ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4563

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-09-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-09-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-09-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός, γενικές αρχές και αντικείμενο"
1.  
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας
2.  
  Το πλαίσιο επίτευξης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας διέπεται από τις ακόλουθες γενικές αρχές:
 1. της τεχνολογικής ουδετερότητας,
 2. της διαφάνειας,
 3. της διασφάλισης του υγιούς και αποτελεσματικού ανταγωνισμού προς όφελος του τελικού χρήστη,
 4. της ισότιμης συμμετοχής στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση
3.  
  Αντικείμενο του παρόντος είναι:
 1. ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επίτευξης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας,
 2. ο προσδιορισμός των εμπλεκόμενων φορέων και των αρμοδιοτήτων τους
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
 1. «Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ):
 2. η περιοχή της ελληνικής Επικράτειας που δεν διαθέτει ικανοποιητική πρόσβαση σε σήμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα του παρόντος
 3. «Επιχορήγηση δικαιούχου»:
 4. το χρηματικό ποσό που χορηγείται στους δικαιούχους του έργου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
 5. «Έργο»:
 6. η εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
 7. «Μόνιμος κάτοικος Περιοχής Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» (ΠΕΤΚ):
 8. το φυσικό πρόσωπο που διατηρεί την κύρια και μόνιμη κατοικία του σε Περιοχή Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης του Παραρτήματος του παρόντος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος
 9. «Νοικοκυριό»:
 10. το άτομο ή το σύνολο των ατόμων που διαμένουν στην ίδια κατοικία.
 11. Το νοικοκυριό μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο άτομο (μονοπρόσωπο) ή από περισσότερα (πολυπρόσωπο).
 12. «Μητρώο Δικαιούχων του έργου»:
 13. το ψηφιακό αρχείο, στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία των δικαιούχων του έργου
2.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν, εκτός των ορισμών της παραγράφου 1, οι ορισμοί του άρθρου 2 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), του άρθρου 2 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και της υπ’ αριθμ. 42800/2012 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2704).
Άρθρο 3 "Εμπλεκόμενοι φορείς και αρμοδιότητες"
1.  
  Αρμόδιοι φορείς για την επίτευξη του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ), ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου, οι δήμοι, στην εδαφική περιφέρεια των οποίων υπάγονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (ΠΕΤΚ) του Παραρτήματος του παρόντος και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου, καθώς και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. του ΥΨΗΠΤΕ.
2.  
  Η Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ως φορέας κεντρικού συντονισμού της υλοποίησης του έργου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Συντονίζει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου
 2. Συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου, τους παρόχους του άρθρου 5 του παρόντος και τα συναρμόδια Υπουργεία
 3. Ενημερώνει τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για τα ζητήματα που αφορούν στην υλοποίησή του και τους παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, οδηγίες και υποδείξεις για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
 4. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού
 5. Μεριμνά για την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση του έργου, επιλύοντας τα ζητήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίησή του
 6. Ελέγχει, μέσω της διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων, την ορθή άσκηση των αρμοδιοτήτων των φορέων υλοποίησης του έργου, καθώς και την τήρηση των υποχρεώσεων των παρόχων του έργου
 7. Διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση του έργου
3.  
  Οι δήμοι και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ως φορείς υλοποίησης του έργου, ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Αποτελούν τις αρχές πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου, οι οποίες πιστοποιούν τους μόνιμους κατοίκους των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΚΤ) του Παραρτήματος του παρόντος ως δικαιούχους του έργου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση του άρθρου 9 παράγραφος 2 του παρόντος
 2. Παρέχουν στους δικαιούχους του έργου τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτό και συμβάλλουν στην εν γένει προώθησή του
 3. Ενημερώνουν τους εμπλεκόμενους φορείς του έργου για την πορεία υλοποίησής του και συνεργάζονται μαζί τους για την επίλυση των ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν
 4. Συνεργάζονται με τους παρόχους του έργου και διευκολύνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τη διαδικασία της υλοποίησής του
 5. Εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Γ.Γ.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος.
4.  
  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), ως φορέας συνδρομής της Γ.Γ.Τ.Τ. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της παράγραφο 2 του παρόντος, συνδράμει, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 περίπτωση μστ΄ του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), στην εκπλήρωση του έργου της.
Άρθρο 4 "Δικαιούχοι"
1.  
  Δικαιούχοι του έργου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό με την εφαρμογή του θέμα.
2.  
  Η παροχή των υπηρεσιών του έργου πραγματοποιείται ανά νοικοκυριό και σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος
Άρθρο 5 "Πάροχοι του έργου, υποχρεώσεις αυτών και παρεχόμενες υπηρεσίες"
1.  
  Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου μπορεί να είναι:
 1. πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
 2. πάροχοι δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών
2.  
  Οι πάροχοι του έργου υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των δικαιούχων στα προγράμματα:
 1. των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας,
 2. των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας και προβάλλονται από αυτούς
3.  
  Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος, ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούται να μεταφέρει το τηλεοπτικό του σήμα στην είσοδο του πομπού του κεραιοσυστήματος που θα εγκατασταθεί.
4.  
  Στην περίπτωση επιλογής από τους δικαιούχους του έργου της τεχνολογίας δορυφορικής ευρυεκπομπής ή της απόκτησης των υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος, μέσω σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας που πληρούν τις εκάστοτε προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΡΤ Α.Ε.), υποχρεούνται να προσφέρουν αζημίως τα προγράμματά τους στον πάροχο της επιλογής των δικαιούχων, ο οποίος υποχρεούται να τα μεταφέρει αζημίως μέσω του δικτύου του σε εκείνους.
5.  
  Οι πάροχοι του έργου μπορούν να προσφέρουν στους δικαιούχους, δωρεάν ή έναντι καταβολής σαφώς ορισμένου χρηματικού ποσού, επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές υπηρεσίες ή/και ευκολίες, πέραν των προβλεπόμενων υπηρεσιών της παραγράφου 2
6.  
  Η χρονική διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 ορίζεται οκταετής με δυνατότητα τροποποίησής της με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
7.  
  Οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό ή νομικό καθεστώς του παρόχου, η θέση του σε εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή η κήρυξή του σε πτώχευση δεν συνιστούν λόγο καταγγελίας της συναφθείσας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 2. Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους δικαιούχους του έργου τις υπηρεσίες της παραγράφου 2 καθ’ όλη τη χρονική περίοδο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος.
Άρθρο 6 "Επιχορήγηση δικαιούχου"
1.  
  Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων
2.  
  Η δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων:
 1. Ανέρχεται κατά ανώτατο χρηματικό όριο στα εκατόν δέκα (110) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., ανά δικαιούχο νοικοκυριό,.
 2. χορηγείται εφάπαξ σε κάθε δικαιούχο νοικοκυριό,
 3. χρησιμοποιείται μία μόνο φορά από το δικαιούχο νοικοκυριό,
 4. παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει δωρεάν τις υπηρεσίες πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος
3.  
  Για την απόκτηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα επιλογής του παρόχου της αρεσκείας τους
Άρθρο 7 "Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση"
1.  
  Ο προϋπολογισμός του έργου καθορίζεται και τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών και περιλαμβάνει:
 1. το ποσό της επιχορήγησης δικαιούχου για το σύνολο των νοικοκυριών των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) της ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα του παρόντος,
 2. το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου,
 3. το κόστος των απαραίτητων ενεργειών δημοσιότητας του έργου και ενημέρωσης των δικαιούχων αυτού,
 4. τυχόν λοιπές δαπάνες που βρίσκονται σε άμεση συνάφεια με την υλοποίησή του
2.  
  Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί καταρχήν να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μέρος ή το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου μπορεί επίσης να καλυφθεί από κάθε άλλη νόμιμη πηγή, πόρο ή έσοδο.
Άρθρο 8 "Προθεσμίες"
1.  
  Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) μπορούν να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου και να επιλέξουν τον πάροχο της αρεσκείας τους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης της Γ.Γ.Τ.Τ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στην οποία ορίζεται η ακριβής ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί.
2.  
  Οι πάροχοι που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την ενεργοποίηση των υπηρεσιών πρόσβασης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος στο σύνολο των δικαιούχων νοικοκυριών που τους επέλεξαν, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την οριστικοποίηση του Μητρώου Δικαιούχων του έργου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί.
3.  
  Η μη τήρηση της προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος συνεπάγεται τη ματαίωση της πληρωμής του παρόχου, στην περίπτωση της εκπρόθεσμης ενεργοποίησης των προβλεπόμενων υπηρεσιών πρόσβασης και την αποζημίωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, των δικαιούχων του έργου και των εκάστοτε αντισυμβαλλομένων των παρόχων, στην περίπτωση της μη παροχής τους σε αυτούς
Άρθρο 9 "Τρόποι υλοποίησης του έργου"
1.  
  Η υλοποίηση του έργου μπορεί να επιτευχθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως η δορυφορική ευρυεκπομπή, η σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο ή η επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή
2.  
  Η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων του άρθρου 3 του παρόντος, ο ακριβής καθορισμός της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (διαδικασία και κριτήρια πιστοποίησης των δικαιούχων, διαδικασία παροχής των υπηρεσιών, διαδικασία πληρωμής των παρόχων κ.ά.), τα επιμέρους χαρακτηριστικά/προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την υλοποίηση του έργου θέμα ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.
Άρθρο 10 "Εντασσόμενες δράσεις"
1.  
  Στο πλαίσιο του παρόντος εντάσσεται και η δράση που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 834/4.4.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Β΄ 1203), υπό την προϋπόθεση της ομαλής λειτουργίας της, καθώς και τυχόν ευνοϊκότερων ρυθμίσεων για τους δικαιούχους της που ήδη ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 11 "Προσθήκες στο ν. 4463/2017 (Α΄ 42)"
1.  
  Στο άρθρο 3 του ν. 4463/2017 (Α΄ 42) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
  Η εποπτεία, η διαχείριση, η συντήρηση, η εκμετάλλευση και η αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων οπτικών ινών, τα οποία ανήκουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς ή/και ενωσιακούς πόρους, διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Νέας Γενιάς (ΝGΑ ΡLΑΝ).
Άρθρο 12 "Προσθήκες στο ν. 4070/2012 (Α΄ 82)"
1.  
  Στο άρθρο 20 του ν. 4070/2012 (Α΄82) προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής:
  Απαγορεύεται
 1. Η χρήση εξοπλισμού για τη λήψη, αποκωδικοποίηση ή αποκρυπτογράφηση περιεχομένου που δεν αφορά τον κάτοχο του εξοπλισμού,
 2. η χωρίς άδεια ή έγκριση διάθεση, κατοχή και χρήση εξοπλισμού που προορίζεται για την παρακολούθηση και επεξεργασία περιεχομένου και δεδομένων τρίτων, η οποία πραγματοποιείται επί νόμιμης υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών μέσω παράνομης σύνδεσης (επισύνδεσης), ή/και αποκωδικοποίησης, ή/και αποκρυπτογράφησης απορρήτων ή κρυπτογραφημένων μηνυμάτων,
 3. η χωρίς άδεια ή έγκριση εκπομπή, λήψη εκπομπών, καθώς και πρόκληση παρεμβολών στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την παρακώλυση της λειτουργίας υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια και την άμυνα.
 4. Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω απαγορεύσεων, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ιδίως στις διατάξεις περί διασφάλισης απορρήτου επικοινωνιών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται οι κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και συσκευών, οι όροι, οι δικαιούχοι αδειοδότησης, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, το κατά περίπτωση καθοριζόμενο χρονικό διάστημα χορήγησης της άδειας ή έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Στο άρθρο 75 του ν. 4070/2012 (Α΄82) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
  Ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός (ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.) επιχορηγείται ετησίως με το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ από το αποθεματικό που προβλέπεται στο άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει, για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών και αναπτυξιακών του αναγκών. Η επιχορήγηση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εντός των δύο (2) πρώτων μηνών κάθε έτους και ειδικά για το τρέχον έτος εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δύναται να τροποποιείται το ως άνω ποσό, ως και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της επιχορήγησης.
Άρθρο 13 "Προσθήκες στους νόμους 4339/2015 (Α΄ 133) και 4506/2017 (Α΄ 191)"
1.  
  Μετά την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4339/2015 (Α΄133), προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
  Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η απόσπαση υπαλλήλου, μονίμου ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για συνυπηρέτηση με τον σύζυγο ή συμβιούντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015, που υπηρετεί σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής σχετικής διάταξης, στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας της πόλης ή περιοχής που υπηρετεί ο σύζυγος ή ο συμβιών για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ανάγκη της συνυπηρέτησης, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν αποκλειστικά τις αποδοχές εσωτερικού από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και δεν δικαιούνται επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών βαρών.
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
  Ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α΄ και ως προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄.
3.  
  Στο τέλος της παρ. α΄ του άρθρου 3 του ν. 4506/2017 (Α΄ 191) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατά την πρώτη συγκρότηση του πειθαρχικού συμβουλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η θητεία των μελών του λήγει στις 31.12.2018.
Άρθρο 14 "Τροποποιούμενες διατάξεις"
1.  
  Στην παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), μετά τη λέξη «αναλόγως» διαγράφεται η λέξη «και» και εν συνεχεία μετά τη φράση «στις κατόχους άδειας του παρόντος νόμου» προστίθεται η φράση «και στους παρόχους γραμμικών τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων».
2.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 41 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στη Διεύθυνση Έργων Δημοσίου Τομέα και στη Διεύθυνση Κυβερνοασφαλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας, κατηγορίας ή βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
3.  
  Η παρ. 20 του άρθρου 42 του π.δ. 82/2017 (Α΄ 117), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου η ειδικότητας, κατηγορίας η βαθμίδας ΠΕ η ΤΕ Πληροφορικής η ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Έργων Δημόσιου Τομέα και της Διεύθυνσης Κυβερνοασφαλειας της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου η ειδικότητας, κατηγορίας η βαθμίδας ΠΕ η ΤΕ Πληροφορικής η ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών.
Άρθρο 15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το άρθρο 9 του ν. 1798/1951 (Α΄125) καταργείται.
Άρθρο 16
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής: Αν δεν συμπληρωθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις, με πρόσκληση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, καλούνται οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιλογής για τις θέσεις των Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τις θέσεις που απομένουν κενές. .
2.  
  Αντικαθίσταται η παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 4547/ 2018 ως εξής: 4 Εκπαιδευτικός που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής σε κενό με την ειδική προκήρυξη, ύστερα από την αίτηση-δήλωση συμμετοχής του, και δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή αναλαμβάνει και παραιτείται, διαγράφεται από τους πίνακες κατά το τρέχον σχολικό έτος και αποκλείεται από αυτούς του επόμενου.
Άρθρο 17
1.  
  Το Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης που ιδρύθηκε με την 28767/1965 (Γ΄ 142) υπουργική απόφαση, από την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργεί ως μειονοτικό σχολείο της μουσουλμανικής μειονότητας και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 694/1977 (Α΄ 264). Σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να αιτηθεί και να λάβει τη σχετική άδεια λειτουργίας. Έως τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου το σχολείο θεωρείται ότι λειτουργεί με νόμιμη άδεια. Ο έλεγχος του σχολείου για την πλήρωση των κτιριολογικών προδιαγραφών της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) ανατίθεται σε επιτροπή καταλληλότητας που αποτελείται από:.
 1. τον Διευθυντή του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης,
 2. τον Υποδιευθυντή του Μειονοτικού Γυμνασίου-Λυκείου Ξάνθης,
 3. έναν πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» με τον αναπληρωτή του,.
 4. έναν εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ξάνθης με τον αναπληρωτή του,
 5. τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.
 6. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 7. Τα μέλη της δεν λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους, εκτός από τα οδοιπορικά τους έξοδα, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση, έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) και ιδιαίτερα με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ιδίου νόμου.
2.  
  Το σχολείο διοικείται από τριμελή σχολική εφορεία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 694/1977, η οποία εκλέγεται και αναλαμβάνει καθήκοντα εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Μέχρι τότε τα καθήκοντα της σχολικής εφορείας ασκεί τριμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από τον Διευθυντή που υπηρετεί στο σχολείο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ως Πρόεδρο, τον Υποδιευθυντή του σχολείου και τον Πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ως μέλη.
3.  
  Οι μαθητές που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος φοιτούν στο «Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης» εντάσσονται αυτοδικαίως στο Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης, διατηρώντας την εκπαιδευτική τους κατάσταση. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος υπηρετεί στο «Ιδιωτικό Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης» συνεχίζει να υπηρετεί στο Μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Ξάνθης με την ίδια εργασιακή σχέση και τους ίδιους όρους εργασίας.
4.  
  Στο ν. 694/1977 όπου αναφέρεται «ο οικείος Νομάρχης», αυτός αντικαθίσταται από τον «οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης».
Άρθρο 18
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Αυτοτελές οπτικοακουστικό έργο.το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων τηλεοπτικής σειράς, το επεισόδιο ή τμήματα επεισοδίων ή ο κύκλος επεισοδίων μίνι τηλεοπτικής σειράς, η τηλεοπτική ταινία ή κινηματογραφική ταινία ή τμήμα αυτών ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας. .
2.  
  Η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 4487/2017 αριθμείται σε παράγραφο 1 και μετά την παράγραφο αυτή προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής: 2 Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή επεισοδίου ή κύκλου επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας, στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά έκαστο παραγόμενο επεισόδιο με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, της τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς ή του κύκλου επεισοδίων της τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα. 3 Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή τμημάτων επεισοδίων τηλεοπτικής ή μίνι τηλεοπτικής σειράς με περιεχόμενο μυθοπλασία ή δημιουργική τεκμηρίωση (ντοκιμαντέρ) ή κινούμενο σχέδιο, το ελάχιστο όριο των επιλέξιμων δαπανών που απαιτείται να υλοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό της παραγράφου 1 του παρόντος, ήτοι στα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, για το σύνολο των τμημάτων που συνιστούν το προς υπαγωγή επενδυτικό σχέδιο, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα. 4 Για την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου που αφορά στην παραγωγή αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου το περιεχόμενο του οποίου είναι ψηφιακό παιχνίδι, στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος, απαιτείται το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών που υλοποιούνται στην ελληνική επικράτεια να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.
3.  
 1. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Στην παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4487/2017 η φράση «Στην περίπτωση των αλλοδαπών επιχειρήσεων που» αντικαθίσταται από τη φράση «Στην περίπτωση των ημεδαπών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων που».
4.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4487/2017 οι λέξεις «ποσοστό «25%»» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ποσοστό «35%»» και διαγράφεται η φράση «και έως το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ».
5.  
 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 3. Σε περίπτωση μη υποβολής των ελλειπόντων δικαιολογητικών ή στοιχείων εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η αίτηση απορρίπτεται λόγω μη πληρότητας του φακέλου, ο αϊτών ενημερώνεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική του διεύθυνση, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
 4. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 η φράση «έχει την ιδιότητα του οικονομολόγου» αντικαθίσταται από τη φράση «ανήκει στην κατηγορία- κλάδο ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού».
 5. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 η φράση «με τις ιδιότητες είτε του οικονομολόγου» αντικαθίσταται από τη φράση «είτε κατηγορίας-κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού».
 6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 μετά τη φράση «Η απορριπτική απόφαση» διαγράφεται η φράση «αναρτάται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και».
 7. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 η φράση «από τρία (3) μέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής» αντικαθίσταται από τη φράση «από δυο (2) υπαλλήλους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο οποίος έχει πτυχίο νομικής».
 8. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 η φράση «από δύο (2) μέλη του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον έχει πτυχίο νομικής» αντικαθίσταται από τη φράση «από έναν (1) υπάλληλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με πτυχίο νομικής».
 9. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 μετά τη φράση «Η απορριπτική της ένστασης απόφαση» διαγράφεται η φράση «αναρτάται στο Π.Σ.Κ.Ε. και».
 10. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 4487/2017 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
6.  
 1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4487/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
7.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της απαίτησης του ποσού της επιχορήγησης σε τραπεζικά ιδρύματα της ημεδαπής για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου Στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται απευθείας στην τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης της απαίτησης.
8.  
 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4487/2017 μετά τη φράση «στους κυρίως τίτλους αρχής» ο σύνδεσμος «και» αντικαθίσταται από το διαζευκτικό «ή».
 2. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4487/2017 καταργείται.
Άρθρο 19
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) προστίθεται η φράση «, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας».
2.  
  Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4339/2015 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η διετία υπολογίζεται από την ημερομηνία επιστροφής στην Ελλάδα έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για μετακίνηση. Από την υποχρέωση διετούς παραμονής στην Ελλάδα για νέα μετάθεση ή απόσπαση εξαιρούνται:.
 1. οι υπάλληλοι που αποσπώνται έως ένα (1) έτος σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και β) οι υπάλληλοι που υπηρετούν έως ένα (1) έτος σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας και επιστρέφουν στην Κεντρική Υπηρεσία για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.».
3.  
  Η περίπτωση ε΄ της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
 1. τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από το φάκελό του και από δομημένη συνέντευξη, για τη διεξαγωγή και τις λεπτομέρειες της οποίας ισχύει αναλογικά η ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/ 2267/οικ.32096/16.12.2016 (Β΄ 4123) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4.  
  Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 39 του ν. 4339/ 2015 αναριθμούνται σε παραγράφους 12 και 13 αντίστοιχα και προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: 11 Η αίτηση του υπαλλήλου συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπεύθυνα δηλώνει ο υπάλληλος στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και στο αρχείο της Υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αφού προηγουμένως έχει καλέσει τον αιτούντα για την προσκόμιση των επιπλέον εκείνων στοιχείων που υπεύθυνα δηλώνει ότι κατέχει.
5.  
  Το Παράρτημα ΙΙ του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ 1 Δομημένη συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου - 0-30 2 Υπηρεσιακός Φάκελος - Δράση υπαλλήλου - 0-20 3 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (2) (έως 1 δίπλωμα) Συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (1) 2 Μη συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας 1 4 Διδακτορικό δίπλωμα (2) (έως 1 δίπλωμα) Συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (1) 2 Μη συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας 1 5 Γνώση γλώσσας της χώρας διαπίστευσης Άριστα 8 Πολύ καλά 6 Καλά 4 6 Άλλη ξένη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα διαπίστευσης Άριστα 3 Πολύ καλά 2 Καλά 1 7 Προϋπηρεσία στις διοικητικο-οικονομικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (μέχρι δύο έτη) - 1 (ανάεξάμηνο) 8 Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης της Κεντρικής Υπηρεσίας (μέχρι 6 έτη) - 1 (ανά εξάμηνο) 9 Προϋπηρεσία σε Διεθνείς Οργανισμούς με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας (μέχρι 4 έτη) - 1 (ανά έτος)10 Ειδικός Συντελεστής (3) 0-25 15 26-50 8 51-70 4 1 Ως συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας πτυχία και διπλώματα θεωρούνται τα εκδιδόμενα από σχολές και τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και νομικές επιστήμες καθώς και την επικοινωνία, την παιδαγωγική, την ψυχολογία, τον πολιτισμό και τη φιλολογία. 2 Επί συνύπαρξης ομοειδούς μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών (π.χ. μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πολιτική επιστήμη και διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτική επιστήμη). 3 Ο ειδικός συντελεστής προκύπτει από τη σχέση ΕΤΗ ΣΕ ΓΤΕ/ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Χ 100 και αποτελεί την ποσοστιαία αναλογία αυτών των παραμέτρων Τα έτη στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας υπολογίζονται από την ημερομηνία διορισμού στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γενική παρατήρηση Όπου προβλέπεται μοριοδότηση με βάση τα έτη υπηρεσίας, χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
6.  
  Το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ 1 Δομημένη συνέντευξη ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου - 0-30 2 Υπηρεσιακός Φάκελος - Δράση υπαλλήλου - 0-20 3 Απολυτήριο Λυκείου (για δημοσιογράφους και υπαλλήλους ΔΕ) 3 4 Βασικό πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕ1 {για δημοσιογράφους και υπαλλήλους Π Ε) 7 5 Μεταπτυχιακό δίπλωμα (2) (έως 1 δίπλωμα) Συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (1) 2 Μη συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας 1 6 Διδακτορικό δίπλωμα (2) (έως 1 δίπλωμα) Συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας (1) 2 Μη συναφές με το αντικείμενο της Υπηρεσίας 1 7 Αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - 5 8 Προϋπηρεσία στις διοικητικο - οικονομικές διευθύνσεις του ΥΨΗΠΤΕ (μέχρι δυο έτη) 1,5 (ανάεξάμηνο) 9 Προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (μέχρι τέσσερα έτη) - 0,25 (ανάεξάμηνο)10 Γνώση γλώσσας της χώρας διαπίστευσης Άριστα 8 Πολύ καλά 6 Καλά 4 11 Άλλη ξένη γλώσσα που ομιλείται στη χώρα διαπίστευσης Άριστα 3 Πολύ καλά 2 Καλά 1 12 Ειδικός Συντελεστής (3) 0-25 12 26-50 8 51-70 4 1 Ως συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας πτυχία και διπλώματα θεωρούνται τα εκδιδόμενα από σχολές και τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και νομικές επιστήμες καθώς και την επικοινωνία. 2 Επί συνύπαρξης ομοειδούς μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο ο ανώτερος τίτλος σπουδών (π.χ. μεταπτυχιακό δίπλωμα στην πολιτική επιστήμη και διδακτορικό δίπλωμα στην πολιτική επιστήμη). 3 Ο ειδικός συντελεστής προκύπτει από τη σχέση ΕΤΗ ΣΕ ΓΤΕ/ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Χ 100 και αποτελεί την ποσοστιαία αναλογία αυτών των παραμέτρων Τα έτη υπηρεσίας υπολογίζονται από την ημερομηνία διορισμού/πρόσληψης στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γενική παρατήρηση Όπου προβλέπεται μοριοδότηση με βάση τα έτη υπηρεσίας, χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος.
Άρθρο 20
1.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του π.δ. 109/2010 (Α΄ 190) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από δημόσια διαβούλευση, καθορίζονται οι εκδηλώσεις μείζονος σημασίας, ο τρόπος μετάδοσης αυτών, η διαδικασία διευθέτησης των διαφορών, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
Άρθρο 21
1.  
  Στο άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 30.6.2018 οι εξής τροποποιήσεις:.
 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 η φράση «των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018» αντικαθίσταται με τη φράση «των σχολικών ετών 2016-2017, 2017- 2018 και 2018-2019», η φράση «στους προσωρινούς μειοδότες» αντικαθίσταται με τη φράση «στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους» και η ημερομηνία «30.6.2018» αντικαθίσταται ως εξής:
 2. μέχρι 31.12.2018 .
 3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
 4. 3 δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018 έως τις 31.12.2018 .
 5. Στην παράγραφο 3 η φράση «και του σχολικού έτους 2017-2018» αντικαθίσταται ως εξής:
 6. , του σχολικού έτους 2017-2018 και του σχολικού έτους 2018 - 2019
 7. Στην παράγραφο 7 η φράση «και κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016» αντικαθίσταται με τη φράση «, κατά το μήνα Ιανουάριο του έτους 2016 και εντός του πρώτου εξαμήνου των ετών 2017 και 2018»
2.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) η φράση «και 2017-2018» αντικαθίσταται ως εξής: , 2017-2018 και 2018-2019
Άρθρο 22
1.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 16Α του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4324/2015 (Α΄ 44), αντικαθίσταται ως εξής: Η Επιτροπή υποβάλει στους ανωτέρω Υπουργούς ενδιάμεσες εκθέσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου και μέχρι τη σύνταξη και υποβολή του τελικού της πορίσματος. .
Άρθρο 23 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2012/42800 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2012/42800 2012
ΑΠΟΦΑΣΗ 2016/ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/ΟΙΚ.32096 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2016/ΔΙΔΑΔ_Φ_35_46_2267_ΟΙΚ_32096 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/834 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/834 2017
ΝΟΜΟΣ 1951/1798 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1798 1951
ΝΟΜΟΣ 1977/694 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/694 1977
Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. 1998/2644 1998
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. 2012/4070 2012
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. 2012/4093 2012
Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. 2013/4173 2013
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. 2015/4324 2015
Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. 2015/4336 2015
Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικ[...]" 2015/4339 2015
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. 2015/4356 2015
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών - Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις. 2017/4463 2017
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
ΝΟΜΟΣ 2017/4506 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2017/4506 2017
Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2018/4547 2018
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2015/4339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/4339 2015
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. 2017/82 2017
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία