Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και την προετοιμασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και την προετοιμασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, που υπογράφηκε στο Βερολίνο, στις 26 Ιουλίου 2017, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και γερμανική γλώσσα έχει ως εξής: Σύμβασημεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας καιτου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και την προετοιμασία για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας καιΤο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας εφεξής αποκαλούμενα «τα συμβαλλόμενα μέρη» βάσει της πολιτιστικής σύμβασης μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Βασιλείου της Ελλάδας της 17ης Μαΐου 1956, λαμβάνοντας υπόψη την Δήλωση Προθέσεως του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σύσταση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 και το κείμενο κοινής δήλωσης της 4ης Δεκεμβρίου 2016 των Υπουργών Εξωτερικών των δύο κρατών έχοντας επίγνωση ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για μια ζωντανή δημοκρατία, που αφορά κυρίως τη νέα γενιά της Ευρώπης, με την πεποίθηση ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις συνεισφέρουν ως προς αυτό το σκοπό, προσφέροντας σε νέους ανθρώπους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελληνική Δημοκρατία την ευκαιρία, να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους, να διαμορφώσουν από κοινού το παρόν και το μέλλον, καθώς και με την πεποίθηση ότι η νεολαία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ αμφότερων των κρατών, με την προσδοκία ότι θα ενισχυθεί η φιλία μεταξύ των νέων αμφότερων των κρατών και θα προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα υποστήριξης των νέων, και με στόχο την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, που θα αναλάβει την εμβάθυνση των σχέσεων ανάμεσα στους νέους και στους υπευθύνους για θέματα νεολαίας σε αμφότερα τα κράτη και επιπλέον, θα προωθήσει με κάθε τρόπο την αμοιβαία γνωριμία και κατανόηση, καθώς και τη στενή αλληλεπίδραση της νεολαίας της Ελλάδος και της Γερμανίας στο πλαίσιο της Ευρώπης, και θα λειτουργήσει ως σύμβουλος και διαμεσολαβητής μεταξύ των διαφόρων κρατικών βαθμίδων, καθώς και των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελληνική Δημοκρατία, συμφώνησαν τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μια επιτροπή με σκοπό την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ισάριθμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων υπουργείων και πρόσωπα με ακριβή γνώση του αντικειμένου, και θα πραγματοποιεί μια συνάντηση τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, σε καθένα από τα δύο κράτη εναλλάξ, για την περίοδο μέχρι την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Η επιτροπή οφείλει να προετοιμάσει τα ακόλουθα απαραίτητα βήματα για την ίδρυση και την έναρξη εργασιών του Ιδρύματος Νεολαίας έως το 2019, βάσει της Δήλωσης Προθέσεως των συμβαλλόμενων μερών της 12ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας: - Διαβούλευση για την Ιδρυτική Συμφωνία, τον κανονισμό προσωπικού και τον δημοσιονομικό κανονισμό καθώς και προσδιορισμό της έδρας σε αμφότερα τα κράτη - Εισήγηση για τον προσδιορισμό της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Άρθρο 2 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ αμφότεροι των κρατών, βάσει της αμοιβαιότητας έως και την ίδρυση του Ιδρύματος Νεολαίας ειδικότερα θα προωθήσουν: - την εξωσχολική ανταλλαγή νέων σε όλους τους τομείς, - τη σχολική ανταλλαγή, σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμούς, - σεμινάρια για παιδαγωγούς, που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής, που θα αναφέρονται στην περίοδο και τα γεγονότα της γερμανικής- κατοχής στην Ελλάδα (1941-1945), - την ανταλλαγή εθελοντών, και ειδικότερα στους τομείς δράσεις για τους νέους και τους νέους πρόσφυγες, - την ανταλλαγή επαγγελματιών στον τομέα της υποστήριξης της νεολαίας, - δράσεις για την εκμάθηση και την ενίσχυση της Νεοελληνικής Γλώσσας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελληνική Δημοκρατία, - την διεξαγωγή του Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας σε ετήσια βάση που θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στην Ελληνική Δημοκρατία, - τις ξεναγήσεις σε τόπους κοινής ιστορικής μνήμης της περιόδου 1941 -1945, - τις ξεναγήσεις σε τόπους και θεσμούς της εκατέρωθεν πολιτιστικής κληρονομιάς των δυο χωρών, όπως σε χώρους του κλασικού αρχαιοελληνικού πολιτισμού, που θεμελιώνει την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Για το σκοπό αυτό, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, θα συνεχίσει να υλοποιεί το Ειδικό Πρόγραμμα Στήριξης των Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών Νέων. Άρθρο 3 Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αποστέλλουν μια φορά ετησίως, εναλλάξ, έως την έναρξη εργασιών του Ιδρύματος Νεολαίας, μια αντιπροσωπεία πέντε έως οκτώ ατόμων με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της πολιτικής για τη νεολαία, τα προγράμματα υποστήριξης της νεολαίας και το έργο των οργανώσεων νεολαίας του έτερου συμβαλλόμενου μέρους και με στόχο τον συντονισμό διμερών προγραμμάτων και δράσεων. Οι αντιπροσωπείες θα αποτελούνται από κυβερνητικούς εκπροσώπους του κλάδου της πολιτικής για τη νεολαία, από εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα υποστήριξης των νέων, καθώς και από εκπροσώπους οργανώσεων νεολαίας. Η διάρκεια της εκάστοτε παραμονής τους θα ανέρχεται σε δύο ημέρες. Τα αποτελέσματα της συνάντησης θα καταγράφονται υπό τη μορφή πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης των συμφωνηθέντων στα άρθρα 1 και 3, το συμβαλλόμενο μέρος, που παρέχει τη φιλοξενία, θα αναλάβει όλα τα έξοδα, που ενδέχεται να προκύψουν στο κράτος του, συμπεριλαμβανομένης της διαμονής, της σίτισης, της μετακίνησης, καθώς και όλων των απαραίτητων εξόδων για την υλοποίηση του προγράμματος. Το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, αναλαμβάνει τις δαπάνες διεθνούς μετακίνησης της αντιπροσωπείας και φροντίζει να διευθετήσει θέματα ασφάλισης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και της παραμονής της αποστολής. Άρθρο 5 Το συμβαλλόμενο μέρος, που παρέχει τη φιλοξενία, αναλαμβάνει τα έξοδα της απαραίτητης βάσει των άρθρων 1 και 3, διερμηνείας κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, καθώς και της μετάφρασης των σχετικών εγγράφων στη γερμανική και στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 6 Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί κατόπιν συμφωνίας βάσει διαπραγματεύσεων και έπειτα από αμοιβαία αποδοχή. Οι τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες αποτελούν τμήμα της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 7 Διαφορές σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης θα διευθετούνται με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 8 Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία, κατά την οποία το συμβαλλόμενο μέρος Ελληνική Δημοκρατία ενημερώνει το συμβαλλόμενο μέρος Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας μέσω της διπλωματικής οδού, ότι οι αναγκαίες εσωτερικές νομικές διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ, έχουν ολοκληρωθεί. Καθοριστική είναι η ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης από την Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα. Συντάχθηκε στο Βερολίνο την 26η Ιουλίου 2017 σε δύο αντίγραφα, ένα στη γερμανική και ένα στην ελληνική γλώσσα, καθένα από τα οποία είναι εξίσου δεσμευτικά. Για το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας,Τρίτης Ηλικίας, Για το Γυναικών και Νεολαίας Υπουργείο Παιδείας, της Ομοσπονδιακής Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημοκρατίας της Γερμανίας της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπογραφή) (υπογραφή)
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία