ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4560

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-09-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-09-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της τροποποίησης που έγινε στο Κιγκάλι (Ρουάντα) στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (Α΄ 253), σχετικά με τις ουσίεςπου καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1985, για την προστασία της στιβάδας του όζοντος (Σύμβαση Βιέννης), που κυρώθηκαν με το ν. 1818/1988 (Α΄ 253), η οποία υιοθετήθηκε στο Κιγκάλι της Ρουάντα στις 10-15 Οκτωβρίου 2016, στην 28η Συνδιάσκεψη των συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου και το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: Άρθρο 2 Αρμόδια αρχή Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συντονίζει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τα συναρμόδια Υπουργεία και ενδεχομένως τους λοιπούς συναρμόδιους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και της κυρούμενης τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. Άρθρο 3 Εξουσιοδοτήσεις 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή, όπου απαιτείται, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της κυρούμενης τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται και η λήψη συμπληρωματικών μέτρων που αφορούν στη σύσταση και συγκρότηση διοικητικών οργάνων, στον καθορισμό των αναγκαίων διαδικασιών και στη θέσπιση διοικητικών κυρώσεων. 2.Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή, όπου απαιτείται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, με την επιφύλαξη των συνταγματικών διαδικασιών, μπορεί να θεσπίζονται μέτρα εφαρμογής των αποφάσεων των Διασκέψεων των Μερών που ενεργούν ως Σύνοδοι των συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου, τα οποία αφορούν στην κυρούμενη τροποποίηση. Άρθρο 4 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου ΙV αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία