ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4547

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους έχουν εφαρμογή για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρθρο 2 Ορισμοί 1.Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του, για την εφαρμογή του παρόντος Μέρους, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 1)Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36. 2)Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3)Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199). 4)Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό του άρθρου 18 του ν. 3699/2008. 5)Εκπαιδευτική υπηρεσία: 1) η υπηρεσία στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση, 2) η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο με ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), και 3) η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008. 6)Διδακτική υπηρεσία: 1) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.), καθώς και στις Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, 2) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, 3) η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), 4) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα έξι (6) τουλάχιστον μηνών, 5) η υπηρεσία με την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή του μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρου Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.), του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), σε Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), σε Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), σε Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), σε Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.) και σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). 7)Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή η διδακτική υπηρεσία ή η άσκηση διδακτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ., καθώς και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι. 8)Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, καθώς και στις Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους ή στις υπηρεσίες της περίπτωσης ζ΄ ή σε Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε. 9)Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71). 10)Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008. 11)Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου: η συνεχής δυναμική και συμμετοχική διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των αναγκών του εκπαιδευτικού έργου, που αποβλέπει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας. 12)Ενταξιακή εκπαίδευση: Η εκπαιδευτική προσέγγιση η οποία συνεκτιμά τις ανάγκες της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού και αποσκοπεί στην άρση των φραγμών στη μάθηση και στη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό αγαθό όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία. 2.Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας ή άσκησης διδακτικών καθηκόντων, νοείται η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή άσκησης εκπαιδευτικών καθηκόντων, αντίστοιχα, σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σε άλλες σχολικές μονάδες ή σε Κ.Ε.Σ.Υ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 3 Αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 1.Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών, είναι οι εξής: 1)οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), στις οργανικές μονάδες των οποίων περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 4 και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύονται σύμφωνα με το άρθρο 6, 2)τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 12, 3)τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλέπονται στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018 και στο άρθρο 16, 4)τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως έχουν μετονομαστεί με την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193), 5)οι σχολικές μονάδες. 2.Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης το οποίο έχει ιδρυθεί με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο για το συντονισμό των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Ξάνθης και Έβρου για τα ειδικότερα θέματα της μειονοτικής εκπαίδευσης, όπως είναι τα θέματα που αφορούν: 1)την οργάνωση και τη λειτουργία των Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2)την οργάνωση και τη λειτουργία των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων, 3)την οργάνωση και τη διοικητική υποστήριξη για τη διδασκαλία του Κορανίου από τους Ιεροδιδασκάλους Ισλαμικής Θρησκείας των άρθρων 36 έως και 39 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24), στα δημόσια σχολεία της Θράκης. 3.Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στο Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της παραγράφου 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Άρθρο 4 Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 1.Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής: 1)Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. 2)Αττικής, ως εξής: 1) 1ο με έδρα την Αθήνα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, 2) 2ο με έδρα το Μαρούσι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, 3) 3ο με έδρα το Αιγάλεω και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, 4) 4ο με έδρα τη Νέα Σμύρνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, 5) 5ο με έδρα την Παιανία και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, 6) 6ο με έδρα τον Πειραιά και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, 3)Βορείου Αιγαίου, ως εξής: 1) 1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου. 2) 2ο με έδρα τη Χίο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου. 4)Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα. 5)Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. 6)Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. 7)Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. 8)Ιονίων Νήσων, ως εξής: 1) 1ο με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας. 2) 2ο με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 9)Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής: 1) 1ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. 2) 2ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 3) 3ο με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας. 4) 4ο με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς. 10)Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. 11)Νοτίου Αιγαίου ως εξής: 1) 1ο με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων. 2) 2ο με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου. 12)Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη. 13)Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. 2.Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών μονάδων, καθώς και των Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α., και των Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, η οργάνωση της επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης και της εισαγωγικής, των εκπαιδευτικών, καθώς και η υποστήριξη του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο. 3.Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν τις εξής αρμοδιότητες: 1)οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, 2)οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή και επιστημονικών φορέων, 3)υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους στη διαδικασία προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της αποτίμησής του, 4)μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό του έργου τους, 5)οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη, 6)ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, καθώς και τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών, 7)μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για: 1) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων, όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός, 2) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, 3) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή και με άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας, 8)υποστηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., 9)παρακολουθούν και υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού, 10)μεριμνούν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση, 11)διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας, 12)χειρίζονται κάθε άλλο συναφές θέμα. 4.Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία και υποβάλλουν τις εκθέσεις για τον ετήσιο προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους, καθώς και από τις κατά περίπτωση αρμόδιες λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 5 Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 1.Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πεντακόσιες σαράντα (540) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως και 36 και κατανέμονται σε κλάδους ως εξής: 1)Νηπιαγωγών (ΠΕ60): πενήντα επτά (57) θέσεις. 2)Δασκάλων (ΠΕ70): εκατόν πενήντα έξι (156) θέσεις. 3)Θεολόγων (ΠΕ01): έντεκα (11) θέσεις. 4)Φιλολόγων (ΠΕ02): εξήντα (60) θέσεις. 5)Μαθηματικών (ΠΕ03): τριάντα δύο (32) θέσεις. 6)Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): τριάντα δύο (32) θέσεις. 7)Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις. 8)Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι μία (21) θέσεις. 9)Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις. 10)Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις. 11)Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι μία (21) θέσεις. 12)Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): έξι (6) θέσεις. 13)Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις. 14)Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις. 15)Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις. 16)Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις. 17)Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις. 18)Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις. 19)Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι μία (21) θέσεις. 20)Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις. 21)Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις. 22)Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση. 23)Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις. 24)Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι μία (21) θέσεις. 25)Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι μία (21) θέσεις. 26)Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): δύο (2) θέσεις. 27)Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση. 28)Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση. Οι θέσεις των περιπτώσεων κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18. 2.Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από κλάδο διαφορετικής βαθμίδας της εκπαίδευσης. 3.Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου, και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του. 4.Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 5.Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης, αντίστοιχα. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70 και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης έχει την παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών κλάδων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας έχει την επιστημονική ευθύνη των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων, των μουσουλμανικών θρησκευτικών μαθημάτων στα μειονοτικά γυμνάσια - λύκεια και της διδασκαλίας του Κορανίου σε μαθητές - μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24). Κατά τα λοιπά, η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μουσουλμανικών ιεροσπουδαστηρίων ανατίθεται σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των λοιπών κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6.Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστάται Ολομέλεια, που αποτελείται από όλους τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου και είναι αρμόδια να αποφασίζει για: 1)την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων, 2)τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 4, 3)την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, 4)την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. 7.Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1) ή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, κατά περίπτωση, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής. Για την απαλλαγή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου από την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, γνωμοδοτεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των παρ. 7 και 8 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2003 ή το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), αντίστοιχα. Άρθρο 6 Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 1.Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται Κ.Ε.Σ.Υ. ως εξής: 1)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 1) Δράμας με έδρα τη Δράμα. 2) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη. 3) Καβάλας με έδρα την Καβάλα. 4) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη. 5) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή. 2)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής: 1) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα. 2) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα. 3) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία. 4) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή. 5) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω. 6) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω. 7) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη. 8) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη. 9) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί. 10) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί. 11) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα. 12) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. 13) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά. 3)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου: 1) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη. 2) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα. 3) Σάμου με έδρα τη Σάμο. 4) Χίου με έδρα τη Χίο. 4)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας: 1) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι. 2) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα. 3) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα. 4) Ηλείας με έδρα τον Πύργο. 5)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: 1) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά. 2) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά. 3) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη. 4) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα. 6)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου: 1) Άρτας με έδρα την Άρτα. 2) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα. 3) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα. 4) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα. 7)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας: 1) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα. 2) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα. 3) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και 4) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα. 8)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων: 1) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο. 2) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα. 3) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι. 4) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα. 9)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας: 1) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια. 2) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη. 3) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη. 4) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη. 5) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη. 6) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς. 7) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη. 8) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα. 9) Σερρών με έδρα τις Σέρρες. 10) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο. 10)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης: 1) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο. 2) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. 3) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο. 4) Χανίων με έδρα τα Χανιά. 11)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου: 1) Σύρου με έδρα τη Σύρο. 2) Νάξου με έδρα τη Νάξο. 3) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο. 4) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο. 5) Κω με έδρα την Κω. 12)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου: 1) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο. 2) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη. 3) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο. 4) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη. 5) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα. 13)Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας: 1) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά. 2) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα. 3) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι. 4) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία. 5) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα. 2.Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην ίδια στην περιοχή λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η περιοχή αρμοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ. αυτών καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18. Άρθρο 7 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. 1.Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. 2.Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι οι εξής: 1)σε επίπεδο διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών: 1) η διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, καθώς και του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, 2) η αξιολόγηση και η διαπίστωση των εκπαιδευτικών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών των μαθητών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η έκδοση σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης, 3) η διερεύνηση και η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν: ααα) την εγγραφή, την κατάταξη και τη φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο, βββ) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση, γγγ) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, δδδ) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές, εεε) την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών, για τους μαθητές της δημόσιας ή της ιδιωτικής εκπαίδευσης και τα άτομα με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, 4) η εισήγηση για ζητήματα που αφορούν την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή, τη συγχώνευση και τη μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε., 5) η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης, 6) η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, 2)σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού: 1) η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3699/2008, καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10, όπου αυτές λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας. 2) η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό: ααα) στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή στους κηδεμόνες τους: - σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας, - σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν τη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, την υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, την ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και την εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή, βββ) στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, 3) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης, 4) η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, της οργάνωσης της μελέτης και της συνεργασίας με τη σχολική μονάδα, 3)σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.: 1) η υποστήριξη της ενίσχυσης των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, της πρόληψης της σχολικής διαρροής και της δημιουργίας μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών, 2) η υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και του σχεδιασμού ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, 3) ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, 4) η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, 5) η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, 4)σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης: 1) η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, 2) η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και για τις μεταβολές σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, 3) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας, 4) η παραγωγή και η διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και τους κηδεμόνες, καθώς και για την ευρύτερη κοινότητα για τα ανωτέρω ζητήματα, 5) η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, 5)σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, στις οικογένειες, σε επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 3.Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν. Άρθρο 8 Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. 1.Όργανα διοίκησης των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 2.Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγεται εκπαιδευτικός ή μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36. Ο Προϊστάμενος ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και, ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του, από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. παρίσταται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που αφορούν τον προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που καλείται να παραστεί. 3.Σε κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστάται Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού που αποτελείται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κ.Ε.Σ.Υ. και λειτουργεί ως διεπιστημονική ομάδα, η οποία οργανώνει το σύνολο των παρεμβάσεων του Κέντρου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και επιστημονικών θεμάτων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού συγκροτεί διεπιστημονικές υποομάδες προσωπικού. Ο αριθμός, η σύνθεση, το έργο και η διάρκεια των διεπιστημονικών υποομάδων καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και το είδος των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Η λειτουργία των διεπιστημονικών υποομάδων, οι επισκέψεις των διεπιστημονικών υποομάδων στις σχολικές μονάδες και τα θέματα που αφορούν τη συνεργασία των υποομάδων αυτών με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς καθορίζονται με τον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18. 4.Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο και αποφασίζει για: 1)τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη της αποστολής του, σύμφωνα με το άρθρο 7, 2)την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, 3)την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. 5.Οι εκθέσεις του προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης του Κ.Ε.Σ.Υ. υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στοιχεία των εκθέσεων αυτών καταχωρίζονται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ., στο ηλεκτρονικό σύστημα της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010, σε ειδικά διαμορφωμένα για το σκοπό αυτόν πεδία. 6.Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και την παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Σ.Υ. από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ένα (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 ή ΠΕ70 και ένα (1) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από τους κλάδους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άρθρο 9 Στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. 1.Για τη στελέχωση των Κ.Ε.Σ.Υ. συνιστώνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χίλιες εκατό ογδόντα εννέα (1.189) θέσεις προσωπικού, που κατανέμονται σε κλάδους ως εξής: 1)Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): 1) Νηπιαγωγών (ΠΕ60 ή ΠΕ61): ενενήντα πέντε (95) θέσεις, 2) Δασκάλων (ΠΕ70 ή ΠΕ71): εκατόν εξήντα εννέα (169) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 3) Φιλολόγων (ΠΕ02): εκατόν δύο (102) θέσεις, 4) Μαθηματικών (ΠΕ03) ή Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): σαράντα επτά (47) θέσεις, 2)Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.): 1) Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): πενήντα πέντε (55) θέσεις, 2) Ψυχολόγων (ΠΕ23): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 3) Φυσιοθεραπευτών (ΠΕ28): είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, 4) Εργοθεραπευτών (ΠΕ29): τριάντα τέσσερις (34) θέσεις, 5) Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): διακόσιες είκοσι τρεις (223) θέσεις, από τις οποίες δύο (2) πληρούνται κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, 6) Ειδικών είτε στον επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών, είτε στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών, είτε στην ελληνική νοηματική γλώσσα των κωφών, είτε στη γραφή Βraille των τυφλών (ΠΕ31): έξι (6) θέσεις, 3)Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό: εκατόν σαράντα (140) θέσεις, 4)Διοικητικών υπαλλήλων: 1) ΠΕ 1 Διοικητικού: είκοσι οκτώ (28) θέσεις, 2) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: σαράντα τρεις (43) θέσεις. 2.Η κάλυψη των θέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. Η κάλυψη των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, με μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση, ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Κ.Ε.Σ.Υ., που δεν καλύπτονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. 3.Οι θέσεις της παραγράφου 1 για τις οποίες προβλέπεται η πλήρωση κατά προτεραιότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατανέμονται με την απόφαση της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 στα Κ.Ε.Σ.Υ. Ξάνθης και Ροδόπης. Οι λοιπές θέσεις της παραγράφου 1 κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. της χώρας με την ίδια απόφαση. 4.Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν σε οργανική θέση ή ως προσωρινοί αναπληρωτές σε Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. και την απαλλαγή του από την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31, αρμόδιο κατά περίπτωση είναι το οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Άρθρο 10 Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 1.Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ιδρύονται Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία αποτελούνται από σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μία (1) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που λειτουργεί ως το Κέντρο Υποστήριξης κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. 2.Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συγκροτείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. 3.Κάθε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους: 1)το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος επιτελεί ρόλο συντονιστή και αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του στη διεύθυνση της μονάδας, 2)έναν (1) εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., που υπηρετεί στη σχολική μονάδα ή στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., 3)έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., 4)έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., 5)τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. 4.Στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε., καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. 5.Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών. 6.Όποτε κρίνεται απαραίτητο, η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. μπορεί, κατά περίπτωση, να ζητά τη συνδρομή και μελών άλλων ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Κέντρο Υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ. 7.Γραμματέας της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και, αν δεν υπάρχει, εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος προτείνεται από το σύλλογο διδασκόντων. 8.Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ασκούν τις εξής αρμοδιότητες: 1)διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης - γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11. Για την παραπομπή των μαθητών απαιτείται αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων και αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων, από την οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και να εκτίθενται τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, 2)υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης, 3)διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς, 4)εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή, 5)εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και οι καταστάσεις κρίσης, 6)συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7, και, ιδίως, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, 7)συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης. 9.Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεργάζονται συστηματικά με το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο έχει την ευθύνη υποστήριξης των δράσεών τους, μέσω: 1)της διενέργειας τακτικών τριμηνιαίων συναντήσεων μελών των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. με μέλη του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ., 2)έκτακτων συναντήσεων, αν κρίνεται σκόπιμο από τον Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ., σε συνεργασία με το Διευθυντή της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. που αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης του οικείου Σ.Δ.Ε.Υ. Άρθρο 11 Διασύνδεση των Κ.Ε.Σ.Υ. με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. 1.Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής: 1)Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι ενότητες σχολικών μονάδων της παρούσας καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ., 2)σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. 2.Στις σχολικές μονάδες, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, την εξειδίκευση των βασικών αξόνων των Ε.Π.Ε. των μαθητών, όπως οι άξονες αυτοί περιγράφονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. στις εκθέσεις αξιολόγησης, σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την υποστήριξη και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την παροχή απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. 3.Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές εκθέσεις - γνωματεύσεις στις εξής περιπτώσεις: 1)όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι μαθητές για τους οποίους προκύπτουν ενδείξεις ότι εμφανίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αντιμετωπίζουν άλλες ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολίες, αξιολογούνται περαιτέρω από το Κ.Ε.Σ.Υ., αν κρίνεται σκόπιμο, ύστερα από την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης, 2)ύστερα από πρόταση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όταν κρίνεται ότι μαθητές χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης και έκδοσης σχετικής γνωμάτευσης, παρά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης στο σχολείο τους, 3)ύστερα από πρόταση της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών στις σχολικές μονάδες στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η οποία διατυπώνεται μετά την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος υποστήριξης, 4)ύστερα από αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα προς το Κ.Ε.Σ.Υ. Στην περίπτωση αυτή, το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με το σχολείο και μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να ζητά τη γνώμη των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών. 4.Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: 1)προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., 2)αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών της παραγράφου 2. 5.Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν τις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα. Άρθρο 12 Αποστολή και αρμοδιότητες των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) 1.Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) της παρ. 5 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, το Κ.Π.Ε. του Δήμου Αμαρουσίου Νομού Αττικής της 72942/Γ2/11.7.2002 (Β΄ 909) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Κ.Π.Ε. Βαθέος Νομού Σάμου της 101102/Γ7/29.7.2008 όμοιας απόφασης (Β΄ 1972), καθώς και τα Κ.Π.Ε. των 70831/Δ2/26.4.2016 (Β΄1361), 70828/δ2/26.4.2016 (Β΄ 1415), 133428/Δ2/12.8.2016 (Β΄ 2864), 133431/Δ2/12.8.2016 (Β΄ 2864), 29375/Δ2/21.2.2018 (Β΄ 684) και 29369/Δ2/21.2.2018 (Β΄ 684) αποφάσεων του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και έχουν ως αποστολή: 1)την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και στους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η προαγωγή της υγείας και ο πολιτισμός, 2)τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα. 2.Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν τις εξής αρμοδιότητες: 1)υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες σχετικά με: 1) την εκπόνηση και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής, 2) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 2)εκπονούν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, καθώς και σχολικών μονάδων άλλων περιοχών, οι οποίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α., σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους, και στις σχολικές μονάδες, 3)υιοθετούν και προβάλλουν επικοινωνιακές, ενεργητικές και αλληλεπιδραστικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τη βιωματική και συμμετοχική μάθηση και είναι προσανατολισμένες στην ολιστική θεώρηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων και προωθούν τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, 4)προωθούν τη διεπιστημονική, συστημική και διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, ώστε να συνδέεται σε ενιαίο πλαίσιο η εκπαίδευση με την περιβαλλοντική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική διάσταση της κοινωνίας, 5)καταγράφουν σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τις σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους, τα μελετούν και τα λαμβάνουν υπόψη για την προσαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και του προγραμματισμού τους στις ανάγκες των σχολικών μονάδων που υποστηρίζουν, 6)παράγουν εκπαιδευτικό υλικό και το διαθέτουν στις σχολικές μονάδες και την τοπική κοινότητα, σε έντυπη ή και ψηφιακή μορφή, 7)οργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.ΕΣ., και παρέχουν επιμόρφωση σε εκπαιδευτικούς, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, 8)συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., ερευνητικά κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 9)διοργανώνουν, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ., ημερίδες, εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια και συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις και διεθνή συνέδρια με αναφορά θέματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία, 10)ιδρύουν και συντονίζουν δίκτυα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή, και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών μονάδων, 11)χειρίζονται κάθε συναφές θέμα. 3.Η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Α. εκτείνεται στην περιοχή αρμοδιότητας των αντίστοιχων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν σε μία περιοχή, δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α. ή λειτουργούν περισσότερα από ένα Κ.Ε.Α., η περιοχή αρμοδιότητας των Κ.Ε.Α. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καθορίζεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 18. Άρθρο 13 Οργάνωση και στελέχωση των Κ.Ε.Α. 1.Σε κάθε Κ.Ε.Α. συνιστάται Παιδαγωγική Ομάδα πέντε (5) έως εννέα (9) εκπαιδευτικών, με διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι αποσπώνται με τριετή θητεία για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α., ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Στην Παιδαγωγική Ομάδα μετέχουν τουλάχιστον: 1)δύο (2) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2)δύο (2) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τους οποίους ένας (1) τουλάχιστον του κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών ή του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων. 2.Ο Προϊστάμενος κάθε Κ.Ε.Α. επιλέγεται μεταξύ των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κέντρου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 25. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα και εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων του, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ως προς την άσκηση των επιστημονικών και παιδαγωγικών καθηκόντων του, από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Α. παρίσταται στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ. που αφορούν στον προγραμματισμό της δράσης του τελευταίου, καθώς και όποτε καλείται στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 3.Με ευθύνη του Προϊσταμένου, η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.Α. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και αποφασίζει για: 1)τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, με τη θέση συγκεκριμένων στόχων για την επίτευξη του έργου του στους τομείς που δραστηριοποιείται, 2)την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με σκοπό την επανεξέταση και την ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου, 3)την τελική αποτίμηση του ετήσιου προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. Οι εκθέσεις του αρχικού προγραμματισμού δράσης και της τελικής αποτίμησης υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 4.Η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγραμματισμού δράσης και γενικότερα η παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του Κ.Ε.Α., ασκείται από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 5.Οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α., περιλαμβανομένων των δαπανών των χώρων λειτουργίας τους, βαρύνουν τους οικείους δήμους, οι οποίοι επιχορηγούνται με πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του δημάρχου, ύστερα από πρόταση της δημοτικής επιτροπής παιδείας, μπορεί να διατίθενται για τη στέγαση των Κ.Ε.Α. σχολικά κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων. Άρθρο 14 Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 1.Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή, σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 2.Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με επταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες ή Ε.Κ. για πέντε (5) τουλάχιστον έτη. 3.Οι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών τοποθετούνται στα Τμήματα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ86 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Άρθρο 15 Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 1.Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, για την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχολικών αθλητικών και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Ειδικά στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, Β΄ Αθήνας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Πειραιά, Αχαΐας, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου αποσπώνται, σύμφωνα με το παρόν, δύο (2) εκπαιδευτικοί, ως Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού. 2.Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14. 3.Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού τοποθετούνται στα Τμήματα Εκπαιδευτικών Θεμάτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, υπάγονται διοικητικά στους προϊσταμένους των Τμημάτων αυτών και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού τους έργου από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ11 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Άρθρο 16 Υπεύθυνοι Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) 1.Τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που λειτουργούν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποτελούν κέντρα τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης της εργαστηριακής διδασκαλίας των φυσικών μαθημάτων, καθώς και παροχής συμβουλών για την οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη λειτουργία κάθε Ε.Κ.Φ.Ε. αποσπάται με τριετή θητεία, ύστερα από επιλογή σύμφωνα με την απόφαση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, ένας (1) εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ04, που υπηρετεί σε οργανική θέση σχολικής μονάδας της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ως Υπεύθυνος του Κέντρου. 2.Υποψήφιοι για τις θέσεις των Υπευθύνων μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14. 3.Οι Υπεύθυνοι Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται διοικητικά στον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εποπτεύονται στην άσκηση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου τους από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ04 του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Άρθρο 17 Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων, υπηρεσιών και οργανικών μονάδων 1.Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, ο οποίος εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, καταργείται. 2.Καταργούνται οι εξής υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 1)τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της παρ. 4 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, 2)τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) της παρ. 6 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018, 3)οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.) της παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, 4)τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, 5)τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), της παρ. 10 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, 6)τα Τμήματα Ε΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΤ΄ Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Αυτοτελών Διευθύνσεων Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των περιπτώσεων ε΄ και στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 50 του π.δ. 18/2018. Άρθρο 18 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 1.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 1)καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των προϊσταμένων και των συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και των εκπαιδευτικών, του Ε.Ε.Π. και του διοικητικού προσωπικού των Κέντρων αυτών, των προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων των διδασκόντων, 2)καθορίζεται ο αριθμός των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν τα Κέντρα αυτά, και καθορίζονται τα προσόντα τους, κατά τρόπο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα υποστήριξης των κύριων θεματικών, που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία, όπως ιδίως η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η αγωγή υγείας και ο πολιτισμός, καθώς και τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, 3)εκδίδονται ενιαίοι Κανονισμοί Λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Κ.Ε.Α. και των Κ.Ε.Σ.Υ., με τους οποίους καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζονται εσωτερικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, 4)ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταφορά του προσωπικού των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, καθώς και των αρχείων των υπευθύνων των οποίων οι θητείες λήγουν σύμφωνα με τις παραγράφους 14 και 15 του άρθρου 20, 5)καθορίζονται τα προσόντα, τα αρμόδια όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε., 6)καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Ε.Κ.Φ.Ε., 7)κατανέμονται οι θέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 στα Κ.Ε.Σ.Υ., ανάλογα με το πλήθος των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των μαθητών και των εκπαιδευτικών που υποστηρίζουν, 8)καθορίζονται λεπτομερέστερα οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., ειδικότερα θέματα διασύνδεσής τους με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ο κανονισμός λειτουργίας τους, 9)καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της επιτροπής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8, 10)καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό για την πλήρωση των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, 11)καθορίζεται η περιοχή αρμοδιότητας των Κ.Ε.Σ.Υ. που εδρεύουν στην ίδια έδρα. 2.Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθορίζονται σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συνιστώνται νέα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε. Με όμοια απόφαση μπορεί να συνιστώνται νέες θέσεις προσωπικού των κλάδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της παραγράφου 1 του άρθρου 9 για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ., αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μπορεί να συγχωνεύονται ή να καταργούνται οι δομές του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να μεταβάλλεται η έδρα τους. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις λειτουργικές δαπάνες των Κ.Ε.Α. και ο τρόπος διαχείρισης της επιχορήγησης αυτής. 5.Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθορίζονται οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της επιστημονικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5, καθώς και οι ενότητες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. για την ανάθεση της παιδαγωγικής ευθύνης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου, κατά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. 6.Με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Κ.Ε.Α., κατά περίπτωση, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθορίζεται η περιοχή αρμοδιότητας κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Ε.Α., αν λειτουργούν περισσότερα από ένα από τα Κέντρα αυτά στην περιοχή αρμοδιότητας των ίδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή αν σε περιοχή αρμοδιότητας Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργεί Κ.Ε.Α. Άρθρο 19 Μισθολογικές διατάξεις Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/ 2015 (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: «β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης: αα) Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, εννιακόσια (900) ευρώ. ββ) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα (550) ευρώ. γγ) Οργανωτικοί Συντονιστές των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. δδ) Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. εε) Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. στστ) Διευθυντές Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, τριακόσια (300) ευρώ ή, εφόσον τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ. ζζ) Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τριακόσια (300) ευρώ. ηη) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), δημόσιων Ι.Ε.Κ., Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, καθώς και Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια (300) ευρώ. θθ) Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, Εργαστηριακών Κέντρων, Σ.Δ.Ε. και δημόσιων Ι.Ε.Κ., Υπεύθυνοι Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), εκατόν πενήντα (150) ευρώ. ιι) Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ. » Άρθρο 20 Μεταβατικές διατάξεις 1.Τα αρχεία και οι με κάθε σχέση εργασίας οργανικές θέσεις προσωπικού, περιλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, καθώς και το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις αυτές μεταφέρονται ως εξής: 1)των Π.Ε.Κ. και των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, στα πλησιέστερα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 2)των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3)των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, των Σ.Σ.Ν., των ΚΕ.ΣΥ.Π. και των ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., στα Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής αρμοδιότητας των οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν στην περιοχή αρμοδιότητας προβλέπονται περισσότερα από ένα Κ.Ε.Σ.Υ., η μεταφορά γίνεται στο πρώτο Κ.Ε.Σ.Υ. κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6. 2.Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και διοικητικού προσωπικού των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. καταργούνται και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές μεταφέρεται στις αντίστοιχες θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, όπως αυτές κατανέμονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής, σύμφωνα με την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18. Αν στα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής δεν προβλέπονται, ύστερα από την κατανομή, αντίστοιχες θέσεις προσωπικού, συνιστώνται ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες διατηρούνται μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερθέντος από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. προσωπικού που τις κατέχει. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του Ε.Ε.Π., που κατέχουν τις προσωποπαγείς αυτές θέσεις, μπορούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον διαθέτουν τα λοιπά προσόντα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 22. 3.Για τη μεταφορά ή την κατάργηση των θέσεων, τη σύσταση νέων θέσεων και τη μεταφορά του προσωπικού που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 μεταφέρεται στις υπηρεσίες υποδοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 και υπηρετεί σε αυτές έως τη λήξη της απόσπασής του. 5.Υφιστάμενες μισθώσεις για τη στέγαση και τη λειτουργία των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, κατά το χρόνο παύσης της λειτουργίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 10, μπορεί να λύονται αζημίως για το Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). 6.Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών στις οποίες μεταφέρονται τα αρχεία, οι θέσεις και το προσωπικό των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 ευθύνονται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταφοράς των κάθε μορφής αρχείων που τηρούνται στις καταργούμενες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες, καθώς και για την ασφαλή φύλαξη και μεταφορά των υλικών ή αξιών που ανήκουν στη δημόσια περιουσία. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών υποδοχής εκδίδουν πράξεις και αναθέτουν την πραγματοποίηση υλικών ενεργειών σε υπαλλήλους των υπηρεσιών και οργανικών μονάδων που καταργούνται. 7.Συγχρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεις, που υλοποιούνται από τις υπηρεσίες ή τις οργανικές μονάδες που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, συνεχίζουν να υλοποιούνται από τις υπηρεσίες υποδοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι οποίες θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές, καθώς και δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων για τη χρηματοδότηση των πράξεων αυτών. Οι υπηρεσίες της παραγράφου 1 υπεισέρχονται ως εργοδότες στις συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις καταργούμενες υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες για την υλοποίηση των ανωτέρω πράξεων και οι συμβάσεις αυτές συνεχίζονται ως τη λήξη τους. 8.Οι σχολικοί σύμβουλοι, καθώς και οι υπηρεσίες και οι οργανικές μονάδες που καταργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, πλην των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. κατά περίπτωση, ανάλογα με την υπηρεσία υποδοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1. 9.Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως την απόσπαση των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14. 10.Η παύση της λειτουργίας των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Κ.Ε.Σ.Υ. πραγματοποιείται το αργότερο έως την 1η.9.2018 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παραταθεί έως έξι (6) μήνες και για μία μόνο φορά, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης ή απόσπασης των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. ή των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. 11.Από την παύση της λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 10, των υπηρεσιών και των οργανικών μονάδων που καταργούνται με την παράγραφο 2 του άρθρου 17, λήγουν οι θητείες των σχολικών συμβούλων, καθώς και των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοίκησης, των κάθε είδους προϊσταμένων και του προσωπικού με θητεία των καταργούμενων υπηρεσιών ή οργανικών μονάδων. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Σχολικών Συμβούλων, έως τη λήξη της θητείας τους, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου υπηρετούν. 12.Τα Κ.Π.Ε. που μετατρέπονται σε Κ.Ε.Α., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12, εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους. Από τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους λήγει η θητεία των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. και των υπευθύνων λειτουργίας τους. 13.Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3699/2008 εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 10. 14.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στις διευθύνσεις εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σχολικών δραστηριοτήτων αγωγής υγείας και πολιτιστικών θεμάτων, συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έως τη συγκρότηση των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και τον ορισμό των Προϊσταμένων τους, οπότε και λήγει η θητεία τους. Τα αρχεία των υπευθύνων αυτών μεταφέρονται στα Κ.Ε.Α. 15.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση στις διευθύνσεις εκπαίδευσης ως υπεύθυνοι Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έως την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. Τα αρχεία των υπευθύνων αυτών μεταφέρονται στα Κ.Ε.Σ.Υ. 16.Όπου στις διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου, από τη λήξη της θητείας τους νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου. 17.Όπου στις διατάξεις του π.δ. 1/2003 προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο: α) Σχολικού Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, β) Σχολικού Συμβούλου αα) προσχολικής αγωγής ή ββ) δημοτικής εκπαίδευσης και γ) Σχολικού Συμβούλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητείας των Σχολικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 11, νοείται η συμμετοχή: α) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, β) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων αα) Νηπιαγωγών (ΠΕ60) ή ββ) Δασκάλων (ΠΕ70) και γ) Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται η συμμετοχή σε υπηρεσιακό συμβούλιο Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη λήξη της θητείας των Προϊσταμένων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 11, νοείται η συμμετοχή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από κλάδο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 18.Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας ή παύση άσκησης καθηκόντων, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο. 19.Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου. 20.Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν την ισχύ των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που έχουν εκδοθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την παύση της λειτουργίας των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και την έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., ο επανακαθορισμός των προτάσεων των γνωματεύσεων των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 γίνεται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. υποδοχής. 21.Η ισχύς του άρθρου 19 ως προς το επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Προϊσταμένους των ΚΕ.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., αρχίζει από την επιλογή και τοποθέτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 20, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και οι υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. λαμβάνουν το επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 21 Πίνακες επιλογής στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2.Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, όργανα καταρτίζουν τους εξής αξιολογικούς πίνακες επιλογής, οι οποίοι ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί: 1)Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. 2)Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 3)Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 4)Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. 5)Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. 6)Διευθυντών νηπιαγωγείων. 7)Διευθυντών δημοτικών σχολείων. 8)Διευθυντών γυμνασίων. 9)Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.). 10)Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.). 11)Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.). 12)Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων. 13)Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. 14)Διευθυντών γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). 15)Διευθυντών λυκείων Ε.Α.Ε. 16)Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων ή Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων ή Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων. 17)Διευθυντών πειραματικών δημοτικών σχολείων. 18)Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γυμνασίων. 19)Διευθυντών πειραματικών και πρότυπων γενικών λυκείων. 20)Διευθυντών μουσικών σχολείων. 21)Διευθυντών καλλιτεχνικών σχολείων. 22)Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.). 3.Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 όργανα καταρτίζουν προτάσεις για την επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης: 1)Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 2)Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α. 3)Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 4)Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων. 5)Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων. 6)Προϊσταμένων πειραματικών νηπιαγωγείων. 7)Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών δημοτικών σχολείων. 8)Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων. 9)Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων. 10)Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 11)Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 12)Υποδιευθυντών Ε.Κ. 13)Υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 14)Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 15)Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 16)Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 4.Οι πίνακες των περιπτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 2 κυρώνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι λοιποί πίνακες της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. Άρθρο 22 Προϋποθέσεις επιλογής 1.Προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης, πλην των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, είναι η κατοχή του βαθμού Α΄, καθώς και η πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄ επιπέδου, η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). 2.Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης και Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη. Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας. 3.Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου επιλέγονται εκπαιδευτικοί των οικείων κλάδων με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και οι οποίοι διαθέτουν γνώση ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση), η οποία τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων για τους οποίους η γνώση ξένης γλώσσας αποτελεί προσόν διορισμού. Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για την Αειφορία επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων, ενώ Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή στη σχολική ψυχολογία ή μέλη του Ε.Ε.Π. με πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συντονιστές Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για δέκα (10) τουλάχιστον έτη στο μειονοτικό πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας. Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας επιλέγεται εκπαιδευτικός με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη στα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια σε μάθημα μουσουλμανικής θρησκευτικής ειδίκευσης. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις για τις θέσεις Συντονιστή Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τη θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Μουσουλμανικής Θρησκείας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων ή χωρίς τη γνώση ξένης γλώσσας. 4.Προϊστάμενοι Κ.Ε.Σ.Υ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π. των κλάδων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9, με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται για την τοποθέτηση στα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου. 5.Προϊστάμενοι Κ.Ε.Α. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη. 6.Διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή, οι οποίοι έχουν ασκήσει για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, τα τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας, έχοντας συμπληρώσει σε αυτά το 50% τουλάχιστον του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄. Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., εκτός των εκπαιδευτικών, μπορεί να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ε.Ε.Π. με δέκα (10) τουλάχιστον έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη πρέπει να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχη με την προς κάλυψη θέση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της οικείας βαθμίδας εκπαίδευσης. Ειδικότερα: 1)Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο π.δ. 323/1993 (Α΄ 139) και στην 172260/Ε1/17.10.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 3391). Εκπαιδευτικοί κλάδου δασκάλων με οργανική θέση σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. μπορούν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2)Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60. 3)Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. μπορεί να είναι: 1) για τις θέσεις διευθυντών γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, 2) για τις θέσεις διευθυντών Ε.Κ. εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ90. 4)Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι: 1) Για θέσεις διευθυντών των δημοτικών σχολείων Ε.Α.Ε., μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών του π.δ. 323/1993 και της 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. 2) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας Ε.Α.Ε. (γυμνάσια Ε.Α.Ε., λύκεια Ε.Α.Ε., Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), μόνιμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις διευθυντών των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου δασκάλων και εκπαιδευτικοί του π.δ. 323/1993 και της 172260/Ε1/17.10.2016 κοινής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου. 3) Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών νηπιαγωγείων Ε.Α.Ε. μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου νηπιαγωγών, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Σ.Υ., καθώς και τα μέλη του Ε.Ε.Π. 5)Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον. 6)Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των πειραματικών και πρότυπων σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον μήνες προϋπηρεσία με οργανική θέση ή θέση επί θητεία σε πειραματικό ή πρότυπο σχολείο και διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας. Πρόσθετη προϋπόθεση υποβολής υποψηφιότητας σε θέση διευθυντή πειραματικού ή πρότυπου σχολείου συνιστά η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. 7.Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη μονάδα την οποία αφορά η επιλογή. Υποδιευθυντές Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. Ειδική προϋπόθεση για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντή και υπευθύνου τομέα Ε.Κ. είναι ο εκπαιδευτικός να ανήκει σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το Ε.Κ. Υποδιευθυντές Ε.Κ., στα οποία ασκούνται διακόσιοι πενήντα (250) τουλάχιστον μαθητές και τα οποία εξυπηρετούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν σε διαφορετικό κύκλο λειτουργίας (πρωινό κύκλο, απογευματινό κύκλο, εσπερινό κύκλο), καθώς και υπεύθυνοι των τομέων τους, επιλέγονται εκπαιδευτικοί με οκταετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, οι οποίοι υπηρετούν σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και δεν έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι κατά το χρόνο της επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996 (Α΄45). Για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ως υποδιευθυντές μπορεί να επιλέγονται, εκτός των εκπαιδευτικών, και μέλη Ε.Ε.Π. με οκταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. την οποία αφορά η επιλογή. Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα. 8.Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί με δεκαετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01 έως και ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40 και ΠΕ78 έως και ΠΕ91. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων, μπορεί να είναι υποψήφιοι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας. Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επιλέγεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ70 με δωδεκαετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο οποίος έχει ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολικές μονάδες για δέκα (10) τουλάχιστον έτη, από τα οποία έξι (6) τουλάχιστον σε μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Θράκης. 9.Εκπαιδευτικός στον οποίον, μετά την εξάντληση της πειθαρχικής διαδικασίας έχει επιβληθεί για πειθαρχικό παράπτωμα η ποινή της προσωρινής παύσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικός του οποίου τα πιστοποιητικά των τυπικών προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 24, που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή υποβάλλει στη διαδικασία αυτή αναληθείς δηλώσεις, καθώς και εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή έχει βαθμολογηθεί ως ανεπαρκές ή ακατάλληλο στέλεχος, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 40, δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης. 10.Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους της εκπαίδευσης. 11.Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 9 δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο. Άρθρο 23 Κριτήρια επιλογής 1.Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 21 με βάση το άθροισμα των μονάδων τις οποίες συγκεντρώνουν, σύμφωνα με την κατά το άρθρο 24 αποτίμηση των εξής κριτηρίων: 1)επιστημονική συγκρότηση, 2)διοικητική και διδακτική εμπειρία, 3)προσωπικότητα και γενική συγκρότηση. 2.Κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 είναι η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, η επιστημονική του συγκρότηση, η διοικητική και διδακτική του εμπειρία, η ικανότητά του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατικότητα και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά, η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, η συμμετοχή του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων, καθώς και οι ικανότητες διοίκησης ή και οργάνωσης εκπαιδευτικών ή παιδαγωγικών δράσεων. Άρθρο 24 Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής 1.Για την κατάταξη στους πίνακες επιλογής της παραγράφου 2 του άρθρου 21, τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης αποτιμώνται με σαράντα πέντε (45) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3, 4, 5 και 6. 2.Το κριτήριο της επιστημονικής συγκρότησης αξιολογείται με δεκαεπτά (17) κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1)Τίτλοι σπουδών: 9 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1) διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες, 2) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες, 3) τίτλος διδασκαλείου εκπαίδευσης: 3 μονάδες, 4) δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: 3 μονάδες, 5) δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2 μονάδες. Η σωρευτική κατοχή τίτλων σπουδών των υποπεριπτώσεων ββ΄ έως και εε΄ αξιολογείται με 7 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν διορισμού δεν μοριοδοτείται. Σε περίπτωση μετάταξης δεν μοριοδοτείται ο τίτλος σπουδών που αποτέλεσε προσόν για τη μετάταξη και μοριοδοτείται ο τίτλος που αποτέλεσε προσόν του αρχικού διορισμού. Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). 2)Γνώση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου: 1 μονάδα. 3)Γνώση ξένων γλωσσών: 1,50 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1) πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,80 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου δεν μοριοδοτούνται σύμφωνα με την παρούσα υποπερίπτωση, 2) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,40 μονάδες. Οι υποψήφιοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου μοριοδοτούνται για την πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2 με 0,80 μονάδες, ενώ για τη γνώση και τρίτης ξένης γλώσσας του ίδιου επιπέδου μοριοδοτούνται με 0,40 μονάδες, 3) πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα, 4) πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 0,50 μονάδες. Αν ο υποψήφιος κατέχει αποδεικτικά γνώσης της ίδιας γλώσσας διαφορετικού επιπέδου, μοριοδοτείται μόνο το ανώτερο. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001. Η γνώση της ξένης γλώσσας που αποτέλεσε προσόν διορισμού για τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ34 και ΠΕ40 δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης και δεν μοριοδοτείται. 4)Επιμόρφωση: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα, η οποία κατανέμεται ως εξής: 1) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.), Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ή Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.): 0,5 μονάδες, 2) βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης Α.Ε.Ι. διάρκειας τριακοσίων (300) τουλάχιστον ωρών ή και εννεάμηνης διάρκειας: 0,5 μονάδες, 3) βεβαίωση παρακολούθησης πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π., του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.): 0,1 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες και έως 0,5 μονάδες. Οι βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά της παρούσας περίπτωσης αξιολογούνται, εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό. 5)Διδακτικό - επιμορφωτικό έργο: 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα, η οποία κατανέμεται ως εξής: 1) αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.: 0,5 μονάδες ανά εξάμηνο, 2) συμμετοχή ως επιμορφωτής σε επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: 0,1 μονάδες ανά δέκα (10) ώρες. 6)Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.): 0,5 μονάδες για κάθε εξάμηνο συμμετοχής και έως 1 μονάδα. 7)Συγγραφικό έργο και εισηγήσεις σε συνέδρια: 2,5 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1) συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή βιβλίων που έχουν εκδοθεί με ΙSΒΝ: 0,5 μονάδες για κάθε εγχειρίδιο και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης, 2) δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά: 0,25 μονάδες για κάθε άρθρο και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. Στην περίπτωση ομαδικής συγγραφής λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης, 3) εισηγήσεις σε πρακτικά συνεδρίων που οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Α.Ε.Ι. ή άλλους εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς ή επιστημονικούς φορείς ή επιστημονικά περιοδικά με κριτές: 0,2 μονάδες για κάθε εισήγηση και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. Στην περίπτωση ομαδικής εισήγησης λαμβάνεται το ήμισυ της μοριοδότησης, 4) συμμετοχή σε ομάδα σύνταξης Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών - Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ. - Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή αναμόρφωσης - εξορθολογισμού Προγραμμάτων Σπουδών και διδακτικής ύλης του Ι.Ε.Π. ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.): 0,25 μονάδες ανά πρόγραμμα και έως 0,5 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. 3.Το κριτήριο της διοικητικής και διδακτικής εμπειρίας αξιολογείται με 14 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1)Διοικητική εμπειρία: 4 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1) άσκηση καθηκόντων Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Συντονιστή Εκπαίδευσης, Συμβούλου Α΄ του Ι.Ε.Π. ή Παρέδρου επί θητεία του Π.Ι.: 1 μονάδα ανά έτος και έως 3 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, 2) άσκηση καθηκόντων Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή Σχολικού Συμβούλου, Συμβούλου Β΄ ή Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης ή Τμήματος του Ι.Ε.Π., Προϊσταμένου Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περιλαμβανομένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ή Γραφείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Κ.Ε.Σ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.): 0,5 μονάδες ανά έτος και έως 2 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, 3) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου νηπιαγωγείου ή ολιγοθέσιου δημοτικού σχολείου, υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. ή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή Σ.Δ.Ε. ή υπευθύνου τομέα Ε.Κ., Προϊσταμένου Κ.Ε.Α. ή Υπευθύνου Λειτουργίας Κ.Π.Ε. ή Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων: 0,3 μονάδες ανά έτος και έως 1,5 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, 4) άσκηση καθηκόντων υπευθύνου σχολικών δραστηριοτήτων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων, Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π., ΓΡΑ.ΣΥ. ή ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. ή άσκηση διοικητικών καθηκόντων με απόσπαση στην κεντρική ή σε περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: 0,25 μονάδες ανά έτος και έως 1 κατ’ ανώτατο όριο μονάδα. 2)Διδακτική εμπειρία: 10 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1) άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικές μονάδες, Ε.Κ., Σ.Δ.Ε. και δημόσια Ι.Ε.Κ., ως υπεύθυνοι ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. και ΓΡΑ.ΣΥ.: 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, 2) διδακτική υπηρεσία με την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, του Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων, του υπεύθυνου και των αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΣΥ.Π., Ε.Κ.Φ.Ε., ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και Σ.Σ.Ν., του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων, του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες είχαν λειτουργήσει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.), καθώς και του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ.: 1 μονάδα για κάθε έτος, πέραν των απαιτούμενων για τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής υποψηφιότητας, και έως 2 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, χρόνος διοικητικής ή διδακτικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται. 4.Το κριτήριο της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης αποτιμάται με 14 κατ’ ανώτατο όριο μονάδες. Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, η οποία μαγνητοφωνείται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η παιδαγωγική και οργανωτική συγκρότηση, η συστηματική ενημέρωση στα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς και η επικοινωνιακή και εκφραστική ικανότητα, ενώ συνεκτιμώνται τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας κάθε υποψηφίου. Η συνέντευξη περιλαμβάνει παρουσίαση από τον υποψήφιο σχεδίου προβληματισμού και δράσης με αναφορά σε θέμα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και ερωτήσεις των μελών του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής προς τον υποψήφιο. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται τύπος συνέντευξης με τη χρήση έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους και υποχρεώνουν κάθε μέλος του συμβουλίου να δώσει ξεχωριστή και αιτιολογημένη βαθμολογία. Στο σχετικό πρακτικό του συμβουλίου επιλογής αναφέρεται συνοπτικά το περιεχόμενο της συνέντευξης, με μνεία της παρουσίασης από τον υποψήφιο του σχεδίου προβληματισμού και δράσης, καθώς των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από τα μέλη του συμβουλίου και των απαντήσεων που δόθηκαν από τον υποψήφιο. Περαιτέρω, στο πρακτικό καταγράφεται η βαθμολογία κάθε μέλους του συμβουλίου και η αιτιολόγησή της, καθώς και η εξατομικευμένη κρίση του συμβουλίου για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου. 5.Το συμβούλιο επιλογής μπορεί, με ομόφωνη και πλήρως αιτιολογημένη απόφαση, να αποκλείσει από την περαιτέρω διαδικασία υποψήφιο για τον οποίο διαπιστώνεται από τη συνέντευξη ότι δεν είναι κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων του στελέχους της εκπαίδευσης. Άρθρο 25 Αρμόδια όργανα και διαδικασία επιλογής 1.Οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Υπουργού για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής που συγκροτείται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 ή την περίπτωση δ΄ της ίδιας παραγράφου αν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που είναι μέλος Ε.Ε.Π. 2.Οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής που συγκροτείται σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26. 3.Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), αντίστοιχα, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. 4.Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι των τομέων Ε.Κ. επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26, υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Αν σε σχολική μονάδα προβλέπεται και δεύτερος υποδιευθυντής, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30, ο σύλλογος διδασκόντων προτείνει και τη σειρά τοποθέτησης των δύο υποδιευθυντών (υποδιευθυντής Α΄ και Β΄). Αν ο σύλλογος διδασκόντων δεν διατυπώσει πρόταση για την επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων Ε.Κ. ή για τη σειρά τοποθέτησης των υποδιευθυντών, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Στην περίπτωση που υποψήφιοι για τη θέση υποδιευθυντή σχολικής μονάδας είναι περισσότεροι από τις θέσεις που προβλέπονται, ο σύλλογος διδασκόντων και το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 2 του άρθρου 23 και ειδικότερα την ικανότητα του υποψηφίου να επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, συνέπεια και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. 5.Τα λοιπά στελέχη επιλέγονται από το συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την επιλογή, σύμφωνα με το άρθρο 26. Άρθρο 26 Συμβούλια επιλογής 1.Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή των διευθυντών ή προϊσταμένων σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και η επιλογή των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και των υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., πραγματοποιείται από τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε., στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του πρώτου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. 2.Στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο συνεδριάζει με επταμελή ή εννεαμελή σύνθεση για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τα εξής μέλη: 1)ένα (1) μέλος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Πρόεδρος, που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., 2)δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., που ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 3)έναν (1) εκπρόσωπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που υποδεικνύεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., 4)έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό, 5)δύο (2) ή τέσσερις (4) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, ως εξής: 1) για την επιλογή περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.) και οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά, 2) για την επιλογή διευθυντών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Συμβούλιο συμμετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. 3.Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής: 1)Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των Κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60), Δασκάλων (ΠΕ70) και Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73), το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη: 1) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 2) δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, ύστερα από ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Διοικητικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 3) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 4) έναν (1) διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 5) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. που λειτουργεί στην έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό. 2)Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των κλάδων Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μουσουλμανικής Θρησκείας, το Συμβούλιο συνεδριάζει με επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη: 1) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄, 2) τα μέλη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, 3) έναν (1) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 4) έναν (1) διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από τον Διοικητικό Γραμματέα, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 5) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. που λειτουργεί στην έδρα της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. 3)Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91) και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία, το Συμβούλιο συνεδριάζει με ενδεκαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη: 1) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄, 2) τα μέλη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄, 3) τα μέλη των υποπεριπτώσεων γγ΄ έως και εε΄ των περιπτώσεων α΄ και β΄. 4)Για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ., το Συμβούλιο συνεδριάζει με δεκατριαμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τα εξής μέλη: 1) τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με την περίπτωση γ΄, 2) τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των μελών του Ε.Ε.Π. στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. Αν οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης δεν επαρκούν για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως αναπληρωτής μέλους που έχει την ιδιότητα του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης, ύστερα από εισήγηση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. 4.Με την απόφαση συγκρότησης των συμβουλίων των παραγράφων 2 και 3 ορίζεται και ο γραμματέας τους με τον αναπληρωτή του. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ή αποσπασμένος στις υπηρεσίες αυτές εκπαιδευτικός. 5.Η θητεία του προέδρου και των μελών των συμβουλίων των παραγράφων 2 και 3, πλην των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής και είναι τριετής. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών και των μελών του Ε.Ε.Π. διατηρούν την ιδιότητα του μέλους του συμβουλίου για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού εκπροσώπου, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη του οικείου συμβουλίου. 6.Ο αριθμός των μελών των συμβουλίων που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνόλου των οριζόμενων μελών. 7.Κάθε μέλος συμβουλίου επιλογής, με εξαίρεση τον πρόεδρο, αναλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένου αριθμού φακέλων υποψηφίων που του ανατίθενται από τον πρόεδρο και προετοιμάζει σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση για κάθε υποψήφιο. Η κατανομή των φακέλων των υποψηφίων στα μέλη του συμβουλίου γίνεται κατά τυχαίο τρόπο. 8.Μέλος συμβουλίου που είναι ταυτόχρονα υποψήφιος για οποιαδήποτε από τις προς πλήρωση θέσεις δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σε καμία φάση της διαδικασίας κρίσης και επιλογής. Στην περίπτωση των αιρετών μελών, αν και το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος έχουν κώλυμα συμμετοχής, αναπληρώνονται από τους επόμενους του ίδιου συνδυασμού στη σειρά εκλογής της περίπτωσης ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 31 του π.δ. 1/2003. Αν ο πρόεδρος έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει ο αναπληρωτής του και αν και αυτός έχει κώλυμα συμμετοχής, προεδρεύει το ένα από τα μέλη του Συμβουλίου που έχει την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντα Α.Ε.Ι., κατά περίπτωση, το οποίο ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 9.Στα μέλη των συμβουλίων δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτά, εκτός των οδοιπορικών τους. Οι συνεδριάσεις των συμβουλίων γίνονται με φυσική παρουσία των μελών τους. 10.Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται η συμμετοχή σε συμβούλιο επιλογής περισσότερων από δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, οι αιρετοί εκπρόσωποι από κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο κατά τη διαδικασία της αριθμητικής αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρέχουν μία κοινή ψήφο, η οποία συνίσταται στο μέσο όρο της μοριοδότησής τους. Άρθρο 27 Χρόνος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων 1.Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 25, για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδεται προκήρυξη ως εξής: 1)από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26, 2)από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 26, πλην των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Α., 3)από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις θέσεις των στελεχών που επιλέγονται από το Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. 2.Οι προκηρύξεις για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης εκδίδονται τρεις (3) μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της εκάστοτε θητείας και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ή των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο διαδίκτυο, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Με την προκήρυξη καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. 3.Οι υποψήφιοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου έχουν οργανική θέση, αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται τα απαραίτητα για την απόδειξη των τυπικών τους προσόντων δικαιολογητικά, ως εξής: 1)οι υποψήφιοι για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση του Διευθυντή μίας μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 2)οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις ενός μόνο κλάδου Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 3)οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. μίας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 4)οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις δύο κατ’ ανώτατο όριο Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 5)οι υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αντίστοιχα, μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στην ίδια θέση διευθυντή σχολικής μονάδας ή Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του διευθυντή του σχολείου ή Ε.Κ. όπου υπηρετούν, αλλά μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιλογή σε θέση διευθυντή οποιουδήποτε άλλου σχολείου ή Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί, 6)οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη θέση μίας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 7)οι υποψήφιοι για τις θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν με οργανική θέση, 8)οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996, 9)οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις αντίστοιχες θέσεις σε Ε.Κ., τα οποία εξυπηρετούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες κατέχουν οργανική θέση και καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο του υποδιευθυντή, με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο (2) συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή ή του υπευθύνου Τομέα Ε.Κ., δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες ως διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. πρέπει να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης στο Ε.Κ. όπου έχουν τοποθετηθεί με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, 10)εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι υποψήφιοι για θέσεις υποδιευθυντών ΕΠΑ.Λ. και υποδιευθυντών ή υπευθύνων τομέων Ε.Κ., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μία μόνο θέση, είτε υποδιευθυντή ΕΠΑ.Λ. είτε υποδιευθυντή Ε.Κ. είτε υπευθύνου τομέα Ε.Κ. 4.Η σειρά προτίμησης των υποψηφίων για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις για τις οποίες θέτουν υποψηφιότητα, δηλώνεται ύστερα από την κατάταξή τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Άρθρο 28 Κατάρτιση αξιολογικών πινάκων επιλογής 1.Το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής, σε συνεδρίασή του που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που προβλέπεται στην προκήρυξη, επιλέγει τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και καταρτίζει σχετικούς πίνακες κατ’ αλφαβητική σειρά. Το συμβούλιο κοινοποιεί τους πίνακες στο Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή το Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με το όργανο που είναι αρμόδιο για την προκήρυξη, η οποία τους αναρτά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ή της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, κατά περίπτωση. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους. 2.Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή τους, το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. 3.Το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει πίνακες των υποψηφίων με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23. Οι πίνακες κοινοποιούνται και αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις σε προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή τους. Το συμβούλιο αποφαίνεται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζει τους πίνακες και ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερομένους. 4.Στη συνέχεια, το συμβούλιο επιλογής ορίζει τις ημερομηνίες πρόσκλησης των υποψηφίων σε συνέντευξη. Μετά το τέλος της συνέντευξης κάθε μέλος του συμβουλίου καταγράφει αιτιολογημένα τις μονάδες με τις οποίες βαθμολόγησε τον υποψήφιο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Τελικές αξιολογικές μονάδες κάθε υποψηφίου στο κριτήριο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 είναι για κάθε κριτήριο ο μέσος όρος των μονάδων με τις οποίες τον έχουν βαθμολογήσει τα παρόντα μέλη του συμβουλίου. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή. 5.Μετά το τέλος της συνέντευξης όλων των υποψηφίων, το συμβούλιο επιλογής καταρτίζει με αξιολογική σειρά πίνακες επιλογής ανά κλάδο και ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, ανάλογα με την προκήρυξη, με βάση τις συνολικές μονάδες κάθε υποψηφίου. Για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου καταρτίζονται πίνακες επιλογής ανά κλάδο. Το σύνολο των μονάδων κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων στα επιμέρους κριτήρια. 6.Σε περίπτωση συγκέντρωσης συνολικά ίσου αριθμού μονάδων, στον αξιολογικό πίνακα κατατάσσεται υψηλότερα ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερες μονάδες στα κριτήρια, κατά τη σειρά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23. 7.Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο πρόεδρος του συμβουλίου επικυρώνει τα αναλυτικά πρακτικά που τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών από τον γραμματέα του συμβουλίου. 8.Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάρτισή τους οι τελικοί πίνακες επιλογής υποβάλλονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στο αρμόδιο όργανο για την κύρωσή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21. Άρθρο 29 Τοποθέτηση στελεχών εκπαίδευσης 1.Η τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης πραγματοποιείται με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον οικείο αξιολογικό πίνακα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21, ή την πρόταση του αρμόδιου οργάνου επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, σε συνδυασμό με τη σειρά προτίμησής τους, η οποία δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 27. 2.Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης ή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Υπουργού, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής άλλων περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης ή άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, αντίστοιχα, που δεν έχουν τοποθετηθεί, να δηλώσουν ενδιαφέρον. Η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής. 3.Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών περιφερειακών διευθύνσεων να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις νέες προτιμήσεις που έχουν δηλωθεί. 4.Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού συμβουλίου επιλογής. Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, καλούνται, με σχετική πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιλογής των λοιπών Κ.Ε.Σ.Υ. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. Η τοποθέτηση γίνεται κατά τη σειρά των συνολικών μονάδων αποτίμησης και με βάση τις νέες προτιμήσεις που έχουν δηλωθεί. 5.Η τοποθέτηση σε κενές και κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. γίνεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων για κάποιες σχολικές μονάδες, διευθυντές σε αυτές τοποθετούνται, εφόσον το δηλώσουν, υποψήφιοι που δεν έχουν τοποθετηθεί κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα. Για το σκοπό αυτόν καλούνται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης. Αν μετά το τέλος της διαδικασίας του δευτέρου εδαφίου, εξακολουθούν να παραμένουν κενές θέσεις, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. Στην περίπτωση αυτή, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας και άσκησης διδακτικών καθηκόντων από τον προβλεπόμενο στην παράγραφο 6 του άρθρου 22, ενώ δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27. 6.Η τοποθέτηση των προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων νηπιαγωγείων ή δημοτικών σχολείων σε κενές και κενούμενες θέσεις πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. 7.Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων, καθώς και των υποδιευθυντών και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. πραγματοποιείται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται και στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ και του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27. 8.Αν, ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7, δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, τότε η επιλογή γίνεται με την επαναπροκήρυξη των θέσεων. Άρθρο 30 Θητεία στελεχών και ανάληψη υπηρεσίας 1.Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τριετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους. Η επιλογή και η τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών. 2.Όσοι τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης διαγράφονται, μετά την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης, από τον οικείο πίνακα επιλογής και θεωρείται ότι έχουν αυτοδικαίως παραιτηθεί από άλλη θέση στελέχους της εκπαίδευσης που τυχόν κατέχουν. 3.Με εξαίρεση την επιλογή σε θέσεις διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, καθώς και υποδιευθυντών και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ε΄, η΄ και θ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 29, δεν επιτρέπεται η επιλογή για τρίτη διαδοχική θητεία, ύστερα από την ολοκλήρωση δύο (2) συνεχόμενων θητειών πλήρων διδακτικών ετών, σε όμοια θέση στελέχους της εκπαίδευσης. Όμοιες θέσεις για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου νοούνται οι θέσεις των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 21, καθώς και οι θέσεις των περιπτώσεων α΄ έως και γ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση. 4.Οι θέσεις διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας τεσσάρων (4) θέσεων και άνω. Ο διευθυντής σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε κάτω των τεσσάρων τμημάτων, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως προϊστάμενος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Ο ορισμός αυτός γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26. Από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και έως τη λήξη του σχολικού έτους το επίδομα, το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και η μοριοδότηση της θέσης προσαρμόζονται ανάλογα. 5.Οι θέσεις προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορούν σχολικές μονάδες οργανικότητας δύο και τριών θέσεων. Ο προϊστάμενος διθέσιας ή τριθέσιας σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της οποίας η λειτουργικότητα, μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, διαμορφώνεται, με βάση τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών, σε τέσσερα τμήματα και άνω, ορίζεται για το σχολικό έτος αυτό προσωρινά ως αναπληρωτής διευθυντής της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4. 6.Υποδιευθυντής ορίζεται στις σχολικές μονάδες όπου φοιτούν περισσότεροι από εκατόν είκοσι (120) μαθητές. Αν στις σχολικές μονάδες του πρώτου εδαφίου φοιτούν περισσότεροι από διακόσιους εβδομήντα (270) μαθητές, ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) υποδιευθυντής ορίζεται εφόσον φοιτούν περισσότεροι από τριάντα (30) μαθητές και αν φοιτούν περισσότεροι από ογδόντα (80) μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής. Αν κατά τη διάρκεια της προκηρυχθείσας θητείας των υποδιευθυντών ο αριθμός των μαθητών της σχολικής μονάδας, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δεν δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης αναστέλλεται η άσκηση των καθηκόντων του υποδιευθυντή ή των υποδιευθυντών που πλεονάζουν. Αν έχουν τοποθετηθεί υποδιευθυντές Α΄ και Β΄, θεωρείται ως πλεονάζων κατά προτεραιότητα ο υποδιευθυντής Β΄. Αν ο αριθμός των μαθητών, όπως διαμορφώνεται μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο, καθώς και κατά τη λήξη του Α΄ τετραμήνου για τα ΕΠΑ.Λ., δικαιολογεί τον ορισμό ενός ή περισσότερων υποδιευθυντών σε σχολική μονάδα για την οποία δεν είχε προκηρυχθεί τέτοια θέση, επιλέγονται και τοποθετούνται ένας ή περισσότεροι υποδιευθυντές, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου για το υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας, κατά το οποίο εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας. 7.Τα στελέχη της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές. Άρθρο 31 Απαλλαγή στελεχών της εκπαίδευσης από την άσκηση των καθηκόντων τους 1.Με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους: 1)για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους, 2)για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, ύστερα από προηγούμενη κλήση τους σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου. 2.Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης. Άρθρο 32 Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας 1.Στελέχη της εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση ύστερα από τη λήξη της θητείας τους. 2.Τα στελέχη της εκπαίδευσης, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, επανέρχονται, ύστερα από τη λήξη της θητείας τους, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν, σύμφωνα με την παράγραφο 1. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 3.Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, επανεγγράφεται στον οικείο αξιολογικό πίνακα. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων, οι διευθυντές τους επανεγγράφονται στον οικείο αξιολογικό πίνακα και στη θέση του διευθυντή της σχολικής μονάδας που προκύπτει από τη συγχώνευση τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο διευθυντής της συγχωνευόμενης σχολικής μονάδας που προηγείται στη σειρά κατάταξης. Άρθρο 33 Αναπλήρωση Τα ακόλουθα στελέχη της εκπαίδευσης, όταν απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται στα καθήκοντά τους ως εξής: α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, β) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων αυτών, γ) οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. από μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. από μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, που ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ή της Παιδαγωγικής Ομάδας, αντίστοιχα. Άρθρο 34 Επιλογή στελεχών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων 1.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, που αναφέρονται στα προσόντα διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., τα κριτήρια, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησής τους, εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιλογή των διευθυντών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2.Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρονται: α) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής νοείται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, β) σύλλογος διδασκόντων, νοείται ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας ή Ε.Κ. της ίδιας σχολής και γ) περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης, νοείται μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το οποίο πρέπει να είναι μόνιμος εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για τρία (3) έτη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου ή την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους. Αν το διοικητικό συμβούλιο παραλείψει να ορίσει το μέλος της περίπτωσης γ΄ μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, όπου στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αναφέρεται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης ή διευθυντής εκπαίδευσης νοείται ο Γενικός Διευθυντής της σχολής. Άρθρο 35 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δηλώσεων και επαναδηλώσεων προτίμησης, το περιεχόμενο του φακέλου υποψηφιότητας με τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των στελεχών της εκπαίδευσης, θέμα, β) ο τύπος των έντυπων υποδειγμάτων που περιλαμβάνουν τα αξιολογούμενα στοιχεία και τη στάθμισή τους, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών, τα σχετικά με τη μαγνητοφώνηση και κάθε άλλο, σχετικό με τη διαδικασία της συνέντευξης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 24, θέμα. Άρθρο 36 Μεταβατικές διατάξεις 1.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, προηγούνται κατά σειρά η επιλογή και τοποθέτηση των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ,των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και των Προϊσταμένων τους, και ακολουθεί η επιλογή και τοποθέτηση των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης. Κατά τις επόμενες εφαρμογές του παρόντος νόμου, προηγείται η επιλογή και τοποθέτηση των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και ακολουθούν κατά σειρά οι επιλογές και τοποθετήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Οργανωτικών Συντονιστών των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ., των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. και των Προϊσταμένων τους, καθώς και των Διευθυντών και των Προϊσταμένων των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. 2.Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, η θητεία του προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Κεντρικού και των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων και λήγει στις 31.12.2020. 3.Ο περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 30 δεν εφαρμόζεται κατά την πρώτη επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 30, θεωρούνται όμοιες οι θέσεις των Σχολικών Συμβούλων με τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι θέσεις των Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ. με τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και οι θέσεις των Υπευθύνων Λειτουργίας Κ.Π.Ε. με τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α. 4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 30, τα στελέχη της εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επιλογή και τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 5.Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Κεντρικό και τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής συγκροτούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 26, από τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου, ο οποίος εκδίδει και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26. 6.Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 34, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ορίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής -Σκοπός και γενικές αρχές 1.Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν, ύστερα από επιλογή ή ως αναπληρωτές, σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης. 2.Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλόγως και για τους διευθυντές ή προϊσταμένους και τους υποδιευθυντές των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. 3.Η αξιολόγηση έχει σκοπό τη βελτίωση της ατομικής απόδοσης κάθε στελέχους και συνολικά της ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και πραγματοποιείται, για κάθε θητεία, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της επαγγελματικής ικανότητας και της αποδοτικότητας, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του εκπαιδευτικού έργου. 4.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν διοικητικά καθήκοντα, αξιολογούνται για το χρόνο της απόσπασής τους όπως οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και φορέων αυτών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης τηρούνται στο αρχείο της υπηρεσίας όπου οι αξιολογούμενοι υπηρετούν με απόσπαση και λαμβάνονται υπόψη για την ανανέωση της απόσπασής τους, καθώς και για τη μετάταξή τους σε θέση διοικητικών καθηκόντων ή την ανάληψη θέσης ευθύνης με διοικητικά καθήκοντα. Άρθρο 38 Αξιολογητές 1.Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους εξής αξιολογητές: 1)οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 2)οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 3)οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α., από τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 4)οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 5)οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 6)οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. 2.Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλα τα στελέχη της αρμοδιότητάς του, εφόσον άσκησε καθήκοντα στην οικεία θέση επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά το τελευταίο έτος της αξιολογούμενης θητείας τους, ανεξάρτητα αν είχε προηγηθεί απόφαση τοποθέτησης του αξιολογητή στη θέση αυτή ή ορισμού του ως αναπληρωτή, έστω και αν, κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων, υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 39. Αν ο αξιολογητής δεν έχει συμπληρώσει το ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) τουλάχιστον μηνών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αρμόδιος για την αξιολόγηση είναι ο προκάτοχός του στην οικεία θέση, εφόσον άσκησε καθήκοντα στη θέση αυτή επί πέντε (5) τουλάχιστον μήνες κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης θητείας. Άρθρο 39 Έκθεση αξιολόγησης 1.Η έκθεση αξιολόγησης απαρτίζεται από δύο τμήματα, το πρώτο από τα οποία συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και το δεύτερο από τους αξιολογητές, τα οποία περιλαμβάνουν τουλάχιστον: 1)το πρώτο τμήμα: 1) τους τίτλους σπουδών του αξιολογουμένου, καθώς και τις επιμορφώσεις του, 2) συνοπτική περιγραφή του έργου που έχει επιτελεστεί από την υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά τη διάρκεια της θητείας του, 3) συνοπτική περιγραφή του έργου που έχει επιτελεστεί από τον αξιολογούμενο, κατά τη διάρκεια της θητείας του, 2)το δεύτερο τμήμα: 1) τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 41, 2) τη βαθμολογία του αξιολογουμένου, βάσει των κριτηρίων του άρθρου 40. 2. 1)Το δεύτερο τμήμα των εκθέσεων αξιολόγησης συμπληρώνεται από τους αρμόδιους αξιολογητές μία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογουμένου και, ειδικότερα, μέσα στους πέντε (5) τελευταίους μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. 2)Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από το τέλος της αξιολογούμενης θητείας λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. 3)Αν ο αξιολογητής έχει ασκήσει καθήκοντα στην οικεία θέση για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση του έχει λυθεί λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συμπληρώνονται από αυτόν και υποβάλλονται, πριν από την αποχώρησή του, με μέριμνα του Τμήματος Προσωπικού της οικείας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ έως δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38, Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή της οικείας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της ίδιας παραγράφου, Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός ή ο Διοικητικός Γραμματέας, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους. 4)Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του αξιολογητή, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός ασκούσε καθήκοντα αναπληρωτή για το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον της θητείας του αξιολογουμένου. 5)Σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα θητείας μικρότερο των πέντε (5) μηνών. 3. 1)Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και το Τμήμα Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την αξιολόγηση, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η έκθεση αξιολόγησης υποβάλλεται από την αρμόδια σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, υπηρεσία στον αξιολογητή για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση. 2)Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία υποχρεωτικά στο στέλεχος που αφορά, το οποίο θέτει επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία της γνωστοποίησης. 3)Ο αξιολογούμενος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητά από την αρμόδια υπηρεσία να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση. 4.Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο αξιολογητών. Άρθρο 40 Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης 1.Τα κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 1)υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, 2)γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης, 3)αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων. 2.Κάθε κατηγορία κριτηρίων αναλύεται στα εξής επιμέρους κριτήρια: 1)υπηρεσιακές σχέσεις και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: 1) υπηρεσιακές σχέσεις: αξιολογούνται η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους και με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η επικοινωνία και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς ή τους κηδεμόνες, τους φορείς και τους πολίτες, καθώς και η ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα, η ικανότητα διαπραγμάτευσης και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας και η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα, 2) διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού: αξιολογούνται η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στο ανθρώπινο δυναμικό και η καλλιέργεια του αισθήματος του «συνανήκειν» στην εκπαιδευτική δομή, η συνδιαμόρφωση σκοπού, οράματος και επιμέρους στόχων και η παρακίνηση όλων στην υλοποίησή τους, η παροχή πλαισίου για ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το ανθρώπινο δυναμικό, η καθοδήγηση και η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση των κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω ενδο-υπηρεσιακών δράσεων, επιμορφώσεων και συμμετοχής σε ημερίδες και συνέδρια, 2)γνώση και εφαρμογή αρχών εκπαιδευτικής διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης: 1) προγραμματισμός, οργάνωση, συντονισμός και εποπτεία διοικητικού και παιδαγωγικού έργου: αξιολογούνται ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας στο προσωπικό ευθύνης, με προσπάθεια αξιοποίησης των εμπειριών και ενδιαφερόντων του, η επιτυχής εφαρμογή συμμετοχικών μοντέλων στην οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής και η εισαγωγή και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στο διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, 2) αντικειμενική και αμερόληπτη αξιολόγηση κατά την κρίση των στελεχών της εκπαίδευσης: αξιολογούνται η ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια της αξιολόγησης, ο προγραμματισμός της αξιολόγησης και η τεκμηρίωση της αξιολόγησης βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων, 3) πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων: αξιολογούνται η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσ-λειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στο διοικητικό και εκπαιδευτικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών, 3)αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην άσκηση καθηκόντων: 1) αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων: αξιολογούνται η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων, 2) ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου: αξιολογούνται η συμβολή στην επίτευξη των στόχων μέσω της συνεργασίας και συμμετοχής όλων των εμπλεκομένων της εκπαιδευτικής δομής, η ορθή διαχείριση διοικητικών, επιστημονικών και παιδαγωγικών ζητημάτων στον τομέα ευθύνης του αξιολογουμένου, η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τη στοχοθεσία του προγραμματισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 4 του άρθρου 8, την παράγραφο 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47, η ικανοποίηση των υφισταμένων από τον τρόπο λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής και η αποδοχή και η επίδειξη σεβασμού προς τη διαφορετικότητα. 3.Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με έναν ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100. 4.Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα άριστα στελέχη που έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της υπηρεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν. 5.Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκή στελέχη, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα. 6.Με τους βαθμούς 60 έως 74 βαθμολογούνται τα επαρκή στελέχη. 7.Με τους βαθμούς 50 έως 59 βαθμολογούνται τα μερικώς επαρκή στελέχη. 8.Με τους βαθμούς 40 έως 49 βαθμολογούνται τα μέτρια στελέχη. 9.Με τους βαθμούς 25 έως 39 βαθμολογούνται τα ανεπαρκή στελέχη. 10.Με τους βαθμούς 0 έως 24 βαθμολογούνται τα ακατάλληλα για τη θέση στελέχη. 11.Βαθμολογία μικρότερη των 60 βαθμών πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δομής και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. 12.Στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη και βαθμολόγησή τους από το μόνιμο προσωπικό της δημόσιας εκπαίδευσης που υπάγεται στα στελέχη αυτά, ως εξής: 1)οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης βαθμολογούνται από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Οργανωτικούς Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς άμεσα υφισταμένους, τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και τους Προϊσταμένους Κ.Ε.Α., 2)οι Οργανωτικοί Συντονιστές των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. βαθμολογούνται από τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 3)οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου βαθμολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη, 4)οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βαθμολογούνται από τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 5)ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους άμεσα υφισταμένους τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, 6)οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη του Ε.Ε.Π., καθώς και τους διοικητικούς υπαλλήλους των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ., 7)οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Α. αξιολογούνται από τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των οικείων Κ.Ε.Α., 8)οι διευθυντές ή προϊστάμενοι και οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ. αξιολογούνται από τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. των οικείων σχολικών μονάδων ή Ε.Κ. ή των τομέων Ε.Κ. 13.Η βαθμολόγηση, σύμφωνα με την παράγραφο 12, διενεργείται εφόσον οι βαθμολογητές είναι τουλάχιστον τρεις (3). Η κατά τα ανωτέρω βαθμολόγηση πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 39. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: 1)ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 2)ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης του προσωπικού σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά, 3)ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων, 4)ανάληψη ευθύνης, 5)δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών. Επί των κριτηρίων αυτών τα στελέχη βαθμολογούνται βάσει της παρακάτω κλίμακας: 90-100: άριστο, 75-89: πολύ επαρκές, 60-74: επαρκές, 50-59: μερικώς επαρκές, 40-49: μέτριο, 25-39: ανεπαρκές, 0-24: ακατάλληλο. Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά. 14.Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των στελεχών, σύμφωνα με τις παραγράφους 12 και 13, συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε στελέχους και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του. Άρθρο 41 Συμβουλευτική συνέντευξη 1.Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο πρώτος αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο προκειμένου να εντοπίσουν από κοινού τα θετικά σημεία της απόδοσής του και να συζητήσουν τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής τους, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουμένου προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και για τη λειτουργία και την απόδοση της δομής, στην οποία υπηρετεί. Πρώτος αξιολογητής νοείται ο πρώτος κατά τη σειρά που αναφέρεται σε κάθε περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 38. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογουμένου σημειώνονται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης, με επισημείωση αν ο αξιολογούμενος έχει ζητήσει προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του, σύμφωνα με την παράγραφο 3. 2.Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60), συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο αξιολογητής στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του και η υπηρεσία. 3.Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή. 4.Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή σε επόμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως στελέχους της εκπαίδευσης. Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον αξιολογούμενο να βελτιώσει την απόδοσή του κατά τη διάρκεια της αξιολογούμενης θητείας. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση λήψης μέτρων, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο κατά την αξιολόγηση του αξιολογητή ως στελέχους της εκπαίδευσης. Άρθρο 42 Ενστάσεις 1.Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου, σύμφωνα με το άρθρο 43, οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75). 2.Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του. 3.Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 39, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 43. 4.Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 43, όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτό. Άρθρο 43 Όργανα εξέτασης ενστάσεων 1. 1)Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης συνιστάται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών ή προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ. 2)Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη: 1) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο, 2) τον Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο αναπληρωτή του, 3) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 4) τους δύο (2) τακτικούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οικείο Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., αντίστοιχα, ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά. Αν ο ενιστάμενος είναι μέλος του Ε.Ε.Π., στην Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συμμετέχουν οι δύο τακτικοί εκπρόσωποι του Ε.Ε.Π. στο οικείο Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στο συμβούλιο αυτό. 3)Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ως γραμματέας της επιτροπής. 4)Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του. 5)Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τριετής. 2.Αρμόδιο για την εξέταση των ενστάσεων των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης είναι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος. Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.: α) καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο των εντύπων έκθεσης αξιολόγησης, β) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της διαδικασίας αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό, με την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου, θέμα. Άρθρο 45 Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις 1.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δεν αξιολογείται η συμβολή στη συνοχή και συνέπεια των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του προγραμματισμού, εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι διαδικασίες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και της αποτίμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5, την παράγραφο 4 του άρθρου 8, την παράγραφο 3 του άρθρου 13 και το άρθρο 47. 2.Οι αξιολογητές, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δεν μπορεί να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 3.Η προηγούμενη βεβαίωση της τήρησης των υποχρεώσεων της παραγράφου 2 από την αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης συνιστά προϋπόθεση για να συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 21 έως 36, ή σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. 4.Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται κατά την πρώτη επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ΄ Κεφαλαίου. 5.Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης που προβλέπονται στο άρθρο 43 λήγει στις 30.7.2021. 6.Έως την πλήρωση της θέσης του Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα καθήκοντά του ως αξιολογητή, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38, ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του ίδιου Υπουργείου. Άρθρο 46 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου αρχίζει την 1.9.2018. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο 47 Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων 1.Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους, συνέρχεται και προγραμματίζει το εκπαιδευτικό έργο για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αποτίμησης του προηγούμενου σχολικού έτους, καθώς και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το λόγο. Στη συνεδρίαση αυτή ο σύλλογος διδασκόντων μπορεί να καλεί στελέχη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του Κ.Ε.Σ.Υ. και του Κ.Ε.Α., καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., των Ερευνητικών Κέντρων και άλλων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων. 2.Ο σύλλογος διδασκόντων, σε τακτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, συζητά διεξοδικά για την πορεία του αρχικού προγραμματισμού και προβαίνει, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο, σε ανασχεδιασμό ή σε απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις. 3.Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις απόψεις του σχολικού συμβουλίου για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το οποίο οφείλει να έχει προηγουμένως συγκληθεί για αυτό το λόγο, προβαίνει σε αποτίμηση της υλοποίησης του προγραμματισμού και συντάσσει σχετική έκθεση, ως προς τα εξής: 1)την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης, 2)τις δυσκολίες και τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων, 3)τις προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. 4.Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης κάθε σχολικής μονάδας υποβάλλονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου μελετούν τις εκθέσεις των σχολικών μονάδων των οποίων έχουν την παιδαγωγική ευθύνη και διατυπώνουν παρατηρήσεις για τις εκθέσεις: 1)προγραμματισμού, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες, 2)αποτίμησης, με βάση τις οποίες εισηγούνται πιθανές βελτιώσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους από τις αντίστοιχες σχολικές μονάδες. 5.Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις αποτίμησης των σχολικών μονάδων, συντάσσει συνολική συμπερασματική έκθεση για τη διαδικασία του προγραμματισμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων της οικείας περιφέρειας, την οποία υποβάλλει στο Ι.Ε.Π. 6.Το Ι.Ε.Π. μελετά συστηματικά τις συμπερασματικές εκθέσεις των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 και: 1)εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού και αποτίμησης, 2)διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα Κέντρα αυτά. 7.Οι θεματικοί άξονες αναφοράς του προγραμματισμού και της αποτίμησης, καθώς και ο τύπος των σχετικών εκθέσεων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π. Άρθρο 48 Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων 1.Συνιστώνται στις σχολικές μονάδες ομάδες εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού, καθώς και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των αντίστοιχων κλάδων. 2.Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων, με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον προϊστάμενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τρεις (3) τουλάχιστον συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως εξής: 1)κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το σχολικό έτος, ώστε να δημιουργηθεί γόνιμος διάλογος για τις προτεραιότητες, τις ιεραρχήσεις, τα κοινά πεδία επιδιώξεων και τους εντοπισμούς συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων, 2)στο μέσο της σχολικής χρονιάς, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού και την ανταλλαγή σχετικών απόψεων, 3)στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την ολοκλήρωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την αποστολή της σχετικής έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 3.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικών και των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος. Άρθρο 49 Τροποποιήσεις του ν. 1566/1985 1.Ο ν. 1566/1985 τροποποιείται ως εξής: 1)Στο τέλος του άρθρου 11Ε προστίθεται παράγραφος 4 εξής:« 4.Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός προϊστάμενος λαμβάνει το επίδομα της υποπερίπτωσης ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄176).» 1)Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: 1) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται ως εξής: Ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 18. ΙΙ) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10. ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 8. ΙV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 6. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. VΙ) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων: αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 24, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 22 και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες 21. »1) Μετά την περίπτωση γ΄ προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής: «Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που επιλέγονται ως υποδιευθυντές δημοτικών σχολείων μειώνεται κατά δύο (2) ώρες κατά τη διάρκεια της θητείας τους. » 4)Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής: 1) Η παραγράφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1Φορείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι: οι σχολικές μονάδες, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) υπό το συντονισμό των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). »1) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη του Ι.Ε.Π., ρυθμίζονται η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής, τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, καθώς και η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης που τους χορηγούνται.». γγ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ μπορεί να καλούνται για επιμόρφωση στους φορείς της παραγράφου 1. » 2.Η ισχύς της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. 3.Όπου στις διατάξεις του ν. 1566/1985 και στις λοιπές διατάξεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται ο όρος «προσχολική αγωγή», αντικαθίσταται από τον όρο «προσχολική εκπαίδευση». Άρθρο 50 Θέματα της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. Το άρθρο 1 του ν. 4142/2013 (Α΄ 83) τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής: αα) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.». ββ) Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «αα) αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος». γγ) Η περιπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «β) η αρχή εγγυάται τη διαφάνεια όλων των δράσεών της στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της συμμετοχής της στην αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3.». β) Η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής: αα) Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους.». ββ) Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «εε) αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών της εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή των προϊσταμένων και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους.». γγ) Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης β΄ αντικαθίστανται ως εξής: «αα) διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων, ββ) αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.». γ) Η παράγραφος 4 τροποποιείται ως εξής: αα) Οι υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίστανται ως εξής: «αα) τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ββ) τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ο οποίος εκτελεί χρέη αντιπροέδρου της Αρχής.». ββ) Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «εε) ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.». γγ) Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Για την κατάταξη συνεκτιμώνται η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση, το σχετικό συγγραφικό και ερευνητικό έργο, καθώς και η διοικητική εμπειρία, ιδίως στη δημόσια εκπαίδευση.». δδ) Η περίπτωση δ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο αντιπρόεδρος της Αρχής επικουρεί τον πρόεδρο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.». εε) Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Η θητεία του προέδρου και των λοιπών μελών του Συμβουλίου είναι τετραετής, ενώ δεν επιτρέπεται ο διορισμός τους για περισσότερες από δύο (2) θητείες, διαδοχικές ή μη. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών θητειών δεν απαιτείται δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.». στστ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η ιδιότητα του μέλους του Συμβουλίου της Αρχής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους συμβουλίου επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.». ζζ) Η περίπτωση ια΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ια) τα μέλη του Συμβουλίου μπορούν να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται με απόφαση του Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προέδρου της Αρχής. » Άρθρο 51 Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) Ο ν. 3699/2008 τροποποιείται ως εξής: α. Τα άρθρα 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Άρθρο 4 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς 1.Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), και τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων άλλων Υπουργείων. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια, οι διαδικασίες και τα αρμόδια όργανα για την αναγνώριση των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και η συχνότητα της αξιολόγησής τους. 3.Στο πλαίσιο των ατομικών αξιολογήσεων, τα ΚΕΣΥ δύνανται να αξιολογούν μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Άτομα άνω των 18 ετών, που έχουν μέχρι τότε αξιολογηθεί από ΚΕΣΥ ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΣΥ για την έκδοση αξιολογήσεων - γνωματεύσεων που αφορούν φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους. Άρθρο 5 Διαδικασία διάγνωσης 1.Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας, πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Η ίδια υπηρεσία καθορίζει το είδος των τεχνικών βοηθημάτων και των οργάνων που έχει ανάγκη ο μαθητής στο σχολείο ή στο σπίτι. Οι μαθητές με διαταραχές όρασης ή ακοής μπορούν να απευθύνονται στις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) ή στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, αντίστοιχα, για τη χορήγηση γνωμάτευσης. 2.Η διερεύνηση, η αξιολόγηση και η διαπίστωση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, συναισθηματικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων αναγκών και φραγμών στη μάθηση πραγματοποιείται στα ΚΕΣΥ από τριμελή διεπιστημονική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με τη βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο αξιολογούμενος μαθητής, έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν ψυχολόγο. Στη διεπιστημονική ομάδα μπορεί να συμμετέχει και λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή φυσιοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31, κατά περίπτωση, ύστερα από εισήγηση της τριμελούς διεπιστημονικής ομάδας. 3.Μετά το τέλος της αξιολόγησης από τα ΚΕΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης γνωμάτευση. Στην έκθεση προσδιορίζεται και περιγράφεται το είδος των ειδικών αναγκών ή των μαθησιακών ή ψυχοκοινωνικού τύπου δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής, καθώς και οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και προτείνεται, κατά περίπτωση, το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ένταξης και φοίτησης, η αλλαγή σχολικού πλαισίου, όποτε κρίνεται σκόπιμη, η αναγκαία ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά βοηθήματα και εκπαιδευτικά υλικά που διευκολύνουν την εκπαίδευση και την επικοινωνία του μαθητή. Η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση συνοδεύεται από πλαίσιο Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), το οποίο περιλαμβάνει βασικούς άξονες και γενικές υποδείξεις. Η διαμόρφωση των βασικών αξόνων του ΕΠΕ γίνεται σε συνεργασία με τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και τον ίδιο τον μαθητή, όπου αυτό καθίσταται δυνατόν. Η τελική έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση και οι βασικοί άξονες του ΕΠΕ γνωστοποιούνται στους γονείς ή τους κηδεμόνες. 4.Τα ΚΕΣΥ, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις των ΚΕΣΥ έχουν μόνιμη ισχύ. 5.Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή ή όταν οι γονείς και κηδεμόνες διαφωνούν με το αποτέλεσμα της έκθεσης αξιολόγησης γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ, οι γονείς ή κηδεμόνες έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), που συγκροτείται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), ως πρόεδρο, έναν συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕΚΕΣ της βαθμίδας εκπαίδευσης από την οποία προέρχεται ο μαθητής, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για μαθητές πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, και, ειδικότερα, του κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 και έναν κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30, ως μέλη. Η ΔΕΔΑ μπορεί να εισηγείται προς τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης τη διεύρυνση της συγκρότησής της, με τη συμμετοχή πρόσθετων μελών από άλλες ειδικότητες εκπαιδευτικών ή ΕΕΠ, εφόσον η συμμετοχή τους κρίνεται αναγκαία για τις ανάγκες της κατά περίπτωση αξιολόγησης. Οι γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή μπορούν να επιλέξουν και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΔΕΔΑ, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η απόφαση της ΔΕΔΑ είναι οριστική. Αν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των εκθέσεων αξιολόγησης - γνωματεύσεων των ΚΕΣΥ και των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς ή κηδεμόνες δεν προσφύγουν στην πενταμελή ΔΕΔΑ, υπερισχύει η έκθεση αξιολόγησης - γνωμάτευση των ΚΕΣΥ. 6.Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης - γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. 7. 1)Οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ που υπηρετούν στα ΚΕΣΥ, υπό το συντονισμό και προγραμματισμό του προϊσταμένου του ΚΕΣΥ και του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση: 1) υλοποιούν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς και μαθητές για την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 2) κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων παρίστανται στα ειδικά εξεταστικά κέντρα και υποστηρίζουν το έργο των αρμόδιων επιτροπών για την εξέταση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με την παροχή διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον τους ζητηθούν από τις επιτροπές.». 2)Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «3Για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η φοίτησή τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των απουσιών που προβλέπονται από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας. Η ανάγκη αποκατάστασης και θεραπείας της σωματικής ή ψυχικής υγείας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιστοποιείται με βεβαίωση δημόσιου φορέα, από την οποία προκύπτει με ακρίβεια η ανάγκη της ανωτέρω απουσίας και ο ακριβής χρόνος αυτής. » 1)Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «10Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας. » 2.Όπου στις διατάξεις του ν. 3699/2008 αναφέρονται τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., από την παύση της λειτουργίας τους και την έναρξη της λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 20, νοούνται τα Κ.Ε.Σ.Υ. Άρθρο 52 Εκπαίδευση για την αειφορία Η παρ. 13 του άρθρου 111 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «13Η εκπαίδευση για την αειφορία αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός της εκπαίδευσης για την αειφορία είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν, με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται το πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής και χρηματοδότησης ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για την αειφορία. » ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 53 Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 2 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2και αρμοδιότητες 1Το Ι.Ε.Π. είναι επιτελικός επιστημονικός φορέας που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους εποπτευόμενους φορείς του στα θέματα που αφορούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. Για κάθε συναφή πρωτοβουλία ή δράση υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εποπτευόμενων φορέων του, απαιτείται συνεργασία με το Ι.Ε.Π. 2Σκοπός του Ι.Ε.Π. είναι η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και η διαρκής επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά. 3Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: Γνωμοδοτεί ύστερα από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή εισηγείται αυτεπαγγέλτως προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για θέματα σχετικά με: 1τη διαμόρφωση, το διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων, καθώς και τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, 2τα προγράμματα σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα σχολικά βιβλία, καθώς και τα λοιπά διδακτικά μέσα, έντυπα και ψηφιακά, 3την εναρμόνιση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και της επιλογής των εκπαιδευτικών μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), του προγράμματος υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) ως προς τις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής) και των εκπαιδευτικών αδειών των εκπαιδευτικών με τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής, 4την αξιολόγηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών δομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς τους, 5τη λειτουργία των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, 6την εκπαίδευση των ομογενών, μεταναστών και προσφύγων, καθώς και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 7την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης, όπως είναι ο σχεδιασμός της πολιτικής για την επιμόρφωση και την πιστοποίηση των επιμορφωτικών φορέων, ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης, η σύσταση μητρώων επιμορφωτών με διαμόρφωση των κριτηρίων ένταξης, η εκπόνηση μελετών για θέματα επιμόρφωσης ή η ανάθεση σε τρίτους σχετικών ερευνών, η οργάνωση εκδηλώσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης, καθώς και η μέριμνα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα δράσεων επιμόρφωσης. Διερευνά και εντοπίζει αλληλεπικαλύψεις σε ερευνητικές ή πειραματικές δραστηριότητες διαφορετικών φορέων σε θέματα εκπαίδευσης και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους αποφυγής των αλληλεπικαλύψεων αυτών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων στα θέματα αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π. Μελετά συστηματικά: 1τα θέματα που συνδέονται με τη σχολική ζωή και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους βελτίωσής της, 2τα θέματα και τους παράγοντες που συνδέονται με τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους αντιμετώπισής τους, 3τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριμένων ομάδων του μαθητικού πληθυσμού και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τους τρόπους ικανοποίησης και αντιμετώπισής τους, 4τους παράγοντες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν το χαρακτήρα, τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, όπως τη δομή της εκπαίδευσης, το οργανωτικό - διοικητικό σύστημα και τις υλικοτεχνικές υποδομές και γνωμοδοτεί ή εισηγείται για τις βέλτιστες αναγκαίες παρεμβάσεις, 5τα θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των σχετικών δράσεων. Σχεδιάζει και υλοποιεί υποστηρικτικές δράσεις στα θέματα των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών. Σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Εισηγείται σχετικά με τα μέτρα και την πολιτική για τη στήριξη και την αποτίμηση της λειτουργίας των σχολείων. 4Με προγραμματική συμφωνία μεταξύ του ανωτέρω Υπουργείου και του Ι.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται στο Ι.Ε.Π. η υλοποίηση συγκεκριμένης δράσης και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. 5Για αποφάσεις εποπτευόμενων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων φορέων, που συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., απαιτείται συνεργασία με το Ι.Ε.Π. 6Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Ι.Ε.Π. συνεργάζεται και μπορεί να συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και ιδίως τα παιδαγωγικά τμήματά τους, τους ερευνητικούς φορείς, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης, τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, τα ιδρύματα και τους οργανισμούς μελετών και ερευνών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και τους λοιπούς φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα με συναφή αποστολή ή τα μέλη των ανωτέρω φορέων. » Άρθρο 54 Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 4 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «4Συμβούλιο 1Το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π. είναι επταμελές και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τα εξής μέλη: τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι μέλος Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικός της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα επιστημονικά προσόντα ή πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου ή εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένα προσόντα, έναν (1) Σύμβουλο Α΄ του Ι.Ε.Π., από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 11. 2Με την απόφαση της συγκρότησης του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται ως Αντιπρόεδρος ένα από τα μέλη του. 3Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής, η οποία μπορεί να παραταθεί, αυτοδικαίως, για ένα ακόμα εξάμηνο, μέχρι τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του, το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του. 4Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται μία (1) φορά, χωρίς τη γνώμη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 5Αν μέλος του διοικητικού συμβουλίου εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας ορίστηκε, το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί και να λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα, μέχρι τη συμπλήρωση της κενής θέσης ή την αντικατάσταση του μέλους που λείπει, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου που αποχωρεί από την υπηρεσία υποχρεωτικά λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας διατηρεί τη θέση του στο διοικητικό συμβούλιο μέχρι την εξάντληση της θητείας. 6Όποιος έχει κώλυμα διορισμού δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), δεν μπορεί να οριστεί μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Από την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου εκπίπτει εκείνος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις έκπτωσης δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του ίδιου Κώδικα. 7Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να καλούνται και να παρίστανται, για την παροχή διευκρινίσεων, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο διευθυντής, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών του Ι.Ε.Π. ή οι σύμβουλοί του ή άλλοι εμπειρογνώμονες, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. » Άρθρο 55 Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 6 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «6Διοικητικού Συμβουλίου 1Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 2Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα του Ι.Ε.Π., ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που αποστέλλεται σε όλα τα μέλη δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση ορίζονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τακτικά δύο (2) τουλάχιστον φορές το μήνα και εκτάκτως, κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύψουν θέματα προς συζήτηση. Έκτακτη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο, εφόσον τη ζητήσουν τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη με έγγραφη αίτησή τους, στην οποία προσδιορίζουν τα θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Σε περίπτωση έκτακτης σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου, η σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει αποφάσεις και μέσω τηλεδιάσκεψης, ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου τεχνικά τρόπου που καθιστά τις εξ αποστάσεως συνεδριάσεις εφικτές. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Ειδικότερα θέματα μπορεί να ρυθμίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. 3Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, εισηγείται τα θέματα προς συζήτηση, διευθύνει τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου και φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του. 4Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, στον διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση συγκεκριμένου θέματος. 5Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. 6Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ι.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Προέδρου. 7Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου συντάσσονται πρακτικά, τα οποία καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον γραμματέα και επικυρώνονται από το διοικητικό συμβούλιο στην επόμενη συνεδρίαση, με επιμέλεια του Προέδρου. 8Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών χορηγούνται, ύστερα από αίτηση, με έγκριση του Προέδρου. 9Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999. 10Οι δαπάνες μετακίνησης των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ή για την άσκηση αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των σκοπών του φορέα, βαρύνουν και καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και μέριμνα του Ι.Ε.Π. εκδίδεται κάθε απαιτούμενη πράξη, η οποία κοινοποιείται προς απλή ενημέρωση σε συναρμόδιο φορέα πριν από την εκτέλεση της μετακίνησης. » Άρθρο 56 Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 7 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «7Διοικητικού Συμβουλίου 1Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ι.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69 και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 2Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο: καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Ι.Ε.Π. κατά τομέα ενασχόλησης, ελέγχει την πορεία τους και υποβάλλει σχετική έκθεση στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζει για την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς, αποφασίζει την ανάθεση μελετών και ερευνών σε συνεργαζόμενους φορείς ή ομάδες εργασίας, εισηγείται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3Α του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), αποφασίζει για τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, εγκρίνει και υποβάλλει στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, μεριμνά και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ι.Ε.Π. σε θέματα άσκησης του κρατικού ελέγχου και της οικονομικής εποπτείας επ’ αυτού, αποφασίζει για τις προμήθειες, τις συμβάσεις, τις δαπάνες και τη διάθεση των πόρων του Ι.Ε.Π., καθοδηγεί και ελέγχει το έργο του διευθυντή και των προϊσταμένων των επιστημονικών και διοικητικών υπηρεσιών. 3Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και τη λειτουργία του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα ή από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69. 4Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλο μέλος του, στον διευθυντή ή σε μέλος του επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. » Άρθρο 57 Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «91Στο Ι.Ε.Π. απασχολείται σε θέση διευθυντή, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης με απόσπαση, ο οποίος επιλέγεται ύστερα από πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π. » Άρθρο 58 Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 10 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «10Διευθυντή 1Ο διευθυντής προΐσταται της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας και του διοικητικού προσωπικού της, συντονίζει και ελέγχει τη λειτουργία και το έργο τους, είναι υπεύθυνος έναντι του διοικητικού συμβουλίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Π., καθώς και των διοικητικών και οικονομικών ενεργειών στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων και δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζεται σύμφωνα με όσα ορίζοντα στον παρόντα. Ο διευθυντής αναπληρώνει πλήρως στα καθήκοντά του τον υποδιευθυντή της διοικητικής ή οικονομικής υπηρεσίας, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. 2Ο διευθυντής ασκεί, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: έχει την ευθύνη για την εξειδίκευση και την εφαρμογή των προτεραιοτήτων του Ι.Ε.Π. με βάση τις γενικές κατευθύνσεις του διοικητικού συμβουλίου και όσων καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, συντονίζει τις οργανικές μονάδες που υπάγονται στη διοικητική/οικονομική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς και του Τμήματος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. για τις διοικητικές/διαχειριστικές ενέργειες υλοποίησης των έργων και δράσεων του Ι.Ε.Π., πλην των επιστημονικών θεμάτων, σχεδιάζει και υποβάλλει για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο ετήσιο σχέδιο δράσης διοικητικών ενεργειών, σύμφωνα με το σκοπό και την πολιτική του Ι.Ε.Π., και μεριμνά για την πραγματοποίησή τους, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για την κατανομή και την τοποθέτηση του διοικητικού προσωπικού στις μονάδες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για το έργο της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, μεριμνά για την εκτέλεση των λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το διοικητικό συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού, υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό του Ι.Ε.Π. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα, διοικητική, οικονομική και διαχειριστική ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για την πρόοδο εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού και της διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής πορείας των δράσεων που υλοποιεί το Ι.Ε.Π., 10εισηγείται προς το διοικητικό συμβούλιο τον ετήσιο προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων, 11εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, 12εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο κάθε θέμα σχετικό με το διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. 3Ο διευθυντής με απόφασή του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής για συγκεκριμένες πράξεις σε προϊστάμενο υποδιεύθυνσης του Ι.Ε.Π. » Άρθρο 59 Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 11 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο Άρθρο 11 Επιστημονικό Προσωπικό 1.Οι ανάγκες της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού ως εξής: 1)Σύμβουλοι Α΄: είκοσι (20) θέσεις. 2)Σύμβουλοι Β΄: σαράντα (40) θέσεις. 3)Ειδικοί Σύμβουλοι: πέντε (5) θέσεις. 2.Οι θέσεις Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ του Ι.Ε.Π. καλύπτονται με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις των Ειδικών Συμβούλων καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 947), μπορεί να τοποθετηθεί στην επιστημονική υπηρεσία για να συνεπικουρήσει το έργο της, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για επιστημονικό έργο αντιστοίχου των προσόντων του, χωρίς την ιδιότητα του Συμβούλου. 3.Η ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄ σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης γίνεται ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος, επιλογή και απόσπαση. Κατά την πρόσκληση ενδιαφέροντος λαμβάνεται μέριμνα ώστε στη σύνθεση του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. να αποφεύγεται η μονομέρεια σε γνωστικά αντικείμενα και σε εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια του προσωπικού σε θέματα που αφορούν την επιμόρφωση, τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους, τη μελέτη επιστημονικών ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και, ιδίως, της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και την αξιολόγηση, τη διοίκηση της εκπαίδευσης, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, την ειδική αγωγή, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και γενικότερα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στο εκάστοτε επιστημονικό ενδιαφέρον του φορέα. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται με προσωπική συνέντευξη για την καταλληλότητα του υποψηφίου για το υπό ανάθεση επιστημονικό έργο. 4.Για την επιλογή Συμβούλου Α΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα διδακτορικός τίτλος σπουδών και συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και εξαετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή οκταετής εκπαιδευτική εμπειρία. 5.Για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλου Β΄ απαιτούνται ως ειδικά τυπικά προσόντα μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και συναφείς με το αντικείμενο της θέσης πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες ή δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς και οκταετής τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία ή δεκαετής εκπαιδευτική εμπειρία. 6.Η εμπειρία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεκτιμάται για την επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων Α΄ και Συμβούλων Β΄. 7.Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία ή διακεκριμένη δράση ή βεβαιωμένη συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα μπορεί να απασχολούνται στο Ι.Ε.Π. ως ειδικοί σύμβουλοι. Η επιλογή των ειδικών συμβούλων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στην οποία ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, ανάλογα με τα θέματα στα οποία δίνει έμφαση το Ι.Ε.Π. κατά τις εργασίες του. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 69. 8.Οι πάσης φύσεως αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν βαρύνουν το Ι.Ε.Π. και καταβάλλονται από τον ιδιωτικό φορέα της θέσης τους. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που αποσπώνται στο Ι.Ε.Π. λογίζεται ότι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και λαμβάνουν μόνο τις αποδοχές της άδειας.». Άρθρο 60 Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 12 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «12Προσωπικό Οι ανάγκες της διοικητικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., των αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων και της γραμματειακής υποστήριξης του γραφείου του Προέδρου και του Αντιπροέδρου καλύπτονται από το προσωπικό του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για την κάλυψη των αναγκών του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να αποσπώνται έως ογδόντα (80) εκπαιδευτικοί. Για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. μπορεί να αποσπούνται επιπλέον έως και πέντε (5) εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ανά έργο. Η αναγκαιότητα πλήρωσης των θέσεων του παρόντος καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. » Άρθρο 61 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 13 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «13Υπηρεσία 1Η Επιστημονική Υπηρεσία του Ι.Ε.Π. διαρθρώνεται ως εξής: Α. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Α΄ Κύκλου. Β. Γραφείο Επιστημονικών Μονάδων Β΄ Κύκλου. Γ. Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου. Δ. Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών. Ε. Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 2Τα Γραφεία των Επιστημονικών Μονάδων Α΄ και Β΄ Κύκλου είναι αρμόδια για τα θέματα που αφορούν κυρίως την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τη μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα προγράμματα σπουδών και τη μελέτη τεκμηρίων και στοιχείων κάθε είδους για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Η διάρθρωση των Επιστημονικών Μονάδων έχει ως εξής: - Α΄ Κύκλος: Μονάδες Παιδαγωγικών και Διδακτικών Μεθόδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείμενο κάθε θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και, ιδίως, θέματα: α) αξιολόγησης, β) ειδικής αγωγής, γ) εκπαιδευτικής καινοτομίας, δ) σχολικής διοίκησης, δημοκρατίας και ισότητας των φύλων, ε) μειονοτικής, διαπολιτισμικής και ομογενειακής εκπαίδευσης και σχολείων φυλακών, προσχολικής εκπαίδευσης. - Β΄ Κύκλος: Μονάδες Επιστημονικών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι Μονάδες αυτές έχουν ως αντικείμενο θέματα που αφορούν: α) τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τη φιλολογία, β) τις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία και τα μαθηματικά, γ) τις κοινωνικές επιστήμες, δ) τις τέχνες, ε) τα διδακτικά αντικείμενα της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ορίζονται και συγκροτούνται οι Μονάδες με βάση τις ανάγκες του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση μπορεί να προστίθενται Μονάδες ή να τροποποιούνται όσες ορίζονται στον παρόντα και να καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αρμοδιότητα και τη λειτουργία τους. Οι Μονάδες ασκούν αρμοδιότητες που αφορούν τα γνωστικά τους αντικείμενα και υποστηρίζουν, το καθένα στο αντικείμενό του, τους σκοπούς και τους στόχους του Ι.Ε.Π. και το διοικητικό του συμβούλιο. Για το σκοπό αυτό ορίζονται συντονιστές των Μονάδων με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, οι οποίοι συντονίζουν τη λειτουργία των Μονάδων και συντάσσουν εκθέσεις προς το διοικητικό συμβούλιο, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης κάθε θέματος, αφού λάβουν υπόψη τις γνώμες των μελών του επιστημονικού προσωπικού των Μονάδων τους. Το διοικητικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της αρμόδιας Μονάδας, διατυπώνει την οριστική εισήγηση του Ι.Ε.Π. προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Οι συντονιστές των Μονάδων συναντώνται μία (1) τουλάχιστον φορά το μήνα με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για όλα τα θέματα που αφορούν το έργο των Μονάδων και τη βελτίωσή του. 3Το Γραφείο Διερεύνησης και Αποτίμησης Εκπαιδευτικού Έργου έχει τις εξής αρμοδιότητες: καταγράφει, μελετά και συγκεντρώνει τα δεδομένα για κάθε θέμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτεί παρακολούθηση και σχεδιασμό πολιτικής, όπως τη μαθητική διαρροή και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου με τη λειτουργία ειδικού Παρατηρητηρίου, εισηγείται μέτρα και δράσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνή προγράμματα αξιολόγησης μαθητών, συγκροτεί και παρακολουθεί εκπαιδευτικούς δείκτες, όπως το πρόγραμμα ΡΙSΑ (Ρrοgramme fοr Ιnternatiοnal Student Αssessment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για την ανταλλαγή στοιχείων και την ερμηνεία τους. Επίσης, εισηγείται για τους θεματικούς άξονες του προγραμματισμού και της αποτίμησης, καθώς και για τον τύπο των σχετικών εκθέσεων, διατηρεί αρχείο των συμπερασματικών εκθέσεων που υποβάλλονται στο Ι.Ε.Π. από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ, τις οποίες και μελετά συστηματικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εισηγείται προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τρόπους βελτίωσης των διαδικασιών του προγραμματισμού και της αποτίμησης και διατυπώνει παρατηρήσεις επί των συμπερασματικών εκθέσεων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., τις οποίες κοινοποιεί στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τη βέλτιστη εφαρμογή του εκπαιδευτικού σχεδιασμού στις σχολικές μονάδες. 4Το Γραφείο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών έχει τις εξής αρμοδιότητες: σχεδιάζει την εθνική στρατηγική για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και παρακολουθεί την υλοποίησή της, υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συνεργάζεται με υπηρεσίες και φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης, γνωμοδοτεί για την κατανομή των εθνικών και κοινοτικών πόρων που διατίθενται για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και για τις προτάσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, πιστοποιεί τους επιμορφωτικούς φορείς, συντονίζει και παρακολουθεί τις διαδικασίες υλοποίησης, πιστοποίησης και αποτίμησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, συγκροτεί και τηρεί, μητρώα επιμορφωτών, καταρτίζει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα και δράσεις επιμόρφωσης, εκπονεί ή και παραγγέλλει μελέτες και έρευνες για θέματα που αφορούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οργανώνει εκδηλώσεις δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων των δράσεων επιμόρφωσης και μεριμνά για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δράσεων επιμόρφωσης. Τα κριτήρια τήρησης του μητρώου επιμορφωτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 69. 5Το Γραφείο Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για: την παρακολούθηση και μελέτη της ευρωπαϊκής και της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής, τη συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεθόδων διδασκαλίας και αγωγής, καθώς και κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τη σύνταξη και δημοσιοποίηση σχολιασμένης ανάλυσης των αποτελεσμάτων της ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή προγράμματα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την αξιολόγησή τους, τη δικτύωση του Ι.Ε.Π. με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα, καθώς και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής, την ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών εκπαιδευτικής πολιτικής για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις μεταρρυθμίσεις του, την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας με ομόλογους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Ι.Ε.Π., την οργάνωση επισκέψεων και επιτόπιας ενημέρωσης στελεχών του Ι.Ε.Π. σε ομόλογους φορείς άλλων χωρών, καθώς και εκπροσώπων των φορέων αυτών στο Ι.Ε.Π. 6Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου σε Σύμβουλο Α΄ ή Β΄, σε κάθε Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Συντονιστές των Επιστημονικών Μονάδων ορίζονται Σύμβουλοι Α΄ ή Β΄ ή το προσωπικό του Ι.Ε.Π. της παραγράφου 2 του άρθρου 11, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, με ετήσια θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι συντονιστές έχουν την ευθύνη συντονισμού των μελών και του έργου της Μονάδας. 7Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο ενασχόλησης κάθε Γραφείου και Μονάδας της Επιστημονικής Υπηρεσίας και διαμορφώνεται αντίστοιχα η σύνθεση του προσωπικού τους, ανάλογα με τις επιστημονικές προτεραιότητες του Ι.Ε.Π. 8Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τοποθετείται το επιστημονικό προσωπικό στα Γραφεία. Κάθε μέλος του επιστημονικού προσωπικού υπηρετεί σε ένα (1) ή και δύο (2) Γραφεία. Τα μέλη των Μονάδων που δεν ανήκουν και σε άλλο Γραφείο υπηρετούν σε μία (1) Μονάδα του Α΄ και μία (1) του Β΄ Κύκλου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, το επιστημονικό προσωπικό μπορεί να τοποθετηθεί και σε άλλο Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π., εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση μέλους του επιστημονικού προσωπικού σε άλλο Γραφείο της Επιστημονικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. 9Το διοικητικό συμβούλιο αναθέτει, με απόφασή του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, σε μέλη του την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν την εποπτεία Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας παρέχουν γενικές κατευθύνσεις στους συντονιστές των Μονάδων και τους προϊσταμένους των Γραφείων, στο πλαίσιο των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ενημερώνουν το διοικητικό συμβούλιο για την πορεία των εργασιών των Γραφείων και μεριμνούν για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Γραφείων Επιστημονικών Μονάδων και των λοιπών Γραφείων της Επιστημονικής Υπηρεσίας. 10Για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται για ορισμένο χρόνο ομάδες εργασίας, στις οποίες μπορεί να συμμετέχουν μέλη του επιστημονικού προσωπικού διαφορετικών Γραφείων, καθώς και μέλη της παραγράφου 6 του άρθρου 2. » Άρθρο 62 Τροποποίηση του άρθρου 14 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 14 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 14 Διοικητική Υπηρεσία ΜΕΡΟΣ Α΄ 1. Η διοικητική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. περιλαμβάνει τις εξής οργανικές μονάδες: α) την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων, β) το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης και το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης, τα οποία υπάγονται απευθείας στον Διευθυντή. 2. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας είναι αρμόδια για το συντονισμό, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των θεμάτων και ενεργειών που αφορούν την υποστήριξη του φορέα για οικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και τη διοικητική υποστήριξη διενέργειας προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών. Τα τμήματα που υπάγονται στην υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά τις εξής αρμοδιότητες: α) Το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Ι.Ε.Π. και τις τροποποιήσεις του, σε συνεργασία με το Τμήμα Έργων και Δράσεων, για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και με ευθύνη και επίβλεψη του διευθυντή, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε έργου/δράσης, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, με βάση τις χρηματοδοτήσεις και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, τη σύνταξη του απολογισμού και απολογισμού των επιχορηγήσεων, την υποβολή των αιτημάτων χρηματοδότησης των πράξεων προς τη Διαχειριστική Αρχή, την καταγραφή και την παρακολούθηση των δαπανών των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, και των τραπεζικών τους υπολοίπων, τη συγκέντρωση από τους αρμόδιους υπευθύνους και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στοιχείων κάθε δαπάνης στο πλαίσιο εφαρμογής των έργων/δράσεων, τακτικού προϋπολογισμού ή μη, ως προς τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιμότητά τους, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας του προσωπικού του Ι.Ε.Π., την καταβολή λοιπών αμοιβών και αποζημιώσεων, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και των λοιπών σχετικών καταστάσεων στους αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, την αποστολή οικονομικών στοιχειών στους αρμόδιους φορείς και όργανα, την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, την ανάρτηση δαπανών στο Πρόγραμμα Διαύγεια και όπου κατά νόμο απαιτείται, τη διεκπεραίωση κάθε φύσης πληρωμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, την εφαρμογή του οικείου Λογιστικού Σχεδίου, τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων και την τήρηση αρχείου σε θέματα αρμοδιότητάς του. β) Το Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων υποστηρίζει διοικητικά τους διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών με την ενσωμάτωση οικονομοτεχνικών προδιαγραφών και λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ύστερα από υποβολή από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π., και τη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων. 3.α) Το Τμήμα Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητα για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης, αδειών, εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού του Ι.Ε.Π. ή και του έκτακτου κατά την υλοποίηση έργων και δράσεων του φορέα για τη νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις λοιπές διοικητικές πράξεις που αφορούν τα θέματα προσωπικού αρμοδιότητάς του, καθώς και μετακίνησης του προσωπικού ή μελών του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Παρέχει, επίσης, πάσης φύσεως γραμματειακή υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Ε.Π., μεριμνά για την τήρηση του πρωτοκόλλου, έντυπου και ηλεκτρονικού, καθώς για τη διακίνηση και διεκπεραίωση των εγγράφων και μπορεί να παρέχει γραμματειακή υποστήριξη υπηρεσιακών μονάδων του Ι.Ε.Π., ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Έχει, επίσης, την ευθύνη τήρησης και φύλαξης του αρχείου διακίνησης εγγράφων του Ι.Ε.Π. β) Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης έχει αρμοδιότητες που αφορούν θέματα στέγασης, φύλαξης, ασφάλειας, καθαριότητας και συντήρησης εγκαταστάσεων, λειτουργίας και επισκευής εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Ι.Ε.Π., τήρησης βιβλίου αποθήκης αναλωσίμων και εξοπλισμού και εν γένει διεκπεραίωσης κάθε εργασίας που χρήζει διοικητικής μέριμνας για την κτιριακή υποδομή και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό του Ι.Ε.Π. Διεκπεραιώνει, επίσης, την πάσης φύσεως υποστήριξη του Ι.Ε.Π. για θέματα πληροφορικής και τεχνικής φύσης. Είναι αρμόδιο για την καλή λειτουργία και την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π., της ψηφιακής βάσης δεδομένων, των ηλεκτρονικών μητρώων, καθώς και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και συσκευών του Ι.Ε.Π., την ανάπτυξη των πάσης φύσεως εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού, τη διαλειτουργικότητα με άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, εισηγείται τις τεχνικές προδιαγραφές για τα θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και για κάθε θέμα αποτελεσματικότερης λειτουργίας των ψηφιακών υποδομών του Ι.Ε.Π. Για την ανάγκη προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών ή κάθε άλλου θέματος σχετικό με την αρμοδιότητά του, υποβάλλει σχετικές εισηγήσεις προς το διοικητικό συμβούλιο. 4. Η θέση του προϊσταμένου της υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας πληρούται από εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, και πρέπει να διαθέτει, απαραίτητα, πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, από τα οποία ένα τουλάχιστον συναφές με θέματα διοίκησης ή και οικονομικά, προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα δέκα (10) τουλάχιστον ετών και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης με τη μεγαλύτερη συνάφεια με την προκηρυσσόμενη θέση τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών. 5. Οι θέσεις των προϊσταμένων των Τμημάτων του παρόντος πληρούνται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π. και πρέπει να διαθέτουν, απαραίτητα προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα επτά (7) τουλάχιστον ετών και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ευθύνης δημόσιας διοίκησης με τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη θέση που προκηρύσσεται. Σε περίπτωση παραίτησης ή απαλλαγής από τα καθήκοντά τους οι εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις προϊσταμένων παραμένουν ως αποσπασμένοι έως το τέλος του σχολικού έτους μέσα στο οποίο υποβλήθηκε η παραίτηση ή εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής. 6. Το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. που έχει μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μπορεί να συμμετέχει σε πρόσκληση για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου υποδιεύθυνσης ή τμήματος της διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. και αυτοτελών οργανικών μονάδων, πλην του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου τοποθετείται απευθείας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. ΜΕΡΟΣ Β΄ 1. Αυτοτελή Τμήματα Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Τμήματα ως οργανικές μονάδες: Α. Τμήμα Έργων και Δράσεων 1. Για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλης μη χρηματοδούμενης δράσης συνιστάται Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π., το οποίο αποτελεί αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Ι.Ε.Π. 2. Το Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. σχεδιάζει κάθε έργο ή δράση για την υποβολή του προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα, β. παρακολουθεί την υλοποίηση του επιστημονικού και φυσικού αντικειμένου των πάσης φύσεως προγραμμάτων ή δράσεων που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. και παρέχει τη σύμφωνη ή μη γνώμη της στις εισηγήσεις των υπευθύνων των έργων/δράσεων. 3. Το Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. υπάγεται οργανικά στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο. Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου ή δράσης, κατά το μέρος που αφορά στον επιστημονικό σχεδιασμό και την παρακολούθησή του, συνεργάζεται με την επιστημονική υπηρεσία του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από το διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων του που αφορούν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου έργου ή δράσης του Ι.Ε.Π. επιβλέπει και καθοδηγεί τους υπευθύνους των έργων/δράσεων για τις ενέργειες υλοποίησής τους, συνεργάζεται με τις διοικητικές υπηρεσίες του Ι.Ε.Π. και εποπτεύεται από τον διευθυντή. 4. Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών έργων και άλλων δράσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το Ι.Ε.Π. τηρείται στο Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. 5. Η θέση του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. πληρούται, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, από εκπαιδευτικό της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. που έχει μεταφερθεί, σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής της οικείας πρόσκλησης. Μέλος της επιστημονικής υπηρεσίας του Ι.Ε.Π. μπορεί να συμμετέχει στην οικεία πρόσκληση της υπό πλήρωση θέσης. Β. Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Για τον εσωτερικό έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και της νομοθεσίας που αφορά στο Ι.Ε.Π., συνιστάται αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο, προς τον οποίο υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση συμπερασμάτων και προτάσεις βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας του Ι.Ε.Π. Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου επιλέγεται, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π., για τετραετή θητεία, εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με κριτήρια επιλογής που καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Γ. Τμήμα Νομικής Υποστήριξης 1. Για τη νομική υποστήριξη του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης στελεχώνεται από δικηγόρους με έμμισθη εντολή, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ13 με πτυχίο νομικής, καθώς και νομικούς που συμβάλλονται με το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο υλοποίησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. 2. Προϊστάμενος του αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ορίζεται, απευθείας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ο αρχαιότερος με έμμισθη εντολή στο Ι.Ε.Π. δικηγόρος, ο οποίος συντονίζει το έργο του Τμήματος, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την πορεία τους. 3. Το Ι.Ε.Π. εκπροσωπείται δικαστικά από δικηγόρους με έμμισθη εντολή που υπηρετούν σε αυτό ή από δικηγόρους που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος. 4. Η γραμματειακή υποστήριξη του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης ανατίθεται σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του Τμήματος. 2. Αυτοτελή Γραφεία Συνιστώνται τα εξής Αυτοτελή Γραφεία ως οργανικές μονάδες: Α. Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού Για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των κεντρικών πολιτικών του Ι.Ε.Π. συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο. Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού ορίζεται, απευθείας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του Προέδρου που εισηγήθηκε τον ορισμό του. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού παραμένει στο Ι.Ε.Π. έως το τέλος του σχολικού έτους μέσα στο οποίο έληξε η θητεία του ή επιστρέφει στην οργανική του θέση ύστερα από αίτησή του. Β. Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για τη σύνταξη, τη διεκπεραίωση, την αρχειοθέτηση, τη φύλαξη, τη διανομή ή τη χορήγηση, όπου απαιτείται, των πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Γ. Γραφείο Επικοινωνίας Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Είναι αρμόδιο για τη συλλογή και επιμέλεια κάθε θέματος που αφορά στην επικοινωνία του Ι.Ε.Π. με τρίτους, την προβολή των δραστηριοτήτων του, την παρακολούθηση των προβαλλόμενων στα μέσα επικοινωνίας εκπαιδευτικών θεμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης της δημοσιότητας για θέματα της αρμοδιότητας του Ι.Ε.Π., την απάντηση ερωτημάτων που τίθενται από το κοινό και τον τύπο, την έκδοση ενημερωτικών δελτίων και ανακοινώσεων και τη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων εμπλεκόμενων φορέων, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Προέδρου του Ι.Ε.Π. Δ. Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων Συνιστάται Αυτοτελές Γραφείο Βιβλιοθήκης, Αρχείων και Εκδόσεων, το οποίο υπάγεται απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο και είναι αρμόδιο για κάθε θέμα σχετικό με αρχεία της Βιβλιοθήκης και Εκδόσεις, όπως τα εξής: α) την ομαλή λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αρχείου που υπάγεται σε αυτή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π., β) τη φροντίδα και την επιμέλεια για τις εκδόσεις του Ι.Ε.Π. και όσων έχουν μεταφερθεί στο Ι.Ε.Π. από τους φορείς που καταργούνται με τον παρόντα νόμο, γ) την έκδοση επετηρίδας, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εργασίες που προκύπτουν από το έργο του Ι.Ε.Π. ή που έχουν συγγραφεί από μέλη του προσωπικού του, δ) τη διάσωση και τη διεύρυνση της ιστορικής συλλογής σχολικών βιβλίων από τις αρχές ίδρυσης του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, καθώς και για κάθε άλλο αντικείμενο που σχετίζεται με τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης καθορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του άρθρου 69. 3. Προϊστάμενος σε Αυτοτελές Γραφείο του παρόντος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μέλος του προσωπικού του, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Μέλη του προσωπικού των Αυτοτελών Γραφείων μπορούν να είναι και μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π.». Άρθρο 63 Γενικές ρυθμίσεις υπηρεσιών και προσωπικού 1.Οι υπηρεσιακές μονάδες του Ι.Ε.Π. της επιστημονικής και διοικητικής υπηρεσίας, καθώς και τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και άλλων κανονιστικών πράξεων και οδηγιών που είναι σχετικές με το αντικείμενο αρμοδιότητάς τους, καθώς και τήρησης του φυσικού και ηλεκτρονικού της αρχείου που υφίσταται στις εγκαταστάσεις τους. 2.Το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π. ασκεί χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου για το προσωπικό που υπηρετεί σ’ αυτό, σύμφωνα με την 33404/Η/27.3.2012 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες για το αποσπασμένο προσωπικό του. 3.Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Ι.Ε.Π. εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης του Ι.Ε.Π. αποσπάται για τετραετή θητεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, ύστερα από πρόσκληση του Ι.Ε.Π. Στην οικεία πρόσκληση προσδιορίζονται και τα ειδικότερα προσόντα και η μοριοδότησή τους ανάλογα με τις ανάγκες της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί. Στο Ι.Ε.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης για ένα (1) έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις ανάγκες της επιστημονικής ή διοικητικής υπηρεσίας ή διοικητικοί υπάλληλοι. 4.Η απόσπαση εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π. Με όμοια απόφαση ανακαλείται η απόσπασή τους ή ανανεώνεται η θητεία τους, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου. 5.Με τη λήξη του χρόνου απόσπασης το προσωπικό επιστρέφει στην οργανική του θέση. 6.Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να ανανεωθεί ο χρόνος απόσπασης του προσωπικού. 7.Το προσωπικό του Ι.Ε.Π. μπορεί να αξιολογείται κάθε δύο (2) έτη. Την αξιολόγηση διενεργεί, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της οργανικής μονάδας που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος. Για την αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού, η επιτροπή συγκροτείται επιπροσθέτως από έναν (1) πρόεδρο παιδαγωγικού τμήματος πανεπιστημίου και ένα (1) μέλος του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής). Κριτήρια για την αξιολόγηση αποτελούν το έργο του αξιολογουμένου, η προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και η επιστημονική συνεισφορά του στο έργο του Ι.Ε.Π., εφόσον πρόκειται για επιστημονικό προσωπικό. Η αρνητική αξιολόγηση συνιστά λόγο απαλλαγής του αξιολογουμένου από τα καθήκοντά του ή ανάκλησης της απόσπασής του. 8.Όπου στις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται λήξη θητείας, απαλλαγή από τα καθήκοντα ή ανάκληση απόσπασης, αυτή επέρχεται αζημίως για το Δημόσιο. 9.Σε περίπτωση απαλλαγής από τα καθήκοντά του, το αποσπασμένο προσωπικό μπορεί να παραμείνει στο Ι.Ε.Π., ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, έως το τέλος του σχολικού έτους μέσα στο οποίο εκδόθηκε η πράξη απαλλαγής. 10.Υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα συνιστούν αιτία υποχρεωτικής μετακίνησης επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού, πλην προϊσταμένων υπηρεσιακής μονάδας της διοικητικής υπηρεσίας και αυτοτελών τμημάτων, καθώς και έμμισθου δικηγόρου, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της επιστημονικής ή διοικητικής υπηρεσίας, καθώς και των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων, από αυτή που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Το προσωπικό αυτό, εφόσον δεν επιθυμεί να ασκήσει καθήκοντα της θέσης μετακίνησής του, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και ανακαλείται η απόσπασή του. 11.Οι αποδοχές και τα πάσης φύσεως επιδόματα του αποσπασμένου προσωπικού στο Ι.Ε.Π. βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Άρθρο 64 Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 15 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «15εργασίας Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του, μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας για την εκτέλεση επί μέρους δράσεων του Ι.Ε.Π., στις οποίες μπορεί να μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, ερευνητές και άλλοι εμπειρογνώμονες και ειδικοί επιστήμονες, καθώς και υποχρεωτικά ένα (1) τουλάχιστον μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Ι.Ε.Π. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται η διάρκεια της ομάδας εργασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της. » Άρθρο 65 Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 16 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «16Το Ι.Ε.Π. μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους υποβάλλει έκθεση απολογισμού στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η έκθεση περιλαμβάνει με τεκμηριωμένο τρόπο τα δεδομένα της λειτουργίας του Ι.Ε.Π., την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας και το βαθμό υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης και επίτευξης των στόχων του και υπόδειξη των ενεργειών και των σχεδίων βελτίωσης και ανάπτυξής του. » Άρθρο 66 Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 17 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «17και οικονομική Διαχείριση 1Πόροι του Ι.Ε.Π. είναι: επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, έσοδα από διάθεση ψηφιακών ή συμβατικών εκδόσεων σχετικών με τα αποτελέσματα των εργασιών του, έσοδα από την ανάθεση εκτέλεσης έργων από το Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για λογαριασμό τρίτων, όπως δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, ύστερα από έγκριση του διοικητικού συμβουλίου, έσοδα από τη σύνταξη εκθέσεων καταλληλότητας εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για λογαριασμό τρίτων, δωρεές, χορηγίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Για την αποδοχή των εσόδων της περίπτωσης αυτής απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και έγκριση από τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 2Το Ι.Ε.Π. έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια και υποχρεούται να τηρεί λογιστικά βιβλία τρίτης κατηγορίας. 3Η οικονομική διαχείριση του Ι.Ε.Π. ελέγχεται ετησίως από ορκωτό ελεγκτή που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π., ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος. 4Δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράξεων των φορέων που καταργούνται με τον παρόντα θεωρούνται νόμιμες. » Άρθρο 67 Θέματα Αδιάθετων - Παγίων - Ισολογισμού 1.Κατά παρέκκλιση των κείμενων, γενικών και ειδικών, διατάξεων, τα χρηματικά αδιάθετα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών, που έχουν προέλθει από μεταφορά τραπεζικών λογαριασμών των φορέων που έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με το ν. 3966/2011, μπορούν να εγγράφονται στα έκτακτα και ανόργανα έσοδα του φορέα στη χρήση 2018 και ομοίως για τα ταμειακά διαθέσιμα. Τόκοι των τραπεζικών λογαριασμών που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη του φορέα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εγγράφονται στα έσοδα κεφαλαίων του Φορέα στη χρήση 2018. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και λοιπές διαφορές που προέρχονται από τους ανωτέρω φορείς, μεταφέρονται στα βιβλία του Ι.Ε.Π. 2.Πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ι.Ε.Π. που έχουν προέλθει από τους φορείς που έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με το ν. 3966/2011 θεωρούνται εκείνα τα οποία έχουν βεβαιωθεί και καταγραφεί στη φυσική απογραφή που είχε διενεργήσει το Ι.Ε.Π. το 2014 και έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Τα ανωτέρω πάγια αποτυπώνονται στα λογιστικά βιβλία του Ι.Ε.Π. με αξία ενός (1) λεπτού του ευρώ έκαστο. 3.Η αποτύπωση της αξίας των παγίων του ενεργητικού και των ταμειακών υπολοίπων που προέρχονται από τους φορείς που έχουν καταργηθεί, σύμφωνα με το ν. 3966/2011, πραγματοποιείται στη χρήση 2018. Για τις προηγούμενες χρήσεις το Ι.Ε.Π. δεν υποχρεούται σε λογιστική απεικόνιση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που προέρχονται από τους ανωτέρω φορείς. 4.Το Ι.Ε.Π. απαλλάσσεται από τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων από την έναρξη λειτουργίας του έως και για τη χρήση 2017. Άρθρο 68 Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 3966/2011 Το άρθρο 18 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «18των οργανώσεων των εκπαιδευτικών 1Το Ι.Ε.Π., προκειμένου να εισηγηθεί ή να γνωμοδοτήσει για θέματα μείζονος ενδιαφέροντος, ζητά τις απόψεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). 2Τα Διοικητικά Συμβούλια των οργανώσεων της παραγράφου 1 υποβάλλουν τις απόψεις τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Ε.Π. αποφασίζει και χωρίς τις απόψεις των οργανώσεων. » Άρθρο 69 Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3966/2011 1.Το άρθρο 19 του ν. 3966/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «19διατάξεις Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας εξειδικεύονται αρμοδιότητες όλων των οργανικών μονάδων του Ι.Ε.Π., λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Ι.Ε.Π. που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, θέματα ωραρίου του προσωπικού του Ι.Ε.Π. και χορήγησης αδειών, πειθαρχικά ζητήματα και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και θέματα απασχόλησης, εκτέλεσης προϋπολογισμού και εν γένει διαχείρισης για έργα και δράσεις που υλοποιούνται από το Ι.Ε.Π. » 2.Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκδίδεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της παραγράφου 1. Άρθρο 70 Μεταβατικές διατάξεις 1.Οι διατάξεις του ν. 3966/2011 για τα θέματα του προσωπικού των καταργηθέντων φορέων εξακολουθούν να ισχύουν για τη βαθμολογική, μισθολογική, ασφαλιστική-συνταξιοδοτική και κάθε άλλη συνέπεια. 2.Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν αποσπαστεί και υπηρετούν στο Ι.Ε.Π. κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της απόσπασης ή της θητείας τους, εφόσον κατέχουν θέση ευθύνης. 3. 1)Κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, το προσωπικό που υπηρετεί στις διοικητικές υπηρεσίες και τα αυτοτελή τμήματα και γραφεία που δεν καταργούνται, σύμφωνα με τον παρόντα, παραμένει στη θέση και τη μονάδα στην οποία έχει τοποθετηθεί έως τη λήξη της θητείας του. Για τις οργανικές μονάδες που καταργούνται, σύμφωνα με τον παρόντα, το υπηρετούν προσωπικό απαλλάσσεται αυτοδικαίως των καθηκόντων του και επανατοποθετείται έως τη λήξη της θητείας του στην ίδια ή άλλη οργανική μονάδα, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. Οι θέσεις προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του προηγούμενου εδαφίου κενώνονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση. Οι θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που συνιστώνται με τις διατάξεις του παρόντος καλύπτονται ύστερα από πρόσκληση για νέα θητεία. 2)Όσοι υπηρετούν στην επιστημονική υπηρεσία παραμένουν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στην επιστημονική υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας τους. Οι υπηρετούντες Σύμβουλοι Α΄ και Β΄ παραμένουν στις θέσεις τους, ενώ οι υπηρετούντες Σύμβουλοι Γ΄ και Εισηγητές κατατάσσονται, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, σε θέση Συμβούλων Β΄ έως τη λήξη της θητείας τους. 4. 1)Με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας, το αρχείο των φορέων που έχουν καταργηθεί με το άρθρο 21 του ν. 3966/2011 που υφίσταται σε εγκαταστάσεις του Ι.Ε.Π., πλην των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, καταγράφεται και παραδίδεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με κάθε διαδικασία παράδοσης, παραλαβής, φύλαξης και διαχείρισης του αρχείου αυτού. Κάθε κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παραμένει σε ισχύ, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρούσας. 2)Το αρχείο υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 παραδίδεται από τη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας και παραλαμβάνεται από το Τμήμα Έργων και Δράσεων του Ι.Ε.Π. στην οποία τηρείται. Το αρχείο οικονομικής διαχείρισης των έργων αυτών τηρείται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας. 5.Κάθε απόφαση αρμόδιου οργάνου και κανονιστική πράξη που έχει εκδοθεί από το Ι.Ε.Π. ή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη διαχείριση του αρχείου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παραμένει σε ισχύ. 6.Έως τη δημοσίευση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 69 τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ Άρθρο 71 Πεδίο εφαρμογής Η εκπαίδευση που προβλέπεται στο παρόν Κεφάλαιο παρέχεται σε ανηλίκους που εμπίπτουν σε μία από τις εξής κατηγορίες: α) τέκνο προσφύγων: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας ή ανιθαγενών, στο πρόσωπο των οποίων πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1Α της Σύμβασης της Γενεύης (ν.δ. 3989/1959, Α΄ 201), β) τέκνο πολιτών στερούμενων διαβατηρίου: τέκνο πολιτών τρίτης χώρας, οι οποίοι αποδεικνύουν αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων που επικρατούν στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους, γ) τέκνο δικαιούχων διεθνούς προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών στους οποίους έχει χορηγηθεί από την αρμόδια ελληνική αρχή καθεστώς πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας, δ) τέκνο δικαιούχου επικουρικής προστασίας: τέκνο αλλοδαπών ή ανιθαγενών οι οποίοι, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του π.δ. 141/2013 (Α΄ 226), δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, πλην όμως στο πρόσωπό τους συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι τυχόν επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής ή μόνιμης ή συνήθους διαμονής τους, θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ. 141/2013, ε) χωρισμένος από την οικογένειά του ανήλικος ή χωρισμένος ανήλικος: ανήλικος ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα, χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική του μέριμνα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή χωρίς να συνοδεύεται από άλλο πρόσωπο στο οποίο αυτή έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το νόμο, αλλά συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του, στ) ασυνόδευτος ανήλικος: ανήλικος, ο οποίος φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από πρόσωπο που ασκεί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τη γονική του μέριμνα ή την επιμέλειά του ή χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο συγγενή που ασκεί στην πράξη τη φροντίδα του και για όσο χρόνο η άσκηση των καθηκόντων αυτών δεν έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο πρόσωπο σύμφωνα με το νόμο. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνεται και ο ανήλικος που παύει να συνοδεύεται μετά την είσοδό του στην Ελλάδα, ζ) ανήλικος υπό κίνδυνο διωγμού: κάθε ανήλικος που βρίσκεται έξω από το κράτος της καταγωγής του ή της τελευταίας ή συνήθους διαμονής του, εξαιτίας δικαιολογημένου φόβου ότι εκεί θα υποστεί διωγμούς λόγω της φυλής, της θρησκείας ή της εθνικότητάς του ή εξαιτίας της ιδιότητάς του ως μέλος μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας και επιπλέον του είναι αδύνατο να εξασφαλίσει προστασία από τη χώρα του ή εξαιτίας του φόβου αυτού δεν επιθυμεί να τεθεί υπό αυτή την προστασία. Άρθρο 72 Μορφές Εκπαίδευσης των Προσφυγοπαίδων 1.Η εκπαίδευση των ανηλίκων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71, παρέχεται από τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ενταγμένες στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της κείμενης νομοθεσίας. Κατ’ εξαίρεση, στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να παρέχεται εκπαίδευση στις δομές της επόμενης παραγράφου, υπό την επιφύλαξη ότι σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91). 2.Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφυγικού πληθυσμού, όπως κινητικότητα, χρόνος άφιξης και χρονική διάρκεια παραμονής στη δομή φιλοξενίας, καθώς και μέγεθος μαθητικού πληθυσμού, μπορεί να ιδρύονται Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.), που λειτουργούν στο πλαίσιο του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και εφαρμόζουν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Άρθρο 73 Εγγραφή και φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π. 1.Το πρόγραμμα των Δ.Υ.Ε.Π. συνδέεται άμεσα με την εξοικείωση των μαθητών με τους κανόνες σχολικής ζωής και τη σχολική εργασία, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών τους, όπως προσαρμογή στη σχολική ζωή, γνωριμία με τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό και προηγούμενος γραμματισμός. 2.Η φοίτηση στις Δ.Υ.Ε.Π. διαρκεί ένα (1) διδακτικό έτος με δυνατότητα επέκτασης ενός (1) ακόμη διδακτικού έτους. 3.Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων της οικείας σχολικής μονάδας είναι δυνατή η ταχύτερη εγγραφή του μαθητή/τριας σε τάξη της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικής μονάδας, αν διαπιστωθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π. που διατυπώνεται σε συνεργασία με τον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), οι οποίοι παρακολουθούν την πορεία φοίτησης, καθώς και την προσαρμογή των μαθητών/τριών σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 4.Με την ολοκλήρωση της φοίτησης στη Δ.Υ.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση του υπευθύνου της Δ.Υ.Ε.Π. και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., που λαμβάνεται σε συνεργασία με τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων, στους μαθητές, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, χορηγείται βεβαίωση φοίτησης με την οποία πιστοποιείται η διάρκεια φοίτησης. Άρθρο 74 Καθορισμός σχολικών μονάδων ένταξης των Δ.Υ.Ε.Π. 1.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθορίζονται οι σχολικές μονάδες εντός των οποίων λειτουργούν οι Δ.Υ.Ε.Π., οι ώρες λειτουργίας τους, το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθούν και η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο. Για την εισήγηση που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α) χωρική εγγύτητα με τη δομή φιλοξενίας και β) ύπαρξη διαθέσιμων και κατάλληλων αιθουσών διδασκαλίας. 2.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύονται οι Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν ως παραρτήματα σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72, και καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π., το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθούν και η κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο. 3.Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, οι Δ.Υ.Ε.Π. ιδρύονται σε σχολικές μονάδες που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση του Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Άρθρο 75 Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. Καθορισμός αρμοδιοτήτων 1.Οι Δ.Υ.Ε.Π. διέπονται, ως προς τη λειτουργία τους, από την κείμενη νομοθεσία που αφορά τη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 2.Η οργάνωση, η λειτουργία, ο συντονισμός, καθώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δ.Υ.Ε.Π. εποπτεύεται από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για το σκοπό αυτό το Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π. συνεργάζεται με τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. 3.Οι οικείοι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πέραν των λοιπών καθηκόντων τους, είναι αρμόδιοι για την: 1)τοποθέτηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 80, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν στις Δ.Υ.Ε.Π. και τη γνώμη του οικείου πρωτοβάθμιου υπηρεσιακού συμβουλίου (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), 2)εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων τους προϊσταμένους εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλα στελέχη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., τους διευθυντές ή και τους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων, 3)έκδοση των αποφάσεων ορισμού ενός (1) μόνιμου εκπαιδευτικού, ως υπευθύνου λειτουργίας, σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π., καθώς και απόσπασης ή διάθεσης εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Το αρμόδιο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του και συνεκτιμά τη συνδρομή των προσόντων της παραγράφου 3 του άρθρου 79. 4.Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, πέραν των λοιπών καθηκόντων τους, είναι αρμόδιοι για: 1)την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών, των γονέων και των κηδεμόνων της σχολικής μονάδας για τη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και το σχολικό συμβούλιο, 2)την ενημέρωση του διευθυντή εκπαίδευσης για τη δυνατότητα διάθεσης εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου στην οικεία Δ.Υ.Ε.Π., 3)την υλικοτεχνική υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας και των δραστηριοτήτων των Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεννόηση με τις αρμόδιες σχολικές επιτροπές, 4)την ενημέρωση και συνεργασία των δημοτικών υπηρεσιών και εν γένει των αρμόδιων οργάνων των Ο.Τ.Α., ώστε να εξασφαλίζεται η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών χώρων, 5)την κοστολόγηση των λειτουργικών εξόδων της Δ.Υ.Ε.Π., προκειμένου να την υποβάλλουν, όταν κληθούν, στα αρμόδια όργανα. Προς τούτο ζητούν εισήγηση για τις υλικοτεχνικές ανάγκες από τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., 6)την εγγραφή των μαθητών των Δ.Υ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Π. και τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., 7)την τήρηση παρουσιολογίου των διδασκόντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π., 8)την έγκριση των αδειών των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π., 9)την κοινοποίηση αντιγράφου του πρακτικού του συλλόγου διδασκόντων που αφορά θέματα λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. στον οικείο διευθυντή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στον Σ.Ε.Π., 10)την επισύναψη του αντιγράφου του ανωτέρω πρακτικού στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και την ανάρτηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας και του πίνακα εφημεριών της Δ.Υ.Ε.Π. σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών, 11)την υπογραφή κάθε προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία πράξης, καθώς και κάθε απαραίτητου για τη λειτουργία της Δ.Υ.Ε.Π. εγγράφου, 12)την ενημέρωση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της Δ.Υ.Ε.Π., όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 4, για τις ιδιαιτερότητες και τη φύλαξη των σχολικών χώρων. 5. 1)Υπεύθυνος εκπαιδευτικός ορίζεται μόνιμος εκπαιδευτικός από όσους υπηρετούν στη Δ.Υ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 79, κατά προτεραιότητα, του κλάδου ΠΕ 70 δασκάλων ή του κλάδου ΠΕ 02 φιλολόγων, αντιστοίχως ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού μόνιμου εκπαιδευτικού ως υπευθύνου, προσλαμβάνεται στην Δ.Υ.Ε.Π. και ορίζεται ως υπεύθυνος αναπληρωτής εκπαιδευτικός, σύμφωνα με το άρθρο 80. Στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό δεν χορηγείται επίδομα. 2)Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για τη λειτουργία της Δ.Υ.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. 3)Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στις Δ.Υ.Ε.Π., πλην των υπευθύνων λειτουργίας, διδάσκουν σε όμορες Δ.Υ.Ε.Π. έως τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 6.Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων των σχολικών μονάδων ορίζονται: 1)ο εκπαιδευτικός που φέρει προσωρινά την ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π, έως τον ορισμό σε κάθε Δ.Υ.Ε.Π. ενός (1) υπεύθυνου εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ανωτέρω. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας της Δ.Υ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται, εκ περιτροπής, στο σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών στη Δ.Υ.Ε.Π., 2)οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς στις Δ.Υ.Ε.Π., 3)το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα. Άρθρο 76 Σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής 1.Συνιστάται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικού πανεπιστημίου ή ερευνητές εγνωσμένου κύρους. Η επιτροπή υπάγεται απευθείας στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2.Αποστολή της Επιτροπής είναι η εισήγηση στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποφασίζει για θέματα εκπαίδευσης προσφύγων και ιδίως για θέματα: 1)οργάνωσης εκπαίδευσης προσφυγοπαίδων, 2)προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων, εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων, προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης και διαπολιτισμικής αγωγής. 3.Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με διετή θητεία. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., και είναι δυνατή η σύσκεψη των μελών της μέσω τηλεδιάσκεψης. 4.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται η μετακίνηση των μελών της Επιτροπής, τα έξοδα μετακίνησης των οποίων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Άρθρο 77 Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων 1.Σε κέντρα ή και στις δομές φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων (εφεξής Σ.Ε.Π.), με εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων προς τον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος αποφασίζει. Σε κέντρα ή και στις δομές φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων μπορεί να οριστούν περισσότεροι του ενός Σ.Ε.Π. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες διαμονής των προσφύγων, στον Σ.Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται και η εποπτεία δομών πλησίον του κέντρου φιλοξενίας στο οποίο έχει τοποθετηθεί ή πλησίον των Δ.Υ.Ε.Π. εντός των ορίων των οποίων υφίστανται κέντρα ή και δομές φιλοξενίας. 2.Σε θέσεις Σ.Ε.Π. αποσπώνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους, για ένα (1) σχολικό έτος. Οι αποσπάσεις των Σ.Ε.Π. πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Οι Σ.Ε.Π. αποσπώνται σε περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τοποθετούνται σε κέντρο ή και δομή φιλοξενίας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Ο χρόνος απόσπασης των Σ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του κέντρου ή και της δομής φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί, οι Σ.Ε.Π. τίθενται στη διάθεση της οικείας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, προκειμένου να προσφέρουν έργο για την εκπαίδευση των προσφύγων εντός των οικείων περιφερειών ή διοικητικό ή διδακτικό έργο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 3.Οι Σ.Ε.Π. υπάγονται στη διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του οικείου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποβάλλουν σε αυτόν τις εισηγήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 ή αναφορές, κοινοποιώντας τις στους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης και στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τους διευθυντές εκπαίδευσης, τους προϊσταμένους Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, καθώς και με τους υφιστάμενους στα κέντρα ή και δομές φιλοξενίας εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών. Παρέχουν την εργασία τους στα κέντρα ή δομές φιλοξενίας όπου έχουν τοποθετηθεί. Μπορεί, επίσης, να διατηρούν γραφείο μέσα στο κατάστημα της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε Δ.Υ.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από το κέντρο ή και τις δομές φιλοξενίας της αρμοδιότητάς τους. Οι Σ.Ε.Π. ακολουθούν ωράριο, εντός του πλαισίου των νομίμων ωρών εργασίας ημερησίως, το οποίο διαμορφώνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.). 4.Το έργο των Σ.Ε.Π. αφορά τους εξής τομείς και περιλαμβάνει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων στην περιοχή ευθύνης τους: 1)Συμβουλευτικός - εκπαιδευτικός τομέας: 1) εισήγηση μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. με την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ., 2) διοργάνωση δράσεων για την ενημέρωση των εγκατεστημένων στο κέντρο ή και τη δομή φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης, 3) παρακολούθηση και συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται μέσα στα κέντρα ή και τις δομές φιλοξενίας από μη κρατικούς φορείς, ελληνικούς ή μη, καθώς και στη τήρηση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των εκπαιδευτικών δράσεων, 4) σύνταξη έκθεσης εκπαιδευτικών πεπραγμένων, στο τέλος του σχολικού έτους και υποβολής της στον οικείο περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π., ενώ αντίγραφό της παραμένει στο αρχείο της οικείας σχολικής μονάδας. 2)Διοικητικός - κοινωνικός - μορφωτικός τομέας: 1) κατάρτιση καταστάσεων με τα στοιχεία ταυτότητας των παιδιών που θα φοιτήσουν στις Δ.Υ.Ε.Π. και παράδοση αυτών στους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων για την πραγματοποίηση των εγγραφών των μαθητών, 2) επικαιροποίηση των καταστάσεων καταγραφής των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., σε συνεργασία με τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, 3) εποπτεία και συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την ομαλή αποχώρηση και επιστροφή των μαθητών από και προς τα κέντρα φιλοξενίας ή και τις δομές φιλοξενίας, προς και από τις Δ.Υ.Ε.Π., με την κατανομή τους σε ομάδες, 4) καταγραφή των υπηρεσιακών ή άλλων αναγκών, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. Για το σκοπό αυτό υποχρεούνται να επισκέπτονται τακτικά τις Δ.Υ.Ε.Π. αρμοδιότητάς τους, 5) συντονισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη και την ομαλή λειτουργία των παραρτημάτων σχολικών μονάδων που προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72, σε συνεργασία με τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα, το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ, καθώς και εκπροσώπους άλλων Υπουργείων, φορέων και διεθνών οργανισμών, 6) συμπλήρωση και επικαιροποίηση, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες, της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι προσβάσιμη μέσω του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π. και αφορά την καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητές τους, 7) ενημέρωση των γονέων ή επιτρόπων ή κηδεμόνων και διαμεσολάβηση για την επίλυση θεμάτων σχετικών με τη φοίτηση των μαθητών, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ και τους εκπαιδευτικούς των Δ.Υ.Ε.Π. 5.Ού .., , ,.... 6.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Σ.Ε.Π. και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 78 Επιλογή και τοποθέτηση των Σ.Ε.Π. 1.Συνιστάται εννεαμελής επιτροπή για την επιλογή των Σ.Ε.Π. που αποτελείται από: 1)τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με αναπληρωτή προϊστάμενο τμήματος της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, 2)δύο (2) υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τους αναπληρωτές τους, 3)δύο (2) μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του άρθρου 76 του παρόντος με τους αναπληρωτές τους. 4)τους δυο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οποίοι αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους στα συμβούλια αυτά και οι οποίοι παρέχουν μία κοινή ψήφο με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 26. 2.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται η ανωτέρω επιτροπή. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, καθώς και ως γραμματέας υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή εκπαιδευτικός αποσπασμένος στην υπηρεσία αυτή. 3.Η επιτροπή επιλογής εδρεύει στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η θητεία των μελών της ορίζεται σε ένα (1) έτος. 4.Υποψήφιοι για τις θέσεις Σ.Ε.Π μπορεί να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν διαζευκτικά : 1)διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή πιστοποιημένη επιμόρφωση, στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας, ή 2)εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα, τμήματα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και σε Δ.Υ.Ε.Π. ή προϋπηρεσία σε θέση συντονιστή εκπαίδευσης προσφύγων σε κέντρα ή δομές φιλοξενίας, και επιπλέον σωρευτικά με τα ανωτέρω, 3)πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας ή άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5.Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται, ιδίως, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων, η επιμόρφωση, η εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας και ιδίως των μητρικών γλωσσών του προσφυγικού πληθυσμού, η παιδαγωγική ικανότητα και η εμπειρία σε καθοδηγητικό έργο, η ικανότητα συνεργασίας, έμπνευσης και ενεργοποίησης των εκπαιδευτικών, η ικανότητα συνεργασίας με διοικητικές, κυβερνητικές και τοπικές αρχές, κοινωνικούς φορείς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, καθώς και η υπηρεσιακή και προσωπική κατάσταση. 6.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στην έκδοση προσκλήσεων για πλήρωση των θέσεων Σ.Ε.Π., στα υποβλητέα δικαιολογητικά στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής τους, στον τρόπο απόδειξης της γνώσης της ξένης γλώσσας, στην αποτίμηση των κριτηρίων σε αξιολογικές μονάδες, στη διαδικασία επιλογής, στην οποία περιλαμβάνεται και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων με τα μέλη της επιτροπής επιλογής, στη σύνταξη πινάκων επιλογής και τη διάρκεια ισχύος τους, στην τοποθέτηση, στη μετακίνηση και στην καταχώριση των αποσπάσεων στη βάση δεδομένων, και ρυθμίζεται κάθε άλλο, σχετικό με τα ανωτέρω θέμα. 7.Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και γνώμη του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων στις περιπτώσεις: α) σοβαρών προσωπικών ή οικογενειακών λόγων ή λόγων υγείας, ύστερα από αίτησή τους, β) σοβαρών λόγων που ανάγονται σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Άρθρο 79 Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από μόνιμους εκπαιδευτικούς 1.Οι Δ.Υ.Ε.Π στελεχώνονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς: 1)που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), 2)που διατίθενται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου ή αποσπώνται στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η Δ.Υ.Ε.Π ή ανήκει το Παράρτημα που έχει ιδρυθεί εντός του Κέντρου Φιλοξενίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 72. Η διαδικασία συμπλήρωσης ωραρίου γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2.Η διάθεση ή η απόσπαση γίνεται για ένα (1) διδακτικό έτος και προτάσσονται οι εκπαιδευτικοί της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης που υποβάλλουν δηλώσεις προτίμησης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. 3.Στις Δ.Υ.Ε.Π. αποσπώνται ή διατίθενται προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου εκπαιδευτικοί, εφόσον διαθέτουν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω προσόντα με την εξής ιεράρχηση: 1)μεταπτυχιακές σπουδές, όπως διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, 2)διδακτική υπηρεσία σε διαπολιτισμικά σχολεία, τάξεις υποδοχής, φροντιστηριακά τμήματα και τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, 3)επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, 4)γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες των προσφυγικών πληθυσμών (αραβική γλώσσα, γλώσσα φαρσί ή γλώσσα ούρντου), 5)διετή τουλάχιστον διδακτική υπηρεσία, 6)εθελοντική συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου. 4.Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας. Άρθρο 80 Στελέχωση των Δ.Υ.Ε.Π. από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 1.Οι Δ.Υ.Ε.Π μπορούν να στελεχώνονται και από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και το ωράριο, πλήρες ή μειωμένο, που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία κατόπιν αίτησής τους. Επιπλέον, μπορεί να στελεχώνονται και από ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, κατόπιν αίτησής τους. 2.Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε Δ.Υ.Ε.Π. μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέσα στο σχολικό έτος, από τη Δ.Υ.Ε.Π. που αρχικώς τοποθετήθηκαν σε άλλη Δ.Υ.Ε.Π.: 1)αρμοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. με απόφαση των οικείων διευθυντών εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, 2)αρμοδιότητας άλλου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ειδικότερα, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο της συνέχισης των δράσεων: 1) 6.10.1.1.01.01, 2) 8.10.1.1.01.01, 3) 9.10.1.1.01.01 - Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) συμπληρώνουν το, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ωράριό τους σε τάξεις υποδοχής - ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 3.Ο χρόνος υπηρεσίας στις Δ.Υ.Ε.Π. προσμετράται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας. 4.Οι προσλήψεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, γίνονται με τη χρήση των ενιαίων υφιστάμενων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ όλων των κλάδων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Άρθρο 81 Ειδικότερα καθήκοντα εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε Δ.Υ.Ε.Π. 1.Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., εκτός από τα καθήκοντα που ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, οφείλουν επιπρόσθετα να: 1)μεριμνούν για την ομαλή ένταξη των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τη δημιουργική αλληλεπίδραση με το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που προκύπτουν από την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία των σχολικών μονάδων, 2)επιδεικνύουν παιδαγωγική ευελιξία στη διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών που φοιτούν στις Δ.Υ.Ε.Π., 3)προτείνουν στον οικείο σύλλογο διδασκόντων και να υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων και στις πλησιέστερες σχολικές μονάδες. 2.Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τις Δ.Υ.Ε.Π., κατά τη διάρκεια της θητείας τους, επιμορφώνονται και υποστηρίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Υποστηρίζονται, επίσης, σε θέματα οργανωτικά από το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων (Α.Τ.Σ.Π.Ε.Π) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σε συνεργασία με τους συντονιστές εκπαίδευσης προσφύγων. Η διοικητική τους υποστήριξη γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 82 Εποπτεία και παιδαγωγική καθοδήγηση των Δ.Υ.Ε.Π. 1.Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π., είναι υπεύθυνοι για την: 1)απόφαση για τη δημιουργία υποομάδων μαθητών, ύστερα από πρόταση του συλλόγου διδασκόντων για την συνεκπαίδευση/συνδιδασκαλία, προκειμένου να ικανοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού, 2)καταχώριση στοιχείων σχετικών με τις αρμοδιότητες τους και την επικαιροποίησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα του ιστοχώρου του Ι.Ε.Π. 2.Οι αρμόδιοι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και τους Σ.Ε.Π. της περιοχής ευθύνης τους: 1)είναι υπεύθυνοι για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, οργανώνοντας επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οφείλουν να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στις Δ.Υ.Ε.Π, 2)αποδελτιώνουν και κωδικοποιούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εκπαιδευτική πράξη, καταθέτουν προτάσεις και συντάσσουν σχετική έκθεση που υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και στο Ι.Ε.Π. 3.Στο τέλος του διδακτικού έτους, με ευθύνη των αρμόδιων συντονιστών εκπαιδευτικού έργου που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων στις οποίες λειτουργούν Δ.Υ.Ε.Π. και των Σ.Ε.Π., οργανώνονται συναντήσεις για τον απολογισμό και την αξιολόγηση της λειτουργίας των Δ.Υ.Ε.Π. και τη διατύπωση σχετικών προτάσεων. Οι απολογιστικές εκθέσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και κοινοποιούνται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 4.Το ωρολόγιο πρόγραμμα εγκρίνεται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Άρθρο 83 Μεταβατικές διατάξεις 1.Τα άρθρα 75, 76, 77, 78, 79 και 80 εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2018-2019. 2.Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 77 και 78 του παρόντος, σε θέσεις Σ.Ε.Π. τοποθετούνται εκπαιδευτικοί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 139654/ΓΔ4/23.8.2017 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 2985). ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 84 1.Το άρθρο 42 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143) τροποποιείται ως εξής: 1)η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Το διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. » 3)Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Το διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. » 2.Στο π.δ. 111/2016 (Α΄ 193) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1)Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «1Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) αντικαθίσταται και προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:« Οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε δεκατρείς (13) κατηγορίες, τις Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών και τις εισηγήσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων τους, οι οποίες διαμορφώνονται σε συνεργασία με τα αρμόδια πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, με βάση τα εξής κριτήρια: 1τον πληθυσμό της έδρας των σχολείων, 2τις συνθήκες διαβίωσης εκεί των εκπαιδευτικών, 3την οργανικότητα, 4την απόστασή τους από την έδρα του νομού, 5τις συγκοινωνιακές συνθήκες, 6το υψόμετρο. Στην κατηγορία ΙΓ κατατάσσονται: 1μονοθέσιες και διθέσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν στην κατηγορία των δυσπρόσιτων, καθώς και τα δημοτικά σχολεία της Μεγίστης και των Ψαρών, 2οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην ίδια έδρα με τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της υποπερίπτωσης αα΄. » 2)Το άρθρο 2, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. » 3.Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του παρόντος, ο ν. 682/1977 (Α΄ 244) τροποποιείται ως εξής: 1)η περίπτωση ββ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «ββ) Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας (Ε.Ω.Π.Δ.) αποφασίζεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από το διευθυντή του σχολείου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου. Το Ε.Ω.Π.Δ. βασίζεται σε παιδαγωγικά κριτήρια κατά τη συγκρότησή του. Ο διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το Ε.Ω.Π.Δ. στο διευθυντή εκπαίδευσης προς ενημέρωσή του. » 2)Η υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 30, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 56 του ν. 4472/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «δδ) διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας που στηρίζεται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη με κριτήρια που καθορίζονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από τις οποίες η πρώτη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την επιστημονική ευθύνη του οικείου κλάδου και η δεύτερη συντάσσεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και κοινοποιείται στον ανωτέρω συντονιστή εκπαιδευτικού έργου, ο οποίος προσθέτει συμπληρωματική έκθεση, εφόσον το κρίνει σκόπιμο και ειδικά αν η γνώμη του διαφέρει από αυτή του Διευθυντή. » 4.Η παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 τροποποιείται: 1)Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης προΐσταται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. » 3)Η περίπτωση ζ΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης υπάγονται στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του. » 5.Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Κ.Υ.Σ.Π.Ε. ή το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., κατά περίπτωση, το οποίο και γνωμοδοτεί για την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους σύμφωνα με την παράγραφο1 του άρθρου 31. 6.Οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν από το Σεπτέμβριο του 2012 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν παρακολουθήσει εισαγωγική εκπαίδευση λόγω της μη πραγματοποίησης σχετικών προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προάγονται στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμού αναδρομικά από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Άρθρο 85 Ρυθμίσεις για ζητήματα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1.Μετά το 14Α του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5Εκπαιδευτικοί της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) που δεν συμπληρώνουν ολικά ή μερικά το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. και γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., μπορούν να διατίθενται οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτησή τους, σε σχολικές μονάδες άλλων διευθύνσεων εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Με απόφαση του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, ύστερα από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., μπορούν να διατίθενται στις σχολικές μονάδες της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας που δεν συμπληρώνουν ολικά ή μερικά το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων και γνώμη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. 2Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μετατάξεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. προς τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και αντιστρόφως σε οργανικά κενά μπορούν να πραγματοποιούνται μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης και να διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από αίτηση του εκπαιδευτικού, γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. Για τη μετάταξη του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται προηγουμένως ανακοίνωση - πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον επίσημο ιστότοπο του υπουργείου, στην οποία καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Για τις ως άνω μετατάξεις ισχύουν τα κριτήρια για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 50/1996 (Α΄ 45). Η πράξη μετάταξης δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά για το σχολικό έτος 2018-2019, η ανακοίνωση πρόσκληση για τις μετατάξεις των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να εκδοθεί μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. » 3.Οι Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 θεωρούνται Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01, εφόσον συμπληρώνουν δώδεκα (12) έτη προϋπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση. 4.Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και επανασυσταθεί με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), οι οποίοι: 1)μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4325/2015, ή β) μετατάχθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013, έχουν δικαίωμα να μεταταχθούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., στην ειδικότητα και τον κλάδο που κατείχαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, εφόσον είτε μετατάχθηκαν είτε κατέχουν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, θέση σε κατώτερη κατηγορία προσωπικού από αυτή που κατείχαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μετατάσσονται σε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εντός της περιφερειακής διεύθυνσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οποία ανήκαν πριν από την κατάργηση του κλάδου τους και τίθενται στη διάθεση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση των εκπαιδευτικών που υποβάλλεται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου της σχετικής πρόσκλησης - ανακοίνωσης στην οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία μετάταξης. Αν περισσότεροι εκπαιδευτικοί αιτηθούν την ίδια θέση, εφαρμόζονται τα κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996. 5.Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί θεωρούνται πλήρως εξομοιωμένοι με τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη. » 6.Το άρθρο 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) τροποποιείται ως εξής: Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 η φράση« 1)αρχίζει από 30.6.2018 για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01.» αντικαθίσταται από τη φράση «β) για όσους επιλέξουν τον Κλάδο ΠΕ 04-01, αρχίζει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.». Άρθρο 86 Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής 1.Μετά την 1η Νοεμβρίου κάθε σχολικού έτους, εφόσον διαπιστώνεται αδυναμία κάλυψης των κενών θέσεων λόγω άρνησης ανάληψης υπηρεσίας από αναπληρωτή ή παραίτησης από τη θέση αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες, μπορεί να πραγματοποιείται ειδική πρόσκληση πρόσληψης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την κάλυψη των κενών θέσεων των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων. Οι κενές θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με την ειδική προκήρυξη δηλώνονται από τους προϊσταμένους των περιφερειακών διευθύνσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου. 2.Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους πίνακες αναπληρωτών του οικείου σχολικού έτους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση - δήλωση συμμετοχής στην ειδική πρόσκληση για σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκλειστικά σε περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη εκδηλώσει την προτίμησή τους στην πρόσκληση δήλωσης περιοχής προτίμησης αναπληρωτών του οικείου έτους. Η τοποθέτηση στις σχολικές μονάδες της ειδικής προκήρυξης γίνεται με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των αναπληρωτών. 3.Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός, εφόσον επιστρέψει ο μόνιμος εκπαιδευτικός στη θέση στην οποία έχει τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, διατίθεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενή θέση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 4.Εκπαιδευτικός που τοποθετείται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτηση δήλωση συμμετοχής του και δεν αποδέχεται το διορισμό του διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόμενου. Άρθρο 87 Ρυθμίσεις για ζητήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της διά βίου μάθησης 1.Στο τέλος του άρθρου 21 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7Οι φορείς παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης της παραγράφου 3 του άρθρου 3 που ανήκουν στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα μπορούν να στελεχώνονται από προσωπικό με οργανωτικά και διοικητικά καθήκοντα για την υλοποίηση, την εφαρμογή και τη λειτουργία συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων. Η επιλογή των στελεχών γίνεται από φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και οι όροι επιλογής, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα εκπαιδευτικά προσόντα, η επιμόρφωση, η επαγγελματική εμπειρία και οι κοινωνικοί λόγοι. » 2.Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής: 1)Η παράγραφος 3 του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής: 1) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρείς (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας, αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Με την απόφαση του όγδοου εδαφίου της παρούσας καθορίζονται: α) η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας», β) τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες, γ) οι αναρρωτικές άδειες του σχολικού έτους 2017-2018 και δ) η παράταση της σύμβασης μαθητείας λόγω λήψης αναρρωτικής άδειας κατά το σχολικό έτος 2017-2018. »2) Μετά το τέταρτο εδάφιο, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4521/ 2018 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια. »3) Μετά το δωδέκατο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης. »4) Μετά το δέκατο τέταρτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης για τους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας» των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018 οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» είναι οι επιμορφωτές του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των τομεαρχών του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη. Οι εκπαιδευτικοί του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να απασχολούνται κατά τις απογευματινές ώρες και η αμοιβή τους καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020. » 2)Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 12, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής: «3Οι απόφοιτοι των εσπερινών επαγγελματικών λυκείων δεν έχουν υποχρέωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριακόσια (300) τουλάχιστον ημερομίσθια ή τριακόσιες (300) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που αποφοιτούν. » 1)Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14 αντικαθίστανται ως εξής: «Την ευθύνη για θέματα υποστήριξης της μαθητείας έχουν οι Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) που συνιστώνται στα ΚΠΑ του ΟΑΕΔ και στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ, εκπρόσωπος του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, καθώς και εκπρόσωπος των εργοδοτών και των εργαζομένων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συγκροτείται κάθε Ο.Υ.Μ. και ορίζεται το ΚΠΑ στο οποίο αυτή λειτουργεί. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζεται το πλαίσιο ποιότητας μαθητείας και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη σύνθεση των Ο.Υ.Μ., τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία τους. Για τη συγκρότηση των Ο.Υ.Μ., μπορεί να αποσπώνται ή να διατίθενται μερικά ή ολικά εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης ή στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία διάθεσης ή απόσπασης των εκπαιδευτικών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων αποσπώνται ή διατίθενται οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί. » 2)Το όγδοο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 21, το οποίο είχε προστεθεί με την περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «Για την πρακτική άσκηση ή την απαλλαγή από αυτή στις Σ.Ε.Κ. εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις για την Πρακτική Άσκηση Ι.Ε.Κ. του άρθρου 23. » 3)Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως εξής: «4Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερομίσθια ή εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης ως αυτοαπασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην ειδικότητα που εγγράφονται απαλλάσσονται, αν το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 (Α΄75) από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. » 1)Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τριών (3) ετών». 2) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 οι λέξεις «της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» αντικαθίστανται από τη φράση «της δημόσιας πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικός που ανήκει στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης». 3) Στην παράγραφο 14 μετά τις λέξεις «ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, κατά τις κείμενες διατάξεις» προστίθεται η φράση «, καθώς και εκπαιδευτές που διαθέτουν τα κριτήρια της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 15 εκτός από την πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια.». 4) Στο έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), η ημερομηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2019». 3.Ειδικά οι διευθυντές και υποδιευθυντές, οι οποίοι θα προκύψουν από εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής, σύμφωνα το άρθρο 27 του ν. 4186/2013, έχουν θητεία τριών (3) ετών. 4.Η περίπτωση δ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, » Άρθρο 88 Ρυθμίσεις για ζητήματα αδειοδότησης φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης 1.Το άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) τροποποιείται ως εξής: 1)Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τροποποιείται ως εξής: 1) Το στοιχείο α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού, »1) Στο στοιχείο στ΄ μετά τις λέξεις «σε μία τουλάχιστον κτηριολογική μονάδα (κτήριο ή όροφο)» προστίθενται οι λέξεις «ανά περιφέρεια,». 2) Μετά το στοιχείο ζ΄ προστίθεται στοιχείο η΄ ως εξής: «βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης » 4)Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τροποποιείται ως εξής: 1) Το στοιχείο α΄ αντικαθίσταται ως εξής: «οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, »1) Μετά το στοιχείο η΄ προστίθεται στοιχείο θ΄ ως εξής: «βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης» » 2.Οι φορείς που αδειοδοτήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλλαν αίτηση επικαιροποίησης της άδειάς τους με τη διαδικασία της αναγγελίας μέχρι 31 Μαΐου 2018, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του ν. 4093/2012, υποβάλλουν υποχρεωτικά έως 31 Οκτωβρίου 2018 τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Άρθρο 89 Ρυθμίσεις για τους φορείς της μη τυπικής εκπαίδευσης 1. 1)Η υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ’ αναλογία προς τα οριζόμενα στην περίπτωση 13 της παρούσας. Άδεια Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). » 3)Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018. Εκκρεμείς αιτήσεις αδειοδότησης, τροποποίησης και επικαιροποίησης Κ.Δ.Β.Μ. διεκπεραιώνονται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Εκκρεμείς δίκες, διοικητικές προσφυγές που αφορούν πράξεις ή αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν την αδειοδότηση ή τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., καθώς και ένδικα βοηθήματα και διοικητικές προσφυγές που θα κατατεθούν κατά πράξεων ή αποφάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., που θα σχετίζονται με την αδειοδότηση και τη λειτουργία των Κ.Δ.Β.Μ., διεκπεραιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 2.Το άρθρο 2 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) τροποποιείται ως εξής: 1)Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7«Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. » 1)Η παρ. 10 αντικαθίσταται ως εξής: «10«Επαγγελματικός προσανατολισμός»: Το σύνολο των διαδικασιών ενημέρωσης, διερεύνησης και προετοιμασίας που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από ειδικές υπηρεσίες και εξειδικευμένους επιστήμονες και στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα άτομα να πάρουν μόνα τους τις πιο κατάλληλες για αυτά αποφάσεις, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, όσον αφορά την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, την είσοδό τους στην ενεργό ζωή, την προσαρμογή τους σε αυτήν και τις πιθανές μεταγενέστερες αλλαγές της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. » 1)Στην παράγραφο 9 μετά τις λέξεις «Διά βίου συμβουλευτική» προστίθεται η λέξη «σταδιοδρομίας». 2)Προστίθενται παράγραφοι 19, 20, 21, 22 και 23 ως εξής: «19«Επαγγελματική Συμβουλευτική»: Η καθοδήγηση και στήριξη του ατόμου στην προσπάθειά του να επιλέξει το επάγγελμα που του ταιριάζει ή να επιλύσει ψυχολογικά προβλήματα που συνδέονται με το επάγγελμα. 20«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι μελετούν κατ’ ιδίαν κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο ή και οπτικοακουστικό ή και ψηφιακό, που συνοδεύεται από έναν πλήρη οδηγό μελέτης, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή σύμβουλο. 21«Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση η οποία λαμβάνει χώρα, σύγχρονα ή και ασύγχρονα, σε ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης, μέσω της οποίας οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε δικό τους χρόνο, τόπο και ρυθμό κατάλληλα διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο στην πλατφόρμα, ενώ υποστηρίζονται, καθοδηγούνται και αξιολογούνται από εκπαιδευτή-σύμβουλο. 22«Μικτή εξ αποστάσεως εκπαίδευση»: Η εκπαίδευση κατά την οποία συνδυάζεται η διά ζώσης με την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 23«Πιστοποίηση Εκροών των Κ.Δ.Β.Μ.»: Η εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Επιπέδου Ένα και Δύο, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων. » 3.Ο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται ως εξής: 1)Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 1) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «3Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, καταρτίζονται οι Κανονισμοί Λειτουργίας των ανωτέρω φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, με τους οποίους ρυθμίζονται θέματα όπως:». ββ) Στην παράγραφο 3 προστίθενται περιπτώσεις ια΄ και ιβ΄ ως εξής:« τα θέματα που αφορούν το θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος των παρεχόμενων προγραμμάτων, καθώς και την πρακτική άσκηση ή και τη μαθητεία, τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης των τμημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των φορέων, τα προσόντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, τα θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού, τα θέματα συγκρότησης βιβλιοθηκών και άλλων εποπτικών μέσων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ζητήματα εποπτείας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα. » 3)Μετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 24Α, το οποίο έχει ως εξής: «24ΑΔιά Βίου Μάθησης 1Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Δύο αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους: α) συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, β) γενική εκπαίδευση ενηλίκων, γ) επαγγελματικό προσανατολισμό, επαγγελματική συμβουλευτική, και μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, με βάση την κτηριολογική τους υποδομή. 2Τα πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται από τα Κ.Δ.Β.Μ. έχουν θεωρητικό και, όταν απαιτείται, εργαστηριακό μέρος και η διάρκειά τους πρέπει να προσδιορίζεται σε ώρες. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. ασκεί την εποπτεία της εφαρμογής τους. 3Η πρακτική άσκηση μπορεί να αποτελεί μέρος των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία προωθείται με ευθύνη των Κ.Δ.Β.Μ. και υλοποιείται εξ ολοκλήρου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση μπορεί να αμείβεται από τον εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί υποχρέωση η εκ μέρους του εργοδότη ασφάλιση των καταρτιζομένων για εργατικό ατύχημα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την αμοιβή και τις ασφαλιστικές εισφορές στην πρακτική άσκηση. 4Η επιτυχής παρακολούθηση ενός πιστοποιημένου προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση των εξής βεβαιώσεων: «Βεβαίωση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. «Βεβαίωση Επιμόρφωσης» για τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι παρακολούθησαν επιτυχώς πιστοποιημένο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευόμενοι που αποκτούν βεβαίωση συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και βεβαίωση γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εξετάσεις πιστοποίησης γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που διεξάγονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., προκειμένου να τους χορηγηθεί «Βεβαίωση επάρκειας» σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής. 5Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Ειδικότερα στην απόφαση προβλέπονται: αα) οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, ββ) ο χρόνος διεξαγωγής και η διαδικασία των εξετάσεων, γγ) η οργανωτική δομή των εξετάσεων, δδ) ο τύπος των χορηγούμενων βεβαιώσεων, εε) το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εξέταστρων πιστοποίησης, στστ) οι επιμέρους αρμοδιότητες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 25 για τη διενέργεια των εξετάσεων στις οποίες εμπίπτει μεταξύ άλλων και η εισήγησή της στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και αφορούν την πιστοποίηση της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Κ.Δ.Β.Μ., ζζ) η σύσταση οργάνων και επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα για την υποβοήθηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διενέργεια των εξετάσεων, καθώς και ο καθορισμός του ύψους, του τρόπου, της διαδικασίας αποζημίωσης των οργάνων αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους, και ηη) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά τις εξετάσεις πιστοποίησης όσων έχουν παρακολουθήσει πιστοποιημένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Η συγκρότηση των οργάνων και των επιτροπών πρόσκαιρου χαρακτήρα γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Με την απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης καθορίζονται: αα) το σύστημα πιστοποίησης των παρεχόμενων στα Κ.Δ.Β.Μ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, ββ) οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους. Για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα, εφόσον υπάρχουν, ή τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το σύστημα πιστοποίησης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων των αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), οι οποίοι παρακολουθούν πιστοποιημένο πρόγραμμα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και ανατίθεται στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 25 η διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης του παρόντος εδαφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄. Με την ίδια απόφαση της περίπτωσης α΄ καθορίζονται το σύστημα πιστοποίησης των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., στο οποίο περιλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων, καθώς και το ύψος των ανταποδοτικών τελών για την πιστοποίησή τους, οι αξιολογητές των προγραμμάτων που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμοδιότητες, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία αποζημίωσής τους. 6Από 1.1.2019 τα Κ.Δ.Β.Μ. υποχρεούνται να παρέχουν πιστοποιημένα προγράμματα. Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, τα Κ.Δ.Β.Μ. μπορούν να παρέχουν και μη πιστοποιημένα προγράμματα. » 1)Στον τίτλο του Κεφαλαίου ΣΤ΄ οι λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». 2)Μετά το άρθρο 25 προστίθενται άρθρα 26 και 26Α, τα οποία έχουν ως εξής: «Άρθρο 26 Διαδικασία ελέγχων και επιβολής κυρώσεων στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης (Κολλέγια, Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ.) 1.Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας για την αδειοδότηση, την οργάνωση και τη λειτουργία των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης, επιβάλλεται στους φορείς που αδειοδοτούνται ως Κολλέγια, Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. Ένα και Δύο, ύστερα από προηγούμενη πρόσκλησή τους για υποβολή των απόψεών τους, διοικητική κύρωση με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας. 2.Οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης αποτελούν τους φορείς ελέγχου των ανωτέρω φορέων. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης που διεξάγουν ελέγχους οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως την εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, όπως το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται: α) να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και στο χώρο που τηρούνται έγγραφα, παραστατικά και στοιχεία, ββ) να εφοδιάζουν τους ελεγκτές με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία. 3.Με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της παραγράφου 3 του άρθρου 17 εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων, δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων, καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία επιβολής των κυρώσεων του άρθρου 25Α και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και καθορίζονται τα υποδείγματα των εντύπων, εκθέσεων και εγγράφων που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο. 4.Στις περιπτώσεις ελέγχων, το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει Έκθεση Ελέγχου στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη, β) ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) η συνοπτική περιγραφή της παράβασης. Η Έκθεση Ελέγχου υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη. Αν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η Έκθεση Ελέγχου κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης από το ελεγκτικό όργανο. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου. 5.Η Έκθεση Ελέγχου κοινοποιείται αμελλητί και σε αυτόν που τον αφορά, με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Η κύρωση επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης που εκδίδεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή των απόψεων ή την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών και κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη. 6.Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν θίγουν άλλες κυρώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 26Α Παραβάσεις και Κυρώσεις στους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης 1.Οι προβλεπόμενες παραβάσεις με τις κυρώσεις τους είναι οι εξής: 2.Η διακοπή της λειτουργίας επέρχεται με τη σφράγιση της εγκατάστασης και την αφαίρεση όλων των σχετικών επιγραφών και πραγματοποιείται μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος του Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς προς τις κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές αρχές της περιοχής στην οποία λειτουργεί παράνομα ο φορέας. 3.Αν ο υπόχρεος, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, προβεί σε καταβολή του προστίμου και προσκομίσει αποδεικτικό καταβολής, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την καταβολή, στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, το ύψος του επιβληθέντος προστίμου μειώνεται στο ήμισυ. Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο παραβάτης έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. 4.Τα διοικητικά πρόστιμα εξοφλούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή διά ηλεκτρονικής διαδικασίας σε πληροφοριακό σύστημα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και αποδίδονται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 90 Θέματα του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) 1.Το άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) τροποποιείται: 1)Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3, αντικαθίσταται ως εξής: «Ένα συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών. » 3)Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικουρούνται από ειδική τριμελή επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της ημεδαπής και ένα (1) συντονιστή εκπαιδευτικού έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 3 ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα μέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και την ειδική τριμελή επιτροπή και ο ορισμός τους επικυρώνεται από το Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του. » 2.Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τη λήξη της θητείας των σχολικών συμβούλων σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 20. Άρθρο 91 Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Τ.Ε.Ι. Πειραιά, που έχουν ενταχθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες ακαδημαϊκών συμβούλων, που έχουν καταρτιστεί από τις Εκτελεστικές Επιτροπές του Β΄ Τμήματος, εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εξασκούν καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, δηλαδή στις 31.8.2018. Άρθρο 92 Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. 1.Οι περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), αντικαθίστανται ως εξής: «Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Τμήμα του και έγκριση από τη Σύγκλητο του ιδρύματος προέλευσης ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Για τη διατύπωση της γνώμης, καθώς και για την απόφαση της Συγκλήτου, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη η επαρκής στελέχωση και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος, οι οποίες τεκμαίρεται ότι αναιρούνται εφόσον, ύστερα από τη μετακίνηση, παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας του Τμήματος. Η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης και πρέπει σε αυτή να αναγράφεται ότι η Σύγκλητος συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται. Μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο ίδρυμα υποδοχής. Για τη μετακίνηση αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής συνεδριάζοντας σε ειδική σύνθεση στην οποία μετέχουν μόνο τα μέλη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής από μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με αυτό του αιτούμενου τη μετακίνηση και, μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, επιλέγονται μέλη συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η επιτροπή συγκροτείται με αιτιολογημένη ως προς τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με την ειδική σύνθεση και τα μέλη της είναι της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με αυτήν του αιτούμενου τη μετακίνηση. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με πράξη του Πρύτανη του Ιδρύματος υποδοχής, η οποία εκδίδεται ύστερα από έγκριση της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος από τη Σύγκλητο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διαδικασία στο ίδρυμα υποδοχής ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την κατάθεση σε αυτό της αίτησης του ενδιαφερομένου και έχει ως έναρξη ισχύος το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται σε περίπτωση μετακίνησης μεταξύ Τμημάτων του ίδιου ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή η Σύγκλητος εγκρίνει τη μετακίνηση αφού λάβει τη γνώμη του Τμήματος προέλευσης και την απόφαση του Τμήματος υποδοχής. » 2.Εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχουν δοθεί οι γνώμες και των δύο (2) Τμημάτων, προέλευσης και υποδοχής, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3.Η περίπτωση θ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 καταργείται. Άρθρο 93 Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από τις διατάξεις της παρούσας εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από την οργανική τους θέση σε σχολικές μονάδες άλλης διεύθυνσης εκπαίδευσης ή υπηρεσίας ή εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση του εν λόγω προσωπικού για τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές και τα πάσης φύσης επιδόματά του βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οργανικής του θέσης. » Άρθρο 94 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 1.Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής: «4Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού, κατά το διάστημα της απόσπασής τους, εφόσον κατέχουν οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα, διατηρούν τη θέση αυτή κατά το διάστημα της απόσπασής τους και επιστρέφουν σε αυτή μετά τη λήξη της απόσπασής τους. Σε περίπτωση που η απόσπασή τους παρατείνεται πέραν των πέντε (5) ετών, τότε, με την έναρξη του έκτου συνεχόμενου σχολικού έτους απόσπασης, η οργανική θέση που κατέχουν θεωρείται κενή, με τις συνέπειες που ορίζονται στην παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄167) και τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης από τις οποίες αποσπάστηκαν. Κατά τη διάρκεια του έτους λήξης της απόσπασής τους μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης, εφόσον είχαν υπηρετήσει ένα (1) έτος στο σχολείο της οργανικής τους θέσης. Οι εκπαιδευτικοί που κατά το σχολικό έτος 2017-2018 αποσπάστηκαν και έχασαν την οργανική τους θέση μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση τοποθέτησής τους στο σχολείο όπου είχαν την οργανική τους θέση, μέχρι τις 31.8.2018. Σε περίπτωση που η οργανική θέση έχει καλυφθεί με μετάθεση άλλου εκπαιδευτικού, ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός παραμένει στην οικεία διεύθυνση ως υπεράριθμος. » 2.Καταργούνται οι εξής διατάξεις: 1)Η παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78). 2)Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4027/2011 (Α΄ 233), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 95 Απουσίες μαθητών-αθλητών Η παρ. 46 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) αντικαθίσταται ως εξής:« 46. 1)Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ως αθλητές μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες, στις οποίες είναι μέλη, υπερέβησαν το προβλεπόμενο, δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, όριο απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών, πραγματοποιήσουν μέχρι και εκατόν σαράντα (140) επιπλέον ώρες απουσίας. 2)Η φοίτηση των μαθητών δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίοι ως αθλητές συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπερέβησαν το προβλεπόμενο όριο, δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, απουσιών, θεωρείται επαρκής, ακόμη και αν, πέραν του προβλεπόμενου ορίου των εκατόν δεκατεσσάρων (114) ωρών πραγματοποιήσουν μέχρι και εβδομήντα (70) επιπλέον ώρες απουσίας. Οι επιπλέον απουσίες των δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων, που προβλέπονται στα εδάφια α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, δεν προσμετρούνται, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, εφόσον οφείλονται, αποδεδειγμένα, στις αθλητικές τους υποχρεώσεις προετοιμασίας ή αγωνιστικές. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο οι μαθητές-αθλητές των ανωτέρω περιπτώσεων δεν παρακολούθησαν τα μαθήματά τους. 3)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαθητών - αθλητών, οι οποίοι συμμετέχουν σε προετοιμασία και διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου των περίπτώσεων α΄ και β΄, μπορούν, προκειμένου να καλύψουν το απαιτούμενο όριο για την υποχρεωτική τους φοίτηση, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, να λαμβάνουν ειδική διδακτική στήριξη, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος καθορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ίδια απόφαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Άρθρο 96 Υπερωρίες Αρεταίειου Νοσοκομείου Η εργασία που πραγματοποιήθηκε από το πάσης φύσεως προσωπικό του Αρεταίειου Νοσοκομείου, εκτός του ιατρικού, κατά το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017, στο πλαίσιο της 24ώρου λειτουργίας του και αντιστοιχεί σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τη νύχτα, προς συμπλήρωση ή καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, θεωρείται νόμιμη. Νόμιμη επίσης θεωρείται και η αποζημίωση για την ανωτέρω εργασία, καθ’ υπέρβαση των πιστώσεων των 1304/1.12.2016 και 1305/1.12.2016 αποφάσεων της Εφορείας του Αρεταίειου Νοσοκομείου (Β΄ 3924), ΚΑΕ 0263 του προϋπολογισμού του έτους 2017 του Νοσοκομείου. Άρθρο 97 1.Η περίπτωσης η΄ του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι παράγραφοι 7 και 22 του άρθρου 39 του ν. 4186/ 2013 (Α΄ 193), » 2.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 ή τον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και με το άρθρο 18 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) και τα άρθρα 34 και 59 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), από την έναρξη ισχύος τους. » 3.Οι κάθε είδους δαπάνες των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εκπαιδευτικών Κέντρων (ΠΕΚ) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ) Ηρακλείου, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έως τις 31.12.2017, χωρίς την πιστή τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), μπορούν να εκκαθαριστούν σε βάρος των οικείων πιστώσεων των προϋπολογισμών του οικονομικού έτους 2018 των Ε.Φ., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Άρθρο 98 1.Δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) για οφειλές σε διεθνείς οργανισμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31.12.2017 μπορεί να αναληφθούν και να πληρωθούν εντός του ορίου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του τρέχοντος έτους, χωρίς να απαιτείται η σχετική ανάληψη υποχρέωσης προηγούμενου έτους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145). Η έλλειψη ανάληψης υποχρέωσης προηγούμενου οικονομικού έτους δεν καθιστά τις ανωτέρω δαπάνες μη κανονικές και δεν επισύρει την αναζήτηση ευθυνών από τα αρμόδια όργανα. 2.Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4415/2016 προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί αύξηση του προϋπολογισμού των προσκλήσεων της προηγούμενης παραγράφου για τη χορήγηση υποτροφιών για τη διεξαγωγή διδακτορικών διατριβών ή και μεταδιδακτορικών μελετών, καθώς και να προβλεφθούν κονδύλια για τη διαχείριση των προσκλήσεων αυτών και για την λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ). Η εν λόγω αύξηση βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα πόρους προερχόμενους από το ΠΔΕ και πραγματοποιείται με εκταμίευση του εν λόγω ποσού στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ. Η διάταξη αυτή ισχύει από 6.9.2016. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να μεταφερθούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα από πόρους προερχόμενους από το ΠΔΕ στον ΕΛΚΕ της ΓΓΕΤ για κάλυψη εξόδων των προσκλήσεων - δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που η ΓΓΕΤ διαχειρίζεται. Το ποσοστό των κονδυλίων που μεταφέρονται δεν μπορεί να υπερβεί το πέντε τοις εκατό (5%) των αντίστοιχων προσκλήσεων - δράσεων. » 3.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για χρηματοδότηση στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ούτε να είναι μέλος επιστημονικής ομάδας που έχει υποβάλει αίτηση. » 4.Η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3Στο Ίδρυμα μπορεί να αποσπαστούν, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του εποπτεύοντος το ίδρυμα Υπουργού που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και σχετικής αίτησής τους, υπάλληλοι από κάθε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου ή από άλλο νομικό πρόσωπο, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος το Ίδρυμα Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού του φορέα προέλευσης. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για την κάλυψη των εν λόγω θέσεων, η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τον εποπτεύοντα το ίδρυμα Υπουργό. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, χωρίς τη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα από τον οποίο αποσπάται ο εργαζόμενος και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο μπορεί να παραταθεί μία ή περισσότερες φορές. Το προσωπικό που αποσπάται στο ίδρυμα διατηρεί την οργανική θέση που κατέχει στο φορέα από τον οποίο προέρχεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας διανυθείς στην οργανική θέση της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος. Οι αποδοχές του εν λόγω προσωπικού επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Οι εν λόγω αποσπάσεις εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της περίπτωσης κβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), » 5.Η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014 (Α΄ 256) αντικαθίσταται ως εξής: «1Το διοικητικό συμβούλιο ερευνητικού ή τεχνολογικού κέντρου - ινστιτούτου μπορεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους και ακολουθώντας αποδεδειγμένους κανόνες αξιολόγησης, να χορηγεί τα ακόλουθα ήδη υποτροφιών: αα) Υποτροφίες Αριστείας και ββ) Ανταποδοτικές Υποτροφίες. Τα ανωτέρω είδη υποτροφιών, δύνανται να χορηγούνται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, καθώς και σε ερευνητές, σε περιπτώσεις συνδρομής προϋποθέσεων αριστείας ή άσκησης πολιτικής προσέλκυσης ερευνητικού δυναμικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Η δαπάνη προέρχεται και βαρύνει τους ίδιους πόρους του ερευνητικού φορέα ή πόρους προερχόμενους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα. Ως Υποτροφίες Αριστείας ορίζονται χρηματικά ποσά υπό τη μορφή ειδικού βραβείου ή οικονομικής ενίσχυσης σε δικαιούχους διακρινόμενους για τις ακαδημαϊκές ή / και ερευνητικές τους επιδόσεις. Ως Ανταποδοτικές Υποτροφίες ορίζονται χρηματικά ποσά καταβαλλόμενα στους δικαιούχους, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων/ έργων. Οι υποτροφίες της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν εισόδημα, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. 6Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) αντικαθίσταται ως εξής:« 2Σε φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών μπορούν να παρέχονται από τα ιδρύματα στα οποία φοιτούν, ανταποδοτικές υποτροφίες με υποχρέωση, εκ μέρους των φοιτητών, να προσφέρουν εργασία με μερική απασχόληση, μέχρι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως σε υπηρεσίες του ιδρύματος. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. μπορούν, επίσης, να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από την λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους, ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο οικείο Α.Ε.Ι., από πόρους που προέρχονται από τα προγράμματα αυτά και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους. » 7.Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), αντικαθίσταται ως εξής: «Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και το ν. 4485/2017 (Α΄114) και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με το ν. 2158/1993 (Α΄ 109) και το π.δ. 321/1999 (Α΄ 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες. » 8.Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4521/2018 υπάγονται και οι Προϊστάμενοι των Γραμματειών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. 9.Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 4429/2016 οι λέξεις «Εσωτερικών και» διαγράφονται. 10.Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) αφορά τα έσοδα του έτους 2018 και εφεξής. 11.Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών των Επιτροπών Έρευνας των Α.Ε.Ι. και του προσωπικού που υπηρετεί στη Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν κατηγορούνται ή φέρονται να ευθύνονται ως δημόσιοι υπόλογοι για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην, σύμφωνα με το νόμο, εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ανατίθεται σε δικηγόρο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του οικείου Α.Ε.Ι. Η δαπάνη για τη δικαστική υπεράσπιση καλύπτεται από ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος θα καταδικασθεί, είναι υποχρεωμένος να αποδώσει κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. το σύνολο της δαπάνης που ο Ε.Λ.Κ.Ε. έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. 12.Η απόφαση της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται σε κάθε περίπτωση αναδρομικά από την έκδοσή της. 13.Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4485/2017 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018, αντικαθίσταται ως εξής: «Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Σε περίπτωση δαπανών ίσων ή κατώτερων των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται, εφόσον μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα η Επιτροπή Ερευνών, από τον επιστημονικό υπεύθυνο με την προϋπόθεση ότι αυτός ανήκει στο μόνιμο ή με σύμβαση αορίστου χρόνου προσωπικό του φορέα και ότι το άθροισμα των δαπανών αυτών δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου. Για τις πιστώσεις που υπερβαίνουν το ως άνω ποσοστό, οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης εκδίδονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, » Άρθρο 99 Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/ 2013 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) Σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την άσκηση έργου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε θέματα που αφορούν όλες τις βαθμίδες της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για τα θέματα του Ε.Λ.Κ.Ε. » Άρθρο 100 1.Η περίπτωση ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4521/ 2018 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: «μεριμνά για την υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων που προβλέπονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, και ε΄ της παρ. 8 του άρθρου 68 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), σε συνεργασία με το Τμήμα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, καθώς και το κατάστημα κράτησης, » 2.Όπου στο άρθρο 31 του ν. 4521/2018 αναφέρεται το «Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)» εννοείται το «Τμήμα Στ΄ Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε Καταστήματα Κράτησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». Άρθρο 101 Θέματα Α.Ε.Ι. 1.Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, αντικαθίσταται ως εξής: «6Καταξιωμένοι Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση ή διαθέτουν ισοδύναμα προσόντα με μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα, μπορούν να έχουν τον τίτλο του Επισκέπτη Καθηγητή ύστερα από αίτησή τους και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η παραμονή των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή αυτού, με απόφαση της Συγκλήτου. Με αιτιολογημένη απόφαση το Τμήμα μπορεί να αναθέτει τη διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος ή και σεμιναρίου στον επισκέπτη καθηγητή, εφόσον το επιθυμεί και ο ίδιος και σε κάθε περίπτωση όχι για διάρκεια μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Για τη διδασκαλία αυτή, ο Επισκέπτης Καθηγητής αμείβεται από πόρους του ιδρύματος, μέσω του ΕΛΚΕ ή από πόρους ευρωπαϊκού/διεθνούς προγράμματος κινητικότητας διδασκόντων ή ερευνητικού έργου ή από χορηγία για το σκοπό αυτόν ή από πόρους που εξασφαλίζει το οικείο τμήμα, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Το ύψος της αμοιβής του επισκέπτη καθηγητή είναι αντίστοιχο με το ύψος της αμοιβής των συμβάσεων εργασίας που προβλέπονται στο άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112). » 2.Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) οι λέξεις «Κωστής Στεφανής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κώστας Στεφανής». 3. 1)Στο πέμπτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 4368/2017 (Α΄ 21), όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α΄114) η φράση «που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» διαγράφεται. 2)Στο έκτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4521/2018 η φράση «που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» διαγράφεται. 4.Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4521/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι πράξεις μετατροπής έχουν έναρξη ισχύος την ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου, εφόσον ο αιτών υποβάλλει αίτηση έως 31.8.2018, άλλως την ημερομηνία έκδοσης της πράξης. » 5.Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που οργανώνει το Π.Μ.Σ. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. » 6.Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) μετά την κατηγορία «ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ» και πριν την κατηγορία «ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ» προστίθεται κατηγορία «ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ». Άρθρο 102 Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 21 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 οι λέξεις «όχι μετά τις 30.4.2018.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «όχι μετά τις 31.12.2018.». Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει από την 1η Μαΐου 2018. Άρθρο 103 Οι δαπάνες του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο δίμηνο του έτους 2017, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικείου φορέα. Άρθρο 104 Στο τέλος της υποπαραγράφου Θ.12 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ανωτέρω νόμου, περίπτωση 5 ως εξής: «5Οι άδειες διδασκαλίας που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως εάν ανανεώθηκαν μετά την έκδοσή τους, ισχύουν μέχρι τις 31.12.2019, ημερομηνία μέχρι την οποία οι άδειες ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου εδαφίου. Οι δικαιούχοι οφείλουν το αργότερο μέχρι τις 30.8.2019 να προβούν σε αίτηση ανανέωσης αδείας, προσκομίζοντας την ήδη εκδοθείσα άδειά τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που καθορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 3. » Άρθρο 105 1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν δικαίωμα να φοιτούν: ενήλικοι μαθητές, ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές » 2.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «Η φοίτηση στα ημερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Τα πρώτα απολυτήρια του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα δοθούν στη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020. Από το σχολικό έτος 2019-2020 δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν όσοι φοίτησαν επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη στο τριετές εσπερινό λύκειο, με εξαίρεση την περίπτωση αποφοίτων Λυκείου που εγγράφονται σε εσπερινό ΕΠΑΛ για την απόκτηση πτυχίου. Ως προς την τελευταία κατηγορία μαθητών, δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω ειδικών διατάξεων για τα εσπερινά λύκεια έχουν όσοι φοίτησαν επί δύο (2) πλήρη σχολικά έτη σε εσπερινό ΕΠΑΛ.». Ως προς τους αποφοίτους του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 3.Μεταβατικές διατάξεις: 1)Μαθητές που έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερησίου ΓΕΛ σε οποιοδήποτε σχολικό έτος και μαθητές της Α΄ τάξης τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ που θα προαχθούν το σχολικό έτος 2017-2018 έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019. Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και προήχθησαν κατά τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΓΕΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020. 2)Μαθητές που έχουν προαχθεί καθ’ οποιονδήποτε σχολικό έτος από την Α΄ τάξη ημερησίου ΕΠΑΛ ή από την Α΄ τάξη τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εγγραφής στη Β΄ τάξη τριετούς εσπερινού ΕΠΑΛ, η λειτουργία της οποίας αρχίζει το σχολικό έτος 2018-2019. Μαθητές που θα προαχθούν από τους φοιτώντες στη Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού τετραετούς ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018 ή φοίτησαν σε αυτές και έχουν προαχθεί κατά τα προηγούμενα έτη συνεχίζουν και ολοκληρώνουν την τετραετή φοίτησή τους. Η Δ΄ τάξη του τετραετούς εσπερινού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-20. 3)Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή νυν και πρώην μαθητών του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) στις τάξεις του τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ), σύμφωνα με την αντιστοίχηση των τάξεων του τετραετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) και του τριετούς Εσπερινού Λυκείου (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ), όπως αυτή προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις και τα προγράμματα σπουδών. Άρθρο 106 Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) τροποποιείται ως εξής: «1Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους: 1το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής, 2τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος. Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η μη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. » Άρθρο 107 Τροποποιήσεις του π.δ. 18/2018 1.Η περίπτωση θ΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του π.δ. 18/ 2018 καταργείται και η περίπτωση ι΄ αναριθμείται σε θ΄. 2.Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα Τμήματα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται: αα) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ββ) στο αυτοτελές Τμήμα Παιδικού Σταθμού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, γγ) στο αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης, Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης των Προσφύγων, δδ) στο Τμήμα Βιβλιοθηκών και εε) στο Τμήμα Γενικών Αρχείων του Κράτους, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. » 3.Στο τέλος των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 84 του π.δ. 18/2018 προστίθενται οι λέξεις «ή ΤΕ Πληροφορικής». Άρθρο 108 Το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156) τροποποιείται ως εξής: α. Η παράγραφος 1, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), αντικαθίσταται ως εξής: «1Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον), κωφοί, κωφάλαλοι, πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, αναιμία Diamοnd Βlackfan), πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, πάσχοντες (που έχουν νοσήσει στο παρελθόν ή νοσούν) από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Βudd Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, λεπτού εντέρου, πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, πάσχοντες από σύνδρομο Ενans, με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής διά βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο Gaucher, πάσχοντες από σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες χειρουργηθείσες ή μη, πάσχοντες από υπερτροφικού τύπου μυοκαρδιοπάθεια, πάσχοντες από πνευμονική αρτηριακή υπέρταση διαπιστωθείσα με δεξιό καθετηριασμό, πάσχοντες από σοβαρή πνευμονική ίνωση οποιασδήποτε αιτιολογίας, από ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία με τοποθέτηση απινιδωτή, πάσχοντες από γλυκογονιάσεις, πάσχοντες από κίρρωση ήπατος με επιβεβαιωμένη πυλαία υπέρταση, πάσχοντες από πυλαία υπέρταση λόγω υποπλασίας πυλαίας φλέβας, από τη νόσο του Crοhn με ιστολογική επιβεβαίωση, πάσχοντες από τη νόσο Wilsοn, από το σύνδρομο πολλαπλής νευρινωμάτωσης (Recklinchausen) με συστηματική προσβολή, από πολλαπλούν μυέλωμα, από σαρκοείδωση που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής πνεύμονος ή και ΚΝΣ, από αυτοάνοση ηπατίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, υποβληθέντες σε λαρυγγεκτομή ολική, πάσχοντες από κρανιοφαρυγγίωμα του εγκεφάλου, από συστηματικό ερυθηματώδη λύκο που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή λόγω προσβολής νεφρών ή και ΚΝΣ ή και ορογόνων υμένων ή και αίματος, από συστηματική σκληροδερμία με διάχυτη δερματική προσβολή, πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα που έχουν υποβληθεί σε ολική πρωκτοκολεκτομή και μόνιμη ειλεοστομία ή υφολική κολεκτομή με ειλεοπρωκτική αναστόμωση απευθείας ή με δημιουργία ειλεεικής νεοληκύθου, πάσχοντες από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή αυτοάνοση θρομβοπενία που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή, πάσχοντες από το σύνδρομο Κlippel Feil, από νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα με συνεχή ενεργότητα μετά την ηλικία των δεκατεσσάρων (14) ετών παρά τη βιολογική θεραπεία, πάσχοντες από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (ΑΙDS) υπό αντιρετροϊκή θεραπεία ή διαγνωσθέντες με τον ιό του ΗΙV υπό αντιρετροϊκή θεραπεία πάσχοντες από νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία με ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων σε χρόνια βάση, πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα - νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον εξεταζόμενοι κατά περίπτωση, πάσχοντες από το σύνδρομο Κlipper Τrenaunay-Weber, από βλεννοπολυσακχαρίδωση τύπου 6, πάσχοντες από δερματομυοσίτιδα που λαμβάνουν μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή ή έχουν λάβει μείζονα ανοσοκατασταλτική αγωγή στο παρελθόν και συνεχίζουν με διαφορετική, αλλά σχετική με την πάθηση, φαρμακευτική αγωγή, πάσχοντες από σύνδρομο Μukle Wells (συμπτωματική νόσος με συμβατική κλινική εικόνα με διάγνωση επιβεβαιωμένη από παιδίατρο με ειδική εμπειρία στα ρευματικά νοσήματα, γενετική επιβεβαίωση μεταλλαγής στην κρυοπυρίνη ΝΑLΡ3 επιθυμητή όχι απαραίτητη, αφού δεν υπάρχουν σε όλους τους ασθενείς, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες λ.χ. αναστολείς της Ιντερλευκίνης ΙL-1), πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον. » 1)Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «4Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα αναγκαία συλλογικά όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων στα Α.Ε.Ι. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), είναι δυνατή η τροποποίηση των κατηγοριών των υποψηφίων που εμπίπτουν στην παράγραφο 1, με την προσθήκη ή την αφαίρεση κατηγοριών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της πάθησης που δικαιολογεί, κατά περίπτωση, την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται η αποζημίωση των μελών των αναγκαίων συλλογικών οργάνων. » 1)Προστίθεται παράγραφος 8, η οποία έχει ως εξής: «8Υποψήφιοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί απορριπτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 και εφεξής, δικαιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να επανυποβάλλουν αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης. » Άρθρο 109 Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής καθορίζεται το Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας και απονομής του σχετικού μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Διδακτικά καθήκοντα για την ολοκλήρωση του προγράμματος ανατίθενται κατά προτεραιότητα στα μέλη Δ.Ε.Π. που ασκούσαν διδακτικά καθήκοντα στο ως άνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα έως τη δημοσίευση του παρόντος. » Άρθρο 110 Καταργούμενες διατάξεις 1.Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 και ιδίως των παρ. 8, 9 και 12 έως και 15 του άρθρου αυτού, καταργείται κάθε διάταξη που βρίσκεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις του παρόντος και, ιδίως, οι εξής: 1)το άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 6, οι παράγραφοι 1 έως και 3 του άρθρου 10, τα άρθρα 12, 13 και 15 έως και 19 του ν. 1304/1982, 2)τα Κεφάλαια Α΄ έως και Γ΄ του άρθρου 11, οι παράγραφοι 2 έως και 5, 7, 8 και 9 του άρθρου 29, η παράγραφος 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 57 του ν. 1566/1985, 3)οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1894/1990, 4)η Φ.16/102/Γ 308/3.4.1991 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 223), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 62 του 1946/1991 (Α΄ 69), 5)η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156), 6)το άρθρο 9 και η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 2525/1997, 7)η παράγραφος 14 του άρθρου 8, η περίπτωση δ΄ της παραγράγου 29 του άρθρου 14 και οι περιπτώσεις στ΄, η΄, ια΄και ιβ΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000, 8)τα άρθρα 1 και 2, οι παράγραφοι 2 και 3 και η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3, τα άρθρα 4 και 5, η παράγραφος 4 του άρθρου 7, οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 9 του ν. 2986/2002, 9)η παράγραφος 15 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄152), 10)η παράγραφος 10 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), 11)η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄151), 12)τα άρθρα 12 και 13 του ν. 3699/2008, 13)το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 3879/2010 (Α΄164), 14)τα άρθρα 10 έως και 28, οι παράγραφοι 1 έως και 7 του άρθρου 29 και οι παράγραφοι 1 έως και 9 του άρθρου 32, καθώς και ο τίτλος «Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών» του ιδίου άρθρου του ν. 3848/2010, 15)η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), 16)οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ και η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3, οι παράγραφος 7 έως και 9 και η περίπτωση ε΄ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013, 17)η παρ. 35 του άρθρου 39 και το άρθρο 41 του ν. 4186/2013, 18)οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 65 του ν. 4310/ 2014, 19)το άρθρο 36 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), 20)το άρθρο 38 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), 21)το π.δ. 152/2013 (Α΄ 240). 2.Η περίπτωση α΄ της παρ. 24 του άρθρου 6 του ν. 3027/ 2002 (Α΄ 152) καταργείται. 3.Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 16 και το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται. 4.Το έβδομο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), καταργείται. Άρθρο 111 Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 1.Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται: 1)Με βεβαίωση που χορηγείται από Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων Τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους, ύστερα από παρακολούθηση ομάδας μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών ή στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ή και συνδυαστικά. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι., καθορίζεται η ομάδα μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου και καταρτίζεται τυχόν ειδικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές και απόφοιτοι Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων, καθώς και των φοιτητών άλλων Τμημάτων, που παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά κατ’ έτος, αλλά και η χορήγηση βεβαίωσης σε παλαιούς αποφοίτους του Τμήματος χωρίς παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων, εφόσον το πρόγραμμα σπουδών που ολοκλήρωσαν καλύπτει με επάρκεια το περιεχόμενο των ως άνω μαθημάτων. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν. 2)Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής. 3)Με την κατοχή πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3027/2002. 2.Τα προγράμματα σπουδών της περίπτωσης α΄της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, που είναι σε λειτουργία κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ολοκληρώνονται με τους ήδη εγγεγραμμένους σπουδαστές. 3.Όσοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο που απονέμει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, όπως ισχύει έως τη δημοσίευση του παρόντος ή έχουν εισαχθεί σε Τμήματα των περίπτ. β’ και γ’ της ίδιας παραγράφου, καθώς και όσοι υπάγονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010, δεν απαιτείται να λάβουν τη βεβαίωση της παραγράφου 1 του παρόντος. 4.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010. Άρθρο 112 Το άρθρο 48Α του ν. 4485/2017 (Α΄114) τροποποιείται ως εξής: α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 διαγράφονται οι λέξεις «γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79,». β) Στο τέλος της πρώτης παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση, για την οποία απαιτείται επιπλέον η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.) και γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Κ.) του άρθρου 79, ιδρύονται στα Κ.Ε.Ε. προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.». γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 μετά τη φράση «Στην πρόταση της Συγκλήτου» προστίθεται η φράση «για την ίδρυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης», δ. αα) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 μετά τις λέξεις «του Ιδρύματος» προστίθεται η φράση «και το αντίστοιχο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δεν αναγράφεται στην απόφαση ίδρυσης. Το οριστικό πρόγραμμα σπουδών και τυχόν τροποποιήσεις του κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων». ββ) Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 το αρκτικόλεξο «Κ.Ε.Ε.» αντικαθίσταται με τις λέξεις «προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης». ε) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 καταργείται. στ) Στην παράγραφο 4: στα) Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ η λέξη «πενταμελές» αντικαθίσταται από τη λέξη «τετραμελές». στβ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτωσης α΄τίθεται τελεία «.». στγ) Η υποπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης α΄καταργείται. στδ) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ο Διευθυντής κάθε προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα που αφορά στο οικείο διετές πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης.». ζ) Η υπιοπερίπτωση γγ΄της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «γγ) υποβάλλει στη Σύγκλητο προς έγκριση εισήγηση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 2, σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε. και τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών,». η) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 αντικαθίσταται ως εξής: «α) είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, » Άρθρο 113 Προγράμματα μετεκπαίδευσης εργαζομένων στον τουριστικό τομέα 1.Το άρθρο 11 του ν. 1077/1980 (Α΄225) αντικαθίσταται ως εξής: «11και λειτουργία τμημάτων μετεκπαίδευσης 1Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται: η διάρκεια των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης, τα διδακτέα μαθήματα και η διάρκειά τους, οι ειδικότητες των εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν τα προγράμματα μετεκπαίδευσης, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς φοίτηση, ο τρόπος και η διαδικασία των εξετάσεων, ο τρόπος βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών και οι συνέπειες αυτών, οι χορηγούμενοι τίτλοι, ο κατ’ ανώτατο όριο αριθμός των μετεκπαιδευόμενων κατά τμήμα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων μετεκπαίδευσης. 2Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύναται να προσλαμβάνεται για κάθε εκπαιδευτική περίοδο ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία των προβλεπόμενων μαθημάτων στα τμήματα μετεκπαίδευσης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 3105/2003 (Α΄29), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 3Με όμοια απόφαση δύναται να προσλαμβάνεται, για μερική ή πλήρη απασχόληση, το αναγκαίο για τη λειτουργία των ανωτέρω τμημάτων διοικητικό προσωπικό (ενδεικτικά υπάλληλοι γραμματείας, υπάλληλοι λογιστηρίου, υπάλληλοι καθαριότητας) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Το ως άνω με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διοικητικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄176). 4Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων καθορίζεται από τις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των τμημάτων μετεκπαίδευσης. » 2.Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως εξής: «2Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται το όριο ηλικίας των μετεκπαιδευομένων, ο χρόνος ανεργίας των υποψηφίων ανέργων για το χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρα ανέργων και ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων ανέργων ανά τμήμα ως ποσοστό επί του συνόλου. » 3.Το άρθρο 14 του ν. 1077/1980 αντικαθίσταται ως εξής: «14σπουδαστών 1Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζεται ο αριθμός των επιλεγομένων υποψηφίων για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, ανά ξενοδοχειακό κατάλυμα ή επιχείρηση που λειτουργεί σε πόλη όπου υφίστανται ή πρόκειται να συσταθούν τμήματα μετεκπαίδευσης. 2Με όμοια απόφαση καθορίζονται ανά εκπαιδευτική περίοδο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία επιλογής, ο τόπος και οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 3Η επιλογή των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, στις έδρες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου Τουρισμού που είναι αρμόδιες για την κατά τόπο εποπτεία των τμημάτων μετεκπαίδευσης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού. Μέλη των επιτροπών αυτών ορίζονται: α) ένας υπάλληλος του Υπουργείου Τουρισμού, β) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και γ) ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων, που υποδεικνύονται αντιστοίχως με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέως των ως άνω επιτροπών εκτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού. » Άρθρο 114 Ίδρυση Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δύναται να συμμετέχει με εκπρόσωπό του, που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία της υπό σύσταση, εδρεύουσας στις Βρυξέλλες και διεπόμενης από το βελγικό δίκαιο, Διεθνούς Ένωσης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Αssοciatiοn Ιnternatiοnale Sans Βut Lucratif), με την επωνυμία «Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος» και καταστατικό σκοπό, μεταξύ άλλων, την ανέγερση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Μουσείου του Ολοκαυτώματος. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση κατά κυριότητα περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην υπό σύσταση Διεθνή Ένωση. Άρθρο 115 Καθαρισμός σχολικών κτιρίων με συμβάσεις μίσθωσης έργου σε περιπτώσεις ανεπάρκειας του τακτικού προσωπικού 1.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι τη λήξη της ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006, ο καθαρισμός των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες τους δεν καλύπτονται από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, μπορεί να ανατίθεται σε καθαριστές καθαρίστριες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας δύο (2) διδακτικών ετών. » 2.Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/ 2010 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: «γ.αα. Για τα διδακτικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παρ. 5 του άρθρου 113 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) καταρτίζονται ενιαία, με διάρκεια δύο (2) διδακτικών ετών. ββ. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. γγ. Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. » Άρθρο 116 Διάρκεια συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Ο.Τ.Α. που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δημοτικές κατασκηνώσεις γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 2Συμβάσεις διάρκειας τριών (3) μηνών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) για τις ανάγκες της πυρασφάλειας και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών, μπορούν να παραταθούν με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών. » Άρθρο 117 1.Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α΄141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α΄ παρατείνεται έως τις 31.12.2018 για τις κάτωθι περιπτώσεις: 1)για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ -Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018 (Α΄ 80), ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018, 2)για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ -Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018, ή/και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018. 2.Σε περίπτωση μη προσκόμισης του σχετικού πιστοποιητικού εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 1, η άδεια που εκδόθηκε κατά την παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ανακαλείται. Άρθρο 118 Ρύθμιση περιουσιακών ζητημάτων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων 1.Στην περίπτωση σύστασης δημοτικού λιμενικού ταμείου κατόπιν μεταφοράς αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180), τα νεοσυσταθέντα δημοτικά λιμενικά ταμεία περιέρχονται σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα, εν γένει, και υποχρεώσεις ως εξής: Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί των ακινήτων μεταβιβάζεται στο δημοτικό λιμενικό ταμείο που ασκεί τις αρμοδιότητες του δήμου εντός των διοικητικών ορίων του οποίου βρίσκεται. Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίζεται ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, ο οποίος διενεργεί την απογραφή και αποτίμηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων το αργότερο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ορισμού του και συντάσσει σχετική έκθεση. Στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή περιλαμβάνεται και η αναλογία των διαθεσίμων που δικαιούται κάθε νέο δημοτικό λιμενικό ταμείο επί του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων από δραστηριότητες εντός των διοικητικών του ορίων, μέχρι την ημερομηνία σύστασής του, καθώς και η αναλογούσα αξία ακινήτων που τυχόν αποκτήθηκαν μετά την αρχική σύσταση του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Η κατανομή των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων γίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του αρχικώς συσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου, σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση. 2.Η έκθεση απογραφής - αποτίμησης και η απόφαση κατανομής των περιουσιακών στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου αποστέλλονται άμεσα στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων στα νεοσυσταθέντα δημοτικά λιμενικά ταμεία. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της προαναφερθείσας απόφασης το νεοσυσταθέν δημοτικό λιμενικό ταμείο υπεισέρχεται στα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις του αρχικώς συσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου. Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και απόσπασμα της έκθεσης απογραφής, η οποία περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων καταχωρίζεται ατελώς στο οικείο κτηματολογικό γραφείο. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. 3.Η αμοιβή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή βαρύνει τον προϋπολογισμό του αρχικώς συσταθέντος δημοτικού λιμενικού ταμείου. 4.Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δημοτικών λιμενικών ταμείων που έχουν συσταθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος και δεν έχει ολοκληρωθεί η κατανομή και μεταβίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων. Άρθρο 119 Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5Β του άρθρου 76 του ν. 2121/1993 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4481/2017 (Α΄100) και ισχύει, προστίθεται: «Επιτρέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής γενικού διευθυντή, υπαλλήλων και λειτουργών που προέρχονται από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται στη θέση του γενικού διευθυντή από τον υπάλληλο ή λειτουργό που προέρχεται από τους φορείς του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Σε περίπτωση αποχώρησής του από την παραπάνω θέση επανέρχεται αυτοδικαίως στην οργανική του θέση και με το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς που ίσχυε πριν την αποχώρησή του από την υπηρεσία. Ο υπάλληλος ή λειτουργός που προσλαμβάνεται στην ανωτέρω θέση λαμβάνει από τον Ο.Μ.Μ.Θ. μόνο τις αποδοχές της θέσης αυτής, ενώ η καταβολή των αποδοχών της θέσης που κατείχε πριν από την τοποθέτησή του διακόπτεται αυτοδικαίως. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την 1η Ιανουαρίου του 2018.». Άρθρο 120 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.