ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

2018/4567

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2018-10-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2018-10-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2018-10-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για τη Διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) για τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού, που υπογράφηκε στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας, την 25η Μαΐου 2018, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην αγγλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΙΑ μεταξύ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΟΤ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 8ΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ Σχετικά με τη διοργάνωση της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού (εφ’ εξής καλούμενη ως η «Συνάντηση»), στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, στις 9-12 Οκτωβρίου από την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας. Έχοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας, (εφ’ εξής καλούμενη ως η «Κυβέρνηση»), δεόντως εκπροσωπούμενη από την Υπουργό Τουρισμού, την Α.Ε, Έλενα Κουντουρά, είναι η συνδιοργανώτρια της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού. Έχοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (εφ’ εξής καλούμενος ως «ΠΟΤ»), εκπροσωπούμενος από τον Γενικό του Γραμματέα, την Α.Ε Ζurab Ροlοlikashνili, είναι ένας ειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και ο κυριότερος διεθνής οργανισμός στον τομέα του τουρισμού, με συμμετοχή 163 κρατών και εδαφών και περισσότερων από 500 Συνεργαζομένων Μέλων που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τουριστικές ενώσεις και τις τοπικές αρχές τουρισμού. Έχοντας υπόψη ότι ο ΠΟΤ επιθυμεί να διοργανώσει μια Εκδήλωση για την 8η Διεθνή Συνάντηση του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού και η Κυβέρνηση είναι πρόθυμη να την φιλοξενήσει. Έχοντας υπόψη ότι ο ΠΟΤ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα υπογράψουν μια ξεχωριστή Συμφωνία για την 8η Διεθνή Συνάντηση του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού. Έχοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση και ο ΠΟΤ θα καλούνται συλλογικά εφ’ εξής ως «τα Μέρη». Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής: Ι Προνόμια, ασυλίες και διευκολύνσεις 1.Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού να παρακολουθήσουν την Εκδήλωση. Η Γραμματεία διαβιβάζει εν ευθέτω χρόνω τα ονόματα εκείνων που αποδέχονται την πρόσκληση στις αρχές που έχουν δεόντως οριστεί για το σκοπό αυτό από την Κυβέρνηση, έτσι ώστε το ταξίδι τους και η διαμονή τους σε αυτή τη χώρα να είναι δυνατό να προετοιμαστεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. 2.Η παρούσα συμφωνία βασίζεται στο Άρθρο 32 του Καταστατικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (εφ’ εξής καλούμενος ως «ο Οργανισμός» ή/και «ΠΟΤ»), που ορίζει ως εξής: «Ο Οργανισμός αποκτά επί του εδάφους των Κρατών Μελών προνόμια και ατελείας, των οποίων έχει ανάγκην δια την επιτέλεσιν του έργου του. Τα προνόμια και αι ατέλειαι αύται δύνανται να καθορισθώσι δια συμφωνιών συναπτομένων υπό του Οργανισμού», λαμβάνοντας επίσης υπόψη την Απόφαση 662(ΧΧΙ) της εικοστής πρώτης Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΤ. 3.Η Κυβέρνηση εφαρμόζει, σε σχέση με τη Συνάντηση, τη Σύμβαση περί προνομίων και ασυλιών των ειδικευμένων οργανισμών του 1947 και το παράρτημα ΧVΙΙΙ σε αυτή (εφ’ εξής καλούμενη ως «η Σύμβαση») που υιοθετήθηκε από τη δέκατη έβδομη Γενική Συνέλευση με την απόφαση 545 (ΧVΙΙ). 4.Η Κυβέρνηση λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη διευκόλυνση της εισόδου, της διαμονής και της αναχώρησης των συμμετεχόντων από το ελληνικό έδαφος, ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, μη θιγομένης της εθνικής νομοθεσίας, των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ιδιότητα μέλους της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των διατάξεων της Σύμβασης του 1947. Η Κυβέρνηση, ως χειρονομία καλής θέλησης προς τον ΠΟΤ και τα Μέλη του, θα καταβάλει, χωρίς διακρίσεις, τις βέλτιστες προσπάθειές της για να εκδοθούν δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση οι απαραίτητες θεωρήσεις εισόδου. ΙΙ Όροι οργάνωσης της Συνάντησης 1.Η Συνάντηση θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, από τις 9-12 Οκτωβρίου 2018. 2.Η αίθουσα συνεδριάσεων καθώς και οποιαδήποτε γραφεία που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της Συνάντησης θεωρούνται ως χώροι του ΠΟΤ κατά τη διάρκεια της Συνάντησης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι αρμόδιες αρχές της Κυβέρνησης αφού ενημερώσουν τον ΠΟΤ, μπορούν να μπουν στους χώρους για να διεξάγουν τις απαιτούμενες ενέργειες. 3.Τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν σε εξωτερική χορηγία της Εκδήλωσης με σκοπό την επαύξηση της ποιότητάς της και τη βελτίωση της οργάνωσής της. Οποιαδήποτε χορηγία διευθετείται από οποιοδήποτε Μέρος, συμπεριλαμβανομένων όλων των όρων της, υπόκειται στη ρητή συμφωνία, γραπτώς, του άλλου Μέρους. 4.Λαμβάνοντας υπόψη τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφαλείας που απαιτούνται από το Τμήμα Ασφάλειας και Προστασίας των Ηνωμένων Εθνών (εφ’ εξής καλούμενο ως «UΝDSS»), η Κυβέρνηση λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και προστασία των αντιπροσώπων, του προσωπικού και των επισκεπτών που συμμετέχουν στην εκδήλωση. Η φιλοξενούσα χώρα παρέχει προστασία για να διασφαλίσει την αποτελεσματική διεξαγωγή της εκδήλωσης σε ατμόσφαιρα ασφάλειας και ηρεμίας, χωρίς καμία διατάραξη της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων διαδικασιών: • Έλεγχος των χώρων της εκδήλωσης (Ξενοδοχείο/Χώροι διαμονής και χώρος της εκδήλωσης) και της περιμέτρου, έλεγχος των υλικών ασφάλειας και της καλής τους χρήσης, καθώς και έλεγχος του προσωπικού που είναι απαραίτητο για να σχεδιαστεί το Πρόγραμμα Ασφάλειας. • Επιβεβαίωση ότι όλα τα μέτρα ασφάλειας για πυρκαγιά, εξόδους κινδύνου κτλ. βρίσκονται σε ισχύ και υλοποιούνται στον χώρο και στην περίμετρό του. • Ορισμός Υπεύθυνου Ασφάλειας έτσι ώστε το Τμήμα Ασφαλείας του ΠΟΤ να συνεργάζεται μαζί του/της αδιαλείπτως. • Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια των συμμετεχόντων αδιαλείπτως, ειδικά στην περίπτωση των VΙΡ προσώπων (παραλαβή, μεταφορές και τοποθέτηση). • Εφαρμογή ενός σωστού συστήματος πρόσβασης στον χώρο της εκδήλωσης. • Διανομή σχετικών πληροφοριών ασφαλείας στους συμμετέχοντες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να καλύπτουν βασικούς κανόνες ασφάλειας που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (σχέδιο εκκένωσης), υποδεικνύοντας οδούς και εξόδους έκτακτης ανάγκης, την τοποθεσία των ιατρικών εγκαταστάσεων, τους σχετικούς αριθμούς κλήσεων έκτακτης ανάγκης, και άλλα. 5.Οποιαδήποτε χρήση του ονόματος ή/και του εμβλήματος, της σημαίας ή της συντομογραφίας της ονομασίας του Οργανισμού σε σχέση με την Εκδήλωση υπόκειται σε προηγούμενη υποβολή αιτήματος στον Οργανισμό και σε γραπτή εξουσιοδότηση από τη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων για την χρήση των σημάτων του ΠΟΤ. 6.Κάθε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας και οποιουδήποτε Παραρτήματός της γίνεται με αμοιβαία συμφωνία των Μερών μέσω κατάλληλης συμπληρωματικής επιστολής συμφωνίας. Μία τέτοια τροποποίηση τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 9, υποπαράγραφος α) της παρούσας Συμφωνίας. 7.Σε περίπτωση διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διευθετήσουν τη διαφορά φιλικά μέσω διαπραγματεύσεων ή άλλου ειρηνικού μέσου της δικής τους επιλογής. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να διευθετηθεί σύμφωνα με την υπο-παράγραφο 1 της παρούσας παραγράφου, η διαφορά υποβάλλεται σε διαιτησία μετά από αίτημα οποιουδήποτε Μέρους. Κάθε Μέρος ορίζει ένα διαιτητή και οι δύο διαιτητές που ορίζονται με τον τρόπο αυτό ορίζουν έναν τρίτο, που θα είναι και ο πρόεδρος. Εάν εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος για διαιτησία ένα από τα δύο Μέρη δεν έχει ορίσει διαιτητή ή εάν εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τον ορισμό των δύο διαιτητών, ο τρίτος διαιτητής δεν έχει οριστεί, οποιοδήποτε από τα Μέρη μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου να ορίσει διαιτητή. Οι διαιτητές εφαρμόζουν τους Προαιρετικούς Κανόνες του Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου που αφορούν διαιτησία μεταξύ Διεθνών Οργανισμών και Κρατών. Τα έξοδα της διαιτησίας βαρύνουν τα Μέρη όπως κρίνεται από τους Διαιτητές. Η διαιτητική απόφαση περιέχει αιτιολογική έκθεση στην οποία βασίζεται και γίνεται δεκτή από τα Μέρη ως η τελική και δεσμευτική επιδίκαση της διαφοράς. 8.Τίποτα στην ή σχετικά με την παρούσα Συμφωνία δεν θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από τα Προνόμια και τις Ασυλίες του ΠΟΤ. 9.1)Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της γραπτής ειδοποίησης με την οποία η Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ενημερώσει τον ΠΟΤ μέσω της διπλωματικής οδού, σχετικά με την ολοκλήρωση των εσωτερικών της διαδικασιών για την θέση της Συμφωνίας σε ισχύ. 2)Η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ κατά τη διάρκεια της 8ης Διεθνούς Συνάντησης του ΠΟΤ για τον Τουρισμό στο Δρόμο του Μεταξιού. Συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα. Για την Κυβέρνηση της Για τον Παγκόσμιο της Ελληνικής Οργανισμό Δημοκρατίας Τουρισμού (ΠΟΤ) (Υπογραφή) (Υπογραφή) Έλενα Κουντουρά Ζurab Ροlοlikashνili Υπουργός Τουρισμού Γενικός Γραμματέας Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία. Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία, 25 Μαΐου 2018 25 Μαΐου 2018 Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 9α αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία