ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4542

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-06-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-06-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα, που υπογράφηκε στη Γενεύη, στις 17 Ιανουαρίου 2018, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής αναφερόμενη ως «Τροποποιητική Συμφωνία»)Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη {εφεξής αναφερόμενες ως «τα Μέρη»). Επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία συμφωνία τους ότι η ΠΟΥ δεν θα ιδρύσει στην Αθήνα το Γραφείο που προβλεπόταν στη Συμφωνία Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση του Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα (εφεξής αναφερόμενη ως «Συμφωνία Υποδοχής»), η οποία υπεγράφη στις 7 Οκτωβρίου 2008, κυρώθηκε με το ν. 3933/2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 17 Μαρτίου 2011 (τεύχος Α΄, αριθμός 51). Επιθυμώντας, ωστόσο, να ιδρύσουν Γραφείο ΠΟΥ στην Ελληνική Δημοκρατία και να τροποποιήσουν τη Συμφωνία Υποδοχής ούτως ώστε να θεσπίσει διατάξεις σχετικές με την ίδρυση και λειτουργία του εν λόγω Γραφείου ΠΟΥ στην Ελλάδα, συμφωνούν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Ο τίτλος και το Προοίμιο της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιούνται ως εξής: Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την ίδρυση στην Αθήνα Γραφείου ΠΟΥ στην Ελλάδα. ΠροοίμιοΗ Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη. Επιθυμώντας να υλοποιήσουν τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της ΠΟΥ σχετικά με τη συνεργασία και να εξασφαλίσουν αμοιβαία συμφωνία για το σκοπό και το αντικείμενό της, καθώς και για τις υποχρεώσεις που θα αναληφθούν και τις υπηρεσίες που θα παρέχονται από την Κυβέρνηση και την ΠΟΥ. Επιβεβαιώνοντας εκ νέου τη Συμφωνία για την παροχή Τεχνικής Συμβουλευτικής Συνδρομής ή Ετέρων Υπηρεσιών από την Οργάνωση, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Κυβέρνησης και της Οργάνωσης στις 12 Μαΐου 1951. Επιθυμώντας επίσης να θεσπίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να ιδρυθεί Γραφείο ΠΟΥ στην Ελληνική Δημοκρατία, καθώς και τη συμβολή της Κυβέρνησης στο Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα και τα προνόμια και τις ασυλίες που σχετίζονται με αυτό. Δηλώνοντας ότι οι αμοιβαίες υποχρεώσεις τους θα εκπληρώνονται σε πνεύμα φιλικής συνεργασίας, συμφωνούν τα ακόλουθα: ΟρισμοίΓια τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: (α) «Ελλάδα» σημαίνει την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. (β) «ΠΟΥ» σημαίνει την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη. (γ) «Συμφωνία Υποδοχής» σημαίνει τη Συμφωνία Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, σχετικά με την ίδρυση Γραφείου Υποστήριξης για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών στην Αθήνα, Ελλάδα, η οποία υπεγράφη στις 7 Οκτωβρίου 2008, κυρώθηκε με το ν. 3933/2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις 17 Μαρτίου 2011 (τεύχος Α΄, αριθμός 51), όπως τροποποιείται από την παρούσα Συμφωνία για τους σκοπούς της ίδρυσης Γραφείου ΠΟΥ στην Ελληνική Δημοκρατία. (δ) «Αρμόδιες Αρχές» σημαίνει τις κεντρικές, τοπικές ή άλλες αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. (ε) «Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση Προνομίων και Ασυλιών των Ειδικευμένων Οργανισμών, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Νοεμβρίου 1947, και το Παράρτημα VΙΙ αυτής για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. (στ) «Εμπειρογνώμονες σε αποστολή» σημαίνει εμπειρογνώμονες, πλην των Αξιωματούχων και Προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους της ΠΟΥ, που αναλαμβάνουν αποστολές για την ΠΟΥ και εντάσσονται στο αντικείμενο του Παραρτήματος VΙΙ, παράγραφος 2, της Σύμβασης. (ζ) «Κυβέρνηση» σημαίνει την Κυβέρνηση της Ελλάδας. (η) «Επικεφαλής του Γραφείου ΠΟΥ στην Ελλάδα» σημαίνει τον αξιωματούχο της ΠΟΥ που είναι ο/η υπεύθυνος/η για το Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα και, σε περίπτωση απουσίας του/της, τον νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της. (θ) «Σύζυγοι και συγγενείς που εξαρτώνται από Αξιωματούχους της ΠΟΥ» σημαίνει συζύγους και συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς, όπως ορίζονται στους Κανονισμούς και Κανόνες Προσωπικού της ΠΟΥ, όπως υιοθετήθηκαν και τροποποιούνται κατά καιρούς, από τις διοικητικές υπηρεσίες της ΠΟΥ. (ι) «Μέρη» σημαίνει την ΠΟΥ και την Κυβέρνηση. (ια) «Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους της ΠΟΥ» σημαίνει φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους υπαλλήλους τους, πλην των αξιωματούχων ή εμπειρογνωμόνων σε αποστολή, όπως ορίζονται στην παρούσα, που προσλαμβάνονται από την ΠΟΥ ως μεμονωμένοι σύμβουλοι για την παροχή υπηρεσιών κατά την εκτέλεση προγραμμάτων συνεργασίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας. (ιβ) «Προγράμματα συνεργασίας» σημαίνει τα προγράμματα της Χώρας στην οποία συνεργάζεται η ΠΟΥ, όπως προβλέπεται στο Άρθρο Άρθρο 1 κατωτέρω. (ιγ) «Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα» ή «Γραφείο ΠΟΥ» σημαίνει κάθε οργανωτική μονάδα που βρίσκεται στην Ελληνική Δημοκρατία μέσω της οποίας η ΠΟΥ στηρίζει προγράμματα συνεργασίας και περιλαμβάνει όλα τα Γραφεία και χώρους και εγκαταστάσεις που καταλαμβάνει η ΠΟΥ ή διατηρεί στην Ελληνική Δημοκρατία βάσει της παρούσας Συμφωνίας. (ιδ) «Αξιωματούχοι ΠΟΥ» σημαίνει όλα τα μέλη του προσωπικού της ΠΟΥ, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Κυβέρνηση και έχουν προσληφθεί διεθνώς ή τοπικώς, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, με εξαίρεση τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται τοπικώς και αμείβονται με ωρομίσθιο, όπως προβλέπει η απόφαση WΗΑ 12.41 της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας. Άρθρο 2 Το Άρθρο 1 της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής της Συμφωνίας 1.Η παρούσα Συμφωνία ενσωματώνει τις βασικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η ΠΟΥ: 1)θα ανοίξει και θα διατηρεί Γραφείο ΠΟΥ, 2)θα εκτελεί τις εργασίες της στην Ελληνική Δημοκρατία, 3)θα συνεργάζεται με την Κυβέρνηση σε προγράμματα συνεργασίας στην Ελληνική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων παγκόσμιου αντικειμένου και σκοπού. 2.Η εν λόγω συνεργασία υπόκειται σε δημοσιονομικούς περιορισμούς και στη διαθεσιμότητα των απαραίτητων κεφαλαίων. Η συνεργασία αυτή θα παρέχεται σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα και αποφάσεις της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, του Εκτελεστικού Συμβουλίου και άλλων αρμόδιων οργάνων της ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένης, όπου αρμόζει, της Περιφερειακής Επιτροπής, καθώς και σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πρόγραμμα Εργασίας και τους κανονισμούς, τους κανόνες και τις πολιτικές της ΠΟΥ, και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν την αποστολή της Οργάνωσης, όπως θα συμφωνούνται αμοιβαίως μεταξύ της ΠΟΥ και της Κυβέρνησης. 3.Η παρούσα Συμφωνία διέπει όλες τις δραστηριότητες συνεργασίας που συμφωνούνται αμοιβαίως μεταξύ της ΠΟΥ και της Κυβέρνησης. Τα Μέρη θα επιδιώξουν να προσδιορίζουν τις εν λόγω δραστηριότητες σε κατάλληλα κείμενα. Τα κείμενα αυτά θα προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων συνεργασίας, τους στόχους των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Μερών, τους εκτιμώμενους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται και τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς. 4.Η Κυβέρνηση θα επιτρέπει σε αξιωματούχους της ΠΟΥ, εμπειρογνώμονες σε αποστολή και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την ΠΟΥ να παρατηρούν και να παρακολουθούν όλα τα στάδια και τις πτυχές των προγραμμάτων συνεργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κυβέρνησης, όταν απαιτείται. 5.Με την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών που απολαύουν η Οργάνωση, το προσωπικό, τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία της βάσει της παρούσας Συμφωνίας και σύμφωνα με το σχετικό διεθνές ή εθνικό δίκαιο, η Ελλάδα θα είναι υπεύθυνη κατά την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας για τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων σεβασμού και συμμόρφωσης προς το διεθνές δίκαιο, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ελληνικό δίκαιο.». Άρθρο 3 Το Άρθρο Άρθρο 2 της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 2 Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα 1.Η ΠΟΥ θα ιδρύσει και θα διατηρεί Γραφείο ΠΟΥ στην Ελληνική Δημοκρατία προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας. Το Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα μπορεί επίσης να παρέχει υποστήριξη για προγράμματα συνεργασίας σε άλλες χώρες, όπως συμφωνείται μεταξύ ΠΟΥ και Κυβέρνησης. Με τη συμφωνία της Κυβέρνησης, η ΠΟΥ μπορεί να ιδρύει παραρτήματα ή τοπικά γραφεία για να διευκολύνει την υλοποίηση των προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας. Κάθε αναφορά σε «Γραφείο ΠΟΥ» στην παρούσα συμφωνία θεωρείται ότι περιλαμβάνει παραρτήματα και τοπικά γραφεία εφόσον ισχύουν. 2.Το Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΠΟΥ. Θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την εξουσία της ΠΟΥ, η οποία θα έχει το δικαίωμα να θεσπίζει εσωτερικούς κανονισμούς που ισχύουν για το Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα και να θέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία του και, για το λόγο αυτό, όλες οι δραστηριότητες που διεξάγονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα διέπονται από το καταστατικό, τους κανόνες, τους κανονισμούς και της πολιτικές της ΠΟΥ. Η ΠΟΥ θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική διεύθυνση και καθοδήγηση του έργου του Γραφείου ΠΟΥ στην Ελλάδα. Το Γραφείο ΠΟΥ, όπου κι αν εγκατεστημένο, δεν θεωρείται τμήμα της εθνικής διοίκησης. 3.Η ΠΟΥ μπορεί να τοποθετήσει στο Γραφείο αξιωματούχους, εμπειρογνώμονες σε αποστολή και πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την ΠΟΥ, εφόσον η Οργάνωση tο κρίνει απαραίτητο, για την παροχή στήριξης σε προγράμματα συνεργασίας. 4.Η ΠΟΥ θα γνωστοποιεί τακτικά στην Κυβέρνηση τα ονόματα των αξιωματούχων της ΠΟΥ, χωρίς να θίγεται η υποχρέωση της Κυβέρνησης να εφαρμόζει τις προβλέψεις της παρούσας Συμφωνίας σε όλους τους αξιωματούχους της ΠΟΥ. Η ΠΟΥ θα γνωστοποιεί επίσης στην Κυβέρνηση κάθε μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα ισχύουν για τους αξιωματούχους της ΠΟΥ των οποίων τα ονόματα γνωστοποιήθηκαν στην Ελληνική Κυβέρνηση. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνεται γραπτώς και με κάθε διαθέσιμο μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του φαξ. 5.Το παρόν Άρθρο ισχύει με την επιφύλαξη της ίδρυσης στην Ελληνική Δημοκρατία, μέσω χωριστής συμφωνίας μεταξύ των Μερών, γραφείων ή κέντρων της ΠΟΥ για την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή δραστηριοτήτων περιφερειακής ή παγκόσμιας φύσεως.». Άρθρο 4 Το Άρθρο Άρθρο 3 της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 3 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας 1.Η κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων, της τεχνογνωσίας, των δεδομένων, των πληροφοριών και/ή άλλων αποτελεσμάτων, μπορεί να συμφωνείται από τα Μέρη κατά περίπτωση, μέσω χωριστής γραπτής συμφωνίας ή ανταλλαγής επιστολών. 2.Εάν δεν υπάρχει συμφωνία ή ανταλλαγή επιστολών σύμφωνα με την παράγραφο 1 ανωτέρω, η κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα προσδιορίζεται ως εξής: 1)Κάθε μέρος θα διατηρεί την κυριότητα τυχόν δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που βρίσκονταν υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό του πριν από την υλοποίηση εργασιών που πραγματοποιούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως μεταβίβαση δικαιωμάτων από το ένα μέρος στο άλλο στην βάση οποιωνδήποτε τέτοιων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που προϋπάρχουν. 2)Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί εργασιών που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν ή καταρτίστηκαν ειδικά από την ΠΟΥ για αποκλειστική χρήση της Κυβέρνησης θα ανήκουν στην Κυβέρνηση, εκτός εάν θα έχει δοθεί στην ΠΟΥ η άνευ όρων, διηνεκής και αμετάκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, άνευ υποχρέωσης καταβολής χρημάτων και εκχωρήσιμη άδεια επί των εν λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων, της τεχνογνωσίας, των δεδομένων, των πληροφοριών και/ή άλλων αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις εν λόγω δραστηριότητες. Η ΠΟΥ δικαιούται να εκμεταλλεύεται αυτή την άδεια με κάθε τρόπο και για κάθε σκοπό που η ΠΟΥ θεωρεί κατάλληλο κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. 3)Τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί εργασιών βάσει της παρούσας Συμφωνίας, οι οποίες δεν αναπτύχθηκαν ή καταρτίστηκαν για αποκλειστική χρήση της Κυβέρνησης θα ανήκουν στην ΠΟΥ. Μετά από αίτημα της Κυβέρνησης, η ΠΟΥ θα εξετάζει κατά περίπτωση στα πλαίσια της καλής πίστης, το ενδεχόμενο χορήγησης στην Κυβέρνηση μη αποκλειστικής άδειας επί αυτών των δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις που περιβάλλουν τη διενέργεια των σχετικών δραστηριοτήτων. 3.Η Κυβέρνηση και η ΠΟΥ θα διαβουλεύονται σχετικά με τη δημοσίευση, όπως αρμόζει, τυχόν πορισμάτων, εκθέσεων και/ή άλλων αποτελεσμάτων που προκύπτουν από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν βάσει της παρούσας Συμφωνίας.». Άρθρο 5 Η ακόλουθη νέα παράγραφος θα εισαχθεί μετά την παράγραφο 1 του Άρθρου 9 της Συμφωνίας Υποδοχής:« 2.Με την επιφύλαξη των Άρθρων 6, 7 και 8 της Συμφωνίας Υποδοχής, το Άρθρο V (Ενότητες 13 έως και 17) της Σύμβασης, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 21 Νοεμβρίου 1947 εφαρμόζεται στους εκπροσώπους κρατών-μελών της ΠΟΥ, των Ηνωμένων Εθνών και των Ειδικευμένων Οργανισμών τους και άλλων διακυβερνητικών Οργανισμών, σε συνεδριάσεις που συγκαλεί η ΠΟΥ κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας, προς και στην Ελληνική Δημοκρατία, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και από το Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα και άλλους τόπους συνάντησης. Η παρούσα διάταξη ισχύει με την επιφύλαξη των προνομίων και ασυλιών που μπορεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση σε εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, των Ειδικευμένων Οργανισμών τους και άλλων διακυβερνητικών Οργανισμών σε συμμόρφωση προς τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες.». Άρθρο 6 Το Άρθρο Άρθρο 11 της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 11 Διευκολύνσεις1.Οι αξιωματούχοι της ΠΟΥ, οι εμπειρογνώμονες σε αποστολή, τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες για την ΠΟΥ, εκπρόσωποι κρατών - μελών της ΠΟΥ και άλλων κρατών, των Ηνωμένων Εθνών, των Ειδικευμένων Οργανισμών τους ή άλλων διακυβερνητικών Οργανισμών, οι σύζυγοι και οι συγγενείς που εξαρτώνται από αυτούς, και άλλοι Οργανισμοί και πρόσωπα που προσκαλεί η ΠΟΥ για επίσημες εργασίες στην Ελληνική Δημοκρατία θα δικαιούνται: 1)άμεσης διεκπεραίωσης και δωρεάν χορήγησης θεωρήσεων εισόδου ή αδειών, όπου απαιτείται, και ανεμπόδιστης πρόσβασης προς ή από την Ελληνική Δημοκρατία, και εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας, 2)ανεμπόδιστης πρόσβασης σε όλους τους χώρους διεξαγωγής δραστηριοτήτων συνεργασίας και στο Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας. 2.Η ΠΟΥ θα απολαύει, όσον αφορά τις επίσημες επικοινωνίες της, μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτή που παρέχει η Κυβέρνηση σε διπλωματικές αποστολές ή διακυβερνητικές οργανώσεις σε θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας, προτεραιοτήτων, τιμολόγησης, χρεώσεων για ταχυδρομικές, τηλεφωνικές, δορυφορικές, τηλεγραφικές, τηλεφωτογραφικές, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες επικοινωνίες, καθώς και για τέλη παροχής πληροφοριών στον τύπο και το ραδιόφωνο. 3.Η επίσημη αλληλογραφία ή άλλη επικοινωνία της ΠΟΥ δεν θα υπόκειται σε λογοκρισία. Η εν λόγω ασυλία εκτείνεται σε έντυπο υλικό, σταθερές και κινούμενες εικόνες, ταινίες, κασέτες, δίσκους, ηχογραφήσεις ή βιντεοσκοπήσεις, και ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεδομένων προς ή από την ΠΟΥ. Η ΠΟΥ δικαιούται να χρησιμοποιεί κωδικούς και να αποστέλλει και να λαμβάνει αλληλογραφία είτε με ταχυδρόμο είτε σε σφραγισμένους σάκους, οι οποίοι θα έχουν τις ίδιες ασυλίες και προνόμια όπως οι διπλωματικοί ταχυδρόμοι και σάκοι. Όλα τα ανωτέρω είναι απαραβίαστα και μη υποκείμενα σε λογοκρισία. 4.Η ΠΟΥ δικαιούται να λειτουργεί ασύρματο και λοιπό τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, είτε σε συχνότητες καταχωρημένες στα Ηνωμένα Έθνη βάσει κάθε σχετικής συμφωνίας με τα Ηνωμένα Έθνη είτε σε συχνότητες που εκχωρεί η Κυβέρνηση, μεταξύ των Υπηρεσιών της, εντός και εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην ίδια βάση και υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη. 5.Η Κυβέρνηση θα χορηγεί στην ΠΟΥ άδειες και δεν θα επιβάλλει αδικαιολόγητους περιορισμούς στην απόκτηση, χρήση και συντήρηση εκ μέρους της ΠΟΥ πολιτικών αεροσκαφών και άλλων σκαφών που απαιτούνται για προγράμματα συνεργασίας βάσει της παρούσας Συμφωνίας.». Άρθρο 7 Το Άρθρο Άρθρο 12 της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 12 Διοικητικές και Οικονομικές Υποχρεώσεις 1.Σε κατάλληλες περιπτώσεις και βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, η Κυβέρνηση θα θέτει στη διάθεση της ΠΟΥ εργατικό δυναμικό, εξοπλισμό, εφόδια και άλλες υπηρεσίες ή περιουσία που μπορεί να απαιτείται για την εκτέλεση του έργου της. 2.Τυχόν εφόδια, εξοπλισμός ή άλλα υλικά που παρέχονται από την ΠΟΥ παραμένουν ιδιοκτησία της, εκτός εάν και έως ότου ο τίτλος ιδιοκτησίας τους μεταβιβαστεί στην Κυβέρνηση σύμφωνα με τις πολιτικές που προσδιορίζει η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας όπως υφίστανται κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. Η Κυβέρνηση θα πρέπει, μετά από αίτημα της ΠΟΥ, να επιστρέψει στην ΠΟΥ τυχόν εφόδια, εξοπλισμό και άλλα υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν στα προγράμματα συνεργασίας, ο τίτλος ιδιοκτησίας των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί στην Κυβέρνηση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. 3.Τυχόν εφόδια, εξοπλισμός ή άλλα υλικά που παρέχονται από την Κυβέρνηση παραμένουν ιδιοκτησία της, εκτός εάν και έως ότου ο τίτλος ιδιοκτησίας τους μεταβιβαστεί στην ΠΟΥ. Η ΠΟΥ θα πρέπει, μετά από αίτημα της Κυβέρνησης, να επιστρέψει στην Κυβέρνηση τυχόν εφόδια, εξοπλισμό καθώς και άλλα υλικά που δεν χρησιμοποιήθηκαν στα προγράμματα συνεργασίας, ο τίτλος ιδιοκτησίας των οποίων δεν έχει μεταβιβαστεί στην ΠΟΥ σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. 4.Η Κυβέρνηση θα παρέχει ή θα διαθέτει στην ΠΟΥ, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, συνδρομή και ευχέρειες για να διευκολύνει και να συνδράμει στην υλοποίηση εκ μέρους της ΠΟΥ προγραμμάτων τεχνικής συνεργασίας στην Ελληνική Δημοκρατία. Η εν λόγω συνδρομή περιλαμβάνει τα ακόλουθα, βάσει αμοιβαίας συμφωνίας: 1)Παροχή ή συνδρομή στον εντοπισμό κατάλληλων χώρων γραφείων για τη λειτουργία του Γραφείου ΠΟΥ στην Ελλάδα, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Ο χώρος θα επιλεγεί από την Ελληνική Κυβέρνηση σε συμφωνία με την ΠΟΥ. 2)Κάλυψη του λειτουργικού και διοικητικού κόστους των τοπικών υπηρεσιών όπως του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε πλήρη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές της ΠΟΥ, της επίπλωσης, των εξαρτημάτων, του εξοπλισμού, της γραφικής ύλης και των υλικών γραφείου, της συντήρησης των εγκαταστάσεων, τοποθέτησης και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας με προδιαγραφές παρόμοιες προς αυτές που χρησιμοποιεί η ΠΟΥ, όπως ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης, υπηρεσιών πυροπροστασίας, καθαρισμού ή ασφαλείας, των υπηρεσιών και των σχετικών δαπανών ασφάλισης των χώρων του Γραφείου ΠΟΥ. Οι ανωτέρω δαπάνες μπορούν να αναθεωρούνται όταν χρειάζεται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης και της ΠΟΥ. 3)Το Γραφείο ΠΟΥ εξουσιοδοτείται να συναλλάσσεται απευθείας με εργολάβους για να διασφαλίζεται η άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της συντήρησης των συστημάτων υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε επίπεδο πλήρως συμμορφούμενο προς τις προδιαγραφές της ΠΟΥ. 4)Η σημαία και το έμβλημα της ΠΟΥ θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον Κώδικα και τους Κανονισμούς Σημαίας, τα ψηφίσματα και τις πολιτικές της ΠΟΥ. 5)Εξασφάλιση πρόσβασης σε δημόσιες εγκαταστάσεις για την ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία αξιωματούχων της ΠΟΥ, εμπειρογνωμόνων σε αποστολή και προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες για την ΠΟΥ. 6)Η Κυβέρνηση μπορεί να καλύπτει άλλες δαπάνες για εγκατάσταση και υπηρεσίες εκτός αυτών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, μετά από αμοιβαία συμφωνία. 5.Η ΠΟΥ θα απολαύει την πλέον ευνοϊκή, νόμιμα διαθέσιμη συναλλαγματική ισοτιμία για τις οικονομικές δραστηριότητές της. 6.Εάν αποφασιστεί από την Ελλάδα και την ΠΟΥ μετεγκατάσταση του Γραφείου ΠΟΥ, οι υποχρεώσεις της Κυβέρνησης που παρατίθενται στην παρούσα Συμφωνία θα συνεχιστούν ως προς τη νέα τοποθεσία. Επίσης, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τη μετεγκατάσταση και/ή επέκταση. 7.Η Κυβέρνηση θα χορηγήσει στην ΠΟΥ όλες τις άδειες εισαγωγής εφοδίων, εξοπλισμού και άλλων υλικών. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας, η Κυβέρνηση θα είναι υπεύθυνη και θα καταβάλλει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με τον εκτελωνισμό, την παραλαβή, την εκφόρτωση, την αποθήκευση, την ασφάλιση, τη μεταφορά και τη διανομή των εν λόγω εφοδίων, εξοπλισμού και άλλων υλικών μετά την άφιξή τους στην Ελληνική Δημοκρατία. 8.Η Κυβέρνηση θα κάνει ,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει την αποτελεσματική ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας. Θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα εφόδια, ο εξοπλισμός και τα άλλα υλικά, καθώς και κάθε άλλη συνδρομή που προορίζεται για προγράμματα συνεργασίας, θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς που παρατίθενται στα σχέδια λειτουργίας ή σε άλλα κείμενα που αναφέρονται στο Άρθρο ΙΙΙ της παρούσας Συμφωνίας ή βάσει άλλης συμφωνίας μεταξύ των Μερών και τίθενται σε χρήση με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο άνευ διακρίσεων βάσει φύλου, φυλής, θρησκεύματος, εθνικότητας ή πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων. Δεν θα απαιτείται καμία πληρωμή από τους αποδέκτες εφοδίων, εξοπλισμού και άλλων υλικών που παρέχει η ΠΟΥ εκτός εάν και μόνο στο βαθμό που προβλέπεται από το σχετικό σχέδιο λειτουργίας ή το κείμενο ή έχει άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών. 9.Η Κυβέρνηση θα τηρεί κατάλληλους λογαριασμούς, αρχεία και δικαιολογητικά για τα εφόδια, τον εξοπλισμό και τις άλλες μορφές συνεργασίας που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας. Η μορφή και το περιεχόμενο των απαιτούμενων λογαριασμών, αρχείων και δικαιολογητικών θα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών. Εξουσιοδοτημένοι αξιωματούχοι της ΠΟΥ θα έχουν πρόσβαση στους σχετικούς λογαριασμούς, αρχεία και δικαιολογητικά που αφορούν τη διανομή εφοδίων, εξοπλισμού και άλλων υλικών. 10.Η Κυβέρνηση θα ορίσει αξιωματούχο, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για κάθε διασύνδεση σχετικά με ζητήματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως για τα οποία είναι υπεύθυνη η Κυβέρνηση βάσει της παρούσας Συμφωνίας.». Άρθρο 8 Το Άρθρο Άρθρο 14 της Συμφωνίας Υποδοχής τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 14 Επίλυση Διαφορών 1.Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαπραγματεύσεων ή άλλων ειρηνικών μέσων της επιλογής τους. 2.Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου, η διαφορά θα υποβάλλεται σε διαιτησία μετά από αίτηση οποιουδήποτε εκ των Μερών. Κάθε Μέρος θα ορίζει έναν διαιτητή, και οι δύο ορισθέντες διαιτητές θα ορίζουν έναν τρίτο, ο οποίος θα ασκεί καθήκοντα προέδρου. Εάν εντός τριάντα (30) ημερών από την αίτηση διαιτησίας οποιοδήποτε εκ των μερών δεν έχει ορίσει διαιτητή ή εάν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το ορισμό των δύο διαιτητών δεν έχει οριστεί ο τρίτος διαιτητής, οποιοδήποτε εκ των Μερών μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου να ορίσει διαιτητή. Οι διαιτητές θα εφαρμόζουν τους Προαιρετικούς Κανόνες του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου που αφορούν Διεθνείς Οργανισμούς και Κράτη. Το κόστος της διαιτησίας θα βαρύνει τα Μέρη σύμφωνα με την αξιολόγηση των διαιτητών. Η διαιτητική απόφαση θα περιλαμβάνει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και θα γίνει αποδεκτή από τα Μέρη ως τελεσίδικη και δεσμευτική επίλυση της διαφοράς.». Άρθρο 9 Τελικές Ρήτρες και Μεταβατικές Διατάξεις 1.Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης, με την οποία τα μέρη θα ενημερώνουν, το ένα το άλλο, ότι οι εσωτερικές διατυπώσεις τους για τη θέση της σε ισχύ έχουν ολοκληρωθεί. 2.Αφού τεθεί σε ισχύ, θα ισχύουν οι τροποποιημένες διατάξεις της Συμφωνίας Υποδοχής. Όσον αφορά την υπόλοιπη συμφωνία, οι μη τροποποιημένες διατάξεις της Συμφωνίας Υποδοχής θα παραμείνουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται, με εξαίρεση την παράγραφο 3 του Άρθρου 7, την παράγραφο 3 του Άρθρου 8, το Άρθρο 13 και το Άρθρο 15 της Συμφωνίας Υποδοχής, που καταργούνται. Οι αναφορές στη Συμφωνία Υποδοχής στο «Γραφείο Αθηνών» ερμηνεύονται ως αναφορές στο «Γραφείο ΠΟΥ στην Ελλάδα». 3.Η τροποποιημένη Συμφωνία, η οποία απαρτίζεται από τις διατάξεις της Συμφωνίας Υποδοχής που παραμένουν σε ισχύ και τις διατάξεις της παρούσας Τροποποιητικής Συμφωνίας, συνάπτεται για μια περίοδο 5 ετών από την έναρξη ισχύος της. Μπορεί να ανανεώνεται με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των δύο μερών. Μπορεί να καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και, στην περίπτωση αυτή, η καταγγελία θα ισχύει έξι μήνες μετά τη γνωστοποίηση από το συμβαλλόμενο μέρος προς το άλλο εγγράφως, και διά της διπλωματικής οδού, της πρόθεσής του να καταγγείλει τη Συμφωνία. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, η λήξη της παρούσας Συμφωνίας θα γίνεται: (α) με την επιφύλαξη της ομαλής παύσης τυχόν εν εξελίξει δραστηριοτήτων της ΠΟΥ και της επίλυσης τυχόν διαφορών μεταξύ των Μερών, και (β) υπό τον όρο της εκπλήρωσης τυχόν εκκρεμουσών υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν πριν από την ημερομηνία λήξης της παρούσας Συμφωνίας. 4.Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας θα γίνεται με αμοιβαία συμφωνία των μερών μέσω υπογεγραμμένου εγγράφου το οποίο θα βεβαιώνει ρητώς ότι αποτελεί τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Άρθρου. Σε πιστοποίηση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, νομίμως εξουσιοδοτημένοι από την Κυβέρνηση και την ΠΟΥ αντίστοιχα, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία σε δύο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα. Έγινε στη Γενεύη, στις 17 Ιανουαρίου 2018. Εκ μέρους Εκ μέρους της Παγκόσμιας της Κυβέρνησης Οργάνωσης Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας Περιφερειακό Γραφείο Υπογραφή για την Ευρώπη Ιωάννης Μπασκόζος Υπογραφή Γενικός Γραμματέας Ζsuzsanna Jakab Δημόσιας Υγείας του Περιφερειακή Υπουργείου Υγείας Διευθύντρια
Άρθρο 2
1.  
  Παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου για την εφαρμογή της Συμφωνίας με την ΠΟΥ Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, δύνανται με απόφαση του κατά το νόμο αρμόδιου οργάνου της διοίκησής τους, να παραχωρούν κατά χρήση προς το Υπουργείο Υγείας, άνευ ανταλλάγματος και για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ακίνητα που τους ανήκει η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό άνω του 51%, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στη Συμφωνία, που κυρώνεται με τον παρόντα νόμο, μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΠΟΥ
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου» και της Α.Ε.Μ.Υ. για το Νοσοκομείο της Θήρας καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 2. Οι υποψήφιοι για επικουρικό προσωπικό εγγράφονται, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους της περίπτωσης α΄μίας μόνο Δ.Υ.ΠΕ., κάθε έτος, μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Οκτωβρίου.
 3. Οι κατάλογοι αναρτώνται στην ιστοσελίδα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. μέχρι το τέλος του μηνός Νοεμβρίου του ίδιου έτους και παραμένουν σε αυτήν, επικαιροποιούμενοι, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
 4. Τα αιτήματα των φορέων για προσλήψεις επικουρικού προσωπικού υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας από την 1η Δεκεμβρίου του έτους της ανάρτησης των ηλεκτρονικών καταλόγων μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.
 5. Η υποβολή των αιτημάτων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας γίνεται μέσω των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητή της Υ.ΠΕ. για τους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου για τα νοσοκομεία.
 6. Οι λοιποί φορείς της περίπτωσης α΄υποβάλλουν απευθείας στο Υπουργείο Υγείας τα αιτήματά τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, τα οποία συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση δέσμευσης των αντίστοιχων οικονομικών πιστώσεων από το Φορέα και στην περίπτωση των Νοσοκομείων, απαιτείται, επιπροσθέτως, εισήγηση του Διοικητή της αρμόδιας Υ.ΠΕ.
 7. Ειδικά για την περίπτωση των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, τα αιτήματα για την πρόσληψη από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους του παρόντος άρθρου, επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών, συνοδεύονται υποχρεωτικά και από την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
  Το επικουρικό προσωπικό της παραγράφου 2 προσλαμβάνεται από τους φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Είναι προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και η πρόσληψή του γίνεται με κριτήρια και μοριοδότηση που καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 6, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Υγείας και απόφασης τοποθέτησης του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280).
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Αρμόδιες για την κατάρτιση των καταλόγων της παραγράφου 2, τον έλεγχο της νομιμότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραμμένων σε αυτούς και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι οι Δ.Υ.ΠΕ., στις οποίες υπάγονται ή στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν οι φορείς της παραγράφου 2 και οι οποίες μετά το πέρας του ελέγχου, προχωρούν στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3.
 2. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να προβαίνει σε κατ’ ένσταση έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης της παραγράφου 3.
 3. Η ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή της.
 4. Ο διενεργούμενος κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.
 5. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με την περίπτωση β΄εκτελούνται άμεσα από τους οικείους φορείς.
 6. Εφόσον η συμμόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. συνεπάγεται την απόλυση προσωπικού που έχει προσληφθεί κατά τους όρους των προηγούμενων παραγράφων, οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
 7. Η σύμβαση του προσωπικού, που προσλαμβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί στην αρχικά συναφθείσα σύμβαση.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού της παραγράφου 2 καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 3 και αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης του Διοικητή της Υ.ΠΕ., καθώς και σε κάθε σύμβαση εργασίας που συνάπτεται.
 2. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα της απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) έτους και μεγαλύτερο των δύο (2) ετών.
 3. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων.
 4. Η δαπάνη για την αμοιβή του βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του φορέα, στον οποίο εργάζονται.
 5. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.
 6. Ο χρόνος απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού στους φορείς της παραγράφου 2 υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο δημόσιο τομέα.
5.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης των ηλεκτρονικών καταλόγων του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο χρόνος και η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Ταυτόχρονα με την κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα, κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος μοριοδότησης και κατάταξής τους.
6.  
  Η παρ. 7, καθώς και τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 καταργούνται.
7.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των φορέων της παραγράφου 1, οι ανωτέρω ηλεκτρονικοί κατάλογοι θα καταρτιστούν, για το τρέχον έτος, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6
Άρθρο 4 "Ρυθμίσεις για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας"
1.  
  Μετά το άρθρο 22 του ν. 4472/2017 (Α΄74) προστίθεται άρθρο 22Α ως εξής:
  Άρθρο 22Α
  1.  
   Η πάγια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του ειδικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και από κάθε έκτακτη επιχορήγηση.
  2.  
   Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί έκαστης σύμβασης που υπογράφεται από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και αφορούν στους κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ., το ύψος του οποίου, για κάθε περίπτωση, καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
  1.  
   Πόροι της Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι.
2.  
 1. Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
3.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής: Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται προσωρινά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους, μέχρι τις 31.12.2018. .
4.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τα μέλη που υπηρετούν με πλήρη, μερική, αποκλειστική ή μη απασχόληση, καθώς και της ανά συνεδρίασης αποζημίωσης των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.  
  Στο άρθρο 28 του ν. 4472/2017 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. δεν ευθύνονται αστικά έναντι τρίτων, πλην του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Κ.Α.Π.Υ. για ενέργειες ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια. Με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου μπορεί να παρέχεται νομική προστασία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους ή την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, όταν ενάγονται ή διώκονται ποινικά για πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η νομική προστασία συνίσταται στην καταβολή των δικαστικών δαπανών και των δικηγορικών αμοιβών για την υπεράσπισή τους ή σε ό,τι άλλο κρίνεται αναγκαίο για το σκοπό αυτόν, περιλαμβανομένης και της ασφαλιστικής κάλυψης. Σε περίπτωση αμετάκλητης ποιοτικής καταδίκης, οι καταβληθείσες δικαστικές δαπάνες και δικηγορικές αμοιβές μπορεί να αναζητούνται από τον καταδικασθέντα κατά το μέρος που τον αφορούν.
6.  
  Στο άρθρο 30 του ν. 4472/2017 προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως εξής:
 1. Γ. Ο Πρόεδρος δύναται, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, και μέχρι τη συγκρότηση Νομικής Υπηρεσίας, να αναθέτει κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν στη λειτουργία της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και τους διαγωνισμούς αυτής, καθώς και αυτούς που παρέλαβε από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωσή τους.
 2. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.  
 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 οι λέξεις «ΥΕ Επιμελητών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «ΔΕ Επιμελητών».
 2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4472/ 2017 αντικαθίσταται ως εξής:
8.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
  Μεταβατικά και μέχρι τον ορισμό Διευθυντών της Ε.Κ.Α.Π.Υ., δύναται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζει στην Επιτροπή Παρατηρητηρίου της περίπτωσης 1.1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του παρόντος νόμου, ως μέλη δύο (2) Διευθυντές, Συντονιστές Διευθυντές ή Επιμελητές Α΄ του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έναν (1) υπάλληλο της Ε.Κ.Α.Π.Υ. και ένα (1) μέλος εκ των Διοικητών ή Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών. Όσον αφορά στην Ε.Σ.Σ.Κ.Π., μεταβατικά ορίζονται ως μέλη, τρία (3) εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9.  
  Στο άρθρο 34 του ν. 4472/2017 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: 7 Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται, μέχρι τις 31.12.2018, τα στρατιωτικά νοσοκομεία της περίπτωσης 1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος. 8 Εκκρεμή δικαστήρια και υποθέσεις της Ε.Κ.Α.Π.Υ. που αφορούν στους εκκρεμείς διαγωνισμούς της Ε.Π.Υ. εκπροσωπούνται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας, για όσο διάστημα αυτές θα διαρκέσουν.
10.  
  Στα άρθρα 21 έως 34 του ν. 4472/2017 όπου έχει τεθεί η φράση «Γενικούς Διευθυντές», διαγράφεται και τίθεται η λέξη «Διευθυντές».
11.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευση του ν. 4472/2017.
Άρθρο 5
1.  
  Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης οφειλομένων ποσών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς το Ε.Κ.Α.Β. για μεταφορές βαρέως πασχόντων Η περίπτωση δ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 2072/ 1992 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως καθολικός διάδοχος των ενταχθέντων κλάδων υγείας αποζημιώνει ετησίως το Ε.Κ.Α.Β. με ποσοστό έως 0,86% επί του συνόλου των κατ’ έτος δαπανών υγείας (πλην φαρμακευτικής δαπάνης), για κάλυψη δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών δικαιούχων περίθαλψης από τον Οργανισμό.
 2. Ως μόνο δικαιολογητικό για την ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης ορίζεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία προσδιορίζεται ετησίως το ποσό που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό.
 3. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 067300 του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι διοικητικές πράξεις που τελέστηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου για την εκπλήρωση του σκοπού κάλυψης δαπανών για αερομεταφορές και πλωτές μεταφορές βαρέως ασθενών, αναγνωρίζονται ως νομίμως τελεσθείσες.
 4. Μετά την εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλών από μεταφορές βαρέως πασχόντων ασθενών, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των ανωτέρω ποσών διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών του Ε.Κ.Α.Β. Η ως άνω αποζημίωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων από 1.1.2012 οφειλών του Ε.Κ.Α.Β. για αερομεταφορές ασθενών, η οποία και θα γίνεται βάσει του ως άνω ετήσιου ορίου του 0,86%.
Άρθρο 6 "Προσωπικό Γενικού Νοσοκομείου Θήρας"
1.  
  Η ισχύς των συμβάσεων του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας, παρατείνεται, από τη λήξη τους, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της προκήρυξης Διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων ΙΔΑΧ και την υπογραφή των νέων συμβάσεων
Άρθρο 7
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4461/ 2017 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Κάθε επικουρικός ιατρός, καθώς και κάθε ιατρός που έχει προσληφθεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, δικαιούται έως δεκαπέντε (15) ημέρες το χρόνο άδεια με αποδοχές για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων. .
Άρθρο 8
1.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), προστίθεται φράση ως εξής: Σε περιπτώσεις μη δυνατότητας καταχώρισης των στοιχείων που οφείλουν οι μονάδες ψυχικής υγείας να τηρούν ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Μονάδων Ψυχικής Υγείας, λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ως άνω συστήματος, η επιλεξιμότητα των δαπανών για τα σχετικά χρονικά διαστήματα ελέγχεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 (Β΄ 453) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
2.  
  Στο άρθρο 4Α του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
  Ο έλεγχος των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, διενεργείται από ορκωτούς λογιστές. Η επιλεξιμότητα των δαπανών των ανωτέρω φορέων για τα έτη 2013 έως και 2018 ελέγχεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.οικ.39321/30.3.2010 (Β΄ 453) υπουργική απόφαση, όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.
3.  
  Το πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) αντικαθίσταται ως εξής: Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης συστήνεται και λειτουργεί αποκλειστικά ένας Κοι.Σ.Π.Ε. Στους υπόλοιπους Το.Ψ.Υ. που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί ένας Κοι.Σ.Π.Ε. ανά Περιφερειακή Ενότητα. .
4.  
  Στην περίπτωση α΄ της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) προστίθεται φράση ως εξής: Οι όροι και οι προϋποθέσεις της επιχορήγησης από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/33 2006
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/Β/Γ.Π.ΟΙΚ.39321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/Β_Γ_Π_ΟΙΚ_39321 2010
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
ΝΟΜΟΣ 2005/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3329 2005
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2010/3852 2010
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις. 2016/4369 2016
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. 2017/4461 2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021[...]" 2017/4472 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία