ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/10

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

.. Τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Έχοντας υπόφψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. α και Οδ, του άρθρου Ο παρ. 9β, του άρθρου 24 παρ. 27 και του άρθρου 86 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 2.Την µε αριθ 23/89 πρόταση του Παιδαγωγικου Ινστιτούτου. ] 3.Την αρ. 682 /1 980 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση του Υπουργου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε: ΄“Άρθρο 1 . Ωρολ΄όγιο Πρόγραµµα Β΄, Γ“ και Δ΄ τάξεων του Τοµέα Πληροφορικής των Εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελµατικών Λυχείων Β ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑ ΄ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ' Τα διδασκόµενα µαθΐµατα και οι αντίστοιχες ώρες της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας τους στη Β΄' τάξη του τοµέα Πληροφορικής των εσπερινών 20 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠπΡΩΤΟ) Τεχνικών - Επαγγελµατικών Λυκείων ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 'Ώρες την εβδοµάδα Θρησκευτικά 1 Νεοελληνική Γλώσσα χαι Γραµµατεία 2 Ιστορία 2 Μαθηµατικά 3 Φυσική 2 Χηµεία 1 . Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 1 Σύνολο ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείας 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Προγραµµατισµός υπολογιστών (εργαστηριακο) 5 Επεξεργασία δεδοµένων 3 Τεχνολογία υπολογιστών 2 Εφαρµογές της πληροφορικής στην επιχείρηση 2 Σύνολο ωρών µαθηµάτων ειδικότητας 12 Γε…νικό σύνολο ωρών 24» Γ' ΤΑΞΗ ΤΘΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τα διδασκόµενα µαθήµατα και οι αντίστοιχες ώρες της εβδοµαδιαίας διδασκαλίας τους στη Γ΄ τάξη του τοµέα Πληροφορικής των εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελµατικών Λυκείων ορίζονται ως εξής: ι ΜΑΘΗΜΑ…ΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ώρες την ] ο τ εβδοµάδα . Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία Ε Ξένη [Γλώσσα (Αγγλικά) 1. Ιστορία 2 Μαθηµατικά 4 Φυσική 2 Χηµεία 1 Σύνολο ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείας 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Προγραµµατισµός υπολογιστών (εργαστηριακό) 3 Γλώσσα Προγραµµατισµου ΡΑΞΟΑΙ. (εργαστηριακό) 4 Ανάπτυξη Ε φαρµογων - Πακέτα λογισµικού (εργαστηριακό) 4 Ειδικά θέµατα πληροφορικής 2 Σύνολο ωρών µαθηµάτων ειδικότητας 12 Γενικό σύνολο ωρών ΄ 24 Δ' ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τα διδασκόµενα µαθήµατα και οι αντίστοιχες ώρεςτης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας τους στη Δ΄ τάξη του τοµέα Πληροφορικής των εσπερινών Τεχνικών - Επαγγελµατικών Λυκείων ορίζονται ως εξής: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 'Ώρες την εβδοµάδα Νέα ΕλΣηνική Γλώσσα και Γραµµατεία 4 ΣΞένη Γλώσσα (Αγγλικά) 2 Στοιχεία δηµοκρατικού πολιτευματος 2 Ιστορία … 2 Μαθηµατικά 2 Σύνολο ωρών µαθηµάτων γενικής παιδείξς 12 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Γλώσσα προγραµµατισµού ©ΟΒΟΙ. (εργαστηριακό) 7 Ειδικά θέµατα πληροφορικής 2 Ανάπτυξη Εφαρµογών - Πακέτα λογισµικού (εργαστηριακό) 8 Σύνολο ωρών µαθηµάτων ειδικότητας 12 Γενικό σύνολο ωρών 24 Σε περιπτώσεις που οι ώρες διδασΧαλ΄ιας µαθήµατος καταµερίζονται σε περισσότερα έτη, σε αντιστοιχία µε το ίδιο µαθηµα των ηµερήσιων λυκείων που οι ώρες διδασκαλίας περιέχονται σε ένα έτος, ή αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνιχης Παιδείας και Θρησκευματων θα καθορίζει την ανάλογη προσαρµογή και χαταµερισµό της ύλης.. Συµπλήρωση και τροποποΐηση διατάξεων των Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200 Α) και 73/83 (ΦΕΚ 34 Α΄), όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Π.Δ. 410/84 (ΦΕΚ 142 ΑΥ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΤΕΛ) 1.Το Τµήµα «Ψηφιδογραφίας και Υαλουργίας» του εδαφίου τχ της παρ. ό του άρθρου 1 του Π.Δ. 686 (ΦΕΚ 200 Α) που προστέθηχκε µε την παρ. 2 του «αρθρο µόνο» του Π.Δ. 73/83 (ΦΕΚ 34 Α) καταργείται. 2.Το Τµήµα «Κεραµικής και Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Υάλου»ν του εδαφίου υ της παρ. 6 του άρθρου 1 του Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200 Α) µετονοµάζεται σε τµήµα «Κεραµικής - Ψηφιδογραφίας και Υαλογραφίας». 3.Το Τµήµα «Υπαλλήλων Γραφείου» του εδαφίου ιν της παρ. 1 της περ. Β΄ του άρθρου 1 του Π.Δ. 6Ξ86/79 (ΦΕΚ 200. Α΄) µετονοµάζεται σε τµήµα «Ὑπαλλήλων Διοίκησης». 4.Ο Τοµέας «Γεωργικός και Κτηνοτροφιιος» της παρ. 2 της περ. Β΄ του άρθρου 1 του Π.Δ. 6Β6/79 (ΦΕΚ 200 Α) όπως συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 3 του «άρθρο µόνο» Π.Δ. 73/83 (ΦΕΚ 34 Α και της παρ. 1 του «άρθρο µόνο» του Π.Δ. 410/84 (ΦΕΚ 142 Α) µετονοµάζεται σε τοµέα «Γεωτεχνικό» χαι προστίθεται σ' αυτόν όγδοα τµήµα «Γεωργικών Βιοµηχανιών». 5.Το Τµήµα «Ανθοχκοµίας» του εδαφίου 1 της παρ. 2 της περ. Β΄ του άρθρου 1 του Π.Δ. ό86/79 (ΦΕΚ 200 Α) µετονοµάζεται σε τµήµα «Ανθοκοµίας και Κηποτεχνίας». 6.Το Τµήµα «Βοηθών Νοσοκόµων» του εδαφίου τ της παρ. 3 της περ: Β΄ του άρθρου 1 του Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200 Α) µετονοµάζεται σε τµήµα «Νοσηλευτικής». 7.Το Τµήµα «Αγροτοβιοµηχανικών Συνεταιρισµων και Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» της παρ. 3 του «άρθρο µόνον του Π.Δ. 73/83 (ΦΕΚ 34 Α) µετονοµάζεται σε τµήµα «Αγροτικών Συνεταιρισµών και Εχµεταλλεύσεων». 8.Το Τµήµα «Αλιείας - Ιχθυοπαραγωγής» της παρ. 1 του «άρθρο µόνο» του Π.Δ. 410/84 (ΦΕΚ 142 Α΄) µετονοµάζεται σε τµήµα τοκαλλιεργειών». Β' ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΤΕΣ) 1.1)Οι κατευθύνσεις ι) Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, 1) Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικού Μέρους Ανυφωτικών Μηχανηµάτων και ιν) Ηλεκτρικών Οικιακών και Βιοµηχανικών Συσκευών της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως συµπληρωθηκαν µε την κατεύθυνση ν) Ηλεκτρολόγων Πλοίου του «άρθρο µόνου του Π.Δ. 410/84 (ΦΕΚ 142 Α) αντικαθίστανται µε την ειδικότητα: ) Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. - .. 2)Η κατεύθυνση ) Ηλεκτρικού Μέρους Αυτοκινΐτων της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 686 (ΦΕΚ 200 Α΄) µετονοµάζεται σε ειδικότητα: 3)Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτων. 2.Οικατευθύνσεις «Κηπουρικής - Ανθοκοµίας» και «Μηχανόπουηµένης Καλλιέργειας» των εδαφίων ι χαι ιν της παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200 Α) αντικαθίστανται αντίστοιχα µε τις ειδικότητες «Ανθοκηπουρικής» και «Αγροτικών Μηχανηµάτων» 3.Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 686/79 (ΦΕΚ 200 Α΄), προ- ] στίθενται και οι εξής ειδικότητες: νι) Θερµοκηπίων νιιι) Αµπελουργίας κάι Οινοτεχνίας ιχ) Μελισσοκοµίας χαι Χ) Αγροτικής Οικοτεχνίας. . “Άρθρο 3 Μετονοµασίες Τοµέων, Τµηµάτων και Ειδικοτήτων ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Οι ονοµασίες των τοµέων, των τµηµάτων και οι ειδικότητες των ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΤΕΛ και ΤΕΣ., όπως αυτές αναφέρονται στα Π.Δ. 813/77 (ΦΕΚ 259 Α΄“), Π.Δ. 600/79 (ΦΕΚ 179 Α) και Π.Δ. 140/81 (ΦΕΚ 46 μετονοµαζονται µε βάση το ωρολογιο και αναλυτικό πρόγραµµα σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ονοµασίες των Δηµοσίων σχολείων Δ.Ε., Τ.Ε.Λ. χαι Τ.Ε.Σ., όπως αυτές ορίζονται στα Π.Δ. 686 /79 (ΦΕΚ. 2ΟΟ Α) Π.Δ. 13/83 '(ΦΕΚ 34 Α΄). Π.Δ. 410/84 (ΦΕΚ 142 Α και στο άρθρο 2 του παρόντος Π.Δ. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτών αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία