ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4525

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-03-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-03-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-03-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Τοtal Ε&Ρ Greece Β.V.», «Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κύρωση της Σύμβασης παραχώρησης Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η Σύμβαση Μίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για τη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, που υπογράφηκε στον Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2017, μεταξύ αφενός της Ελληνικής Δημοκρατίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφετέρου των εταιρειών «Τοtal Ε&Ρ; Greece Β.V.», «Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία», το κείμενο της οποίας ακολουθεί στην ελληνική και αγγλική γλώσσα: Α. Στην ελληνική γλώσσα: Η παρούσα Σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2017 μεταξύ: (1) Της Ελληνικής Δημοκρατίας που εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Σταθάκη κατ’ ενάσκηση των δικαιωμάτων του επί των Υδρογονανθράκων κατά το άρθρο 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, καλούμενου εφεξής «ο Εκμισθωτής», και (2) (α) Της εταιρείας «Τοtal Ε&Ρ Greece Β.V.», εταιρείας που έχει συσταθεί σύμφωνα με την Ολλανδική νομοθεσία, με αριθμό καταχώρισης 56978642 και έδρα το Graνenhage, οδός Βοrdewijklaan, αρ, 18, 2591ΧR, Ολλανδία, και η οποία διατηρεί ελληνικό υποκατάστημα επί της οδού Βορείου Ηπείρου και Κονίτσης, αρ. 74-76, 15125, Αμαρούσιο Αττικής με ΑΦΜ ΕL 997010366, (καλούμενη εφεξής «Τοtal»), (β) Της εταιρείας «Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.», που έχει συσταθεί σύμφωνα με την Ιταλική νομοθεσία, με αριθμό καταχώρισης 08526690154 και έδρα το Μιλάνο, οδός Fοrο Βuanaparte, αρ. 31, 20121, Ιταλία και η οποία διατηρεί ελληνικό υποκατάστημα επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 27, 106 74, Αθήνα, με ΑΦΜ ΕL 997476523, (καλούμενη εφεξής η «Εdisοn»), και (γ) Της εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία», που έχει συσταθεί σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 296601000 και έδρα το Αμαρούσιο Αττικής, οδός Χειμάρρας, αρ. 8Α, 15125, Ελλάδα, με ΑΦΜ ΕL 094049864 (καλούμενη εφεξής «ΕΛΠΕ») καθεμία εκ των ανωτέρω καλούμενη εφεξής ως «Συμμισθωτής» και όλες από κοινού ως «Μισθωτής». ΠΡΟΟΙΜΙΟΕΠΕΙΔΗ η έρευνα, ανακάλυψη και παραγωγή Υδρογονανθράκων είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και ο Εκμισθωτής επιθυμεί να διεξαχθούν οι απαραίτητες εργασίες σύμφωνα με τον ν. 2289/1995 (ΦΕΚ Α΄ 27/08.02.1995) με τίτλο «αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις» και με το προεδρικό διάταγμα Αρ. 127/96 (ΦΕΚ Α΄ 92/29.5.1996) με τίτλο «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων» καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας. ΕΠΕΙΔΗ τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας και του Εκμισθωτή απαιτούν όπως οι Εργασίες Πετρελαίου εκτελούνται επιμελώς και σύμφωνα με τους, Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (Gοοd Οilfield practices) και ο Μισθωτής δηλώνει ότι διαθέτει την τεχνική, οικονομική και διαχειριστική ικανότητα να εκτελέσει επιτυχώς και με συνέπεια τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση και ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τον Εκμισθωτή προκειμένου να τον συνδράμει στην έρευνα και/η παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, και με τον τρόπο αυτόν να συνεισφέρει στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη της χώρας. ΕΠΕΙΔΗ για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθμ. 1499/2017 και 1500/2017 αποφάσεις του VΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΗΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Και εν όψει των προαναφερομένων, οι Συμβαλλόμενοι από κοινού συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα: ΟΡΙΣΜΟΙΜε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου από τα συμφραζόμενα συνάγεται διαφορετικό νόημα, οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις έχουν την παρακάτω αποδιδόμενη σε αυτές έννοια: «Ανακάλυψη» σημαίνει την εύρεση των πρώτων Υδρογονανθράκων κατά την διάτρηση μιας γεωλογικής δομής κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι Υδρογονάνθρακες να μπορούν να ανακτηθούν στην επιφάνεια με ροή μετρήσιμη με τη χρήση γενικά αποδεκτών μεθόδων δοκιμών παραγωγής της διεθνούς πετρελαϊκής βιομηχανίας. «Ανεξάρτητος Τρίτος» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων «Αντάλλαγμα Πρώτης Παραγωγής» σημαίνει το αντάλλαγμα που θα καταβληθεί από τον Μισθωτή στον Εκμισθωτή όταν η παραγωγή των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων από τη Συμβατική Περιοχή φθάσει για πρώτη φορά την ελάχιστη μέση ημερήσια ποσότητα των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2 500) βαρελιών Αργού Πετρελαίου ή ισοδύναμο μέγεθος, για διάρκεια τριάντα (30) συνεχόμενων ημερολογιακών ημερών. «Απάντηση» σημαίνει έγγραφη γνωστοποίηση από οικεία Κρατική Αρχή στο Μισθωτή, ότι η Προσήκουσα Αίτηση για μία άδεια εγκρίνεται ή απορρίπτεται, με ή χωρίς προϋποθέσεις. «Αποκλειστικός Εμπειρογνώμων» σημαίνει εγγεγραμμένο μέλος του: (α) Ινστιτούτου για την Ενέργεια του Λονδίνου (Εnergy Ιnstitute οf Lοndοn), (β) Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (Αmerican Ρetrοleum Ιnstitute), ή (γ) Γαλλικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (ΙFΡ Εnergies Νοuνelles), υπό την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμων δεν δύναται να διοριστεί από κανένα από τα προαναφερθέντα ινστιτούτα, ο Εκμισθωτής δικαιούται να ορίσει ανεξάρτητο Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα από ένα ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο ινστιτούτο πετρελαίου άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο παράγονται Υδρογονάνθρακες. «Αργό Πετρέλαιο» σημαίνει το αργό ορυκτό πετρέλαιο, την άσφαλτο, τον οζοκηρίτη και κάθε είδους Υδρογονάνθρακα και τα βιτουμένια, και στη στερεή και στην υγρή μορφή τους, είτε βρίσκονται σε φυσική κατάσταση είτε εξάγονται από Φυσικό Αέριο με συμπύκνωση ή απόσταξη. «Γεώτρηση Αποτίμησης» σημαίνει γεώτρηση που ορύσσεται κατά την εκτέλεση ενός Προγράμματος Αποτίμησης. «Δεδομένα» σημαίνει όλα τα δεδομένα πεδίου που σχετίζονται με τη Συμβατική Περιοχή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα γεωλογικά, γεωφυσικά, γεωχημικά, πετροφυσικά, γεωτρητικά δεδομένα, τα δεδομένα μηχανικής πετρελαίου και τα δεδομένα παραγωγής καθώς και οι ταινίες πλοήγησης, οι μαγνητικές ταινίες, οι πυρήνες, τα θρύμματα και ηλεκτρικές διαγραφίες σε οποιαδήποτε μορφή και εάν παρήχθησαν και τηρούνται από τον Μισθωτή κατά τη διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου. «Δεδομένα Δημοσίου» σημαίνει οποιαδήποτε και όλα τα δεδομένα γεωλογικά, γεωφυσικά, γεωτρητικά δεδομένα, τα δεδομένα παραγωγής, οι χάρτες θέσης γεώτρησης καθώς και άλλες πληροφορίες που τηρούνται ή παράγονται από τον Εκμισθωτή σε οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με τη Συμβατική Περιοχή καθώς επίσης οποιαδήποτε δεδομένα που αποκτώνται ή/και παράγονται στο πλαίσιο των θαλάσσιων σεισμικών ερευνών καταγραφής δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είχαν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012 σε οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με τη Συμβατική Περιοχή. «Δεύτερη Φάση» σημαίνει τη δεύτερη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών όπως περιγράφεται στο άρθρο 2.1 (α). «Δημόσιο» ή «Ελλάδα» σημαίνει την Ελληνική Δημοκρατία. «Διαδικασίες» σημαίνει αγωγή, προσφυγή ή άλλη δικαστική ενέργεια, η οποία εγείρεται από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. «Δολάρια» και το σύμβολο «$» υποδηλώνουν το νόμιμο νόμισμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. «Έγγραφο Επίδοσης» σημαίνει εισαγωγικό δίκης δικόγραφο, αίτηση, αγωγή, κλήτευση, προσφυγή, διάταξη, διαιτητική απόφαση, δικαστική απόφαση ή άλλο έγγραφο που σχετίζεται με οποιεσδήποτε Διαδικασίες. «Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. «Έλεγχος» σημαίνει την κατοχή: (α) τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου μιας εταιρείας ή επιχείρησης ή (β) του δικαιώματος, το οποίο παρέχεται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις ή συμφωνίες, διορισμού της διοίκησης μιας εταιρείας ή επιχείρησης. Για τους σκοπούς του άρθρου 20 και σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του νόμου Υδρογονανθράκων, ως «Έλεγχος» θα νοείται η κατοχή άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και ο όρος «Ελεγχόμενος» θα έχει αντίστοιχη έννοια. «Εντολοδόχος» (Οperatοr) σημαίνει την οντότητα η οποία ορίζεται ως «Εντολοδόχος» σύμφωνα με τους όρους συμφωνητικού συνδιαχείρισης ή άλλου παρόμοιου εγγράφου που θα συναφθεί μεταξύ των Συμμισθωτών, η οποία θα αποτελεί το μέρος εκείνο το οποίο θα εφαρμόζει τη συλλογική βούληση των Συμμισθωτών και θα είναι αρμόδια για τις καθημερινές εργασίες. Οι Συμμισθωτές ορίζουν με την παρούσα την Τοtal ως «Εντολοδόχο (Οperatοr)». «ΕΟΧ» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ο οποίος δημιουργήθηκε με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπεγράφη στο Πόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο που υπεγράφη στις Βρυξέλλες την 17η Μαρτίου 1993. «Εργασίες Εκμετάλλευσης» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, με σκοπό την ανάπτυξη μιας Ανακάλυψης και την πραγματοποίηση της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. «Εργασίες Έρευνας» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται για τους σκοπούς της Έρευνας Υδρογονανθράκων και περιλαμβάνουν και τις εργασίες που εκτελούνται για τους σκοπούς της διενέργειας του Προγράμματος Αποτίμησης. «Εργασίες Πετρελαίου» σημαίνει τις Εργασίες Έρευνας ή τις Εργασίες Εκμετάλλευσης. «Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει μια ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στην Αθήνα, Ελλάδα. «Έρευνα Υδρογονανθράκων» έχει την έννοια που της αποδίδεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. «Ερευνητική Γεώτρηση» σημαίνει κάθε γεώτρηση σκοπός της οποίας, κατά την έναρξη της όρυξης, είναι η έρευνα συγκέντρωσης Υδρογονανθράκων, η ύπαρξη της οποίας δεν έχει αποδειχθεί ότι υφίσταται έως τότε μέσω άλλων γεωτρήσεων. «Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμός» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 5.1. «Ευρώ», «ΕUR» και το σύμβολο «€» υποδηλώνουν το νόμιμο νόμισμα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. «Ημερολογιακό Έτος» σημαίνει την περίοδο δώδεκα (12) Μηνών, η οποία αρχίζει την πρώτη (1η) ημέρα του Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ημέρα του Δεκεμβρίου που ακολουθεί. «Ημερολογιακό Τρίμηνο» σημαίνει την περίοδο τριών (3) συνεχόμενων Μηνών, η οποία αρχίζει κάθε 1η Ιανουαρίου, 1η Απριλίου, 1η Ιουλίου και 1η Οκτωβρίου του εκάστοτε Ημερολογιακού Έτους και περιλαμβάνει την περίοδο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος μέχρι την έναρξη του επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου και ο όρος «Τριμηνιαίο» έχει την αντίστοιχη έννοια. «Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία το πρώτο εμπορικό φορτίο Αργού Πετρελαίου ή οι πρώτες τακτικές παραδόσεις Φυσικού Αερίου από την Περιοχή Εκμετάλλευσης, θα λάβουν χώρα. «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 33. «Ιδιόκτητα Δεδομένα» σημαίνει τα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, εκτός από τα Δεδομένα Δημοσίου και τα Δεδομένα, και τα σχετικά επεξηγηματικά υλικά που σχετίζονται με τα Δεδομένα αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου και αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 του νόμου Υδρογονανθράκων. «Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων» (Gοοd Οilfield Ρractices) σημαίνει όλα αυτά που είναι γενικώς αποδεκτά από τη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου ως βέλτιστα, ασφαλή, αποδοτικά από οικονομικής απόψεως και αποτελεσματικά για την έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή Υδρογονανθράκων. «Κοίτασμα Υδρογονανθράκων» σημαίνει μια διακριτή συγκέντρωση Υδρογονανθράκων στο υπέδαφος. «Κρατική Αρχή» νοείται κάθε αρχή που ασκεί νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική κρατική λειτουργία για λογαριασμό του Δημοσίου. «Μέρος» σημαίνει είτε τον Εκμισθωτή είτε το Μισθωτή και «Μέρη» σημαίνει τον Εκμισθωτή και τον Μισθωτή εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση. «Μήνας» σημαίνει έναν ημερολογιακό μήνα. «ΜΠΕ» σημαίνει την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως προβλέπεται από την Περιβαλλοντική Νομοθεσία. «Νόμος» σημαίνει οποιονδήποτε νόμο, κανόνα, κανονισμό, διάταγμα, ψήφισμα, διαταγή, νομοθετική πράξη ή απόφαση Κρατικής Αρχής που παράγει αποτελέσματα εντός του Κράτους. «Νόμος περί Υδρογονανθράκων» σημαίνει τον νόμο 2289/1995 «αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις». «Νόμος Υπεράκτιας Ασφάλειας» σημαίνει τον νόμο 4409/2016, με τίτλο «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις». «Παραπροϊόντα» έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. «Παραχθέντες και Διασωθέντες» σημαίνει, σε σχέση με Υδρογονάνθρακες, Υδρογονάνθρακες που παρήχθησαν σε Περιοχή Εκμετάλλευσης, αλλά στους οποίους δεν συμπεριλαμβάνονται: οι Υδρογονάνθρακες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής ή απωλέσθηκαν, εκτός από Υδρογονάνθρακες που απωλέσθηκαν λόγω αμέλειας του Μισθωτή ή μη συμμόρφωσης του Μισθωτή με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. «Περιβαλλοντική Νομοθεσία» σημαίνει την ισχύουσα στην Ελλάδα νομοθεσία αναφορικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. «Περιοχή Εκμετάλλευσης» σημαίνει μια Περιοχή ή οποία συνιστά τη Συμβατική Περιοχή ή αποτελεί τμήμα αυτής, όπως αυτό οριοθετείται κατόπιν εμπορικά εκμεταλλεύσιμης Ανακάλυψης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 7.6. «Περιοχή Έρευνας» σημαίνει τη Συμβατική Περιοχή που κατέχει οποτεδήποτε ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών, η οποία όμως δεν περιλαμβάνει κανένα τμήμα της Συμβατικής Περιοχής που αποτελεί Περιοχή Εκμετάλλευσης. «Πραγματική Δαπάνη» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3.9. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής» σημαίνει το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Μισθωτή και υποβάλλεται στον Εκμισθωτή σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα και το άρθρο 7.6. «Πρόγραμμα Αποτίμησης» σημαίνει το πρόγραμμα, που συντάσσεται μετά από Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συμβατική Περιοχή, προκειμένου να οριοθετηθεί το Κοίτασμα Υδρογονανθράκων στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη Ανακάλυψη σχετικά με το πάχος και την πλευρική του έκταση και να εκτιμηθεί η ποσότητα ανακτήσιμων Υδρογονανθράκων. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες ή Γεωτρήσεις Αποτίμησης επαρκούς βάθους ώστε να διεισδύσουν στο υπό εκτίμηση κοίτασμα, ή και τα δύο. «Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών» σημαίνει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν, αντίστοιχα, στην Πρώτη Φάση, τη Δεύτερη Φάση και την Τρίτη Φάση, σύμφωνα με το άρθρο 3 (Δεσμεύσεις του Μισθωτή για Εργασίες Έρευνας). «Προεδρικό διάταγμα» σημαίνει το προεδρικό διάταγμα 127/1996 «Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων». «Προσήκουσα Αίτηση» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 27.6. «Πρώτη Φάση» σημαίνει την πρώτη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών που περιγράφεται στο άρθρο 2.1.(α). «Σημείο Παράδοσης» σημαίνει το σημείο ή τα σημεία εκείνα, εντός ή εκτός Συμβατικής Περιοχής, στα οποία οι Υδρογονάνθρακες φθάνουν στις διεξόδους των παρυφών (φλαντζών) της εγκατάστασης παράδοσης στην Ελλάδα, ή τυχόν άλλο τέτοιο σημείο ή σημεία, τα οποία συμφωνούνται μεταξύ του Υπουργού και του Μισθωτή, ως αυτά εξειδικεύονται εντός του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής. «Στάδιο Εκμετάλλευσης» σημαίνει την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 8.1. «Στάδιο Ερευνών» σημαίνει την περίοδο που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης. «Στοιχειώδες Ορθογώνιο» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην υπουργική απόφαση 11/Φ6/12657/ 30.06.1995 (ΦΕΚ Β΄ 615/1995). «Συγγενής Επιχείρηση αναφορικά με το Μισθωτή ή σε σχέση με οποιονδήποτε Συμμισθωτή, εταιρεία ή άλλης μορφής νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από το Μισθωτή ή οποιονδήποτε Συμμισθωτή και κάθε εταιρεία ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει ή Ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από εταιρεία ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει ή Ελέγχεται από το Μισθωτή ή οποιονδήποτε Συμμισθωτή. «Συγκατάθεση» σημαίνει όλες τις εγκρίσεις και άδειες που απαιτείται να λάβει ο Μισθωτής από κάθε Κρατική Αρχή. «Σύμβαση» σημαίνει την παρούσα σύμβαση μίσθωσης με τα Παραρτήματα της. «Συμβατική Περιοχή» σημαίνει, κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, την περιοχή που περιγράφεται στο Παράρτημα Α και αποτυπώνεται στο χάρτη του Παραρτήματος Β, και στη συνέχεια, την περιοχή αυτή, όπως τυχόν μειώνεται κατά καιρούς λόγω επιστροφής ή παραίτησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. «Συμμισθωτής» σημαίνει περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνιστούν από κοινού την έννοια του Μισθωτή. Για τις ανάγκες της παρούσας οι αναφορές σε Συμμισθωτή νοούνται ως αναφορές στο Μισθωτή εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα. «Συνδεδεμένο Φυσικό Αέριο» (Αssοciated Νatural Gas) σημαίνει Φυσικό Αέριο που υπάρχει σε Κοίτασμα Υδρογονανθράκων εν διαλύσει στο Αργό Πετρέλαιο, ή όπως είναι κοινώς γνωστό κάλυμμα αερίου (gas-cap gas) το οποίο υπέρκειται ή εφάπτεται με Αργό Πετρέλαιο. «Τραπεζική Εγγύηση» η εγγύηση πληρωμής από τράπεζα πρώτης τάξεως η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διατηρεί υποκατάστημα ή τραπεζική σχέση με ανταποκρίτρια τράπεζα πρώτης τάξεως στην Αθήνα, αποδεκτή από τον Εκμισθωτή, και η οποία θα είναι ουσιωδώς όμοια με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ και θα παραχωρηθεί από κάθε Συμμισθωτή κατά το ποσοστό που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Ο Εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει την κατάπτωση των Τραπεζικών Εγγυήσεων σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η ισχύς της Τραπεζικής Εγγύησης θα άρχεται, για την Πρώτη Φάση, κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα πρέπει να παραδοθεί στον Εκμισθωτή το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ημερομηνία η οποία θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Υπουργό στον Μισθωτή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία κύρωσης. «Τρίτη Φάση» σημαίνει την τρίτη φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών που περιγράφεται στο άρθρο 2.1(α). «Υδρογονάνθρακες» έχουν την έννοια που αποδίδεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας. «Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης» νοείται κάθε ποσό που ορίζεται αντίστοιχα, στη Πρώτη Φάση, τη Δεύτερη Φάση και την Τρίτη Φάση, βάσει του άρθρου 3 (Δεσμεύσεις του Μισθωτή για Εργασίες Έρευνας). «Φάση» σημαίνει οποιαδήποτε, ή κάποια εκ της Πρώτης, της Δεύτερης Φάσης ή της Τρίτης Φάσης, όπως απαιτείται από τα συμφραζόμενα. «Φυσικό Αέριο» σημαίνει τους Υδρογονάνθρακες σε αέρια μορφή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των υγρών σε αέρια κατάσταση («wet mineral gas»), των ξηρών σε αέρια κατάσταση («dry mineral gas»), του μη επεξεργασμένου αερίου («casing head gas») και του υπολειμματικού φυσικού αερίου («residue gas») που απομένει μετά από την εξαγωγή ή τον διαχωρισμό των υγρών Υδρογονανθράκων από τα υγρά σε αέρια κατάσταση και άλλα αξιοποιήσιμα αέρια που δεν προέρχονται από Υδρογονάνθρακες. ΕΡΜΗΝΕΙΑΣτην παρούσα Σύμβαση, εκτός αν ρητώς δηλώνεται το αντίθετο: (α) οποιαδήποτε αναφορά σε άρθρο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε άρθρο της παρούσας Σύμβασης και οποιαδήποτε αναφορά σε Παράρτημα θα θεωρείται ως αναφορά σε παράρτημα της παρούσας Σύμβασης· (β) οποιαδήποτε αναφορά σε πρόσωπο θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει: (i) κάθε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία, Κρατική Αρχή, κεφαλαιουχική εταιρεία, ένωση, trust/εμπίστευμα, ίδρυμα, κυβέρνηση, το δημόσιο ή φορέα του δημοσίου ή άλλη εταιρική συνεργασία ή σύμπραξη (και σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως του αν διαθέτει αυτοτελή νομική προσωπικότητα ή όχι) δύο ή περισσότερων από τα προαναφερόμενα, (ii) αναφορά σε διαδόχους, επιτρεπόμενους δικαιοδόχους και επιτρεπόμενους εκδοχείς κάθε προσώπου που αναφέρεται στην υπο-παράγραφο (i) ανωτέρω, (γ) οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Σύμβαση ή κάθε άλλη σύμβαση ή έγγραφο θα θεωρείται ως αναφορά στην παρούσα Σύμβαση ή κάθε άλλη σύμβαση ή έγγραφο, όπως ανά διαστήματα ενδεχόμενα έχει ή πρόκειται να τροποποιηθεί, διαφοροποιηθεί, ανανεωθεί, αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί, (δ) οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο θα ερμηνεύεται ως αναφορά σε αυτόν όπως ανά διαστήματα ενδεχόμενα έχει ή πρόκειται να (με ή χωρίς τροπολογία) τροποποιηθεί ή επαναθεσπιστεί, καθώς και σε κάθε παράγωγη νομοθετική πράξη, (ε) οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο κεφάλαιο των Ορισμών ή οπουδήποτε αλλού στην Σύμβαση. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί σύμβαση μίσθωσης δυνάμει της οποίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, το Δημόσιο, ως Εκμισθωτής παραχωρεί στο Μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, αποκλειστικά δικαιώματα για την εκτέλεση Εργασιών Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή. 1.2 Ο Μισθωτής αναλαμβάνει, κατά τη διάρκεια της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από αυτήν, να διεξάγει καθ’ οιονδήποτε χρόνο Εργασίες Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή σε συμφωνία με τις διατάξεις του νόμου. 1.3 Οι δαπάνες και οι κίνδυνοι της διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου θα βαρύνουν αποκλειστικά το Μισθωτή, και ο Μισθωτής δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να ανακτήσει τις εν λόγω δαπάνες ή μέρος αυτών από τον Εκμισθωτή, παρά μόνο όπως προβλέπεται παρακάτω στην παρούσα Σύμβαση. 1.4 Κάθε Συμμισθωτής: (α) θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος για τις υποχρεώσεις του Μισθωτή και των άλλων Συμμισθωτών που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση έναντι του Εκμισθωτή και (β) θα κατέχει εξ αδιαιρέτου ποσοστό, σύμφωνα με το άρθρο 1.5, σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στον νόμο περί Υδρογονανθράκων ή σε αυτή τη Σύμβαση στον όρο «Κοινοπραξία» θα σημαίνει τη συμβατική σύμπραξη μεταξύ των Συμμισθωτών υπό τους όρους συμφωνητικού συνδιαχείρισης, χωρίς να συστήνεται ή να υπονοείται ότι συστήνεται ή να αποδίδεται η πρόθεση σύστασης οιασδήποτε μορφής δια νόμου ή εν τοις πράγμασι συνεταιρισμού ή εταιρείας με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. 1.5 Το εξ αδιαιρέτου ποσοστό του κάθε Συμμισθωτή (το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό του αθροίσματος των ποσοστών όλων των Συμμισθωτών) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της παρούσας Σύμβασης, συνίσταται στα ακόλουθα κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: Τοtal 50% Εdisοn 25% ΕΛΠΕ 25% 1.6 Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής ρητά και ανέκκλητα συμφωνούν και αποδέχονται ότι: (α) συμφωνητικό του οποίου ο Εκμισθωτής δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος και/ή το οποίο περιέχει όρους και συμφωνίες που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Μισθωτή και/ή των Συμμισθωτών και/ή τρίτου μέρους δεν γεννά οιαδήποτε αξίωση έναντι του Εκμισθωτή ή δεν τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση ή δεν ρυθμίζει την παρούσα Σύμβαση με διαφορετικό τρόπο, (β) κάθε συμφωνητικό του οποίου ο Μισθωτής ή κάθε Συμμισθωτής δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο περιέχει όρους και διατάξεις που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ του Εκμισθωτή και τρίτων μερών, δεν δημιουργεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Εκμισθωτή και/ή οιουδήποτε Συμμισθωτή ή τροποποιεί την παρούσα Σύμβαση ή ρυθμίζει αυτή κατά τρόπο διαφορετικό, (γ) οι όροι και οι προβλέψεις των συμφωνητικών που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης, ούτε μπορούν να εκληφθούν ότι υπερισχύουν με οποιονδήποτε τρόπο, εν μέρει ή συνολικά, της παρούσας Σύμβασης (δ) τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής παραιτούνται ταυτόχρονα δια του παρόντος κάθε δικαιώματός τους να διαρρήξουν, ακυρώσουν ή/και αμφισβητήσουν την ισχύ και την εκτελεστότητα του παρόντος όρου. Άρθρο 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ Το Στάδιο Ερευνών αρχίζει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και, εκτός εάν η Σύμβαση λυθεί νωρίτερα σύμφωνα με τους όρους της, θα εξακολουθεί να υφίσταται για τις περιόδους που ορίζει το παρόν άρθρο 2. 2.1 Για το Βασικό Στάδιο Ερευνών: (α) Υπό την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κατωτέρω, το βασικό στάδιο ερευνών (εφεξής το «Βασικό Στάδιο Ερευνών») διαρκεί οχτώ (8) έτη. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, το Στάδιο Ερευνών διαιρείται σε διαδοχικές ερευνητικές Φάσεις που ορίζονται για τη Συμβατική Περιοχή ως εξής: Πρώτη Φάση: 3 έτη Δεύτερη Φάση: 3 έτη Τρίτη Φάση: 2 έτη (β) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Πρώτης Φάσης, ο Μισθωτής έχει εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που σχετίζονται με αυτή τη Φάση σύμφωνα με το άρθρο 3, δύναται, υποβάλλοντας γνωστοποίηση προς τον Εκμισθωτή, να συνεχίσει τις Εργασίες Έρευνας της Δεύτερης Φάσης, και από το σημείο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση και κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του που αφορούν σε αυτή τη φάση και προβλέπονται στο άρθρο 3. (γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Φάσης, ο Μισθωτής έχει εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που σχετίζονται με αυτή τη Φάση σύμφωνα με το άρθρο 3, δύναται, υποβάλλοντας γνωστοποίηση προς τον Εκμισθωτή, να συνεχίσει τις Εργασίες Έρευνας της Τρίτης Φάσης, και από το σημείο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση και κατά τη διάρκεια της Τρίτης Φάσης να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του που αφορούν σε αυτή τη φάση και προβλέπονται στο άρθρο 3. (δ) Σε περίπτωση που, πριν τη λήξη της Πρώτης Φάσης, ή ανάλογα με την περίπτωση πριν τη λήξη της Δεύτερης Φάσης, ο Μισθωτής δεν έχει υποβάλλει γνωστοποίηση προς τον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 2.1(β), ή ανάλογα με την περίπτωση, το άρθρο 2.1(γ), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Μισθωτή αναφορικά με τη Συμβατική Περιοχή παύουν να υφίστανται και, με την επιφύλαξη πάντοτε των υποχρεώσεων του Μισθωτή που έχουν ήδη γεννηθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, θα θεωρούνται καταργηθέντα. (ε) Μετά από προσηκόντως αιτιολογημένο και εύλογο αίτημα του Μισθωτή, προκειμένου να παρασχεθεί στο Μισθωτή επαρκής χρόνος για τη διάτρηση ή/και την εκτέλεση δοκιμής παραγωγής μιας γεώτρησης και προκειμένου να διευκολυνθεί ο Μισθωτής για τη λήψη απόφασης σχετικά με το αν θα δεσμευθεί για την επόμενη Φάση (άλλης εκτός της Τρίτης Φάσης) σύμφωνα με το άρθρο 2.1(β) και (γ) ανωτέρω, τρέχουσα Φάση δύναται να παραταθεί για περίοδο μέχρι έξι (6) Μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι η γεώτρηση αποτελεί αντικείμενο του Προγράμματος Ελαχίστων Εργασιών και έχει ξεκινήσει πριν από τη λήξη της εν λόγω Φάσης. Εάν απαιτηθεί, και κατόπιν προσηκόντως αιτιολογημένου και εύλογου αιτήματος του Μισθωτή, η Φάση δύναται να παραταθεί περαιτέρω για εύλογο χρονικό διάστημα. (στ) Σε περίπτωση που τρέχουσα Φάση (άλλη εκτός της Τρίτης Φάσης) παραταθεί σύμφωνα με το άρθρο 2.1(ε), το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρατείνεται η Φάση αυτή αφαιρείται από το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί για την επόμενη Φάση. 2.2 Για την Παράταση του Σταδίου Ερευνών (α) Ο Μισθωτής δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 3, νόμου περί Υδρογονανθράκων, να υποβάλει αίτηση για παράταση του σταδίου ερευνών (εφεξής «Παράταση του Σταδίου Ερευνών»). (β) Συνομολογείται και συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η ανάγκη για πρόσθετο χρόνο για την ολοκλήρωση Προγράμματος Αποτίμησης, ή για τον εντοπισμό επιπλέον αποθεμάτων προτού να περιχαρακωθεί το ανακαλυφθέν κοίτασμα και να τεκμηριωθεί ως εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, για την ανάληψη περαιτέρω ερευνητικών γεωτρήσεων, ή για τη δημιουργία αγοράς Φυσικού Αερίου, συνιστά ανάγκη η οποία εμπίπτει στο πλαίσιο του άρθρου 5, παράγραφος 3, υποπαράγραφος (β), του νόμου περί Υδρογονανθράκων. (γ) Εάν χορηγηθεί Παράταση του Σταδίου Ερευνών σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 3 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, ο Μισθωτής, την πρώτη ημέρα της Παράτασης του Σταδίου Ερευνών, θα παράσχει στον Εκμισθωτή Τραπεζική Εγγύηση για το πλήρες ποσό, αν υφίσταται, οποιουδήποτε ελλείμματος που προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης στο τέλος του Βασικού Σταδίου Ερευνών και της Πραγματικής Δαπάνης του Μισθωτή κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.9. Η ως άνω Τραπεζική Εγγύηση θα αντικαταστήσει κάθε ισχύουσα κατά το χρόνο εκείνο Τραπεζική Εγγύηση, η οποία είχε παρασχεθεί δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο έλλειμμα, ο Εκμισθωτής θα επιστρέψει αμελλητί κάθε Τραπεζική Εγγύηση που παρασχέθηκε σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά την έναρξη της Παράτασης του Σταδίου Ερευνών. 2.3 Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών (α) Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών η οποία δεν θα υπερβαίνει τα οχτώ (8) έτη για θαλάσσιες περιοχές, δύναται να χορηγηθεί στο Μισθωτή σε συνέχεια σχετικής αίτησης του, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού. Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να επιβληθούν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, και η παρούσα Σύμβαση θα τροποποιείται αντιστοίχως. (β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει προβεί: (i) σε Ανακάλυψη στη συμβατική περιοχή μη Συνδεδεμένου Φυσικού Αερίου (nοn assοciated natural gas) ή σε Ανακάλυψη Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης χωρίς την εκμετάλλευση του Συνδεδεμένου Φυσικού Αερίου, ή, (ii) σε Ανακάλυψη Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων σε βαθείς στόχους, ο Εκμισθωτής θα υποστηρίξει την αίτηση που υποβάλλει ο Μισθωτής σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων για Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών, χρονικά επαρκή ώστε να επιτρέψει στο Μισθωτή, προτού αυτός πραγματοποιήσει δήλωση εμπορευσιμότητας, να εξετάσει την κατασκευή και τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης υποδομής για τη διάθεση του Φυσικού Αερίου, ή, ανάλογα με την περίπτωση, να εξετάσει τα φυσικά και οικονομικά προβλήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη κοιτάσματος που βρίσκεται σε βαθείς στόχους. Άρθρο 3 ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3.1 Ο Μισθωτής, σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του για τη διεξαγωγή Εργασιών Πετρελαίου εντός της Συμβατικής Περιοχής, υποχρεούται να ξεκινήσει τις Εργασίες Έρευνας το αργότερο εντός έξι (6) Μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και να εκτελέσει τις εργασίες και να δαπανήσει, με την επιφύλαξη του άρθρου 3.3, τουλάχιστον τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 3.2. 3.2 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών προς εκτέλεση, και η αντίστοιχη Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης του Μισθωτή σε κάθε Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2, είναι ως εξής: ΠρόγραμμαΕλάχιστων Εργασιών Φάση 1 Φάση 2 Φάση 3 Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 ΒασικόΣεισμική έρευνα 2D Πρόσκτηση και επεξεργασία 1800 χλμ. 2D σεισμικών δεδομένων Επανεκτίμηση σεισμικών δεδομένων Επανεκτίμηση σεισμικών δεδομένωνΣεισμική έρευνα 3DΛοιπές Γεωφυσικέςέρευνες Μαγνητική και Βαρυτική έρευνα, εφόσον είναι δυνατόν κατά την πρόσκτηση της Σεισμικής έρευνας 2DΓεωτρήσεις Μία (1) γεώτρηση Μία (1) γεώτρηση Γεωλογικές και Γεωφυσικές Γεωλογικές Μελέτες και ανάλυση λεκάνης Πετροφυσική και Γεωφυσική ανάλυση κλπ. Επανεξέταση γεωλογικών και γεοφυσικών δεδομένωνΠεριβαλλοντικά και Ζητήματα Υγείας και Ασφάλειας Περιβαλλοντική Μελέτη Ι, Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης, κ.ά. Περιβαλλοντική Μελέτη ΙΙ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.α. Περιβαλλοντική Μελέτη ΙΙΙ, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κ.α. Ελάχιστη Δαπάνη € 4.200.000 (Ευρώ τέσσερα εκατομμύρια και διακόσιες χιλιάδες) € 25.000.000 (Ευρώ είκοσι πέντε εκατομμύρια) € 30.000.000 (Ευρώ τριάντα εκατομμύρια) Υπό προϋποθέσεις Σεισμική έρευνα Πρόσκτηση προγράμματος σεισμικών ερευνών 3D. Το μέγεθος θα εξαρτάται από την ερμηνεία των σεισμικών ερευνών 2D και των αποτελεσμάτων της γεώτρησης. 3.3 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3.4, η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης που προβλέπεται στο άρθρο 3.2 θεωρείται ότι δεν έχει εκπληρωθεί σε σχέση με οποιαδήποτε Φάση από τις εκεί αναφερόμενες, εάν η συνολική Πραγματική Δαπάνη κατά τη Φάση αυτή, η οποία αντιστοιχεί σε εργασίες για την ίδια Φάση όπως περιγράφονται στο άρθρο 3.2, δεν είναι τουλάχιστον ίση με ή υπερβαίνει το ποσό της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης υπό την επιφύλαξη όμως ότι, εάν σε οποιαδήποτε Φάση, ο Μισθωτής έχει εκτελέσει το Πρόγραμμα Ελαχίστων Εργασιών για την εν λόγω Φάση ή το αντίστοιχο αυτού για την εν λόγω φάση εάν συναινεί ο Εκμισθωτής, η Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί για τη Φάση αυτή, παρά την ύπαρξη τυχόν ελλείμματος. Ο Μισθωτής θα έχει το δικαίωμα να εκτελεί τις εργασίες του Προγράμματος Ελαχίστων Εργασιών επόμενης Φάσης και οι εν λόγω εργασίες θα προσμετρούνται για την επίτευξη του Προγράμματος Ελαχίστων Εργασιών της εν λόγω επόμενης Φάσης. 3.4 Όπου η Πραγματική Δαπάνη που πραγματοποιήθηκε από το Μισθωτή κατά τη διάρκεια Φάσης υπερβαίνει την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για την εν λόγω Φάση, το ποσό της εν λόγω υπέρβασης θα μεταφέρεται και θα πιστώνεται έναντι της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της επόμενης Φάσης, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι η παρούσα διάταξη δεν θα ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καταργεί, αναβάλλει ή τροποποιεί οποιαδήποτε υποχρέωση του Μισθωτή να εκτελέσει Ερευνητική Γεώτρηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 3.5 Η εκτέλεση Ερευνητικής Γεώτρησης από το Μισθωτή σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων θεωρείται ότι ικανοποιεί την υποχρέωση του Μισθωτή για την εκτέλεση Ερευνητικής Γεώτρησης δυνάμει του παρόντος άρθρου, εάν: (i) η γεώτρηση έχει διανοιχθεί σε συνολικό βάθος τουλάχιστον: (α) τριών χιλιάδων μέτρων (3.000 μ), ή (β) διακοσίων (200) μέτρων εντός της ανθρακικής ακολουθίας, ή (γ) σε οποιοδήποτε άλλο συνολικό βάθος που έχει εγκριθεί από τον Εκμισθωτή, ή (ii) πριν από την επίτευξη του παραπάνω βάθους (βάθη), η γεώτρηση συναντήσει το γεωλογικό υπόβαθρο, κάτω από το οποίο η γεωλογική δομή δεν διαθέτει τις απαραίτητες ιδιότητες για τη συγκέντρωση υδρογονανθράκων σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες, ή, (iii) ανακύπτουν ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με την εφαρμογή των προτύπων των Κανόνων Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, τα οποία δεν δημιουργήθηκαν ή προκλήθηκαν από τον Μισθωτή που προκύπτουν σε μικρότερο βάθος στην εν λόγω γεώτρηση καθιστώντας πρακτικά ανέφικτη την περαιτέρω διάτρηση, ή ενέχουν, εφαρμόζοντας τα πρότυπα των Κανόνων Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, ένα μη αποδεκτό κίνδυνο για το προσωπικό, την περιουσία και/ή το περιβάλλον, ή, (iν) η γεώτρηση συναντήσει σημαντικούς παραγωγικούς ορίζοντες (ζώνες). 3.6. Γεώτρηση Αποτίμησης, σεισμική έρευνα που διενεργείται βάσει Προγράμματος Αποτίμησης και δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την εκτέλεση του εν λόγω Προγράμματος Αποτίμησης, δεν θεωρούνται ότι απαλλάσσουν ή συντελούν στην απαλλαγή των υποχρεώσεων του Μισθωτή να εκτελέσει το Προγράμμα Ελάχιστων Εργασιών ή την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης. 3.7 Ο Μισθωτής θα παρέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση θα κυρωθεί και, εφόσον ο Μισθωτής έχει επιδώσει γνωστοποιήσεις στον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 2.1 (β) ή το άρθρο 2.1 (γ), προ της πρώτης ημέρας της Δεύτερης Φάσης ή προ της πρώτης ημέρας της Τρίτης Φάσης, αντίστοιχα, Τραπεζική Εγγύηση αναφορικά με την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης (αφαιρουμένου οποιουδήποτε ποσού έχει τυχόν πιστωθεί κατά το άρθρο 3.4) για τη σχετική Φάση. Το ύψος της Τραπεζικής Εγγύησης που θα παρασχεθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου θα μειώνεται στο τέλος κάθε Ημερολογιακού Τριμήνου κατά ποσό ίσο με την Πραγματική Δαπάνη που πραγματοποίησε ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια αυτού του Ημερολογιακού Τριμήνου. Προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση της Τραπεζικής Εγγύησης δυνάμει του παρόντος άρθρου 3.7, ο Μισθωτής θα παράσχει στον Εκμισθωτή υπογεγραμμένη ειδοποίηση που θα περιγράφει (i) το ποσό της μείωσης της Τραπεζικής Εγγύησης (ii) το υπολειπόμενο απαιτητό ποσό για το οποίο η Τράπεζα υπέχει ευθύνη σύμφωνα με την Τραπεζική Εγγύηση. Ο Εκμισθωτής, επί της παραλαβής της ειδοποίησης, από τον Μισθωτή, εκτός από την περίπτωση που η ειδοποίηση του Μισθωτή αμφισβητηθεί από τον Εκμισθωτή το αργότερο σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την λήξη του σχετικού Ημερολογιακού Τριμήνου, θα υπογράψει εντός του αυτού χρονικού διαστήματος και θα παραδώσει την ειδοποίηση αυτή στην σχετική τράπεζα και στην περίπτωση που ο Εκμισθωτής δεν υπογράψει και παραδώσει την ειδοποίηση αυτή, το ποσό της Τραπεζικής Εγγύησης παρόλα αυτά θα τεκμαίρεται ότι έχει μειωθεί κατά το ποσό που αναγράφεται στην σχετική ειδοποίηση. 3.8 Με την επιφύλαξη του άρθρου 3.3, εάν στο τέλος οποιασδήποτε Φάσης, η Πραγματική Δαπάνη η οποία έχει πραγματοποιηθεί από τον Μισθωτή κατά τη διάρκεια αυτής της Φάσης (λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν ποσά από μεταφορά σύμφωνα με το άρθρο 3.4) δεν ισούται ή δεν υπερβαίνει την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για την προκείμενη Φάση, η Τραπεζική Εγγύηση καταπίπτει για την πληρωμή ολόκληρου του ποσού του ελλείμματος υπέρ του Εκμισθωτή. 3.9 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: «Πραγματική Δαπάνη» σημαίνει τη δαπάνη που πραγματοποιεί ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών, η οποία: (α) αποδίδεται αποκλειστικά και άμεσα στις εργασίες του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών της δεδομένης Φάσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 3.2. και στα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα όπως αυτά ορίζονται στις παραγράφους 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήματος Γ που κατανέμονται σε αυτές τις δραστηριότητες, και (β) υπό τον όρο ότι το Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών για την συγκεκριμένη Φάση έχει εκτελεστεί, όλες οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν (είτε πριν ή μετά από την εκτέλεση) για Εργασίες Έρευνας στα εγκεκριμένα Ετήσια Προγράμματα Εργασιών και Προϋπολογισμούς για την Φάση αυτή και τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήματος Γ που κατανέμονται σε αυτές τις Εργασίες Έρευνας. 3.10 Ο Μισθωτής υποχρεούται να τηρεί ακριβή στοιχεία και λογαριασμούς για όλες τις Πραγματικές Δαπάνες και όσον αφορά στα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα (όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 2, παράγραφοι 2.5(α) και/ή 2.5(β) του Παραρτήματος Γ), υποχρεούται να τηρεί όλα τα έγγραφα συμπεριλαμβανομένων τιμολογίων, αρχείων και δελτίων καταγραφής ωρών απασχόλησης. Προκειμένου για την επιβεβαίωση ότι οι Πραγματικές Δαπάνες αποτελούν μόνο τα ποσά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των σχετικών Εργασιών Έρευνας για μια συγκεκριμένη Φάση, ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 19.13, να διενεργεί λογιστικό έλεγχο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 1, παράγραφος 1.6 του Παραρτήματος Γ. 3.11 Αναφορικά με την περιοχή από την οποία παραιτείται ή την οποία επιστρέφει δυνάμει του άρθρου 6, ο Μισθωτής υποχρεούται, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, μέσα σε διάστημα έξι (6) Μηνών από την ημερομηνία λήξης οποιασδήποτε Φάσης του Σταδίου Ερευνών, να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποίησε, να σφραγίσει και να εγκαταλείψει όλες τις γεωτρήσεις και να επαναφέρει το περιβάλλον, όσο το δυνατόν εφικτό, στην κατάσταση που βρισκόταν πριν την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και τα σχετικά κόστη θα περιληφθούν στην Πραγματική Δαπάνη. Άρθρο 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.1 Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής υποχρεούνται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος να συστήσουν επιτροπή η οποία θα αναφέρεται ως Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή και θα συγκροτείται από: (α) έναν πρόεδρο και δύο ακόμη πρόσωπα, τα οποία ορίζονται από τον Εκμισθωτή, και (β) τρία ακόμη πρόσωπα τα οποία ορίζονται από το Μισθωτή. 4.2 Τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής μπορούν να ορίζουν εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει αντιστοίχως υποδειχθεί από αυτούς, για να αναπληρώνει το αντίστοιχο μέλος της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του τελευταίου να ενεργήσει ως μέλος της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής. 4.3 Όταν κατά τα ανωτέρω αναπληρωματικό μέλος ενεργεί στη θέση άλλου μέλους, θα έχει τις αρμοδιότητες και θα εκτελεί τα καθήκοντα του μέλους αυτού. 4.4 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Μισθωτή ως προς τη διαχείριση των Εργασιών Πετρελαίου, οι συμβουλευτικές αρμοδιότητες της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής συνίστανται στα ακόλουθα: (α) Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και ο Προϋπολογισμός: με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου το προτεινόμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και ο Προϋπολογισμός θεωρείται ότι έχει εγκριθεί από τον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 5.1 και με την επιφύλαξη του άρθρου 5.2, στην εξέταση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και του Προϋπολογισμού που υποβάλλει ο Μισθωτής και στην αξιολόγηση προτάσεων για την αναθεώρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αυτών, τις οποίες υπέβαλε ο Εκμισθωτής, (β) Πρόγραμμα Αποτίμησης: στην εξέταση κάθε Προγράμματος Αποτίμησης που υπέβαλε ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή και στην παρατήρηση της εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με αυτό όπως επίσης και στην ενημέρωση του Εκμισθωτή σχετικά με την πρόοδο αυτών των εργασιών, (γ) Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής: στην εξέταση κάθε Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής που έχει υποβληθεί από τον Μισθωτή στον Εκμισθωτή σχετικά με την Ανακάλυψη εμπορικά εκμεταλλεύσιμων Υδρογονανθράκων. 4.5 Όλες οι συνεδριάσεις της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα σε τόπο, είτε εντός Ελλάδος, είτε, με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή, εκτός Ελλάδος, κατά χρόνους που θα ορίζεται ομόφωνα από τα μέλη της και τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, έτσι ώστε να ενημερώνει τον Εκμισθωτή σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού. 4.6 Πέραν των προγραμματισμένων συνεδριάσεων της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής έχουν το δικαίωμα να συγκαλούν συνεδριάσεις της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής εντός Ελλάδος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή απρόβλεπτης κατάστασης, με έγγραφη γνωστοποίησή τους σε καθένα από τα μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, τουλάχιστον τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση. 4.7 Πέντε μέλη της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής συνιστούν απαρτία για τις συνεδριάσεις της επιτροπής. 4.8 Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής έχουν αμφότεροι το δικαίωμα να καλούν οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα σε οποιαδήποτε συνεδρίαση της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής προκειμένου να παράσχει συμβουλές στην επιτροπή επί οποιουδήποτε θέματος τεχνικής φύσεως, για το οποίο απαιτείται η συμβουλή εμπειρογνώμονα. 4.9 Όλες οι αποφάσεις της Τεχνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με ομόφωνη ψήφο των μελών που είναι παρόντα στη συνεδρίαση και σχηματίζουν απαρτία. 4.10 Εάν η Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποφασίσει ομόφωνα επί κάποιου εκ των ζητημάτων τα οποία εξετάζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο 4, το ζήτημα αυτό θα παραπέμπεται στον Μισθωτή και τον Εκμισθωτή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία εξετάσθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν τα Μέρη δεν καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την εν λόγω παραπομπή, το ζήτημα θα παραπέμπεται στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα προς διευθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 23. Υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό πριν από Ανακάλυψη από τον Μισθωτή, οι προτάσεις του Μισθωτή, που παρατίθενται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό θα θεωρούνται ότι γίνονται αποδεκτές από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, εφόσον οι προτάσεις αυτές έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 5, συνάδουν και έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τον Μισθωτή στην εκτέλεση του Προγράμματος Ελαχίστων Εργασιών και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης, σύμφωνα με το άρθρο 3. Άρθρο 5 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.1 Τρεις (3) Μήνες πριν από την λήξη κάθε Ημερολογιακού Έτους, ή όποτε τυχόν από κοινού συμφωνηθεί από τα Μέρη, ο Μισθωτής υποχρεούται να έχει καταρτίσει και υποβάλει στον Εκμισθωτή προς έγκριση πρόγραμμα, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και λειτουργίες (συμπεριλαμβανομένων μελετών, ερευνών, προμηθειών, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, κλπ) που θα πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τη Σύμβαση με το αντίστοιχο προϋπολογισθέν κόστος για κάθε αντικείμενο του προγράμματος, κατά την περίοδο των επόμενων δώδεκα (12) Μηνών (εφεξής «Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμός»). Στην περίπτωση που η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος είναι διαφορετική από την ημερομηνία έναρξης ενός Ημερολογιακού Έτους, ο Μισθωτής θα υποβάλει, εντός εξήντα (60) Εργάσιμων Ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμό για το υπόλοιπο διάστημα του σχετικού Ημερολογιακού Έτους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Μισθωτής δύναται να υποβάλει για έγκριση από τον Εκμισθωτή αναθεώρηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμό για το υπόλοιπο του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους. 5.2 Εντός ενός (1) Μηνός από την υποβολή του, ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις επί του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού και να υποβάλει προτάσεις προς εξέταση πρώτα στην Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την αναθεώρηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του σχετικά με το είδος και το κόστος των εργασιών και των λειτουργιών. Εάν ο Εκμισθωτής δεν υποβάλει τέτοιες προτάσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμού θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό από τον Εκμισθωτή. 5.3 Κάθε Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμού και οποιαδήποτε αναθεώρηση ή τροποποίησή τους θα συνάδει με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών και την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης για τη σχετική Φάση. 5.4 Εάν ο Μισθωτής και ο Εκμισθωτής δεν καταλήξουν σε συμφωνία επί των προτεινόμενων αναθεωρήσεων του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την προγραμματισμένη συνάντησή τους για την εξέταση των υπό κρίση ζητημάτων, τότε τα ζητήματα αυτά θα παραπέμπονται προς επίλυση στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα. 5.5 Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Μισθωτή και σύμφωνα με το άρθρο 4.5, ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να παρακολουθεί την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού. 5.6 Σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων που δεν προβλέπονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμού και οι οποίες απαιτούν άμεση ενέργεια, ο Μισθωτής μπορεί να προβεί σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Σύμβασης. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν ως συνέπεια θα συμπεριλαμβάνονται στις δαπάνες που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3.1 του Παραρτήματος Γ. Ο Εκμισθωτής θα ενημερώνεται άμεσα για όλες τις τροποποιήσεις που αναφέρονται ανωτέρω. 5.7 Σύμφωνα με το άρθρο 4.10, σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλλει Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό πριν από οποιαδήποτε Ανακάλυψη από τον ίδιο, οι προτάσεις του Μισθωτή που παρατίθενται εντός του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμό θα τεκμαίρεται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, στο βαθμό που οι εν λόγω προτάσεις έχουν εκπονηθεί σε συμφωνία με το άρθρο 5 και είναι συνεπείς και σκοπεύουν να καταστήσουν δυνατό για τον Μισθωτή να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελαχίστων Εργασιών του και την αντίστοιχη Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης υπό το άρθρο 3. Άρθρο 6 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 6.1 Παραίτηση (α) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πριν από τη λήξη του Σταδίου Ερευνών, ο Μισθωτής δύναται με έγγραφη γνωστοποίησή του που παράγει τα αποτελέσματά της, τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες από την επίδοσή της στον Εκμισθωτή, να παραιτηθεί των δικαιωμάτων έρευνας σε ολόκληρη τη Συμβατική Περιοχή ή τμήμα αυτής, αποτελούμενο από ένα ή περισσότερα συνεχόμενα Στοιχειώδη Ορθογώνια. (β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής επιθυμεί να παραιτηθεί των δικαιωμάτων διενέργειας Εργασιών Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή, χωρίς να έχει εκπληρώσει το σύνολο του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών και τις Υποχρεώσεις Ελάχιστης Δαπάνης βάσει του άρθρου 3.2 (ή τις υποχρεώσεις εργασιών και δαπανών που τυχόν έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή για οποιαδήποτε Παράταση του Σταδίου Ερευνών ή Ειδική Παράταση του Σταδίου Ερευνών) (εφεξής «Πρόσθετες Υποχρεώσεις Δαπάνης»), ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Εκμισθωτή, πριν ή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιασδήποτε παραίτησης, ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ: (i) της Πραγματικής Δαπάνης που αφορά στην εκπλήρωση του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών για την εν λόγω Φάση ή στην περίοδο παράτασης και (ii) της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης κατά τη διάρκεια της εν λόγω Φάσης ή της ελάχιστης δαπάνης που συμφωνήθηκε από τα Μέρη αναφορικά με τη συγκεκριμένη περίοδο παράτασης. Ο Εκμισθωτής δικαιούται, προκειμένου να ικανοποιήσει την καταβολή της εν λόγω διαφοράς να επιδιώξει την κατάπτωση του οφειλόμενου ποσού της διαφοράς από την σχετική Τραπεζική Εγγύηση. (γ) Ο Μισθωτής μπορεί να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του αζημίως στο τέλος οποιασδήποτε Φάσης, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του Προγράμματος Ελάχιστων Εργασιών και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης) έως το τέλος της Φάσης αυτής. (δ) Με την επιφύλαξη άλλων ευθυνών και υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, η παραίτηση του Μισθωτή δεν γεννά αξιώσεις υπέρ του ίδιου και κατά του Εκμισθωτή για δαπάνες ή ζημίες. 6.2 Επιστροφή (α) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει, πριν το τέλος της Πρώτης Φάσης, υποβάλει προς τον Εκμισθωτή γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 2.1 (β), ο Μισθωτής υποχρεούται πριν από την έναρξη της Δεύτερης Φάσης να επιστρέψει τμήμα ή τμήματα της Συμβατικής Περιοχής (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά απαρτίζουν σειρά συνεχόμενων Στοιχειωδών Ορθογωνίων) έτσι ώστε η Συμβατική Περιοχή που διατηρείται να μην υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) της Συμβατικής Περιοχής κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. (β) Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει, πριν από το τέλος της Δεύτερης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών, προς τον Εκμισθωτή γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 2.1 (γ), ο Μισθωτής υποχρεούται πριν από την έναρξη της Τρίτης Φάσης να επιστρέψει τμήμα ή τμήματα της Συμβατικής Περιοχής (υπό την προϋπόθεση ότι αυτά απαρτίζουν σειρά συνεχόμενων Στοιχειωδών Ορθογωνίων) έτσι ώστε η Συμβατική Περιοχή που διατηρείται να μην υπερβαίνει το εξήντα τοις εκατό (60%) της Συμβατικής Περιοχής κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. (γ) Εάν το Στάδιο Ερευνών λήξει σύμφωνα με το άρθρο 2, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη τη Συμβατική Περιοχή την οποία κατέχει, εκτός από οποιαδήποτε περιοχή η οποία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, έχει καταστεί Περιοχή Εκμετάλλευσης. (δ) Όταν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ο Μισθωτής παραιτείται από ή επιστρέφει τμήμα της Συμβατικής Περιοχής, η εναπομένουσα περιοχή ή περιοχές θα πρέπει να έχουν ορθογώνιο σχήμα και να μην αποτελούν περισσότερες από δύο μη συνεχόμενες περιοχές. 6.3 Καθαρισμός (Clean-up) Πριν από την παραίτηση ή επιστροφή της Συμβατικής Περιοχής ή οιουδήποτε μέρους αυτής, ο Μισθωτής υποχρεούται: (α) να εκτελέσει σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, κάθε απαραίτητη ενέργεια για τον καθαρισμό της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης οποιωνδήποτε εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που εγκατέστησε ο Μισθωτής, προκειμένου να επαναφέρει την περιοχή κατά το μέγιστο δυνατό στην κατάσταση που ήταν κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, (β) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρα 9.1. και 9.2., και (γ) να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για να αποτρέψει κινδύνους στο περιβάλλον, την ανθρώπινη ζωή ή την περιουσία. Άρθρο 7 ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ: ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 7.1 Σε περίπτωση που ο Μισθωτής προβεί σε Ανακάλυψη Υδρογονανθράκων στη Συμβατική Περιοχή, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τον Εκμισθωτή με έγγραφη ειδοποίηση και να επικοινωνήσει τις δοκιμές και/ή τυχόν άλλες τεχνικές αξιολογήσεις που πρέπει να λάβουν χώρα σχετικά με την Ανακάλυψη ώστε να καθορισθεί η έκταση κατά την οποία δύναται να παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών και/ή των τεχνικών αξιολογήσεων υποβάλλονται στον Εκμισθωτή αμέσως μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών αυτών και των τεχνικών αξιολογήσεων. 7.2 Εάν ο Μισθωτής ανακαλύψει εντός της Συμβατικής Περιοχής πόρους του υπεδάφους που δεν είναι Υδρογονάνθρακας, υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί με έγγραφη γνωστοποίηση τον Εκμισθωτή. 7.3 Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ο Μισθωτής ενημερώνει τον Εκμισθωτή, κατά τη υποβολή των αποτελεσμάτων των δοκιμών, ότι η Ανακάλυψη δεν χρήζει αποτίμησης, ή δεν χρήζει αποτίμησης μέχρις ότου εκτελεσθούν πρόσθετες ερευνητικές γεωτρήσεις στη Συμβατική Περιοχή, ο Μισθωτής οφείλει, όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές που αναφέρονται στο άρθρο 7.1, να καταρτίσει και να υποβάλει στον Εκμισθωτή προς έγκριση, Πρόγραμμα Αποτίμησης σχετικά με την Ανακάλυψη. Εντός δύο (2) Μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε στον Εκμισθωτή το Πρόγραμμα Αποτίμησης, ο Εκμισθωτής θα εγκρίνει το Πρόγραμμα Αποτίμησης, εκτός εάν, μετά την εξέταση του από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, ο Εκμισθωτής κρίνει ότι το Πρόγραμμα Αποτίμησης δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 7.5(α) έως (ε). Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για τις κατάλληλες αλλαγές στο Πρόγραμμα Αποτίμησης, το ζήτημα ή τα ζητήματα της διαφωνίας θα παραπέμπονται προς διευθέτηση στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23. 7.4 Όταν ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα Αποτίμησης, ο Μισθωτής θα ενημερώνει τον Εκμισθωτή με έγγραφη γνωστοποίηση για το εάν η Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη και η σχετική εκτίμηση του Μισθωτή θα είναι οριστική. 7.5 Η έγγραφη γνωστοποίηση βάσει του άρθρου 7.4 θα συνοδεύεται από έκθεση σχετικά με την Ανακάλυψη, η οποία θα περιέχει πληροφορίες ως προς: (α) Τη χημική σύσταση, τις φυσικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες και την ποιότητα των ανακαλυφθέντων Υδρογονανθράκων, (β) Το πάχος και την έκταση του παραγωγικού στρώματος, (γ) Τις πετροφυσικές ιδιότητες των σχηματισμών του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων, (δ) Τους δείκτες παραγωγικότητας του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων στις γεωτρήσεις στις οποίες έγιναν δοκιμές παραγωγής υπό διαφόρους ρυθμούς ροής, (ε) Τη διαπερατότητα και το πορώδες των σχηματισμών του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων, (στ) Την εκτίμηση της παραγωγικής δυνατότητας του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων, (ζ) Μελέτες σκοπιμότητας και τεχνικές και οικονομικές αξιολογήσεις που διενεργήθηκαν από ή για τον Μισθωτή σχετικά με την Ανακάλυψη, (η) Την αξιολόγηση του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων και των παρακείμενων περιοχών, (θ) Πρόσθετα γεωλογικά δεδομένα και άλλες σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την Ανακάλυψη. 7.6 Σε περίπτωση που ο Μισθωτής ενημερώσει τον Εκμισθωτή με την έγγραφη γνωστοποίηση του άρθρου 7.4 για το ότι η Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη: (α) το συντομότερο δυνατό μετά από αυτή ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής πραγματοποιούν συνάντηση και οριοθετούν με κοινή συμφωνία την Περιοχή Εκμετάλλευσης αναφορικά με την Ανακάλυψη, στο βαθμό που η εν λόγω οριοθέτηση καθίσταται δυνατή εντός των ορίων της Συμβατικής Περιοχής. Κατά παρέκκλιση μόνον των περιορισμών της έκτασης που τίθενται στην παρ. 9, του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, η εν λόγω Περιοχή Εκμετάλλευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, σε μια ενιαία περιοχή, το Κοίτασμα Υδρογονανθράκων για το οποίο δόθηκε η γνωστοποίηση του άρθρου 7.4, μαζί με ένα εύλογο περιθώριο που θα περιβάλλει την περιφέρεια της περιοχής αυτής. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της γνωστοποίησης του άρθρου 7.4 να συμφωνήσουν για τα όρια της Περιοχής Εκμετάλλευσης, τόσο ο Εκμισθωτής όσο και ο Μισθωτής θα μπορούν να παραπέμψουν το ζήτημα προς διευθέτηση στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23. (β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2.3 (β), ο Μισθωτής θα καταρτίσει και θα υποβάλει στον Εκμισθωτή εντός έξι (6) Μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του άρθρου 7.4, Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής σχετικά με την Ανακάλυψη. Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 του προεδρικού διατάγματος, θα στηρίζεται στις πάγιες αρχές της μηχανικής και της οικονομίας, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και θα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζει: (i) τη βέλτιστη οικονομική ανάκτηση των Υδρογονανθράκων, με αποτελεσματική, ωφέλιμη και σε αρμόζοντα χρόνο χρήση των πόρων υδρογονανθράκων της Περιοχής Εκμετάλλευσης, και (ii) επαρκή μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τα κοινώς αποδεκτά πρότυπα που επικρατούν στην διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Συμβατικής Περιοχής. (γ) Με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα των απαιτήσεων του άρθρου 7.6 (β), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: (i) Εφικτές εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη και παραγωγή της Ανακάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου για την διάθεση του Συνδεδεμένου Φυσικού Αερίου, (ii) Προτάσεις αναφορικά με τη χωροθέτηση, διάτρηση και ολοκλήρωση γεωτρήσεων παραγωγής και εισπίεσης, τις εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης και τις μονάδες μεταφοράς και παράδοσης που απαιτούνται για την παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά Υδρογονανθράκων. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής πληροφορίες: (Α) εκτιμώμενο αριθμό γεωτρήσεων παραγωγής και εισπίεσης, (Β) στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό παραγωγής και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, (Γ) στοιχεία σχετικά με τις εφαρμόσιμες εναλλακτικές ως προς τη μεταφορά των Υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών, (Τ) στοιχεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τις εργασίες: (1) Το παραγωγικό προφίλ του Αργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου από τα Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων, (2) Συγκεκριμένα μέτρα που ο Μισθωτής προτείνει να λάβει κατά την παραγωγή, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, ώστε να αποτρέψει τον κίνδυνο της μόλυνσης και να αποκαταστήσει το περιβάλλον όταν λήξει το Στάδιο Εκμετάλλευσης, (3) Υπολογισμό κόστους κεφαλαίου και τακτικών δαπανών, (4) Μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας που έχουν γίνει από τον Μισθωτή ή για λογαριασμό του σχετικά με την Ανακάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη την τοποθεσία, τις μετεωρολογικές συνθήκες, τον υπολογισμό κόστους, την τιμή των Υδρογονανθράκων, κάθε άλλο σχετικό στοιχείο και τις αξιολογήσεις αυτών, (5) Μέτρα ασφαλείας που θα υιοθετηθούν κατά την διάρκεια των Εργασιών Εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων, άνευ περιορισμού μέτρων που συμμορφώνονται με το «Νόμο Υπεράκτιας Ασφάλειας» και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, (6) Εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής, και (7) Το Σημείο Παράδοσης για την παράδοση του Μισθώματος σε Είδος του Εκμισθωτή. 7.7 Πριν από την υποβολή ή με την υποβολή του Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής στον Εκμισθωτή, εφόσον το ζητήσει ο Εκμισθωτής και επιπλέον της ΜΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 12, ο Μισθωτής θέτει στη διάθεση του Εκμισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 12, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία θα έχει συνταχθεί από Ανεξάρτητο Τρίτο (εγκεκριμένο από τον Εκμισθωτή) με εξειδίκευση στο πεδίο των διεθνών περιβαλλοντικών μελετών, με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων της προτεινόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στον άνθρωπο, στην πανίδα και χλωρίδα και στην υδρόβια ζωή εντός και πέριξ της Περιοχής Εκμετάλλευσης. Αυτή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα εξετάζει, κατ’ ελάχιστο, τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 12.6. 7.8 Εντός δύο (2) Μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής υποβλήθηκε στον Εκμισθωτή, ο Εκμισθωτής θα το εγκρίνει, εκτός εάν, κατόπιν εξέτασης του Προγράμματος από την Τεχνική Συμβουλευτική Επιτροπή, ο Εκμισθωτής κρίνει ότι το Πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7.6(β). Στην περίπτωση αυτή, εάν ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν για τις κατάλληλες αλλαγές στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, το ζήτημα ή τα ζητήματα της διαφωνίας θα παραπέμπονται στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23. 7.9 Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 23.2(ζ), η γνώμη/απόφαση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα θα είναι δεσμευτική για τα μέρη, με τρόπο που: (α) εάν ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας αποφανθεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, όπως υποβλήθηκε από τον Μισθωτή, πληροί στις απαιτήσεις του άρθρου 7.6(β), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα θεωρείται εγκεκριμένο από τον Εκμισθωτή, (β) εάν ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας αποφανθεί ότι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 7.6(β),ο Μισθωτής θα πρέπει, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία γνωμοδότησε ο εμπειρογνώμονας, είτε να υποβάλει εκ νέου το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής με τέτοιες τροποποιήσεις ώστε να λαμβάνεται υπ’ όψιν η γνωμοδότηση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα, είτε να παραιτηθεί της Περιοχής Εκμετάλλευσης, και (γ) στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει υποβάλει εκ νέου το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής με τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις, το τροποποιηθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής θα θεωρείται εγκεκριμένο από τον Εκμισθωτή εντός μιας εβδομάδος από την παραλαβή του από τον Εκμισθωτή. Άρθρο 8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 8.1 Με την επιφύλαξη της δυνατότητας παράτασης (για δύο (2) παρατάσεις των πέντε (5) χρόνων η κάθε μία) σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, η διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης για κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία ο Μισθωτής υποβάλει προς τον Εκμισθωτή την ειδοποίηση δυνάμει του άρθρου 7.4. 8.2 Ο Μισθωτής μπορεί οποτεδήποτε και άνευ όρων να παραιτηθεί από το 100% των δικαιωμάτων του Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων επί μιας (1) ή περισσοτέρων ή επί του συνόλου των Περιοχών Εκμετάλλευσης που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 7.6, επιδίδοντας έγγραφη ειδοποίηση στον Εκμισθωτή ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Η παραίτηση αυτή δεν θα δίδει στον Μισθωτή το δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση κατά του Εκμισθωτή για δαπάνες ή ζημίες. Παραίτηση από τον Μισθωτή ποσοστού μικρότερου του 100% των δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκμετάλλευσης ή παραίτηση υπό όρους δεν θα επιτρέπονται, πλην όμως καμία από τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν θα ερμηνεύεται ή θα θεωρείται ότι απαγορεύει σε οποιονδήποτε Συμμισθωτή να αποχωρήσει από την παρούσα Σύμβαση, υπό τον όρο ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του από τη Σύμβαση θα αναλαμβάνονται από τους υπολοίπους Συμμισθωτές (ή από τρίτο μέρος), σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 20. 8.3 Με τη λήξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης σε οποιαδήποτε Περιοχή Εκμετάλλευσης, η περιοχή αυτή επανέρχεται, ελεύθερη και καθαρή, στο Δημόσιο. (α) Η χρήση ακίνητης περιουσίας που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3, του άρθρου 6 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και των παραγράφων 1 έως και 5, του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, και η κυριότητα επί κινητής περιουσίας, η αξία της οποίας έχει πλήρως αποσβεσθεί, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Εκμισθωτή χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ανταλλάγματος. (β) Ακίνητη περιουσία που δεν έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3, του άρθρου 6 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και των παραγράφων 1 έως και 5, του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, καθώς και, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.5, κινητή περιουσία, η αξία της οποίας δεν έχει πλήρως αποσβεστεί, θα μεταβιβάζονται στον Εκμισθωτή με την καταβολή σε αυτόν στην εύλογη αγοραία αξία τους, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία και αφαιρώντας από το τίμημα μεταβίβασης την αποσβεσθείσα αξία που έχει ήδη ανακτηθεί δυνάμει της παρούσας. Στην περίπτωση που δεν δύναται να επιτευχθεί συμφωνία ως προς την εύλογη αγοραία αξία, το ζήτημα παραπέμπεται προς διευθέτηση σε Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23, (γ) Αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν από τον Εκμισθωτή δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Εκμισθωτής δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των δανειστών του Μισθωτή (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι) για τυχόν χρέη του Μισθωτή και ο Μισθωτής διά του παρόντος αποζημιώνει και απαλλάσσει τον Εκμισθωτή από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση εκ μέρους αυτών των δανειστών του Μισθωτή (εφόσον υπάρχουν τέτοιοι). Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί εξασφάλιση υπέρ οποιουδήποτε τέτοιου δανειστή, ο Μισθωτής υποχρεούται να προβεί στην άρση της εν λόγω εξασφάλισης προτού περιέλθουν τα περιουσιακά στοιχεία στο Δημόσιο. (δ) Αναφορικά με τις υποπαραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, εάν κατά τη λήξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης οποιασδήποτε Περιοχής Εκμετάλλευσης, οποιοδήποτε τέτοιο ακίνητο ή/και κινητό περιουσιακό στοιχείο εξακολουθεί να είναι απαραίτητο στον Μισθωτή για τις Εργασίες Πετρελαίου σε άλλη/ες Περιοχή/ές Εκμετάλλευσης στη Συμβατική Περιοχή, τα Μέρη θα συναντηθούν για να συμφωνήσουν εάν, σε ποιο βαθμό και υπό ποιες προϋποθέσεις θα λάβει χώρα η εν λόγω μεταβίβαση στο Δημόσιο, ώστε να είναι σε θέση ο Μισθωτής να εκτελεί τις Εργασίες Πετρελαίου στην/στις υπόλοιπη/ες Περιοχή/ές Εκμετάλλευσης. 8.4 Εκτός εάν ο Εκμισθωτής δηλώσει διαφορετικά, έξι (6) τουλάχιστον Μήνες πριν από τη λήξη του Σταδίου Εκμετάλλευσης ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος: (α) να σφραγίσει όλες τις παραγωγικές γεωτρήσεις και να απομονώσει τους γνωστούς υδροφόρους ορίζοντες ή και συστήματα, (β) να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις, και (γ) να αποκαταστήσει το περιβάλλον σύμφωνα με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής, την ΜΠΕ και κάθε τυχόν πρόσθετη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12. 8.5 Θα πρέπει να συγκροτηθεί επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.6 για την παρακολούθηση και το συντονισμό των εργασιών, ώστε να διασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Μισθωτή δυνάμει του άρθρου 8.4 της Σύμβασης («Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων»). Η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από τρία (3) μέλη. Ένα μέλος ορίζεται από τον Εκμισθωτή, ένα από το Μισθωτή και το τρίτο μέλος, το οποίο θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ορίζεται από κοινού από τα ήδη ορισθέντα μέλη. Το τρίτο αυτό μέλος πρέπει να επιλέγεται μεταξύ προσώπων ανεξαρτήτων από τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή, και να διαθέτει εμπειρία σε ζητήματα Κανόνων Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. Σε περίπτωση που τα δύο μέλη δεν καταφέρουν να ορίσουν το τρίτο μέλος της εν λόγω Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τον ορισμό τους, ο Εκμισθωτής ή ο Μισθωτής έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιλογή και το ορισμό του τρίτου μέλους από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα. (α) Ο χρόνος κατά τον οποίο η Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων θα αναλάβει δράση θα καθορίζεται με κοινή συμφωνία του Εκμισθωτή και του Μισθωτή, η οποία θα συνάπτεται είτε κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 8.6(i), είτε κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 8.6(ii). (β) Η Επιτροπή εξετάζει όλα τα τεχνικά, νομικά, περιβαλλοντικά και φορολογικά θέματα που σχετίζονται με την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να ζητά τη συνδρομή ειδικών επί των θεμάτων αυτών. (γ) Η Επιτροπή αποφασίζει με την απλή πλειοψηφία των μελών της, και οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για τον Εκμισθωτή και τον Μισθωτή. Η απόφαση της Επιτροπής υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού. (δ) Τα έξοδα της Επιτροπής θα καταβάλλονται από τον Μισθωτή και θα χρεώνονται στον λογαριασμό εσόδων και εξόδων του Μισθωτή. 8.6 Προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 8.4 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2 του προεδρικού διατάγματος, ο Μισθωτής υποχρεούται είτε από (i) την έναρξη του έκτου έτους από την Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παράγεται Αργό Πετρέλαιο, είτε από (ii) την έναρξη του ένατου έτους από την Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής, στις περιπτώσεις εκείνες όπου παράγεται Φυσικό Αέριο, ή Φυσικό Αέριο και Συμπύκνωμα, να ανοίξει ειδικό λογαριασμό σε μία ή περισσότερες τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης θα πρέπει να πραγματοποιεί κατ’ έτος περιοδικές καταθέσεις στο λογαριασμό αυτό, και το κεφάλαιο αυτό, μαζί με τους τόκους του, θα καθίσταται το ειδικό αποθεματικό του Μισθωτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σχετικά με την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων. Η διαδικασία και όλες οι συναφείς λεπτομέρειες για αυτές τις περιοδικές καταθέσεις θα πρέπει να συμφωνούνται από κοινού κατά την Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, τα σχετικά ζητήματα παραπέμπονται στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα για την διευθέτησή τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 23.2. Ο χρόνος κατά τον οποίο το ειδικό αποθεματικό θα χρησιμοποιείται, καθώς και τα απαιτούμενα ποσά και ο χρόνος κατάθεσής τους από το Μισθωτή, καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής για την Απομάκρυνση και τη Διάθεση των Εγκαταστάσεων. Το συνολικό ποσό του ειδικού αποθεματικού, χωρίς το σχετικό τόκο, χρεώνεται στο λογαριασμό εσόδων και εξόδων του Μισθωτή. 8.7 Η υποχρέωση για την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μπορεί να ανασταλεί με συγκατάθεση του Υπουργού για όσο χρονικό διάστημα θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη αυτών για την εκτέλεση των εργασιών του Μισθωτή στην ίδια ή σε άλλη συμβατική περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 8.8 Οι διατάξεις του άρθρου 8.4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε περίπτωση που ο Μισθωτής κηρυχθεί έκπτωτος δυνάμει των παραγράφων 8 έως και 11 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή σε περίπτωση που ο Μισθωτής παραιτηθεί από τα δικαιώματά του Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου και του άρθρου 8.2 της Σύμβασης. Οι διατάξεις των άρθρων 8.6 και 8.7 εφαρμόζονται επίσης κατ’ αναλογία στην περίπτωση που η Επιτροπή για την Απομάκρυνση και Διάθεση των Εγκαταστάσεων έχει συσταθεί κατά τη στιγμή που ο Μισθωτής κηρυχθεί έκπτωτος ή έχει λάβει χώρα η παραίτησή του. Άρθρο 9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 9.1 Ο Μισθωτής εκτελεί τις Εργασίες Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή: (α) σύμφωνα με: (i) τον νόμο περί Υδρογονανθράκων και τον νόμο Υπεράκτιας Ασφάλειας και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις του νόμου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κανονισμών που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 12Α του νόμου περί Υδρογονανθράκων, και (ii) το προεδρικό διάταγμα, το οποίο σύμφωνα με την παράγραφο 29 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση Μίσθωσης, (β) με επιμέλεια, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και κατά τρόπο ασφαλή και αρμόζοντα σε συνετό εργαζόμενο και, αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου εντός οποιασδήποτε Περιοχής Εκμετάλλευσης, σε συμμόρφωση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής για την περιοχή αυτή. 9.2 Με την επιφύλαξη της γενικότητας των ανωτέρω, ο Μισθωτής, σύμφωνα με εκάστοτε τους ισχύοντες νόμους: (α) λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τον έλεγχο της ροής και την αποτροπή κάθε μορφής απώλειας ή σπατάλης Υδρογονανθράκων υπέργεια ή υπόγεια κατά τη διάρκεια των εργασιών γεώτρησης, παραγωγής, συλλογής, διανομής ή αποθήκευσης, (β) λαμβάνει όλα τα αναγκαία πρακτικά μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε ζημιογόνου εισροής νερού ή οποιουδήποτε είδους ζημίας σε οποιονδήποτε σχηματισμό με Υδρογονάνθρακες που μπορεί να συναντήσει κατά την εκτέλεση γεωτρητικών εργασιών ή κατά την εγκατάλειψη οποιασδήποτε γεώτρησης, καθώς και εντοπίζει προσεκτικά και συντηρεί κάθε πηγή γλυκού νερού που τυχόν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, (γ) λαμβάνει όλα τα εύλογα προληπτικά μέτρα για την αποτροπή πυρκαγιών και την αδικαιολόγητη σπατάλη Υδρογονανθράκων ή νερού, (δ) κατά την ολοκλήρωση της διάτρησης μιας γεώτρησης, ο Μισθωτής ενημερώνει τον Εκμισθωτή πότε θα λάβει χώρα η δοκιμή παραγωγής της γεώτρησης καθώς και τον ρυθμό παραγωγής που επιβεβαιώθηκε, (ε) με την εξαίρεση περιπτώσεων όπου πολλαπλοί παραγωγικοί σχηματισμοί στην ίδια γεώτρηση δύναται να παραχθούν οικονομικά μόνο μέσω μεμονωμένης σωλήνωσης παραγωγής (tubing string), αποφεύγει να παράγει Υδρογονάνθρακες από πολλαπλές πετρελαιοφόρες ζώνες ταυτόχρονα μέσω μίας σωλήνωσης παραγωγής, εκτός εάν έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, (στ) εάν ο Εκμισθωτής, ενεργών κατά εύλογο τρόπο, κρίνει ότι οι εργασίες ή οι ανεγειρόμενες από το Μισθωτή εγκαταστάσεις, δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια τρίτων ή την περιουσία τους ή να προκαλέσουν ρύπανση ή άλλη περιβαλλοντική ζημία επιβλαβή για τον άνθρωπο, την πανίδα ή τη χλωρίδα και την υδρόβια ζωή, λαμβάνει, όπως μπορεί να ζητηθούν από τον Εκμισθωτή, μέτρα επανόρθωσης και αποκαθιστά την περιβαλλοντική ζημία, (ζ) συνομολογεί και διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη για τις Εργασίες Πετρελαίου, με τη μορφή και για τα ποσά, που συνηθίζονται κατά τις πρακτικές της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου και σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, και κατόπιν αιτήματος, προσκομίζει στον Εκμισθωτή πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι η εν λόγω ασφάλιση είναι σε ισχύ όταν η παραίτηση λαμβάνει χώρα. Η εν λόγω ασφάλιση, με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερομένων, πρέπει να καλύπτει τα ζητήματα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ε και να συνάπτεται με ασφαλιστές και/ή αντασφαλιστές (συμπεριλαμβανομένων Συγγενών Επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιρειών μορφής «captiνe») με βαθμολογία τουλάχιστον Α- από τον οίκο αξιολόγησης «Standard and Ροοrs», (η) απαιτεί από τους εργολάβους και τους υπεργολάβους του να διατηρούν ασφαλιστική κάλυψη με τη μορφή και για τα ποσά που συνηθίζονται κατά τις πρακτικές της διεθνούς βιομηχανίας Πετρελαίου και σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και (θ) αποζημιώνει, υπερασπίζεται και απαλλάσσει τον Εκμισθωτή έναντι πάσης φύσεως αξίωσης, αποθετικής ζημίας και αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αξιώσεων για απώλεια ή ζημία περιουσίας, σωματική βλάβη ή θάνατο φυσικών προσώπων ή ζημία στο περιβάλλον που προκλήθηκε ή προήλθε από τη διενέργεια Εργασιών Πετρελαίου που εκτελέσθηκαν από ή για λογαριασμό του Μισθωτή, υπό τον όρο ότι ο Μισθωτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Εκμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα διάταξη για οποιαδήποτε αποθετική ζημία, αξίωση, ζημία ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε ή προήλθε από πράξη λόγω βαριάς αμελείας ή δόλου του προσωπικού του Εκμισθωτή ή από ενέργειες κατ’ εντολή του Εκμισθωτή. 9.3 Ο Μισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Εκμισθωτή για οποιαδήποτε σοβαρά γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός της Συμβατικής Περιοχής ή για οποιαδήποτε σημαντική ζημία επί των εγκαταστάσεων, η οποία δύναται να εμποδίσει την εκτέλεση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και του Προϋπολογισμού. Εάν, και στο βαθμό που, πράξεις ή παραλείψεις του Μισθωτή, των αντιπροσώπων του, ή προστηθέντων αυτού προκαλούν την ευθύνη του Εκμισθωτή έναντι τρίτων μερών, τότε ο Μισθωτής αποζημιώνει και απαλλάσσει τον Εκμισθωτή αναφορικά με κάθε τέτοια ευθύνη. 9.4 Ο Μισθωτής υποχρεούται, πριν τη διάτρηση οποιασδήποτε Ερευνητικής Γεώτρησης ή Γεώτρησης Αποτίμησης: (α) να υποβάλει γνωστοποίηση στον Υπουργό: (i) δύο (2) Μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη εργασιών μιας Ερευνητικής Γεώτρησης και (ii) μία (1) εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη εργασιών μιας Γεώτρησης Αποτίμησης, και (β) να υποβάλει στον Εκμισθωτή αίτηση για την παροχή συναίνεσης για την όρυξη γεώτρησης όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Δ: (i) δύο (2) Μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη μιας Ερευνητικής Γεώτρησης, και (ii) μία (1) εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την έναρξη μιας Γεώτρησης Αποτίμησης. 9.5 Σε περίπτωση που ο Μισθωτής έχει, για τους σκοπούς της εκτέλεσης Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής που αφορά μία ή περισσότερες Περιοχές Εκμετάλλευσης, κατασκευάσει έναν ή περισσοτέρους αγωγούς υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του Εκμισθωτή, και υπό τον όρο ότι υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα, ως προς την οποία ο Μισθωτής θα έχει προτεραιότητα, να διαθέσει τον αγωγό του για τη μεταφορά Υδρογονανθράκων του Εκμισθωτή ή Ανεξάρτητων Τρίτων. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι Υδρογονάνθρακες θα πρέπει να μεταφέρονται από το Μισθωτή με εύλογους και αγοραίους όρους και προϋποθέσεις, και σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία ως προς του όρους αυτούς μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή ή, κατά περίπτωση, μεταξύ του Μισθωτή και Ανεξάρτητου Τρίτου, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη των συζητήσεων, το ζήτημα ή τα ζητήματα υπό αμφισβήτηση παραπέμπονται σε Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα προς διευθέτηση σύμφωνα με το άρθρο 23. 9.6 Τρεις (3) Μήνες πριν από την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή κατάσταση στην οποία παρατίθεται η προσδοκώμενη παραγωγή Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων για το επόμενο Ημερολογιακό Έτος, καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους. Τρεις (3) Μήνες πριν την αναμενόμενη έναρξη της πρώτης κανονικής παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει παρόμοια κατάσταση που θα καλύπτει το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το τέλος του τότε τρέχοντος Ημερολογιακού Έτους. Άρθρο 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 10.1 Ο Μισθωτής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου στη Συμβατική Περιοχή και τη διαχείριση των εν λόγω εργασιών. 10.2 Με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, οι εκπρόσωποι του Μισθωτή, το προσωπικό του και το προσωπικό των εργολάβων και των υπεργολάβων του έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται στη Συμβατική Περιοχή και να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του Μισθωτή. 10.3 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 12 του ν. περί Υδρογονανθράκων και του άρθρου 13 που αφορούν στη συγκυριότητα όπου τα μισθώματα εισπράττονται σε είδος όπως αναφέρεται στο άρθρο 13, κάθε Συμμισθωτής, σύμφωνα με το ποσοστό του σε αυτή τη Σύμβαση υπό τις διατάξεις του άρθρου 1.5 θα έχει τίτλο κυριότητας ελεύθερο βαρών επί όλων των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων στην κεφαλή της γεώτρησης παραγωγής εντός της Συμβατικής Περιοχής. 10.4 Ο Μισθωτής καθώς και οι χρησιμοποιούμενοι από αυτόν εργολάβοι και υπεργολάβοι δικαιούνται ελεύθερα να επανεξάγουν αντικείμενα που εισάγουν στη χώρα. 10.5 Ο Μισθωτής δικαιούται να πωλεί εντός ή εκτός της χώρας, εξοπλισμό καθώς και υλικά που προέρχονται από την αποσυναρμολόγηση εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, ειδοποιώντας τον Εκμισθωτή εντός δύο (2) Μηνών ως προς τα πωλούμενα αντικείμενα και την τιμή τους. 10.6 Κρατική Αρχή δεν θα χορηγεί σε οποιοδήποτε τρίτο άδειες αναζήτησης Υδρογονανθράκων, ή τυχόν άλλες συναφείς άδειες, στη Συμβατική Περιοχή (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) για τη συλλογή σεισμικών και άλλων δεδομένων με σκοπό την αξιολόγηση του δυναμικού σε πετρέλαιο και αέριο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Μισθωτή. Άρθρο 11 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ11.1 Εάν ένα Κοίτασμα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συμβατικής Περιοχής του Μισθωτή σε συμβατική περιοχή άλλου μισθωτή, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού, ο Μισθωτής (από κοινού με το μισθωτή της όμορης συμβατικής περιοχής) υποχρεούται να καταρτίσει και να υποβάλει στον Υπουργό εντός της προθεσμίας που θα ορίσει ο Υπουργός, πρόγραμμα ενοποίησης της Έρευνας και Εκμετάλλευσης του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων. Εάν ένα τέτοιο πρόγραμμα ενοποίησης δεν έχει υποβληθεί εντός του ισχύοντος χρονικού πλαισίου, ο Υπουργός αναλαμβάνει να καταρτίσει ένα τέτοιο πρόγραμμα και ο Μισθωτής υποχρεούται να εκτελέσει και να τηρήσει όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του, σε αντίθετη περίπτωση ο Εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει την Σύμβαση σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 11.2 Εάν ένα Κοίτασμα Υδρογονανθράκων εκτείνεται πέρα από τα όρια της Συμβατικής Περιοχής του Μισθωτή σε περιοχή στην οποία το Δημόσιο έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίσει ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση του Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων. Μετά από την υποβολή ενός ενιαίου προγράμματος ανάπτυξης ο Εκμισθωτής θα ενεργήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 11.3 Από την ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός προσκαλεί το Μισθωτή να καταρτίσει πρόγραμμα ενοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11.1, ή ενιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 11.2, οι προθεσμίες για την εκπλήρωση από το Μισθωτή των συμβατικών υποχρεώσεών του αναστέλλονται μόνο στο βαθμό που οι υποχρεώσεις αυτές σχετίζονται αποκλειστικά και άμεσα με ζητήματα που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο 11. Άρθρο 12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 12.1 Όλοι οι όροι με κεφαλαία αρχικά γράμματα στο παρόν άρθρο 12, οι οποίοι δεν ορίζονται άλλως σε αυτή τη Σύμβαση, ερμηνεύονται σύμφωνα με το νόημα που τους αποδίδεται στη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία και στο νόμο Υπεράκτιας Ασφάλειας. 12.2 Περεταίρω ο Μισθωτής υποχρεούται: (α) να διεξάγει όλες τις Εργασίες Πετρελαίου κατά τρόπο που να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, (β) να εκτελεί όλες τις Εργασίες Πετρελαίου σε πλήρη συμμόρφωση με: (i) την Περιβαλλοντική Νομοθεσία, (ii) το νόμο Υπεράκτιας Ασφάλειας, (iii) την εγκεκριμένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (Strategic Εnνirοnmental Αssessment - SΕΑ), (iν) την απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (Τerms οf Εnνirοnment - ΤοΕ) που προέρχονται από τη σχετική διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΕ) (Εnνirοnmental Ιmpact Αssessment ΕΙΑ), και (ν) κάθε τυχόν πρόσθετο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Δράσης (ΣΠΔ) (Εnνirοnmental Αctiοn Ρlan - ΕΑΡ), σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εργασίες αυτές παρακολουθούνται καταλλήλως, (γ) να εφαρμόζει σύγχρονες και κατάλληλες τεχνικές, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων για την αποτροπή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής ζημίας που ενδέχεται να προκληθεί από τις Εργασίες Πετρελαίου, και για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Εργασιών Πετρελαίου και έργων εντός της Συμβατικής Περιοχής και εντός των παρακείμενων ή γειτονικών ή πιο απομακρυσμένων περιοχών, (δ) να εφαρμόζει κατά προσήκοντα τρόπο και έγκαιρα τους ισχύοντες νόμους που αφορούν στην ασφάλεια των δραστηριοτήτων έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου, (ε) να μεριμνά ώστε η τεκμηρίωση της περιβαλλοντικής συμμόρφωσης κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, όπως η ΣΜΠΕ, οι ΑΕΠΟ ή τα ΣΠΔ και τα σχετιζόμενα με αυτήν έγγραφα να είναι διαθέσιμα στο προσωπικό και τους εργολάβους και τους υπεργολάβους του για να έχουν επαρκή και ορθή γνώση των μέτρων και των μεθόδων περιβαλλοντικής προστασίας που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, και (στ) να διασφαλίζει ότι κάθε συμφωνία μεταξύ του Μισθωτή και των εργολάβων του και των υπεργολάβων τους που σχετίζεται με τις Εργασίες Πετρελαίου θα περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, τους όρους όπως παρατίθενται στο παρόν άρθρο 12, και οποιαδήποτε καθιερωμένα μέτρα και μεθόδους για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του Μισθωτή αναφορικά με το περιβάλλον δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. 12.3 Ο Μισθωτής δεσμεύεται για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης να προβαίνει σε κάθε πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο: (α) για την πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων της κείμενης Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, (β) για την αποτροπή περιβαλλοντικής ζημίας στη Συμβατική Περιοχή και σε γειτονικές ή πιο απομακρυσμένες περιοχές, που προκαλείται από τις Εργασίες Πετρελαίου. 12.4 Εάν ο Εκμισθωτής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι οποιεσδήποτε εργασίες ή εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από το Μισθωτή ή οποιεσδήποτε λειτουργίες που έχουν διενεργηθεί από το Μισθωτή θέτουν ή δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο φυσικά πρόσωπα ή περιουσίες οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή ρυπαίνουν ή βλάπτουν την χλωρίδα, πανίδα και υδρόβια ζωή ή το περιβάλλον σε βαθμό που ο Εκμισθωτής θεωρεί μη αποδεκτό, ο Μισθωτής λαμβάνει μέτρα επανόρθωσης εντός εύλογου διαστήματος που θα ορίσει ο Εκμισθωτής και αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημία στο περιβάλλον, και τα έξοδα της εν λόγω επανόρθωσης βαρύνουν το Μισθωτή. Εάν ο Εκμισθωτής το κρίνει αναγκαίο, δύναται να ζητήσει από το Μισθωτή να διακόψει τις Εργασίες Πετρελαίου, εν όλω ή εν μέρει, έως ότου ο Μισθωτής λάβει τα παραπάνω μέτρα επανόρθωσης ή έχει αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία που τον βαρύνει. 12.5 Τα μέτρα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν από το Μισθωτή με σκοπό τη συμμόρφωσή του με τους όρους του παρόντος άρθρου 12, καθορίζονται μετά από έγκαιρες διαβουλεύσεις και συμφωνούνται με τον Εκμισθωτή πριν από την έναρξη των σχετικών Εργασιών Πετρελαίου ή/και των συναφών εργασιών και οποτεδήποτε υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στο αντικείμενο ή στη μέθοδο εκτέλεσης Εργασιών Πετρελαίου, ο Μισθωτής θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, καθώς και τις σχετικές απαιτήσεις της ΑΕΠΟ. 12.6 Σύμφωνα με το άρθρο 12.2(α) ανωτέρω, ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια κρατική αρχή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τις σχετικές Εργασίες Πετρελαίου αναφορικά με τις οποίες απαιτείται διαδικασία ΕΠΕ. Η ΜΠΕ πρέπει, κατ’ ελάχιστο: (α) να συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας ΕΠΕ, (β) να πληροί τις απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΣΜΠΕ, και (γ) να καταρτίζεται από τρίτον με επαρκή εμπειρία στο πεδίο των περιβαλλοντικών μελετών, ο οποίος θα ορίζεται από τον Μισθωτή προκειμένου να την εκπονήσει για λογαριασμό του. 12.7 Κάθε έργο, εργασία, δραστηριότητα ή άλλο τμήμα των Εργασιών Πετρελαίου που υπόκειται σε ΕΠΕ ξεκινά μόνο έπειτα από την έγκριση της ΑΕΠΟ. 12.8 Κάθε τροποποίηση, επέκταση, βελτίωση ή επικαιροποίηση έργου, εργασίας, δραστηριότητας ή άλλου τμήματος των Εργασιών Πετρελαίου με εγκεκριμένη ΑΕΠΟ, απαιτεί τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας περί ΕΠΕ. Το ίδιο ισχύει και για την ανανέωση (χρονική παράταση) της ΑΕΠΟ. 12.9 Στην περίπτωση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν είναι υποχρεωτική ΕΠΕ, αλλά ωστόσο αναμένεται εύλογα να προκύψουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις ήσσονος σημασίας, όπως ιδίως στην περίπτωση των σεισμικών καταγραφών, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίσει ΣΠΔ για τον καθορισμό, την εκτίμηση και την άμβλυνση των επιπτώσεων αυτών, εστιάζοντας στην αποτροπή και τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών, σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. 12.10 Το ΣΠΔ υποβάλλεται στον Εκμισθωτή προς εξέταση και πρέπει να τηρείται από το Μισθωτή. 12.11 Ο Μισθωτής υποχρεούται να συμπεριλαμβάνει σε κάθε Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό που υποβάλλεται στον Εκμισθωτή, περιβαλλοντική έκθεση σχετικά με τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, όπως προβλέπεται στο έγγραφο αυτό, καθώς και σχετικά με τις αναληφθείσες εργασίες σύμφωνα με το προηγούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό. 12.12 Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε γεωτρητικής δραστηριότητας, ο Μισθωτής υποχρεούται να ικανοποιεί πλήρως τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (π.χ. σε περίπτωση πετρελαιοκηλίδας, πυρκαγιάς, ατυχήματος, εκπομπών, κ.λπ.) και τα σχέδια διαχείρισης μειζόνων κινδύνων. 12.13 Στην περίπτωση επείγοντος περιστατικού ή ατυχήματος το οποίο προκαλείται από τις Εργασίες Πετρελαίου και επηρεάζει το περιβάλλον, ο Μισθωτής ειδοποιεί αμελλητί τον Εκμισθωτή, παρέχοντας τις σχετικές με το περιστατικό λεπτομέρειες και εφαρμόζει αμέσως το αντίστοιχο σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Κατά την αντιμετώπιση οποιουδήποτε επείγοντος περιστατικού ή ατυχήματος που επηρεάζει το περιβάλλον, ο Μισθωτής υποχρεούται ανά πάσα στιγμή να προβεί σε κάθε ενέργεια με συνετό και αναγκαίο τρόπο σύμφωνα με τη Περιβαλλοντική Νομοθεσία και τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων που αρμόζουν στις περιστάσεις. 12.14 Ο Μισθωτής δεν ευθύνεται για τυχόν περιβαλλοντική κατάσταση ή ζημία ενυπάρχουσα στη Συμβατική Περιοχή πριν από την έναρξη των Εργασιών Πετρελαίου. Για το σκοπό αυτό, ο Μισθωτής καταρτίζει έκθεση αρχικής κατάστασης (Βaseline Repοrt) για τη καταγραφή της κατάστασης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και πόρων κατά το χρόνο πριν από την έναρξη των Εργασιών Πετρελαίου. Η έκθεση αρχικής κατάστασης υποβάλλεται προς εξέταση στον Εκμισθωτή. Εφόσον δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από τον Εκμισθωτή εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών η έκθεση θεωρείται αποδεκτή. Άρθρο 13 ΜΙΣΘΩΜΑ13.1 Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα, ο Μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στον Εκμισθωτή Μίσθωμα για όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα αυτών στη Συμβατική Περιοχή. Το Μίσθωμα υπολογίζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 13. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου 13: «Εκτιμώμενη Παραγωγή» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την εκτίμηση του Μισθωτή ως προς τη συνολική ποσότητα Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων στη Συμβατική Περιοχή κατά την εν λόγω περίοδο. «Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος για την περίοδο αυτή, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5(α). «Εκτιμώμενο Ποσοστό Μισθώματος» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το Ποσοστό Μισθώματος για την περίοδο αυτή, το οποίο υπολογίζεται βάσει του Εκτιμώμενου Συντελεστή R για την περίοδο αυτή. «Εκτιμώμενος Συντελεστής R» σημαίνει, σε σχέση με: (i) την Πρώτη Περίοδο και το επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την εκτίμηση του Μισθωτή ως προς τον Συντελεστή R για κάθε τέτοια περίοδο, (ii) το δεύτερο Ημερολογιακό Τρίμηνο μετά την Πρώτη Περίοδο, τον Συντελεστή R για την Πρώτη Περίοδο, και, (iii) κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, τον Συντελεστή R εκείνου του Ημερολογιακού Τριμήνου που προηγήθηκε του αμέσως προηγούμενου Ημερολογιακού Τριμήνου. «Ημερομηνία Καταβολής Μισθώματος σε Χρήμα» σημαίνει κάθε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία που αποτελεί την τεσσαρακοστή πέμπτη (45η) ημερολογιακή ημέρα μετά την έναρξη του επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, και (ii) την ημερομηνία της λήξης της παρούσας Σύμβασης. «Ημερομηνία Υπολογισμού Εκτιμώμενου Μισθώματος σε Είδος» σημαίνει κάθε από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο, την ημερομηνία (όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών) η οποία προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Μήνες της εκτιμώμενης Ημερομηνίας Εμπορικής Παραγωγής, και (ii) σε σχέση με κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία (όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών) η οποία προηγείται τουλάχιστον δύο (2) Μήνες της πρώτης ημέρας αυτού του Ημερολογιακού Τριμήνου. «Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Είδος» σημαίνει κάθε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία που αποτελεί την τριακοστή (30η) ημερολογιακή ημέρα από την έναρξη του επομένου Ημερολογιακού Τριμήνου, και (ii) την ημερομηνία της λήξης της παρούσας Σύμβασης. «Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Χρήμα» σημαίνει κάθε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, την ημερομηνία που αποτελεί την τριακοστή (30η) ημερολογιακή ημέρα μετά την έναρξη του επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, και (ii) την ημερομηνία της λήξης της παρούσας Σύμβασης. «Μίσθωμα σε Είδος» σημαίνει οποιοδήποτε Μίσθωμα το οποίο επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να λάβει ο Εκμισθωτής σε είδος σύμφωνα με το άρθρο 13.3. «Μίσθωμα σε Χρήμα» σημαίνει οποιοδήποτε Μίσθωμα ο Εκμισθωτής επιλέγει να λάβει σε χρήμα βάσει του άρθρου 13.3. «Ποσοστό Μισθώματος» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και σε σχέση με κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το ποσοστό εκείνο, που υπολογίζεται με αναφορά στον Συντελεστή R, έτσι ώστε, εάν ο Συντελεστής R για την περίοδο αυτή είναι: (α) μικρότερος ή ίσος με 0,5, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 4% (τέσσερα τοις εκατό), (β) μεγαλύτερος από 0,5 αλλά μικρότερος ή ίσος με 1,0, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 5% (πέντε τοις εκατό), (γ) μεγαλύτερος από 1,0 αλλά μικρότερος ή ίσος με 1,5, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 6% (έξι τοις εκατό), (δ) μεγαλύτερος από 1,5 αλλά μικρότερος ή ίσος με 2,0, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 7% (επτά τοις εκατό), (ε) μεγαλύτερος από 2,0, το Ποσοστό Μισθώματος θα είναι 15% (δεκαπέντε τοις εκατό). «Πραγματική Παραγωγή» σημαίνει, αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, τη συνολική ποσότητα Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων στη Συμβατική Περιοχή κατά τη διάρκεια αυτής της Πρώτης Περιόδου ή αυτού του Ημερολογιακού Τριμήνου, κατά περίπτωση, όπως περιγράφεται στη σχετική δήλωση που συντάσσεται από το Μισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 13.7 και το Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Γ («Δήλωση Εκμετάλλευσης»). «Πραγματικό Μίσθωμα σε Είδος» σημαίνει, αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο ή κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το Μίσθωμα σε Είδος, που καθορίζεται βάσει του άρθρου 13.5(β). «Πρώτη Περίοδος» σημαίνει την περίοδο από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλει ο Μισθωτής προς τον Εκμισθωτή γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 7.4, με την οποία ενημερώνει τον Εκμισθωτή ότι η Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη μέχρι την έναρξη εκείνου του Ημερολογιακού Τριμήνου που έπεται της Ημερομηνίας Εμπορικής Παραγωγής. «Συντελεστής R» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και σε σχέση με κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, το αποτέλεσμα της διαίρεσης των Σωρευτικών Ακαθάριστων Εισροών για την Πρώτη Περίοδο ή το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, με τις Σωρευτικές Συνολικές Εκροές της Πρώτης Περιόδου ή του εν λόγω Ημερολογιακού Τριμήνου κατά, περίπτωση. Αναφορικά με τον υπολογισμό του Συντελεστή R: (i) Τυχόν ποσά που κατατίθενται στο ειδικό αποθεματικό για την αποσυναρμολόγηση ή την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και για την αποκατάσταση της Συμβατικής Περιοχής («Εγκατάλειψη») και, εφόσον ισχύει, το συνολικό ποσό των πραγματικών δαπανών για εργασίες Εγκατάλειψης που δεν καλύπτονται από το ειδικό αποθεματικό, θεωρούνται εκπιπτόμενα έξοδα. (ii) Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες, αναφορικά με τα δάνεια για τη χρηματοδότηση των Εργασιών Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τόκων και εξόδων χρηματοδότησης που επιβαρύνουν κάθε Συμμισθωτή, δεν θεωρούνται εκπιπτόμενα έξοδα. (iii) Τα Μισθώματα συμπεριλαμβάνονται στον παρονομαστή (Σωρευτικές Συνολικές Εκροές) του Συντελεστή R. «Σωρευτικές Ακαθάριστες Εισροές» σημαίνει, σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, σωρευτική ακαθάριστη αξία: (i) των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων (όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16) στη Συμβατική Περιοχή, (ii) των πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν προς χρήση που σχετίζονται ή συνδέονται με τις Εργασίες Πετρελαίου, και (iii) των καθαρών εσόδων από τις συναλλαγές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3, παράγραφος 3.6 του Παραρτήματος Γ, και κάθε άλλου εσόδου που σχετίζεται ή συνδέεται με τις Εργασίες Πετρελαίου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά εσόδων που εισπράττονται από τέλη χρήσης που προκύπτουν από την κατασκευή και λειτουργία σωληνώσεων για τη μεταφορά των Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων κάθε Συμμισθωτή, είτε το εν λόγω έσοδο οφείλεται στο Συμμισθωτή ή σε οποιαδήποτε Συγγενή Επιχείρηση του, εσόδων που απορρέουν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εσόδων που προκύπτουν από οποιοδήποτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή αποζημίωση, για όλα τα έτη από την Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής μέχρι και την τελευταία ημέρα της Πρώτης Περιόδου ή του επομένου Ημερολογιακού Τριμήνου, κατά περίπτωση. Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, ακαθάριστη αξία σημαίνει την αξία πριν την αφαίρεση οποιουδήποτε Μισθώματος, οποιωνδήποτε φόρων, τελών ή άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων, εξόδων μεταφοράς, χειρισμού, αντιπροσωπείας, και κάθε άλλου εξόδου ή δαπάνης πάσης φύσεως. «Σωρευτικές Συνολικές Εκροές» σημαίνει, για την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενα Ημερολογιακά Τρίμηνα, το αθροιστικό σύνολο όλων των Εξόδων Έρευνας, Εξόδων Εκμετάλλευσης, Λειτουργικών Εξόδων, και άλλων εκπιπτόμενων εξόδων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος Γ για όλες τις περιόδους από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος μέχρι και την τελευταία ημέρα αυτής της Πρώτης Περιόδου και κάθε επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, κατά περίπτωση. 13.2 Το Μίσθωμα που καταβάλει ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από τη Συμβατική Περιοχή σε σχέση με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις του παρόντος άρθρου 13. 13.3 Ο Εκμισθωτής δικαιούται να επιλέξει κατά την διακριτική του ευχέρεια, να λάβει το Μίσθωμα σε είδος («Μίσθωμα σε Είδος») ή σε χρήμα («Μίσθωμα σε Χρήμα») ή σε έναν συνδυασμό και των δύο, αναφορικά με οποιοδήποτε Ημερολογιακό Έτος. Εάν ο Εκμισθωτής επιλέγει να εισπράξει το Μίσθωμα εν όλω ή εν μέρει ως Μίσθωμα σε Χρήμα, ο Εκμισθωτής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Μισθωτή για την επιλογή του τουλάχιστον ενενήντα ημερολογιακές (90) ημέρες πριν την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους (ή, για το πρώτο Ημερολογιακό Έτος στο οποίο θα παραχθούν Υδρογονάνθρακες, τουλάχιστον δύο (2) Μήνες πριν από την εκτιμώμενη Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής). Ο Εκμισθωτής υποχρεούται επίσης, να προσδιορίσει το ποσοστό του Μισθώματος που επιλέγει να εισπράξει ως Μίσθωμα σε Χρήμα κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους (ή, σε σχέση με το πρώτο Ημερολογιακό Έτος κατά το οποίο παράγονται Υδρογονάνθρακες, κατά το εναπομένον διάστημα του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους). Εάν ο Εκμισθωτής δεν επιλέξει να λάβει το Μίσθωμα εν όλω ή εν μέρει ως Μίσθωμα σε Χρήμα σε σχέση με οποιοδήποτε Ημερολογιακό Έτος, τεκμαίρεται ότι ο Εκμισθωτής έχει επιλέξει να λάβει το σύνολο του Μισθώματος ως Μίσθωμα σε Είδος για αυτό το Ημερολογιακό Έτος. Το εν λόγω ποσοστό του Μισθώματος το οποίο ο Εκμισθωτής θα λάβει ως Μίσθωμα σε Χρήμα θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 13.4. Το ποσοστό του Μισθώματος το οποίο ο Εκμισθωτής θα λάβει ως Μίσθωμα σε Είδος θα υπολογίζεται και θα παραδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5. 13.4 Εάν, για κάποιο Ημερολογιακό Έτος, ο Εκμισθωτής επιλέξει να λάβει οποιοδήποτε μέρος του Μισθώματος ως Μίσθωμα σε Χρήμα, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: (α) Το Μίσθωμα σε Χρήμα (εάν υφίσταται) αναφορικά με την Πρώτη Περίοδο και κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, θα υπολογίζεται κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού του Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά στην Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, και θα καταβάλλεται από το Μισθωτή στον Εκμισθωτή την Ημερομηνία Καταβολής Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά στην παραπάνω Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε ακόλουθο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση. (β) Κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά στην Πρώτη Περίοδο και κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Χρήμα που αφορά σε κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να υπολογίσει το ποσό του Μισθώματος σε Χρήμα για την περίοδο αυτή ως εξής: (i) ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη συνέχεια το Ποσοστό Μισθώματος που αφορά στην Πρώτη Περίοδο ή στο κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, (ii) πολλαπλασιάζοντας το Ποσοστό Μισθώματος, που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 13.4(β)(i) ανωτέρω, με την Πραγματική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, (iii) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.4(β)(ii) με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώματος για το Ημερολογιακό Έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επέλεξε να λάβει το Μίσθωμα σε Χρήμα σύμφωνα με το άρθρο 13.3, και (iν) υπολογίζοντας τη χρηματική αξία του ποσού που καθορίζεται σύμφωνα με άρθρο 13.4(β) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 (Καθορισμός Αξίας Υδρογονανθράκων). 13.5 Εάν, σε σχέση με κάποιο Ημερολογιακό Έτος, ο Εκμισθωτής επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να λάβει οποιοδήποτε μέρος του Μισθώματος ως Μίσθωμα σε Είδος, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: (α) Κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Εκτιμώμενου Μισθώματος σε Είδος, που αφορά στην Πρώτη Περίοδο και σε κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να: (i) υπολογίζει το ποσό του Εκτιμώμενου Μισθώματος σε Είδος ως εξής: (Α) καθορίζοντας τον Εκτιμώμενο Συντελεστή R και στη συνέχεια το Εκτιμώμενο Ποσοστό Μισθώματος για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, (Β) πολλαπλασιάζοντας το Εκτιμώμενο Ποσοστό Μισθώματος, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5(α)(i)(Α) ανωτέρω, με την Εκτιμώμενη Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή εκείνο το Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, και (Γ) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13.5(α)(i)(Β) ανωτέρω με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώματος για το Ημερολογιακό Έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να εισπράξει το Μίσθωμα σε Είδος κατά το άρθρο 13.3, και (ii) καταρτίσει πρόγραμμα μαζί με τον Εκμισθωτή, δυνάμει του οποίου ο Εκμισθωτής παραλαμβάνει το εν λόγω Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος κατά την περίοδο αυτή και ο Μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος, σύμφωνα με το συμφωνηθέν πρόγραμμα, στο Σημείο Παράδοσης. (β) Κατά την Ημερομηνία Υπολογισμού Μισθώματος σε Είδος που αντιστοιχεί στην Πρώτη Περίοδο και σε κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, ο Μισθωτής υποχρεούται να υπολογίσει το ποσό του Μισθώματος σε Είδος, ως εξής: (i) ορίζοντας τον Συντελεστή R και στη συνέχεια το Ποσοστό Μισθώματος για Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, (ii) πολλαπλασιάζοντας το Ποσοστό Μισθώματος, όπως καθορίζεται κατά το άρθρο 13.5(β)(i) ανωτέρω, με την Πραγματική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, και (iii) πολλαπλασιάζοντας το ποσό που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 13.5(β)(ii) με ποσοστό ίσο προς το ποσοστό του Μισθώματος για το Ημερολογιακό Έτος για το οποίο ο Εκμισθωτής επιλέγει ή τεκμαίρεται ότι επιλέγει να λάβει το Μίσθωμα σε Είδος κατά το άρθρο 13.3. (γ) Εάν το Εκτιμώμενο Μίσθωμα σε Είδος για την Πρώτη Περίοδο ή για κάθε επόμενο Ημερολογιακό Τρίμηνο, είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το Πραγματικό Μίσθωμα σε Είδος για την ίδια περίοδο, τότε αναπροσαρμόζονται αναλόγως τα μελλοντικά Μισθώματα σε Είδος ή σε Χρήμα, που πρέπει να παραδοθούν ή να καταβληθούν από το Μισθωτή στον Εκμισθωτή προκειμένου να διορθωθεί οποιαδήποτε διαφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.3 (β) του προεδρικού διατάγματος. 13.6 Σε περίπτωση που οφείλεται στον Εκμισθωτή Μίσθωμα σε Χρήμα, κάθε Συμμισθωτής αποκτά, σύμφωνα με το ποσοστό του στην Σύμβαση κατά το άρθρο 1.5, δικαίωμα κυριότητας επί των εξορυχθέντων Υδρογονανθράκων, με την απόκτηση της κατοχής τους στην κεφαλή της γεώτρησης. Σε περίπτωση οφείλεται στον Εκμισθωτή Μίσθωμα σε Είδος, ο Εκμισθωτής και κάθε Συμμισθωτής, σύμφωνα με το ποσοστό του κατά το άρθρο 1.5, καθίστανται για το διάστημα που μεσολαβεί από την εξόρυξη των Υδρογονανθράκων μέχρι την παράδοση του μισθώματος στον Εκμισθωτή συγκύριοι επ’ αυτών κατά την αναλογία του μισθώματος που δικαιούται ο Εκμισθωτής και του δικαιώματος του Μισθωτή (αφαιρουμένου του Μισθώματος του Εκμισθωτή) κατά την Πρώτη Περίοδο ή το συγκεκριμένο Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση, προς το συνολικό όγκο των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων κατά την Πρώτη Περίοδο ή το συγκεκριμένο Ημερολογιακό Τρίμηνο κατά περίπτωση. 13.7 Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από το τέλος της Πρώτης Περιόδου και στο τέλος κάθε επόμενου Ημερολογιακού Τριμήνου, ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκμισθωτή κατάσταση στην οποία παρατίθεται η Πραγματική Παραγωγή για την Πρώτη Περίοδο ή για το εν λόγω Ημερολογιακό Τρίμηνο, κατά περίπτωση σύμφωνα με την διαδικασία και όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο 5 του Παραρτήματος Γ. 13.8 Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε κίνδυνο, έξοδα και δαπάνες σχετικά με το Μίσθωμα σε Είδος του Εκμισθωτή μέχρι το σημείο παράδοσης που συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Παραγωγής και ο Εκμισθωτής θα φέρει την ευθύνη για κάθε κίνδυνο, έξοδα και δαπάνες πέραν του εν λόγω σημείου παράδοσης. 13.9 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με το δικαίωμα του Εκμισθωτή να λαμβάνει Μίσθωμα σε Είδος κάθε Συμμισθωτής δικαιούται να εξάγει ελεύθερα τους Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα που εξόρυξε. 13.10 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1.4 και κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης περί του αντιθέτου στην παρούσα Σύμβαση, κάθε πληρωμή που οφείλεται στον Εκμισθωτή δυνάμει του παρόντος άρθρου 13, καταβάλλεται από το Μισθωτή. Άρθρο 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΤο φορολογικό καθεστώς της παρούσας Σύμβασης ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 31 και, με εξαίρεση των εφαρμοζομένων εδώ διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 8 και των παρ. 10 και 11 του άρθρου 9 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του νόμου περί Υδρογονανθράκων δεν τυγχάνουν εφαρμογής. Παρά την τυχόν περί του αντιθέτου πρόβλεψη στο παρόν άρθρο, το παρόν άρθρο δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί ή υπονοεί τη δημιουργία οποιασδήποτε εν τοις πράγμασι ή εκ του νόμου εταιρίας, ή οντότητας, με ή χωρίς ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. 14.1 Κάθε Συμμισθωτής υπόκειται σε ειδικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), καθώς και σε περιφερειακό φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμία πρόσθετη τακτική ή έκτακτη εισφορά, τέλος ή άλλη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο φόρος επιβάλλεται επί του προκύπτοντος, από τις εργασίες κάθε Συμμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, καθαρού φορολογητέου εισοδήματός, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με την επιβολή αυτού του φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση κάθε Συμμισθωτή και των μετόχων/εταίρων/μελών αυτού ως προς τα κέρδη που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του. Η απόδοση του βεβαιούμενου φόρου, σε σχέση με ένα Έτος, γίνεται εφάπαξ. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, κάθε Συμμισθωτής απαλλάσσεται της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα που προκύπτουν από τις συμβατικές εργασίες του. 14.2 Όλες οι εργασίες, οι αγορές παγίων και οι λοιπές δαπάνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας Σύμβασης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 14.7, πραγματοποιούνται από τον Εντολοδόχο στο όνομά του για λογαριασμό των Συμμισθωτών. Ο Εντολοδόχος συνάπτει τις απαιτούμενες συμβάσεις, λαμβάνει τα σχετικά παραστατικά σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία και καταχωρεί αυτά διακεκριμένα ανά περιοχή Έρευνας ή Εκμετάλλευσης στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία. Ο Εντολοδόχος εκδίδοντας μηνιαία εκκαθάριση μέχρι την 15η μέρα του επόμενου μήνα, κατανέμει τις παραπάνω χρεώσεις σε κάθε Συμμισθωτή σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην παρούσα Σύμβαση. Με τη σχετική εκκαθάριση μετακυλίεται και ο αντίστοιχος ΦΠΑ, όπου επιβάλλεται, σε κάθε Συμμισθωτή. Στην υπόψη εκκαθάριση, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία των Συμμισθωτών και του Εντολοδόχου, επισυνάπτονται αντίγραφα των δικαιολογητικών με βάση τα οποία διενεργήθηκαν οι αρχικές εγγραφές στα βιβλία του Εντολοδόχου. Σε περίπτωση που ο Εντολοδόχος είναι ένας εκ των Συμμισθωτών η κατανομή αφορά τους λοιπούς Συμμισθωτές. Τα ποσά που εισπράττει ο Εντολοδόχος από τους Συμμισθωτές για την κάλυψη των χρεώσεων του Εντολοδόχου δεν αποτελούν ακαθάριστο έσοδο του Εντολοδόχου για σκοπούς του παρόντος άρθρου και για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Πέραν των δαπανών που κατανέμονται σε κάθε Συμμισθωτή, ως ανωτέρω, ο κάθε Συμμισθωτής έχει το δικαίωμα να εκπέσει δαπάνες που προβλέπονται από την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον Συμμισθωτή. 14.3 Κάθε Συμμισθωτής τηρεί ξεχωριστά βιβλία και στοιχεία που απεικονίζουν πλήρως τις συναλλαγές του, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στο νόμο και στα οποία τηρεί διακεκριμένα λογαριασμούς εσόδων και εξόδων για κάθε περιοχή Έρευνας ή Εκμετάλλευσης. 14.4 Τα ποσά που εγγράφονται ως έσοδα και έξοδα στους λογαριασμούς της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται στις παραγράφους 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου. Ειδικά προκειμένου περί αδειών που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του νόμου περί Υδρογονανθράκων, οι δαπάνες Ερευνητικών Εργασιών σε Συμβατική Περιοχή μπορούν να συμπεριληφθούν σε ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) στις δαπάνες άλλης συμβατικής περιοχής, όπου ο Μισθωτής και κάθε Συμμισθωτής έχει άδεια εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Υδρογονανθράκων και έχει αρχίσει να παράγει Υδρογονάνθρακες. Η εν λόγω κατανομή δαπανών πραγματοποιείται σε περίπτωση εκάστου Συμμισθωτή, σύμφωνα με το ποσοστό του στην παρούσα Σύμβαση, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 1.5. Τόσο οι δαπάνες ερευνητικών εργασιών όσο και οι σχετικές αποσβέσεις αυτής της κατηγορίας τηρούνται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα βιβλία κάθε Συμμισθωτή. Καθαρό φορολογητέο εισόδημα είναι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των ποσών που πιστώνονται ως έσοδα και των ποσών που χρεώνονται ως έξοδα, όπως εμφαίνονται στον ενιαίο λογαριασμό όλης της Συμβατικής Περιοχής. 14.5 Για σκοπούς προσδιορισμού του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος του κάθε Συμμισθωτή, το επιτρεπόμενο ύψος αποσβέσεων i) της αξίας των γενομένων δαπανών για τις Έρευνες και τις εγκαταστάσεις Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που έγιναν πριν την Ημερομηνία Εμπορικής Παραγωγής και ii) των δαπανών πρώτης εγκατάστασης στην Ελλάδα που χρεώνεται στον λογαριασμό εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 14.7 ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων. Οι ενεργούμενες κατά τα παραπάνω αποσβέσεις δεν μπορούν να είναι ανώτερες από τις γενόμενες δαπάνες ερευνών και την αξία κτήσεως των στοιχείων που πρέπει να αποσβεστούν. Η αξία των ετησίως Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας Σύμβασης. 14.6 Ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε Περιοχής Εκμετάλλευσης πιστώνεται με τα ακόλουθα: (α) με την αξία των Υδρογονανθράκων και των Παραπροϊόντων τους που παρήχθησαν, διασώθηκαν και πωλήθηκαν από τον κάθε Συμμισθωτή, (β) με την αξία του καταβληθέντος στον Εκμισθωτή Μισθώματος σε Είδος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, (γ) με το τίμημα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την αξία απόκτησής τους, προκειμένου δε περί παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό που υπερβαίνει την αξία που δεν έχει ακόμη αποσβεστεί, και (δ) με κάθε άλλο έσοδο που σχετίζεται με τις Εργασίες Πετρελαίου ή προέρχεται από τη μεταφορά Υδρογονανθράκων ή Παραπροϊόντων με τους αγωγούς του Μισθωτή για λογαριασμό ανεξάρτητων τρίτων μέσα στη χώρα και τις κατά την παρ. 1 του άρθρου 148 του Μεταλλευτικού Κώδικα περιοχές ή προέρχεται από την είσπραξη ασφαλιστικών ή άλλων αποζημιώσεων. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω έσοδα πραγματοποιείται από τον Εντολοδόχο στο όνομα και για λογαριασμό των Συμμισθωτών θα κατανέμεται στους τελευταίους με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 14.2. 14.7 Ο λογαριασμός εσόδων και εξόδων κάθε Περιοχής Έρευνας ή Εκμετάλλευσης χρεώνεται ως εξής: (α) με τις δαπάνες που γίνονται για τις Εργασίες Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης και των λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων, των δαπανών που έγιναν πριν από την έναρξη της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, καθώς και των δαπανών πρώτης εγκατάστασης στην Ελλάδα, που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 14.5, (β) με τις τρέχουσες δαπάνες παραγωγής, και ιδιαίτερα με τη δαπάνη για τα χρησιμοποιηθέντα ή αναλωθέντα υλικά, εφόδια ή ενέργεια, με τους μισθούς και τις συναφείς με αυτούς επιβαρύνσεις, με τη δαπάνη για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τρίτους, (γ) με τα γενικά έξοδα που έγιναν στη χώρα για τις κατά τη παρούσα σύμβαση εργασίες του κάθε Συμμισθωτή, που περιλαμβάνουν ιδιαίτερα τις δαπάνες για μισθούς, για μισθώματα κινητών και ακινήτων και για ασφάλιστρα, (δ) με ποσά για μισθούς διευθυντών ή υπαλλήλων στο εξωτερικό και γενικά διοικητικά έξοδα των ιδίων γραφείων του κάθε Συμμισθωτή σύμφωνα με τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για τις συμβατικές εργασίες. Τα ποσά αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό των πραγματοποιούμενων αντιστοίχων εξόδων στην Ελλάδα, το οποίο καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα, εκτός εάν άλλως εγκρίνεται από τον Εκμισθωτή κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού, (ε) με τα ποσά για τόκους δανείων ή για άλλες τραπεζικές ή/και χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις που καταβλήθηκαν για να λάβει δάνειο ή για να πιστωθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κάθε Συμμισθωτής για να διεξαγάγει τις εργασίες πλην των Εργασιών Έρευνας και περιχάραξης των κοιτασμάτων. Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις τόκων: 1) κατά το ποσό που το καταβαλλόμενο επιτόκιο υπερβαίνει το εύλογο σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων/πλήρους ανταγωνισμού (arm`s length principle), 2) κατά το ποσό που τα έσοδα από την παραγωγή υδρογονανθράκων χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί κεφαλαιουχικός εξοπλισμός ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης, (στ) με τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος καθώς και των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν λόγω ζημιών που προκλήθηκαν σε τρίτους, (ζ) με τη μη αποσβεσμένη αξία καταστραφέντων ή εγκαταλειφθέντων περιουσιακών στοιχείων, (η) με το ποσό που κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό σε τράπεζα ή τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι συναφείς με τη λήξη της Εκμετάλλευσης των Υδρογονανθράκων υποχρεώσεις του Μισθωτή. Το συσσωρευμένο ποσό εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και φορολογείται στη λήξη της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων κατά το μέρος που δεν χρησιμοποιείται, (θ) με την αξία του Μισθώματος που πρέπει να καταβληθεί σε χρήμα ή σε είδος, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, (i) με κάθε άλλη τρέχουσα δαπάνη και κάθε ζημία σχετική με τις συμβατικές εργασίες, εφόσον η δαπάνη ή η ζημία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τις γενικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. 14.8 Έσοδα και έξοδα που δεν μπορούν να καταλογισθούν αποκλειστικά σε ορισμένη Περιοχή Εκμετάλλευσης κατανέμονται σε όλες τις Περιοχές Εκμετάλλευσης της Συμβατικής Περιοχής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα. 14.9 Η αξία των Υδρογονανθράκων και των Παραπροϊόντων προσδιορίζεται με βάσει το άρθρο 16. 14.10 Οι ζημιές που προέκυψαν πριν από την έναρξη οποιασδήποτε Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων μεταφέρονται χωρίς περιορισμό για την περίοδο αυτή για αυτή την συγκεκριμένη Περιοχή Εκμετάλλευσης. Από την έναρξη οποιασδήποτε Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και μετά ισχύουν οι γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος όσον αφορά στη μεταφορά των ζημιών. 14.11 Σε περίπτωση αναστολής Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων σύμφωνα με το άρθρο 26, η περίοδος αναστολής δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της χρονικής περιόδου για την οποία ισχύει το δικαίωμα μεταφοράς φορολογικών ζημιών με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος. 14.12 Οι πράξεις: (i) της παραχώρησης των δικαιωμάτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης των Υδρογονανθράκων στον Μισθωτή, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, (ii) της μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ μέρους του κάθε Συμμισθωτή με συμβάσεις συναπτόμενες κατά τις παραγράφους 4 έως και 8, του άρθρου 7 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και κατά το άρθρο 20, (iii) της πώλησης των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων από κάθε Συμμισθωτή, (iν) οι συμβάσεις που συνάπτονται σε σχέση με τις Εργασίες Πετρελαίου από τον Μισθωτή με εργολάβους και από αυτούς με υπεργολάβους, και (ν) η μίσθωση, η παραχώρηση ή η με οποιονδήποτε τρόπο κτήση της χρήσης ακινήτων κατά τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, απαλλάσσονται αντικειμενικά από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου. Αναφορικά με τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει. Η προκύπτουσα υπεραξία από την πρώτη μεταβίβαση κάθε Συμμισθωτή του σχετικού του ποσοστού κατά το άρθρο 1.5, με συμβάσεις συναπτόμενες κατά τις παραγράφους 4 έως και 8, του άρθρου 7 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και κατά το άρθρο 20, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος απαλλάσσεται από τη φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι το καταβαλλόμενο τίμημα δεν υπερβαίνει το σύνολο των καταβολών αυτού για την εκπλήρωση των εργασιών υπό την παρούσα Σύμβαση, κατά το ποσοστό που μεταβιβάζεται. 14.13 Οι συμβάσεις των δανείων ή πιστώσεων που παρέχονται σε κάθε Συμμισθωτή από τράπεζες ή πιστωτικούς οργανισμούς ή πάσης φύσεως αλλοδαπά ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον υφίστανται, για να εκτελεσθούν οι Εργασίες Πετρελαίου, οι συσσωρευμένοι τόκοι και η εξόφληση τους καθώς και οι ταμειακές καταβολές που παρέχονται από τον κάθε Συμμισθωτή στον Εντολοδόχο απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό, τακτικό ή έκτακτο φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα, τακτική ή έκτακτη εισφορά, κράτηση και γενικά από κάθε οικονομικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και κάθε τρίτου, πλην της εισφοράς του νόμου 128/1975. Οι συσσωρευμένοι τόκοι των παραπάνω δανείων και πιστώσεων δεν απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Αναφορικά με τον ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει. 14.14 Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει ως προς τα ζητήματα που ρυθμίζονται από το άρθρο αυτό. 14.15 Ο Κώδικας διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (ΦΕΚ Α΄ 266) εφαρμόζεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής αυτού. Άρθρο 15 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ15.1 Ο Μισθωτής θα καταβάλλει τις ακόλουθες στρεμματικές αποζημιώσεις: (α) πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Πρώτη Φάση), (β) εκατό (100) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Δεύτερη Φάση), (γ) διακόσια (200) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Συμβατικής Περιοχής ετησίως κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (Τρίτη Φάση) και τυχόν παράταση αυτής όπως προβλέπεται στο άρθρο 2.3, (δ) επιπλέον των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των παραγράφων (α), (β) και (γ) ανωτέρω, χίλια (1000) ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο της Περιοχής Εκμετάλλευσης ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης. Για το πρώτο Ημερολογιακό Έτος από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η στρεμματική αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω υπολογίζεται κατ’ αναλογία από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος έως την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους, και καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Για τα επόμενα Ημερολογιακά Έτη, οι στρεμματικές αποζημιώσεις που προβλέπουν οι παράγραφοι (α), (β) και (γ) ανωτέρω προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους. Για το Ημερολογιακό Έτος κατά το οποίο το Στάδιο Εκμετάλλευσης ξεκινά σε σχέση με τη Περιοχή Εκμετάλλευσης, οι στρεμματικές αποζημιώσεις που ορίζονται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω υπολογίζονται σε αναλογική βάση από την ημερομηνία έναρξης του Σταδίου Εκμετάλλευσης έως την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους. Για τα επόμενα Ημερολογιακά Έτη, η στρεμματική αποζημίωση που ορίζεται στην παράγραφο (δ) ανωτέρω προκαταβάλλεται τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Ημερολογιακού Έτους. Οι στρεμματικές αποζημιώσεις υπολογίζονται βάσει της επιφάνειας της Συμβατικής Περιοχής και, εφόσον υφίστανται, των Περιοχών Εκμετάλλευσης, που διατηρεί ο Μισθωτής κατά την ημερομηνία καταβολής των εν λόγω στρεμματικών αποζημιώσεων. Σε περίπτωση επιστροφής τμήματος κατά τη διάρκεια ενός Ημερολογιακού Έτους ή σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωμα επιστροφής οποιωνδήποτε στρεμματικών αποζημιώσεων που έχουν ήδη καταβληθεί. 15.2 Ο Μισθωτής καταβάλλει στον Εκμισθωτή τα ακόλουθα ποσά ως πρόσθετα ανταλλάγματα: (α) πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (500.000 Ευρώ) ως πρόσθετο αντάλλαγμα υπογραφής της Σύμβασης (signature bοnus) εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, (β) ένα εκατομμύριο Ευρώ [1.000.000 Ευρώ] ως Αντάλλαγμα Πρώτης Παραγωγής, (γ) δύο εκατομμύρια Ευρώ [2.000.000 Ευρώ], ως αντάλλαγμα παραγωγής, όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε δέκα εκατομμύρια βαρέλια αργού ή ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου [10.000.000 ΙΒΠ], (δ) ένα εκατομμύριο και διακόσιες χιλιάδες Ευρώ [1.200.000 Ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε δεκαπέντε εκατομμύρια βαρέλια αργού ή ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου [15.000.000 ΙΒΠ], (ε) ένα εκατομμύριο Ευρώ [1.000.000 Ευρώ] όταν η συνολική (αθροιστική) παραγωγή Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων από τη Συμβατική Περιοχή ανέλθει για πρώτη φορά σε τριάντα εκατομμύρια αργού ή ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου [30.000.000 ΙΒΠ], Το Φυσικό Αέριο λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς προσδιορισμού της συνολικής αθροιστικής παραγωγής Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων στη Συμβατική Περιοχή κατά την έννοια του άρθρου 15.2(β) έως (ε) και του άρθρου 15.3(γ) με μετατροπή της ημερήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου σε ισοδύναμα βαρέλια ημερήσιας παραγωγής Αργού Πετρελαίου σύμφωνα με τον εξής τύπο: ΜSCF x Η x0,167 = ισοδύναμα βαρέλια Αργού Πετρελαίου όπουΜSCF = χίλια κυβικά πόδια υπό κανονικές συνθήκες (Κ.Σ.) (Standard Cubic Feet) Φυσικού Αερίου, Η = ο αριθμός ενός εκατομμυρίου Βρετανικών Μονάδων Θερμότητας (Βritish Τhermal Units) (ΒΤU ανά ΜSCF). Οι εν λόγω πληρωμές καταβάλλονται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της επίτευξης των ως άνω αθροιστικών ποσοτήτων (αθροιστικής παραγωγής), ως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 15.2(β) έως (ε) ανωτέρω. Οι στρεμματικές αποζημιώσεις (surface fees) και τα πρόσθετα ανταλλάγματα που προβλέπονται από το παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται στις Σωρευτικές Συνολικές Εκροές για σκοπούς υπολογισμού του Μισθώματος κατά το άρθρο 13. 15.3 Ο Μισθωτής θα συμβάλλει στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των εγκαταστάσεων των ανθρωπίνων πόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ΕΔΕΥ Α.Ε., ως αμοιβαία συμφωνείται από τα Μέρη. Για το σκοπό αυτό ο Μισθωτής θα πρέπει να δαπανήσει τα ακόλουθα ποσά, ή να καταβάλει στον Εκμισθωτή/ΕΔΕΥ την διαφορά μεταξύ αυτών των ποσών και των δαπανών εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται ετησίως: (α) κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών, ποσό ογδόντα χιλιάδες ευρώ [80.000 ευρώ] ανά Ημερολογιακό Έτος. (β) από την ημερομηνία κατά την οποία ο Μισθωτής δηλώνει πως μια Ανακάλυψη είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμη κατά το άρθρο 7.4, ποσό εκατό χιλιάδες ευρώ [100.000 ευρώ] ανά Ημερολογιακό Έτος. (γ) κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης, ποσό εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ [140.000 ευρώ] ανά Ημερολογιακό Έτος. 15.4 Όλες οι πληρωμές που καταβάλλει ο Μισθωτής στον Εκμισθωτή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης πραγματοποιούνται χωρίς οποιαδήποτε παρακράτηση, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε παρακράτησης λόγω απαιτήσεων, ανταπαιτήσεων ή συμψηφισμού. Άρθρο 16 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος, η αξία των Παραχθέντων και Διασωθέντων Υδρογονανθράκων προσδιορίζεται ως εξής: 16.1 Για το Αργό Πετρέλαιο (α) Στη περίπτωση των Πωλήσεων σύμφωνα με την Αρχή Ίσων Αποστάσεων/ πλήρους ανταγωνισμού (Αrm’s Length Sales) (όπως ορίζονται στο άρθρο 16.1(η)) Αργού Πετρελαίου από το Μισθωτή σε Ανεξάρτητους Τρίτους, η τιμή του θα είναι η πραγματική τιμή πώλησης, “επί του μεταφορικού μέσου” στον τόπο φόρτωσης στην Ελλάδα, («FΟΒ Ελλάδα Σημείο Παράδοσης») που επετεύχθη από το Μισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη. Η τιμή θεωρείται εύλογη εάν δεν διαφέρει αδικαιολόγητα από την επίσημη τιμή πώλησης, όπως αυτή καθορίζεται κατά περιόδους από τις σημαντικότερες εξάγουσες αργό πετρέλαιο χώρες, για Αργό Πετρέλαιο περισσότερο προσεγγίζον ως προς την ποιότητα τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες που πωλήθηκαν από το Μισθωτή, ύστερα από προσαρμογή της τιμής αυτής προκειμένου να ληφθούν υπόψη διαφορές ως προς το ειδικό βάρος, την περιεκτικότητα σε θείο, τους όγκους, τις δαπάνες μεταφοράς και τους όρους πώλησης («Επίσημη Τιμή»). Στην περίπτωση πωλήσεων σε τιμή η οποία περιλαμβάνει τα Έξοδα Ασφάλισης και Ναύλου (CΙF), θα αφαιρούνται οι ανάλογες χρεώσεις ασφάλισης και ναύλου για τον υπολογισμό της τιμής FΟΒ Ελλάδα Σημείο Παράδοσης. (β)(i) Στην περίπτωση πωλήσεων από το Μισθωτή σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και σε περίπτωση ποσοτήτων που παρακρατήθηκαν από το Μισθωτή για ιδία διύλιση ή χρήση από αυτόν και Αργού Πετρελαίου που ελήφθη σε είδος από τον Εκμισθωτή, η τιμή του θα είναι η μέση σταθμική τιμή, “επί του μεταφορικού μέσου” (FΟΒ) στον τόπο φόρτωσης για κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο, που προέκυψε από τις Πωλήσεις σύμφωνα με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/ πλήρους ανταγωνισμού για ανάλογα είδη Αργού Πετρελαίου που πραγματοποιήθηκαν το ίδιο τρίμηνο αυτό από τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες της Συμβατικής Περιοχής από το Μισθωτή προς Ανεξάρτητους Τρίτους και από τον Εκμισθωτή προς τρίτους. (ii) Εάν, κατά τη διάρκεια ενός Ημερολογιακού Τριμήνου, δεν πραγματοποιήθηκε κανενός είδους Πώληση σύμφωνα με την Αρχή των Ίσων Αποστάσεων/πλήρους ανταγωνισμού Αργού Πετρελαίου από το Μισθωτή προς Ανεξάρτητους Τρίτους ούτε από τον Εκμισθωτή προς τρίτους, πλην νομικών προσώπων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, η τιμή θα είναι η Επίσημη Τιμή. (γ) Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) και (β) του παρόντος άρθρου 16.1, τα Μέρη δεν δύνανται να προσδιορίσουν την Επίσημη Τιμή Αργού Πετρελαίου που παράχθηκε, διασώθηκε και πωλήθηκε, τότε η τιμή θα καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του παρόντος άρθρου 16.1 για το Αργό Πετρέλαιο το οποίο, κατά το χρόνο υπολογισμού, εμπορεύεται ελεύθερα και ενεργά στη διεθνή αγορά και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως, χάριν παραδείγματος και μόνο, ειδικό βάρος και περιεκτικότητα σε θείο) με το Αργό Πετρέλαιο αναφορικά με το οποίο γίνεται προσδιορισμός της τιμής («Δείκτης Αργού»). Η τιμή πώλησης FΟΒ, για το Δείκτη Αργού θα προσδιορίζεται από την ημερήσια δημοσίευση των τιμών Ρlatts Crude Οil Μarket Wire («Ρlatts»). (δ) Σε περίπτωση που τα Μέρη δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν ως προς την ταυτότητα του Δείκτη Αργού, θα εφαρμόζεται το άρθρο 16.3. (ε) Η τιμή για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου 16.1 θα είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της ανώτερης και ελάχιστης τιμής ανά βαρέλι του Δείκτη Αργού όπως δημοσιεύονται στο Ρlatts για κάθε μία από τις προηγούμενες επτά (7) διαδοχικές Ημέρες, ανώτερης και ελάχιστης τιμής FΟΒ για κάθε ημέρα μετά την προσαρμογή των εν λόγω τιμών ώστε να επιτρέπεται η διαφοροποίηση ως προς την ποιότητα, τα έξοδα μεταφοράς, το χρόνο παράδοσης, τους όρους πληρωμής της αγοράς στην οποία πωλείται το Αργό Πετρέλαιο, τις διαθέσιμες τιμές της εγχώριας αγοράς, την απόδοση του προϊόντος, την εποχιακή διαφοροποίηση σε τιμή και ζήτηση, τις τάσεις της αγοράς, άλλους συμβατικούς όρους στο βαθμό που είναι γνωστοί και λοιπούς σχετικούς παράγοντες. Όταν ο υπολογισμός για τη μέση τιμή περιλαμβάνει Σαββατοκύριακο ή ημέρα κατά την οποία οι τιμές Ρlatts δεν δημοσιεύονται, τότε η τελευταία δημοσιευμένη τιμή εφαρμόζεται για την ημέρα ή τις ημέρες κατά την οποία οι τιμές Ρlatts δεν θα είναι διαθέσιμες. (στ) Οι τιμές FΟΒ που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του παρόντος άρθρου 16.1 δεν περιλαμβάνουν τις επίσημες τιμές πώλησης που ορίζονται από κρατικές αρχές ή άλλες τιμές που καθορίζονται σε κρατικές συναλλαγές, ανταλλαγές, αντιπραγματισμούς, πωλήσεις spοt (αμέσου παράδοσης), συναλλαγές υπό περιορισμούς ή υπό δυσμενείς συνθήκες, οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που σχετίζονται με ιδιαίτερα οικονομικά ή εμπορικά ανταλλάγματα ή άλλες πράξεις διάθεσης που δεν συμπίπτουν με τις επικρατούσες τιμές της αγοράς για παρόμοιο Αργό Πετρέλαιο. (ζ) Στην περίπτωση που οι τιμές Ρlatts παύσουν να δημοσιεύονται για περίοδο τριάντα (30) συνεχόμενων Εργάσιμων Ημερών, τα Μέρη θα συμφωνήσουν εναλλακτική ημερήσια έκδοση ανάλογης φύσης και κύρους που χρησιμοποιείται στη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου. Εάν τα Μέρη δεν δύνανται να συμφωνήσουν για την ταυτότητα της εναλλακτικής ημερήσιας έκδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα εφαρμόζεται το άρθρο 16.3. (η) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η έκφραση «Πώληση σύμφωνα με την Αρχή Ίσων Αποστάσεων/Πλήρους Ανταγωνισμού (Αrm’s Length Sales)», σημαίνει πωλήσεις που συνάπτονται μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή με εμπορικούς όρους που αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες της ελεύθερης/ανοικτής αγοράς, αποκλειόμενων ανταλλαγών, αντιπραγματισμών, συναλλαγών υπό περιορισμούς ή υπό δυσμενείς συνθήκες ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή που συνδέεται με ειδικά οικονομικά ή εμπορικά ανταλλάγματα. 16.2 Για το Φυσικό Αέριο, Συμπύκνωμα Φυσικού Αερίου και τους λοιπούς Υδρογονάνθρακες και Παραπροϊόντα, (εκτός από Αργό Πετρέλαιο) (α) Στην περίπτωση Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων, πλήν του Αργού Πετρελαίου, που πωλούνται από το Μισθωτή, η τιμή θα είναι η πραγματική τιμή πώλησης που επετεύχθη από το Μισθωτή, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αληθής και εύλογη. Η τιμή θεωρείται εύλογη εφόσον έχουν ληφθεί υπόψη οι εκάστοτε τρέχουσες τιμές από καιρού εις καιρόν στη διεθνή αγορά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος, και η τιμή των εναλλακτικών καυσίμων στον τόπο στον οποίο παραδίδεται το αέριο. (β) Στην περίπτωση Υδρογονανθράκων, και Παραπροϊόντων, πλην του Αργού Πετρελαίου, που παρακρατήθηκαν από το Μισθωτή για ιδία χρήση ή ελήφθησαν σε είδος από τον Εκμισθωτή, η τιμή θα συμφωνείται από κοινού από τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που αναφέρεται στην παράγραφο 16.2 (α) ανωτέρω. 16.3 Διευθέτηση Εμπειρογνώμονα Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, διαφωνίας ή αδυναμίας προς συμφωνία μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή ως προς την αξία ή την τιμή Υδρογονανθράκων ή τον τρόπο προσδιορισμού αυτών κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, το αντικείμενο ή τα αντικείμενα της διαφοράς υπόκεινται σε διευθέτηση από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 23. 16.4 Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε αναφορά στον Μισθωτή θα θεωρείται ότι αφορά τον Μισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή. Άρθρο 17 ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 17.1 Ο Μισθωτής, χρησιμοποιώντας διεθνώς τυποποιημένες μεθόδους μέτρησης, υποχρεούται να μετράει όλους τους εξορυχθέντες Υδρογονάνθρακες στον τόπο εξόρυξής τους και υποχρεούται να μετράει όλους τους Παραχθέντες και Διασωθέντες Υδρογονάνθρακες και τα Παραπροϊόντα που παρήχθησαν και διασώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 17.2. 17.2 Οι εκπρόσωποι του Εκμισθωτή δικαιούνται να παρίστανται και να παρακολουθούν τη μέτρηση αυτή, καθώς και να εξετάζουν και ελέγχουν τα οποιαδήποτε χρησιμοποιούμενα μηχανικά μέσα. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου ή της δοκιμής βρεθεί μηχάνημα εκτός λειτουργίας ή είναι κατά οποιονδήποτε τρόπο ελαττωματικό, ο Εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει να τεθεί σε λειτουργία (επιδιόρθωσή του) ή να αντικατασταθεί από το Μισθωτή και εάν το αίτημα αυτό δεν ικανοποιηθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο καθορίζεται από τον Εκμισθωτή, ο Εκμισθωτής δικαιούται να επιδιορθώσει/θέσει σε λειτουργία το εν λόγω μηχάνημα ή να το αντικαταστήσει και να ανακτήσει από το Μισθωτή το σχετικό έξοδο. 17.3 Εάν κατά τον παραπάνω έλεγχο από τον Εκμισθωτή, όπως αναφέρεται ανωτέρω, διαπιστωθεί οποιοδήποτε σφάλμα ή ελάττωμα σε μηχανικό μέσο, το σφάλμα ή ελάττωμα αυτό θα θεωρείται προϋπάρχον επί τρεις (3) Μήνες πριν την διαπίστωσή του ή από την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου και δοκιμής, όποιο από τα δύο επήλθε πιο πρόσφατα, και οι ποσότητες θα αναπροσαρμόζονται αναλόγως. 17.4 Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί να επιφέρει μεταβολές στα όργανα μέτρησης, οφείλει να το γνωστοποιήσει στον Εκμισθωτή πριν από εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι εκπρόσωποι του τελευταίου να παρίστανται κατά τις τροποποιήσεις αυτές. Άρθρο 18 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, σε περίπτωση πολέμου, απειλής πολέμου ή άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα, ο Μισθωτής, κατόπιν αιτήσεως του Δημοσίου, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση σε αυτό, το σύνολο ή συγκεκριμένο τμήμα του μεριδίου του επί της παραγωγής Υδρογονανθράκων και Παραπροϊόντων από την Περιοχή Εκμετάλλευσης, με την προϋπόθεση ότι, εάν πριν από την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος υπήρχαν μερικές Περιοχές Εκμετάλλευσης στην ίδια Συμβατική Περιοχή ή σε άλλες συμβατικές περιοχές στην Ελλάδα, η συνεισφορά του Μισθωτή σύμφωνα με αυτό το αίτημα θα κατανέμεται σε αναλογική βάση ανάμεσα σε όλους τους μισθωτές σε όλες τις σχετικές περιοχές. Άρθρο 19 ΑΡΧΕΙΑ, ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 19.1 Ο Μισθωτής, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται: (α) να τηρεί ενημερωμένα, πλήρη και ακριβή αρχεία εντός της Ελλάδας για όλες τις Εργασίες Πετρελαίου και τις δραστηριότητές του στη Συμβατική Περιοχή, (β) να επιτρέπει στους εκπροσώπους του Εκμισθωτή να επιθεωρούν τις Εργασίες Πετρελαίου και τα αρχεία που τηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω, (γ) να υποβάλει στον Εκμισθωτή όλα τα Δεδομένα, όπως απαιτείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, και (δ) να τηρεί αρχεία ή αντίγραφα των Ιδιόκτητων Δεδομένων στην Ελλάδα και να εξασφαλίζει ότι ο Εκμισθωτής έχει απεριόριστη πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 7 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 19.2 Οι παρακάτω αναφορές και δεδομένα παρέχονται στον Εκμισθωτή χωρίς καθυστέρηση αμέσως μετά την κατάρτιση ή απόκτησή τους: (α) αντίγραφα γεωλογικών μελετών με επεξηγηματικό υλικό, συνοδευόμενα από τους σχετικούς χάρτες, (β) αντίγραφα γεωφυσικών μελετών με επεξηγηματικό υλικό, καθώς και αντίγραφα καταγεγραμμένων σεισμικών μαγνητοταινιών και εκθέσεις ερμηνείας. Στην περίπτωση γεωτρήσεων, ημερήσιες αναφορές γεωτρητικών εργασιών σε εξέλιξη και αντίγραφα των αρχείων με πλήρη στοιχεία: (i) της διάτρησης, των εργασιών, της εκβάθυνσης, της δοκιμής παραγωγής, του σφραγίσματος και της εγκατάλειψης των γεωτρήσεων, (ii) των στρωμάτων και του υπεδάφους μέσω του οποίου ορύσσεται η γεώτρηση, (iii) της σωλήνωσης που εισάγεται στις γεωτρήσεις και κάθε μετατροπή αυτής της σωλήνωσης, και (iν) τυχόν υδροφόρου ορίζοντα και άλλων συγκεντρώσεων πόρων του υπεδάφους κατά το άρθρο 7.2 ή επικίνδυνων ουσιών που βρέθηκαν, (γ) αντίγραφα αρχείων σχετικά με τις διεξαχθείσες δοκιμές παραγωγής, καθώς και κάθε μελέτη που σχετίζεται με την αρχική παραγωγή κάθε γεώτρησης· (δ) αντίγραφα των αναφορών ανάλυσης δειγμάτων πυρήνων και της τηρούμενης διαδικασίας δειγματοληψίας (ε) αντίγραφα οποιονδήποτε άλλων τεχνικών αναφορών που είναι δυνατόν να καταρτιστούν αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, και (στ) αναφορές ημερήσιας παραγωγής και κάθε σχετική πληροφορία που σχετίζεται με την παραγωγή. 19.3 Ο Μισθωτής υποχρεούται σε τριμηνιαία βάση να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή λίστα με κάθε σύμβαση σε ισχύ σε σχέση με τις Εργασίες Πετρελαίου, για όλες τις συμβάσεις εκείνες των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από πεντακόσιες χιλιάδες πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) Ευρώ. Η εν λόγω λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό, τα συμβαλλόμενα μέρη και την αξία της κάθε σύμβασης. Όποτε καθίσταται πρακτικά δυνατό και μετά από αίτημα του Εκμισθωτή κατά το άρθρο 25.2. ο Μισθωτής θα υποβάλει αντίγραφο της ζητούμενης σύμβασης. 19.4 Ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκμισθωτή λεπτομερείς τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές του σύμφωνα με την Σύμβαση. Οι τριμηνιαίες εκθέσεις υποβάλλονται εντός ενός (1) Μηνός από τη λήξη κάθε Ημερολογιακού Τριμήνου και η ετήσια έκθεση εντός τριών (3) Μηνών από τη λήξη κάθε Ημερολογιακού Έτους. 19.5 Εντός τριών (3) Μηνών από το τέλος του εν λόγω Ημερολογιακού Έτους - εκτός αν προβλέπεται συντομότερη προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5, του νόμου περί Υδρογονανθράκων, στην οποία περίπτωση εφαρμόζεται η μικρότερη περίοδος- ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή αντίγραφα της Δήλωσης των εσόδων και δαπανών σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. 19.6 Ο Μισθωτής υποχρεούται να υποβάλει αμελλητί αντιπροσωπευτικά δείγματα πυρήνων και θρυμμάτων που λαμβάνονται από κάθε γεώτρηση, καθώς και δείγματα ρευστών παραγωγής. Αμέσως μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, τα δείγματα πυρήνων και θρυμμάτων που απομένουν στην κατοχή του Μισθωτή παραδίδονται στον Εκμισθωτή. 19.7 Ο Εκμισθωτής εγγυάται ότι διαθέτει την κυριότητα σε όλα τα Δεδομένα Δημοσίου και χορηγεί στον Μισθωτή χωρίς όρους, ελεύθερη από μίσθωμα, άδεια μόνο για αυτά τα Δεδομένα Δημοσίου που κατέχει ή έχει αναπτύξει ο Εκμισθωτής έως την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (μη συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που αποκτήθηκαν ή/και παρήχθησαν στο πλαίσιο των θαλάσσιων σεισμικών ερευνών καταγραφής δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες είχαν έναρξη την 26η Οκτωβρίου 2012) που θα πρέπει να παραμείνει σε ισχύ κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης ώστε να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα για τους σκοπούς της εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου. Ο Εκμισθωτής διαθέτει την κυριότητα σε όλα τα Δεδομένα και χορηγεί στον Μισθωτή χωρίς όρους, ελεύθερη από μίσθωμα, άδεια που ισχύει κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης ώστε να έχει πρόσβαση, να διατηρεί και να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα για τους σκοπούς εκτέλεσης των Εργασιών Πετρελαίου. Αυτές οι άδειες θα είναι αποκλειστικές αναφορικά με τα Δεδομένα σε σχέση με όλα τα τμήματα της Συμβατικής Περιοχής που δεν έχουν επιστραφεί ή παραδοθεί από τον Μισθωτή και μη αποκλειστικές για τις περιοχές που επιστράφηκαν ή παραδόθηκαν από τον Μισθωτή κατά την διάρκεια αυτής της Σύμβασης. Παρά τα ανωτέρω, ο Εκμισθωτής θα πρέπει να κρατά ως εμπιστευτικά όλα τα Δεδομένα και, με την επιφύλαξη του άρθρου 19.14, ο Εκμισθωτής θα έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει αυτά τα Δεδομένα για τους σκοπούς της προώθησης διαγωνιστικών διαδικασιών σε σχέση με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε παρακείμενες περιοχές. 19.8 Ο Εκμισθωτής αναγνωρίζει το δικαίωμα ιδιοκτησίας του Μισθωτή στα Ιδιόκτητα Δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται από την αποκάλυψή τους, εκτός εάν αμοιβαία συμφωνείται περί του αντιθέτου. Τα Ιδιόκτητα Δεδομένα συνεχίζουν να είναι ιδιοκτησία του Μισθωτή. 19.9 Ο Εκμισθωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Δεδομένα για στατιστικούς και/ή επιστημονικούς σκοπούς, ως κάτι τέτοιο προβλέπεται εκ του νόμου. Κατόπιν αιτήσεως του Εκμισθωτή και με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Μισθωτή, ο Εκμισθωτής θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Ιδιόκτητα Δεδομένα για τους ίδιους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. 19.10 Ο Μισθωτής αναφέρει αμελλητί στον Εκμισθωτή κάθε ανακάλυψη πόρων υπεδάφους, άλλων εκτός από συγκεντρώσεις Υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το άρθρο 7.2. 19.11 Ο Εκμισθωτής οφείλει να διατηρεί εμπιστευτικά όλα τα Δεδομένα και Ιδιόκτητα Δεδομένα που παραλαμβάνονται από τον Μισθωτή σχετικά με όλα τα τμήματα της Συμβατικής Περιοχής. Δύναται, ωστόσο, με την επιφύλαξη της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Μισθωτή, των διατάξεων των άρθρων 19.15 και 19.16, και με την επιφύλαξη της συνομολόγησης ιδιαίτερης δέσμευσης εμπιστευτικότητας, να κοινοποιεί τέτοια δεδομένα υπ’ ευθύνη του, σε ανεξάρτητα επιστημονικά ιδρύματα ή συμβούλους, που ενεργούν υπό την ιδιότητα του συμβούλου του Εκμισθωτή σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Εκμισθωτής δύναται επίσης να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα κατά τη διεξαγωγή διαιτησίας ή δικαστικής διαδικασίας μεταξύ των Μερών. 19.12 Ο Μισθωτής δεν θα αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή συναίνεσής του στα αιτήματα του Εκμισθωτή για δημοσίευση ή κοινοποίηση σε ανεξάρτητα επιστημονικά και ακαδημαϊκά ινστιτούτα για επιστημονικούς σκοπούς, συγκεκριμένων τμημάτων των Δεδομένων, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να θιγούν τα συμφέροντα του Μισθωτή. 19.13 Ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποι αυτού έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη Συμβατική Περιοχή σε κάθε εύλογο χρόνο και ανά εύλογα διαστήματα και με εύλογη προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση στο Μισθωτή, με δικό τους κίνδυνο (με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου σωματική βλάβη ή ζημία οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του Μισθωτή) και δαπάνες, έτσι ώστε να: (i) να παρατηρούν τις Εργασίες Πετρελαίου, ή (ii) να επιθεωρούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία, αρχεία, τα Δεδομένα και τα Ιδιόκτητα Δεδομένα που έχει στην κυριότητα ή στην κατοχή του ο Μισθωτής σε σχέση με τις Εργασίες Πετρελαίου υπό την προϋπόθεση ότι ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποί του δεν θα παρεμβαίνουν στις Εργασίες Πετρελαίου κατά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, ή (iii) να καταρτίζουν εύλογο αριθμό μελετών, σχεδίων, δοκιμών και αντιγράφων με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του Μισθωτή με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Κατά την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποί του δικαιούνται να κάνουν λελογισμένη χρήση του εξοπλισμού και των οργάνων του Μισθωτή με τον όρο ότι δεν θα προκληθεί ζημία στον εξοπλισμό ή τα όργανα ή παρέμβαση στις Εργασίες Πετρελαίου από τη χρήση αυτή. Ο Εκμισθωτής και οι εκπρόσωποί του πρέπει να έχουν την εύλογη συνδρομή του Μισθωτή για να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί, και ο Μισθωτής θα εξασφαλίσει στον Εκμισθωτή και στους εκπροσώπους του όλες τις διευκολύνσεις και παροχές που παρέχει στο δικό του προσωπικό στον τόπο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της δωρεάν χρήσης διαθέσιμου χώρου γραφείων και στέγασης, ως εκάστοτε επιτρέπεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές του Μισθωτή. 19.14 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων των άρθρων 19.12, 19.15 έως 19.20, για όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, όλα τα Δεδομένα τηρούνται εμπιστευτικά και δεν αναπαράγονται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτα πρόσωπα από οποιοδήποτε Μέρος στην παρούσα Σύμβαση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου Μέρους. Ο Μισθωτής χρησιμοποιεί όλα τα Δεδομένα Δημοσίου ως εμπιστευτικά και δεν θα αποκτά οποιαδήποτε δικαιώματα επί των αναφερόμενων δεδομένων πέραν των δικαιωμάτων του άρθρου 19.7. 19.15 Ο Εκμισθωτής οφείλει να τηρεί εμπιστευτικά όλα τα Δεδομένα και δεν αναπαράγει ούτε γνωστοποιεί αυτά τα δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μισθωτή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα να αναπαράγει ή να γνωστοποιεί Δεδομένα, που έχουν σχέση αποκλειστικά με οποιοδήποτε τμήμα της Συμβατικής Περιοχής που επιστρέφεται ή παραδίδεται από τον Μισθωτή σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, σε τρίτους. 19.16 Όλα τα Ιδιόκτητα Δεδομένα θα τηρούνται εμπιστευτικά και δεν θα αναπαράγονται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους από τον Εκμισθωτή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Μισθωτή. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα να αναπαράγει ή να γνωστοποιεί Ιδιόκτητα Δεδομένα σε τρίτους με την παρέλευση πέντε (5) ετών από την λήξη της παρούσας Σύμβασης ή από την επιστροφή οποιουδήποτε τμήματος της Συμβατικής Περιοχής μόνο για εκείνα τα Ιδιόκτητα Δεδομένα που αντιστοιχούν στην περιοχή που επιστρέφεται. 19.17 Οι διατάξεις των άρθρων 19.14 και 19.15 δεν αποτρέπουν την γνωστοποίησή τους από: (α) τον Μισθωτή προς την κυβέρνηση της έδρας σύστασής του ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας στην οποία ο Μισθωτής, ή Συγγενής Επιχείρηση με αυτόν, λειτουργεί, ή άλλου τμήματος, υπηρεσίας ή οργάνου του εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία της εν λόγω δικαιοδοσίας, ή προς αναγνωρισμένα χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται μετοχές του Μισθωτή ή των Συγγενών Επιχειρήσεών του, εφόσον το απαιτεί η νομοθεσία ή οι κανόνες τους, (β) τον Μισθωτή προς Συγγενή Επιχείρηση ή προς τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους αυτών ή τους επαγγελματικούς συμβούλους τους, προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές εταιρείες, εφόσον κρίνεται εύλογα αναγκαίο για τους σκοπούς διεξαγωγής των Εργασιών Πετρελαίου, (γ) τον Μισθωτή προς καλόπιστους υποψηφίους εκδοχείς, εν όλω ή εν μέρει του ποσοστού του στα δικαιώματα και υποχρεώσεις υπό την παρούσα Σύμβαση, προς εταιρεία με την οποία ο Μισθωτής ή οποιαδήποτε Συγγενή Επιχείρηση διεξάγει καλή τη πίστη διαπραγματεύσεις συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως ή δια σύστασης νέας εταιρείας ή προς τη διάθεση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά από προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών προς τον Εκμισθωτή, με την οποία κατονομάζονται τα μέρη προς τα οποία θα γίνει η κοινοποίηση των δεδομένων, υπό τον όρο ωστόσο, ότι ο Εκμισθωτής θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε κάθε τέτοια γνωστοποίηση στην οποία το μέρος προς το οποίο προτείνεται η εν λόγω γνωστοποίηση βρίσκεται σε καλόπιστες συζητήσεις με τον Εκμισθωτή αναφορικά με τα δικαιώματα διεξαγωγής Εργασιών Πετρελαίου εντός της Ελλάδας και/ή για λόγους εθνικής ασφάλειας, (δ) τον Μισθωτή προς κάθε τρίτο με τον οποίο ο Μισθωτής έχει κληθεί από τον Εκμισθωτή να συνάψει πρόγραμμα ενοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11, (ε) τον Εκμισθωτή προς οποιαδήποτε Κρατική Αρχή, χρηματοοικονομικό οργανισμό ή πρόσωπο που ενεργεί ως σύμβουλος του Δημοσίου ή επαγγελματία σύμβουλό του, (στ) τους Εκμισθωτή και Μισθωτή προς τους διαιτητές και τους Αποκλειστικούς Εμπειρογνώμονες που ορίζονται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 19.18 Όλα τα Δεδομένα και Ιδιόκτητα Δεδομένα που γνωστοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με τις παραγράφους (β) έως και (στ) του άρθρου 19.17 θα γνωστοποιούνται υπό όρους οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται από τον αποδέκτη τους ως εμπιστευτικά για όσο διάστημα αυτά παραμένουν υπό το καθεστώς των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που ορίζονται στην παρούσα. 19.19 Ούτε ο Μισθωτής ούτε ο Εκμισθωτής δεσμεύονται από τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας της παρούσας σχετικά με οποιαδήποτε Δεδομένα ή Ιδιόκτητα Δεδομένα τα οποία είναι ήδη, ή πρόκειται να καταστούν, δημοσίως γνωστά χωρίς υπαιτιότητα του κοινοποιούντος Μέρους ή τα οποία το σχετιζόμενο αυτό Μέρος μπορεί να τεκμηριώσει ότι ήδη γνώριζε από το έτερο Μέρος πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή αποκτήθηκαν από τρίτο μέρος το οποίο είχε το δικαίωμα να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά. 19.20 Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου 19 υποχρεώνει το Μισθωτή, τις Συγγενείς του Επιχειρήσεις, τους εργολάβους ή τους υπεργολάβους τους να γνωστοποιούν τεχνολογία επί της οποίας έχουν αποκλειστικά δικαιώματα. Δεδομένου ότι η εν λόγω ιδιόκτητη τεχνολογία υπόκειται σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, κάθε αποκάλυψη τέτοιας τεχνολογίας θα πρέπει να έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του κυρίου της για συγκεκριμένο σκοπό και σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις οι οποίες επιτρέπουν την προστασία των δικαιωμάτων επί της εν λόγω ιδιόκτητης τεχνολογίας. 19.21 Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε αναφορά στο «Μισθωτή» θα θεωρείται ότι αφορά το Μισθωτή ή/και κάθε Συμμισθωτή. Άρθρο 20 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που παρατίθενται στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου: (α) Ο Μισθωτής δύναται να μεταβιβάσει εν όλω ή εν μέρει, τα ποσοστά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1.5 της Σύμβασης, σε Ανεξάρτητο Τρίτο μόνο έπειτα από την έγγραφη συναίνεση του Υπουργού, την οποία συναίνεση δεν θα αρνείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα . Ο Υπουργός δύναται να αρνηθεί τη συναίνεση του εφόσον συντρέχουν οι περιστάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4, του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή εάν ο Ανεξάρτητος Τρίτος δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. Εφόσον ο Υπουργός δεν αρνείται αδικαιολογήτως τη χορήγηση της συναίνεσης, ο Εκμισθωτής δύναται να επιβάλει τυχόν όρους στο Μισθωτή προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Η συναίνεση του Υπουργού απαιτείται επίσης κάθε φορά που πρόκειται να μεταβιβαστεί σε Ανεξάρτητο Τρίτο οποιοδήποτε ποσοστό Συγγενούς Επιχείρησης, η οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το Μισθωτή, με τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλέσει μεταβολή άμεσου ή εμμέσου Ελέγχου του Μισθωτή, και ο Μισθωτής, όταν αιτείται τη συναίνεση αυτή, υποχρεούται να παρέχει επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με την εταιρική δομή, τη μετοχική σύνθεση, τον Έλεγχο και τη διοίκηση της επιχείρησης αυτής. (β) Ο Μισθωτής δικαιούται ύστερα από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Υπουργού, να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει της Σύμβασης σε Συγγενή Επιχείρηση, υπό τον όρο ότι ο Μισθωτής θα παραμείνει έναντι του Εκμισθωτή από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνος μαζί με την αποκτώσα Συγγενή Επιχείρηση, για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων δυνάμει της Σύμβασης, για όσο χρόνο η αποκτώσα επιχείρηση παραμένει Συγγενής Επιχείρηση του Μισθωτή. Η παροχή της συναίνεσης αυτής δεν θα πρέπει να παρακρατείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα και η εν λόγω συναίνεση μπορεί να μη δοθεί επί τη βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή εάν η Συγγενής Επιχείρηση δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. (γ) Κάθε Συμμισθωτής θα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει ολόκληρο ή μέρος των συμβατικών του δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει της Σύμβασης σε οποιοδήποτε άλλο Συμμισθωτή κατά την χρονική στιγμή της μεταβίβασης, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του Υπουργού. Αυτή η συναίνεση δεν θα πρέπει να παρακρατείται ή καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η παροχή της εν λόγω συναίνεσης και έγκρισης μπορεί να μη δοθεί επί τη βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου περί Υδρογονανθράκων ή εάν ο Συμμισθωτής δεν πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 18 του άρθρου 2 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 20.2. Όλες οι μεταβιβάσεις, εν όλω ή εν μέρει, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από το Μισθωτή ή οποιοδήποτε Συμμισθωτή δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα αποκτούν ισχύ έναντι του Εκμισθωτή από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν επικυρωμένων αντιγράφων των πράξεων εκχώρησης ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου μεταβίβασης. Εάν μία τέτοια μεταβίβαση λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια του Σταδίου Ερευνών ή κατά την Ειδική Παράταση Σταδίου Ερευνών (κατά περίπτωση), οι Τραπεζικές Εγγυήσεις του άρθρου 2.2 ή του άρθρου 3.7, όπως μειώνονται από καιρού εις καιρόν, θα πρέπει να απελευθερώνονται όταν αντικατασταθούν από παρόμοιες Τραπεζικές Εγγυήσεις που θα εκδοθούν από τον προς ον η μεταβίβαση και τους Συμμισθωτές που παραμένουν μέρη σε αυτή τη Σύμβαση μετά από τη σχετική μεταβίβαση. 20.3 Δεν επιτρέπεται η μεταβολή του προσώπου του Εντολοδόχου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, την οποία ο τελευταίος δεν θα αρνείται παρά μόνο για λόγους που ανάγονται στις οικονομικές και τεχνικές ικανότητες του προτεινόμενου εντολοδόχου. 20.4 Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού κάθε αναφορά στον «Μισθωτή» θα θεωρείται ότι αφορά τον Μισθωτή ή κάθε Συμμισθωτή. Άρθρο 21 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 21.1 Εάν Εκμισθωτής θεωρεί ότι ο Μισθωτής ή/και οποιοσδήποτε Συμμισθωτής παραβιάζει οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων του από το άρθρο 10 παράγραφος 8 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, ο Εκμισθωτής δύναται να κοινοποιήσει έγγραφη ειδοποίηση της εν λόγω παραβίασης στο Μισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 21.2, εντός έξι (6) Μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση της εν λόγω παραβίασης και, στην εν λόγω ειδοποίηση, καλεί το Μισθωτή να αποκαταστήσει την παραβίαση και να προφυλάξει ή αποζημιώσει τον Εκμισθωτή από κάθε τυχόν απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε από αυτήν. Εάν ο Μισθωτής δεν αποκαταστήσει την παραβίαση εντός του ταχθέντος χρόνου και εφόσον δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός μεταξύ των Μερών (έκαστο εντός των επόμενων ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης), ο Εκμισθωτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με περαιτέρω ειδοποίηση στο Μισθωτή. Τίποτα εκ των αναφερομένων στο παρόν άρθρο 21.1 δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ελευθέρωση του Μισθωτή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. 21.2 Ο Εκμισθωτής συνομολογεί ότι θα ασκήσει το δικαίωμά του να κηρύξει το Μισθωτή έκπτωτο των δικαιωμάτων του κατά την παρούσα Σύμβαση που του παρέχεται εκ του νόμου περί Υδρογονανθράκων στις περιπτώσεις του άρθρου 10 παρ. 8 και 9 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) ο Εκμισθωτής με έγγραφη ειδοποίηση προς το Μισθωτή, έχει ενημερώσει, ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα, για την πρόθεση του να τον κηρύξει έκπτωτο, εκθέτοντας λεπτομερώς τους λόγους της σκοπούμενης έκπτωσης, (β) ο Εκμισθωτής, στην ειδοποίηση, έχει ορίσει ημερομηνία που απέχει τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίηση από την οποία (ημερομηνία) ο Μισθωτής θα δικαιούται να υποβάλει στον Εκμισθωτή οποιοδήποτε ζήτημα επιθυμεί να λάβει υπόψη του ο Εκμισθωτής, (γ) ο Εκμισθωτής, στην ειδοποίηση έχει ορίσει περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, για την αποκατάσταση και άρση του λόγου της εν λόγω παραβίασης, (δ) ο Εκμισθωτής έχει λάβει υπόψη: (i) οποιοδήποτε ζήτημα υποβληθεί σε αυτόν από το Μισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 21.2 (β), και (ii) οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία έχει προβεί ο Μισθωτής για να αποκαταστήσει και να άρει το λόγο έκπτωσης. 21.3 Μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, ο Μισθωτής ή/και κάθε Συμμισθωτής δεν μπορεί να τεθεί υπό τον άμεσο ή έμμεσο Έλεγχο ξένου κράτους το οποίο δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή υπό τον άμεσο ή έμμεσο Έλεγχο πολίτη τέτοιου κράτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις και τη διαδικασία που ορίζονται στο άρθρο 4, παρ. 3, του νόμου περί Υδρογονανθράκων. Κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος άρθρου 21, τυχόν παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου 21.3 έχει ως συνέπεια την έκπτωση του Μισθωτή από όλα τα δικαιώματά του που απορρέουν από τη Σύμβαση κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. 21.4 Κάθε διαφορά μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή ως προς την επέλευση ή όχι οποιουδήποτε γεγονότος που, σύμφωνα με το άρθρο 21.2 παρέχει στον Εκμισθωτή το δικαίωμα να κηρύξει το Μισθωτή έκπτωτο των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την παράγραφο 8 ή, ανάλογα με την περίπτωση, την παράγραφο 9 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 23. 21.5 Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον Εκμισθωτή, τερματίζεται άμεσα η ισχύς όλων των περαιτέρω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κάθε Μέρους με τις ακόλουθες εξαιρέσεις: (α) οι διατάξεις των άρθρων 1.4, 6.3, 8.3 έως και 8.8, 9.1, 9.2, 12, 15.4, 19.15 έως και 19.20, 23.1 έως και 23.10, 30 και 31 παραμένουν σε ισχύ και μετά την καταγγελία, και (β) η καταγγελία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που τυχόν έχουν ήδη θεμελιώσει τα Μέρη έως και την ημερομηνία καταγγελίας. Άρθρο 22 ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 22.1 Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης: (α) χωρήσει οποιαδήποτε εταιρική πράξη, δικαστική ή άλλη διαδικασία ή ενέργειες, στις οποίες ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται η έναρξη συνεδρίασης, η υποβολή αίτησης, η κατάθεση αιτήματος, η λήψη οποιασδήποτε απόφασης και/ή η έκδοση διαταγής, ή ληφθεί απόφαση δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας ή εκδοθεί διαταγή για τη λύση, ρευστοποίηση ή εκκαθάριση ή κάθε ανάλογη των ανωτέρω διαδικασία της περιουσίας του Μισθωτή, λόγω του ότι ο Μισθωτής έχει καταστεί αναξιόχρεος ή έχει περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις του προς πληρωμή που προκύπτουν υπό την παρούσα Σύμβαση, ή (β) ο Μισθωτής προβεί σε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών σημαντικού μέρους των περιουσιακών του στοιχείων ή αν ορισθεί σύνδικος ή αναγκαστικός διαχειριστής του Μισθωτή υπό τους όρους δανείου ή άλλου είδους ασφάλειας, τότε ο Εκμισθωτής έχει το δικαίωμα, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς τον Μισθωτή προ τουλάχιστον τριάντα (30) τουλάχιστον Εργασίμων Ημερών, να δηλώσει ότι ο Μισθωτής εκπίπτει των δικαιωμάτων του υπό την παρούσα Σύμβαση και ότι η παρούσα Σύμβαση λύεται. 22.2 Αν στο πρόσωπο οιουδήποτε Συμμισθωτή συντρέξει κάποιο γεγονός του είδους που περιγράφεται στην παράγραφο 22.1, ο Μισθωτής δεν θα εκπίπτει των δικαιωμάτων του από την παρούσα Σύμβαση αλλά κάθε Συμμισθωτής στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεξε κάποιο από τα γεγονότα αυτά θα έχει την υποχρέωση, αν αυτό απαιτηθεί από τον Εκμισθωτή, να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει άμεσα το ποσοστό του στη Σύμβαση ως αναφέρεται στο άρθρο 1.5 στους υπόλοιπους Συμμισθωτές, αναλογικά με τα ποσοστά τους κατά το άρθρο 1.5, ή ως άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των εναπομεινάντων Συμμισθωτών, και οι εναπομείναντες Συμμισθωτές θα λάβουν τα οφέλη του εκχωρηθέντος ποσοστού και θα ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρον για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Άρθρο 23 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α. Φιλικός διακανονισμός 23.1 Όταν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά, αντιδικία ή απαίτηση μεταξύ των Μερών ή μεταξύ του Εκμισθωτή και κάποιου Συμμισθωτή ή οποιαδήποτε αδυναμία ή αποτυχία εκ μέρους των Μερών ή μεταξύ του Εκμισθωτή και κάθε Συμμισθωτή να συμφωνήσουν σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ισχύ, την ερμηνεία ή την εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης αυτής της Σύμβασης («Διαφορά»), τα Μέρη θα αποπειραθούν πρώτα να επιλύσουν αυτή την διαφορά φιλικά με συζητήσεις που δεν θα υπερβαίνουν το διάστημα των τριάντα (30) ημερών από την λήψη εκ μέρους των ανωτέρω της ειδοποίησης (από το άλλο Μέρος) για την ύπαρξη αυτής της Διαφοράς. Β. Διευθέτηση Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα 23.2 Όταν καταστεί αδύνατος από τα Μέρη ο φιλικός διακανονισμός εντός της παραπάνω περιόδου σχετικά με οποιαδήποτε διαφορά αναφέρεται στα άρθρα 4.10, 5.4, 7.3, 7.6(α), 7.8, 7.9, 8.3(β), 8.5, 8.6, 9.5 και 16.3, τα Μέρη, θα παραπέμπουν τη σχετική Διαφορά στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα κατωτέρω: (α) Ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας ορίζεται από τα Μέρη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών («Περίοδος Επιλογής») από την υποβολή έγγραφης γνωστοποίησης από Μέρος («Αιτών») προς το άλλο Μέρος («Αποδέκτης») της πρόθεσής του να παραπέμψει τη διαφορά για διευθέτηση σε Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα. Εάν τα Μέρη δεν δύνανται να συμφωνήσουν σχετικά με τον ορισμό του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιλογής, ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας θα ορίζεται εντός των επόμενων δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τον Πρόεδρο ενός Ινστιτούτου εξ αυτών των Ινστιτούτων που περιλαμβάνονται στον ορισμό του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα, με την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω Πρόεδρος δεν τελεί σε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. (β) Ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας πρέπει να είναι πρόσωπο κατάλληλο με βάση την εκπαίδευση, την εμπειρία και την επαγγελματική του κατάρτιση προκειμένου να διευθετήσει το θέμα το οποίο αφορά η εν λόγω Διαφορά και ακόμη πρέπει να είναι ένα πρόσωπο γενικά αποδεκτό από τη διεθνή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου ως ειδικός στον τομέα ή στους τομείς εξειδίκευσης που σχετίζονται με τη Διαφορά. Κανένας δεν μπορεί να οριστεί ως Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας, εφόσον έχει ή ενδέχεται να έχει κάποιο συμφέρον ή καθήκον το οποίο αντιβαίνει, ή ενδέχεται να αντιβαίνει στον ρόλο του ως Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα, ή είναι ή ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστο με τον ίδιο ρόλο. Κανένας δεν μπορεί να οριστεί ως Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας, εφόσον είναι ή έχει διατελέσει στο παρελθόν διευθυντής, αξιωματούχος, υπάλληλος, ή σύμβουλος σε σχέση με οποιοδήποτε Μέρος ή τυχόν Συγγενή Επιχείρηση αυτού του Μέρους. (γ) Με την επιλογή του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, και με την προϋπόθεση ότι τα Μέρη έχουν αμοιβαία συμφωνήσει εγγράφως την περιγραφή της Διαφοράς και τους όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας θα πρέπει να προσπαθήσει να επιλύσει τη Διαφορά και να προβεί στην διευθέτησή του, ο Εκμισθωτής υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμέσως στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα ότι επιλέχθηκε από τα Μέρη και να του ζητήσει να δηλώσει εάν επιθυμεί και δύναται να αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών («Περίοδος Αποδοχής»). Στην περίπτωση που ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας είτε δεν επιθυμεί είτε αδυνατεί να αποδεχθεί το διορισμό του ή δεν αποδεχθεί αυτόν εντός της Περιόδου Αποδοχής («Αποκλειόμενος Εμπειρογνώμονας»), τότε τα Μέρη επιλέγουν εναλλακτικό Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Εάν τα Μέρη αποτύχουν να συμφωνήσουν στον ορισμό του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, το θέμα θα πρέπει να παραπέμπεται από τα Μέρη στον Πρόεδρο Ινστιτούτου όπως περιγράφεται στο άρθρο 23.2(α) και η σχετική διαδικασία θα επαναλαμβάνεται έως ότου επιλεχθεί ή συμφωνηθεί Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας ο οποίος αποδέχεται το διορισμό με όρους αποδεκτούς από όλα τα Μέρη. (δ) Προκειμένου να διευθετηθεί η Διαφορά από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, κάθε Μέρος υποχρεούται να υποβάλει στο άλλο Μέρος και στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών («Περίοδος Υποβολής») από την αποδοχή του διορισμού του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα : (i) περιγραφή της Διαφοράς, (ii) δήλωση της θέσης του, και (iii) κάθε έγγραφο που υποστηρίζει ή/και δικαιολογεί τη θέση του. Ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας δύναται, κατά την πλήρη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει υπόψη του οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που υποβάλλεται από κάθε Μέρος ή/και οποιαδήποτε άλλα διαδικαστικά θέματα, τα οποία δεν μνημονεύονται ρητώς στο παρόν. (ε) Σύμφωνα με το άρθρο 23.2(γ), οι όροι αναφοράς βάσει των οποίων ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας επιχειρεί να διευθετήσει τη διαφορά συμφωνούνται από κοινού από τα Μέρη. Τα κριτήρια δυνάμει των οποίων ο Αποκλειστικός Εμπειρογνώμων καταλήγει στην απόφασή του εμπίπτουν αυστηρά στο πλαίσιο των όρων αναφοράς που συμφωνούνται μεταξύ των Μερών. (στ) Με εξαίρεση των περιπτώσεων απάτης ή πρόδηλου σφάλματος, η απόφαση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα είναι οριστική και δεσμευτική έναντι των Μερών και λαμβάνεται εντός τριάντα (30) Ημερολογιακών Ημερών μετά τη λήξη της Περιόδου Υποβολής. Η απόφαση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα δύναται να παραπεμφθεί σε διαιτησία μέσω προσφυγής επί νομικού και όχι επί πραγματικού ζητήματος. Εκκρεμούσης της έκδοσης απόφασης επί της διαφοράς από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, η Σύμβαση δεν αναστέλλεται και ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεχίσει την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπει η Σύμβαση. (ζ) Σε περίπτωση θανάτου ή απροθυμίας ή κωλύματος του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα, ή σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης εντός της απαιτούμενης από το παρόν άρθρο προθεσμίας τότε: (i) τα Μέρη επιλέγουν αμελλητί αντικαταστάτη Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα και (ii) το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στο νέο Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα ακριβώς σαν να ήταν ο πρώτος διορισμένος Αποκλειστικός Εμπειρογνώμονας. (η) Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για σκοπούς έκδοσης απόφασης από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα είναι η Αγγλική. (θ) Τα έξοδα απασχόλησης του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονος και τα κόστη της διαδικασίας διευθέτησης από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα επιβαρύνουν ισόποσα τον Εκμισθωτή και το Μισθωτή. Κάθε Μέρος θα επιβαρύνεται με τα δικά του έξοδα για την προετοιμασία του υλικού και για τις παρουσιάσεις του στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα. (i) Κάθε Μέρος υποχρεούται να ενεργεί εύλογα και να συνεργάζεται καλόπιστα για την πλήρη εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος άρθρου και δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη που θα μπορούσε να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα να καταλήξει σε απόφαση. Γ. Διαιτησία 23.3 Οποιαδήποτε Διαφορά η οποία: (α) δεν παραπέμπεται στην κρίση του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα κατά το άρθρο 23.2, ή (β) έχει παραπεμφθεί στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα, του οποίου η απόφαση εκκαλείται επί νομικού ζητήματος, ή (γ) Τα Μέρη έχουν αποτύχει να ορίσουν Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα (ή, ανάλογα με την περίπτωση, έναν αντικαταστάτη Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23.2θα επιλύεται οριστικά με διαιτησία. 23.4 Ως τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας ορίζεται η Αθήνα, Ελλάδα. 23.5 Ο αριθμός των διαιτητών ορίζεται σε τρεις, οι οποίοι διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 23.6 Η διαιτησία διεξάγεται σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (όπως εκάστοτε ισχύουν) στον βαθμό που οι εν λόγω Κανόνες δεν συγκρούονται με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση σύγκρουσης τέτοιου είδους, υπερισχύουν οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 23.7 Η γλώσσα διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας είναι η ελληνική και η αγγλική, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. 23.8 Η διαιτητική απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική. Η διαιτητική απόφαση δύναται να εισαχθεί ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου για τη δικαστική αναγνώριση και την εκτέλεσή της. 23.9 Εκτός από την περίπτωση εκείνη στην οποία παρέχεται διευθέτηση από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα και στην οποία τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 23.10, για όσο διάστημα διαρκεί οποιαδήποτε διαιτητική διαδικασία, αναστέλλονται οι προθεσμίες που τίθενται προς εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων υπό την παρούσα Σύμβασης από τα Μέρη που είναι αντικείμενο της διαιτησίας, θα αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η διαιτησία. 23.10 Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση από τον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα και εκκρεμεί η επίλυση της διαφοράς από τους διαιτητές, δεν αναστέλλεται η παρούσα Σύμβαση και αμφότεροι ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να συνεχίσουν την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. 23.11 Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε Διαφορά μεταξύ του Εκμισθωτή και οποιουδήποτε Συμμισθωτή σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα θεωρείται πάντοτε Διαφορά μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή και οποιαδήποτε παραπομπή τέτοιας Διαφοράς στον Αποκλειστικό Εμπειρογνώμονα ή σε διαιτησία σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα θεωρείται πάντοτε παραπομπή Διαφοράς μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή. Δ. Διαμεσολάβηση 23.12 Τα Μέρη ή ο Εκμισθωτής και κάθε Συμμισθωτής δύνανται να συμφωνήσουν καθ’ οιονδήποτε χρόνο και υπό την επιφύλαξη τυχόν λοιπών διαδικασιών, να παραπέμψουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης οποιαδήποτε Διαφορά, σύμφωνα με τους Κανόνες Διαμεσολάβησης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΙCC), ως αυτοί θα ισχύουν σε εκείνο το χρονικό σημείο και οι οποίοι θεωρούνται ως ενσωματωμένοι κατά παραπομπή στο παρόν άρθρο. Άρθρο 24 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ 24.1 Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση του σκοπού της Σύμβασης. 24.2 Τα Μέρη οφείλουν να συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσματική επίτευξη των σκοπών της Σύμβασης, τηρώντας πιστά τις διατάξεις της. 24.3 Ο χρόνος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων είναι ουσιώδους σημασίας για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 25 ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 25.1 Με την επιφύλαξη των ακόλουθων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Μισθωτής δικαιούται να χρησιμοποιεί εργολάβους και αυτοί υπεργολάβους για την εκτέλεση της Σύμβασης. 25.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.3 και μετά από σχετική αίτηση του Εκμισθωτή, ο Μισθωτής θα πρέπει να υποβάλει στον Εκμισθωτή αντίγραφο οποιονδήποτε συμβάσεων συνάπτει με εργολάβους (συμπεριλαμβανομένων των Συγγενών Επιχειρήσεων), τα οποία έχουν αξία μεγαλύτερη από δύο εκατομμύρια (2.000.000) Ευρώ, για συμβάσεις σχετιζόμενες με το Στάδιο Έρευνας και τρία εκατομμύρια (3.000.000) Ευρώ, για συμβάσεις σχετιζόμενες με το Στάδιο Εκμετάλλευσης. Ο Μισθωτής, ανά πάσα στιγμή μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, θα πρέπει να υποβάλλει στον Εκμισθωτή τις κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες που διέπουν την διαδικασία έγκρισης που απαιτείται προκειμένου ο Μισθωτής να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών για Εργασίες Πετρελαίου. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες θα παραμένουν εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτονται από τον Εκμισθωτή. 25.3 Ο Μισθωτής, οι εργολάβοι και τυχόν υπεργολάβοι αυτού, δικαιούνται να απασχολούν αλλοδαπό προσωπικό στην Ελλάδα για τις Εργασίες Πετρελαίου. Ο Μισθωτής υποχρεούται (και μεριμνά ώστε και οι υπεργολάβοι που αυτός απασχολεί να συμμορφώνονται σχετικά) να προτιμά δεόντως και προσηκόντως υπηρεσίες, υλικά, εξοπλισμό, αναλώσιμα και λοιπά αγαθά που προέρχονται από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ, εφόσον η τιμή, η ποιότητα, ο χρόνος παράδοσης και οι λοιποί όροι αυτών είναι συγκρίσιμοι με τους όρους που προσφέρονται διεθνώς. 25.4. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 6 του νόμου περί Υδρογονανθράκων, ο Εκμισθωτής θα υποστηρίζει όλες τις υποβληθείσες από το Μισθωτή αιτήσεις ενώπιον των αρμόδιων αρχών για την απόκτηση αδειών εισόδου, παραμονής, κυκλοφορίας και εργασίας στην Ελλάδα για το σύνολο του αλλοδαπού προσωπικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας και τάξης. 25.5 Από την έναρξη των Εργασιών Πετρελαίου, ο Μισθωτής διασφαλίζει κατά προτεραιότητα την απασχόληση προσωπικού από την Ελλάδα και τον ΕΟΧ και συνεισφέρει στην εκπαίδευση αυτού, εφόσον προσληφθεί, προκειμένου να έχει αυτό πρόσβαση σε οποιαδήποτε θέση εξειδικευμένου εργάτη, εργοδηγού, στελέχους και διευθυντή. 25.6 Επιπρόσθετα, ο Μισθωτής υποχρεούται κάθε έτος να εκπαιδεύει το ημεδαπό τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό καθώς και δημοσίους υπαλλήλους του Δημοσίου, σε αριθμό και για τέτοια χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού κατά τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 10, του νόμου περί Υδρογονανθράκων και την κοινή πρόταση των Μερών. Τα σχετικά έξοδα εκπαίδευσης που επιβαρύνουν το Μισθωτή δεν δύνανται να υπερβαίνουν και θα προσμετρούνται στα συμφωνηθέντα έξοδα των υποχρεώσεων εκπαίδευσης του Μισθωτή, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 15.3. Άρθρο 26 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 26.1 Αδυναμία ή καθυστέρηση κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε από τις συμβατικές υποχρεώσεις εκ μέρους είτε του Εκμισθωτή είτε του Μισθωτή, δεν θεωρείται παράβαση της Σύμβασης και δεν αποτελεί βάση για την έγερση αξιώσεων ή απαιτήσεων του ενός Μέρους έναντι του άλλου αν αυτή η αδυναμία ή η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας ή στις συνέπειες που προκαλούνται από ένα τέτοιο γεγονός. 26.2 «Ανωτέρα Βία» σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχο του Μέρους που επικαλείται ότι επηρεάσθηκε από το γεγονός αυτό και το οποίο δεν προκλήθηκε από ή στο οποίο δεν συνέτεινε αυτό το Μέρος και περιλαμβάνει, ενδεικτικά, θεομηνίες, επιδημίες, σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες, ανταπεργίες, πολέμους και εμπόλεμη κατάσταση, επαναστάσεις, κοινωνικές αναταραχές, εξεγέρσεις, στάσεις και πράξεις της κυβέρνησης της Ελλάδας ή οποιασδήποτε αλλοδαπής κυβέρνησης. Η Ανωτέρα Βία δεν δικαιολογεί την παράλειψη καταβολής οποιουδήποτε οφειλόμενου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ποσού και έλλειψη κεφαλαίων δεν συνιστά Ανωτέρα Βία. 26.3 Εάν, ως αποτέλεσμα γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το επηρεαζόμενο Μέρος παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του ή στην άσκηση των δικαιωμάτων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, η εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσης ή η άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος δυνάμει της παρούσας Σύμβασης θα αναστέλλεται κατά το μέτρο κατά το οποίο το σχετικό Μέρος θίγεται από το εν λόγω γεγονός Ανωτέρας Βίας και κατά το χρόνο που αυτό διαρκεί, καθώς και για το μετέπειτα εύλογο πρόσθετο χρόνο που τυχόν θα απαιτηθεί για την ομαλή ανάληψη των Εργασιών Πετρελαίου ή/και των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων. 26.4 Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας, το Μέρος το οποίο παρεμποδίζεται στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης ή στην άσκηση των δικαιωμάτων του δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τη φύση της Ανωτέρας Βίας και την πιθανή διάρκειά της στο έτερο Μέρος. 26.5 Εάν, συνεπεία γεγονότος Ανωτέρας Βίας, ανασταλούν οι Εργασίες Πετρελαίου ή/και άλλα συμβατικά δικαιώματα και συμβατικές υποχρεώσεις δυνάμει της παρούσας για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) συνεχόμενων Μηνών μετά την γνωστοποίηση γεγονότος Ανωτέρας Βίας, τα Μέρη συναντώνται για να συζητήσουν με καλή πίστη τη συνέχιση ή την καταγγελία της παρούσας Σύμβασης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των Μερών εντός περιόδου δώδεκα (12) Μηνών από το απώτερο εκ των ακολούθων: (i) της γνωστοποίησης Ανωτέρας Βίας, ή (ii) την έναρξη των ανωτέρω συζητήσεων, ο Εκμισθωτής ή ο Μισθωτής δύναται να επιδώσει στο έτερο Μέρος γνωστοποίηση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, η οποία τίθεται σε ισχύ έξι (6) Μήνες μετά την ημερομηνία επίδοσης της. 26.6 Τα Μέρη συμφωνούν ειδικότερα ότι σε περίπτωση που, εάν συνεπεία δικαστικής διαταγής ή οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης αποκλειστικά και μόνο σε σχέση με Συγκατάθεση, διακοπούν οι Εργασίες Έρευνας, ο Μισθωτής δύναται να ανακηρύξει το γεγονός αυτό ως γεγονός Ανωτέρας Βίας και οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 26 θα εφαρμόζονται ανάλογα, με εξαίρεση της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 26.5, η οποία θα επεκτείνεται σε χρονική περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Άρθρο 27 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 27.1 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το Στάδιο Ερευνών ο Μισθωτής επιθυμεί να διεξάγει δραστηριότητα απαραίτητη για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου και την τήρηση του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών αναφορικά με την οποία απαιτείται Συγκατάθεση, τότε η σχετική Απάντηση πρέπει να εκδίδεται εντός της προβλεπόμενης κατά την εφαρμοστέα νομοθεσία προθεσμίας ή, σε περίπτωση που η νομοθεσία δεν προβλέπει σχετική προθεσμία, εντός της προθεσμίας που προβλέπει το άρθρο 4 του νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) («Προβλεπόμενη Προθεσμία»). Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 27.5, 27.6 και 27.7 στην περίπτωση που η Απάντηση δεν δοθεί εντός της Προβλεπόμενης Προθεσμίας, τότε ο Μισθωτής έχει δικαίωμα, με την παρέλευσή της εν λόγω προθεσμίας, να κοινοποιήσει έγγραφη γνωστοποίηση στον Εκμισθωτή ενημερώνοντας ότι η Προβλεπόμενη Προθεσμία έχει παρέλθει («Γνωστοποίηση Παρέλευσης Προβλεπόμενης Προθεσμίας»). 27.2 Με την παραλαβή από τον Εκμισθωτή της Γνωστοποίησης Παρέλευσης Προβλεπόμενης Προθεσμίας, ξεκινά περίοδος δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής θα πρέπει να συνεργαστούν καταβάλλοντος κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκδοση Απάντησης («Περίοδος Συνεργασίας»). 27.3 Αν, με την παρέλευση της Περιόδου Συνεργασίας, ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής δεν επιτύχουν να εξασφαλίσουν την έκδοση Απάντησης, τότε από την ημερομηνία εκείνη ο χρόνος εκτέλεσης των υποχρεώσεων αναφορικά με τις οποίες απαιτείται η Συγκατάθεση αναστέλλεται με άμεση ισχύ μέχρι την έκδοση της σχετικής Απάντησης («Περίοδος Αναστολής»). 27.4 Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναστολής, ο Μισθωτής και ο Εκμισθωτής καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκδοση της σχετικής Απάντησης. 27.5 Η Περίοδος Αναστολής λήγει την ημερομηνία κατά την οποία δίδεται η Απάντηση και από την ημερομηνία εκείνη οι επηρεαζόμενες υποχρεώσεις του Μισθωτή τίθενται εκ νέου σε ισχύ και εκτελούνται στη διάρκεια της υπόλοιπης μη λήξασας περιόδου της σχετικής Φάσης, η οποία θα παρατείνεται ανάλογα. Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου 27.5 στερεί από το Μισθωτή τα δικαιώματά του να συνεχίσει στην επόμενη Φάση ή να μειώσει τη συνολική περίοδο οποιασδήποτε επόμενης Φάσης, ή του Βασικού Σταδίου Ερευνών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 27.6 Ο Μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να συντάξει Γνωστοποίηση Παρέλευσης Προβλεπόμενης Προθεσμίας αν δεν έχει υποβληθεί Προσήκουσα Αίτηση. «Προσήκουσα Αίτηση» πραγματοποιείται όταν η αίτηση για την απόκτηση Συγκατάθεσης είναι από κάθε άποψη ολοκληρωμένη κατά τύπο και ουσία, και σύμφωνη με το νόμο. 27.7 Αίτηση για Συγκατάθεση θεωρείται Προσήκουσα Αίτηση για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης εφόσον η οικεία Κρατική Αρχή δεν έχει εγγράφως συμβουλεύσει διαφορετικά το Μισθωτή μέχρι την παρέλευση της Προβλεπόμενης Προθεσμίας. Άρθρο 28 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 28.1 Στην περίπτωση που ο Μισθωτής και/ή οιοσδήποτε Συμμισθωτής βασίζεται στην τεχνική και/ή οικονομική ικανότητα της Μητρικής του Εταιρίας για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, ο Μισθωτής και/ή ο εν λόγω Συμμισθωτής, θα παρέχει στο Μισθωτή Επιστολή Υποστήριξης Μητρικής Εταιρίας με το περιεχόμενο του Παραρτήματος Η (εφεξής «Επιστολή Υποστήριξης»). Η Επιστολή Υποστήριξης θα ισχύει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα παραδοθεί στον Εκμισθωτή το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία, κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση θα κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο όπως θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από τον Υπουργό στον Μισθωτή και/ή κάθε Συμμισθωτή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία κύρωσης. Για τους σκοπούς του άρθρου 28, ο όρος «Μητρική Εταιρία» σημαίνει, αναφορικά με κάθε Συμμισθωτή, κάθε εταιρία ή άλλη νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο Ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, τον Μισθωτή ή/κάθε Συμμισθωτή. 28.2 Στην περίπτωση που συντρέξει Αθέτησης Υποχρέωσης, αναφορικά με Μητρική Εταιρεία που παρέχει την Επιστολή Υποστήριξης, τότε ο Μισθωτής και/ή ο εν λόγω Συμμισθωτής, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης, θα αναλάβει την έκδοση της αντικατάστασης της Επιστολής Υποστήριξης προς τον Εκμισθωτή με όρους και προϋποθέσεις κατ’ ουσίαν αντίστοιχους με αυτούς του Παραρτήματος Η ή σε άλλη μορφή ασφάλειας, αποδεκτή από τον Εκμισθωτή. Για τους σκοπούς αυτούς, Αθέτηση Υποχρέωσης θα συμβεί αναφορικά με μια Μητρική Εταιρία όταν: (α) η Μητρική Εταιρία αναστέλλει ή παύει την διεξαγωγή (ή απειλεί να αναστείλει ή να παύσει τη διεξαγωγή) του συνόλου ή ενός σημαντικού μέρους των εργασιών της, ή (β) η Μητρική Εταιρία ανακόπτει ή αναστέλλει την εξόφληση των οφειλών της ή δεν είναι σε θέση ή παραδέχεται την αδυναμία της να εξοφλήσει τις οφειλές της κατά την ημερομηνία οφειλής τους, ή (γ) η Μητρική Εταιρία αρχίζει διαπραγματεύσεις ή συνάπτει συμφωνία διευθέτησης, συμβιβασμού, ανάθεσης ή διακανονισμού με έναν ή περισσότερους πιστωτές της, με σκοπό την αναδιοργάνωση του Χρέους της (λόγω πραγματικών ή αναμενόμενων οικονομικών δυσχερειών), ή (δ) κηρυχθεί αναστολή πληρωμής (mοratοrium) του Χρέους της Μητρικής Εταιρίας ή (ε) λαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια, διαδικασία ή μέτρο για: (i) αναστολή πληρωμών (mοratοrium) για το Χρέος, εκκαθάριση, λύση, διαχείριση ή αναδιοργάνωση (με την χρήση εκούσιου διακανονισμού, σχεδίου διακανονισμού ή αλλιώς) της Μητρικής Εταιρίας, ή (ii) συμφωνία διευθέτησης, συμβιβασμού, ανάθεσης ή διακανονισμού με δανειστή της Μητρικής Εταιρίας, ή (iii) διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου, διοικητικού συνδίκου (administratiνe receiνer), διευθυντή, αναγκαστικού διαχειριστή (cοmpulsοry manager) ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου για την Μητρική Εταιρία ή των περιουσιακών της στοιχείων, ή (στ) η αξία του ενεργητικού της Μητρικής Εταιρίας είναι μικρότερη από αυτή του παθητικού της (λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες και μελλοντικές υποχρεώσεις), ή (ζ) υπάρχει (κατά την εύλογη άποψη του Εκμισθωτή) μεγάλη επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Μητρικής Εταιρίας που δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα της Μητρικής Εταιρίας κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών της, βάσει της Επιστολή Υποστήριξης της Μητρικής Εταιρίας. Άρθρο 29 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΙ 29.1 Εκτός αν άλλως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, κάθε γνωστοποίηση/ κοινοποίηση/ειδοποίηση δυνάμει της παρούσας Σύμβασης πρέπει: (α) να πραγματοποιείται εγγράφως, (β) να συντάσσεται στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα, και (γ) να παραδίδεται προσωπικά ή με συστημένη επιστολή με προπληρωμένα τέλη (ή με διεθνή υπηρεσία ταχυμεταφορών εφόσον πρόκειται για αποστολή στο εξωτερικό), ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεομοιοτυπίας στις ακόλουθες διευθύνσεις: Για τον Εκμισθωτή: Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 Υπόψη: Ιωάννη Μπασιά, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Φαξ: +30 213 1513607. Εmail: cοntact@greekhydrοcarbοns.gr Με κοινοποίηση σε: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα, 10192 Υπόψη: Μιχαήλ Βερροιόπουλου, Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ο.Π.Υ. Φαξ: +30 213 1513608 Εmail: ggenergy@ypen.gr Για το Μισθωτή: 1.ΤΟΤΑL ΕΡ GRΕΕCΕ ΒV - Βranch Οffice Υπόψη: Βranch Μanager Βορείου Ηπείρου και Κονίτσης, αρ. 74-76 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Φαξ: + 30 210 544 03 44 Εmail: Αriane.νuillοud@tοtal.cοm Με κοινοποίηση σε: (i) ΤΟΤΑL Ε&Ρ; GRΕΕCΕ ΒV Υπόψη: Μanaging Directοr Βοrdewijklaan, αρ 18, 2591 ΧR Χάγη, Ολλανδία Φάξ: +31 70 51 29 622 και(ii) Τοtal Ε&Ρ; Εurοpe and Central Αsia Ltd Υπόψη: VΡ Cοuntry Delegate Greece Upper Βank Street, αρ. 10, Canary Wharf, Λονδίνο Ε14 5ΒF Ε mail: nick.fretwell@tοtal.cοm Φαξ: +33 1 47 44 39 66 2.ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Υπόψη: Ιωάννης Γρηγορίου, Γενικός Διευθυντής ‘Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων,Χειμάρρας, αρ. 8Α 15125 Μαρούσι, Ελλάδα Εmail : ygrigοriοu@helpe.gr Φαξ: +30 210 6302991 Με κοινοποίηση σε: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Υπόψη: Φοίβου Συμεωνίδη Χειμμάρας 8Α 15125 Μαρούσι, Ελλάδα Εmail: fsimeοnidis@helpe.gr Φαξ: +30 210 6302991 3.ΕDΙSΟΝ ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL S.p.Α Υπόψη: Εxplοratiοn Directοr Fοrο Βuοnaparte, αρ. 31, 20121, Μιλάνο, ΙταλίαΕ-mail: milly.tοrnaghi@edisοn.it Φαξ: +390262227041 Κάθε Μέρος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τη διεύθυνσή του καθ’ οιονδήποτε χρόνο και/ή να υποδεικνύει ότι αντίγραφα όλων των σχετικών ειδοποιήσεων θα πρέπει να απευθύνονται σε άλλο πρόσωπο και άλλη διεύθυνση, αφού προηγουμένως έχει ενημερώσει σχετικά όλα τα υπόλοιπα Μέρη. 29.2 Ελλείψει απόδειξης προηγούμενης παραλαβής, και με την επιφύλαξη των άρθρων 29.3 και 29.4, κάθε γνωστοποίηση θεωρείται δοθείσα και παραληφθείσα: 1)όταν παραδίδεται προσωπικά και ιδιοχείρως κατά την επίδοσή της στη διεύθυνση που ορίζεται ανωτέρω, 2)όταν αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με προπληρωμένα τέλη (εξαιρουμένου του αεροπορικού ταχυδρομείου), δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες μετά την αποστολή της, 3)όταν αποστέλλεται με αεροπορικό ταχυδρομείο, πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες μετά την αποστολή της, 4)όταν αποστέλλεται με διεθνή υπηρεσία ταχυμεταφορών, πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες αφότου η υπηρεσία ταχυμεταφορών παραλάβει τη γνωστοποίηση από τον αποστολέα, 5)όταν αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο μέρος που απευθύνεται και στην επικαιροποιημένη διεύθυνσή του, με την προϋπόθεση ότι ο αποδέκτης μεταδίδει μια μη αυτόματη έγγραφη επιβεβαίωση επιτυχούς παραλαβής, την οποία ο αποδέκτης θα έχει την υποχρέωση να προσκομίσει αμέσως μόλις συντελεστεί η επιτυχής παραλαβή, και 6)όταν αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας, κατά τη στιγμή της αποστολής (σύμφωνα με την αναφορά αποστολής από τη συσκευή τηλεομοιοτυπίας από την οποία αποστάλθηκε η γνωστοποίηση). 29.3 Στην περίπτωση που η παραλαβή ή η τεκμαιρόμενη παραλαβή γνωστοποίησης σημειώνεται πριν από τις 09:00 π.μ. (στη χώρα παραλαβής) σε Εργάσιμη Ημέρα, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται στις 09:00 π.μ. (στη χώρα παραλαβής) την ίδια ημέρα, και στην περίπτωση που η τεκμαιρόμενη παραλαβή σημειώνεται μετά τις 17:00 μ.μ. (στη χώρα παραλαβής) σε Εργάσιμη Ημέρα ή σε αργία, η γνωστοποίηση θεωρείται ότι παραλαμβάνεται στις 09:00 π.μ. (στη χώρα παραλαβής) την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. 29.4 Οι διατάξεις περί της τεκμαιρόμενης επίδοσης στο άρθρο 29.2 δεν εφαρμόζονται σε γνωστοποιήσεις που κοινοποιούνται μέσω τηλεομοιοτυπίας στην περίπτωση που, πριν τη στιγμή κατά την οποία σε διαφορετική περίπτωση η γνωστοποίηση θα θεωρείτο επιδοθείσα σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ο παραλήπτης ενημερώνει τον αποστολέα ότι η γνωστοποίηση έχει παραληφθεί σε μορφή που δεν είναι ευδιάκριτη από οποιαδήποτε ουσιαστική πτυχή (και αν, σε αυτήν την περίπτωση, ειδοποιεί τον αποστολέα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής επιστολής, αποστέλλει επίσης επιβεβαίωση μέσω τηλεομοιοτυπίας εντός δύο ωρών). 29.5 Για την απόδειξη της επίδοσης, αρκεί να αποδειχθεί ότι: 1)ο φάκελος που εμπεριείχε τη γνωστοποίηση απευθυνόταν στη διεύθυνση του αντίστοιχου Μέρους όπως ορίζεται στο άρθρο 29.1 (ή όπως άλλως επιδίδεται από το εν λόγω Μέρος σύμφωνα με την παράγραφο 6) και ότι παραδόθηκε είτε στην εν λόγω διεύθυνση είτε στην επιμέλεια των ταχυδρομικών αρχών ως παράδοση ως συστημένη ταχυδρομική επιστολή με προπληρωμένα τέλη, ως επιστολή με αναφορά παραλαβής, ή ως επιστολή αποσταλθείσα με διεθνή υπηρεσία ταχυμεταφορών, ή 2)η γνωστοποίηση μεταβιβάστηκε ολόκληρη μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του σχετικού Μέρους όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 29.1 (ή όπως άλλως επιδίδεται από το εν λόγω Μέρος σύμφωνα με το άρθρο 29.6) (όπως αποδεικνύεται από την αυτόματη αναφορά πλήρους παράδοσης). 29.6 Έκαστο Μέρος δύναται με γνωστοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών στο έτερο Μέρος να μεταβάλει τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για την αποστολή των γνωστοποιήσεων. 29.7 Τα άρθρα 29.1 έως και 29.6 (συμπεριλαμβανομένου), δεν εφαρμόζονται στην επίδοση Εγγράφων Επίδοσης. 29.8 Κάθε Συμμισθωτής συμφωνεί ανέκκλητα με τον Εκμισθωτή ότι κάθε Έγγραφο Επίδοσης επιδίδεται κατά προσήκοντα και έγκυρο τρόπο αναφορικά με οποιεσδήποτε Διαδικασίες με επίδοση στον ορισθέντα αντίκλητο αυτού. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου κάθε Συμμισθωτής ορίζει το αντίστοιχο Αντίκλητο ως ακολούθως: 1)Για την ΤΟΤΑL: Τοtal Ηellas Υπόψη: Μanaging Directοr, Βορείου Ηπείρου και Κονίτσης, αρ. 74-76 Μαρούσι 15125, Ελλάδα 2)Για την ΕΛΠΕ Θεοδώρα Παπαδημητρίου, Δικηγόρος Νεοφύτου Δούκα, αρ. 1, Αθήνα 10674, Ελλάδα 3)Για την ΕDΙSΟΝ: ΚLC Law firm Υπόψη: Αλέξανδρος Τσιρίγος, Καψάλη, αρ. 10 Αθήνα 10675, Ελλάδα Στην περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20, ο αντίκλητος του Μισθωτή σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα τεκμαίρεται να είναι ο αντίκλητος του κάθε Συμμισθωτή από καιρού εις καιρόν και μέχρις ότου την ανάκληση ή παραίτηση αυτού. 29.9 Κάθε Συμμισθωτής συμφωνεί με τον Εκμισθωτή να διατηρεί το διορισμό του αντικλήτου του (και κάθε αντικαταστάτη αντικλήτου που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29.10) και να μην ανακαλεί το διορισμό του αντικλήτου μέχρι να διοριστεί με έγκυρο τρόπο ο αντικαταστάτης αυτού καθώς και ότι θα έχει κοινοποιήσει στον Εκμισθωτή το όνομα και τη διεύθυνση του αντικαταστάτη αντικλήτου. 29.10 Σε περίπτωση που ο αντίκλητος που αναφέρεται στο άρθρο 29.9 (ή τυχόν αντικαταστάτης αντικλήτου που διορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο 29.10) παύσει ανά πάσα στιγμή να ενεργεί υπό αυτήν την ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο, ο εντολέας του διορίζει αντικαταστάτη αντίκλητο με διεύθυνση επίδοσης εγγράφων στην Ελλάδα και γνωστοποιεί στον Εκμισθωτή το όνομα και τη διεύθυνση του αντικαταστάτη αντικλήτου. Στην περίπτωση που ο Συμμισθωτής δεν διορίσει αντικαταστάτη αντίκλητο ή δεν γνωστοποιήσει στον Εκμισθωτή το όνομα και τη διεύθυνση αντικαταστάτη αντικλήτου όπως ορίζει το παρόν άρθρο 29.10, ο Εκμισθωτής έχει δικαίωμα, με την επίδοση γνωστοποίησης στον υπερήμερο Συμμισθωτή, να διορίσει ο ίδιος αντικαταστάτη αντίκλητο προκειμένου να ενεργεί για λογαριασμό του υπερήμερου Συμμισθωτή. Ο υπερήμερος Συμμισθωτής επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα της αντικατάστασης του αντικλήτου που διορίζει ο Εκμισθωτής υπό αυτές τις περιστάσεις. 29.11 Κάθε Συμμισθωτής δύναται, με την επίδοση γνωστοποίησης τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών στον Εκμισθωτή, να αλλάξει τη διεύθυνση του αντικλήτου του (ή αντικαταστάτη αυτού που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29.10) με άλλη διεύθυνση στην Ελλάδα. 29.12 Κάθε Έγγραφο Επίδοσης που επιδίδεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο επισημαίνεται ως απευθυνόμενο υπόψη του αντίστοιχου αντικλήτου και στη διεύθυνση του άρθρου 29.8 ή στη διεύθυνση που γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 29.9, 29.10 ή 29.11 (ανάλογα με την περίπτωση). 29.13 Κάθε Έγγραφο Επίδοσης που επισημαίνεται ως απευθυνόμενο υπόψη του αντίστοιχου αντικλήτου και στη διεύθυνση του άρθρου 29.8 ή σύμφωνα με το άρθρο 29.12 θεωρείται ότι επιδίδεται εγκύρως εφόσον: 1)παραδίδεται στην εν λόγω διεύθυνση ιδιοχείρως, ή 2)εφόσον αποστέλλεται με πρώτης τάξης καταχωρισμένη παράδοση ή με συστημένη επιστολή στην εν λόγω διεύθυνση, δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες μετά την ημερομηνία αποστολής. 29.14 Κάθε Συμμισθωτής αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου στον Εκμισθωτή αντίγραφο οποιουδήποτε Εγγράφου Επίδοσης που επιδίδει (ή επιδίδεται για λογαριασμό του) σε αντίκλητο σύμφωνα με το παρόν άρθρο (στη διεύθυνση του άρθρου 29.1 ή 29.6 (κατά περίπτωση), αλλά η αδυναμία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης δεν θίγει την εγκυρότητα της επίδοσης Εγγράφων Επίδοσης σύμφωνα με το άρθρο 29.12. 29.15 Κάθε Συμμισθωτής συμφωνεί ότι η μη γνωστοποίηση σε αυτόν της επίδοσης από αντίκλητο, ή η μη παράδοση αντιγράφου Δικαστικού Εγγράφου που του επιδίδεται, δεν θίγει την εγκυρότητα της εν λόγω επίδοσης ή οποιασδήποτε Διαδικασίας που βασίζεται στην εν λόγω επίδοση. 29.16 Οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως και 15 του άρθρου 20 δεν επηρεάζουν το δικαίωμα επίδοσης Εγγράφων Επίδοσης με άλλον τρόπο που επιτρέπει ο νόμος. Άρθρο 30 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 30.1 Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δύνανται να τροποποιηθούν μόνο με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των Μερών και οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της αποκτά ισχύ μόνο έπειτα από κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με την εξαίρεση οποιασδήποτε τροποποίησης στο άρθρο 1.5 ως συνέπεια οποιασδήποτε μεταβίβασης ή εκχώρησης δικαιώματος, εν όλω ή εν μέρει, από οποιονδήποτε Συμμισθωτή ή οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόσωπο του Εντολοδόχου, που θα αποκτούν ισχύ σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και του νόμου περί Υδρογονανθράκων. 30.2 Με αίτηση του Μισθωτή, οι προθεσμίες εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή μπορούν να παραταθούν με έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, με εξαίρεση τις προθεσμίες των οποίων οι παρατάσεις ρυθμίζονται ειδικά από το νόμο περί Υδρογονανθράκων. Άρθρο 31 ΓΛΩΣΣΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 31.1 Η παρούσα σύμβαση υπεγράφη στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των κειμένων, αμφότερα τα κείμενα στην Ελληνική και στην Αγγλική αποτελούν αντικείμενο αναφοράς προκειμένου να επιλυθούν οι αμφισημίες, υπερισχύει ωστόσο το ελληνικό κείμενο. 31.2 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 31.3 Ουδέν άρθρο της παρούσας Σύμβασης μπορεί να αποκλίνει ή να υποχρεώνει το Δημόσιο να αποκλίνει από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται σε Συνθήκες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων προς αποφυγή αμφιβολιών και των διατάξεων νόμων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε.. 31.4 Εφόσον υφίσταται περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε τροποποίηση, απόκλιση, εξαίρεση ή προσαρμογή στον ελληνικό νόμο που προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση ήθελε κριθεί αντισυνταγματική ή παρά την ύπαρξη του άρθρου 31.3 μη συμβατή με διάταξη ή και με κάποια απαίτηση που περιέχεται σε συνθήκη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών και των διατάξεων νόμων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ε.Ε, τα Μέρη είναι υποχρεωμένα να διαπραγματευτούν άμεσα μια τροποποίηση στην παρούσα Σύμβαση, έτσι ώστε μια λειτουργικά ισοδύναμη τροποποίηση, απόκλιση, εξαίρεση ή προσαρμογή στο ελληνικό νόμο, η οποία θα είναι συνταγματική και σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου, να ενσωματωθεί στην παρούσα Σύμβαση. 31.5 Χωρίς να θίγεται η γενικότητα του άρθρου 31.4, ο Εκμισθωτής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο Μισθωτής θα συνεχίζει να επωφελείται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της Σύμβασης, από τα ακόλουθα δικαιώματα: (α) σε σχέση με τη διατήρηση λογαριασμών που απαιτούνται για τις Εργασίες Πετρελαίου για κανονιστικούς και φορολογικούς σκοπούς: (i). Να διατηρεί τους εν λόγω λογαριασμούς και τις σχετικές επιστροφές φόρου σε Ευρώ, και (ii). Να διατηρεί κεφάλαια σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό και να διαθέτει τα εν λόγω κεφάλαια για κάθε πληρωμή προς τον Εκμισθωτή, η οποία ενδέχεται να οφείλεται από τον Μισθωτή από την παρούσα Σύμβαση, (β) Να διεξάγει τοπικά μετατροπές αλλοδαπού συναλλάγματος κάθε προσόδου που λαμβάνει από ημεδαπές πηγές και να μεταφέρει τα σχετικά κεφάλαια στο εξωτερικό, (γ) Να διανέμει ελεύθερα οποιαδήποτε μερίσματα προκύπτουν από τις Εργασίες Πετρελαίου, από κεφάλαια τα οποία είναι διαθέσιμα στο Μισθωτή σε λογαριασμούς εντός ή εκτός Ελλάδος, (δ) Εκτός από ποσά που είναι αναγκαία για την κάλυψη εσωτερικών λειτουργικών αναγκών, να εξάγει, κρατά, παρακρατά, ή διαθέτει εκτός Ελλάδας, όλες τις προσόδους που προκύπτουν από Εργασίες Πετρελαίου (συμπεριλαμβανομένων εξαγωγικές πωλήσεις Υδρογονανθράκων) και να παραμένει απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε υποχρέωση σχετικά με επαναπατρισμό των εν λόγω προσόδων στην Ελλάδα, και (ε) Να συνάπτει συμβάσεις εκτός Ελλάδας σχετικά με τη χρηματοδότηση που σχετίζεται με Εργασίες Πετρελαίου και να παραμένει απαλλασσόμενος από οποιαδήποτε υποχρέωση επαναπατρισμού στην Ελλάδα οποιωνδήποτε κεφαλαίων που σχετίζονται με την εν λόγω χρηματοδότηση. 31.6 Το Δημόσιο δεν ευθύνεται έναντι του Μισθωτή αν οποιαδήποτε τροποποίηση, απόκλιση, εξαίρεση ή προσαρμογή στο ελληνικό δίκαιο που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση κριθεί αντισυνταγματική ή παρά την ύπαρξη του άρθρου 31.3 κρίνεται μη συμβατή με κάποια απαίτηση που περιέχεται σε συνθήκη της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολιών και των διατάξεων νόμων της Ε.Ε. οι οποίες θεσπίστηκαν σε εκτέλεση των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 32 ΔΙΑΦΟΡΑ32.1 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί και περιέχει το σύνολο των συμφωνιών και ρυθμίσεων μεταξύ των Μερών ως προς τα διαλαμβανόμενα θέματα και, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της υπερισχύει και αντικαθιστά κάθε άλλη συμφωνία ή ρύθμιση μεταξύ των Μερών ή οποιουδήποτε εξ αυτών ως προς τα θέματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής. 32.2 Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ του κύριου σώματος της παρούσας Σύμβασης και οποιουδήποτε εκ των Παραρτημάτων αυτής, υπερισχύουν οι διατάξεις που περιέχονται στο κύριο σώμα της Σύμβασης. 32.3 Εκτός εάν η παρούσα Σύμβαση ρητώς προβλέπει διαφορετικά, τα δικαιώματα και τα μέσα έννομης προστασίας που περιέχονται στη Σύμβαση είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας που προβλέπει ο νόμος. Άρθρο 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 33.1 Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η οποία θα συντελείται μέσω της ενσωμάτωσής της σε ειδικό κυρωτικό νόμο. Η ημερομηνία που η Σύμβαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την κύρωσή της από το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα είναι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτής. 33.2 Από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται πρωτίστως από τις διατάξεις του κυρωτικού της νόμου, ο οποίος είναι ειδικός νόμος και (i) θα υπερισχύει κάθε άλλου αντίθετου νόμου που τυχόν προσκρούει στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, και (ii) με την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άμεση εφαρμογή. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Ο Εκμισθωτής και ο Μισθωτής υπέγραψαν τη Σύμβαση δια των νομίμων εκπροσώπων τους κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της. Για τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ: ____________________________________________Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Για τον ΜΙΣΘΩΤΗ: Για την ΤΟΤΑL Ε&Ρ; GRΕΕCΕ Β.V. ____________________________________________Βernard Clement Για την Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α ____________________________________________Μauriziο Cοratella Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ____________________________________________Ανδρέας Σιάμισιης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2 18/39,132* - 19/39,121 - 19/39,122 - 18/39,119* 18/39,120* - 19/39,109 - 19/39,110 - 19/39,111 - 18/39,107* - 18/39,108* - 19/39,97 - 19/39,98 - 19/39,99 19/39,100 - 19/39,101 - 18/39,96* - 19/39,85 - 19/39,86 19/39,87 - 19/39,88 - 19/39,89 - 18/39,84* - 19/39,73 19/39,74 - 19/39,75 - 19/39,76 - 19/39,77 - 18/39,72* 19/39,61 - 19/39,62 - 19/39,63- 19/39,64 - 19/39,65 - 18/39,60* - 19/39,49 - 19/39,50 - 19/39,51 - 19/39,52 - 19/39,53 * Οι αριθμοί με αστερίσκο αφορούν το τμήμα του στοιχειώδους ορθογωνίου που υπάγεται στην δικαιοδοσία του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου Υδρογονανθράκων. ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 2 = 2.422,1 τετραγωνικά χιλιόμετρα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 2 (ΕΚΤΑΣΗ= 2422.1 τετ. χλμ) Η παρούσα Σύμβαση αναφέρεται στην Συμβατική Περιοχή Περιοχή 2 του ανωτέρω χάρτη, η οποία έχει έκταση 2.422,1 τετρ.χλμ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1.1 Ορισμοί (α) Για τους σκοπούς της παρούσας Λογιστικής Διαδικασίας, οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν, οι οποίοι έχουν ορισθεί στη Σύμβαση, έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα Λογιστική Διαδικασία. (β) Επιπροσθέτως, στο παρόν Παράρτημα(i) Ο όρος «Λογιστική σε Δεδουλευμένη Βάση» σημαίνει εκείνη τη λογιστική βάση κατά την οποία τα κόστη και τα οφέλη θεωρούνται ως εφαρμόσιμα κατά την περίοδο εκείνη στην οποία η απαίτηση για το σχετικό κόστος γεννιέται, ή το δικαίωμα για το σχετικό όφελος προκύπτει, ανεξαρτήτως του χρονικό σημείου εκείνου κατά τα οποίο αυτά τιμολογούνται, πληρώνονται ή εισπράττονται. (ii) «Συμβατικά Έξοδα» σημαίνουν τα Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Εκμετάλλευσης, Λειτουργικά Έξοδα, Έξοδα Υπηρεσιών, καθώς και τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα, όπως αυτά ορίζονται αντιστοίχως στα Κεφάλαια 2.1 έως και 2.5 του παρόντος Παραρτήματος. (iii) «Υλικό» σημαίνει μηχανήματα, εξοπλισμό και προμήθειες που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των Εργασιών Πετρελαίου. (iν) «Έτος» σημαίνει την περίοδο των δώδεκα μηνών που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου και «Τρίμηνο» σημαίνει την περίοδο τριών συνεχόμενων μηνών που ξεκινά την πρώτη ημέρα του Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου ή Οκτωβρίου, ή άλλες τέτοιες περιόδους δώδεκα και τριών μηνών, αντίστοιχα, όπως θα συμφωνήσουν εγγράφως τα Μέρη. 1.2 Δηλώσεις που πρέπει να υποβάλλονται από τον Μισθωτή (α)(i) Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο Μισθωτής οφείλει να υποβάλει στον Εκμισθωτή και να συζητήσει μαζί του τα κύρια σημεία της πρότασής του ως προς το λογιστικό σχέδιο, τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία και τις λογιστικές καταστάσεις, τα οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά και αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα και με τις συνήθεις πρακτικές της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου. (ii) Εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω, ο Εκμισθωτής θα πρέπει είτε να συμφωνήσει με την πρόταση είτε να ζητήσει την αναθεώρησή της. Εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, ο Μισθωτής και ο Εκμισθωτής θα πρέπει να συμφωνήσουν ως προς τα κύρια σημεία του λογιστικού σχεδίου, των τηρουμένων βιβλίων και των λογιστικών καταστάσεων, που θα απεικονίζουν τη βάση του λογιστικού σχεδίου και των διαδικασιών που θα αναπτυχθούν και θα χρησιμοποιηθούν κατά τη Σύμβαση. Καταρχάς, όλα τα βιβλία και οι καταστάσεις τηρούνται σε Λογιστική Δεδουλευμένη Βάση. (iii) Μετά τη συμφωνία αυτή, ο Μισθωτής οφείλει αμελλητί να καταρτίσει και να παραδώσει στον Εκμισθωτή έγγραφη και λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας επί τη βάσει της συμφωνηθείσας πρότασης, η οποία θα υιοθετηθεί από τον Μισθωτή αναφορικά με τη λογιστική, την καταχώριση στοιχείων, καθώς και να επιτρέψει στον Εκμισθωτή να εξετάσει τα εγχειρίδια του Μισθωτή και να επιθεωρήσει τις διαδικασίες που τηρούνται και θα εξακολουθούν να τηρούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση. (β) Οι διάφορες υποβολές ή δηλώσεις που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον Εντολοδόχο για λογαριασμό του Μισθωτή. (γ) Πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκμισθωτή τις ακόλουθες τακτικές λογιστικές δηλώσεις ως προς τις Εργασίες Πετρελαίου, καθεμία από τις οποίες θα πρέπει να καταρτίζεται χωριστά και με αναφορά σε καθεμία Περιοχή Έρευνας και Περιοχή Εκμετάλλευσης όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται σύμφωνα με τη Σύμβαση: (i) Δήλωση Εκμετάλλευσης (βλ. Κεφάλαιο 5), (ii) Δήλωση Αξίας Εκμετάλλευσης (βλ. Κεφάλαιο 6), (iii) Δήλωση Εσόδων και Δαπανών (βλ. Κεφάλαιο 7), (iν) Δήλωση Τελικής Κατάστασης (βλ. Κεφάλαιο 8), (ν) Δήλωση Προϋπολογισμού (βλ. Κεφάλαιο 9). (δ) Όλες οι εκθέσεις και δηλώσεις συντάσσονται σύμφωνα με τη Σύμβαση, την Νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.2(α)(ii) του παρόντος Κεφαλαίου ή, αν δεν υπάρχουν σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου. 1.3 Γλώσσα και Μονάδες Μέτρησης (α) Οι λογαριασμοί τηρούνται σε Ευρώ. Για μετρήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση χρησιμοποιούνται μονάδες του μετρικού συστήματος και βαρέλια. Η γλώσσα που θα χρησιμοποιείται θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Παρόλο που το νόμισμα, οι μονάδες μέτρησης και οι γλώσσες που ορίζονται ανωτέρω κατισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας, ο Μισθωτής μπορεί να τηρεί επίσης λογαριασμούς και αρχεία σε άλλα νομίσματα, γλώσσες και σε άλλες μονάδες μέτρησης, όπου αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο ή σκόπιμο από διοικητικής απόψεως ή επιθυμητό. (β) Με την παρούσα Λογιστική Διαδικασία επιδιώκεται να μην υπάρξει συναλλαγματικο κέρδος ή ζημία του Εκμισθωτή ή του Μισθωτή σε βάρος ή προς όφελος του άλλου. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξει κέρδος ή ζημία από τη μετατροπή συναλλάγματος, (δηλαδή στις περιπτώσεις όπου η ισοτιμία που χρησιμοποιείται για τη μετατροπή των εξόδων ή εσόδων σε ευρώ, νόμισμα στο οποίο τηρούνται οι καταστάσεις, διαφέρει από την ισοτιμία που ισχύει κατά την πληρωμή ή την είσπραξη των εν λόγω εξόδων ή εσόδων, αντίστοιχα), το εν λόγω κέρδος ή η εν λόγω ζημία θα πιστώνεται ή θα χρεώνεται στους λογαριασμούς που προβλέπονται από τη Σύμβαση. (γ) Χρεώσεις και πιστώσεις που σχετίζονται με έξοδα και έσοδα σε νομίσματα πέραν του νομίσματος στο οποίο τηρούνται τα βιβλία μετατρέπονται σε ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα ισοτιμία του ξένου νομίσματος χρησιμοποιώντας τις μέσες τιμές αγοράς και πώλησης όπως εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται το έξοδο ή το έσοδο. Ξεχωριστό αρχείο θα πρέπει να τηρείται από το Μισθωτή για τις ισοτιμίες που χρησιμοποιούνται σε κάθε μετατροπή. 1.4 Πληρωμές (α) Όλες οι πληρωμές μεταξύ των Μερών θα πραγματοποιούνται, εκτός αν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, σε Ευρώ και μέσω τράπεζας που ορίζεται από κάθε δικαιούχο Μέρος. (β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης, οι πληρωμές φόρου εισοδήματος από το Μισθωτή ή/και κάθε Συμμισθωτή θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες που περιέχονται στην ελληνική νομοθεσία. (γ) Όλα τα οφειλόμενα ποσά μεταξύ των Μερών δυνάμει της παρούσας Σύμβασης κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε Ημερολογιακού Μηνός, θα είναι τοκοφόρα ως προς κάθε μέρα καθυστέρησης πληρωμής τους κατά το μήνα αυτόν, με τόκο που ανατοκίζεται σε ημερήσια βάση και με ετήσιο επιτόκιο ίσο με το δείκτη επιτοκίου LΙΒΟR συν μια ποσοστιαία μονάδα. 1.5 Συνετή οικονομική διαχείριση (α) Ο Μισθωτής οφείλει καθ’ όλη τη διάρκεια να τηρεί οικονομικό και προϋπολογιστικό μηχανισμό ελέγχου για το σύνολο των Εξόδων τα οποία πραγματοποιεί σύμφωνα με τη Σύμβαση. (β) Πέραν των όσων ορίζονται ανωτέρω, ο Μισθωτής οφείλει να φροντίζει ώστε τα πραγματοποιούμενα από αυτόν έξοδα σύμφωνα με τη Σύμβαση: (i) να είναι απαραίτητα και σχετικά με τους σκοπούς της Σύμβασης, (ii) να πραγματοποιούνται με ανταγωνιστικούς όρους σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές προμηθειών, (iii) να καταβάλλονται στα πρόσωπα στα οποία οφείλονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές εκταμίευσης. (γ) Έξοδο ή δαπάνη που πραγματοποιεί ο Μισθωτής πέραν των προβλεπόμενων στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος δεν αφαιρείται και δεν εκπίπτει για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, Μισθωμάτων ή άλλης φορολογικής επιβάρυνσης κατά την παρούσα Σύμβαση. 1.6 Δικαιώματα Ελέγχου και Επιθεώρησης του Εκμισθωτή (α)(i) Ο Εκμισθωτής δικαιούται να διενεργεί με δικά του έξοδα, έλεγχο των λογαριασμών και των στοιχείων του Μισθωτή που τηρούνται δυνάμει του παρόντος ως προς κάθε Έτος, μέσα σε διάστημα δύο (2) Ετών από το τέλος έκαστου Έτους. Γνωστοποίηση οποιασδήποτε επιφύλαξης στους λογαριασμούς του Μισθωτή για οποιοδήποτε Έτος πρέπει να υποβάλλεται στο Μισθωτή μέσα σε διάστημα τριών (3) Ετών από τη λήξη του εν λόγω Έτους. (ii) Για σκοπούς ελέγχου, οι ελεγκτές (οι οποίοι διορίζονται από τον Εκμισθωτή) δικαιούνται να εξετάζουν και να βεβαιώνουν, σε εύλογο χρόνο, όλες τις χρεώσεις και τις πιστώσεις που σχετίζονται με τις Εργασίες Πετρελαίου όπως λογιστικά βιβλία, λογιστικές εγγραφές, αρχεία υλικών και αποθεμάτων, παραστατικά πληρωμών, μισθολόγια, τιμολόγια, συμβάσεις, και κάθε άλλο έγγραφο, αλληλογραφία ή στοιχείο απαραίτητο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των χρεώσεων και των πιστώσεων. (iii) Επιπλέον, οι ελεγκτές δικαιούνται, αναφορικά με τον παραπάνω έλεγχο, να επισκέπτονται και να επιθεωρούν, σε εύλογο χρόνο, όλα τα εργοτάξια, εργοστάσια, εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία του Μισθωτή, τα οποία άμεσα εξυπηρετούν τις Εργασίες Πετρελαίου. (β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1.6(α), ο Μισθωτής τηρεί στην Ελλάδα και να θέτει στη διάθεση του Εκμισθωτή και του ελεγκτή που ο Εκμισθωτής διορίζει, προς επιθεώρηση όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο για πέντε (5) Έτη έπειτα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Όλες οι δαπάνες σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης θα ταξινομούνται, ορίζονται και κατανέμονται στην Περιοχή Έρευνας και σε κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης ως εξής: 2.1 Έξοδα Έρευνας νοούνται οι άμεσες και κατανεμηθείσες έμμεσες δαπάνες, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την αναζήτηση Υδρογονανθράκων σε μια περιοχή, η οποία είναι ή ήταν κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, Περιοχή Έρευνας και συμπεριλαμβάνουν: (α) Γεωφυσικές, γεωχημικές, παλαιοντολογικές, γεωλογικές, τοπογραφικές, περιβαλλοντολογικές και σεισμικές έρευνες και μελέτες καθώς και την ερμηνεία αυτών. (β) Ορύξεις γεωτρήσεων πυρηνοληψίας και γεωτρήσεων νερού. (γ) Εργατικά, υλικά και υπηρεσίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάνοιξη γεωτρήσεων με σκοπό την ανακάλυψη νέων Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων ή με σκοπό την αποτίμηση της έκτασης των Κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων που έχουν ήδη ανακαλυφθεί, με την προϋπόθεση ότι οι γεωτρήσεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί ως γεωτρήσεις παραγωγής. (δ) Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη των σκοπών αυτών, περιλαμβανομένων των οδών πρόσβασης και των αγορασθέντων γεωλογικών και γεωφυσικών πληροφοριών. (ε) Αναλογία του συνόλου των Εξόδων Υπηρεσιών που κατανέμονται στις Εργασίες Έρευνας, σε ισότιμη βάση που θα συμφωνείται μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή. (στ) Αναλογία του συνόλου των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων που κατανέμεται στις Εργασίες Έρευνας βάσει προβλεπομένου προϋπολογισμού δαπανών που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή βάσει των πραγματικών δαπανών κατά το τέλος του σχετικού Ημερολογιακού Έτους. (ζ) Οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την αναζήτηση Υδρογονανθράκων πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Εμπορικής Εκμετάλλευσης, και δεν καλύπτονται από την παράγραφο 2.3 κατωτέρω. 2.2 Έξοδα Εκμετάλλευσης νοούνται οι άμεσες και κατανεμηθείσες έμμεσες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας Υδρογονανθράκων σε μία Περιοχή Εκμετάλλευσης, και συμπεριλαμβάνουν: (α) Όρυξη γεωτρήσεων οι οποίες ολοκληρώνονται ως παραγωγικές γεωτρήσεις και όρυξη γεωτρήσεων με σκοπό την εκμετάλλευση ήδη ανακαλυφθέντος Κοιτάσματος Υδρογονανθράκων, είτε οι γεωτρήσεις αυτές είναι παραγωγικές είτε άγονες. (β) Ολοκλήρωση γεωτρήσεων με την εγκατάσταση μόνιμης σωλήνωσης ή εξοπλισμού ή κατ’ άλλο τρόπο, μετά την όρυξη γεώτρησης, με σκοπό να καταστεί δυνατή η χρήση της ως γεώτρησης παραγωγής. (γ) Τα έξοδα εγκαταστάσεων του τόπου επιχειρήσεων, όπως είναι οι αγωγοί που βρίσκονται μέσα από το Σημείο Διαχωρισμού, οι αγωγοί ροής, οι μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, ο εξοπλισμός κεφαλών γεωτρήσεων, ο υπόγειος εξοπλισμός, τα συστήματα ενισχυμένης ανάκτησης, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, οι σταθμοί και οι αποβάθρες εξαγωγής, τα λιμάνια και οι παρεμφερείς εγκαταστάσεις και οι οδοί πρόσβασης για δραστηριότητες παραγωγής. (δ) Μηχανολογικές μελέτες και σχεδιασμό για εγκαταστάσεις στον τόπο επιχειρήσεων καθώς και απαραίτητες έρευνες και μελέτες για τη διενέργεια της ΜΠΕ. (ε) Αναλογία του συνόλου των Εξόδων Υπηρεσιών που κατανέμονται στις Εργασίες Εκμετάλλευσης, σε ισότιμη βάση που συμφωνείται μεταξύ του Εκμισθωτή και του Μισθωτή. (στ) Αναλογία των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων που κατανέμονται στις Εργασίες Εκμετάλλευσης βάσει προβλεπομένου προϋπολογισμού δαπανών που υπόκεινται σε αναπροσαρμογή βάσει των πραγματικών δαπανών κατά το τέλος του σχετικού Έτους. (ζ) Κάθε άλλη δαπάνη, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων που σχετίζονται με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, που πραγματοποιήθηκε κατά την ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής των Υδρογονανθράκων πριν από την Ημερομηνία Εμπορικής Εκμετάλλευσης και δεν καλύπτεται από την παράγραφο 2.3 κατωτέρω. 2.3 Λειτουργικά Έξοδα νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την Ημερομηνία Εμπορικής Εκμετάλλευσης (εξαιρουμένων των περιπτώσεων των άυλων εξόδων γεώτρησης όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω) κατά την παραγωγή Υδρογονανθράκων και τη λειτουργία συναφών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα Λειτουργικά Έξοδα περιλαμβάνουν άυλα έξοδα γεώτρησης που δαπανώνται στις γεωτρητικές εργασίες τις σχετικές με τη διάνοιξη ή την εκβάθυνση φρεάτων παραγωγής, είτε τα έξοδα αυτά πραγματοποιήθηκαν πριν είτε μετά την έναρξη της Ημερομηνίας Εμπορικής Εκμετάλλευσης. Δαπάνες σχετιζόμενες με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων συμπεριλαμβάνονται επίσης. Το υπόλοιπο των Γενικών και Διοικητικών Εξόδων, καθώς και των Εξόδων Υπηρεσιών που δεν κατανεμήθηκαν στα Έξοδα Έρευνας ή στα Έξοδα Εκμετάλλευσης κατανέμονται στα Λειτουργικά Έξοδα. 2.4 Έξοδα Υπηρεσιών νοούνται άμεσες και έμμεσες δαπάνες υποστήριξης των Εργασιών Πετρελαίου περιλαμβανομένων των εξόδων αποθηκών, αποβάθρων, σκαφών, αυτοκινήτων, μηχανοκίνητου ισοπεδωτικού μηχανισμού, αεροσκαφών, σταθμών πυρόσβεσης και ασφάλειας, συνεργείων, εργοστασίων επεξεργασίας νερού και λυμάτων, σταθμών παραγωγής ηλεκτρισμού, οίκησης, κοινοτικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων και επιπλώσεων, εργαλείων και εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω δραστηριότητες. Τα Έξοδα Υπηρεσιών του κάθε Έτους περιλαμβάνουν τα συνολικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το Έτος αυτό για την αγορά και/ή την κατασκευή των εν λόγω εγκαταστάσεων καθώς και τα ετήσια έξοδα συντήρησης και λειτουργίας των. Όλα τα Έξοδα Υπηρεσιών κατανέμονται τακτικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.1(ε), 2.2(ε) και 2.3 στα Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Εκμετάλλευσης και Έξοδα Λειτουργίας. 2.5 Γενικά και Διοικητικά Έξοδα νοούνται: (α) Όλα τα έξοδα γραφείων, εργοταξιακών γραφείων, εύλογη διαχειριστική αμοιβή Εντολοδόχου, και γενικά διοικητικά, άμεσα ή κατανεμηθέντα έμμεσα έξοδα που πραγματοποιεί ο Μισθωτής εντός της Ελλάδας αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των εξόδων διοίκησης, λογιστικής και υπηρεσιών εργασιακών σχέσεων. (β) Γενικό και διοικητικό έξοδο της επιχείρησης για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τον Μισθωτή ή για λογαριασμό του εκτός της Ελλάδος για την εξυπηρέτηση των Εργασιών Πετρελαίου. Περιλαμβάνει το έξοδο της γενικής υποστήριξης η οποία παρέχεται από τις οργανωτικές μονάδες των Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων του Μισθωτή εκτός Ελλάδας προκειμένου να παρέχεται στις Εργασίες Πετρελαίου η απαιτούμενη και απαραίτητη υποστήριξη πόρων όπως προσδιορίζονται από το προεδρικό διάταγμα εκτός εάν άλλως εγκριθεί από τον Εκμισθωτή κατά την διάρκεια του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού. (γ) Όλα τα Γενικά και Διοικητικά Έξοδα θα κατανέμονται τακτικά σύμφωνα με κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.1(στ), 2.2(στ) και 2.3 στα Έξοδα Έρευνας, Έξοδα Εκμετάλλευσης και Έξοδα Λειτουργίας. (δ) Όλες οι δαπάνες υπό το άρθρο 2.5 δεν υπόκεινται στον έλεγχο υπό το άρθρο 1.6, εκτός από την επιβεβαίωση ότι τα ποσοστά εμμέσων δαπανών εφαρμόζονται ορθά επί της βάσης δαπανών. (ε) Οι διατάξεις αυτού του κεφαλαίου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις για τις «Σωρευτικές Συνολικές Εκροές» που ορίζονται στο άρθρο 13 «Μίσθωμα». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΚΟΣΤΟΣ, ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ 3.1 Εκπιπτόμενα Έξοδα Χωρίς Περαιτέρω Έγκριση του Εκμισθωτή Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύμβασης, ο Μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή των κάτωθι δαπανών και εξόδων σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου. Τα εν λόγω έξοδα και οι εν λόγω δαπάνες ταξινομούνται ως προς την Περιοχή Έρευνας και ως προς κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης σύμφωνα με τους αντίστοιχους τίτλους του Κεφαλαίου 2 και θα εκπίπτουν από τον Μισθωτή σύμφωνα με τη Σύμβαση για τους σκοπούς του υπολογισμού του μισθώματος χωρίς την περαιτέρω έγκριση του Εκμισθωτή. (α) Στρεμματικές αποζημιώσεις Ο όρος αυτός καλύπτει όλα τα άμεσα έξοδα που αναλογούν στην απόκτηση, ανανέωση ή εγκατάλειψη δικαιωμάτων επιφάνειας που αποκτήθηκαν και διατηρήθηκαν σε ισχύ στη Συμβατική Περιοχή. (β) Εργατικά και Συναφές Κόστος (i) Τα Έξοδα για ακαθάριστους μισθούς και αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων των χρηματικών παροχών-αποζημιώσεων των υπαλλήλων του Μισθωτή που απασχολούνται άμεσα στις Εργασίες Πετρελαίου, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκονται οι υπάλληλοι αυτοί. (ii) Τα έξοδα του Μισθωτή που αφορούν αργίες και άδειες προσωπικού και σχετίζονται με τους ακαθάριστους μισθούς και τις αποδοχές που χρεώνονται όπως προαναφέρεται στην περίπτωση (i) ανωτέρω. (ii) Οι δαπάνες ή οι εισφορές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με εκτιμήσεις ή υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την ελληνική νομοθεσία και οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα μισθών και αποδοχών του Μισθωτή όπως προαναφέρεται στην περίπτωση (i) ανωτέρω. (iν) Τα εύλογα έξοδα ταξιδιών των υπαλλήλων του Μισθωτή, περιλαμβανομένων και εκείνων που πραγματοποιήθηκαν για ταξίδια των εκπατρισμένων υπαλλήλων που έχουν παραχωρηθεί στον Μισθωτή και τα οποία πρέπει να είναι στο σύνολό τους σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική του Μισθωτή και σύμφωνα με τη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία. (ν) Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Μισθωτή, στο βαθμό που απασχολούνται άμεσα στις Εργασίες Πετρελαίου μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 40% του ακαθάριστου μισθού και των αποδοχών του κάθε εργαζομένου. (νi) Αν οι εργαζόμενοι του Μισθωτή απασχολούνται και σε δραστηριότητες εκτός των Εργασιών Πετρελαίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, μόνο το μέρος των εξόδων που σχετίζεται με την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση καταλογίζεται στις Εργασίες Πετρελαίου και επιμερίζεται βάσει των φύλλων εργασιών των εργαζομένων. (γ) Μεταφορά και διαμονή Το εύλογο κόστος μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων και εργολάβων και το κόστος μεταφοράς εξοπλισμού, υλικών και προμηθειών που απαιτούνται για την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου. (δ) Χρεώσεις για Υπηρεσίες (i) Συμβάσεις με Τρίτα Μέρη Οι πραγματικές δαπάνες των συμβάσεων για τεχνικές και άλλες υπηρεσίες που έχουν συναφθεί από τον Μισθωτή για τις Εργασίες Πετρελαίου με τρίτους που δεν αποτελούν Συγγενή Επιχείρηση, εκπίπτουν, υπό τον όρο ότι το τίμημα που καταβάλλεται από τον Μισθωτή δεν είναι ουσιωδώς υψηλότερο από αυτό που γενικά χρεώνεται από άλλους διεθνείς ή εγχώριους προμηθευτές για συγκρίσιμη εργασία και υπηρεσίες, και ότι οι συμβάσεις συνήφθησαν κατόπιν διαδικασιών σύμφωνων με την πολιτική προμηθειών του Μισθωτή εναρμονισμένη με τη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία, όπως υποβλήθηκε στον Εκμισθωτή σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 του παρόντος Κεφαλαίου (ii) Συγγενείς Επιχειρήσεις Σε περίπτωση υπηρεσιών οι οποίες παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των Εργασιών Πετρελαίου από Συγγενείς Επιχειρήσεις, οι χρεώσεις θα πρέπει να βασίζονται σε πραγματικά κόστη και να είναι ανταγωνιστικές. Οι χρεώσεις αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πιο ευνοϊκές τιμές που χρεώνει η Συγγενής Επιχείρηση σε τρίτους για παρόμοιες υπηρεσίες υπό παρόμοιους όρους και προϋποθέσεις σε άλλες συναλλαγές. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αφορούν στη βάση των τιμών κόστους που χρεώνονται είναι δυνατόν να αποκτηθούν από τους ελεγκτές της Συγγενούς Επιχείρησης, μέσω ενός «πιστοποιητικού κόστους». (ε) Υλικό (i) Γενικό Κατά το μέτρο που είναι πρακτικώς δυνατό και σύμφωνο με τους κανόνες αποτελεσματικής και οικονομικής λειτουργίας, ο Μισθωτής θα αγοράζει και θα προμηθεύει για χρήση στις Εργασίες Πετρελαίου μόνο το υλικό εκείνο που είναι αναγκαίο στο ευλόγως προβλεπόμενο μέλλον, ενώ θα αποφεύγεται η συσσώρευση πλεονάζοντος υλικού στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό. (ii) Εγγύηση ποιότητας Υλικού Σε περίπτωση ελαττωματικού υλικού ή εξοπλισμού, τυχόν αποκατάσταση που έλαβε ο Μισθωτής από τους προμηθευτές, τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους τους θα πιστώνεται στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς. (iii) Αξία Υλικού που Χρεώνεται στους Λογαριασμούς (Α) Με την εξαίρεση της περίπτωσης (Β) παρακάτω, το υλικό που αγοράσθηκε από τον Μισθωτή για χρήση στις Εργασίες Πετρελαίου θα εκτιμάται ως προς την αξία του βάσει της τιμολογιακής τιμής του, αφαιρουμένων των τυχόν εκπτώσεων λόγω συναλλαγών ή λόγω πληρωμής σε μετρητά (εφόσον υπάρχουν), των αμοιβών αγοράς και προμήθειας και προστιθεμένων των εξόδων ναύλου και αποστολής μεταξύ του σημείου προμήθειας και του σημείου αποστολής, του ναύλου μέχρι του λιμένος προορισμού, της ασφάλισης, των φόρων, των τελωνειακών δασμών, των προξενικών τελών, των λοιπών χρεώσεων εισαγομένου υλικού και, όποτε είναι εφικτό, των δαπανών χειρισμού και μεταφοράς από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αποθήκη ή το εργοτάξιο, και τα έξοδα για το υλικό αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ισχύοντα για τις αγορές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων στην ελεύθερη αγορά. (Β) Τα Υλικά που αγοράζονται από Συγγενείς Επιχειρήσεις θα χρεώνονται βάσει των τιμών κατωτέρω: (αα) Καινούριο Υλικό (Κατηγορίας «Α») θα εκτιμάται ως προς την αξία του βάσει της τρέχουσας διεθνούς τιμής, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την ισχύουσα τιμή για συνήθεις παρόμοιες συναλλαγές βάσει της αρχής των ίσων αποστάσεων στην ελεύθερη αγορά (κάθε σχετική τεκμηρίωση πρέπει να τηρεί τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας περί τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, ή την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας). (ββ) Μεταχειρισμένο Υλικό (Κατηγορίας «Β» και «Γ»), το οποίο βρίσκεται σε καλή και χρησιμοποιήσιμη κατάσταση και το οποίο είναι κατάλληλο να ξαναχρησιμοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται επισκευή, θα ταξινομείται στην Κατηγορία «Β» και θα αποτιμάται στο εβδομήντα πέντε (75%) τοις εκατό της τρέχουσας αξίας καινούριου υλικού κατά την υποπαράγραφο (αα) ανωτέρω. (γγ) Υλικό που δεν μπορεί να υπαχθεί στην Κατηγορία «Β» αλλά το οποίο μπορεί, μετά την επισκευή του, να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά σαν καλής ποιότητας μεταχειρισμένο υλικό «Β» Κατηγορίας, ενώ Υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρήση για την οποία προοριζόταν αρχικά αλλά δεν μπορεί να επισκευασθεί, θα κατατάσσεται στην Κατηγορία «Γ» και θα αποτιμάται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της τρέχουσας τιμής καινούριου υλικού κατά την υποπαράγραφο (αα) ανωτέρω. Τα έξοδα επισκευής θα χρεώνονται στο κόστος του επισκευασμένου υλικού, υπό τον όρο ότι το Υλικό Κατηγορίας «Γ» μαζί με τα έξοδα επισκευής δεν θα υπερβαίνουν την αξία του υλικού Κατηγορίας «Β». (δδ) Υλικό που δεν μπορεί να υπαχθεί στην Κατηγορία «Β» ή στη «Γ» θα αποτιμάται βάσει αξίας που βρίσκεται σε αναλογία με τη χρήση του. (εε) Υλικό το οποίο απαιτεί κόστη ανέγερσης θα χρεώνεται βάσει του κατάλληλου ποσοστού ως προς την κατηγορία στην οποία υπάγεται σύμφωνα με τις παραγράφους (αα) έως (δδ) ανωτέρω επί της τρέχουσας τιμής αγοράς καινούριου υλικού κατά την υποπαράγραφο (αα) ανωτέρω. (στστ) Όταν η χρήση υλικού είναι προσωρινή και η χρήση του στις Εργασίες Πετρελαίου δεν δικαιολογεί την έκπτωση τιμής της υποπαραγράφου (γγ) ανωτέρω, τότε το υλικό αυτό θα αποτιμάται επί βάσεως η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την καθαρή χρέωση των κατά τη Σύμβαση λογαριασμών ανάλογα με την αξία της προσφερθείσας υπηρεσίας. (Γ) Σε περίπτωση που Υλικό δεν είναι διαθέσιμο προς απόκτηση στις τιμές που προβλέπονται στην παράγραφο (Α) ή (Β) ανωτέρω λόγω γεγονότος που εμπίπτει στο πεδίο του ορισμού της «Ανωτέρας Βίας» του άρθρου 26, ο Μισθωτής δύναται να προβαίνει σε εύλογες χρεώσεις αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου, για το απαιτούμενο Υλικό στο κόστος που πραγματοποιήθηκε από τον Μισθωτή για την προμήθεια του Υλικού αυτού προκειμένου να το καταστήσει κατάλληλο για χρήση και να το μεταφέρει στην Συμβατική Περιοχή. (στ) Μισθώματα, Δασμοί και Λοιπές Επιβαρύνσεις Όλα τα μισθώματα, φόροι, δασμοί, έξοδα, τέλη, εισφορές, και λοιπές επιβαρύνσεις οι οποίες επιβάλλονται από τον Εκμισθωτή σχετικά με τις Εργασίες Πετρελαίου και καταβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από τον Μισθωτή, εκτός του φόρου εισοδήματος του Μισθωτή και που επιβάλλονται στον Μισθωτή όπως προβλέπει το άρθρο 14, καθώς και άλλοι φόροι πληρωτέοι που σχετίζονται με το εισόδημα ή τα κέρδη του Μισθωτή. (ζ) Ασφάλιση και Ζημίες Τα ασφάλιστρα και τα έξοδα ασφάλισης που αφορούν ασφάλιση υπό τον όρο ότι, εάν η ασφάλιση αυτή ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει σε Συγγενή Επιχείρηση, τα προαναφερόμενα ασφάλιστρα και έξοδα θα εκπίπτουν μόνο μέχρι του σημείου που ισχύει για ανταγωνιστικές ασφαλιστικές εταιρείες που δεν είναι Συγγενείς Επιχειρήσεις. Εφόσον απαιτείται, στοιχεία που αποδεικνύουν την βάση των τιμών χρέωσης μπορούν να ληφθούν από τη Συγγενή Επιχείρηση και τα αναμενόμενα διαθέσιμα υποστηρικτικά έγγραφα όπως προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία περί ενδοομιλικών συναλλαγών. Έξοδα και ζημίες που επέρχονται ως συνέπεια γεγονότων τα οποία, και στο βαθμό που αυτά, δεν αποκαθίστανται από ασφάλιση που λαμβάνεται υπό την παρούσα Σύμβαση είναι Εκπεστέα κατά την Σύμβαση εκτός και αν τα έξοδα αυτά προκλήθηκαν αποκλειστικά από δόλο ή αμέλεια του Μισθωτή. (η) Νομικά Έξοδα Όλα τα έξοδα και οι δαπάνες αντιδικίας και νομικών ή συναφών υπηρεσιών που κρίνονται απαραίτητα ή σκόπιμα για την απόκτηση, τελειοποίηση, διατήρηση και προστασία της Συμβατικής Περιοχής, και για την υπεράσπιση ή την έγερση αγωγών ή μηνύσεων που αφορούν στη Συμβατική Περιοχή ή κατά οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου η οποία απορρέει από δραστηριότητες δυνάμει της Σύμβασης, καθώς και όλα τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν για νομικές υπηρεσίες απαραίτητες ή σκόπιμες για την προστασία του κοινού συμφέροντος του Εκμισθωτή και του Μισθωτή, εκπίπτουν. Όταν παρέχονται νομικές υπηρεσίες από έμμισθους ή τακτικά προσληφθέντες δικηγόρους του Μισθωτή ή Συγγενούς Επιχείρησης αυτού επί παγία αντιμισθία, η σχετική αντιμισθία θα περιλαμβάνεται αντί της παρούσας παραγράφου, στις περιπτώσεις των παραγράφων 3.1(β) ή 3.1(δ) ανωτέρω, κατά περίπτωση και οι σχετικές δαπάνες θα εκπίπτουν κατά τα εκεί οριζόμενα. (θ) Έξοδα εκπαίδευσης Όλες οι εύλογες δαπάνες και έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο Μισθωτής για εκπαίδευση προσωπικού όπως ορίζεται στο άρθρο 25.5 της Σύμβασης ή άλλως ορίζεται. (i) Γενικά και Διοικητικά Έξοδα Τα έξοδα που περιγράφονται στην παράγραφο 2.5(α) και η χρέωση που περιγράφεται στην παράγραφο 2.5(β). (ια) Τα έξοδα εγκατάλειψης και παύσης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών εκτάκτων αποθεματικών όπως προβλέπονται στην παράγραφο 2(i) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου περί Υδρογονανθράκων και στο άρθρο 8.6 της παρούσας Σύμβασης. (ιβ) Το κόστος απογραφής σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 του παρόντος Παραρτήματος Γ.3.2 Εκπιπτόμενα Έξοδα μόνο με Προηγούμενη Έγγραφη Έγκριση του Εκμισθωτή (α) Προμήθειες που πληρώθηκαν σε μεσάζοντες από το Μισθωτή (β) Δωρεές και εισφορές (γ) Δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη καινούριου εξοπλισμού, υλικού και τεχνικών μεθόδων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην αναζήτηση, ανάπτυξη και παραγωγή Υδρογονανθράκων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στις Εργασίες Πετρελαίου. 3.3 Ο Μισθωτής οφείλει να τηρεί έγγραφη και εσωτερικά εγκεκριμένη πολιτική προμηθειών και συναφείς διαδικασίες (σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές προμηθειών) κατά τη συνήθη διεξαγωγή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, αναφορικά με την αγορά υπηρεσιών και υλικών. Η εν λόγω πολιτική προμηθειών γνωστοποιείται στον Εκμισθωτή ενός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Έναρξη Ισχύος. Για κάθε κόστος που αναφέρεται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου, ο Εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει στοιχεία σχετικά με την τήρηση της εγκεκριμένης πολιτικής προμηθειών του Μισθωτή κατά την ανάθεση των δαπανών αυτών. 3.4 Έξοδα μη Εκπιπτόμενα δυνάμει της Σύμβασης (α) Πραγματοποιηθέντα έξοδα πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. (β) Κόστος προώθησης πωλήσεων Υδρογονανθράκων ή μεταφοράς Υδρογονανθράκων πέραν του Σημείου Διαχωρισμού. (γ) Το κόστος της Εγγυητικής Επιστολής που παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση (καθώς και κάθε άλλο ποσό που δαπανήθηκε σε αποζημιώσεις αναφορικά με τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων). (δ) Κόστος διαιτησίας και του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα σχετικά με κάθε διαφορά που πηγάζει από τη Σύμβαση. (ε) Ανταλλάγματα (αντάλλαγμα υπογραφής και παραγωγής) και φόρος εισοδήματος καθώς και κάθε άλλοι φόροι πληρωτέοι βάσει του εισοδήματος και των κερδών του Μισθωτή. (στ) Πρόστιμα και ποινές πληρωτέα σύμφωνα με απόφαση αρμοδίων υπηρεσιών του Ελληνικού δημοσίου. (ζ) Τα έξοδα που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια του Μισθωτή. (η) Τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση ή έγκριση του Εκμισθωτή στις περιπτώσεις που η εν λόγω συγκατάθεση ή έγκριση είναι προαπαιτούμενη όπως προβλέπει η παράγραφος 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου. (θ) Έξοδα που δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις παραγράφους 3.1 ή 3.2 του παρόντος Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3.5 του παρόντος Κεφαλαίου. 3.5 Λοιπά έξοδα και Δαπάνες Τα λοιπά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες που δεν καλύπτονται ούτε εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 3 και που πραγματοποιούνται από τον Μισθωτή σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για την απαιτούμενη και προσήκουσα εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, εκπίπτουν μόνο με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Εκμισθωτή. 3.6 Πίστωση δυνάμει της Σύμβασης Τα καθαρά έσοδα των κάτωθι συναλλαγών θα πιστώνονται στους λογαριασμούς δυνάμει της Σύμβασης: (α) Κάθε ασφάλιση ή απαίτηση σχετικά με Εργασίες Πετρελαίου ή σχετικά με κάθε περιουσιακό στοιχείο το οποίο χρεώθηκε στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς, εφόσον οι εργασίες ή τα περιουσιακά στοιχεία είχαν ασφαλισθεί και τα ασφάλιστρα είχαν χρεωθεί στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς. (β) Έσοδο το οποίο εισπράχθηκε από εξωτερικούς παράγοντες για τη χρήση ακινήτων ή περιουσιακών στοιχείων που χρεώθηκαν στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς στο βαθμό που τα σχετικά έξοδα χρεώθηκαν κατά τον τρόπο αυτόν. (γ) Κάθε λογιστική τακτοποίηση που ελήφθη από το Μισθωτή προερχόμενη από προμηθευτές ή κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους αυτών σχετικά με ελαττωματικό υλικό, το κόστος του οποίου είχε χρεωθεί προηγουμένως από το Μισθωτή στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς. (δ) Μισθώματα, επιστροφές χρηματικών ποσών και λοιπές πιστώσεις που εισπράχθηκαν από το Μισθωτή και που αναφέρονται σε χρεώσεις που έγιναν στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς, εξαιρουμένων των επιδικασθέντων στο Μισθωτή δυνάμει διαιτητικής απόφασης ή απόφασης ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα που αναφέρονται στην παράγραφο 3.4(δ) ανωτέρω. (ε) Τα ποσά τα οποία χρεώθηκαν αρχικά στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς για υλικά απογραφής τα οποία στη συνέχεια εξήχθησαν από την Ελλάδα χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί στις Εργασίες Πετρελαίου. 3.7 Διπλές Χρεώσεις και Πιστώσεις Δεν θα υπάρξει καμία διπλή χρέωση ή πίστωση στους κατά τη Σύμβαση λογαριασμούς. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.1 Ο Μισθωτής οφείλει να τηρεί λεπτομερή στοιχεία σχετικά με κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται στις Εργασίες Πετρελαίου σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική της διεθνούς βιομηχανίας πετρελαίου για δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής. 4.2 Σε εύλογα τακτά διαστήματα και τουλάχιστον μια φορά κάθε Έτος όσον αφορά στα κινητά περιουσιακά στοιχεία και μία φορά κάθε πέντε (5) Έτη αναφορικά με τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, ο Μισθωτής οφείλει να προβαίνει σε απογραφή της κατά τη Σύμβαση περιουσίας. Ο Μισθωτής οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εκμισθωτή για την πρόθεση του να διενεργήσει απογραφή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα και ο Εκμισθωτής δικαιούται να εκπροσωπείται κατά την απογραφή αυτή. Ο Μισθωτής οφείλει να διευκρινίζει σαφώς τις αρχές βάσει των οποίων γίνεται η αποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά την απογραφή. 4.3 Σε περίπτωση εκχώρησης δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση, μπορεί να γίνει ειδική απογραφή από τον Μισθωτή και κάθε Συμμισθωτή μετά από αίτηση του εκδοχέως υπό τον όρο ότι τα σχετικά έξοδα θα βαρύνουν τον εκδοχέα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 5.1 Με την Ημερομηνία Εμπορικής Εκμετάλλευσης, ο Μισθωτής υποβάλλει στον Εκμισθωτή σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας Σύμβασης, τριμηνιαίες Δηλώσεις Εκμετάλλευσης («Δήλωση Εκμετάλλευσης») στον Εκμισθωτή οι οποίες θα περιέχουν τις ακόλουθες πληροφορίες σε σχέση με κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης: (α) την ποσότητα του Παραχθέντος και Διασωθέντος Αργού Πετρελαίου· (β) την ποσότητα του Παραχθέντος και Διασωθέντος Φυσικού Αερίου· (γ) την ποσότητα των Παραχθέντων και Διασωθέντων Παραπροϊόντων· (δ) τις ποσότητες Υδρογονανθράκων οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη συνέχιση των εργασιών γεώτρησης και παραγωγής και για την άντληση του προϊόντος μέχρι του σημείου εισπίεσης στο κοίτασμα για αποθήκευση· (ε) τις ποσότητες αναφλεγέντος Φυσικού Αερίου· (στ) το μέγεθος υπαρχόντων αποθεμάτων Υδρογονανθράκων στην αρχή του εν λόγω Ημερολογιακού Τριμήνου· και (ζ) το μέγεθος υπαρχόντων αποθεμάτων Υδρογονανθράκων στο τέλος του εν λόγω Ημερολογιακού Τριμήνου. 5.2 Η Δήλωση Εκμετάλλευσης για την Πρώτη Περίοδο και κάθε ημερολογιακού Τριμήνου εφεξής υποβάλλεται στον Εκμισθωτή μέσα σε τριάντα (30) Ημερολογιακές ημέρες από το τέλος της περιόδου αυτής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 13.7 της παρούσας Σύμβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΔΗΛΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 6.1 Για τους σκοπούς του άρθρου 13 της Σύμβασης, ο Μισθωτής οφείλει να καταρτίζει δήλωση που αναγράφει τους υπολογισμούς της αξίας των παραχθέντων και διασωθέντων Υδρογονανθράκων κατά τη διάρκεια κάθε Ημερολογιακού Τριμήνου σχετικά με κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης. Η Δήλωση αυτή θα πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες ως προς κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης: (α) Τις επιτευχθείσες από το Μισθωτή ποσότητες και τιμές από πωλήσεις Υδρογονανθράκων σε τρίτους κατά τη διάρκεια του σχετικού Τριμήνου. (β) Τις επιτευχθείσες από το Μισθωτή ποσότητες και τιμές από πωλήσεις σε πρόσωπα πέραν από ανεξάρτητους τρίτους κατά τη διάρκεια του σχετικού Τριμήνου. (γ) Τις ποσότητες αποθεμάτων Υδρογονανθράκων κατά το τέλος του προηγούμενου Τριμήνου. (δ) Τις ποσότητες αποθεμάτων Υδρογονανθράκων κατά το τέλος του εν λόγω Τριμήνου. (ε) Πληροφορίες διαθέσιμες στο Μισθωτή, εφόσον είναι σχετικές για τους σκοπούς του άρθρου 13 της Σύμβασης, αναφορικά με τις τιμές Υδρογονανθράκων που παράχθηκαν από τις κυριότερες χώρες παραγωγής και εξαγωγής πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών τιμών, εκπτώσεων και υπερτιμημάτων, καθώς και τιμών που επιτεύχθηκαν στις αγορές άμεσης παράδοσης (spοt markets). (στ) Το ύψος και τον υπολογισμό των κατά το Ημερολογιακό Τρίμηνο πληρωτέων Μισθωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 13. 6.2 Η Κατάσταση Αξίας Εκμετάλλευσης κάθε Τριμήνου θα υποβάλλεται στον Εκμισθωτή το αργότερο έναν (1) Μήνα από το τέλος του Ημερολογιακού Τριμήνου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΔΗΛΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.1 Ο Μισθωτής οφείλει να καταρτίζει για κάθε Τρίμηνο Δήλωση Εσόδων και Δαπανών σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση για κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης. Η Δήλωση αυτή πρέπει να διαχωρίζει τα Έξοδα Έρευνας από τα Έξοδα Εκμετάλλευσης και Λειτουργίας και να προσδιορίζει τις κύριες δαπάνες κάθε τέτοιας κατηγορίας. Η Δήλωση εμφανίζει τα ακόλουθα: (α) Πραγματικές δαπάνες και έσοδα για το σχετικό Τρίμηνο. (β) Σωρευτικές δαπάνες και έσοδα για το σχετικό Έτος. (γ) Τις πιο πρόσφατες προβλεπόμενες για το τέλος του σχετικού Έτους σωρευτικές δαπάνες. (δ) Τις αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων του προϋπολογισμού και των πιο πρόσφατων προβλέψεων και τις εξηγήσεις ως προς τις αποκλίσεις αυτές. 7.2 Η Κατάσταση Εσόδων και Δαπανών κάθε Τριμήνου υποβάλλεται στον Εκμισθωτή το αργότερο έναν (1) Μήνα από το τέλος του Τριμήνου αυτού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ 8.1 Ο Μισθωτής οφείλει να καταρτίζει Οριστική Ετήσια Δήλωση για κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης. Η Δήλωση αυτή πρέπει να περιέχει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τη Δήλωση Εκμετάλλευσης, τη Δήλωση Αξίας Εκμετάλλευσης και τη Δήλωση Εσόδων και Δαπανών και θα βασίζεται στις πραγματικές ποσότητες Υδρογονανθράκων που παράχθηκαν και στα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν. 8.2 Βάσει της Δήλωσης αυτής θα γίνονται οι οποιεσδήποτε αναγκαίες αναπροσαρμογές στις (οικονομικές) συναλλαγές που προβλέπονται από τη Σύμβαση. 8.3 Η Οριστική Ετήσια Δήλωση κάθε Ημερολογιακού Έτους υποβάλλεται στον Εκμισθωτή μέσα σε προθεσμία τριών (3) Μηνών από το τέλος ενός εκάστου Έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο Μισθωτής υποχρεούται να καταρτίζει Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών και Προϋπολογισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης σε σχέση με κάθε Περιοχή Έρευνας και κάθε Περιοχή Εκμετάλλευσης. Σε αυτόν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ Εξόδων Έρευνας, Εξόδων Εκμετάλλευσης και Εξόδων Λειτουργίας και να εμφανίζονται τα ακόλουθα: (α) Οι προβλεπόμενες δαπάνες και τα προβλεπόμενα έσοδα για το Ημερολογιακό Έτους σύμφωνα με τη Σύμβαση. (β) Πίνακας με τα σημαντικότερα επιμέρους κονδύλια των Εξόδων Εκμετάλλευσης για το Ημερολογιακό Έτος αυτό. (γ) Οι σωρευτικές δαπάνες και τα σωρευτικά έσοδα μέχρι το τέλος του προηγουμένου Ημερολογιακού Έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Οι διατάξεις της παρούσης Λογιστικής Διαδικασίας δύναται να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Μισθωτή και του Εκμισθωτή. Οι τροποποιήσεις θα γίνονται εγγράφως και θα αναφέρουν την ημερομηνία κατά την οποία οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (1) Ο Μισθωτής υποχρεούται, πριν από την όρυξη οποιασδήποτε Ερευνητικής Γεώτρησης ή Γεώτρησης Αποτίμησης, να υποβάλει στον Εκμισθωτή: (α) τουλάχιστον δύο (2) Μήνες πριν από τη διάνοιξη Ερευνητικής Γεώτρησης· και (β) τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές ημέρες πριν από διάνοιξη Γεώτρησης Αποτίμησης, αίτηση για τη χορήγηση συναίνεσης για όρυξη. (2) Η αίτηση για τη χορήγηση συναίνεσης για όρυξη πρέπει να περιλαμβάνει, στο βαθμό που είναι διαθέσιμες, λεπτομέρειες επί των ακολούθων: (α) την τοποθεσία της γεώτρησης, συμπεριλαμβανομένων: (i) των γεωγραφικών συντεταγμένων πλάτους και μήκους (Γκρίνουιτς), (ii) το απόλυτο υψόμετρο, (iii) σε περίπτωση θαλάσσιας γεώτρησης, του βάθους θάλασσας και εκτίμησης του υψόμετρου της υποδοχής του γεωτρητικού στελέχους η του δαπέδου του πύργου του γεωτρύπανου πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (iν) σε περίπτωση κεκλιμένης γεώτρησης, της διαδρομής της γεώτρησης με προσδιορισμό της απόκλισης, του μετρούμενου βάθους, του κατακόρυφου βάθους και του αζιμούθιου της εκάστοτε θέσης της γεώτρησης σε τακτικά διαστήματα, (ν) σε περίπτωση κατακόρυφης γεώτρησης, των ορίων απόκλισης στον πυθμένα της θέσης της γεώτρησης. (β) της προετοιμασίας του χώρου γεώτρησης, εφοδιαστικής βάσης, συμπεριλαμβανομένων των εξής στοιχείων ενδεικτικά και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα των αναφερομένων: (i) του σχεδίου του χώρου γεώτρησης, το οποίο θα προσδιορίζει τη χωροθέτηση του γεωτρύπανου και του εξοπλισμού του, τις δεξαμενές καυσίμων, τις δεξαμενές βιομηχανικού νερού γεώτρησης, τους αποθηκευτικούς χώρους λάσπης και τσιμέντου, τα πυρίμαχα φράγματα, τους δίσκους περισυλλογής λαδιών και τα τυχόν αναγκαία εκρηκτικά, (ii) των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ρύπανσης και βλάβης του περιβάλλοντος λαμβανομένων υπόψη των γεωτρήσεων τροφοδοσίας νερού, των ποταμών, των δασών, των γεωργικών εκτάσεων, της αλιευτικής δραστηριότητας και των κτιρίων που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία της γεώτρησης, (iii) των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για την απόθεση των λυμάτων, όπως είναι η άχρηστη λάσπη, των θρυμμάτων της γεώτρησης και τα απορρίμματα καταυλισμού των καταλυμάτων του προσωπικού, τα οποία βρίσκονται στο χώρο του εργοταξίου της γεώτρησης, (iν) των προφυλάξεων ασφαλείας που σχετίζονται με την προετοιμασία του χώρου γεώτρησης σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων, (ν) των ερευνών του χώρου οι οποίες εμφανίζουν πιθανότητες υπάρξεως φυσικού αερίου σε μικρό βάθος, (νi) των σχεδίων αποκατάστασης του χώρου μετά την εγκατάλειψη της γεώτρησης και (νii) των προϋποθέσεων ασφαλείας, ιδιαίτερα των λεπτομερειών περίφραξης, φρούρησης, πυρίμαχων φραγμάτων, τάφρου και αγωγού καυστήρα, προειδοποιητικών σημάτων, επικίνδυνων περιοχών, όπως αυτές περιγράφονται στους κατάλληλους κώδικες εργασίας του Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής του ΒΙΠ, φώτων, περιορισμών πρόσβασης, δήλωσης επισκεπτών, περιοχών όπου επιβάλλεται η χρήση υποδημάτων ασφαλείας ή κράνη ασφαλείας και περιοχών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα. (γ) των μεθόδων πρόληψης εκρήξεων, με αναφορά στις: (1) αναμενόμενες πιέσεις, (2) τη διάταξη του αντιεκρηκτικού μηχανισμού ασφάλειας, (3) δοκιμών αντιεκρηκτικού μηχανισμού ασφάλειας, ελέγχους και διατρήσεις, (4) λεπτομέρειες της διάταξης και δοκιμές αντοχής της κεφαλής γεώτρησης, (5) δοκιμές αντοχής στην έδραση της σωλήνωσης, (6) βαλβίδες πολλαπλού στραγγαλισμού, σύστημα στραγγαλισμού ροής και αδρανοποίησης και διαδικασίες δοκιμών, (7) διαδικασίες ελέγχου συμβάντων απότομης μεταβολής της ταχύτητας διάτρησης, (8) διαδικασίες δοκιμών ροής, (9) διαδικασίες αντιμετώπισης εισροής αερίου, (10) διαδικασίες απομόνωσης της γεώτρησης, (11) διαδικασίες ανάσχεσης της όρυξης, (12) διαδικασίες αδρανοποίησης της γεώτρησης. (δ) του σχεδιαγράμματος της γεώτρησης, (ε) της γεωλογικής, γεωφυσικής προβλέψης και του προγράμματος της γεώτρησης και (στ) σχέδιο αξιολόγησης σχηματισμών. (3) Εκτός εάν άλλως προβλέπεται σε κάποια Σύμβαση Ενοποίησης, ουδεμία γεώτρηση θα ορύσσεται σε σημείο που απέχει λιγότερο από 400 μέτρα από τα όρια της περιοχής αδείας, ούτε θα αποκλίνει τόσο ώστε το κατώτατο σημείο της ή οιοδήποτε τμήμα του διαμετρήματος γεώτρησης να απέχει λιγότερο από 400 μέτρα από την περιοχή αδείας. (4) Στο παρόν Παράρτημα «Σύμβαση Ενοποίησης» σημαίνει σύμβαση που έχει συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 15 του νόμου περί Υδρογονανθράκων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ(1) Ο Μισθωτής οφείλει να συνομολογεί και να διατηρεί σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση για τις Εργασίες Πετρελαίου, για εκείνα τα ποσά και έναντι εκείνων των κινδύνων, που ασφαλίζονται κατά συνήθεια ή με σύνεση στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία, η οποία ασφαλιστική σύμβαση θα καλύπτει: (α) κάθε απώλεια ή ζημία στο σύνολο των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για όσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται στις Εργασίες Πετρελαίου, (β) κάθε αιφνίδια και προκληθείσα εξαιτίας ατυχήματος ρύπανση που προκλήθηκε κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου και για την οποία ο Μισθωτής ή ο Εκμισθωτής μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι, (γ) απώλεια ή ζημία περιουσίας, σωματική βλάβη ή θάνατος τρίτου προσώπου που προκαλείται κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου για την οποία μπορεί να ευθύνονται ο Μισθωτής ή ο Εκμισθωτής, ή για την οποία μπορεί ο Μισθωτής να ευθύνεται να αποζημιώσει τον Εκμισθωτή, (δ) τις δαπάνες για την απομάκρυνση ερειπίων και για τις εργασίες καθαρισμού κατόπιν ατυχήματος κατά την εκτέλεση των Εργασιών Πετρελαίου, και (ε) την ευθύνη του Μισθωτή για κάθε σωματική βλάβη των εργαζομένων του που απασχολούνται στις Εργασίες Πετρελαίου. (2) Ο Μισθωτής παρέχει στον Εκμισθωτή τα ασφαλιστήρια ή βεβαιώσεις ασφαλιστηρίων που αποδεικνύουν την σύναψη και την τήρηση των παραπάνω ασφαλιστικών συμβάσεων. Εκτός από την περίπτωση εκείνη στην οποία τα πιστοποιητικά ή τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που παρασχέθηκαν από τον Μισθωτή καλύπτουν τις προδιαγραφές των σημείων 1.α έως 1.ε του παρόντος Παραρτήματος Ε, ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την παραλαβή των σχετικών πιστοποιητικών και ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τροποποίηση αυτών έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι οι προδιαγραφές του Παραρτήματος Ε των άρθρων 1.α έως 1.ε καλύπτονται σύμφωνα με τους Κανόνες Επιστήμης και Τέχνης Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ [τόπος / ημερομηνία έκδοσης] Αυτή η εγγυητική επιστολή («Τραπεζική Εγγύηση») παρέχεται από την [ΤΡΑΠΕΖΑ] («Τράπεζα») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται σύμφωνα με το νόμο περί Υδρογονανθράκων, αναφορικά με την από 31 Οκτωβρίου σύμβαση μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος, Ελλάδα (η «Σύμβαση Μίσθωσης») μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ( ο «Εκμισθωτής») και των εταιριών «Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV», «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» και «Εdisοn Ιnternatiοnal Spa»(καθένας ξεχωριστά ο «Συμμισθωτής» και όλοι από κοινού ο «Μισθωτής»). Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται, αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα Τραπεζική Εγγύηση θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Μίσθωσης. ΕΠΕΙΔΗ(Α) Η Σύμβαση Μίσθωσης θα καταστεί ενεργή μόλις, το Ελληνικό Κοινοβούλιο προβεί στην ψήφιση του κυρωτικού νόμου της Σύμβασης Μίσθωσης. (Β) Κάθε Συμμισθωτής έχει, σύμφωνα με το άρθρο 1.5 της Σύμβασης Μίσθωσης, εξ’ αδιαιρέτου ποσοστό στα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Σύμβασης Μίσθωσης, το οποίο εκφράζεται ως ποσοστό του αθροίσματος των ποσοστών όλων των Συμμισθωτών) (Γ) Δυνάμει της Σύμβασης Μίσθωσης, ο Μισθωτής υποχρεούται: (i) να εκτελεί το «Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών» εντός της [Πρώτης Φάσης] [Δεύτερης Φάσης] [Τρίτης Φάσης] (εφεξής «Φάση») [της Παράτασης του Σταδίου Ερευνών] (εφεξής «Παράταση του Σταδίου Ερευνών»)] όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης Μίσθωσης, και (ii) να καλύπτει την «Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης Μίσθωσης [Πρώτη Φάση: τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ [4.200.000, 00 €] Δεύτερη Φάση [είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (25.000.000,00 €) μείον το υπερβάλλον ποσό από την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης Φάσης, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της Πραγματικής Δαπάνης της Πρώτης Φάσης και της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης Φάσης] [Τρίτη Φάση: τριάντα εκατομμύρια ευρώ (30.000.000,00 €) ευρώ μείον το υπερβάλλον ποσό που προκύπτει από την άθροιση της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης και της Δεύτερης Φάσης, το οποίο αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της Πραγματικής Δαπάνης των προηγούμενων Φάσεων και το άθροισμα της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης της Πρώτης και της Δεύτερης Φάσης] [Παράταση του Σταδίου Ερευνών: Το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά, εφόσον υφίσταται, μεταξύ του ποσού της Πραγματικής Δαπάνης των προηγούμενων Φάσεων και του ποσού της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης κατά τη λήξη του Βασικού Σταδίου Ερευνών όπως ορίζεται στο άρθρο 3.9. της Σύμβασης Μίσθωσης] (Δ) Για το σκοπό της Σύμβασης Μίσθωσης και από την έναρξη της [Πρώτης Φάσης] [Δεύτερης Φάσης] [Τρίτης Φάσης] [Παράτασης του Σταδίου Ερευνών] από τον Εκμισθωτή προς τον Μισθωτή, η Τράπεζα δια του παρόντος συμφωνεί ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να χορηγήσει την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση υπέρ του Εκμισθωτή υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω. Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 1.Η Τράπεζα δια του παρόντος εγγυάται στον Εκμισθωτή ότι μετά την παραλαβή έγγραφης απαίτησης του Εκμισθωτή (εφεξής «Απαίτηση») υπογεγραμμένης από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Εκμισθωτή, όπου θα δηλώνεται ότι: 1)ο Μισθωτής δεν κάλυψε το συνολικό ποσό της σχετικής Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης Μίσθωσης, προσδιορίζοντας την σχετική περίοδο και ποσά 2)το ποσό της σχετικής Πραγματικής Δαπάνης 3)ότι κατά συνέπεια, ο Μισθωτής έχει καταστεί υπόχρεος προς καταβολή ποσού ίσου με τη διαφορά μεταξύ της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης του σημείου (α) ανωτέρω και του ύψους της σχετικής Πραγματικής Δαπάνης του σημείου (β) ανωτέρω και, 4)ότι ο Μισθωτής δεν έχει καταβάλει στον Εκμισθωτή ποσό ίσο με τη διαφορά που αναφέρεται στο σημείο 1 (γ) ανωτέρω, η Τράπεζα θα καταβάλει στον Εκμισθωτή, στους διαδόχους, τους αποδέκτες μεταβίβασης ή τους εκδοχείς του, το προβλεπόμενο στο Σημείο 1(γ) ανωτέρω ποσό, κατά αναλογία του ποσοστού επί τοις εκατό του εξ αδιαιρέτου ποσοστού που έχει [Τοtal ΕΡ Greece Β.V.] [Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.] [Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α] στη Σύμβαση Μίσθωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.5 της Σύμβασης Μίσθωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται κατωτέρω. 2.Η Τράπεζα βασίζεται στην απαίτηση του Εκμισθωτή και δεν υποχρεούται να επαληθεύσει αν οι προϋποθέσεις έχουν πληρωθεί ή τα αναφερόμενα γεγονότα από τον Εκμισθωτή είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση που η Τράπεζα οφείλει να προβεί σε πληρωμή Απαίτησης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Τραπεζικής Εγγύησης, η Τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει την πληρωμή αυτή εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών Αθηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Απαίτησης, χωρίς δικαίωμα συμψηφισμού, παρακράτησης ή ένστασης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που ο Εκμισθωτής θα ορίσει στην απαίτηση του. Στην παρούσα παράγραφο, ως «Εργάσιμη Ημέρα Αθηνών» νοείται ημέρα, πέραν Σαββάτου και Κυριακής, κατά την οποία οι τράπεζες λειτουργούν για γενικές τραπεζικές εργασίες στην Αθήνα, Ελλάδα. 3.Η μέγιστη συνολική ευθύνη της Τράπεζας δυνάμει της παρούσας περιορίζεται στην καταβολή ποσού [........] που αντιστοιχεί στο ποσό που παρατίθεται στην παράγραφο (Γ) του Προοιμίου ανωτέρω για την [ισχύουσα Φάση] [Παράταση του Σταδίου Ερευνών] κατ’ αναλογία του ποσοστού επί τοις εκατό του εξ αδιαιρέτου ποσοστού που έχει [Τοtal ΕΡ Greece Β.V.] [Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.] [Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.] στη Σύμβαση Μίσθωσης, που προβλέπεται στο άρθρο 1.5 της Σύμβασης Μίσθωσης. 4.1)Το ποσό για το οποίο θα ευθύνεται η Τράπεζα να καταβάλει σύμφωνα με την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση, θα μειώνεται κάθε Ημερολογιακό Τρίμηνο κατά το ποσό της Πραγματικής Δαπάνης που πραγματοποιεί ο Μισθωτής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, για την οποία η Τράπεζα θα λάβει γνωστοποίηση από τον Εκμισθωτή. Η μείωση αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία παραλαβής αυτής της γνωστοποίησης από την Τράπεζα. 2)Προκειμένου να διευκολυνθεί η μείωση του ποσού για το οποίο θα ευθύνεται Τράπεζας που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω, ο Εκμισθωτής μαζί με τη γνωστοποίηση πρέπει να αποστείλει: (i) επιβεβαίωση του ποσού της μείωσης, και (ii) επιβεβαίωση από τον Εκμισθωτή σχετικά με το αναθεωρημένο ποσό για το οποίο ευθύνεται η Τράπεζα να καταβάλει σύμφωνα με την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση. 3)Τυχόν παραίτηση του Μισθωτή από τα δικαιώματα του επί του συνόλου ή τμήματος της Συμβατικής Περιοχής δεν απαλλάσσει την Τράπεζα από τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας με την εξαίρεση ότι στην περίπτωση που το ποσό της Υποχρέωσης Ελάχιστης Δαπάνης, όπως ορίζεται στην παράγραφο Γ (ii) ανωτέρω για την καταβολή του οποίου ο Μισθωτής είναι ή μπορεί να καταστεί υπόχρεος, καταβληθεί ολοσχερώς πριν την παραίτηση, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 6.1 (γ) της Σύμβασης Μίσθωσης, η ευθύνη της Τράπεζας, κατά την έννοια των Σημείων 1 και 2 της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης περιορίζεται αντίστοιχα. 5.Η παρούσα Τραπεζική Εγγύηση που εκδίδεται κατά την ανωτέρω ημερομηνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία παραλαβής από την Τράπεζα επιστολής υπογεγραμμένης από τον Εκμισθωτή με την οποία αυτός δηλώνει ότι: (i) η Σύμβαση Μίσθωσης έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο (ήτοι, ότι η Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος έχει επέλθει), ή (ii) την πρώτη μέρα της [Δεύτερης] [Τρίτης] Φάσης σύμφωνα με την γνωστοποίηση του Μισθωτή που προβλέπεται στο άρθρο [2.1β] [2.1.γ] της Σύμβασης, ή, εφόσον είναι εφαρμοστέο, (iii) την πρώτη ημέρα της Παράτασης Σταδίου Ερευνών, σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής έχει χορηγήσει αυτήν, κατόπιν αιτήσεως του Μισθωτή για Παράταση του Σταδίου Ερευνών σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης. 6.Ούτε η Τράπεζα ούτε ο Εκμισθωτής δύνανται να εκχωρήσουν δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις τους υπό την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου. 7.Η ευθύνη της Τράπεζας δυνάμει της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης δεν περιορίζεται, εξαλείφεται, ή άλλως πώς επηρεάζεται από: 1)οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή γεγονός που θα εξάλειφε ή θα επηρέαζε την ευθύνη της Τράπεζας εάν ήταν πρωτοφειλέτης και όχι εγγυητής ή υπόχρεος αποζημίωσης, ή 2)οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου η οποία, ελλείψει της παρούσας διάταξης, θα απάλλασσε την Τράπεζα ή θα περιόριζε ή θα εξάλειφε την ευθύνη της υπό την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση. 8.Η παρούσα Τραπεζική Εγγύηση θα λήξει την ημερομηνία: 1)της ολοσχερούς καταβολής από την Τράπεζα όλων των ποσών που εγγυάται η παρούσα, 2)της παραλαβής από την Τράπεζα γνωστοποίησης από τον Εκμισθωτή, στην οποία δηλώνεται ότι το ύψος της σχετικής Πραγματικής Δαπάνης θα ισούται ή υπερβαίνει το ποσό της Ελάχιστης Υποχρεωτικής Δαπάνης, 3)την 120η ημέρα από τη λήξη της [Πρώτης Φάσης] [Δεύτερης Φάσης] [Τρίτης Φάσης] [Παράτασης Σταδίου Ερευνών], με την επιφύλαξη των ποσών τα οποία πρέπει να καταβληθούν από την Τράπεζα σύμφωνα με Απαίτηση που έγινε βάσει όσων ορίζονται ανωτέρω στην παρούσα, 4)την 60η μέρα από την ημερομηνία εκδόσεως της Τραπεζικής Εγγύησης, σε περίπτωση που δεν έχει παραληφθεί από την Τράπεζα η γνωστοποίηση του Σημείου 5, με την οποία δηλώνεται ότι η Σύμβαση Μίσθωσης έχει κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όποια εκ των ανωτέρω ημερομηνιών επέλθει νωρίτερα, μετά την παρέλευση της οποίας με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) ανωτέρω, η Τράπεζα δεν θα έχει οποιαδήποτε ευθύνη από την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση. 10.Κάθε γνωστοποίηση η οποία απαιτείται να παρέχεται από το Μισθωτή και τον Εκμισθωτή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης πρέπει να υπογράφεται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μισθωτή και του Εκμισθωτή αντίστοιχα. 11.Κάθε ειδοποίηση, απαίτηση κατάπτωσης και επικοινωνία, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει συντελεστεί εφόσον παραδίδεται φυσικά, διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή αποστέλλεται με ταχυδρομείο καταχωρημένο ή πιστοποιημένο (απαιτείται επιβεβαίωση παράδοσης), ή εφόσον αποστέλλεται μέσω διεθνώς αναγνωρισμένου μεταφορέα εντός εικοσιτετραώρου, στα μέρη στις ακόλουθες διευθύνσεις: 1)εφόσον απευθύνεται στην Τράπεζα: Ταχυδρομική διεύθυνση: [..............] Ε-mail: [...................] Fax: [.....................] 2)εφόσον απευθύνεται στον Εκμισθωτή: Ταχυδρομική διεύθυνση: Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε., Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα 10192 Εmail: cοntact@greekhydrοcarbοns.gr Fax: + 30 213 1513607 Κάθε ειδοποίηση, απαίτηση κατάπτωσης, αίτημα ή οδηγίες που δίνονται σύμφωνα με την παρούσα, θα πρέπει να θεωρείται ότι δόθηκαν (i) κατά την ημερομηνία παράδοσης, εάν μεταφέρονται φυσικά, με την εξαίρεση ότι εάν η παράδοση λαμβάνει χώρα σε μέρα η οποία δεν αποτελεί Εργάσιμη Ημέρα Αθηνών ή εάν λαμβάνει χώρα μετά τις 15.00 μ.μ., αυτή η παράδοση θα θεωρείται ότι έγινε την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα Αθηνών, (ii) κατά την ίδια εργάσιμη ημέρα όταν έχουν σταλεί με το μήνυμα τηλεομοιοτυπίας (fax), εντός εργασίμων ωρών στον τόπο παράδοσης ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παράδοση εάν έχουν σταλεί με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας (fax) μετά το πέρας των εργασίμων ωρών στον τόπο παράδοσης, σε κάθε δε περίπτωση εφόσον το μηχάνημα τηλεομοιοτυπίας (fax) μεταδίδει έγγραφο επιβεβαίωσης ότι η σχετική ειδοποίηση, το αίτημα ή η οδηγία μεταδόθηκε επιτυχώς στον αριθμό τηλεομοιοτυπίας του αποδέκτη, (iii) δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες Αθηνών μετά την ημερομηνία αποστολής, εφόσον αποστέλλεται με καταχωρημένο ή πιστοποιημένο ταχυδρομείο με αίτημα επιβεβαίωσης επιστροφής, και (iν) επτά (7) Εργάσιμες Ημέρες Αθηνών μετά την ημερομηνία αποστολής, εφόσον αποστέλλεται μέσω διεθνώς αναγνωρισμένου μεταφορέα εντός εικοσιτετραώρου. 12.Η Τράπεζα δια του παρόντος παραιτείται ρητώς και ανεκκλήτως από τα τυχόν δικαιώματα που εγείρονται από τα άρθρα 852, 853, 855, 856, 857, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα ή από άλλο δικαίωμα αμφισβήτησης Απαίτησης που κοινοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης ή κάθε άλλο δικαίωμα που τυχόν έχει να απαιτήσει από τον Εκμισθωτή (ή οποιοδήποτε trustee/εμπιστευματοδόχο ή αντιπρόσωπο για λογαριασμό του) να κινηθεί εναντίον ή να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση για καταβολή κατά του Μισθωτή, ή οποιουδήποτε Συμμισθωτή ή κάθε άλλου προσώπου προτού εγείρει αξιώσεις έναντι της Τράπεζας υπό την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση, και θα πρέπει να καταβάλει αμελλητί το ποσό που αξιώνει ο Εκμισθωτής. 13.Η παρούσα Τραπεζική Εγγύηση διέπεται από, και ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει από την παρούσα Τραπεζική Εγγύηση θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών. 14.Η ακυρότητα, παρανομία ή μη εκτελεστότητα μέρους ή του συνόλου των διατάξεων της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα, νομιμότητα ή εκτελεστότητα του εναπομείναντος μέρος της παρούσας Τραπεζικής Εγγύησης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ημερομηνία: [ ] Επειδή,- Η άνευ νομικής προσωπικότητας σύμπραξη εταιριών [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. και Εdisοn Ιnternatiοnal Spa] (η «Σύμπραξη Εταιριών»), συμμετείχε στην [Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών «2ος ιεθνής Γύρος Αδειοδότησης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας» (ο «Γύρος Παραχωρήσεων») και έχει υποβάλει προσφορά για την Περιοχή 2 ορίζοντας ως Εντολοδόχο την Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV, - Η υπουργική απόφαση (ΥΑ) υπ’ αριθμόν 5041/ 25.10.2016 όρισε τη Σύμπραξη Εταιριών ως επιλεχθέντα αιτούντα για την Περιοχή 2 αυτού του Γύρου Παραχωρήσεων. - Η Σύμπραξη Εταιριών με την ιδιότητα του Μισθωτή και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελληνικής Δημοκρατίας (το «Υπουργείο» ή ο «Εκμισθωτής»), με την ιδιότητα του Εκμισθωτή θα συνάψουν τη Σύμβαση Μίσθωσης κατά τους όρους που περιέχονται σε αυτήν (η «Σύμβαση»), - Εκτός εάν άλλως ορίζεται, οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται αλλά δεν ορίζονται στην παρούσα Επιστολή Υποστήριξης θα έχουν έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση. 1.Η Τοtal S.Α. δηλώνει τα ακόλουθα: (i) Η [Τοtal] S.Α. είναι ιδιωτική εταιρία που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο της Γαλλίας με αριθμό μητρώου 542051180 του Μητρώου Εμπορίου και Εταιριών της Ναντέρ (ii) Η [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] είναι Συγγενής Επιχείρηση που κατέχεται εξ ολοκλήρου από την [Τοtal S.Α.] 2.Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 28.1 της Σύμβασης, η [Τοtal S.Α., απώτερη μητρική εταιρία] της [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV], αναγνωρίζει, γνωρίζοντας πλήρως την έκταση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] με την ιδιότητα του Συμμισθωτή έναντι του Εκμισθωτή αναφορικά με τις Εργασίες Πετρελαίου υπό τη Σύμβαση, και με το παρόν αναλαμβάνει απέναντι στον Εκμισθωτή: - Να παρέχει τεχνική υποστήριξη, ανθρώπινο δυναμικό και επαγγελματικές υπηρεσίες και συνδρομή στην [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] ώστε αυτή να είναι σε θέση να εκτελέσει της υποχρεώσεις της υπό τη Σύμβαση, και - Να θέτει στη διάθεση ή να εξασφαλίζει ότι θα βρίσκονται στη διάθεση της [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] τα οικονομικά μέσα που θα της επιτρέψουν να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της υπό την Σύμβαση αναφορικά με το Στάδιο Έρευνας και Στάδιο Εκμετάλλευσης κατά την αναλογία του εξ αδιαιρέτου ποσοστού που κατέχει η [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV], όπως αυτό εκτίθεται στο άρθρο 1.5 της Σύμβασης. 3.Το Υπουργείο αναγνωρίζει ότι ταυτόχρονα με την παρούσα επιστολή υποστήριξης έχει λάβει ικανοποιητική εγγυητική επιστολή από [ΤΡΑΠΕΖΑ] (η «Τράπεζα») η οποία καλύπτει τις υποχρεώσεις της [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV]: (i) να εκτελέσει το «Πρόγραμμα Ελάχιστων Εργασιών» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης, και (ii) να ικανοποιήσει την «Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης. (η «Εγγυητική Επιστολή»). Την Εγγυητική αυτή Επιστολή θα πρέπει να αντεγγυηθεί η [Τοtal S.Α.] στην Τράπεζα σύμφωνα με την επιστολή εντολής που απευθύνεται προς την Τράπεζα. Συνεπώς, ο Εκμισθωτής αναλαμβάνει (i) να μην προβάλει κάποια απαίτηση κατά ή (ii) να μην αξιώσει από την [Τοtal S.Α.] οποιοδήποτε ποσό ή εκτέλεση σχετικά με υποχρεώσεις της [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] που αναφέρονται στην Εγγυητική Επιστολή. 4.Η μέγιστη συνολική ευθύνη της Τοtal S.Α. για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με το άρθρο 2 αυτής της Επιστολής Υποστήριξης δεν θα υπερβούν: 1)Κατά τη διάρκεια του Σταδίου Ερευνών (i) το ποσό των επτά εκατομμυρίων (7.000.000) ευρώ για την Πρώτη Φάση (ii) το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) ευρώ για την Δεύτερη Φάση, και (iii) το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) ευρώ για την Τρίτη Φάση. Με τη ρητή διευκρίνιση ότι κάθε αξίωση αναφορικά με κάθε Φάση πρέπει να εγείρεται αυστηρά μέσα στα χρονικά όρια της εκάστοτε Φάσης όπως προσδιορίζεται στη Σύμβαση 2)Κατά τη διάρκεια του Σταδίου Εκμετάλλευσης: το ποσό που θα συμφωνηθεί μεταξύ του Εκμισθωτή και της [Τοtal S.Α.] μέσα σε εξήντα (60) Ημέρες είτε α) από την έγκριση από τον Εκμισθωτή του Προγράμματος Ανάπτυξης και Παραγωγής ή, κατά περίπτωση, β) από την γνώμη του Αποκλειστικού Εμπειρογνώμονα σύμφωνα με το άρθρο 7.9, όποιο από τα δύο ανωτέρω συμβεί νωρίτερα. 5.Η [Τοtal S.Α.] θα προκαλέσει ώστε η [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] να αποκτήσει και να διατηρεί ασφαλιστική κάλυψη για τις Εργασίες Πετρελαίου, τόσο για το Στάδιο Έρευνας όσο και το Στάδιο Εκμετάλλευσης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9.2 (ζ) της Σύμβασης. 6.Η παρούσα Επιστολή Υποστήριξης θα τεθεί σε ισχύ από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι όποιο από τα ακόλουθα προκύψει πρώτο: (i) πληρωμή από την [Τοtal S.Α.] όλων των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας Επιστολής Υποστήριξης, (ii) η [Τοtal Ε&Ρ; Greece ΒV] πάψει να αποτελεί Μέρος στη Σύμβαση και έχοντας προηγουμένως εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη Σύμβαση (iii) λύση της Σύμβασης. 7.Η παρούσα επιστολή υποστήριξης διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Γαλλίας και οποιαδήποτε διαφορά, διαφωνία ή αξίωση προκύψει από ή σχετικά με την παρούσα επιστολή υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ζητήματος αφορά την ύπαρξη, ισχύ ή λήξη αυτής θα επιλύεται με διαιτησία σύμφωνα με τα άρθρα 23.3 έως 23.11 της Σύμβασης και/η διαμεσολάβηση σύμφωνα με το άρθρο 23.Δ της Σύμβασης. [Τοtal S.Α.] Β. Στην Αγγλική Γλώσσα:
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία