ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4533

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-04-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-04-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-04-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. σε δύο νέες εταιρίες"
1.  
  Προς εκπλήρωση των από 19 Ιανουαρίου 2018 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων, σχετικά με την πρόσβαση στο λιγνίτη στο πλαίσιο της υπόθεσης CΟΜΡ/38.700, μέσω της αποεπένδυσης σχετικών περιουσιακών στοιχείων και δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε., συνιστώνται, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου, δύο (2) νέες από απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού, ανώνυμες εταιρείες με μοναδικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε. και με κύριο σκοπό την εξόρυξη λιγνίτη και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη.
2.  
  Η αποεπένδυση πραγματοποιείται με απόσχιση και εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. του παρακάτω περιγραφόμενου λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε. μετά των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. επί ορισμένων με τον παρόντα νόμο κοιτασμάτων λιγνίτη, καθώς και λοιπών συναφών στοιχείων ενεργητικού, παθητικού και ανθρώπινου δυναμικού ως ξεχωριστών κλάδων σε καθεμία από τις δύο νέες εταιρείες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και ολοκληρώνεται με τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών σε προτιμητέους επενδυτές που θα αναδειχθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3. Ειδικότερα, στην πρώτη εταιρεία η ΔΕΗ Α.Ε. εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μελίτης Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, όπου έχουν χωροθετηθεί δημόσια λιγνιτικά κοιτάσματα και στη δεύτερη εταιρεία εισφέρει ως κλάδο τα περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις που αφορούν στη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητά της στην περιοχή της Μεγαλόπολης Αρκαδίας, όπως ειδικότερα ορίζονται στον παρόντα νόμο.
3.  
  Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην πρώτη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 1 του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 1), ονομαστικής ισχύος 330 ΜW,.
 2. η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της υπ’ αριθμ. 2 μονάδας του ΑΗΣ Μελίτης (Μελίτη 2), ονομαστικής ισχύος 450 ΜW,.
 3. τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μελίτη Φλώρινας και στην ευρύτερη αυτής περιοχή, δυνάμει της από 4 Ιουλίου 1994 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ9-Α/Φ54/13421 (Β΄ 633), δηλαδή επί των λιγνιτικών κοιτασμάτων Κλειδιού, Λόφων Μελίτης και Βεύης, καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εκτάσεων κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του Κλειδιού που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,.
 4. το γήπεδο του ΑΗΣ Μελίτης και το γήπεδο απόθεσης στερεών παραπροϊόντων του ΑΗΣ Μελίτης,
 5. το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Μελίτης,
 6. το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Μελίτης,
 7. το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Μελίτης,
 8. το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που αφορούν και σχετίζονται με τη δραστηριότητα εξόρυξης λιγνίτη και λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής του ΑΗΣ Μελίτης
4.  
  Στα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη δεύτερη νέα εταιρεία περιλαμβάνονται ιδίως:.
 1. ο ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης με τη λειτουργούσα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 3 αυτού (Μεγαλόπολη 3), ονομαστικής ισχύος 300 ΜW,.
 2. η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 4 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 4), ονομαστικής ισχύος 300 ΜW,.
 3. το γήπεδο του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
 4. το σύνολο των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
 5. το σύνολο των βοηθητικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων του ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
 6. το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τον ΑΗΣ Α΄ Μεγαλόπολης,
 7. το τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που εξυπηρετούν από κοινού τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολη 4 και Μεγαλόπολη 5 και αφορούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, τα οποία δύναται να διαχωριστούν και κρίνονται απαραίτητα για την αυτόνομη λειτουργία της νέας εταιρείας κατά την ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης απόσχισης.
 8. Για το τμήμα ή τα τμήματα των ως άνω κοινών κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που δεν δύναται να διαχωριστούν, θα συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρείας στο πλαίσιο των προβλεπόμενων της παραγράφου 8 του άρθρου 3.
 9. Σκοπό των συμβάσεων αυτών αποτελεί η εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας Μεγαλόπολη 4, η οποία εισφέρεται στη νέα εταιρεία και της μονάδας Μεγαλόπολη 5, η οποία παραμένει στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε.,.
 10. το τμήμα ή τα τμήματα του γηπέδου του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης που αντιστοιχούν στη μονάδα Μεγαλόπολη 4, καθώς και αυτά που αφορούν στο τμήμα ή τα τμήματα των κτιριακών, μηχανολογικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση ζ΄,
 11. το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής των μονάδων Μεγαλόπολη 3 και Μεγαλόπολη 4,
 12. το σύνολο των αποθεμάτων που αφορούν τη μονάδα 4 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης,
 13. τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν χορηγηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. επί των κοιτασμάτων λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, δυνάμει του άρθρου 22 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250) και της κατ’ εξουσιοδότησης αυτού από 1 Απριλίου 1960 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας με αριθμό 27485/861 (Β΄ 175), καθώς και το δικαίωμα χρήσης των εδαφών κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε. ή του Δημοσίου, που απαιτούνται για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης,.
 14. το δικαίωμα χρήσης του χώρου απόθεσης στερεών παραπροϊόντων που βρίσκεται στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης,
 15. το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης συμπεριλαμβανομένων των υποκείμενων εκτάσεων γης,
 16. το σύνολο του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των έργων πολιτικού μηχανικού και ειδικών κατασκευών που υποστηρίζουν τη λειτουργία των μηχανημάτων έργου και οχημάτων και εξοπλισμού γραφείου και πληροφορικής του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης,
 17. το σύνολο των αποθεμάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, και
 18. το σύνολο των διοικητικών αδειών και εγκρίσεων που σχετίζονται με την εξορυκτική δραστηριότητα του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
5.  
  Το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων και σχέσεων εργασίας του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε., που απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας, περιγράφεται στη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης και τη λογιστική κατάσταση απόσχισης και λογίζεται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικότερα, ο μεν πρώτος λογίζεται ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μελίτης και ο δεύτερος ως κλάδος λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Η αναφορά στις παραγράφους 3 και 4 στα στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού των κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. δεν είναι εξαντλητική, αποτυπώνοντας κατ’ ελάχιστον τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Στοιχεία ενεργητικού ή/και παθητικού που εκ παραδρομής δεν έχουν περιγραφεί στην αντίστοιχη συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης, αλλά είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία και επιχειρησιακή συνέχεια των ως άνω δύο κλάδων και περιλαμβάνονται από οργανωτικής και λειτουργικής άποψης στον αντίστοιχο κλάδο, λογίζονται ως εισφερθέντα στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της αντίστοιχης απόσχισης κλάδου και εισφοράς αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2.
Άρθρο 2 "Διαδικασία, ολοκλήρωση και συνέπειες της απόσχισης και εισφοράς των κλάδων"
1.  
  Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες του κάθε κλάδου, όπως αυτά καταγράφονται στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης, η ημερομηνία της οποίας προσδιορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. σε μεταγενέστερο αυτής χρόνο, εισφέρονται στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά τη σύσταση αυτής. Μέχρι την 31η Μαΐου 2018 συγκαλείται το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. για να εγκρίνει τους όρους των πράξεων απόσχισης και τις λογιστικές καταστάσεις απόσχισης, καθώς και λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες δημοσιεύσεις των πράξεων αυτών, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.
2.  
  Η απόσχιση πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως και 79 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 144) και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2166/1993 και επιπρόσθετα με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:.
 1. Η απόσχιση και εισφορά του κάθε κλάδου και η μεταφορά των σχετικών δραστηριοτήτων στην αντίστοιχη νέα εταιρεία πραγματοποιείται με ταυτόχρονη σύσταση της τελευταίας και ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
 2. Η μεταφορά των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, εννόμων σχέσεων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και τις μεταβιβαζόμενες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, καθώς και έναντι κάθε τρίτου, συντελείται αυτοδικαίως και εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή της νέας εταιρείας σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. ως προς τον αντίστοιχο κλάδο με μόνη την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της αντίστοιχης πράξης απόσχισης και του καταστατικού κάθε νέας εταιρείας.
 3. Ειδικότερα, για τα ακίνητα που μεταβιβάζονται προς τις νέες εταιρείες, ισχύουν τα εξής:
 4. για τη δημιουργία των μεταβιβαζομένων ακινήτων επιτρέπονται οι κατατμήσεις με ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. καθώς και η σύσταση καθέτων συνιδιοκτησιών κατά παρέκκλιση των ν. 651/1977 (Α΄ 207) και 2308/1995 (Α΄ 114).
 5. Οι ιδιοκτησίες που δημιουργούνται κατά τα ανωτέρω θεωρούνται άρτιες και οικοδομήσιμες, τα υπάρχοντα δε κατά τη δημοσίευση του παρόντος κτίρια, κατασκευές και εγκαταστάσεις, ως νομίμως υφιστάμενα.
 6. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, το υφιστάμενο εντός των αρχικών εκτάσεων εσωτερικό οδικό δίκτυο επέχει θέση κοινοχρήστων οδών, επί των οποίων τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα νοείται ότι έχουν πρόσωπο κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης, το ν. 4067/2012 (Α΄ 79) και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό (Δ΄ 59/1989), για τη συνέχιση της λειτουργίας και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων στα ακίνητα που μεταβιβάζονται στις νέες εταιρείες και στα εναπομείναντα ακίνητα ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.
 8. Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που απεικονίζονται στον ισολογισμό της ΔΕΗ Α.Ε., είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων», δύναται να μεταφέρονται στις νέες εταιρείες κατά περίπτωση, όπως αυτές αντιστοιχούν ανά νέα εταιρεία και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου.
 9. Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου.
 10. Για τις ανάγκες σύνταξης των συμβάσεων απόσχισης που προβλέπονται στον παρόντα νόμο χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι τα ακίνητα περιλαμβάνονται στις δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.), καθώς και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) προηγούμενα έτη.
 11. Μεταγραφές, καθώς και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, καταχωρίσεις της αντίστοιχης πράξης απόσχισης και των τυχόν συμπληρωματικών πράξεων αυτής, στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα, πραγματοποιούνται δε κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης νόμου και δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την ως άνω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου, συμπεριλαμβανομένων των εκδιδόμενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275), αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων, που συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης στα κτηματολογικά βιβλία της αντίστοιχης σύμβασης απόσχισης.
 12. Η μη μεταγραφή ή καταχώρηση των παραπάνω συμβάσεων απόσχισης μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηματολογική Εγγραφή (π.χ. Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια Δόμησης ή Άδεια Λειτουργίας).
 13. Η ΔΕΗ Α.Ε. και οι δύο νέες εταιρείες που θα συσταθούν απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε σχετική πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύνταξη και τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της πράξης απόσχισης και εισφοράς κάθε κλάδου συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε συμπληρωματικών πράξεων αυτής.
 14. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων απόσχισης και εισφοράς δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
 15. Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (στις οποίες περιλαμβάνονται και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου τίτλου), αυτοκινήτων και λοιπών κινητών και βιομηχανικού εξοπλισμού.
 16. Οι εκκρεμείς δίκες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες των εισφερόμενων κλάδων που περιέρχονται στις δυο νέες εταιρείες, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την κάθε νέα εταιρεία ανά κλάδο, χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους κάθε νέας εταιρείας.
 17. Η απόσχιση και εισφορά από τη ΔΕΗ Α.Ε. στις δύο νέες εταιρείες, καθώς και η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών στους προτιμητέους επενδυτές θα διασφαλίσουν ότι οι τελευταίοι θα είναι σε θέση να λειτουργούν σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο ρυθμιστικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
 18. Κάθε μορφής και φύσεως διοικητικές άδειες και εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄, που έχουν δοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορούν στους εισφερόμενους κλάδους, όπως περιγράφονται στις αντίστοιχες πράξεις απόσχισης, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη νέα εταιρεία κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου.
 19. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, οι αρμόδιες διοικητικές και ανεξάρτητες αρχές επανεκδίδουν, τροποποιούν ή παρατείνουν, όπου αυτό απαιτείται, κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, όλες τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις, με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ΄, οι οποίες αφορούν στα ως άνω εισφερόμενα στις δύο νέες εταιρείες περιουσιακά στοιχεία, επ’ ονόματι των δύο νέων εταιρειών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως από τις εταιρείες αυτές και με απαραίτητη τεκμηρίωση τα εταιρικά έγγραφα που αφορούν στη νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση αυτών από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης.
 20. Ειδικότερα, οι μονάδες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 1 διαχωρίζονται από την υπ’ αριθμ.
 21. Δ5/φ1/οικ.1085/24.1.2002 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Όροι και περιορισμοί ενιαίας άδειας παραγωγής που χορηγείται στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (Β΄ 92) και αποτελούν αντικείμενο νέων αδειών παραγωγής, οι οποίες εκδίδονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΔΕΗ Α.Ε. και χωρίς την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ως άνω απόφαση και στην υπ’ αριθμ.
 22. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής» (Β΄ 1498).
 23. Στο σχετικό αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. προσδιορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο κάθε άδειας, οι μονάδες και εγκαταστάσεις στις οποίες οι άδειες αυτές αφορούν, τυχόν ειδικοί όροι για την αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο για την έκδοση των αδειών αυτών.
 24. Αποθεματικά από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν σχηματιστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) ή τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ή κατ’ εφαρμογή άλλων νόμων και που σχετίζονται με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους κλάδους προς απόσχιση, μεταφέρονται μαζί με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία στις νέες εταιρείες ως στοιχεία του κλάδου εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απόσχισης.
 25. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης των κλάδων και εισφοράς στις δύο νέες εταιρείες, αυτές υποκαθίστανται αυτοδικαίως σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στους εργαζομένους στους εισφερόμενους κλάδους με συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας, με εξαίρεση την περίπτωση των εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων περιελήφθησαν μεν στη σχετική πράξη απόσχισης και στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης του κάθε κλάδου και οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν ή κατήγγειλαν τη σχέση εργασίας τους με τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά το διάστημα μεταξύ της έγκρισης του Σχεδίου Όρων Απόσχισης και της ολοκλήρωσης της απόσχισης κάθε κλάδου.
 26. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η ΔΕΗ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων τροφοδοσίας πόλεων και οικισμών με θερμική ενέργεια για λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τα οποία υποκαθίσταται η κάθε νέα εταιρεία ως καθολική διάδοχος.
 27. Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός που διενεργήθηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. και αφορά στον κάθε εισφερόμενο κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς αντίστοιχα σε κάθε νέα εταιρεία προς όφελος ή βάρος αυτής.
 28. Στα στοιχεία του κάθε κλάδου προς απόσχιση μεταφέρονται και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί από διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης του καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό μείον παθητικό) των κλάδων, εφόσον έχουν περιληφθεί στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.
 29. Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και αφορούν τους εισφερόμενους κλάδους, δεν θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό των νέων εταιρειών, με αποτέλεσμα να μην προκύπτει υποχρέωση μεταφοράς των ποσών αυτών με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία των νέων εταιρειών.
 30. Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα που θα προκύψει κατά την εν λόγω μεταβατική περίοδο θα περιληφθεί στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ΔΕΗ Α.Ε. Οι νέες εταιρείες θα μεταφέρουν στα βιβλία τους με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού των εισφερόμενων κλάδων, όπως προκύπτουν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης.
 31. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης θα απεικονίζονται στη λογιστική κατάσταση απόσχισης που θα συνταχθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. Μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης, η ΔΕΗ Α.Ε. δεν υποχρεούται για σκοπούς φορολογικούς σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των δύο κλάδων.
 32. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις Φ.Π.Α. των κλάδων προς απόσχιση που απεικονίζονται στις δηλώσεις Φ.Π.Α. της ως άνω μεταβατικής περιόδου, παραμένουν στη ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς να πραγματοποιείται μεταφορά σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στις νέες εταιρείες κατά την ολοκλήρωση της απόσχισης.
 33. Σύμφωνα με τα άρθρα 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), η ΔΕΗ Α.Ε. έχει υποχρέωση υποβολής του αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και οι νέες εταιρείες από την ολοκλήρωση της απόσχισης και εφεξής.
3.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο κάθε νέας εταιρείας προσδιορίζεται βάσει της διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόμενου κλάδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993. Ειδικότερα, η πράξη απόσχισης του κάθε κλάδου μπορεί να ορίζει ότι, μέρος της λογιστικής αξίας του καθαρού ενεργητικού του κάθε εισφερόμενου κλάδου δύναται να απεικονισθεί και σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της κάθε νέας εταιρείας, εφόσον υπάρχουν διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης που δικαιολογούν το σχετικό χειρισμό. Ως αντάλλαγμα για τον κάθε εισφερόμενο κλάδο εκδίδονται από την κάθε νέα εταιρεία μετοχές ίσης αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη ΔΕΗ Α.Ε. για τους σκοπούς της διαγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 3.
4.  
  Η σύσταση των νέων εταιρειών απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από το άρθρο 17 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204), κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου ΣΤ΄ 22 της παρ. στ΄ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85). Για σκοπούς εφαρμογής της ανωτέρω απαλλαγής, ως κεφάλαιο σύστασης ορίζεται το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο πλέον της θετικής διαφοράς, η οποία τυχόν θα προκύψει μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχισης και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2. Στο πλαίσιο των απαλλαγών που προβλέπει ο ν. 2166/1993, η πιο πάνω σύσταση απαλλάσσεται και από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και εν γένει από οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη επιβάρυνση.
Άρθρο 3 "Πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας για την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης"
1.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών, των οποίων θα καταστεί δικαιούχος, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιμητέοι επενδυτές στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός διενεργείται με επιμέλεια και δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το παρόν άρθρο και τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με χρήση λιγνίτη.
2.  
  Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί μέσω ανοικτής, διεθνούς, δημόσιας πρόσκλησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. έως την 31η Μαΐου 2018 και, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 7, θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και των λοιπών συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του επόμενου εδαφίου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 106 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία καθίστανται δεσμευτικές οι αναφερόμενες στο άρθρο 1 δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3.  
  Με τη δημόσια πρόσκληση της παραγράφου 2 καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, η εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, η χρηματοοικονομική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια των συμμετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη ΔΕΗ Α.Ε. από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθμιστικού πλαισίου τομέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού), οι προθεσμίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρίας και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον ή στους προτιμητέους επενδυτές. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν προσφορές, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των δύο νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.
4.  
  Προς διασφάλιση της δίκαιης αποτίμησης της εμπορικής αξίας των εισφερομένων κλάδων, η ΔΕΗ Α.Ε. θα ορίσει, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευμένο και κατάλληλα πιστοποιημένο διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή (independent νaluatοr), ο οποίος θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας εκάστου των εισφερομένων κλάδων (fair νalue range). Η εκτίμηση αυτή θα παραμείνει εμπιστευτική μέχρι το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, οπότε και θα παραδοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και στον εντολοδόχο παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 6. Σε περίπτωση που οι οικονομικές προσφορές υπολείπονται της εκτίμησης αυτής, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να ζητήσει την υποβολή βελτιωμένων τελικών οικονομικών προσφορών προς διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων αυτής και των μετόχων της.
5.  
  Στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος του διαγωνισμού και εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή των τελικών οικονομικών προσφορών, ο οποίος θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε. και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήψη οριστικής απόφασης για την ανακήρυξή του ή των προτιμητέων επενδυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να λάβει γνωμοδότηση από άλλον διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα, περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερομένου τιμήματος (fairness οpiniοn). Ο ανεξάρτητος εκτιμητής του προηγούμενου εδαφίου θα λάβει υπόψη την ανεξάρτητη εκτίμηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τις προσφορές που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό και άλλα στοιχεία που αυτός θεωρεί συναφή προς το σκοπό αυτόν, προκειμένου η ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί στη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών για κάθε νέα εταιρία με τον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή με παράλληλη διασφάλιση των νόμιμων οικονομικών συμφερόντων αυτής και των μετόχων της.
6.  
  Εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, το Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. θα ορίσουν, κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έναν επαρκώς εξειδικευμένο σύμβουλο, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα ή άλλον διεθνή οικονομικό σύμβουλο, που θα ενεργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης (mοnitοring trustee) εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την παρούσα αποεπένδυση, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα που ορίζονται ακολούθως, καθώς και όποια ειδικότερα δύνανται να καθορίζονται στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2. Ο εντολοδόχος οφείλει να είναι ανεξάρτητος από το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΔΕΗ Α.Ε. και να μην τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά στην εντολή του. Ο εντολοδόχος θα αμείβεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά τρόπο που δεν εμποδίζει την ανεξάρτητη και αποτελεσματική εκπλήρωση της εντολής του. Ο εντολοδόχος θα παρακολουθεί αφενός την τρέχουσα διαχείριση των εισφερομένων κλάδων προς διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας αυτών και αφετέρου τη διενέργεια και εξέλιξη του διαγωνισμού μέχρι την ολοκλήρωση της σκοπούμενης αποεπένδυσης. Στο πλαίσιο αυτό ο εντολοδόχος θα μπορεί ιδίως να προτείνει προς το Ελληνικό Δημόσιο και τη ΔΕΗ Α.Ε. όσα μέτρα θεωρεί απαραίτητα προς επίτευξη του σκοπού της εντολής του, να αξιολογεί τη συμμετοχή πιθανών επενδυτών, να παρακολουθεί τη διαδικασία απόσχισης των εισφερομένων κλάδων, να παρακολουθεί την πληρότητα και ορθότητα των πληροφοριών, στοιχείων και εγγράφων που τίθενται υπόψη των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό για την διενέργεια του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των προς αποεπένδυση περιουσιακών στοιχείων, να αξιολογεί την πλήρωση των κριτηρίων από τους προτιμητέους επενδυτές και τη συμμόρφωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού με τις σχετικές δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την εκπλήρωση των καθηκόντων του εντολοδόχου, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να παρέχει σε αυτόν πρόσβαση σε όσες πληροφορίες εύλογα μπορεί να απαιτήσει, σχετιζόμενες με τους εισφερόμενους κλάδους, όπως πρόσβαση σε έγγραφα και αρχεία, πρόσβαση στα διευθυντικά στελέχη, λοιπό προσωπικό και στις εγκαταστάσεις των εισφερομένων κλάδων, σε κάθε πληροφορία σχετιζόμενη με το διαγωνισμό, όπως σε έγγραφα και στοιχεία που τίθενται υπόψη των συμμετεχόντων, καθώς και σε έγγραφα και αρχεία που υποβάλλονται από αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών προσφορών τους.
7.  
  Η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών (share purchase agreement) της κάθε νέας εταιρείας θα περιλαμβάνει τις όποιες αναγκαίες προαπαιτούμενες πράξεις για έκαστο συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς την πλήρωση των οποίων δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής (cοnditiοns precedent). Στο πλαίσιο της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών, τα μέρη, οφείλουν να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χορήγηση των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, ιδίως από ανεξάρτητες αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και την εκπλήρωση κάθε απαραίτητης για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής προϋπόθεση εντός τριών (3) μηνών από τη σύναψη της σχετικής σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών.
8.  
  Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, και σε κάθε περίπτωση σε στάδιο μετά τη δημόσια πρόσκληση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, θα τεθούν υπόψη των συμμετεχόντων για σχολιασμό σχέδια μίας ή περισσοτέρων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (serνice leνel agreements) ή/και συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων που είναι απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη τεχνική, εμπορική και διοικητική λειτουργία τόσο των νέων εταιρειών όσο και της ΔΕΗ Α.Ε. Η τιμολόγηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται βάσει κόστους, ενώ οι συμβάσεις θα περιλαμβάνουν διαφανείς και συνήθεις λοιπούς εμπορικούς, τεχνικούς, οικονομικούς και νομικούς όρους και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους συμβάσεις. Η σύναψη των συμβάσεων, όπως θα έχουν τελικά διαμορφωθεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού, μεταξύ είτε της ΔΕΗ Α.Ε. είτε θυγατρικής της εταιρείας ειδικού σκοπού και οποιασδήποτε εταιρείας εκ των δύο (2) νέων εταιρειών, θα αποτελεί μία από τις προαπαιτούμενες πράξεις (cοnditiοn precedent) για την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7. Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη σύσταση των νέων εταιρειών μέχρι τη θέση σε ισχύ των προαναφερομένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να συνάψει με τις νέες εταιρείες και για όσο αυτές θα παραμένουν θυγατρικές της, οποιεσδήποτε σχετικές συμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη τεχνική, εμπορική και διοικητική λειτουργία των νέων εταιρειών, η ισχύς των οποίων θα λήγει αυτομάτως με τη θέση σε ισχύ των προαναφερομένων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή/και συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.
9.  
  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση της αντίστοιχης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7, το Ελληνικό Δημόσιο και η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλουν να διατηρήσουν την οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα των εισφερομένων κλάδων και των νέων εταιρειών σύμφωνα με την καλώς νοούμενη επιχειρηματική πρακτική που εύλογα θα επεδείκνυε κάθε συνετός επιχειρηματίας του αντίστοιχου κλάδου, όπως θα εξειδικεύεται στην ανωτέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού και αναλόγως του σταδίου εξέλιξης και ολοκλήρωσης αυτού και με την επιφύλαξη δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας των συμμετεχόντων και των συμβούλων τους, η ΔΕΗ Α.Ε. θα παρέχει κάθε πληροφορία που αφορά στους εισφερόμενους κλάδους και το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να μπορούν να διενεργήσουν έναν εύλογο νομικό έλεγχο αυτών.
10.  
  Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της παραγράφου 2 και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου επέκτασης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) 400 kV προς την Πελοπόννησο και ιδίως προς τη Μεγαλόπολη σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., η αποδιδόμενη ισχύς της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής υπ’ αριθμ. 5 του ΑΗΣ Β΄ Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη 5) της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δύναται να υπερβεί τα 500 ΜW ανεξαρτήτως της εγκατεστημένης ισχύος αυτού, εφόσον κατά την τεκμηριωμένη κρίση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εγείρονται ζητήματα ευστάθειας, περιλαμβανομένων ζητημάτων συμφόρησης και ασφάλειας του ΕΣΜΗΕ στην Πελοπόννησο.
11.  
  Η διενέργεια του ανωτέρω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού τελεί υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη διενέργειά του.
Άρθρο 4 "Εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στους δύο κλάδους"
1.  
  Όλα τα εργασιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. όπως οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που απασχολείται με σύμβαση ή σχέση εργασίας στους κλάδους που αποσχίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μεταβιβάζονται, όπως έχουν διαμορφωθεί και υφίστανται κατά την ημερομηνία απόσχισης, στην αντίστοιχη νέα ανώνυμη εταιρεία, στην οποία εισφέρεται ο κάθε κλάδος. Το προσωπικό αυτό και μετά την ημερομηνία μεταβίβασης της εργασιακής του σχέσης εξακολουθεί να ασφαλίζεται με τους ίδιους όρους και στους ίδιους κλάδους του ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και ΕΟΠΥΥ στους οποίους ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς την απόσχιση των κλάδων και τη μεταφορά των εργαζομένων οι όροι του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
2.  
  Μετά τη μεταβίβαση των μετοχών, κατά τις διατάξεις του παρόντος, κάθε νέας εταιρείας, το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προβούν για λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις ανθρώπινου δυναμικού που προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας των αποσχίσεων για χρονική περίοδο έξι (6) ετών από την ολοκλήρωση αυτών.
3.  
  Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να απέχει από κάθε ενέργεια προσέλκυσης με σκοπό την εκ νέου πρόσληψη με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα του κατά τα ανωτέρω μεταφερόμενου προσωπικού στις δύο (2) νέες εταιρείες τα πρώτα δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 προκειμένου να μην διακυβευθεί η οικονομική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα αυτών κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους.
4.  
  Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται σε υπηρεσιακές μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας, καθώς και το προσωπικό των υπηρεσιακών μονάδων αυτής στη Μεγαλόπολη και στη Μελίτη Φλώρινας, το οποίο δεν εισφέρεται κατά την ημερομηνία απόσχισης στις νέες εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 1, δύναται: α) να μετατεθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών άλλων Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ή β) να μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου και αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας, στις οποίες αποφάσεις θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μετακίνησης, καθώς και ο αριθμός του μετακινούμενου προσωπικού ή γ) να ενταχθεί σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, οι όροι και οι προϋποθέσεις του οποίου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. Αντίστοιχα, είναι δυνατή για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών η μετακίνηση προσωπικού από τις ήδη υφιστάμενες θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη ΔΕΗ Α.Ε., μετά από αίτηση του εργαζομένου και αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και της αντίστοιχης θυγατρικής εταιρείας.
Άρθρο 5 "Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών"
1.  
  Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που οι νέες εταιρίες συνιστούν 100% θυγατρικές επιχειρήσεις της ΔΕΗ Α.Ε., η τελευταία ευθύνεται εις ολόκληρο με κάθε νέα εταιρεία για το σύνολο των υποχρεώσεων του αντίστοιχου εισφερόμενου κλάδου που γεννήθηκαν μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης αυτού. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων μέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη.
2.  
  Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 αποεπένδυσης της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 μόνο μέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στην κάθε νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων μέχρι ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρείας και αυτή αποβεί άκαρπη. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναλάβει μαζί με τον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή και κατόπιν συγκεκριμένης σχετικής συμφωνίας δια μέσου της κάθε νέας εταιρείας ένα αναλογικό τμήμα του κόστους αποξήλωσης των μονάδων παραγωγής και αποκατάστασης λιγνιτικών πεδίων εξόρυξης (decοmmissiοning) κατ’ αναλογία των ετών λειτουργίας του κάθε κλάδου υπό την κυριότητα και ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε.
3.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην απόσχιση του παρόντος νόμου
4.  
  Οι ενέργειες και αποφάσεις των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των νέων εταιρειών, οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και προς το σκοπό της υλοποίησης της σχετικής αποεπένδυσης, συνιστούν εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης αυτών.
5.  
  Οποιαδήποτε ενέργεια ή δικαιοπραξία επιχειρείται κατ’ εφαρμογή του παρόντος νόμου από την ΔΕΗ Α.Ε. ή από τις νέες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ή συνέπειας άμεσα συνδεδεμένης με την επιχειρούμενη ενέργεια ή δικαιοπραξία, δεν δύναται να συνιστά από μόνη της γεγονός καταγγελίας ή αφερεγγυότητας ή αιτία παροχής ή ρευστοποίησης εξασφάλισης, ούτε παρέχει σε αντισυμβαλλόμενο το δικαίωμα για άσκηση δικαιώματος καταγγελίας, αλυσιδωτής καταγγελίας (crοss-default), υπαναχώρησης, επίσχεσης, τροποποίησης, συμψηφισμού ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, σε σχέση με οποιαδήποτε σύμβαση έχει συναφθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με τρίτους, υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να τηρούνται οι ουσιαστικές υποχρεώσεις δυνάμει της σύμβασης, μεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις πληρωμής και παράδοσης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για συμβάσεις που έχει συνάψει θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. με τρίτους.
Άρθρο 6 "Εισφορά δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στις νέες εταιρείες"
1.  
  Κατ’ εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν αφενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 1 και αφετέρου στον απρόσκοπτο εφοδιασμό με λιγνίτη των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής των εισφερόμενων κλάδων στο μέλλον για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας, καθώς και της ορθολογικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, εισφέρονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στις νέες εταιρείες του άρθρου 1, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης, τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και στην περίπτωση ια΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1, δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στη Μελίτη Φλώρινας, που έχουν παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. δυνάμει του άρθρου 22 του ν.δ. 4029/1959 (Α΄ 250) και της κατ’ εξουσιοδότησης αυτού από 1 Απριλίου 1960 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας με αριθμό 27485/861 (Β΄ 175), καθώς και της από 4 Ιουλίου 1994 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας με αριθμό Δ9-Α/Φ54/13421 (Β΄ 633), προκειμένου αυτά να περιέλθουν στον αντίστοιχο προτιμητέο επενδυτή που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, παρέχοντας τα απαιτούμενα εχέγγυα για την επίτευξη μελλοντικά των ανωτέρω σκοπών.
2.  
  Για λόγους δημοσίου συμφέροντος που αφορούν αφενός στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 1 και αφετέρου στην επίσπευση της διενέργειας έρευνας και εκμετάλλευσης, το Δημόσιο θα διεξάγει κατάλληλη διαδικασία, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία με σκοπό τη σύναψη με τον προτιμητέο επενδυτή, που θα ανακηρυχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 3 για τον κλάδο λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτης, σύμβασης μίσθωσης δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου λιγνιτοφόρου χώρου στην περιοχή της Βεύης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, που δεν έχει παραχωρηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. και ο οποίος είναι στη διάθεση του Δημοσίου. Οι όροι της σύμβασης μίσθωσης δεν δύναται να είναι δυσμενέστεροι αυτών της τελευταίας υπογραφείσας σύμβασης.
3.  
  Η διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη της παραγράφου 1, καθώς και των αντίστοιχων παραχωρηθέντων δικαιωμάτων της ΔΕΗ Α.Ε. παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περίοδο χρόνου τουλάχιστον ίση με την υπολειπόμενη διάρκεια ισχύος της τελευταίας εκδοθείσας άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν λιγνίτη, που εξορύσσεται στις αντίστοιχες περιοχές κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ανωτέρω παραχώρηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη του Ελληνικού Δημοσίου επί των παραπάνω δημόσιων λιγνιτοφόρων περιοχών της Μεγαλόπολης Αρκαδίας και της Μελίτης Φλώρινας
Άρθρο 7 "Ειδικό τέλος δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη"
1.  
  Επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2019 υπέρ των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου και σε βάρος των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη που κατέχουν ή τους έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη επί λιγνιτοφόρων περιοχών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ειδικό τέλος ύψους 1,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/ΜWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Το ανωτέρω τέλος δεν συνυπολογίζεται στο μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ανακτάται από τις λιγνιτικές μονάδες μέσω σχετικής χρέωσης που προστίθεται στις χρεώσεις προσαυξήσεων της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος, τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης του τέλους της παραγράφου 1 στις ανωτέρω Περιφέρειες, η διαδικασία αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, όπως ιδίως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των οικείων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη για οποιονδήποτε λόγο και συνέχισης της εκμετάλλευσης ή της κατοχής των σχετικών λιγνιτοφόρων περιοχών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ή μη συμμόρφωσης με τις λοιπές υποχρεώσεις που προβλέπονται σε αυτήν. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να προβλεφθεί, κατά περίπτωση, έκπτωση από την παραχώρηση ή ανάκληση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης ή της άδειας μεταλλευτικών ερευνών, σύμφωνα με τις σχετικές περί έκπτωσης από παραχώρηση ή ανάκλησης άδειας μεταλλευτικών ερευνών διατάξεις του ν.δ. 210/1973 (Α΄ 277).
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 (Α΄ 276) καταργείται την 31η Δεκεμβρίου 2018.
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4491/1966 (Α΄ 1), καθώς και κάθε άλλη σχετική, γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή ρήτρα ή όρος Κανονισμού Εργασίας ή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, καταργείται.
Άρθρο 9 "Ηλεκτρονική αξιολόγηση"
1.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
 2. Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.
2.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
 1. Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταμένων τους.
 2. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης.
 3. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή.
 4. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού.
 2. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση.
 3. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.
 4. Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησής του.
 5. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης και του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.
5.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής: Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου. .
6.  
  Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4369/ 2016 αντικαθίστανται ως εξής: 1 Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης με σήμανση, στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού. 3 Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης Οι απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.
Άρθρο 10 "Τροποποίηση του άρθρου 395 του ν. 4512/2018"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 (Α΄5) αντικαθίσταται ως εξής: 4 1 Για τις ανάγκες της αρχικής στελέχωσης της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα συνιστώνται στον Ε.Φ.Κ.Α..α) πενήντα (50) θέσεις μόνιμου προσωπικού και ειδικότερα, είκοσι δύο (22) θέσεις κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Δημοσιονομικών, επτά (7) θέσεις κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Δημοσιονομικών και είκοσι μία (21) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Δημοσιονομικών και 2 δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ, Κλάδου Δημοσιονομικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. .
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 η φράση «που υπηρετούν» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν υπηρετήσει».
3.  
  Στην περίπτωση α΄της παρ. 5 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας αποσπώνται σε θέσεις ευθύνης ίδιου ή ανωτέρου επιπέδου των οργανικών μονάδων αυτής, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών, προϊστάμενοι που έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων Η ανωτέρω απόσπαση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύουν.
4.  
  Στην παρ. 9 του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Οι προϊστάμενοι οργανικών μονάδων καταλαμβάνουν θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουργείο Οικονομικών με αυτήν που κατείχαν πριν από την κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα.
5.  
  Οι επιτελικές αρμοδιότητες που προβλέπονταν στη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ασκούνται από τη Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).
Άρθρο 11
1.  
  Ρυθμίσεις για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης Στο άρθρο 6 του ν. 3103/2003 (Α΄23) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων, όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003 (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 124/2003 (Α΄ 108), προσλαμβάνονται, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους, την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παράγραφο 2γ του ως άνω διατάγματος, υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης και για το έτος 2019 Η διάρκεια της απασχόλησής τους δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι (6) μήνες ετησίως Οι ανάγκες για πρόσληψη εποχικού προσωπικού πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή Απριλίου Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα εκ νέου πρόσληψης δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν των δεκαεπτά (17) συμβατικών περιόδων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ. 124/2003.
Άρθρο 12 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011 (Α΄179)"
1.  
  Το έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4427/2016 (Α΄188), αντικαθίσταται ως εξής: Η χρέωση της περίπτωσης αυτής επιβάλλεται στους εκπροσώπους φορτίου ως εξής για το έτος 2016 ανέρχεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της χρέωσης που προκύπτει με την εφαρμογή της μεθοδολογίας, για το έτος 2017 και το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 στο εκατό τοις εκατό (100%) και από την 1η Απριλίου 2018 στο εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) Ειδικότερα, για το 2018 η Ρ.Α.Ε., με τις αποφάσεις του πέμπτου και έκτου εδαφίου της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, μειώνει αποκλειστικά, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου κατά το προβλεπόμενο πλεόνασμα του οικονομικού αποτελέσματος του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, μετά το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ασφαλείας έκτακτων δαπανών ποσού εβδομήντα εκατομμυρίων (70.000.000) ευρώ.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: (γγ) Τα έσοδα από χρέωση που μπορεί να επιβάλεται κατ’ έτος, αρχής γενομένης από το έτος 2018 και εφεξής, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Ε., στους εκπροσώπους φορτίου για την ενέργεια που απορροφούν για τους καταναλωτές που εκπροσωπούν εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της παρούσας.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ5/Φ1/ΟΙΚ.1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ5_Φ1_ΟΙΚ_1085 2002
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1966/4491 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4491 1966
ΝΟΜΟΣ 1977/651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/651 1977
ΝΟΜΟΣ 1986/1676 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1676 1986
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. 1998/2664 1998
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 2007/3528 2007
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις. 2011/4001 2011
Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 2012/4067 2012
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις. 2013/4172 2013
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. 2014/4254 2014
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
ΝΟΜΟΣ 2016/4427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/4427 2016
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 2018/4512 2018
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4029 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4029 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ ΕΚ του Συμβουλίου. 2002/178 2002
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2003/124 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία