ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2017/4504

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2017-11-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2017-11-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2017-11-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΚΟΠΟΣ-ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός και πεδίο εφαρμογής"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι:
 1. Ο καθορισμός των ελαχίστων προσόντων του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους σε εταιρείες, λιμενικές εγκαταστάσεις και λιμένες, Αναγνωρισμένους Οργανισμούς και Αναγνωρισμένους Οργανισμούς Ασφαλείας
 2. Ο επαναπροσδιορισμός των ελαχίστων προσόντων των επιθεωρητών Κράτους Λιμένα και των επιθεωρητών του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212).
 3. Ο καθορισμός του γενικού πλαισίου εκπαίδευσης και διατήρησης επάρκειας των επιθεωρητών και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και των προσόντων των εκπαιδευτών τους
2.  
  Στο πεδίο εφαρμογής του Μέρους αυτού δεν περιλαμβάνονται οι επιθεωρητές του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεως Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) ή/ και Καταγραφής, σύμφωνα με το π.δ. 120/1997 (Α΄ 110) και το π.δ. 23/1999 (Α΄ 17).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ο., Α.Ο.Α.
Άρθρο 2 "Ελεγκτές Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΙSΡS Cοde)"
1.  
  Οι ελεγκτές ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες είναι στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό Κελευστή Λ.Σ. και διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:.
 1. πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ή Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.),.
 2. τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή ή στα Τμήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας στα πλοία και στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και στους Λιμένες από έκνομες ενέργειες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
2.  
  Για την πιστοποίηση της πρώτης σειράς ελεγκτών ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες δεν είναι αναγκαία η προηγούμενη παρακολούθηση του οριζομένου για τη συγκεκριμένη κατηγορία ελεγκτών εκπαιδευτικού προγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ορίζονται Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:.
 1. πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ν. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., συναφές με την ναυτιλία,.
 2. τριετή προϋπηρεσία σε Λιμενική Αρχή,
 3. διετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο Τμήμα Διαχείρισης της Ασφάλειας στις Λιμενικές Εγκαταστάσεις και τους Λιμένες της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή διενέργεια τριών (3) ελέγχων σε λιμενικές εγκαταστάσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004.
Άρθρο 3 "Ελεγκτές Α.Ο. - Α.Ο.Α. Πλοίων, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Λιμένων"
1.  
  Οι ελεγκτές Αναγνωρισμένων Οργανισμών (Α.Ο.) - Αναγνωρισμένων Οργανισμών Ασφάλειας (Α.Ο.Α.) που εκδίδουν κυβερνητικά πιστοποιητικά σε υπό ελληνική σημαία πλοία είναι προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι:.
 1. είναι πιστοποιημένοι για τη διενέργεια ελέγχων, στο πλαίσιο του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ή
 2. είναι απόφοιτοι ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπηρεσία ενός (1) έτους, κατ’ ελάχιστο, στις αρμόδιες για τη διενέργεια ελέγχων σε Α.Ο. Διευθύνσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχουν επιπλέον τεκμηριωμένη συμμετοχή ως εκπαιδευόμενοι σε πέντε (5), κατ’ ελάχιστο, ελέγχους Α.Ο.
 3. Οι ελεγκτές Α.Ο. - Α.Ο.Α. πλοίων μπορεί να υποστηρίζονται στο έργο τους από επιθεωρητές Κράτους Λιμένα.
2.  
  Ως ελεγκτές Α.Ο.Α. που εκπονούν μελέτες αξιολόγησης ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων από έκνομες ενέργειες ορίζονται, χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη εκπαίδευση, Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι ελεγκτές ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων/ λιμένων από έκνομες ενέργειες και έχουν τριετή προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με απασχόληση σε αντικείμενο σχετικό με τον τομέα που προορίζονται να επιθεωρούν ή έχουν διενεργήσει, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, τρεις (3) ελέγχους σε λιμενικές εγκαταστάσεις, οι οποίες διαχειρίζονται από Οργανισμούς Λιμένα Α.Ε.
Άρθρο 4 "Επιθεωρητές του π.δ. 314/2001"
1.  
  Οι επιθεωρητές του π.δ. 314/2001 διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: α) συμπληρωμένη προϋπηρεσία ενός (1) έτους στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) ή στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (Δ.Α.Ν.) ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητές απασχολούμενοι με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση, σύμφωνα με τη Δ.Σ. SΟLΑS 74 ή ελέγχους σε Α.Ο. και: αα) δίπλωμα πλοίαρχου που τους επιτρέπει να κυβερνούν πλοία 1.600 κ.ο.χ. και άνω, σύμφωνα με τη Δ.Σ. SΤCW Κανονισμός ΙΙ/2 και να έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως Αξιωματικοί στον κλάδο καταστρώματος ή ββ) δίπλωμα μηχανικού Α΄ τάξεως που τους επιτρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα σε πλοία των οποίων ο κύριος κινητήρας είναι ισχύος τουλάχιστον 3000 kw, σύμφωνα με τη Δ.Σ. SΤCW Κανονισμός ΙΙΙ/2 και έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον πέντε (5) έτη ως αξιωματικοί στον κλάδο μηχανής ή γγ) επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας σε κράτος που μετέχει στην ανωτέρω Δ.Σ. και εργασιακή εμπειρία με την αντίστοιχη ιδιότητα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, β) είτε, κατά περίπτωση: αα) πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε σε κράτος που μετέχει στην ανωτέρω Δ.Σ. ή ββ) τίτλο σπουδών που αποδεικνύει εκπαίδευση σε Σχολή Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων, γγ) διετή προϋπηρεσία στον Κ.Ε.Π. ή στη Δ.Α.Ν. ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητές απασχολούμενοι με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση, σύμφωνα με τη Δ.Σ. SΟLΑS 74 ή με ελέγχους σε Α.Ο., γ) είτε επιτυχή παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 10.
Άρθρο 5
1.  
  Έλεγχος υπό Ξένη Σημαία Πλοίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 του Κεφαλαίου ΧΙ-2 της Δ.Σ. SΟLΑS (ΙSΡS Cοde) Ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και συμμόρφωσης επί πλοίων που φέρουν ξένη σημαία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κώδικα ΙSΡS, διενεργείται από αρμοδίως εξουσιοδοτημένο όργανο (duly authοrized οfficer), το οποίο είναι είτε ελεγκτής ασφάλειας πλοίων από έκνομες ενέργειες (ΙSΡS), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, είτε επιθεωρητής Κράτους Λιμένα (Ροrt State Cοntrοl Οfficer), σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 6.
Άρθρο 6 "Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα (Ροrt State Cοntrοl Οfficers)"
1.  
  Οι επιθεωρητές Κράτους Λιμένα, όπως ορίζονται στο π.δ. 16/2011 (Α΄ 36) έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001, και διαθέτουν τα ακόλουθα πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:.
 1. κατάλληλα πτυχία από ναυτικό ίδρυμα και σχετική ναυτική εμπειρία ως πτυχιούχοι αξιωματικοί επί εμπορικών πλοίων που έχουν ή είχαν ισχύον πιστοποιητικό ικανότητας της Δ.Σ. SΤCW 78/95 Κανονισμός ΙΙ/2 ή ΙΙΙ/2, χωρίς περιορισμούς όσον αφορά στον κλάδο δραστηριοποίησης ή την ισχύ της προωστήριας εγκατάστασης ή τη χωρητικότητα και ναυτική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, περιλαμβανομένων περιόδων κατά τις οποίες έχουν υπηρετήσει ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα ή ως βοηθοί επιθεωρητές ελέγχου του Κράτους Λιμένα, στη δε εμπειρία αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται διετής τουλάχιστον περίοδος στη θάλασσα με καθήκοντα αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής ή.
 2. τα προβλεπόμενα από την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του Παραρτήματος ΧΙ του π.δ. 16/2011 προσόντα ή.
 3. σχετικό δίπλωμα ή πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή δίπλωμα των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.) ή της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και πτυχίο της Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, σύμφωνα με το π.δ. 159/2006, για την ειδίκευσή τους στον τομέα επιθεώρησης και ελέγχου ασφάλειας πλοίων.
2.  
  Επιπλέον, οι επιθεωρητές Κράτους Λιμένα πρέπει να έχουν:
 1. παρακολουθήσει, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από την προαναφερόμενη Σχολή Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων ειδίκευσης, σεμινάριο/ εκπαίδευση για Επιθεωρητές Κράτους Λιμένα, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΜSΑ), σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν τεθεί από τη Γραμματεία του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Ρaris ΜοU Secretariat),
 2. συμπληρώσει ένα (1) τουλάχιστον έτος υπηρε­σίας ως επιθεωρητές του Κράτους Σημαίας είτε ως μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης, με αντικείμενο την επιθεώρηση και την πιστοποίηση, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις είτε συμμετέχοντας στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των αναγνωρισμένων οργανισμών στους οποίους έχουν ανατεθεί νόμιμες αποστολές ή
 3. αποκτήσει ανάλογη ικανότητα, ύστερα από σχετική εκπαίδευση τουλάχιστον ενός (1) έτους, συμμετέχοντας σε επιθεωρήσεις ελέγχου του Κράτους Λιμένα, με την καθοδήγηση έμπειρων επιθεωρητών ελέγχου του Κράτους Λιμένα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 314/2001
Άρθρο 7 "Τροποποίηση του π.δ. 16/2011"
1.  
  Στο Παράρτημα ΧΙ του π.δ. 16/2011 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: γ) να διαθέτουν σχετικό πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και πτυχίο Σχολής ειδίκευσης στον τομέα επιθεώρησης και ελέγχου ασφάλειας πλοίων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.» β. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:« 5 Οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001.
Άρθρο 8 "Τροποποίηση του π.δ. 159/2006 (Α΄ 168)"
1.  
  Στο άρθρο 8 του π.δ. 159/2006 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Στο Τμήμα Εκπαίδευσης Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων φοιτούν στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που φέρουν τουλάχιστον το βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ., πληρούν τα προσόντα που καθορίζονται στο Παράρτημα ΧΙ του π.δ. 16/2011 και κατέχουν βεβαίωση παρακολούθησης των κύκλων μετεκπαίδευσης του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) που προβλέπονται από τον Κανονισμό Εκπαίδευσης, κατά την τελευταία πενταετία, πριν από την ημερομηνία έναρξης φοίτησης στη Σχολή.». β) Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 καταργούνται.
Άρθρο 9 "Τροποποίηση του π.δ. 314/2001 (Α΄ 212)"
1.  
  Στο π.δ. 314/2001 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) Η περίπτωση κβ΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: κβ. ‘‘Κ.Ε.Π.’’, ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» β) Στο άρθρο 2 προστίθεται περίπτωση κε΄ ως εξής «κε. “Δ.Α.Ν.”, η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» γ) Η πρώτη περίπτωση του πρώτου εδαφίου και η τρίτη περίπτωση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του Παραρτήματος V του άρθρου 17 αντικαθίστανται ως εξής «ο ειδικευμένος επιθεωρητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος υπηρεσίας στον Κ.Ε.Π. ή στη Δ.Α.Ν. ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητής ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση SΟLΑS του 1974 ή με ελέγχους σε Α.Ο. Να έχει υπηρετήσει επί δύο (2) τουλάχιστον έτη στον Κ.Ε.Π. ή στη Δ.Α.Ν. ή στις Λιμενικές Αρχές ως επιθεωρητής ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση, σύμφωνα με τη σύμβαση SΟLΑS του 1974 ή με ελέγχους σε Α.Ο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Άρθρο 10 "Σχολή Επιθεωρητών - Ελεγκτών"
1.  
  Οι επιθεωρητές και ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος Μέρους, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου
2.  
  Για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ιδρύεται και εδρεύει στον Πειραιά η Σχολή εξειδικευμένης δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και της διαχείρισης ασφάλειας εταιρειών, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, Α.Ο. - Α.Ο.Α., με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών - Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.).
3.  
  Η Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. υπάγεται στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δια της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4.  
  Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. λειτουργούν Τμήματα Εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης - ελέγχου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Τμημάτων αυτών περιλαμβάνει κύκλους σπουδών με αντικείμενο, ιδίως, τη γενική εκπαίδευση των επιθεωρητών και ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο, την ειδική εκπαίδευσή τους σε θεωρητικό επίπεδο, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο ανά τομέα επιθεώρησης - ελέγχου, καθώς και σε πρακτικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση ελαχίστου αριθμού επιθεωρήσεων, με την επιτήρηση επιθεωρητών - ελεγκτών που διεξάγουν επιθεωρήσεις και ελέγχους του αντίστοιχου τομέα εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει, επίσης, υποχρεωτικά ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα πρόσωπα με αναπηρία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο έχει διάρκεια τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών και περιλαμβάνει υποχρεωτικά γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχώς συμμετέχοντες σε αυτό πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος Μέρους.
5.  
  Για την πιστοποίηση επιθεωρητών - ελεγκτών, σύμφωνα με το παρόν Μέρος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 11 "Διατήρηση επάρκειας"
1.  
  Εφόσον οι επιθεωρητές - ελεγκτές παύουν να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια διατήρησης της επαγγελματικής επάρκειάς τους, επέρχεται απώλεια της ιδιότητάς τους, η οποία μπορεί να ανακτηθεί με ειδική διαδικασία επικαιροποίησης των γνώσεών τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13
Άρθρο 12 "Προσόντα Εκπαιδευτών Επιθεωρητών Ελεγκτών"
1.  
  Τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών - ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι, ανάλογα με το αντικείμενο εκπαίδευσης, τα ακόλουθα: 1) Επιθεώρηση - Έλεγχος εταιρειών, Α.Ο. - Α.Ο.Α. πλοίων: α) συνολική εμπειρία τριών (3) ετών ως επιθεωρητές - ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από τα οποία έχουν διατελέσει τουλάχιστον δύο (2) χρόνια ως επιθεωρητές - ελεγκτές στο αντικείμενο που παρέχουν εκπαίδευση ή β) πενταετής προϋπηρεσία σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με απασχόληση σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση που παρέχουν. 2) Έλεγχος ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων - λιμένων: α) ιδιότητα του ελεγκτή ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, β) διενέργεια τουλάχιστον δέκα (10) τέτοιων ελέγχων, πριν από την ημερομηνία έναρξης του εκπαιδευτικού προγράμματος ή γ) τριετής προϋπηρεσία ως Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με απασχόληση σε θεματικό αντικείμενο σχετικό με την εκπαίδευση που παρέχουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13 "Εξουσιοδοτικές διατάξεις"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται: α) Η διαδικασία πιστοποίησης των επιθεωρητών - ελεγκτών, στους οποίους αφορά ο παρών νόμος. β) Η δομή, οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία της Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε., ο τρόπος άσκησης εποπτείας επ’ αυτής, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της, το πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτής, η διάρκεια φοίτησης σε κάθε Τμήμα και Κύκλο εκπαίδευσης, τα απαιτούμενα προσόντα για την παρακολούθηση του προγράμματος, οι όροι εισαγωγής, παρακολούθησης, διακοπής της εκπαίδευσης και χορήγησης αδειών, καθώς και οι κύκλοι σπουδών και τα διδασκόμενα μαθήματα, μέσα στο πλαίσιο που χαράσσεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10. γ) Τα ελάχιστα κριτήρια που απαιτείται να πληρούνται σε ετήσια και πενταετή βάση από τους επιθεωρητές - ελεγκτές για τη διατήρηση της επάρκειάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 έως 15. δ) Η διαδικασία επικαιροποίησης των γνώσεων των επιθεωρητών - ελεγκτών που προβλέπεται στο άρθρο 11. ε) Ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα παραπάνω.
Άρθρο 14 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Επιθεωρητές Αρχής Κράτους Λιμένα, που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ήδη διενεργούν επιθεωρήσεις - ελέγχους, θεωρούνται πιστοποιημένοι και εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση - πιστοποίησή τους μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου 10
Άρθρο 15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Διεθνείς Συμβάσεις και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργούνται οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 14 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

ΜΕΡΟΣ
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ . Σ . -ΕΛ . ΑΚΤ . / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Άρθρο 16 "Θέματα Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1923/1991 (Α΄ 13), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3743/2009 (Α΄ 24), σύμφωνα με την αριθ. LΕG 5 (99) απόφαση της Νομικής Επιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με ισχύ από 8.6.2015, αντικαθίσταται ως εξής:
  Τα όρια ευθύνης για απαιτήσεις, εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 7, που προέκυψαν από το ίδιο περιστατικό, υπολογίζονται ως εξής
 1. Σχετικά με απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες.1τρία εκατομμύρια είκοσι χιλιάδες (3.020.000) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000) κόρους, 2για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (αα).(ααα) για κάθε κόρο από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κόρους, χίλιες διακόσιες οκτώ (1.208) Μονάδες Υπολογισμού, (βββ) για κάθε κόρο από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, εννιακόσιες έξι (906) Μονάδες Υπολογισμού και (γγγ) για κάθε κόρο πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, εξακόσιες τέσσερις (604) Μονάδες Υπολογισμού.
 2. Σχετικά με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση.1ένα εκατομμύριο πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (1.510.000) Μονάδες Υπολογισμού για πλοίο χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τους δύο χιλιάδες (2.000) κόρους, 2για πλοίο μεγαλύτερης χωρητικότητας, το ακόλουθο ποσό επιπλέον αυτού που αναφέρθηκε στο (αα).(ααα) για κάθε κόρο από δύο χιλιάδες ένα (2.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κόρους, εξακόσιες τέσσερις (604) Μονάδες Υπολογισμού, (βββ) για κάθε κόρο από τριάντα χιλιάδες ένα (30.001) μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, τετρακόσιες πενήντα τρεις (453) Μονάδες Υπολογισμού και (γγγ) για κάθε κόρο πάνω από εβδομήντα χιλιάδες (70.000) κόρους, τριακόσιες δύο (302) Μονάδες Υπολογισμού.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να γίνονται αποδεκτές οι τροποποιήσεις των ορίων αστικής ευθύνης που προβλέπονται στο άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά με την Τροποποίηση της Σύμβασης για τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, 1976
Άρθρο 17 "Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 201/2007 (Α΄ 227)"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 201/2007 (Α΄ 227) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η Τεχνική Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από
 1. τον Προϊστάμενο του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 2. τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Ναυτιλίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 3. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 4. τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Κατασκευών Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 5. τον Τμηματάρχη του Τμήματος Επιθεωρήσεων Κατασκευής και Ενδιαίτησης της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Πλοίων του Κλάδου Γ΄ Ελέγχου Πλοίων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, .
 6. έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), .
 7. δύο εκπροσώπους του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), από τους οποίος ο ένας ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού και ο άλλος δικηγόρος με ειδίκευση στα ναυτιλιακά, .
 8. έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού.
2.  
  Η λειτουργία της Τεχνικής Επιτροπής της παρούσας παραγράφου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Άρθρο 18 "Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις Κανονισμών"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1045/1980 (Α΄ 95), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο πέμπτο του ν. 2208/1994 (Α΄ 71), αντικαθίσταται ως εξής:
  Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις, που αφορούν τους Κανονισμούς του Παραρτήματος εκτός του Κεφαλαίου 1 αυτού, καθώς και οι τροποποιήσεις στους Διεθνείς Κώδικες Χημικών Χύμα (ΙΒC) και Υγραεριοφόρων (ΙGC), που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ. 1974, γίνονται αποδεκτές, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Το άρθρο 3 του ν. 1159/1981 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 3
  1.  
   Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974»’ και οι δια του κυρωμένου Πρωτοκόλλου τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων.
3.  
  Το άρθρο πέμπτο του ν. 2208/1994 καταργείται και το άρθρο έκτο αναριθμείται σε άρθρο πέμπτο.
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 391/1968 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιτρέπεται να
5.  
  Το άρθρο τρίτο του ν. 1373/1983 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής: (1) Η κύρωση των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων της Σύμβασης ή των Παραρτημάτων της γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (2) Αποφάσεις, συστάσεις και οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που αναφέρονται στην εφαρμογή της Σύμβασης μπορούν να γίνονται αποδεκτές, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν.δ. 93/1974 (Α΄ 293) αντικαθίσταται ως εξής: Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιτρέπεται να
7.  
  Στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλει στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν
Άρθρο 19 "Τροποποιήσεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 63 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής: 1 Διαγράφονται από το οικείο μητρώο 1 όσοι δεν συγκεντρώνουν ή μετά την απογραφή έχουν απολέσει τα κατά τις οικείες διατάξεις προσόντα εγγραφής, αναδρομικώς από την ημερομηνία κατά την οποία έπαψαν να συγκεντρώνουν ή απώλεσαν τα παραπάνω προσόντα, 2 όσοι ζητούν τη διαγραφή, 3 όσοι απογράφηκαν για δεύτερη φορά από λάθος, στην περίπτωση δε αυτή η διαγραφή αφορά τη δεύτερη εγγραφή τους στο μητρώο.
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 63 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 1085/ 1980 (Α΄ 255) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2575/1998 (Α΄ 23), αντικαθίσταται ως εξής: 4 Διαγράφονται αυτοδίκαια από τα οικεία μητρώα απογραφέντες ναυτικοί, εφόσον δεν πραγματοποίησαν τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός πενταετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή τους.
3.  
  Το άρθρο 208α του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, και το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1711/1987 (Α΄ 109), αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 208α
  1.  
   ναυτολόγηση Ναυτολόγηση συνταξιούχων Ναυτικός που έχει απογραφεί και ναυτολογηθεί ή καταχωριστεί στις καταστάσεις πλοίου με ξένη σημαία ασφαλισμένου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), αν δεν εργάζεται στο πλοίο, καθώς και συνταξιούχος του πρώην Ν.Α.Τ. ή άλλου ενταχθέντος στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, αν επαναλαμβάνει το ναυτικό επάγγελμα χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πλοίαρχος που τον ναυτολόγησε ή υπέγραψε την κατάσταση του πληρώματος του συμβεβλημένου πλοίου, ο πλοιοκτήτης, ο κατά το καταστατικό της εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, οι αντιπρόσωποί τους που έχουν δηλωθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή στο Ν.Α.Τ., καθώς και ο υπάλληλος με την έννοια του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα που έχει συνεργήσει. Το εν λόγω αδίκημα τιμωρείται μόνο εκ δόλου.
4.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 4150/ 2013 (Α΄ 102) αντικαθίστανται ως εξής: 1 Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καταρτίζεται «Μητρώο Ενεργών Ναυτικών» Το Μητρώο περιλαμβάνει, ιδίως, τα στοιχεία των ναυτικών, τις ειδικότητες και τις ναυτολογήσεις. 2 Ενεργός θεωρείται ο ναυτικός που έχει τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες υπηρεσίας επί πλοίου εντός πενταετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγησή του.
Άρθρο 20 "Έκδοση αστυνομικών διατάξεων"
1.  
  Το άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δι­καίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973, αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 156 Έκδοση αστυνομικών διατάξεων Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διοικητικής αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο Γενικών Κανονισμών Λιμένων και Ειδικών Κανονισμών Λιμένα, ως εξής 1 οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων ρυθμίζουν κοινά θέματα για όλες τις Λιμενικές Αρχές και ισχύουν στις περιοχές δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας Οι ανωτέρω Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης, που δεν μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων που έχουν ήδη εκδοθεί κωδικοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Γενικού Κανονισμού Λιμένων, 2 οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα ρυθμίζουν επιμέρους θέματα των Λιμενικών Αρχών τα οποία δεν ρυθμίζονται ολικά ή μερικά από τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων και ισχύουν μόνο στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής στην οποία αναφέρονται Οι ανωτέρω Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης που δεν μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Λιμενική Αρχή, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα που έχουν ήδη εκδοθεί κωδικοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Ειδικού Κανονισμού Λιμένα.
2.  
  Οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένα των Λιμενικών Αρχών που μετατάχθηκαν σε Λιμενικά Τμήματα, σύμφωνα με το π.δ. 81/2014 (Α΄ 125), καταργούνται, με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Για τη χορήγηση άδειας διενέργειας εργασιών μετάγγισης φορτίων χύμα αργού πετρελαίου και παραγώγων αυτού μεταξύ πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων στη θάλασσα, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 27Β του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθ. 18 (Β΄ 12/1999), το οποίο προστέθηκε με το Γενικό Κανονισμό Λιμένων αριθ. 55 (Β΄ 2342/2014), και, εφόσον διαπιστωθεί η πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατατίθεται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή, παράβολο πληρωμής υπέρ Δημοσίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: Ποσότητα υπό μετάγγιση φορτίου (σε μετρικούς τόνους) Παράβολο υπέρ του Δημοσίου (σε ευρώ) < 50.000 5.000 50.001 - 100.000 9.000 100.001 - 150.000 13.000 > 150.000 17.000.
4.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162) προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
  Το ύψος του προστίμου της παραγράφου 23 που επιβάλλεται από τις Λιμενικές Αρχές, υπολογίζεται, σύμφωνα με τον τύπο Π= ΚΠ + (Εμβ1*σβ1+…+Εμβν*σβν)*10, όπου.Π.νοείται το ποσό του προστίμου (σε ευρώ με στρογγυλοποίηση στην επόμενη εκατοντάδα), ΚΠ.νοείται το κατώτατο πρόστιμο που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 23, Εμβ1…ν.νοούνται τα εμβαδά σε τετραγωνικά μέτρα των επιφανειών που έχουν αλλοιωθεί ή τροποποιηθεί ή κατασκευασθεί και σβ1…ν.νοούνται οι συντελεστές βαρύτητας που αντιστοιχούν στα ανωτέρω εμβαδά, οι οποίοι προσδιορίζονται, αναλόγως του είδους της εκάστοτε παράνομης επέμβασης. Σε περίπτωση τέλεσης της παράβασης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή (ενταγμένη στο δίκτυο ΝΑΤURΑ 2000) ή υποτροπής του υπαιτίου της παράβασης ή αναίρεσης, λόγω της παράβασης, του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού, το πρόστιμο που προσδιορίζεται βάσει των ανωτέρω, διπλασιάζεται. Τα έσοδα από την είσπραξη του προστίμου των προηγούμενων εδαφίων εισάγονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας (σβ1…ν) στον τύπο του πρώτου εδαφίου, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή.
Άρθρο 21 "Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης"
1.  
  Θέσης Κινδύνου - Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη σημασία: α) Cοspas - Sarsat: Δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο να παρέχει συναγερμούς και δεδομένα θέσης κινδύνου, με τη χρήση δορυφορικού και επίγειου εξοπλισμού για ανίχνευση και προσδιορισμό της θέσης σημάτων κινδύνου, που εκπέμπονται από ραδιοφάρους ένδειξης θέσης κινδύνου, προς υποβοήθηση του έργου της έρευνας και διάσωσης. β) Κέντρο Ελέγχου Αποστολών (Μissiοn Cοntrοl Centre/ Μ.C.C.): Το επίγειο Κέντρο λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου της Ελλάδας στο σύστημα του Cοspas - Sarsat (άρθρο 19 του ν. 3922/2011, Α΄ 35). γ) Υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης: Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), που εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) - 199 (Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.). δ) Ρersοnal Lοcatοr Βeacοn/ Ρ.L.Β. (Προσωπικός Ραδιοφάρος Ένδειξης Θέσης Κινδύνου): Συσκευή ραδιοεντοπισμού, η οποία προορίζεται για προσωπική χρήση από άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εκπέμπει στη ζώνη συχνοτήτων 406,00 - 406,10 ΜΗz. ε) Κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Η κατάσταση εκείνη που απειλείται η ζωή ή η σωματική ακεραιότητα ατόμου από κίνδυνο άμεσο και παρόντα, ιδίως ως συνέπεια φυσικών τεχνολογικών ή λοιπών καταστροφών, καθώς και ύστερα από κάθε είδους ατύχημα, και αναπότρεπτο με τα μέσα διάσωσης που διατίθενται στο χώρο, στην οποία απαιτείται η ενεργοποίηση μέσων έρευνας και διάσωσης μέσω της χρήσης Ρ.L.Β. στ) Έρευνα: Το σύνολο των συντονισμένων ενεργειών από μια Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης, που γίνονται σε περιοχή καθορισμένων διαστάσεων με ορισμένες διαδικασίες και μέσα, στην οποία παρέχονται διαδικασίες εντοπισμού ατόμου προς διάσωση, που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. ζ) Άτομο προς διάσωση: Το άτομο που βρίσκεται βεβαιωμένα σε κίνδυνο, συνεπεία μιας συγκεκριμένης καταστροφής ή ατυχήματος σε καθορισμένο χώρο. η) Διακριτικό Ρ.L.Β.: Δεκαεξαδικός αριθμός, ο οποίος κωδικοποιείται στη συσκευή Ρ.L.Β. και την ταυτοποιεί μοναδικά. θ) Ελληνικός κωδικός χώρας: Ο τριψήφιος Ναυτιλιακός Αριθμός Ταυτότητας (Μaritime Ιdentificatiοn Digit/ Μ.Ι.D.), όπως εκχωρείται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών. ι) Κωδικοποίηση Ρ.L.Β.: Διαδικασία ενσωμάτωσης και προγραμματισμού του διακριτικού Ρ.L.Β. στη συσκευή Ρ.L.Β. Κατά τη διαδικασία αυτή, εισάγεται στο διακριτικό Ρ.L.Β., μεταξύ άλλων, ο ελληνικός κωδικός χώρας. Η κωδικοποίηση του Ρ.L.Β. πρέπει να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις του Cοspas - Sarsat, όπως ισχύουν. ια) Κάτοχος συσκευής Ρ.L.Β.: Φυσικό πρόσωπο που κατέχει Ρ.L.Β., τα στοιχεία του οποίου καταχωρούνται στο Μητρώο Στοιχείων Κατόχων Ρ.L.Β. ιβ) Στοιχεία κατόχου συσκευής Ρ.L.Β.: Περιλαμβάνονται πληροφορίες για τον κάτοχο συσκευής Ρ.L.Β., καθώς και για δύο (2) οικεία του πρόσωπα, τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή συνδρομής, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, το ονοματεπώνυμο του κατόχου, το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου οικίας και εργασίας, καθώς και το διακριτικό Ρ.L.Β. Για τα οικεία πρόσωπα του κατόχου συσκευής Ρ.L.Β. περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο οικίας. ιγ) Μητρώο στοιχείων κατόχων συσκευής Ρ.L.Β.: Βάση δεδομένων στην οποία τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία του κατόχου συσκευής Ρ.L.Β. ιδ) Αρμόδια Αρχή: Υπηρεσία αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου στοιχείων κατόχων Ρ.L.Β. ιε) Καταχώρηση Ρ.L.Β.: Διαδικασία για την εγγραφή ή μεταβολή των στοιχείων κατόχου συσκευής Ρ.L.Β. στο σχετικό Μητρώο της Αρμόδιας Αρχής. ιστ) Κάρτα καταχώρισης Ρ.L.Β.: Έγγραφο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τα στοιχεία κατόχου συσκευής Ρ.L.Β. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την καταχώρηση Ρ.L.Β.
Άρθρο 22 "Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται στους κατόχους συσκευών Ρ.L.Β.s, που πληρούν τις απαιτήσεις του συστήματος Cοspas - Sarsat και έχουν κωδικοποιημένο στο διακριτικό τους τον ελληνικό κωδικό χώρας. Τα Ρ.L.Β.s αποτελούν ραδιοεξοπλισμό και πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του π.δ. 98/2017 (Α΄ 139), το οποίο έχει ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
2.  
  Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος Ρ.L.Β.s τα οποία χρησιμοποιούνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.
Άρθρο 23 "Προσωπικοί Ραδιοφάροι Ένδειξης Θέσης Κινδύνου - Αρμόδια Αρχή"
1.  
  Αρμόδια αρχή με την έννοια της περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 21 ορίζεται το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών. Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, στις οποίες περιλαμβάνονται, ιδίως, η δημιουργία και η τήρηση του Μητρώου στοιχείων κατόχων Ρ.L.Β., ο καθορισμός της διαδικασίας καταχώρησης Ρ.L.Β. και η μέριμνα για τη δημοσιοποίηση συναφών πληροφοριών, η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των καταχωρημένων πληροφοριών στο Μητρώο στοιχείων κατόχων Ρ.L.Β. και η παροχή διευκολύνσεων στις υπηρεσίες Έρευνας και Διάσωσης, αναφορικά με την πρόσβαση στο Μητρώο στοιχείων κατόχων συσκευής Ρ.L.Β.
2.  
  Οι διευκολύνσεις της παραγράφου 1 συνίστανται στη διάθεση των καταχωρημένων στοιχείων και πληροφοριών, προς διευκόλυνση της άσκησης του έργου τους, σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Άρθρο 24 "Χρήση Ρ.L.Β."
1.  
  Η καταχώρηση του Ρ.L.Β. πραγματοποιείται με μέριμνα του κατόχου του πριν από τη χρήση του.
2.  
  Η χρήση του Ρ.L.Β. συνιστά την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκπομπής σήματος κινδύνου, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση εσφαλμένης ενεργοποίησης του Ρ.L.Β., ο κάτοχος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα σχετικά το Κέντρο Ελέγχου Αποστολών.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας, χρήσης, κωδικοποίησης και καταχώρησης των Ρ.L.Β.s, ο τύπος και το περιεχόμενο της κάρτας καταχώρησης Ρ.L.Β., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 25 "Κυρώσεις"
1.  
  Για κάθε εκ πρόθεσης ή από βαριά αμέλεια αναίτια χρήση του Ρ.L.Β., που συνεπάγεται τη διάθεση και κινητοποίηση επιχειρησιακών μέσων και προσωπικού αρμόδιων κρατικών Υπηρεσιών προς παροχή βοήθειας και με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ποινική ή πειθαρχική κύρωση, καταλογίζεται στον υπαίτιο κάτοχο Ρ.L.Β., με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ή του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος:.
 1. πρόστιμο από τριακόσια (300) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και.
 2. η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκαν οι κρατικές Υπηρεσίες.
 3. Οι παραβάτες καλούνται σε απολογία εντός προθεσμίας που ορίζεται στην κλήση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών από την επίδοση αυτής.
 4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
2.  
  Το διοικητικό πρόστιμο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 εισάγεται ως έσοδο στον Κρατικό Προϋπολογισμό και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναπροσαρμόζονται τα όρια του διοικητικού προστίμου της περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, καθορίζεται το τιμολόγιο για τη δαπάνη της περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία είσπραξης των οφειλόμενων χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα

ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ . Σ . - ΕΛ . ΑΚΤ .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26 "Γενικά"
1.  
  Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες τοποθετήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων. Οι πίνακες του προηγούμενου εδαφίου καταρτίζονται, με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, η οποία φέρει συνοπτική αιτιολογία. Η αρμοδιότητα τοποθέτησης, μετάθεσης και απόσπασης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μπορεί να μεταβιβαστεί σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τοποθετούνται και μετατίθενται μόνο σε κενές κατά βαθμό οργανικές θέσεις. Οι τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις διενεργούνται με σκοπό την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση την αρχή της ορθολογικής κατανομής του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τοποθετήσεων ή μεταθέσεων ή αποσπάσεων. Κατά τη διενέργεια των μεταβολών αυτών του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια των επόμενων άρθρων.
3.  
  Τοποθέτηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι η αρχική ένταξή του σε οργανική θέση, μετά την αποφοίτησή του από παραγωγική σχολή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ύστερα από τη βασική εκπαίδευση, εφόσον είναι απευθείας κατάταξη, η ένταξή του σε οργανική θέση ύστερα από εκπαίδευση ή μετάταξη ή απονομή ειδικότητας, η επανένταξή του στα Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Μ.Υ.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), καθώς και η ανάληψη υπηρεσίας μετά την εξάλειψη των λόγων για τους οποίους ευρίσκετο εκτός της ενεργού υπηρεσίας ή της οργανικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μετά την ανάκλησή του στην ενέργεια από την εφεδρεία ή εφόσον τεθεί εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας.
4.  
  Μετάθεση είναι η οριστική μετακίνηση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την οργανική θέση στην οποία υπηρετεί σε κενή οργανική θέση διαφορετικής Υπηρεσίας, με σκοπό την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.
5.  
  Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους ή ομάδας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή τους σε άλλη Υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή άλλων αναγκών οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές διατάξεις. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία αποσπώνται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Υπηρεσίας απόσπασης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
6.  
  Διάθεση είναι η προσωρινή μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών που άπτονται της επιχειρησιακής διαθεσιμότητας και ικανότητας υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι διατιθέμενοι εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας από την οποία διατίθενται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές και εντολές της Υπηρεσίας διάθεσης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.
7.  
  Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. η διοίκηση υποχρεούται να τους παρέχει τη δυνατότητα να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα συνολικά πέντε (5) ετών σε θέσεις στις οποίες η συντάξιμη υπηρεσία προσμετράται στο διπλάσιο ή στο τριπλάσιο, σύμφωνα με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία.
8.  
  Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις είναι να επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Αν αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης του συνόλου των μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται απόφαση κατά προτεραιότητα για τις ακόλουθες:.
 1. τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης,.
 2. έκτακτες μεταθέσεις για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους,
 3. έκτακτες μεταθέσεις, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,
 4. τακτικές μεταθέσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης.
 5. Λογίζονται ως υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του 80%, από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων.
 6. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με βάση τον προβλεπόμενο κάθε φορά αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,.
 7. έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης,
 8. τοποθετήσεις ύστερα από εκπαίδευση
Άρθρο 27 "Τακτικές και έκτακτες μεταθέσεις"
1.  
  Οι μεταθέσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες:
 1. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
 2. (1) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:.
  • Οι πολύτεκνοι, σύμφωνα με το ν. 1910/1944 (Α΄ 229).
  • Οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς που είναι άγαμοι ή χήροι, καθώς και πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
  • Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω, άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
  • Επίσης, για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης ββ΄ θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
  • Περαιτέρω, ως δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις.
  • Η ανικανότητα για εργασία πιστοποιείται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, ύστερα από αναφορά του ενδιαφερομένου,.
 3. Έκτακτες μεταθέσεις μπορεί να διενεργούνται, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Μεταθέσεων, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια, στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
 4. (1) για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους.
 5. Αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους αποτελούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ίδρυση ή κατάργηση κεντρικής ή περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., (2) μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της πλαστογραφίας, της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης κρατουμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της καταπίεσης, της υπεξαγωγής ή νόθευσης εγγράφου, της ψευδούς βεβαίωσης, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (3) όταν καταργείται ή μετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή μεταβάλλεται η έδρα αυτής, (4) σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, (5) ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, με την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών.
 6. Η υποβολή αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση επιτρέπεται άπαξ, (6) για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, αν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, (7) μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο», οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 60 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).
 7. Αν μετά τη μετάθεση το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).
 8. Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3079/2002, (8) μετά την κρίση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως «παραμένοντος στον ίδιο βαθμό», (9) μετά την υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εμπλοκής του σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί.
 9. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους, (10) μετά την απομάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Ε.Μ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, (11) μετά την έγκαιρη υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία και το βαθμό του.
 10. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους, (12) για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 93, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
 11. απόσταση από έδρα Δήμου,
 12. η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
 13. η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
 14. η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
 15. (3) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:.
 16. η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
 17. η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
 18. οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.
 19. (2) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:.
2.  
  Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που τελούν σε χηρεία και έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που είτε έχουν σύζυγο με αναπηρία είτε είναι γονείς ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφασή τους έχει ανατεθεί επιμέλεια ατόμου με αναπηρία είτε με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου με αναπηρία για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι τουλάχιστον (67%).
3.  
  Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται, αν το Συμβούλιο Μεταθέσεων αποφασίσει με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του ότι συντρέχουν προς τούτο σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι
4.  
  Για τις τακτικές μεταθέσεις ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1α (1)
5.  
  Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών εντός της ίδιας Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος (ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.) δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση (3) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1.
6.  
  Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με σύζυγο ή αντισυμβαλλόμενο συμφώνου συμβίωσης που είναι στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και υπηρετεί σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου, μπορεί να υποβάλει αναφορά μετάθεσής του, για συνυπηρέτηση σε υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται στο εξωτερικό στην ίδια πόλη με την αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος ή στην ίδια την αρχή ή σε αρχή που εδρεύει στην ίδια πόλη, μόνο σε κενή οργανική θέση και για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη. Η μετάθεση γίνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι μετατιθέμενοι με την παρούσα παράγραφο δεν λαμβάνουν επιμίσθιο ή επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης και τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του άρθρου 20 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), εφόσον αυτά έχουν καταβληθεί στο/στη σύζυγο, αλλά μόνο τις αποδοχές εσωτερικού. Ο χρόνος της μετάθεσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
Άρθρο 28 "Τόπος προτίμησης"
1.  
  Τόπος προτίμησης είναι η έδρα Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία ευρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο ο οποίος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. αποτελεί τόπο εγγραφής στα δημοτολόγια ή πολιτογράφησης του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου ή της συζύγου του,.
 2. αποτελεί τόπο στον οποίο υπηρετεί το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή εργάζεται ο σύζυγος ή η σύζυγός του,.
 3. αποτελεί τόπο στον οποίο έχει ιδιόκτητη κατοικία το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο σύζυγος ή η σύζυγός του,.
 4. αποτελεί τόπο στον οποίον διαμένουν οι γονείς του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του συζύγου του ή της συζύγου του.
2.  
  Δεν θεωρούνται ως διαφορετικός τόπος προτίμησης:
 1. οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στις Περιφερειακές Ενότητες Αθηνών και Πειραιώς, καθώς και στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Σαρωνικού, Σαλαμίνας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αχαρνών,.
 2. οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίες ευρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,.
 3. οι έδρες Κεντρικών ή Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., των οποίων η μεταξύ τους απόσταση είναι μικρότερη ή ίση των δεκαπέντε (15) χιλιομέτρων.
3.  
  Αλλαγή του τόπου επιλογής επιτρέπεται, μόνον ύστερα από νέα δήλωση του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στις ακόλουθες περιπτώσεις:.
 1. μεταβολής των στοιχείων του προηγούμενου εδαφίου.
 2. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή του τόπου προτίμησης επιτρέπεται, μόνον εφόσον μεταβάλλεται το στοιχείο με βάση το οποίο έχει δηλωθεί αρχικά ο τόπος προτίμησης,.
 3. τέλεσης ή λύσης γάμου ή σύναψης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης,
 4. θανάτου συζύγου ή του αντισυμβαλλομένου στο σύμφωνο συμβίωσης,
 5. απόκτησης ιδιόκτητης κατοικίας,
 6. κατάργησης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής,.
 7. μετάταξης σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η έδρα της οποίας έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής και.
 8. μεταβολής της έδρας Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία έχει δηλωθεί ως τόπος επιλογής.
Άρθρο 29 "Αποσπάσεις - Διαθέσεις"
1.  
  Απόσπαση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται, μόνο για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων.
2.  
  Απόσπαση για προσωπικούς λόγους και λόγους υγείας είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν
3.  
  Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δεν επιτρέπεται να αποσπώνται, χωρίς τη συναίνεσή τους, πριν από την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης απόσπασής τους.
4.  
  Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει το χρονικό όριο της παραγράφου 3, οπότε και τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με τη λήξη της απόσπασης, επανέρχονται υποχρεωτικά στη θέση τους, χωρίς άλλη διατύπωση.
5.  
  Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παραγράφου 3, για λόγους αναγόμενους στην Υπηρεσία
6.  
  Η διάθεση διατάσσεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για χρονικό διάστημα μέχρι και εξήντα (60) ημέρες, μετά τη λήξη του οποίου παύει αυτοδικαίως και ο διατιθέμενος επιστρέφει στην Υπηρεσία από την οποία διατέθηκε, χωρίς άλλη διατύπωση. Δεν επιτρέπεται για δεύτερη φορά η διάθεση του ιδίου στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον αυτό συνεχίζει να υπηρετεί στην ίδια Υπηρεσία από την οποία έχει ήδη διατεθεί μία φορά.
7.  
  Για τις διαθέσεις δεν λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 27. Κατά των διαταγών διαθέσεων τα στελέχη δεν έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 30.
8.  
  Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης υπολογίζεται στο χρόνο της συνολικής υπηρεσίας ο οποίος απαιτείται κάθε φορά για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής, εφόσον αυτός, μέχρι και την κρίση για προαγωγή, διανύεται σε Υπηρεσίες οι οποίες προβλέπονται για τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών
9.  
  Ο χρόνος της απόσπασης και της διάθεσης δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο υποχρεωτικής παραμονής στις Λιμενικές Αρχές όπου τοποθετούνται οι απόφοιτοι των παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά την αποφοίτησή τους, με εξαίρεση το χρόνο της διάθεσης ο οποίος διανύεται σε Λιμενικές Αρχές οι οποίες κατατάσσονται στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη κατηγορία.
10.  
  Η αρμοδιότητα αποσπάσεων και διαθέσεων μπορεί να μεταβιβάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος έχει δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασής της, συνολικά ή εν μέρει και κατά κατηγορία στελεχών, σε κατώτερα κλιμάκια διοίκησης. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 30 "Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων Προσφυγές"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους. Με το προεδρικό διάταγμα του προηγούμενου εδαφίου, καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη, εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων και μεταθέσεων, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής τους, τα θέματα των αποσπάσεων - διαθέσεων, οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 27, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών, εφόσον κατά την υλοποίηση των τακτικών μεταθέσεων εκάστου έτους προκύπτουν σε αυτήν κενές οργανικές θέσεις.
2.  
  Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον Συμβουλίου Προσφυγών, το οποίο υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης. Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί των προσφυγών που υποβάλλονται, οι πίνακες του προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση προσωπικού κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους ανώτατους Αξιωματικούς
Άρθρο 31 "Μετατάξεις"
1.  
  Οι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε κατηγορία ή ειδικότητα για την οποία έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2.  
  Οι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.), οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη πραγματικής υπηρεσίας και είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή κάτοχοι ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής μπορούν να μετατάσσονται προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Υπαξιωματικών ή Ανθυπασπιστών ή Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και σε κατηγορία ή ειδικότητα για την οποία έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, η οποία κυρώνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.  
  Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πριν από τη μετάταξη, για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό σε θέσεις που αντιστοιχούν σε Σημαιοφόρους προερχομένους από Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού, προσμετράται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.
Άρθρο 32 "Διαδικασία μετατάξεων"
1.  
  Με απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, που εκδίδεται μέχρι τις 31 Μαΐου εκάστου έτους, καθορίζονται, σύμφωνα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, κατά τα προβλεπόμενα στο επόμενο άρθρο, οι θέσεις, οι ειδικότητες και οι κατηγορίες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη. Οι θέσεις, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες αυτές προκηρύσσονται και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με μέριμνα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2.  
  Όσοι επιθυμούν να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους σχετική αίτηση προς τη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν. Η αίτηση, με το συνημμένο σε αυτήν επικυρωμένο αντίγραφο, του σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο πτυχίου, υποβάλλεται από τη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της κατά το πρώτο εδάφιο προθεσμίας προς την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η τελευταία συγκεντρώνει τα στοιχεία.
3.  
  Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού, η πράξη του οποίου κυρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Άρθρο 33 "Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιτελικού"
1.  
  Σχεδιασμού σε θέματα μετατάξεων Το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. προσδιορίζει τις θέσεις, τις ειδικότητες και τις κατηγορίες στις οποίες μπορούν να μεταταγούν οι ενδιαφερόμενοι, αναλόγως του αντικειμένου του πτυχίου τους, β. καταρτίζει πίνακες υποψηφίων για κάθε θέση, κατηγορία και ειδικότητα, στις οποίες περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι των οποίων το υποβληθέν πτυχίο προσιδιάζει στις αντίστοιχες θέσεις, κατηγορίες και ειδικότητες κατ’ απόλυτη σειρά αρχαιότητας, γ. αξιολογεί και επιλέγει, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, από τους πίνακες υποψηφίων όσους πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 27, τερματίζοντας την κρίση με την πλήρωση της τελευταίας των κενών οργανικών θέσεων, δ. καταρτίζει πίνακα: (αα) μετατασσόμενων, όπου περιλαμβάνονται όσοι επελέγησαν για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων ανά κατηγορία, θέση και ειδικότητα, (ββ) μη μετατασσόμενων, στον οποίο περιλαμβάνονται όσοι το αντικείμενο του πτυχίου τους δεν προσιδιάζει σε κατηγορία ή ειδικότητα Αξιωματικού ή Υπαξιωματικού, δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 34 ή δεν κρίθηκαν λόγω κάλυψης των διαθέσιμων κενών θέσεων.
Άρθρο 34 "Κριτήρια"
1.  
  Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 1. το αντικείμενο και ο βαθμός του υποβληθέντος πτυχίου, το οποίο πρέπει να προσιδιάζει σε κατηγορία ή ειδικότητα της προς κάλυψη θέσης,
 2. η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αναλόγως του αντικειμένου τους,
 3. τα ουσιαστικά προσόντα του ενδιαφερομένου της τελευταίας δεκαετίας, ο βαθμός των οποίων πρέπει να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς»,
 4. οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί στον ενδιαφερόμενο την τελευταία δεκαετία, αναλόγως του χρόνου επιβολής τους και της βαρύτητας της παράβασης, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού
2.  
  Απορρίπτονται οι αιτήσεις εκείνων που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ’ υποτροπή, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 15 έως και 41, 46 έως και 48, 51, 69 έως 71, 82 έως και 85, 92 έως και 139,140,142 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα
Άρθρο 35 "Προσφυγές - Κύρωση Πινάκων"
1.  
  Η απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εντός δέκα (10) ημερών από το τέλος των εργασιών του. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατά της απόφασης, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της, ο οποίος υποχρεούται να αποφανθεί εντός είκοσι (20) ημερών. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξέταση της προσφυγής αυτής μπορεί να μεταβιβαστεί, γενικά ή κατά κατηγορία στελεχών, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της παραπάνω προσφυγής ή την απάντηση επί της προσφυγής που έχει υποβληθεί, οι πίνακες μετατασσομένων συντάσσονται εις διπλούν και κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η μετάταξη στο Σώμα των Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών και ο καθορισμός ειδικότητας, οι προαγωγές, καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.  
  Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας, εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με το βαθμό που κατέχουν, αλλά μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Οι μετατασσόμενοι εξομοιώνονται πλήρως με τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην επετηρίδα των οποίων εντάσσονται ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Σε αυτούς εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό πριν τη μετάταξη για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό προσμετράται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που φέρουν βαθμό Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας και φέρουν το βαθμό Σημαιοφόρου από μετάταξη. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους μετατασσόμενους είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραμονής ο οποίος προβλέπεται για το βαθμό αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι σε θέσεις ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότητας ή κλινική εμπειρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά, εντός του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένουν στο βαθμό αυτό μέχρι την απόκτηση των προσόντων αυτών. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας ή κατηγορίας Σ.Ν.Δ., εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με το βαθμό που κατέχουν, αλλά μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Οι μετατασσόμενοι εξομοιώνονται πλήρως με τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στην επετηρίδα των οποίων εντάσσονται, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Σε αυτούς εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό, πριν τη μετάταξη για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό, προσμετράται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που φέρουν βαθμό Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας, φέρουν το βαθμό Σημαιοφόρου από μετάταξη. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τους μετατασσόμενους είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραμονής ο οποίος προβλέπεται για το βαθμό αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι σε θέσεις ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότητας ή κλινική εμπειρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά, εντός του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένουν στο βαθμό αυτό μέχρι την απόκτηση των προσόντων αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τους μετατασσόμενους σε θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας.
4.  
  Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που είναι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας ή κατηγορίας Σ.Ν.Δ., αποκτούν το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από μετάταξη, ο οποίος τους απονέμεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί κτήσεως βαθμού των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους. Οι μετατασσόμενοι εξομοιώνονται πλήρως με τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην επετηρίδα των οποίων εντάσσονται, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης και κατατάσσονται μισθολογικά στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 124 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Σε αυτούς εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τους μετατασσόμενους είναι εκείνος του ελάχιστου χρόνου παραμονής ο οποίος προβλέπεται για το βαθμό αυτό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι σε θέσεις ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότητας ή κλινική εμπειρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά, εντός του ελαχίστου χρόνου παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένουν στο βαθμό αυτό μέχρι την απόκτηση των προσόντων αυτών. Οι μετατασσόμενοι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που είναι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα, εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με το βαθμό που κατέχουν. Οι μετατασσόμενοι εξομοιώνονται πλήρως με τους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην επετηρίδα των οποίων εντάσσονται, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Σε αυτούς εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό, πριν τη μετάταξη για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό, προσμετράται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.
5.  
  Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι Λιμενοφύλακες, που μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών ειδικότητας ή Αξιωματικών κατηγορίας Σ.Ν.Δ. ή κατηγορίας Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους, εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Σε αυτούς εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραμονής στον βαθμό πριν τη μετάταξη, για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό, προσμετράται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό. Οι μετατασσόμενοι σε θέσεις ειδικότητας Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, όπου απαιτείται η λήψη ιατρικής ειδικότητας ή κλινική εμπειρία, αν δεν έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά, εντός του ελάχιστου χρόνου παραμονής στο βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., παραμένουν στο βαθμό αυτό μέχρι την απόκτηση των προσόντων αυτών. Οι Ανθυπασπιστές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., οι Υπαξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., και οι Λιμενοφύλακες, που μετατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας ή Σ.Δ.Υ.Λ.Σ., εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα με τον κατεχόμενο βαθμό, εκτός αν πρόκειται για Λιμενοφύλακες στους οποίους απονέμεται ο βαθμός Κελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι μετατασσόμενοι εντάσσονται στην επετηρίδα μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους, εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Σε αυτούς εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις σχετικά με την ιεραρχική εξέλιξη, την αρχαιότητα, τις προαγωγές και τις αποστρατείες. Ο χρόνος παραμονής στο βαθμό πριν τη μετάταξη για τους μετατασσόμενους με τον κατεχόμενο βαθμό προσμετράται για την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό.
Άρθρο 36 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Η εφαρμογή των άρθρων 27 έως και 30 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Γ΄ αρχίζει από την έναρξη ισχύος του διατάγματος, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 30. Μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, οι μεταθέσεις, τοποθετήσεις και αποσπάσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., διενεργούνται σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α΄50) και τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 119 του ν. 3079/2002, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26.
2.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 119 του «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος», που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002 (Α΄ 311). Οποιαδήποτε υφιστάμενη αναφορά στην καταργούμενη κατά τα ανωτέρω διάταξη νοείται στο εξής ως αναφορά στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 26 36 του παρόντος νόμου. Οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 119 του «Κώδικα Προσωπικού Λιμενικού Σώματος», που κυρώθηκε με το ν. 3079/2002, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ, μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 37 "Σύστημα Αξιολόγησης"
1.  
  Τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αξιολογούνται με σύστημα αξιολόγησης, το οποίο διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας, με βάση την επαγγελματική ικανότητα των στελεχών και την αποδοτικότητά τους.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, καθορίζονται τα ουσιαστικά προσόντα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η κλίμακα διαβάθμισης των κριτηρίων αξιολόγησης και των κριτηρίων προαγωγής, οι προϋποθέσεις αξιολόγησης, το αντικείμενο και τα κριτήρια αξιολόγησης, ο χρόνος, η συχνότητα, ο τύπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε σχέση με αυτήν, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των διοικητικών προσφυγών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3.  
  Αν μετά τη μετάθεση το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 38 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. είναι:.
 1. ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 2. ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
 3. ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,.
 4. οι Υπαρχηγοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,.
 5. ο Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 6. ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,.
 7. ο Διευθυντής της Περιφερειακής Διοίκησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για τα στελέχη που υπηρετούν εντός της οικείας περιφερειακής διοίκησης, καθώς και στις λιμενικές αρχές που υπάγονται σε αυτόν,.
 8. οι προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εξωτερικού και εσωτερικού για το προσωπικό των Λιμενικών Αρχών όπου προΐστανται.
 9. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως.
2.  
  Πειθαρχική εξουσία στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκούν:.
 1. οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους,
 2. τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια,
 3. τα δευτεροβάθμια πειθαρχικά συμβούλια
3.  
  Οι πειθαρχικές ποινές των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνονται σε συνήθεις και καταστατικές:.
 1. Οι συνήθεις πειθαρχικές ποινές, κατά σειρά βαρύτητας, είναι:
 2. (1) η επίπληξη, (2) ο περιορισμός, (3) η φυλάκιση
 3. Οι καταστατικές πειθαρχικές ποινές είναι:
 4. (1) η πρόσκαιρη παύση, (2) η προσωρινή απόλυση, (3) η απόταξη, (4) η αποβολή
 5. Οι ποινές των ανωτέρω εδαφίων 3α(2) και 3α(3) επιμετρώνται σε ημέρες και αυτές των 3β(1) και 3β(2) σε μήνες
4.  
  Πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ασκείται, σε κάθε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού Πειθαρχίας που συντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
5.  
  Η πειθαρχική δίωξη ασκείται αμελλητί και αρχίζει με την έκδοση της κλήσης σε απολογία ή την πράξη παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και περατώνεται με τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο ή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων
6.  
  Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) μηνών από την παραπομπή, εκτός αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών. Η υπαίτια παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το παράπτωμα αυτό, για τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου, εκδικάζεται μετά από παραπομπή ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
7.  
  Ο πειθαρχικός έλεγχος των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ., είναι ανεξάρτητος από τις ανακριτικές πράξεις ή την ποινική δίωξη που ασκείται παράλληλα ή έχει ασκηθεί επί της υπόθεσης. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο, όμως, μπορεί, με απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται, σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. Αν μετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης με την οποία απαλλάσσεται στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την απόταξη, εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος, που τιμωρείται με καταστατική ποινή, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται. Επίσης, επαναλαμβάνεται η πειθαρχική διαδικασία, αν μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης, με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία τιμωρήθηκε πειθαρχικά το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται, και όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική πειθαρχική απόφαση, χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε.
8.  
  Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και ο Εισαγγελέας του Ναυτοδικείου έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν αμέσως στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατά στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ως άνω ενημέρωσή τους να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
9.  
  Τα έγγραφα πειθαρχικού ελέγχου καταχωρούνται στους οικείους ατομικούς φακέλους
10.  
  Ο πειθαρχικώς προϊστάμενος, εφόσον διαπιστώσει ενδείξεις τέλεσης πειθαρχικής παράβασης, συγκεντρώνει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και, αναλόγως των στοιχείων που προκύπτουν, προβαίνει σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
 1. εκδίδει κλήση σε απολογία, η οποία υποβάλλεται από τον εγκαλούμενο εντός ρητής εύλογης προθεσμίας, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημερών, ο δε εγκαλούμενος έχει δικαίωμα, με αίτησή του, να λάβει γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης.
 2. Πειθαρχικές παραβάσεις, που τελούνται δια της απολογίας του εγκαλουμένου, δεν αξιολογούνται, προ του πέρατος της αρχικής πειθαρχικής δίωξης.
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής απολογίας, το πειθαρχικό όργανο εξετάζει τους λόγους μη υποβολής της και, εφόσον διαπιστώσει νόμιμη επίδοση της κλήσης σε απολογία, συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου,.
 4. παραπέμπει τον εγκαλούμενο ενώπιον του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11,
 5. θέτει την υπόθεση στο αρχείο
11.  
  Αν η πράξη ή παράλειψη τιμωρείται με καταστατική ποινή, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και μόνο, εφόσον έχει προηγηθεί η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης
12.  
  Για την εφαρμογή της παραγράφου 10 και με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 11, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του πειθαρχικώς προϊσταμένου να διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Πειθαρχίας, για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού. Δικαίωμα έκδοσης της διαταγής αυτής, με δυνατότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητάς τους στους πειθαρχικούς προϊσταμένους της παραγράφου 1, έχουν οι παρακάτω:.
 1. ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για όλο το στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου κι αν αυτό υπηρετεί,.
 2. ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για όλο το στρατιωτικό προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου κι αν αυτό υπηρετεί,.
 3. οι Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το προσωπικό της Υπηρεσίας που προΐστανται, καθώς και για αυτό των Λιμενικών Αρχών που υπάγονται στη συγκεκριμένη Περιφερειακή Διοίκηση,.
 4. οι Προϊστάμενοι των Λιμενικών Αρχών εσωτερικού και εξωτερικού, οι Διοικητές των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο Διοικητής της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ο Διοικητής της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για το προσωπικό Λ.Σ-ΕΛ.
 5. ΑΚΤ., που υπάγεται σε αυτούς.
 6. Εφόσον με την ένορκη διοικητική εξέταση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.
 7. Η ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της διαταγής διενέργειάς της.
 8. Ο διενεργών αυτή αιτείται με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη αναφορά, πριν τη λήξη της προθεσμίας, την παράτασή της, η οποία μπορεί να εγκριθεί μόνο έως ένα (1) μήνα επιπλέον από εκείνον που τη διέταξε.
 9. Περαιτέρω παράταση των ανωτέρω προθεσμιών δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο.
13.  
  Οι πειθαρχικές παραβάσεις παραγράφονται εντός πέντε (5) ετών από την τέλεσή τους, εκτός αν ορίζονται μεγαλύτερες προθεσμίες για την παραγραφή τους ως ποινικών αδικημάτων από τον Ποινικό και το Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. Η κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται, επίσης, από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται, όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό.
14.  
  Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και στο πειθαρχικό δίκαιο στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται, ιδίως, οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν:.
 1. τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό,
 2. τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής,
 3. την έμπρακτη μετάνοια,
 4. το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου,
 5. την πραγματική και νομική πλάνη,
 6. το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διω­κομένου,
 7. την προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικώς διωκομένου ή της υπηρεσίας για τη διατύπωση δυσμενών κρίσεων και εκφράσεων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων εκ μέρους του εν λόγω υπαλλήλου, εφόσον δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς.
 8. Σε περίπτωση αποκατάστασης, απονομής χάριτος ή άρσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κολασίμου ή μεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης.
15.  
  Σε περιπτώσεις επιβολής συνήθων πειθαρχικών ποινών, ο εγκαλούμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά των σχετικών ατομικών διοικητικών πράξεων των αρμοδίων οργάνων πειθαρχικού ελέγχου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Οι βαθμοί εξέτασης των προσφυγών αυτών δεν μπορεί να είναι περισσότεροι των τριών (3), συμπεριλαμβανομένου του οργάνου που επέβαλε την ποινή.
16.  
  Ως προς τον υπολογισμό των προθεσμιών:
 1. οι προθεσμίες άσκησης ενδικοφανών προσφυγών υπολογίζονται από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης ή παράλειψης,
 2. η έναρξη των προθεσμιών για τη λήψη απόφασης επί των ενδικοφανών προσφυγών υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία αυτές περιήλθαν στο αρμόδιο για την απάντηση κλιμάκιο.
 3. Αν η προσφυγή κατατεθεί σε αναρμόδιο όργανο, αυτό οφείλει να την αποστείλει στον καθ’ ύλην αρμόδιο όργανο αμελλητί.
 4. αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας είναι αργία, η λήξη μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη
17.  
  Αρμόδιος, καταρχήν, για την επιβολή, επαύξηση, μείωση και άρση πειθαρχικών ποινών είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με δικαίωμα μεταβίβασης της αρμοδιότητας σε υφιστάμενα κλιμάκια διοίκησης
Άρθρο 39 "Πειθαρχικά Συμβούλια"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την πειθαρχική δίωξη στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συγκροτούνται κατά το μήνα Μάιο εκάστου έτους Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια (Π.Π.Σ.) και Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια (Δ.Π.Σ.) με θητεία ενός (1) έτους, αποτελούμενα από τρεις (3) εν ενεργεία ανώτερους ή ανώτατους, κατά περίπτωση, Αξιωματικούς, οι οποίοι αναδεικνύονται, κατόπιν κλήρωσης, μεταξύ των εν ενεργεία ανώτερων ή ανώτατων, κατά περίπτωση, Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο καθ’ ύλην και κατά τόπο αριθμός των Πειθαρχικών Συμβουλίων καθορίζεται, με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις ανάγκες.
2.  
  Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος Αξιωματικός εκ των μελών του. Σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματός του, χρέη Προέδρου εκτελεί ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος Αξιωματικός από τα υπόλοιπα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. Αντικατάσταση του Προέδρου ή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται, με τη διαδικασία της παραγράφου 1, μόνο αιτιολογημένα και αν το επιβάλει αυτό λόγος αναγόμενος στην άσκηση των καθηκόντων του, όπως αποστρατεία, παραίτηση, μετάθεση.
3.  
  Εισηγητής ορίζεται το νεότερο μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου
4.  
  Με απόφαση του Διευθυντή του Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ορίζεται ο γραμματέας του πειθαρχικού συμβουλίου.
5.  
  Για την αναπλήρωση των τακτικών μελών, σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος, ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 ισάριθμα ή περισσότερα αναπληρωματικά μέλη
6.  
  Αν με την ίδια διαταγή παραπέμπονται στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διαφορετικού βαθμού, που υπάγονται στις αρμοδιότητες περισσότερων Πειθαρχικών Συμβουλίων, αρμόδιο είναι το συμβούλιο στο οποίο υπάγεται ο ανώτερος των εγκαλουμένων.
7.  
  Όταν ο εγκαλούμενος είναι ανώτατος Αξιωματικός, η υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 (Α΄75), το οποίο λειτουργεί και ενεργεί ως πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθώς και στο Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με ευρύτερη σύνθεση της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012, το οποίο λειτουργεί ως δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η παραπομπή στο Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, γίνεται με διαταγή του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη.
8.  
  Η διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου περί Πειθαρχικών Συμβουλίων εφαρμόζεται για το σύνολο των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 40 "Μέλη Πειθαρχικών Συμβουλίων"
1.  
  Οι Αξιωματικοί που μετέχουν στη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων πρέπει:
 1. να είναι απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ανώτεροι ή αρχαιότεροι των παραπεμπομένων,.
 2. να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική ποινή,
 3. να μην έχουν καταδικαστεί από τακτικό ή στρατιωτικό ποινικό δικαστήριο σε ποινή στερητική της ελευθερίας,
 4. να μην έχουν δυσμενή κρίση κατά την τελευταία τους προαγωγή
2.  
  Εξαιρούνται από τη σύνθεση των Πειθαρχικών Συμβουλίων:
 1. οι Αξιωματικοί κατά των οποίων στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωμα,
 2. οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα ή σε πλάγια γραμμή και μέχρι τον τέταρτο βαθμό ή εξ αγχιστείας μέχρι το δεύτερο βαθμό, καθώς και ο σύζυγος εκείνου που διώκεται ή του Αξιωματικού κατά του οποίου στρέφεται το πειθαρχικό παράπτωμα,
 3. εκείνος που έχει ασκήσει την πειθαρχική δίωξη, καθώς και αυτός που έχει ενεργήσει ανάκριση στην ίδια πειθαρχική υπόθεση,
 4. αυτοί που έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες στην ίδια υπόθεση,
 5. οι Αξιωματικοί που συμμετείχαν σε ποινική δίκη ως μέλη στρατιωτικού δικαστηρίου, μάρτυρες ή πολιτικώς ενάγοντες, για την ίδια πράξη,
 6. αυτοί που έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τον διωκόμενο ή έχουν ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία για την αμεροληψία τους,
 7. στα Δ.Π.Σ. όσοι μετείχαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που έκρινε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό.
3.  
  Οι Αξιωματικοί, που κωλύονται κατά τα ανωτέρω, έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που εφαρμόζεται αναλόγως
Άρθρο 41 "Διαδικασία Παραπομπής"
1.  
  Στο πλαίσιο αξιολόγησης φακέλων ενόρκων διοικητικών εξετάσεων ή δικογραφιών τακτικών ή στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων, τα αρμόδια κλιμάκια διοίκησης πειθαρχικής αρμοδιότητας οποιουδήποτε βαθμού υποχρεούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις επιβολής οποιασδήποτε καταστατικής ποινής, να υποβάλουν αίτημα παραπομπής της υπόθεσης ενώπιον του Π.Π.Σ.
2.  
  Επί του εν λόγω αιτήματος γνωματεύουν όλα τα προϊστάμενά τους κλιμάκια διοίκησης με πειθαρχική αρμοδιότητα, λαμβάνοντας γνώση του φακέλου της υπόθεσης
3.  
  Το ανώτατο κλιμάκιο διοίκησης με πειθαρχική αρμοδιότητα είναι αυτό που, στο πλαίσιο της διαδικασίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων, ασκεί την πειθαρχική δίωξη. Αποφασίζει ανέκκλητα επί της πρότασης παραπομπής, είτε αναλαμβάνοντας ενέργειες επ’ αυτής είτε επιστρέφοντας την υπόθεση στο άμεσα αρμόδιο προϊστάμενο του εγκαλούμενου κλιμάκιο για τον πειθαρχικό έλεγχο της υπόθεσης με την επιβολή συνήθους πειθαρχικής ποινής, εφόσον προκύψουν επαρκή προς τούτο στοιχεία.
4.  
  Ο ασκών την πειθαρχική δίωξη παραπέμπει τον εγκαλούμενο στο αρμόδιο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και:
 1. ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να συνεδριάσει για να κρίνει την υπόθεση.
 2. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών ούτε μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών,.
 3. θέτει τα ερωτήματα επί των οποίων οφείλει να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο σχετικά με την επιβολή καταστατικής ποινής,
 4. διαβιβάζει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τον ατομικό φάκελο του εγκαλουμένου και κάθε αναγκαίο επιπλέον στοιχείο,
 5. κοινοποιεί αντίγραφο της διαταγής παραπομπής στο σύνολο των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
5.  
  Η διαταγή παραπομπής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο ανακαλείται, μόνον εφόσον προέκυψαν εν τω μεταξύ σοβαρές ενδείξεις απαλλαγής του εγκαλουμένου ή εξάλειψης των λόγων εξέτασης επιβολής καταστατικής ποινής
6.  
  Η πράξη της παραπομπής και οι Γνωμοδοτήσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων καταχωρούνται στους ατομικούς φακέλους των εγκαλουμένων
7.  
  Η διαδικασία των ανωτέρω παραγράφων μπορεί να τηρηθεί και αν έχει ήδη επιβληθεί συνήθης πειθαρχική ποινή και κλιμάκιο διοίκησης, οποιουδήποτε παραπάνω βαθμού, κρίνει αναγκαία την παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Στην περίπτωση, όμως, αυτή πρέπει να προηγηθεί άρση της επιβληθείσης ποινής με ρητή επιφύλαξη επανεπιβολής της, σε περίπτωση μη επιβολής καταστατικής ποινής.
Άρθρο 42 "Σύγκληση Πειθαρχικών Συμβουλίων"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Π.Π.Σ., όταν λάβει τη διαταγή παραπομπής, προβαίνει εγγράφως στις παρακάτω ενέργειες:.
 1. παραγγέλλει την επίδοσή της στον εγκαλούμενο, γνωρίζοντάς του παράλληλα ότι δικαιούται να λάβει γνώση του συνόλου των εγγράφων της υπόθεσης μέχρι την ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης,
 2. καλεί τον εγκαλούμενο να προτείνει με έγγραφη αναφορά του, απευθείας προς αυτόν, και εντός πέντε (5) ημερών, μάρτυρες υπεράσπισης, δηλώνοντας την κατοικία τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 3. Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος τους καλεί εγγράφως να προσέλθουν για εξέταση στη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου,.
 4. καλεί αυτεπαγγέλτως όσους επιπλέον μάρτυρες θεωρεί αναγκαίους για τη διαμόρφωση επαρκούς εικόνας επί της υπόθεσης,
 5. αφού λάβει τα αποδεικτικά επίδοσης ή τις εκθέσεις θυροκόλλησης και, λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση από την έδρα του Συμβουλίου και του τόπου διαμονής του εγκαλούμενου και των μαρτύρων, συγκαλεί το Συμβούλιο να συνεδριάσει σε ορισμένο χρόνο και χώρο και καλεί τον εγκαλούμενο πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση να προσέλθει σε αυτό
2.  
  Εάν ο εγκαλούμενος κωλύεται να παρουσιασθεί στο Συμβούλιο για λόγους ασθένειας ή ανώτερης βίας, καλείται από τον Πρόεδρο να εξετασθεί εγγράφως σε ερωτήματα που θα του τεθούν σε κατά παραγγελία εξέταση, μέσω της οικείας Λιμενικής Αρχής
3.  
  Εάν οι μάρτυρες, που θα προταθούν από τον εγκαλούμενο, διαμένουν εκτός της έδρας του Συμβουλίου και, από τα στοιχεία του φακέλου ή την αναφορά του εγκαλούμενου, διαφαίνεται ότι η κατάθεσή τους είναι ουσιώδης για τη διαμόρφωση γνώμης επί της υπόθεσης, ο Πρόεδρος μεριμνά για την κατά παραγγελία εξέτασή τους, μέσω της οικείας Λιμενικής Αρχής
4.  
  Ο εγκαλούμενος δικαιούται να προτείνει νέους μάρτυρες και κατά τη διαδικασία της συνεδρίασης του Συμβουλίου, έχοντας μεριμνήσει ο ίδιος για την έγκαιρη προσέλευσή τους σε αυτήν, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)
5.  
  Σε περίπτωση πολέμου ή γενικής επιστράτευσης, για την πρόσκληση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως μαρτύρων, που διαμένουν εκτός του τόπου που συνεδριάζει το Συμβούλιο, απαιτείται έγκριση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.
6.  
  Ο Πρόεδρος μπορεί, επίσης, να ζητήσει οποιοδήποτε περαιτέρω έγγραφο ή στοιχείο, εφόσον κρίνει ότι αυτό συμβάλει στην πληρέστερη διαμόρφωση γνώμης επί της κρινομένης υπόθεσης
7.  
  Οι κλήσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιδίδονται μέσω των Υπηρεσιών που υπηρετούν και των λοιπών μαρτύρων μέσω των οικείων Λιμενικών Αρχών με κάθε πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 43 "Συνεδρίαση Πειθαρχικών Συμβουλίων"
1.  
  Τα Συμβούλια συνέρχονται και συνεδριάζουν στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών, ο Πρόεδρος καλεί τα αναπληρωματικά, κατά την σειρά αναγραφής τους στην απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων. Για τη συγκρότηση απαρτίας, απαιτείται η παρουσία συνόλου των μελών των Πειθαρχικών Συμβουλίων, πλην των νομίμως και για σοβαρό λόγο κωλυομένων, ο αριθμός των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα τρίτο της σύνθεσης.
Άρθρο 44 "Αίτηση Εξαίρεσης"
1.  
  Κάθε μέλος του Συμβουλίου, που εκτιμά ότι υπάρχει λόγος εξαίρεσής του, οφείλει να τον αναφέρει στο Συμβούλιο και αυτό αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων
2.  
  Ο εγκαλούμενος μπορεί, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, να ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο την εξαίρεση μελών του Συμβουλίου για τα οποία συντρέχει κάποιος από τους λόγους του άρθρου 40. Δεν δικαιούται, όμως, να ζητήσει την εξαίρεση τόσου αριθμού μελών, ώστε να μην σχηματίζεται απαρτία.
3.  
  Ο Πρόεδρος διαβιβάζει την αίτηση εξαίρεσης στα μέλη κατά των οποίων στρέφεται, προκειμένου αυτά να αναφέρουν εγγράφως επί των προτεινομένων λόγων
4.  
  Τα μέλη αυτά απέχουν από τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης εξαίρεσής τους και το Συμβούλιο συμπληρώνεται ειδικά προς τούτο με τα αναπληρωματικά μέλη, κατά τη σειρά αναγραφής τους στην απόφαση συγκρότησης
5.  
  Αν έχει ζητηθεί η εξαίρεση του Προέδρου, την προεδρία αναλαμβάνει ο αναπληρωτής του ή ο αρχαιότερος από τα μέλη του Συμβουλίου
6.  
  Το Συμβούλιο, που συγκροτείται με τη συμμετοχή των αναπληρωματικών μελών, αφού λάβει υπόψη του και τις απόψεις των μελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία επί της αίτησης και συντάσσει σχετικό πρακτικό
7.  
  Αν η αίτηση εξαίρεσης γίνει δεκτή, τα εξαιρεθέντα μέλη απέχουν των συνεδριάσεων και στις θέσεις τους παραμένουν οριστικά τα αναπληρωματικά μέλη, για να κρίνουν τη συγκεκριμένη υπόθεση
Άρθρο 45 "Διεξαγωγή των συνεδριάσεων"
1.  
  Η διαδικασία είναι δημόσια και προφορική. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου αποφασίζει είτε μετά από σχετικό αίτημα είτε, αν αυτό επιβάλλεται από τη φύση της υπόθεσης, αν η διαδικασία θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών. Η παράσταση συνηγόρου επιτρέπεται.
2.  
  Η συνεδρίαση δεν διακόπτεται, παρά μόνο για τα αναγκαία διαλείμματα προς αναψυχή, για την εμφάνιση ουσιώδους μάρτυρα ή για την εξακρίβωση ουσιώδους γεγονότος. Για τη διακοπή, αποφασίζει το Συμβούλιο κατά πλειοψηφία.
3.  
  Εφόσον ο χρόνος δεν επαρκεί για την εξέταση της υποθέσεως εντός της ορισμένης ημέρας, η συνεδρίαση μπορεί να διακοπεί για την επομένη εργάσιμη
4.  
  Κάθε διακοπή που γίνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, αναφέρεται στο πρακτικό
Άρθρο 46 "Διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων"
1.  
  Με την έναρξη της συνεδρίασης, εμφανίζεται ενώπιον του Συμβουλίου ο εγκαλούμενος, κατόπιν εντολής του Προέδρου, και παρίσταται στη συνεδρίαση μέχρι το πέρας της διαδικασίας, έχοντας το δικαίωμα να παρίσταται με ή να εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο. Σε περίπτωση μη εμφάνισης του εγκαλούμενου και, εφόσον η απουσία του είναι δικαιολογημένη, το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει την κρίση της υπόθεσης σε εύλογο χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά η διαδικασία προχωρά κανονικά.
2.  
  Ο εισηγητής, με εντολή του Προέδρου, διαβάζει την παραπεμπτική διαταγή, την απόφαση που εκδόθηκε επί αίτησης εξαίρεσης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες έγγραφο της υπόθεσης. Ομοίως, ο Πρόεδρος μπορεί να παραγγείλει την ανάγνωση και άλλων εγγράφων, ύστερα από αίτηση του εγκαλούμενου ή των μελών του Συμβουλίου.
3.  
  Ο Πρόεδρος, στη συνέχεια, καλεί τους μάρτυρες που έχουν νομίμως κλητευθεί, καθώς και εκείνους που προτείνει στη συνεδρίαση ο εγκαλούμενος
4.  
  Αν κάποιοι μάρτυρες απουσιάζουν, ο Πρόεδρος ελέγχει το νόμιμο της κλήτευσής τους και, εφόσον έχουν κληθεί νομίμως, συνεχίζει τη διαδικασία, εκτός αν πιθανολογείται ότι η μαρτυρία τους είναι ουσιώδης για την αξιολόγηση της υπόθεσης, οπότε αναβάλει τη συνεδρίαση σε εύλογο χρόνο, όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών
5.  
  Το Συμβούλιο μπορεί, και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, να καλέσει και να εξετάσει κάθε πρόσωπο που κρίνεται αναγκαίο να καταθέσει
6.  
  Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
7.  
  Τους μάρτυρες εξετάζει ο Πρόεδρος, ύστερα από αυτόν τα μέλη του Συμβουλίου και τελευταίος απευθύνει ερωτήσεις ο εγκαλούμενος. Οι μάρτυρες μπορεί να εξετάζονται και κατ’ αντιπαράσταση.
8.  
  Οι καταθέσεις των μαρτύρων καταχωρούνται περιληπτικά σε ιδιαίτερο πρακτικό που υπογράφεται αμέσως από τον μάρτυρα, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα
9.  
  Τελευταίος εξετάζεται και απολογείται ο εγκαλούμενος
10.  
  Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος ερωτά τα μέλη του Συμβουλίου αν έχουν να ζητήσουν κάποια διευκρίνιση από τους μάρτυρες ή τον εγκαλούμενο, και εφόσον αυτοί απαντήσουν αρνητικά, κηρύσσει το πέρας της συνεδρίασης και ο εγκαλούμενος και οι παρευρισκόμενοι μάρτυρες αποσύρονται
Άρθρο 47 "Διάσκεψη Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Συμβούλιο, μετά το πέρας της συνεδρίασης, διασκέπτεται, προκειμένου να εκδώσει γνωμοδότηση επί των τεθέντων ερωτημάτων. Τα μέλη του Συμβουλίου, διαρκούσης της διάσκεψης και πριν από την έκδοση της γνωμοδότησης, δεν επικοινωνούν με κανένα τρίτο και παραμένουν στον ίδιο χώρο όλοι μαζί.
2.  
  Το Συμβούλιο λαμβάνει γνώση του περιεχομένου του ατομικού φακέλου του εγκαλουμένου και, στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ερωτά τα μέλη αν διαμόρφωσαν σαφή γνώμη από τη διαδικασία. Σε καταφατική απάντηση, η διάσκεψη προχωρά, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
3.  
  Αν το Συμβούλιο δεν μπορεί να αποκτήσει πεποίθηση επί ορισμένου ουσιώδους γεγονότος, μπορεί να αποφασίσει τη διεξαγωγή συμπληρωματικής συνεδρίασης επί της υπόθεσης, κατόπιν συμπλήρωσης του φακέλου της υπόθεσης σε νέα ημέρα που θα οριστεί εντός των επόμενων πέντε (5) εργασίμων ημερών
4.  
  Ο εγκαλούμενος οφείλει, χωρίς νέα έγγραφη πρόσκληση, να εμφανισθεί κατά τη νέα ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης του Συμβουλίου, η οποία του ανακοινώνεται προφορικά από τον Πρόεδρο
5.  
  Ο Πρόεδρος θέτει στο Συμβούλιο το ερώτημα ή τα ερωτήματα χωριστά με τη σειρά που είναι διατυπωμένα στην παραπεμπτική διαταγή. Επί κανενός άλλου ερωτήματος δεν μπορεί να γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο.
6.  
  Για την κατάρτιση της γνωμοδότησης για κάθε ερώτημα διεξάγεται φανερή ψηφοφορία, κατά την οποία ψηφίζουν τα μέλη του Συμβουλίου κατά σειρά από τον νεότερο προς τον αρχαιότερο και συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφεται η αιτιολογημένη γνώμη του συνόλου των μελών, συμπεριλαμβανομένης της γνώμης της μειοψηφίας. Η γνώμη της πλειοψηφίας αποτελεί την απόφαση του Συμβουλίου και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγράφεται στο πρακτικό της συνεδρίασης.
7.  
  Αν το Συμβούλιο αποφάσισε καταφατικά σε ερώτημα επιβολής καταστατικής ποινής αργίας, ορίζει και τη χρονική της διάρκεια. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία.
Άρθρο 48 "Γνωμοδότηση"
1.  
  Για όλη τη διαδικασία, που έλαβε χώρα ενώπιον του Συμβουλίου, συντάσσεται πρακτικό γνωμοδότησης που υπογράφεται από όλα τα μέλη
2.  
  Το πρακτικό αυτό περιλαμβάνει:
 1. τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης,
 2. τα ονοματεπώνυμα και τους βαθμούς του Προέδρου, των μελών του Συμβουλίου, του εισηγητή, του εγκαλούμενου και των μαρτύρων,
 3. τα στοιχεία της απόφασης συγκρότησης του Συμβουλίου, της πράξης παραπομπής σε αυτό και τους λόγους αναβολών,
 4. την απολογία του εγκαλούμενου και συνοπτικά πρακτικά των μαρτυρικών καταθέσεων,
 5. τα τεθέντα ερωτήματα και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών θετικών και αρνητικών ψήφων και την πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη των μελών
3.  
  Το πρακτικό υποβάλλεται αμελλητί και σε τέσσερα (4) αντίγραφα μαζί με ολόκληρο το φάκελο της υπόθεσης από τον Πρόεδρο στον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη
4.  
  Η γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τον αποφασίζοντα επί της ποινής
Άρθρο 49 "Προσφυγή κατά της Γνωμοδότησης"
1.  
  Προσφυγή κατά της γνωμοδότησης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Π.Π.Σ). μπορούν να ασκήσουν ο εγκαλούμενος με τη συνήθη διαδικασία ιεραρχικής υποβολής αναφορών και ο ασκών την πειθαρχική δίωξη απευθείας προς τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Δ.Π.Σ.). Αυτοτελές δικαίωμα άσκησης προσφυγής έχει ο κάθε εγκαλούμενος και ο ασκών την πειθαρχική δίωξη. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η ασκηθείσα προσφυγή, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
2.  
  Η άσκηση της προσφυγής επιτρέπεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης στους δικαιούμενους της γνωμοδότησης του Π.Π.Σ. Η γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επιδίδεται, με μέριμνα του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη, στον εγκαλούμενο, με ταυτόχρονη έγγραφη γνωστοποίηση της ανωτέρω προθεσμίας.
3.  
  Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας:
 1. εφόσον το Π.Π.Σ. έχει προτείνει την επιβολή καταστατικής ποινής, η γνωμοδότησή του καθίσταται εκτελεστή και ανέκκλητη ενώπιον της Διοίκησης,.
 2. εφόσον το Π.Π.Σ. δεν έχει προτείνει την επιβολή καταστατικής ποινής, ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στο αμέσως προϊστάμενο του εγκαλουμένου κλιμάκιο διοίκησης με πειθαρχική αρμοδιότητα, το οποίο ολοκληρώνει τον πειθαρχικό έλεγχο της υπόθεσης αποκλεισμένης της επιβολής καταστατικής πειθαρχικής ποινής.
Άρθρο 50 "Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια"
1.  
  Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των υποθέσεων που παραπέμπονται σε αυτό για επανεξέταση και ενεργεί περαιτέρω κατά τη διαδικασία του Π.Π.Σ., σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.
2.  
  Όταν ο εγκαλούμενος είναι Ανώτατος Αξιωματικός, της υπόθεσης επιλαμβάνεται το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012, στο οποίο εισηγητής ορίζεται ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
3.  
  Η παραπομπή Ανωτάτου Αξιωματικού στο Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 διενεργείται από τον ασκούντα την πειθαρχική δίωξη. Το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με ευρύτερη σύνθεση της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 τηρεί την ενώπιον του Δ.Π.Σ. διαδικασία.
Άρθρο 51 "Κανονισμός Πειθαρχίας"
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θεσπίζεται «Κανονισμός Πειθαρχίας» περί πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών, καθώς και συνήθων και καταστατικών πειθαρχικών ποινών του συνόλου του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και καθορίζονται οι λοιπές ρυθμίσεις της διαδικασίας, των αρμοδίων οργάνων, των ενδικοφανών προσφυγών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Μέχρι την έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, ισχύουν οι υφιστάμενες διατάξεις και διαταγές περί πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών, ατομικών αναφορών και αναφορών παραπόνων ως ενδικοφανών προσφυγών κατά συνήθων πειθαρχικών ποινών.

ΜΕΡΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Λ . Σ . -ΕΛ . ΑΚΤ .

Άρθρο 52 "Δομή Δυνάμεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται η δομή σε προσωπικό και μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Δομή Δυνάμεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες - εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Στην πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων και σε αυτήν επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 103/2014 (Α΄170) αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Οι μελέτες, εισηγήσεις, γνώμες, προτάσεις και αποφάσεις της παραγράφου 1 διατυπώνονται με γνώμονα τη βέλτιστη ανταπόκριση του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις αρμοδιότητες και την αποστολή του, σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης, και περιγράφουν το συνολικό σχήμα οργάνωσης, λειτουργίας και δυνατοτήτων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., που ανταποκρίνεται στην εκτίμηση των πραγματικών του αναγκών και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να καλυφθούν, καθώς και στην ανάγκη συνεχούς εκπλήρωσης των καθηκόντων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και επίτευξης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας, με βάση τα κριτήρια κόστους - αποτελεσματικότητας, καθώς και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και του συγκεντρωτισμού.
3.  
  Οι μελέτες, εισηγήσεις, γνώμες, προτάσεις και αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνουν την πλήρη καταγραφή του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και των υπαρχόντων επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων και πλήρως τεκμηριωμένη αξιολόγηση για το βαθμό πραγματικής και λειτουργικής ενσωμάτωσής τους, καθώς και αποτίμηση των προμηθειών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων της τελευταίας - κάθε φορά - δεκαετίας. Η καταγραφή και η αποτίμηση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει οπωσδήποτε εκτίμηση της επιχειρησιακής κατάστασης υλικοτεχνικού εξοπλισμού, υλικών και μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., της εναπομένουσας διάρκειας ζωής του, της ανάγκης εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης του, των διαθέσιμων ανταλλακτικών και πυρομαχικών, των δυνατοτήτων συντήρησης και εν γένει υποστήριξης και κάθε άλλο συναφές στοιχείο.
4.  
  Η απόφαση της παραγράφου 1 για τη Δομή Δυνάμεων ως προς τα μέσα επαναξιολογείται και επικαιροποιείται κάθε πέντε (5) χρόνια ή και συντομότερα, εάν μεταβάλλονται κρίσιμα δεδομένα
5.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 1, πρέπει να επιτυγχάνονται οι μέγιστες δυνατές συνέργειες με την Ελληνική Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις και οικονομίες κλίμακας, η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των κρατών-μελών του Ν.Α.Τ.Ο. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.  
  Πριν τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της η αρμόδια Διαρκής Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής
Άρθρο 53 "Προγραμματισμός Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Με βάση τη Δομή Δυνάμεων, όπως αυτή καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 52, καταρτίζεται ο Προγραμματισμός Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ο Προγραμματισμός Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχει δεκαπενταετή διάρκεια και επανεξετάζεται και επικαιροποιείται ανά τριετία, ώστε να εναρμονίζεται με τους τριετείς Κρατικούς Προϋπολογισμούς.
2.  
  Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Προγραμματισμού Προμηθειών, εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 52. Επιπλέον, λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα δημοσιονομικά δεδομένα, οι οροφές πιστώσεων που καθορίζει η Κυβέρνηση, οι προγνώσεις και προβολές ως προς τις πληρωμές, καθώς και οι παραλαβές που επηρεάζουν το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος.
3.  
  Με βάση τον Προγραμματισμό Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταρτίζεται το Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο επανεξετάζεται και επικαιροποιείται κάθε χρόνο, ώστε να εναρμονίζεται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
4.  
  Για την κατάρτιση, επανεξέταση και επικαιροποίηση του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εφαρμόζονται η διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 52, η διαδικασία, όμως, ολοκληρώνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που κινείται μέσα στο πλαίσιο των σχετικών προβλέψεων του προϋπολογισμού.
Άρθρο 54 "Διάρθρωση του Προγραμματισμού Προμηθειών και του Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ."
1.  
  Ο Προγραμματισμός Προμηθειών και το Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διακρίνονται σε τρία μέρη:.
 1. στο πρώτο μέρος εντάσσονται τα πλωτά μέσα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οι συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης,.
 2. στο δεύτερο μέρος εντάσσονται ο λοιπός υλικοτεχνικός εξοπλισμός, τα υπόλοιπα επιχειρησιακά μέσα και συστήματα, καθώς και οι αντίστοιχες συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης,
 3. στο τρίτο μέρος εντάσσονται τα έργα υποδομής που είναι αναγκαία για τη στέγαση και συντήρηση των προμηθειών, με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Στον Προγραμματισμό Προμηθειών και στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εντάσσονται μόνον ολοκληρωμένες προτάσεις προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων. Ολοκληρωμένη θεωρείται η πρόταση που περιλαμβάνει:.
 1. εκτίμηση για την επιχειρησιακή ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί στο πλαίσιο της Δομής Δυνάμεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,.
 2. εκτίμηση για το συνολικό κόστος κύκλου ζωής του κάθε υλικοτεχνικού εξοπλισμού ή επιχειρησιακού μέσου ή συστήματος, στο οποίο περιλαμβάνεται οπωσδήποτε η αρχική και η εν συνεχεία υποστήριξή του,
 3. πρόταση για την ασφάλεια εφοδιασμού με βάση τις υπάρχουσες και άμεσα διαθέσιμες στην Ελλάδα δυνατότητες παραγωγής, συμπαραγωγής και υποστήριξης
Άρθρο 55 "Ενεργοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών"
1.  
  Κάθε ολοκληρωμένη πρόταση προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, εφόσον είναι εντεταγμένη στον Προγραμματισμό Προμηθειών και στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενεργοποιείται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
2.  
  Με την απόφαση της παραγράφου 1, καθορίζεται και η διαδικασία εκτέλεσης της προμήθειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική εθνική νομοθεσία
3.  
  Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου Προγραμματισμού Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του πρώτου Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την υλοποίηση των προμηθειών υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, αρκεί η έγκριση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού, που λαμβάνεται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 103/2014.
4.  
  Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, που δεν είναι ενταγμένα στον Προγραμματισμό Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., επιτρέπεται, μόνον όταν πρόκειται για απρόβλεπτες προμήθειες ή προμήθειες εξαιρετικά επείγουσες - άμεσης αποκατάστασης.
5.  
  Απρόβλεπτες είναι οι προμήθειες, όταν, για λόγους ανάγκης:
 1. είναι αδύνατος ή εξαιρετικά δυσχερής ο προγραμματισμός τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η υλοποίηση της προμήθειας, ακόμα και αν διενεργείται ήδη προγραμματισμένος διαγωνισμός,
 2. η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν παρακολουθείται ή δεν είναι άμεσα διαθέσιμος από το Εφοδιαστικό Σύστημα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εκτέλεση εργασιών που δεν μπορεί να αναληφθούν από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Απρόβλεπτη μπορεί, ιδίως, να χαρακτηριστεί:.
 4. Η υλοποίηση των ανωτέρω προμηθειών πραγματοποιείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6.  
  Στις εξαιρετικά επείγουσες - άμεσης αποκατάστασης εντάσσονται κατεπείγουσες προμήθειες που είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και καταστάσεων, εξ αιτίας των οποίων επέρχεται αδυναμία λειτουργίας του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων που χρησιμοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθιστώντας ανέφικτη την εκπλήρωση της αποστολής του. Εξαιρετικά επείγουσα - άμεσης αποκατάστασης μπορεί, ενδεικτικά, να χαρακτηριστεί:.
 1. η βλάβη, η αστοχία, η επισκευή, η συντήρηση και η αντικατάσταση σε ειδικές περιπτώσεις του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
 2. η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν παρακολουθείται ή δεν είναι άμεσα προσβάσιμος ή διαθέσιμος από το Εφοδιαστικό Σύστημα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εκτέλεση εργασιών που δεν μπορεί να αναληφθούν από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
 3. Μετά από εισήγηση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως εξαιρετικά επείγουσα - άμεσης αποκατάστασης.
 4. Οι εξαιρετικά επείγουσες - άμεσης αποκατάστασης προμήθειες υλοποιούνται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 56 "Συμβάσεις εν συνεχεία υποστήριξης (FΟS)"
1.  
  Οι συμβάσεις για την εν συνεχεία υποστήριξη έχουν ως αντικείμενο ένα ή περισσότερα από τα εξής: τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά, την προμήθεια πυρομαχικών, την παροχή εκπαίδευσης, τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού του υλικού, την παράταση της διάρκειας ζωής και την αναβάθμιση
2.  
  Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού, επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να συνάψει, ταυτόχρονα με τη σύμβαση αυτή, με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα, και σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης του προς προμήθεια υλικού ή μέσου, τηρώντας την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
3.  
  Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης μπορεί να συμφωνηθεί είτε ο χρόνος της έναρξης ισχύος της σύμβασης προμήθειας είτε μεταγενέστερο αυτού χρονικό σημείο
4.  
  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχει νομίμως συναφθεί σύμβαση προμήθειας, χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης ή έχουν εκκινήσει διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας, χωρίς να έχει προβλεφθεί η ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει αυτοτελώς σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα. Εφόσον στη σύμβαση προμήθειας έχουν ενσωματωθεί οι βασικοί όροι της σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνάψει τη σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τρίτο οικονομικό φορέα, μόνον εφόσον συνομολογήσει με αυτόν επωφελέστερους όρους.
5.  
  Σε κάθε σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την ασφάλεια εφοδιασμού, καθώς και το περιεχόμενο της Δομής Δυνάμεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
6.  
  Η διαδικασία της παραγράφου 4 διεξάγεται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών
Άρθρο 57 "Κανόνες διαφάνειας και δεοντολογίας"
1.  
  Στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που απασχολείται με κάθε είδους σχέση εργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, επιτρέπονται επαφές μόνο με τους νόμιμους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες ή σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τη σύναψη συμβάσεων
2.  
  Για κάθε επαφή ενημερώνεται, προηγουμένως και εγγράφως, ο διευθυντής της αρμόδιας υπηρεσίας και ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή ο γενικός διευθυντής της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. Μετά το πέρας της επαφής, συντάσσεται ενημερωτικό σημείωμα για τον αντίστοιχο φάκελο. Ανακοίνωση σχετικά με κάθε επαφή αναρτάται στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε.
3.  
  Απαγορεύεται στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που απασχολείται με κάθε είδους σχέση εργασίας, να επιδιώκει ή να αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα, κατά το χειρισμό των υποθέσεων, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ακόμη και εάν η πράξη του δεν συνιστά έγκλημα
4.  
  Ενημέρωση από εταιρίες επιτρέπεται να γίνεται, στο πλαίσιο διενέργειας του τεχνικού διαλόγου ή στο πλαίσιο ημερίδων ή ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρουσίαση νέων τεχνολογικών εξελίξεων σε συγκεκριμένους τομείς, καθώς και στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια
5.  
  Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μπορεί να επιβληθούν οι εξής ποινές:
 1. στο στρατιωτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες συνήθεις ή καταστατικές πειθαρχικές κυρώσεις,
 2. σε πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),.
 3. σε προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στο π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), εκτός εάν η παράβαση στοιχειοθετεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας,.
 4. σε δικηγόρους και το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις κυρώσεις

ΜΕΡΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ . Σ . -ΕΛ . ΑΚΤ .

Άρθρο 58
1.  
  Επιλογή Στρατιωτικής Ηγεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9.ε του άρθρου 56 του ν. 4150/2013(Α΄102), αντικαθίσταται ως εξής:
  Για την κρίση οποτεδήποτε προς αποστρατεία των Αντιναυάρχων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρμόδιο είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο αποφασίζει με τη διαδικασία του π.δ. 38/2012 (Α΄75), καθώς και του παρόντος προεδρικού διατάγματος. Οι Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής επιλέγονται μεταξύ των εν ενεργεία κατά το χρόνο επιλογής Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, που συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα. Όταν κενώνεται μόνον η θέση του αρχαιότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, το αρμόδιο για την επιλογή Συμβούλιο Κρίσεων, αποφασίζει μεταξύ του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και των εν ενεργεία, κατά το χρόνο επιλογής, Υποναυάρχων και Αρχιπλοιάρχων που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και συμπληρώνουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους επιλογής τα γενικά τυπικά προς προαγωγή προσόντα για την πλήρωση της θέσης αυτής.
Άρθρο 59 "Αντικατάσταση της συγκρότησης του πρωτοβαθμίου και δευτεροβαθμίου Ανώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του δευτεροβάθμιου Κατώτερου Συμβουλίου κρίσεων Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του δευτεροβάθμιου Συμβουλίου κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ [...]"
1.  
  Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 αντικαθίστανται ως εξής: Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από αα) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο, ββ) τον αρχαιότερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νεότερο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., γγ) έναν Υποναύαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ίδιας προέλευσης.
2.  
  Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 αντικαθίστανται ως εξής: Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από αα) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως Πρόεδρο, ββ) τους Υπαρχηγούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλη, γγ) έναν Υποναύαρχο προερχόμενο από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ίδιας προέλευσης, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο, δδ) έναν Αρχιπλοίαρχο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ως μέλος, ο οποίος αναπληρώνεται από έναν Αξιωματικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του ιδίου βαθμού και της ίδιας προέλευσης.
3.  
  Η υποπερίπτωση αα΄ του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
4.