Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στα Τίρανα, στις 15 Ιουλίου 2015, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας (εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη»), με βάση το πολύ καλό επίπεδο πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Αλβανίας έχει ως στρατηγικό στόχο να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη το σταθερό προσανατολισμό της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ανανεωμένες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες με στόχο την περαιτέρω επιτάχυνση της ευρωπαϊκής της πορείας,με βάση τη δέσμευση της Ελλάδας για περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική εμπειρία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενισχύσουν περαιτέρω και θα ενθαρρύνουν την αμοιβαία συνεργασία και θα προάγουν την εν λόγω συνεργασία μεταξύ των κρατικών φορέων και θεσμικών οργάνων, με σκοπό να παράσχουν συνδρομή στην Αλβανία ως προς την ευρωπαϊκή της πορεία, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας όσον αφορά στην υλοποίηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Άρθρο 2 Η εν λόγω συνεργασία θα επικεντρωθεί, μεταξύ άλλων, στις πολιτικές οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές πτυχές της διαδικασίας ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της περιφερειακής συνεργασίας, μεταξύ άλλων με: (α) την περαιτέρω προώθηση της πολιτικής στήριξης της Ελλάδας όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, (β) έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας (πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων) και στους τομείς που καλύπτονται από τη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων (όταν αρχίσει η διαπραγμάτευση), (γ) τη στήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Αλβανίας, στο πλαίσιο της ενταξιακής της διαδικασίας, (δ) την ανταλλαγή των εμπειριών και της τεχνογνωσίας της Ελλάδας σχετικά με την ενταξιακή διαδικασία, (ε) την προώθηση της ανάπτυξης της θεσμούς υποδομής στο δημόσιο τομέα και (στ) την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων στη δημόσια διοίκηση, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής και της συνδρομής εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για δημοσίους υπαλλήλους και κοινών μελετών και ερευνών. Άρθρο 3 Για την ανάπτυξη και υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη είναι πρόθυμα να συγκροτήσουν μια Μεικτή Επιτροπή, μέσω της ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων, καθώς και την εκπόνηση κατάλληλων σχεδίων δράσης κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους. Η Μεικτή Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, θα πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις, στο κατάλληλο επίπεδο και με σύνθεση που θα αποφασιστεί από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, προκειμένου να: α) προετοιμάζει τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, β) παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεργασίας, και γ) επιλύει τυχόν προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν όσον αφορά στην υλοποίηση των προγραμμάτων συνεργασίας. Η επικοινωνία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών θα λαμβάνει χώρα μέσω της διπλωματικής οδού. Άρθρο 4 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων συνεργασίας και των σχεδίων δράσης, με χρήση των μηχανισμών θεσμικής συνεργασίας και χρηματοδότησης που λειτουργούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τους αντίστοιχους εθνικούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τη διαθεσιμότητά τους. Άρθρο 5 Το παρόν Μνημόνιο θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας ρηματικής διακοίνωσης με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες εσωτερικές τους διαδικασίες οι οποίες απαιτούνται για την έναρξη της ισχύος του. Θα παραμείνει σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιθυμεί να το καταγγείλει, με γραπτή αναγγελία, μέσω της διπλωματικής οδού. Το παρόν Μνημόνιο λήγει έξι μήνες από τότε που οποιοδήποτε από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα λάβει την προαναφερθείσα γραπτή αναγγελία. Έγινε στ .................., στις ................... του έτους 2015, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, και τα δύο κείμενα όντας εξίσου αυθεντικά. Για το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) Για το Υπουργεία Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Τα Σχέδια Δράσης και τα Προγράμματα Συνεργασίας που εκπονούνται από τη Μεικτή Επιτροπή του άρθρου 3 του κυρούμενου Μνημονίου εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συνεργασίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία