ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4566

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-10-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-10-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-10-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ης Απριλίου 2015 (ΕΕL 106/24.4.2015) και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 "Σκοπός και αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ης Απριλίου 2015 «περί των μέτρων συντονισμού και συνεργασίας προς διευκόλυνση της προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες και κατάργηση της Απόφασης 95/553/ΕΚ»
2.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος θεσπίζονται τα μέτρα συντονισμού και συνεργασίας που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το οποίο ορίζεται στο στοιχείο γ της παρ. 2 του άρθρου 20 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), να απολαύουν στο έδαφος τρίτης χώρας, στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος-μέλος του οποίου έχουν την ιθαγένεια, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών αρχών της Ελλάδας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες, λαμβανομένου υπόψη, επίσης, του ρόλου των Αντιπροσωπειών της Ένωσης στην εφαρμογή του δικαιώματος αυτού.
3.  
  Οι διατάξεις του παρόντος δεν αφορούν τις προξενικές σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και τρίτων χωρών και δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες, όπως η Σύμβαση της Βιέννης για τις Προξενικές Σχέσεις της 24ης Απριλίου 1963, που έχει κυρωθεί με το ν. 90/1975 (Α 150) ή από διμερείς προξενικές συμβάσεις.
Άρθρο 2 "Γενική αρχή (άρθρα 2, 4 και 6 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Οι Ελληνικές πρεσβείες ή τα προξενεία που βρίσκονται στο έδαφος τρίτου κράτους παρέχουν προξενική προστασία σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους ίδιους όρους όπως και για τους Έλληνες πολίτες. Εξαιρούνται του παρόντος οι Άμισθες Προξενικές Αρχές.
2.  
  «Μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης»: κάθε πολίτης που έχει την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο δεν έχει πρεσβεία ή προξενείο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα σε μόνιμη βάση ή δεν έχει πρεσβεία, προξενείο ή επίτιμο πρόξενο στη χώρα αυτή που να είναι πράγματι σε θέση να παράσχουν προξενική προστασία σε μια δεδομένη περίπτωση
Άρθρο 3
1.  
  Προξενική προστασία από το κράτος-μέλος ιθαγένειας (άρθρο 3 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ) Αν Έλληνας πολίτης δεν αντιπροσωπεύεται σε τρίτη χώρα, η Ελλάδα μπορεί να ζητήσει από το κράτος-μέλος από το οποίο ο μη αντιπροσωπευόμενος Έλληνας πολίτης έχει ζητήσει ή έχει λάβει προξενική προστασία να παραπέμψει την αίτηση ή την υπόθεση του, στις αρμόδιες αρχές της ιδίας, προκειμένου να παράσχουν προξενική προστασία, σύμφωνα με την απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών - μελών της 19ης Δεκεμβρίου 1995 που κυρώθηκε με την περίπτωση β του άρθρου πρώτου του ν. 2968/2001 (Α 280) και την ισχύουσα πρακτική. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος-μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση παραιτείται από την υπόθεση μόλις οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές επιβεβαιώσουν ότι παρέχουν προξενική προστασία στον μη αντιπροσωπευόμενο Έλληνα πολίτη.
Άρθρο 4
1.  
  Μέλη οικογένειας μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών σε τρίτες χώρες (άρθρο 5 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ) Προξενική προστασία παρέχεται και σε μέλη της οικογένειας των μη αντιπροσωπευόμενων Ελλήνων πολιτών σε τρίτη χώρα, τα οποία δεν είναι τα ίδια πολίτες της Ε.Ε. και συνοδεύουν τους μη αντιπροσωπευόμενους Έλληνες πολίτες στην τρίτη χώρα. Η προστασία παρέχεται στον ίδιο βαθμό και με τους ίδιους όρους που η Ελληνική Δημοκρατία θα την παρείχε στα μέλη της οικογένειας των πολιτών του κράτους-μέλους που παρέχει τη συνδρομή και τα οποία δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5 "Πρόσβαση σε προξενική προστασία και άλλες ρυθμίσεις (άρθρο 7 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Οι μη αντιπροσωπευόμενοι σε τρίτη χώρα Έλληνες πολίτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν προστασία από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιουδήποτε κράτους-μέλους διαθέτει τις ανωτέρω αρχές στο έδαφος τρίτης χώρας
2.  
  Με την επιφύλαξη του άρθρου 2, οι αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές της Ελλάδας μπορούν να αντιπροσωπεύουν τις διπλωματικές ή τις προξενικές αρχές άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. σε μόνιμη βάση και να συνάπτουν, όποτε κρίνεται αναγκαίο, πρακτικές ρυθμίσεις με άλλα κράτη-μέλη για τον επιμερισμό των ευθυνών, όσον αφορά την παροχή προξενικής προστασίας σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις ρυθμίσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).
3.  
  Αν έχει συναφθεί πρακτική ρύθμιση σύμφωνα με την παράγραφο 2 και οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές από τις οποίες ο μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης ζητεί προξενική προστασία δεν έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα ειδική ρύθμιση της παραγράφου 2, οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν ότι η αίτηση του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη παραπέμπεται στην αρμόδια διπλωματική ή προξενική αρχή άλλου κράτους-μέλους, εκτός αν με τον τρόπο αυτό θα διακυβευόταν η προξενική προστασία, ιδίως όταν ο επείγων χαρακτήρας ενός ζητήματος απαιτεί άμεση δράση από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές στις οποίες έχει υποβληθεί η αίτηση
Άρθρο 6 "Ταυτοποίηση (άρθρο 8 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Οι αιτούντες προξενική προστασία αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης με τη προσκόμιση των διαβατηρίων τους ή των δελτίων ταυτότητάς τους
2.  
  Αν ο πολίτης της Ένωσης δεν μπορεί να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η ιθαγένεια μπορεί να αποδειχτεί με κάθε άλλο τρόπο, μεταξύ άλλων, με επαλήθευση από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι πολίτης
3.  
  Όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 4, η ταυτότητα και η ύπαρξη οικογενειακών δεσμών μπορεί να αποδειχτούν με κάθε μέσο, όπως με την επαλήθευση από το κράτος - μέλος που παρέχει τη συνδρομή με τις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους-μέλους της ιθαγένειας των πολιτών που αναφέρονται στην παράγραφο 1
Άρθρο 7
1.  
  Είδη συνδρομής (άρθρο 9 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ) Η προξενική προστασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 μπορεί να περιλαμβάνει συνδρομή, μεταξύ άλλων στις εξής περιπτώσεις: α) σύλληψης ή κράτησης, β) διάπραξης εγκλήματος ή αδικήματος με θύμα πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας, δ) θανάτου, ε) βοήθειας και επαναπατρισμού, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, στ) ανάγκης έκδοσης προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων, όπως προβλέπεται στην απόφαση 96/409 των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της 25ης Ιουνίου 1996, που κυρώθηκε με την περίπτωση γ του άρθρου πρώτου του ν. 2968/2001.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 8 "Γενικοί κανόνες (άρθρο 10 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές συνεργάζονται στενά και συντονίζονται με τις άλλες διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών-μελών, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να διασφαλιστεί, σύμφωνα με το άρθρο 2, η προστασία των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών
2.  
  Όταν οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές που εδρεύουν σε τρίτη χώρα παραλαμβάνουν αίτηση για παροχή προξενικής προστασίας από πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης στη χώρα αυτή ή όταν πληροφορούνται για μεμονωμένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 7, η οποία αφορά μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη, συμβουλεύονται αμέσως το Υπουργείο Εξωτερικών του κράτους-μέλους του οποίου το πρόσωπο ισχυρίζεται ότι είναι πολίτης ή κατά περίπτωση την αρμόδια πρεσβεία ή το προξενείο του εν λόγω κράτους-μέλους και τους παρέχουν τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου ή τα πιθανά έξοδα της προξενικής προστασίας που έχει παρασχεθεί σ αυτό, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες για τα μέλη της οικογένειας του, στα οποία μπορεί να χρειαστεί να παρασχεθεί προξενική προστασία. Εκτός από εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, η προαναφερόμενη διαβούλευση πραγματοποιείται πριν από την παροχή προξενικής συνδρομής και οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του ενδιαφερόμενου πολίτη και των αρχών του κράτους-μέλους του οποίου την ιθαγένεια έχει ο πολίτης αυτός.
3.  
  Αν ο μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης είναι Έλληνας, η Ελλάδα οφείλει να παρέχει στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στην αρμόδια πρεσβεία ή στο προξενείο του κράτους-μέλους που παρέχει συνδρομή όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή με άλλα πρόσωπα και αρχές
4.  
  Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές κοινοποιούν στην ΕΥΕΔ μέσω ασφαλούς δικτυακού της τόπου τα σχετικά σημεία επαφής, δηλαδή την Ε3 Διεύθυνση Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων και τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΜΔΚ) του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 9
1.  
  Τοπική συνεργασία (άρθρο 12 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ) Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, για την καλύτερη παροχή προξενικής προστασίας στους μη αντιπροσωπευόμενους σε τρίτη χώρα πολίτες, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις σε τοπικό επίπεδο, στις οποίες ανταλλάσσονται τακτικά πληροφορίες για θέματα που αφορούν τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες. Στις συνεδριάσεις αυτές, η Ελλάδα, όπου είναι αυτό αναγκαίο, συνάπτει πρακτικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μη αντιπροσωπευόμενοι πολίτες προστατεύονται αποτελεσματικά στη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Αν δεν υπάρξει αντίθετη συμφωνία, Πρόεδρος των συνεδριάσεων τοπικής συνεργασίας ορίζεται ο αντιπρόσωπος ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε., σε στενή συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ένωσης.
Άρθρο 10 "Ετοιμότητα και συνεργασία για καταστάσεις κρίσης (άρθρο 13 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Οι Ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές που βρίσκονται σε τρίτη χώρα, συμμετέχουν σε τοπικό επίπεδο στο συντονισμό σχεδίων έκτακτης ανάγκης μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αρχές των άλλων κρατών-μελών και την τοπική Αντιπροσωπεία της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης συνδρομή στους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, σε περίπτωση κρίσης. Οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενημερώνονται κατάλληλα σχετικά με ρυθμίσεις ετοιμότητας για περιπτώσεις κρίσης και συμμετέχουν σε αυτές κατά περίπτωση.
2.  
  Σε περίπτωση κρίσης, οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά με τις αντίστοιχες αρχές των υπόλοιπων κρατών-μελών, για να διασφαλίσουν αποτελεσματική συνδρομή στους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, αλληλοενημερώνονται έγκαιρα για τις διαθέσιμες δυνατότητες απομάκρυνσης και ζητούν υποστήριξη από ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης και από προξενικούς εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη-μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται
3.  
  Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές της Ελλάδας, ως κράτους που ηγείται της συνδρομής ή συντονίζει τη συνδρομή με άλλα κράτη-μέλη, αναλαμβάνουν το συντονισμό οποιασδήποτε βοήθειας παρέχεται στους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερόμενων κρατών-μελών, της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. και των κεντρικών γραφείων της ΕΥΕΔ και ζητούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, στήριξη από μηχανισμούς, όπως είναι οι δομές διαχείρισης κρίσης της ΕΥΕΔ και ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 11 "Γενικοί κανόνες (άρθρο 14 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Οι μη αντιπροσωπευόμενοι σε τρίτο κράτος Έλληνες πολίτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιστρέψουν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81, 82 και 83 του ν. 4270/2014 (Α 143) και της, αναλόγως εφαρμοζόμενης, παρ. γ του άρθρου 162 του ν. 3566/2007 (Α 117), μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταβολή τους, τα έξοδα της προξενικής προστασίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τους πολίτες του κράτους-μέλους που παρέσχε τη συνδρομή, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι. Οι μη αντιπροσωπευόμενοι Έλληνες πολίτες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιστρέψουν μόνο τα έξοδα που επιβαρύνουν τους πολίτες του κράτους-μέλους που παρέσχε τη συνδρομή με τις ίδιες συνθήκες.
2.  
  Οι ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, αν παρέχουν προξενική συνδρομή, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των εξόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 από το κράτος - μέλος της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη, χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ. Η Ελλάδα, όταν πρόκειται για μη αντιπροσωπευόμενο Έλληνα πολίτη, επιστρέφει τα εν λόγω έξοδα μέσα σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την καταβολή τους και μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο μη αντιπροσωπευόμενο Έλληνα πολίτη να επιστρέψει τα εν λόγω έξοδα.
3.  
  Αν η προξενική προστασία που παρέχεται σε μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη από τις ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησής του συνεπάγεται ασυνήθιστα υψηλά, αλλά απαραίτητα και δικαιολογημένα, έξοδα ταξιδιού, διαμονής ή μετάφρασης, για τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν επιστροφή των εξόδων αυτών από το κράτος-μέλος της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη, μέσα σε εύλογη προθεσμία από την καταβολή τους που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες
Άρθρο 12 "Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης (άρθρο 15 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ)"
1.  
  Σε καταστάσεις κρίσης, οι Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές που παρέχουν προξενική συνδρομή υποβάλλουν στο Υπουργείο των Εξωτερικών του κράτους-μέλους της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη αιτήσεις για επιστροφή εξόδων και οποιαδήποτε στήριξη στον πολίτη αυτόν. Οι εν λόγω αρχές μπορεί να ζητήσουν επιστροφή εξόδων, ακόμα και αν ο μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης δεν έχει υπογράψει ανάληψη υποχρέωσης επιστροφής εξόδων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11.
2.  
  Όταν ο μη αντιπροσωπευόμενος πολίτης έχει Ελληνική ιθαγένεια, οι αρμόδιες Ελληνικές αρχές μπορεί να επιδιώξουν την επιστροφή εξόδων από συγκεκριμένο, μη αντιπροσωπευόμενο πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α 90).
3.  
  Οι Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές που παρέχουν συνδρομή μπορεί να ζητήσουν από το κράτος-μέλος ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη να επιστρέψει τα έξοδα κατ αναλογία, διαιρώντας τη συνολική αξία των πραγματικών δαπανών με τον αριθμό των πολιτών που έχουν τύχει προξενικής συνδρομής
4.  
  Όταν οι Ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές έχουν στηριχτεί οικονομικά μέσω συνδρομής, από το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, οποιαδήποτε συνεισφορά του κράτους-μέλους της ιθαγένειας του μη αντιπροσωπευόμενου πολίτη καθορίζεται μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της Ε.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 13
1.  
  Υποβολή έκθεσης, αξιολόγηση και επανεξέταση(άρθρο 19 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ) Η αρμόδια αρχή αναλαμβάνει να παράσχει στην Επιτροπή, όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή του παρόντος
Άρθρο 14 "Παραρτήματα"
1.  
  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
Άρθρο 15
1.  
  Καταργούμενες διατάξεις (άρθρο 18 της Οδηγίας 2015/637/ΕΕ) Από 1.5.2018 καταργείται η περίπτωση α του άρθρου πρώτου του ν. 2968/2001, με την οποία κυρώθηκε η 95/553/ΕΚ απόφαση των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-μελών της 19ης Δεκεμβρίου 1995.
Άρθρο 16 "Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων"
1.  
  Η περίπτωση ζ της παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α270), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4532/2018 (Α 63) αντικαθίσταται ως εξής: ζ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜDG-ΙΜΟ CΟDΕ), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η θαλάσσια μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (κωδικός ΕΚΑ 20 03 01) με επιβατηγά - οχηματαγωγά (Ε/Γ- Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, με τις ακόλουθες σωρευτικά προϋποθέσεις αα) η θαλάσσια μεταφορά να προβλέπεται στο οικείο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ή να γίνεται προς το σκοπό της άμεσης παύσης της λειτουργίας των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 158 του ν. 4389/2016 (Α 94) κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων και εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ, ή εφόσον προβλέπεται στο Σχέδιο Δράσης του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α 270), ββ) τα πλοία να εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996 (Α272), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δυο (2) ανά διαδρομή πλου Για τις μονάδες αυτές, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις ααα) το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά μέτρα, βββ) να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων, γγγ) εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου, δδδ) εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων, εεε) να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους, στστστ) η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και ζζζ) να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.
Άρθρο 17
1.  
  α. Στο τέλος του εδαφίου β του άρθρου 155 του ν. 4483/2017 (Α 107), προστίθεται φράση ως εξής: «, καθώς και το άρθρο 63 του ν. 4415/2016 (Α΄159)». β. Η παράγραφος α ισχύει από 30.6.2018.
Άρθρο 18
1.  
  Δαπάνες που έχουν προκύψει από εργασία η οποία παρασχέθηκε, από 1.5.2018 έως τη δημοσίευση του παρόντος, προς κάλυψη αναγκών καθαριότητας στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Άρθρο 19 "Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 512/2018"
1.  
  Στο άρθρο 206 του ν. 4512/2018 (Α 5) η φράση «εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευσή του» αντικαθίσταται από τη φράση «τη 16η Σεπτεμβρίου 2019» και η φράση «του ανωτέρου χρονικού διαστήματος των εννέα (9) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «της ανωτέρω ημερομηνίας».
Άρθρο 20
1.  
  Στο άρθρο 82 του β.δ. 24/1958 (Α΄171) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
 1. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό διάστημα αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται.
 2. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, το έλλειμμα που εμφανίζεται στο ισοζύγιο της ανταποδοτικής υπηρεσίας, εξαιτίας της ανωτέρω απαλλαγής, δύναται να καλύπτεται από κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης, έσοδα του προϋπολογισμού του οικείου δήμου.
 3. Οι υπηρεσίες δόμησης των οικείων δήμων αναζητούν αυτεπαγγέλτως τις εκθέσεις αυτοψίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τα μη κατοικήσιμα ακίνητα, ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και παρακολουθούν τυχόν μεταβολές σε ότι αφορά την κατάστασή τους.
2.  
  Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 23.7.2018.
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/25 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/25 1975
ΝΟΜΟΣ 1975/90 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/90 1975
ΝΟΜΟΣ 1980/1080 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1080 1980
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξας. 1993/2130 1993
Κύρωση των Αποφάσεων των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκ μέρους των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπει[...]" 2001/2968 2001
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». 2007/3566 2007
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2014/4316 2014
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 2016/4415 2016
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις. 2018/4512 2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις. 2018/4532 2018
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/24 1958
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία