Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου"
1.  
  Χανίων, του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη για την ανέγερση νέας πτέρυγας - επέκταση της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος» διά της διαθήκης του Γεωργίου Μαλινάκη του Γεωργίου Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 8.3.2018 σύμβαση μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ο Άγιος Γεώργιος», το οποίο συμμετέχει στη σύμβαση με την ιδιότητα του (δωρεοδόχου) κληρονόμου και κληροδόχου του Γεωργίου Μαλινάκη του Γεωργίου, του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη, που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση του όρου (τρόπου) του διαθέτη Γεωργίου Μαλινάκη, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:.
Άρθρο 2 "Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, του Ελληνικού Δημοσίου και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή για την εκτέλεση εργασιών για την υποστήριξη και αποδοτικότερη λειτουργία της νεοανεγερθείσας Νέας Πτέρυ [...]"
1.  
  Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 7.3.2018 σύμβαση μεταξύ του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας», του Ελληνικού Δημοσίου και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή για την εκτέλεση εργασιών, για την υποστήριξη και αποδοτικότερη λειτουργία της νεοανεγερθείσας Νέας Πτέρυγας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΡΓΩΤΗ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας εκ του κληροδοτήματος της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:.
Άρθρο 3 "Ρυθμίσεις σχετικά με την Ε.Κ.Α.Π.Υ. και το Ε.Κ.Ε.Π.Υ."
1.  
  Η περίπτωση β΄ του άρθρου 22Α του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: 1 Ειδικό τέλος, το οποίο αποτελεί ποσοστό επί εκάστης σύμβασης που υπογράφεται και αφορά σε κεντρικούς διαγωνισμούς που έχουν διενεργηθεί από την Ε.Κ.Α.Π.Υ. Το ύψος του ποσοστού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Κ.Α.Π.Υ.
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ο Αντιπρόεδρος δύναται να είναι είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης και τα λοιπά μέλη καθίστανται απλά μέλη του οργάνου και αποζημιώνονται για τις συνεδριάσεις αυτού.
3.  
  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Τα μέλη της προηγούμενης παραγράφου οφείλουν να πληρούν τα προσόντα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτά ορίζονται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργείται.
5.  
  Στην περίπτωση Β΄ του άρθρου 30 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) διαγράφεται η φράση «με σχέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης».
6.  
  Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) προστίθεται υποπερίπτωση 8 ως ακολούθως: 8 Ο έλεγχος και η διαχείριση των κλινών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες έχουν συνάψει σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τον ανωτέρω έλεγχο και τη διαχείριση, καθώς και Επιχειρησιακές Ομάδες, υπαγόμενες στο Ε.Κ.Ε.Π.Υ., χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων του Υπουργείου Υγείας Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η έδρα, η κατά τόπον αρμοδιότητα, η διάρθρωση, η στελέχωση και η λειτουργία, οι αρμοδιότητες κάθε Επιχειρησιακής Ομάδας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της.
7.  
  Μετά την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως και η παράγραφος 6 αναριθμείται σε 7:
  Οι εφημερίες που πραγματοποιούν οι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και οι στρατιωτικοί ιατροί, στα πλαίσια των αναγκών της εικοσιτετράωρης λειτουργίας του Ε.Κ.Ε.Π.Υ., δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των εφημεριών της οργανικής τους θέσης. Επιπλέον των ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην συντονιστών Διευθυντών και των στρατιωτικών ιατρών, επιτρέπεται να απασχολούνται στο Ε.Κ.Ε.Π.Υ., για τη διασφάλιση της εικοσιτετράωρης λειτουργίας αυτού, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και ιατροί που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες.α) ιατροί που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, β) ιατροί που απασχολούνται με κάθε είδους εργασιακή σχέση σε δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και γ) ιατροί που απασχολούνται σε εποπτευόμενους φορείς και νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), εκτός από τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. Ειδικά για τους ιατρούς της περίπτωσης γ΄ της ανωτέρω παραγράφου, αυτοί αποζημιώνονται, κατ’ αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β΄ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 4
1.  
 1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 19 του ν. 3305/ 2005 (Α΄ 17) αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 1 Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έξι (6) μέλη.».« 2 Ο Πρόεδρος της Αρχής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Με την ίδια διαδικασία επιλέγεται και διορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου Τα μέλη της Αρχής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».« 7 Ως μέλη της Αρχής ορίζονται 1 Ένας νομικός με εμπειρία ή γνώση στο αντικείμενο του ιατρικού δικαίου. 2 Ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής. 3 Δύο ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχοι της ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, με πείρα στην Ι.Υ.Α. 4 Ένας ιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, κάτοχος της ειδικότητας της ουρολογίας, με πείρα στην Ανδρική Υπογονιμότητα. 5 Ένας επιστήμονας του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με γνώση ή εμπειρία στις ιατροβιολογικές επιστήμες στο γνωστικό αντικείμενο της βιολογίας ή βιοχημείας ή εμβρυολογίας ή γενετικής.
 3. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005 (Α΄ 17) καταργείται.
2.  
  Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες διορισμού Προέδρου, αναπληρωτή αυτού, μελών της Αρχής και αναπληρωτών τους, που έχει λήξει η θητεία τους, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005. Τυχόν κλήρωση που διενεργήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, βάσει της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3305/2005, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Άρθρο 5
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
  Κάθε επιχείρηση νόμιμου φαρμακείου, διά του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρμακείου του, καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, πλην της Κυριακής, με την επιφύλαξη των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) που παραμένουν σε ισχύ. Η επιχείρηση φαρμακείου που επιλέγει το, κατά το προηγούμενο εδάφιο, διευρυμένο ωράριο εξακολουθεί να έχει τις υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποχρεωτικά δηλώνει ανά δίμηνο κάθε έτος και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου αυτού, τις ώρες και ημέρες σε εβδομαδιαίο προγραμματισμό, που επιλέγει, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, να λειτουργήσει πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, στους κατά τόπον αρμόδιους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον κατά τόπον αρμόδιο Περιφερειάρχη. Η δήλωση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ήτοι ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά πάντοτε εγγράφως. Σε περίπτωση λειτουργίας φαρμακείου, πέραν των χρονικών ορίων της παραγράφου 1, κατά παράλειψη της δήλωσης των προηγούμενων εδαφίων ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων αυτής, επιβάλλεται πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Η τήρηση του διευρυμένου ωραρίου είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση μη τήρησής του επιβάλλονται στον κάτοχο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του φαρμακείου με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από γνώμη του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι κάτωθι κυρώσεις.
 1. Σε περίπτωση πρώτης παράβασης, αποστέλλεται έγγραφη σύσταση,
 2. σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, απαγορεύεται στο φαρμακείο να λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο για έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και
 3. στην περίπτωση κάθε επόμενης παράβασης μετά τη δεύτερη, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων περί διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων.
 4. Ο κατά τόπον αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταρτίζει διμηνιαίους χωριστούς πίνακες φαρμακείων που λειτουργούν πέραν του κατ’ ελάχιστον υποχρεωτικού ωραρίου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, οι οποίοι αναρτώνται επί των προσόψεων των φαρμακείων κατά τις ημέρες και ώρες που αυτά παραμένουν κλειστά, καθώς και στις ιστοσελίδες, εφόσον υφίστανται, των αρμόδιων Περιφερειών και Φαρμακευτικών Συλλόγων.
2.  
  Δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου φαρμακείων που έχουν υποβληθεί έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1963/ 1991, μπορούν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ανάκληση ή τροποποίηση ισχύει από το χρόνο της υποβολής της, για το χρονικό διάστημα διευρυμένης λειτουργίας του φαρμακείου, που είχε δηλωθεί σύμφωνα με την αρχικώς ανακαλούμενη ή τροποποιούμενη δήλωση.
3.  
  Οι παράγραφοι 1 και 1α του άρθρου 61 του ν. 3601/ 1928 (Α΄ 119) αντικαθίστανται ως εξής: 1 1 Ποσοστό τέσσερα τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως των φαρμάκων με αντίστοιχη μείωση του λιανικού κέρδους των αγοραστών φαρμακοποιών που διατηρούν σε λειτουργία φαρμακείο Το ως άνω ποσοστό δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την τιμολόγηση των φαρμάκων, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τους φαρμακοποιούς, εισπράττεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις, ήτοι τους Κατόχους Άδειας Παραγωγής, Κυκλοφορίας και Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και αποδίδεται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (Π.Φ.Σ.). 2 Οι ως άνω υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως υποβάλλουν ηλεκτρονικώς εντός των πρώτων δέκα (10) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων που έχουν πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης φαρμάκων και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση του πόρου τέσσερα τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ. 3 Ο πόρος αποδίδεται από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις προς τον Π.Φ.Σ. μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη γενόμενη πώληση προς Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης και φαρμακεία. 4 Σε περίπτωση μη απόδοσης του αναλογούντος πόρου ή εκπρόθεσμης απόδοσης αυτού από υπόχρεη φαρμακευτική επιχείρηση, επιβάλλεται στην εν λόγω επιχείρηση χρηματικό πρόστιμο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, και σε περίπτωση υποτροπής από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Στην περίπτωση αυτή, η υπόχρεη φαρμακευτική επιχείρηση υποχρεούται να αποδώσει στον Π.Φ.Σ. τον αναλογούντα πόρο νομιμοτόκως από την προθεσμία που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. 5 Ο Π.Φ.Σ. ορίζεται αρμόδιος και υπεύθυνος για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας Ο Π.Φ.Σ. αναθέτει σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών τον έλεγχο και παρακολούθηση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας και συντάσσεται από την ελεγκτική εταιρεία μέχρι την 28η Φεβρουάριου εκάστου έτους έκθεση ελέγχου, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για τα ποσά που έχουν αποδοθεί στον Π.Φ.Σ. κατά το προηγούμενο έτος Η ετήσια αυτή έκθεση κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας μέχρι την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους. 6 Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τη μηνιαία αναλυτική κατάσταση των πωλήσεων των φαρμάκων από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις. 7 Οι ως άνω υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται όπως αποδώσουν στον Π.Φ.Σ. τον αναλογούντα πόρο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 έως τη δημοσίευση του παρόντος, τον οποίο δεν έχουν εν τω μεταξύ αποδώσει είτε στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης είτε στον Π.Φ.Σ., εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος Σε περίπτωση μη απόδοσης του εν λόγω αναλογούντος πόρου ή εκπρόθεσμης απόδοσης αυτού, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην παράγραφο δ΄ του παρόντος άρθρου. 8 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ., καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
4.  
  Το άρθρο 4 του π.δ. 312/1992 (Α΄ 157) τροποποιείται ως εξής:.
 1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 καταργείται
 2. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
 3. Κάθε φαρμακείο δύναται να εφοδιάζεται τα από το Κρατικό Μονοπώλιο νομίμως κυκλοφορούντα ναρκωτικά στις ποσότητες που ορίζονται κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
5.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) καταργείται.
6.  
  Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2018, όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Επικράτειας υποχρεούνται να αναρτήσουν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τις κενές θέσεις φαρμακείων που υπάρχουν κατά την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου 2018 υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου από όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), του ν. 1963/1991, του π.δ. 64/2018 (Α΄ 124) και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου.
Άρθρο 6
1.  
  Παρατείνονται αυτοδικαίως για δύο (2) μήνες από τη λήξη τους οι συμβάσεις έργου, που συνήφθησαν μεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και των φυσικών προσώπων, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους: α) Στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Επικράτειας και β) στις δημόσιες Δομές Υγείας της Χίου, Λέσβου, Σάμου, Κω και Λέρου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος με τον τίτλο «ΡΗΙLΟS - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», βάσει της σύμβασης χρηματοδότησης με αριθμό ΗΟΜΕ/2016/ΑΜΙF/ΑG/ΕΜΑS/0041 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω συμβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
2.  
  Στο άρθρο 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
  Για τη σύναψη των συμβάσεων έργου ή εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν απαιτείται η προηγούμενη έκδοση εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280).
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) αντικαθίσταται ως εξής: Οι εξαιρετικές ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να εφαρμοστούν μέχρι 31.12.2019. .
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄212) παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2018.
2.  
  Επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά, που παρακρατήθηκαν στα πλαίσια της διαθεσιμότητας, στους υπαλλήλους που ανήκαν οργανικά στο Νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ»
3.  
  Δαπάνες της ανώνυμης εταιρείας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.» (πρώην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2017 και αφορούσαν πάγια και λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και αμοιβές των μελών του Εποπτικού της Συμβουλίου, ύψους εκατόν ενενήντα χιλιάδων εκατόν επτά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (190.107,98), θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.
Άρθρο 8
1.  
 1. Η βαθμολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., μετά την αξιολόγησή τους από τα οικεία Συμβούλια Αξιολόγησης, συντελείται με πράξη του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας για τους ιατρούς των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 2. 2 Για την αξιολόγηση του κλινικού και εν γένει ιατρικού έργου των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., της ανταπόκρισής τους στις επιταγές του ιατρικού λειτουργήματος, της τήρησης των υποχρεώσεών τους και της εν γένει υπηρεσιακής επίδοσης και απόδοσής τους, τηρείται υπηρεσιακός φάκελος με ευθύνη του Διευθυντή του τμήματος του νοσοκομείου ή του υπεύθυνου της επιστημονικής λειτουργίας της δομής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπου υπηρετεί ο ιατρός/οδοντίατρος και στον οποίο περιέχονται οι ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησής τους Οι εκθέσεις συντάσσονται μέχρι τη 15η Φεβρουάριου κάθε έτους α) από τον Διευθυντή του τμήματος ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως πρώτο κριτή και τον Διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως δεύτερο κριτή, όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους των νοσοκομείων και β) από τον υπεύθυνο της επιστημονικής λειτουργίας της δομής της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως πρώτο κριτή και τον αρχαιότερο ιατρό κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του οικείου Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως δεύτερο κριτή, όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και γνωστοποιούνται στον κρινόμενο Οι κρινόμενοι πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησής τους μπορούν να υποβάλουν έκθεση για το έργο που έχουν επιτελέσει κατά τη διάρκεια του έτους. 3 Αναθεώρηση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης γίνεται, μετά από αίτηση του κρινόμενου, που υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης α) για τους ιατρούς/οδοντιάτρους των νοσοκομείων, με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου νοσοκομείου και β) για τους ιατρούς/οδοντιάτρους της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. 4 Προκειμένου για την αξιολόγηση του έργου των διευθυντών νοσοκομείων ή ιατρών άλλης βαθμίδας, οι οποίοι προΐστανται τμημάτων, ο υπηρεσιακός φάκελος τηρείται και οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται από τον διευθυντή του αντίστοιχου τομέα ως πρώτο κριτή και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ως δεύτερο κριτή και για τους διευθυντές των τομέων από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας Η αναθεώρηση γίνεται από το Δ.Σ. του νοσοκομείου μετά από αίτηση των κρινόμενων Προκειμένου για την αξιολόγηση του έργου των υπεύθυνων της επιστημονικής λειτουργίας των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, οι ετήσιες εκθέσεις συντάσσονται από ένα από τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως πρώτο κριτή και τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως δεύτερο κριτή Η αναθεώρηση γίνεται από τη διοίκηση της αντίστοιχης Υ.Πε. μετά από αίτηση των κρινόμενων Οι εκθέσεις της παραγράφου αυτής, καθώς και οι εκθέσεις της παραγράφου 2 πρωτοκολλούνται α) όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους των νοσοκομείων, στο γραφείο του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο κάθε ιατρού/οδοντίατρου αντιστοίχως με επισημείωση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, και β) όσον αφορά τους ιατρούς/οδοντιάτρους των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της οικείας Δ.Υ.Πε. και καταχωρούνται στον ατομικό φάκελο κάθε ιατρού/οδοντιάτρου Η παράλειψη από τους υπευθύνους σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της παραγράφου 2, αποτελεί παράλειψη εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος και ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.
 3. «Το Συμβούλιο Αξιολόγησης είναι η Γενική Συνέλευση των ειδικευμένων μονίμων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., από το βαθμό του αξιολογούμενου και άνω, του τομέα στον οποίο ανήκει το τμήμα του νοσοκομείου που υπηρετεί ο αξιολογούμενος.
 4. Εάν αυτός υπηρετεί σε διατομεακό τμήμα, η αξιολόγησή του γίνεται από τη Συνέλευση του τομέα της ειδικότητάς του.».
 5. Το έκτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.
 6. Θ΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 αντικαθίσταται με τα εξής εδάφια:
 7. «Το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε έτους ορίζονται από τη Συνέλευση του τομέα, ένας (1) εισηγητής με τον αναπληρωτή του για κάθε ειδικότητα.
 8. Όταν ελλείπει ή αδυνατεί οποιοσδήποτε από αυτούς, στη θέση του ορίζεται ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. άλλης ειδικότητας του Τομέα που ανήκει ο αξιολογούμενος.».
 9. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
2.  
 1. Ειδικευμένοι ιατροί και οδοντίατροι Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, φαρμακοποιοί Ε.Σ.Υ. και λοιποί επιστήμονες της ιατρικής υπηρεσίας, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν με απόσπαση ή μετακίνηση για χρονικό διάστημα εννέα (9), τουλάχιστον, μηνών στον ίδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μπορούν με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αίτησή τους, να μετατίθενται, διατηρώντας το βαθμό τους, σε κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου στο φορέα όπου υπηρετούν.
 2. Εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση της ίδιας ειδικότητας ή του ίδιου κλάδου, η μετάθεση αυτών μπορεί να γίνει, μετά από αίτησή τους και απόφαση του Υπουργού Υγείας, με μεταφορά της θέσης τους από το φορέα προέλευσής τους στο φορέα, στον οποίο υπηρετούν, και ταυτόχρονη μεταφορά κενής θέσης, οποιασδήποτε ειδικότητας ή οποιουδήποτε κλάδου, από το φορέα υποδοχής τους στο φορέα προέλευσής τους.
 3. Προσωπικό που, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), υπηρετεί σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, επιτρέπεται να μετατάσσεται σε εποπτευόμενους από τις Δ.Υ.Πε. φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, η οποία μετατρέπεται με την απόφαση μετάταξης σε προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας.
 4. Εάν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος στο φορέα προέλευσης.
 5. Με τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση του υπαλλήλου από το φορέα υποδοχής, η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε οργανική θέση κλάδου ΥΕ της ίδιας ειδικότητας.
 6. Αιτήσεις του παραπάνω προσωπικού, που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
 7. Μετατάξεις του ιδίου προσωπικού που έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται σύννομες.
3.  
  Η μετάταξη σε θέση Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. εργαζομένων σε δημόσια νοσοκομεία ή δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, λόγω απόκτησης πτυχίου ιατρικής και τίτλου ιατρικής ειδικότητας ή πτυχίου οδοντιατρικής, κρίνεται από τριμελές συμβούλιο, που συστήνεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. και αποτελείται: αα) όσον αφορά τα νοσοκομεία, από τον Διοικητή του νοσοκομείου, με αναπληρωτή του τον εκπρόσωπο των ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διοικητικής Υπηρεσίας, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο του τμήματος ιατρικού προσωπικού και ββ) όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, από τον αρμόδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υποδιοικητή της οικείας Υ.Πε., με αναπληρωτή του τον έτερο Υποδιοικητή, τον αρχαιότερο ιατρό του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Δ.Υ.Πε., με αναπληρωτή του έναν ιατρό μέλος του ίδιου Επιστημονικού Συμβουλίου και τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ.Υ.Πε., με αναπληρωτή του υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ της ίδιας διεύθυνσης. Η θητεία των Συμβουλίων του προηγούμενου εδαφίου είναι διετής.
4.  
  Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:
  5.Α. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), συνιστώνται, μετονομάζονται, ενοποιούνται, διαχωρίζονται, καταργούνται ή χαρακτηρίζονται ως άγονες και αποχαρακτηρίζονται ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες. Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο χρόνος και το περιεχόμενο άσκησης, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής ειδικότητας, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή και κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για ειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις ειδικότητες θέμα. 5.Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., συνιστώνται, μετονομάζονται, διαχωρίζονται, ενοποιούνται ή καταργούνται ιατρικές και οδοντιατρικές εξειδικεύσεις. Επίσης, με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ., καθορίζεται ο χρόνος, το περιεχόμενο άσκησης, η αναγνώριση του χρόνου άσκησης στην αλλοδαπή, οι εξεταστικές περίοδοι, η διαδικασία των εξετάσεων, οι προϋποθέσεις απόκτησης του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης από ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους, ο τύπος του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης, η αναγνώριση του τίτλου ιατρικής και οδοντιατρικής εξειδίκευσης της αλλοδαπής, οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες τοποθέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων για εξειδίκευση και κάθε άλλο σχετικό με τις εξειδικεύσεις θέμα.
5.  
 1. Στο τέλος του άρθρου 11 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 2. Ως εθνικός συντονιστικός κόμβος για τη διασύνδεση με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, να ορίζεται και διοικητική αρχή.
 3. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 μετά την υποπερίπτωση θθ΄ προστίθεται υποπερίπτωση ιι΄ ως εξής:
 5. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 προστίθεται υποπερίπτωση εε΄ ως εξής:
Άρθρο 9
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) τροποποιείται ως εξής: Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή χορηγείται σε όποιον διαθέτει και υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 του παρόντος, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος, τα παρακάτω
2.  
  Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄80) προστίθεται φράση μετά τη λέξη «επαγγελματικής εκπαίδευσης», ως εξής: συμπεριλαμβανομένων και των Σχολών Ελευθέρων Σπουδών
3.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στις περιπτώσεις που απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου ή βεβαίωση του οικείου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή επαγγελματικού-επιστημονικού φορέα της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, ότι ο εν λόγω μεταπτυχιακός τίτλος οδηγεί σε αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα Λογοθεραπευτή στη χώρα κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου και δεν καθίσταται δυνατόν τα ανωτέρω να χορηγηθούν, βάσει της νομοθεσίας της χώρας κτήσης του μεταπτυχιακού τίτλου, στην περίπτωση αυτή και εφόσον υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογητικά και ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι αναγνωρισμένος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμος, δεν θα απαιτούνται για την απόκτηση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος.
4.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) καταργείται.
5.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) καταργείται.
6.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) καταργείται. Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από τη δημοσίευση του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80).
Άρθρο 10
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 95 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115) και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) ισχύουν και για το επικουρικό προσωπικό, πλην ιατρών, της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το οποίο υπέγραψε σύμβαση μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4486/2017 (7.8.2017) και μέχρι τις 30.11.2017.
Άρθρο 11
1.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίσταται ως εξής: «Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται οι αμοιβές του προσωπικού, καθώς και η αμοιβή του επιπλέον προσωπικού και των Φαρμακοποιών που διατίθενται από το Ε.Σ.Υ., κατόπιν αιτήματος της Διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για την κάλυψη αναγκών της απογευματινής λειτουργίας του Φαρμακείου, καθώς και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ». Η ισχύς της παρούσας και της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται αναδρομικά από την έναρξη απασχόλησης των ως άνω υπαλλήλων.
Άρθρο 12
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: 3 Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). .
Άρθρο 13
1.  
  Οι ανασφάλιστοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4368/2016 μπορούν να νοσηλευτούν σε κλίνες ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που είναι ενταγμένες στο Σύστημα Διαχείρισης Αναγκών Διαθέσιμων Κλινών ΜΕΘ-ΜΕΝΝ μέσω ΕΚΑΒ, ενώ τα έξοδα της νοσηλείας τους βαραίνουν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογράψει με τις ιδιωτικές κλινικές που διαθέτουν κλίνες ΜΕΘ και με βάση τα όσα προβλέπονται για την αποζημίωση των ΜΕΘ στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 14
1.  
  Στο άρθρο 36 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
  Επιτρέπεται η μεταφορά φαρμακείων στα όρια του ίδιου δήμου, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των πληθυσμιακών ορίων, στις περιπτώσεις που η αρχική άδεια ίδρυσης φαρμακείου ανακλήθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω περιορισμών στις χρήσεις γης. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ίδρυσης φαρμακείου επαναχορηγείται στον αρχικό δικαιούχο, μετά από αίτησή του, ο οποίος οφείλει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την επαναχορήγηση της άδειας ίδρυσης, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση και της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση.
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2006/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/33 2006
ΝΟΜΟΣ 1928/3601 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3601 1928
ΝΟΜΟΣ 1984/1483 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1483 1984
ΝΟΜΟΣ 1991/1963 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1963 1991
Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. 2005/3305 2005
Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις. 2005/3370 2005
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 2006/3463 2006
Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. 2007/3580 2007
Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. 2009/3754 2009
Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 2011/3918 2011
Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.[...]" 2012/4052 2012
Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4[...]" 2013/4213 2013
Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών-μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμ[...]" 2014/4272 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2016/4368 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Κύρωση της Τεχνικής Συμφωνίας ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Δημοκρατίας της[...]" 2016/4432 2016
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. 2017/4461 2017
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021[...]" 2017/4472 2017
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2017/4486 2017
Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις. 2018/4549 2018
ΝΟΜΟΣ 2018/4551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2018/4551 2018
(1) Οργάνωση και συγκρότηση των φαρμακείων. 1992/312 1992
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. 2016/49 2016
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. 2017/121 2017
Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου. 2018/64 2018
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία