων, καθώς και στις ικανότητες διοίκησης ή/και στις ικανότητες οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων Οι ανωτέρω μόνιμοι εκπαιδευτικοί, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν τη σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για το σκοπό αυτόν Στη συνεδρίαση αυτή δεν μετέχουν οι υποψήφιοι, ούτε οι σύζυγοι ή οι συγγενείς τους έως τρίτου βαθμού και προεδρεύει ο αρχαιότερος εκπαιδευτικός, ο οποίος υποδεικνύεται από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης Την ίδια μέρα αποστέλλεται το σχετικό πρακτικό στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στη συνέχεια αυτό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Το συμβούλιο επιλογής δύναται με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο που από τη συνέντευξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. Η συνέντευξη ενώπιον του συμβουλίου επιλογής μαγνητοφωνείται προς διασφάλιση της διαφάνειας Εν τέλει, συντάσσεται πρακτικό στο οποίο καταγράφονται, συνοπτικά, οι γνώμες που σχημάτισαν τα μέλη του συμβουλίου για έκαστο των υποψηφίων ως αποτέλεσμα της συνέντευξης.
 6. Η περίπτωση ε’ της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015 , αντικαθίσταται ως εξής:
 7. 7 Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Α.Ε.Ι., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό 0,5 μονάδα Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ετήσιας επιμόρφωσης μοριοδοτούνται αθροιστικά έως δυο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις με ανώτατο όριο τη μία (1) μονάδα .
 8. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
 9. 9 Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 0,8 μονάδες.
 10. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
7.  
 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7Α του άρθρου 46 του ν. 4351/2015, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
 2. Στο φάκελο υποψηφιότητας που υποβάλλεται από τους υποψηφίους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. κατατίθενται επιπλέον αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) προσόντων των υποψηφίων που δεν μοριοδοτούνται και που κατά την κρίση τους έχουν συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και θα συντείνουν ουσιωδώς στη βέλτιστη εκπλήρωση των καθηκόντων τους, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση, διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας και σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων, ανάληψη κοινωνικής δράσης και συμμετοχή στα κοινά καθώς και επίσημες διακρίσεις.
 3. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 3 Οι υποψήφιοι διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή όπου ανήκει η σχολική μονάδα ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., με επιλογή ή αναπλήρωση, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν αλλά δύνανται να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε άλλο Ομοίως δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολική πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, καθώς και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. που έχει επιλεγεί.
 5. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4327/2015, οι λέξεις «για τις αντίστοιχες θέσεις στα Ε.Κ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ.».
 6. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
8.  
  Το άρθρο 21 του ν. 3848/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 21
  1.  
   Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στον οποίο εντάσσεται το σύνολο των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14, με ειδική μνεία των υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής.
  2.  
   Οι καταρτιζόμενοι πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παραγράφου 13 του άρθρου 16 εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.
  3.  
   Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παραγράφου 13 του άρθρου 16 καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, προς αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης και συντάσσει σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14. Κατόπιν, το συμβούλιο προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 14 και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
  4.  
   Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, προηγείται στον τελικό αξιολογικό πίνακα της παραγράφου 3 ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα εξής κριτήρια κατά την ακόλουθη ιεράρχηση.α) συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση, β) υπηρεσιακή κατάσταση, καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, και γ) επιστημονική- παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση.
  5.  
   Οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες αναρτώνται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών στο οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., εντός τριών (3) ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και ανασυντάσσει, κατά περίπτωση, τους πίνακες.
  6.  
   Ύστερα από τον έλεγχο των ενστάσεων, οι τελικοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον οικείο περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης και ισχύουν μέχρι τη λήξη της θητείας, που προβλέπεται στο άρθρο 25. Κατόπιν, καλούνται οι υποψήφιοι να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν, με σειρά προτίμησης. Στη συνέχεια, το οικείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. προτείνει στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποψηφίων σε κενές θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., με βάση τη σειρά εγγραφής τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και τις δηλωθείσες προτιμήσεις.
9.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3484/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
  Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 21. Οι τοποθετηθέντες σε θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. με την έκδοση της σχετικής απόφασης διαγράφονται από τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα επιλογής και απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τα καθήκοντα στελέχους εκπαίδευσης που τυχόν ασκούν. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων σε κάποιες σχολικές μονάδες τοποθετούνται, εφόσον εκ νέου το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το πέρας της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται εκ νέου και μπορούν γι’ αυτές να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 11.
10.  
  Το άρθρο 25 του ν. 3484/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4327/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 25
  1.  
   στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.
11.  
 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, στα Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της παρ. 13 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος, εκπαιδευτικός με τουλάχιστον εικοσαετή (20ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία που διαθέτει διοικητική εμπειρία σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης και ως αναπληρωτής του εκπαιδευτικός, που υπηρετεί σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.
 2. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος δεν εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3848/2010, όπως αντικαθίσταται με το παρόν.
 3. Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος στελεχών εκπαίδευσης, εκτός των σχολικών συμβούλων, λήγει, κατά περίπτωση, με την παρέλευση της διετούς θητείας για την οποία ορίσθηκαν.
 4. Μετά την παρέλευση της ως άνω θητείας εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση των νέων στελεχών.
 5. Η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος σχολικών συμβούλων λήγει σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4327/2015, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4403/2016 (Α’ 125).

ΜΕΡΟΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2 "Θέματα διοίκησης των Α.Ε.Ι."
1.  
  Η θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που λήγει την 31η Αυγούστου 2017, παρατείνεται έως την 30ή Νοεμβρίου 2017.
2.  
  Στην περίπτωση αποχώρησης μονομελών οργάνων διοίκησης, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων της παραίτησης ή της συνταξιοδότησης, η Σύγκλητος του οικείου Ιδρύματος, με απόφασή της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζει ως αντικαταστάτη, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1, τον αρχαιότερο καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του οικείου Τομέα, Τμήματος, Σχολής ή Ιδρύματος αναλόγως, με βάση την ημερομηνία διορισμού στην οικεία βαθμίδα, και σε περίπτωση άρνησης ή ελλείψει καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με τους αμέσως επόμενους κατά σειρά εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και αυτή του αναπληρωτή καθηγητή, και προκειμένου για Διευθυντή Τομέα μέχρι αυτή του μόνιμου επίκουρου. Σε περίπτωση καθηγητών ίδιας αρχαιότητας διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συγκλήτου. Οι κατά τα ανωτέρω θητείες αντικαταστάσεων δεν θεωρούνται πλήρεις θητείες και δεν συνιστούν κώλυμα εκλογιμότητας για επόμενη πλήρη θητεία.
3.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 1 παρατείνεται για τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έως την 31η Ιανουαρίου 2018. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εκ νέου για δύο ακόμη φορές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η παράταση θητείας της παρούσας αφορά και στα όργανα διοίκησης των δύο ως άνω Τ.Ε.Ι. η θητεία των οποίων λήγει οποτεδήποτε έως την 31η Ιανουαρίου 2018.
Άρθρο 3 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, ΕΕΠ και ΕΒΠ"
1.  
  Στην παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’224), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κβ’ ως εξής:
 1. Από την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση «οι ειδικές διατάξεις περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
 2. σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ανεξάρτητες Αρχές που εποπτεύονται από αυτό και σε φορείς του άρθρου 68 παρ. 1 υποπαράγραφος 3 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και του άρθρου 26 παρ. 3 υποπαράγραφος β’ του ν. 3432/2006 (Α’ 14), καθώς και σε φορείς και υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την υλοποίηση της μαθητείας των εκπαιδευτικών δομών του ίδιου Υπουργείου των εκπαιδευτικών, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) .
2.  
 1. Το πρώτο εδάφιο και οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/ 2016 (Α’159), αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 4 1 Όταν δεν καλύπτονται τα κενά με μετάθεση ή διορισμό, μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της παραγράφου 1 του άρθρου 16, μπορεί να αποσπώνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Τμήματα Ένταξης. 2 Αν εξακολουθούν να υφίστανται λειτουργικές ανάγκες σε δομές ΕΑΕ, μπορεί να τοποθετούνται σε αυτές εκπαιδευτικοί της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον μία (1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις 1 Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. 2 Έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός διδακτικού έτους στις ανωτέρω δομές και προγράμματα. 3 Είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 4 Είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 3. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από το σχολικό έτος 2016-2017.
 4. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που έχουν διενεργηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν θίγονται.
Άρθρο 4 "Ρυθμίσεις για τη διά βίου μάθηση και την επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία"
1.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’83), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’83), αντικαθίσταται ως εξής:
2.  
  Το δέκατο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α’83), αντικαθίσταται ως εξής: Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» μπορούν να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται.α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, β) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και γ) ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα. .
3.  
  Μετά την παρ. 19 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:
  Κατ’ εξαίρεση οι προαχθέντες μαθητές από τη Β’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και οι μαθητές των οποίων η φοίτηση στη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018 χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, με βάση το γενικό σύνολο απουσιών, μπορούν να φοιτήσουν στη Γ’ τάξη ημερησίων ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ’ τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. αποκλειστικά κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι μαθητές, αναλόγως του αριθμού τους, φοιτούν σε ειδικό τμήμα ή τμήματα, των οποίων η λειτουργία εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών που ισχύει για τη Γ’ τάξη των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και τη Δ’ τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Εφόσον δεν συμπληρώνεται ο κατώτερος αριθμός μαθητών κατά τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία του ειδικού τμήματος, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι μαθητές μπορούν να εγγράφονται στα λειτουργούντα τμήματα ΕΠΑ.Λ. ακολουθώντας τη διαδικασία της συνδιδασκαλίας μαθημάτων. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται τίτλος ο τύπος του οποίου είναι όμοιος με αυτόν που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ’ τάξης ημερησίων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στους αποφοίτους της Δ’ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα λεπτομερειακού χαρακτήρα θέματα συνδιδασκαλίας και λειτουργίας των τμημάτων.
4.  
 1. Σε νησιά που δεν λειτουργεί επαγγελματικό λύκειο μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από σχετικές εισηγήσεις του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και βεβαίωση του οικείου Δήμου για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, να συστήνεται και να λειτουργεί παράρτημα επαγγελματικού λυκείου.
 2. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται:
 3. α) η έναρξη και λήξη της λειτουργίας του παραρτήματος για κάθε σχολικό έτος, β) το ΕΠΑ.Λ. της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο οποίο αυτό ανήκει, καθώς και γ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.
 4. Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως 31 Μαρτίου, προκειμένου το παράρτημα να λειτουργεί για το επόμενο σχολικό έτος.
 5. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται στο παράρτημα λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης της εγγύτερης σχολικής μονάδας.
 6. Κατ’εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται, κατά τα ανωτέρω, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έως τις 15 Ιουνίου 2017
5.  
  Στο άρθρο 9 της υποπαραγράφου Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 3 Στους εκπαιδευτικούς που είναι αρμόδιοι για την εποπτεία της μαθητείας και μετακινούνται για την παρακολούθηση των μαθητών στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), αναγνωρίζεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.
6.  
  Οι διατάξεις του π.δ. 42/2017 (Α’ 68), πλην του άρθρου 13 και της παραγράφου 7 του άρθρου 14, εφαρμόζονται για το τρέχον σχολικό έτος.
7.  
  Στο τέλος του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 47 του ν. 4264/2014 (Α’118), διαγράφεται η φράση «, με τη σύμφωνη γνώμη του Ι.Ε.Π.».
8.  
  Η περίπτωση β’της παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 (Α’ 159), αντικαθίσταται από τις 6.9.2016 ως εξής: 1 Οι αμοιβές του εκπαιδευτικού προσωπικού των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρ. 14 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) που διδάσκει στα προγράμματα των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α’ 188), καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4354/ 2015 (Α’ 176), όπως ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 5 "Ρυθμίσεις για το Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών"
1.  
  Το άρθρο 1 του ν. 3512/2006 «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις» (Α’ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 1
  1.  
   νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Το Ν.Π.Ι.Δ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί δημόσιου τομέα.
2.  
  Το άρθρο 5 του ν. 3512/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 5
  1.  
   Άρθρο 5
  1. Το νομικό πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τριετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
  2. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, εκ των μελών των κατηγοριών α’ έως δ’, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Αντιπρόεδρος.
  3. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν.
  4. ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι πρέπει να είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, προϊστάμενοι ή ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Υπουργείου, που προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών,
  5. δύο εκπρόσωποι του Δήμου Αθηναίων, με τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται από τον Δήμαρχο Αθηναίων, εκ των οποίων ο ένας πρέπει να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, προϊστάμενος ή ασκών καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης του Δήμου και ο έτερος αιρετό μέλος του δημοτικού συμβουλίου,
  6. ένας δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και εμπειρία στο δημόσιο τομέα και σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων με τον αναπληρωτή του, με τα αυτά προσόντα, που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
  7. δύο εκπρόσωποι των μουσουλμάνων που νόμιμα διαβιούν στην Αττική, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους των μουσουλμανικών κοινοτήτων, της νομικής οργάνωσής τους, των αδειοδοτημένων λατρευτικών χώρων που λειτουργούν, της εν γένει απήχησής τους μεταξύ των διαβιούντων στην Αττική μουσουλμάνων, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου σχετικού στοιχείου.
  8. Ο διορισμός σε θέση μέλους του Δ.Σ. δεν συνιστά κώλυμα για κατάληψη δημόσιας θέσης ούτε θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης.
  9. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  2.  
   Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται τους τακτικούς και έκτακτους πόρους του νομικού προσώπου, αποποιείται ή αποδέχεται κληρονομιές υπό το ευεργέτημα της απογραφής, αποδέχεται ή απορρίπτει δωρεές και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχει από το νόμο ή τον κανονισμό λειτουργίας του. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρό του.
