Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης"
1.  
  Κυρώνεται και αποκτά ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η από 2 Φεβρουαρίου 2018 σύμβαση, που τιτλοφορείται «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης» και η οποία συνήφθη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και προσαρτάται στον παρόντα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.
2.  
  Χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς του άρθρου 2 (Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λιμένων) και χωρίς να θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 22 (Μεταβολή Νομοθεσίας) της σύμβασης παραχώρησης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 1 (η «Σύμβαση Παραχώρησης»), η κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης δεν απαγορεύει ούτε περιορίζει τη θέσπιση ή την τροποποίηση διατάξεων που διέπουν ή επηρεάζουν οποιαδήποτε πτυχή της λειτουργίας του Λιμένα Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της ίδρυσης και του ορισμού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, αρχής ή οργανωτικής δομής, η οποία θα αναλάβει το ρόλο της αρχής λιμένα ή/και της διεύθυνσης λιμένα ή/και θα υποκατασταθεί στο σύνολο ή σε μέρος των διοικητικών αρμοδιοτήτων και λειτουργιών δημοσίας φύσεως, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος και σχετίζονται με τη διοίκηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης
Άρθρο 2 "Κρατική Εποπτεία"
1.  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ενεργεί ως διαχειριστική αρχή του Λιμένα Θεσσαλονίκης και ως πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
2.  
  Το Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία
3.  
  Οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», καθώς και οποιεσδήποτε περαιτέρω δραστηριότητες και λειτουργίες εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης, υπόκεινται σταθερά στους ακόλουθους υπέρτερους σκοπούς:.
 1. τη διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής συνοχής της Ελληνικής Δημοκρατίας,
 2. τη συμβολή στην τοπική, περιφερειακή και εγχώρια οικονομική, κοινωνική και κοινοτική ευημερία, σε αντιστοιχία με την κομβική και μακροοικονομική σημασία του Λιμένα,
 3. τη διευκόλυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των περιοχών, των κοινοτήτων και των κλάδων της οικονομίας που εξυπηρετούνται από το Λιμένα Θεσσαλονίκης ή μέσω αυτού,
 4. την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία,
 5. την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, με την επιφύλαξη του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο μέτρο που προβλέπεται ειδικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία,
 6. την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες και στο κοινό υπηρεσιών
4.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 2 δεν παραβλάπτουν την ανάθεση ή την άσκηση των εκάστοτε εξουσιών και αρμοδιοτήτων που έχουν απονεμηθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων
5.  
  Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που κάτι τέτοιο δεν είναι ασυμβίβαστο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) εφαρμόζονται και στη Σύμβαση Παραχώρησης.
Άρθρο 3 "Χερσαία Λιμενική Ζώνη"
1.  
  Η Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης ορίζεται ως η χερσαία έκταση που οριοθετείται από τη γαλάζια γραμμή του αναλυτικού τοπογραφικού διαγράμματος που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.2 (Αναλυτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα) της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται δυνάμει του παρόντος. Οι αναφορές στη χερσαία λιμενική ζώνη του Λιμένα Θεσσαλονίκης που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης και στην κείμενη νομοθεσία νοούνται ως αναφορές στην προσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω έκταση.
2.  
  Το δικαίωμα που χορηγείται στην «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» κατά παραχώρηση και σύμφωνα με την κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης, δεν απονέμει ούτε εκχωρεί σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε από τους υφισταμένους ή μελλοντικούς διαδόχους της οποιαδήποτε εμπράγματα δικαιώματα επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ούτε επιδρά στη φύση της τελευταίας ως περιουσιακού στοιχείου κυριότητας του Δημοσίου ευρισκόμενου σε κοινή χρήση.
3.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ και να συναινεί στην ανανέωση των συμβάσεων υποπαραχώρησης αναφορικά με τις περιοχές που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3.6 (Καθορισμένες Υποπαραχωρήσεις) της Σύμβασης Παραχώρησης, με όρους και προϋποθέσεις ουσιωδώς ταυτόσημους με τους ισχύοντες. Οποιοδήποτε κόστος συντήρησης προκύπτει για τις περιοχές και τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω υποπαραχωρήσεις θα βαρύνουν τον κατά περίπτωση υποπαραχωρησιούχο.
4.  
  Όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσεως μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, είτε υφισταμένων είτε μελλοντικών, οι οποίες παρέχουν ή προβλέπουν δικαιώματα κατοχής, χρήσης και/ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε τμήματος των περιοχών ή περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και απορρέουν ως έννομη συνέπεια από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή έστω σχετίζονται με τέτοια δικαιώματα (οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις συλλογικά αναφερόμενες εφεξής ως «Παράγωγες Ρυθμίσεις») ορίζονται υποτελείς στη Σύμβαση Παραχώρησης και τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεών της. Με την εξαίρεση της περίπτωσης που περιγράφεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 3:.
 1. κάθε Παράγωγη Ρύθμιση λύεται σε περίπτωση λήξης ή πρόωρης καταγγελίας αντίστοιχα της Σύμβασης Παραχώρησης, και
 2. κανένα πρόσωπο το οποίο ωφελείται έμμεσα ή άμεσα από οποιαδήποτε Παράγωγη Ρύθμιση δεν δύναται να αποκτήσει ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και την εν λόγω Παράγωγη Ρύθμιση
5.  
  Με την καταγγελία ή τη λήξη της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα, όχι όμως και την υποχρέωση, να υποκατασταθεί στο σύνολο ή σε μέρος των υφισταμένων και μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», όπως αυτές απορρέουν από Παράγωγη Ρύθμιση ή σχετίζονται με αυτήν, με όρους και προϋποθέσεις που μπορούν να συμφωνούνται και να περιλαμβάνονται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ, αφενός, του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών και, αφετέρου, από τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο ή αντισυμβαλλόμενους της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.».
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται:
 1. στην περίπτωση υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και/ή σύμφωνα με το άρθρο 12 (Χορήγηση Δικαιωμάτων και Ανάθεση Υποχρεώσεων από τον ΟΛΠ) της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και.
 2. στην περίπτωση απόδοσης από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» στο Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε τμήματος των παραχωρούμενων χώρων ή περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 (Λήξη Διάρκειας - Απόδοση) της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απόδοσης έπειτα από τη λύση της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τους όρους της,.
 3. κατά την άσκηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων του πρόσβασης, επέμβασης ή παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 20 (Δικαίωμα Πρόσβασης και Δικαίωμα Παρέμβασης) ή το άρθρο 21 (Δικαίωμα Υποκατάστασης - Υπεισέλευσης) της Σύμβασης Παραχώρησης, ή/και
 4. στην άσκηση από οποιονδήποτε χρηματοοικονομικό πιστωτή της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» οποιωνδήποτε τυχόν δικαιωμάτων υποκατάστασης/υπεισέλευσης, σύμφωνα με οποιαδήποτε «Απευθείας Σύμβαση Ελληνικού Δημοσίου» τυχόν συναφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 29 (Εκχώρηση και Χρηματοδότηση) της Σύμβασης Παραχώρησης και προς υλοποίηση των εκεί διαλαμβανόμενων συμφωνιών.
7.  
  Από και διά της θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Παραχώρησης σύμφωνα με τους όρους της, προστίθεται και συμπεριλαμβάνεται αυτοδικαίως στα περιουσιακά στοιχεία υπό παραχώρηση δυνάμει αυτής, υπό τους εκεί λεπτομερέστερα διαλαμβανόμενους όρους, το δημόσιο κτήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου που ευρίσκεται εντός της οριοθετημένης Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης και προσδιορίζεται με τον αριθμό Α.Β.Κ. 325, και συνίσταται σε γήπεδο με επιφάνεια εκτάσεως περίπου πέντε χιλιάδων πενήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων και δεκαπέντε εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (5.059,15 τ.μ.), επί του οποίου έχουν ανεγερθεί κτίσματα συνολικής επιφάνειας δώδεκα χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου, διαρθρωμένα σε τρία τριώροφα κτήρια, ήτοι: κεντρικό κτήριο με συνολική επιφάνεια τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (3.975 τ.μ.), ένα ανατολικό και ένα δυτικό κτήριο με επιφάνεια χιλίων διακοσίων τριάντα επτά τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών του τετραγωνικού μέτρου (1.237,50 τ.μ.) το καθένα, συνδεόμενα με δύο διώροφες κατασκευές, εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης και μεταξύ του Προβλήτα Ι και του Προβλήτα ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι, καθ’ όλο το διάστημα ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, αναστέλλονται αυτοδικαίως οποιαδήποτε δικαιώματα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», υπό την ιδιότητά της ως οιονεί καθολικής διαδόχου λόγω συγχωνεύσεως της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε.», αναφορικά με τη διοίκηση ή διαχείριση του ως άνω ακινήτου.
Άρθρο 4 "Θαλάσσια λιμενική ζώνη"
1.  
  Η δικαιοδοσία της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» επί της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης είναι επικουρική έναντι των αρμοδιοτήτων του Ελληνικού Δημοσίου και περιορίζεται στον αναγκαίο βαθμό προκειμένου:.
 1. να μπορεί η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» να ασκεί τα δικαιώματα που της απονέμονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις σχετικές υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη συντήρηση του λειτουργικού βάθους κρηπιδώματος των πλωτών τμημάτων της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης,.
 2. να παρέχεται στην «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» η δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία,.
 3. να επιτρέπεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων έργων σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, και
 4. να διευκολύνεται η επικοινωνία και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές του Ελληνικού Δημοσίου που είναι επιφορτισμένες με τη διαφύλαξη της τάξης, την επιβολή του νόμου, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης, τόσο σε τακτική βάση όσο και εκτάκτως, σε ανταπόκριση σε μεμονωμένα και επείγοντα περιστατικά όσο και για την εφαρμογή σχεδίων ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων
2.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και τη δαπάνη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α΄ 16) αναφορικά με το Λιμένα Θεσσαλονίκης, στο μέτρο που σχετίζονται με τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί και χαρτογραφηθεί έως και τις 24.6.2016. Όπου ο όρος αυτός απαντά, οποιαδήποτε αναφορά στον «Οργανισμό» στο κείμενο του προαναφερθέντος νόμου θα θεωρείται ως αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3.  
  Με την επιφύλαξη της παραπάνω παραγράφου 2, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, τις υποχρεώσεις και το κόστος συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν. 2881/2001 (Α΄ 16) αναφορικά με το Λιμένα Θεσσαλονίκης.
4.  
  Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» απαγορεύεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε υποπαραχώρηση ή άλλου είδους συμφωνία με οποιοδήποτε πρόσωπο, σχετιζόμενη με τη χορήγηση αποκλειστικών ή ειδικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε τμήμα της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Για την αποφυγή αμφιβολίας, οι παράγραφοι 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 (Χερσαία Λιμενική Ζώνη) του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη.
Άρθρο 5 "Διοικητικές και κανονιστικές λειτουργίες"
1.  
  Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος:
 1. διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο βαθμό που απονέμουν αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του ν. 390/1914, των νομοθετικών διαταγμάτων 4463/1930, 2551/1953, 449/1970 ή/και 377/1974, όπως ισχύουν,.
 2. διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της κατανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτής) και/ή στον παρόντα νόμο,
 3. διατάξεις νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε καθιερώνουν εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο μέτρο που εφαρμόζονται στην «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ή/και στο Λιμένα Θεσσαλονίκης, αλλά όχι σε μία ή περισσότερες συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως εφαρμόζονται στο Λιμένα Θεσσαλονίκης, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης,.
 4. διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το «δημόσιο τομέα», τις «επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα),.
 5. διατάξεις νόμων που απονέμουν στην «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ή/και.
 6. εκτελεστικοί κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο μέτρο που έλκουν την ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις.
2.  
  Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες και στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. Επιπλέον, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρμόζει δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό που αυτό είναι ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της οργάνωσης, της δομής, των υπηρεσιών και των λειτουργιών της.
3.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» θα έχει το δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης.
Άρθρο 6 "Εξουσιοδότηση και εφαρμογή Κανονισμών"
1.  
  Με την επιφύλαξη των Άρθρων 107 έως και 132 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορούν να εκδίδονται, οποτεδήποτε, κανονισμοί σχετικά με:.
 1. τα ζητήματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, ή/και
 2. τα ζητήματα που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 6
2.  
  Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξουσιοδοτείται να εκδίδει κανονισμούς που θα ρυθμίζουν κάθε διοικητικό θέμα σχετικό με την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και το χειρισμό της κίνησης των πλοίων εντός αυτού, όπως ενδεικτικά:
 1. τον ορισμό διατυπώσεων και διαδικασιών που θα εφαρμόζονται στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις σκαφών από και προς το Λιμένα Θεσσαλονίκης και εντός αυτού,
 2. τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση, πλεύση και αποτελεσματική υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων, της σήμανσης, της ρύθμισης της ταχύτητας πλεύσης και των προϋποθέσεων ρυμούλκησης και/ή πλοήγησης,
 3. τη μέθοδο και τη διαδικασία υποδοχής πλοίων,
 4. τους κανόνες και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την κατανομή των αγκυροβολίων, τον ελλιμενισμό, την πρόσδεση και αγκυροβόληση των πλοίων, με την επιφύλαξη του άρθρου 11.4 της Σύμβασης Παραχώρησης,.
 5. τους κανόνες και τις διαδικασίες αναφορικά με ναυάγια πλοίων ή άλλα αντικείμενα στα ύδατα του Λιμένα Θεσσαλονίκης, τα οποία παρεμποδίζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την πλεύση,
 6. τους κανόνες και τις διαδικασίες σχετικά με την επίβλεψη της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, κάθε υπηρεσίας από αυτές των κατηγοριών που απαριθμούνται στο άρθρο 11.1 και 11.2 της Σύμβασης Παραχώρησης,.
 7. κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την τάξη και την ασφάλεια κατά την πλεύση των σκαφών, τη χερσαία κυκλοφορία, τον ελλιμενισμό των σκαφών, την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, τη φορτοεκφόρτωση, καθώς και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κατηγοριών κατάταξης κινδύνου και της ισχύος ειδικών καθεστώτων σε ορισμένες τάξεις ή κατηγορίες για καθένα από τα προαναφερθέντα ζητήματα,
 8. κανόνες και κανονισμούς για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή στο εργασιακό περιβάλλον, σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,
 9. κανόνες και κανονισμούς για την πρόληψη της ρύπανσης ή μόλυνσης της θαλάσσιας, χερσαίας και εναέριας λιμενικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης υγρών, υλικών, ουσιών ή αντικειμένων στα λιμενικά ύδατα και στις αποβάθρες ή ποικίλων ειδών εκπομπών στην ατμόσφαιρα, για τον ορισμό μέτρων προφύλαξης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση και τη διαχείριση ενδεχομένως ρυπογόνων, μολυσματικών, οχληρών ή κινδυνωδών φορτίων, καθώς και τις δέουσες ενέργειες σε περίπτωση διάχυσης ρύπων, απόρριψης απορριμμάτων και αποβλήτων των πλοίων,
 10. την ενίσχυση των αρμόδιων παράκτιων σταθμών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την ιδιότητά της ως «Λιμενικής Αρχής» ή/και οποιασδήποτε μέλλουσας αρχής ή αρχών ήθελε ιδρυθούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να επιβλέψουν τη λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα επίβλεψης, παρακολούθησης και ελέγχου των προαναφερθέντων τομέων, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών και επιβολής διοικητικών κυρώσεων,
 11. τη φύση των επιβλητέων διοικητικών κυρώσεων σε σχέση με την παράβαση όλων των παραπάνω κανονισμών, την ταυτοποίηση των υπευθύνων, καθώς και τη διαδικασία προσδιορισμού και επιβολής των σχετικών κυρώσεων, την είσπραξη προστίμων και τον καθορισμό των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται κατά τη διοικητική προσφυγή ή την προσβολή οποιασδήποτε πράξης επιβολής τέτοιων κυρώσεων
3.  
  Οι εξουσιοδοτήσεις που αναφέρονται στο παρόν Άρθρο 6 δεν παραβλάπτουν τη συνεχή εφαρμογή Γενικών ή Ειδικών Κανονισμών Λιμένος που βρίσκονται σε ισχύ για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης, ούτε και αποκλείουν την έκδοση περαιτέρω τέτοιων κανονισμών, σύμφωνα με τα άρθρα 156 επ. του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 7 "Κοινή χρήση της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης"
1.  
  Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υποχρεούται να σέβεται και να διατηρεί τη φύση της Λιμενικής Ζώνης ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, να διασφαλίζει ότι ο Λιμένας Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως δημόσιος λιμένας και να εξασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν, στο μέτρο που επιτρέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία. Χωρίς να θίγεται οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος νόμου, η πρόσβαση στους χώρους του Προβλήτα Ι του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και η χρήση και αξιοποίηση των χώρων αυτών θα εξακολουθήσει να διέπεται από τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 6.6 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.6 (Δεσμεύσεις Προβλήτα Ι) για όσο διάστημα η Σύμβαση Παραχώρησης παραμένει σε ισχύ.
2.  
  Η χρήση και η εκμετάλλευση των ειδικά διαμορφωμένων κτηρίων του Προβλήτα Ι και του περιβάλλοντος αυτά χώρου ρυθμίζονται από την κ.υ.α. ΥΠΟ/ΔΙΟΙΚ/16968/27.3.2001 (Β΄ 375) όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της κ.υ.α. 492/3.9.2014 (Β΄2474), οι οποίες διατηρούνται αμφότερες σε ισχύ για τη συνολική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης. Τα κτήρια του Προβλήτα Ι που εξαιρούνται από τη Σύμβαση Παραχώρησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για πολιτιστικούς σκοπούς και χρήσεις που παραμένουν ευθυγραμμισμένες με το συνολικό χαρακτήρα και προορισμό του Προβλήτα Ι, όπως αυτός διαμορφώνεται και με γνώμονα τα ανωτέρω.
3.  
  Κατά την παραχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης στους χρήστες του Λιμένα Θεσσαλονίκης, καθώς και κατά την παραχώρηση ειδικών δικαιωμάτων χρήσης ή υποπαραχώρησης σε ορισμένα τμήματα της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, ή δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα τμήματα αυτά, ή αφορούν σε υποδομή, κτήρια ή εργασίες σχετικές με τα τμήματα αυτά, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» οφείλει να εφαρμόζει τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης και να θεσπίζει εύλογα και ανταποκρινόμενα στη συναλλακτική πρακτική ποσοτικά όρια και κριτήρια διάκρισης μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών διαγωνισμού και επιλογής. Οι υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο δεν θίγονται και δεν περιορίζονται από σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς, που ενδέχεται να υιοθετηθούν από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ούτε και από ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.
4.  
  Οι διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή των δύο προηγούμενων παραγράφων, και οι οποίες διακρίνονται από εκείνες που εμπίπτουν στην παράγραφο 3 του άρθρου 9, μεταξύ, αφενός, της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και, αφετέρου, οποιουδήποτε χρήστη ή χρηστών ή/και οποιουδήποτε άλλου προσώπου αποδεικνύει έννομο συμφέρον, θα επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα είναι άμεσα εκτελεστές. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα παρέμβασης στις σχετικές δίκες.
5.  
  Οι διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 7 δεν παραβλάπτουν το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου να εκδίδει πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εφαρμοστέας κείμενης νομοθεσίας, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» οφείλει να ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη στιγμή κατά την οποία λαμβάνει γνώση ότι οποιοδήποτε πρόσωπο καταλαμβάνει αυθαίρετα οποιοδήποτε τμήμα των Παραχωρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης). Εφόσον η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δεν έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα της παραγράφου 4 ανωτέρω, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να εκδώσει πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής ειδοποίησης της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.
Άρθρο 8 "Λιμενικά Τέλη"
1.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» εξουσιοδοτείται να ορίζει, να επιβάλλει και να εισπράττει για ίδιο λογαριασμό:.
 1. λιμενικά τέλη υποδομών και
 2. τέλη λιμενικών υπηρεσιών, όπως καθένα από τα παραπάνω έχει εκάστοτε προσδιοριστεί ή/και (κατά περίπτωση) εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (Έσοδα Λιμένα και Τιμολογιακή Πολιτική) της Σύμβασης Παραχώρησης.
 3. Για το διάστημα έως και τη συμπλήρωση τριμήνου από την επέλευση της «Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος», όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.2 της κυρούμενης, με τον παρόντα νόμο, Σύμβασης Παραχώρησης, τα λιμενικά τέλη υποδομών και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών θα ορίζονται από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» στα επίπεδα που αναγράφονται στα ήδη ισχύοντα τιμολόγια κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης.
2.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία του Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υποχρεούται να καθιερώνει και εφαρμόζει τιμολογιακές πολιτικές σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1 τηρώντας τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αποτελεσματική εμπορική λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης.
3.  
  Ο ιδιοκτήτης, ο ναυλωτής, ο διαχειριστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος κάθε σκάφους είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι αναφορικά με το σκάφος για την πληρωμή κάθε τέλους που επιβάλλεται από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1.
4.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε» δικαιούται, οποτεδήποτε, να αιτηθεί την εκχώρηση προς το Δημόσιο του συνόλου ή μέρους των αξιώσεων ή απαιτήσεών της που απορρέουν από την επιβολή τελών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα, έναντι προκαταβολής προς το Δημόσιο μη επιστρεπτέου διοικητικού τέλους, το οποίο θα υπολογίζεται σε ποσοστό της ονομαστικής αξίας των εκχωρούμενων απαιτήσεων. Το Δημόσιο δύναται να βεβαιώνει κάθε ποσό από τις απαιτήσεις που του εκχωρούνται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και να επιδιώξει την είσπραξή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄90). Το σύνολο των πράγματι εισπραττόμενων εσόδων, πλην των εξόδων εκτέλεσης και των παρεπόμενων εξόδων είσπραξης, αποδίδονται στην «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που εφαρμόζεται για την εφαρμογή των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του προσδιορισμού του ισχύοντος συντελεστή υπολογισμού του διοικητικού τέλους του Δημοσίου, της μορφής της αίτησης εκχώρησης και οποιασδήποτε άλλης σχετικής λεπτομέρειας ορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
5.  
  Οι διαφορές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και των χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
6.  
  Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δικαιοδοσία ή τις εξουσίες οποιασδήποτε αρχής ανταγωνισμού ή άλλης ρυθμιστικής αρχής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας
Άρθρο 9 "Ανάθεση συμβάσεων"
1.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση έργων και για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς επίσης και να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα άρθρα 9.3 και 12 της Σύμβασης Παραχώρησης.
2.  
  Κατά τη διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται και δεν περιορίζονται από όποιους τυχόν σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης.
3.  
  Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας (όπως ορίζονται στο άρθρο 9.3 της Σύμβασης Παραχώρησης), θα εκδικάζονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, βάσει της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 615 έως 620 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.
4.  
  Οι διαφορές που αναφύονται μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και των αντισυμβαλλομένων της σχετικά με τη σύναψη, την ερμηνεία των όρων, την εκτέλεση και την καταγγελία των συμβάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 12 της Σύμβασης Παραχώρησης, θα εκδικάζονται από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατά την τακτική διαδικασία, εκτός εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υπαγάγει τις εν λόγω διαφορές σε διαιτησία.
Άρθρο 10 "Λιμενικά Έργα"
1.  
  Με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δύναται να προκηρύττει διαγωνισμούς και να αναθέτει συμβάσεις έργων ως ιδιωτικές συμβάσεις, χωρίς να υποχρεούται να ακολουθήσει προς τούτο τυπικές διαδικασίες σύναψης (δημοσίων) συμβάσεων.
2.  
  Ωστόσο, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» υποχρεούται να διασφαλίζει ότι το σύνολο των εργασιών που έχει αναθέσει και οι οποίες διενεργούνται εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης, πληρούν όλα ανεξαιρέτως τα εφαρμοστέα τεχνικά πρότυπα, καθώς και τις προδιαγραφές και τις εγγυήσεις τάξης, ασφάλειας και περιβαλλοντικής μέριμνας, όπως εκάστοτε ορίζονται από τη νομοθεσία που ισχύει για την εκτέλεση δημόσιων λιμενικών έργων στην Ελλάδα.
3.  
  Οι οριστικές μελέτες σχετικά με έργα που αναλαμβάνονται από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ή για λογαριασμό της λαμβάνουν τη διοικητική έγκριση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η εν λόγω έγκριση τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της οριστικής μελέτης, συνοδευόμενης από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 3, οριστική μελέτη που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τεκμαίρεται ότι συνοδεύεται από πλήρη φάκελο δικαιολογητικών τεκμηρίωσης, εφόσον υποβάλλεται μαζί με ενυπόγραφη δήλωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, όπως αυτός ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, με την οποία και βεβαιώνεται ότι η μελέτη έχει ελεγχθεί από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, πληροί τις προδιαγραφές των άρθρων 7.6 και 7.7 της Σύμβασης Παραχώρησης και ο συνοδευτικός φάκελος είναι πλήρης. Εφόσον ζητηθεί από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και εντός πέντε (5) ημερών από το σχετικό αίτημα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκδίδει γραπτή Διαπιστωτική Πράξη για την πάροδο της προαναφερθείσας περιόδου των ενενήντα (90) ημερών, η οποία και επέχει θέση βεβαίωσης περί χορήγησης της έγκρισης αναφορικά με την υποβληθείσα οριστική μελέτη.
4.  
  Έως ότου η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την προσκόμιση της «Συμπληρωματικής Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 18.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, και χωρίς να θίγεται οποιοσδήποτε άλλος όρος της Σύμβασης Παραχώρησης:.
 1. δεν χωρεί οποιαδήποτε εξέταση ή έγκριση οποιουδήποτε «Σχεδίου Μελέτης Εφαρμογής» (όπως ορίζεται στο άρθρο 7.6 της Σύμβασης Παραχώρησης) ή οποιουδήποτε συναφούς ζητήματος, αποκλείεται δε η χορήγηση (ρητή ή σιωπηρή) οποιασδήποτε διοικητικής εγκρίσεως (εκ μέρους της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 10 ή άλλως) αναφορικά με την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων σε σχέση με τα «Στοιχεία Παραχώρησης» (όπως ορίζονται στο άρθρο 3.5 της Σύμβασης Παραχώρησης), περιλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οποιωνδήποτε «Υποχρεωτικών Επενδύσεων» (όπως ορίζονται στο άρθρο 7.1 της Σύμβασης Παραχώρησης), και.
 2. αναστέλλεται, και θεωρείται ότι δεν έχει εκκινήσει, τόσο η χρονική περίοδος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 10, όσο και οποιαδήποτε χρονική περίοδος ενδεχομένως προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με τον έλεγχο, την έγκριση ή τη (ρητή ή σιωπηρή) χορήγηση οποιασδήποτε άδειας
Άρθρο 11 "Φορολόγηση και σχετικά θέματα"
1.  
  Τυχόν φορολογική υποχρέωση της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε» αναφορικά με την κατοχή ακίνητης περιουσίας προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των υπό παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ως δημόσιας περιουσίας ευρισκόμενης σε κοινή χρήση («δημόσιου κοινόχρηστου πράγματος»), σε συνδυασμό με τη φύση των δικαιωμάτων της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, ούτε η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν έλκει δικαιώματα από αυτήν, αποκτά ή λαμβάνει κατά παραχώρηση εμπράγματα δικαιώματα στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Λιμένος Θεσσαλονίκης ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτής. Κατ’ ακολουθία, στο μέτρο που τούτο αφορά σε χώρους και σε περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δεν υπόκειται στο ν. 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υποχρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερθέντα περιουσιακά στοιχεία.
2.  
  Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» έχει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση να μεριμνά με δικές της δαπάνες για τον ηλεκτροφωτισμό όλων των περιοχών που απολαμβάνουν δημόσιας πρόσβασης, όπως και για την αποκομιδή των απορριμμάτων και των λυμάτων εντός κάθε έκτασης που περιλαμβάνεται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία μέσα στο Λιμένα Θεσσαλονίκης. Κατά συνέπεια, καμία δημοτική αρχή ή άλλη οργανωτική της υπομονάδα, δεν έχει την εξουσία ή το δικαίωμα να επιβάλλει ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων αναφορικά με χώρους που περιλαμβάνονται στα Παραχωρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα είτε με το άρθρο 10 του ν. 1080/1980, είτε με το άρθρο 25, παράγραφος 12 (περί του «ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού») ή με την παράγραφο 14 (περί «πιθανών ανταποδοτικών τελών») του ν. 1828/1989 ή με το άρθρο 82 παρ. 2 του π.δ. 30/1996 ή με τα άρθρα 83, παρ. 1 και 225 παρ. 5 του ν. 3463/2006 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
3.  
  Με αφετηρία το έτος 2018, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο:
 1. θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό ή για την ενίσχυση του προϋπολογισμού της Δημόσιας Αρχής Λιμένος, που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 129 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) ή/και ενδεχόμενης άλλης Αρχής Λιμένος, όπως αυτή ήθελε ιδρυθεί με αρμοδιότητα στο Λιμένα Θεσσαλονίκης, κατά ποσό αντίστοιχο σε μέρος, προσδιοριζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, επί του συνόλου όλων των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, και.
 2. θα αποδίδει στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κατανεμόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, συνολικού ύψους, για όλους τους προαναφερθέντες δήμους, ίσου με το υπόλοιπο που απομένει εάν, από τα συνολικά ποσά (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, αφαιρεθούν τα ποσά που ορίζονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο α. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την απόδοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιον δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ακριβές ποσοστό των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η περαιτέρω κατανομή του ποσοστού της παραγράφου β΄ μεταξύ των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αμπελοκήπων – Μενεμένης, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου 3
Άρθρο 12 "Διαδικαστικές και τελικές διατάξεις"
1.  
  Όλες οι υφιστάμενες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν σε προσωπικό της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» διατηρούνται σε ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, εφόσον δεν παραταθούν με συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
2.  
  Με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται δυνάμει του παρόντος:
 1. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε με την με υπ’ αριθμ. 5115/1.5.2003 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 1203), διατηρείται σε ισχύ μέχρι την αναθεώρησή του από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και την αντικατάστασή του κατά τις ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, και.
 2. ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 4726/20.4.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 2979/20.5.2011) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την αναθεώρηση και αντικατάστασή του με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
3.  
  Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει ζητήματα όμοια προς αυτά του παρόντος νόμου, στερείται ισχύος, εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο της κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης
4.  
  Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά στην κυρούμενη σύμβαση εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας
5.  
  Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 13 "Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4258/2014"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιπλέον ποσό μέχρι δεκαοκτώ εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων (18.800.000) ευρώ διατίθεται για την ολοκλήρωση πρόσθετων εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη επιχειρησιακή απόδοση των Υ/Β, την αντιμετώπιση βλαβών που προκύπτουν από τις εν εξελίξει δοκιμές, καθώς και για τη συντήρηση των συνοδών πλοίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δοκιμών των Υ/Β.
2.  
  Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΥΠΟ/ΔΙΟΙΚ/16968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΥΠΟ_ΔΙΟΙΚ_16968 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/5115 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/5115 2003
ΑΠΟΦΑΣΗ 2014/492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2014/492 2014
ΝΟΜΟΣ 1914/390 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/390 1914
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1930/4463 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4463 1930
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2551 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/449/1970Η/ΚΑΙ377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/449_1970Η_ΚΑΙ377 1974
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία