Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Άρθρο 1 "Αντικείμενο - Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ρυθμίζουν:
 1. Τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης, την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, καθώς και την εποπτεία των διαστημικών δραστηριοτήτων,
 2. τη σύσταση και τήρηση Εθνικού Μητρώου για την καταγραφή και καταχώριση διαστημικών αντικειμένων
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε διαστημικές δραστηριότητες:
 1. που ασκούνται εντός της Ελληνικής Επικράτειας,
 2. που ασκούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας, εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή ακίνητη περιουσία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο ή που υπάγονται στη δικαιοδοσία του,
 3. ανεξαρτήτως τοποθεσίας, εφόσον διεξάγονται από φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα και μόνο εάν αυτό προβλέπεται από διεθνή Συμφωνία ή Συνθήκη,
 4. που διεξάγονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή για τις οποίες χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις, προσωπικό, κινητή ή ακίνητη περιουσία του Ελληνικού Κράτους ή ανήκουν στη δικαιοδοσία και τελούν υπό την ευθύνη του Ελληνικού Κράτους ως «Κράτους Εκτόξευσης» σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο
3.  
  Σε κάθε περίπτωση το Ελληνικό Κράτος θεωρείται ότι φέρει ευθύνη σύμφωνα με τις διεθνείς Συνθήκες περί Διαστήματος
4.  
  Σε περίπτωση που και άλλα κράτη πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρηθούν Κράτη Εκτόξευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου ΙΙ της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων, που κυρώθηκε με το ν. 3131/2003 (Α΄ 79), ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης είναι αρμόδιος να αποφασίζει για την καταγραφή του διαστημικού αντικειμένου για την Ελλάδα.
5.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι διαστημικές δραστηριότητες επί διαστημικών αντικειμένων τα οποία έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων άλλου κράτους και για τα οποία το κράτος αυτό φέρει τη διεθνή ευθύνη για ζημίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Στην ως άνω περίπτωση ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σχετικά με τη διαστημική δραστηριότητα του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος εφαρμόζονται οι εξής ορισμοί:"
1.  
  «διαστημικό αντικείμενο» (space οbject):
 1. Κάθε αντικείμενο που εκτοξεύεται ή που προορίζεται για εκτόξευση σε τροχιακή θέση γύρω από τη Γη ή σε προορισμό πέραν της τροχιάς της Γης, στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα,
 2. κάθε συσκευή ή σύστημα που προορίζεται για την εκτόξευση ενός αντικειμένου, όπως αναφέρεται στην περίπτωση α΄, ακόμα και εάν μια τέτοια συσκευή λειτουργεί χωρίς ωφέλιμο φορτίο, με μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη και την επικύρωση της ορθής λειτουργίας του,
 3. κάθε αποσπώμενο τμήμα ενός αντικειμένου, όπως αυτό αναφέρεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄,
2.  
  «φορέας άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων» ή «φορέας» (οperatοr): το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διεξάγει ή αναλαμβάνει να διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας, το ίδιο ή από κοινού με άλλους φορείς, τον αποτελεσματικό έλεγχο του διαστημικού αντικειμένου, δυνάμει ειδικής προς τούτο συμφωνίας ή άδειας. Αν ένα διαστημικό αντικείμενο δεν μπορεί να καθοδηγηθεί μετά την τροχιοθέτησή του, ως φορέας θεωρείται το πρόσωπο που δίνει την εντολή για τροχιοθέτηση του διαστημικού αντικειμένου,.
3.  
  «αποτελεσματικός έλεγχος» (effectiνe cοntrοl): η ενεργοποίηση των μέσων ελέγχου και χειρισμού ή εξ αποστάσεως ελέγχου και χειρισμού, καθώς και των σχετικών μέσων επιτήρησης, που είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης ενός ή περισσοτέρων διαστημικών αντικειμένων,
4.  
  «κατασκευαστής» (manufacturer): κάθε πρόσωπο που συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη, κατασκευή ή συναρμολόγηση όλου ή μέρους του διαστημικού αντικειμένου,
5.  
  «πτήση/καθοδήγηση» (flight οperatiοn and guidance): κάθε διαδικασία που αφορά την τροχιοθέτηση, τις συνθήκες πτήσης, την πλοήγηση, την πορεία ή την προώθηση του διαστημικού αντικειμένου στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, όπως είναι ιδίως η επιλογή, ο έλεγχος ή η διόρθωση της τροχιάς ή της πορείας του,
6.  
  «διαστημικές δραστηριότητες»: οι δραστηριότητες εκτόξευσης, πτήσης και καθοδήγησης, καθώς και επιστροφής διαστημικών αντικειμένων,
7.  
  «Συνθήκη για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα»: η Συνθήκη επί των αρχών που διέπουν τις δραστηριότητες των κρατών κατά την εξερεύνηση και χρήση του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και άλλων ουράνιων σωμάτων, που έχει υπογραφεί στις 27 Ιανουαρίου 1967 και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 3 Οκτωβρίου 1970 (ν.δ. 670/1970, Α΄ 208),.
8.  
  «Σύμβαση περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης»: η Σύμβαση περί διεθνούς ευθύνης από ζημίες που προκαλούνται από διαστημικά αντικείμενα, που έχει υπογραφεί στις 29 Μαρτίου 1972 και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 12 Μαρτίου 1977 (ν. 563/1977, Α΄ 75),.
9.  
  «Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων»: η Σύμβαση για την καταγραφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, που έχει υπογραφεί στις 14 Ιανουαρίου 1975 και επικυρώθηκε από την Ελλάδα στις 4 Απριλίου 2003 (ν. 3131/2003, Α΄ 79),.
10.  
  «Συμφωνία για τη διάσωση αστροναυτών και την επιστροφή διαστημικών αντικειμένων»: η Συμφωνία για τη διάσωση αστροναυτών, την επιστροφή αστροναυτών και την επιστροφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, που έχει υπογραφεί στις 22 Απριλίου 1968 και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 20 Νοεμβρίου 1974 (ν.δ. 189/1974, Α΄ 350),.
11.  
  «Κράτος Εκτόξευσης» (Launching State):
 1. ένα κράτος που εκτοξεύει ή προκαλεί την εκτόξευση ενός διαστημικού αντικειμένου,
 2. ένα κράτος από την επικράτεια του οποίου ή από εγκατάσταση αυτού εκτοξεύεται ένα διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο άρθρο VΙΙ της Συνθήκης για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης ή στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων,
12.  
  «ζημία»: κάθε ζημία όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο άρθρο της Σύμβασης περί διεθνούς διαστημικής ευθύνης,
13.  
  «μεταβίβαση αδειοδοτημένων διαστημικών δραστηριοτήτων»: η μεταβίβαση άδειας και εν γένει δικαιωμάτων που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες,
14.  
  «Κράτος Μητρώου»: το Κράτος Εκτόξευσης στο Μητρώο του οποίου καταχωρίζεται ένα διαστημικό αντικείμενο, σύμφωνα με το πρώτο άρθρο της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων
Άρθρο 3 "Υποχρέωση αδειοδότησης"
1.  
  Για την άσκηση διαστημικών δραστηριοτήτων (δηλαδή εκτόξευση, πτήση, καθοδήγηση και επιστροφή διαστημικών αντικειμένων) απαιτείται προηγούμενη άδεια
2.  
  Η άδεια χορηγείται στο φορέα ύστερα από αίτησή του με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αφορά μια συγκεκριμένη κάθε φορά διαστημική δραστηριότητα και είναι προσωποπαγής
3.  
  Οι διαστημικές δραστηριότητες πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες, συμβάσεις και συμφωνίες, στις οποίες η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος
Άρθρο 4 "Όροι αδειοδότησης"
1.  
  Η άδεια χορηγείται για αόριστο χρόνο ή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον πληρούνται οι εξής όροι:
 1. ο φορέας διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, ικανότητα και εμπειρία για την πραγματοποίηση των διαστημικών δραστηριοτήτων,
 2. η διαστημική δραστηριότητα δεν αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών, καθώς και τη δημόσια υγεία,
 3. η διαστημική δραστηριότητα δεν έρχεται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή τους στρατηγικούς σχεδιασμούς της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής,
 4. έχει γίνει η κατάλληλη πρόβλεψη για το μετριασμό και τη διαχείριση των διαστημικών αποβλήτων ή υπολειμμάτων σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διεθνείς πρακτικές,
 5. η διαστημική δραστηριότητα δεν προκαλεί μόλυνση του Διαστήματος ή των ουράνιων σωμάτων ή δυσμενείς αλλαγές στο περιβάλλον,
 6. ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ- ΙΤU) που αφορούν τροχιακές θέσεις και τις συσχετισμένες ραδιοσυχνότητες,
 7. ο φορέας πληροί τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 11,
 8. ο φορέας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή περάτωση της διαστημικής δραστηριότητας
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να καθορίζονται επιπλέον ειδικοί όροι για την αδειοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών, να προστατευθεί το περιβάλλον, να εξασφαλιστεί η βέλτιστη χρήση της ατμόσφαιρας και του Εξωατμοσφαιρικού Διαστήματος, να διαφυλαχθούν στρατηγικά, γεωπολιτικά και χρηματοοικονομικά συμφέροντα του Ελληνικού Κράτους, καθώς και να τηρούνται οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Κράτους που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο
3.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να επιβάλει σε κάθε απόφαση για χορήγηση άδειας πρόσθετους ή ειδικότερους όρους, τους οποίους κρίνει χρήσιμους κατά περίπτωση. Ειδικότερα, ο Υπουργός μπορεί να ζητήσει την παροχή τεχνικής βοήθειας από τρίτους, όπως ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, εμπειρογνώμονες, ειδικούς συμβούλους και επιστήμονες, να θέσει όρους ως προς τη θέση των διαστημικών δραστηριοτήτων ή την τοποθεσία της κύριας εγκατάστασης του φορέα ή την παροχή ασφάλισης για τις διαστημικές δραστηριότητες και τα διαστημικά αντικείμενα.
4.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί με απόφασή του να μεταβάλει με αιτιολογημένα κριτήρια τους ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε μια αδειοδοτημένη διαστημική δραστηριότητα, καθώς και τη χρονική διάρκεια εφαρμογής αυτών
Άρθρο 5 "Περιεχόμενο του φακέλου και διαδικασία"
1.  
  Η αίτηση για άδεια διαστημικής δραστηριότητας υποβάλλεται από το φορέα και συνυπογράφεται από τυχόν συμμετέχοντες στην υπό αδειοδότηση διαστημική δραστηριότητα, καθώς και τυχόν συνιδιοκτήτες του διαστημικού αντικειμένου στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, συνοδευόμενη από παράβολο έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να εξαιρέσει από την καταβολή παραβόλου διαστημικές δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή εν μέρει δημόσιους σκοπούς ή αποκλειστικά μη εμπορικούς ερευνητικούς, πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
2.  
  Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής:
 1. πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του φορέα και της νομικής του μορφής (νομιμοποιητικά έγγραφα),
 2. παρουσίαση των εν γένει δραστηριοτήτων του, καθώς και τις εγγυήσεις του φορέα για τη βιωσιμότητα της υπό αδειοδότηση διαστημικής δραστηριότητας,
 3. πλήρη και ακριβή περιγραφή της διαστημικής δραστηριότητας και του διαστημικού αντικειμένου για τα οποία ζητείται άδεια,
 4. πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του διαστημικού αντικειμένου,
 5. υπεύθυνη δήλωση του φορέα περί συμμόρφωσης στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και πρακτικές, καθώς και στην κείμενη ελληνική και διεθνή περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, συνοδευόμενη από αναλυτική αναφορά των προβλέψεων και των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος,
 6. πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων για λογαριασμό των οποίων θα διεξαχθούν οι διαστημικές δραστηριότητες,
 7. πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων που ορίζονται από το φορέα ως σημεία επαφής,
 8. συμβόλαιο ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 11,
 9. τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων.
 10. Ο φορέας μπορεί να περιλάβει στην αίτηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό θεωρεί χρήσιμο για την τεκμηρίωση του αιτήματός του.
3.  
  Ο κατάλογος των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
4.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να ζητήσει από το φορέα οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία κρίνει αναγκαία για την εξέταση της αίτησης. Η μη παροχή αυτών μέσα σε εύλογη προθεσμία την οποία τάσσει ο Υπουργός συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.
5.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατά τον έλεγχο της αίτησης, μπορεί να ζητήσει γνωμοδότηση από εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του Διαστήματος, όσον αφορά την αξιοπιστία, τεχνογνωσία και εμπειρία του φορέα, την αξιοπιστία του κατασκευαστή στα σχετικά πεδία και την ικανότητά τους να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και κανόνες, καθώς και τη φερεγγυότητα του φορέα. Οι εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα κτήρια και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν από το φορέα με σκοπό την άσκηση των διαστημικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η άρνηση πρόσβασης συνιστά επαρκή αιτία για την απόρριψη της αίτησης.
6.  
  Ο φάκελος της αίτησης διαβιβάζεται στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία μπορεί να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται η συναίνεση του αντίστοιχου Υπουργείου
Άρθρο 6 "Αναφορά περιβαλλοντικών επιπτώσεων"
1.  
  Για κάθε διαστημική δραστηριότητα απαιτείται ο φορέας να υποβάλλει στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σε διαδοχικά στάδια αναφορές για τις επιπτώσεις του διαστημικού αντικειμένου στο περιβάλλον. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός μπορεί να ορίσουν έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση των αναφορών.
2.  
  Η αρχική αναφορά καταρτίζεται πριν από τη χορήγηση της άδειας με σκοπό την εκτίμηση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη Γη ή στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα λόγω της εκτόξευσης ή της λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου
3.  
  Μετά την εκτόξευση του διαστημικού αντικειμένου ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καταρτίζεται ενδιάμεση αναφορά των πραγματικών συνεπειών στο περιβάλλον της Γης ή στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα από τις σχετικές διαστημικές δραστηριότητες
4.  
  Με την επιστροφή του διαστημικού αντικειμένου στην ατμόσφαιρα της Γης, την περάτωση ή την παύση της λειτουργίας του, συντάσσεται και υποβάλλεται τελική αναφορά
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται το περιεχόμενο των αναφορών, οι απαιτήσεις και τα τεχνικά πρότυπα, ως προς τα οποία οφείλει να συμμορφώνεται η δραστηριότητα του φορέα. Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, εφαρμόζονται τα σχετικά ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, καθώς και οι αντίστοιχες ισχύουσες καλές πρακτικές. Η εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου, όσον αφορά τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις και τους σχετικούς όρους της αδειοδότησης, δύναται να τεκμαίρεται από τη συμμόρφωση στα σχετικά πρότυπα.
6.  
  Το κόστος για τις ανωτέρω αναφορές βαρύνει το φορέα
7.  
  Ο φορέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση περί συμμόρφωσης στα ανωτέρω πρότυπα και πρακτικές, καθώς και στις εν γένει περιβαλλοντικές απαιτήσεις, η οποία δήλωση σε κάθε περίπτωση δεσμεύει το φορέα για την ακρίβεια και πληρότητα των αναφορών
Άρθρο 7 "Χορήγηση άδειας"
1.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως και 6, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή της. Η άδεια ορίζει τη διαστημική δραστηριότητα για την οποία εκδίδεται και μπορεί να περιλαμβάνει ειδικότερους όρους.
2.  
  Εφόσον ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης απαιτήσει από το φορέα συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 ή, εφόσον απαιτήσει ιδιαίτερη μελέτη της αίτησης, το παραπάνω χρονικό όριο μπορεί να παρατείνεται για ένα τρίμηνο
3.  
  Αν παρέλθουν άπρακτες οι προθεσμίες που τάσσονται με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αίτηση τεκμαίρεται ότι απορρίφθηκε
4.  
  Η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 8 "Έλεγχος δραστηριοτήτων"
1.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να ορίζει εμπειρογνώμονες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με πολυετή και διεθνή εμπειρία στους τομείς του Διαστήματος ή/και των αεροδιαστημικών συστημάτων, επιφορτισμένους με τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το φορέα. Ο φορέας οφείλει να προβαίνει σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για τη διευκόλυνση επιθεωρήσεων και ελέγχων, ανά πάσα στιγμή, όσον αφορά τις διεξαχθείσες διαστημικές δραστηριότητες.
2.  
  Για την πραγματοποίηση τέτοιων επιθεωρήσεων και ελέγχων σχετικά με τις υπό εξέταση διαστημικές δραστηριότητες, οι εμπειρογνώμονες έχουν πρόσβαση σε κάθε έγγραφο ή υλικό του φορέα, σε επικαιροποιημένες πληροφορίες και δεδομένα που προκύπτουν από τις διαστημικές δραστηριότητες, καθώς και στις εγκαταστάσεις που έχουν, αμέσως ή εμμέσως, παραχωρηθεί για τις διαστημικές δραστηριότητες
3.  
  Οι πληροφορίες, που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή των ελέγχων από τους διορισμένους προς τούτο εμπειρογνώμονες, θεωρούνται εμπιστευτικές
4.  
  Η άρνηση του φορέα να επιτρέψει την πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες συνιστά επαρκή αιτία για την αναστολή ή ανάκληση της άδειας
Άρθρο 9 "Ανάκληση ή αναστολή άδειας"
1.  
  Η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται για ορισμένο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στις εξής περιπτώσεις:
 1. όταν ένας από τους γενικούς ή ειδικούς όρους της άδειας δεν τηρείται,
 2. σε περίπτωση παραβίασης των περί αδειοδότησης διατάξεων,
 3. για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας
2.  
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, πριν από την έκδοση της πράξεως ο φορέας καλείται να παράσχει εξηγήσεις και να προτείνει μέτρα για την άρση της παράβασης ή την αντιμετώπιση της κατάστασης, μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης δεν απαιτείται προηγούμενη ακρόαση.
3.  
  Σε περίπτωση ανάκλησης ή αναστολής της άδειας και κατόπιν έγγραφου αιτήματος του φορέα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να εγκρίνει μέτρα προσωρινής διαχείρισης των υπό εξέλιξη διαστημικών δραστηριοτήτων, προκειμένου να διευκολύνει το φορέα στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. Κάθε αίτημα πρέπει να διατυπώνεται από το φορέα αμελλητί μόλις του κοινοποιείται η απόφαση για ανάκληση ή αναστολή της άδειας.
4.  
  Όταν η άδεια ανακαλείται ή αναστέλλεται μετά την εκτόξευση του διαστημικού αντικειμένου στο Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προσωρινή συνέχιση ή την ασφαλή παύση της διαστημικής δραστηριότητας, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των διαστημικών δραστηριοτήτων, όσο και να διασφαλίσει την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτόν, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να απευθύνει εντολές στο φορέα ή σε τρίτους, να προσφύγει στις υπηρεσίες τρίτων ή να μεταβιβάσει τις διαστημικές δραστηριότητες σε άλλο φορέα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων πτήσης και καθοδήγησης και, εφόσον είναι αναγκαίο, να θέσει εκτός τροχιάς, να απενεργοποιήσει ή να καταστρέψει το διαστημικό αντικείμενο.
5.  
  Οι αποφάσεις ανάκλησης και αναστολής της άδειας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 10 "Μεταβίβαση δραστηριοτήτων"
1.  
  Η μεταβίβαση διαστημικών δραστηριοτήτων επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
2.  
  Η αίτηση για έγκριση της μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων υποβάλλεται από κοινού από τον μεταβιβάζοντα και τον αποδέκτη φορέα
3.  
  Οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης της άδειας εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της έγκρισης μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων
4.  
  Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί με την έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων να επιβάλει πρόσθετους όρους τόσο στον μεταβιβάζοντα όσο και στον αποδέκτη
5.  
  Όταν ο αποδέκτης φορέας δεν εδρεύει ή δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να αρνηθεί την έγκριση μεταβίβασης διαστημικών δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έχει υπογραφεί συμφωνία με το κράτος του αποδέκτη φορέα, η οποία να αποζημιώνει το Ελληνικό Κράτος έναντι κάθε προσφυγής εναντίον του στο πλαίσιο της διεθνούς ευθύνης του ή έναντι κάθε αγωγής για πρόκληση ζημιών
Άρθρο 11 "Διεθνής ευθύνη για ζημίες"
1.  
  Για την κάλυψη της ευθύνης για ζημίες, ο φορέας υποχρεούται να συνάψει ασφάλιση που καλύπτει το ποσό των 60.000.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος, την αξία ή άλλες παραμέτρους λειτουργίας του διαστημικού αντικειμένου με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κατόπιν σχετικής αιτήσεως του φορέα πριν την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5. Αν η διαστημική δραστηριότητα γίνεται προς το δημόσιο συμφέρον, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με απόφασή του, μπορεί να καθορίσει χαμηλότερο ποσό ή να απαλλάξει το φορέα από την υποχρέωση ασφάλισης, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που συνδέονται με τη διαστημική δραστηριότητα. Οι διαστημικές δραστηριότητες γίνονται προς το δημόσιο συμφέρον αν εξυπηρετούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια, την επιστήμη, την έρευνα ή την εκπαίδευση. Η ασφάλιση δεν είναι απαραίτητη εάν το ίδιο το Ελληνικό Κράτος είναι ο φορέας.
2.  
  Όταν το Ελληνικό Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη προς αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙ της Συνθήκης για το Εξωατμοσφαιρικό Διάστημα, τις διατάξεις της Σύμβασης περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης ή του παρόντος, θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης εναντίον του εμπλεκόμενου φορέα μέχρι το ποσό της αποζημίωσης που καθορίζεται στην παράγραφο 3
3.  
  Η εκτίμηση της ζημίας μεταξύ του Κράτους και του φορέα πραγματοποιείται ως εξής:
 1. στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζημία προκαλείται σε τρίτο Κράτος ή σε αλλοδαπούς υπηκόους, η εκτίμηση της ζημίας πραγματοποιείται ανάμεσα στο ελληνικό Κράτος και το Κράτος που εκπροσωπεί το θύμα, σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης.
 2. Ο φορέας ή το πρόσωπο, που έχει οριστεί προς τούτο από αυτόν, μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις ή στις διαδικασίες εκτίμησης ζημίας μεταξύ των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων Κρατών, προκειμένου να υπερασπίσει τα συμφέροντά του,.
 3. στην περίπτωση της παραγράφου 2, όταν η ζημία προκαλείται σε Έλληνες υπηκόους, η εκτίμησή της πραγματοποιείται από Επιτροπή τριών (3) εμπειρογνωμόνων, ένας από τους οποίους ορίζεται από κάθε μέρος και ο τρίτος κατόπιν συμφωνίας των μερών.
 4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να επιβάλει τον εκ των προτέρων ορισμό των εμπειρογνωμόνων ως μια από τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας.
4.  
  Το δικαίωμα προσφυγής του Ελληνικού Κράτους εναντίον άλλου εκτοξεύοντος ή συνεκτοξεύοντος Κράτους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου V της Σύμβασης περί Διεθνούς Διαστημικής Ευθύνης, δεν κωλύει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση προϋπόθεση για ανάληψη δράσης του Ελληνικού Κράτους εναντίον του φορέα
5.  
  Το Ελληνικό Κράτος δικαιούται να προσφύγει εναντίον του ασφαλιστή του φορέα, έως το ποσό που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 3, μπορεί δε να οριστεί συνδικαιούχος στην τυχόν οφειλόμενη ασφαλιστική αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση
6.  
  Ο φορέας υποχρεούται κάθε χρόνο να υποβάλλει αντίγραφο του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με το φορέα είναι σε ισχύ
Άρθρο 12 "Υποχρέωση ενημέρωσης"
1.  
  Ο φορέας οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για κάθε είδους χειρισμό, δυσλειτουργία ή ανωμαλία του διαστημικού αντικειμένου, καθώς και εν γένει απώλεια ελέγχου, η οποία ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα στο έδαφος, αεροπλάνο σε πτήση ή σε άλλα διαστημικά αντικείμενα ή να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία, καθώς και για κάθε μεταβολή στα στοιχεία της αίτησης αδειοδότησης
Άρθρο 13 "Επιστροφή διαστημικού αντικείμενου"
1.  
  Με την επιφύλαξη μέτρων που αφορούν την ασφάλεια και προστασία αγαθών και προσώπων, κάθε διαστημικό αντικείμενο που βρίσκεται ή εντοπίζεται σε ελληνικό έδαφος ή σε τοποθεσία που υπόκειται στη ελληνική δικαιοδοσία, επιστρέφεται αμελλητί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες και ενημερώνουν αμέσως τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, προκειμένου να διευθετήσει την επιστροφή του εν λόγω αντικειμένου στο Κράτος όπου έχει αρχειοθετηθεί, σύμφωνα με τη Συμφωνία για τη Διάσωση Αστροναυτών και την Επιστροφή Διαστημικών Αντικειμένων
2.  
  Όταν απαιτείται έρευνα για την αναγνώριση του Κράτους όπου έχει αρχειοθετηθεί το διαστημικό αντικείμενο ή του Κράτους Εκτόξευσης, λαμβάνεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη του αντικειμένου ή των αντικειμένων που ανευρίσκονται ή εντοπίζονται
3.  
  Όταν το αντικείμενο επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή ή, εφόσον είναι αναγκαίο πριν από την επιστροφή του, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, καθώς και των περιουσιών που υπέστησαν ζημία από το διαστημικό αντικείμενο
Άρθρο 14
1.  
  Κάλυψη εξόδων αίτησης Όταν, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προσφεύγει στις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, το κόστος των υπηρεσιών, καθώς και κάθε έξοδο που αφορά τις εργασίες τους βαρύνει τον αιτούντα φορέα. Αν ο φορέας δεν καλύψει το σχετικό κόστος, η αίτησή του απορρίπτεται, ενώ αν είναι ήδη αδειοδοτημένος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να αναστείλει την άδεια.
Άρθρο 15 "Κυρώσεις"
1.  
  Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, που διεξάγει διαστημικές δραστηριότητες χωρίς άδεια, τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη, καθώς και με χρηματική ποινή από 30.000 έως 300.000 ευρώ.
2.  
  Στις περιπτώσεις όπου το Ελληνικό Κράτος φέρει διεθνή ευθύνη από τις ανωτέρω μη αδειοδοτημένες διαστημικές δραστηριότητες, θεμελιώνεται επιπροσθέτως υπέρ του Ελληνικού Κράτους δικαίωμα αποζημίωσης εναντίον του εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, μέχρι του ποσού της αποζημίωσης που καθορίζεται βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 11
3.  
  Όποιος, κατά το στάδιο υποβολής αίτησης και μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας, κοινοποιεί στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκ προθέσεως εσφαλμένες ή ημιτελείς πληροφορίες για τις σχετικές διαστημικές δραστηριότητες, τιμωρείται με πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
Άρθρο 16 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι διαστημικές δραστηριότητες που είναι ήδη σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί να συνεχιστούν για μια περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αυτή, χωρίς οποιαδήποτε απαίτηση για άδεια. Καμία μεταβίβαση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
2.  
  Ο φορέας εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούται να υποβάλει τα στοιχεία για τις διαστημικές δραστηριότητες, που διεξάγει που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6, στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή, για τις εν εξελίξει δραστηριότητες, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 15. Ο φορέας παρέχει σύμφωνα με τις εκάστοτε ειδικές περιστάσεις τα σχετικά έγγραφα για την επαλήθευση των όρων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5.
3.  
  Διαστημικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε ειδικότερες συμβάσεις ή συμφωνίες με το Ελληνικό Δημόσιο και έχουν λάβει συναφείς άδειες, θεωρούνται ως αδειοδοτημένες και υπόκεινται στις αντίστοιχες υποχρεώσεις και όρους του παρόντος νόμου
Άρθρο 17 "Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων"
1.  
  Στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συνιστάται και τηρείται Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων, όπου καταχωρίζονται τα διαστημικά αντικείμενα που σχετίζονται με αδειοδοτημένες δραστηριότητες, για τα οποία η Ελλάδα είναι, μόνη της ή από κοινού με άλλο Κράτος, το Κράτος Εκτόξευσης, εκτός εάν η καταγραφή πραγματοποιείται από άλλο κράτος ή Διεθνή Οργανισμό, σύμφωνα με τη Σύμβαση για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων
2.  
  Για την καταχώριση διαστημικών αντικειμένων εφαρμόζονται τα εξής:
 1. Ένας μοναδικός εθνικός αριθμός καταχώρισης και καταγραφής αποδίδεται σε κάθε αντικείμενο, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
 2. Καταχωρίζονται οι πληροφορίες του άρθρου ΙV της Σύμβασης για την καταγραφή διαστημικών αντικειμένων, καθώς και αυτές που αναφέρονται στο έντυπο για την καταχώριση διαστημικού αντικειμένου στο Μητρώο του ΟΗΕ
3.  
  Επιπλέον των πληροφοριών που αναγράφονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, καταχωρίζονται εμπιστευτικώς:
 1. ο κατασκευαστής του διαστημικού αντικειμένου,
 2. η εταιρεία εκτόξευσης του διαστημικού αντικειμένου,
 3. ο φορέας και ο ιδιοκτήτης του διαστημικού αντικειμένου,
 4. τα κύρια συστατικά στοιχεία και τα όργανα εντός του διαστημικού αντικειμένου,
 5. τα αρχειοθετήματα της Διεθνούς Ενώσεως Τηλεπικοινωνιών (ΙΤU filings), σύμφωνα με τα οποία λειτουργεί το αντικείμενο,
 6. η άδεια άσκησης διαστημικών δραστηριοτήτων που έχει χορηγηθεί στο φορέα με τη σχετική τεκμηρίωση
4.  
  Ο φορέας γνωστοποιεί αμέσως στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης τις πληροφορίες των περιπτώσεων β΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στοιχείων, πραγματοποιείται συμπληρωματική εγγραφή, με την ευθύνη του φορέα εντός τριάντα(30) ημερών από την ημέρα που αυτός έλαβε γνώση της μεταβολής. Αν ο φορέας δεν γνωστοποιήσει τις μεταβολές μέσα στην προθεσμία που έχει ταχθεί, η άδεια μπορεί να ανακληθεί ή ανασταλεί.
5.  
  Η καταχώριση πραγματοποιείται μετά το χρόνο εκτόξευσης του διαστημικού αντικειμένου και κατόπιν της έγγραφης ενημέρωσης του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης από το φορέα για το χρόνο εκτόξευσης, την εκτόξευση και τη λειτουργία του διαστημικού αντικειμένου και εφόσον συντρέχουν οι όροι της άδειας
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καταχωρίζονται στο Μητρώο και τα διαστημικά αντικείμενα που αφορούν διαστημικές δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 18 "Σύσταση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.»"
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.», στο εξής η «Εταιρεία». Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία της Εταιρείας αποδίδεται στα αγγλικά ως «ΗΕLLΕΝΙC SΡΑCΕ ΑGΕΝCΥ S.Α.». Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, με απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος δήμος της χώρας.
2.  
  Η Εταιρεία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως ισχύει, και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 76), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς.
3.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 και μπορεί να τροποποιηθεί ή παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό
4.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι:
 1. Η διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων,
 2. η συνεργασία, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστημικά θέματα και προγράμματα,
 3. η προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και προγράμματα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς του Διαστήματος, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο,
 4. η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ και δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο,
 5. η συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
 6. η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος, καθώς και η σχεδίαση και η συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών,
 7. η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών,
 8. η πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
 9. η παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δημοσίου στο Διάστημα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων
5.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, το οποίο διαιρείται σε εξήντα (60) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο. Το Ελληνικό Δημόσιο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών ή από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτούς.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό της Εταιρείας, ως και οι διατάξεις που ρυθμίζονται κατά περιεχόμενο και από τις διατάξεις του παρόντος, μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η Εταιρεία μπορεί να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και υποκαταστήματα, καθώς και να συνεργάζεται με ελληνικές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Διαστήματος είτε κοινοπρακτώντας μαζί τους είτε συμμετέχοντας ως συνέταιρος ή μέτοχος σε αυτές είτε ιδρύοντας μαζί τους νέες εταιρείες ή εταιρείες συμμετοχών που θα επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7.  
  Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:
 1. την εκμετάλλευση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των διαστημικών αντικειμένων, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στην Εταιρεία από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και συμβάσεων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραματικής ή εμπορικής δραστηριότητας,
 2. χορηγίες, έσοδα και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, εταιρείες, φορείς πάσης φύσεως, Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς,
 3. την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης επιστημονικών - ερευνητικών έργων και μελετών,
 4. δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, εισπράξεις από τόκους καταθέσεων, προσόδους από την εκμετάλλευση της περιουσίας του και λοιπά πάσης φύσεως έσοδα από νόμιμες πηγές,
 5. χορηγίες από ιδιώτες, ιδρύματα και εταιρείες
8.  
  Οι πόροι της Εταιρείας κατατίθενται σε λογαριασμό όψεως που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα στην ημεδαπή και κινείται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ανάληψη, διάθεση ή πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης από τον εταιρικό λογαριασμό κάτω από ένα προκαθορισμένο ποσό, που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό, και για καθημερινές λειτουργικές δαπάνες, γίνεται με εντολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας ή προσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν.
9.  
  Μέρος του θετικού αποτελέσματος, έσοδα μείον έξοδα, της οικονομικής διαχείρισης κάθε χρήσης της Εταιρείας αποδίδεται στον τακτικό προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών καθορίζονται το αποδιδόμενο ποσοστό, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η Εταιρεία μπορεί να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή από τον τακτικό προϋπολογισμό για την πραγματοποίηση του σκοπού της. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων των στρατιωτικών εφαρμογών και των θεμάτων εθνικής ασφαλείας.
11.  
  Ως προς τα διαστημικά προγράμματα και τις διαστημικές εφαρμογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί διοικητική και επιχειρησιακή αυτονομία σε σχέση με την Εταιρεία, δύναται δε να συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον συζητείται θέμα που άπτεται της εθνικής άμυνας και ασφάλειας
Άρθρο 19 "Όργανα της Εταιρείας"
1.  
  Τα όργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του. Μέχρι τη συγκρότηση, οργάνωση και στελέχωση της Εταιρείας με το απαραίτητο προσωπικό που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του καταστατικού, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή του διορίζει το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και ρυθμίζει τα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του.
2.  
  Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για κάθε θέμα που προβλέπεται στο καταστατικό και στις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος, οι αρμοδιότητες των οποίων, ο τρόπος και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται και εξειδικεύονται από το καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται των Διευθύνσεων της Εταιρείας και λαμβάνει τις αναγκαίες εκτελεστικές αποφάσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο καταστατικό της Εταιρείας.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι:
 1. Πρόεδρο,
 2. Διευθύνοντα Σύμβουλο,
 3. δύο μέλη, που υποδεικνύονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
 4. ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών,
 5. ένα μέλος, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
 6. ένα μέλος, που υποδεικνύεται ως εκπρόσωπος εκ των εργαζομένων.
 7. Σε περίπτωση που δεν προταθούν από τους ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης υποδεικνύει τα σχετικά μέλη του Δ.Σ. κατά την κρίση του.
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία, είναι δε υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό ιδιαίτερων ζητημάτων σε εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του Διαστήματος, οι οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της Εταιρείας και οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται, η δε αμοιβή αυτών προσδιορίζεται με την ανωτέρω απόφαση.
6.  
  Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται και διορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διάστημα πέντε (5) ετών ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Οικονομικών. Με την προκήρυξη της θέσης καθορίζεται και η διαδικασία της επιλογής, εξειδικεύονται τα αναγκαία προσόντα, οι όροι απασχόλησης και οι προϋποθέσεις διορισμού, μπορεί δε να ορίζεται ότι απαιτούνται και προσόντα πλέον των ανωτέρω. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Προέδρου είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, πολυετής και διεθνής εμπειρία στον τομέα του Διαστήματος, εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, ενώ η καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι επιθυμητή. Τα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μεταπτυχιακό κατά προτίμηση σε συναφές αντικείμενο, τουλάχιστον πενταετής εμπειρία τόσο στον τομέα του Διαστήματος όσο και σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, καθώς και άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, ενώ η πολύ καλή γνώση και άλλων γλωσσών είναι επιθυμητή.
7.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγνωσμένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα ειδικότερα προσόντα και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται με το καταστατικό της Εταιρείας.
Άρθρο 20 "Εσωτερικοί κανονισμοί"
1.  
  Με κανονισμούς, που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005, ρυθμίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας, ασφάλειας και διαβάθμισης προσωπικού, προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτων πληροφοριών, καθώς και ελέγχου της Εταιρείας. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών προϊόντων, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων έργων, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακίνητων πραγμάτων, μισθώσεων ακινήτων, εκμισθώσεων και παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
2.  
  Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται ιδίως η οργάνωση, η λειτουργία, διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Εταιρείας, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της Εταιρείας, ο αριθμός των ειδικών επιστημόνων, καθώς και ο αριθμός των θέσεων νομικού συμβούλου, δικηγόρων και ειδικών νομικών συνεργατών, οι οποίοι συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής, τα αναγκαία προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα
Άρθρο 21 "Θέματα προσωπικού"
1.  
  Η Εταιρεία προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Εταιρεία, μπορεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων να προσλαμβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δημόσιου, κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.
2.  
  Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, να αποσπώνται στην Εταιρεία, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απόσπαση, εκτός από μισθολογικά θέματα για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης της Εταιρείας μπορεί να καλυφθούν προσωρινώς και με μετακίνηση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων υφιστάμενου εξειδικευμένου προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προς την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι εργασίας που θα διέπουν την προσωρινή άσκηση καθηκόντων αυτού του προσωπικού μέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησης και στελέχωσης της Εταιρείας, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Για την κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας, επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς, που εποπτεύονται από το Δημόσιο σύμφωνα με το ν. 4440/2016.
Άρθρο 22 "Προνόμια - φορολογικές απαλλαγές"
1.  
  Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου. Επίσης, απαλλάσσεται από την καταβολή δασμών, άμεσων ή έμμεσων φόρων, πλην του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και του Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων, εισφορών υπέρ τρίτων και τελών οποιασδήποτε φύσης για τον εισαγόμενο από αυτήν εξοπλισμό που προορίζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά τη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος προς την Εταιρεία ή από την Εταιρεία προς θυγατρικές της, καθώς και η μεταγραφή των πράξεων ή συμφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονομιών, όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. Ειδικά για το φόρο εισοδήματος, η Εταιρεία απαλλάσσεται αυτού, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν στρατιωτικές εφαρμογές και των θεμάτων εθνικής ασφαλείας.
Άρθρο 23 "Λύση - εκκαθάριση"
1.  
  Σε περίπτωση λύσης της Εταιρείας, η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρείες. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, υλικά και άυλα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λύση της Εταιρείας.
Άρθρο 24 "Θέματα ελέγχου, εποπτείας και διαφάνειας"
1.  
  Ο διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος, καθώς και η εποπτεία της Εταιρείας ασκούνται σύμφωνα με το καταστατικό και το ν. 3429/2005.
2.  
  Η Εταιρεία υποβάλλει εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αναφορά επιτευχθέντων στόχων και προβλέψεων για το επόμενο έτος, καθώς και το επικαιροποιημένο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιό της. Η πρώτη αναφορά παραδίδεται μετά την ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους από τη λειτουργία της Εταιρείας.
3.  
  Η πρόταση για τη διαστημική στρατηγική και το κυλιόμενο σχέδιο δράσης υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
4.  
  Η Εταιρεία υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν τη λειτουργία της ή κάθε άλλη σχετική πληροφορία, ύστερα από αίτημα του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
5.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να προσκληθεί σε επιτροπές ενώπιον της Βουλής για να τις ενημερώσει για κάθε σχετικό θέμα στον τομέα του Διαστήματος, με την επιφύλαξη των θεμάτων εθνικής ασφαλείας κατά τη διαχείριση στρατιωτικών εφαρμογών και διαστημικών πόρων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25 "Διατάξεις περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης κ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) τροποποιείται ως εξής: Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή οδηγιών της Ε.Ε., στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στη χρήση του διαδικτύου, στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους φορείς του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού.
2.  
  Στο άρθρο 5 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συγκροτείται Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που εντάσσονται στο πεδίο του Διαστήματος και στη χάραξη της εθνικής διαστημικής πολιτικής. Στο ως άνω Συμβούλιο καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, καθώς και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι Υπουργείων, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στο Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκπρόσωποι από την ΕΕΤΤ, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την ελληνική διαστημική βιομηχανία, κατά περίπτωση δε επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με το διαστημικό τομέα. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οι συνεδριάσεις θα λαμβάνουν χώρα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα και τους εκάστοτε συμμετέχοντες, σύμφωνα με το επίπεδο εμπιστευτικότητας που απαιτείται.
3.  
  Μετά το πρώτο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Η ΕΕΤΤ με απόφασή της καθορίζει τον αριθμό των απασχολούμενων φοιτητών που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10) ανά εξάμηνο, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων αυτής, και το ύψος της αμοιβής τους η οποία επιβαρύνει την ΕΕΤΤ και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανώτατη αμοιβή για πρακτική άσκηση φοιτητών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
4.  
  Στο έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012, το χωρίο μετά τη φράση «η χρηματοδότηση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και η επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών» αντικαθίσταται ως εξής: και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
5.  
  Το εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) τροποποιείται ως εξής: Στην περίπτωση φυσικών προσώπων συνδρομητών συνδέσεων προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, εφόσον πρόκειται για τον ίδιο ταυτοποιημένο συνδρομητή, επιτρέπεται η ενεργοποίηση έως και είκοσι (20) καρτών ταυτότητας συνδρομητή (SΙΜ, USΙΜ ή άλλη αντίστοιχη) προπληρωμένου χρόνου ομιλίας από έναν και μόνο πάροχο εξ αυτών που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά Στην περίπτωση αυτή ο αιτών συνδέσεως προπληρωμένου χρόνου ομιλίας υποχρεούται στην κατάθεση υπεύθυνης δηλώσεως προς τον πάροχο ως προς τον αριθμό των συνδέσεων που διατηρεί, καθώς και ως προς την κατοχή ή μη αντίστοιχων καρτών άλλου παρόχου.
6.  
  Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) άρχεται από 1.6.2018, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Άρθρο 26 "Διατάξεις περί ταχυδρομείων"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: 3 Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από γνώμη της Αρχής Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθορίζεται ο τύπος των ειδικών μηχανημάτων με τα οποία θα διενεργείται ο έλεγχος του περιεχομένου των προς αποστολή αντικειμένων, η διαδικασία ελέγχου, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και τη διασφάλιση του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) τροποποιείται ως εξής: Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και οι σχετικές κυρώσεις που τους επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Άρθρο 27 "Παιδικές κατασκηνώσεις"
1.  
  Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων ηλικίας 4-16 ετών του προσωπικού του σε παιδικές κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης με απόφασή του καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας κάλυψης αυτών των δαπανών.
Άρθρο 28 "Εκχώρηση δορυφορικής χωρητικότητας και διαχείριση διαστημικών θεμάτων"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκχωρείται δορυφορική χωρητικότητα στην ΕΡΤ Α.Ε. για την ευρυεκπομπή προγραμμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με εύλογο αντάλλαγμα, όπως καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εκχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, δορυφορική χωρητικότητα στην ΕΡΤ Α.Ε. για την ευρυεκπομπή προγραμμάτων μη εμπορικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημοσίου σκοπού παροχής δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας και ιδίως για τη διασφάλιση ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου και του απόδημου ελληνισμού σε πολιτιστικά, πολιτικά, κοινοβουλευτικά και κοινωνικά θέματα και την απρόσκοπτη κάλυψη και λήψη ραδιοτηλεοπτικού σήματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης παραχωρούνται για δημόσιους, ερευνητικούς ή πειραματικούς σκοπούς δικαιώματα χρήσης ή εκμετάλλευσης επί διαστημικών πόρων και αντικειμένων του Ελληνικού Δημοσίου
4.  
  Στο άρθρο 31 του ν. 4070/2012 (Α΄82), προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
  Από δημοσίευσης του παρόντος οι κάθε είδους εισφορές ή συνδρομές της χώρας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (Εurοpean Space Αgency - ΕSΑ) καταβάλλονται και διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κάθε δε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης, υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα της ΕSΑ, η επεξεργασία θεμάτων ως προς τη συμμετοχή στα έργα και στις δραστηριότητες της ΕSΑ, η κατανομή των εθνικών πόρων, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει κάθε συναφές ζήτημα για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον καθορισμό των ενεργειών και δράσεων που συναρτώνται με τη συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα, ως και κάθε σχετική με τα ως άνω διαδικασία ή δραστηριότητα. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών ή συνδρομών της Ελλάδας και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες της ΕSΑ.
Άρθρο 29
1.  
  Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄240), όπως ισχύουν, η φράση «για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».
Άρθρο 30 "Ρύθμιση επιμέρους θεμάτων του Μητρώου Πολιτών"
1.  
  Στην παρ. 4 του άρθρου 116 του ν. 4483/2017 (Α΄107) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Με την απόφαση αυτή καθορίζεται επίσης και η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του συστήματος.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 προστίθενται εδάφια ως εξής: Κατά το χρονικό διάστημα μετάπτωσης των δεδομένων στο Μητρώο Πολιτών, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα οι ληξιαρχικές πράξεις χορηγούνται χειρόγραφα από τα αρμόδια Ληξιαρχεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται από την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 116 του παρόντος Μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των δεδομένων και την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών, οι εν λόγω χειρόγραφες Ληξιαρχικές Πράξεις εντάσσονται κατά προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό σύστημα.
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται Επιτροπή αρμόδια για την έκδοση πράξης, με την οποία διαπιστώνεται η τήρηση των διαδικασιών ορθής μετάπτωσης των δεδομένων των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων στο νέο σύστημα, η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος, η ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας του συστήματος και η ανάθεση των προβλεπόμενων σε αυτή ρόλων, ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
Άρθρο 31 "Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε."
1.  
  Οι προθεσμίες του άρθρου 24 του ν. 3377/2005 (Α΄202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3734/2009 (Α΄8), την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 (Α΄287) και το άρθρο 9 του άρθρου πρώτου του ν. 4366/2016 (Α΄18), παρατείνονται ως εξής:.
 1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 1 παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019 για όλες τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 2. Η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας της παραγράφου 2 για μονάδες, στις οποίες η αρχική αυτοτελής Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί από τις 24.1.2002 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και βρίσκονται σε λειτουργία κατά την ως άνω ημερομηνία, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019.
 3. Η προθεσμία της παραγράφου 3 παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019.
2.  
  Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και σε όσα Αιολικά Πάρκα έχουν μεταβιβαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί η αίτηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3377/2005.
3.  
 1. Καταργείται η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου Α της παρ.
 2. ΙΙ του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
 3. Δ6/Φ1/ οικ.8295/19.4.1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄385).
 4. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Γ΄ της παραγράφου ΙΙ του ίδιου άρθρου διαγράφεται ο αριθμός «6,» από την εντός παρένθεσης φράση «(1, 5, 6, 9 και 10)»
Άρθρο 32 "Τροποποίηση του ν. 4399/2016 (Α΄ 117)"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α΄117), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4479/2017 (Α΄94) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 1. α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο 33 "Παρατάσεις προθεσμιών"
1.  
  Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και την παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής: Μέχρι τις 31.12.2018 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄204). .
2.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4456/2017 (Α΄ 24), αντικαθίσταται ως εξής:
  Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2018.
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄208) τροποποιείται ως εξής: 4 Έως την πλήρωση του 60% των οργανικών θέσεων του συνιστώμενου Υπουργείου και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2018, οι μεταφερόμενες με τις παραγράφους 1 και 2 υπηρεσιακές μονάδες εξακολουθούν να εξυπηρετούνται για υπηρεσιακά, διοικητικά και θέματα πληροφοριακής υποστήριξης από τις αρμόδιες μέχρι την έκδοση του παρόντος υπηρεσίες.
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 51 του π.δ. 122/2017 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:
  Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών μέχρι τις 31.12.2018.
Άρθρο 34
1.  
  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ΣΤ΄ και Ι΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄74) παρατείνονται μέχρι τις 30 Μαρτίου του έτους 2018.
2.  
  Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2018.
Άρθρο 35
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4487/2017 (Α΄116) η ημερομηνία «31.12.2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.1.2018».
Άρθρο 36 "Σύσταση ειδικού λογαριασμού για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος"
1.  
  Με την προϋπόθεση να πραγματοποιηθεί η μεταφορά εντός του 2017 στον ειδικό λογαριασμό της παραγράφου 2, διατίθεται ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ως εφάπαξ ειδικό βοήθημα, για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, όπως αυτά θα προσδιοριστούν στην κοινή απόφαση της παραγράφου 3, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών τους αναγκών.
2.  
  Για το σκοπό αυτόν, συστήνεται ειδικός λογαριασμός επανασύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος με διαχειριστή τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), προκειμένου να μεταφερθεί το ως άνω ποσό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2017
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι δικαιούχοι, τα κριτήρια, το ύψος και η κατανομή του ποσού του ειδικού βοηθήματος, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 37
1.  
  Παράταση έναρξης εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄121) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) αντικαθίσταται ως εξής: η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2018. .
Άρθρο 38 "Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 (Α΄121)"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: Για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48 παρ. 1 περίπτωση γ΄ του κ.ν. 2190/1920 και μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019, στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των Α.Α.Ε., συνυπολογίζεται κατ’ εξαίρεση και η πλασματική αξία των αθλητών της, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ανά χρήση και εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της, από πενταμελή επιτροπή με θητεία διάρκειας δύο (2) ετών, συγκροτούμενη με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 2725/1999 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) έτη.
Άρθρο 39 "Έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής"
1.  
  Η έναρξη εφαρμογής του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2018.
Άρθρο 40 "Επικουρικό Προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α΄256) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Η πρόσληψη προσωπικού θα πραγματοποιείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης του ενός (1) έτους και μικρότερης των έξι (6) μηνών Το ακριβές χρονικό διάστημα της απασχόλησης ορίζεται στη σύμβαση που καταρτίζεται Οι συμβάσεις εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
2.  
  Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2018 η θητεία του επικουρικού προσωπικού της παρ.1 του άρθρου τρίτου του ν. 4211/2013 (Α΄256) που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία με ειδικότητες για τις οποίες υφίστανται υπηρεσιακές ανάγκες. Για την παράταση τηρείται η σειρά προτεραιότητας των καταρτισθέντων καταλόγων επικουρικού προσωπικού των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών, δυνάμει των οποίων το προσωπικό προσλήφθηκε αρχικά. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται αναδρομικά από 28.11.2017.
Άρθρο 41 "Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής σε ρύθμιση λόγω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας"
1.  
  Η προθεσμία του άρθρου 52 παρ. 3 του ν. 4483/2017 (Α΄107) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2018, στις περιπτώσεις δήμων που είτε τελούσαν κατά την έναρξη την προθεσμίας είτε κηρύχθηκαν μέχρι τη λήξη αυτής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3013/2002 (Α΄ 102).
Άρθρο 42 "Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ"
1.  
  Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄129) και εν συνεχεία η παράγραγος 3 αυτού αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου ένατου του ν. 4393/2016 (Α΄106), παρατείνεται έως τις 31.12.2018. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου οι αρμοδιότητες των φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 και θα μεταβιβάζονταν μετά τις 31.12.2017 στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΕΣ) του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθούν να ασκούνται από τους ανωτέρω φορείς.
Άρθρο 43 "Παράταση της προθεσμίας συγχώνευσης των ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ"
1.  
  Το προβλεπόμενο, στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2018. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2018.
Άρθρο 44
1.  
  Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής υποστήριξης Ο.Τ.Α. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του ν. 4147/2013 (Α΄98) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (31.12.2012), η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4257/2014 (Α΄93) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4445/2016 (Α΄236), το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται ως εξής: 2 Χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των οριζομένων στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 (Α΄87), για τις οποίες παρέχεται κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 1.1.2019 Μέχρι τότε συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση της προβλεπόμενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής προθεσμίας.
Άρθρο 45
1.  
  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από προσωρινούς μειοδότες Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄159) η φράση «μέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.2.2018». Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 η φράση «έως τις 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «έως τις 28.2.2018».
Άρθρο 46 "Ρύθμιση θεμάτων παλιννοστούντων ομογενών"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 (Α΄ 24) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια των πάσης φύσεως ενισχύσεων, το ύψος των δανείων, των επιδοτήσεων, των δωρεάν επιχορηγήσεων και των λοιπών απαλλαγών για την ενοικίαση, κατασκευή ή αγορά κατοικίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, κλιμακώνονται δε ανάλογα με τη Ζώνη του άρθρου 4 που βρίσκεται η κατοικία. .
2.  
  Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης του άρθρου 3 του ν. 2790/2000 που έχουν χορηγηθεί σε παλιννοστούντες ομογενείς, των οποίων η ιθαγένεια έχει ανακληθεί, δεν αναζητούνται, εφόσον εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/2000 και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αίτησή τους θα γίνει δεκτή και θα αποκτήσουν εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια. Κατά την εξέταση της ως άνω αίτησής τους, δεν λαμβάνει χώρα η διαδικασία της συνέντευξης των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 2790/2000. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες απέλασης των ως άνω παλιννοστούντων ομογενών λόγω της ανάκλησης της ιθαγένειάς τους αναστέλλονται μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ανωτέρω αίτησής τους.
Άρθρο 47
1.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για τα Υπουργεία και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Άρθρο 48
1.  
  Οι προθεσμίες της παρ. 20 του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 (Α΄16), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4447/2016 (Α΄241), παρατείνονται μέχρι 28.2.2018.
Άρθρο 49 "Παρατάσεις προθεσμιών"
1.  
  Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. Α.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 4286/2014 (Α΄194) αντικαθίστανται ως εξής: 3 Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), ως αυτοδιοικούμενο Ν.Π.Δ.Δ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) και της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 (Α΄ 148), λειτουργεί από 1η Ιανουάριου 2019 με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια Οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ., καθώς και οι κάθε φύσης λειτουργικές της δαπάνες εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και να εκκαθαρίζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αυτού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 Από την 1η Ιανουάριου 2019 η μισθοδοσία του προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ. καταβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) και του π.δ. 412/1998 (Α΄288).
2.  
 1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αναστέλλεται έως τις 31.12.2018.
 2. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2019.
 3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:
3.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 (Α΄74), η φράση «της 31ης Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση «της 31ης Μαΐου 2018».
4.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4368/2016 (Α΄21) αντικαθίσταται ως εξής: 4 Σε θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., που προκηρύσσονται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης. .
5.  
  Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄της παρ. 7 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄21) αντικαθίσταται ως εξής: Έως 30.6.2018 τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τα στρατιωτικά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος, τα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. και οι λοιπές δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και τα ιδιωτικά φαρμακεία (αποκλειστικά για την παροχή φαρμάκων προς ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) εξαιρούνται της διαδικασίας εκκαθάρισης και εντάσσονται σε αυτή από 1.7.2018. .
6.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4486/2017 (Α΄115) αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 50 "Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητών Σ.Ε.Υ.Υ.Π."
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 (Α΄131) αντικαθίσταται ως εξής:
  Η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. γίνεται για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης πριν από τη λήξη της, χωρίς αίτηση του Επιθεωρητή, μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, όπως η ακαταλληλότητα ή η αδυναμία εκπλήρωσης των καθηκόντων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή. Η πλήρωση θέσης Επιθεωρητή ή Βοηθού Επιθεωρητή Σ.Ε.Υ.Υ.Π., μετά από δημόσια πρόσκληση σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους, από το ίδιο πρόσωπο που υπηρετούσε κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα, λογίζεται ως ανανέωση της απόσπασής του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π., από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και από Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών η απόσπαση των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Για την ανανέωση της απόσπασης των Επιθεωρητών και των Βοηθών Επιθεωρητών δημοσιεύεται πρόσκληση από τον Γενικό Επιθεωρητή της Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη της τριετούς απόσπασης ή της ανανέωσης της απόσπασης. Οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές υποβάλλουν αίτηση μέσα σε προθεσμία που ορίζεται στην πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Η επιτροπή αξιολογεί με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, την ικανότητα και αποδοτικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, την αναγκαιότητα παραμονής των Επιθεωρητών ή Βοηθών Επιθεωρητών βάσει των εκκρεμών ελέγχων ή δικογραφιών και υποβάλει στον Υπουργό Υγείας αιτιολογημένο πρακτικό αξιολόγησης με εισήγηση για τα πρόσωπα για τα οποία προτείνεται η ανανέωση της θητείας τους. Η απόσπαση των Επιθεωρητών και Βοηθών Επιθεωρητών του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. παρατείνεται αυτοδίκαια από τη λήξη της έως ότου είτε ανανεωθεί είτε η θέση τους πληρωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η αυτοδίκαιη παράταση της απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου δεν υπολογίζεται στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους.
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. που επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους, υποβάλλουν αίτηση έως τη λήξη της απόσπασης, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση πρόσκλησης από τον Γενικό Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001.
Άρθρο 51 "Τροποποίηση του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987 (Α΄166)"
1.  
  Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του π.δ. 370/1987 (Α΄166) αναριθμείται από το εσφαλμένο 3 στο ορθό 4 και αντικαθίσταται ως εξής:
  Το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Πυροσβέστη μέχρι το βαθμό του Πυραγού Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, που καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας της παραγράφου 2, δύναται να αιτηθεί την παραμονή στην ενεργό υπηρεσία έως δύο (2) επιπλέον έτη μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, με αίτηση που υποβάλλεται τρεις (3) μήνες πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και εξετάζεται από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Η αίτηση ανανεώνεται κατ’ έτος με ανώτατο όριο τα δύο (2) έτη.
2.  
  Στο άρθρο 4 του π.δ. 370/1987 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
  Όσοι από τους Πυρονόμους και Αρχιπυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, δήλωση, που δεν ανακαλείται, περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος για ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ότι το 60ό έτος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους. Οι ενδιαφερόμενοι παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για κάθε έτος, ύστερα από κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο συνεκτιμά κυρίως την πειθαρχία τους, την εν γένει κατάσταση της υγείας τους και την απόδοσή τους, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους ατομικούς τους φακέλους. Οι ανωτέρω κατά την αποστρατεία τους ή την απόλυσή τους, οποτεδήποτε, κρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 343/1969 (Α΄238) και του ν.δ. 974/1971 (Α΄189), λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν θίγονται οι ρυθμίσεις του ν. 3865/2010 (Α΄120), όπως ισχύει, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Άρθρο 52
1.  
  Η διάρκεια της διάθεσης και απόσπασης του προσωπικού που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 81 του ν. 3655/2008 (Α΄58) παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της μέχρι τις 31.12.2018. Από 1.1.2019 η διάθεση και απόσπαση του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου δύναται να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 53
1.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), οι συμβάσεις «Παροχής Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου (S.L.Α.) Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας του ΟΠΣ-τ.ΙΚΑ, των παρεχόμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς, καθώς και παροχή υπηρεσιών συναφών έργων» και οι συμβάσεις «Παροχής Υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού Εφαρμογών του ΟΠΣ-τ.ΙΚΑ και των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» δύνανται να παραταθούν μέχρι 31.12.2018. Μέχρι τις 31.12.2018 προκηρύσσονται διαγωνισμοί για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου λύονται αυτοδικαίως και πριν το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται σε αυτό, την ημέρα που εκδίδεται η απόφαση κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης του ιδίου αντικειμένου στο πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών του δεύτερου εδαφίου.
Άρθρο 54
1.  
  Στο άρθρο 9 του ν. 3649/2008 (Α΄39) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής: 9 Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές μπορούν με απόφασή τους, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους και να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις ή έγγραφα της αρμοδιότητάς τους. 10 Οι αποφάσεις των παραγράφων 8 και 9 δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26), εφαρμόζεται και στους πολιτικούς υπαλλήλους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.). Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος, καταργείται.
3.  
  Οι υπάλληλοι της Ε.Υ.Π., που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να επανέλθουν στην υπηρεσία με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η αίτηση μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Πολιτικών Υπαλλήλων της Ε.Υ.Π., με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών. Η επαναφορά στην υπηρεσία, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Το χρονικό διάστημα από την αυτοδίκαιη απόλυση μέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν συνιστά χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι, που επανέρχονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας διάταξης, λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
Άρθρο 55 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4067/2012 (Α΄79)"
1.  
  Προστίθεται νέα παράγραφος 1α μετά την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012, ως εξής: 1 1 Από 1.1.2018, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης της παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κατά τις διατάξεις των άρθρων 55 επ. του ν. 4001/2011 (Α΄179), για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται αντάλλαγμα Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (αντάλλαγμα ΥΚΩ), το οποίο, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, υπολογίζεται σύμφωνα με τις μοναδιαίες χρεώσεις του παρακάτω πίνακα Σε περίπτωση που η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης ΧΤ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το συγκαταβάλλουν στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν, όπως η κατανάλωση αυτή προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου, καθώς και οι αυτοπρομηθευόμενοι πελάτες. Ο προσδιορισμός της κατανάλωσης κάθε καταναλωτή γίνεται στη βάση της συνολικής κατανάλωσης, ανεξάρτητα από την προέλευση της ενέργειας αυτής, ήτοι από το δίκτυο ή από μονάδες του καταναλωτή - αυτοπαραγωγού. Το αντάλλαγμα ΥΚΩ αποδίδεται σύμφωνα με τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης από τους προμηθευτές και τους αυτοπρομηθευόμενους πελάτες στον ειδικό λογαριασμό ΥΚΩ που τηρείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. Από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή εξ ολοκλήρου αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τις παρεχόμενες από αυτούς Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Σε περίπτωση ελλείμματος ή πλεονάσματος του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι μοναδιαίες χρεώσεις του ανταλλάγματος ΥΚΩ της παραγράφου 1α αναπροσαρμόζονται, στο πλαίσιο παρακολούθησης του ειδικού λογαριασμού, μετά από εισήγηση της ΡΑΕ, η οποία λαμβάνει υπόψη τυχόν σωρευτικά ελλείμματα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011, εκτιμήσεις του ύψους των ανταλλαγμάτων ΥΚΩ για την επόμενη τριετία, καθώς και τυχόν κάλυψη του κόστους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με το επόμενο εδάφιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, πλήρως ή μερικώς, το κόστος παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, με αντίστοιχη πίστωση ως εισροή του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που τηρεί ο αρμόδιος διαχειριστής, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.
Άρθρο 56 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται η φράση: «κατόπιν προηγούμενης εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.».
2.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται η φράση: «κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια.».
3.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής και Λειτουργός στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, καθώς και οι Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου τηρούν ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Ειδικότερα, ο ειδικός λογαριασμός που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποδιαιρείται στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (ΔΣ) και στον ειδικό λογαριασμό για τις ΥΚΩ στην αγορά των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Στον ειδικό διαχειριστικό λογαριασμό ΥΚΩ χρεώνονται ως εκροές τα ανταλλάγματα που παρέχονται στους υπόχρεους παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας και πιστώνονται ως εισροές.α) τα έσοδα από τις σχετικές χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες συμπεριλαμβανομένων των Αυτοπαραγωγών, τα οποία συλλέγονται και αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, β) τυχόν άλλα έσοδα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Οι χρεώσεις ΥΚΩ αποδίδονται από τους Προμηθευτές και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ή τους Διαχειριστές Συστημάτων και Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου ανεξαρτήτως της είσπραξης των κονδυλίων αυτών από τους Πελάτες τους. Ο μηχανισμός ανάκτησης των χρεώσεων αυτών και απόδοσης του οφειλόμενου ανταλλάγματος, καθώς και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του μηχανισμού αυτού και τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών, καθορίζονται στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης για μεν το Φυσικό Αέριο στον Κώδικα Διαχείρισης του άρθρου 69, για δε την ηλεκτρική ενέργεια στους Κώδικες Διαχείρισης των άρθρων 120, 128 και 130. Προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 56 αποτελεί η τήρηση χωριστών λογαριασμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9.
4.  
  Στο άρθρο 55 του ν. 4001/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:
  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού των ΥΚΩ, αν στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, καθώς και εκάστου ημερολογιακού έτους το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα των σχετικών λογαριασμών που παρακολουθεί διακριτά σε επίπεδο ΔΣ και ΜΔΝ δεν είναι ισοσκελισμένο και διαπιστώνεται έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού, η απόδοση των οφειλομένων στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
5.  
  Η περίπτωση ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην αγορά του Διασυνδέδεμένου Συστήματος τον οποίο τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 8 του άρθρου 55 του παρόντος και του άρθρου 36 του ν. 4067/2012.
6.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθενται περιπτώσεις ιη΄ και ιθ΄ ως εξής: 1 Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι εκατέρωθεν υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώδικα αναφορικά με τις ΥΚΩ. 2 Οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται προς τους ως άνω Προμηθευτές και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες σε περίπτωση μη προσήκουσας καταβολής από αυτούς των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
7.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.
Άρθρο 57 "Υποκατάσταση διαχείρισης ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ"
1.  
  Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται από 1.1.2018 αυτοδικαίως και ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4001/2011 και καθίσταται από την ημερομηνία αυτή μοναδικός διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια. Η υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο, δεν υπόκειται σε κανένα φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των περί Φ.Π.Α. ισχυουσών διατάξεων του ν. 2859/2000 (Α΄248).
2.  
  Οι εκκρεμείς δίκες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι οποίες αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα οποία, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, υποκαθίσταται η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους της.
3.  
  Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. απαλλάσσεται από 1.1.2018 από οποιαδήποτε τυχόν υποχρέωσή της έναντι τρίτου, περιλαμβανομένου και του Δημοσίου, που απορρέει από τη διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, στην οποία υποκαθίσταται κατά το παρόν άρθρο η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
4.  
  Από την κατά τα ανωτέρω υποκατάσταση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη θέση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και απαλλαγή της τελευταίας, ρητά εξαιρούνται οι κάθε είδους φορολογικές υποχρεώσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή ανάγονται στο χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2017 και τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω παραβίασης του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση του Λογαριασμού ΥΚΩ που έλαβε χώρα μέχρι την 1.1.2018, υποχρεώσεις για τις οποίες η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει μοναδική υπόχρεη και τυχόν σχετικές δίκες διεξάγονται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
5.  
  Οι λογιστικοποιημένες κατά την 1.1.2018 απαιτήσεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που απορρέουν από τη διαχείριση του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ, μεταφέρονται στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με πίστωση της απαίτησης της δεύτερης έναντι την πρώτης.
6.  
  Κανένα περιουσιακό στοιχείο και καμία απαίτηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. δεν μπορεί να κατασχεθεί, συντηρητικά ή αναγκαστικά, ή να αποτελέσει εν γένει αντικείμενο οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης ή μεσεγγύησης ή αντικείμενο υποχρέωσης παρακατάθεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στην αγορά του ΔΣ όσο και στην αγορά των ΜΔΝ λόγω οφειλομένου προς αυτούς ανταλλάγματος ΥΚΩ και ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΡΑΕ, καθορίζονται το είδος, ο τρόπος παροχής εγγυήσεων ή άλλης ισοδύναμης εξασφάλισης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και η άσκηση της αρμοδιότητάς της σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες των χρεώσεων ΥΚΩ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται των ως άνω εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το ύψος των εγγυήσεων ή άλλων ισοδύναμων εξασφαλίσεων υπέρ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με ειδική μεθοδολογία, η οποία καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
8.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2018.
Άρθρο 58
1.  
  Η λειτουργία των λατομείων αδρανών υλικών, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 183 του ν. 4001/2011 (Α΄179), παρατείνεται έως τις 31.12.2018.
Άρθρο 59
1.  
  Εισάγεται ερμηνευτική διάταξη της παρ. 1β του άρθρου 111 του ν. 3852/2010 (Α΄87), η οποία έχει ως εξής: «Κατά την αληθή έννοια της διάταξης της παρ. 1β του άρθρου 111 του ν. 3852/2010, μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική πράξη των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) επιτρέπεται η τροποποίηση του καταστατικού τους, εφόσον δεν παρατείνεται η αρχική χρονική τους διάρκεια.».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Δ6_Φ1_ΟΙΚ_8295 1995
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1977/563 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/563 1977
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2790 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2790 2000
Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος έχει συνταχθεί από την Ειδική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε κ[...]" 2000/2859 2000
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
Κύρωση της Σύμβασης για την καταγραφή αντικειμένων που εκτοξεύονται στο Διάστημα. 2003/3131 2003
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3377 2005
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. 2008/3649 2008
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. 2010/3865 2010
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. 2011/3908 2011
Για την ηλεκτρονική διακυβέρνησηκαι λοιπές διατάξεις. 2011/3979 2011
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 2011/4001 2011
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 2011/4013 2011
Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2012/4042 2012
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.[...]" 2012/4052 2012
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέ[...]" 2013/4147 2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 2013/4172 2013
Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις. 2013/4178 2013
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της “Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.”». 2013/4211 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσι[...]" 2014/4249 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής [...]" 2014/4286 2014
Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2014/4313 2014
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ[...]" 2015/4332 2015
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4337 2015
Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. 2015/4354 2015
Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπ[...]" 2016/4366 2016
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2016/4368 2016
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Ρrοgramme Αrrangement) Αριθ.Α-1424 [ΜΙΟSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκ[...]" 2016/4393 2016
Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις. 2016/4399 2016
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. 2016/4445 2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 2016/4446 2016
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 2016/4447 2016
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 2017/4456 2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021[...]" 2017/4472 2017
Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και άλλες διατάξεις. 2017/4479 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/343 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/670 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/670 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/974 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/974 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/189 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/189 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/370 1987
Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του. 1998/412 1998
Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μ[...]" 2016/123 2016
Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 2017/122 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία