ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4545

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-06-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-06-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UΝΕSCΟ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την Αιγίδα της UΝΕSCΟ, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: Νο. Φ092.22/6901 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UΝΕSCΟ) ΚΑΙΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΩΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ UΝΕSCΟ Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (εφεξής αναφερόμενος στην παρούσα ως «UΝΕSCΟ») και η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (εφεξής αναφερόμενη στην παρούσα ως η «Κυβέρνηση»). Υπενθυμίζοντας την 3 7C/Απόφαση 93 και το αντίστοιχο έγγραφο 37C/18 Τμήμα 1, με τα οποία η Γενική Διάσκεψη ενέκρινε, το 2013, μία αναθεωρημένη Ολοκληρωμένη Στρατηγική για Ιδρύματα και Κέντρα Κατηγορίας 2, και ζήτησε από τον Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ να εφαρμόσει τη στρατηγική αυτή σε όλες τις προτάσεις για ίδρυση ιδρυμάτων και κέντρων κατηγορίας 2. Υπενθυμίζοντας την 38 C/Απόφαση 39 με την οποία η Γενική Διάσκεψη της UΝΕSCΟ ενέκρινε τον ορισμό του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UΝΕSCΟ και εξουσιοδότησε τον Γενικό Διευθυντή να υπογράψει την αντίστοιχη συμφωνία. Επιθυμώντας να καθορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν το πλαίσιο συνεργασίας με την UΝΕSCΟ που θα εκχωρηθεί στο Κέντρο αυτό στην παρούσα Συμφωνία. ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1- Ορισμοί1.Στην παρούσα Συμφωνία ο όρος «UΝΕSCΟ» αναφέρεται στον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. 2.Ο όρος «Κυβέρνηση» αναφέρεται στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας εκπροσωπούμενη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 3.Ο όρος «Μέρη» αναφέρεται στην Κυβέρνηση και την UΝΕSCΟ. 4.Ο όρος «ΚΕΟΔΥ» αναφέρεται στο Κέντρο Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων που ιδρύεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα της UΝΕSCΟ (Κατηγορία 2). 5.Ο όρος «UΝΕSCΟ-ΙΗΡ» αναφέρεται στο Διεθνές Υδρολογικό Πρόγραμμα της UΝΕSCΟ. Άρθρο 2 - Σκοπός της ΣυμφωνίαςΟ σκοπός της Συμφωνίας είναι να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της UΝΕSCΟ και της Κυβέρνησης αναφορικά με τον ορισμό του ΚΕΟΔΥ ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UΝΕSCΟ και επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από αυτή για τα Μέρη. Άρθρο 3 - ΊδρυσηΗ Κυβέρνηση θα βοηθήσει καταλλήλως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη λήψη μέτρων για την ίδρυση και τη λειτουργία του ΚΕΟΔΥ ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UΝΕSCΟ όπως προβλέπεται στην παρούσα Συμφωνία. Άρθρο 4 - Νομικό Καθεστώς1.Το ΚΕΟΔΥ θα είναι ανεξάρτητο από την UΝΕSCΟ. 2.Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι το ΚΕΟΔΥ, ως τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι μια οντότητα στο έδαφος της Ελλάδας και, επομένως το νομικό καθεστώς και οι αρμοδιότητες του ΚΕΟΔΥ διέπονται από τους Ελληνικούς νόμους, κανονισμούς και πολιτικές. Άρθρο 5- Λειτουργίες και σκοποί του Κέντρου1.Η αποστολή του ΚΕΟΔΥ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της πρακτικής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων (ΟΔΥ) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό με περιφερειακή/διεθνή/παγκόσμια δράση μέσω: * Ανάπτυξης γνώσης και καινοτομίας μέσω διακλαδικής επιστημονικής έρευνας η οποία θα επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με το γλυκό νερό. * Συνεργασίας με κυβερνητικές υπηρεσίες. ΜΚΟ, ιδρύματα, ενδιαφερόμενους και φορείς λήψης αποφάσεων με σκοπό να γίνουν πράξη τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, ιδιαίτερα σχετικά με τα διασυνοριακά υδάτινα συστήματα. * Δικτύωσης με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς και άλλες Έδρες. Ινστιτούτα και Κέντρα της UΝΕSCΟ στην περιοχή. * Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στην ΟΔΥ σε όλα τα επίπεδα. * Διάδοσης και μεταφοράς τεχνολογικής καινοτομίας, μοντέλων, εργαλείων και μεθόδων που προάγουν την ΟΔΥ, μέσω δημοσιεύσεων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, διαδικτυακών πλατφορμών. * Επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη διαχείριση υδάτινων πόρων, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 2.Οι συγκεκριμένοι σκοποί του ΚΕΟΔΥ είναι: 1)Να αναπτύξει, να προωθήσει και να μεταδώσει ορθές πρακτικές ΟΔΥ γύρω από την περιοχή της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αλλού. 2)Να προωθήσει την έρευνα και την πρακτική μέσω ολοκληρωμένων και διακλαδικών προσεγγίσεων, εμπλέκοντας ένα ευρύ φάσμα κλάδων, από τις φυσικές επιστήμες έως τη μηχανική, από τις επιστήμες του ανθρώπου έως την τέχνη και την επικοινωνία. 3)Να παρέχει μία πλατφόρμα για προηγμένη διεθνή συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών και την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εργαλείων ΟΔΥ, ιδιαίτερα σχετικά με τα διασυνοριακά υδάτινα συστήματα. 4)Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την πολιτική, εκπαίδευση και ανάπτυξη ικανοτήτων ως βάση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης υδάτινων πόρων στην περιοχή. 5)Να προωθήσει την ενημέρωση σε θέματα ΟΔΥ μεταξύ των κυβερνητικών ιδρυμάτων, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΜΚΟ και το ευρύ κοινό. Άρθρο 6 - Συντονιστική ΕπιτροπήΤα Μέρη θα συνεργαστούν για να διευκολύνουν την Συντονιστική Επιτροπή του ΚΕΟΔΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού μεταξύ της UΝΕSCΟ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με τον ορισμό του ΚΕΟΔΥ ως Κέντρου Κατηγορίας 2 υπό την αιγίδα της UΝΕSCΟ. Άρθρο 7 - Συνεισφορά της UΝΕSCΟ1.Η UΝΕSCΟ μπορεί να παρέχει βοήθεια, σύμφωνα με τις ανάγκες, με τη μορφή τεχνικής βοήθειας για τις προγραμματικές δραστηριότητες του ΚΕΟΔΥ, σύμφωνα με τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους της UΝΕSCΟ. Η βοήθεια αυτή μπορεί να έχει τη μορφή: 1)παροχής της βοήθειας των εμπειρογνωμόνων της στους εξειδικευμένους τομείς της ΟΔΥ (και/ή) 2)συμμετοχής σε προσωρινές ανταλλαγές προσωπικού όταν είναι αναγκαίο, στις οποίες το σχετικό προσωπικό θα παραμένει στο μισθολόγιο των οργανισμών που είναι υπεύθυνοι για την αποστολή (και/ή) 3)απόσπασης μελών του προσωπικού της προσωρινά, όπως μπορεί να αποφασισθεί από τον Γενικό Διευθυντή ή σε εξαιρετική βάση, εάν αιτιολογείται από την εφαρμογή μίας κοινής δραστηριότητας/προγράμματος εντός ενός τομέα προτεραιότητας στρατηγικού προγράμματος. 2.Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, η βοήθεια αυτή δεν θα αναλαμβάνεται παρά μόνο εντός των διατάξεων που προγράμματος και του προϋπολογισμού της UΝΕSCΟ και η UΝΕSCΟ θα παρέχει στα Κράτη Μέλη λογοδοσία σχετικά με τη χρήση του προσωπικού της και τα σχετικά κόστη. Άρθρο 8 - Συνεισφορά της ΚυβέρνησηςΗ Κυβέρνηση θα προσπαθεί να παρακολουθεί ότι οι αναγκαίοι πόροι, οικονομικοί ή σε είδος, που χρειάζονται για την διοίκηση και την ορθή λειτουργία του ΚΕΟΔΥ έχουν εξασφαλιστεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρθρο 9 -Έναρξη ΙσχύοςΗ παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ μετά την υπογραφή της από τα Μέρη, όταν θα έχουν ενημερώσει ο ένας τον άλλο εγγράφως ότι όλες οι διατυπώσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό από το εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας και τους εσωτερικούς κανονισμούς της UΝΕSCΟ έχουν ολοκληρωθεί. Η ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας ειδοποίησης θα θεωρείται ότι είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Συμφωνίας. Άρθρο 10 - ΔιάρκειαΗ παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο έξι ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Η Συμφωνία θα ανανεώνεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των Μερών αφού η Εκτελεστική Επιτροπή της UΝΕSCΟ υποβάλει τις παρατηρήσεις της βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ανανέωσης που θα χορηγηθεί από τον Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ. Άρθρο 11 - Καταγγελία1.Οποιοδήποτε από τα Μέρη θα έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία μονομερώς. 2.Η καταγγελία θα τίθεται σε ισχύ εντός 120 ημερών μετά τη λήψη της γνωστοποίησης που εστάλη από ένα από τα Μέρη προς το άλλο. 3.Η παρούσα Συμφωνία θα τερματιστεί αυτόματα εάν και κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα τερματιστεί η Συμφωνία μεταξύ της UΝΕSCΟ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 12 - ΑναθεώρησηΗ παρούσα Συμφωνία μπορεί να αναθεωρηθεί με έγγραφη συναίνεση μεταξύ των Μερών. Άρθρο 13 Επίλυση Διαφορών1.Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της UΝΕSCΟ και της Κυβέρνησης αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, εάν δεν επιλυθεί με διαπραγματεύσεις ή άλλη κατάλληλη μέθοδο που θα συμφωνηθεί από τα Μέρη, θα υποβάλλεται για τελική απόφαση σε διαιτητικό δικαστήριο αποτελούμενο από τρία μέλη, ένα από τα οποία θα διορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένα άλλο από τον Γενικό Διευθυντή της UΝΕSCΟ και ένα τρίτο, το οποίο θα προεδρεύει του δικαστηρίου, θα επιλέγεται από τα δύο πρώτα. Εάν οι δύο διαιτητές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην επιλογή τρίτου, ο διορισμός θα γίνεται από τον Πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. 2.Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα είναι τελική. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογράφοντες υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία στις 16.9.2016. ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ σε δύο αντίγραφα στην Αγγλική γλώσσα. Υπογραφή Υπογραφή Για τον Εκπαιδευτικό, Για την Κυβέρνηση Επιστημονικό της Ελληνικής Δημοκρατίας και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών Υπουργός Παιδείας, Γενικός Διευθυντής Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία