ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4565

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-10-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-10-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) και του Ελληνικού Δημοσίου και λοιπές διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Άρθρο 1
1.  
  Κύρωση Σύμβασης δωρεάς Κυρώνεται η από 26.7.2018 Σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος που εδρεύει στο VΑDUΖ του LΙΕCΗΤΕΝSΤΕΙΝ με την επωνυμία Κοινωφελές Ίδρυμα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ΑLΕΧΑΝDΕR S. ΟΝΑSSΙS ΡUΒLΙC ΒΕΝΕFΙΤ FΟUΝDΑΤΙΟΝ) και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), μαζί με τα συνημμένα σε αυτή Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ της οποίας το κείμενο έχει ως ακολούθως: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄.
Άρθρο 2 "Θεσμική Αναδιοργάνωση Ωνάσειου"
1.  
  Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ω.Κ.Κ.) 1. Το άρθρο 4 του ν. 2012/1992 (Α΄ 28), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  Άρθρο 4
  1.  
   και Κανονισμός λειτουργίας Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εκδίδεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Εσωτερικός Κανονισμός και το Οργανόγραμμα του Ω.Κ.Κ. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και το Οργανόγραμμα (Οργανισμός) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, ρυθμίζονται ιδίως τα κάτωθι θέματα.α) Η δημιουργία, η διάρθρωση, η στελέχωση και ο τρόπος λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών (ιατρικών, νοσηλευτικών διοικητικών και λοιπών). β) Η σύσταση και περιγραφή των θέσεων εργασίας του προσωπικού, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και η διαδικασία πρόσληψης με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13, η υπηρεσιακή κατάσταση, οι υποχρεώσεις, ο πειθαρχικός έλεγχος και η πειθαρχική εξουσία για όλο το προσωπικό. γ) Οι διαδικασίες προμηθειών πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανόμενης της παροχής υπηρεσιών και αγαθών. Ειδικότερα, δύναται να καταρτιστεί κανονισμός για τις προμήθειες πάσης φύσεως, μισθώσεις και εκμισθώσεις ακινήτων εν γένει, αγορές ή εκποιήσεις ακινήτων, εκποιήσεις κινητών, αναθέσεις και εκπονήσεις μελετών, καθώς και εκτέλεση έργων. Ο σχετικός κανονισμός υποχρεωτικά εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία των διατάξεων για τα Ν.Π.Ι.Δ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά σε συνδυασμό με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη νομοθεσία για δημόσιες προμήθειες (ν. 4412/2016). δ) Στον ανωτέρω κανονισμό εξειδικεύονται επιπλέον τα εγκριτικά επίπεδα, η παρακολούθηση τιμών, η διαχείριση των αποθηκών, τα κριτήρια ένταξης σε διαδικασίες προμηθειών που διενεργούνται από κεντρική κρατική αρχή προμηθειών, οι τρόποι παρακολούθησης συμβάσεων, η αξιολόγηση προμηθευτών και τα κριτήρια και οι τρόποι εισαγωγής της καινοτομίας και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με τις προμήθειες και τη διαχείρισή τους. ε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, που δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο και είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών του Κέντρου.
Άρθρο 3
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις 1. Το προσωπικό του Ω.Κ.Κ. (πλην των διευθυντών), που υπηρετεί κατά την ημέρα που τίθεται σε ισχύ ο παρών νόμος και έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε αντίστοιχες προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Το λοιπό προσωπικό (πλην των διευθυντών και του ιατρικού προσωπικού) που προσλαμβάνεται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, προσλαμβάνεται για δοκιμαστική περίοδο μέχρι ενός (1) έτους. Μετά την επιτυχή περάτωση της δοκιμαστικής περιόδου απασχολείται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και αμείβεται σύμφωνα με το μισθολόγιο των εργαζομένων στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 2. Ο πρώτος κανονισμός σύμφωνα με το προηγούμενου άρθρο δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Μέχρι την έγκριση και δημοσίευση του νέου Κανονισμού κατά το προηγούμενο άρθρο ισχύει ο υφιστάμενος. Ο ανωτέρω Κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 4
1.  
  1.α) Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 304 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής: «Προς βεβαίωση των ανωτέρω καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτίθεται στα γραφεία του Συλλόγου οκτώ (8) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν την ημέρα των αρχαιρεσιών, κατάλογος των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών, ο οποίος υπόκειται στον έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου και διορθώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από αιτιολογημένη και τεκμηριωμένη αίτηση μέλους ή οποιουδήποτε δικαιολογεί ειδικό έννομο συμφέρον.». β) Η παρ. 3 του άρθρου 306 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής: «3. Η εκλογή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού, γίνεται με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου (εκλογικοί κατάλογοι, προετοιμασία χώρων, καλπών, ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λπ.). Για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών αρμόδια είναι τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν (1) δικηγόρο, με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο και δύο (2) μέλη, μη υποψηφίους, τα οποία ορίζονται με ισάριθμα αναπληρωματικά, με κλήρωση από τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η κλήρωση διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τις εκλογές σε ειδική συνεδρίαση, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού. Στους Ιατρικούς Συλλόγους, στους οποίους η εκλογή ενεργείται κατά τμήματα, συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου, Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που απαρτίζεται από έναν (1) δικηγόρο που ορίζεται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, και από τέσσερα (4) μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Οι εφορευτικές επιτροπές των τμημάτων συγκροτούνται από τρεις (3) ιατρούς, οι οποίοι εκλέγονται, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου με κλήρωση από τα μη υποψήφια μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου. Ζητήματα εγκυρότητας ψηφοδελτίων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών κρίνονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.». 2. Η τρέχουσα θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και των Εξελεγκτικών Επιτροπών των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της χώρας και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.) παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Το ίδιο ισχύει και για την τρέχουσα θητεία των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (Ε.Ο.Ο.).
Άρθρο 5 "Ρυθμίσεις για τον Πανελλήνιο"
1.  
  Σύλλογο Οδοντοτεχνιτών 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «ε) Την εκπλήρωση του σκοπού του Συλλόγου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 55 του παρόντος νόμου. στ) Τη διενέργεια πάσης φύσεως πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται με απόφασή της να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τον Ταμία για τη διενέργεια των πράξεων αρμοδιότητάς της. Επιπλέον, ο Πρόεδρος, κατόπιν εξουσιοδότησης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, έχει την αρμοδιότητα υπογραφής του σχεδίου της συλλογικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών στους δικαιούχους περίθαλψης, με κάθε δημόσιο φορέα, οι όροι της οποίας θα δεσμεύουν όλους τους οδοντοτεχνίτες που ασκούν το επάγγελμα.». 2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τις 19.7.2017.
Άρθρο 6
1.  
  Προκήρυξη θέσεων Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας 1.α) Από τις εκατόν έντεκα (111) θέσεις Επιμελητών Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4δ/90180/02/8.1.2003 (Β΄ 23) κοινή υπουργική απόφαση, οι τέσσερις (4) θέσεις προκηρύσσονται για τις ειδικότητες Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Γενικής Ιατρικής ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας. β) Από τις πενήντα έξι (56) θέσεις Επιμελητών Α’ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. που έχουν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4δ/90180/02/8.1.2003 (Β΄ 23) κοινή υπουργική απόφαση, οι δύο (2) θέσεις προκηρύσσονται για την ειδικότητα Παιδιατρικής με εξειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) για τις ανάγκες Κινητής Μονάδας Νεογνών. 2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1.8.2018.
Άρθρο 7
1.  
  Τροποποίηση του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α’ 80) 1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 49/2016 (Α΄ 80) διαγράφεται η φράση «βάσει της νομοθεσίας της χώρας κτήσης της μεταπτυχιακού τίτλου». 2. Το παρόν ισχύει από 5.5.2016.
Άρθρο 8
1.  
  1. Στους πληγέντες του άρθρου 15 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 26.7.2018 (Α΄ 138), εξακολουθούν να χορηγούνται τα φαρμακευτικά είδη με μηδενική συμμετοχή, μέχρι τις 31.12.2018. 2. Το παρόν ισχύει από τις 26.7.2018.
Άρθρο 9
1.  
  Στελέχωση του Ε.Σ.Υ. με ιατρικό και λοιπό προσωπικό1. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) συνιστώνται: α) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν ογδόντα δύο (182) συνολικά θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Η κατανομή των θέσεων αυτών, ανά πλήθος και ειδικότητα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, β) στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.), για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., τριακόσιες είκοσι πέντε (325) συνολικά θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού, πέραν των ήδη υφισταμένων οργανικών θέσεων. Οι θέσεις αυτές, όσον αφορά τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32) και κατανέμονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ανά πλήθος, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, στις Δ.Υ.ΠΕ., για τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στα νοσοκομεία.
Άρθρο 10
1.  
  Για τη βελτίωση της λειτουργίας και της παροχής υπηρεσιών της Οργανικής Μονάδας της έδρας (Άργους) του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας συστήνονται, με το παρόν, τρεις (3) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη στελέχωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), πέραν των προβλεπομένων οργανικών, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). Άρθρο ενδέκατο Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2003/Υ4Δ/90180/02 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/Υ4Δ_90180_02 2003
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 1992/2012 1992
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2016/4412 2016
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις. 2017/4461 2017
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 2018/4512 2018
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/87 1986
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. 2016/49 2016
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία