ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4546

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014 / 89 / ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Σκοπός των άρθρων 1 έως και 15 είναι: α) η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, «Περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (ΕΕ L 257/135/28.8.2014) και β) ο καθορισμός ενός πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων περιοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.
2.  
  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως το διατομεακό μέσο πολιτικής που επιτρέπει στις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερομένους να εφαρμόζουν συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυνοριακή προσέγγιση και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του άρθρου 3, σύμφωνα και με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση UΝCLΟS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α’ 136).
Άρθρο 2 "Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 3
2.  
  Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφάλεια
3.  
  Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει τη χάραξη και την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας
Άρθρο 3 "Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορισμοί:"
1.  
  «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο να προαγάγει τη συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων με σκοπό τη μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών-μελών, ιδίως σε οτιδήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών και μέσω της διεθνούς συνεργασίας,
2.  
  «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία με την οποία η αρμόδια αρχή αναλύει και οργανώνει τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές για να επιτευχθεί η σύνθεση οικολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών παραμέτρων με στόχο την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης,
3.  
  «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή»: η θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α’ 144),.
4.  
 1. «θαλάσσια ύδατα»:
 2. τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011,.
 3. «παράκτια ύδατα»:
 4. τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011.
 5. Β. Λοιποί ορισμοί.
5.  
  «Παράκτια ζώνη»: η γεωμορφολογική περιοχή εκατέρωθεν της ακτογραμμής, στην οποία η αλληλεπίδραση μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος αποκτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με τις ανθρώπινες κοινότητες και τις σχετικές κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες
6.  
  «Ολοκληρωμένη διαχείριση• της παράκτιας ζώνης»: δυναμική διαδικασία με σκοπό την αειφόρο διαχείριση και χρήση των παράκτιων ζωνών, κατά την οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψη η ευπαθής φύση των παράκτιων οικοσυστημάτων και τοπίων, η ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και χρήσεων, οι αλληλεπιδράσεις τους, ο θαλάσσιος προσανατολισμός ορισμένων δραστηριοτήτων και χρήσεων και ο αντίκτυπός τους στο θαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα
Άρθρο 4 "Στόχοι του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Η στήριξη και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής μεταξύ του θαλάσσιου και του παράκτιου χώρου, μέσα από τη σύνθεση των οικολογικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας, την οικοσυστημική προσέγγιση και γενικότερα τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης
2.  
  Η ορθολογική και ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, όπως είναι μεταξύ άλλων οι μεταφορές, η ναυτιλία, ο ενεργειακός τομέας, η εξόρυξη πρώτων υλών, ορυκτών και αδρανών υλικών, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και ο τουρισμός, καθώς και η διατήρηση, προστασία και βελτίωση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη εν γένει την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αρμονική συνύπαρξη όλων των σχετικών δραστηριοτήτων και χρήσεων και διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Άρθρο 5 "Θέσπιση και εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρα 4, 6 παρ. 3 και 15 παρ. 3 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 έχει την ευθύνη για την κατάρτιση, εφαρμογή και αξιολόγηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων περιοχών και παράκτιων ζωνών, καθώς και τις συναφείς υπάρχουσες και μελλοντικές δραστηριότητες και χρήσεις και επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και εν γένει στην πολιτιστική κληρονομιά. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς - θάλασσας.
2.  
  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός περιλαμβάνει:
 1. την εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο του άρθρου 6,
 2. τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια του άρθρου 6.
 3. Κατά την εκπόνηση της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο και των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, μπορεί να περιλαμβάνονται και να αξιοποιούνται υφιστάμενες εθνικές πολιτικές και ιδίως η νησιωτική πολιτική, κανονισμοί και μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 7.
3.  
  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021
4.  
  Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 αξιολογεί κάθε πέντε (5) έτη την εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, με την κατάρτιση σχετικής έκθεσης αξιολόγησης, με την οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα ή μη της αναθεώρησής του. Η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβιβάζεται στα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τις Περιφέρειες και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε δέκα (10) έτη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη έκθεσης αξιολόγησής του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 6.
Άρθρο 6 "Δομή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού"
1.  
  Η εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο αποτελεί μέρος της εθνικής χωρικής στρατηγικής του άρθρου 3 του ν. 4447/2016. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, είναι δυνατή η κατάρτιση και έγκριση της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο, χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένης εθνικής χωρικής στρατηγικής. Η εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο:.
 1. προσδιορίζει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για τις θαλάσσιες περιοχές και τις παράκτιες ζώνες, που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη,
 2. υποδεικνύει και αιτιολογεί τις προτεραιότητες για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων σε επιμέρους χωρικές ενότητες με βάση:
  • τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου, που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 20 του ν. 3983/2011, ή.
  • διαφορετικές από τις προαναφερόμενες υποδιαιρέσεις, εφόσον προκύπτει ότι ο προσδιορισμός τους είναι αναγκαίος για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4
2.  
  Η εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 14, εγκρίνεται με πράξη υπουργικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανακοινώνεται στη Βουλή
3.  
  Πριν από την υποβολή της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο προς το Υπουργικό Συμβούλιο απαιτείται:
 1. τήρηση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και συμμετοχής του κοινού, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9,
 2. γνωμοδότηση του εθνικού συμβουλίου χωροταξίας του άρθρου 4 του ν. 4447/2016, η οποία παρέχεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του σχεδίου προς αυτό.
 3. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
 4. Για τις ανάγκες εφαρμογής της διάταξης αυτής, στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων δημόσιων αρχών και φορέων, καθώς και επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων για να αναπτύξουν τις απόψεις τους κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου,.
 5. γνωμοδότηση των εμπλεκόμενων Υπουργείων μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του σχεδίου προς αυτά.
 6. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
4.  
  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια αντιστοιχούν στο περιφερειακό επίπεδο σχεδιασμού του άρθρου 2 του ν. 4447/2016. Αναφέρονται σε θαλάσσιες και παράκτιες χωρικές ενότητες, οι οποίες μπορεί να είναι υποπεριφε-ρειακού, περιφερειακού ή διαπεριφερειακού επιπέδου. Καθορίζονται από την εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο, σύμφωνα με την περίπτωση β ’ της παραγράφου 1. Αν η εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο δεν έχει εγκριθεί, ο καθορισμός χωρικών ενοτήτων για την εκπόνηση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη και τις υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 και στο άρθρο 20 του ν. 3983/2011.
5.  
  Κατά την κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του άρθρου 7, οι κατευθύνσεις της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο, εφόσον έχει θεσμοθετηθεί, οι άξονες και οι στόχοι της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής, το περιφερειακό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη, στρατηγικές περιφερειακές συμβάσεις, διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές συμφωνίες και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου, οι κατευθύνσεις του υφιστάμενου Χωρικού Σχεδιασμού του ν. 4447/2016, στο βαθμό που αφορούν τον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο.
6.  
  Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια υπόκεινται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, σύμφωνα με την ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 1225) και εγκρίνονται μαζί με τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με ενιαία απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πριν από την έγκριση τους απαιτείται:.
 1. τήρηση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό, σύμφωνα με την περίπτωση β ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9,
 2. γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας του άρθρου 4 του ν. 4447/2016, η οποία παρέχεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του σχεδίου προς αυτό.
 3. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
 4. Για τις ανάγκες εφαρμογής της διάταξης αυτής, στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, εκπρόσωποι και άλλων δημόσιων αρχών και φορέων, καθώς και επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων, για να αναπτύξουν τις απόψεις τους κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου,.
 5. γνωμοδότηση των εμπλεκόμενων Υπουργείων μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του σχεδίου προς αυτά.
 6. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνονται οι προδιαγραφές για την εκπόνηση, αξιολόγηση και τροποποίηση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος
Άρθρο 7 "Ελάχιστες απαιτήσεις για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Για να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 4 και η συνεκτικότητα μεταξύ του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και του χωροταξικού σχεδιασμού του χερσαίου χώρου, η [...]"
1.  
  Λαμβάνει υπόψη:
 1. τις σχετικές δραστηριότητες και χρήσεις στα θαλάσσια ύδατα και στις παράκτιες ζώνες, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2,
 2. τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας,
 3. τις περιβαλλοντικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους, καθώς και ζητήματα κλιματικής αλλαγής και ασφάλειας,
 4. τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό των νησιωτικών περιοχών και του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας,
2.  
  εξασφαλίζει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 9,
3.  
  οργανώνει τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 10,
4.  
  εξασφαλίζει τη διασυνοριακή συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 11,
5.  
  προωθεί τη συνεργασία με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 12
Άρθρο 8 "Περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός προσδιορίζει την κατανομή υφιστάμενων και μελλοντικών δραστηριοτήτων και χρήσεων στις θαλάσσιες περιοχές και στις παράκτιες ζώνες, για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3
2.  
  Στο πλαίσιο της παραγράφου 1 και κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης α ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 14, λαμβάνονται υπόψη οι αλληλεπιδράσεις των δραστηριοτήτων και των χρήσεων, οι οποίες μπορεί μεταξύ άλλων να περιλαμβάνουν:
 1. την αλιεία, β) την υδατοκαλλιέργεια, γ) τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές και τα υποθαλάσσια έργα για την έρευνα, την εκμετάλλευση και την εξόρυξη πετρελαίου, φυσικού αερίου, καθώς και άλλων ενεργειακών πόρων, πρώτων υλών, ορυκτών και αδρανών υλικών και για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και συμβατικές πηγές, δ) τις θαλάσσιες οδούς και τις κυκλοφοριακές ροές, ε) τις λιμενικές εγκαταστάσεις κάθε είδους, στ) τις περιοχές διεξαγωγής στρατιωτικών ασκήσεων, ζ) τις προστατευόμενες περιοχές και τις περιοχές όπου εφαρμόζεται η νομοθεσία για την προστασία της βιοποικιλότητας και τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών (ν. 3937/2011, Α’ 60), καθώς και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, η) την επιστημονική έρευνα,.
 2. τις οδεύσεις υποβρύχιων καλωδίων και αγωγών, ι) τον τουρισμό, ια) τους προστατευόμενους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και τα ενάλια μνημεία, σύμφωνα με το ν. 3028/2002, ιβ) τις παράκτιες χρήσεις γης.
Άρθρο 9 "Δημόσια διαβούλευση- Συμμετοχή του κοινού (άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 εξασφαλίζει, ήδη κατά το πρώιμο στάδιο κατάρτισης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσια διαβούλευση των δημόσιων αρχών, των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και του κοινού. Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται ως εξής:.
 1. ως προς την εθνική χωρική στρατηγική για το θαλάσσιο χώρο:
  • η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 ενημερώνει τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο, ώστε να διασφαλίζει, κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου, τη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές,
  • το σχέδιο της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 4048/ 2012 (Α’ 34), χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών,.
 2. ως προς τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια:
  • η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 ενημερώνει τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου, ώστε να διασφαλίζει, σε επίπεδο συνδιαμόρφωσης σχεδίου, τη συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές.
  • Παράλληλα, ενημερώνει τις οικείες Περιφέρειες,.
  • το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 του ν. 4048/2012, χρονικής διάρκειας ενός (1) μήνα.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου 1
Άρθρο 10 "Χρήση και ανταλλαγή δεδομένων (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 οργανώνει και χρησιμοποιεί τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα και συντονίζει τη διαδικασία της απαιτούμενης ανταλλαγής των πληροφοριών, για την κατάρτιση των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων
2.  
  Τα δεδομένα της παραγράφου 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:
 1. περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα, καθώς και εν γένει δεδομένα της πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχουν συλλεχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που διέπει τις δραστηριότητες του άρθρου 8,
 2. φυσικά δεδομένα για τα θαλάσσια ύδατα
3.  
  Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 χρησιμοποιεί τα σχετικά μέσα και εργαλεία, περιλαμβανομένων αυτών που είναι ήδη διαθέσιμα σύμφωνα με το ν. 3882/2010 (Α’ 166), την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και άλλες συναφείς πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 11 "Συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών (άρθρο 11 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης, η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία η Ελληνική Δημοκρατία μοιράζεται θαλάσσια ύδατα με σκοπό να διασφαλίζεται ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός είναι συντονισμένος και έχει συνοχή σε όλη την εν λόγω θαλάσσια περιοχή. Η συνεργασία λαμβάνει υπόψη, ιδίως, ζητήματα διακρατικού χαρακτήρα.
2.  
  Η συνεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 επιδιώκεται μέσω:
 1. υφιστάμενων περιφερειακών θεσμικών δομών συνεργασίας, όπως οι περιφερειακές συμβάσεις για τη θάλασσα, ή/και
 2. δικτύων ή δομών των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών, ή/και
 3. οποιασδήποτε άλλης μεθόδου που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, όπως στο πλαίσιο των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες
Άρθρο 12
1.  
  Συνεργασία με τρίτες χώρες (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 όταν αναπτύσσει δράσεις που αφορούν το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στις οικείες θαλάσσιες περιοχές καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας με τρίτες χώρες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις, όπως με την αξιοποίηση υφιστάμενων διεθνών φόρουμ ή με περιφερειακή θεσμική συνεργασία, μεταξύ των οποίων εντάσσεται η Περιφερειακή Σύμβαση για τη Μεσόγειο Θάλασσα (Σύμβαση της Βαρκελώνης)
Άρθρο 13
1.  
  Παρακολούθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (άρθρο 14 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ) Η αρμόδια αρχή του άρθρου 14 διαβιβάζει υποχρεωτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη - μέλη, ύστερα από αίτημα, αντίγραφα της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο και των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένου σχετικού επεξηγηματικού υλικού για την εφαρμογή του νόμου, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έγκρισή τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τις επακόλουθες επικαιροποιήσεις και αναθεωρήσεις της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο και των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΙΙ ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/89/ΕΕ
Άρθρο 14 "Αρμόδια αρχή (άρθρο 13 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)"
1.  
  Αρμόδια αρχή με αποκλειστική ευθύνη την εφαρμογή του παρόντος ορίζεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. σχεδιάζει, εντός των θαλάσσιων υδάτων και παράκτιων ζωνών, την έκταση και το περιεχόμενο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού,
 2. μεριμνά για την κατάρτιση της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο και των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος,
 3. αξιολογεί την εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 5 και εκκινεί τη διαδικασία τροποποίησης ή αναθεώρησής του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 6,
 4. διαβουλεύεται με τις συναφείς αρχές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 11 και 12 για τη διαμόρφωση συνεργασίας και κοινής προσέγγισης, καθώς και το συντονισμό των δράσεων τους που αφορούν το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο,
 5. εξασφαλίζει κάθε πρόσφορο μέσο, διαδικασία, μηχανισμό ή πρόγραμμα για την εφαρμογή του παρόντος,
 6. λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της συντονισμένης εφαρμογής του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού από τις εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές και φορείς σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (εθνικό, περιφερειακό και διεθνές ή διακρατικό επίπεδο),
 7. αποτελεί σημείο επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανα της για θέματα που αφορούν την εφαρμογή της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ,
 8. συμμετέχει σε εθνικά, διακρατικά και διασυνοριακά προγράμματα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
 9. εποπτεύει και συντονίζει προγράμματα και μελέτες που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού και υλοποιούνται στον εθνικό θαλάσσιο και παράκτιο χώρο,
 10. οφείλει να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεταβολές των πληροφοριών που αφορούν τη νομική και διοικητική της υπόσταση, σύμφωνα με το Παράρτημα του παρόντος, μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της μεταβολής.
 11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μεταβιβάζεται σε αυτήν η άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος για την υποστήριξη του έργου της μη αμειβόμενες ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων με συμμετοχή, κατά περίπτωση, εκπροσώπων εμπλεκόμενων δημόσιων αρχών και φορέων, καθώς επίσης και επιστημονικών φορέων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 15 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Κατά την πρώτη έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 6 για την έγκριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των εγκεκριμένων χερσαίων χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων
2.  
  Μετά την έκδοση των κανονιστικών πράξεων για την έγκριση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, οι κανονιστικές πράξεις χωροταξικού σχεδιασμού του χερσαίου χώρου λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, σχετικά με τη χωρική ανάπτυξη και ρύθμιση των θαλάσσιων περιοχών και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης ξηράς-θάλασσας
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προγράμματα, μελέτες και έργα εμπλεκόμενων αρχών και φορέων που άπτονται του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή του άρθρου 14 για να διευκολύνεται ο συντονισμός των τομεακών πολιτικών
4.  
  Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Α’ διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικότερες διατάξεις του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27).

ΜΕΡΟΣ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16 "(παρ. 8 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513)"
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 (Α’230) καταργείται.
2.  
  Το άρθρο 17 του ν. 4062/2012 (Α’70) καταργείται.
Άρθρο 17
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 (παρ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Στην περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3851/2010 (Α’ 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής: Για τη συμμόρφωση με το στόχο, το μέγιστο από κοινού μερίδιο των βιοκαυσίμων και βιορευστών που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργικές γαίες δεν υπερβαίνει την ποσότητα ενέργειας η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο μερίδιο που ορίζεται στην περίπτωση δ ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α.
Άρθρο 18
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (περιπτώσεις ιγ’, ιδ’ και ιε του άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ και άρθρο 2 παρ. 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Μετά την παρ. 32ε του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) προστίθενται παράγραφοι 32στ έως 32ιθ ως εξής: 32στ Πραγματική τιμή η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για ορισμένες ή όλες τις φάσεις μιας συγκεκριμένης διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμου, η οποία υπολογίζεται με τη μεθοδολογία του Παραρτήματος 4 Μέρος Γ’. 32ζ Τυπική τιμή εκτίμηση της μείωσης των αντιπροσωπευτικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για συγκεκριμένη οδό παραγωγής βιοκαυσίμων. 32η Προκαθορισμένη τιμή τιμή η οποία προκύπτει βάσει τυπικής τιμής με την εφαρμογή προκαθορισμένων παραγόντων και η οποία, υπό συνθήκες που καθορίζονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να χρησιμοποιείται αντί της πραγματικής τιμής. 32θ Ο όρος «απόβλητα» ορίζεται όπως στο άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 4042/2012 Ουσίες που έχουν σκοπίμως τροποποιηθεί ή μολυνθεί για να εμπίπτουν στον εν λόγω ορισμό δεν εντάσσονται στον παρόντα ορισμό. 32ι Αμυλούχα φυτά φυτά στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα σιτηρά (ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού αραβοσίτου), οι κόνδυλοι και τα ριζώματα (όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η μανιόκα και η διοσκουρέα), καθώς και οι βολβοί (όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το βελόφυλλο). 32ια Λιγνοκυτταρινούχες ύλες οι ύλες που συντίθενται από λιγνίνη, κυτταρίνη και ημικυτταρίνη, όπως η βιομάζα που προέρχεται από τα δάση, οι ξυλώδεις ενεργειακές καλλιέργειες, καθώς και τα κατάλοιπα και τα λύματα των δασοπονικών βιομηχανιών. 32ιβ Μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες ύλες που συντίθενται κυρίως από κυτταρίνη και ημικυτταρίνη και η περιεκτικότητα τους σε λιγνίνη είναι χαμηλότερη σε σχέση με αυτή των λιγνοκυτταρινούχων υλών σε αυτές περιλαμβάνονται κατάλοιπα φυτών που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές (όπως το άχυρο, τα φύλλα και οι μίσχοι, οι φλοιοί και τα κελύφη), φυτά ενεργειακών χορτοκαλλιεργειών με χαμηλή περιεκτικότητα σε άμυλο (όπως η ήρα, το Ρanicum νirgatum, ο μίσχανθος, το καλάμι και οι καλλιέργειες εδαφοκάλυψης πριν και μετά τις κύριες καλλιέργειες), βιομηχανικά υπολείμματα (επίσης από φυτά που καλλιεργούνται ως τρόφιμα και ζωοτροφές μετά την εκχύλιση φυτικών ελαίων, σακχάρων, αμύλων και πρωτεϊνών), καθώς και ύλες από βιολογικά απόβλητα. 32ιγ Υπόλειμμα μεταποίησης η ουσία που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν ή τα τελικά προϊόντα, την παραγωγή των οποίων επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής. δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής και η διεργασία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί σκόπιμα με στόχο την παραγωγή του. 32ιδ Ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης υγρά ή αέρια καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων, το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της βιομάζας και τα οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές. 32ιε Υπολείμματα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία τα υπολείμματα που δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία- δεν περιλαμβάνουν τα υπολείμματα από τις συναφείς βιομηχανίες ή τη συναφή μεταποίηση. 32ιστ Βιοκαύσιμα και βιορευστά χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που μειώνουν τον εκτοπισμό της παραγωγής για άλλους σκοπούς εκτός της παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών και παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας για βιοκαύσιμα και βιορευστά που θεσπίζονται στο άρθρο 32ζ. 32ιζ Οικονομικός φορέας το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, καθώς και της διάθεσής τους έως και τον προμηθευτή, για τους σκοπούς των άρθρων 32ζ έως 32θ. 32ιη Φορέας επαλήθευσης το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο-οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο οργανισμό-εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πληροφοριών που υποχρεούνται να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς και οι προμηθευτές, για τους σκοπούς των άρθρων 32ζ έως 32θ. 32ιθ Προμηθευτής ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 19 "Τροποποίηση του άρθρου 2Α του ν. 3468/2006 (παρ. 4 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με τις περιπτώσεις β’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 και παρ. 5 του άρθρου 5 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως τροποποιήθηκ [...]"
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 διαγράφεται
2.  
  Η περίπτωση α’ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 για τον υπολογισμό του παρονομαστή, δηλαδή της συνολικής ποσότητας ενέργειας που καταναλίσκεται στις μεταφορές για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, λαμβάνονται υπόψη μόνον η βενζίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, τα βιοκαύσιμα που καταναλίσκονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές και η ηλεκτρική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης εκείνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υγρών και αερίων καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης,
3.  
  Στην περίπτωση β ’ της παραγράφου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Το παρόν στοιχείο ισχύει με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ ’ και της περίπτωσης α ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 32ζ.
4.  
  Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής: 1 για τον υπολογισμό του μεριδίου της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και καταναλίσκεται από όλα τα είδη ηλεκτρικών οχημάτων και για την παραγωγή υγρών και αερίων καυσίμων κίνησης από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης, για τους σκοπούς των περιπτώσεων α’ και β’, χρησιμοποιείται είτε το μέσο μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε το μερίδιο ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα, όπως μετρήθηκε δύο (2) έτη πριν από το υπό συζήτηση έτος Επιπλέον, για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται από ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες, αυτή η κατανάλωση υπολογίζεται ως το γινόμενο επί 2,5 του ενεργειακού περιεχομένου της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Για τον υπολογισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλίσκεται από ηλεκτρικά οδικά οχήματα στην περίπτωση β’, αυτή η κατανάλωση υπολογίζεται ως το γινόμενο επί πέντε του ενεργειακού περιεχομένου της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
5.  
  Στην παράγραφο 6 προστίθενται περιπτώσεις δ , ε’ και στ’ ως εξής: 1 για τον υπολογισμό των βιοκαυσίμων στον αριθμητή, το μερίδιο της ενέργειας από τα βιοκαύσιμα που παράγονται από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά, καθώς και από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργικές γαίες, δεν υπερβαίνει το 2020 το 7% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στις μεταφορές Βιοκαύσιμα που παράγονται από πρώτες ύλες που εκτίθενται στο Παράρτημα 6 δεν προσμετρώνται στο όριο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής Το μερίδιο ενέργειας από βιοκαύσιμα που παράγονται από φυτά που καλλιεργούνται ως βασικές καλλιέργειες κυρίως για ενεργειακούς σκοπούς σε γεωργικές γαίες, εκτός από σιτηρά και άλλα αμυλούχα, σακχαρούχα και ελαιούχα φυτά, δεν προσμετράται στο όριο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης υπό τον όρο ότι 1 η επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 εώς 5 του άρθρου 32ζ έγινε σύμφωνα με το άρθρο 32η, και 2 τα φυτά αυτά καλλιεργήθηκαν σε έδαφος που εμπίπτει στο σημείο 8 του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος 4, η δε αντίστοιχη προσαύξηση «eΒ» που ορίζεται στο σημείο 7 του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος 4, συμπεριλήφθηκε στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για τους σκοπούς απόδειξης συμμόρφωσης με την παράγραφο 2 του άρθρου 32ζ. 2 Το ελάχιστο επίπεδο κατανάλωσης των βιοκαυσίμων που παράγονται από πρώτες ύλες και των άλλων καυσίμων που απαριθμούνται στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος 6 ορίζεται σε 0,2% σε ενεργειακό περιεχόμενο του μεριδίου της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις μορφές μεταφορών το 2020, το οποίο αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνοντας υπόψη την ιεράρχηση των αποβλήτων που ορίζεται στο άρθρο 29 του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων σχετικά με την ανάλυση κύκλου ζωής ως προς το συνολικό αντίκτυπο της παραγωγής και διαχείρισης των διαφορετικών ροών αποβλήτων Επιπλέον, τα παραγόμενα από πρώτες ύλες βιοκαύσιμα που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα 6 και που έχουν προσδιοριστεί ως απόβλητα, κατάλοιπα, μη εδώδιμες κυτταρινούχες και λιγνοκυτταρινούχες ύλες και χρησιμοποιούνται σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πριν τις 9.9.2015, μπορεί να συνυπολογιστούν για την επίτευξη του ανωτέρω υποστόχου. 3 Βιοκαύσιμα παραγόμενα από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Παράρτημα 6 θεωρούνται ως το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους για την εκπλήρωση του στόχου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
6.  
  Προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: 7 Με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πολλαπλής διεκδίκησης μεμονωμένων παρτίδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αρμόδια αρχή για θέματα τήρησης των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών, που προβλέπονται στο άρθρο 32ζ, συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών και με εθελοντικά συστήματα που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης, όπου απαιτείται, της ανταλλαγής δεδομένων Η αποτροπή της σκόπιμης τροποποίησης ή απόρριψης υλικών, ώστε να εμπίπτουν στο Παράρτημα 6, βασίζεται στην ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων παρακολούθησης και εντοπισμού των πρώτων υλών και των παραγόμενων βιοκαυσίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας βάσει των δεδομένων των εθελοντικών συστημάτων που καθορίζονται με το άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ Σε περίπτωση εντοπισμού φαινομένων απάτης εφαρμόζονται οι προβλέψεις της απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 32η. Με την έκθεση του άρθρου 21 υποβάλλονται στοιχεία σχετικά με την αξιοπιστία και την προστασία από απάτες.
Άρθρο 20 "Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 3468/2006 (παρ. 1 του άρθρου 22 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513, παρ. 2 του άρθρου 22 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/ [...]"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Με μέριμνα της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Ε., συντάσσεται έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την προώθηση και τη χρήση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανά διετία, κατόπιν έγκρισης της από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2.  
  Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 1 την ανάπτυξη και το μερίδιο των βιοκαυσίμων που παράγονται από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο Παράρτημα 6, μεταξύ άλλων και αξιολόγηση των πόρων που εστιάζει στις σχετικές με την αειφορία πτυχές που συνδέονται με τον αντίκτυπο της αντικατάστασης προϊόντων διατροφής και ζωοτροφών για την παραγωγή βιοκαυσίμων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών της ιεράρχησης των αποβλήτων που θεσπίζονται στο ν. 4042/2012 και της αρχής της διαδοχικής χρήσης της βιομάζας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές και τοπικές οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, τη διατήρηση των αναγκαίων αποθεμάτων άνθρακα στο έδαφος και την ποιότητα του εδάφους και των οικοσυστημάτων .
3.  
  Στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση ιε’ ως εξής: 1 οι ποσότητες βιοκαυσίμων και βιορευστών σε μονάδες ενέργειας που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία ομάδας πρώτων υλών του Μέρους Α’ του Παραρτήματος 5 που λαμβάνονται υπόψη για την εκπλήρωση των στόχων που προβλέπονται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α
4.  
  Προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής: 5 Για την εκτίμηση της καθαρής μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων, για τους σκοπούς της έκθεσης του παρόντος άρθρου, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι τυπικές τιμές του Παραρτήματος 4 Μέρη Α’ και Β’. 6 Το 2020 υποβάλλεται έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από έγκριση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως προς την επίτευξη του υποστόχου που ορίζεται στην περίπτωση ε της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α, διευκρινίζοντας τους λόγους οποιασδήποτε ανεπάρκειας.
Άρθρο 21
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 32Α του ν. 3468/2006 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 32Α του ν. 3468/ 2006, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4062/2012, αντικαθίστανται ως εξής: 1 Είναι δυνατή η συμφωνία με κράτη-μέλη με την οποία μπορεί να ρυθμίζεται η στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ή προς άλλο κράτος-μέλος Η μεταβιβαζόμενη ποσότητα Αν μεταβιβάζεται από την Ελλάδα, αφαιρείται από την ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α. Αν μεταβιβάζεται προς την Ελλάδα, προστίθεται στην ποσότητα ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η οποία λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α. 2 Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1, όσον αφορά την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2Α, μπορεί να ισχύουν επί ένα ή περισσότερα έτη Κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες μετά το τέλος κάθε έτους κατά το οποίο ισχύουν Στις πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαταλέγονται η ποσότητα και η τιμή της συγκεκριμένης ενέργειας.
Άρθρο 22 "Μετά το άρθρο 32στ του ν. 3468/2006 προστίθενται άρθρα 32ζ, 32η, 32θ και 32ι ως εξής: «Άρθρο 32ζ Κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά (άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 τ [...]"
1.  
  Ασχέτως αν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’, μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως και 6:
 1. για την αξιολόγηση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος νόμου ως προς τους εθνικούς στόχους,
 2. για την αξιολόγηση της τήρησης των υποχρεώσεων που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές,
 3. για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων και βιορευστών.
 4. Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας και των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στην παράγραφο 2.
2.  
  Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1, είναι τουλάχιστον 60% για βιοκαύσιμα και βιορευστά παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά τις 5 Οκτωβρίου 2015. Μια εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία αν έχει διεξαχθεί πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων ή βιορευστών. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32θ.
3.  
  Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:
 1. πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών (όπως θαμνώνες), εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες, και εν γένει δάση, δασικά οικοσυστήματα και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο 24 του Συντάγματος με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 και το άρθρο 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), καθώς και αναδασωτέες εκτάσεις,.
 2. περιοχές:
  • των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, όπως οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και οι περιοχές προστασίας της φύσης, όπως ορίζονται με βάση τους νόμους 3937/2011 (Α’ 60) και 1650/1986 (Α’ 160) και με δεδομένο ότι έχουν οριοθετηθεί, ή
  • για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
  • Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης), οι οποίες εξαιρούνται στο σύνολό τους και μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης και τον καθορισμό των χρήσεων γης και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ισχύουν στο εξής.
  • Για τις περιοχές αυτές και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα, να καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες στο μεταβατικό στάδιο, κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου ήδη καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προστασίας της φύσης,.
 3. λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας (highly biοdiνerse grassland):
  • φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες, ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στους οποίους διατηρούνται η σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες, ή
  • μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες, ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων
4.  
  Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
 1. υγρότοποι (wetlands), δηλαδή εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του έτους,
 2. συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά,
 3. εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση μεταξύ 10% και 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός αν παρασχεθούν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, εάν εφαρμοστεί η μεθοδολογία που καθορίζεται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος 4, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
 4. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήψης των πρώτων υλών η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που είχε τον Ιανουάριο 2008.
5.  
  Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, δεν πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποξήρανση προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους
6.  
  Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που απαριθμούνται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1, πρέπει να λαμβάνονται τηρώντας τις δεσμεύσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα διαχείρισης που προβλέπονται στο Σημείο Α «Περιβάλλον» και στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς, στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕL 30) και σύμφωνα με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και το Παράρτημα ΙΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου αυτού βασίζεται στους ελέγχους που διενεργεί ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Το ελεγκτικό σύστημα της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται υποχρεωτικά και στους γεωργούς που προμηθεύουν πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα ή βιορευστά και δεν καλύπτονται από αυτό υπό άλλες συνθήκες.
7.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο 23
1.  
  Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 4062/2012 (άρθρο 2 της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιείται με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2015/1513 (ΕΕ) και άρθρο 2 της Οδηγίας 2015/652 (ΕΕ)) Το άρθρο 19 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 19
  1.  
   Βενζίνη.όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 316/2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501).
  2.  
   Ντίζελ.όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 της 316/2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501).
  3.  
   Πετρέλαια εσωτερικής καύσης που προορίζονται για χρήση από κινητά μη οδικά μηχανήματα (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας), γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής.όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της 316/ 2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501).
  4.  
   Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής.όλες οι καθαρές τιμές εκπομπών CΟ2, CΗ4 και Ν2Ο που μπορούν να αποδοθούν στα καύσιμα (περιλαμβανομένων τυχόν συστατικών ανάμειξης) ή στην παρεχόμενη ενέργεια. Σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά στάδια, από τη λήψη ή την καλλιέργεια, περιλαμβανομένων των αλλαγών στη χρήση γης, έως τις μεταφορές και τη διανομή, την επεξεργασία και την καύση, ανεξάρτητα από το στάδιο κατά το οποίο παράγονται.
  5.  
   Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα ενέργειας.η συνολική μάζα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ισοδύναμων με CΟ2 που συνδέονται με το καύσιμο ή με την παρεχόμενη ενέργεια, διαιρούμενη διά του συνολικού ενεργειακού περιεχομένου του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας (το καύσιμο εκφρασμένο στη χαμηλή θερμογόνο δύναμή του).
  6.  
   Προμηθευτής.ο φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διέλευση των καυσίμων από σημείο επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης ή, εάν δεν οφείλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης, κάθε άλλος σχετικός φορέας σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
  7.  
   Βιοκαύσιμα.όπως ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006.
  8.  
   Ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης μη βιολογικής προέλευσης.υγρά ή αέρια καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων το ενεργειακό περιεχόμενο των οποίων προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλην της βιομάζας, και τα οποία χρησιμοποιούνται στις μεταφορές.
  9.  
   Αμυλούχα φυτά.τα φυτά στα οποία συγκαταλέγονται κυρίως τα σιτηρά (ανεξαρτήτως εάν χρησιμοποιείται μόνο ο σπόρος ή ολόκληρο το φυτό, όπως στην περίπτωση του χλωρού αραβοσίτου), οι κόνδυλοι και τα ριζώματα (όπως οι πατάτες, το κολοκάσι, οι γλυκοπατάτες, η μανιόκα και η διοσκουρέα), καθώς και οι βολβοί (όπως η κολοκασία η εδώδιμος και το ξανθόσωμα το βελόφυλλο).
  10.  
   Βιοκαύσιμα χαμηλού κινδύνου έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης.τα βιοκαύσιμα των οποίων οι πρώτες ύλες παράχθηκαν στο πλαίσιο συστημάτων που μειώνουν τον εκτοπισμό της παραγωγής για άλλους σκοπούς εκτός της παραγωγής βιοκαυσίμων και παράχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας για βιοκαύσιμα που θεσπίζονται στο άρθρο 20.
  11.  
   Υπόλειμμα μεταποίησης.η ουσία που δεν αποτελεί το τελικό προϊόν ή τα τελικά προϊόντα την παραγωγή των οποίων επιδιώκει άμεσα η διεργασία παραγωγής, δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διεργασίας παραγωγής και η διεργασία αυτή δεν έχει τροποποιηθεί σκόπιμα με στόχο την παραγωγή του.
  12.  
   Υπολείμματα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία.τα υπολείμματα που δημιουργούνται άμεσα από τη γεωργία, την υδατοκαλλιέργεια, την αλιεία και τη δασοκομία, δεν περιλαμβάνουν τα κατάλοιπα από τις συναφείς βιομηχανίες ή τη συναφή μεταποίηση.
  13.  
   Εκπομπές κατά το πρώτο στάδιο.κάθε εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου που πραγματοποιείται προτού η πρώτη ύλη εισέλθει στο διυλιστήριο ή στην εγκατάσταση επεξεργασίας όπου παρήχθη το καύσιμο που αναφέρεται στο Παράρτημα Δ’.
  14.  
   Φυσική άσφαλτος.κάθε πηγή πρώτων υλών διυλιστηρίου η οποία.
  1. έχει πυκνότητα κατά ΑΡΙ (Αmerican Ρetrοleum Ιnstitute) 10 βαθμών ή μικρότερη, η οποία μετράται στο κοίτασμα, στον τόπο εξόρυξής του, σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής D287 της Αmerican Sοciety fοr Τesting and Μaterials (ΑSΤΜ),
  2. έχει ετήσιο μέσο ιξώδες σε θερμοκρασία κοιτάσματος μεγαλύτερο από εκείνο που υπολογίζεται με την εξίσωση.ιξώδες (centipοise) = 518,98e-0,038Τ, όπου Τ είναι η θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου, .
  3. εμπίπτει στον ορισμό για τις ασφαλτούχες άμμους με τον κωδικό ΣΟ 2714 της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (ΕΕ L 256 της 7.9.1987) και .
  4. χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι η αξιοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με την εξόρυξη ή τη θερμικώς υποβοηθούμενη στράγγιση με βαρύτητα, κατά την οποία η θερμική ενέργεια προέρχεται κυρίως από καύσιμα διαφορετικά από την ίδια την πρώτη ύλη.
  15.  
   Πισσούχος σχιστόλιθος.κάθε πηγή πρώτης ύλης διυλιστηρίου που βρίσκεται σε σχηματισμό πετρωμάτων που περιέχει στερεά κηροζίνη και εμπίπτει στον ορισμό για τον πισσούχο σχιστόλιθο με τον κωδικό ΣΟ 2714, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987. Η αξιοποίηση της πηγής της πρώτης ύλης επιτυγχάνεται με την εξόρυξη ή τη θερμικώς υποβοηθούμενη στράγγιση με βαρύτητα.
  16.  
   Βασικό πρότυπο καυσίμου.βασικό πρότυπο καυσίμου βασιζόμενο στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενεργείας από ορυκτά καύσιμα το 2010.
  17.  
   Συμβατικό αργό πετρέλαιο.κάθε πρώτη ύλη διυλιστηρίου με πυκνότητα κατά ΑΡΙ μεγαλύτερη από 10 βαθμούς, η οποία μετράται στο κοίτασμα, στον τόπο προέλευσής του, σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής D287 της ΑSΤΜ και δεν εμπίπτει στον ορισμό για τον κωδικό ΣΟ 2714, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/1987.
  18.  
   Οικονομικός φορέας.το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας παραγωγής βιοκαυσίμων και βιορευστών από τις πρώτες ύλες μέχρι και το τελικό προϊόν, καθώς και της διάθεσής τους έως και τον προμηθευτή.
  19.  
   Φορέας επαλήθευσης.το ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο-οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) 765/2008, το οποίο έχει διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο οργανισμό-εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επαλήθευση των πληροφοριών που υποχρεούνται να υποβάλουν οι οικονομικοί φορείς και οι προμηθευτές.
Άρθρο 24
1.  
  (άρθρο 7α της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 περίπτωση 5 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και όπως τροποποιείται με τις περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513, άρθρα 1 και 3 έως 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652) Μετά το άρθρο 19 του ν. 4062/2012 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:
  Άρθρο 19Α
  1.  
   Άρθρο 19Α
  2.  
   Οι προμηθευτές της παραγράφου 3 καταρτίζουν ετησίως έκθεση για την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας που προμηθεύουν στην εγχώρια αγορά, παρέχοντας τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες
  1. το συνολικό όγκο κάθε τύπου παρεχόμενου καυσίμου ή ενέργειας, αναφέροντας τον τόπο αγοράς και την προέλευσή του,
  2. τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των καυσίμων ανά μονάδα ενέργειας και
  3. στοιχεία σχετικά με τις οδούς παραγωγής των βιο-καυσίμων, τον όγκο των βιοκαυσίμων που προέρχονται από τις πρώτες ύλες όπως είναι ταξινομημένες στο Μέρος Α ’ του Παραρτήματος Γ ’ και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής των καυσίμων ανά Μονάδα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών μέσων τιμών των εκτιμώμενων εκπομπών λόγω έμμεσης αλλαγής στη χρήση γης από τα βιοκαύσιμα.
  3.  
   Υποχρέωση παρακολούθησης και υποβολής της έκθεσης της παραγράφου 2 σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και για τις ποσότητες καυσίμων που εκτελωνίζουν οι ίδιοι και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά, έχουν οι κάτωθι προμηθευτές
  1. οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Α’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, .
  2. οι κάτοχοι άδειας εμπορίας κατηγορίας Γ ’ της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, .
  3. οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002, .
  4. οι μεγάλοι τελικοί καταναλωτές της παρ. 13 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002, .
  5. οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/ 2002, .
  6. οι προμηθευτικοί συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, .
  7. οι κάτοχοι άδειας προμήθειας φυσικού αερίου του άρθρου 81 του ν. 4001/2011.
  8. Την ανωτέρω υποχρέωση έχει και κάθε άλλος προμηθευτής που διαθέτει καύσιμα σε χρήσεις της παραγράφου 1.
  4.  
   Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 134 του ν. 4001/2011, που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε οδικά οχήματα, μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης εκπομπών της παραγράφου 5 εάν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν καταλλήλως την παρεχόμενη ηλεκτρική ενέργεια για χρήση σε αυτά τα οχήματα, σύμφωνα με την παράγραφο 12. Οι προμηθευτές βιοκαυσίμων που προορίζονται για χρήση στις αερομεταφορές μπορούν να επιλέγουν να συμβάλλουν στην υποχρέωση μείωσης της παραγράφου 5 εφόσον τα εν λόγω βιοκαύσιμα πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στο άρθρο 20.
  5.  
   Οι προμηθευτές της παραγράφου 3 οφείλουν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια κατά τουλάχιστον 6% και έως 10% έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, με ενδιάμεσο ενδεικτικό στόχο 3% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου που καθορίζεται στο Παράρτημα Ε’. Για την επίτευξη ενδεικτικού στόχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 επιπλέον της αναφερομένης στο προηγούμενο εδάφιο μείωσης 6% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από το παρεχόμενο καύσιμο ή ενέργεια και μέχρι 4% επιπλέον, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κατωτέρω μέθοδοι, σε ποσοστό 2% η καθεμία.
  1. παροχή ενέργειας για μεταφορές προς χρήση σε οποιοδήποτε τύπο οδικού οχήματος ή μη οδικού κινητού μηχανήματος (περιλαμβανομένων των πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοΐας), σε γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες και σκάφη αναψυχής ή/και χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας (περιλαμβανομένης της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα) ικανής να μειώσει τις ανά μονάδα ενέργειας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής του καυσίμου ή της παρεχόμενης ενέργειας,
  2. χρήση πιστωτικών μορίων, τα οποία αγοράζονται διά του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης του Πρωτοκόλλου του Κιότο, δυνάμει των όρων που τίθενται στην 181478/965/2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 3763).
  6.  
   Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής από βιοκαύσιμα υπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 22. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής άλλων καυσίμων και ενέργειας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που ορίζεται στο Παράρτημα Δ’.
  7.  
   Ομάδα προμηθευτών μπορεί να επιλέξει να εκπληρώσει από κοινού τις υποχρεώσεις μείωσης της παραγράφου 5. Στην περίπτωση αυτή η ομάδα προμηθευτών θεωρείται ως ένας και μόνο προμηθευτής για τους σκοπούς της παραγράφου 5. Η ομάδα προμηθευτών εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωση εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
  8.  
   Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 οι προμηθευτές εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στο Παράρτημα Δ’ για να προσδιορίσουν την ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα καύσιμα που προμηθεύουν. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 5 οι προμηθευτές υποβάλουν τα στοιχεία χρησιμοποιώντας τους ορισμούς και τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζονται στο Παράρτημα Δ’. Τα στοιχεία υποβάλλονται σε ετήσια βάση σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ζ’. Οι προμηθευτές καυσίμων που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, υποβάλλουν τα στοιχεία εφαρμόζοντας την απλουστευμένη μέθοδο που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ’.
  9.  
   Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των προμηθευτών με την υποχρέωση της παραγράφου 5 οι προμηθευτές συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν επιτύχει όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής από τα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό με το βασικό πρότυπο καυσίμου που ορίζεται στο Παράρτημα Ε’.
  10.  
   Το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κάθε προμηθευτής της παραγράφου 3 οφείλει να υποβάλλει την έκθεση της παραγράφου 2, με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (έτος αναφοράς) στον φορέα της παραγράφου 15, κατόπιν επαλήθευσης σύμφωνα με την παράγραφο 11. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται το 2019 και περιλαμβάνει τα στοιχεία του έτους 2018. Τα στοιχεία των εκθέσεων υποβάλλονται ως εξής.α) με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου λογιστικών φύλλων σε ηλεκτρονική διεύθυνση του φορέα της παραγράφου 15, σύμφωνα με ηλεκτρονικό υπόδειγμα το οποίο αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και .
  1. σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προμηθευτή ή από τους νομίμους εκπροσώπους των προμηθευτών στην περίπτωση ομάδας προμηθευτών, η οποία συνοδεύεται από πόρισμα επαλήθευσης του φορέα επαλήθευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 11.
  11.  
   Τα στοιχεία των εκθέσεων επαληθεύονται από κατάλληλα αναγνωρισμένους φορείς (φορείς επαλήθευσης), οι οποίοι οφείλουν να είναι διαπιστευμένοι, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.) ή άλλο ισότιμο εγκεκριμένο σύστημα διαπίστευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις των ακόλουθων προτύπων.
  1. κατά το πρότυπο ΙSΟ 14065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς επικύρωσης και επαλήθευσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς χρήση στη διαπίστευση ή σε άλλες μορφές αναγνώρισης, ή
  2. κατά το πρότυπο ΙSΟ 17065 το οποίο ορίζει απαιτήσεις για τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών.
  12.  
   Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται για χρήση σε οδικά οχήματα, με την έκθεση της παραγράφου 2 απαιτείται η συνυποβολή βεβαίωσης του κατόχου άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 134 του ν. 4001/2011 για την επιβεβαίωση της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση. Επιπλέον, απαιτείται η συνυποβολή βεβαίωσης του ΔΕΔΔΗΕ για τη συνολική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε ο κάτοχος άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση σε οδικά οχήματα. Εφόσον ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει σχετικά στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης η συμβολή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψη.
  13.  
   Κατά την υποβολή της εθνικής έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της 316/2010 απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 501) παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με το παρόν άρθρο, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΣΤ’. Για την υποβολή των στοιχείων που ορίζονται στο Παράρτημα ΣΤ’ χρησιμοποιούνται τα εργαλεία του RepοrtΝet του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, τα οποία παρέχονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Τα στοιχεία διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό αποθετήριο δεδομένων (Central Data Repοsitοry), το οποίο διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. Τα στοιχεία υποβάλλονται έως τις 31 Αυγούστου κάθε έτους από τη Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο Παράρτημα Ζ’. Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων, που είναι αρμόδια για την επαλήθευση και την υποβολή των στοιχείων, κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ημερομηνία διαβίβασης. Επιπλέον, κατά την υποβολή της εθνικής έκθεσης υποβάλλονται τα στοιχεία του σημείου γ ’ της παραγράφου 2.
  14.  
   Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UΕRs) που υποβάλλονται σύμφωνα με το σημείο 1 του Μέρους 2 του Παραρτήματος Δ ’ καθώς και για οποιαδήποτε συνεργασία με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών που κρίνεται απαραίτητη στο πλαίσιο του ελέγχου των UΕRs. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις του σημείου δ της παρ. 3 του Μέρους 1 του Παραρτήματος Δ’ σχετικά με την επιλεξιμότητα και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UΕRs).
  15.  
   Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο και την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων της παραγράφου 17 για μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται ως ο φορέας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι απαιτούμενες δράσεις που υλοποιεί το Κ.Α.Π.Ε. και ιδίως η κατάρτιση και επικαιροποίηση Μητρώου των προμηθευτών των παραγράφων 3 και 4, η παραλαβή και ο έλεγχος των εκθέσεων της παραγράφου 2, η συνεργασία με τις αδειοδοτούσες αρχές των προμηθευτών και με τους αρμόδιους φορείς για την τήρηση στατιστικών και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου, η υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης. Οι δαπάνες για τις δράσεις της παρούσας παραγράφου μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.
  16.  
   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δύναται να καθορίζονται προκαθορισμένες τιμές για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με
  1. καύσιμα κίνησης από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης, τα οποία έχουν υγρή ή αέρια μορφή,
  2. δέσμευση και χρήση του διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές.
  17.  
   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιμο στους προμηθευτές οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο της βαρύτητας, της συχνότητας και των συνεπειών της παράβασης, του βαθμού υπαιτιότητας και της τυχόν υποτροπής του παραβάτη. Σε υποτροπή βρίσκεται όποιος σε τρία (3) χρόνια από την επιβολή σε αυτόν προστίμου για κάποια παράβαση τελεί νέα παράβαση. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις και τα όρια του προστίμου κάθε κατηγορίας ή και κάθε επί μέρους παράβασης. Επίσης, καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου στην περίπτωση ομάδας προμηθευτών, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου για μη τήρηση της υποχρέωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της παραγράφου 5 για το έτος αναφοράς 2020 στην περίπτωση που ο υπόχρεος προμηθευτής δεν έχει υποβάλει την έκθεση της παραγράφου 2 ή η έκθεση είναι ελλιπής, η διαδικασία επιβολής των προστίμων, η διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 25
1.  
  Αντικατάσταση του άρθρου 20 του ν. 4062/2012 Το άρθρο 20 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 20
  1.  
   Ασχέτως αν οι πρώτες ύλες καλλιεργούνται εντός ή εκτός του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ενέργεια από βιοκαύσιμα λαμβάνεται υπόψη, για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 19Α, μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των παραγράφων 2 έως και 6. Ωστόσο, για να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 19Α, τα βιοκαύσιμα που παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας και των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, χρειάζεται να τηρούν μόνον τα κριτήρια αειφορίας που ορίζονται στην παράγραφο 2.
  2.  
   Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι τουλάχιστον 60% για βιοκαύσιμα παραγόμενα σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία μετά τις 5 Οκτωβρίου 2015. Μια εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία αν έχει διεξαχθεί πραγματική παραγωγή βιοκαυσίμων. Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που βρίσκονταν σε λειτουργία κατά ή πριν από τις 5 Οκτωβρίου 2015, για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα βιοκαύσιμα θα πρέπει να επιτυγχάνουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 35% έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017 και κατά τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 22.
  3.  
   Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας και ειδικό καθεστώς προστασίας, δηλαδή από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό
  1. πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών (όπως θαμνώνες), εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες, και εν γένει δάση, δασικά οικοσυστήματα και δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με την ερμηνευτική δήλωση που προστέθηκε στο άρθρο 24 του Συντάγματος με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 και το άρθρο 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289), καθώς και αναδασωτέες εκτάσεις, .
  2. περιοχές.1των οποίων η φύση έχει κηρυχθεί ως προστατευόμενη εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή, όπως οι περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης και οι περιοχές προστασίας της φύσης όπως ορίζονται με βάση τους ν. 3937/2011 (Α’ 60) και ν. 1650/1986 (Α’ 160) και με δεδομένο ότι έχουν οριοθετηθεί, ή 2για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, αναγνωρισμένες από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβανόμενες σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικές οργανώσεις ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
  3. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Νatura 2000 (Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης), οι οποίες εξαιρούνται στο σύνολό τους και μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης και τον καθορισμό των χρήσεων γης και των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα ισχύουν στο εξής.
  4. Για τις περιοχές αυτές και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των σχεδίων διαχείρισης, με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται, μετά από αιτιολογημένη γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα, να καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες στο μεταβατικό στάδιο, κατά προτεραιότητα στις περιοχές όπου ήδη καλλιεργούνται ενεργειακά φυτά, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει τους ανωτέρω σκοπούς προστασίας της φύσης, .
  5. λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας (highly biοdiνerse grassland).1φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παραμείνουν λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και στους οποίους διατηρούνται η σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες, ή 2μη φυσικοί λειμώνες υψηλής βιοποικιλότητας, ήτοι λειμώνες οι οποίοι θα παύσουν να είναι λειμώνες ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση, εκτός αν αποδεικνύεται ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνων.
  4.  
   Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες προερχόμενες από εκτάσεις υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, δηλαδή από εκτάσεις που είχαν τον Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά
  1. υγρότοποι (wetlands), δηλαδή εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό είτε μόνιμα είτε για σημαντικό μέρος του έτους,
  2. συνεχώς δασωμένες περιοχές, δηλαδή εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση μεγαλύτερη του 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά,
  3. εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των 5 μέτρων και με συγκόμωση μεταξύ 10% και 30%, ή με δένδρα που έχουν τη δυνατότητα να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός αν παρασχεθούν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα αποθέματα άνθρακα στη συγκεκριμένη περιοχή πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, εάν εφαρμοστεί η μεθοδολογία που καθορίζεται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος Β’, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.
  4. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών η έκταση είχε τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνα που είχε τον Ιανουάριο 2008.
  5.  
   Τα βιοκαύσιμα που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν αποδειχτεί ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποξήρανση προηγουμένως μη αποξηραμένου εδάφους.
  6.  
   Οι γεωργικές πρώτες ύλες που καλλιεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 19Α, πρέπει να λαμβάνονται τηρώντας τις δεσμεύσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και τις κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα διαχείρισης που προβλέπονται στο Σημείο Α «Περιβάλλον» και στην παράγραφο 9 του Παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (ΕΕ L 30) και σύμφωνα με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 και το Παράρτημα ΙΙΙ του ίδιου Κανονισμού. Η επαλήθευση της τήρησης του κριτηρίου αυτού βασίζεται στους ελέγχους που διενεργεί ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Το ελεγκτικό σύστημα της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται υποχρεωτικά και στους γεωργούς που προμηθεύουν πρώτες ύλες για βιοκαύσιμα και δεν καλύπτονται από αυτό υπό άλλες συνθήκες.
  7.  
   Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 26
1.  
  Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 Το άρθρο 21 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 21
  1.  
   Όταν βιοκαύσιμα πρόκειται να ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 19Α, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου 20. Για το σκοπό αυτόν, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας, το οποίο.
  1. επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή βιοκαυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας να αναμειγνύονται,
  2. απαιτεί οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά αειφορίας και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην περίπτωση α’ να αποδίδονται επίσης στο μείγμα, και
  3. προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας, στις ίδιες ποσότητες, με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα.
  2.  
   Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για κάθε αποστολή βιοκαυσίμων, να υποβάλλουν αξιόπιστες πληροφορίες ιδίως
  1. για την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 20,
  2. για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών και την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου το νερό σπανίζει, εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, και
  3. για τα μέτρα που λαμβάνονται για να συνυπολογισθούν τα στοιχεία που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7β της Οδηγίας 98/70/ΕΚ.
  4. Ο οικονομικός φορέας είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών που υποβάλλει μόνο για τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων στα οποία εμπλέκεται.
  3.  
   Όταν ένας οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή συστήματος για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ και στο βαθμό που καλύπτονται από την εν λόγω απόφαση, δεν απαιτείται από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως και 5 του άρθρου 20, ή τις πληροφορίες για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
  4.  
   Οι πληροφορίες που οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν επαληθεύονται από φορείς επαλήθευσης βάσει προτύπων που αφορούν την πιστοποίηση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας.
  5.  
   Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό ισχύουν ανεξάρτητα αν τα βιοκαύσιμα παράγονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγονται από τρίτες χώρες.
  6.  
   Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται η διαδικασία και οι απαιτήσεις πιστοποίησης των οικονομικών φορέων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα, η διαδικασία και το είδος των πληροφοριών που διακινούνται μεταξύ των οικονομικών φορέων και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Με ίδια απόφαση γίνονται αποδεκτά εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, καθώς και πρότυπα αειφορίας και διαδικασίες επαλήθευσης και πιστοποίησης των οικονομικών φορέων εγκεκριμένες από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο σχετικό θέμα. Οι πληροφορίες σχετικά με τα βιοκαύσιμα που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, οι απαιτήσεις επαλήθευσης τους και η διαδικασία υποβολής τους καθορίζονται στο άρθρο 19Α.
Άρθρο 27 "Αντικατάσταση του άρθρου 22 του ν. 4062/2012 «Άρθρο 22 Υπολογισμός του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα (άρθρο 7δ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ και τροποποιήθηκε με τη [...]"
1.  
  Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα, για τους σκοπούς του άρθρου 19Α και της παραγράφου 2 του άρθρου 20, υπολογίζονται ως εξής:
 1. εάν στο Μέρος Α’ ή Β’ του Παραρτήματος Β’ προβλέπεται προκαθορισμένη τιμή για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την οδό παραγωγής του βιοκαυσίμου και εάν η τιμή el για τα εν λόγω βιοκαύσιμα που έχει υπολογισθεί σύμφωνα με το σημείο 7 του Μέρους Γ’ του ως άνω Παραρτήματος ισούται ή είναι μικρότερη του μηδενός, χρησιμοποιώντας αυτή την προκαθορισμένη τιμή,
 2. χρησιμοποιώντας μια πραγματική τιμή, η οποία έχει υπολογισθεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται στο Μέρος Γ’ του Παραρτήματος Β’, ή
 3. χρησιμοποιώντας μια τιμή που υπολογίζεται ως το άθροισμα των παραγόντων του τύπου ο οποίος αναφέρεται στο σημείο 1 του Μέρους Γ’ του Παραρτήματος Β’, όταν μπορούν να χρησιμοποιούνται αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές του Μέρους Δ’ ή Ε’ του ίδιου Παραρτήματος για ορισμένους παράγοντες, και πραγματικές τιμές που υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Μέρους Γ’ του Ίδιου Παραρτήματος, για όλους τους άλλους παράγοντες
2.  
  Οι τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, από την καλλιέργεια γεωργικών πρώτων υλών που περιλαμβάνονται στην εθνική έκθεση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 7δ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ, μπορούν να υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».
Άρθρο 28
1.  
  Αντικατάσταση του άρθρου 36 του ν. 4062/2012 Το άρθρο 36 του ν. 4062/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 36
  1.  
   1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου το Παράρτημα Α’ που αναφέρεται στην παράγραφο 1β του άρθρου 7 της Ενότητας Α’ και τα Παραρτήματα Β΄, Γ’, Δ’, Ε΄, ΣΤ’ και Ζ΄που αναφέρονται στην Ενότητα Γ’.
  2.  
   Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα Β’ με την προσθήκη τιμών για περαιτέρω οδούς παραγωγής βιοκαυσίμων για τις ίδιες ή για άλλες πρώτες ύλες μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με ίδια απόφαση μπορεί να προστίθενται εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες τιμές στο Παράρτημα Β’ μέρη Α’, Β’, Δ’ και Ε’ για τις οδούς βιοκαυσίμων για τις οποίες δεν προβλέπονται ακόμη συγκεκριμένες τιμές στο εν λόγω παράρτημα μετά από σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν επανεξέτασης των προκαθορισμένων τιμών για το βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη.
Άρθρο 29
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 Η παρ. 10 του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3769/2009 (Α’ 105), αντικαθίσταται ως εξής:
 1. Από 1.1.2019 η βενζίνη που καταναλώνεται εγχώρια για χρήση στις μεταφορές αναμιγνύεται υποχρεωτικά είτε με αυτούσια βιοαιθανόλη είτε με βιοαιθέρες που παράγονται από αλκοόλες βιολογικής προέλευσης.
 2. Η συμμετοχή της αυτούσιας βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης ορίζεται σε 1% για το έτος 2019 και 3,3% για το έτος 2020 και για τα επόμενα έτη.
 3. Μετά το έτος 2020, η συμμετοχή της βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων επί του ενεργειακού περιεχομένου του τελικού μείγματος βενζίνης μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο ποσοστό ανάμειξης βιοαιθανόλης και βιοαιθέρων με βενζίνη, σύμφωνα με την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε με την 316/2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’501), καθώς και τις ανάγκες ασφαλούς εφοδιασμού του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.
 4. Για την ανάμειξη της βενζίνης ως ανωτέρω, το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας της βιοαιθανόλης και της αλκοόλης βιολογικής προέλευσης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιοαιθέρων οφείλει να πληροί τα κριτήρια αειφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 32η, 32θ και 32ι του ν. 3468/2006.
 5. Υπόχρεοι για την ανάμειξη βενζίνης σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου είναι.1οι κάτοχοι άδειας διύλισης, για τις ποσότητες βενζίνης που διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση, 2οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α’, εφόσον πραγματοποιούν εγχώριες παραλαβές ή εισαγωγές, σύμφωνα με το στοιχείο 4 του άρθρου 3, βενζίνης που δεν πληροί τις απαιτήσεις ανάμειξης της περίπτωσης α’ και την οποία διαθέτουν για εγχώρια κατανάλωση.
 6. Για τη διάθεση του τελικού μείγματος βενζίνης στην τελική κατανάλωση απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού χημικής ανάλυσης το οποίο πιστοποιεί ότι το τελικό προϊόν πληροί τις προδιαγραφές για τη βενζίνη σύμφωνα με την 316/2010 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) που εγκρίθηκε με την 316/ 2010/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 501) όπως εκάστοτε ισχύει.
 7. Το πιστοποιητικό εκδίδεται με ευθύνη του υπόχρεου ανάμειξης από φορέα διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 17025.
 8. Το ανωτέρω πιστοποιητικό απαιτείται για την έκδοση Δελτίου Χημικής Ανάλυσης.
 9. Η παραγωγή, κατοχή, αποθήκευση, μετουσίωση και διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως βιοαιθανόλη, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2960/2001 (Α’ 265) και του ν. 2969/2001 (Α’ 281).
 10. Οι υπόχρεοι ανάμιξης της περίπτωσης β’ παραλαμβάνουν τις απαιτούμενες ποσότητες βιοκαυσίμου από κατόχους Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων του άρθρου 5Α. Η αποθήκευση και διακίνηση της βιοαιθανόλης και του μείγματος βενζίνης με βιοαιθανόλη γίνεται σύμφωνα με τη Δ3/Α/οικ.15225/7.8.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός με τίτλο.«Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων.» (Β’ 2055).
 11. Στους υπόχρεους ανάμειξης, οι οποίοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου, επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την υποτροπή τους, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17.
Άρθρο 30
1.  
  Για την τήρηση των υποχρεώσεων του ν. 3054/2002 (Α’ 230) που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, πρέπει να ισχύουν οι διατάξεις για τα κριτήρια αειφορίας των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ του ν. 3468/2006.
Άρθρο 31 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου, η Δ1/Α/οικ. 10839/15.5.2012 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1667) καταργείται. Για την εφαρμογή της περίπτωσης γ’ του άρθρου 2 της Δ1/Α/οικ.2497/8.2.2013 κοινής απόφασης (Β’ 253) ως πρώτες ύλες εξακολουθούν να νοούνται αυτές του άρθρου 2 της Δ1/Α/οικ.10839/15.5.2012 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2.  
  Οι παρ. 23 έως και 25 του άρθρου 3 και το άρθρο 15Β του ν. 3054/2002 καταργούνται.
3.  
  Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 15, η παρ. 2 του άρθρου 27, τα άρθρα 29, 31, 32 και η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4062/2012 καταργούνται.
4.  
  Η αριθμ. Δ1/Α/οικ.10838/15.5.2012 απόφαση «Γραφείο Εποπτείας της Αειφορίας των Βιοκαυσίμων και Βιορευστών» των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β ’ 1661) καταργείται.
5.  
  Η αριθμ. Δ1/Α/οικ.8876/20.4.2012 απόφαση «Ορισμός αρμόδιας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Β παρ. 2 και 3 του ν. 3054/2002» του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1421) καταργείται.
6.  
  Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4062/2012 παραμένει σε ισχύ η απόφαση αριθμ. 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1212).
7.  
  Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 8 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006 (Α’ 129) παραμένει σε ισχύ η απόφαση η αριθμ. 184182/5.10.2016 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3278).
8.  
  Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις διατάξεις του καταργούμενου άρθρου 15Β του ν. 3054/2002 νοείται το άρθρο 19Α του ν. 4062/2012.
9.  
  Για τους σκοπούς εφαρμογής του ν. 3468/2006 και του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στα άρθρα 20 έως 22 του ν. 4062/2012, νοούνται τα άρθρα 32ζ έως 32θ του ν. 3468/2006.
Άρθρο 32 "Στο ν. 3468/2006 προσαρτώνται τα Παραρτήματα 1 έως 6 ως εξής: «Παράρτημα 1 Κανονικοποίηση για τον καταλογισμό της παραγωγής υδροηλεκτρικής και αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) Για τον καταλογισμό της υδροηλεκτρικής [...]"
1.  
  Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην παραγωγή και τη χρήση καυσίμων για τις μεταφορές, βιοκαυσίμων και βιορευστών υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Ε = eec+ eΙ +ep + etd = eu - esca - eccs - eccr - eee όπου:Ε = συνολικές εκπομπές από τη χρήση του καυσίμου, eec = εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών, el = ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται σε αλλαγή των χρήσεων γης, ep = εκπομπές από την επεξεργασία, etd = εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή, eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο, esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική διαχείριση, eccs = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και παγίδευσης του άνθρακα και γεωλογικής αποθήκευσης, eccr = μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και αντικατάστασης του άνθρακα, και eee = μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας. Οι εκπομπές από την κατασκευή των μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν λαμβάνονται υπόψη.
2.  
  Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στη χρήση των καυσίμων (Ε) εκφράζονται σε γραμμάρια ισοδυνάμου CΟ2 ανά ΜJ καυσίμου (g CΟ2eq/ΜJ) δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοπους, οικισμούς ή λοιπά εδάφη σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή εκτάσεις πολυετών καλλιεργειών (++). Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκπομπών λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης (el) θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ του Παραρτήματος 4. (++) Ως πολυετείς καλλιέργειες ορίζονται οι καλλιέργειες στις οποίες η συγκομιδή των βλαστών δεν είναι συνήθως ετήσια, όπως οι πρεμνοφυείς καλλιέργειες δασικών ειδών μικρού περίτροπου χρόνου και ο ελαιοφοίνικας. Παράρτημα 6 (Παράρτημα ΙΧ της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Μέρος Α. Πρώτες ύλες και καύσιμα, των οποίων το μερίδιο στον στόχο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2Α θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους:.
 1. Φύκη, εφόσον καλλιεργούνται στην ξηρά σε τεχνητές λίμνες ή φωτοβιοαντιδραστήρες
 2. Ζωικά λίπη των κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 (ΕΕ L 300 της 14.11.2009).».
 3. Βιολογικά απόβλητα σύμφωνα με το στοιχείο 4 του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 από νοικοκυριά, τα οποία συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το στοιχείο 11 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.
 4. Κλάσματα βιομάζας των βιομηχανικών αποβλήτων που δεν είναι κατάλληλα για χρήση στην τροφική αλυσίδα των ανθρώπων και των ζώων, περιλαμβανομένων των υλικών που προέρχονται από το λιανικό και χονδρικό εμπόριο και από τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων καθώς και αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, εκτός από τις πρώτες ύλες που απαριθμούνται στο μέρος Β του παρόντος παραρτήματος
 5. Άχυρο
 6. Ζωική κοπριά και λυματολάσπη
 7. Λύματα μονάδων παραγωγής φοινικέλαιου και τσαμπιά άδειων καρπών ελαιούχων φοινίκων
 8. Πίσσα ταλλελαίου
 9. Ακατέργαστη γλυκερίνη
 10. Βαγάσση
 11. Στέμφυλα σταφυλιών και οινολάσπη
 12. Κελύφη καρπών
 13. Φλοιοί
 14. Σπάδικες αραβοσίτου χωρίς πυρήνες
 15. Κλάσματα βιομάζας αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες, δηλαδή φλοιοί, κλαδιά, προεμπορικές αραιώσεις, φύλλα, βελόνες, κορυφές δέντρων, πριονίδι, ροκανίδια, μαύρη αλισίβα, καφέ αλισίβα, λάσπη από ίνες, λιγνίνη και ταλλέλαιο
 16. Άλλες μη εδώδιμες κυτταρινούχες ύλες όπως ορίζονται στην παρ. 32ιβ του άρθρου 2.
 17. Άλλες λιγνοκυτταρούχες ύλες όπως ορίζονται στην παρ. 32ια του άρθρου 2, πλην των σανιδοκορμών και της πριστής ξυλείας.
 18. Υγρά και αέρια καύσιμα κίνησης από ανανεώσιμες πηγές μη βιολογικής προέλευσης
 19. Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και χρήση στις μεταφορές, εάν η πηγή ενέργειας είναι ανανεώσιμη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.
 20. Βακτήρια, αν η πηγή ενέργειας είναι ανανεώσιμη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.
 21. Μέρος Β. Πρώτες ύλες των οποίων το μερίδιο στον στόχο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2Α θεωρείται ότι είναι το διπλάσιο του ενεργειακού περιεχομένου τους:.
3.  
  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, για τα καύσιμα κίνησης, οι τιμές που εκφράζονται σε g CΟ2eq/Μ J μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ της χρήσιμης απόδοσης των καυσίμων, εκφραζόμενης σε km/ΜJ. Προσαρμογές αυτού του είδους επιτρέπονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται οι διαφορές ως προς τη χρήσιμη απόδοση.
4.  
  Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στα βιοκαύσιμα και βιορευστά υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ΜΕΙΩΣΗ = (ΕF - ΕΒ) ΙΕF, όπου:ΕΒ = συνολικές εκπομπές από το βιοκαύσιμο ή βιορευστό, και ΕF = συνολικές εκπομπές από το συγκριτικό ορυκτό καύσιμο
5.  
  Τα αέρια θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι τα ακόλουθα: CΟ2, Ν2Ο και CΗ4. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της ισοδυναμίας CΟ2, στα αέρια αυτά αποδίδονται οι ακόλουθες τιμές: CΟ2: 1 Ν2Ο: 296 CΗ4: 23.
6.  
  Στις εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών (eec) συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη διαδικασία εξόρυξης, λήψης ή καλλιέργειας, από τη συλλογή των πρώτων υλών, από τα απόβλητα και τις διαρροές, και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και την καλλιέργεια των πρώτων υλών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του CΟ2 κατά την καλλιέργεια των πρώτων υλών. Αφαιρούνται οι πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω καύσης αερίου στους πυρσούς ασφαλείας των ανά τον κόσμο εγκαταστάσεων πετρελαίου. Για τις εκτιμήσεις των εκπομπών από τις καλλιέργειες πρώτων υλών μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσοι όροι υπολογιζόμενοι για μικρότερες γεωγραφικές περιοχές από εκείνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών, εάν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πραγματικές τιμές.
7.  
  Οι ετήσιες εκπομπές από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης, el, υπολογίζονται με ισομερή διαίρεση των συνολικών εκπομπών μιας εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: el = (CSR - CSΑ) Χ 3,664 χ 1/20 χ 1/Ρ - eΒ, () όπουel =ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης [μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) ισοδυνάμου CΟ2 ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από βιοκαύσιμο ή βιορευστό (megajοule)]. Οι «καλλιεργήσιμες εκτάσεις»() και οι «πολυετείς καλλιέργειες» () θεωρούνται ως μία χρήση γης, CSR =απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας συνδεόμενο με τη χρήση γης αναφοράς [μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης]. Η χρήση γης αναφοράς είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία, CSΑ =απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας συνδεόμενο με την πραγματική χρήση γης [μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης]. Όταν το απόθεμα άνθρακα συσσωρεύεται επί περισσότερα του ενός έτη, η τιμή του CSΑ είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα επιφάνειας ύστερα από 20 έτη ή όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, όποια ημερομηνία προηγείται, Ρ =παραγωγικότητα της καλλιέργειας (μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από βιοκαύσιμα ή βιορευστά ανά μονάδα επιφάνειας ετησίως) και eΒ=προσαύξηση 29 gCΟ2eq/ΜJ για τα βιοκαύσιμα ή βιορευστά των οποίων η βιομάζα προέρχεται από αποκατεστημένα υποβαθμισμένα εδάφη υπό τους όρους του σημείου 8.
8.  
  Η προσαύξηση 29 g CΟ2eq/ΜJ αναγνωρίζεται εφόσον διατεθούν στοιχεία ότι τα εδάφη:
 1. δεν χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς ή οιουσδήποτε άλλους σκοπούς τον Ιανουάριο 2008, και
 2. εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 3. i) ήταν είτε σοβαρά υποβαθμισμένα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς σκοπούς, ii) είτε έντονα μολυσμένα.
 4. Η προσαύξηση 29 g CΟ2eq/ΜJ εφαρμόζεται επί 10 το πολύ έτη από την ημερομηνία μετατροπής των εδαφών σε γεωργική εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζονται τακτική αύξηση του αποθέματος άνθρακα και μείωση της διάβρωσης των σοβαρά υποβαθμισμένων εδαφών της περίπτωσης i) και, στην περίπτωση των μολυσμένων εδαφών της περίπτωσης ii), μείωση της μόλυνσης.
9.  
  Οι κατηγορίες της παραγράφου 8, στοιχείο β) ορίζονται ως εξής:
 1. «σοβαρά υποβαθμισμένα εδάφη»:
 2. εδάφη των οποίων η περιεκτικότητα σε αλάτι αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια σημαντικής περιόδου ή των οποίων η περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες είναι ιδιαίτερα χαμηλή και τα οποία είναι σοβαρά διαβρωμένα,
 3. «σημαντικά μολυσμένα εδάφη»:
 4. εδάφη που δεν προσφέρονται για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών λόγω του επιπέδου μόλυνσης.
 5. Συμπεριλαμβάνονται τα εδάφη για τα οποία η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ.
10.  
  Ο οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους βάσει των κατευθυντήριων γραμμών της ΙΡCC (Διακυβερνητική Ομάδα για την Αλλαγή του Κλίματος) του 2006 για τις εθνικές στατιστικές απογραφές αερίων του θερμοκηπίου - τόμος 4 χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους για τους σκοπούς του παρόντος
11.  
  Στις εκπομπές από την επεξεργασία, ep, περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη διαδικασία επεξεργασίας, από τα απόβλητα και τις διαρροές, και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση με τη μέση ένταση εκπομπών της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
12.  
  Στις εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή, etd, συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από τη μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και ημιτελών υλικών και από την αποθήκευση και διανομή τελικών υλικών. Οι εκπομπές από τη μεταφορά και τη διανομή που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σημείο 6 δεν καλύπτονται από το σημείο αυτό.
13.  
  Οι εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο, eu, λογίζονται ως μηδενικές για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά
14.  
  Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης του άνθρακα eccs που δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο ep περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης και παγίδευσης του εκπεμπόμενου CΟ2 που συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή του καυσίμου
15.  
  Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και υποκατάστασης του άνθρακα, eccr, περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του CΟ2 που προέρχεται από βιομάζα και που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του ορυκτής προέλευσης CΟ2 που χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες
16.  
  Η μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, eee, λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παραγωγής καυσίμου που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή είναι παραπροϊόν άλλο πλην υπολείμματος γεωργικής συγκομιδής. Για τον υπολογισμό αυτής της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγεθος της μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την παροχή, από τη μονάδα συμπαραγωγής, της θερμότητας που χρειάζεται για την παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση με την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που θα εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιεί το ίδιο καύσιμο με τη μονάδα συμπαραγωγής.
17.  
  Όταν μια διαδικασία παραγωγής καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές και ένα ή περισσότερα άλλα προϊόντα («παραπροϊόντα»), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται μεταξύ του τελικού καυσίμου ή του ενδιάμεσου καύσιμου προϊόντος και των παραπροϊόντων κατ’ αναλογία προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο (που προσδιορίζεται από την κατώτερη θερμογόνο δύναμη στην περίπτωση παραπροϊόντων διαφορετικών από την ηλεκτρική ενέργεια)
18.  
  Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17, οι προς διαίρεση εκπομπές είναι eec + ei + τα κλάσματα εκπομπών ep, etd και eee που παράγονται κατά τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, αντί του συνόλου των εκπομπών αυτών. Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών, για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 16, με εξαίρεση τα υπολείμματα γεωργικής συγκομιδής (π.χ. άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Για τους σκοπούς του ίδιου υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό ενεργειακό περιεχόμενο λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό περιεχόμενο. Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας όπως άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών και τα υπολείμματα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαθάριστης γλυκερίνης (ήτοι, μη διυλισμένης γλυκερίνης), λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους μέχρι τη διαδικασία συλλογής τους. Στην περίπτωση των καυσίμων που παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα ανάλυσης για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17 είναι το διυλιστήριο.
19.  
  Στην περίπτωση των βιοκαυσίμων, για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4, οι εκπομπές από το αντικαθιστάμενο ορυκτό καύσιμο ΕF είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες πραγματικές μέσες εκπομπές από το ορυκτό μέρος της βενζίνης και του ντίζελ που καταναλώνονται στην Κοινότητα, όπως κοινοποιούνται δυνάμει της οδηγίας 98/70/ΕΚ. Εάν δεν διατίθενται τέτοια δεδομένα, χρησιμοποιείται η τιμή 83,8 g CΟ2eq/ΜJ. Στην περίπτωση των βιορευστών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η τιμή του συντελεστή ΕF είναι 91 g CΟ2eq/ΜJ. Στην περίπτωση των βιορευστών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή θερμότητας, για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η τιμή του συντελεστή ΕF είναι 77 g CΟ2eq/ΜJ. Στην περίπτωση των βιορευστών που χρησιμοποιούνται για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 4 η τιμή του συντελεστή ΕF είναι 85 g CΟ2eq/ΜJ. Δ. Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για καλλιέργεια: «eec» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 12 12 αιθανόλη σίτου 23 23 αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα 20 20 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 14 14 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 29 29 βιοντίζελ ηλίανθου 18 18 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 19 19 βιοντίζελ φοινικέλαιου 14 14 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη (*) 0 0 βιοντήζελ από βαμβακόσπορο (**) 0 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 30 30 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 18 18 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο 15 15 καθαρό κραμβέλαιο 30 30 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 0 0 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 0 0 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 0 0 (*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα τα οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (**) Το βαμβάκι δεν αποτελεί ενεργειακή καλλιέργεια και ο βαμβακόσπορος αποτελεί παραπροϊόν γεωργικής βιομηχανικής επεξεργασίας επομένως θεωρείται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της καλλιέργειας δεν επιβαρύνουν το τελικό ενεργειακό προϊόν Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας): «ep - eee» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 19 26 αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας) 32 45 αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 32 45 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε συμβατικό λέβητα) 21 30 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 14 19 αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 1 1 αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ), παραγόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15 21 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 1 1 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 16 22 βιοντίζελ ηλίανθου 16 22 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 18 26 βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 35 49 βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 13 18 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη 9 13 βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (*) 16 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 10 13 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 10 13 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 30 42 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 7 9 καθαρό κραμβέλαιο 4 5 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 14 20 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 8 11 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 8 11 (*) Ο βαμβακόσπορος ακολουθεί παρόμοια οδό επεξεργασίας με κράμβη και ηλίανθο. Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για μεταφορά και διανομή: «etd» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 2 2 αιθανόλη σίτου 2 2 αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα 2 2 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 9 9 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 1 1 βιοντίζελ ηλίανθου 1 1 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 13 13 βιοντίζελ φοινικέλαιου 5 5 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη 1 1 βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (*) 1 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 1 1 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 1 1 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο 5 5 καθαρό κραμβέλαιο 1 1 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 3 3 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 5 5 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 4 4 (*) Ο βαμβακόσπορος ακολουθεί παρόμοια οδό επεξεργασίας με κράμβη και ηλίανθο. Σύνολο για καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου και βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 33 40 αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας) 57 70 αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 57 70 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε συμβατικό λέβητα) 46 55 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 39 44 αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 26 26 αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ), παραγόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 37 43 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 24 24 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ιδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ιδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 46 52 βιοντίζελ ηλίανθου 35 41 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 50 58 βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 54 68 βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 32 37 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη 10 14 βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (*) 17 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 41 44 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 29 32 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 50 62 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 27 29 καθαρό κραμβέλαιο 35 36 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 17 23 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 13 16 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 12 15 (*) Ο βαμβακόσπορος ακολουθεί παρόμοια οδό επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής με κράμβη και ηλίανθο Ε. Εκτιμώμενες αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα και βιορευστά ανύπαρκτα ή υπάρχοντα σε αμελητέες ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008 Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για την καλλιέργεια: «eec» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 3 3 αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 1 1 αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 6 6 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 1 1 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 4 4 ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου 1 1 ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 5 5 μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 1 1 μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 5 5 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας): «ep - eee» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 5 7 αιθανόλη από ξύλο 12 17 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξύλο 0 0 ΔΜΕ από ξύλο 0 0 μεθανόλη από ξύλο 0 0 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τη μεταφορά και τη διανομή: «etd» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 2 2 αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 4 4 αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 3 3 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου 4 4 ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 4 4 μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Σύνολο για την καλλιέργεια, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου ή βιορευστού Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 11 13 αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 17 22 αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 20 25 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 4 4 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 6 6 ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου 5 5 ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 7 7 μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 5 5 μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 7 7 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Παράρτημα 5 (Παράρτημα VΙΙΙ της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Μέρος Α. Προσωρινές εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από πρώτες ύλες βιοκαυσίμων και βιορευστών (gCΟ2eq/ΜJ)(+) Ομάδα πρώτων υλών Μέση τιμή(*) Διεκατοστημοριακό εύρος σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας (**) Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12 8 έως 16 Σακχαρούχα φυτά 13 4 έως 17 Ελαιούχα φυτά 55 33 έως 66 (*) Οι αναφερόμενες μέσες τιμές αντιστοιχούν στον σταθμισμένο μέσο όρο των ανά πρώτη ύλη τιμών βάσει χωριστών προσομοιώσεων. (**) Το προβλεπόμενο εύρος αντιστοιχεί στο 90% των αποτελεσμάτων με χρησιμοποίηση των τιμών του πέμπτου και ενενηκοστού πέμπτου εκατοστημόριου που προέκυψαν από την ανάλυση. Ως πέμπτο εκατοστημόριο νοείται τιμή κάτω της οποίας τοποθετείται το 5 % των παρατηρήσεων (δηλαδή το 5 % των συνολικών δεδομένων έδειξε αποτελέσματα κάτω των 8, 4 και 33 gCΟ2eq/ΜJ). Ως ενενηκοστό πέμπτο εκατοστημόριο νοείται τιμή κάτω της οποίας τοποθετείται το 95 % των παρατηρήσεων (δηλαδή το 5 % των συνολικών δεδομένων έδειξε αποτελέσματα άνω των 16, 17 και 66 gCΟ2eq/ΜJ). (+) Οι μέσες τιμές που αναφέρονται εδώ αντιστοιχούν στον σταθμισμένο μέσο όρο των ανά πρώτη ύλη τιμών βάσει χωριστών προσομοιώσεων. Το μέγεθος των τιμών στο παρόν παράρτημα είναι ευαίσθητο στο εύρος των παραδοχών (όπως η μεταχείριση των παραπροϊόντων, οι εξελίξεις στην απόδοση της εσοδείας, τα αποθέματα άνθρακα και ο εκτοπισμός άλλων βασικών προϊόντων) που χρησιμοποιούνται στα οικονομικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί για την εκτίμησή τους. Κατά συνέπεια, μολονότι δεν είναι δυνατόν να οριστεί πλήρως το εύρος αβεβαιότητας που συνδέεται με τις εκτιμήσεις αυτές, διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας των σχετικών αποτελεσμάτων με βάση την τυχαία διακύμανση των βασικών παραμέτρων, η λεγόμενη «ανάλυση του Μόντε Κάρλο». Μέρος Β. Βιοκαύσιμα και βιορευστά των οποίων οι εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται μηδενικές Τα βιοκαύσιμα και βιορευστά που παράγονται από τις εξής κατηγορίες πρώτων υλών θα θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης:.
Άρθρο 33
1.  
1.Στο ν. 4062/2012 αντικαθίστανται τα Παραρτήματα Β’ και Γ’ ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (Παράρτημα ΙV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Κανόνες για τον υπολογισμό του κύκλου ζωής των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα Α. Τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα τα οποία παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω αλλαγών στις χρήσεις γης Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές τιμές μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Προκαθορισμένες τιμές μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αιθανόλη ζαχαρότευτλων 61 % 52% αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας) 32% 16% αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 32% 16% αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε συμβατικό λέβητα) 45% 34% αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 53% 47% αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 69% 69% αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ), παραγόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 56% 49% αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 71 % 71 % το ποσοστό αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (ΕΤΒΕ) που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό τριταμυλαιθυλαιθέρα (ΤΑΕΕ) που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 45% 38% βιοντίζελ ηλίανθου 58% 51 % βιοντίζελ σπόρων σόγιας 40% 31 % βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 36% 19% βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 62% 56% βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη (*) 88% 83% βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (**) 80% --υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 51 % 47% υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 65% 62% υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 40% 26% υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 68% 65% καθαρό κραμβέλαιο 58% 57% Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 80% 73% Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 84% 81 % Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 86% 82% (*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη που παράγονται από ζωικά υποπροϊόντα, τα οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 273/10.10.2002 σ. 1) (*) Ο βαμβακόσπορος αποτελεί παραπροϊόν γεωργικής βιομηχανικής επεξεργασίας Β. Εκτιμώμενες τυπικές και προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα - ανύπαρκτα ή υπάρχοντα μόνο σε αμελητέες ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008 - που παράγονται χωρίς καθαρές εκπομπές άνθρακα λόγω αλλαγών στις χρήσεις γης Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές τιμές μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου Προκαθορισμένες τιμές μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αιθανόλη από άχυρο σίτου 87% 85% αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 80% 74% αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 76% 70% ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 95% 95% ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 93% 93% διμεθυλαιθέρας από απόβλητα ξύλου (ΔΜΕ) 95% 95% ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 92% 92% μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 94% 94% μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 91 % 91 % το ποσοστό μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρα (ΜΤΒΕ) που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Γ. Μεθοδολογία 1.Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στην παραγωγή και τη χρήση βιοκαυσίμων υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Ε= eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee, όπου:Ε = συνολικές εκπομπές από τη χρήση του καυσίμου, eec = εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών, el = ετήσιες εκπομπές από την τροποποίηση των αποθεμάτων άνθρακα που οφείλονται σε αλλαγή των χρήσεων γης, ep = εκπομπές από την επεξεργασία, etd = εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή, eu = εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο, esca = μείωση εκπομπών μέσω σώρευσης άνθρακα στο έδαφος χάρη στην καλύτερη γεωργική διαχείριση, eccs - μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και παγίδευσης του άνθρακα και γεωλογικής αποθήκευσης, eccr - μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και αντικατάστασης του άνθρακα, και eee = μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας. Οι εκπομπές από την κατασκευή των μηχανημάτων και εξοπλισμών δεν λαμβάνονται υπόψη. 2.Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται στη χρήση των καυσίμων (Ε) εκφράζονται σε γραμμάρια ισοδυνάμου CΟ2 ανά ΜJ καυσίμου (g CΟ2eq/ΜJ). 3.Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2, οι τιμές που εκφράζονται σε gCΟ2eq/ΜJ μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές μεταξύ της χρήσιμης απόδοσης των καυσίμων, εκφραζόμενης σε km/ΜJ. Προσαρμογές αυτού του είδους επιτρέπονται μόνο εφόσον αποδεικνύονται οι διαφορές ως προς τη χρήσιμη απόδοση. 4.Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που οφείλεται στα βιοκαύσιμα υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ΜΕΙΩΣΗ =(ΕF-ΕΒ)/ΕF, όπου:ΕΒ = συνολικές εκπομπές από το βιοκαύσιμο και ΕF - συνολικές εκπομπές από το συγκριτικό ορυκτό καύσιμο. 5.Τα αέρια θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς της παραγράφου 1 είναι τα ακόλουθα: CΟ2, Ν2Ο και CΗ4. Για τους σκοπούς του υπολογισμού της ισοδυναμίας CΟ2, στα αέρια αυτά αποδίδονται οι ακόλουθες τιμές: CΟ2: 1 Ν2Ο: 296 CΗ4: 23. 6.Στις εκπομπές από τη λήψη ή την καλλιέργεια των πρώτων υλών (eec) συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη διαδικασία εξόρυξης, λήψης ή καλλιέργειας, από τη συλλογή των πρώτων υλών, από τα απόβλητα και τις διαρροές, και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη και την καλλιέργεια των πρώτων υλών. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δέσμευση του CΟ2 κατά την καλλιέργεια των πρώτων υλών. Αφαιρούνται οι πιστοποιημένες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου λόγω καύσης αερίου στους πυρσούς ασφαλείας των ανά τον κόσμο εγκαταστάσεων πετρελαίου. Για τις εκτιμήσεις των εκπομπών από τις καλλιέργειες πρώτων υλών μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσοι όροι υπολογιζόμενοι για μικρότερες γεωγραφικές περιοχές από εκείνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών, εάν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν πραγματικές τιμές. 7.Οι ετήσιες εκπομπές από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης, el, υπολογίζονται με ισομερή διαίρεση των συνολικών εκπομπών μιας εικοσαετίας. Για τον υπολογισμό αυτών των εκπομπών, εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος: el = (CSR - CSΑ) x 3,664 x 1/20 x 1/Ρ - eΒ, (1)) όπουel =ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη μεταβολή των αποθεμάτων άνθρακα λόγω αλλαγής της χρήσης γης [μετρούμενες σε μάζα (γραμμάρια) ισοδυνάμου CΟ2 ανά μονάδα ενέργειας παραγόμενης από βιοκαύσιμο (megajοule)]. Οι «καλλιεργήσιμες εκτάσεις» (2) και οι «πολυετείς καλλιέργειες» (3) θεωρούνται ως μία χρήση γης, CSR =απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας συνδεόμενο με τη χρήση γης αναφοράς [μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης]. Η χρήση γης αναφοράς είναι η χρήση γης τον Ιανουάριο του 2008 ή 20 έτη πριν από τη λήψη των πρώτων υλών, όποια είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία, CSΑ =απόθεμα άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας συνδεόμενο με την πραγματική χρήση γης [μετρούμενο ως μάζα (τόνοι) άνθρακα ανά μονάδα επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένων του εδάφους και της βλάστησης]. Όταν το απόθεμα άνθρακα συσσωρεύεται επί περισσότερα του ενός έτη, η τιμή του CSΑ είναι το υπολογιζόμενο απόθεμα ανά μονάδα επιφάνειας ύστερα από 20 έτη ή όταν η καλλιέργεια ωριμάσει, όποια ημερομηνία προηγείται, Ρ =παραγωγικότητα της καλλιέργειας (μετρούμενη ως ενέργεια παραγόμενη από βιοκαύσιμα ανά μονάδα επιφάνειας ετησίως) και eΒ=προσαύξηση 29 gCΟ2eq/ΜJ για τα βιοκαύσιμα των οποίων η βιομάζα προέρχεται από αποκατεστημένα υποβαθμισμένα εδάφη υπό τους όρους του σημείου 8. 8.Η προσαύξηση 29 g CΟ2eq/ΜJ αναγνωρίζεται εφόσον διατεθούν στοιχεία ότι τα εδάφη: 1)δεν χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς ή οιουσδήποτε άλλους σκοπούς τον Ιανουάριο 2008, και 2)εμπίπτουν σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: i) ήταν είτε σοβαρά υποβαθμισμένα, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς σκοπούς, ii) είτε έντονα μολυσμένα. Η προσαύξηση 29 g CΟ2eq/ΜJ εφαρμόζεται επί 10 το πολύ έτη από την ημερομηνία μετατροπής των εδαφών σε γεωργική εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζονται τακτική αύξηση του αποθέματος άνθρακα και μείωση της διάβρωσης των σοβαρά υποβαθμισμένων εδαφών της περίπτωσης i) και, στην περίπτωση των μολυσμένων εδαφών της περίπτωσης ii), μείωση της μόλυνσης. 9.Οι κατηγορίες της παραγράφου 8, στοιχείο β) ορίζονται ως εξής: 1)«σοβαρά υποβαθμισμένα εδάφη»: εδάφη των οποίων η περιεκτικότητα σε αλάτι αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια σημαντικής περιόδου ή των οποίων η περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες είναι ιδιαίτερα χαμηλή και τα οποία είναι σοβαρά διαβρωμένα, 2)«σημαντικά μολυσμένα εδάφη»: εδάφη που δεν προσφέρονται για την παραγωγή τροφίμων ή ζωοτροφών λόγω του επιπέδου μόλυνσης. Συμπεριλαμβάνονται τα εδάφη για τα οποία η Επιτροπή έχει λάβει απόφαση σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ. 10.Ο οδηγός του σημείου 10 του μέρους Γ του Παραρτήματος 4 του ν. 3468/2006 χρησιμεύει ως βάση για τον υπολογισμό των αποθεμάτων άνθρακα του εδάφους για τους σκοπούς του παρόντος. 11.Στις εκπομπές από την επεξεργασία, ep, περιλαμβάνονται οι εκπομπές από την ίδια τη διαδικασία επεξεργασίας, από τα απόβλητα και τις διαρροές, και από την παραγωγή των χημικών ουσιών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μη παραγόμενης στη μονάδα παραγωγής καυσίμου, η ένταση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παραγωγής και διανομής αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας λογίζεται ως ίση με τη μέση ένταση εκπομπών της παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια δεδομένη περιφέρεια. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν μια μέση τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια που έχει παραχθεί από έναν μεμονωμένο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, εφόσον ο σταθμός αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. 12.Στις εκπομπές από τη μεταφορά και διανομή, etd, συμπεριλαμβάνονται οι εκπομπές από τη μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και ημιτελών υλικών και από την αποθήκευση και διανομή τελικών υλικών. Οι εκπομπές από τη μεταφορά και τη διανομή που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σημείο 6 δεν καλύπτονται από το σημείο αυτό. 13.Οι εκπομπές από το χρησιμοποιούμενο καύσιμο, eu, λογίζονται ως μηδενικές για τα βιοκαύσιμα. 14.Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης του άνθρακα eccs που δεν έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο ep περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης και παγίδευσης του εκπεμπόμενου CΟ2 που συνδέεται άμεσα με την εξόρυξη, μεταφορά, επεξεργασία και διανομή του καυσίμου. 15.Η μείωση εκπομπών μέσω δέσμευσης και υποκατάστασης του άνθρακα, eccr, περιορίζεται στις εκπομπές που αποφεύγονται μέσω της δέσμευσης του CΟ2 που προέρχεται από βιομάζα και που χρησιμοποιείται προς υποκατάσταση του ορυκτής προέλευσης CΟ2 που χρησιμοποιείται σε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες. 16.Η μείωση εκπομπών λόγω πλεονάζουσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού-θερμότητας, eee, λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από συστήματα παραγωγής καυσίμου που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή εκτός εάν το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τη συμπαραγωγή είναι παραπροϊόν άλλο πλην υπολείμματος γεωργικής συγκομιδής. Για τον υπολογισμό αυτής της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας, το μέγεθος της μονάδας συμπαραγωγής λογίζεται ως το ελάχιστο απαιτούμενο για την παροχή, από τη μονάδα συμπαραγωγής, της θερμότητας που χρειάζεται για την παραγωγή του καυσίμου. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που συνδέεται με αυτή την πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια λογίζεται ως ίση με την ποσότητα αερίων θερμοκηπίου που θα εκπέμπονταν εάν ίση ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιεί το ίδιο καύσιμο με τη μονάδα συμπαραγωγής. 17.Όταν μια διαδικασία παραγωγής καυσίμου παράγει, σε συνδυασμό, το καύσιμο για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές και ένα ή περισσότερα άλλα προϊόντα («παραπροϊόντα»), οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου διαιρούνται μεταξύ του τελικού καυσίμου ή του ενδιάμεσου καύσιμου προϊόντος και των παραπροϊόντων κατ’ αναλογία προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο (που προσδιορίζεται από την κατώτερη θερμογόνο δύναμη στην περίπτωση παραπροϊόντων διαφορετικών από την ηλεκτρική ενέργεια). 18.Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17, οι προς διαίρεση εκπομπές είναι eec + el + τα κλάσματα εκπομπών ep, etd και eee που παράγονται κατά τα στάδια της διαδικασίας μέχρι και το στάδιο παραγωγής παραπροϊόντος. Εάν ο καταλογισμός εκπομπών σε παραπροϊόντα έχει γίνει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας στο πλαίσιο του κύκλου ζωής, το κλάσμα των εκπομπών που αποδίδονται κατά το τελευταίο αυτό στάδιο της διαδικασίας στο ενδιάμεσο καύσιμο προϊόν χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό, αντί του συνόλου των εκπομπών αυτών. Για τους σκοπούς του εν λόγω υπολογισμού λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπροϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 16, με εξαίρεση τα υπολείμματα γεωργικής συγκομιδής (π.χ. άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών). Για τους σκοπούς του ίδιου υπολογισμού, τα παραπροϊόντα που έχουν αρνητικό ενεργειακό περιεχόμενο λογίζονται ως έχοντα μηδενικό ενεργειακό περιεχόμενο. Τα απόβλητα, τα υπολείμματα γεωργικής καλλιέργειας όπως άχυρο, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου, φλοιοί, σπάδικες αραβοσίτου και κελύφη καρπών και τα υπολείμματα επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ακαθάριστης γλυκερίνης (ήτοι, μη διυλισμένης γλυκερίνης), λογίζεται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τον κύκλο ζωής τους μέχρι τη διαδικασία συλλογής τους. Στην περίπτωση των καυσίμων που παράγονται σε διυλιστήρια, η μονάδα ανάλυσης για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο σημείο 17 είναι το διυλιστήριο. 19.Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στην παρ. 4, οι εκπομπές από το αντικαθιστάμενο ορυκτό καύσιμο ΕF είναι οι πιο πρόσφατες διαθέσιμες πραγματικές μέσες εκπομπές από το ορυκτό μέρος της βενζίνης και του ντίζελ που καταναλώνονται στην Κοινότητα, όπως κοινοποιούνται δυνάμει της Οδηγίας 98/70/ΕΚ. Εάν δεν διατίθενται τέτοια δεδομένα, χρησιμοποιείται η τιμή 83,8 g CΟ2eq/ΜJ. Δ. Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα βιοκαύσιμα Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές νια καλλιέργεια: «eeη» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 12 12 αιθανόλη σίτου 23 23 αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα 20 20 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 14 14 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 29 29 βιοντίζελ ηλίανθου 18 18 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 19 19 βιοντίζελ φοινικέλαιου 14 14 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη (*) 0 0 βιοντήζελ από βαμβακόσπορο (**) 0 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 30 30 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 18 18 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο 15 15 καθαρό κραμβέλαιο 30 30 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 0 0 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 0 0 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 0 0 (*) Δεν περιλαμβάνονται τα ζωικά λίπη οποία ταξινομούνται ως υλικό κατηγορίας 3 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (**) Το βαμβάκι δεν αποτελεί ενεργειακή καλλιέργεια και ο βαμβακόσπορος αποτελεί παραπροϊόν γεωργικής βιομηχανικής επεξεργασίας, επομένως θεωρείται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της καλλιέργειας δεν επιβαρύνουν το τελικό ενεργειακό προϊόν Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας): «ep - eee» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 19 26 αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας) 32 45 αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 32 45 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε συμβατικό λέβητα) 21 30 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 14 19 αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ) 1 1 αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΗΘ), παραγόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15 21 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 1 1 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 16 22 βιοντίζελ ηλίανθου 16 22 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 18 26 βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 35 49 βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 13 18 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη 9 13 βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (*) 16 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 10 13 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 10 13 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 30 42 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 7 9 καθαρό κραμβέλαιο 4 5 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 14 20 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 8 11 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 8 11 (*) Ο βαμβακόσπορος ακολουθεί παρόμοια οδό επεξεργασίας με κράμβη και ηλίανθο Αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές νια μεταφορά και διανομή: «etd» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 2 2 αιθανόλη σίτου 2 2 αιθανόλη αραβοσίτου, παραγόμενη στην Κοινότητα 2 2 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 9 9 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 1 1 βιοντίζελ ηλίανθου 1 1 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 13 13 βιοντίζελ φοινικέλαιου 5 5 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη 1 1 βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (*) 1 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 1 1 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 1 1 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο 5 5 καθαρό κραμβέλαιο 1 1 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 3 3 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 5 5 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 4 4 (*) Ο βαμβακόσπορος ακολουθεί παρόμοια οδό μεταφοράς και διανομής με κράμβη και ηλίανθο Σύνολο για καλλιέργεια, επεξεργασία, μεταφορά και διανομή Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη ζαχαρότευτλων 33 40 αιθανόλη σίτου (δεν διευκρινίζεται το καύσιμο διεργασίας) 57 70 αιθανόλη σίτου (με χρήση λιγνίτη ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ) 57 70 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε συμβατικό λέβητα) 46 55 αιθανόλη σίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ) 39 44 αιθανόλη σίτου (με χρήση άχυρου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ) 26 26 αιθανόλη αραβοσίτου (με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου διεργασίας σε σταθμό ΣΠΗΘ), παραγόμενη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 37 43 αιθανόλη ζαχαροκάλαμου 24 24 το ποσοστό ΕΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης το ποσοστό ΤΑΕΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής αιθανόλης βιοντίζελ κράμβης 46 52 βιοντίζελ ηλίανθου 35 41 βιοντίζελ σπόρων σόγιας 50 58 βιοντίζελ φοινικέλαιου (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 54 68 βιοντίζελ φοινικέλαιου (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 32 37 βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη 10 14 βιοντίζελ από βαμβακόσπορο (*) 17 — υδρογονοκατεργασμένο κραμβέλαιο 41 44 υδρογονοκατεργασμένο ηλιέλαιο 29 32 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (δεν διευκρινίζεται η μέθοδος επεξεργασίας) 50 62 υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο από φοινικέλαιο (με δέσμευση μεθανίου στη μονάδα επεξεργασίας) 27 29 καθαρό κραμβέλαιο 35 36 Βιοαέριο από αστικά οργανικά απόβλητα, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 17 23 Βιοαέριο από υγρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 13 16 Βιοαέριο από ξηρή ζωική κοπριά, ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο 12 15 (*) Ο βαμβακόσπορος ακολουθεί παρόμοια οδό επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής με κράμβη και ηλίανθο Ε. Εκτιμώμενες αναλυτικές προκαθορισμένες τιμές για τα μελλοντικά βιοκαύσιμα που ήταν ανύπαρκτα ή υπήρχαν μόνο σε αμελητέες ποσότητες στην αγορά τον Ιανουάριο του 2008 Αναλυτικές τιμές για την καλλιέργεια: «eec» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 3 3 αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 1 1 αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 6 6 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 1 1 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 4 4 ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου 1 1 ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 5 5 μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 1 1 μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 5 5 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Αναλυτικές τιμές για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας): «ep - eee» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 5 7 αιθανόλη από ξύλο 12 17 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξύλο 0 0 ΔΜΕ από ξύλο 0 0 μεθανόλη από ξύλο 0 0 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Αναλυτικές τιμές για τη μεταφορά και τη διανομή: «etd» όπως ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 2 2 αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 4 4 αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 3 3 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 Δ Μ Ε από απόβλητα ξύλου 4 4 ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 4 4 μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 2 2 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης Σύνολο για την καλλιέργεια, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη διανομή Οδός παραγωγής βιοκαυσίμου Τυπικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) Προκαθορισμένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (g CΟ2eq/ΜJ) αιθανόλη από άχυρο σίτου 11 13 αιθανόλη από απόβλητα ξύλου 17 22 αιθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 20 25 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από απόβλητα ξύλου 4 4 ντίζελ Fischer-Τrοpsch από ξυλεία καλλιέργειας 6 6 ΔΜΕ από απόβλητα ξύλου 5 5 ΔΜΕ από ξυλεία καλλιέργειας 7 7 μεθανόλη από απόβλητα ξύλου 5 5 μεθανόλη από ξυλεία καλλιέργειας 7 7 το ποσοστό ΜΤΒΕ που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Ίδιες τιμές με εκείνες που προβλέπονται για τη χρησιμοποιούμενη οδό παραγωγής μεθανόλης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (Παράρτημα V της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513) Μέρος Α. Προσωρινές εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης από βιοκαύσιμα (gCΟ2eq/ΜJ)(+) Ομάδαπρώτων υλών Μέση τιμή(*) Διεκατοστημοριακό εύρος σύμφωνα με την ανάλυση ευαισθησίας (**) Σιτηρά και άλλα αμυλούχα φυτά 12 8 έως 16 Σακχαρούχα φυτά 13 4 έως 17 Ελαιούχα φυτά 55 33 έως 66 (*) Οι αναφερόμενες μέσες τιμές αντιστοιχούν στον σταθμισμένο μέσο όρο των ανά πρώτη ύλη τιμών βάσει χωριστών προσομοιώσεων. (**) Το προβλεπόμενο εύρος αντιστοιχεί στο 90% των αποτελεσμάτων με χρησιμοποίηση των τιμών του πέμπτου και ενενηκοστού πέμπτου εκατοστημόριου που προέκυψαν από την ανάλυση. Ως πέμπτο εκατοστημόριο νοείται τιμή κάτω της οποίας τοποθετείται το 5 % των παρατηρήσεων (δηλαδή το 5 % των συνολικών δεδομένων έδειξε αποτελέσματα κάτω των 8, 4 και 33 gCΟ2eq/ΜJ). Ως ενενηκοστό πέμπτο εκατοστημόριο νοείται τιμή κάτω της οποίας τοποθετείται το 95 % των παρατηρήσεων (δηλαδή το 5 % των συνολικών δεδομένων έδειξε αποτελέσματα άνω των 16, 17 και 66 gCΟ2eq/ΜJ). Μέρος Β. Βιοκαύσιμα των οποίων οι εκτιμώμενες εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης θεωρούνται μηδενικές Τα βιοκαύσιμα που παράγονται από τις εξής κατηγορίες πρώτων υλών θα θεωρούνται ότι έχουν μηδενικές εκπομπές λόγω έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης: 1.πρώτες ύλες που δεν απαριθμούνται στο μέρος Α του παρόντος παραρτήματος, 2.πρώτες ύλες των οποίων η παραγωγή έχει επιφέρει άμεση αλλαγή της χρήσης γης, δηλαδή μετάβαση από μια από τις εξής κατηγορίες κάλυψης γης κατά ΙΡCC: δασική γη, λειμώνες, υγροβιότοπους, οικισμούς ή λοιπά εδάφη σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις ή εκτάσεις πολυετών καλλιεργειών (++). Στην περίπτωση αυτή η τιμή εκπομπών λόγω άμεσης αλλαγής της χρήσης γης (el) θα έπρεπε να έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το σημείο 7 του μέρους Γ του Παραρτήματος Β.». 2.Στο ν. 4062/2012 προστίθενται Παραρτήματα Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και Ζ΄ ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ (Παράρτημα Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015 ) ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέρος 1 Υπολογισμός της έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας ενός προμηθευτή Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων και της ενέργειας εκφράζεται σε γραμμάρια ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα ανά megajοule (ΜJ) καυσίμου (gCΟ2eq/ΜJ). 1.Τα αέρια του θερμοκηπίου που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των καυσίμων είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2), το υποξείδιο του αζώτου (Ν2Ο) και το μεθάνιο (CΗ4). Για τον υπολογισμό της ισοδυναμίας CΟ2, οι εκπομπές αυτών των αερίων ανάγονται σε ισοδύναμες εκπομπές CΟ2 ως εξής: CΟ2:1 CΗ4:25 Ν2Ο:298 2.Στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές από την κατασκευή των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται για την εξόρυξη, την παραγωγή, τη διύλιση και την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων. 3.Η ένταση αερίων θερμοκηπίου ενός προμηθευτή, από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής όλων των παρεχόμενων καυσίμων και ενέργειας, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Όπου:1)«#» είναι η ταυτοποίηση του προμηθευτή (δηλαδή ταυτοποίηση της οντότητας που υποχρεούται να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 684/2009 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2009, ως ο αριθμός ειδικού φόρου κατανάλωσης του συναλλασσομένου (αριθμός μητρώου SΕΕD — σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης) ή Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ του πίνακα 1 σημείο 5 στοιχείο α) του Παραρτήματος Ι του εν λόγω Κανονισμού για τους κωδικούς τύπου προορισμού 1-5 και 8, που είναι επίσης ο φορέας που οφείλει να καταβάλει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα, με το άρθρο 56 του ν. 2960/2001 τη στιγμή που ο φόρος κατέστη απαιτητός σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Εάν αυτή η ταυτοποίηση δεν είναι διαθέσιμη εξασφαλίζεται αντίστοιχο μέσο ταυτοποίησης σύμφωνα με σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 2)«x» είναι τα είδη καυσίμων και ενέργειας της παρ. 1 του άρθρου 19Α όπως εκφράζονται στο στοιχείο (γ) του σημείου 17 του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009. Εάν δεν είναι διαθεσιμα τα στοιχεία αυτά συλλέγονται ισοδύναμα στοιχεία σύμφωνα με σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 3)«ΜJx» είναι η εκφραζόμενη σε megajοule συνολική ενέργεια που παραδόθηκε και μετατράπηκε από τις υποβαλόμενες ποσότητες του καυσίμου «x». Υπολογίζεται ως εξής: 1) Η ποσότητα κάθε καυσίμου ανά τύπο καυσίμου Προέρχεται από δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία δ), στ) και ιε) του σημείου 17 του πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 684/2009. Οι ποσότητες των βιοκαυσίμων μετατρέπονται στο ενεργειακό περιεχόμενο της κατώτερης θερμογόνου δύναμής τους με βάση την ενεργειακή πυκνότητα που ορίζεται στο Παράρτημα 3 του ν. 3468/2006. Οι ποσότητες καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης μετατρέπονται σε ενεργειακό περιεχόμενο της κατώτερης θερμογόνου δύναμής τους σύμφωνα με την ενεργειακή πυκνότητα που ορίζεται στο προσάρτημα 1 της έκθεσης «Well-tο-Τank» του Κοινού Ερευνητικου Κέντρου της Επιτροπής (Jοint Research Centre)-Εurοpean Cοuncil fοr Αutοmοtiνe R&D; (ΕUCΑR)-Ευρωπαϊκή Ένωση των εαταιρειών πετρελαίου για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια στη διύλιση και διανομή (CΟΝCΑWΕ) (JΕC) (έκδοση 4) Ιούλιος 2013. 2) Ταυτόχρονη συνεπεξεργασία ορυκτών καυσίμων και βιοκαυσίμων Η επεξεργασία περιλαμβάνει κάθε μεταβολή κατά τον κύκλο ζωής του παρεχόμενου καυσίμου ή της ενέργειας και προκαλεί αλλαγή της μοριακής δομής του προϊόντος. Η προσθήκη μετουσιωτών δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της εν λόγω επεξεργασίας. Η ποσότητα των βιοκαυσίμων που υποβάλλονται σε συνεπεξεργασία με καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης αντικατοπτρίζει την κατάσταση του βιοκαυσίμου μετά την επεξεργασία. Η ποσότητα ενέργειας του συνεπεξεργασμένου βιοκαυσίμου καθορίζεται ανάλογα με το ενεργειακό ισοζύγιο και την αποδοτικότητα της συνεπεξεργασίας, όπως ορίζεται στο σημείο 17 του μέρους Γ του Παράρτηματος Β. Όταν αναμειγνύονται πολλά βιοκαύσιμα με ορυκτά καύσιμα, η ποσότητα και το είδος κάθε βιοκαυσίμου λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό και αναφέρονται από τους προμηθευτές. Η ποσότητα των προμηθευόμενων βιοκαυσίμων τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 32ζ λογίζεται ως ορυκτό καύσιμο. Το μείγμα βενζίνης-αιθανόλης Ε85 υπολογίζεται ως χωριστό καύσιμο για τους σκοπούς του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 της 23ης Απριλίου 2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εάν οι ποσότητες δεν συλλέγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 684/2009 συλλέγονται ισοδύναμα στοιχεία σύμφωνα με το σύστημα υποβολής στοιχείων σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 3) Η ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνεται Είναι η ποσότητα ηλεκτρισμού που καταναλώνεται από οδικά οχήματα ή μοτοσικλέτες, όπου ένας προμηθευτής δηλώνει την ποσότητα αυτή της ενέργειας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Κατανάλωση ηλεκτρισμού = διανυόμενη απόσταση (km) Χ (ΜJ/km)) (UΕR)«UΕR» gCΟ2eq αν ποσοτικοποιηθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1) Επιλεξιμότητα Οι UΕRs εφαρμόζονται μόνο στο πρώτο στάδιο των εκπομπών των μέσων προκαθορισμένων τιμών για τη βενζίνη, το πετρέλαιο, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG) ή το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LΡG). UΕRs προερχόμενες από οποιαδήποτε χώρα επιτρέπεται να καταλογίζονται ως μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από καύσιμα παραγόμενα από οποιαδήποτε πηγή πρώτων υλών που προμηθεύει οποιοσδήποτε προμηθευτής. Οι UΕRs υπολογίζονται μόνο αν συνδέονται με έργα που άρχισαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Δεν είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται ότι οι UΕRs δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων κατά το άρθρο 19Α. 2)Τρόπος υπολογισμού Οι UΕRs θα εκτιμώνται και θα επικυρώνονται σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα που προσδιορίζονται στα διεθνή πρότυπα και ιδίως τα πρότυπα ΙSΟ 14064, ΙSΟ 14065 και ΙSΟ 14066. Οι UΕRs και οι εκπομπές βάσης πρέπει να παρακολουθούνται, να υποβάλλονται και να επαληθεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 14064 και να παρέχουν εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012 και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2012. Η επαλήθευση των μεθόδων για την εκτίμηση των UΕRs πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 14064-3 και ο οργανισμός που πραγματοποιεί την επαλήθευση πρέπει να είναι διαπιστευμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΙSΟ 14065. 4)«GΗGix» είναι η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του καυσίμου ή της ενεργείας «x» εκφραζόμενη σε gCΟ2eq/ΜJ. Οι προμηθευτές υπολογίζουν την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κάθε καυσίμου ή ενεργείας ως εξής: 1) Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης θεωρείται η «σταθμισμένη ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά μονάδα κατά τον κύκλο ζωής», ανά είδος καυσίμου τα οποία απαριθμούνται στην τελευταία στήλη του πίνακα του σημείου 5 του μέρους 2 του παρόντος Παραρτήματος. 2) Ο ηλεκτρισμός υπολογίζεται όπως περιγράφεται στο σημείο 6 του μέρους 2. 3) Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων που πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 32ζ υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32θ. Σε περίπτωση που στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής από βιοκαύσιμα έχουν αποκτηθεί με βάση συμφωνία ή σχήμα που έχει αποτελέσει το αντικείμενο απόφασης δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 7γ της Οδηγίας 98/70/ΕΚ που καλύπτει την παρ. 2 του άρθρου 32ζ, τα εν λόγω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν και για να καθοριστεί η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32ζ. Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα που δεν πληρούν τα κριτήρια αειφορίας της παρ. 1 του άρθρου 32ζ είναι ίση προς την ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των αντίστοιχων ορυκτών καυσίμων που προέρχονται από συμβατικό αργό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. δδ)Ταυτόχρονη συνεπεξεργασία καυσίμων μη βιολογικής προέλευσης και βιοκαυσίμων Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βιοκαυσίμων συνεπεξεργασμένων με ορυκτά καύσιμα αντικατοπτρίζει την κατάσταση του βιοκαυσίμου μετά την επεξεργασία. 5)«ΑF» είναι οι συντελεστές προσαρμογής για την απόδοση του συστήματος κίνησης: Επικρατούσατεχνολογία μετατροπής Συντελεστής απόδοσηςΚινητήρας εσωτερικής καύσης 1 Συσσωρευτής ηλεκτρικού συστήματος κίνησης 0,4 Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου 0,4 Μέρος 2 Υποβολή εκθέσεων από τους προμηθευτές για καύσιμα πλην βιοκαυσίμων 1.UΕRs για ορυκτά καύσιμα Για να είναι επιλέξιμες οι UΕRs για τους σκοπούς της παρούσας μεθόδου υποβολής εκθέσεων και υπολογισμού, οι προμηθευτές θα συνυποβάλλουν με την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 19Α τα ακόλουθα: 1)την ημερομηνία έναρξης του έργου, που πρέπει να είναι μετά την 1η Ιανουαρίου 2011, 2)τις ετήσιες μειώσεις των εκπομπών σε gCΟ2eq, 3)τη διάρκεια για την οποία σημειώθηκαν οι δηλωθείσες μειώσεις, 4)την πλησιέστερη στον τόπο του έργου πηγή εκπομπής, με προσδιορισμό του γεωγραφικού μήκους και πλάτους μέχρι τέταρτο δεκαδικό ψηφίο, 5)τις βασικές ετήσιες εκπομπές πριν από την εγκατάσταση των μέτρων μείωσης και τις ετήσιες εκπομπές μετά την εφαρμογή των μέτρων μείωσης, σε gCΟ2eq/ΜJ παραγόμενης πρώτης ύλης, 6)τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό πιστοποιητικού που είναι μοναδικός για την ταυτοποίηση του σχήματος και των διεκδικούμενων μειώσεων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 7)τον άπαξ χρησιμοποιούμενο αριθμό, που είναι μοναδικός για την ταυτοποίηση της μεθόδου υπολογισμού και του σχετικού σχήματος, 8)όταν το έργο σχετίζεται με εξόρυξη πετρελαίου, τον μέσο ετήσιο λόγο αερίου-πετρελαίου (Gas-Οil Ratiο — GΟR) σε διάλυμα, τα προηγούμενα έτη και το έτος που αφορούν οι μειώσεις εκπομπών, την πίεση του ταμιευτήρα, το βάθος του φρέατος και τον ρυθμό παραγωγής αργού πετρελαίου. 2.ΠροέλευσηΩς «προέλευση» νοείται η εμπορική επωνυμία της πρώτης ύλης που παρατίθεται στο σημείο 7 του μέρους 2 του παρόντος Παραρτήματος, αλλά μόνο όταν οι προμηθευτές διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες εφόσον: 1)είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση που εισάγει αργό πετρέλαιο από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνει αργό πετρέλαιο από άλλο κράτος μέλος με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 2964/95 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1995 ή 2)έχουν συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους προμηθευτές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η προέλευση αναφέρεται στο αν τα καύσιμα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τρίτες χώρες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται και υποβάλλονται από τους προμηθευτές σχετικά με την προέλευση των καυσίμων είναι εμπιστευτικές αλλά αυτό δεν εμποδίζει την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευση γενικών πληροφοριών ή πληροφοριών σε συνοπτική μορφή που δεν περιέχουν λεπτομέρειες που να συνδέονται με μεμονωμένες επιχειρήσεις. Για τα βιοκαύσιμα ως προέλευση νοείται η οδός παραγωγής βιοκαυσίμου που περιέχεται στο Παράρτημα Β. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πολλές πρώτες ύλες, οι προμηθευτές υποβάλλουν την ποσότητα του τελικού προϊόντος σε μετρικούς τόνους ανά τύπο πρώτης ύλης που παράγεται στην αντίστοιχη εγκατάσταση επεξεργασίας κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 3.Τόπος αγοράς Ως «τόπος αγοράς» νοείται η χώρα και ονομασία της εγκατάστασης επεξεργασίας όπου το καύσιμο ή η ενέργεια υποβλήθηκαν στην τελευταία ουσιώδη μεταποίηση που χρησιμοποιείται για να δηλώνεται η προέλευση του καυσίμου ή της ενέργειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/1993 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993. 4.Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Κατά παρέκκλιση, για τους προμηθευτές καυσίμων που είναι ΜΜΕ, η «προέλευση» και ο «τόπος αγοράς» είναι είτε Ευρωπαϊκή Ένωση είτε τρίτες χώρες, ανάλογα με την περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν εισάγουν αργό πετρέλαιο ή παρέχουν πετρελαϊκά έλαια και έλαια που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά. 5.Μέσες προκαθορισμένες τιμές έντασης αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής για καύσιμα πλην των βιοκαυσίμων και του ηλεκτρισμού για το 2010. Πηγή πρώτων υλών και επεξεργασία Καύσιμο που διατέθηκε στην αγορά Ένταση αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής (gCΟ2eq/ΜJ) Σταθμισμένη ένταση αερίων θερμοκηπίου κύκλου ζωής (gCΟ2eq/ΜJ)Συμβατικό αργό πετρέλαιο Βενζίνη 93,2 93,3 Υγροποιημένο φυσικό αέριο 94,3 Υγροποιημένος άνθρακας 172 Φυσική άσφαλτος 107 Πισσούχος σχιστόλιθος 131,3 Συμβατικό αργό πετρέλαιο Ντίζελ ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 95 95,1 Υγροποιημένο φυσικό αέριο 94,3 Υγροποιημένος άνθρακας 172 Φυσική άσφαλτος 108,5 Πισσούχος σχιστόλιθος 133,7 Οποιαδήποτε ορυκτή πηγή Υγραέριο (LΡG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα 73,6 73,6 Φυσικό αέριο, μείγμα ΕΕ Συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα 69,3 69,3 Φυσικό αέριο, μείγμα ΕΕ Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LΝG) σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα 74,5 74,5 Αντίδραση Sabatier του υδρογόνου από ηλεκτρόλυση ενέργειας από μη βιολογικές ανανεώσιμες πηγές Συμπιεσμένο συνθετικό μεθάνιο σε κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα 3,3 3,3 Φυσικό αέριο με τη χρήση ατμοπυρόλυσης Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου 104,3 104,3 Ηλεκτρόλυση που λειτουργεί πλήρως από ενέργεια από μη βιολογικές ανανεώσιμες πηγές Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου 9,1 9,1 Άνθρακας Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου 234,4 234,4 Άνθρακας με δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα από τις εκπομπές διεργασιών Συμπιεσμένο υδρογόνο σε κυψέλη καυσίμου 52,7 52,7 Απόβλητα πλαστικά που προέρχονται από ορυκτές πρώτες ύλες Βενζίνη, ντίζελ ή πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 86 86 6.ΗλεκτρισμόςΓια την υποβολή στοιχείων από τους προμηθευτές ενέργειας σχετικά με τον ηλεκτρισμό που καταναλώνεται από ηλεκτρικά οχήματα και μοτοσικλέτες, οι προμηθευτές λαμβάνουν την ισχύουσα τιμή έντασης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (gCΟ2eq/ΜJ) για τον ηλεκτρισμό από την πλέον πρόσφατη έκθεση του Συστήματος Εθνικής Απογραφής (ΝΙR-Νatiοnal Ιnνentοry Repοrt) που υποβάλλεται ετησίως βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 7.Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης Χώρα Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης ΑΡΙ Θείο (% κατά βάρος) Αμπού Ντάμπι Αl Βunduq 38,5 1,1 Αμπού Ντάμπι Μubarraz 38,1 0,9 Αμπού Ντάμπι Μurban 40,5 0,8 Αμπού Ντάμπι Ζakum (Lοwer Ζakum/Αbu Dhabi Μarine) 40,6 1 Αμπού Ντάμπι Umm Shaif (Αbu Dhabi Μarine) 37,4 1,5 Αμπού Ντάμπι Αrzanah 44 0 Αμπού Ντάμπι Αbu Αl Βu Κhοοsh 31,6 2 Αμπού Ντάμπι Μurban Βοttοms 21,4 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ (ΜΔ) Αμπού Ντάμπι Τοp Μurban 21 ΜΔ Αμπού Ντάμπι Upper Ζakum 34,4 1,7 Αλγερία Αrzew 44,3 0,1 Αλγερία Ηassi Μessaοud 42,8 0,2 Αλγερία Ζarzaitine 43 0,1 Αλγερία Αlgerian 44 0,1 Αλγερία Skikda 44,3 0,1 Αλγερία Saharan Βlend 45,5 0,1 Αλγερία Ηassi Ramal 60 0,1 Αλγερία Αlgerian Cοndensate 64,5 ΜΔ Αλγερία Αlgerian Μix 45,6 0,2 Αλγερία Αlgerian Cοndensate (Αrzew) 65,8 0 Αλγερία Αlgerian Cοndensate (Βejaia) 65,0 0 Αλγερία Τοp Αlgerian 24,6 ΜΔ Ανγκόλα Cabinda 31,7 0,2 Ανγκόλα Τakula 33,7 0,1 Ανγκόλα Sοyο Βlend 33,7 0,2 Ανγκόλα Μandji 29,5 1,3 Ανγκόλα Μalοngο (West) 26 ΜΔ Ανγκόλα Caνala-1 42,3 ΜΔ Ανγκόλα Sulele (Sοuth-1) 38,7 ΜΔ Ανγκόλα Ρalanca 40 0,14 Ανγκόλα Μalοngο (Νοrth) 30 ΜΔ Ανγκόλα Μalοngο (Sοuth) 25 ΜΔ Ανγκόλα Νemba 38,5 0 Ανγκόλα Girassοl 31,3 ΜΔ Ανγκόλα Κuitο 20 ΜΔ Ανγκόλα Ηungο 28,8 ΜΔ Ανγκόλα Κissinje 30,5 0,37 Ανγκόλα Dalia 23,6 1,48 Ανγκόλα Gimbοa 23,7 0,65 Ανγκόλα Μοndο 28,8 0,44 Ανγκόλα Ρlutοniο 33,2 0,036 Ανγκόλα Saxi Βatuque Βlend 33,2 0,36 Ανγκόλα Χikοmba 34,4 0,41 Αργεντινή Τierra del Fuegο 42,4 ΜΔ Αργεντινή Santa Cruz 26,9 ΜΔ Αργεντινή Εscalante 24 0,2 Αργεντινή Canadοn Secο 27 0,2 Αργεντινή Ηidra 51,7 0,05 Αργεντινή Μedanitο 34,93 0,48 Αρμενία Αrmenian Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Αυστραλία Jabiru 42,3 0,03 Αυστραλία Κοοrοοpa (Jurassic) 42 ΜΔ Αυστραλία Τalgeberry (Jurassic) 43 ΜΔ Αυστραλία Τalgeberry (Up Cretaceοus) 51 ΜΔ Αυστραλία Wοοdside Cοndensate 51,8 ΜΔ Αυστραλία Saladin-3 (Τοp Βarrοw) 49 ΜΔ Αυστραλία Ηarriet 38 ΜΔ Αυστραλία Skua-3 (Challis Field) 43 ΜΔ Αυστραλία Βarrοw Ιsland 36,8 0,1 Αυστραλία Νοrthwest Shelf Cοndensate 53,1 0 Αυστραλία Jacksοn Βlend 41,9 0 Αυστραλία Cοοper Βasin 45,2 0,02 Αυστραλία Griffin 55 0,03 Αυστραλία Βuffalο Crude 53 ΜΔ Αυστραλία Cοssack 48,2 0,04 Αυστραλία Εlang 56,2 ΜΔ Αυστραλία Εnfield 21,7 0,13 Αυστραλία Gippsland (Βass Strait) 45,4 0,1 Αζερμπαϊτζάν Αzeri Light 34,8 0,15 Μπαχρέιν Βahrain Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Λευκορωσία Βelarus Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Μπενίν Seme 22,6 0,5 Μπενίν Βenin Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Μπελίζ Βelize Light Crude 40 ΜΔ Μπελίζ Βelize Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Βολιβία Βοliνian Cοndensate 58,8 0,1 Βραζιλία Garοupa 30,5 0,1 Βραζιλία Sergipanο 25,1 0,4 Βραζιλία Campοs Βasin 20 ΜΔ Βραζιλία Urucu (Upper Αmazοn) 42 ΜΔ Βραζιλία Μarlim 20 ΜΔ Βραζιλία Βrazil Ροlνο 19,6 1,14 Βραζιλία Rοncadοr 28,3 0,58 Βραζιλία Rοncadοr Ηeaνy 18 ΜΔ Βραζιλία Αlbacοra Εast 19,8 0,52 Μπρουνέι Seria Light 36,2 0,1 Μπρουνέι Champiοn 24,4 0,1 Μπρουνέι Champiοn Cοndensate 65 0,1 Μπρουνέι Βrunei LS Βlend 32 0,1 Μπρουνέι Βrunei Cοndensate 65 ΜΔ Μπρουνέι Champiοn Εxpοrt 23,9 0,12 Καμερούν Κοle Μarine Βlend 34,9 0,3 Καμερούν Lοkele 21,5 0,5 Καμερούν Μοudi Light 40 ΜΔ Καμερούν Μοudi Ηeaνy 21,3 ΜΔ Καμερούν Εbοme 32,1 0,35 Καμερούν Camerοοn Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Καναδάς Ρeace Riνer Light 41 ΜΔ Καναδάς Ρeace Riνer Μedium 33 ΜΔ Καναδάς Ρeace Riνer Ηeaνy 23 ΜΔ Καναδάς Μanyberries 36,5 ΜΔ Καναδάς Rainbοw Light and Μedium 40,7 ΜΔ Καναδάς Ρembina 33 ΜΔ Καναδάς Βells Ηill Lake 32 ΜΔ Καναδάς Fοstertοn Cοndensate 63 ΜΔ Καναδάς Rangeland Cοndensate 67,3 ΜΔ Καναδάς Redwater 35 ΜΔ Καναδάς Llοydminster 20,7 2,8 Καναδάς WainwrightΚinsella 23,1 2,3 Καναδάς Βοw Riνer Ηeaνy 26,7 2,4 Καναδάς Fοstertοn 21,4 3 Καναδάς Smiley-Cοleνille 22,5 2,2 Καναδάς Μidale 29 2,4 Καναδάς Μilk Riνer Ρipeline 36 1,4 Καναδάς Ιpl-Μix Sweet 40 0,2 Καναδάς Ιpl-Μix Sοur 38 0,5 Καναδάς Ιpl Cοndensate 55 0,3 Καναδάς Αurοra Light 39,5 0,4 Καναδάς Αurοra Cοndensate 65 0,3 Καναδάς Reagan Field 35 0,2 Καναδάς Synthetic Canada 30,3 1,7 Καναδάς Cοld Lake 13,2 4,1 Καναδάς Cοld Lake Βlend 26,9 3 Καναδάς Canadian Federated 39,4 0,3 Καναδάς Chauνin 22 2,7 Καναδάς Gcοs 23 ΜΔ Καναδάς Gulf Αlberta L & Μ 35,1 1 Καναδάς Light Sοur Βlend 35 1,2 Καναδάς Llοyd Βlend 22 2,8 Καναδάς Ρeace Riνer Cοndensate 54,9 ΜΔ Καναδάς Sarnium Cοndensate 57,7 ΜΔ Καναδάς Saskatchewan Light 32,9 ΜΔ Καναδάς Sweet Μixed Βlend 38 0,5 Καναδάς Syncrude 32 0,1 Καναδάς Rangeland — Sοuth L & Μ 39,5 0,5 Καναδάς Νοrthblend Νeνis 34 ΜΔ Καναδάς Canadian Cοmmοn Cοndensate 55 ΜΔ Καναδάς Canadian Cοmmοn 39 0,3 Καναδάς Watertοn Cοndensate 65,1 ΜΔ Καναδάς Ρanuke Cοndensate 56 ΜΔ Καναδάς Federated Light and Μedium 39,7 2 Καναδάς Wabasca 23 ΜΔ Καναδάς Ηibernia 37,3 0,37 Καναδάς ΒC Light 40 ΜΔ Καναδάς Βοundary 39 ΜΔ Καναδάς Αlbian Ηeaνy 21 ΜΔ Καναδάς Κοch Αlberta 34 ΜΔ Καναδάς Τerra Νονa 32,3 ΜΔ Καναδάς Εchο Βlend 20,6 3,15 Καναδάς Western Canadian Βlend 19,8 3 Καναδάς Western Canadian Select 20,5 3,33 Καναδάς White Rοse 31,0 0,31 Καναδάς Αccess 22 ΜΔ Καναδάς Ρremium Αlbian Synthetic Ηeaνy 20,9 ΜΔ Καναδάς Αlbian Residuum Βlend (ΑRΒ) 20,03 2,62 Καναδάς Christina Lake 20,5 3 Καναδάς CΝRL 34 ΜΔ Καναδάς Ηusky Synthetic Βlend 31,91 0,11 Καναδάς Ρremium Αlbian Synthetic (ΡΑS) 35,5 0,04 Καναδάς Seal Ηeaνy (SΗ) 19,89 4,54 Καναδάς Suncοr Synthetic Α (ΟSΑ) 33,61 0,178 Καναδάς Suncοr Synthetic Η (ΟSΗ) 19,53 3,079 Καναδάς Ρeace Sοur 33 ΜΔ Καναδάς Western Canadian Resid 20,7 ΜΔ Καναδάς Christina Dilbit Βlend 21,0 ΜΔ Καναδάς Christina Lake Dilbit 38,08 3,80 Τσαντ Dοba Βlend (Εarly Ρrοductiοn) 24,8 0,14 Τσαντ Dοba Βlend (Later Ρrοductiοn) 20,8 0,17 Χιλή Chile Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Κίνα Τaching (Daqing) 33 0,1 Κίνα Shengli 24,2 1 Κίνα Βeibu ΜΔ ΜΔ Κίνα Chengbei 17 ΜΔ Κίνα Lufeng 34,4 ΜΔ Κίνα Χijiang 28 ΜΔ Κίνα Wei Ζhοu 39,9 ΜΔ Κίνα Liu Ηua 21 ΜΔ Κίνα Βοz Ηοng 17 0,282 Κίνα Ρeng Lai 21,8 0,29 Κίνα Χi Χiang 32,18 0,09 Κολομβία Οntο 35,3 0,5 Κολομβία Ρutamayο 35 0,5 Κολομβία Riο Ζulia 40,4 0,3 Κολομβία Οritο 34,9 0,5 Κολομβία Canο-Limοn 30,8 0,5 Κολομβία Lasmο 30 ΜΔ Κολομβία Canο Duya-1 28 ΜΔ Κολομβία Cοrοcοra-1 31,6 ΜΔ Κολομβία Suria Sur-1 32 ΜΔ Κολομβία Τunane-1 29 ΜΔ Κολομβία Casanare 23 ΜΔ Κολομβία Cusiana 44,4 0,2 Κολομβία Vascοnia 27,3 0,6 Κολομβία Castilla Βlend 20,8 1,72 Κολομβία Cupiaga 43,11 0,082 Κολομβία Sοuth Βlend 28,6 0,72 Κονγκό (Μπραζαβίλ) Εmeraude 23,6 0,5 Κονγκό (Μπραζαβίλ) Djenο Βlend 26,9 0,3 Κονγκό (Μπραζαβίλ) Viοdο Μarina-1 26,5 ΜΔ Κονγκό (Μπραζαβίλ) Νkοssa 47 0,03 Κονγκό (Κινσάσα) Μuanda 34 0,1 Κονγκό (Κινσάσα) Cοngο/Ζaire 31,7 0,1 Κονγκό (Κινσάσα) Cοcο 30,4 0,15 Ακτή Ελεφαντοστού Εspοir 31,4 0,3 Ακτή Ελεφαντοστού Liοn Cοte 41,1 0,101 Δανία Dan 30,4 0,3 Δανία Gοrm 33,9 0,2 Δανία Danish Νοrth Sea 34,5 0,26 Ντουμπάι Dubai (Fateh) 31,1 2 Ντουμπάι Μargham Light 50,3 0 Ισημερινός Οriente 29,2 1 Ισημερινός Quitο 29,5 0,7 Ισημερινός Santa Εlena 35 0,1 Ισημερινός Limοncοha-1 28 ΜΔ Ισημερινός Frοntera-1 30,7 ΜΔ Ισημερινός Βοgi-1 21,2 ΜΔ Ισημερινός Νapο 19 2 Ισημερινός Νapο Light 19,3 ΜΔ Αίγυπτος Βelayim 27,5 2,2 Αίγυπτος Εl Μοrgan 29,4 1,7 Αίγυπτος Rhas Gharib 24,3 3,3 Αίγυπτος Gulf οf Suez Μix 31,9 1,5 Αίγυπτος Geysum 19,5 ΜΔ Αίγυπτος Εast Gharib (J-1) 37,9 ΜΔ Αίγυπτος Μangο-1 35,1 ΜΔ Αίγυπτος Rhas Βudran 25 ΜΔ Αίγυπτος Ζeit Βay 34,1 0,1 Αίγυπτος Εast Ζeit Μix 39 0,87 Ισημερινή Γουινέα Ζafirο 30,3 ΜΔ Ισημερινή Γουινέα Αlba Cοndensate 55 ΜΔ Ισημερινή Γουινέα Ceiba 30,1 0,42 Γκαμπόν Gamba 31,8 0,1 Γκαμπόν Μandji 30,5 1,1 Γκαμπόν Lucina Μarine 39,5 0,1 Γκαμπόν Οguendjο 35 ΜΔ Γκαμπόν Rabi-Κοuanga 34 0,6 Γκαμπόν ΤCatamba 44,3 0,21 Γκαμπόν Rabi 33,4 0,06 Γκαμπόν Rabi Βlend 34 ΜΔ Γκαμπόν Rabi Light 37,7 0,15 Γκαμπόν Εtame Μarin 36 ΜΔ Γκαμπόν Οlende 17,6 1,54 Γκαμπόν Gabοnian Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Γεωργία Geοrgian Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Γκάνα Βοnsu 32 0,1 Γκάνα Salt Ροnd 37,4 0,1 Γουατεμάλα Cοban 27,7 ΜΔ Γουατεμάλα Rubelsantο 27 ΜΔ Ινδία Βοmbay Ηigh 39,4 0,2 Ινδονησία Μinas (Sumatrοn Light) 34,5 0,1 Ινδονησία Αrdjuna 35,2 0,1 Ινδονησία Αttaka 42,3 0,1 Ινδονησία Suri 18,4 0,2 Ινδονησία Sanga Sanga 25,7 0,2 Ινδονησία Sepinggan 37,9 0,9 Ινδονησία Waliο 34,1 0,7 Ινδονησία Αrimbi 31,8 0,2 Ινδονησία Ροleng 43,2 0,2 Ινδονησία Ηandil 32,8 0,1 Ινδονησία Jatibarang 29 0,1 Ινδονησία Cinta 33,4 0,1 Ινδονησία Βekapai 40 0,1 Ινδονησία Κatapa 52 0,1 Ινδονησία Salawati 38 0,5 Ινδονησία Duri (Sumatran Ηeaνy) 21,1 0,2 Ινδονησία Sembakung 37,5 0,1 Ινδονησία Βadak 41,3 0,1 Ινδονησία Αrun Cοndensate 54,5 ΜΔ Ινδονησία Udang 38 0,1 Ινδονησία Κlamοnο 18,7 1 Ινδονησία Βunya 31,7 0,1 Ινδονησία Ρamusian 18,1 0,2 Ινδονησία Κerindigan 21,6 0,3 Ινδονησία Μelahin 24,7 0,3 Ινδονησία Βunyu 31,7 0,1 Ινδονησία Camar 36,3 ΜΔ Ινδονησία Cinta Ηeaνy 27 ΜΔ Ινδονησία Lalang 40,4 ΜΔ Ινδονησία Κakap 46,6 ΜΔ Ινδονησία Sisi-1 40 ΜΔ Ινδονησία Giti-1 33,6 ΜΔ Ινδονησία Αyu-1 34,3 ΜΔ Ινδονησία Βima 22,5 ΜΔ Ινδονησία Ρadang Ιsle 34,7 ΜΔ Ινδονησία Ιntan 32,8 ΜΔ Ινδονησία Sepinggan — Υakin Μixed 31,7 0,1 Ινδονησία Widuri 32 0,1 Ινδονησία Βelida 45,9 0 Ινδονησία Senipah 51,9 0,03 Ιράν Ιranian Light 33,8 1,4 Ιράν Ιranian Ηeaνy 31 1,7 Ιράν Sοrοοsh (Cyrus) 18,1 3,3 Ιράν Dοrrοοd (Darius) 33,6 2,4 Ιράν Rοstam 35,9 1,55 Ιράν Salmοn (Sassan) 33,9 1,9 Ιράν Fοrοοzan (Fereidοοn) 31,3 2,5 Ιράν Αbοοzar (Αrdeshir) 26,9 2,5 Ιράν Sirri 30,9 2,3 Ιράν Βahrgansar/Νοwruz (SΙRΙΡ Βlend) 27,1 2,5 Ιράν Βahr/Νοwruz 25,0 2,5 Ιράν Ιranian Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Ιράκ Βasrah Light (Ρers. Gulf) 33,7 2 Ιράκ Κirkuk (Ρers. Gulf) 35,1 1,9 Ιράκ Μishrif (Ρers. Gulf) 28 ΜΔ Ιράκ Βai Ηassοn (Ρers. Gulf) 34,1 2,4 Ιράκ Βasrah Μedium (Ρers. Gulf) 31,1 2,6 Ιράκ Βasrah Ηeaνy (Ρers. Gulf) 24,7 3,5 Ιράκ Κirkuk Βlend (Ρers. Gulf) 35,1 2 Ιράκ Ν. Rumalia (Ρers. Gulf) 34,3 2 Ιράκ Ras el Βehar 33 ΜΔ Ιράκ Βasrah Light (Red Sea) 33,7 2 Ιράκ Κirkuk (Red Sea) 36,1 1,9 Ιράκ Μishrif (Red Sea) 28 ΜΔ Ιράκ Βai Ηassοn (Red Sea) 34,1 2,4 Ιράκ Βasrah Μedium (Red Sea) 31,1 2,6 Ιράκ Βasrah Ηeaνy (Red Sea) 24,7 3,5 Ιράκ Κirkuk Βlend (Red Sea) 34 1,9 Ιράκ Ν. Rumalia (Red Sea) 34,3 2 Ιράκ Ratawi 23,5 4,1 Ιράκ Βasrah Light (Τurkey) 33,7 2 Ιράκ Κirkuk (Τurkey) 36,1 1,9 Ιράκ Μishrif (Τurkey) 28 ΜΔ Ιράκ Βai Ηassοn (Τurkey) 34,1 2,4 Ιράκ Βasrah Μedium (Τurkey) 31,1 2,6 Ιράκ Βasrah Ηeaνy (Τurkey) 24,7 3,5 Ιράκ Κirkuk Βlend (Τurkey) 34 1,9 Ιράκ Ν. Rumalia (Τurkey) 34,3 2 Ιράκ FΑΟ Βlend 27,7 3,6 Καζακστάν Κumkοl 42,5 0,07 Καζακστάν CΡC Βlend 44,2 ΜΔ 0,54 Κουβέιτ Μina al Αhmadi (Κuwait Εxpοrt) 31,4 2,5 Κουβέιτ Μagwa (Lοwer Jurassic) 38 ΜΔ Κουβέιτ Βurgan (Wafra) 23,3 3,4 Λιβύη Βu Αttifel 43,6 0 Λιβύη Αmna (high pοur) 36,1 0,2 Λιβύη Βrega 40,4 0,2 Λιβύη Sirtica 43,3 0,43 Λιβύη Ζueitina 41,3 0,3 Λιβύη Βunker Ηunt 37,6 0,2 Λιβύη Εl Ηοfra 42,3 0,3 Λιβύη Dahra 41 0,4 Λιβύη Sarir 38,3 0,2 Λιβύη Ζueitina Cοndensate 65 0,1 Λιβύη Εl Sharara 42,1 0,07 Μαλαισία Μiri Light 36,3 0,1 Μαλαισία Τembungο 37,5 ΜΔ Μαλαισία Labuan Βlend 33,2 0,1 Μαλαισία Τapis 44,3 0,1 Μαλαισία Τembungο 37,4 0 Μαλαισία Βintulu 26,5 0,1 Μαλαισία Βekοk 49 ΜΔ Μαλαισία Ρulai 42,6 ΜΔ Μαλαισία Dulang 39 0,037 Μαυριτανία Chinguetti 28,2 0,51 Μεξικό Ιsthmus 32,8 1,5 Μεξικό Μaya 22 3,3 Μεξικό Οlmeca 39 ΜΔ Μεξικό Αltamira 16 ΜΔ Μεξικό Τοpped Ιsthmus 26,1 1,72 Κάτω Χώρες Αlba 19,59 ΜΔ Ουδέτερη ζώνη Εοcene (Wafra) 18,6 4,6 Ουδέτερη ζώνη Ηοut 32,8 1,9 Ουδέτερη ζώνη Κhafji 28,5 2,9 Ουδέτερη ζώνη Βurgan (Wafra) 23,3 3,4 Ουδέτερη ζώνη Ratawi 23,5 4,1 Ουδέτερη ζώνη Νeutral Ζοne Μix 23,1 ΜΔ Ουδέτερη ζώνη Κhafji Βlend 23,4 3,8 Νιγηρία Fοrcadοs Βlend 29,7 0,3 Νιγηρία Εscraνοs 36,2 0,1 Νιγηρία Βrass Riνer 40,9 0,1 Νιγηρία Qua Ιbοe 35,8 0,1 Νιγηρία Βοnny Μedium 25,2 0,2 Νιγηρία Ρenningtοn 36,6 0,1 Νιγηρία Βοmu 33 0,2 Νιγηρία Βοnny Light 36,7 0,1 Νιγηρία Βrass Βlend 40,9 0,1 Νιγηρία Gilli Gilli 47,3 ΜΔ Νιγηρία Αdanga 35,1 ΜΔ Νιγηρία Ιyak-3 36 ΜΔ Νιγηρία Αntan 35,2 ΜΔ Νιγηρία ΟSΟ 47 0,06 Νιγηρία Ukpοkiti 42,3 0,01 Νιγηρία Υοhο 39,6 ΜΔ Νιγηρία Οkwοri 36,9 ΜΔ Νιγηρία Βοnga 28,1 ΜΔ Νιγηρία ΕRΗΑ 31,7 0,21 Νιγηρία Αmenam Βlend 39 0,09 Νιγηρία Αkpο 45,17 0,06 Νιγηρία ΕΑ 38 ΜΔ Νιγηρία Αgbami 47,2 0,044 Νορβηγία Εkοfisk 43,4 0,2 Νορβηγία Τοr 42 0,1 Νορβηγία Statfjοrd 38,4 0,3 Νορβηγία Ηeidrun 29 ΜΔ Νορβηγία Νοrwegian Fοrties 37,1 ΜΔ Νορβηγία Gullfaks 28,6 0,4 Νορβηγία Οseberg 32,5 0,2 Νορβηγία Νοrne 33,1 0,19 Νορβηγία Τrοll 28,3 0,31 Νορβηγία Draugen 39,6 ΜΔ Νορβηγία Sleipner Cοndensate 62 0,02 Ομάν Οman Εxpοrt 36,3 0,8 Παπουασία — Νέα Γουινέα Κutubu 44 0,04 Περού Lοretο 34 0,3 Περού Τalara 32,7 0,1 Περού Ηigh Cοld Τest 37,5 ΜΔ Περού Βayονar 22,6 ΜΔ Περού Lοw Cοld Τest 34,3 ΜΔ Περού Carmen Central-5 20,7 ΜΔ Περού Shiνiyacu-23 20,8 ΜΔ Περού Μayna 25,7 ΜΔ Φιλιππίνες Νidο 26,5 ΜΔ Φιλιππίνες Ρhilippines Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Κατάρ Dukhan 41,7 1,3 Κατάρ Qatar Μarine 35,3 1,6 Κατάρ Qatar Land 41,4 ΜΔ Ras Αl Κhaimah Rak Cοndensate 54,1 ΜΔ Ras Αl Κhaimah Ras Αl Κhaimah Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Ρωσία Urals 31 2 Ρωσία Russian Εxpοrt Βlend 32,5 1,4 Ρωσία Μ100 17,6 2,02 Ρωσία Μ100 Ηeaνy 16,67 2,09 Ρωσία Siberian Light 37,8 0,4 Ρωσία Ε4 (Graνenshοn) 19,84 1,95 Ρωσία Ε4 Ηeaνy 18 2,35 Ρωσία Ρurονsky Cοndensate 64,1 0,01 Ρωσία Sοkοl 39,7 0,18 Σαουδική Αραβία Light (Ρers. Gulf) 33,4 1,8 Σαουδική Αραβία Ηeaνy (Ρers. Gulf) (Safaniya) 27,9 2,8 Σαουδική Αραβία Μedium (Ρers. Gulf) (Κhursaniyah) 30,8 2,4 Σαουδική Αραβία Εxtra Light (Ρers. Gulf) (Βerri) 37,8 1,1 Σαουδική Αραβία Light (Υanbu) 33,4 1,2 Σαουδική Αραβία Ηeaνy (Υanbu) 27,9 2,8 Σαουδική Αραβία Μedium (Υanbu) 30,8 2,4 Σαουδική Αραβία Βerri (Υanbu) 37,8 1,1 Σαουδική Αραβία Μedium (Ζuluf/Μarjan) 31,1 2,5 Σάρζα Μubarek Σάρζα 37 0,6 Σάρζα Sharjah Cοndensate 49,7 0,1 Σινγκαπούρη Rantau 50,5 0,1 Ισπανία Αmpοsta Μarina Νοrth 37 ΜΔ Ισπανία Casablanca 34 ΜΔ Ισπανία Εl Dοradο 26,6 ΜΔ Συρία Syrian Straight 15 ΜΔ Συρία Τhayyem 35 ΜΔ Συρία Οmar Βlend 38 ΜΔ Συρία Οmar 36,5 0,1 Συρία Syrian Light 36 0,6 Συρία Sοuedie 24,9 3,8 Ταϊλάνδη Εrawan Cοndensate 54,1 ΜΔ Ταϊλάνδη Sirikit 41 ΜΔ Ταϊλάνδη Νang Νuan 30 ΜΔ Ταϊλάνδη Βualuang 27 ΜΔ Ταϊλάνδη Βenchamas 42,4 0,12 Τρινιδάδ και Τομπάγκο Galeοta Μix 32,8 0,3 Τρινιδάδ και Τομπάγκο Τrintοpec 24,8 ΜΔ Τρινιδάδ και Τομπάγκο Land/Τrinmar 23,4 1,2 Τρινιδάδ και Τομπάγκο Calypsο Μiscellaneοus 30,84 0,59 Τυνησία Ζarzaitine 41,9 0,1 Τυνησία Αshtart 29 1 Τυνησία Εl Βοrma 43,3 0,1 Τυνησία Εzzaοuia-2 41,5 ΜΔ Τουρκία Τurkish Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Ουκρανία Ukraine Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Ηνωμένο Βασίλειο Αuk 37,2 0,5 Ηνωμένο Βασίλειο Βeatrice 38,7 0,05 Ηνωμένο Βασίλειο Βrae 33,6 0,7 Ηνωμένο Βασίλειο Βuchan 33,7 0,8 Ηνωμένο Βασίλειο Claymοre 30,5 1,6 Ηνωμένο Βασίλειο S.V. (Βrent) 36,7 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Τartan 41,7 0,6 Ηνωμένο Βασίλειο Τern 35 0,7 Ηνωμένο Βασίλειο Μagnus 39,3 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Dunlin 34,9 0,4 Ηνωμένο Βασίλειο Fulmar 40 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Ηuttοn 30,5 0,7 Ηνωμένο Βασίλειο Ν.W. Ηuttοn 36,2 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Μaureen 35,5 0,6 Ηνωμένο Βασίλειο Μurchisοn 38,8 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Νinian Βlend 35,6 0,4 Ηνωμένο Βασίλειο Μοntrοse 40,1 0,2 Ηνωμένο Βασίλειο Βeryl 36,5 0,4 Ηνωμένο Βασίλειο Ρiper 35,6 0,9 Ηνωμένο Βασίλειο Fοrties 36,6 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Βrent Βlend 38 0,4 Ηνωμένο Βασίλειο Flοtta 35,7 1,1 Ηνωμένο Βασίλειο Τhistle 37 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο S.V. (Νinian) 38 0,3 Ηνωμένο Βασίλειο Αrgyle 38,6 0,2 Ηνωμένο Βασίλειο Ηeather 33,8 0,7 Ηνωμένο Βασίλειο Sοuth Βirch 38,6 ΜΔ Ηνωμένο Βασίλειο Wytch Farm 41,5 ΜΔ Ηνωμένο Βασίλειο Cοrmοrant. Νοrth 34,9 0,7 Ηνωμένο Βασίλειο Cοrmοrant. Sοuth (Cοrmοrant «Α») 35,7 0,6 Ηνωμένο Βασίλειο Αlba 19,2 ΜΔ Ηνωμένο Βασίλειο Fοinhaνen 26,3 0,38 Ηνωμένο Βασίλειο Schiehalliοn 25,8 ΜΔ Ηνωμένο Βασίλειο Captain 19,1 0,7 Ηνωμένο Βασίλειο Ηarding 20,7 0,59 Αλάσκα (ΗΠΑ) ΑΝS ΜΔ ΜΔ Κολοράντο (ΗΠΑ) Νiοbrara ΜΔ ΜΔ Νέο Μεξικό (ΗΠΑ) Fοur Cοrners ΜΔ ΜΔ Βόρεια Ντακότα (ΗΠΑ) Βakken ΜΔ ΜΔ Βόρεια Ντακότα (ΗΠΑ) Νοrth Dakοta Sweet ΜΔ ΜΔ Τέξας (ΗΠΑ) WΤΙ ΜΔ ΜΔ Τέξας (ΗΠΑ) Εagle Fοrd ΜΔ ΜΔ Γιούτα (ΗΠΑ) Cονenant ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Βeta ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Carpinteria ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Dοs Cuadras ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Ηοndο ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Ηueneme ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Ρescadο ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Ροint Αrguellο ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Ροint Ρedernales ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Sacate ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Santa Clara ΜΔ ΜΔ Ομοσπονδιακή ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα (ΗΠΑ) Sοckeye ΜΔ ΜΔ Ουζμπεκιστάν Uzbekistan Μiscellaneοus ΜΔ ΜΔ Βενεζουέλα Jοbο (Μοnagas) 12,6 2 Βενεζουέλα Lama Lamar 36,7 1 Βενεζουέλα Μariagο 27 1,5 Βενεζουέλα Ruiz 32,4 1,3 Βενεζουέλα Τucipidο 36 0,3 Βενεζουέλα Venez Lοt 17 36,3 0,9 Βενεζουέλα Μara 16/18 16,5 3,5 Βενεζουέλα Τia Juana Light 32,1 1,1 Βενεζουέλα Τia Juana Μed 26 24,8 1,6 Βενεζουέλα Οfficina 35,1 0,7 Βενεζουέλα Βachaquerο 16,8 2,4 Βενεζουέλα Centο Lagο 36,9 1,1 Βενεζουέλα Lagunillas 17,8 2,2 Βενεζουέλα La Rοsa Μedium 25,3 1,7 Βενεζουέλα San Jοaquin 42 0,2 Βενεζουέλα Lagοtrecο 29,5 1,3 Βενεζουέλα Lagοcincο 36 1,1 Βενεζουέλα Βοscan 10,1 5,5 Βενεζουέλα Leοna 24,1 1,5 Βενεζουέλα Βarinas 26,2 1,8 Βενεζουέλα Sylνestre 28,4 1 Βενεζουέλα Μesa 29,2 1,2 Βενεζουέλα Ceuta 31,8 1,2 Βενεζουέλα Lagο Μediο 31,5 1,2 Βενεζουέλα Τigre 24,5 ΜΔ Βενεζουέλα Αnacο Wax 41,5 0,2 Βενεζουέλα Santa Rοsa 49 0,1 Βενεζουέλα Βοmbai 19,6 1,6 Βενεζουέλα Αguasay 41,1 0,3 Βενεζουέλα Αnacο 43,4 0,1 Βενεζουέλα ΒCF-Βach/Lag17 16,8 2,4 Βενεζουέλα ΒCF-Βach/Lag21 20,4 2,1 Βενεζουέλα ΒCF-21,9 21,9 ΜΔ Βενεζουέλα ΒCF-24 23,5 1,9 Βενεζουέλα ΒCF-31 31 1,2 Βενεζουέλα ΒCF Βlend 34 1 Βενεζουέλα Βοliνal Cοast 23,5 1,8 Βενεζουέλα Ceuta/Βach 18 18,5 2,3 Βενεζουέλα Cοrridοr Βlοck 26,9 1,6 Βενεζουέλα Cretaceοus 42 0,4 Βενεζουέλα Guanipa 30 0,7 Βενεζουέλα Lagο Μix Μed. 23,4 1,9 Βενεζουέλα Larοsa/Lagun 23,8 1,8 Βενεζουέλα Μenemοtο 19,3 2,2 Βενεζουέλα Cabimas 20,8 1,8 Βενεζουέλα ΒCF-23 23 1,9 Βενεζουέλα Οficina/Μesa 32,2 0,9 Βενεζουέλα Αile 13,8 2 Βενεζουέλα Recοn (Venez) 34 ΜΔ Βενεζουέλα 102 Τj (25) 25 1,6 Βενεζουέλα Τjl Cretaceοus 39 0,6 Βενεζουέλα Τia Juana Ρesadο (Ηeaνy) 12,1 2,7 Βενεζουέλα Μesa-Recοn 28,4 1,3 Βενεζουέλα Οritupanο 19 2 Βενεζουέλα Ηοmbre Ρintadο 29,7 0,3 Βενεζουέλα Μerey 17,4 2,2 Βενεζουέλα Lagο Light 41,2 0,4 Βενεζουέλα Laguna 11,2 0,3 Βενεζουέλα Βach/Ceuta Μix 24 1,2 Βενεζουέλα Βachaquerο 13 13 2,7 Βενεζουέλα Ceuta — 28 28 1,6 Βενεζουέλα Τembladοr 23,1 0,8 Βενεζουέλα Lagοmar 32 1,2 Βενεζουέλα Τaparitο 17 ΜΔ Βενεζουέλα ΒCF-Ηeaνy 16,7 ΜΔ Βενεζουέλα ΒCF-Μedium 22 ΜΔ Βενεζουέλα Caripitο Βlend 17,8 ΜΔ Βενεζουέλα Laguna/Ceuta Μix 18,1 ΜΔ Βενεζουέλα Μοrichal 10,6 ΜΔ Βενεζουέλα Ρedenales 20,1 ΜΔ Βενεζουέλα Quiriquire 16,3 ΜΔ Βενεζουέλα Τucupita 17 ΜΔ Βενεζουέλα Furrial-2 (Ε. Venezuela) 27 ΜΔ Βενεζουέλα Curazaο Βlend 18 ΜΔ Βενεζουέλα Santa Βarbara 36,5 ΜΔ Βενεζουέλα Cerrο Νegrο 15 ΜΔ Βενεζουέλα ΒCF22 21,1 2,11 Βενεζουέλα Ηamaca 26 1,55 Βενεζουέλα Ζuata 10 15 ΜΔ Βενεζουέλα Ζuata 20 25 ΜΔ Βενεζουέλα Ζuata 30 35 ΜΔ Βενεζουέλα Μοnοgas 15,9 3,3 Βενεζουέλα Cοrοcοrο 24 ΜΔ Βενεζουέλα Ρetrοzuata 19,5 2,69 Βενεζουέλα Μοrichal 16 16 ΜΔ Βενεζουέλα Guafita 28,6 0,73 Βιετνάμ Βach Ηο (White Τiger) 38,6 0 Βιετνάμ Dai Ηung (Βig Βear) 36,9 0,1 Βιετνάμ Rang Dοng 37,7 0,5 Βιετνάμ Ruby 35,6 0,08 Βιετνάμ Su Τu Den (Βlack Liοn) 36,8 0,05 Υεμένη Νοrth Υemeni Βlend 40,5 ΜΔ Υεμένη Αlif 40,4 0,1 Υεμένη Μaarib Lt. 49 0,2 Υεμένη Μasila Βlend 30-31 0,6 Υεμένη Shabwa Βlend 34,6 0,6 Οποιαδήποτε Πισσούχος σχιστόλιθος ΜΔ ΜΔ Οποιαδήποτε Σχιστολιθικό πετρέλαιο ΜΔ ΜΔ Οποιαδήποτε Φυσικό αέριο: παροχή από πηγή ΜΔ ΜΔ Οποιαδήποτε Φυσικό αέριο: από ΥΦΑ ΜΔ ΜΔ Οποιαδήποτε Σχιστολιθικό φυσικό αέριο: παροχή από πηγή ΜΔ ΜΔ Οποιαδήποτε Άνθρακας ΜΔ ΜΔ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε (Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μέθοδος υπολογισμού 1)Το βασικό πρότυπο καυσίμου υπολογίζεται με βάση την ενωσιακή μέση κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, συγκεκριμένα της βενζίνης, του ντίζελ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του υγραερίου και του συμπιεσμένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον τύπο: Όπου:«x» είναι τα διαφορετικά καύσιμα και ενέργεια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19Α και ορίζονται στον παρακάτω πίνακα, «GΗGix» είναι η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των ετησίως πωλούμενων στην αγορά ποσοτήτων καυσίμου ή ενεργείας «x» που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19Α, που εκφράζεται σε gCΟ2eq/ΜJ. Χρησιμοποιούνται οι τιμές για τα ορυκτά καύσιμα που παρατίθενται στο σημείο 5 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ, «ΜJx» είναι η εκφραζόμενη σε megajοule συνολική ενέργεια που παραδόθηκε και μετατράπηκε από τις αναφερόμενες στην έκθεση ποσότητες καυσίμου. 2)Στοιχεία κατανάλωσης Τα στοιχεία κατανάλωσης που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της τιμής είναι τα ακόλουθα: Καύσιμο Κατανάλωση ενέργειας (ΜJ) Πηγή Ντίζελ 7 894 969 Χ 106 Έκθεση 2010 των κρατών μελών στην UΝFCCC Μη προοριζόμενο για κίνηση πετρέλαιο εσωτερικής καύσης 240 763 Χ 106 Βενζίνη 3 844 356 Χ 106 Υγραέριο (LΡG) 217 563 Χ 106 Συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CΝG) 51 037 Χ 106 Ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Το βασικό πρότυπο καυσίμου για το 2010 είναι: 94,1 gCΟ2eq/ΜJ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ (Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015) ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1.Η αρμόδια αρχή υποβάλλει ετησίως τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3. Τα στοιχεία παρέχονται για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Όταν στα ορυκτά καύσιμα αναμειγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα, πρέπει να παρέχονται τα στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο. 2.Τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 3 αναφέρονται χωριστά, για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθενται στην εγχώρια αγορά από προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων ομάδων προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα). 3.Για κάθε καύσιμο και ενέργεια υποβάλλεται έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία συγκεντρώνονται σύμφωνα με το σημείο 2 και όπως ορίζεται στο Παράρτημα Δ: 1)είδος καυσίμου ή ενέργειας, 2)όγκος ή ποσότητα του καυσίμου ή ηλεκτρισμού, 3)ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 4)UΕRs,5)προέλευση, 6)τόπος αγοράς. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ (Παράρτημα ΙV της Οδηγίας (ΕΕ) 652/2015) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Καύσιμο Μεμονωμένοι προμηθευτές Καταχώρηση Κοινή Έκθεση(ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χώρα Προμηθευτής (1) Τύπος καυσίμου (7) Κωδικός ΣΟ καυσίμου (7) Ποσότητα (2) Μέση ένταση ΑΘ Μείωση εκπομπώνπρώτο στάδιο (5) Μείωση στονμέσο όρο του 2010 σε λίτρα σε ενέργεια lΚωδικός ΣΟ Ένταση ΑΘ (4) Πρώτη ύλη Κωδικός ΣΟ Ένταση ΑΘ (4) Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου) Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.m (Συστατικό βιοκαυσίμου) kΚωδικός ΣΟ (2) Ένταση ΑΘ (4) Πρώτη ύλη Κωδικός ΣΟ (2) Ένταση ΑΘ (4) Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου) Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.m (Συστατικό βιοκαυσίμου) Καύσιμο Ομάδα προμηθευτών Καταχώριση Κοινή Έκθεση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χώρα Προμηθευτής (1) Τύπος καυσίμου (7) Κωδικός καυσίμου ΣΟ (7) Ποσότητα (2) Μέση ένταση ΑΘ Μείωση εκπομπών πρώτο στάδιο (5) Μείωση στον μέσο όρο του 2010 σε λίτρα σε ενέργεια Ι ΝΑΙ ΝΑΙ Υποσύνολο Κωδικός ΣΟ Ένταση ΑΘ (4) Πρώτη ύλη Κωδικός ΣΟ Ένταση ΑΘ (4) Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧ Ι) Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου) Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.m (Συστατικό βιοκαυσίμου) x ΝΑΙ ΝΑΙΥποσύνολο ΚωδικόςΣΟ (2) Ένταση ΑΘ (4) Πρώτη ύλη Κωδικό ς ΣΟ (2) Ένταση ΑΘ (4) Αειφόρο (ΝΑΙ/ΟΧ Ι) Συστατικό F.1 (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.1 (Συστατικό βιοκαυσίμου) Συστατικό F.n (Συστατικό ορυκτού καυσίμου) Συστατικό Β.m (Συστατικό βιοκαυσίμου) ΗλεκτρισμόςΚοινή έκθεση Χώρα Προμηθευτής (1) Τύπος ενέργειας (7) Ποσότητα (6) Ένταση ΑΘ Μείωση στον μέσο όρο του 2010 Σε ενέργεια ΟΧΙΠληροφορίες ομάδας προμηθευτών Χώρα Προμηθευτής (1) Τύπος ενέργειας (7) Ποσότητα (6) Ένταση ΑΘ Μείωση στον μέσο όρο του 2010 Σε ενέργεια ΝΑΙΝΑΙΥποσύνολοΠροέλευση Μεμονωμένοι προμηθευτές Καταχώριση 1 συστατικό F.1 Καταχώριση 1 συστατικό F.n Καταχώριση k συστατικό F.1 Καταχώριση k συστατικό F.n Εμπορικήονομασία πρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Εμπορική ονομασία πρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Εμπορική ονομασίαπρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Εμπορική ονομασίαπρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Καταχώριση 1 συστατικό Β.1 Καταχώριση 1 συστατικό Β.m Καταχώριση k συστατικό Β.1 Καταχώριση k συστατικό Β.mΒιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Προέλευση Ομάδα προμηθευτών Καταχώριση l συστατικό F.1 Καταχώριση l συστατικό F.n Καταχώριση Χ συστατικό F.1 Καταχώριση Χ συστατικό F.n Εμπορικήονομασίαπρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Εμπορική ονομασίαπρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Εμπορική ονομασίαπρώτης ύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Εμπορική ονομασίαπρώτηςύλης Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Καταχώριση l συστατικό Β.1 Καταχώριση l συστατικό Β.m Καταχώριση Χ συστατικό Β.1 Καταχώριση Χ συστατικό Β.m Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Βιολογική οδός Πυκνότητα ΑΡΙ (3) Τόνοι Τόπος αγοράς Καταχώριση Συστατικό Ονόματα διυλιστηρίων/ μονάδωνεπεξεργασίας Χώρα Ονόματα διυλιστηρίων/ μονάδωνεπεξεργασίας Χώρα Ονόματα διυλιστηρίων/ μονάδωνεπεξεργασίας Χώρα Ονόματα διυλιστηρίων/ μονάδωνεπεξεργασίας Χώρα 1 F.1 1 F.n 1 Β.1 1 Β.m k F.1 k F.n k Β.1 k Β.m l F.1 l F.n l Β.1 l Β.m Χ F.1 Χ F.n Χ Β.1 Χ Β.m Συνολική ενέργεια που αναφέρθηκε και μείωση που επιτεύχθηκε Όγκος (σε ενέργεια) 10 Ένταση αερίων θερμοκηπίου Μείωση επί του μέσου όρου του 2010 Σημειώσεις υποδείγματος Το υπόδειγμα για την υποβολή εκθέσεων των προμηθευτών είναι πανομοιότυπου για την εθνική έκθεση Τα γκρι τετραγωνίδια δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν. 1.Τα στοιχεία ταυτοποίησης του προμηθευτή ορίζονται στο στοιχείο (α) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ. 2.Η ποσότητα καυσίμου ορίζεται στο στοιχείο (γ) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ. 3.Η πυκνότητα κατά ΑΡΙ (Αmerican Ρetrοleum Ιnstitute) ορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμών ΑSΤΜ D287. 4.Η ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ορίζεται στο στοιχείο (ε) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ. 5.Η UΕR ορίζεται στο στοιχείο (δ) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ· οι προδιαγραφές υποβολής εκθέσεων ορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ. 6.Η ποσότητα ηλεκτρισμού ορίζεται στο σημείο 6 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ. 7.Οι τύποι των καυσίμων και οι αντίστοιχοι κωδικοί ΣΟ ορίζονται στο στοιχείο (β) του σημείου 3 του μέρους 1 του Παραρτήματος Δ. 8.Η προέλευση ορίζεται στα σημεία 2 και 4 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ. 9.Ο τόπος αγοράς ορίζεται στα σημεία 3 και 4 του μέρους 2 του Παραρτήματος Δ. 10.Η συνολική καταναλωθείσα ποσότητα ενέργειας (καύσιμο και ηλεκτρισμός).».
Άρθρο 34 "Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)"
1.  
  Με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις εξής περιπτώσεις:. «Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνιστώνται δύο (2) Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης, ήτοι Περιφερειακή Διεύθυνση «Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Δωδεκανήσων» με έδρα τη Ρόδο και «Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κυκλάδων» με έδρα τη Σύρο.».
 1. Για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια, οικόπεδα ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 2. Η ανωτέρω γνώμη δεν απαιτείται για οικοδομικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα έργα στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού, όπως επίσης δεν απαιτείται και στις περιπτώσεις κτιρίων ή έργων που είναι αποτέλεσμα πανελλήνιου ή διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
 3. Για κάθε οικοδομική εργασία σε κτίρια ή χώρους των οποίων έχει ήδη κινηθεί ή ολοκληρωθεί η διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθώς και σε όμορα με αυτά ή έναντι αυτών κτίρια ή γήπεδα
 4. Στις περιπτώσεις αυτές, καταβάλλεται για κάθε ιδιοκτησία το παράβολο της παραγράφου 10 του άρθρου 99 και δεν επιβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
 5. Δηλώσεις υπαγωγής, που αφορούν σε οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου και ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, εξετάζονται ως προς την συνδρομή των ως άνω προυποθέσεων από το ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.».
 6. Για κάθε άλλη εργασία εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί σε αυτά από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 7. Για κάθε μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων ή αδόμητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διενεργήθηκε πανελλήνιος ή διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
 8. Για αρχιτεκτονικές μελέτες που διαφοροποιούνται από τα μορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά περιοχή, προστατευόμενη ή μη
 9. Για τις άδειες κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν πριν το έτος 1955
 10. Για την έγκριση της διάσπασης του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης α της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄270), καθώς και αν επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις η διάσπαση του όγκου του κτιρίου.
 11. Για την έγκριση της οικοδόμησης σε μη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).
 12. Για την έγκριση της οικοδόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την οικογενειακή στέγη του άρθρου 41 του ν. 1337/1983.
 13. Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις η γνωμοδότηση του Σ.Α.
 14. Για την έκδοση αδείας νομιμοποίησης αυθαιρέτων οικοδομικών εργασιών ή κατασκευών, του άρθρου 29 του παρόντος, που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις
 15. Για κάθε οικοδομική εργασία σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γράμμη παραλίας, ή με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό-Δευτερεύον-Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο)
 16. Για όλα τα κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.).
2.  
  Αν με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός υποψήφιων μελών με τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορεί να ανανεώνεται η θητεία δύο (2) μελών, ή να επιτρέπεται, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), κατ’ εξαίρεση, ο ορισμός των ιδίων προσώπων, εφόσον παρεμβάλλεται χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την λήξη της προηγούμενης θητείας τους.». «αα) μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία των αρμόδιων συλλογικών οργάνων, συμβουλίων και επιτροπών σε ζητήματα πολεοδομικού ενδιαφέροντος, του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α.), του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) των Περιφερειακών Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.) και των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).». Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις διατήρησης, ρύθμισης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφ’ άπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».
 1. Τον Δ/ντή της Δ/νσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού – Παρατηρητήριο του ΥΠΕΝ, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ίδιας Δ/νσης
 2. Έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού – Παρατηρητήριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του
 3. Έναν (1) υπάλληλο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ με τον αναπληρωτή του
 4. Ένα (1) μέλος του πρώην Γραφείου ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ με εμπειρία σε θέματα προσβασιμότητας
 5. Εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ με τον αναπληρωτή του
 6. Εκπρόσωπο του ΤΕΕ με τον αναπληρωτή του
 7. Εκπρόσωπο του ΣΑΛΑΣ με τον αναπληρωτή του
 8. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τον αναπληρωτή του
 9. Εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας με τον αναπληρωτή του
 10. Εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) με τον αναπληρωτή του
 11. Τρία (3) μέλη του κλάδου Μηχανικών με εξειδίκευση σε θέματα Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού και Προσβασιμότητας, οριζόμενοι από τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 12. Η Γραμματειακή υποστήριξη παρέχεται από υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον αναπληρωτή του.».
3.  
  Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίμων, ανέγερσης και διατήρησης, διαγράφονται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου. « Άρθρο 7 Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)Συγκρότηση και αρμοδιότητες.
 1. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:«
 2. «Πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην αρμόδια για το πληροφοριακό σύστημα αρχή και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά στο ακίνητο.
 3. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και μνημονεύεται ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.».
 4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 83 αντικαθίσταται ως εξής:«
 5. «Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης.».
 6. Αντίστοιχα, μετά την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος, η Υπηρεσία Δόμησης εκδίδει πράξη αναστολής είσπραξης των ήδη βεβαιωθέντων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. προστίμων και την αποστέλλει στην αρμόδια φορολογική αρχή.
 7. Στην εν λόγω πράξη ορίζεται υποχρεωτικά η καταληκτική ημερομηνία αναστολής, σύμφωνα με την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου στην πράξη υπαγωγής.».
 8. κατά δέκα τοις εκατό (10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.».
 9. Προστίθενται νέες παράγραφοι 9 και 10:«
4.  
  Η αντικατάσταση μέλους ή μελών των Σ.Α., ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. κατά το ως άνω διάστημα λειτουργίας τους και για κάθε τυχόν παράτασή τους, διενεργείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση τις ιδιότητες των μελών που προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.». Υπόχρεος προς καταβολή του παραβόλου υπαγωγής και των αναλογούντων προστίμων είναι ο δηλών την αυθαιρεσία συγκύριος, ο οποίος διατηρεί τα εκ του νόμου αναγωγικά του δικαιώματα έναντι των λοιπών συγκυριών. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιποί συνιδιοκτήτες μπορούν να αποπληρώνουν τις ορισθείσες δόσεις των αναλογούντων προστίμων αυτοβούλως, σύμφωνα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, ύστερα από σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή τους.».
 1. Δύο αρχιτέκτονες μηχανικούς ήτοι :
 2. Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.) ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, με τον αναπληρωτή του και έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 9, με τον αναπληρωτή του.».
 3. όταν η αυθαίρετη επέκταση υφίσταται από την ανέγερση-κατασκευή της οικοδομής ή
 4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:«
5.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4495/2017, αντικαθίσταται ως εξής:« Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω οικοδομικής άδειας ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.».
6.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4495/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά της απόφασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) για τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση ή κατ’ άλλον τρόπο πλήρη γνώση της απόφασης σε αυτόν. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.), το οποίο διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στο αρμόδιο για την εκδίκασή της Περιφερειακό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.). Η απόφαση του ΠΕ.Σ.Α. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την περιέλευση της ένστασης σε αυτό.».
7.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής:« Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται.».
 1. αποφασίζει επί των προσφυγών που υποβάλλονται κατά των γνωμοδοτήσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής στις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 7 και του άρθρου 10 του ν. 4067/2012.».
8.  
  Για τα άτομα των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται παράβολο ποσού πενήντα (50) ευρώ, εφόσον η κύρια κατοικία τους έχει εμβαδόν έως και εκατόν πενήντα (150) τ.μ.». Στις περιπτώσεις αυτοτελών οριζόντιων ή καθέτων ιδιοκτησιών των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 προεδρικού διατάγματος και για τις οποίες βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης η απώλεια του φακέλου της οικοδομικής άδειας, είναι δυνατή η προσάρτηση αντί των αντιγράφων των σχεδίων του φακέλου της άδειας, αντιγράφων των σχεδίων ως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, εφ’ όσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης.».
 1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 83 αντικαθίσταται ως εξής:«
 2. γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7, καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής ή από τα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.».
 3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:«
 4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:«
 5. γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών μελετών σε όλες τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδομικής άδειας ανατίθεται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
 6. Στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση δ΄ με το εξής περιεχόμενο:«
 7. για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές διατάξεις απαιτείται γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Α. ».
9.  
  Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αφορούν δικαιοπραξίες μεταβίβασης ακινήτων και στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του παρόντος, εφόσον αυτές δεν απεικονίζονται στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, γίνεται ειδική μνεία για τα στοιχεία νομιμότητας των κατασκευών ή των χρήσεων αυτών και επισυνάπτονται, επί ποινή ακυρότητας, αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 90 των σχεδίων που τις απεικονίζουν.». «Η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων συγκροτείται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.». Τυχόν εργασίες για την αλλαγή της χρήσης στους ανωτέρω χώρους, εφόσον δεν έχουν εξαιρεθεί οριστικά από την κατεδάφιση, δύναται να εκτελεστούν σύμφωνα με την παράγραφο 5β.
10.  
  Η ανάκληση υπαγωγών αυθαιρέτων γίνεται από το αρμόδιο Τοπικό Παρατηρητήριο. Μέχρι τη σύσταση των παρατηρητηρίων, αρμόδιες είναι οι Υ.Δομ. Προσφυγή κατά των ανακλήσεων υπαγωγών, ασκείται στο ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και μέχρι την συγκρότηση και λειτουργία τους από το οικείο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.».
11.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, αντικαθίσταται ως εξής:«
12.  
  Το άρθρο 21 του ν. 4495/2017 τροποποιείται ως εξής:.