ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4499

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-11-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-11-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ν . 4387 / 2016

Άρθρο 1 "Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)"
1.  
  Στο τέλος της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) μετά τη λέξη «ή» προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή, ή
2.  
  Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 1 Το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του παρόντος νόμου που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι μικρότερος των είκοσι (20) ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των είκοσι (20) ετών και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης Για χρόνο ασφάλισης μικρότερο των δεκαπέντε (15) ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων εξήντα (360) ευρώ Τα ποσά των προηγούμενων εδαφίων επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και διαζευγμένου συζύγου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. 2 Σε περίπτωση ύπαρξης δικαιοδόχων τέκνων, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται όλα τα δικαιοδόχα τέκνα υπολογίζεται, αντίστοιχα, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης της προηγούμενης περίπτωσης και επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων τέκνων, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου Σε καμία περίπτωση το άθροισμα του ποσού της σύνταξης των δικαιοδόχων τέκνων δεν μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης του θανόντος, ποσών Σε περίπτωση, όμως, ορφανών τέκνων και από δύο (2) γονείς, το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε έκαστο εξ αυτών δεν μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω ποσών. 3 Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω θανάτου του πρώην ΟΓΑ το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του παρόντος νόμου για κάθε δικαιοδόχο πρόσωπο (επιζώντα ή/και διαζευγμένο σύζυγο και δικαιοδόχα τέκνα) δεν μπορεί να υπολείπεται των ποσών των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ Όταν χορηγείται το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου σε τουλάχιστον ένα (1) από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση που ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης της περίπτωσης Β΄ της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 2
1.  
  Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά Μετά το άρθρο 29 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται άρθρο 29Α, ως εξής:
  Άρθρο 29Α
  1.  
   Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στον Ε.Φ.Κ.Α. αίτηση συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ν. 3163/1955 (Α΄ 71), δικαιούνται προσωρινή σύνταξη από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.
  2.  
  1. Η προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
  2. Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό που υπολογίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.
  3. Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4387/2016.
  4. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% του ποσού που διαμορφώνεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου και χορηγείται στους δικαιοδόχους σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016.
  5. Το ποσό που θα προκύψει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη που χορηγείται για δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016.
  3.  
   Για την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης προσωρινής σύνταξης εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου, εντός, δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου δεν υπόκειται σε προσφυγή.
  4.  
   Η προσωρινή σύνταξη χορηγείται εφόσον ο αιτών
  1. έχει συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, .
  2. έχει συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνει στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληροί τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.
  3. Ασφαλισμένος με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης, πλέον των ανωτέρω, οφείλει να δηλώσει αναλυτικά τα Ταμεία, στα οποία ασφαλίστηκε διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά ενταχθέν Ταμείο και συνολικά, τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής του, το Ταμείο στο οποίο έχει τυχόν οφειλές, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.1500/οικ.9696/195/8.8.2014 (Β΄ 2441).
  4. Ασφαλισμένος για τον οποίο είναι απαραίτητος ο έλεγχος καταβολής των εισφορών, θα πρέπει να καταθέσει επιπλέον υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.
  5.  
   Το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στον ασφαλισμένο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους συμψηφίζεται με το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται στην οριστική απόφαση απονομής της σύνταξης.
  6.  
   Εάν, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης απονομής της σύνταξης, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.
  7.  
   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις
  1. Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
  2. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 883/2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.
  3. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία/αυτοαπασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή όταν αναληφθεί μεταγενέστερα, καθώς και όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία.
  4. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
  5. Εφόσον, όμως, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους του ενδιαφερομένου, εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, ακόμα και αν η εξαγορά του χρόνου αυτού γίνει τμηματικά με παρακράτηση του σχετικού ποσού από τη σύνταξη του δικαιούχου, είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη από την αρχική αίτηση, όχι όμως πριν από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
  6. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.
  7. Αν μεταγενέστερα εκλείψει ο λόγος αυτός, η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος.
  8.  
   Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4387/2016 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ασφαλισμένους οι οποίοι καταθέτουν στον Ε.Φ.Κ.Α. έντυπη αίτηση συνταξιοδότησης.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ « ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α . Ε . » ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
Άρθρο 3 "Τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4002/2011"
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: Αδειοδότηση τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Στην Ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται να λειτουργήσουν 25.000 παιγνιομηχανήματα.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται μια άδεια στην ΟΠΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α΄ 219) για το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Για τη χορήγηση της άδειας καταβάλλεται τίμημα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης α΄ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000. Το τίμημα για τα παιγνιομηχανήματα, τα οποία εγκαθιστά η ΟΠΑΠ Α.Ε. και εκμεταλλεύεται μέσω των πρακτορείων της, καταβάλλεται αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας.
5.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η άδεια χορηγείται για περίοδο δεκαοκτώ (18) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της εμπορικής λειτουργίας του πρώτου παιγνιομηχανήματος, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54, όπως αυτή διαπιστώνεται με σχετική πράξη που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της ΟΠΑΠ Α.Ε. στην εγκατάσταση και εκμετάλλευση των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1, εξειδικεύονται με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, και της ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και με τον ως άνω Κανονισμό Παιγνίων ή με τη σχετική με τα θέματα αυτά απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.
6.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Απαγορεύεται στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να μεταβιβάζει ή να παραχωρεί σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1.
7.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 καταργείται.
Άρθρο 4 "Τροποποιήσεις του άρθρου 40 του ν. 4002/2011"
1.  
  Ο τίτλος του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: Προϋποθέσεις για την ΟΠΑΠ Α.Ε.
2.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να τηρεί τις νομικές και οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας της παραγράφου 2 του άρθρου 39 και να θέσει σε εμπορική λειτουργία το σύνολο των παιγνιομηχανημάτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019 Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο αριθμός των μη λειτουργούντων παιγνιομηχανημάτων αφαιρείται, αζημίως για το Δημόσιο, από το συνολικό αριθμό των παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εκτός αν η μη εμπρόθεσμη εγκατάσταση και λειτουργία αυτών των παιγνιομηχανημάτων από την ΟΠΑΠ Α.Ε., κατά τα ανωτέρω, οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Ε.Ε.Π. 2 Κάθε διάθεση μετοχών της ΟΠΑΠ Α.Ε., ίση ή μεγαλύτερη του 2% του μετοχικού της κεφαλαίου, γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την πραγματοποίησή της Αν πρόκειται για διάθεση εν ζωή που μπορεί να οδηγήσει σε άμεση ή έμμεση αλλαγή ελέγχου της εταιρείας, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε.Ε.Π., χωρίς την οποία η διάθεση αυτή είναι άκυρη Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως έλεγχος νοείται αυτός που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) ή άλλη παρόμοια σχέση φυσικού προσώπου και μίας εταιρείας.
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011 καταργείται.
Άρθρο 5 "Τροποποιήσεις του άρθρου 43 του ν. 4002/2011"
1.  
  Τα δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της περίπτωσης β΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: Τα παιγνιομηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι πενήντα (50) ανά κατάστημα Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β΄ σε καταστήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των πέντε (5) χιλιομέτρων, η οποία υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.
2.  
  Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 43 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την εγκατάσταση μέχρι δεκαπέντε (15) παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια που δικαιούται να διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε. δυνάμει της από 15.12.2000 σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης πρακτορείου τύπου ΣΤ΄, η οποία εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Παιγνίων και μέχρι την έκδοσή του, όπως ορίζεται με την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρθρου 54.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 6 "Διατάξεις για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.»"
1.  
  Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994 (Α΄ 62), επιτρέπεται η μεταφορά του καζίνο της επιχείρησης «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» («ΕΚΠΑ Α.Ε.») από την Πάρνηθα εντός της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα, εντός των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των Αναπτυξιακών Αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των Πόλων εθνικής και μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), εκτός των περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής όπως ορίζονται στα άρθρα 8 και 9 του ν. 4277/2014, υπό τις εξής προϋποθέσεις:.
 1. Από πολεοδομική - χωροταξική άποψη:
  • Η περιοχή στην οποία επιτρέπεται να γίνει η μεταφορά πρέπει να έχει υπερτοπικό χαρακτήρα που καθορίζεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής αποκλειομένων των περιοχών αμιγούς ή γενικής κατοικίας
  • Το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά της χρήσης «καζίνο» και βρίσκεται εντός των παραπάνω περιοχών, πρέπει να έχει πρόσωπο επί του κυρίου οδικού δικτύου, όπως ορίζεται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ΡΣΑ) του ν. 4277/2014.
  • Η χρήση καζίνο που θα εγκατασταθεί, πρέπει να συνδυάζεται με τις υφιστάμενες εγκατεστημένες λειτουργίες της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε στο πλαίσιο της πολυλειτουργικότητας να αποτελέσει μέρος πόλου εμπορικών - επιχειρηματικών - τουριστικών δραστηριοτήτων
  • Η χωροθέτηση και η έγκριση της χρήσης για το ακίνητο που θα δεχτεί τη μεταφορά, κατά τα λοιπά, υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» του ν. 4447/2016 (Α΄ 241).
  • Για τη μεταφορά και την ανάπτυξη του καζίνο και των συνοδευτικών αυτού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου πόλεως έκταση ισχύει η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.
 2. Υποχρέωση διενέργειας επένδυσης:
 3. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης επένδυση για έργα ανάπτυξης, το ύψος της οποίας δεν θα υπολείπεται των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, η οποία θα καλύπτεται από ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, τουλάχιστον κατά το ποσό που θα ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.
 4. Η επένδυση που θα διενεργήσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα περιλαμβάνει λειτουργίες πολιτισμού, διασκέδασης εστίασης τουρισμού και αναψυχής πληρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
 5. Διασφάλιση θέσεων εργασίας:
 6. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. πρέπει να διατηρήσει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας δημιουργώντας τουλάχιστον τριακόσιες (300) νέες θέσεις εργασίας με αναλογία θέσεων προς Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ένα προς ένα (1/1), υποχρέωση που θα ισχύει τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που θα προσδιορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και του όγκου εργασιών της.
 7. Από εποπτική άποψη, για τη μεταφορά απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων («ΕΕΕΠ»), η οποία τροποποιεί την ισχύουσα άδεια της επιχείρησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100) και εγκρίνει τη μεταφορά του καζίνο στη θέση υλοποίησης της νέας επένδυσης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 9.
 8. Η εν λόγω απόφαση της ΕΕΕΠ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, περιλαμβανομένης της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 8 και στις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της ΕΕΕΠ.
2.  
  Το δικαίωμα της ΕΚΠΑ Α.Ε. για μεταφορά του καζίνο μπορεί να ασκηθεί με αίτηση που υποβάλλει η ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΕΕΠ. Η μεταφορά εγκρίνεται με απόφαση της ΕΕΕΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9, και η μεταφορά του καζίνο μπορεί να πραγματοποιηθεί το νωρίτερο μετά την πάροδο δεκαοχτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και, σε κάθε περίπτωση, εντός πέντε (5) ετών.
Άρθρο 7
1.  
  Η άδεια της ΕΕΕΠ του άρθρου 9 εκδίδεται υπό την αίρεση της μεταβίβασης στην Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου («ΕΤΑΔ Α.Ε.») των ακινήτων που εισφέρθηκαν στην ΕΚΠΑ Α.Ε. με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3139/2003. Η μεταβίβαση πραγματοποιείται αυτοδικαίως, όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8, χωρίς την καταβολή τιμήματος στην ΕΚΠΑ Α.Ε., της αξίας των ακινήτων αφαιρουμένης από την υπεραξία που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μεταφοράς της κατά το άρθρο 6. Η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα εξακολουθήσει να διατηρεί στην κατοχή της τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα για εύλογο χρονικό διάστημα και στο μέτρο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 6 και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο και, ιδίως με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, και σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ του άρθρου 9, όπως θα ορίζεται και θα εξειδικεύεται στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.
2.  
  Η αξία των ακινήτων που θα μεταβιβάσει η ΕΚΠΑ Α.Ε. στην ΕΤΑΔ Α.Ε. εκτιμάται από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, που ανήκει στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, που επιλέγει η ΕΕΕΠ, κατά τα, ειδικότερον, οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 8.
3.  
  Η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποχρεούται σε αποξήλωση των προσωρινών εγκαταστάσεών της και αποκατάσταση του τοπίου με φυτά προσαρμοσμένα στο οικοσύστημα του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, εντός χρονικού διαστήματος όχι μεγαλύτερου του ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Για την ως άνω αποκατάσταση απαιτείται η σύνταξη φυτοτεχνικής μελέτης που υποβάλλεται από την ΕΚΠΑ Α.Ε. και εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει την ΕΚΠΑ Α.Ε.
4.  
  Για τη συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, του τελεφερίκ, καθώς και για την προστασία του Εθνικού Δρυμού και τη συντήρηση του οδικού δικτύου, η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα διαθέτει υπέρ των αρμόδιων φορέων (ΕΤΑΔ Α.Ε., Φορέας Διαχείρισης Δρυμού) ποσό ενός και ημίσεως (1,5) εκατομμυρίου ευρώ ετησίως από τα κέρδη των παιγνίων και πέραν του ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση. Από το ίδιο χρονικό σημείο καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3139/2003.
Άρθρο 8
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζονται: α) κανόνες και όροι για τη διασφάλιση από τους ιδιώτες μετόχους της ΕΚΠΑ Α.Ε. της επένδυσης που αυτή θα διενεργήσει στη νέα θέση μετεγκατάστασης για έργα ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, β) οι όροι υπό τους οποίους οι ιδιώτες μέτοχοι της εταιρίας ΕΚΠΑ Α.Ε. θα αναλάβουν την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εταιρία ΕΚΠΑ Α.Ε. με ίδια κεφάλαια, το ύψος των οποίων θα καθορισθεί με την εν λόγω απόφαση επί τη βάσει της υπεραξίας που αποκτά η εν λόγω εταιρία λόγω αυτής της μεταφοράς, η οποία θα αποτιμηθεί στη βάση των δεδομένων που θα ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αιτήσεως στην ΕΕΕΠ, με έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως θα ορίζεται ειδικότερα, στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, με σκοπό τον προσδιορισμό της υπεραξίας που αποκτά η ΕΚΠΑ Α.Ε. λόγω της μεταφοράς, γ) η μέθοδος καταβολής από τους ιδιώτες μετόχους, υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΚΠΑ Α.Ε. του ποσού της υπεραξίας της ΕΚΠΑ Α.Ε., όπως θα καθορισθεί κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄, μετά την αφαίρεση της αξίας των ακινήτων που η ΕΚΠΑ Α.Ε. θα μεταβιβάσει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, χωρίς το ποσοστό συμμετοχής της στην ΕΚΠΑ Α.Ε. να μειωθεί, μετά την ως άνω κεφαλαιακή ενίσχυση, κάτω του 48,9%, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 6, καθώς και δ) ειδικά θέματα και λεπτομέρειες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων β΄ έως δ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 6 και των άρθρων 7 και 9.
Άρθρο 9
1.  
  Με απόφαση της ΕΕΕΠ εκδίδεται η άδεια για τη μεταφορά του καζίνο της ΕΚΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, κατόπιν υποβολής αίτησης από την ΕΚΠΑ Α.Ε., η οποία περιέχει:.
 1. πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (business plan) για τη λειτουργία του καζίνο στη νέα του θέση, σε βάθος πενταετίας και την ανάπτυξη της επένδυσης στη νέα θέση εγκατάστασης του καζίνο, σε συνδυασμό με τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τα λοιπά θέματα υλοποίησης της επένδυσης, τους κύριους και επικουρικούς χώρους διοργάνωσης και διεξαγωγής των παιγνίων, το είδος και τον αριθμό των επιτρεπόμενων παιγνίων και άλλα συναφή θέματα, καθώς και θέματα που συνδέονται με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος,
 2. απόφαση προέγκρισης του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241), εφόσον απαιτείται,.
 3. αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης και μεταφοράς και έναρξης λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση,
 4. τις πηγές και τους φορείς χρηματοδότησης της νέας επένδυσης,
 5. αναλυτική επιμέτρηση του κόστους της νέας επένδυσης,
 6. αναλυτική εκτίμηση του άμεσου δημοσιονομικού οφέλους που προκύπτει από τη νέα επένδυση, του κοινωνικού κόστους/οφέλους που αυτή συνεπάγεται, καθώς και των ωφελειών που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία,
 7. περιγραφή των άμεσων θέσεων εργασίας που αφενός πρόκειται να διατηρηθούν και αφετέρου να προστεθούν στις υφιστάμενες, ανά ειδικότητα και επιμέρους επιχειρηματική δραστηριότητα, τηρουμένων όσων προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6,
 8. ανάλυση κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης,
 9. τις διασφαλίσεις που πρέπει να αναλάβουν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή, κατά περίπτωση, οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής για την εκπλήρωση και τήρηση των υποχρεώσεων κατά τις διατάξεις του νόμου σε σχέση με τη μεταφορά, και.
 10. κάθε άλλο στοιχείο, δεδομένο ή έγγραφο, που κρίνεται σκόπιμο να υποβληθεί στην ΕΕΕΠ για τη διαμόρφωση της κρίσης της
2.  
  Η απόφαση της ΕΕΕΠ για την έγκριση της μεταφοράς εκδίδεται κατόπιν ελέγχου της αιτήσεως και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου
3.  
  Η έναρξη λειτουργίας του καζίνο στη νέα θέση προϋποθέτει την έκδοση απόφασης της ΕΕΕΠ, με την οποία βεβαιώνεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε η ΕΚΠΑ Α.Ε. για τη μεταφορά στη νέα θέση. Προκειμένου για την εκπλήρωση όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η ΕΚΠΑ Α.Ε. για το μέλλον, μετά την έκδοση της απόφασης της ΕΕΕΠ που εγκρίνει τη μεταφορά, η ΕΕΕΠ πιστοποιεί, προοδευτικά, την πλήρωση των όρων αυτών έως την έναρξη της λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση. Για την έκδοση των πράξεων αυτών η ΕΚΠΑ Α.Ε. υποβάλλει στην ΕΕΕΠ, προοδευτικά, πλήρη αναφορά για την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων της επένδυσης συνοδευόμενη από τις σχετικές με τις επιμέρους δραστηριότητες εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την έκδοση των σχετικών πράξεων που διαπιστώνουν την πλήρωση των όρων που έχει θέσει η αρχική εγκριτική απόφαση της ΕΕΕΠ, εφόσον πρόκειται για υλοποίηση επιμέρους τμημάτων της επένδυσης τα τμήματα αυτά πρέπει να έχουν καταστεί πλήρως λειτουργικά.
4.  
  Αν η ΕΚΠΑ Α.Ε. ή οι ιδιώτες μέτοχοι αυτής δεν τηρήσουν υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς είτε συμβατικώς είτε εκ του νόμου, η ΕΕΕΠ επιβάλλει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται σε αυτές.
5.  
  Η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του καζίνο ασκούνται από την ΕΕΕΠ, σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στην άδεια λειτουργίας στον Κανονισμό Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 ή τις σχετικές με τα θέματα αυτά αποφάσεις της ΕΕΕΠ της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 και τις κείμενες διατάξεις. Μετά την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του καζίνο στη νέα της θέση, τα σχετικά με την άδεια λειτουργίας του καζίνο θέματα ρυθμίζονται ή/και τροποποιούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2206/1994.
Άρθρο 10
1.  
  Διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το καζίνο της Πάρνηθας που έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου καταργούνται
Άρθρο 11 "Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου δεκάτου τετάρτου του ν. 4490/2017 (Α΄ 150), αντικαθίσταται ως εξής:
  Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και τις 25.11.2017.
2.  
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, η φράση «δεκαπέντε (15)» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5)».
 2. Στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπως ισχύει, όπου αναφέρεται η φράση «δεκαπέντε (15)» αντικαθίσταται με τη φράση «πέντε (5)».
 3. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο εφαρμόζονται για εντολές ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), που κοινοποιούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου.
3.  
  Κατ’ εξαίρεση, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν δηλώσεις από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους, σχετικά με τον προσωρινό προσδιορισμό φόρου εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4174/2013.
4.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις 31.10.2017.
Άρθρο 12
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που κατέχουν άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ή έχουν υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για αυτά της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., ο συντελεστής του φόρου αυτού ορίζεται, από 1.4.2018, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5, των οποίων η ισχύς άρχεται από την ημερομηνία τροποποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄, της από 4.11.2011 σύμβασης, που έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε. Η κατά τα ανωτέρω τροποποιητική σύμβαση συνάπτεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 αναστέλλονται οι προθεσμίες της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4002/2011.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη της με αριθμό 010010/4.11.2011, απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2503), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2011/010010 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/010010 2011
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/1500/ΟΙΚ.9696/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/1500_ΟΙΚ_9696_195 2014
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1955/3163 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3163 1955
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Εκσυγχρονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομεν τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α [...]" 2000/2843 2000
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 2010/3845 2010
Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιο­νομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 2011/4002 2011
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. 2013/4174 2013
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. 2014/4277 2014
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 2016/4446 2016
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
ΝΟΜΟΣ 2017/4474 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4474 2017
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, δια­τάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις. 2017/4490 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία