ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4490

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-10-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια­τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1
1.  
  Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27 Ιανουαρίου 2016, για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή Πολυμερής Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, των οποίων τα κείμενα της Δήλωσης σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, της ΠΣΑΑ σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και σε μετάφραση όλων των ανωτέρω στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής: ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ.
Άρθρο 2
1.  
  Επιπρόσθετοι Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις ακόλουθες έννοιες, επιπροσθέτως των ορισμών της ΠΣΑΑ: α. Ο όρος «Εξαιρούμενος Όμιλος Πολυεθνικών Επιχειρήσεων» σημαίνει ο Όμιλος, ο οποίος δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, επειδή ο ετήσιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών του που έχει πραγματοποιηθεί κατά το φορολογικό έτος το αμέσως προηγούμενο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του για το εν λόγω προηγούμενο φορολογικό έτος, είναι κατώτερος των 750.000.000 ευρώ. Το όριο αυτό τροποποιείται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την Έκθεση του 2015 του ΟΟΣΑ, όπως δύναται να τροποποιηθεί μετά την επανεξέταση που προβλέπεται για το 2020. β. Ο όρος «Αναφέρουσα Οντότητα» σημαίνει τη Συνιστώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου πέμπτου, στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της εκ μέρους του Ομίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα Οντότητα μπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα ή οποιαδήποτε οντότητα περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου. γ. Ο όρος «Τελική Μητρική Οντότητα» σημαίνει τη Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: γα. κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές μετοχικό κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται γενικά στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το μετοχικό της κεφάλαιο αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της και γβ. δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχικό κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στην υποπερίπτωση βα΄ στην πρώτη αναφερόμενη Συνιστώσα Οντότητα. δ. Ο όρος «Παρένθετη Μητρική Οντότητα» σημαίνει Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, στην οποία έχει ανατεθεί από τον εν λόγω Όμιλο ΠΕ, ως μοναδική αντικαταστάτρια της Τελικής Μητρικής Οντότητας, να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντότητας, εκ μέρους του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου. ε. Ο όρος «Φορολογικό Έτος» σημαίνει την ετήσια λογιστική περίοδο, για την οποία η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις της. στ. Ο όρος «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων» σημαίνει εκείνο το Φορολογικό Έτος, του οποίου τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα αντικατοπτρίζονται στην Έκθεση ανά Χώρα, που αναφέρεται στο άρθρο πέμπτο. ζ. Ο όρος «Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών» σημαίνει συμφωνία μεταξύ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων Δικαιοδοσιών, οι οποίες είναι Συμβαλλόμενα Μέρη σε Διεθνή Συμφωνία, με την οποία απαιτείται η αυτόματη ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα μεταξύ των Δικαιοδοσιών των Συμβαλλόμενων Μερών. η. Ο όρος «Διεθνής συμφωνία» σημαίνει την Πολυμερή Σύμβαση σχετικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα, οποιαδήποτε διμερή ή πολυμερή φορολογική σύμβαση ή οποιαδήποτε συμφωνία ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, στην οποία είναι Συμβαλλόμενο Μέρος η Δικαιοδοσία και με τους όρους της παρέχει κατά νόμο εξουσία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των διάφορων Δικαιοδοσιών, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης ανταλλαγής αυτών των πληροφοριών. θ. Ο όρος «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις ενός Ομίλου ΠΕ, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εμφανίζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία οικονομική οντότητα. ι. Ο όρος «Συστημική Αδυναμία» όσον αφορά σε Δικαιοδοσία σημαίνει είτε ότι μια Δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών με την Ελλάδα, αλλά έχει αναστείλει την αυτόματη ανταλλαγή (για λόγους άλλους από αυτούς που προβλέπονται σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Συμφωνίας) ή ότι μια Δικαιοδοσία κατ’ εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να παράσχει αυτόματα στην Ελλάδα τις Εκθέσεις ανά Χώρα που βρίσκονται στην κατοχή της για Ομίλους ΠΕ που έχουν Συνιστώσες Οντότητες στην Ελλάδα. ια. Ο όρος «Αρμόδια Αρχή της Ελλάδας», που ενεργεί ως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της ΠΣΑΑ, σημαίνει την Αρμόδια Αρχή της παρ. 1 των άρθρων 4 και 5 του ν. 4170/2013 (Α΄163), μέχρι την έκδοση της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Άρθρο 3
1.  
  Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα 1. Κάθε Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου ΠΕ, που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα, υποβάλλει ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών την Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο, για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων πριν ή κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο έκτο. 2. Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα Ομίλου ΠΕ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ, του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: α. η Οντότητα έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και β. ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα. η Τελική Μητρική Οντότητα του Ομίλου ΠΕ δεν υποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην οικεία Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας, ββ. η Δικαιοδοσία, στην οποία έχει τη φορολογική κατοικία της η Τελική Μητρική Οντότητα, έχει συνάψει ισχύουσα Διεθνή Συμφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών, στην οποία η Ελλάδα να είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στο άρθρο έκτο για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, βγ. έχει σημειωθεί Συστημική Αδυναμία της Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας, η οποία έχει κοινοποιηθεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 2, ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου πέμπτου, για οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο έκτο και να γνωστοποιήσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 3. Κατά παρέκκλιση από τις ρυθμίσεις της παραγράφου 2, όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄της παραγράφου 2, οντότητα που περιγράφεται στην παράγραφο 2, δεν απαιτείται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εάν ο Όμιλος ΠΕ, του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, έχει καταστήσει διαθέσιμη την Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με το άρθρο πέμπτο, όσον αφορά στο εν λόγω Φορολογικό Έτος μέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η οποία υποβάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φορολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής της κατοικίας κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο έκτο ή πριν από αυτή και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου πέμπτου, β. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών, στην οποία η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος, κατά τη χρονική στιγμή που προσδιορίζεται στο άρθρο έκτο για την υποβολή της Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, γ. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει περίπτωση Συστημικής Αδυναμίας στις ελληνικές φορολογικές αρχές, δ. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Παρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενημερωθεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου τέταρτου, από τη Συνιστώσα Οντότητα με φορολογική κατοικία στη Δικαιοδοσία της, ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντότητα, ε. έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στις ελληνικές φορολογικές αρχές, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου. 4. Σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα, στους υπόχρεους του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 5. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) και ιδίως, αυτές που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, την επιβολή του προστίμου και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις της παραγράφου 4.
Άρθρο 4
1.  
  Γνωστοποιήσεις 1. Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές για το αν αποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου, το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα. 2. Αν Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα δεν αποτελεί ούτε την Τελική Μητρική Οντότητα ούτε την Παρένθετη Μητρική Οντότητα ούτε τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ενημερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την ταυτότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Οντότητας το αργότερο την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Ομίλου ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ημέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα.
Άρθρο 5
1.  
  Έκθεση ανά Χώρα 1. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ: α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδυνάμων, όσον αφορά σε κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία δραστηριο­ποιείται ο Όμιλος ΠΕ, β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, με το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάμει της νομοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας. 2. Οι ως άνω πληροφορίες καταχωρούνται στην Έκθεση ανά Χώρα, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, το οποίο προστίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των διατάξεων του παρόντος, ως εξής:.
Άρθρο 6 "Χρόνος υποβολής στοιχείων"
1.  
  Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται στις ελληνικές φορολογικές αρχές εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ
Άρθρο 7 "Εμπιστευτικότητα"
1.  
  Οι ελληνικές φορολογικές αρχές τηρούν τους όρους ορθής χρήσης και εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Τμήμα 5 της ΠΣΑΑ
Άρθρο 8
1.  
  Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες των Αρμόδιων Αρχών της ΠΣΑΑ, με τις οποίες η Ελλάδα προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή την κυρούμενη ΠΣΑΑ, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του Τμήματος 8 αυτής και κάθε τροποποίησή του. Με όμοια απόφαση προσδιορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της ΠΣΑΑ σε διμερή βάση για καθεμία από τις Δικαιοδοσίες των Αρμόδιων Αρχών που περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του Τμήματος 8 αυτής. 2. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ μπορεί να εξειδικεύονται και να συμπληρώνονται οι διαδικασίες και υποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα σχετικά με Ομίλους ΠΕ, στην παροχή στοιχείων στον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χώρας και σε κάθε άλλο συναφές θέμα, σχετικά με τη διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά στην Έκθεση ανά Χώρα. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 9
1.  
  Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013 1. Το άρθρο 14 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 14
  1.  
   Ειδικού ελέγχου 1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύ­σεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Σ.ΕΠ.Ε., επιδεικνύονται υποχρεωτικά και στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και στους ελεγκτές της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14. 2. Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου του άρθρου 14, υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβάλουν τη σχετική έκθεση, με τα αποτελέσματα του ελέγχου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. και στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., κατά περίπτωση. Αν από τη σχετική έκθεση διαπιστώνεται η μη αναγραφή εργαζομένων στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄286), επιβάλλονται άνευ ετέρων από τον Προϊστάμενο του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης 27397/122/2013 (β΄ 2062). 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ., την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 10
1.  
  Μισθολογικές ρυθμίσεις 1. Η παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 55% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 56% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 59% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π. 62%. » 2. Η παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) διαμορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού μισθού του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου.» 4. Η παρ. 9 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστημίου, ως εξής: α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ 50% β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ 51% γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ 52% δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΠΕ ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ ΙΙ ΤΕ ΕΕΔΙΠ 54%.» 5. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Τα μέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστημίων τριακόσια (300) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα πενήντα (50) ευρώ.» 6. Η υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ογδόντα (80) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα πενήντα (50) ευρώ.» 7. α) Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Επίδομα οργάνου, οριζόμενο ως εξής: α. Αρχιμουσικός - Εξάρχων τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ. β. Κορυφαίος Α΄ τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ. γ. Κορυφαίος Β΄ τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ. δ. Μουσικός τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ.» β) Η παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, πλην των προβλεπομένων στις παραγράφους 15,16 και 17 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) και στην περίπτωση 14 του άρθρου 6 του π.δ. 76/1993 (Α΄ 33), και δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές, καταργούνται.» 8. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από την 1.1.2017. Άρθρο ενδέκατο Ρύθμιση ζητημάτων Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να εφαρμόζει την πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και σε δανειολήπτες του, τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλοποιηθεί δυνάμει του άρθρου 9 του ν. 3453/2006 (Α΄ 74). Άρθρο δωδέκατο Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής: «27. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).» Άρθρο δέκατο τρίτο Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα ή γίνεται αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο ελληνικό Δημόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται με την ποινική υπόθεση, για την οποία καταδικάστηκε αμετάκλητα, ή με την αξίωση της αγωγής, που έγινε αμετάκλητα δεκτή σε βάρος του.» 2. Στο άρθρο 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 δεν απαιτείται εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., εφόσον αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ή ο Πρόεδρός του ελλείπει. Η παρούσα ισχύει από την 1.8.2017.» Άρθρο δέκατο τέταρτο Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης 1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 31.10.2017.» 2.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκαπέντε (15)». β. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπου αναφέρεται η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκαπέντε (15)». γ. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) έχει γίνει μέχρι την κατάθεση του παρόντος και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, οι δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις 30.9.2017. Άρθρο δέκατο πέμπτο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο­σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις και της ΠΣΑΑ, που κυρώνεται αναφορικά με οποιεσδήποτε δύο Αρμόδιες Αρχές, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του Τμήματος 8 αυτής. Η πρώτη υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα θα αφορά το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων με έναρξη την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΑΠΟΦΑΣΗ 2013/27397/122 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2013/27397_122 2013
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. 1997/2557 1997
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής. 2013/4153 2013
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις. 2013/4170 2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. 2013/4174 2013
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 2016/4446 2016
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021[...]" 2017/4472 2017
ΝΟΜΟΣ 2017/4474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4474 2017
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις. 2017/4484 2017
Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1993/76 1993