  3.  
   Με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών εγκρίνεται ο Οργανισμός του νομικού προσώπου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών εγκρίνεται ο Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από πρότασή του που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από την πρώτη συνεδρίασή του. Μέχρι την έγκριση του Οργανισμού και του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), οι οποίες εφαρμόζονται αναλογικά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό λειτουργίας Δ.Σ.
  4.  
  1. Στον Οργανισμό του νομικού προσώπου ορίζονται ιδίως, ακόμα και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών για το δημόσιο τομέα διατάξεων, η διάρθρωση και λειτουργία του, ο αριθμός, οι θέσεις, οι κατηγορίες, τα προσόντα, η κατάσταση και τα καθήκοντα του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιό τους, τα θέματα εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης έργου, εκμισθώσεως ή μισθώσεως ακινήτων και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση του Τεμένους και της διενέργειας προμηθειών, η οικονομική διαχείρισή του και η υπαγωγή του στο κατάλληλο σύστημα λογιστικής διαχείρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ομαλή λειτουργία του και την επίτευξη του σκοπού του.
  2. Στις συνιστώμενες θέσεις προσωπικού του Ν.Π.Ι.Δ. μπορούν να αποσπώνται μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος τον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις και χωρίς χρονικό περιορισμό.
  3. Ο χρόνος υπηρεσίας τους που διανύεται στο Ν.Π.Ι.Δ. θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση τους, για όλες τις έννομες συνέπειες, ειδικά δε για τις θέσεις ευθύνης ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης.
  4. Η απόσπαση μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε, με ή χωρίς αίτηση του υπαλλήλου, ύστερα από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών ή κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  5. Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ιδίως ο τόπος και χρόνος των συνεδριάσεων, που μπορεί να γίνονται και μέσω τηλεδιάσκεψης, η πρόσκληση τρίτων προσώπων για παροχή κάθε αναγκαίας πληροφορίας για την ομαλή λειτουργία του Ισλαμικού Τεμένους, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων και η εν γένει λειτουργία του, καθώς και οι ώρες και ημέρες λειτουργίας του Τεμένους, κυρίως κατά το πρόγραμμα των μουσουλμανικών θρησκευτικών εορτών και της καθιερωμένης προσευχής της Παρασκευής, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Ιμάμη σε κατάλληλα προς τούτο πρόσωπα, στην περίπτωση που ο διορισμένος Ιμάμης απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του και ο τρόπος και ο χρόνος περιορισμένης κατ’ ιδίαν παραχώρησης του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Άρθρο 6 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 1. το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α’ 71),.
 2. η παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010,.
 3. η υποπαράγραφος 12 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8),.
 4. η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4027/2011 (Α’ 233).
Άρθρο 7
1.  
  Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων», από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι τις 31.12.2017, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για όλες τις πράξεις και συναλλαγές στις οποίες αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφισμού σε βάρος του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) και κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή ασφαλιστικών οργανισμών κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων», β) αναστέλλονται οι κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Σικιαρίδειον Ίδρυμα Απροσαρμόστων Παίδων» και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτό προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, πράξης διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-05-30 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/78
2017-12-08 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Η προθεσμία της παραγράφου 1 παρατείνεται για τα όργανα διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έως την 31η Ιανουαρίου 2018.
Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται εκ νέου για δύο ακόμη φορές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η παράταση θητείας της παρούσας αφορά και στα όργανα διοίκησης των δύο ως άνω Τ.Ε.Ι. η θητεία των οποίων λήγει οποτεδήποτε έως την 31η Ιανουαρίου 2018.
Προσθήκη
A/2017/189
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/172260/Ε1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/172260_Ε1 2016
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. 2006/3432 2006
Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις. 2006/3512 2006
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 2008/3699 2008
ΝΟΜΟΣ 2010/3484 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/3484 2010
Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κα­νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις. 2010/3848 2010
Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικόκαι άλλες διατάξεις. 2011/4027 2011
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. 2014/4229 2014
Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/4235 2014
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. 2014/4264 2014
ΝΟΜΟΣ 2015/327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/327 2015
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2015/4327 2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 2015/4336 2015
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4354 2015
Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2016/4386 2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
Τροποποίηση του Π.Δ. 349/92 (ΦΕΚ 171 τ.Α) του Π.Δ. 64/93 (ΦΕΚ 28 τ.Α) και σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων Εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών Μουσικής Πρ[...]" 1993/323 1993
Τροποποίηση του π.δ 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». 2017/42 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών και άλλες διατάξεις. 2017/4505 2017