ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4564

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-09-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-09-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-09-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κύρωση της σύμβασης μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 6.9.2018 σύμβαση μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, που υπεγράφη μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημόσιου, νόμιμα εκπροσωπούμενου για την υπογραφή της Σύμβασης από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, τον Υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, τον Υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό, και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη. ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που εδρεύει στις Βερμούδες, η οποία έχει συσταθεί νόμιμα με την υπ’ αριθ. 39569 βεβαίωση σύστασης εταιρείας του οικείου μητρώου εταιρειών με ημερομηνία 15 Φεβρουαρίου 2007 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της Σύμβασης από τον Γεώργιο Αγουρίδη και την Χριστίνα Λαμπροπούλου με εντολή και πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς με Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Σε συνέχεια του από 21 Μαρτίου 2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση ως Παράρτημα 1, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα αναφερόμενα στα άρθρα και τα παραρτήματα της παρούσας. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η παρούσα σύμβαση (εφεξής η «Σύμβαση») ρυθμίζει το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ (εφεξής το «Ίδρυμα») θα προβεί στην υλοποίηση δωρεών για την ενίσχυση υποδομών στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής η «Πρωτοβουλία για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα»). Ειδικότερα το Ίδρυμα: (α) αναλαμβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης (που σήμερα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 200.000.000 – 250.000.000 ευρώ) των εξής έργων (εφεξής τα «Έργα»): i. του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής (εφεξής «Έργο Ι»), ii. του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης (εφεξής «Έργο ΙΙ»), iii. του σχεδιασμού, κατασκευής και εξοπλισμού κτηρίου, το οποίο θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτήρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική», με σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. (εφεξής «Έργο ΙΙΙ»), iν. της προμήθειας και εγκατάστασης ιατρικού εξοπλισμού στην οργανική μονάδα Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός-Οφθαλμιατρείο Αθηνών-Πολυκλινική», όπως το Έργο αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης (εφεξής «Έργο ΙV»), ν. της προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και της συντήρησης υφιστάμενου με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ (εφεξής «Έργο V»), νi. της προμήθειας και εγκατάστασης ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (ΡΕΤ - Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και της δημιουργίας μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (εφεξής «Έργο VΙ»), νii. της χρηματοδότησης της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος (εφεξής «Έργο VΙΙ»), νiii. καθώς και κάθε άλλου συναφούς, παρεπόμενου ή/και αυτοτελούς πρόσθετου έργου που ήθελε συμφωνηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόμενη από την παρούσα Σύμβαση, με το Ελληνικό Δημόσιο. (β) θα προβεί σε δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους αρμόδιους φορείς του των ως άνω Έργων, προς όφελος κάθε προσώπου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης, μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου εξ αυτών σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, καθώς και κάθε άλλης Επιμέρους Σύμβασης που θα υπογραφεί. Οι ειδικότερες επιμέρους συμβάσεις δωρεάς θα αφορούν το αντίστοιχο έργο και θα ρυθμίζουν τους όρους υλοποίησής του, από την υπογραφή δε και κύρωσή τους με νόμο θα αποτελούν παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης (εφεξής «Επιμέρους Συμβάσεις»). Σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση θα συμβάλλονται και οι φορείς στην αρμοδιότητα των οποίων εμπίπτει το εκάστοτε Έργο. Η υλοποίηση των Έργων της Σύμβασης θα διενεργηθεί μέσω αυτοτελούς νομικού προσώπου ειδικού σκοπού (εφεξής ο «Φορέας Υλοποίησης»), το οποίο θα συσταθεί για το σκοπό αυτό από το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα χρηματοδοτεί τον Φορέα Υλοποίησης στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση των Έργων σύμφωνα με τις υψηλότερες επαγγελματικές, μελετητικές, κατασκευαστικές και λειτουργικές προδιαγραφές, οι οποίες συνάδουν με τους όρους της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων. Η ευθύνη του Ιδρύματος περιορίζεται αυστηρά στην διάθεση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση των Έργων, ενώ την υλοποίηση αυτών αναλαμβάνει αποκλειστικά ο Φορέας Υλοποίησης, με την συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου, όπου αυτή απαιτείται. Τα Έργα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ θα υλοποιηθούν σε εδαφική έκταση που ανήκει και θα ανήκει στο διηνεκές στο Ελληνικό Δημόσιο και τους αρμόδιους φορείς του. Ως εκ τούτου, στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Ελληνικού Δημοσίου και των αρμόδιων φορέων του θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις μετά του εξοπλισμού τους που θα κατασκευαστούν σε εφαρμογή της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων. Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και παράδοση των Έργων, κάθε ένα από αυτά θα περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητα και ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου μέσω των αρμόδιων φορέων του, οι οποίοι ως μόνοι ιδιοκτήτες του, θα έχουν τον αποκλειστικό έλεγχο της διαχείρισης, λειτουργίας, συντήρησης και πλήρους αξιοποίησής του χωρίς περαιτέρω αρωγή από το Ίδρυμα (αν και το Ίδρυμα δεν εμποδίζεται να παράσχει τέτοια περαιτέρω αρωγή και υποστήριξη, κατά την κρίση του). Όλες οι φορολογικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη Σύμβαση αφορούν τον Φορέα Υλοποίησης και σε καμία περίπτωση το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δε μπορεί να στραφεί κατά οποιουδήποτε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος (το οποίο προβαίνει σε ενέργειες σχετικά με κάθε ζήτημα της Σύμβασης και των Έργων, τα οποία αυτή αφορά, αποκλειστικά υπό την ιδιότητά του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και όχι ατομικά) σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα συνδεόμενο με την υλοποίηση των Έργων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1. Ορισμοί – Ερμηνεία της Σύμβασης Άρθρο 2. Αντικείμενο της Σύμβασης Άρθρο 3. Φορέας Υλοποίησης Άρθρο 4. Κυριότητα - Περιγραφή Ακινήτων Άρθρο 5. Αξία – Περιεχόμενο – Χρονοδιάγραμμα Έργων Άρθρο 6. Δωρεά των Έργων Άρθρο 7. Παραχώρηση χώρων κατά χρήση για την υλοποίηση Έργων Κτιριακών Υποδομών Άρθρο 8. Διοικητική Συνδρομή Άρθρο 9. Αρχαιότητες Άρθρο 10. Πρόσβαση - Παρέμβαση Ε.Δ . Άρθρο 11. Ασφάλιση των Έργων και Φύλαξη Άρθρο 12. Ονομασία Έργων Άρθρο 13. Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης Έργων-Παράδοση-Παραλαβή Άρθρο 14. Συντήρηση και Λειτουργία των Έργων Άρθρο 15. Λοιπές υποχρεώσεις Ε.Δ. Άρθρο 16. Έκταση ευθύνης μετά την Παράδοση των Έργων Άρθρο 17. Λύση της Σύμβασης Άρθρο 18. Εφαρμοστέο Δίκαιο -Επίλυση Διαφορών Άρθρο 19. Ισχύς της Συμβάσεως Άρθρο 20. Κοινοποιήσεις - ΑντίκλητοςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Καταστατικό Φορέα Υλοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης των Έργων Κτιριακών Υποδομών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Σύμβαση Δωρεάς - Έργο ΙV Άρθρο 1 Ορισμοί – Ερμηνεία της Σύμβασης Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται στην Σύμβαση έχουν την έννοια που τίθεται παραπλεύρως τους: - «Ακίνητο/-α»: Τα ακίνητα κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου και των αρμόδιων φορέων του στα οποία θα υλοποιηθούν τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, όπως τα ακίνητα αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιμέρους Συμβάσεις. - «Ανωτέρα βία»: Για τους σκοπούς της Σύμβασης, ως γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα εκείνα τα γεγονότα ή τα περιστατικά ή οι συνέπειες αυτών, τα οποία βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής ή ελέγχου των Συμβαλλομένων Μερών και εμποδίζουν ή καθυστερούν οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, οι οποίες απορρέουν από τη Σύμβαση. - «Διαφορά»: Κάθε διαφορά, διένεξη ή αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που προκύπτει από την εφαρμογή, την ερμηνεία ή το κύρος της Σύμβασης. - «Διαχείριση των Έργων»: Η διαρκής συντήρηση, διαχείριση, αξιοποίηση και λειτουργία των Έργων, καθώς και όλων των εν γένει υποδομών και έργων που θα δημιουργηθούν για να εξυπηρετούν τον Σκοπό κάθε Έργου. - «Εγκαταστάσεις»: Το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και χώρων, κύριων, βοηθητικών και υποστηρικτικών που θα ανεγερθούν εντός των Ακινήτων στο πλαίσιο της υλοποίησης των Έργων Κτιριακών Υποδομών. - «Ε.Δ.»: Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται καθώς και όλες οι δημόσιες αρχές, ή οργανισμοί κοινής ωφελείας ή άλλα πρόσωπα που εντάσσονται στον δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΔΔ που θα είναι αρμόδια για θέματα των Έργων. - «Επιμέρους Σύμβαση»: Η ειδικότερη επιμέρους σύμβαση δωρεάς για κάθε ένα από τα Έργα που ρυθμίζει τους όρους υλοποίησής του και η οποία από την υπογραφή και κύρωσή της με νόμο θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης, και από κοινού οι «Επιμέρους Συμβάσεις». - «Έργα»: Τα περιγραφόμενα στο Προοίμιο της Σύμβασης Έργα Ι έως και VΙΙ. - «Έργα Κτιριακών Υποδομών»: Τα Έργα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ που περιγράφονται στο Προοίμιο της παρούσας, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιμέρους Συμβάσεις. - «Έργα Εξοπλισμού»: Τα Έργα ΙV, V και VΙ που περιγράφονται στο Προοίμιο της Σύμβασης, όπως αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιμέρους Συμβάσεις. - «Ίδρυμα»: Η εταιρεία ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά) σκοπού με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» που εδρεύει στις Βερμούδες ή όπου αλλού μεταφερθεί η έδρα της μετά την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε καθολικός της διάδοχος. - «Μελέτες»: Όλα τα έγγραφα, τεχνικές περιγραφές και μελετητικά στοιχεία, οι μελέτες που θα εκπονηθούν και, σε σχέση με την ανέγερση οικοδομημάτων, οι σχετικές κτιριολογικές και λειτουργικές κατευθύνσεις. - «Περίοδος Υλοποίησης των Έργων»: Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το Ίδρυμα, και μετά την ίδρυσή του, ο Φορέας Υλοποίησης υλοποιεί τα Έργα σε εκπλήρωση των όρων του Μνημονίου Συνεργασίας, της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων. Στην Περίοδο Υλοποίησης των Έργων περιλαμβάνονται και οι ενέργειες που διενεργούνται για την θεσμική ωρίμανση των Έργων πριν την υπογραφή και κύρωση της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων. - «Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης των Έργων»: Το πέρας της υλοποίησης κάθε Έργου, που θα πιστοποιηθεί από το Ε.Δ. με την διαδικασία που θα ορίζεται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Σύμβασης. - «Σκοπός των Έργων»: Η ενίσχυση και διαρκής αναβάθμιση του τομέα της υγείας στην Ελλάδα και η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. - «Συμβαλλόμενα Μέρη»: Το Ε.Δ. και το Ίδρυμα. - «Σύμβαση»: Η παρούσα σύμβαση, το προοίμιό της και όλα τα επισυναπτόμενα σ’ αυτή με τη μορφή παραρτήματος έγγραφα, σχέδια και μελέτες, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτήν. Κάθε επιμέρους σύμβαση δωρεάς (Επιμέρους Σύμβαση) από την υπογραφή και κύρωσή της με νόμο αποτελεί αυτοδικαίως παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης. - «Φορέας Υλοποίησης»: Η ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.» που ρυθμίζεται από το άρθρο 3 της Σύμβασης και το καταστατικό της που επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως Παράρτημα 3, η οποία αναλαμβάνει την υλοποίηση των Έργων. - «Χρήση των Έργων»: Η πλήρης, αποκλειστική, διαρκής και εις το διηνεκές χρήση των Έργων από το Ε.Δ. και τους αρμόδιους φορείς του, μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και την παράδοσή τους στο Ε.Δ. με τρόπο που να εξυπηρετεί την εκπλήρωση του Σκοπού των Έργων. Άρθρο 2 Αντικείμενο της Σύμβασης 1.Στο πλαίσιο του πολιτιστικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού έργου του, το Ίδρυμα προτίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση και το από 21 Μαρτίου 2018 Μνημόνιο Συνεργασίας, να υλοποιήσει, μέσω του Φορέα Υλοποίησης τα Έργα. Η υλοποίηση των Έργων θα πραγματοποιηθεί με αποκλειστική δαπάνη και μέριμνα του Ιδρύματος χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ανταλλάγματος εκ μέρους του Ε.Δ. Για τους σκοπούς υλοποίησης των Έργων ιδρύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης. 2.Οι όροι υλοποίησης του Έργου ΙV προσδιορίζονται στην Επιμέρους Σύμβαση που προσαρτάται στην Σύμβαση ως Παράρτημα 4. Οι όροι υλοποίησης εκάστου εκ των λοιπών Έργων θα προσδιορίζονται στις Επιμέρους Συμβάσεις που θα υπογραφούν κατά το χρόνο ωρίμανσης εκάστου Έργου. Το Ε.Δ. μεριμνά και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ταχεία τεχνική και θεσμική ωρίμανση των Έργων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των επιμέρους τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας, ήτοι μέχρι την 21η Μαρτίου 2019. 3.Το Ίδρυμα μέσω του Φορέα Υλοποίησης θα υλοποιήσει τα Έργα σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και κάθε Επιμέρους Σύμβασης και κατά την κρίση του, σύμφωνα με πολύ υψηλές ποιοτικές και τεχνολογικές προδιαγραφές και με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Το Ίδρυμα ως αποκλειστικός χρηματοδότης θα επιλέξει τους μελετητές και προμηθευτές και θα προχωρήσει στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών, νοσοκομειακών-λειτουργικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ειδικών μελετών που απαιτούνται, το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό των Έργων. 4.Τα Έργα θα υλοποιηθούν με διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών Δημοσίου και στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Οι δωρεές εξοπλισμού στο πλαίσιο των Έργων εξαιρούνται από το άρθρο 6 του ν. 2955/2001, όπως εκάστοτε ισχύει. 5.Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου, θα λαμβάνει χώρα η παράδοσή του εκ χαριστικής αιτίας υπό τους όρους της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων προς το Ε.Δ. και τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα του, οι οποίοι θα παραλαμβάνουν κάθε Έργο εντός των χρονικών και διαδικαστικών πλαισίων που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση. 6.Η Διαχείριση των Έργων μετά την παραλαβή εκάστου εξ αυτών θα γίνεται από τους αρμόδιους φορείς του Ε.Δ. σύμφωνα με τον Σκοπό των Έργων και τις λειτουργικές προδιαγραφές τους, όπως αυτές θα έχουν προσδιορισθεί σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση. Για την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης των Έργων και για σκοπούς συντονισμού της συνεργασίας μεταξύ του Ε.Δ. και του Ιδρύματος, συμφωνείται η σύσταση εκ μέρους του Ε.Δ. και των αρμόδιων φορέων του ειδικής συμβουλευτικής επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτική βάση με τους εκπροσώπους του Ιδρύματος μέχρι την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης των Έργων και την παραλαβή του συνόλου των Έργων από το Ε.Δ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 της Σύμβασης. Η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υγείας, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Αθηνών, εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπο του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και εκπροσώπους υπεύθυνους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενδεχόμενες μεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής, καθώς και η δημιουργία υπό-ομάδων εκπροσώπων για τον καλύτερο συντονισμό και πρόοδο των Έργων θα συμφωνούνται από κοινού με το Ίδρυμα. Τον γενικότερο συντονισμό της συνεργασίας των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών του Ε.Δ. τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Φορέα Υλοποίησης ή/και το Ίδρυμα θα αναλάβει η Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού. Άρθρο 3 Φορέας Υλοποίησης 1.Ίδρυση του Φορέα Υλοποίησης 1.1. Με την κύρωση της Σύμβασης με νόμο σύμφωνα με το άρθρο 19 της παρούσας, συνιστάται Φορέας Υλοποίησης με την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την Υγεία Α.Ε.». 1.2. Οι υποχρεώσεις που συνομολογούνται στην παρούσα Σύμβαση μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών και βαρύνουν το Φορέα Υλοποίησης αναλαμβάνονται από αυτόν με τη σύστασή του. 2.Καταστατικό 2.1. Ως έδρα του Φορέα Υλοποίησης ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής: «Δ.Σ.») του Φορέα Υλοποίησης μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία του. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και η ευθύνη αυτών που θα εκπροσωπούν το Φορέα Υλοποίησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου του Φορέα Υλοποίησης, ως έδρα του μπορεί να ορίζεται και άλλος δήμος εντός του Νομού Αττικής. 2.2. Ο σκοπός του Φορέα Υλοποίησης είναι κοινωφελής και περιλαμβάνει τη μελέτη, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την επίβλεψη της υλοποίησης και εν γένει την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Έργων, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως και αποκλειστικώς στη Χρήση τους. Το οικονομικό αποτέλεσμα του Φορέα Υλοποίησης που προέρχεται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή, θα διατίθεται αποκλειστικά για την εκπλήρωση του ανωτέρω περιγραφόμενου σκοπού του. 2.3. Πόροι του Φορέα Υλοποίησης θα είναι οι εισφορές για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, οι δωρεές από το Ίδρυμα ή οποιονδήποτε τρίτο και κάθε φύσης χρηματοδότηση κατά την κρίση του Ιδρύματος. Ρητά επιτρέπεται η υπαγωγή και χρηματοδότηση των Έργων από προγράμματα ενισχύσεων που προβλέπονται για επενδύσεις σε σχετικές υποδομές. 2.4. Ο Φορέας Υλοποίησης θα διοικείται από το Δ.Σ, το οποίο θα αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που θα ορίζονται αποκλειστικά από το Ίδρυμα. 2.5. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Υλοποίησης ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ και αντιστοιχεί σε μία ονομαστική μετοχή, την οποία αναλαμβάνει και καλύπτει εξ ολοκλήρου το Ίδρυμα. Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή μεταγενέστερων αυξήσεών του, καθώς και οι καταθέσεις του μετόχου με προορισμό μελλοντική αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό του Φορέα Υλοποίησης που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πράξη του Δ.Σ. του Φορέα Υλοποίησης πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου και των μετέπειτα αυξήσεών του. Ειδικότερα στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου του Φορέα Υλοποίησης ή αύξησή του με εισφορές σε είδος (ενδεικτικά μελέτες), η αξία των σε είδος εταιρικών εισφορών θα αποτιμάται σύμφωνα με την αξία που είχαν κατά την απόκτησή τους, ακόμη και αν η απόκτηση αυτή έχει προηγηθεί της σύστασης του Φορέα Υλοποίησης. 2.6. Η καταχώριση του Φορέα Υλοποίησης στα μητρώα των αρμόδιων αρχών, κάθε τυχόν αύξηση του κεφαλαίου του και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του, η εξακρίβωση της καταβολής του αρχικού μετοχικού του κεφαλαίου, των αυξήσεων αυτού και της αξίας των εις είδος εισφορών και η τήρηση εν γένει των διατάξεων του νόμου τελεί υπό την εποπτεία της αρμόδιας Περιφέρειας μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ). 2.7. Το πλήρες καταστατικό του Φορέα Υλοποίησης επισυνάπτεται στη Σύμβαση ως Παράρτημα 2. και τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Κάθε τροποποίηση θα καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). 3.Ειδικές Ρυθμίσεις 3.1. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, το δημόσιο λογιστικό, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης έργων και διενέργειας προμηθειών του δημοσίου, τις διατάξεις για την πρόσληψη προσωπικού στον δημόσιο τομέα και θα αποτελεί φορέα ιδιωτικού δικαίου. 3.2. Ο Φορέας Υλοποίησης διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης από την κύρωσή της με νόμο σύμφωνα με το άρθρο 19, από τις κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού τυχόν εκδιδόμενες διοικητικές πράξεις και από τις διατάξεις του καταστατικού του. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 3.3. Ο Φορέας Υλοποίησης απολαύει όλων των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου. 4.Φορολογικές ρυθμίσεις και απαλλαγές 4.1. Ο Φορέας Υλοποίησης για όλες τις δραστηριότητές του και τις συναλλαγές του για την υλοποίηση και δωρεά των Έργων απαλλάσσεται πλήρως καθ’ όλη τη διάρκειά του από κάθε είδους φόρους, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και του φόρου δωρεάς, κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό, δικαστικό ή διοικητικό τέλος, ανταποδοτικό ή μη (συμπεριλαμβανομένου του τέλους επιτηδεύματος), τέλος χαρτοσήμου, κάθε δικαίωμα, κράτηση ή εισφορά και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των Ο.Τ.Α ή οποιουδήποτε τρίτου, εκτός από (α) τον Φ.Π.Α. και (β) τις ασφαλιστικές εισφορές. 4.2. Κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Φορέα Υλοποίησης απαλλάσσεται από το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και το ειδικό τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 4.3. Η Σύμβαση, κάθε Επιμέρους Σύμβαση, καθώς και κάθε σύμβαση ή παρεπόμενο σύμφωνο που θα συνάψει ο Φορέας Υλοποίησης στα πλαίσια της υλοποίησης και δωρεάς των Έργων, καθώς και η εξόφληση των σχετικών τιμολογίων και τόκων, απαλλάσσονται από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο (με εξαίρεση τον Φ.Π.Α.), τέλος, δικαίωμα (περιλαμβανομένων των αναλογικών και παγίων δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων), τέλος χαρτοσήμου, κράτηση ή εισφορά και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των Ο.Τ.Α ή οποιουδήποτε τρίτου. 4.4. Σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί η σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαιογραφικού εγγράφου τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων βαρύνουν το Φορέα Υλοποίησης μέχρι του ποσού των 5.000 Ευρώ ανά Επιμέρους Σύμβαση, τυχόν δε υπερβάλλον ποσό βαρύνει το Ε.Δ. 4.5. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος και κάθε φύσης χρηματοδότηση που δίδονται υπέρ του Φορέα Υλοποίησης από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε κατά τη σύσταση είτε κατά τη λειτουργία του, και οι δωρεές του Φορέα Υλοποίησης προς το Ε.Δ. και τους φορείς του απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρο, δικαίωμα ή τέλος, συμπεριλαμβανομένου του φόρου δωρεάς, του τέλους χαρτοσήμου, καθώς και κρατήσεων ή εισφορών ή άλλων επιβαρύνσεων οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου, με εξαίρεση τον Φ.Π.Α. και τις ασφαλιστικές εισφορές. 4.6. Η εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που αφορούν στην υλοποίηση των Έργων, η προμήθεια από το εσωτερικό ή το εξωτερικό και εγκατάσταση κάθε φύσης υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων, εφοδίων, οργάνων, συσκευών και εξοπλισμού που αφορούν στην υλοποίηση των Έργων απαλλάσσονται, πλην του Φ.Π.Α, δασμών και ασφαλιστικών εισφορών, από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος, δικαίωμα, τέλος χαρτοσήμου, κράτηση ή εισφορά και άλλες επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Ε.Δ., των Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε τρίτου. 4.7. Κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε προμηθευτή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό προς τον Φορέα Υλοποίησης, ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος και την αντίστοιχη υποβολή μηδενικών δηλώσεων, με την εξαίρεση του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. 4.8. Στους τόκους καταθέσεων που δικαιούται ο Φορέας Υλοποίησης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη καταβολή ποσών οποιασδήποτε φύσης προς το Φορέα Υλοποίησης δεν θα ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τον υπόχρεο σε παρακράτηση. 4.9. Σε περίπτωση που καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική τήρηση των λογιστικών βιβλίων καθώς και η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ο Φορέας Υλοποίησης δεν θα δεσμεύεται από τη σχετική υποχρέωση. 4.10. Ο Φορέας Υλοποίησης απαλλάσσεται από κάθε φύσης δαπάνες, τέλος χαρτοσήμου, κρατήσεις, δικαιώματα και εισφορές προς τρίτους από τις οποίες απαλλάσσεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και το Ε.Δ. για τις αντίστοιχες περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών ανέγερσης κτιρίων ιδιοκτησίας του Ε.Δ., δεδομένου ότι οι Εγκαταστάσεις που θα ανεγερθούν με βάση την Σύμβαση θα ανήκουν στο Ε.Δ. 4.11. Με τη νομοθετική κύρωση της Σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως, όλες οι ανωτέρω απαλλαγές, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικών αποφάσεων από τον αρμόδιο Υπουργό. 4.12. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο παραμένουν σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. Άρθρο 4 Κυριότητα - Περιγραφή Ακινήτων 1.Για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, το Ε.Δ. υποχρεούται να οριστικοποιήσει τα Ακίνητα επί των οποίων αυτά θα υλοποιηθούν και θα ανεγερθούν οι Εγκαταστάσεις, να διασφαλίσει το ιδιοκτησιακό και ελεύθερο βαρών καθεστώς τους, το αναγκαίο πολεοδομικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους (περιλαμβανομένων των όρων δόμησης, κάλυψης, ύψους, επιτρεπόμενων χρήσεων, ειδικών παρεκκλίσεων), εντός των χρονικών ορίων που θέτει το Μνημόνιο Συνεργασίας. 2.Η Επιμέρους Σύμβαση που θα υπογράφεται για κάθε Έργο Κτιριακών Υποδομών θα ορίζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Έργου, την ακριβή περιγραφή των Ακινήτων, τη ζώνη εντός της οποίας θα υλοποιηθεί κάθε Έργο, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που αφορά στην υλοποίησή του. 3.Τα Ακίνητα αυτά που περιγράφονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση ανήκουν και θα παραμείνουν στο διηνεκές στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Ε.Δ. και των αρμόδιων φορέων του. Άρθρο 5 Αξία – Περιεχόμενο – Χρονοδιάγραμμα Έργων 1.Η υλοποίηση των Έργων χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα κατά την ανέλεγκτη κρίση του. Ο συνολικός προϋπολογισμός υλοποίησης των Έργων ανέρχεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατά προσέγγιση στο συνολικό ποσό των 200.000.000 - 250.000.000 Ευρώ. Ο κατά προσέγγιση προϋπολογισμός κάθε Έργου μετά της περιγραφής του θα περιλαμβάνεται αναλυτικά στις Επιμέρους Συμβάσεις που θα υπογραφούν κατά το χρόνο ωρίμανσης κάθε Έργου. Απόκλιση από το ποσό αυτό εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του Ιδρύματος. 2.Αν για την υλοποίηση των Έργων απαιτηθεί υπέρβαση του προϋπολογισμού, όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί από το Ίδρυμα, εξ αιτίας γεγονότων που ανήκουν στην σφαίρα επιρροής του Ε.Δ., η σχετική πρόσθετη δαπάνη θα καλυφθεί από το Ε.Δ. 3.Το Ίδρυμα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Φορέας Υλοποίησης να υλοποιήσει τα Έργα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κάθε Έργου, όπως αυτό θα οριστεί στην αντίστοιχη Επιμέρους Σύμβαση. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξ αιτίας γεγονότων εκτός της σφαίρας επιρροής του Ιδρύματος ή του Φορέα Υλοποίησης, κάθε χρονοδιάγραμμα θα παρατείνεται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα κατόπιν πρότασης του Φορέα Υλοποίησης και με την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 17 της Σύμβασης. Άρθρο 6 Δωρεά των Έργων 1.Μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου, το Ίδρυμα θα παραδώσει και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας του Ε.Δ θα παραλάβει τα Έργα και θα υπεισέλθει ως απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος επ’ αυτών, καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού. Το Ε.Δ. θα αποδεχθεί το ανωτέρω περιεχόμενο κάθε δωρεάς σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 13 της Σύμβασης καθώς και όσα ειδικότερα θα ορίζονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση. Άρθρο 7 Παραχώρηση χώρων κατά χρήση για την υλοποίηση Έργων Κτιριακών Υποδομών 1.Για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, των οποίων η υλοποίηση περιλαμβάνει την ανέγερση οικοδομημάτων σε Ακίνητα, με το νόμο που θα κυρώσει την αντίστοιχη Επιμέρους Σύμβαση, το Ε.Δ. παραχωρεί στο Φορέα Υλοποίησης για χρόνο που ορίζεται στην Επιμέρους Σύμβαση, κατά χρήση τα Ακίνητα, κάθε δικαίωμα πρόσβασης προς και από αυτά και κάθε άλλο δικαίωμα που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ακώλυτης και πλήρους χρήσης των Ακινήτων από το Φορέα Υλοποίησης για τον σκοπό της υλοποίησης των αντίστοιχων Έργων, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή αντάλλαγμα. 2.Τα Ακίνητα δεν θα χρησιμοποιηθούν από το Φορέα Υλοποίησης για κανέναν άλλον σκοπό πέρα από την υλοποίηση των Έργων Κτιριακών Υποδομών. 3.Με το νόμο που θα κυρώνει κάθε Επιμέρους Σύμβαση για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, το Ε.Δ. παραχωρεί στο Φορέα Υλοποίησης, χωρίς αντάλλαγμα, το δικαίωμα χρήσης, πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών για την υλοποίηση και διαμόρφωση των προσβάσεων στα Έργα Κτιριακών Υποδομών, τις νόμιμες αδειοδοτήσεις για τα ανωτέρω, καθώς και το δικαίωμα κάθε άλλου είδους διαμορφώσεων που περιλαμβάνουν οι Μελέτες και ο Φορέας Υλοποίησης κρίνει απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εντός των ζωνών και περιοχών που θα περιγράφονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση. 4.Μέχρι την κύρωση κάθε Επιμέρους Σύμβασης με νόμο, το Ε.Δ. παραχωρεί, χωρίς αντάλλαγμα στο Φορέα Υλοποίησης και στους προστηθέντες αυτού δικαίωμα πρόσβασης στα Ακίνητα που αφορούν στην υλοποίηση των αντίστοιχων Έργων με σκοπό την ολοκλήρωση των μελετητικών εργασιών που θα απαιτηθούν πριν την εκτέλεση του Έργου. Άρθρο 8 Διοικητική Συνδρομή 1.Μετά από αίτηση του Φορέα Υλοποίησης, το Ε.Δ. θα παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή, προστασία και διευκόλυνση προς το Φορέα Υλοποίησης και τους συμβληθέντες με αυτόν συμβούλους, μελετητές, εργολάβους και προμηθευτές, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις ή επαφές τους με οποιαδήποτε υπηρεσία του Ε.Δ. και με οποιονδήποτε δημόσιο ή δημοτικό οργανισμό ή επιχείρηση, με σκοπό την έγκαιρη έναρξη των εργασιών υλοποίησης κάθε Έργου και την ταχεία και ομαλή εξέλιξή τους εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ορίζονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση. Για το λόγο αυτό, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγεί τις απαραίτητες κάθε φορά άδειες, εξουσιοδοτήσεις και εγκρίσεις, να συμπράττει στην υλοποίηση των Έργων εκδίδοντας τις αναγκαίες πράξεις ή να ενεργεί για τη νόμιμη χορήγηση ή έκδοσή τους, ανάλογα με την περίπτωση, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης του Φορέα Υλοποίησης, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 2.Οι ανωτέρω άδειες, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις και πράξεις, καθώς και εκείνες που εκδίδονται από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού, λογίζεται ότι έχουν σε κάθε περίπτωση εκδοθεί αν οι αρμόδιες για την έκδοσή τους αρχές δεν έχουν προβεί σε έγγραφη αιτιολογημένη άρνηση έκδοσης μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1. 3.Σε κάθε περίπτωση οι δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας προβαίνουν αμέσως και κατά προτεραιότητα στην εκτέλεση εργασιών και ενεργειών αρμοδιότητάς τους που είναι αναγκαίες ή χρήσιμες για την ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση των Έργων. 4.Εάν το Ε.Δ. δεν ανταποκρίνεται κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων στις υποχρεώσεις του από το Μνημόνιο Συνεργασίας, τη Σύμβαση και/ή την εκάστοτε Επιμέρους Σύμβαση, το Ίδρυμα δικαιούται, μετά από την έγγραφη ενημέρωση του Ε.Δ. και την άπρακτη πάροδο προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών που μπορεί να παραταθεί με έγγραφη δήλωση του Ιδρύματος, να αναστείλει την υλοποίηση των Έργων για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 17 της Σύμβασης. Άρθρο 9 Αρχαιότητες 1.Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων Κτιριακών Υποδομών, ο Φορέας Υλοποίησης οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το Ε.Δ. Η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία υποχρεούται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών να υποδείξει τρόπους συνέχισης των εργασιών και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της προστασίας των αρχαιολογικών ευρημάτων. Η δαπάνη που θα προκύψει για την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων θα βαρύνει το Ε.Δ. 2.Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή σημειωθεί καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης Έργου Κτιριακών Υποδομών εξαιτίας της ανεύρεσης και των εργασιών προστασίας αρχαιοτήτων, η υλοποίηση του Έργου παρατείνεται για χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο ίσο με το διάστημα της καθυστέρησης, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 17 της παρούσας. Άρθρο 10 Πρόσβαση - Παρέμβαση Ε.Δ. 1.Κατά την Περίοδο Υλοποίησης κάθε Έργου, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εξασφάλισης της ομαλής πρόσβασης των εργολάβων/υπεργολάβων στα Ακίνητα που περιγράφονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση. 2.Το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τις αναγκαίες υποδομές και να συντηρεί τις ήδη υπάρχουσες, συμπεριλαμβανομένων των συγκοινωνιακών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν επαρκώς την υλοποίηση των Έργων και σε καμία περίπτωση δε μεταβάλλει τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδομές κατά τρόπο που να παραβλάπτει την υλοποίησή τους. Το Ε.Δ. μεριμνά για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών και συγκοινωνιών για την εξυπηρέτηση των Έργων Κτιριακών Υποδομών έγκαιρα και πριν την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσής τους καθώς και για την εφεξής διαρκή εξυπηρέτηση των Έργων. 3.Για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, το Ε.Δ. θα καλύψει το κόστος σύνδεσης των Εγκαταστάσεων με τα υφιστάμενα δίκτυα (Η/Μ, ύδρευση, τηλεφωνία, αποχέτευση). Το Ε.Δ. με δική του μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη αναλαμβάνει να προβεί εγκαίρως και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που θα συμφωνηθούν σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση, σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αναγκαία βελτίωση των υφιστάμενων δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι νέες αυξημένες ανάγκες λόγω της υλοποίησης των Έργων. 4.Ειδικότεροι όροι για την διασφάλιση των ανωτέρω προσβάσεων και υποδομών θα ορίζονται στις Επιμέρους Συμβάσεις που θα υπογραφούν για κάθε Έργο. 5.Το Ε.Δ. δεσμεύεται ότι κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων καμία αρμόδια δημόσια αρχή ή υπηρεσία δεν πρόκειται να παρέμβει ή/και να διακόψει την εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης των Έργων, εκτός αν αυτό διατάσσεται με απόφαση δικαστηρίου. Άρθρο 11 Ασφάλιση των Έργων και Φύλαξη 1.Τα Έργα Κτιριακών Υποδομών και τα Έργα Εξοπλισμού ασφαλίζονται κατά την κρίση του Φορέα Υλοποίησης, κατά την Περίοδο Υλοποίησής τους και έως την παράδοσή τους, έναντι των κινδύνων και για το ύψος ασφάλισης που συνηθίζεται σε έργα αντίστοιχης σημασίας και προϋπολογισμού. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία πλην ανωτέρας βίας, ή σε περίπτωση απώλειας από οποιαδήποτε αιτία των Έργων Κτιριακών Υποδομών και των Έργων Εξοπλισμού μετά την παράδοσή τους, το Ε.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση αντικατάστασής τους εντός ευλόγου χρόνου και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση προκειμένου αυτά να τεθούν εκ νέου σε χρήση των προσώπων που χρήζουν ιατρικής περίθαλψης. 2.Το Ε.Δ. έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα φύλαξης και ασφάλειας των υποδομών και εξοπλισμού των Έργων, προκειμένου να αποτραπεί κάθε κακόβουλη προσβολή του δικαιώματος στην ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου (εργαζομένου, επισκέπτη, τρίτου) και φύλαξης των Έργων συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων μετά την παραλαβή τους από τους αρμόδιους φορείς του. Άρθρο 12 Ονομασία Έργων 1.Τα Έργα φέρουν εις το διηνεκές ονομασία που περιέχει το όνομα ή/και κάνει αναφορά στο «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος». Η ακριβής ονομασία ή αναφορά ανά Έργο ή το δικαίωμα ονοματοδοσίας του Ιδρύματος θα ορίζεται στην Επιμέρους Σύμβαση. 2.Για την ονομασία επιμέρους χώρων των Εγκαταστάσεων των Έργων Κτιριακών Υποδομών, από το Ε.Δ. απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. Επιπλέον, σε κάθε Έργο Κτιριακών Υποδομών, το Ίδρυμα με δική του δαπάνη έχει δικαίωμα να τοποθετήσει σε ευδιάκριτη θέση από μία προτομή του ιδρυτή του. 3.Το Ε.Δ. και οι εκάστοτε φορείς διαχείρισης ή/και λειτουργίας των Εγκαταστάσεων μπορούν να κάνουν ευδιάκριτη αναφορά των ονομάτων χορηγών και δωρητών τους κατά περίπτωση σε ειδικό σημείο των εγκαταστάσεων. Η ακριβής θέση και οι ειδικές προδιαγραφές των αναφορών στους χορηγούς και τους δωρητές θα οριστικοποιούνται μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. 4.Το Ίδρυμα δύναται να αφαιρέσει τις προτομές του ιδρυτή του από τις Εγκαταστάσεις και να απαγορεύσει οποτεδήποτε τη χρήση των ονομασιών «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» και «Σταύρος Νιάρχος» σε χώρους των εγκαταστάσεων. Άρθρο 13 Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης ΈργωνΠαράδοση-Παραλαβή 1.Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Επιμέρους Σύμβαση, το Ε.Δ., διά των αρμοδίων φορέων του, υποχρεούται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία σχετικής έγγραφης πρόσκλησης που του απευθύνει ο Φορέας Υλοποίησης, είτε να προβεί εγγράφως στην Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου Έργου είτε να προβάλει εγγράφως οποιεσδήποτε ενστάσεις τυχόν διατηρεί. Με την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας που έχει οριστεί ανά Έργο, θα θεωρείται ότι το Ε.Δ. έχει πιστοποιήσει το Έργο αυτό. 2.Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Επιμέρους Σύμβαση, αμέσως μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης κάθε Έργου και το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, λαμβάνει χώρα η παράδοση και παραλαβή του από το Ε.Δ. και τους αρμόδιους φορείς του. Η ακριβής διαδικασία Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης, παράδοσης και παραλαβής από το Ε.Δ. θα ορίζεται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση, για δε τα Έργα Κτιριακών Υποδομών θα γίνεται σύμφωνα με τις βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης των Έργων που περιγράφονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας Σύμβασης. Για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, με την παράδοση λήγει η παραχώρηση της χρήσης των Ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 7. 3.Με την παράδοση και παραλαβή κάθε Έργου, το Ε.Δ και ο εκάστοτε αρμόδιος φορέας του θα υπεισέλθει ως απόλυτος κύριος, νομέας και κάτοχος επ’ αυτών, καθώς και ως απόλυτος δικαιούχος επί κάθε προνομίου ή άλλου δικαιώματος εμπράγματου ή ενοχικού. Άρθρο 14 Συντήρηση και Λειτουργία των Έργων 1.Με την παράδοση των Έργων Κτιριακών Υποδομών και των Έργων Εξοπλισμού στο Ε.Δ., και εντός των χρονικών πλαισίων που θα ορίζονται στις Επιμέρους Συμβάσεις, το Ε.Δ. αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1)Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και λειτουργία των Έργων προκειμένου οι σχετικές εγκαταστάσεις, υποδομές και εξοπλισμός να διατηρούνται πάντα σε άριστη κατάσταση και να ανταποκρίνονται πλήρως και αποκλειστικώς στη Χρήση των Έργων. Για τον σκοπό της σωστής και άρτιας συντήρησης και λειτουργίας των Έργων, το Ίδρυμα δικαιούται να παραδώσει στο Ε.Δ και στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς που θα ορίζονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση τους γενικούς όρους συντήρησης του κάθε Έργου, στους οποίους θα παρατίθενται λεπτομερώς οι όροι συντήρησης και λειτουργίας του Έργου. Το Ε.Δ. και οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους αυτούς μετά την παράδοση των Έργων. 2)Να μεριμνά και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της διαρκούς, εύρυθμης και πλήρους λειτουργίας των Έργων, και ενδεικτικά των Εγκαταστάσεων και του εγκατεστημένου σε αυτές σταθερού και κινητού Εξοπλισμού, καθώς και της διατήρησης όλων σε άριστη κατάσταση καθ’ όλο το χρόνο λειτουργίας τους. 2.Ειδικότερα στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και χρήσης του εξοπλισμού, ο Φορέας Υλοποίησης θα διαλάβει όρο στις συμβάσεις προμήθειας του εξοπλισμού, σύμφωνα με τον οποίο οι προμηθευτές υποχρεούνται να παράσχουν στο προσωπικό λειτουργίας των Έργων δωρεάν εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους τμημάτων του εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το Ε.Δ. και οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς του αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μεριμνήσουν για την επιλογή του προσωπικού προς εκπαίδευση κατά τα ανωτέρω. Άρθρο 15 Λοιπές υποχρεώσεις Ε.Δ. 1.Το Ε.Δ. παρέχει κάθε μέσο και κυρίως επαρκή χρηματοδότηση προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, από την παράδοση, η διαχείριση και λειτουργία των Έργων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πληρότητα προσωπικού, εκπαίδευση, επάρκεια, οργάνωση τεχνικών υπηρεσιών και ομάδων συντήρησης των Εγκαταστάσεων, υποδομών και εξοπλισμού) ανταποκρίνεται στο Σκοπό βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Η υποχρέωση του Ε.Δ. περιλαμβάνει την διασφάλιση επαρκούς και ειδικευμένου προσωπικού για την στελέχωση των Έργων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, και την προμήθεια επαρκών ποσοτήτων αναλωσίμων και υλικών. 2.Ο σταθερός και κινητός εξοπλισμός των Έργων που προορίζεται προς εγκατάσταση και τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις που ορίζονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση, θα παραμένει πάντοτε εντός των οριζόμενων εγκαταστάσεων αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες λειτουργίας τους, ενώ η διάθεση ή η αντικατάσταση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται παρά μόνο για λόγους φθοράς ή απαξιώσεώς του και μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος. 3.Για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών, το Ε.Δ. δεν θα αλλοιώσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία, ούτε θα προβεί ή επιτρέψει οποιαδήποτε δομική επέμβαση, κατασκευή ή μετατροπή, προσθήκη ή διαρρύθμιση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους των Έργων Κτιριακών Υποδομών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος η οποία δεν θα απαιτείται για αναγκαίες εργασίες συντήρησης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου. 4.Το Ε.Δ. δεν δύναται να συστήσει εμπράγματο δικαίωμα υποθήκης και ενέχυρου ή άλλης μορφής ασφάλεια επί των Ακινήτων, υποδομών και εξοπλισμού των Έργων για οποιονδήποτε λόγο. 5.Το Ίδρυμα διατηρεί επ’ αόριστον το δικαίωμα ελέγχου της πλήρωσης των υποχρεώσεων του Ε.Δ που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και τις Επιμέρους Συμβάσεις Το Ε.Δ. και οι κατά περίπτωση αρμόδιοι φορείς υποχρεούνται: 1)να παρέχουν προς το Ίδρυμα σε ετήσια βάση και εντός των πρώτων σαράντα πέντε (45) ημερών κάθε ημερολογιακού έτους, αναλυτική έκθεση για την διαχείριση, συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των Έργων σύμφωνα με το Σκοπό τους, και 2)να παρέχουν προς το Ίδρυμα έγγραφες απαντήσεις και πληροφορίες εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή αιτήματος από το Ίδρυμα. Άρθρο 16 Έκταση ευθύνης μετά την Παράδοση των Έργων Μετά την παράδοση των Έργων στο Ε.Δ., το Ίδρυμα, ο Φορέας Υλοποίησης, τα Διοικητικά τους Συμβούλια και οι εργαζόμενοι και βοηθοί εκπλήρωσής τους δεν φέρουν ευθύνη που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την υλοποίηση των Έργων. Άρθρο 17 Λύση της Σύμβασης 1.Η σύμβαση λύεται από το Ίδρυμα στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)αν με τον κυρωτικό νόμο έκαστης Επιμέρους Σύμβασης για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών δεν εγκριθεί οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται σε αυτή ως προς τη χωροθέτηση, τους όρους δόμησης και τυχόν ειδικές παρεκκλίσεις αυτών, καθώς και την έκδοση των απαιτούμενων για την υλοποίηση του αντίστοιχου Έργου αδειών, ή 2)αν με τον κυρωτικό νόμο έκαστης Επιμέρους Σύμβασης για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών δεν παραχωρηθούν κατά χρήση τα Ακίνητα που περιγράφονται σε αυτή, ή 3)αν η σύμβαση δεν κυρωθεί μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου 2018 ή καταστεί λόγω Ανωτέρας Βίας αδύνατη ή εξόχως δυσχερής η εκτέλεσή της, ή 4)αν η θεσμική ωρίμανση των Έργων δεν ολοκληρωθεί μέχρι την 21η Μαρτίου 2019 σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου Συνεργασίας και την παρ. 2 του άρθρου 2 της σύμβασης, ή 5)αν μετά την θεσμική ωρίμανση των Έργων, το Ε.Δ. δεν υπογράψει μία Επιμέρους Σύμβαση εντός περιόδου τριών (3) μηνών από σχετική έγγραφη πρόσκληση του Ιδρύματος, ή η Επιμέρους Σύμβαση δεν κυρωθεί εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στη σύμβαση αυτή, ή 6)αν καθυστερήσει σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση, η υλοποίηση Έργου για χρόνο άνω των δώδεκα (12) μηνών συνολικά, διακεκομμένων ή μη, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης, ή η υλοποίηση Έργου καταστεί λόγω Ανωτέρας Βίας αδύνατη ή εξόχως δυσχερής, ή 7)αν κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων Κτιριακών Υποδομών απαιτηθεί τροποποίηση τοπογραφικών και λοιπών εγγράφων που αφορούν στο Ακίνητο λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Σύμβασης ή/και η υλοποίηση του αντίστοιχου Έργου καταστεί λόγω μη τήρησης των όρων της Σύμβασης ή κάθε Επιμέρους Σύμβασης αδύνατη ή καθυστερήσει λόγω ανεύρεσης αρχαιοτήτων για χρόνο άνω των έξι (6) μηνών από την πάροδο της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών της παρ. 1 του άρθρου 9, ή 8)αν απαιτηθεί από τον Φορέα Υλοποίησης η καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της σύμβασης, ή 9)αν το Ε.Δ. δεν εξασφαλίσει την ομαλή πρόσβαση του Φορέα Υλοποίησης και των εργολάβων/υπεργολάβων που θα αναλάβουν την υλοποίηση των Έργων στα Ακίνητα που περιγράφονται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση για κάθε Έργο Κτιριακών Υποδομών εντός του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος, ή το Ε.Δ. παραλείψει να διατηρεί τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των συγκοινωνιών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν επαρκώς τα Έργα είτε κατά την Περίοδο Υλοποίησης των Έργων είτε μετά την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης και παραλαβή των Έργων ή μεταβάλει τις υπάρχουσες συνθήκες και υποδομές με τρόπο που να παραβλάπτει την υλοποίηση και λειτουργία των Έργων, ή 10)αν το σύνολο ή μέρος των Έργων του χρησιμοποιηθούν για χρήσεις άλλες από αυτές για τις οποίες προορίζονται, ή 11)αν το Ε.Δ. παραβαίνει συστηματικά ή ουσιωδώς τους όρους συντήρησης και λειτουργίας των Έργων, οι οποίοι θα περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους συντήρησης εκάστου Έργου που θα παραδώσει το Ίδρυμα στο Ε.Δ., ή 12)αν το Ε.Δ. αλλοιώσει την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία των Έργων Κτιριακών Υποδομών χωρίς τη συναίνεση του Ιδρύματος, ή 13)αν δε χρησιμοποιείται η ονομασία κάθε Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Σύμβασης και στις Επιμέρους Συμβάσεις , ή 14)αν το Ακίνητο που αναφέρεται σε κάθε Επιμέρους Σύμβαση για τα Έργα Κτιριακών Υποδομών δεν παραμείνει στην πλήρη και αδιαφιλονίκητη κυριότητα του Ε.Δ. ή του αρμόδιου φορέα του, ή 15)αν ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τον Σκοπό του, ή 16)αν το Ε.Δ. δεν αναλάβει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την υιοθέτηση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως αυτές θα ορίζονται στις Επιμέρους Συμβάσεις. Στις ανωτέρω περιπτώσεις το Ίδρυμα δικαιούται να λύσει τη σύμβαση μερικώς ή ολικώς, με μονομερή έγγραφη δήλωσή του προς το Ε.Δ., η οποία θα αναφέρει τους λόγους λύσης. Η λύση της Σύμβασης επέρχεται αν, μέσα σε προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από την αποδεδειγμένη, κατά το άρθρο 20 της Σύμβασης, γνωστοποίηση της ανωτέρω δήλωσης, το Ε.Δ. δεν προβεί στις κατάλληλες ενέργειες θεραπείας των συγκεκριμένων πράξεων ή παραλείψεων, οι οποίες θα αναφέρονται στην ανωτέρω δήλωση του Ιδρύματος. 2.Αμέσως μετά την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου λύση της Σύμβασης και με την εξαίρεση της περίπτ. (γ) το Ίδρυμα υποβάλλει γραπτώς στο Ε.Δ. έκθεση μίας διεθνώς αναγνωρισμένης ελεγκτικής εταιρείας, στην οποία θα αναφέρονται οι δαπάνες στις οποίες το Ίδρυμα και ο Φορέας Υλοποίησης έχουν προβεί για την υλοποίηση των Έργων αναπροσαρμοσμένες ετησίως κατά ποσοστό ίσο με την αύξηση του τιμαρίθμου, όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ως το χρονικό σημείο της υποβολής της έκθεσης. Οι ανωτέρω δαπάνες του Ιδρύματος και του Φορέα Υλοποίησης θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά το σύνολο των αμοιβών και των πάσης φύσεως δαπανών των ως το σημείο εκείνο εκπονηθεισών μελετών, της κατασκευής και διαμόρφωσης των Έργων, της αγοράς και τοποθέτησης εξοπλισμού, των υπηρεσιών συμβούλων, συνεργατών και προσωπικού του Φορέα Υλοποίησης για τις ανάγκες υλοποίησης των Έργων, καθώς και το κόστος διακοπής των σχετικών εργασιών, προμηθειών και συμβάσεων. Οι δαπάνες θα προκύπτουν από σχετικές συμβάσεις και τιμολόγια και από τα λογιστικά στοιχεία του Ιδρύματος και του Φορέα Υλοποίησης ως το χρονικό σημείο της υποβολής της έκθεσης, πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή. 3.Με την Πιστοποίηση Ολοκλήρωσης εκάστου Έργου, θα επισυνάπτεται έκθεση για το συνολικό κόστος υλοποίησης εκάστου Έργου, όπως θα προκύπτει από σχετικές συμβάσεις και τιμολόγια και από τα ως τότε λογιστικά στοιχεία του Ιδρύματος και του Φορέα Υλοποίησης πιστοποιημένα από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση αυτή θα αποτυπώνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης εκάστου Έργου και θα χρησιμοποιείται, εκτός άλλων, στις περιπτώσεις λύσης της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 4.Με τη λύση της Σύμβασης, το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει προς το Ίδρυμα το κόστος υλοποίησης των αντίστοιχων Έργων, για τον υπολογισμό του οποίου θα έχουν ακολουθηθεί από το Ίδρυμα τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση, αναπροσαρμοσμένο ετησίως κατά ποσοστό ίσο με την αύξηση του τιμαρίθμου, όπως αυτή καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Από το αναπροσαρμοσμένο ως άνω κόστος υλοποίησης των Έργων θα αφαιρείται ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,5% επί του συνολικού αναπροσαρμοσμένου κόστους υλοποίησης εκάστου Έργου επί τον αριθμό των ετών που μεσολαβούν από το έτος Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης εκάστου Έργου έως το έτος λύσης της Σύμβασης. Το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει το ως άνω ποσό εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του σχετικού ποσού, το Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει στο Ίδρυμα τόκο υπερημερίας, υπολογιζόμενο από την πρώτη ημέρα μετά την εξηκοστή ημέρα από την υποβολή της σχετικής έκθεσης με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ε.Δ. τρίμηνης διάρκειας, όπως καθορίζεται με την τελευταία χρονικά, πριν την υποβολή της έκθεσης, σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία των τριών (3) μηνών αρχίζει από την υποβολή της σχετικής έκθεσης στο Ε.Δ. 5.Το ποσό που επιστρέφεται χρησιμοποιείται από το Ίδρυμα καθ’ ολοκληρίαν για τη χρηματοδότηση κοινωφελών προγραμμάτων, ενδεικτικά στους τομείς των τεχνών και πολιτισμού, της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και της εκπαίδευσης εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Άρθρο 18 Εφαρμοστέο Δίκαιο -Επίλυση Διαφορών 1.Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. 2.Κάθε διαφορά μεταξύ των Συμβαλλομένων Μερών που απορρέει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση (περιλαμβανομένων διαφορών επί της εγκυρότητας, της ύπαρξης και της λύσης της Σύμβασης) και δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά εντός σαράντα (40) ημερών από την ημέρα κατά την οποία το ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη υποβάλλει σχετικό αίτημα στο άλλο, θα επιλύεται αποκλειστικά και οριστικά με διαιτησία. Τόπος διεξαγωγής της διαιτησίας θα είναι το Λονδίνο και η διαιτησία θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα. Η διαιτησία, ως προς τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, θα διεξάγεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από τρεις διαιτητές. Το κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα διορίζει ένα διαιτητή ενώ ο τρίτος θα διορίζεται κατόπιν συμφωνίας των Συμβαλλομένων Μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου μετά από σχετικό αίτημα του προσφεύγοντος Συμβαλλομένου μέρους. 3.Το διαιτητικό δικαστήριο δύναται να διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, αποκλειόμενης αυτής της δυνατότητας από τακτικά δικαστήρια. 4.Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία, δεν υπόκειται σε κανένα τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο και αποτελεί τίτλο εκτελεστό, χωρίς να περιαφεί τον εκτελεστήριο τύπο και χωρίς να απαιτείται η τήρηση οιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Για την με διαιτησία επίλυση των διαφορών από τη Σύμβαση δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 49 ΕισΝΚΠολΔικ και τα άρθρα 867-903 ΚΠολΔ. Τα μέρη στη διαιτησία έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση με αυτή και με τους όρους, τους οποίους θέτει και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες, που απαιτούνται, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και την εκτέλεση της απόφασης. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται και σε κάθε οδηγία ή διάταξη που ενδεχομένως εκδώσει το διαιτητικό δικαστήριο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιόν του. Η διαιτητική απόφαση που επιδικάζει χρηματικό ποσό κατά του Ε.Δ. εκτελείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία για την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας του. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου, το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού. 5.Το Ε.Δ. παραιτείται όλων των προνομίων του σχετικά με συμμετοχή του σε διαιτητικές διαδικασίες και τη διαταγή ή εκτέλεση μέτρων ή αποφάσεων κατ’ αυτού που τυχόν προβλέπονται ή απορρέουν από οποιοδήποτε νόμο. Άρθρο 19 Ισχύς της Συμβάσεως 1.Η Σύμβαση, καθώς και κάθε Επιμέρους Σύμβαση κυρώνεται με νόμο, ενώ η ισχύς τους άρχεται με την υπογραφή τους. Με την έναρξη της ισχύος του παραπάνω κυρωτικού νόμου, οι διατάξεις της Σύμβασης και των Επιμέρους Συμβάσεων αποκτούν τυπική ισχύ διατάξεων νόμου. 2.Η Σύμβαση και κάθε Επιμέρους Σύμβαση είναι αόριστης διάρκειας. 3.Αν η Σύμβαση ή Επιμέρους Σύμβαση κυρωθεί τροποποιημένη, το Ίδρυμα δεν δεσμεύεται από αυτήν. 4.Τροποποίηση των όρων της Σύμβασης (εκτός αυτών που αναφέρονται στο καταστατικό του Φορέα Υλοποίησης) ή Επιμέρους Σύμβασης πριν την κύρωσή της με νόμο χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών. Μετά την κύρωση της Σύμβασης ή Επιμέρους Σύμβασης, τροποποίησή τους χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία και κύρωση της με νέο νόμο. Άρθρο 20 Κοινοποιήσεις - Αντίκλητος 1.Κάθε γνωστοποίηση σε σχέση με τη Σύμβαση είναι ισχυρή μόνο εφ’ όσον γίνεται επί αποδείξει ή αποστέλλεται με συστημένη επί αποδείξει επιστολή και απευθύνεται: 1)για γνωστοποιήσεις προς το Ε.Δ. προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας, 2)για γνωστοποιήσεις προς το Ίδρυμα προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Γραφείου του Ιδρύματος στην Αθήνα, 3)για γνωστοποιήσεις προς το Φορέα Υλοποίησης προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του. 2.Σε περίπτωση ανακλήσεως ή παραιτήσεως των ανωτέρω προσώπων ή των αντικλήτων που θα ορίσουν, το Ε.Δ., το Ίδρυμα και ο Φορέας Υλοποίησης οφείλουν να γνωστοποιήσουν την ανάκληση αυτήν ή παραίτηση, καθώς και το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση των νέων προσώπων ή αντικλήτων τους, μέχρι δε αυτής της γνωστοποιήσεως όλες οι επιδόσεις και γνωστοποιήσεις ενεργούνται εγκύρως στα ανωτέρω πρόσωπα ή στους αντικλήτους που αυτά θα έχουν ορίσει. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τη μεταβολή της διευθύνσεως των ανωτέρω προσώπων ή των αντικλήτων τους. Στη Σύμβαση προσαρτώνται με τη μορφή παραρτήματος τα έγγραφα που απεικονίζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί και τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτήν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Καταστατικό Φορέα Υλοποίησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Βασικές αρχές Πιστοποίησης Ολοκλήρωσης των Έργων Κτιριακών Υποδομών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Σύμβαση Δωρεάς - Έργο ΙV Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η Σύμβαση, η οποία βεβαιώθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) πρωτότυπα, ως ακολούθως: Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Γιαβρόγλου Ευκλείδης Τσακαλώτος Αθήνα, 06/09/2018 Αθήνα, 04/09/2018 Ο Υπουργός Υγείας Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός Παύλος Πολάκης Αθήνα, 06/09/2018 Αθήνα, 06/09/2018 Για το ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ Γεώργιος Αγουρίδης Χριστίνα Λαμπροπούλου Αθήνα, 06/09/2018 Αθήνα, 06/09/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Μνημόνιο Συνεργασίας ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Πρωθυπουργό Αλέξιο Τσίπρα, τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (εφεξής το «Ε.Δ.») και το Ίδρυμα με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» που εδρεύει στις Βερμούδες και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ανδρέα Δρακόπουλο όπως έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή του παρόντος με την από 22 Φεβρουαρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οποίου είναι μέλος , μαζί με τους Φίλιππο Νιάρχο, Σπύρο Νιάρχο, Γιώργο Αγουρίδη, Ηeini Μurer, (εφεξής το «ΙΣΝ»), (από κοινού «τα Μέρη»), συμφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Στο πλαίσιο του κοινωνικού, ανθρωπιστικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού του έργου, το ΙΣΝ έλαβε την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε περαιτέρω σημαντικές δωρεές στον τομέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής η «Πρωτοβουλία για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα»). Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας το οποίο και υπέδειξε κατά προτεραιότητα στο ΙΣΝ τις υφιστάμενες ανάγκες στον Ελλαδικό χώρο, το ΙΣΝ προτίθεται, εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία με το Ε.Δ. και υπογραφεί η σχετική σύμβαση δωρεάς ή οι επιμέρους συμβάσεις, αν κριθεί πως απαιτούνται περισσότερες, οι οποίες θα κυρωθούν με νόμο, να χρηματοδοτήσει αποκλειστικά μέσω δωρεών τα εξής έργα (εφεξής τα «Έργα») το τάχιστο δυνατόν, προς όφελος όλων των Ελλήνων: Ι) τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, ΙΙ) τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης, ΙΙΙ) τον σχεδιασμό, κατασκευή και εξοπλισμό κτιρίου που θα ανεγερθεί στην Αθήνα, στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», με σκοπό να λειτουργήσει ως Έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α., ΙV) την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού στην οργανική μονάδα Γενικό Νοσοκομείο «Ο Ευαγγελισμός» του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», V) την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και την συντήρηση του υφιστάμενου, με σκοπό την ενίσχυση της δυναμικότητας και αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, VΙ) την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού (ΡΕΤ - Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων καθώς και δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων) σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, VΙΙ) την χρηματοδότηση της διαμόρφωσης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και την αντιμετώπιση του τραύματος. Τα ανωτέρω προς χρηματοδότηση Έργα χρήζουν περαιτέρω ωρίμανσης όσον αφορά στις επιμέρους τεχνικές, ποιοτικές και ποσοτικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες προκειμένου να προσδιοριστούν ειδικότερα. Με το παρόν τα Μέρη εκφράζουν την βούληση, δέσμευση και ρητή πρόθεσή τους να θέσουν το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας προκειμένου να λάβουν χώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες για την τεχνική και θεσμική ωρίμανση των Έργων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των επιμέρους τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, με κοινό σκοπό την υλοποίηση και παράδοση του βέλτιστου αποτελέσματος στο κοινωνικό σύνολο, και κατά τον συντομότερο δυνατό χρόνο. Οι αναλυτικές προδιαγραφές των Έργων, η μέθοδος υλοποίησης, το ειδικότερο πλαίσιο συνεργασίας, η παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς, η ανάληψη των δεσμεύσεων από τους αντίστοιχους φορείς, δεν θα δεσμεύουν τα μέρη έως ότου συμφωνηθούν και περιληφθούν στην σύμβαση δωρεάς ή στις επιμέρους συμβάσεις, αν κριθεί αναγκαία η σύναψη περισσοτέρων, που θα συναφθούν μεταξύ του Ε.Δ. και του ΙΣΝ και θα κυρωθούν με νόμο. Ωστόσο, με το παρόν, ρητά συμφωνείται ότι στο πλαίσιο της Σύμβασης Δωρεάς ή των επιμέρους συμβάσεων που θα υπογραφούν: 1) το ΙΣΝ θα αναλάβει: (α) Την αποκλειστική χρηματοδότηση του συνόλου των Έργων, όπως αυτά γενικά περιγράφονται παραπάνω, και ενδεικτικά : τις δαπάνες ωρίμανσης και διαχείρισης του συνόλου των Έργων, τη δαπάνη των μελετών σκοπιμότητας, των τεχνικών και λοιπών μελετών, την ανέγερση και κατασκευή των κτιρίων, την προμήθεια ιατρικού και λοιπού εξοπλισμού και το κόστος υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του συνόλου των Έργων- εάν και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε τελική συμφωνία- ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ποσό Ευρώ 200.000.000-250.000.000, το οποίο θα καταβληθεί αποκλειστικά από το ΙΣΝ. Οποιαδήποτε απόκλιση από το ποσό αυτό θα εξαρτάται από την απόλυτη και μονομερή κρίση του ΙΣΝ. Όλα τα Έργα συμφωνείται πως θα υλοποιηθούν με διαδικασίες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί ανάθεσης και εκπόνησης μελετών Δημοσίου και στη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Οι δωρεές εξοπλισμού που θα υλοποιηθούν από το ΙΣΝ (και τον Φορέα-Υλοποίησης - Εταιρίας Ειδικού Σκοπού βλ. παρακάτω) θα εξαιρούνται από το άρθρο 6 του ν. 2955/2001. Το ΙΣΝ ως αποκλειστικός χρηματοδότης θα επιλέξει τους Μελετητές και θα προχωρήσει στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών, νοσοκομειακών-λειτουργικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών καθώς και οποιωνδήποτε άλλων ειδικών μελετών απαιτούνται, το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό των Έργων. 1)Τη σύσταση ειδικού φορέα υλοποίησης της δωρεάς (εφεξής ο «Φορέας Υλοποίησης» ή άλλως η «Εταιρία Ειδικού Σκοπού») που θα αναλάβει τον συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση των Έργων με κριτήρια ιδιωτικού τομέα σύμφωνα και με όσα ορίζονται κατωτέρω υπό παράγρ. 2(ε). 2)Την παράδοση του κάθε Έργου στο Ε.Δ. και τους αρμόδιους φορείς του, σύμφωνα με την παραγρ. 2(ζ), μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι δωρεές των Έργων θα απαλλάσσονται κάθε φόρου ή τέλους. Η δωρεά και παράδοση των ολοκληρωμένων Έργων στο Ε.Δ. και τους αρμόδιους φορείς συνεπάγεται την αποξένωση του ΙΣΝ από κάθε δικαίωμά του (εμπράγματο ή ενοχικό) επ’ αυτών (πλην των δικαιωμάτων ονοματοδοσίας επί των Έργων) ή προνόμιο, ενώ παράλληλα δεν θα φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, λειτουργία ή χρήση των ακινήτων και του εξοπλισμού, η οποία θα ανήκει αποκλειστικά στο Ε.Δ. και τους αντίστοιχους δικαιούχους φορείς. 2) Για την ομαλή εξέλιξη της υλοποίησης των Έργων το Ε.Δ. αναλαμβάνει κατά το τάχιστο δυνατό: 3)Να εξασφαλίσει την οριστικοποίηση και καταλληλότητα των ακινήτων επί των οποίων θα ανεγερθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, να διασφαλίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, το αναγκαίο πολεοδομικό πλαίσιο για την υλοποίησή τους (όρους δόμησης, κάλυψης, ύψος, επιτρεπόμενες χρήσεις, ειδικές παρεκκλίσεις), να εξασφαλίσει ότι τα ακίνητα είναι απαλλαγμένα από δουλείες, προϋφιστάμενα κτήρια ή υποδομές που ενδεχομένως κωλύουν την υλοποίηση εκάστου Έργου, να παραχωρήσει εξαρχής στο ΙΣΝ το δικαίωμα πρόσβασης και να επιτρέψει στους εξουσιοδοτημένους από αυτό μελετητές κάθε αναγκαία έρευνα και δραστηριότητα για την συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και να παραδώσει στο Φορέα Υλοποίησης μετά τη σύστασή του την πλήρη και ακώλυτη χρήση των ακινήτων αυτών για τους σκοπούς υλοποίησης των Έργων. 1)Να χορηγεί εμπρόθεσμα στο ΙΣΝ (και στον Φορέα Υλοποίησης - Εταιρία Ειδικού Σκοπού) το σύνολο των στοιχείων και λειτουργικών απαιτήσεων που είναι αναγκαία για τον σχεδιασμό των Έργων, να εκδίδει έγκαιρα κάθε αναγκαία απόφαση, έγκριση και άδεια, καθώς επίσης να προτείνει στο Κοινοβούλιο τις απαραίτητες ρυθμίσεις για τη θεσμική ωρίμανση των Έργων, την εφαρμογή της Σύμβασης Δωρεάς ή των επιμέρους συμβάσεων που θα υπογραφούν. 2)Να εκτελέσει με δική του δαπάνη και εντός των από κοινού συμφωνημένων χρονικών πλαισίων τα έργα υποδομής εκτός των ακινήτων, που ενδέχεται να απαιτηθούν για την ομαλή λειτουργία των Έργων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες (π.χ. Πρόσβαση, Μεταφορικά Μέσα, Δίκτυα κοινής Ωφέλειας κ.λπ.). 6)Να εξασφαλίσει τα δικαιώματα ονοματοδοσίας του ΙΣΝ επί του συνόλου των Έργων εις το διηνεκές, όπως αυτά θα συμφωνηθούν μεταξύ των Μερών. 7)Να εγκρίνει τη σύσταση του Φορέα Υλοποίησης - Εταιρίας Ειδικού Σκοπού. Η εταιρία αυτή θα συσταθεί και θα ελέγχεται κατά το στάδιο υλοποίησης των Έργων και μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοσή τους στο Ε.Δ. αποκλειστικά από το ΙΣΝ σύμφωνα με την βούληση του Δ.Σ. του ΙΣΝ. Η εταιρία θα εξαιρείται από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, το Δημόσιο Λογιστικό, τις εθνικές διατάξεις περί εκπόνησης μελετών, εκτέλεσης δημοσίων Έργων και δημοσίων συμβάσεων, θα λειτουργεί ως φορέας Ιδιωτικού Δικαίου και κατά το στάδιο της υλοποίησης των Έργων θα απολαμβάνει προνομίων, τα οποία θα εξειδικευθούν στη Σύμβαση Δωρεάς ή στις επιμέρους συμβάσεις, αν κριθεί πως απαιτούνται περισσότερες, οι οποίες θα συναφθούν μεταξύ του Ε.Δ. και του ΙΣΝ και θα κυρωθούν με νόμο, κατά το πρότυπο της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. 8)Να κυρώσει με νόμο τη Σύμβαση Δωρεάς ή τις επιμέρους συμβάσεις που θα συναφθούν με το ΙΣΝ σε μεταγενέστερο στάδιο και όταν θα έχουν ωριμάσει και καθοριστεί όλες οι επιμέρους τεχνικές προδιαγραφές των Έργων. 9)Να μεριμνήσει για την ομαλή παραλαβή των Έργων από τους αρμόδιους φορείς και εντός των χρονικών και διαδικαστικών πλαισίων που θα οριστούν στις σχετικές συμβάσεις, να διασφαλίσει την επαρκή στελέχωση τους καθώς και τους πόρους χρηματοδότησής τους προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης και άρτια λειτουργία αυτών (προσωπικό, συντήρηση και ανανέωση υποδομών και εξοπλισμού, αναλώσιμα κ.λπ.) βάσει των διεθνών προδιαγραφών και βέλτιστων πρακτικών. Ειδικότερα ως προς το Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης, το Ε.Δ. οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου αυτό να συσταθεί και στελεχωθεί πλήρως, καθώς και να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους για την άρτια λειτουργία του μετά την παράδοση των Έργων. Αντίστοιχα, το Ε.Δ. οφείλει να προβεί, εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Δωρεάς, σε όλες τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη μεταφορά της πανεπιστημιακής έδρας του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α στο νέο κτίριο που θα ανεγερθεί για το σκοπό αυτό στο χώρο του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. 10)Να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνεργασίες μεταξύ των φορέων του για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 11)Να ορίσει τα αρμόδια πρόσωπα που θα παρακολουθούν την υλοποίηση των Έργων, θα συνεργάζονται με το ΙΣΝ και τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτήσει αυτό και θα δεσμεύουν τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς. Ειδικότερα, συμφωνείται η συνεργασία να υποστηριχθεί με την σύσταση εκ μέρους του Ε.Δ. Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (εφεξής η «Επιτροπή») που θα πραγματοποιεί συναντήσεις σε τακτική βάση με τους εκπροσώπους του ΙΣΝ. Η Επιτροπή θα αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής και Αθηνών, εκπρόσωπο του ΕΚΑΒ, εκπρόσωπο του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α, καθώς και εκπροσώπους υπεύθυνους για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ενδεχόμενες μεταβολές στη σύνθεση της Επιτροπής, καθώς και η δημιουργία υπό-ομάδων εκπροσώπων για τον καλύτερο συντονισμό και πρόοδο των Έργων είναι δυνατή και θα συμφωνείται από κοινού με το ΙΣΝ. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει σε συχνότητα, σύνθεση και θεματολογία που θα ορίζει το ΙΣΝ σύμφωνα με την εξέλιξη και ωριμότητα των επιμέρους Έργων. Τον γενικότερο συντονισμό της συνεργασίας με το ΙΣΝ από πλευράς Ε.Δ. θα αναλάβει το γραφείο του Πρωθυπουργού. 12)Να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που σχετίζονται με την θεσμική ωρίμανση των Έργων που αναλαμβάνει με το παρόν Μνημόνιο και κατ’ ελάχιστο τις υπό παραγράφους 2(α), 2(ε) και 2(θ), εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του παρόντος. Γίνεται αμοιβαία δεκτό από τα Μέρη ότι δια του παρόντος συμφωνείται η αμοιβαία συνεργασία και οι βασικές αρχές υλοποίησης της «Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα», η οποία θα λάβει χώρα με την χρηματοδότηση δωρεών στα επτά επιμέρους Έργα, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω. Δυνατότητα χρηματοδότησης προτάσεων εναλλακτικών ή συμπληρωματικών Έργων δεν αποκλείεται, εξαρτάται ωστόσο αποκλειστικά από την βούληση του ΙΣΝ κατόπιν σχετικών συζητήσεων με το Ε.Δ.. Σε πίστωση των ανωτέρω, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, ως ακολούθως:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία