ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4539

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-05-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση φορέα"
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανάπλαση Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία θα αποδίδεται ως «ΑΤΗΕΝSΑΝΑΡLΑSSΙS S.Α.».
2.  
  Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων, τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), καθώς και, συμπληρωματικώς, τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 (Α΄ 37) περί ανωνύμων εταιρειών, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.
3.  
  Έδρα αυτής ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων
4.  
  Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) έτη και αρχίζει από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η διάρκεια δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
5.  
  Η εποπτεία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, ασκείται από κοινού από τον αρμόδιο για το συντονισμό της Επιτροπής των Μεγάλων Έργων Υποδομής Υπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
6.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές των εκατό (100) ευρώ η κάθε μία, αποκλειστικής και πλήρους κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.
7.  
  Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση του καταστατικού της στο Γ.Ε.ΜΗ. Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών, καταρτίζεται και κυρώνεται το αρχικό καταστατικό της εταιρείας, με το οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα, που προβλέπονται στην κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσιότητας. Το Καταστατικό της Εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί Α.Ε. (κ.ν. 2190/1920).
Άρθρο 2 "Σκοποί"
1.  
  Σκοπός της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση αναπλάσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων, ιδίως στο κέντρο της πόλης των Αθηνών, με έμφαση στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου και των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική ανάπτυξη των περιοχών.
2.  
  Στο πλαίσιο του σκοπού της η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, να αξιοποιεί εγκαταλελειμμένα, κενά ή ανενεργά κτήρια, καθώς και ακάλυπτους χώρους μεταξύ πολυκατοικιών, με τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, νομείς, κατόχους ή τους αρμόδιους διαχειριστές τους. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται επίσης να αποκαθιστά διατηρητέα κτήρια και νεώτερα μνημεία, να αναλαμβάνει δράσεις ενίσχυσης της νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της αλληλέγγυας οικονομίας, ανάδειξης του τουριστικού χαρακτήρα των περιοχών, δράσης βελτίωσης της προσβασιμότητας του αστικού περιβάλλοντος σε άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, δράσεις πολιτιστικής αναβάθμισης, δράσεις αθλητισμού και δράσεις υπέρ των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
3.  
  Το πρόγραμμα δράσεων και παρεμβάσεων για τις αναπλάσεις εξειδικεύεται και τροποποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου
4.  
  Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η «ΑΝΑΠΛΑ-ΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» δύναται, ενδεικτικώς, να προβεί:.
 1. Στην καταγραφή του κτηριακού και πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και κάθε είδους κοινόχρηστων ή μη υποδομών και χώρων
 2. Στην εκτέλεση έργων ή ανάθεση σε τρίτους έργων ανάπλασης
 3. Στη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και εν γένει διαγωνιστικών διαδικασιών για τις προς ανάθεση μελέτες
 4. Στην εκπόνηση, ανάθεση, εποπτεία, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών, ενδεικτικώς, για την ανάπλαση και αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων και νεότερων μνημείων, αστικών αναπλάσεων και αρχιτεκτονικής, μελετών επί θεμάτων στεγαστικής αποκατάστασης και επανακατοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της προσβασιμότητας με άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, μελετών επί θεμάτων διαβίωσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
 5. Στη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και σε επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ
 6. Στην ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των συναφών με τους σκοπούς της επιχειρησιακών ή άλλων προγραμμάτων
 7. Στην ανάληψη δράσεων ή εκτέλεση έργων, κατόπιν σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με δημόσιους φορείς, Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ. ιδίως κατά την εκτέλεση επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 8. Στην οργάνωση ή/και συμμετοχή σε προγράμματα, εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις δημοσιότητας συναφών με τα θεματικά πεδία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
 9. Στην αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, δωρεών, χορηγιών και πάσης φύσεως ενισχύσεων για την επίτευξη των σκοπών της
 10. Σε κάθε μορφής συνεργεία με τις αρμόδιες διευθύνσεις των Υπουργείων, τον Δήμο Αθηναίων, την Περιφέρεια Αττικής και κάθε αρμόδιο ή ενδιαφερόμενο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό, για την εκπόνηση και υλοποίηση επιμέρους έργων της ανάπλασης
 11. Στη συνεργασία με φορείς και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ζητήματα ενδιαφέροντος της εταιρείας
 12. Σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια και δράση που εμπίπτει στους σκοπούς της, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς στον παρόντα νόμο
 13. Σε συμπράξεις με τη Βουλή των Ελλήνων και με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία προκειμένου να προωθηθούν δράσεις πολιτισμού και δημοκρατίας, όπως η ίδρυση Μουσείου Δημοκρατίας.
 14. Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄147).
Άρθρο 3 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι επταμελές, δεν συμμετέχει σε αυτό εκπρόσωπος των εργαζομένων και αποτελείται από:.
 1. ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας επί των θεματικών πεδίων της εταιρείας ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
 2. έναν εκ-πρόσωπο του Δήμου Αθηναίων, στ) έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής και ζ) τον Διοικητή του Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ - ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».
 3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
2.  
  Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και οι αποδοχές αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και των εποπτευόντων Υπουργών
3.  
  Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), για μία τριετία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ισόχρονο διάστημα. Με όμοια απόφαση μπορούν να παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
Άρθρο 4 "Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Η λειτουργία της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» υποβοηθείται από το Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο (Γ.Τ.Σ.), το οποίο συγκροτείται από οκτώ (8) μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών και των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης των φορέων που εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
2.  
  Τα μέλη του Γ.Τ.Σ. πρέπει να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και αποδεδειγμένης εμπειρίας σε θέματα ενδιαφέροντος της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.».
3.  
  Το Γ.Τ.Σ. γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για θέματα σκοπού και αρμοδιοτήτων της. Το προς γνωμοδότηση ζήτημα τίθεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και απευθύνεται, με την ταυτόχρονη θέση προθεσμίας για τη διατύπωση γνώμης, προς όλα τα μέλη του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου, τα οποία δύνανται να αποφανθούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Οι γνωμοδοτήσεις του Γ.Τ.Σ., ατομικές ή συλλογικές, δεν δεσμεύουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις αποφάσεις του.
Άρθρο 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, διαιρεμένο σε πεντακόσιες (500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο και καταβάλλεται με μετρητά το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.  
  Τα δικαιώματα του μετόχου Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών
3.  
  Οι μετοχές της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι ονομαστικές, αδιαίρετες και αμεταβίβαστες.
Άρθρο 6 "Πόροι Πόροι της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» είναι οι εξής:"
1.  
  Οι πρόσοδοι από την εν γένει διαχείριση και αξιο-ποίηση περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία σύμ-φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2
2.  
  Επιχορηγήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-δύσεων, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτού-νται από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους
3.  
  Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και πάσης φύσεως ενισχύσεις νομικών ή φυσικών προσώ-πων, ημεδαπών ή αλλοδαπών για την επίτευξη του σκο-πού της
4.  
  Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία
5.  
  Με κοινή απόφαση των εποπτευόντων Υπουργών, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περί-πτωση θεματικού Υπουργού, μπορούν να μεταφέρονται ως πόροι της εταιρείας έσοδα από τέλη ή δικαιώματα, που τυχόν εισπράττονται από τρίτους και αφορούν συ-ναφείς με την εταιρεία σκοπούς. Επίσης, με κοινή από-φαση των εποπτευόντων Υπουργών και του Υπουργού Οικονομικών, μπορούν να καθορίζονται ειδικότεροι κα-νόνες για τη διαχείριση και αξιοποίηση εσόδων από τη δραστηριότητα της εταιρείας.
Άρθρο 7 "Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας"
1.  
  Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» καταρτίζει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, εφόσον απαιτείται και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α΄314).
Άρθρο 8 "Προσωπικό"
1.  
  Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σύμβαση μίσθωσης έργου και έμμισθης εντολής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενδεικτικά στο ν. 2190/1994 (Α΄28) περί προσλήψεων, άρθρο 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206).
2.  
  Η κάλυψη των αναγκών της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.» σε προσωπικό δύναται να γίνει και κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Άρθρο 9
1.  
  Τροποποίηση της περίπτωσης ιθ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) Η περίπτωση ιθ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) αντικαθίσταται ως εξής: ιθ Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ή Ειδικών Προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, που σχεδιάζονται, καταρτίζονται ή υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ ή και τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 10 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2018-05-18 Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/2018/89
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). 2005/3429 2005
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία