ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4494

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-11-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-11-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής µέριµνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 1 "Ειδικές κατηγορίες αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου κατά κλάδο Ανώτατου Συμβουλίου ή, αν πρόκειται για αξιωματικούς των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), τίθενται ή παραμένουν εκτός οργανικών θέσεων (ΕΟΘ), εφόσον το επιθυμούν, αξιωματικοί μέχρι του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, για τους οποίους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α? 219) υπό την προυπόθεση ότι:.
 1. κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, πλην των αποστρατευόμενων για λόγους υγείας, και έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού ογδόου έτους της ηλικίας τους,
 2. έχοντας ήδη τεθεί ΕΟΘ, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α? της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2439/1996, πρόκειται να αποστρατευθούν λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου έτους της ηλικίας τους.
2.  
  Για την εφαρμογή της παραγράφου 1:
 1. Η σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων κοινοποιείται αμελλητί στους αξιωματικούς της περίπτωσης α? της παραγράφου 1
 2. Οι επιθυμούντες να τεθούν ή να παραμείνουν ΕΟΘ υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οικεία Μονάδα:
  • εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α? της παραγράφου 1,
  • το πρώτο δεκαήμερο του τελευταίου διμήνου στο οποίο συμπληρώνουν τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β? της παραγράφου 1,
 3. η οικεία Μονάδα υποβάλλει την αίτηση αμελλητί και απευθείας στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου.
 4. Ακολούθως, η εν λόγω Διεύθυνση υποβάλλει αμέσως τις αιτήσεις συνοδευόμενες από τους ατομικούς φακέλους των αιτούντων στη Γραμματεία του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του ΣΑΓΕ, κατά περίπτωση, προκειμένου το αρμόδιο Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικώς, λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες, συγκαλούμενο το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης των αιτήσεων στην οικεία Γραμματεία.
 5. Το αρμόδιο Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί της αίτησης λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του αξιωματικού,.
 6. η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου υποβάλλεται με μέριμνα της οικείας Γραμματείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ο οποίος αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής σε αυτόν της σχετικής γνωμοδότησης,
 7. οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους, χωρίς να δικαιούνται προαγωγή λόγω αποστρατείας.
 8. Εάν απορριφθεί η αίτησή τους, αυτοί αποστρατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2439/1996, με την επιφύλαξη και των διατάξεων του άρθρου 20 του ίδιου νόμου.
 9. Αν γίνει δεκτή η αίτησή τους, τίθενται ή παραμένουν, κατά περίπτωση, ΕΟΘ από την ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α? της παραγράφου 1, ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β΄της ίδιας παραγράφου και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ.
3.  
  Οι αξιωματικοί, οι οποίοι τίθενται ή παραμένουν κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, ΕΟΘ:
 1. εξακολουθούν να φέρουν τον κατεχόμενο βαθμό κατά το χρόνο που κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες,
 2. δεν εκτελούν δραστηριότητες και υπηρεσίες, η εκτέλεση των οποίων γεννά δικαίωμα λήψης επιδόματος κινδύνου (πτητικό, πτώσεως αλεξιπτωτιστών, υποβρυχίων καταστροφέων και καταδυτικό, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, δυτών),
 3. δεν μπορούν να καταλάβουν εκ νέου οργανικές θέσεις, εκτός αν προαχθούν επ’ ανδραγαθία,
 4. δεν υπηρετούν σε θέσεις εξωτερικού,
 5. κρίνονται στις τακτικές ετήσιες κρίσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 20, 21 και 22 του άρθρου 16 του ν. 2439/1996,.
 6. με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ζ? και η? της παρούσας παραγράφου, την 1η Ιουνίου του έτους που συμπληρώνουν:
  • το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους.
  • Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το πεντηκοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους,.
  • πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης α? της παραγράφου 1 ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, οι προερχόμενοι από την κατηγορία της περίπτωσης β? της ίδιας παραγράφου, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους.
  • Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν πέντε (5) έτη από την ημερομηνία, κατά την οποία κρίθηκαν ευδοκίμως τερματίσαντες ή από την ημερομηνία συμπλήρωσης της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας, κατά περίπτωση,.
 7. αποστρατεύονται αυτεπαγγέλτως:
  • εάν κριθούν μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις.
  • Στην περίπτωση αυτή, με την κύρωση των σχετικών πινάκων προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους.
  • Οι αξιωματικοί που κρίνονται μη διατηρητέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την κύρωση των σχετικών πινάκων,.
  • για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, αν ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου, και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους.
  • Οι αξιωματικοί που αποστρατεύονται για λόγους αποδεδειγμένης σωματικής ανικανότητας και διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό, αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από τότε που καθίσταται αμετάκλητη η σχετική γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου ή, αν ασκηθεί προσφυγή κατά αυτής, από την ημερομηνία έκδοσης της γνωμάτευσης της αρμόδιας Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου κλάδου,.
  • εάν κριθούν αποστρατευτέοι στις ετήσιες τακτικές κρίσεις, οπότε και αποστρατεύονται αμέσως με το βαθμό που φέρουν
 8. αποστρατεύονται με αίτησή τους που υποβάλλεται οποτεδήποτε.
 9. Στην περίπτωση αυτή προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται για αξιωματικούς της ειδικότητας και της κατηγορίας τους, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας και αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ένα (1) μήνα μετά την προαγωγή τους.
 10. Ειδικά όσοι διανύουν τον καταληκτικό τους βαθμό αποστρατεύονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός μηνός από την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας.
4.  
  Αξιωματικοί της περίπτωσης α? της παραγράφου 1, οι οποίοι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν ήδη κριθεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους με τις κρίσεις του έτους 2017 και συνεχίζουν να υπηρετούν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την κατά νόμο διαγραφή τους λόγω της αποστρατείας τους, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την προηγούμενη, της κατά νόμο διαγραφής τους. Οι αιτούντες την υπαγωγή τους στο παρόν άρθρο αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στις τάξεις των ΕΔ μέχρι την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό, για τους αξιωματικούς που έχουν προαχθεί μετά την κρίση τους ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5.  
  Αξιωματικοί της περίπτωσης β? της παραγράφου 1, για τους οποίους ο υπολειπόμενος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος χρόνος για τη συμπλήρωση της τριακονταπενταετούς συντάξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερος του διμήνου, μπορούν να ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλοντας σχετική αίτηση εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος και σε κάθε περίπτωση μέχρι την προηγούμενη της κατά νόμο διαγραφής τους. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό.
6.  
  Αξιωματικοί της περίπτωσης α? της παραγράφου 1 που αποστρατεύθηκαν με τις κρίσεις του έτους 2017 και κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος έχουν ήδη διαγραφεί από τις τάξεις των ΕΔ, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 2 στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό και επανέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις λογιζόμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαγράφονται από τις τάξεις των ΕΔ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Για τους ως άνω αξιωματικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75).
7.  
  Αξιωματικοί της περίπτωσης β? της παραγράφου 1 που έχουν διαγραφεί από τις τάξεις των ΕΔ λόγω αποστρατείας τους μέχρι έξι (6) μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχοντας συμπληρώσει τριακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση της παραγράφου 2 στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού του οικείου Γενικού Επιτελείου το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Εάν γίνει δεκτή η αίτησή τους, ανακαλείται από την ημερομηνία αποδοχής της το προεδρικό διάταγμα αποστρατείας τους, καθώς και το προεδρικό διάταγμα προαγωγής τους στον επόμενο βαθμό και επανέρχονται στις Ένοπλες Δυνάμεις λογιζόμενοι ως μηδέποτε απομακρυνθέντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου, οι οποίοι διαγράφονται από τις τάξεις των ΕΔ την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Για τους ως άνω αξιωματικούς δεν ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 5 του π.δ. 200/1993 (Α΄ 75).
Άρθρο 2 "Αποστρατευτικός βαθμός"
1.  
  Εθελοντών Μακράς Θητείας Στην παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε εθελοντές και εθελόντριες μακράς θητείας βαθμού Ανθυπασπιστή που τίθενται σε αποστρατεία.
Άρθρο 3 "Ανάκληση στην ενέργεια Χειριστών Ειδικής Μονιμότητας"
1.  
  Εν αποστρατεία ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας του Στρατού Ξηράς του ν. 324/1976 (Α?127), βαθμού Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη, που έχουν αποστρατευθεί μέχρι τρία (3) έτη πριν από την 27.7.2016 και δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό ένατο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με τη στρατολογική νομοθεσία, μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος προς την Διεύθυνση Προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, να ζητήσουν τη ανάκλησή τους στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία. Αίτηση ανάκλησης μπορούν να υποβάλουν και ιπτάμενοι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που απολύθηκαν με το βαθμό Ταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη, έχοντας ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμοι από την εφεδρεία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
2.  
  Όσοι υποβάλλουν την αίτηση της παραγράφου 1 παραπέμπονται με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εντός μηνός από το πέρας της προθεσμίας υποβολής της, στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο, προκειμένου αυτό να αποφανθεί εάν είναι κατάλληλοι από πλευράς υγείας
3.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αποφασίζει επί των σχετικών αιτήματων, κατόπιν γνωμοδότησης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, το οποίο γνωμοδοτεί για την ανάκληση με κριτήριο τα στοιχεία του ατομικού φακέλου των αιτούντων και την υγειονομική τους καταλληλότητα για πτήσεις
4.  
  Οι αξιωματικοί που ανακαλούνται με βάση τις παραγράφους 1, 2 και 3 δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5)
5.  
  Για όσους γίνει δεκτό το αίτημα ανάκλησης αυτοί μπορούν να παραμένουν στην ενέργεια μέχρι την 1η Μαρτίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους. Οι ανακαλούμενοι ιπτάμενοι αξιωματικοί, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, κριθούν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ως ακατάλληλοι για πτήσεις για λόγους υγείας ή πτητικής ανεπάρκειας, απολύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 4 "Τροποποίηση του ν. 2439/1996"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 17 του άρθρου 16 του ν. 2439/ 1996 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Ομοίως εξαιρούνται οι Αντισυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων κλάδων των ΕΔ που προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών και είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης Οι αξιωματικοί του προηγούμενου εδαφίου κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου παραμονής της περίπτωσης ε? της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων.
2.  
  Η περίπτωση δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/ 1996 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ταξίαρχοι του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων, εφόσον είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΣΕΙ) ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης, και Συνταγματάρχες του ίδιου Σώματος, εφόσον δεν είναι πτυχιούχοι ΑΣΕΙ ή ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.
3.  
  Στην παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 2439/1996 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. Αντισυνταγματάρχες του Στρατού Ξηράς και Αντιπλοίαρχοι του Πολεμικού Ναυτικού, απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των κλάδων τους, που δεν είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα εκπαίδευσης.
 2. Σε όσους έχουν ήδη αποστρατευτεί, απονέμεται τιμητικά ο βαθμός του Συνταγματάρχη ή του Πλοιάρχου, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
Άρθρο 5 "Οργανικές θέσεις και κρίσεις ανωτάτου αξιωματικού Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων των Ενόπλων Δυνάμεων"
1.  
  Στο Κοινό Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων των ΕΔ συνιστάται μια (1) οργανική θέση βαθμού Ταξιάρχου και καταργείται μια (1) οργανική θέση βαθμού Λοχαγού
2.  
  Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων κρίνει τον Ταξίαρχο του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων για παραμονή ή αποστρατεία, με σύνθεση και εισηγητή όμοιους με τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία για τη διενέργεια από το ίδιο Συμβούλιο της αντίστοιχης κρίσης του Υποστρατήγου του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ
Άρθρο 6 "Τροποποίηση των άρθρων 10 και 13Α του ν. 3883/2010"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους σχετική αίτηση προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία όπου υπηρετούν. .
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010 οι λέξεις «αλλάζουν» και «λαμβάνουν» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αλλάξουν» και «λάβουν», αντίστοιχα.
3.  
  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010 οι λέξεις «η στελέχωση του Σώματος αυτού,» και «τη στελέχωσή του.», αντικαθίστανται από τις λέξεις «η αρχική στελέχωση της ειδικότητας Έρευνας Πληροφορικής του ως άνω Σώματος,» και «τη στελέχωση της εν λόγω ειδικότητας.», αντίστοιχα.
4.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13Α του ν. 3883/2010, όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4433/2016 (Α?213), η λέξη «μεταταγούν» αντικαθίσταται από τη λέξη «μετατάσσονται».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Άρθρο 7 "Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα περί οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων"
1.  
  Η περίπτωση η΄ της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.δ. 721/1970 (Α? 251) αντικαθίσταται, ως εξής:
 1. Οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες χαρακτηρισμού, καταστροφής, επεξεργασίας και διάθεσης των πεπαλαιωμένων, ακατάλληλων, άχρηστων και πλεοναζόντων υλικών, και των λοιπών υλικών του άρθρου 53, καθώς και οι γενικοί όροι αξιοποίησής τους.
2.  
  Το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 53
  1.  
   Κάθε είδους υλικό των ΕΔ που καθίσταται άχρηστο ή χαρακτηρίζεται ως τέτοιο ή είναι ακατάλληλο ή πλεονάζει, με βάση τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Ανεφοδιασμού και Διαχειρίσεως Υλικού ΕΔ, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, μπορεί να διατίθεται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος.
  2.  
   Όπλα των ΕΔ τα οποία χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά ή ιστορικά κειμήλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της περίπτωσης ζ? της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147), μπορεί να διατίθενται προς τρίτους κατόπιν ανταλλάγματος, εφόσον δεν εκτίθενται σε μουσεία ή συλλογές των ΕΔ, καθώς και σε μουσεία που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εμπορία τους.
  3.  
   Όπλα και λοιπά αντικείμενα τα οποία δημεύονται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και φυλάσσονται σε αποθήκες των ΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2168/1993, και από τη δήμευση των οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους χωρίς να έχει παραγγελθεί η παράδοσή τους σε άλλη δημόσια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρω άρθρου, εγγράφονται ως περιουσιακό στοιχείο των ΕΔ. Τα όπλα αυτά μπορεί να διατίθενται προς τρίτους υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την εμπορία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2168/1993.
  4.  
   Το σύνολο του προς αξιοποίηση υλικού των παραγράφων 1 έως 3 υπάγεται σε ενιαίο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αυτού και αξιοποιείται με κριτήριο τον οικονομικά συμφερότερο τρόπο, είτε ως αυτούσιο, είτε ως τμήμα αυτού, είτε μετά από επεξεργασία ή μετασκευή, είτε ύστερα από μετατροπή του σε πρώτη ύλη. Η αξιοποίηση του υλικού ενεργείται με ηλεκτρονική πλειοδοτική δημοπρασία από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και αντικείμενό της μπορεί να είναι είτε ενοχικό είτε εμπράγματο δικαίωμα.
  5.  
   Τα έσοδα από τη διάθεση των υλικών αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Ισόποσο των εσόδων ύψος πίστωσης εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και εκτελείται υπέρ του Γενικού Επιτελείου (ΓΕ) στο οποίο ανήκε το αξιοποιηθέν υλικό, ή του ΓΕ στο οποίο είχε ανατεθεί η διαχείριση ή η φύλαξή του, για την κάλυψη των λειτουργικών ή και εξοπλιστικών αναγκών του.
  6.  
   Για την αξιοποίηση του εύχρηστου στρατιωτικού εξοπλισμού, πλην του πολεμικού υλικού, που χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος για τις ΕΔ και αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως στρατιωτικός εξοπλισμός νοείται ο οριζόμενος στην περίπτωση 20 της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3978/2011.
Άρθρο 8
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 3978/2011 Στο άρθρο 107 του ν. 3978/2011(Α? 137) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
  5Α. Πολεμικό υλικό ειδικά σχεδιασμένο ή προσαρμοσμένο για στρατιωτικούς σκοπούς που δεν χρησιμοποιείται ή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως όπλο ή πυρομαχικό, και χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, μπορεί, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, να αξιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν.δ. 721/1970 (Α΄ 251).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρο 9 "Σύσταση - Υπαγωγή"
1.  
  Συνιστάται Κοινό Σώμα Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) των Ενόπλων Δυνάμεων, υπαγόμενο στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.).
2.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ως οργανωτική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στην Υπηρεσία αυτή υπηρετούν αξιωματικοί του Σώματος ΟΕ.
Άρθρο 10 "Αποστολή - Αρμοδιότητες Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων"
1.  
  Αποστολή του Σώματος είναι η οργάνωση, διενέργεια και λειτουργία της οικονομικής επιθεώρησης και του εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των εποπτευόμενων από αυτό ή υπαγόμενων σε αυτό νομικών προσώπων και των Ενόπλων Δυνάμεων
2.  
  Η οικονομική επιθεώρηση περιλαμβάνει τον επιτόπιο χρηματοοικονομικό έλεγχο της λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών και των Διαχειρίσεων των ΕΔ, τον αντίστοιχο έλεγχο των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου των ανωτέρω νομικών προσώπων και γενικά των υπολόγων
3.  
  Το Σώμα ΟΕ, διά της κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 οικείας Διεύθυνσης στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. (ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.) και των κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 Περιφερειακών Μονάδων Οικονομικής Επιθεώρησης (ΠΕ.Μ.Ο.Ε.), ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. διενέργεια επιτόπιου χρηματοοικονομικού ελέγχου στο προσυμβατικό στάδιο και κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων με αντισυμβαλλόμενο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ή τα εποπτευόμενα από αυτό ή υπαγόμενα σε αυτό νομικά πρόσωπα και Υπηρεσίες των ΕΔ,
 2. διενέργεια χρηματοοικονομικού ελέγχου επί των πάσης φύσεως οιικονομικών υπηρεσιών, δημοσίων υπολόγων και Διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και επί των νομικών προσώπων και των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή εποπτεύονται από αυτό και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα,
 3. παροχή βεβαίωσης:
  • για τη νόμιμη διαχείριση και τη νόμιμη σύνταξη των οικονομικών αναφορών και καταστάσεων,
  • για τη νόμιμη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων της ως άνω περίπτωσης α΄,
  • ότι οι οικονομικές καταστάσεις και αναφορές είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα και έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς,
  • για την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των εποπτευόμενων από αυτό ή υπαγόμενων σε αυτό νομικών προσώπων και των ΕΔ,
 4. υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων αποκατάστασης δυσλειτουργιών και για την τροποποίηση και συμπλήρωση - βελτίωση μεθόδων, διαδικασιών και συστημάτων λογιστικού και εν γένει των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους,
 5. ενημέρωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, δια του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., και αποστολή προς τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Γενικών Επιτελείων και των λοιπών επιθεωρούμενων - ελεγχόμενων φορέων των σχετικών εκθέσεων με τα πορίσματα επί των διενεργούμενων οικονομικών επιθεωρήσεων, με συγκεκριμένες προτάσεις προς υλοποίηση.
 6. Διά του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. οι σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες Αρχές για την κατά περίπτωση υλοποίηση ενεργειών αρμοδιότητάς τους.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η βεβαίωση της περίπτωσης γ? της παραγράφου 3 μπορεί να αποστέλλεται και σε άλλους φορείς και Υπηρεσίες.
5.  
  Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για:
 1. την παρακολούθηση, μελέτη, ανάλυση, αξιολόγηση και σχετική αξιοποίηση, αναλόγως, σημαντικών, ειδικών ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικών γεγονότων, κινήσεων και μεταβολών που άπτονται των οικονομικών συμφερόντων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, ή των ΕΔ, στο εσωτερικό και το εξωτερικό,
 2. την πρόληψη και διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων και εγκλημάτων διαφθοράς που βλάπτουν τα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ.
 3. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών και επιχειρεί, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και τις εισαγγελικές και διωκτικές Αρχές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τη Φ.800/265/139770/23.12.2014 (Β΄ 3465) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του παρόντος.
6.  
  Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ζητεί και λαμβάνει στοιχεία από εισαγγελικές Αρχές αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ για τέλεση εγκλημάτων που προβλέπονται από τις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας και η τέλεση ή συμμετοχή σε αυτά, προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει, κατά την κρίση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ζημία στα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ή των υπαγόμενων σε αυτό ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων ή των ΕΔ. Οι σχετικές εκθέσεις με τα αποτελέσματα των ερευνών που διενεργεί η ανωτέρω Υπηρεσία υποβάλλονται, δια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές για περαιτέρω ενέργειες αρμοδιότητάς τους.
7.  
  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Σώμα ΟΕ:
 1. Έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο και στοιχείο όλων των Μονάδων, φορέων, Υπηρεσιών, Οργανισμών και Διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτό ή εποπτεύονται από αυτό, τα οποία ζητεί και λαμβάνει,
 2. ζητεί και λαμβάνει στοιχεία από λοιπές αρχές και υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε από τις σχετικές διατάξεις,
 3. ζητεί οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο και στοιχείο λοιπών φυσικών, νομικών προσώπων και κοινοπραξιών,
 4. οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 5. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας στο οποίο υποχρεούνται.
Άρθρο 11 "Διενέργεια Οικονομικών Επιθεωρήσεων Ελέγχων - Ερευνών"
1.  
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. διενεργούν σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 11, τακτικές, έκτακτες και ειδικές οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους, ύστερα από εντολή των προϊσταμένων τους.
2.  
  Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 7 του άρθρου 11, έρευνες και ελέγχους από τους αξιωματικούς Οικονομικούς Επιθεωρητές, ύστερα από εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
3.  
  Οι οικονομικές επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι της παραγράφου 1, αποσκοπούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και στον επί τόπου λογιστικό έλεγχο των Διαχειρίσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό ή υπάγονται σε αυτό, των ΕΔ, κάθε περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό ή υπάγονται σε αυτό, κάθε περιουσιακού στοιχείου των εν λόγω νομικών προσώπων και γενικά των υπολόγων, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7). Οι έρευνες και οι έλεγχοι της παραγράφου 2 αποσκοπούν στην πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων, ιδίως της απάτης, απιστίας και διαφθοράς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των υπαγόμενων ή εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων και των Ενόπλων Δυνάμεων.
4.  
  Τα ειδικότερα καθήκοντα των Οικονομικών Επιθεωρητών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, ο τρόπος και οι χρονικές περίοδοι διενέργειας των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών των παραγράφων 1 και 2, η σύνταξη και υποβολή των σχετικών εκθέσεων, καθώς και οι περαιτέρω ενέργειες για τη ρύθμιση των θεμάτων που ανακύπτουν από αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ο τρόπος, τα κριτήρια και οι διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου της άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών.
5.  
  Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4, οι οικονομικές επιθεωρήσεις και έλεγχοι της παραγράφου 1 διενεργούνται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά κλάδο των ΕΔ διατάξεις. Ομοίως, μέχρι την έκδοση του ίδιου προεδρικού διατάγματος και του αντίστοιχου του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13:.
 1. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89) και των παραγράφων α? έως γ? του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του π.δ. 179/1999 (Α΄169),.
 2. οι έλεγχοι και οι έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργούνται υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου
6.  
  Όσοι υπόκεινται σε οικονομική επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι υποχρεωμένοι, ύστερα από αίτηση των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ, να παρέχουν αμελλητί σε αυτούς κάθε πληροφορία ή στοιχείο οποιασδήποτε διαβάθμισης και να βοηθούν για την απρόσκοπτη, έγκαιρη και ουσιαστική διενέργεια των οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών
7.  
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές που ενεργούν οικονομικές επιθεωρήσεις, ελέγχους και έρευνες μπορούν να ζητήσουν σύμβουλο - πραγματογνώμονα ανάλογης ειδικότητας. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον ζητηθεί αξιωματικός, υπαξιωματικός ή μόνιμος υπάλληλος ως σύμβουλος- πραγματογνώμονας, η Υπηρεσία στην οποία αυτός υπάγεται, υποχρεούται να τον διαθέσει αμέσως. Η παραπάνω ενέργεια μπορεί να γίνει απευθείας από τον προϊστάμενο του Οικονομικού Επιθεωρητή πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή με το πέρας της επιθεώρησης - ελέγχου - έρευνας, όταν κριθεί απαραίτητο.
8.  
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές μπορούν να προβαίνουν σε κατάσχεση κάθε στοιχείου για το οποίο δημιουργούνται κατά τη διενεργούμενη οικονομική επιθεώρηση ή το διενεργούμενο έλεγχο υπόνοιες παραποίησης ή τέλεσης άλλης αξιόποινης πράξης, ύστερα από σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης. Το στοιχείο αυτό παραμένει στο αρχείο ελέγχου.
9.  
  Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές δεν επιτρέπεται να μετέχουν σε πράξεις των κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.δ. 721/1970 λειτουργιών Διεύθυνσης, εκτέλεσης και οικονομικού ελέγχου.
Άρθρο 12 "Δομή - Οργάνωση"
1.  
  Συνιστώνται οι εξής υπηρεσιακές Μονάδες:
 1. Η ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., η οποία αποτελεί τη Διεύθυνση του Σώματος ΟΕ και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 2. Η ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., πέραν των επιμέρους αρμοδιοτήτων που ασκεί σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12, ασκεί και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
  • χειρίζεται θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και εκπαίδευση του Σώματος ΟΕ,
  • ενημερώνει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, διά του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., για τα θέματα που απορρέουν από την εκτέλεση της αποστολής της καθώς και των ΠΕ.Μ.Ο.Ε.,.
  • συντάσσει σχέδια κανονιστικών διοικητικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία του Σώματος και εκδίδει ερμηνευτικές οδηγίες για το χειρισμό των θεμάτων οικονομικής επιθεώρησης και ελέγχου αρμοδιότητας ΠΕ.Μ.Ο.Ε.,.
  • παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και την πρόοδο των οικονομικών επιθεωρήσεων - ελέγχων,
  • χειρίζεται θέματα που αφορούν στο προσωπικό του Σώματος και τηρεί τους ατομικούς φακέλους των αξιωματικών Οικονομικών Επιθεωρητών,
  • διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους βάσει ανάλυσης κινδύνου, επί του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των Οικονομικών Επιθεωρητών, με επαρκείς δοκιμασίες επιλεγμένων φακέλων ελέγχου που περιλαμβάνουν και την εκτίμηση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ελέγχου και συντάσσει έκθεση με τα κυριότερα συμπεράσματα του ελέγχου
 3. Δύο (2) ΠΕ.Μ.Ο.Ε., η πρώτη με έδρα την Αθήνα και η δεύτερη με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οι οποίες υπάγονται απευθείας στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
 4. Οι ΠΕ.Μ.Ο.Ε. έχουν ως αρμοδιότητα την εκτέλεση τακτικών και έκτακτων οικονομικών επιθεωρήσεων και την υποστήριξη του έργου των Οικονομικών Επιθεωρητών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές.
2.  
  Τα θέματα που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α., που εκδίδεται με βάση την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 71 του ν. 3883/2010.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, καθορίζεται η οργάνωση, η διάρθρωση, η λειτουργία, η στελέχωση, τα ειδικότερα καθήκοντα του διευθυντή και η τοπική αρμοδιότητα των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ρυθμίζονται τα αντίστοιχα θέματα για την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος για τα θέματα οργάνωσης και διάρθρωσης της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 4 της Φ.800/265/139770/22.12.2014 (Β΄ 3465) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4.  
  Μέχρι να καθοριστούν τα θέματα της παραγράφου 2 με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γ.Ε.ΕΘ.Α., οι αρμοδιότητες της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος, ασκούνται από το Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου προσκολλώνται στο ανωτέρω Γραφείο οι εντασσόμενοι, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 14, αξιωματικοί, με την επιφύλαξη των παραγράφων 6 και 8 ου παρόντος άρθρου.
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύουν να λειτουργούν οι Υπηρεσίες Διευθύνσεων Οικονομικών Επιθεωρήσεων των κλάδων των ΕΔ, οι οποίες συστάθηκαν σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 25, της παραγράφου 3 του άρθρου 77 και του άρθρου 83 του ν.δ. 721/1970. Το αρχείο και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των ανωτέρω Διευθύνσεων μεταφέρονται στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
6.  
  Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οικονομικές επιθεωρήσεις του Γενικού Επιτελείου Στρατού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12, από τους διενεργούντες αυτές οικονομικούς επιθεωρητές, από την έδρα της Διεύθυνσης ή Μονάδας όπου υπηρετούν αυτοί κατά την ίδια ημερομηνία, υπό την εποπτεία της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
7.  
  Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οικονομικές επιθεωρήσεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 12, από τους διενεργούντες αυτές οικονομικούς επιθεωρητές, από την έδρα της Διεύθυνσης ή Μονάδας όπου αυτοί υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με την ολοκλήρωση των εν λόγω οικονομικών επιθεωρήσεων, συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στη ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α.
8.  
  Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3. Οι διενεργούμενοι και μη περατωμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έλεγχοι της ΜΕΕ ολοκληρώνονται αποκλειστικά από προσωπικό του Σώματος ΟΕ που υπηρετεί στην ανωτέρω Μονάδα. Με την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος η ΜΕΕ καταργείται και το σύνολο του αρχείου της, οι φάκελοι ελέγχου με τα ελεγκτικά τεκμήρια και τα λοιπά στοιχεία και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις της παραδίδονται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας την τυχόν επανέναρξη ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, διά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενημερώνει τον αρμόδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έναρξη και το αποτέλεσμα των διενεργούμενων ελέγχων και συντονίζει τη δράση αυτής με τις Υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) στο πλαίσιο συντονισμένων προγραμμάτων δράσης για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Άρθρο 13 "Στελέχωση Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών"
1.  
  Το σύνολο των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νομοθετημένων οργανικών θέσεων του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς μεταφέρεται στο Σώμα ΟΕ
2.  
  Συνιστώνται στο Σώμα ΟΕ οι παρακάτω οργανικές θέσεις:
 1. μία (1) βαθμού Υποστρατήγου,
 2. μία (1) βαθμού Ταξιάρχου
3.  
  Το Σώμα ΟΕ στελεχώνεται ως εξής:
 1. από το σύνολο των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αξιωματικών του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι εντάσσονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο συνιστώμενο με το παρόν Κοινό Σώμα των ΕΔ, διατηρώντας τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας,
 2. με μετατάξεις αξιωματικών του Οικονομικού Σώματος των τριών κλάδων των ΕΔ, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία διενεργείται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 έως 7 για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:
  • επτά (7) βαθμού Συνταγματάρχη,
  • δεκαπέντε (15) βαθμού Αντισυνταγματάρχη,
  • δεκαεννέα (19) βαθμού Ταγματάρχη,
  • δεκαπέντε (15) βαθμού Λοχαγού
4.  
  Δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση μετάταξης στο Σώμα ΟΕ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα για την απόδειξη της συνδρομής των προσόντων τους δικαιολογητικά, μόνιμοι αξιωματικοί του Οικονομικού Σώματος των τριών κλάδων των ΕΔ βαθμού Λοχαγού, Ταγματάρχη, Αντισυνταγματάρχη και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ για κάλυψη θέσεων του βαθμού τους, στους οποίους δεν έχει επιβληθεί ποινή για κακούργημα ή για κάποιο από τα αδικήματα που ορίζονται στην περίπτωση α? της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (Α΄19):.
 1. έχουν προαχθεί κατ’ εκλογή,
 2. έχουν μέσο όρο βαθμολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης ενενήντα (90) και άνω,
 3. δεν έχουν τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή για παραπτώματα σχετικά με τη διοίκηση, εποπτεία, διαχείριση και διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας
5.  
  Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τις ανά βαθμό θέσεις, το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) επιλέγει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3, τους υποψηφίους προς μετάταξη, αναλόγως της βαθμολογίας τους στα ουσιαστικά τους προσόντα ως αξιωματικών κατά την τελευταία πενταετία και αναλόγως των τυπικών τους προσόντων και ειδικότερα κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, όσους έχουν:.
 1. μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά με εξειδίκευση στην ελεγκτική,
 2. μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά με άλλη εξειδίκευση,
 3. τίτλο που πιστοποιεί την επιτυχία σε διενεργούμενες με βάση την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικές εξετάσεις για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών,
 4. χρόνο προϋπηρεσίας σε θέσεις οικονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25, την παρ. 3 του άρθρου 77, καθώς και το άρθρο 83 του ν.δ. 721/1970 (Α΄251).
6.  
  Το ΣΑΓΕ καταρτίζει με απόφασή του πίνακα μετατασσομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι έχουν επιλεγεί για την κάλυψη των προσδιοριζόμενων θέσεων και πίνακα μη μετατασσομένων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια της μετάταξης ή όσοι δεν έχουν κριθεί μετατασσόμενοι λόγω κάλυψης των προσδιοριζόμενων θέσεων. Η απόφαση του ΣΑΓΕ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός πέντε (5) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την κοινοποίησή της. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που τυχόν υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων, συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.
7.  
  Η μετάταξη στο Σώμα ΟΕ και η ένταξη των μετατασσομένων στην επετηρίδα του Σώματος ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Για κάθε μετατασσόμενο, που δεν πληροί κενή οργανική θέση από τις υφιστάμενες στο Σώμα ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την πράξη της μετάταξης μεταφέρεται η αντίστοιχη οργανική θέση στο Σώμα αυτό. Εάν μετατασσόμενος πληροί κενή οργανική θέση από τις υφιστάμενες στο Σώμα ΟΕ, με την πράξη της μετάταξης καταργείται η οργανική θέση την οποία κατείχε πριν από τη μετάταξή του.
8.  
  Η πλήρωση των θέσεων Λοχαγών, που κενώνονται στο Σώμα μετά την αρχική στελέχωσή του γίνεται με διαγωνισμό, στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν αξιωματικοί απόφοιτοι των, κατά την έννοια της περίπτωσης ε? του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που φέρουν το βαθμό του Λοχαγού ή αντιστοίχου των άλλων κλάδων των ΕΔ, και έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον πραγματική στρατιωτική υπηρεσία στο βαθμό τους. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν προηγούμενης γνώμης του ΣΑΓΕ και εισήγησης σε αυτό του Διευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., καθορίζονται τα σχετικά με την προκήρυξη, τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, η εξεταστέα ύλη, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, η βαθμολογία, τα αρμόδια όργανα, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων, η μετάταξη των επιτυχόντων στο Σώμα ΟΕ, η ένταξή τους στην επετηρίδα του Σώματος και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
9.  
  Ο νεοεισερχόμενος στο Σώμα ΟΕ, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, αξιωματικός βαθμού Λοχαγού εκπαιδεύεται για ένα (1) έτος, κατ’ ελάχιστο, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τη συμμετοχή του σε οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους, υπό την εποπτεία αρχαιότερου Οικονομικού Επιθεωρητή, του οποίου καθίσταται βοηθός, χωρίς να νομιμοποιείται να συντάσσει και να υπογράφει εκθέσεις οικονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων. Μετά την παρέλευση του έτους αυτού, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου της αντίστοιχης ΠΕ.Μ.Ο.Ε. ή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικής γνώμης του Υποδιευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. και απόφασης του Διευθυντή της ανωτέρω Διεύθυνσης, μπορεί να του ανατεθούν καθήκοντα Οικονομικού Επιθεωρητή.
Άρθρο 14 "Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ"
1.  
  Οι ισχύουσες διατάξεις για το Συμβούλιο Κρίσεων των ανωτάτων αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ, τη σύνθεση και τον εκτελούντα χρέη εισηγητή του εν λόγω Συμβουλίου, εφαρμόζονται αναλόγως για τους ανώτατους αξιωματικούς του Κοινού Σώματος ΟΕ
2.  
  Το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων είναι αρμόδιο για τις εκκρεμείς υποθέσεις των κατωτέρων και ανώτερων αξιωματικών του Σώματος ΟΕ που εντάσσονται ή μετατάσσονται στο Σώμα, καθώς και για τις σχετικές με αυτούς υποθέσεις που αναπέμπονται ύστερα από ακυρωτικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων. Το ΣΑΓΕ είναι αρμόδιο για τα αντίστοιχα ζητήματα που αφορούν τους ανώτατους αξιωματικούς που εντάσσονται στο Σώμα κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α? της παραγράφου 3 του άρθρου 14. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ως εισηγητής με δικαίωμα ψήφου ορίζεται το νεότερο μέλος του ΣΑΓΕ και ως γραμματέας ορίζεται ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός της Γραμματείας του ΣΑΓΕ.
3.  
  Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται στο Σώμα ΟΕ, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ παράγραφος 3 του άρθρου 14, διατηρούν το βαθμό τους και ο χρόνος που έχουν διανύσει σε αυτόν πριν από τη μετάταξη λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό αξιωματικού του Σώματος ΟΕ. Ο υπολογισμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους ως αξιωματικών εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξή τους στο Σώμα ΟΕ. Ειδικά για την αρχαιότητα μεταξύ των μετατασσομένων αξιωματικών στο Σώμα ΟΕ λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητας που είχαν μεταξύ τους οι μετατασσόμενοι προ της μετάταξης. Οι αξιωματικοί που μετατάσσονται στο Σώμα ΟΕ καθίστανται νεότεροι όσων ομοιοβάθμων τους αξιωματικών της περίπτωσης α? της παραγράφου 3 του άρθρου 14 απέκτησαν το βαθμό που φέρουν κατά το ίδιο έτος.
4.  
  Ειδικά για την προαγωγή των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ στον επόμενο βαθμό δεν απαιτείται η συμπλήρωση του τυπικού προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας
5.  
  Η υποπερίπτωση 1 της περίπτωσης δ? του άρθρου 23 του ν. 3883/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Υποστράτηγος για τους Αξιωματικούς Νομικού και Οικονομικών Επιθεωρητών
6.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ? της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3883/2010 οι λέξεις «Ταξιάρχους Ελεγκτικού,» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Οικονομικών Επιθεωρητών,».
7.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ? της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2439/1996, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2913/2001 (Α? 102), την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2984/2002 (Α?15) και την παρ. 14 του άρθρου 13 του ν. 3648/2008 (Α? 38), μετά τη λέξη «Στρατολογικού» προστίθενται οι λέξεις «και Οικονομικών Επιθεωρητών,».
Άρθρο 15 "Διευθυντής ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α."
1.  
  Ο Διευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι ο αρχαιότερος αξιωματικός του Σώματος ΟΕ. Φέρει το βαθμό του Υποστρατήγου, υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Γ.Ε.ΕΘ.Α. και τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Ο Διευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α., πέραν των γενικών καθηκόντων που εκτελούν οι Διευθυντές των Διευθύνσεων του Γ.Ε.ΕΘ.Α., σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ανωτέρω Γενικού Επιτελείου, προΐσταται της οικείας Διεύθυνσης και των Διευθυντών των ΠΕ.Μ.Ο.Ε., κατευθύνει τη δράση των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. και αναθέτει στους Οικονομικούς Επιθεωρητές τις εντολές επιθεώρησης - ελέγχου, μέσω των Διευθυντών των ΠΕ.Μ.Ο.Ε.
3.  
  Ο Διευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. πρέπει:.
 1. να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά ή να έχει θεωρητικές γνώσεις σε γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, οι οποίες αποδεικνύονται με επιτυχία σε διενεργούμενες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επαγγελματικές εξετάσεις και
 2. να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά με εξειδίκευση κατά προτίμηση στην ελεγκτική
4.  
  Κατά την αρχική στελέχωση του Σώματος ΟΕ, Διευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ελεγκτικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού που είχε τοποθετηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 16 "Υποδιευθυντής ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α."
1.  
  Ως Υποδιευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. ορίζεται αξιωματικός του Σώματος ΟΕ με βαθμό Ταξιάρχου.
2.  
  Ο Υποδιευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. είναι ο άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναπληρώνοντας αυτόν κατά την απουσία του και προσυπογράφει τα έγγραφα που αφορούν θέματα της οικείας Διεύθυνσης. Τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
3.  
  Ο Υποδιευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά - οικονομικά ή να έχει θεωρητικές γνώσεις σε γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την αρχική επαγγελματική κατάρτιση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, οι οποίες αποδεικνύονται με επιτυχία σε διενεργούμενες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, επαγγελματικές εξετάσεις.
4.  
  Κατά την αρχική στελέχωση του Σώματος ΟΕ επιτρέπεται ο Υποδιευθυντής της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. να φέρει κατώτερο βαθμό από το βαθμό του Ταξιάρχου και πρέπει να έχει δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες των ΕΔ που εκτελούν τακτικές, ειδικές και έκτακτες οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες των Διαχειρίσεων των ΕΔ, οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Σώματος ΟΕ.
Άρθρο 17 "Διευθυντές ΠΕ.Μ.Ο.Ε. και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων"
1.  
  Οι Διευθυντές των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων φέρουν βαθμό Ταξιάρχου ή Συνταγματάρχη.
2.  
  Προΐστανται των Υπηρεσιών τους και του υπηρετούντος σε αυτές προσωπικού και κατευθύνουν τη δράση των υπαγόμενων σε αυτούς αξιωματικών του Σώματος ΟΕ, αξιολογώντας τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
3.  
  Οι Διευθυντές των ΠΕ.Μ.Ο.Ε. τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κατόπιν γνώμης του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α., ύστερα από εισήγηση σε αυτόν του Διευθυντή της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Άρθρο 18 "Νομική υποστήριξη"
1.  
  Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπηρετούν και αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ, οι οποίοι ασκούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 56 του ν. 3883/2010 (Α? 167) καθήκοντα για τη νομική υποστήριξη της Υπηρεσίας. Για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της νομικής υποστήριξης της ΔΟΕ/Γ.Ε.ΕΘ.Α. επιτρέπεται να διατίθενται κατά τις κείμενες διατάξεις αξιωματικοί του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ, ασκώντας τα καθήκοντα του ανωτέρω άρθρου.
Άρθρο 19 "Στολές - Βαθμοί - Έμβλημα - Ηθικές Αμοιβές"
1.  
  Η στολή, η ονομασία των βαθμών και τα διακριτικά των βαθμών των αξιωματικών του Σώματος ΟΕ είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα των αξιωματικών του Κοινού Νομικού Σώματος των ΕΔ. Το διακριτικό οπλόσημο του Σώματος στις στολές είναι το ίδιο με αυτό του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς, όπως αυτό ίσχυε κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος του παρόντος.
2.  
  Το έμβλημα του Σώματος ΟΕ είναι το ίδιο με το έμβλημα του Ελεγκτικού Σώματος του Στρατού Ξηράς, με τη διαφορά ότι το απεικονιζόμενο σε αυτό έτος είναι το έτος σύστασης του Σώματος ΟΕ
3.  
  Όσοι αξιωματικοί εντάσσονται ή μετατάσσονται στο Σώμα ΟΕ εξακολουθούν να φέρουν τα παράσημα, τα μετάλλια, τις διαμνημονεύσεις και τα διακριτικά σήματα που τους είχαν απονεμηθεί προ της, κατά περίπτωση, ένταξης - μετάταξης σε αυτό
Άρθρο 20 "Εκπαίδευση"
1.  
  Οι αξιωματικοί του Σώματος ΟΕ, πέραν της εκπαίδευσής τους σε σχολεία που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του ν. 3883/2010, εκπαιδεύονται ή μετεκπαιδεύονται:.
 1. σε ειδικά σχολεία των ΕΔ που είναι συναφή με το αντικείμενο της οικονομικής επιθεώρησης - εσωτερικού ελέγχου.
 2. Τα σχολεία, ο τόπος, το είδος, η διάρκεια της εκπαίδευσης, ο βαθμός των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτές, οι αξιωματικοί τους οποίους αφορά, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α. ή.
 3. σε φορείς που παρέχουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
 4. Οι ανωτέρω φορείς, ο τόπος, το είδος, η διάρκεια της εκπαίδευσης, οι δικαιούμενοι και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
2.  
  Οι αξιωματικοί του Σώματος ΟΕ μπορούν επίσης να φοιτούν σε Σχολές και Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής με κατεύθυνση σπουδών σχετική με τα αντικείμενα οικονομικής επιθεώρησης - εσωτερικού ελέγχου για τη λήψη προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου. Τα ανωτέρω Τμήματα των ΑΕΙ και οι Σχολές, ο τόπος, το είδος, η διάρκεια της εκπαίδευσης, οι δικαιούμενοι και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Αρχηγού του Γ.Ε.ΕΘ.Α.
3.  
  Το Γ.Ε.ΕΘ.Α. μεριμνά για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του, των απαιτούμενων, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πιστώσεων.
Άρθρο 21 "Διοικητική μέριμνα"
1.  
  Η Μονάδα Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. και οι μείζονες Σχηματισμοί, στην έδρα των οποίων εδρεύουν οι ΠΕ.Μ.Ο.Ε. και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υποστηρίζουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, τη λειτουργία των οργανωτικών δομών του Σώματος ΟΕ και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε θέματα διοικητικής μέριμνας, ιδίως θέματα στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού.
Άρθρο 22 "Ειδικές διατάξεις"
1.  
  Στους αξιωματικούς του Σώματος ΟΕ χορηγείται πρόσθετο ειδικό δελτίο ταυτότητας για υπηρεσιακή χρήση και πιστοποίηση της ιδιότητάς τους στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
2.  
  Για την υποστήριξη του Σώματος ΟΕ στη διεξαγωγή οικονομικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών, για τις οποίες απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις ή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, εφόσον δεν υφίσταται ανάλογη ειδικότητα στο προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης έργου με εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιλέγεται από τον πίνακα εμπειρογνωμόνων της εισαγγελίας πρωτοδικών του τόπου όπου διεξάγεται η πραγματογνωμοσύνη
3.  
  Ως προς τα θέματα οικονομικής και διοικητικής μέριμνας, υγειονομικής περίθαλψης, ασφάλισης και μετοχικής σχέσης στα ταμεία των ΕΔ και συμμετοχής σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς αξιωματικών, οι αξιωματικοί του Σώματος ΟΕ εξακολουθούν να διέπονται από τα ισχύοντα στον κλάδο προέλευσής τους
4.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3883/2010 προστίθεται περίπτωση α1 ως εξής:
 1. α1.
 2. Οικονομικών Επιθεωρητών (ΟΕ) .
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 "Μεταθέσεις εξωτερικού"
1.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 εφαρμόζονται και για το στρατιωτικό προσωπικό, το οποίο, με βάση τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 υπερβαίνει το όριο συνολικής διάρκειας παραμονής του στην Κύπρο.
Άρθρο 24 "Ρύθμιση θεμάτων στρατολογικής φύσης"
1.  
  Το άρθρο 27 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 27
  1.  
   Άρθρο 27
  2.  
   Η αναβολή αυτή διαρκεί ένα (1) έτος από την ημερομηνία εγγραφής των ενδιαφερομένων σε μητρώα αρρένων και διακόπτεται με αίτησή τους.
  3.  
   Η ανωτέρω αναβολή χορηγείται από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, με βάση την απόφαση εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων, από την οποία προκύπτει η νομική βάση απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
2.  
  Οι ομογενείς, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργιζία, στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία και στην Τουρκία και ήρθαν στην Ελλάδα, απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, και έκτοτε κατοικούν σε αυτήν, δικαιούνται:
 1. μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εξάμηνης διάρκειας και απόλυση μετά τη συμπλήρωση τρίμηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018,
 2. απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος έναρξης ισχύος του παρόντος
3.  
  Όσοι υπαχθούν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 εξαιρούνται από την πρόσκληση ή τις προσκλήσεις, για τις οποίες έχουν κηρυχθεί ανυπότακτοι πριν από την αρχική υπαγωγή τους σε οποιαδήποτε διάταξη της ανωτέρω παραγράφου. Το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κατόπιν γνώμης του ΣΑΓΕ, μπορεί να απονέμεται τιμητικά βαθμός εφέδρου αξιωματικού μέχρι Ταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των ΕΔ σε Έλληνες εφέδρους οπλίτες. Από την απονομή του βαθμού του προηγούμενου εδαφίου δεν γεννώνται συντάξιμα ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.
Άρθρο 25
1.  
  Οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού, χημικών αντιδραστηρίων και παροχής υπηρεσιών των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκαν από τις 31.12.2015 έως και τις 3.10.2017 δύνανται να εξοφληθούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), του π.δ. 60/2007 (Α΄ 64), του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), των άρθρων 66, 68 και 132 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των αντίστοιχων ετών αναφοράς.
Άρθρο 26 "Τροποποίηση του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982"
1.  
 1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/ 1982 (Α΄ 79), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
 2. Μόνο τα νομικά πρόσωπα που συνιστώνται και λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν μπορούν να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτικών.
 3. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) αντικαθίστανται ως εξής:
 4. 3 Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) μια πρωτοβάθμια ένωση εν ενεργεία Στρατιωτικών, με την επωνυμία «Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας . », στην οποία μπορούν να εγγράφονται οι υπηρετούντες στις Μονάδες, που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας αυτής, εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών, καθώς και των Κοινών Σωμάτων, ανεξαρτήτως προέλευσης. 2 Μία Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων ενώσεων, ως δευτεροβάθμιο σωματείο, με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», μέλη της οποίας καθίστανται υποχρεωτικά μόνον οι πρωτοβάθμιες ενώσεις.
2.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
  Κάθε εν ενεργεία στρατιωτικός δικαιούται να είναι μέλος μόνο του σωματείου της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα όπου υπηρετεί, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση μετάθεσής του σε άλλη Μονάδα, η οποία εδρεύει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, διαγράφεται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση, από το σωματείο, του οποίου ήταν μέλος και δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας στα γεωγραφικά όρια της οποίας εδρεύει η Μονάδα στην οποία μετατίθεται, με τη διαδικασία εγγραφής που προβλέπει το καταστατικό του νέου σωματείου. Η υποχρέωση διαγραφής δεν ισχύει αν η μετάθεση έγινε για λόγους εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή. Ειδικά, για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς που υπηρετούν για οποιονδήποτε λόγο εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, ως περιφερειακή ένωση του πρώτου εδαφίου νοείται η Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
3.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους χορηγούνται στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου ειδικές άδειες απουσίας τριών (3) ημερών το μήνα, ενώ στον Πρόεδρο και στον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών χορηγούνται ειδικές άδειες απουσίας πέντε (5) ημέρες το μήνα. Στους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας χορηγείται ειδική άδεια απουσίας για όλη τη διάρκεια των συνεδρίων στα οποία μετέχουν, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος. Όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω άδειες ενημερώνουν εγγράφως τον Διοικητή της Μονάδας τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη της αιτούμενης άδειας, εκτός εάν η σύγκληση των οργάνων στα οποία συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, οπότε ενημερώνουν αμελλητί τον οικείο Διοικητή. Έως πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε πρωτοβάθμιου σωματείου, με βαθμό μέχρι και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των ΕΔ, δεν μετατίθενται όσο διαρκεί η θητεία τους πέραν των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας του σωματείου, εκτός αν το ζητήσουν τα ίδια ή αν κριθεί τούτο αναγκαίο λόγω προαγωγής ή επιβολής αμετάκλητης καταστατικής πειθαρχικής ποινής. Αν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπερβαίνει τον αριθμό των πέντε (5), το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, γνωστοποιεί, με απόφασή του που δεν ανακαλείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και αυτό προς το οικείο Γενικό Επιτελείο, τα μέλη για τα οποία θεμελιώνεται το δικαίωμα του ανωτέρω εδαφίου για το σύνολο της θητείας τους. Ο χρόνος της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στις ανωτέρω ενώσεις λογίζεται ως χρόνος διοίκησης - ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το ν. 3883/2010 (Α? 167).
4.  
  Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Να προσχωρούν ή να γίνονται μέλη άλλων επαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ή να εκπροσωπούν άλλους εργαζομένους Κατ’ εξαίρεση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών μπορεί να γίνει μέλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Στρατιωτικών Οργανώσεων και Οργανισμών. 2 Να αναμειγνύονται με οποιονδήποτε τρόπο σε θέματα διοίκησης των Μονάδων και διοίκησης, οργάνωσης ή δομής εν γένει των Ενόπλων Δυνάμεων Τα Διοικητικά Συμβούλια των πρωτοβάθμιων ενώσεων απευθύνονται για επίλυση τυχόν προβλημάτων τους, τοπικού ενδιαφέροντος, στους Ανώτερους Στρατιωτικούς Διοικητές των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου ευρίσκεται η έδρα των σωματείων, ενώ για κάθε ζήτημα που αφορά εν γένει τους στρατιωτικούς απευθύνονται εγγράφως αποκλειστικά στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας και στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων απευθύνεται μόνο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών.
5.  
  Η παρ. 15 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η εκλογή των οργάνων των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ως και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γίνεται από ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά και σύμφωνα με τις διαδικασίες αρχαιρεσιών που προβλέπονται από τα καταστατικά τους.
6.  
  Πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών που έχουν συσταθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4407/ 2016, γίνονται με αίτησή τους μέλη της αντιπροσωπευτικότερης σε αριθμό πρωτοβάθμιων ενώσεων και σε συνολικό αριθμό μελών πρωτοβάθμιων ενώσεων Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών. Οι πρωτοβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών θα πρέπει να διεξάγουν αρχαιρεσίες για εκλογή νέων οργάνων διοίκησης και αντιπροσώπων στην ανωτέρω Ομοσπονδία, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών» οφείλει να εναρμονίσει το καταστατικό του με τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εντός της οποίας οφείλει να διενεργήσει καταστατικό συνέδριο, το οποίο θα αποφασίσει για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της συνέχισης της νομικής υπόστασης και εκπροσώπησης των ήδη συσταθεισών, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώσεων σε επίπεδο Περιφερειών. Στο καταστατικό συνέδριο θα εφαρμοστούν οι κάτωθι διαδικασίες:.
 1. Κάθε εκλογέας μπορεί να θέσει αριθμό σταυρών ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου και ίσο με το ένα πέμπτο (1/5) των υποψηφίων αντιπροσώπων του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη.
 2. Σε περίπτωση κλάσματος, ο επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο.
 3. Εκλέγονται κατά σειρά οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής ή του πειθαρχικού συμβουλίου.
 4. Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές έχουν τα μέλη πρωτοβάθμιων ενώσεων που είναι εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα κατά την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας πρωτοβάθμιας οργάνωσης.
 5. Προς το σκοπό αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος κάθε Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπογράφουν δήλωση με τον αριθμό και τα ονόματα των εγγεγραμμένων και οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών και στον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές.
 6. Ο αριθμός των αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών θα προκύψει μέσα από εκλογικές διαδικασίες και με ενιαία εφαρμογή του ίδιου μέτρου για όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.
 7. Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης θα προκύψει από το άθροισμα:.
  • του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε εκατό (100) εγγεγραμμένα και οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ και
  • του αριθμού που προκύπτει από την εφαρμογή του εκλογικού μέτρου, ένας (1) αντιπρόσωπος για κάθε τριάντα (30) ψηφίσαντες
 8. Σωματεία των οποίων η αριθμητική δύναμη και ο αριθμός ψηφισάντων είναι μικρότερα από το μισό του μέτρου, που καθορίζεται στην περίπτωση γ΄ και το Καταστατικό της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, θα εκλέξουν έναν (1) αντιπρόσωπο
7.  
  Η παρ. 14 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 καταργείται.
Άρθρο 27
1.  
  Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων παραδόσεων υλικών, που διενεργούνται ή διενεργήθηκαν στο πλαίσιο συμβάσεων προμηθειών, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με το π.δ. 284/1989 (Α΄ 133) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), και για τις παραδόσεις αυτές δεν έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορεί να επιβάλλονται ποινικές ρήτρες μέχρι του ορίου έξι τοις εκατό (6%) επί της αξίας των υλικών που παραδίδονται εκπρόθεσμα.
Άρθρο 28 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργούνται οι εξής διατάξεις: α) η παρ. 4 του άρθρου 25, η παρ. 3 του άρθρου 77 και το άρθρο 83 του ν.δ. 721/1970, β) η υποπερίπτωση 8 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), γ) η παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4407/2016, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του δεύτερου άρθρου του ν. 4433/2016 (Α΄ 213), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου άρθρου, δ) το άρθρο 55 του ν. 3421/2005 με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, αιτήσεις, με αντικείμενο την αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρεώσεως και την απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης, κρίνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 του ν. 3421/2005.
Άρθρο 29 "Έγκριση σχεδίου σύμβασης στον τομέα της άμυνας"
1.  
  Εγκρίνεται το σχέδιο συμβάσεως Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων μεταξύ της εταιρείας «RΑΥΤΗΕΟΝ» και της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ) που αφορά στην παροχή υλικών και ανταλλακτικών προς τις Ένοπλες Δυνάμεις και στην ανάθεση υποκατασκευαστικού έργου σε ελληνικές εταιρείες, όπως αυτό προσαρτάται στον παρόντα νόμο ως Παράρτημα Ι
2.  
  Στο σχέδιο της εγκεκριμένης συμβάσεως της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται και όλα τα εμπιστευτικά τεχνικά παραρτήματα, στα οποία γίνεται μνεία και τα οποία έχουν μονογραφηθεί από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, όπου και φυλάσσονται τα σχετικά πρωτότυπα κείμενά τους. Τα ως άνω παραρτήματα δεν προσαρτώνται στο Παράρτημα Ι του παρόντος για λόγους διασφάλισης υπηρεσιακού απορρήτου.
3.  
  Παρέχεται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας η εξουσιοδότηση στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων να υπογράψει την εγκεκριμένη σύμβαση της παραγράφου 1, ως Παράρτημα Ι, καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή τροποποίηση αυτής, στο μέτρο που δεν επιβάλλει πρόσθετες υποχρεώσεις στο ελληνικό Δημόσιο και είναι η απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης και μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου
4.  
  Η ισχύς της σύμβασης της παραγράφου 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζεται σε αυτή
5.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στην εγκεκριμένη σύμβαση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 30
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής: Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας κατόχων διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες
2.  
  Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες
Άρθρο 31
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Για τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), καθώς και τα μέλη Ε.Π. των Α.Τ.Ε.Ι. αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. .
2.  
  Η περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Δ. Έξοδα παράστασης στους Κοσμήτορες και τους Διευθυντές Τομέων των Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και στους Προέδρους, Αναπληρωτές Προέδρους, Διευθυντές Σχολών ή Προϊσταμένους Τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Ε.Ν. και Α.Ε.Α., οριζόμενα ως εξής i Πρόεδρος, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. ii Αναπληρωτής Πρόεδρος, διακόσια δέκα (210) ευρώ. iii Κοσμήτορας Α.Σ.Ε.Ι., διακόσια δέκα (210) ευρώ. iν. Διευθυντής Σχολής, διακόσια δέκα (210) ευρώ. ν. Διευθυντής Τομέα Α.Σ.Ε.Ι., εκατόν σαράντα (140) ευρώ. νi Προϊστάμενος Τμήματος, εκατό (100) ευρώ.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, καθώς και των αμοιβών του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α΄195) και του άρθρου 13 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.
Άρθρο 32 "Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) - Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής"
1.  
  Μακρών Γραμμών Στο άρθρο 5 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται διαρκής τετραμελής Εθνική Επιτροπή Μακρών Γραμμών, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γ4 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Γ4) ως Πρόεδρο και δύο (2) στελέχη της ίδιας Διεύθυνσης και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό, ως μέλη. Γραμματέας ορίζεται κατώτερος αξιωματικός της Διεύθυνσης ΓΕΕΘΑ/Γ4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής συμμετέχουν αμισθί. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να λάβουν διαπίστευση καταλληλόλητας παροχής των υπηρεσιών αυτών για την εθνική άμυνα, τους συμμαχικούς σχηματισμούς και την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική επικράτεια. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ως άνω επιτροπή μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν πρότασης της Εθνικής Επιτροπής Μακρών Γραμμών, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα, προκειμένου οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να λάβουν την ανωτέρω διαπίστευση.
Άρθρο 33 "Θεσμοθέτηση θέσεων Υπαρχηγού και Επιτελάρχη στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) σε αντικατάσταση των θέσεων Α΄ και Β΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ"
1.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
  Τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, απόντες ή κωλυόμενους, αναπληρώνουν οι Υπαρχηγοί των οικείων Κλάδων. Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες, οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων αναπληρώνονται από τον αμέσως νεότερο αξιωματικό του Κλάδου τους, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. Στην περίπτωση αυτή ο αναπληρωτής ασκεί όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες Αρχηγού Γενικού Επιτελείου και συμμετέχει σε όλα τα συλλογικά όργανα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νομικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτό, στη θέση του αντίστοιχου Αρχηγού.
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2292/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η οργάνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού περιλαμβάνει, πέραν του Αρχηγού, τον Υπαρχηγό και τον Επιτελάρχη, οι οποίοι φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου και προέρχονται από τα Όπλα του Στρατού Ξηράς.
 2. Οι επιμέρους αρμοδιότητές τους καθορίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
 3. Οι Υπαρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας είναι ανώτατοι αξιωματικοί βαθμού Υποναυάρχου και Υποπτεράρχου, αντίστοιχα και διοικούν τα Γενικά Επιτελεία των οικείων Κλάδων, των οποίων τις εργασίες κατευθύνουν και συντονίζουν.
 4. Επίσης, διοικούν και τις Οργανικές Μονάδες των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων.
3.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται οι όροι «Α΄ Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού», «Β΄ Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού» και «Υπαρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού», αυτοί αντικαθίστανται από τους όρους «Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού», «Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού» και «Υπαρχηγός και Επιτελάρχης του Γενικού Επιτελείου Στρατού», αντίστοιχα
Άρθρο 34
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Οι ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, των εποπτευομένων από αυτό φορέων, καθώς και των πρώην Υπουργείων Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Εμπορικής Ναυτιλίας [άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1339/ 1983 (Α΄35) και άρθρο 5 του ν. 3206/2003 (Α΄ 298), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν] παραμένουν σε ισχύ. .
Άρθρο 35
1.  
  Στο άρθρο 47 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται παράγραφος 3 από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
  Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ειδικά για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, ως «καταθέσεις των μετόχων» νοούνται οι πάσης φύσεως καταβαλλόμενες εισφορές και οι τακτικές ή έκτακτες κρατήσεις που διενεργούνται επί των αποδοχών, αποζημιώσεων και λοιπών παροχών των μετόχων ή μερισματούχων υπέρ των οικείων Μετοχικών Ταμείων, ενώ ως «περιουσιακά στοιχεία των ταμείων» νοούνται οι λοιποί πόροι των Μετοχικών Ταμείων που χρηματοδοτούν τις χορηγούμενες παροχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται οι διατάξεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων των Ταμείων αυτών.
Άρθρο 36
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 να προστεθεί: «, των στρατιωτικών σχολών, των σχολών των σωμάτων ασφαλείας και των σχολών ΑΕΝ Πλοιάρχων Μηχανικών.».
Άρθρο 37 "Τροποποίηση διατάξεων σταδιοδρομικής φύσης"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 134) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015. Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.
Άρθρο 38 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3421/2005 (Α΄ 302)"
1.  
  Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3421/ 2005 (Α΄ 302), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4278/2014 (Α΄ 157), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Έναν κατώτερο αξιωματικό ή κατάλληλο υπαξιωματικό του Νομικού Σώματος, εκτός από την περίπτωση κατάταξης εφέδρων, οπότε είναι δυνατόν να στελεχώνεται από κατώτερο αξιωματικό ή υπαξιωματικό της μονάδας, που χειρίζεται θέματα στρατολογίας.
 2. Χρέη γραμματέα του ειδικού στρατολογικού συμβουλίου εκτελεί υπαξιωματικός.
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 3421/2005, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4361/2016 (Α΄ 10), αντικαθίσταται ως εξής:
  Όσοι συμπληρώνουν το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση είκοσι (20) ημερών.
Άρθρο 39
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 (Α΄ 233) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216), αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση, που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμόδιου οργάνου ή σε περίπτωση, που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού - Διοικητή Δογμάτων και Εκπαίδευσης (Γ.ΕΠ.Σ. - ΔΙ.ΔΟ.Ε.), προκειμένου για τη Σ.Σ.Ε. ή τον Υπαρχηγό του Γ.Ε.Ν. ή του Γ.Ε.Α., προκειμένου για τη Σ.Ν.Δ. και τη Σ.Ι., αντίστοιχα, δύο (2) αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και δύο (2) καθηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι, πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός. .
Άρθρο 40 "Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 875/1979 (Α΄50) Στο άρθρο 6 του ν. 875/1979 (Α΄ 50) αναριθμείται η παράγραφος 3 σε παράγραφο 4 και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:"
3.  
  Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της Πολεμικής Διαθεσιμότητας και έχουν ποσοστό αναπηρίας εκατό τοις εκατό (100%) και άνω, προάγονται τιμητικά στον επόμενο από τον κατεχόμενο βαθμό. Από την προαγωγή του προηγούμενου εδαφίου δεν γεννώνται μισθολογικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα.».
Άρθρο 41 "Τροποποίηση των άρθρων 11 και 13 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»"
1.  
  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 4407/2016 αντικαθίσταται ως εξής: Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο πλειοδότης υποχρεούται να επαυξήσει την κατατεθειμένη από αυτόν εγγύηση, ώστε να ανέλθει σε ποσό ίσο με δώδεκα (12) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. .
2.  
 1. Ο τίτλος του άρθρου 13 του ν. 4407/2016, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4433/2016 (Α΄ 213), αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και αθλητικά σωματεία
 3. Η πρώτη περίοδος του άρθρου 13 του ν. 4407/2016, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4433/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Κατ’ εξαίρεση, η ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μπορεί να συνομολογεί, απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς ή εποπτεύονται από αυτούς, με λοιπούς φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε από το ν. 1892/1990 (Α΄ 101), με Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και με αθλητικά σωματεία του άρθρου 1 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 4 έως 12 του άρθρου 11, υπό τις εξής προϋποθέσεις .
Άρθρο 42 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/800/265/139770 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/800_265_139770 2014
ΝΟΜΟΣ 1976/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/324 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/705 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/705 1977
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1848 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1848 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1996/2439 1996
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). 2003/3187 2003
Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις. 2003/3206 2003
ΝΟΜΟΣ 2005/3421 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3421 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις. 2010/3883 2010
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 2011/4009 2011
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. 2014/4278 2014
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, [...]" 2014/4305 2014
Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις. 2015/4320 2015
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. 2016/4361 2016
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. 2016/4407 2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Jοint Εlectrοnic Warfare Cοre Staff (JΕWCS)] προς υποστήριξη του ΝΑΤΟ, μεταξύ του Υπου[...]" 2016/4433 2016
Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις. 2017/4449 2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021[...]" 2017/4472 2017
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/721 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/721 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/445 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/445 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/284 1989
Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ. 1993/200 1993
Οργάνωση, διάθρωση και καθήκοντα οργάνων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. 1999/179 1999
Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 2007/118 2007
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 2010/113 2010
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 2016/80 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2018/91 2018