ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ: Υπουργική Απόφαση (ΥΑ)/2015/4341_2421_9111999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2015-11-30
ΦΕΚ: Α/2015/159 PDF
ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Ελλάδα
Αρxική Έκδοση
Εξαγωγή XML
Εξαγωγή PDF
Εξαγωγή RDF
Εξαγωγή JSON

Εσωτερικός Κανονισμός της γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ναυπλίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, δημοσιευθέντα εις τό Περιοδικόν ΕΚΚΛΗΣΙΑ.*

Άρθρο 1


 1. Η Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ναυπλίας, ανεσυστάθη δια του υπ’ αριθμ. 568/1974 Π.δ. δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθμ. 229/2481974 Φ.Ε.Κ., τ.Α΄, ως Γυναικεία. Ο τίτλος δε «Καλάμι» αναγράφεται εις την κτιτορικήν επιγραφήν του Καθολικού της Παλαιάς Ανδρώας Ιεράς Μονής Καλαμίου, του οποίου η ιστόρησις επερατώθη το 1616 επί ηγουμενείας Δαβίδ μοναχού, διελύθη δε ως τοιαύτη συμφώνως προς το Β.Δ. της Αντιβασιλείας την 25ην Σεπτεμβρίου ή 7ην Οκτωβρίου του 1833.


Άρθρο 2


 1. Σκοπός της Ιεράς Μονής είναι ο αγιασμός και η εν Χριστώ τελείωσις των αδελφών αυτής μέσω της ακριβούς μοναχικής πολιτείας, κατά το υπόδειγμα της διδασκαλίας των αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και της οσίας βιοτής αυτών.


Άρθρο 3


 1. Ο Επίσκοπος, το ορατόν σημείον της οργανικής ενότητος της Εκκλησίας του Χριστού, εις τον οποίον ηΑδελφότης οφείλει να αποδίδη την προς το αξίωμααυτού αρμόζουσαν τιμήν και τον προσήκοντα σεβασμόν,έχει συμφώνως τοις ιεροίς Κανόσι και τω ΚαταστατικώΧάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος, τας κάτωθι δικαιοδοσίας:
  1. Μνημονεύεται εν πάσαις ταις ιεραίς ακολουθίαις τηςΙεράς Μονής συμφώνως τη κανονική εν τη Εκκλησία τάξει.
  2. Εγκαθιδρύει την υπό της Αδελφότητος εκλεγείσανΗγουμένην.
  3. Επικυροί την εκλογήν του Ηγουμενοσυμβουλίου.
  4. Εγκρίνει και τελεί τας κουράς των αδελφών αποφάσει του Ηγουμενοσυμβουλίου.
  5. Ελέγχει την νομιμότητα της οικονομικής διαχειρίσεως της Ιεράς Μονής.
  6. Διορίζει προτάσει της αδελφότητος τον Πνευματικόν της Μονής και τον Εφημέριον.
  7. Χορηγεί άδειαν πέραν των πέντε ημερών εις τηνΗγουμένην δι’ απουσίαν εκ της Ιεράς Μονής.
  8. Χορηγεί άδειαν δια την εκτός ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως απουσίαν των Μοναχών άνω των 20 ημερών.
  9. Τη προτάσει του Ηγουμενοσυμβουλίου ασκεί πειθαρχικόν έλεγχον εις τας τυχόν παρεκτρεπομέναςαδελφάς.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄


Άρθρο 4


 1. Όργανα διοικήσεως της Μονής είναι: 1) Η Ηγουμένη, 2) Το Ηγουμενοσυμβούλιον, 3) Η Σύναξις της Αδελφότητος.


Άρθρο 5


 1. Η Ηγουμένη είναι η Πνευματική Μήτηρ της Αδελφότητος, η κεφαλή του σώματος του Κοινοβίου.Η Ηγουμένη κατ’ εξοχήν εκφράζει το ορθόδοξον ήθοςκαι δόγμα και τηρεί απαρεγκλίτως τα Μοναχικά θέσμιακαι Παραδόσεις, θυσιάζουσα δι’ αυτάς και αυτήν ακόμητην ζωήν της.Η Ηγουμένη εν τη ασκήσει των λεπτών καθηκόντωντης, θα εφαρμόζη την προτροπήν του Αποστόλου Παύλου «Έλεγξον, επιτίμισον, παρακάλεσον».Οφείλει να είναι το αρχέτυπον των Αδελφών, δέον νασυγκεντρώνη τας θεμελιώδεις αρετάς της αγάπης, τηςμακροθυμίας, της πραότητος, της διακρίσεως και τηςχριστομιμήτου ταπεινώσεως, ώστε δι’ αυτών να αναπαύση τας καρδίας των υτοτακτικών της και ως δυνατόννα βαστάζη τα ασθενήματα των αδυνάτων.Το έργον της Ηγουμένης, είναι λίαν επίπονον και ευθυνοφόρον. «Μη νομιζέτωσαν ανέσεως και απολαύσεωςείναι πρόφασιν το πράγμα, πάντων γαρ επιπονώτεροντο άρχειν ψυχών». Αγ. Νείλου Λ. Ασκητικός.Ι. Καθήκοντα και δικαιοδοσίαι Ηγουμένηςα) Προΐσταται του Ηγουμενοσυμβουλίου και των Συνάξεων της Αδελφότητος.
  1. Προΐσταται των Ιερών ακολουθιών και της Τραπέζης.
  2. Κατανέμει τα διακονήματα των αδελφών.
  3. Προτείνει εις το Ηγουμενοσυμβούλιον την πρόσληψιν δοκίμων και την ρασοφορίαν, η κουράν εις Μεγαλοσχήμους των ωρίμων προς τούτο, ωσαύτως και τηναποπομπήν δοκίμου τινός ούσης ακαταλλήλου δια τηνΜοναχικήν ζωήν.
  4. Εκπροσωπεί την Ιεράν Μονήν ενώπιον παντός ενγένει φυσικού και νομικού προσώπου.
  5. Παρέχει εις τας αδελφάς ολιγοήμερον άδειαναπουσίας εκ της Ιεράς Μονής, πέραν τούτων η άδειαπαρέχεται υπό του Μητροπολίτου.
  6. Υπογράφει παν έγγραφον εξερχόμενον εκ της Μονής ως και τα διπλότυπα εισπράξεων και πληρωμών.Τας συμβάσεις υπογράφει μετ’ εξουσιοδότησιν τουΗγουμενοσυμβουλίου.
  7. Ορίζει κατά την κρίσιν της μίαν εκ των αδελφών,δια να την αντικαθιστά ως προς την διοίκησιν εις περίπτωσιν ασθενείας ή απουσίας της εκ της Μονής.ΙΙ. Εκλογή της Ηγουμένηςα) Μετά την κένωσιν της θέσεως της Ηγουμένης, ωςΤοποτηρήτρια αναλαμβάνει αμέσως και αυτοδικαίως ηαρχαιοτέρα εκ των Μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου.β) Η εκλογή διεξάγεται το αργότερον δεκαπέντε (15)ημέρας μετά την κένωσιν της θέσεως οπότε προαναγγέλεται εξ ημέρας ενωρίτερον.γ) Τα της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογώνεκτελεί η Εφορευτική Επιτροπή, αποτελουμένη εκ τηςτοποτηρητρίας και δύο αδελφών, της αρχαιοτέρας καινεωτέρας τη τάξει, η οποία εκτελεί και χρέη γραμματέως της Εφορευτικής Επιτροπής.δ) Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν άπασαι αι μεγαλόσχημοι αδελφαί και ρασοφόροι μετά τουλάχιστον 6ετή παραμονήν εις την Μονήν.ε) Η Ολομέλεια της Αδελφότητος συνερχομένη προςανάδειξιν Ηγουμένης ευρίσκεται εν απαρτία παρόντωντων 4/5 των μελών της.Μη επιτευχθείσης ταύτης, η εκλογή διεξάγεται μετάτριήμερον, παρόντων του ημίσεος, συν μιας των αδελφών.στ) Η Εκλογή διενεργείται μετά το πέρας ειδικής προςτούτο τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας, προηγείται δεαγρυπνία και τριήμερος νηστεία. Εν τω Ναώ παραμένουνμόνον αι έχουσαι το δικαίωμα του εκλέγειν αδελφαί,κλείονται αι θύραι του Ναού και ελέγχεται η απαρτία,βάσει του Μοναχολογίου.ζ) Η εκλογή διεξάγεται αθορύβως, σεμνώς και ιεροπρεπώς. Εκάστη ψηφοφόρος Μονάζουσα λαμβάνει ενψηφοδέλτιον δακτυλογραφημένον και εσφραγισμένονδια της σφραγίδος της Μονής εις το οποίον αναγράφονται τα ονόματα των εχουσών δικαίωμα του εκλέγεσθαιαδελφών. Εκάστη ψηφοφόρος, δύναται να επιλέξη διατου σημείου του σταυρού μίαν μόνον υποψηφίαν. Ταψηφοδέλτια τοποθετούνται εντός ομοιομόρφων εσφραγισμένων φακέλων και ρίπτονται εντός ψηφοδόχου. Αιαδελφαί υπογράφουν εν ταυτώ και ειδικόν πρωτόκολλον ψηφοφορίας.η) Εάν Μοναχή είναι ασθενής ή καθ’ οιονδήποτε λόγονανίκανος να μετακινηθή δια να ψηφίση, η ΕφορευτικήΕπιτροπή, προ της καταμετρήσεως των ψηφοδελτίων,μεταβαίνει εις το κελλίον της και εκεί ασκεί το εκλογικόν της δικαίωμα ή η ιδία ή δια της Προέδρου τηςΕφορευτικής Επιτροπής.
  8. Αδελφή ήτις δι’ οιονδήποτε λόγον, δεν δύναταινα παραστή εις την εκλογήν ευρισκομένη μακράν τηςΜονής εντός ή εκτός Ελλάδος, δύναται να ψηφίση δι’επιστολÆς επί συστάσει εις προαποσταλέν εις αυτήνψηφοδέλτιον εσφραγισμένον, το οποίον αποσφραγίζεται ενώπιον της ολομελείας της Αδελφότητος και θακαταμετρηθή εις τα ψηφοδέλτια.
  9. Μετά το πέρας της εκλογής ανοίγεται η ψηφοδόχοςκαι καταμετρούνται τα ψηφοδέλτια υπό της Εφορευτικής Επιτροπής, ενώπιον της Αδελφότητος.
  10. Ηγουμένη εκλέγεται η λαβούσα το ήμισυ συν ένατων εγκύρων ψηφοδελτίων. Εφ’ όσον ουδεμία των υποψηφίων συνεκέντρωσε το απαιτούμενον ποσοστόν ηεκλογήν επαναλαμβάνεται άνευ διακοπής. Εις την επαναληπτικήν εκλογήν συμμετέχουν αι δύο λαβούσαι ταςπερισσοτέρας ψήφους κατά την πρώτην ψηφοφορίαν,εκλέγεται δε εκείνη η οποία θα πλειοψηφίση της ετέραςέστω και κατά μίαν ψήφον. Εν περιπτώσει ισοψηφίας ηΗγουμένη εκλέγεται δια κλήρου.
  11. Η ούτως εκλεγείσα Ηγουμένη ασκεί τα καθήκοντααυτής ισοβίως, τηρουμένων των περί ΕκκλησιαστικώνΔικαστηρίων Διατάξεων.
  12. Μετά το πέρας της εκλογής υπογράφεται το πρακτικόν παρά πασών των παρισταμένων αδελφών και ηΗγουμένη αναλαμβάνει εγκύρως την άσκησιν των καθηκόντων αυτής.
  13. Επί παντός απροβλέπτου κατά την όλην διαδικασίαν της ψηφοφορίας αποφασίζει τελεσιδίκως κατά τηνστιγμήν εκείνην η Σύναξις της Αδελφότητος.
  14. Εντός πενθημέρου υποβάλλεται εις τον Μητροπολίτην το πρακτικόν προς επικύρωσιν. Ο Επίσκοπος προβαίνει περαιτέρω δι’ ειδικÆς τελετής εν ημέρα οριζομένηυπ’ αυτού εις την εγκαθίδρυσιν της νέας Ηγουμένης.ΙΙΙ. Χηρεία θέσεως ΗγουμένηςΗ θέσις της Ηγουμένης χηρεύει:α) Ένεκα θανάτου.β) Ένεκα παραιτήσεως, η οποία γίνεται δεκτή δια πλειοψηφίας των 2/3 της Αδελφότητος.γ) Ένεκα παύσεως ώς ακολούθως:Εάν συμβή ποτέ η Ηγουμένη να παραχαράττη τηνακρίβειαν του μοναχικού βίου ή να αθετή τινα εκ τωνδιατάξεων του παρόντος Κανονισμού, δεν θα εξανίστανται πάσαι αι αδελφαί, αλλά αι πρεσβύτεραι τητάξει θα υπενθυμίζουν εις αυτήν ηπίως και μετά τουπροσήκοντος σεβασμού το σφάλμα της και θα υποβοηθούν αυτήν εις διόρθωσιν, ουχί άπαξ αλλά πολλάκις.Και μόνον εάν τελικώς εμμένη εις το σφάλμα της, τοΗγουμενοσυμβούλιον επιλαμβάνεται του θέματος καισυγκαλεί την Σύναξιν της Αδελφότητος.Η Σύναξις συγκαλείται και εν περιπτώσει ανεπαρκείαςτης Ηγουμένης εις την άσκησιν των καθηκόντων της,ένεκα βαρείας ασθενείας προκαλούσης ανικανότητα ήοιουδήποτε άλλου σοβαρού λόγου, ηθικού ή κανονικούπαραπτώματος.Η απόφασις της Συνάξεως περί τυχόν παύσεως τηςΗγουμένης λαμβάνεται δια πλειοψηφίας των 2/3 τωνμελών της Αδελφότητος.


Άρθρο 6


 1. Τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου δέον να διακρίνωνται δια τον ένθερμον περί την Μοναχικήν πολιτείανζήλον, την Ορθόδοξον μοναχικήν σκέψιν, την ακρίβειαν,την συνέπειαν περί την μοναχικήν βιοτήν και δια τοπνεύμα της συνεργασίας.Ι. Συγκρότησις και Εκλογή Ηγουμενοσυμβουλίουα) Το Ηγουμενοσυμβούλιον είναι τριμελές μετά τηςΗγουμένης όταν η Αδελφότης αριθμοί μέχρι 19 αδελφάς,πενταμελές δε όταν υπερβαίνει τας 20 Μεγαλοσχήμουςαδελφάς.
  1. Τα μέλη εκλέγονται ανά πενταετίαν και είναι επανεκλέξιμα.
  2. Ευρίσκεται εν απαρτία όταν παρίστανται επί τριμελούς τα δύο μέλη και επί πενταμελούς τα τρία μέλη του.
  3. Συνεδριάζει άπαξ του μηνός και εκτάκτως οσάκιςαν δεήση.
  4. Αι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, επίισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Ηγουμένης.
  5. Κατά την διάρκειαν των συνεδριάσεων άπαντα ταμέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου οφείλουν όπως εκφράζουν ελευθέρως τας απόψεις των, συμπεριφέρωνταιδε έναντι αλλήλων με απόλυτον σεβασμόν και σεμνοπρέπειαν. Εις περίπτωσιν διαφωνίας αι απόψεις τωνδιαφωνουσών καταχωρούνται εις το βιβλίον Πρακτικώντου Ηγουμενοσυμβουλίου.
  6. Αποφασίζει τη προτάσει της Ηγουμένης περί προσλήψεως ή απομακρύνσεως αδελφής ή κουράς αδελφών.
  7. Συντάσσει τον ετήσιον Προϋπολογισμόν και Απολογισμόν της Ιεράς Μονής και υποβάλλει τούτον εις τονοικείον Επίσκοπον προς έγκρισιν της νομιμότητος αυτού.
  8. Συνάπτει δάνεια, εκμισθώνει ακίνητα ή ανταλάσσειαυτά, αποδέχεται ή αποποιείται δωρεάς ή κληρονομίας,αποφασίζει δια την ανέγερσιν νέων κτισμάτων ή δια ουσιώδεις επισκευάς κτιρίων, προβαίνει εις αγοραπωλησίας, αναλαμβάνει χρήματα εκ των Τραπεζών και γενικώςαποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αφορώσης εις τηνΜονήν πλην των περιπτώσεων εκείνων αίτινες ρητώςδια του παρόντος υπάγονται εις την αρμοδιότητα τηςΗγουμένης ή της Γενικής Συνάξεως της Αδελφότητος.
  9. Αποφαίνεται περί της μεταβολής των μη θεμελιωδών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
  10. Κωλυομένης της Ηγουμένης δι οιονδήποτε λόγον,εξουσιοδοτεί Μέλος του δια την εκπροσώπησιν τηςΙεράς Μονής ενώπιον πάσης εκκλησιαστικής και πολιτικής αρχής και παντός εν γένει φυσικού και νομικούπροσώπου.
  11. Η εκλογή του Ηγουμενοσυμβουλίου διεξάγεται καθ’όν τρόπον και η της Ηγουμένης με τας εξής διαφοράς.1) Η σύγκλησις του Ηγουμενοσυμβουλίου προς προσδιορισμόν ημέρας εκλογής γίνεται υπό της Ηγουμένης.2) Αι Ηγουμενοσύμβουλοι εκλέγονται μεταξύ τωνεχουσών κουράν αδελφών βάσει των Εγκυκλίων τηςΙεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 405/1945 και2362/1983. Επί ισοψηφίας επαναλαμβάνεται πάραυτα ηεκλογή μόνον μεταξύ των ισοψηφίων. Εάν εκ δευτέρουισοψηφίσουν τίθεται κλήρος. Αι επιλαχούσαι ορίζονταιως αναπληρωματικά μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου μετην αυτήν διάρκειαν θητείας.ΙΙ. Κένωσις θέσεως Ηγουμενοσυμβουλίουα) Ένεκα θανάτου, παραιτήσεως η παύσεως.β) Μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου παύεται επί διαπράξει κανονικών παραπτωμάτων, όταν απουσιάσηαδικαιολογήτως επί τρεις Συνάξεις του Ηγουμενοσυμβουλίου ή παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπον τηνλειτουργίαν αυτού.γ) Η παύσις μέλους ή η αποδοχή παραιτήσεως αποφασίζεται υπό των Μεγαλοσχήμων τη εισηγήσει τουΗγουμενοσυμβουλίου, εγκρινομένης υπό του οικείουΜητροπολίτου.


Άρθρο 7


 1. Ηγουμενοσυμβουλίου τα κάτωθι βιβλία:
  1. Βιβλίον Πρακτικών Ηγουμενοσυμβουλίου
  2. Πρωτόκολλον
  3. Μοναχολόγιον
  4. Κτηματολόγιον
  5. Βιβλίον Ταμείου
  6. Κατάλογος Αγίων Λειψάνων, Κειμηλίων και Πολυτίμων αντικειμένων
  7. Βιβλίον Πρακτικών Γενικών Συνάξεων Αδελφότητος


Άρθρο 8


 1. Συγκαλείται τη προτάσει της Ηγουμένης η της Τοποτηρητρίας, υπό του Ηγουμενοσυμβουλίου. Απαρτίζεται δε εξ απασών των Μεγαλοσχήμων και Ρασοφόρωναδελφών ενίοτε δε και των δοκίμων άνευ ψήφου. Θεωρείται δε εν απαρτία εφ’ όσον είναι παρόντα τα 2/3των μελών της Αδελφότητος.Συγκαλείται δε:
  1. δια θέματα δια τα οποία βάσει του Κανονισμούείναι αρμοδία
  2. προς ερμηνείαν ασαφών ενδεχομένως διατάξεωντου Κανονισμού. Εις την περίπτωσιν αυτήν αι αποφάσειςλαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, το ήμισυ συν ένα τωνψήφων των παρόντων και ψηφιζόντων αδελφών.
  3. προς εκλογήν Ηγουμένης.
  4. προς ενημέρωσιν των μελών της Αδελφότητος διατα ανατιθέμενα εις εκάστην διακονήματα.
  5. προς ενημέρωσιν αυτής δι’ έκτακτα εκκλησιαστικάή εθνικά θέματα.
  6. εις περίπτωσιν εκτάκτου και λίαν σοβαρού προβλήματος της Ιεράς Μονής προκειμένου να ζητηθή συμβουλευτικώς η γνώμη της Αδελφότητος.
  7. προς συζήτησιν πνευματικών θεμάτων ή γενικώςθεμάτων αφορώντων εις την περαιτέρω πορείαν τηςΙεράς Μονής και τον πνευματικόν και μοναχικόν καταρτισμόν των αδελφών αυτής.
  8. των Γενικών Συνάξεων τηρούνται Πρακτικά.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄Το σώμα της Αδελφότητος


Άρθρο 9


 1. 1) Η συγκαταρίθμησις των προσερχομένων μεταξύ των αδελφών της Μονής, γίνεται κατόπιν προσεκτικής δοκιμασίας. Εάν η υποψήφια ως δόκιμος δεν είναι γνωστή εις την Αδελφότητα, δεν γίνεται ευκόλως και αμέσως δεκτή. Είναι υποχρεωμένη να επισκέπτεται συχνά την Μονήν και να παραμένη εις αυτήν, να ευρίσκεται εις επικοινωνίαν μετά των αδελφών και ιδιαιτέρως μετά της Γεροντίσσης ενημερώνουσα αυτήν σχετικώς περί της ζωής της, οπότε καθίσταται πλέον δυνατή η τήρησις της πατερικής εντολής, «τον παρελθόντα βίον των προσιόντων καταμανθάνειν» (Μ. Βασιλείου Ε.Π.Ε. 8, 242). 2) Ως κατώτατον όριον εισόδου ορίζεται το 18ον έτος της ηλικίας ή μικροτέρας τοιαύτης, εφόσον υπάρχει συγκατάθεσις γονέων η κηδεμόνων. 3) Ο χρόνος δοκιμασίας διαρκεί τρία έτη δυνάμενος να συντμηθή ή να αυξηθή αναλόγως της πνευματικής ωριμότητος της δοκίμου ή εξ άλλων σοβαρών και εκτάκτων περιστάσεων. Η υποψηφία λαμβάνει γνώσιν του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού και εάν μετά ταύτα μένη σταθερά εις την απόφασίν της, εισέρχεται εις την Μονήν δια να δοκιμασθή εις παν έργον διακονίας επιπόνου και ταπεινωτικής ως και εις τας ιεράς ακολουθίας, τας νηστείας και τας στερήσεις, επί τρία συναπτά έτη, ως ορίζουν οι Ιεροί Κανόνες και αι Εκκλησιαστικαί διατάξεις, προκειμένου να φανερώση τας αρετάς της καρτερικότητος, της υπομονής και της ταπεινώσεως και με τον σκοπόν να μην αντικρύζωμεν


Άρθρο 10


 1. Κέντρον της ζωής των Μοναχών είναι ο Ιερός Ναός το«Καθολικόν» της Μονής και αι Μοναχαί δι’ ουδέν άλλον συνήχθησαν επί τω αυτώ ή δια να λατρεύουν δια παντός τον Κύριον. 6) Εκτός του Ιερού Ναού, η Τράπεζα θεωρείται κατ’ εξοχήν ιερός χώρος. Παρακάθηνται πάσαι αι αδελφαί τρώγουσαι εν σιωπή πάντα τα παρατιθέμενα μετ’ ευχαριστίας, παρακολουθούσαι την ανάγνωσιν ήτις καθορίζεται υπό της Ηγουμένης και γίνεται εναλλάξ υφ’ όλων των αδελφών. Εις την Τράπεζαν τηρούνται πιστώς άπασαι αι παραδεδομέναι και μοναχικαί νηστείαι. «Πάσα γαρ επιμέλεια της εναρέτου ζωής προς τον εφ’ εξής αιώνα βλέπει» (Γρ. Νύσσης). Το μοναχικόν ήθος είναι αρρήκτως συνδεδεμένον με την λατρευτικήν ζωήν. Εν τη λατρεία, η αγωνιζομένη μοναχή ενούται μυστικώς μετά του Τριαδικού Θεού, δεχομένη συνεχώς την άκτιστον χάριν του Παναγίου Πνεύματος. 1) Αι ακολουθίαι δέον όπως αναγινώσκωνται και ψάλλωνται ευκρινώς, αι δε αδελφαί φροντίζουν ίνα βιώνουν τα νοήματα αυτών μετά του νοός και της καρδίας των ώστε να είναι η λατρεία αυτών «εν Πνεύματι και αληθεία». 2) Τας Ιεράς Ακολουθίας οφείλουν να παρακολουθούν άπασαι αι αδελφαί εν ευσήμω περιβολή, ήτοι φέρουσαι ράσον και κάλυμμα (αι μεγαλόσχημοι και ρασοφόροι αδελφαί) εκτός των λατρευτικών εκδηλώσεων των καθιερωμένων υπό της Μοναχικής Παραδόσεως κατά τας οποίας αι μεγαλόσχημοι φέρουν το Κουκούλιον και το Μέγα Σχήμα. 3) Η αναζήτησις και λατρεία της Παναγίας Τριάδος αρχομένη καθ’ ημέραν δια του ατομικού κανόνος και της κοινής λατρείας εντός του Ναού, συνεχίζεται και εκτός αυτού δια των Χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παρακλήσεως και της επικλήσεως της μονολογίστου προσευχής εν παντί καιρώ και τόπω. 4) Κλίμα αναγκαίον δια την εν γένει λατρευτικήν ζωήν και καλλιέργειαν της αδιαλείπτου προσευχής αποτελεί η αγιοπρεπής σιωπή και η εν τη Μονή επικράτησις πλήρους ησυχίας την οποίαν ως εν των σοβαρωτέρων αγωνισμάτων δέον να ασκή εκάστη αδελφή. 5) Το ωράριον των ακολουθιών εντός του 24ώρου παραλλάσει κατά τας εποχάς του έτους και τας εκκλησιαστικάς περιόδους, η δε ρύθμισίς του είναι έργον και μόνον της Ηγουμένης.


Άρθρο 11


 1. Η Αδελφότης απαρτιζομένη εξ όλων των Μοναχών Μεγαλοσχήμων, Ρασοφόρων και Δοκίμων αποτελεί πνευματικήν οικογένειαν, με κεφαλήν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, υπέρτατον δε νόμον προς τον οποίον πρέπει να συμμορφούνται άπαντα τα μέλη αυτής την Αγίαν Γραφήν, τους Ιερούς Κανόνας και τας αυθεντικάς και ιεράς μοναχικάς παραδόσεις. 5) Αι αδελφαί πρέπει να έχουν τελείαν αποταγήν και να εκριζούν εκ της καρδίας των παν ίχνος προσκολλήσεως εις οιονδήποτε πρόσωπον ή πράγμα εκ του κόσμου. Χρώνται δε άπαντα τα εν τη Μονή αντικείμενα η εργαλεία, εν συνέσει, ακριβεία και οικονομία ως λόγον αποδώσοντες και δια την παραμικράν ζημίαν η αταξίαν. 6) Αι αδελφαί εις τας μετά των συγγενών των σχέσεις δέον να έχωσιν υπ’ όψει το «Πόθος Θεού απέσβεσε πόθον γονέων, ο δε λέγων αμφότερα έχειν πεπλάνηκεν εαυτόν» (Κλίμαξ ΛΓ), καθώς και το του Αγίου Συμεών του Ν. Θεολόγου, «έσθαι δε τω λογισμώ τοιαύτην πληροφορίαν μετά την εις το Κοινόβιον είσοδον, τεθνάναι πάντας, γονείς τε και φίλοι και μόνον ηγείσθαι Πατέρα τε και Μητέρα τον Θεόν και τον Προεστώτα». 7) Ουδέν υπάρχει ίδιον εν τη Μονή καθ’ ότι είναι άπαντα κοινά. 8) Εις τας μεταξύ των σχέσεις αι αδελφαί τηρούν με σχολαστικότητα την ιεραρχίαν. Αι μικρότεραι υπακούουν και σέβονται τας μεγαλυτέρας, αι δε μεγαλύτεραι αγαπούν και συμπαρίστανται θετικώς εις την πρόοδον και πνευματικήν ανάπτυξιν των μικροτέρων. Ποτέ αμαρτία, σφάλμα η απροσεξία μιας αδελφής, δεν πρέπει να γίνεται αφορμή εις το να ψυχρανθούν η αγάπη και η εκτίμησις των άλλων αδελφών είτε μεγαλυτέρων είτε μικροτέρων. 9) Η ενσυνείδητος άσκησις της προς αλλήλας αγάπης εξοβελίζει παντελώς τας κακίας του φθόνου, της κρίσεως και του σχολιασμού, της παρρησίας, των μερικών εταιρειών, της αντιλογίας, της ιδιορρυθμίας και όσων άλλων διαβιβρώκουν και υποσκάπτουν τα θεμέλια του Κοινοβίου. 10) Η μοναχή δια της κουράς ελευθερούται παντελώς από οιανδήποτε προσωπικήν κτήσιν υλικών πραγμάτων κινητών και ακινήτων. «Μοναχός άυλος, ώσπερ εύστολος οδοιπόρος». Εκάστη αδελφή δέον να θεωρή τόσον την Μονήν όσον και το σώμα της Αδελφότητος, ως στοιχεία συνδεδεμένα μετ’ αυτης δια δεσμών ισοβίων, αθραύστων και αδιαρρήκτων. 11) Γενικώς αι αδελφαί, πρέπει να αγαπούν την συχνήν χρήσιν των εκφράσεων «συγχώρησον, ευλόγησον, ευλογείτε, να είναι ευλογημένον». Οι ασκητικοί Πατέρες γράφουν ότι το ευλόγησον, είναι η ευγένεια των Μοναχών. Επίσης να ζητούν ευλογίαν και δια τα πλέον μικρά και ασήμαντα πράγματα. Μέγα το εκ τούτου κέρδος, διότι αυτό δεικνύει ταπείνωσιν, η δε ταπείνωσις εφελκύει πλούσιον το έλεος του Κυρίου. 12) Η ενδυμασία των αδελφών καθώς και η υπόδησις αυτών, είναι ομοιόμορφος και απλή, αποκλειομένης της χρήσεως πολυτελών ειδών. Η μοναχή πρέπει να είναι απέριττος και ταπεινή εις την όλην εμφάνισιν, διότι «ευκόσμησις σώματος, ψυχής εστι καταστροφή». 13) Τα κελλία των Μοναχών, δέον να είναι απέριττα, δίδοντα την εικόνα Ιερού Ναού˙ πάντοτε καθαρά και τακτικά, διότι αποτελούν τον ιδιαίτερον χώρον προσευχής, ασκήσεως, περισυλλογής και πνευματικής μελέτης. 14) Ο χώρος όπου βρίσκονται τα κελλία των Μοναχών, θεωρείται ιερός και ως εκ τούτου παραμένει άβατος, απαγορευομένης αυστηρώς της προσεγγίσεως κοσμικών. 15) Εις τας αδελφάς απαγορεύεται να εισέρχωνται η μία εις το κελλίον της άλλης, καθώς και εις το της Ηγουμένης κελλίον, παρεκτός ασθενείας, προς περιποίησιν της αδελφής και κατόπιν ευλογίας της Ηγουμένης. 16) Επειδή ως λέγει ο Αγ. Θεόδωρος ο Στουδίτης «ούτος ο βίος άριστος, ούτως τον Χριστόν μέσον υμών σχοίητε πη μεν εργαζόμενοι, πη δε προσευχόμενοι, εκάστη αδελφή οφείλει να γνωρίζη ότι η διακονία της, αποτελεί αρετής σπούδασμα» και δια τούτο πρέπει να εκτελή και τα ευτελέστερα των έργων, όχι ως αγγαρείας, μετά δυσφορίας, αλλά μετά σπουδής, προθυμίας και ζήλου άνευ γογγυσμού. 1) Η κοινοβίασις των Αδελφών αποσκοπεί εις την εν Χριστώ τελείωσιν εκάστου μέλους αυτής δια της βιώσεως της αυστηράς μοναχικής ζωής ως την εθέσπισαν οι θείοι και άγιοι ημών Πατέρες και επιδιώκει λειτουργούσα με τοιαύτην ακρίβειαν την εις εν συναρμογήν της, ώστε να θεωρήται μία ψυχή εις πολλά σώματα και τα πολλά σώματα να φαίνωνται όργανα μιας γνώμης. Ο,τι πράττει το πράττει δια τον Θεόν και δια την Υπεραγίαν Μητέρα Του, εις τον Οίκον της οποίας ζη, διαιτάται, ασκείται και πραγματοποιεί τας πευματικάς αναβάσεις της. 17) Ουδέν διακόνημα είναι ισόβιον ή αναπόσπαστον. 18) Άρνησις αδελφής εις εκτέλεσιν διακονήματος σημαίνει ανυπακοήν. Η επιμονή δε εις την άρνησιν συνεπάγεται επιτίμιον. 19) Έκαστον διακόνημα καθίσταται όντως «σαγήνη των αρετών» και«βασιλείας ουρανών πρόξενος», εφ½ όσον επιτελείται«εν ταπεινώ φρονήματι, επάρσεως χωρίς, οργής τε και γογγυσμού». 20) Η σωματική ασθένεια των αδελφών, απασχολεί σοβαρώς την Αδελφότητα και λαμβάνονται τα πλέον ενδεικνυόμενα μέτρα δια την περίθαλψιν και ανάρρωσίν της. 21) Τιμιον όραμα της Αδελφότητος αποτελεί, εν τω μέτρω των δυνατοτήτων της, να συντελέση εις την διακονίαν της εξωτερικής Ιεραποστολής, δια της φιλοξενίας αδελφών εκ των ιεραποστολικών χωρών προς εκμάθησιν των ιερών τεχνών, της αγιογραφίας, ιερορραπτικής, χρυσοκεντητικής, κηροπλαστικής κ.α. ή δι½ αποστολής αδελφών προς βοήθειαν των ιεραποστολικών κλιμακίων. Πάσαι αι τοιούτου είδους δραστηριότητες αποφασίζονται υπό του Ηγουμενοσυμβουλίου, τη εγκρίσει της αποφάσεως υπό του οικείου Μητροπολίτου. 22) Όλαι αι αδελφαί υποχρεωτικώς έχουν κοινόν Πνευματικόν, τον Πνευματικόν της Μονής. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄ Δια την επιτυχίαν των ως άνω, εκ των ων ουκ άνευ, τυγχάνει η εφαρμογή της μακαρίας υπακοής, υπακοής εσωτερικής, βαθείας και αναντιρρήτου, μετά πηγαίου σεβασμού, όλης ανεξαιρέτως της αδελφότητος εις την Ηγουμένην. 2) Πάσα εντολή της Ηγουμένης να εκλαμβάνηται ως δοθείσα παρά του Θεού, διο και αι αδελφαί οφείλουν να μην αντιτίθενται προς την γνώμην της όταν ορίζη τι εξ εκείνων τα οποία συμβάλλουν εις την κοσμιότητα και ακρίβειαν της μοναχικής ζωής. Αι αδελφαί οφείλουν να απονέμουν τον προσήκοντα προς το αξίωμα της Ηγουμένης σεβασμόν και δια της εν γένει συμπεριφοράς αυτών να αποβαίνουν «χαρά και στέφανός της». Εις το Κοινόβιον πάντα τα θελήματα των Μοναχών «ελευθέρως και αυτοβούλως» προσαρμόζονται προς την ευλογίαν της Ηγουμένης. 3) Αι αδελφαί οφείλουν να εξαγορεύωνται τους λογισμούς των εις την Ηγουμένην. 4) Αι αδελφαί δεν περιεργάζονται ουδέ σχολιάζουν μετά περιεργείας τας αποφάσεις και την ζωήν της Ηγουμένης, κατακριτέα επίσης είναι η συνήθεια να απαιτούν να έχη η Ηγουμένη μεγάλας και σπανίας αρετάς, οίον προορατικόν χάρισμα, απάθειαν η διορατικόν χάρισμα.«Μη ζητώμεν προγνώστας μηδέ προβλέπτας, αλλά προ πάντων ταπεινόφρονας πάντως και ταις εν ημίν νόσοις αρμοδίους εκ τρόπου και καθίσματος» (Κλίμαξ ΛΔ).


Άρθρο 12


 1. Ο Πνευματικός της Μονήςα) Ο Πνευματικός της Μονής διορίζεται υπό του οικείου Επισκόπου, κατόπιν προτάσεως της Αδελφότητος.
  1. Δέον να είναι πρόσωπον σοβαρόν, πνευματικόν,να διακρίνεται επί συνέσει και βίω ανεπιλήπτω, έχηδε την πνευματικήν πατρότητα ορθώς περί την πίστινκαι είναι έμπειρος περί την θεωρίαν και πράξιν τηςμοναχικής ζωής.
  2. Λαμβάνει γνώσιν του παρόντος Κανονισμού καιπροσαρμόζει το έργον του προς αυτόν, ουδόλως δικαιούμενος να διδάσκη ή να παροτρύνη τας αδελφάςεις οιανδήποτε απ½ αυτού παρέκκλισιν η απόκλισιν.
  3. Δεν ασχολείται με τα διοικητικά ή διαχειριστικάθέματα της Μονής και είναι έτοιμος ανά πάσαν στιγμήν,να παύση διακονών την Αδελφότητα, μηδόλως απαιτών«δικαίωμα» διαποιμάνσεως αυτής παρά την θέλησιν καιτην αποδοχήν της.
  4. Ο Πνευματικός συνεργάζεται και συνεννοείται μετάτης Ηγουμένης, επί του θέματος της πνευματικής καθοδηγήσεως και της επιβολής επιτιμίων των αδελφών, διανα αποφεύγηται η τυχόν αλλοίωσις και η σύγκρουσιςπρος τας εντολάς και κατευθύνσεις της Ηγουμένης.


Άρθρο 13


 1. Πειθαρχικός Έλεγχοςα) Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται κατά πρώτον λόγον και εν παντί υπό της Ηγουμένης, ήτις και επιβάλλειτα υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπόμενα επιτίμια μετάδιακρίσεως και αγάπης, αποβλέπουσα εις την διόρθωσιντης σφαλλούσης αδελφής.
  1. Εις περίπτωσιν υποτροπής ή βαρυτέρου τυχόν παραπτώματος, τον πειθαρχικόν έλεγχον ασκεί το Ηγουμενοσυμβούλιον.
  2. Εάν δε, ο μη γένοιτο, συμβή παράπτωμα επισύρονκανονικάς κυρώσεις ή απειλούν την εύρυθμον λειτουργίαν της Μονής, τότε επιλαμβάνεται του θέματος η Σύναξις της Αδελφότητος επικυρουμένης της αποφάσεώςτης υπό του οικείου Μητροπολίτου.
  3. Προ της επιβολής οιουδήποτε εκ των επιτιμίων ήποινών δέον να ακουσθή η επιτιμωμένη αδελφή, ήτιςεις την β΄ ή γ’ περίπτωσιν δύναται να υποβάλη γραπτήναπολογίαν, εφ’ όσον εγκληθή παρά του Ηγουμενοσυμβουλίου ή της Αδελφότητος.ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄Διάφοροι Διατάξεις


Άρθρο 14


 1. Φιλοξενίαα) Η Ιερά Μονή ακολουθούσα την μοναστικήν παράδοσιν,παρέχει φιλοξενίαν εν τω μέτρω των δυνατοτήτων της.
  1. Τους επισκέπτας υποδέχεται κατάλληλος αδελφή,η έχουσα την διακονίαν του αρχονταρικίου, μετά προσηνείας, συνέσεως και σοβαρότητος.
  2. Μετά των επισκεπτών έρχεται εις επαφήν και συνομιλίαν και η Ηγουμένη όπως επίσης και αι έχουσαιειδικήν ευλογίαν αδελφαί.
  3. Η Ιερά Μονή παραμένει κλειστή κατά καθοριζομέναςυπό του Ηγουμενοσυμβουλίου ώρας και ημέρας.
  4. Η διάρκεια παραμονής είναι 24 ώραι. Δια μεγαλύτερον χρονικόν διάστημα αποφασίζει η Ηγουμένη.


Άρθρο 15


 1. Πόροι της Ιεράς Μονής - Διάθεσις αυτώνα) Οι πόροι της Ιεράς Μονής είναι:1) Οι εκ της πωλήσεως κηρού προερχόμενοι, 2) οιεκ του εργοχείρου των αδελφών, 3) αι πάσης φύσεωςδωρεαί και 4) παν άλλον έσοδον εκ χρηστής η νομίμουπηγής.
  1. Αι εκ των άνω πηγών πρόσοδοι της Ιεράς Μονήςδιατίθενται:1) Δια πάσης φύσεως ανάγκην των αδελφών (διατροφήν, ενδυμασίαν, ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν κ.τ.λ.),2) δια την συντήρησιν και ανοικοδόμησιν της Ιεράς Μονής, 3) δια την φιλοξενίαν των προσκυνητών, 4) δια τηνπρομήθειαν και συντήρησιν πάντων των συντελούντωνεις την εύρυθμον λειτουργίαν της Μονής και 5) διαελεημοσύνην και άλλας εκδηλώσεις αγάπης.


Άρθρο 16


 1. Περί Μετοχίων 1) Ναοί ή οικήματα οπουδήποτε κείμενα, περιερχόμενα εις την Ιεράν Μονήν δια Διαθήκης ή Δωρεάς ή κατ½ άλλον τρόπον, καθίστανται αυτοδικαίως Μετόχια αυτής. 2) Παν ο,τι ισχύει συμφώνως τω παρόντι Κανονισμώ δια την κυρίως Μονήν, ισχύει απαραλλάκτως και δια τα Μετόχια αυτής. 3) Η Ιερά Μονή δύναται, προτάσει του Ηγουμενοσυμβουλίου και αποφάσει της Αδελφότητος, να ιδρύση Μετόχιον και εν ετέρα εκκλησιαστική περιφερεία πάντοτε τη εγκρίσει και ευλογία του οικείου Μητροπολίτου και του κατά τόπον αρμοδίου Μητροπολίτου της περιοχής εις ην το Μετόχιον ιδρυθήσεται. 4) Η Ιερά Μονή και τα Μετόχια, απαρτίζουσιν έν αδιαίρετον όλον και έχουσιν απολύτως ενιαίαν νομικήν υπόστασιν. Τόσον από νομικής όσον και από εκκλησιαστικής πλευράς, τα Μετόχια λογίζονται ως έδαφος της κυρίας Μονής.


Άρθρο 17


 1. Η Ιερά Μονή έχει ιδίαν σφραγίδα κυκλικήν, φέρουσαν εν μέσω την εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ύπερθεν της οποίας αναγράφεται Ιερά Μητρόπολις Αργολίδος, γύρωθεν δε την επωνυμίαν «Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ναυπλίας».


Άρθρο 18


 1. Παν θέμα μη προβλεπόμενον υπό του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού ρυθμίζεται υπό του Ηγουμενοσυμβουλίου.


Άρθρο 19


 1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται δι’ αποφάσεως των 2/3 των μελών της Αδελφότητος κατόπιν εισηγήσεως του Ηγουμενοσυμβουλίου, εγκρινομένης υπό του οικείου Μητροπολίτου.


Άρθρο 20


 1. Η πιστή και ακριβής διαφύλαξις του παρόντος Κανονισμού ανατίθεται εις τα μέλη της Μοναχικής Αδελφότητος και την Διοίκησιν αυτής, ευλογία και κανονική συγκαταθέσει του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος Ιακώβου.


Άρθρο 21


 1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεως εις το επίσημον Δελτίον «ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εγένετο ομοφώνως αποδεκτός υπό των Μεγαλοσχήμων Μοναχών της Αδελφότητος και εψηφίσθη κανονικώς υπ’ αυτών κατά την Σύναξιν της 7ης του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1997. Το Ηγουμενοσυμβούλιον Η Ηγουμένη: Μελάνη Φράγκου, Μοναχή Τα Μέλη: Συγκλητική Τσουκαλά, Μοναχή Καικιλία Αλεξανδροπούλου, Μοναχή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήναι, 4 Νοεμβρίου 1999 Ο Πρόεδρος † Ο Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Ακριβές Αντίγραφον 18.11.2015 Ο Αρχιγραμματεύς † Ο Μεθώνης ΚΛΗΜΗΣ F


Έχοντας υπόψη:
Τας διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν. 590/1977 «Περί καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως έχει συμπληρωθεί διά του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 4301/2014,
τάς διατάξεις του Κανονισμού 39/1972 «Περί των εν Ελλάδι Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων» (ΦΕΚ 103/ τ.Α΄/30.6.1972),
την υπ’ αριθμ. 1019/19.8.1999 πρότασιν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος Ιακώβου, και
την από 4.11.1999 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2015-11-30 Εσωτερικός Κανονισμός της γυναικείας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμίου Ναυπλίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, δημοσιευθέντα εις τό Περιοδικόν ΕΚΚΛΗΣΙΑ.* "Α/2015/159"