ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4550

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2014, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑΜεταξύ Της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας ΚαιΤης Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ ΣχετικάΜε την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωμένων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών Η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, εφεξής αποκαλούμενες «τα Μέρη». Επιθυμώντας να ενδυναμώσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και να διευκολύνουν την επικερδή απασχόληση των εξαρτωμένων μελών των μελών διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής. Συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: α. ως «μέλος διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής» νοείται οποιοσδήποτε υπάλληλος του αποστέλλοντος Κράτους ο οποίος δεν είναι υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος του Κράτους υποδοχής και ο οποίος είναι: (i) διπλωματικός πράκτορας, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις, (ii) μέλος του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 για τις Διπλωματικές Σχέσεις, (iii) προξενικός λειτουργός, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις Προξενικές Σχέσεις, (iν) προξενικός υπάλληλος, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Βιέννης του 1963 για τις Προξενικές Σχέσεις, β. ως «εξαρτώμενα μέλη» νοούνται: (i) οι σύζυγοι των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο α. (ii) τα άγαμα εξαρτώμενα τέκνα που είναι νεαρότερα των 18 ετών, (iii) τα άγαμα τέκνα με σωματική ή πνευματική αναπηρία που μπορούν να εργαστούν. Άρθρο 21.Το εξαρτώμενο μέλος ενός μέλους της διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής του αποστέλλοντος Κράτους επιτρέπεται να αναλαμβάνει επικερδή απασχόληση στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους υποδοχής και υπό τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 2.Η άδεια ανάληψης επικερδούς απασχόλησης στο Κράτος υποδοχής παύει κατά τη λήξη των καθηκόντων του μέλους της διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής ή τη στιγμή κατά την οποία το πρόσωπο παύει να είναι εξαρτώμενο μέλος. 3.Η άδεια ανάληψης επικερδούς απασχόλησης από εξαρτώμενο μέλος δεν συνεπάγεται απαλλαγή από οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες ή χρεώσεις οι οποίες μπορεί κανονικά να εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε απασχόληση είτε σχετικά με προσωπικά χαρακτηριστικά, επαγγελματικά ή εμπορικά προσόντα ή άλλως. Επιπλέον, η άδεια αποδοχής απασχόλησης δεν χορηγείται σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους υποδοχής, μόνο υπήκοοι του Κράτους υποδοχής μπορούν να απασχοληθούν. Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν εκλαμβάνονται ότι υποδηλώνουν την αναγνώριση, από το άλλο Μέρος, πτυχίου για την άσκηση επαγγέλματος. Άρθρο 31.Η ανάληψη επικερδούς απασχόλησης από εξαρτώμενο μέλος στο Κράτος υποδοχής διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών του Κράτους υποδοχής. Ένα γραπτό αίτημα για άδεια ανάληψης επικερδούς απασχόλησης, το οποίο θα προσδιορίζει τη θέση την οποία αφορά το αίτημα, τα στοιχεία του δυνητικού εργοδότη και τυχόν άλλες πληροφορίες που ζητά η αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις της, θα αποστέλλεται εκ μέρους του εξαρτώμενου μέλους από την Πρεσβεία του αποστέλλοντος Κράτους στη Διεύθυνση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών του Κράτους Υποδοχής, η οποία θα επαληθεύει ότι το εξαρτώμενο μέλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας. 2.Κατόπιν επαληθεύσεως ότι το εξαρτώμενο μέλος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, όλες οι σχετικές διαδικασίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία του Κράτους υποδοχής θα ολοκληρώνονται το ταχύτερο δυνατόν. 3.Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, οι αρμόδιες Αρχές του Κράτους υποδοχής θα ενημερώσουν επισήμως την Πρεσβεία του αποστέλλοντος Κράτους, μέσω της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών του Κράτους υποδοχής, ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει λάβει άδεια ανάληψης της αιτούμενης θέσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Κράτους υποδοχής. 4.Εάν το μέλος της οικογένειας θελήσει να αλλάξει εργοδότη ανά πάσα στιγμή μετά την έκδοση άδειας εργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί νέο αίτημα για άδεια ανάληψης απασχόλησης. Άρθρο 4 Στην περίπτωση εξαρτώμενου μέλους που απολαύει αστικής και διοικητικής ετεροδικίας στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961, η ετεροδικία αυτή δεν εφαρμόζεται σε σχέση με όλα τα θέματα που προκύπτουν από την επικερδή απασχόληση και εμπίπτουν στο αστικό ή διοικητικό δίκαιο του Κράτους υποδοχής. Η παραίτηση από την αστική ή διοικητική ετεροδικία δεν εκλαμβάνεται ότι επεκτείνεται στην ασυλία εκτέλεσης της απόφασης, για την οποία απαιτείται ειδική παραίτηση. Άρθρο 5 Στην περίπτωση εξαρτώμενου μέλους που απολαύει ποινικής ετεροδικίας στο Κράτος υποδοχής σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις του 1961: α. Το αποστέλλον Κράτος παραιτείται της ποινικής ετεροδικίας του εν λόγω εξαρτώμενου μέλους στο Κράτος υποδοχής σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από την επικερδή απασχόληση, εκτός από ειδικές περιστάσεις όπου το αποστέλλον Κράτος θεωρεί ότι μια τέτοια παραίτηση θα ήταν αντίθετη προς τα συμφέροντά του. β. Η παραίτηση από την ποινική ετεροδικία δεν εκλαμβάνεται ότι επεκτείνεται στην ασυλία εκτέλεσης της καταδικαστικής απόφασης, για την οποία απαιτείται ειδική παραίτηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αποστέλλον Κράτος εξετάζει σοβαρά την παραίτηση από την ασυλία αυτή. Άρθρο 6 Τα εξαρτώμενα μέλη υπόκεινται στα καθεστώτα φορολογικής και κοινωνικής ασφάλισης του Κράτους υποδοχής για όλα τα ζητήματα που συνδέονται με την επικερδή απασχόλησή τους στο Κράτος αυτό. Άρθρο 7 Κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των Μερών σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας επιλύεται διά της διπλωματικής οδού. Άρθρο 81.Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία ένα Μέρος ενημερώνει το άλλο γραπτώς, διά της διπλωματικής οδού, για την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών του. 2.Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τροποποιείται ανά πάσα στιγμή με την αμοιβαία συγκατάθεση των Μερών με γραπτή ειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ μέσω των ίδιων διαδικασιών που απαιτούνται για τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας. 3.Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε Μέρος μπορεί να την καταγγείλει ανά πάσα στιγμή με προηγούμενη τρίμηνη γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο Μέρος. Έγινε στην Αθήνα στις 5 του μηνός Μαΐου 2014, που αντιστοιχεί στις .......... του μηνός .......... 5774 του Εβραϊκού Ημερολογίου, σε δύο πρωτότυπα, το καθένα στα ελληνικά, εβραϊκά και αγγλικά, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την ερμηνεία, υπερισχύει το αγγλικό κείμενο.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)"
1.  
    Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), όπως ισχύουν, η φράση «για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016», αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 22η Δεκεμβρίου του έτους 2016».
Άρθρο 3
1.  
    Στην παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με την εσωτερική παράγραφο 9 της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), η φράση «Από την 1η Απριλίου 2021» αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 1η Απριλίου 2020».
2.  
    Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4549/2018, η φράση «στην Αρχή της παρ. 14 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)» αντικαθίσταται με τη φράση «στη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣ της οικείας Περιφέρειας».
3.  
    Στην παρ. 5 του άρθρου 83 του ν. 4442/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4549/ 2018, η φράση «έξι (6) μηνών» αντικαθίσταται με τη φράση «τεσσάρων (4) μηνών».
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις. 2011/3982 2011
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 2016/4442 2016
Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις. 2016/4446 2016
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις. 2018/4549 2018
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία