ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4487

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-08-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-08-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-08-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος μέσω του οποίου, καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών και η θέσπιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος αυτού
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  «Τηλεοπτικός οργανισμός»: ο πάροχος υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, ο οποίος λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια και εκπέμπει μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος, με ή χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης)
2.  
  «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου»: το ηλεκτρονικό σύστημα μέσω του οποίου καταγράφονται και δύνανται να διενεργούνται και εκκαθαρίζονται οι συναλλαγές διάθεσης του διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών («Σύστημα»)
3.  
  «Διαφημιστικός χρόνος»: ο χρόνος που διατίθεται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και την ανάληψη χορηγίας εκπομπής
4.  
  «Προϊόν»: η προς διάθεση ποσότητα (διάρκεια) διαφημιστικού χρόνου, όπως εκάστοτε καθορίζεται από τον τηλεοπτικό οργανισμό
5.  
  «Πωλητής διαφημιστικού χρόνου»: ο δημόσιος ή ιδιωτικός τηλεοπτικός οργανισμός που διαθέτει προς πώληση διαφημιστικό χρόνο
6.  
  «Αγοραστής διαφημιστικού χρόνου»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει διαφημιστικό χρόνο
7.  
  «Συμμετέχων»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ή αγοράζει διαφημιστικό χρόνο
8.  
  «Ρυθμιστής»: το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), που εποπτεύει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος.
9.  
  «Διαχειριστής»: το νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει το Σύστημα, την αναγκαία τεχνολογική υποστήριξη και υποδομή για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία του, την πρόσβαση των συμμετεχόντων σε αυτό, την καταγραφή καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας και εκκαθάρισης των συναλλαγών. Στο νομικό αυτό πρόσωπο συμμετέχουν ως εταίροι ή μέλη οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των τηλεοπτικών οργανισμών, των διαφημιζομένων και των διαφημιστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι και ιδρύουν το νομικό πρόσωπο.
10.  
  «Εντολές»: οι δηλώσεις διάθεσης διαφημιστικού χρόνου (εντολές πώλησης) και οι δηλώσεις αγοράς διαφημιστικού χρόνου (εντολές αγοράς) που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες μέσω του Συστήματος
10.  
  «Υπεύθυνος λειτουργίας».Το νομικό πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή. Τα στοιχεία του υπεύθυνου λειτουργίας γνωστοποιούνται από τον διαχειριστή στον ρυθμιστή ευθύς μετά την ανωτέρω.» και αναριθμούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12 σε 11, 12, 13. 2.
11.  
  «Συναλλαγές»: οι συμφωνίες διάθεσης διαφημιστικού χρόνου στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ειδικές συμφωνίες που συνάπτουν οι τηλεοπτικοί οργανισμοί και συναρτώνται με το διαφημιστικό χρόνο, όπως ενδεικτικά η τοποθέτηση προϊόντων και υπηρεσιών, οι συμβάσεις με προμηθευτές για μηνύματα ή χρονοθυρίδες τηλεπώλησης, οι ειδικές συμφωνίες ανταλλαγής σε είδος και οι ανταλλακτικές συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
12.  
  «Εκκαθάριση»: Η διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα ή έχουν διενεργηθεί μέσω αυτού
Άρθρο 3 "Συμμετοχή στο Σύστημα"
1.  
  Στο Σύστημα συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας), οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για τη διάθεση του διαφημιστικού χρόνου για λογαριασμό των διαφημιζομένων, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που διενεργεί συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου
2.  
  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για τη διασφάλιση του κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 πιστωτικού τους ορίου για τη διενέργεια των συναλλαγών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοπρασίας
3.  
  Το κόστος λειτουργίας του Συστήματος καταβάλλεται από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής της περίπτωσης ια΄ του άρθρου 7
Άρθρο 4
1.  
  Συναλλαγές διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών Από 1.9.2018 κάθε συναλλαγή διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών καταγράφεται από τους συμμετέχοντες στο Σύστημα.
Άρθρο 5 "Λειτουργία Συστήματος"
1.  
  Το Σύστημα έχει τη μορφή ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών
2.  
  Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κάθε συναλλαγής διάθεσης διαφημιστικού χρόνου των τηλεοπτικών οργανισμών, στο οποίο διασφαλίζεται η ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών του σύμφωνα με την περίπτωση δ΄της παραγράφου 3, και δύναται επιπλέον να περιλαμβάνει:
 1. ένα ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασίας, μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι τιμές πώλησης των προϊόντων των τηλεοπτικών οργανισμών, πραγματοποιούνται οι συναλλαγές μεταξύ πωλητών και αγοραστών, κατανέμεται ο διαφημιστικός χρόνος και υπολογίζονται οι χρεώσεις ανά διαφημιζόμενο και οι αμοιβές των συμμετεχόντων,
 2. μία διαχειριστική εφαρμογή με τη μορφή ενός συστήματος τιμολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών που έχουν καταγραφεί στο Σύστημα ή έχουν διενεργηθεί με το ηλεκτρονικό σύστημα της περίπτωσης α΄
3.  
  Το ηλεκτρονικό σύστημα δημοπρασίας λειτουργεί ως εξής:
 1. μετά τον καθορισμό της αρχικής τιμής πώλησης του προϊόντος από κάθε τηλεοπτικό οργανισμό, το Σύστημα προσδιορίζει τις τιμές και την κατανομή του διαφημιστικού χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά και τη ζήτηση, με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων βελτιστοποίησης,
 2. το Σύστημα επιτρέπει την ελεύθερη διαμόρφωση εμπορικής πολιτικής των πωλητών με κλιμακωτές εκπτώσεις βάσει όγκου συναλλαγών των αγοραστών, οι οποίες περιλαμβάνονται πάντοτε στο τιμολόγιο που εκδίδεται επί των συναλλαγών αυτών και δεν μπορούν να χορηγούνται σε άλλη χρονική στιγμή,
 3. το Σύστημα επιτρέπει την προαγορά διαφημιστικού χρόνου,
 4. το Σύστημα διασφαλίζει την ελεγχόμενη πρόσβαση των χρηστών του.
 5. Συγκεκριμένα:
 6. αα) κάθε συμμετέχων έχει πλήρη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τις συναλλαγές που διενεργούνται από αυτόν και στις μη εμπιστευτικές πληροφορίες χρήσης του Συστήματος (κάθετη διαφάνεια) και ββ) οι συμμετέχοντες δεν έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες των λοιπών συμμετεχόντων (οριζόντια εμπιστευτικότητα).
4.  
  Το Σύστημα τιμολόγησης, εισπράξεων και εκκαθαρίσεων των συναλλαγών:
 1. εκτελεί την τελική εκκαθάριση των συναλλαγών που διενεργήθηκαν και εκδίδει μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης τιμολόγια και λοιπά παραστατικά,
 2. εκκαθαρίζει τις εισπράξεις και κατανέμει τα ποσά που εισπράττονται στον κάθε συμμετέχοντα, προβαίνοντας στις νόμιμες κρατήσεις,
 3. καθορίζει το πιστωτικό όριο του κάθε συμμετέχοντος και ελέγχει την τήρησή του
Άρθρο 6 "Υλοποίηση Συστήματος"
1.  
  Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και υλοποίηση του Συστήματος γίνεται από τον διαχειριστή
2.  
  Ο ρυθμιστής διαπιστώνει την έγκαιρη λειτουργία του Συστήματος
Άρθρο 7 "Υποχρεώσεις διαχειριστή Συστήματος"
1.  
  Ο διαχειριστής του Συστήματος υποχρεούται να διασφαλίζει την πρόσβαση στο Σύστημα τόσο σε επιχειρήσεις - μέλη των φορέων που συμμετέχουν ως εταίροι ή μέλη σε αυτόν, όσο και σε επιχειρήσεις - μη μέλη και επιπρόσθετα: α. μεριμνά για την αποτελεσματική και αμερόληπτη λειτουργία του Συστήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα, β. λειτουργεί, ελέγχει και συντηρεί τα πληροφοριακά συστήματα και προγράμματα που είναι αναγκαία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ως διαχειριστή, καθώς και τις αντίστοιχες υποδομές, γ. παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Συστήματος, δ. διαθέτει τα αναγκαία μέσα που του επιτρέπουν να διαχειρίζεται τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο το Σύστημα, να εφαρμόζει κατάλληλους μηχανισμούς για τον εντοπισμό των σημαντικών για τη λειτουργία του Συστήματος κινδύνων και να λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή τους, ε. προβαίνει σε περιοδικούς ελέγχους των αρχείων καταγραφής για τον εντοπισμό πιθανών επιθέσεων ή παράνομης πρόσβασης και εξασφαλίζει την εφαρμογή ασφαλών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα χρήσης και διαχείρισης του Συστήματος, στ. διασφαλίζει την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή των συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω του Συστήματος, ζ. διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς, οι οποίοι επιτρέπουν την αποτελεσματική και έγκαιρη οριστικοποίηση των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Συστήματος, η. καταγράφει και τηρεί το σύνολο των στοιχείων των συναλλαγών, θ. παρέχει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κάθε πληροφορία σχετικά με τις συναλλαγές, ι. μεριμνά για τη διασφάλιση των συνθηκών του ελεύθερου ανταγωνισμού και ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για κάθε περίπτωση, που μπορεί να υπόκειται σε διερεύνηση από αυτή, ια. καταρτίζει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής, με τον οποίο ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης, λειτουργίας και χρήσης του Συστήματος. Ο Κώδικας αυτός εγκρίνεται με απόφαση του ρυθμιστή, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιβ. υποχρεούται να δημοσιεύει τους λογιστικούς λογαριασμούς του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιγ. δεν προβαίνει σε διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του Συστήματος σε σχέση με την πρόσβαση σε αυτό και τη χρήση του, ιδ. υποχρεούται στην τήρηση εμπιστευτικότητας των στοιχείων των συναλλαγών.
Άρθρο 8 "Φορολόγηση συναλλαγών"
1.  
  Στις συναλλαγές που καταγράφονται στο Σύστημα και αφορούν τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων και την ανάληψη χορηγίας εκπομπής επιβάλλεται ο ειδικός φόρος της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65).
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος τιμολόγησης των συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Συστήματος
3.  
  Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων λαμβάνει γνώση από το διαχειριστή κάθε πληροφορίας σχετικά με τις συναλλαγές και μπορεί να διασυνδέσει το πληροφοριακό της σύστημα με το Σύστημα
Άρθρο 9 "Ρυθμιστής Συστήματος και αρμοδιότητες αυτού"
1.  
  Ο ρυθμιστής του Συστήματος: α. είναι αρμόδιος για την εποπτεία του διαχειριστή του Συστήματος, καθώς και εν γένει για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, β. εγκρίνει τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ορθής Πρακτικής, γ. διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο των συναλλαγών που τηρεί ο διαχειριστής, προκειμένου να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα βελτίωσης του Συστήματος και να ελέγχει τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων του διαχειριστή, δ. επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στο διαχειριστή του Συστήματος και στους συμμετέχοντες για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 10 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος, ο ρυθμιστής αποφασίζει, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, για την επιβολή μίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω διοικητικές κυρώσεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος, τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στο Σύστημα, στους συμμετέχοντες και στις συναλλαγές και την καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος: Α. Στον διαχειριστή: α. σύσταση προς συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων, β. πρόστιμο ποσού από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Β. Στους συμμετέχοντες είτε αυτοτελώς είτε σωρευτικά: α. πρόστιμο ποσού από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, β. προσωρινή αναστολή πρόσβασης στις συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Συστήματος μέχρι τρεις (3) μήνες.
Άρθρο 11
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ρυθμιστή, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και τα ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο
Άρθρο 12 "Αναστολή ισχύος διατάξεων"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 6 και 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), όπως έχουν τροποποιηθεί από τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ του άρθρου πέμπτου του ν. 4279/2014, αναστέλλεται έως τις 31.12.2017.
2.  
  Τιμολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από 1.4.2017, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, επανεκδίδονται, μέχρι τις 15.9.2017.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ν. 3548/2007, ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
1.  
  α. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ημερήσιες περιφερειακές εφημερίδες που εκδίδονταν κατά την έβδομη ημέρα της εβδομάδας τα πέντε τελευταία συναπτά έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 2, μπορεί να μετατρέψουν το έβδομο φύλλο τους σε εβδομαδιαία αυτοτελή περιφερειακή εφημερίδα με αυτοτελή αρίθμηση, έστω και αν διατηρούν την ίδια συντακτική ομάδα κατά το έτος της μετατροπής τους.» β. Στο άρθρο 1 του ν. 3548/2007, μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 2Α ως εξής «Σε περίπτωση μετατροπής μίας ημερήσιας περιφερειακής ή τοπικής εφημερίδας σε εβδομαδιαία ή αντίστροφα δεν είναι δυνατός ο συνυπολογισμός του χρονικού διαστήματος κυκλοφορίας της, υπό την αρχική της μορφή, προκειμένου να κριθεί η συνδρομή της προϋπόθεσης του εδαφίου τρίτου της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
Άρθρο 14
1.  
  Το άρθρο 2 του ν. 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 2
  1.  
   Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου, εφεξής Μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.
  2.  
   Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες καταχωρίζονται στο Μητρώο, ύστερα από αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου τους προς τη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η πρώτη καταχώριση των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο Μητρώο πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες απαιτείται να εκδίδονται ανελλιπώς με τον ίδιο τίτλο, οι μεν ημερήσιες επί έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης καταχώρισης, οι δε εβδομαδιαίες επί ένα (1) έτος πριν από την υποβολή της αίτησης καταχώρισης.
  3.  
   Προκειμένου να καταχωριστούν στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες πρέπει να πληρούν σωρευτικά και καθ’ όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα τις ακόλουθες προϋποθέσεις
  1. να έχουν πωλήσεις κατ’ ελάχιστον τετρακοσίων (400) φύλλων ανά έκδοση.
  2. Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους, κατά την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, οι ανωτέρω εφημερίδες αρκεί να έχουν κατ’ ελάχιστον πωλήσεις διακοσίων πενήντα (250) φύλλων ανά έκδοση, .
  3. η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για μεν τις ημερήσιες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (33.872 cm2), για δε τις εβδομαδιαίες, σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστόμετρων (25.404 cm2).
  4. Σε νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό μικρότερο από ογδόντα χιλιάδες κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, η εκτύπωση της εφημερίδας να γίνεται, ανεξαρτήτως σελίδων, για τις ημερήσιες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων δύο τετραγωνικών εκατοστόμετρων (12.702 cm2) και για τις εβδομαδιαίες σε χαρτί επιφάνειας συνολικού εμβαδού, κατά κατώτατο όριο, είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τετραγωνικών εκατοστόμετρων (21.170 cm2), .
  5. να μην είναι χειρόγραφες, να μη φέρουν εκτύπωση σε μία μόνο όψη και να μην εκτυπώνονται με φωτοτυπικό μηχάνημα ή εκτυπωτή ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  6. να αναγράφουν σε κάθε αντίτυπο και σε μία από τις δύο πρώτες σελίδες τους την ταυτότητα της εφημερίδας και ειδικότερα τον τίτλο, τη συχνότητα έκδοσής της, ημερήσια ή εβδομαδιαία, την ημερομηνία σε κάθε σελίδα, τον αριθμό φύλλου, την τιμή μονάδας, την έδρα της επιχείρησης, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνων των τηλεομοιοτυπικών συσκευών και των ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ιδιοκτήτη, του εκδότη, του διευθυντή, τα ονόματα των συντακτών της και τον αριθμό και το δικαιούχο του σήματος, με τους οποίους έχει τυχόν καταχωριστεί ο τίτλος της εφημερίδας,
  7. οι περιφερειακές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική ύλη για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του νομού ή της περιφερειακής ενότητας όπου εδρεύουν, σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους ύλης.
  8. Οι τοπικές εφημερίδες να περιλαμβάνουν επίκαιρη και ενημερωτική για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος του Δήμου όπου εδρεύουν σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50 %) της συνολικής τους ύλης.
  9. Ειδικά, για τις τοπικές εφημερίδες που έχουν έδρα στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ως θέματα τοπικού ενδιαφέροντος για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού του 50% νοούνται και τα σχετικά με το Νομό Αττικής και Νομό Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, .
  10. να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη.
  11. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή.
  12. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου, .
  13. να απασχολούν νομίμως δημοσιογράφους.
  14. Ειδικότερα, οι ημερήσιες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον δύο (2) δημοσιογράφους ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α.
  15. Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, μπορεί ένας από αυτούς να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
  16. Οι εβδομαδιαίες εφημερίδες πρέπει να απασχολούν τουλάχιστον έναν (1) δημοσιογράφο ασφαλισμένο στον Ε.Φ.Κ.Α.
  17. Ειδικά, για νομούς ή περιφερειακές ενότητες με πληθυσμό κατώτερο των ογδόντα χιλιάδων κατοίκων, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία διενεργηθείσα δημόσια απογραφή, αυτός μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, εφόσον είναι δημοσιογράφος.
  18. Η δημοσιογραφική ιδιότητα του ιδιοκτήτη μπορεί να αποδειχθεί με την προσκόμιση ή της δημοσιογραφικής ταυτότητάς του ή ενυπόγραφων άρθρων του στην εφημερίδα ή υπεύθυνης δήλωσής του, όπου βεβαιώνεται ότι είναι συντάκτης συγκεκριμένων δημοσιευμένων άρθρων.
  19. Σε περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης ενός δημοσιογράφου, δεν δημιουργείται κώλυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος δημοσιογράφος εντός χρονικού διαστήματος είκοσι ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγουμένου, .
  20. να διατηρούν γραφεία στην έδρα τους, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1,
  21. ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα.
  22. Αν η εφημερίδα ανήκει σε ομόρρυθμη ή σε ετερόρρυθμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρεία η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους και τους διαχειριστές, ενώ, αν η εφημερίδα ανήκει σε ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), και για τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  4.  
  1. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις καταχώρισης στο Μητρώο πρέπει να συντρέχουν και σε περίπτωση μη ουσιώδους αλλαγής του τίτλου της εφημερίδας, προκειμένου η εφημερίδα να εγγραφεί στο Μητρώο.
  2. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος έκδοσης της εφημερίδας με τον αρχικό τίτλο συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου της παραγράφου 2, ακόμη και αν η εφημερίδα εκδίδεται με άλλον εκδότη ή ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός τίτλος δεν αποτελεί τίτλο άλλης εφημερίδας.
  3. Η διαπίστωση του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της αλλαγής του τίτλου εφημερίδας λαμβάνει χώρα κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.
  4. Σε περίπτωση συγχώνευσης δύο ή περισσότερων εφημερίδων, ο πριν από τη συγχώνευση χρόνος κυκλοφορίας καθεμίας προσμετράται για τον υπολογισμό του ελάχιστου χρονικού διαστήματος της παραγράφου 2, εφόσον ο χρόνος καθεμίας υπερβαίνει το ήμισυ του προαναφερόμενου ελάχιστου χρόνου και εφόσον η κάθε συγχωνευόμενη εφημερίδα πληροί αυτοτελώς τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
  5. Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του ελάχιστου χρονικού διαστήματος για καθεμία από τις συγχωνευθείσες εφημερίδες, εφόσον καθεμία από αυτές κυκλοφορούσε τουλάχιστον πέντε (5) έτη πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος και η προερχόμενη από τη συγχώνευση εφημερίδα πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 3.
  6. Επιτρέπεται ετησίως, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών (από Ιούνιο έως και Αύγουστο), η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο για μία φορά για δέκα (10) συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες και των εβδομαδιαίων για δεκαπέντε (15) ημέρες κατ’ ανώτατο όριο.
  7. Θεωρείται δικαιολογημένη η διακοπή της έκδοσης των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων μόνο κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις τοπικές αργίες ή για λόγους ανωτέρας βίας.
  5.  
   Για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες υποχρεούνται, τόσο κατά την πρώτη καταχώρισή τους στο Μητρώο, όσο και για την κατ’ έτος ανανέωση της καταχώρισής τους, να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  1. ένα αντίτυπο κάθε φύλλου τους την επόμενη ημέρα της κάθε έκδοσής του,
  2. εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αρχικής αίτησης καταχώρισης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.1υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της εφημερίδας σχετικά με τους δημοσιογράφους που απασχολεί και τα χρονικά διαστήματα απασχόλησής τους, συνοδευόμενη από βεβαίωση ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α. των δημοσιογράφων που νομίμως απασχολεί, σύμφωνα με τις ασφαλιστικές διατάξεις.
  3. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίζεται πίνακας προσωπικού, νομίμως κατατεθειμένος στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 2αντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. όλων των τριμήνων που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρεται ότι στις δηλώσεις αυτές έχουν συμπεριληφθεί τα έσοδα από την πώληση των αντιτύπων και των συνδρομών, βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με τον αριθμό των πωλουμένων κατ’ έκδοση αντιτύπων κάθε εφημερίδας, τα νόμιμα παραστατικά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή άλλων υπηρεσιών συναφούς σκοπού ή και το θεωρημένο τιμολόγιο του πρακτορείου διανομής τύπου που αφορούν τις εκάστοτε εκδόσεις της.
  4. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις είτε αυτές είναι εγγραμμένες στο μητρώο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) είτε όχι.
  5. Σε περίπτωση διακίνησης της εφημερίδας με δικά της μέσα, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμως απασχολούμενου διανομέα, σχετικά με τον αριθμό των κατ’ έκδοση διακινούμενων φύλλων.
  6. Αν ο διανομέας είναι ασφαλισμένος στον Ε.Φ.Κ.Α., πέραν της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζονται σύμβαση θεωρημένη από την επιθεώρηση εργασίας και αντίγραφα των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, του ν. 1809/1988 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παρεχόμενη υπηρεσία του διανομέα.
  7. Στην περίπτωση απόλυσης ή οικειοθελούς αποχώρησης του διανομέα, δεν δημιουργείται κώλυμα ως προς την ένταξή του στο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον προσληφθεί άλλος διανομέας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του προηγούμενου. 3αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης για τα πρόσωπα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3.
  6.  
   Η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ελέγχει τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και το εμπρόθεσμο της υποβολής τους. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών προς την εφημερίδα προκειμένου να τις παράσχει. Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά καταχωρίζονται στο Μητρώο με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου. Η απόφαση αυτή τους κοινοποιείται στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση.
  7.  
   Αν απορριφθεί η καταχώριση στο Μητρώο, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των αιτούντων. Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες μπορεί να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της απόφασης. Η ένσταση αυτή αποτελεί ενδικοφανή προσφυγή και επ’ αυτής αποφαίνεται, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της, ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ύστερα από γνώμη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων.
  8.  
   Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας της ανωτέρω Επιτροπής. Η θητεία των μελών της ανωτέρω Επιτροπής είναι ετήσια.
  9.  
   Από την 1η μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε επόμενου έτους από την πρώτη ένταξη στο Μητρώο οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν ήδη καταχωριστεί στο Μητρώο, οφείλουν να προσκομίζουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 και να ζητούν την ανανέωση της εγγραφής τους. Εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις της παραγράφου 3, ανανεώνεται η εγγραφή της εφημερίδας στο Μητρώο. Σε αντίθετη περίπτωση, με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, η οποία κοινοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφημερίδας, απορρίπτεται το αίτημα ανανέωσης. Κατά της απορριπτικής αυτής απόφασης μπορεί να ασκηθεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 7.
Άρθρο 15
1.  
  Μετά την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 προστίθεται υποπερίπτωση δ΄ ως εξής:
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3548/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι.Α. σε βάρος της εφημερίδας.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος, Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται, Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου.πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.
Άρθρο 16
1.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά σε νομαρχιακές εφημερίδες εφεξής νοούνται οι περιφερειακές εφημερίδες
Άρθρο 17
1.  
  Η περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η κατανομή διαφημιστικής δαπάνης στα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να ενισχύονται τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης Το ποσοστό συμμετοχής των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην κατανομή της συνολικής δαπάνης του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 261/1997 (Α΄ 186) αντικαθίσταται ως εξής:
  Στα προγράμματα αυτά περιέχεται υποχρεωτικά και η κατανομή της προϋπολογιζόμενης δαπάνης κάθε φορέα μεταξύ των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση). Η συμμετοχή των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης για κάθε κατηγορία μέσων ενημέρωσης είναι τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). Αν δεν τηρηθεί το προβλεπόμενο στην περίπτωση β΄ του άρθρου 9 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής (30%) των περιφερειακών μέσων στην κατανομή της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, επιβάλλεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα διοικητικό πρόστιμο ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω ποσοστού συμμετοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άρθρο 18
1.  
  Το άρθρο 115 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 115
  1.  
   Καθιερώνεται υποχρεωτικά για όλες τις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ΙSSΝ).
  2.  
   Κατά τη διανομή, πώληση και επιστροφή εντύπων ημερήσιου και περιοδικού τύπου από τυπογραφεία, επιχειρήσεις πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και από επιχειρήσεις πώλησης εφημερίδων και περιοδικών διενεργείται ηλεκτρονική σάρωση της ανωτέρω ειδικής σήμανσης γραμμωτού κώδικα και πιστοποιείται η ποσότητα των φύλλων ή των τευχών.
  3.  
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης επιβάλλεται στους παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων, πρόστιμο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης, τη συχνότητα και το είδος της παράβασης.
  4.  
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία διανομής, πώλησης και επιστροφής των εντύπων, η διαδικασία ελέγχου και επιβολής των προστίμων, η διαδικασία συγκέντρωσης και δημοσιοποίησης των στοιχείων κυκλοφορίας των εντύπων, καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
  5.  
   Τα πρακτορεία τύπου υποχρεούνται να αποστέλλουν εβδομαδιαίως στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αναλυτική κατάσταση ποσοτικών στοιχείων διανομής, επιστροφών και πωλήσεων των περιοδικών και των φύλλων των εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, όπως αυτά αποτυπώνονται στα έντυπα εκκαθαρίσεων που εκδίδουν προς τις εφημερίδες και τα περιοδικά.
  6.  
   Η ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα θα τεθεί σε λειτουργία έως 31.5.2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 19 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, μέσω της παροχής επενδυτικού κινήτρου
Άρθρο 20 "Ορισμοί"
1.  
  Παραγωγή οπτικοακουστικού έργου: η οικονομική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τομέα με βάση την με αριθμό 1100330/1954/ΔΜ/2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 2149): «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων - Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που εμπίπτει στις κατηγορίες: -59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. -59.12 Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων. -62.01.21 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή.
2.  
  το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. Το περιεχόμενο των ανωτέρω μπορεί να είναι μυθοπλασία, δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ), κινούμενα σχέδια, καθώς και ψηφιακό παιχνίδι, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό που παράγονται, για εμπειρία χρήστη σε γραμμική ή γραμμική μορφή, με διαδραστικές ή όχι εφαρμογές και με σκοπό τη δυνατότητα διανομής σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως ελεύθερη επίγεια τηλεοπτική μετάδοση, συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση, διαδικτυακή τηλεόραση, παροχή υπηρεσιών κατά παραγγελία, κινηματογραφικές αίθουσες προβολής, ιστότοποι διανομής και προβολής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών έργων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο σύνολο ή ως μέρος εφαρμογών και προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ταμπλέτες, παιχνιδομηχανές και κινητά τηλέφωνα.
3.  
  Δύσκολο οπτικοακουστικό έργο: το αυτοτελές οπτικοαουστικό έργο του οποίου το μοναδικό πρωτότυπο είναι στην ελληνική γλώσσα, το πρώτο και το δεύτερο έργο ενός σκηνοθέτη ή παραγωγού, τα έργα προϋπολογισμού έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ και τα έργα με περιορισμένες δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης στις διεθνείς αγορές.
4.  
  Επενδυτικό σχέδιο: η παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που εμπίπτει:
 1. στις οικονομικές δραστηριότητες 59.11 και 59.12 και αφορά όλα ή επιμέρους στάδια της διαδικασίας παραγωγής, δηλαδή τα στάδια της παραγωγής και τεχνικής επεξεργασίας/μεταπαραγωγής ενός οπτικοακουστικού έργου, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής του και του μέσου μετάδοσης και προβολής του προς τον τελικό αποδέκτη-θεατή,.
 2. στην οικονομική δραστηριότητα 62.01.21 και αφορά το σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού, από τον αρχικό σχεδιασμό έως τη δημιουργία του τελικού πρωτοτύπου προς έκδοση και εμπορική εκμετάλλευση.
5.  
  Έναρξη επενδυτικού σχεδίου: το πρώτο χρονικά σημείο: α) είτε της έναρξης των εργασιών παραγωγής ή και μεταπαραγωγής, που αφορούν την επένδυση και πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια ανάλογα και με το κατά περίπτωση εφαρμοζόμενο πλαίσιο της απόφασης υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, β) είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για τη μίσθωση εξοπλισμού ή της ανάληψης άλλης υποχρέωσης στην ελληνική επικράτεια, που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
6.  
  Ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου: η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών παραγωγής, όπως γυρισμάτων και ανάπτυξης λογισμικού, που αφορούν την επένδυση, οι οποίες, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς, πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
7.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος, πέραν των ορισμών που περιλαμβάνονται σε αυτόν, ισχύουν και οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/1 26.6.2014) (στο εξής: Κανονισμός).
Άρθρο 21 "Εφαρμοστέο Δίκαιο"
1.  
  Οι διατάξεις του Κανονισμού εφαρμόζονται για τα θέματα τα οποία δεν ρυθμίζονται στον παρόντα
Άρθρο 22 "Γενικοί κανόνες χορήγησης της ενίσχυσης Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος εφαρμόζονται οι κατωτέρω γενικοί κανόνες:"
1.  
 1. Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται σύμφωνα με το καθεστώς του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων.
 2. Ειδικότερα, επιτρέπεται η δυνατότητα σώρευσης της ενίσχυσης του καθεστώτος αυτού με τις ενισχύσεις συγκεκριμένων άλλων καθεστώτων, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 8 του Κανονισμού.
 3. Για να εξακριβωθεί η τήρηση των ορίων στις μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης και στα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, που προβλέπονται στον Κανονισμό. για το καθεστώς του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορηγούνται, κατά περίπτωση, στο ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο και στην επιχείρηση και ελέγχεται η περίπτωση τεχνητής κατάτμησής του (άρθρα 4 παρ. 2 και 8 παρ. 1 του Κανονισμού),.
 4. Σε περιπτώσεις συνδυασμού της ενίσχυσης του παρόντος με ενωσιακή χρηματοδότηση, η οποία υπόκειται σε κεντρική διαχείριση από τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς, τις κοινές επιχειρήσεις ή άλλους φορείς της Ένωσης και δεν τελεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο του Κράτους, ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού
2.  
  Στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος δεν μπορεί να υπαχθούν σχέδια φορέων για τους οποίους εκκρεμεί διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων, ύστερα από προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά (άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού). Κάθε επενδυτής, κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον παρόντα, οφείλει να δηλώνει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση σε βάρος της οποίας έχει κινηθεί η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου.
3.  
  Η ενίσχυση του καθεστώτος του παρόντος λειτουργεί ως κίνητρο, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού. Η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Άρθρο 23
1.  
  Γενική προϋπόθεση υπαγωγής στο επενδυτικό καθεστώς Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για τις εν λόγω δαπάνες, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.
Άρθρο 24 "Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια"
1.  
  Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου που πληροί τις προϋποθέσεις των πολιτιστικών κριτηρίων, του πίνακα Α΄, εφόσον αφορά οπτικοακουστικό έργο μυθοπλασίας, του πίνακα Β΄, εφόσον αφορά οπτικοακουστικό έργο δημιουργικής τεκμηρίωσης, του πίνακα Γ΄, εφόσον αφορά κινούμενο σχέδιο, και του πίνακα Δ΄, εφόσον αφορά ψηφιακό παιχνίδι
2.  
  Στο παρόν καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια για την παραγωγή δύσκολου οπτικοακουστικού έργου, με την προϋπόθεση το έργο τούτο να πληροί τα πολιτιστικά κριτήρια του πίνακα Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ ή Δ΄ και του πίνακα Ε΄
3.  
  Προσαρτώνται στον παρόντα νόμο οι πίνακες Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού
4.  
  Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος τα κατωτέρω είδη οπτικοακουστικών έργων:
 1. βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες καλλιτεχνικές παραστάσεις και γεγονότα (θεάτρου, όπερας, χορού, μουσικής κ.ά.),.
 2. κάθε είδους αθλητική εκπομπή, αθλητική ανασκόπηση και μετάδοση-κάλυψη αθλητικού αγώνα - γεγονότος,
 3. τηλεοπτικά ή τηλεφωνικά παιχνίδια, διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και παιχνίδια κοινωνικού στοιχηματισμού, παιχνίδια κληρώσεων και διαγωνισμοί, ιδίως με χρηματικό έπαθλο, καθώς και ψηφιακά προγράμματα τυχερών παιγνίων και στοιχήματος, έμμεσου ή άμεσου οικονομικού οφέλους,
 4. ενημερωτικές, ειδησεογραφικές, ανασκόπησης γεγονότων και πληροφοριακού χαρακτήρα εκπομπές και προγράμματα,
 5. διάφορες εκπομπές ψυχαγωγικές, προγράμματα λόγου και τηλεοπτικές συνεντεύξεις,
 6. διαφημιστικά μηνύματα, εκπομπές τηλεπωλήσεων και κοινωνικά μηνύματα,
 7. προγράμματα με πορνογραφικό περιεχόμενο,
 8. προγράμματα παρουσίασης και προβολής διαφόρων εταιρικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
 9. αμιγώς εκπαιδευτικά προγράμματα-εκπομπές τηλεκπαίδευσης και τηλεπληροφόρησης,
 10. προγράμματα που θίγουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και προγράμματα που εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού
Άρθρο 25 "Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων"
1.  
  Δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του παρόντος είναι:
 1. οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργούν με σκοπό:
  • την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,
  • την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στο πλαίσιο διασυνοριακής παραγωγής,
 2. οι αλλοδαπές επιχειρήσεις παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, εφόσον, για τους σκοπούς του παρόντος, συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών
2.  
  Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως αν προβαίνουν στην παραγωγή των οπτικοακουστικών έργων ή στην εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, οφείλουν κατά τη χρονική στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και κατά την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
 1. ατομική επιχείρηση,
 2. εμπορική εταιρεία,
 3. συνεταιρισμός,
 4. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
 5. Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ εταιρείες που τελούν υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
3.  
  Σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής, ήτοι παραγωγής που χρηματοδοτείται από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη και στις οποίες συμμετέχουν παραγωγοί από περισσότερα του ενός κράτη-μέλη, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από επιχείρηση παραγωγής που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση παρέχεται εξ ολοκλήρου σε αυτήν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια επιλέξιμη δαπάνη για την απόκτηση παρόμοιου οφέλους στο πλαίσιο λειτουργίας της διασυνοριακής παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου.
4.  
  Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που, για τους σκοπούς του παρόντος, συμβάλλονται με επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη ή έχει υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και λειτουργεί με σκοπό την εκτέλεση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων ή μέρους αυτών, η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται από κοινού από τις ανωτέρω συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, η δε ενίσχυση παρέχεται στην επιχείρηση που ορίζεται ρητά, από τους συμβαλλομένους στην αίτηση υπαγωγής, ως δικαιούχος αυτής
5.  
  Δεν θεωρούνται δικαιούχοι της ενίσχυσης του καθεστώτος του παρόντος:
 1. οι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού,
 2. επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους για επενδυτική ενίσχυση,
 3. επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, της ΕΡΤ Α.Ε. και του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων, βάσει σύμβασης εκτέλεσης έργου, παραχώρησης ή παροχής υπηρεσιών.
Άρθρο 26 "Επιλέξιμες δαπάνες"
1.  
  Ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, οι οποίες πραγματοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και δεν ξεπερνούν το 80% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου (επιλέξιμο κόστος παραγωγής). Ειδικότερα, ως επιλέξιμες δαπάνες νοούνται οι εξής:.
 1. δαπάνες για δικαιώματα, όπως σενάριο, μουσική επένδυση,
 2. δαπάνες για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών που αφορά άμεσα την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, όπως διαμονή και διατροφή, μετακινήσεις, ενοικίαση εξοπλισμού, στούντιο, υπηρεσίες μεταπαραγωγής,
 3. το μισθολογικό κόστος των θέσεων εργασίας για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου,
 4. δαπάνες προμήθειας υλικών,
 5. δαπάνες σχεδιασμού, παραγωγής και δοκιμών του λογισμικού των ψηφιακών παιχνιδιών
2.  
  Για τον υπολογισμό του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής ισχύουν οι κατωτέρω περιορισμοί:
 1. τα ασφάλιστρα και τα έξοδα παροχής εγγυήσεων προσμετρούνται στο σύνολό τους, με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη την αντίστοιχη του 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους παραγωγής,
 2. η αμοιβή για δικαιώματα σεναρίου και μουσικής, καθώς και η αμοιβή του σκηνοθέτη, του σεναριογράφου, των δύο πρωταγωνιστών ηθοποιών, του παραγωγού για όλες τις ιδιότητες που κατέχει στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, προσμετρούνται μέχρι ποσοστού 25% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό,
 3. δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής οι δαπάνες για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποσβέσεις αυτών, όπως τεχνολογικός εξοπλισμός, οικόπεδα και κτίρια, κόστος δανεισμού, τραπεζικά έξοδα,
 4. δεν υπολογίζονται στο συνολικό επιλέξιμο κόστος παραγωγής τα έξοδα μάρκετιγκ, προβολής και επικοινωνίας
Άρθρο 27 "Είδος ενίσχυσης"
1.  
  Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της επιχορήγησης, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών
2.  
  Το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται, μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, ως σταθερό ποσοστό 25% επί της αξίας των συνολικών επιλέξιμων δαπανών της παραγωγής και έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται εφάπαξ στον δικαιούχο.
3.  
  Η ενίσχυση που καταβάλλεται για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών δεν προσαυξάνει τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε και δεν φορολογείται
4.  
  Η ενίσχυση του παρόντος μπορεί να συνδυαστεί με άλλη κρατική ενίσχυση, με τον περιορισμό του συνόλου των χορηγούμενων κρατικών ενισχύσεων να μην ξεπερνά αθροιστικά το 50% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου. Το όριο αυτό επεκτείνεται στο 60% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση διασυνοριακής παραγωγής και στο 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου σε περίπτωση παραγωγής δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις συνδυασμού κρατικών ενισχύσεων, το ποσοστό της χορηγούμενης ενίσχυσης προκύπτει όταν από τα ανωτέρω όρια του συνολικού κόστους παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου αφαιρεθεί το ποσό των κρατικών ενισχύσεων με το οποίο η παραγωγή έχει ήδη ενισχυθεί.
5.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος, οι πόροι που διατίθενται απευθείας από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς τη συμμετοχή των κρατών-μελών στην απόφαση ανάθεσης, δεν συνιστούν κρατικούς πόρους και η προερχόμενη από αυτά ενίσχυση δεν συνυπολογίζεται για τους σκοπούς της τήρησης των ανώτατων ορίων ενίσχυσης του παρόντος
Άρθρο 28 "Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής"
1.  
  Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.) καθίσταται φορέας υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή οπτικοακουστικών έργων. Οι διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης διενεργούνται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς του παρόντος έως και εξήντα (60) ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης του επενδυτικού σχεδίου. Η αίτηση υπαγωγής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και ο αιτών ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή και καταχώρισή τους. Όλες οι αιτήσεις υπαγωγής με την τεκμηρίωσή τους τηρούνται ηλεκτρονικά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
2.  
  Η αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ονομασία και το μέγεθος της επιχείρησης, β) περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των ημερομηνιών έναρξης και λήξης, γ) τον τόπο ή τόπους εκτέλεσης του έργου, δ) κατάλογο των δαπανών του έργου και ε) ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που απαιτείται για το έργο
3.  
  Την αίτηση υπαγωγής συνοδεύουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. έγγραφη δήλωση του φορέα επένδυσης, στην οποία θα δηλώνει τα πολιτιστικά κριτήρια στα οποία υπάγεται το επενδυτικό του σχέδιο,
 2. προγραμματισμός εργασίας του οπτικοακουστικού έργου, επισημαίνοντας τις ημέρες γυρισμάτων που απαιτούνται στην Ελλάδα,
 3. αναλυτικός προϋπολογισμός, με προσδιορισμό των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια,
 4. χρηματοδοτικό σχέδιο-πλάνο, στο οποίο αναγράφονται και τυχόν άλλες κρατικές ενισχύσεις και το ποσοστό ενίσχυσης αυτών,
 5. τη σύνοψη του σεναρίου ή το σενάριο,
 6. έγγραφη δήλωση - αναφορά του φορέα της επένδυσης στους βασικούς καλλιτεχνικούς συντελεστές, καθώς και στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών στην Ελλάδα,
 7. παράβολο
Άρθρο 29 "Διαδικασία αξιολόγησης"
1.  
  Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας, εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.
2.  
  Αν η αίτηση είναι πλήρης εξετάζεται ως προς τη νομιμότητά της και αξιολογείται, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας και τους διαθέσιμους πόρους, από Επιτροπή, που συνιστάται με απόφαση του Πρόεδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων, ένας τουλάχιστον έχει την ιδιότητα του οικονομολόγου και ένας τουλάχιστον έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με τις ιδιότητες είτε του οικονομολόγου, είτε με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και από έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η θητεία της επιτροπής ορίζεται ετήσια, ενώ η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής ορίζονται στην απόφαση προκήρυξης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, οι οποίες εξειδικεύονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης:.
 1. πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου,
 2. τεκμηρίωση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου με προσκόμιση των σχετικών πιστοποιητικών, ιδίως φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 3. Αν απαιτούνται διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου, ορίζεται προθεσμία δέκα (10) ημερών στο φορέα προκειμένου να τις παράσχει προς την αρμόδια Επιτροπή.
 4. Η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου νομιμότητας και αξιολόγησης ολοκληρώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
3.  
  Τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2
4.  
  Τα επενδυτικά σχέδια που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής της παραγράφου 2, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. Η απορριπτική απόφαση αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου, με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
5.  
  Κατά της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου 4 ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση, ηλεκτρονικά μέσω Π.Σ.Κ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. Η ένσταση απευθύνεται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και εξετάζεται από Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και αποτελείται από τρία (3) μέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής. Στην περίπτωση που η ένσταση υποβάλλεται κατά απόφασης με την οποία απορρίπτεται επενδυτικό σχέδιο για την παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, η ανωτέρω επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποτελείται από δύο (2) μέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής και ένα (1) μέλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, το οποίο προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Η σύνθεση, οι όροι και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται στην οικεία απόφαση προκήρυξης. Η Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση. Η απορριπτική της ένστασης απόφαση αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και κοινοποιείται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου.
6.  
  Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 3 και 4, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 30 "Διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένων σχεδίων"
1.  
  Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας (1) εκ των οποίων έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Οργάνου Ελέγχου και υποβάλουν εισηγήσεις στο Όργανο Ελέγχου. Οι εισηγήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη του.
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., με εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου και δύο (2) μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), η σύσταση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 11 του π.δ. 33/2011. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και ένα (1) μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.).
2.  
 1. Ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου, το αργότερο μέσα σε εξήντα (60) μέρες από την ολοκλήρωση της επένδυσης, υποβάλλει μέσω Π.Σ.Κ.Ε. αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περίπτωση γ΄, προκειμένου να πιστοποιηθεί, με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ότι έχει ολοκληρωθεί το επενδυτικό σχέδιο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ελέγχου, ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.
 2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής.
 3. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής ή μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, να υλοποιήσει κατ’ ελάχιστον 60% του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, υπό τον όρο ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, που υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια και αναλογούν στο ανωτέρω ποσοστό υλοποίησης, υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ που ορίζεται στο άρθρο 23.
 4. Την αίτηση ελέγχου της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου συνοδεύουν τα εξής δικαιολογητικά:
  • τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης με τα πολιτιστικά κριτήρια,
  • ο τελικός κατάλογος των εργαζομένων στην παραγωγή,
  • το τελικό πρόγραμμα των ημερών γυρισμάτων και των χώρων γυρισμάτων στην ελληνική επικράτεια,
  • τα σχετικά τιμολόγια με τα αποδεικτικά στοιχεία εξόφλησής τους,
  • υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου της επένδυσης ότι τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή,
  • τελική έκθεση ορκωτού λογιστή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει το δικαιούχο
3.  
  Το όργανο ελέγχου ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 29 μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. Η ως άνω Επιτροπή ελέγχει την πληρότητα της έκθεσης ελέγχου και την τήρηση των όρων της απόφασης υπαγωγής και προβαίνει στις εξής ενέργειες:.
 1. αν η έκθεση ελέγχου είναι πλήρης, εισηγείται την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
 2. αν διαπιστώσει ελλείψεις ήσσονος σημασίας, που αφορούν είτε την έκθεση ελέγχου είτε την επένδυση, διατάσσει την προσκόμιση συμπληρωματικής έκθεσης ελέγχου,
 3. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις της έκθεσης ελέγχου, διατάσσει την εκ νέου διενέργεια ελέγχου από όργανο με διαφορετική σύνθεση,
 4. αν διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στην επένδυση, μπορεί να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής.
 5. Η συνολική χρονική διάρκεια της διαδικασίας του τελικού ελέγχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.
 6. Σε περίπτωση ελλείψεων, το χρονικό περιθώριο παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες από την προσκόμιση των συμπληρωματικών στοιχείων.
Άρθρο 31 "Διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης"
1.  
  Η ολοκλήρωση της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 29, εντός τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30
2.  
  Η απόφαση υπαγωγής ανακαλείται αν το οπτικοακουστικό έργο δεν πληροί, κατά περίπτωση, τα πολιτιστικά κριτήρια των πινάκων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄, καθώς και τους όρους και τους κανόνες υπαγωγής στο παρόν καθεστώς
Άρθρο 32 "Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής"
1.  
  Η τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής επιτρέπεται ύστερα από αίτημα του φορέα της επένδυσης μέσω του Π.Σ.Κ.Ε., το οποίο μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης όρων της απόφασης υπαγωγής. Για την υποβολή του αιτήματος απαιτείται υποβολή παραβόλου.
2.  
  Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται ως προς τα εξής:
 1. εξακολουθούν να τηρούνται οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής,
 2. αλλαγή όρων της απόφασης υπαγωγής, οι οποίοι προσδιορίζονται ειδικότερα στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 38.
 3. Τα αιτήματα γίνονται δεκτά, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:.
3.  
  Τα ανωτέρω αιτήματα συνοδεύονται από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς τους, καθώς και τα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην οικεία κοινή υπουργική απόφαση προκήρυξης του άρθρου 38. Η επιτροπή του άρθρου 29 παράγραφος 2, οφείλει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του αιτήματος σε αυτήν. Αν αποδεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικώς ή μερικώς, εισηγείται προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδει αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση, η οποία κοινοποιείται στο φορέα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο Π.Σ.Κ.Ε. Νέο αίτημα του ίδιου φορέα για τροποποίηση όρων της απόφασης υπαγωγής με το ίδιο περιεχόμενο δεν εξετάζεται κατ΄ ουσίαν και αρχειοθετείται.
4.  
  Η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής μπορεί να διενεργηθεί και αυτεπαγγέλτως από τον Υπουργό ύστερα από εισήγηση της επιτροπής του άρθρου 29 παράγραφος 2, εφόσον διαπιστωθεί μεταβολή των όρων της απόφασης υπαγωγής
Άρθρο 33 "Καταβολή ενισχύσεων"
1.  
  Μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης
2.  
  Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών, απευθείας, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, σε τραπεζικό λογαριασμό του φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους
3.  
  Η επιχορήγηση καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, στον οποίο εγγράφεται η σχετική προβλεπόμενη δαπάνη για κάθε οικονομικό έτος και προέρχεται από εθνικούς πόρους ή Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία ή και από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας
Άρθρο 34 "Υποχρεώσεις ενισχυόμενων φορέων"
1.  
  Για κάθε επενδυτικό σχέδιο πρέπει, επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής, να εφαρμόζονται οι απαραίτητες μορφές ασφαλιστικής κάλυψης και κατ’ ελάχιστο για το ανθρώπινο δυναμικό και ιδίως τους καλλιτεχνικούς και τεχνικούς συντελεστές
2.  
  Κάθε επιχείρηση παραγωγής και για κάθε οπτικοακουστικό έργο που υπάγεται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος είναι υποχρεωμένη να αναγράφει στους κυρίως τίτλους αρχής και στους τίτλους τέλους ότι το οπτικοακουστικό έργο έχει πραγματοποιηθεί με τη συμβολή του επενδυτικού κινήτρου από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα.
3.  
  Μετά την ολοκλήρωση του οπτικοακουστικού έργου, η επιχείρηση παραγωγής υποχρεούται με δική της δαπάνη να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ψηφιακά αρχεία του έργου με προδιαγραφές που ορίζονται από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για διαφύλαξη και για τις ανάγκες του αρχείου του και προβολής του έργου του.
Άρθρο 35 "Κυρώσεις"
1.  
  Αν μετά την πιστοποιημένη ολοκλήρωση της επένδυσης διαπιστωθεί ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποκρυβεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε είτε στον αποκλεισμό της υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του παρόντος, είτε στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση της ολοκλήρωσης, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ανακαλεί την απόφαση ολοκλήρωσης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται το σύνολο της ενίσχυσης που χορηγήθηκε. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βεβαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 36 "Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων"
1.  
  Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, συλλέγουν, επεξεργάζονται και αναλύουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα των ενισχυόμενων επενδύσεων και συντάσσουν αναφορές σε ετήσια βάση, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά στοιχεία σχετικά με τους πόρους που διατέθηκαν, τις επενδύσεις που ενισχύθηκαν, τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, τα αποτελέσματα των ενισχύσεων στις επιχειρήσεις που τις λαμβάνουν, την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές συνέπειες τόσο στον Τακτικό Προϋπολογισμό, όσο και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποβάλλει στη Βουλή το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους σχετική έκθεση - απολογισμό για την εφαρμογή του παρόντος.
Άρθρο 37 "Όρια κοινοποίησης παρακολούθηση - δημοσιότητα"
1.  
  Για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στο καθεστώς του παρόντος έχουν εφαρμογή τα όρια κοινοποίησης της περίπτωσης κζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού
2.  
  Περίληψη της απόφασης υπαγωγής και της απόφασης ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια
3.  
  Οι ενισχυόμενοι και οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς διατηρούν φακέλους των επενδυτικών σχεδίων, προκειμένου να ανταποκρίνονται σε ελέγχους που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανωτέρω φάκελοι φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.
4.  
  Κάθε πληροφορία που αφορά την εφαρμογή του καθεστώτος του παρόντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι ανακοινώσεις, προσκλήσεις και οι εν γένει ενημερωτικές αναρτήσεις των υπηρεσιών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του.
5.  
  Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω του Π.Σ.Κ.Ε. την πορεία του συνόλου των αιτημάτων τους.
Άρθρο 38 "Εξουσιοδοτική διάταξη"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκηρύσσεται το καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος νόμου και εξειδικεύονται ειδικότερα θέματα εφαρμογής αυτού, όπως οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υπολογισμού τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και την αίτηση ελέγχου ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, το ύψος των παραβόλων που προβλέπονται στον παρόντα, οι κατά περίπτωση εφαρμοζόμενοι χρόνοι έναρξης και λήξης των επενδυτικών σχεδίων, η σύνθεση και οι όροι λειτουργίας των προβλεπομένων, στον παρόντα, επιτροπών και του οργάνου ελέγχου, τα θέματα τροποποίησης της απόφασης υπαγωγής, καθώς και κάθε άλλο συναφές με την εφαρμογή του παρόντος θέμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39
1.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής με σύμβαση έμμισθης εντολής ή παροχής υπηρεσιών, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάζονται στο Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 2. Η ιδιότητα του ειδικού διαχειριστή δεν συνιστά ασυμβίβαστο ή λόγο αναστολής άσκησης κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας και λειτουργήματος. Το έργο της ειδικής διαχείρισης ολοκληρώνεται στις 29.4.2019. Με απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής δύναται να διοριστεί νέος ειδικός διαχειριστής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντα του ο ειδικός διαχειριστής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Δ. Γ 4020512/ Β΄2167/2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας. Οι συμβάσεις της παραγράφου 3, που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης τους, δυνάμενες να παρατείνονται με απόφαση του ειδικού διαχειριστή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης. Από το επαληθευμένο από την ΕΕΤΤ καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας των ετών 2013, 2014 και 2015, ο Κρατικός Προϋπολογισμός καλύπτει έως το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.0000) ευρώ ανά έτος, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ). .
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ιε΄ ως εξής: 1 Ανεξάρτητος παραγωγός οπτικοακουστικών έργων είναι ο παραγωγός που δεν διαθέτει συμμετοχή 25% ή περισσότερο σε τηλεοπτικό οργανισμό, δεν διαθέτει σε αυτόν συμμετοχή 25% ή περισσότερο οποιοσδήποτε τηλεοπτικός οργανισμός, το πλήθος των παρεχόμενων από αυτόν προγραμμάτων στον ίδιο τηλεοπτικό οργανισμό δεν υπερβαίνει το 70% των συνολικά, υπ’ αυτού, παραγόμενων ετησίως προγραμμάτων και διατηρεί την κυριότητα των δευτερογενών δικαιωμάτων επί των παρεχόμενων σε τηλεοπτικούς οργανισμούς προγραμμάτων.
3.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2644/1998 όπου αναφέρεται η φράση «ανώνυμη εταιρεία», διαγράφεται η λέξη «ανώνυμη».
4.  
  Το εδάφιο στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2644/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 1 Εφόσον οι διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος είναι ανώνυμες εταιρείες, οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές με τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.
5.  
  Στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2644/1998 η φράση «της προηγούμενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη φράση «κατόχου αδείας με διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος».
6.  
  Στο άρθρο 13 παρ. 10 περιπτώσεις α΄, β΄ και ε΄ του ν. 2328/1995, η φράση «μέσω Πρακτορείου Διανομής Τύπου» αντικαθίσταται από τη φράση «καθ΄ οιονδήποτε τρόπο».
7.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3905/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι εταιρίες συνδρομητικής τηλεόρασης υποχρεούνται να διαθέτουν κάθε χρόνο το 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.
8.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 4Α της κοινής υπουργικής απόφασης 02/2013 αντικαθίσταται ως έξης:«.
Άρθρο 40 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις νόμων και κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν: α. Άρθρο ΜΟΝΟ παρ. Ι περίπτωση 2 και παρ. ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 16682/2011. β. Άρθρο 2 του ν. 2328/1995. γ. Άρθρο 3 παρ. 19, 20, 23 και 24 του ν. 2328/1995. δ. Άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2328/1995. ε. Άρθρα 6, 7 του ν. 2328/1995. στ. Άρθρο 10 του ν. 2328/1995. ζ. Άρθρο 6, εκτός της παρ. 3 εδάφιο Ζ΄, και άρθρο 7 του ν. 3592/2007. η. Άρθρο 5 παρ. 10 του ν. 3592/2007. θ. Άρθρο 5 παρ. 16 περίπτωση β΄ του ν. 3592/2007. ι. Άρθρο 8 παρ. 9 περίπτωση στ΄ του ν. 3592/2007. ια. Άρθρο 9 παράγραφοι Α΄, Β΄, και ΣΤ΄ του ν. 3592/2007. ιβ. Άρθρο 12 του ν. 3592/2007. ιγ. Άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 2644/1998. ιδ. Άρθρο 3 παράγραφοι 2, 3 και 6 του ν. 2644/1998. ιε. Άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2644/1998. ιστ. Τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 3845/2010.
Άρθρο 41 "Τροποποίηση του ν. 2932/2001"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου Τέταρτου α΄ του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΙΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η δρομολόγηση για επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία γίνεται, κατά τη διάρκεια της ετήσιας δρομολογιακής περιόδου που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου, για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών, από τους οποίους οι τρεις (3) θερινοί μήνες, ήτοι ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, είναι συνεχόμενοι Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τακτικής δρομολόγησης είναι ίδιες με αυτές που τίθενται στις παραγράφους 2 έως και 6 του άρθρου τρίτου και στις παραγράφους 2, 3, 4 και 7 του άρθρου τέταρτου Για τη δρομολογιακή περίοδο που αρχίζει την 1η Νοεμβρίου 2017 και τελειώνει την 31η Οκτωβρίου 2018, η δήλωση δρομολόγησης υποβάλλεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2017 Ο πλοιοκτήτης μπορεί να επεκτείνει την περίοδο δρομολόγησης, για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση, κατά ένα μήνα συνολικά πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της περιόδου δρομολόγησης, με απλή δήλωσή του και ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας Σε κάθε άλλη περίπτωση, η περίοδος δρομολόγησης για την οποία έχει εκδοθεί ανακοίνωση μπορεί να τροποποιηθεί ή να επεκταθεί, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), αν κριθεί ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών με δρομολογημένα επιβατηγά υδροπτέρυγα και ταχύπλοα πλοία Το αίτημα αυτό και μέχρι τη σύγκληση του Σ.Α.Σ. μπορεί να γίνεται αποδεκτό από άλλα όργανα, που εξουσιοδοτούνται προς τούτο, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2.  
  Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου Τέταρτου α΄ του ν. 2932/2001 καταργούνται.
Άρθρο 42 "Τροποποίηση του ν. 3709/2008"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3709/2008 (Α΄ 213) αντικαθίσταται ως εξής:
  Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι ο απόπλους θα καθυστερήσει για πάνω από ενενήντα (90) λεπτά από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του μεταφορέα, ο επιβάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του καταβληθεί ως αποζημίωση το αντίτιμο του εισιτηρίου επιβάτη και οχήματος.
2.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως έξης:«.
 1. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, να λάβει δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά, ανάλογα με το χρόνο αναμονής, εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν ευλόγως να εξασφαλισθούν, να διαμείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί με το ίδιο πλοίο ή με άλλο δρομολόγιο προς τον τελικό προορισμό, υπό συγκρίσιμες συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζονται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν και χωρίς επιπλέον κόστος.
 2. Τα ίδια δικαιώματα έχουν οι επιβάτες, αν ο απόπλους απαγορευθεί λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.».
3.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Να διαμείνει επί του πλοίου, εφόσον κατά την κρίση του πλοιάρχου οι συνθήκες το επιτρέπουν καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου, για να συνεχίσει το ταξίδι του.
 2. Στην περίπτωση αυτή, οι επιβάτες έχουν τα δικαιώματα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6.
4.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Να ενημερωθεί εγκαίρως και, εφόσον συμφωνήσει, να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, σε χρονικό διάστημα εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, λαμβάνοντας δωρεάν ελαφρά γεύματα, γεύματα ή αναψυκτικά ανάλογα με το χρόνο αναμονής και εφόσον είναι διαθέσιμα ή μπορούν να εξασφαλισθούν ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να του επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 2. Τα εν λόγω δικαιώματα του επιβάτη ισχύουν και στην περίπτωση καιρικών συνθηκών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του πλοίου.
5.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3709/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν θίγουν τα δικαιώματα των επιβατών που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1177/2010 ή άλλες διατάξεις, μη αποκλειόμενου του δικαιώματός τους για αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας.
6.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3709/2008, μετά τη λέξη «συμφέροντος», προστίθενται τα εξής: «,εκτός αυτών που περιγράφονται ρητά σε διατάξεις του παρόντος νόμου.».
Άρθρο 43 "Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: Έως τις 31.12.2017 οι δαπάνες της ΑΕΠΠ θα βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα τον ειδικό φορέα 17-660, που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτόν Κύριος διατάκτης των εν λόγω πιστώσεων, έως τις 31.12.2017, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ αρμόδια οικονομική υπηρεσία για την υπογραφή συμβάσεων, την έκδοση αναλήψεων υποχρεώσεων και την εκκαθάριση δαπανών είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Από την 1.1.2018, ο ειδικός φορέας 17-660 καταργείται και η ΑΕΠΠ λειτουργεί σύμφωνα με τον Ειδικό Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης αυτής (π.δ. 58/2017, Α΄ 88).
2.  
  Στο τέλος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 357 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο τελευταίο ως εξής: Οι αποσπάσεις και μετατάξεις που πραγματοποιούνται κατ’ εξαίρεση για την κάλυψη των άμεσων αναγκών της ΑΕΠΠ κατά τα δύο (2) πρώτα έτη από τη συγκρότησή της, εξαιρούνται, για το ίδιο διάστημα, από τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται δυνάμει των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), όπως ισχύει.
3.  
  Μετά την παρ. 4 του άρθρου 369 του ν. 4412/2016 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
  Η διαδικασία προσφυγής του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται.α) αν η αναθέτουσα αρχή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 65 του παρόντος ή την παράγραφο 5 του άρθρου 295 του παρόντος, κατά περίπτωση, με την οποία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να αναθέσει τη σύμβαση και εφάρμοσε δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, εφόσον η προκήρυξη αυτή συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ισχύει, β) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας πλαισίου και εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα άρθρα 39 και 33 του ν. 4412/2016, αν η αναθέτουσα αρχή έχει αποστείλει την απόφαση ανάθεσης μαζί με συνοπτική έκθεση των λόγων της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4412/2016 στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες, αναφέροντας τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης και εφαρμόσει δεκαήμερη τουλάχιστον προθεσμία αναστολής της σύναψης, από την επομένη της αποδεδειγμένης παραλαβής της απόφασης από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.
4.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:«
7.  
  Οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς, στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η οποία εκκινεί, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61,120, 290 και 330 του παρόντος:
 1. για τις δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών και τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, μετά την 26η Ιουνίου 2017,
 2. για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Ιανουαρίου 2018.
 3. Μέχρι τότε οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α΄ 173).
 4. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία σύμβασης ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει κάθε φορά,.
 5. για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και τις δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του παρόντος, όπως ισχύουν κάθε φορά, μετά την 1η Μαρτίου 2018.
 6. Μέχρι τότε για τις ως άνω διαφορές εφαρμόζεται το άρθρο 127, σε συνδυασμό με το άρθρο 376 παράγραφος 12 του παρόντος.
 7. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται και στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία κατώτερη από το όριο του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση α΄ του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), όπως ισχύει κάθε φορά.» Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 26η Ιουνίου 2017.
Άρθρο 44
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 (Α΄ 9) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.δ. 811/1971 αντικαθίσταται ως εξής: Αν καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιούχος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο, η καταχώριση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών και, αν το υποθηκοφυλακείο λειτουργεί ως μεταβατικό κτηματολογικό γραφείο στα κτηματολογικά φύλλα, διενεργείται από τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου ειρηνοδικείου και, ελλείψει αυτού, τον προϊστάμενο της γραμματείας του οικείου πρωτοδικείου, ανεξαρτήτως της κατοχής ή μη πτυχίου νομικής. Για τον ορισμό του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. .
Άρθρο 45
1.  
  Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), όπως ισχύει, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως τις 31.12.2017.
Άρθρο 46 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3783/2009 Ο ν. 3783/2009 (Α΄ 136) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
 1. Στην παράγραφο 1 μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
 2. Οι πάροχοι δύνανται να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.
 3. Προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
 4. 6 Στην περίπτωση συνδρομητών φυσικών προσώπων, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση από πάροχο περισσοτέρων από έξι (6) καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SΙΜ, USΙΜ ή άλλη αντίστοιχη), εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή Η υποχρέωση ως προς τον ανώτατο αριθμό καρτών ισχύει για κάθε πάροχο διακριτά και όχι σωρευτικά για το σύνολο των παρόχων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά.
2.  
  Μετά το άρθρο 3 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής: 3Α κάρτες ταυτότητας συνδρομητή (SΙΜ, USΙΜ ή άλλη αντίστοιχη) οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (Μ2Μ) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3783/2009 Με απόφαση της ΕΕΤΤ ορίζονται τα στοιχεία που οφείλουν,να τηρούν οι πάροχοι για τις κάρτες ταυτότητας συνδρομητή (SΙΜ, USΙΜ ή άλλη αντίστοιχη) που διαθέτουν αποκλειστικά για χρήση επικοινωνίας μηχανής με μηχανή (Μ2Μ).
3.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3783/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, ταυτοποίησης κινητού τερματικού και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, εάν τηρούνται σε ψηφιακή μορφή, διαγράφονται και εάν τηρούνται σε έντυπη μορφή καταστρέφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη διακοπή του συμβολαίου μεταξύ παρόχου και συνδρομητή ή τη για οποιονδήποτε λόγο διακοπή της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας. Εάν έχουν διαγράφει ή καταστραφεί αντίστοιχα, απαιτείται η εκ νέου υποβολή τους από το συνδρομητή προς τον πάροχο για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
4.  
  Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ΕΕΤΤ διενεργεί ελέγχους σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης ταυτοποίησης των συνδρομητών κατά το άρθρο 14 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). 2 Στους παρόχους που κριθούν υπαίτιοι παραβάσεων του παρόντος νόμου, σχετικά με τους όρους ταυτοποίησης των συνδρομητών, επιβάλλονται από την ΕΕΤΤ οι προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 77 του ν. 4070/2012.
Άρθρο 47 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4053/2012"
1.  
  Στο ν. 4053/2012 (Α΄ 44), μετά το άρθρο 4, προστίθεται άρθρο 4Α ως εξής:
  Άρθρο 4Α
  1.  
   Κώδικες της Επικράτειας Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται οι σχετικές με το προηγούμενο εδάφιο αρμοδιότητες της υπηρεσίας ή του φορέα, ως και των τυχόν εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ο τρόπος ανάπτυξης, επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας, η διαδικασία ενημέρωσης των ενδιαφερομένων για τυχόν αλλαγές αυτού και παρακολούθησης της εφαρμογής των προαναφερόμενων αλλαγών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.
  2.  
   Η εταιρία ΕΛΤΑ Α.Ε. παρέχει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάθε αναγκαία συνδρομή για την ανάπτυξη, επεξεργασία, διαχείριση και αξιοποίηση του συνόλου των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας.
2.  
  Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α η εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε. υποχρεούται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να αποστείλει στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το σύνολο των δεδομένων των Ταχυδρομικών Κωδίκων της Επικράτειας που έχει στη διάθεσή της, σε οποιαδήποτε μορφή και αν βρίσκονται (έντυπη ή ηλεκτρονική).
Άρθρο 48 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 Ο ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης ιη΄ του άρθρου 12 προστίθενται εδάφια ως εξής: Χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού Για τα ανωτέρω δικαιώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του παρόντος νόμου Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2.  
  Η περίπτωση κε΄του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και ιδίως στο άρθρο 17 αυτού Καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει τον εθνικό κατάλογο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισμού ΕΕ και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της ΕΕΤΤ είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του προέδρου της από α) δύο (2) μέλη της Ολομέλειας, εκ των οποίων ένα μέλος ορίζεται Πρόεδρος, β) έναν (1) προϊστάμενο διεύθυνσης οργανικής μονάδας της ΕΕΤΤ και γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθμού χαμηλότερου του Α΄, εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) υπάλληλοι με βαθμό Α΄, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων Χρέη εισηγητή για θέματα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
4.  
  Στο άρθρο 31 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής: 8 Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, παραρτήματα, προσαρτήματα και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο του διαστήματος δύνανται για λόγους δημόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά, απόρρητα, μη ανακοινώσιμα και μη δημοσιεύσιμα) Τα εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα δεν ανακοινώνονται και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στο διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και ανά περίπτωση μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους.
5.  
  Στο άρθρο 66 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: 5 Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την «Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης» (Cell Βrοadcast Serνice), σύμφωνα με το πρότυπο ΤS23.041 της 3rd Generatiοn Ρartnership Ρrοject (3GΡΡ), όπως ισχύει, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ενημέρωση πολιτών που βρίσκονται εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, με την αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε κινητά τερματικά χρηστών Το ως άνω σύστημα θα διασυνδέεται με την Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα ενημέρωσης πολιτών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ενώ η παράδοσή τους, θα γίνεται χωρίς χρέωση των τελικών συνδρομητών Η χρήση της Υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης για ενημέρωση των πολιτών με πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους δημοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πραγματοποιείται ατελώς στο σύνολό της, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση για αυτές, αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγματοποιείται ατελώς για την ΥΚΕΑ 112 σέ κάθε περίπτωση.
6.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 77, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 60 παρ. 22 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), όπου αναφέρονται οι λέξεις «ηλεκτρονικές υπογραφές» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υπηρεσίες εμπιστοσύνης».
Άρθρο 49 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4463/2017"
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία ως προς τους όρους παροχής πρόσβασης σε υλική υποδομή του φορέα εκμετάλλευσης δικτύου και τον τεχνικό συντονισμό τεχνικών έργων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τα μέρη δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαμεσολάβησης του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, για αιτήματα επίλυσης διαφορών που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών με τα καθήκοντα που αναφέρονται στα άρθρα του παρόντος νόμου ορίζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Για την επίτευξη της εξωδικαστικής επίλυσης των ως άνω διαφορών συστήνεται ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών της ΕΕΤΤ, το οποίο στελεχώνεται από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ο αριθμός των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε (5).
Άρθρο 50 "Προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης"
1.  
  Μέχρι τις 31.12.2020, επιτρέπεται η προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής νερού ύδρευσης, μέσω αφαλάτωσης με δυναμικότητα μικρότερη από 2.000 κ.μ./ ημέρα, για την εξυπηρέτηση επειγουσών και βραχυχρόνιων αναγκών υδροδότησης νησιών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως καθορίζεται με το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α΄ 1).
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνεται η εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου:.
 1. εγκρίνεται η χωροθέτηση των μονάδων αφαλάτωσης και τα απαιτούμενα τεχνικά έργα,
 2. καθορίζονται:
 3. αα) το είδος της εγκατάστασης, ββ) τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων (κινητήρια ισχύς, θερμική ισχύς, σύνολο κινητήριας και θερμικής ισχύος, αξία), γγ) οι όροι διάθεσης του αλμόλοιπου στη θάλασσα, δδ) οι αναγκαίοι όροι και οι προϋποθέσεις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος, εε) οι αναγκαίοι όροι για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, την προστασία των οικοσυστημάτων και των θαλασσίων ειδών, σύμφωνα με το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) και τις υποδείξεις της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, στστ) τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την μη πρόκληση ενοχλήσεων στους περίοικους, ζζ) οι όροι και οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης μηχανημάτων έργου, ηη) τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, όπως προστατευτικά περιφράγματα προ των κινούμενων μηχανημάτων, επαρκής φωτισμός και αερισμός στο χώρο εργασίας, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, θθ) ο τρόπος προσήκουσας απογραφής, αποθήκευσης και φύλαξης των χημικών πρόσθετων, ιι) η χρονική διάρκεια της λειτουργίας, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 31.12.2020, ιαια) τα προσκομιζόμενα μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης δικαιολογητικά.
 4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 («Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις») και του π.δ. 149/2006 (Α΄ 159), οι αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις, καθώς και οι διατάξεις για την πυροπροστασία.
3.  
  Φορέας εκμετάλλευσης των φορητών μονάδων παραγωγής νερού του παρόντος άρθρου μπορεί να είναι είτε κρατικός φορέας, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), είτε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η λειτουργία φορητών μονάδων παραγωγής νερού από τους φορείς του προηγούμενου εδαφίου γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί πολεοδομικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης και των διατάξεων των νόμων 4014/2011 (Α΄ 209) και 3982/2011 (Α΄ 143).
4.  
  Για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2, ο ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής: α) τεχνική έκθεση με το σύνολο των απαιτούμενων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων, β) υπεύθυνη δήλωση για την τήρηση των αναφερόμενων στην τεχνική έκθεση, γ) υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και την ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπευθύνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και δ) πιστοποιητικό πυροπροστασίας
5.  
  Για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης.
6.  
  Οι φορητές μονάδες του παρόντος άρθρου απομακρύνονται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της χρονικής διάρκειας της λειτουργίας
Άρθρο 51
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 τροποποιείται ως εξής: α. Η περίπτωση λζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: λζ Δαπάνες μισθωμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, παροχής πρόσβασης στο διαδίκτυο και ύδρευσης των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.» β. προστίθεται νέα περίπτωση λθ΄ ως εξής «λθ Δαπάνες για την παροχή σίτισης σε σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 52
1.  
  Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. στ.
 2. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση.
 3. Η απαγόρευση απόπλου δύναται να αρθεί, μόνο με την πληρωμή του προστίμου ή μόνο με την κατάθεση στη Λιμενική Αρχή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίμου που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου.
 4. Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά, σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
Άρθρο 53
1.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133), μετά τη λέξη «αγοράς» διαγράφεται η λέξη «και» και αντικαθίσταται με «,», μετά δε τη λέξη «επιχειρήσεις» προστίθεται η φράση «και σε επιχειρήσεις διενέργειας τηλεπωλήσεων».
2.  
 1. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
3.  
  Στην παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015 η λέξη «τριών» αντικαθίσταται από τη λέξη «έξι» και ο αριθμός «(3)» από τον αριθμό «(6)».
4.  
 1. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 καταργείται.
 2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 η φράση «υποψηφίων προς αδειοδότηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «αδειούχων».
 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 καταργείται.
 4. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
5.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4339/2015 μετά τη λέξη «υποψήφιοι» προστίθενται οι λέξεις «και οι μέτοχοι αυτών» και μετά από τον αριθμό «5» διαγράφονται οι λέξεις «παρ. 1».
 2. Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4339/2015 η φράση «στα άρθρα 3 έως και 10» αντικαθίσταται από τη φράση «στα άρθρα 3 έως 6, 8 και 10».
6.  
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 πριν τη λέξη «ανακήρυξη» προστίθεται η λέξη «οριστική».
 2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται η φράση «με την υποχρεωτική τεχνική συνδρομή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».
 3. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τη λέξη «σαράντα πέντε» και ο αριθμός «(30)» από τον αριθμό «(45)».
 4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 μετά τις λέξεις «υπερθεματιστή σε» διαγράφονται η λέξη «τρεις» και ο αριθμός «(3)» και τίθεται η φράση «δέκα (10) ετήσιες».
 5. Στο ίδιο εδάφιο διαγράφεται η φράση «εντός των κατωτέρω προθεσμιών:
 6. α. η πρώτη δόση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, β. η δεύτερη δόση εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και γ. η τρίτη δόση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας».
 7. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 8. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξη του υπερθεματιστή σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθεμία δε από τις επόμενες δόσεις καταβάλλεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.
 9. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 10. Μέρος του εισπραττόμενου τιμήματος αδείας κατά τη διαδικασία του παρόντος νόμου αποδίδεται μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού στο Ε.Σ.Ρ. Για κάθε άδεια εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, για τις υπόλοιπες κατηγορίες αδειών εθνικής εμβέλειας αποδίδεται ετησίως ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ Για τις άδειες περιφερειακής εμβέλειας το ύψος του ποσού που αποδίδεται στο Ε.Σ.Ρ. κυμαίνεται μεταξύ πέντε χιλιάδων (5.000) και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανάλογα με την πληθυσμιακή κάλυψη της περιφερειακής ζώνης στην οποία εκπέμπει ο πάροχος, και προσδιορίζεται με πράξη του Ε.Σ.Ρ.
 11. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
7.  
  Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 η φράση «κατά τα άρθρα 3 έως και 10» αντικαθίσταται από τη φράση «κατά τα άρθρα 3 έως 6 και 10».
8.  
 1. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4339/2015 διαγράφεται η φράση «προς χορήγηση της άδειας».
 2. Στην παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4339/2015 η φράση «της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8 του άρθρου 8» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 2 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8» και διαγράφεται η φράση «και της παραγράφου 5 του άρθρου 9».
9.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. ως ανταποκριτών στο εξωτερικό, είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου είτε με σύμβαση έργου.
10.  
  Η παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 1, διορίζεται, με θητεία δύο (2) ετών, τριμελής Διοικούσα Επιτροπή της Ε.Ρ.Τ. 3.
 2. Η Διοικούσα Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος διαθέτει τα προσόντα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, τον Γενικό Διευθυντή και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται με καθολική και άμεση ψηφοφορία από τους εργαζόμενους.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ρ.Τ. 3, ρυθμίζονται τα σχετικά με.α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. 3 στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των οργάνων της Ε.Ρ.Τ. 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες της Ε.Ρ.Τ. 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. 3.
 4. Οι αποζημιώσεις των μελών της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Άρθρο 54
1.  
  Εκκαθάριση δαπανών του κτηρίου «Κεράνη» Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, εκκαθαρίζονται σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος έτους οι ακόλουθες λειτουργικές δαπάνες, που αφορούν τη χρήση του επί της Λεωφόρου Θηβών 196-198 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη Αττικής κτηρίου «Κεράνη»: α. Μισθώματα του χρονικού διαστήματος από 23.5.2014 μέχρι και 12.6.2016 και του χρονικού διαστήματος από 1.1.2017 μέχρι και 31.5.2017. β. Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι και 30.6.2017. γ. Δαπάνες κατανάλωσης φυσικού αερίου μέχρι και 30.4.2017. δ. Δαπάνες ύδρευσης μέχρι και 27.7.2017.
Άρθρο 55 "Ρυθμίσεις για την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε."
1.  
  Υλικά που έχουν εισαχθεί, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε Ειδικό Καθεστώς Τελωνειακής Αποταμίευσης ή Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και αποδεδειγμένα έχουν αναλωθεί σε εκτέλεση συμβάσεων έργου, θεωρείται ότι έχουν τελωνειακώς τακτοποιηθεί και τα ανωτέρω καθεστώτα έχουν εκκαθαριστεί. Η εκκαθάριση των ως άνω ειδικών τελωνειακών καθεστώτων διεξάγεται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α.Β. Α.Ε. περί πίστωσης των αντίστοιχων διασαφήσεων, με την προσκόμιση από αυτήν εγγράφων στοιχείων, όπως βεβαιώσεων ή πρωτοκόλλων παραλαβής ή τιμολογίων της Ε.Α.Β. Α.Ε. και αποδεικτικών εξόφλησης από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, με τα οποία πιστοποιείται η έξοδος των εμπορευμάτων και η παραλαβή τους από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
2.  
  Επί καταχωρηθέντων Πρωτοκόλλων Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε βάρος της Ε.Α.Β. Α.Ε., τα οποία εκκρεμούν προς έκδοση αιτιολογημένης διοικητικής πράξης μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και αφορούν είτε σε συμπληρωματική βεβαίωση δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είτε σε επιβολή προστίμων λόγω μη τήρησης των σχετικών διατάξεων περί των ειδικών καθεστώτων τελωνειακής αποταμίευσης ή τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, εκδίδονται απαλλακτικές πράξεις, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. Καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί επί των ανωτέρω Π.Τ.Π. ανακαλούνται ύστερα από σχετική αίτηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Α.Ε., εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.
Άρθρο 56
1.  
  Στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (Α΄ 67), όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930 (Α΄ 124), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.
Άρθρο 57 "Ρυθμίσεις Ιερών Μονών Αγίου Όρους"
1.  
  Το άρθρο 8 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9) τροποποιείται ως εξής: Στην περίπτωση ι΄ διαγράφονται οι λέξεις «το Άγιο Όρος» και προστίθεται περίπτωση ιγ΄ως εξής: 1 Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές Αγίου Όρους για ακίνητα κείμενα εντός ή εκτός αυτού
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) τροποποιείται ως εξής: Στην περίπτωση ιγ΄διαγράφονται οι λέξεις «το Άγιο Όρος» και προστίθεται περίπτωση κ΄ ως εξής: 1 Οι υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους για ακίνητα κείμενα εντός ή εκτός αυτού
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν εκδοθεί από τη φορολογική διοίκηση πράξεις καταλογισμού φόρου είτε αυτές έχουν καταστεί οριστικές είτε εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας
Άρθρο 58 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2017-08-09 Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2017/116
2018-04-05 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
«Υπεύθυνος λειτουργίας».Το νομικό πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή.
Τα στοιχεία του υπεύθυνου λειτουργίας γνωστοποιούνται από τον διαχειριστή στον ρυθμιστή ευθύς μετά την ανωτέρω.» και αναριθμούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12 σε 11, 12, 13. 2.
Προσθήκη
A/2018/63
2018-09-20 Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί την απόσυρση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου του, μέχρι την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης των παραγράφων 3 και 4, υποβάλει σχετικό αίτημα στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται εξ αυτού του λόγου με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
Προσθήκη
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ελέγχονται ως ακολούθως, από Όργανο Ελέγχου, που συνιστάται με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ένας (1) εκ των οποίων έχει εμπειρία στην παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην παραγωγή κινηματογραφικής ταινίας, το ανωτέρω Όργανο Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, ο οποίος προτείνεται από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου μπορεί να ορίζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εισηγητές - εξωτερικοί συνεργάτες, οι οποίοι δεν είναι μέλη του Οργάνου Ελέγχου και υποβάλουν εισηγήσεις στο Όργανο Ελέγχου.
Οι εισηγήσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση του έργου του Οργάνου Ελέγχου και δεν είναι δεσμευτικές για τα μέλη του.
Αντικατάσταση
2 Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο.το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. .
Αντικατάσταση
Αν διαπιστωθεί ότι ελλείπουν δικαιολογητικά ή στοιχεία, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντα που έχει δηλώσει στην αίτησή του αναλυτική κατάσταση των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, με την επισήμανση της υποχρέωσης υποβολής τους προς το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών. .
Αντικατάσταση
A/2018/169
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/1100330/1954/ΔΜ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/1100330_1954_ΔΜ 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/16682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/16682 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/02 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/02 2013
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2015/4020512/Β΄2167 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/4020512_Β΄2167 2015
ΝΟΜΟΣ 1920/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2112 1920
ΝΟΜΟΣ 1930/4558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4558 1930
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1809 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1809 1988
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. 2008/3634 2008
Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες δια­τάξεις. 2008/3709 2008
Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις 2009/3783 2009
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. 2010/3842 2010
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 2010/3845 2010
Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιή[...]" 2010/3886 2010
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 2010/3898 2010
Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. 2010/3905 2010
Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις. 2011/3922 2011
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, 2011/4014 2011
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ[...]" 2014/4279 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2014/4313 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. 2015/4324 2015
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικ[...]" 2015/4339 2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4354 2015
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις. 2016/4413 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις. 2017/4463 2017
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/811 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/811 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/261 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/261 1997
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος 1998/55 1998
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ. 2006/149 2006
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010
Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011. 2011/33 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. 2017/4488 2017
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. 2017/4508 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις. 2018/4563 2018